Hematokezya fiikayeti ile Baflvuran Hastalar n Kolonoskopik nceleme Sonuçlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hematokezya fiikayeti ile Baflvuran Hastalar n Kolonoskopik nceleme Sonuçlar"

Transkript

1 ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Hematokezya fiikayeti ile Baflvuran Hastalar n Kolonoskopik nceleme Sonuçlar Colonoscopy Outcomes of Patients who Present with Hematochezia GÜRKAN YETK N, SMA L AKGÜN, MEHMET ULUDA, S NAN KARAKOÇ, BÜLENT Ç TGEZ, ABDULCABBAR KARTAL fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi, 2.Genel Cerrahi Klini i, stanbul ÖZET Amaç: Hematokezya, kolonoskopi endikasyonlar aras nda ilk s rada yer almaktad r ve hastan n sa l k kurulufllar na müraacat na neden olan en önemli bulgudur.hematokezyal her sekiz hastadan birinde altta yatan ciddi bir hastal k bulunabilece i bildirilmektedir.bu çal flmada hematokezya nedeniyle kolonoskopi yapt m z hastalar n sonuçlar n irdelemeyi amaçlad k. Materyal ve Metod: tarihleri aras nda hematokezya nedeniyle kolonoskopi yap lm fl olan 234 hastan n sonuçlar retrospektif olarak incelendi. Polipektomi ve biopsi yap lan hastalar n histopatolojik inceleme sonuçlar da de erlendirme e al nd. Bulgular: 55 y l içinde kolonoskopik inceleme yap lan 720 hastadan 234 (%32.5) hasta hematokezya nedeniyle müracaat etmiflti. 205 (%28.47) hastaya konstipasyon, 134 (%18.61) hastaya kilo kayb ve anemi tetkiki 42 (%5.83) hastaya diare, 105 (14.58) hastaya ise daha önce ABSTRACT Purpose: Hematochezia takes place in the first row of the indications for colonoscopy, and it is the most important finding that causes the patient to present to a health center. It is reported that one of the eight patients with hematochezia may have a serious underlying disease. In this study, we aimed to investigate the colonoscopic results of the patients with hematochezia. Material and Methods: The outcomes of the 234 patients who had colonoscopy for hematochezia between were investigated retrospectively. The histopathological examination results of the patients who had polypectomy and biopsy were also included. Results: The outcomes of 720 patients who had colonoscopy in 5 years were evaluated. 234 patients (32.5%) presented with hematochezia. The indications for colonoscopy were as follows: constipation for 205 patients (28.47%), weight loss and anemia examination for 134 Baflvuru Tarihi: , Kabul Tarihi: Dr. Bülent Çitgez fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi stanbul-türkiye Tel: , Kolon Rektum Hast Derg 2009;19:

2 164 YETK N ve ark. Kolon Rektum Hast Derg, Aral k 2009 polipektomi veya kolorektal kanser ameliyat sonras takip amaçl kolonoskopi yap ld. Hematokezya nedeniyle baflvuran 234 hasta retrospektif olarak de erlendirildi. Bu hastalar n 96's nda (%41.02) hemoroidal hastal k, 56's nda (%23.93) kolon veya rektumda polip, 28'inde (%11.96) kolon veya rektum tümörü, 16's nda (%6.83) divertiküler hastal k, 9'unda (%3.84) inflamatuvar barsak hastal, 3 hastada rektal ülser saptand. 26 hastada ise kolonoskopik inceleme normal bulundu. Sonuç: Hematokezyalarda, hem kanayan lezyonun gözle görülebilmesine olanak sa lamas, malignite flüphesi olan olgularda histopatolojik tan n n sa lanabil-mesi, hem de kanayan lezyona müdahale edilebilme flans verdi inden kolonoskopinin son derece önemli bir tetkik oldu unu düflünmekteyiz. Anahtar kelimeler: Kolonoskopi, Hematokezya, Kolorektal neoplazm patients (18.61%), diarrhea for 42 patients (5.83%) and prior polypectomy or colorectal cancer operation followup for 105 patients (14.58%). The colonoscopic examination of the patients with hematochezia showed hemorrhoidal disease in 96 patients (41.02%), colonic or rectal polyp in 56 patients (23.93%), colon or rectum tumor in 28 patients (11.96%), diverticular disease in 16 patients (6.83%), inflammatory intestinal disease in 9 patients (3.84%) and rectal ulcer in 3 patients. 26 patients had normal outcomes of colonoscopy. Conclusion: Colonoscopy is a unique method in providing the bleeding lesion to be visible, providing hystopathological diagnosis in suspicion of malignity, and giving a chance to treat a bleeding lesion Key words: Colonoscopy, Hematochezia, Colorectal neoplasms Girifl Alt G S (gastrointestinal sistem) kanamalar terimi, Treitz ligaman n n distalinde kalan, ince barsaklar ve kolon veya her ikisinden birden olan kanamalar için kullan lmaktad r. Alt G S kanamas görülme oran 27/ olarak bildirilmifltir ve tüm G S kanamalar içinde alt G S kanamalar %24'lük bir pay almaktad r. 1 Erkeklerde kad nlara k yasla daha fazla görülmekte ve büyük ço unlu u kendili inden durmaktad r. Alt gastrointestinal kanamalar hemoridal hastal k, divertikülozis ve kolorektal polip gibi selim bir hastal n belirtisi olabildi i gibi, kolorektal karsinomun da habercisi olabilir. 2 Kal n barsak ile iliflkili semptomlar n araflt r lmas nda en etkili yöntem endoskopik incelemedir. Kolonoskopide amaç çekuma kadar kolonun görüntülenmesidir. fllemin üstünlü ü, ayn anda histopatolojik inceleme için biyopsi al nabilmesi ve polipektomi veya hemostaza yönelik giriflimlere olanak sa lamas d r. 3 Bu çal flmam zda hematokezya flikayeti ile baflvuran 234 hastan n kolonoskopi bulgular n retrospektif olarak inceledik ve elde edilen sonuçlar literatürler eflli inde tart flt k. Materyal ve Metod tarihleri aras nda fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi Cerrahi endoskopi ünitesinde hematokezya, konstipasyon, barsak al flkanl de ifliklikleri, kanl mukuslu d flk lama, tenezm hissi, demir eksikli i anemisi, veya gayta da gizli kan pozitifl i olan ve çekuma kadar ulafl labilen 720 hastaya kolonoskopi uyguland. Barsak temizli ine engel klinik bulgusu olmayan tüm hastalara barsak temizli i yap ld ve ifllem öncesi "bilgilendirilmifl onay" belgesi al nd. Hastalar sol yan pozisyona al narak iflleme baflland. ncelemeler, Olympus CF-Q160L marka kolonoskopi cihaz ile gerçeklefltirildi. Elde edilen kolonoskopi sonuçlar retrospektif olarak incelendi. Polipektomi ve biopsi yap lan hastalar n histopatolojik inceleme sonuçlar da de erlendirme e al nd. Bulgular Endoskopi ünitemizde tarihleri aras nda kolonoskopik inceleme yap lan ve çekuma kadar ulafl labilen 720 hastan n 234'ünde (%32.5) hematokezya flikayeti mevcuttu. Geriye kalan 205 (%28.47) hastaya konstipasyon, 134 (%18.61) hastaya kilo kayb ve anemi tetkiki 42 (%5.83) hastaya diare, 105 (14.58) hastaya ise daha önce polipektomi veya kolorektal kanser ameliyat sonras takip amaçl kolonoskopi yap ld (Tablo1). Hematokezya nedeniyle kolonoskopik inceleme yap lan 234 hastan n yafl ortalamas 41.2 ± 13.8 idi. Hastalar n 96's nda (%41.02) hemoroidal hastal k, 56's nda (%23.93) kolon veya rektumda polip, 28'inde (11.96) kolon veya rektum tümörü, 16's nda (%6.83) divertiküler hastal k,

3 Vol. 19, No.4 HEMATOKEZYALI HASTALARDA KOLONOSKOP 165 9'unda (%3.84) inflamatuvar barsak hastal, 3 hastada rektal ülser saptand. 26 hastada ise kolonoskopik inceleme normal bulundu (Tablo 2). Uygulama s ras nda ve sonras nda hastalar da her hangi bir komplikasyon geliflmedi. Tablo 1. Kolonoskopi sonuçlar Bulgu n % Hemoroid Polip Divertikül BH Rektal Ülser Malignite Toplam Tablo 2. Kolonoskopi yap lma sebepleri Semptom n % Hematokezya Konstipasyon Anemi Polipektomi, takip Diare Toplam Tart flma Alt gastrointestinal sistem kanama belirtileri, s k olarak görülen gastroenterolojik sorunlar aras nda yer almaktad r. Bu belirtiler, hemoroid gibi iyi huylu bir hastal n göstergesi olabilece i gibi karsinom gibi önemli bir hastal n da habercisi olabilir. Bu nedenle, özellikle hematokezya flikayetiyle baflvuran hastalarda, hastal n kesin tan s n koymak ve maligniteyi erken saptamak amac yla endoskopi geciktirilmeden yap lmal d r. 4 Kolonoskopi alt gastrointestinal sistem flikayetlerinde, hematokezyalarda, kolon grafisinde anormal bulgular saptand nda, sigmoidoskopide polip saptand nda, inflamatuvar barsak hastal klar nda ve daha önceden polip veya kolorektal kanseri bulunan hastalarda tan amaçl olarak yap labilir. Bunun yan s ra; kolonoskopi tedavi amac yla polipektomide, kanama kontrolünde, yabanc cisimlerin ç kar lmas nda, psödoobstrüksiyonun dekompresyonunda, sigmoid volvulus detorsiyonunda, striktürlerin dilatasyonunda, tümörlerin fulgurasyonunda kullan labilir. 5 Günümüzde hematokezyalarda artan bir oranda kolonoskopi tercih edilmektedir. fllem biopsi yap lmas na olanak sa lamas n n yan s ra, senkron lezyonlar n gözden geçirilmesine ve ameliyat seçeneklerinin de erlendirilmesine olanak sa lar. Önceden hastaya kolon grafisi çekilen ve kanama nedeni saptanamayan hastalarda kolonoskopinin yap lmas kolon grafisiyle gözden kaç r labilecek küçük lezyonlar n erken tan nmas n sa layabilir. 6 Alt G S kanamalar n n %75 ile %85'inde kolonoskopi ile tan konulabilece i bildirilmektedir. 5,6 Biz de çal flmam zda literatürle uyumlu olarak hastalar n %88.5'inde tan koyabildik. Hematokezya flikayetine en s k hemoroidal hastal k neden olmaktad r. Bu hastal k genellikle aral kl ve düflük volümlü kanamalara sebep olur. Hemoroidal hastal n s k görülmesi nedeniyle, alt G S kanamas olufltu unda di er sebepler ekarte edilmeden kanaman n körleme bu hastal a ba lanmamas gerekir. 7 Robert F. Wong ve ark. yapt klar 223 olguluk çal flmada hastalar n %60.5'inde hemoroidal hastal k saptad klar n ve bu hastalar n %27'sinde adenom, polip, inflamatuvar barsak hastal ve kolon karsinomu gibi baflka bir hastal n da bulundu unu bildirmifllerdir. 8 Biz de çal flmam zda hastalar n %41.2'sinde hemoroidal hastal k saptad k. Ayr ca divertiküler hastal k tan s alan olgular n 2'sinde, kolon karsinomu tan s alan olgular n 3'ünde, kolorektal polip tan s alan olgular n 4'ünde hemoroidal hastal n da bulundu u gözlemledik. Bu yüzden hematokezyas olan hemoroidal hastal kta sadece rektoskopik inceleme yap lmas n n yetersiz kalabilece ini düflünmekteyiz. Kolonik polipler genellikle agresif seyirli olmayan kanamaya yol açarlar. Kolonoskopi ile saptanmas ve eksize edilmeleri mümkün oldu undan kolon poliplerinde kolonoskopi hem tan hem de tedavi edici özelli e sahiptir. 9 Ayr ca kolonoskopi s ras nda saptanan tüm poliplerin ç kart lmas kolorektal kanser insidans n %76-90 oran nda azaltmaktad r. 10 Çal flmam zda 56 (%23.93) olguda kolonoskopide polip saptand. Bu poliplerin hepsine polipektomi uyguland. Bu poliplerin histopatolojik incelemesinde 19 unda tubuler, 9'unda, tubulovillöz, 7 sinde villöz adenom, 21 tanesi ise hiperplastik yap da olduklar saptand. Kolonoskopi hematokezyas olan kolorektal kanserli hastalarda erken teflhis ve tedavi ile prognozda avantaj

4 166 YETK N ve ark. Kolon Rektum Hast Derg, Aral k 2009 sa lamaktad r. Lewis ve ark. 50 yafl ndan küçük 570 hematokezyal olguda 38 adet adenomatöz neoplazm saptam flken sadece bir tane malignite bulmufltur. 11 fller ve ark. n n 1023 olguluk sigmoisdoskopi serisinde ise malignite oran %2.7 olmufltur. 12 Nikpour ve Asgari 402 olguluk kolonoskopi sonucunda da 26 hastada (%6.5) malignite saptam flt r. 13 Dakubo ve ark. 596 olguluk serisinde de 39 (%6.7) hastada kolorektal malignite saptanm flt r. 14 Bizim yapt m z çal flma da olgular n 28'inde (%11.96) kolon veya rektum tümörü saptand. Malignite oran m z n literatürden yüksek ç kmas n hafif hematokezyal olgularda endoskopik incelemenin hasta taraf ndan tercih edilmemesine ve endoskopik ünitesi olmayan merkezlerden ünitemize hasta sevkinin fazla olmas na ba lamaktay z. Hematokezyal hastalarda selim kolorektal hastal klar n tan ve ay r c tan s nda kolonoskopi önemli rol oynamaktad r. Kolon mukozas nda birçok etyolojik faktöre ba l olarak ülserasyon veya inflamasyon oluflabilir. Spesifik bir tan konulabilmesi için klinik tablo ile birlikte endoskopik ve histolojik bulgular n birlikte de erlendirilmesi gerekir. 15 Çal flmam zda olgular n 9'unda (%3.84) inflamatuvar barsak hastal tan s konuldu ve medikal tedaviye baflland. Di er bir selim hastal k olan kolonun divertiküler hastal bat toplumlar nda ve ileri yafllarda s kt r, de iflen diyet al flkanl na ba l olarak görülme s kl giderek artmaktad r. 16 Divertiküllerin da l m incelendi inde ço unun inen kolon ve sigmoid kolonda yerleflti i görülür. Divertikülozisli olgular n %90-95'inde sigmoid kolon tutulmufltur. 16 Bizim çal flmam zda da divertiküler hastal k saptanan 16 hastan n 14'ünde (%87.5), divertiküller sigmoid kolonda yerleflim gösterilmifltir. Çal flmam zda 26 (%11.1) hastada kolonoskopik inceleme normal bulundu. Dikkatli bir kolonoskopiye ra men kanama saptanam yor ve kanama da devam ediyorsa sintigrafi, anjiyografi, enteroklizis gibi yöntemler uygulanmal d r. 17,18 Çal flmam zda kolonoskopisi normal bulunan olgulardan birinde kanama devam etti inden enteroklizis uygulanm fl ve jejunumda polip saptanm flt r. Di er olgularda ise kanama devam etmedi inden ek inceleme yap lmam fl hastalar bilgilendirilerek takibe al nm flt r. Kolonoskopi genelde güvenilir bir ifllem olup komplikasyon oran azd r. Fakat nadiren fatal sonuçlar oluflabilmektedir hastada yap lan diyagnostik kolonoskopi de, mortalite oran %0.02 ve morbidite oran da %0.25 olarak tespit edilmifltir. 20 Çal flma grubumuzdaki hastalarda kolonoskopiye ba l komplikasyon geliflmemifltir. Sonuç olarak hematokezyalarda, hem kanayan lezyonun gözle görülebilmesine olanak sa lamas, malignite saptanan veya flüphesi olan olgularda histopatolojik tan n n sa lanabilmesi hem de kanayan lezyona müdahale edilebilme flans verdi inden kolonoskopi son derece önemli bir yöntemdir. Çal flmam zda hematokezyan n en s k sebebi olarak hemoroidal hastal k görülmesi ve kolon rektum tümörlerinin az msanmayacak oranda olmas, hematokezyalarda kolonoskopik incelemenin gereklili ini göstermektedir. Kaynaklar 1. Waye JD. Diagnostic endoscopy in lower intestinal bleeding. In: Sugawa C, Schuman BM, Lucas CE, eds. Gastrointestinal bleeding. New York: Igaku Shoin Medical Publishers 1992: Farrell JJ, Friedman LS. Gastrointestinal bleeding in the elderly. Gastroenterol Clin North Am 2001;30: Lieberman DA, Weiss DG, Bond JH, et al. Use of colonoscopy to screen asymptomatic adults for colorectal cancer. Veterans Affairs Cooperative Study Group 380. N Engl J Med 2000;343: Williams NS. Colorectal cancer: Epidemiology, aetiology, pathology, clinical features and diagnosis. In Surgery of the Anus, Rectum and Colon, Williams NS, Keighley MR(Eds), WB Saunderss Company 1993;29: Lieberman DA, Smith FW: Frequency of isolated proximal colonic polyps among patients referred for colonoscopy. Arch Intern Med 1988;148: Jensen DM, Machicado GA. Diagnosis and treatment of severe hematochezia. The role of urgent colonoscopy after purge. Gastroenterology 1988;95: Church JM. Analysis of the colonoscopic findings in patients with rectal bleeding according to the pattern of their presenting symptoms. Dis Colon Rectum 1991;34:

5 Vol. 19, No.4 HEMATOKEZYALI HASTALARDA KOLONOSKOP Wong RF, Khosla R, Moore JH, et al. Consider colonoscopy for young patients with hematochezia.j Fam Pract 2004;53: Gibbs DH, Opelka FG, Beck DE, et al. Postpolypectomy colonic hemorrhage. Dis Colon Rectum 1996;39: Özden A, fiahin B, Y lmaz U, Soykan I. Gastroenteroloji. In: Özbak r Ö, Yücesoy M, eds. Kolon Polipleri ve Polipozis Sendromlar. 1. Bask. Ankara: Fersa Matbaac l k; 2002: Lewis JD, Brown AR, Localio R, Schwartz JS. Initial evaluation of rectal bleeding in young persons: a cost-effectiveness analysis. Ann Intern Med. 2002;136: Ifller M, Koçer M, Bahçeci M, Özelsancak R,Aygündüz M. Tan sal rektosigmoidoskopi olgular m z n de erlendirilmesi. SDÜ T p Fakültesi Dergisi 1999;6: Nikpour S, Asgari AA. Colonoscopic evaluation of minimal rectal bleeding in average-risk patients for colorectal cancer World J Gastroenterol 2008;14: Dakubo J, Kumoji R, Naaeder S, Clegg-Lamptey J. Endoscopic evaluation of the colorectum in patients presenting with haematochezia at korle-bu teaching hospital accra. Ghana Med J 2008;42: Papa A, Mocci G, Scaldaferri F, et al. A.new therapeutic approach in inflammatory bowel disease. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2009;13: Commane DM, Arasaradnam RP, Mills S, Mathers JC, Bradburn M. Diet, ageing and genetic factors in the pathogenesis of diverticular disease. World J Gastroenterol 2009;15: Charbonnet P, Toman J, Bühler L, et al. Treatment of gastrointestinal hemorrhage. Abdom Imaging. 2005;30: Olds GD, Cooper GS, Chak A, et al. The yield of bleeding scans in acute lower gastrointestinal hemorrhage. J Clin Gastroenterol 2005;39: Lim AG. Death after flumazenil. BMJ 1989;299: Köflüfl A, Atefl M, Köflüfl N. Alt gastrointestinal sistem selirtileri ile baflvuran kad nlarda endoskopi bulgular Turkiye Klinikleri J Med Sci 2008;28:

Genel Cerrahi Endoskopi Ünitemizdeki Rektal Kanamalarda Kolonoskopi Deneyimlerimiz

Genel Cerrahi Endoskopi Ünitemizdeki Rektal Kanamalarda Kolonoskopi Deneyimlerimiz Araştırma / Research Ankara Med J, 2014, 14(4): 151-155 DOI:10.17098/amj.93434 Genel Cerrahi Endoskopi Ünitemizdeki Rektal Kanamalarda Kolonoskopi Deneyimlerimiz Our Colonoscopy Experiences for Rectal

Detaylı

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın KOLOREKTAL POLİPLER Prof. Dr. Mustafa Taşkın -Polip,mukozal örtülerden lümene doğru gelişen oluşumlara verilen genel isimdir. -Makroskopik ve radyolojik görünümü tanımlar. -Sindirim sisteminde en çok kolonda

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

Bir E itim Hastanesindeki Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopik ncelemelerinin Analizi

Bir E itim Hastanesindeki Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopik ncelemelerinin Analizi ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Bir E itim Hastanesindeki Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopik ncelemelerinin Analizi The Analysis of Results of Lower Gastrointestinal Endoscopy in an Education Hospital

Detaylı

Kolon poliplerinin boyut, lokalizasyon ve histopatolojik yapılarının değerlendirilmesi

Kolon poliplerinin boyut, lokalizasyon ve histopatolojik yapılarının değerlendirilmesi ÖZGÜN ARAŞTIRMA 2016; 24(1): 13-17 Kolon poliplerinin boyut, lokalizasyon ve histopatolojik yapılarının değerlendirilmesi Evaluation of size, localization and histopathologic structures of colonic polyps

Detaylı

Gastroenteroloji ünitemizdeki kolonoskopi sonuçlarımızla birlikte, endikasyonlar komplikasyonlar ve işlem başarısının değerlendirilmesi

Gastroenteroloji ünitemizdeki kolonoskopi sonuçlarımızla birlikte, endikasyonlar komplikasyonlar ve işlem başarısının değerlendirilmesi ÖZGÜN ARAŞTIRMA 2015; 23(1): 9-13 Gastroenteroloji ünitemizdeki kolonoskopi sonuçlarımızla birlikte, endikasyonlar komplikasyonlar ve işlem başarısının değerlendirilmesi Evaluation of colonoscopy outcomes

Detaylı

Kolonoskopi Deneyimlerimiz: Ardışık 983 Hastanın İrdelenmesi

Kolonoskopi Deneyimlerimiz: Ardışık 983 Hastanın İrdelenmesi 154 TEMEL KONU-GÜNCELLEME Kolonoskopi Deneyimlerimiz: Ardışık 983 Hastanın İrdelenmesi ----------------- -------------- ÖZET Kolonoskopi, günümüzde kolorektal patolojileri saptamada altın standart yöntemdir.

Detaylı

Kolonoskopik ncelemeye Ba l Geliflen atrojenik Kolon Perforasyonlar na Yaklafl m

Kolonoskopik ncelemeye Ba l Geliflen atrojenik Kolon Perforasyonlar na Yaklafl m ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Kolonoskopik ncelemeye Ba l Geliflen atrojenik Kolon Perforasyonlar na Yaklafl m Management of Iatrogenic Colonic Perforations

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Polipte Kanser. Dr.Cem Terzi. Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Birimi

Polipte Kanser. Dr.Cem Terzi. Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Birimi Polipte Kanser Dr.Cem Terzi Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Birimi Polip ve polipoid karsinoma POLİP Epitelyal yüzeyden kaynaklanan çıkıntı HİSTOLOJİK POLİP TİPLERİ

Detaylı

YAfiLI HASTALARDA GASTRO NTEST NAL ENDOSKOP K filemler N DE ERLEND R LMES

YAfiLI HASTALARDA GASTRO NTEST NAL ENDOSKOP K filemler N DE ERLEND R LMES Turkish Journal of Geriatrics 2013; 16 (1) 43-47 ARAfiTIRMA YAfiLI HASTALARDA GASTRO NTEST NAL ENDOSKOP K filemler N DE ERLEND R LMES ÖZ Altay KANDEM R Mahmut ARABUL Mustafa ÇEL K Emrah ALPER Sezgin VATANSEVER

Detaylı

Cerrahi Endoskopi Ünitemizdeki Kolonoskopik Polipektomi Sonuçlar m z n De erlendirilmesi

Cerrahi Endoskopi Ünitemizdeki Kolonoskopik Polipektomi Sonuçlar m z n De erlendirilmesi ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Cerrahi Endoskopi Ünitemizdeki Kolonoskopik Polipektomi Sonuçlar m z n De erlendirilmesi Evaluation of Colonoscopic Polypectomy

Detaylı

Kolonik Darl klara Endoskopik Yaklafl mlar

Kolonik Darl klara Endoskopik Yaklafl mlar ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Kolonik Darl klara Endoskopik Yaklafl mlar Endoscopic Management Of Colonic Strictures BAHADIR EGE 1, SEZA LEVENTO LU 2, TOLGA

Detaylı

Alt gastrointestinal sistem kanamalarında tedavi yönetimi: Cerrahi ve minimal invaziv tedavi yöntemlerinin irdelenmesi

Alt gastrointestinal sistem kanamalarında tedavi yönetimi: Cerrahi ve minimal invaziv tedavi yöntemlerinin irdelenmesi ÖZGÜN ARAŞTIRMA Alt gastrointestinal sistem kanamalarında tedavi yönetimi: Cerrahi ve minimal invaziv tedavi yöntemlerinin irdelenmesi Therapeutic management of lower gastrointestinal bleeding: Comparison

Detaylı

Doç. Dr. Ali Tamer, 1 Dr. Esin Korkut, 2 Dr. U ur Korkmaz, 3 1

Doç. Dr. Ali Tamer, 1 Dr. Esin Korkut, 2 Dr. U ur Korkmaz, 3 1 Doç. Dr. Ali Tamer, 1 Dr. Esin Korkut, 2 Dr. U ur Korkmaz, 3 1 Sakarya E itim Araflt rma Hastanesi, ç Hastal klar Klini i, Sakarya 2 Düzce Üniversitesi T p Fakültesi, Gastroenteroloji BD, Düzce 3 Düzce

Detaylı

RUTİN KOLONOSKOPİK İNCELEMEDE TERMİNAL İLEUM BULGULARI VE SIKLIĞI

RUTİN KOLONOSKOPİK İNCELEMEDE TERMİNAL İLEUM BULGULARI VE SIKLIĞI RUTİN KOLONOSKOPİK İNCELEMEDE TERMİNAL İLEUM BULGULARI VE SIKLIĞI Hemşire, Songül Gültekin, Endoskopi, 544 44 37, songul.gultekin@acibadem.com.tr Eğitim ve Gelişim Hemşiresi, Aysun Çakır, 544 45 25,aysunca@acibadem.com.tr

Detaylı

Kanserde Erken Tan. Prof.Dr. Adnan Ayd ner. Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can

Kanserde Erken Tan. Prof.Dr. Adnan Ayd ner. Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can Kanserde Erken Tan Prof.Dr. Adnan Ayd ner Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can KANSERDE ERKEN TANI Ço u insan kanseri düflünmek bile istemez. Ancak unutmay n ki, kanser ne kadar erken saptan rsa onu yenme flans n

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Ripetizione del test di screening per i tumori intestinali

Ripetizione del test di screening per i tumori intestinali Ripetizione del test di screening per i tumori intestinali 6 www.bowelscreeningwales.org.uk Bağırsak Tarama Testi nin Tekrarı Bu broşür belirsiz sonuç nedeniyle bağırsak tarama testini tekrarlaması istenen

Detaylı

Senkron Mide ve Rektum Kanseri: Olgu Sunumu

Senkron Mide ve Rektum Kanseri: Olgu Sunumu OLGU SUNUMU & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Senkron Mide ve Rektum Kanseri: Olgu Sunumu Synchronous Gastric and Rectal Cancer: Case Report CENG Z TAVUSBAY, 1 ERDEM SARI,

Detaylı

Sigara çenlerde ve çmeyenlerde Akci er Kanseri: Genel Özelliklerde Farkl l k Var m?

Sigara çenlerde ve çmeyenlerde Akci er Kanseri: Genel Özelliklerde Farkl l k Var m? ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Sigara çenlerde ve çmeyenlerde Akci er Kanseri: Genel Özelliklerde Farkl l k Var m? Ahmet E. ERBAYCU

Detaylı

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı

GİS KANAMALARI. Prof.Dr.Tayfun KARAHASANOĞLU

GİS KANAMALARI. Prof.Dr.Tayfun KARAHASANOĞLU GİS KANAMALARI Prof.Dr.Tayfun KARAHASANOĞLU Ekim 2006 ÜST GİS KANAMASI GİS kanamalarının % 80 i Treitz ligamanının proksimali ETYOLOJİ Peptik ülser hastalığı Varisler Mallory-Weiss Eroziv gastrit Tümörler

Detaylı

AKC ER KANSER NDE TEfiH S ANINDA GENEL KL N K VER LER: B R GÖ ÜS HASTALIKLARI ONKOLOJ POL KL N N N B R YILLIK KAYITLARI

AKC ER KANSER NDE TEfiH S ANINDA GENEL KL N K VER LER: B R GÖ ÜS HASTALIKLARI ONKOLOJ POL KL N N N B R YILLIK KAYITLARI zmir Gö üs Hastanesi Dergisi, Cilt XXI, Say 1, 2007 AKC ER KANSER NDE TEfiH S ANINDA GENEL KL N K VER LER: B R GÖ ÜS HASTALIKLARI ONKOLOJ POL KL N N N B R YILLIK KAYITLARI GENERAL CLINICAL DATA OF LUNG

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

KOLOREKTAL KANSER. Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK

KOLOREKTAL KANSER. Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK KOLOREKTAL KANSER Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK Tanım En sık görülen 3.kanser Kanserden ölümlerde 2.sırada 80-90 milyon insan risk altında Gelişiminde iminde Genetik Değişiklikler iklikler Normal Kolon Hiperproliferatif

Detaylı

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer 4. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Göktürk MARALCAN, Yrd. Doç. Dr. Hasan BAKIR, Yrd. Doç. Dr. Erdal UYSAL, Yrd. Doç. Dr. Başar AKSOY GRUP 2 Stajyer Öğrenciler için Haftalık

Detaylı

Patoloji Arşivindeki 10 Yıllık Kanser (1991-2000) Olgularının Genel Değerlendirilmesi

Patoloji Arşivindeki 10 Yıllık Kanser (1991-2000) Olgularının Genel Değerlendirilmesi Dicle Tıp Dergisi, 2007 Cilt: 34, Sayı:3, (164-169) Patoloji Arşivindeki 10 Yıllık Kanser (1991-2000) Olgularının Genel Değerlendirilmesi Selver Özekinci ÖZET Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji

Detaylı

Kolon polipleri sayı ve büyüklüğü malignite göstergesi olabilir mi?

Kolon polipleri sayı ve büyüklüğü malignite göstergesi olabilir mi? ÖZGÜN ARAŞTIRMA 2017; 25(1): 14-18 Kolon polipleri sayı ve büyüklüğü malignite göstergesi olabilir mi? Can the number and size of colon polyps be indicative of malignancy? Abdurahman ŞAHİN 1, Nurettin

Detaylı

Rektal Prolapsusta Laparoskopik Rektopeksi le Aç k Rektopeksinin Karfl laflt r lmas

Rektal Prolapsusta Laparoskopik Rektopeksi le Aç k Rektopeksinin Karfl laflt r lmas ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Rektal Prolapsusta Laparoskopik Rektopeksi le Aç k Rektopeksinin Karfl laflt r lmas Comparison Of Laparoscopic And Open Rectopexy

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

Treitz ligamanı altından köken alan akut veya kronik kanamalar. Tüm GIS kanamalarının %10-20 sini oluşturur.

Treitz ligamanı altından köken alan akut veya kronik kanamalar. Tüm GIS kanamalarının %10-20 sini oluşturur. Treitz ligamanı altından köken alan akut veya kronik kanamalar Tüm GIS kanamalarının %10-20 sini oluşturur. Hemodinami daha stabil Ortostatik değişiklik daha az (%19 vs.%35) Daha az kan trans. ihtiyacı

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Kuzey-Do u Anadolu Bölgesinde Görülen Kolorektal Kanserlerin Özellikleri

Kuzey-Do u Anadolu Bölgesinde Görülen Kolorektal Kanserlerin Özellikleri ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Kuzey-Do u Anadolu Bölgesinde Görülen Kolorektal Kanserlerin Özellikleri Properties of colorectal cancer in North-Eastern

Detaylı

Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi

Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi Investigation of Patient Dependent

Detaylı

Prof.Dr.. Mustafa TAŞKIN. Genel Cerrahi A.B.D.

Prof.Dr.. Mustafa TAŞKIN. Genel Cerrahi A.B.D. Prof.Dr.. Mustafa TAŞKIN İ.Ü.. Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D. Polip:Epitelyal yüzeyden doğan bir çıkıntı anlamındad ndadır Kolon Polipleri 1. Neoplastik:adenomatöz poliplerdir. a)tubüler

Detaylı

Kaliteli Kolonoskopi De erlendirme Kriterlerine Uygun Kolonoskopi Uygulamas

Kaliteli Kolonoskopi De erlendirme Kriterlerine Uygun Kolonoskopi Uygulamas ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Kaliteli Kolonoskopi De erlendirme Kriterlerine Uygun Kolonoskopi Uygulamas Colonoscopy Performed According To The Quality

Detaylı

Kolonoskopi. Kalın bağırsak iç yüzey incelemesi. Kolonoskopi için randevu

Kolonoskopi. Kalın bağırsak iç yüzey incelemesi. Kolonoskopi için randevu Kolonoskopi Kalın bağırsak iç yüzey incelemesi Kolonoskopi için randevu Tarih:... Saat:... Randevu için geldiğinizi... bölümüne bildirin. Kan sulandırıcı ilaçlar Çıkma/durma tarihi:... Sizi tedavi eden

Detaylı

Sorular. U UR SUNGURTEK N Pamukkale Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dal, Denizli-Türkiye

Sorular. U UR SUNGURTEK N Pamukkale Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dal, Denizli-Türkiye KEND M Z SINAYALIM Sorular U UR SUNGURTEK N Pamukkale Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dal, Denizli-Türkiye? 1. Kolorektal kanserlerde flow sitometri çal flmalar için afla daki aç klamalardan hangisi

Detaylı

Rahim ağzı kanseri; Serviks tümörü; Cerviks kanseri; Cerviks tümörü; Cervix Ca;

Rahim ağzı kanseri; Serviks tümörü; Cerviks kanseri; Cerviks tümörü; Cervix Ca; SERVİKS KANSERİ Rahim ağzı kanseri; Serviks tümörü; Cerviks kanseri; Cerviks tümörü; Cervix Ca; Serviks kanseri uterusun giriş kısmı olan serviks bölümünün tümörüdür. Halk arasında Rahim ağzı kanseri denir.

Detaylı

zole Kar n Ön Duvar Metastaz Yapm fl Rektum Adenokanseri

zole Kar n Ön Duvar Metastaz Yapm fl Rektum Adenokanseri OLGU SUNUMU & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum zole Kar n Ön Duvar Metastaz Yapm fl Rektum Adenokanseri Isolated Anterior Abdominal Wall Metastasis of Rectal Adenocarcinoma

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

C. Gökhan Orcan, Ömer F. Nas,. Gökhan Çavuflo lu, Oktay Alan, Hakan K l ç, A. Ulca Uyguç, S. Burkay Öztürk, Emin Ulutafl, Hakan Cebeci

C. Gökhan Orcan, Ömer F. Nas,. Gökhan Çavuflo lu, Oktay Alan, Hakan K l ç, A. Ulca Uyguç, S. Burkay Öztürk, Emin Ulutafl, Hakan Cebeci Araflt rmalar / Researches Kraniyal bilgisayarl tomografide saptanan fizyolojik pineal gland, koroid pleksus ve habenular komissür kalsifikasyonlar n n görülme oranlar ve birliktelikleri C. Gökhan Orcan,

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

GERİATRİK YAŞ GRUBUNDA ALT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM BİOPSİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GERİATRİK YAŞ GRUBUNDA ALT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM BİOPSİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ GERİATRİK YAŞ GRUBUNDA ALT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM BİOPSİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Lower Gastrointestinal Endoscopic Biopsy Results in Geriatric Patients Serdar YANIK 1, Zeynep Tuğba

Detaylı

Familyal Adenomatöz Polipozis Nedeniyle Ameliyat Etti imiz 24 Hastan n Analizi

Familyal Adenomatöz Polipozis Nedeniyle Ameliyat Etti imiz 24 Hastan n Analizi ÖZGÜN MAAL & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Familyal Adenomatöz Polipozis Nedeniyle Ameliyat tti imiz 24 Hastan n Analizi Analysis of 24 Cases Operated For Familial Adenomatous

Detaylı

DÜZCE TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL

DÜZCE TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL DÜZCE TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE Sabri Sefa ERDEM Muammer YILMAZ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE 203 YILINDAKİ KANSER TANILARININ 65 YAŞ ÜSTÜ VE ALTI DAĞILIMI

Detaylı

Dicle Tıp Dergisi 2011; 38 (2): 155-159

Dicle Tıp Dergisi 2011; 38 (2): 155-159 Dicle Tıp Dergisi 2011; 38 (2): 155-159 Dicle Medical Journal Z. A. Çetinkaya ve ark. DEA da GİS endoskopi doi: sonuçları 10.5798/diclemedj.0921.2011.02.0006 155 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Demir

Detaylı

SSK Okmeydan E itim ve Araflt rma Hastanesi Onkoloji Merkezi nin y llar kanser istatistikleri

SSK Okmeydan E itim ve Araflt rma Hastanesi Onkoloji Merkezi nin y llar kanser istatistikleri Türk Onkoloji Dergisi 2007;22(4):172-182 SSK Okmeydan E itim ve Araflt rma Hastanesi Onkoloji Merkezi nin 1999-2004 y llar kanser istatistikleri Cancer statistics of SSK Okmeydan Training and Research

Detaylı

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA DÖNEM -GENEL CERRAHİ ( CTB 0). HAFTA -9 EYLÜL 0 Prof.Dr.Hasan Kaplan.00 Küçük Cerrahi Girişimler ( Minor surgical interventions) Prof.Dr.Hasan Kaplan Akut Karın (Acute abdomen) Akut pankreatit (Acute pancreatitit)

Detaylı

Retrospective analysis of efficacy and safety of endoscopic argon plasma coagulation for the treatment of hemorrhagic radiation proctitis

Retrospective analysis of efficacy and safety of endoscopic argon plasma coagulation for the treatment of hemorrhagic radiation proctitis 2009; 17(1): 32-37 Hemorajik radyasyon proktiti hastalar nda rektal kanama kontrolünde endoskopik argon plazma koagülasyon tedavisinin etkinli inin ve güvenirlili inin retrospektif analizi Retrospective

Detaylı

Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI

Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahiye giriş Y. TATKAN Cerrahi anamnez ve terminoloji Ş. TAVLI Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI

Detaylı

ÖZET. Anahtar Kelimeler: HCV-HBV koinfeksiyonu, viral interferans Nobel Med 2010; 6(3): 34-38. Bulgular: De erlendirmeye al nan olgulardan 13'ü

ÖZET. Anahtar Kelimeler: HCV-HBV koinfeksiyonu, viral interferans Nobel Med 2010; 6(3): 34-38. Bulgular: De erlendirmeye al nan olgulardan 13'ü ÖZET Amaç: HCV-HBV koinfeksiyonlu olgularda viral replikasyon durumunun kesitsel de erlendirmesi ve koinfeksiyonlu olgularla kronik HBV infeksiyonlu olgular n HBV replikasyonu aç s ndan karfl laflt r lmas.

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

KOLONOSKOPİK TARAMA VE KOLONOSKOPİ

KOLONOSKOPİK TARAMA VE KOLONOSKOPİ KOLONOSKOPİK TARAMA VE KOLONOSKOPİ KOLONOSKOPİ HAKKINDA ÖZET BİR REHBER OP. DR. ŞABAN BEYAZPINAR GENEL CERRAHİ UZMANI www.cerrahiklinik.com BU SUNUMDA KULLANILAN VERİLER, 2004 YILINDA YAPILAN DÜNYA CERRAHLAR

Detaylı

GENEL CERRAHİ MORTALİTE-MORBİDİTE Ş. ÖZER (MODERATÖR) Şok A. TEKİN Şok A. TEKİN

GENEL CERRAHİ MORTALİTE-MORBİDİTE Ş. ÖZER (MODERATÖR) Şok A. TEKİN Şok A. TEKİN GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahi Anamnez Y. TATKAN 10.55-11.40 Karın travmaları Ş. ÖZER Karın travmaları Ş. ÖZER ileus Ş. TEKİN intern semineri intern semineri

Detaylı

ARAŞTIRMA. 3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.B

ARAŞTIRMA. 3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.B Geriatri 5 (2): 59-63, 2002 Turkish Journal of Geriatrics ARAŞTIRMA BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ FİZİKSEL TIP ve REHABİLİTASYON Dr. Coşkun BAKAR 1 Dr. Seçil ÖZKAN 1 Dr. Işıl MARAL 1 Dr. Gülçin Kaymak KARATAŞ

Detaylı

Kolonoskopide polip saptama başarısını artırmak ve

Kolonoskopide polip saptama başarısını artırmak ve güncel gastroenteroloji 13/4 NBI Kolonoskopinin Kolon Polipleri Tanısında Ve Differansiyasyonunda Kullanımı Mustafa YAKUT, Hülya ÇETİNKAYA Ankara Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara Kolonoskopide

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

ARAfi TIRMA ABSTRACT ÖZET. LEMAN KUTLU* SEVD YE TURASOY** N LGÜN KOfiAR** PINAR ÖKDEM R** NURSEL ONUR**

ARAfi TIRMA ABSTRACT ÖZET. LEMAN KUTLU* SEVD YE TURASOY** N LGÜN KOfiAR** PINAR ÖKDEM R** NURSEL ONUR** Bir Üniversite Hastanesinin Acil Poliklini ine Gelen Yan kl Hastalar n Kay t Bilgilerinin Retrospektif De erlendirilmesi A Retrospective Evaluation of the Medical Records of Burn Patients Presenting at

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Kanamalı Hastaların Özellikleri Endoskopi ve Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Gastrointestinal Sistem Kanamalı Hastaların Özellikleri Endoskopi ve Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi Gastrointestinal Sistem Kanamalı Hastaların Özellikleri Endoskopi ve Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi Evaluation of Endoscopy and Biopsy Results and Features of Patients with Gastrointestinal Haemorrhagia

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Biyoteknoloji Yükselen Sektör. Dr.Nezih Hekim Dr.Pakize İ.Tarzi Laboratuarları İstanbul

Biyoteknoloji Yükselen Sektör. Dr.Nezih Hekim Dr.Pakize İ.Tarzi Laboratuarları İstanbul Biyoteknoloji Yükselen Sektör Dr.Nezih Hekim Dr.Pakize İ.Tarzi Laboratuarları İstanbul Dr.Pakize İ.Tarzi Sağlık Kurumları Kimdir? Dr.Pakize İ.Tarzi Sağlık Kurumları 1949 yılında Kadın ve Çocuk Hastanesi

Detaylı

Yüzüncü Y l Üniversitesi T p Fakültesi T bbi Onkoloji Bilim Dal na baflvuran kanser hastalar n n epidemiyolojik de erlendirilmesi

Yüzüncü Y l Üniversitesi T p Fakültesi T bbi Onkoloji Bilim Dal na baflvuran kanser hastalar n n epidemiyolojik de erlendirilmesi Türk Onkoloji Dergisi 2006;21(2):87-97 Yüzüncü Y l Üniversitesi T p Fakültesi T bbi Onkoloji Bilim Dal na baflvuran kanser hastalar n n epidemiyolojik de erlendirilmesi Epidemiologic evaluation of the

Detaylı

Gastrointestinal poliplerin boyut, lokalizasyon ve histopatolojik tipleriyle değerlendirilmesi

Gastrointestinal poliplerin boyut, lokalizasyon ve histopatolojik tipleriyle değerlendirilmesi ÖZGÜN ARAŞTIRMA 2013 ; 21 (2) : 31-35 Gastrointestinal lerin boyut, lokalizasyon ve histopatolojik tipleriyle değerlendirilmesi Evaluation of gastrointestinal polyps according to their size, localization

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Zihin ve Hareket Engelli Çocuklar çin E itim Araflt rma ve Uygulama Merkezi nde zlenen Olgular n Demografik Özellikleri

Zihin ve Hareket Engelli Çocuklar çin E itim Araflt rma ve Uygulama Merkezi nde zlenen Olgular n Demografik Özellikleri TRAKYA ÜN V TIP FAK DERG 2005;22(2):88-92 KL N K ARAfiTIRMA Zihin ve Hareket Engelli Çocuklar çin E itim Araflt rma ve Uygulama Merkezi nde zlenen Olgular n Demografik Özellikleri Demographic Characteristics

Detaylı

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 T bbi At k Kontrolü P80-P82 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 P80 Son Dört Y ll k Kontamine Kesici Delici Alet Yaralanmalar Sürveyans Melek Meltem Göksel, Özgül Taflp nar, Fatma

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ

ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ Cevher Akarsu, A. Cem Dural, M. Abdussamet Bozkurt, M. Ferhat Çelik, İlkay Halıcıoğlu, Murat Çikot, Ali Kocataş, Halil Alış

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Alt Gastrointestinal Sistem Belirtileri ile Başvuran Kadınlarda Endoskopi Bulguları

Alt Gastrointestinal Sistem Belirtileri ile Başvuran Kadınlarda Endoskopi Bulguları ORİJİNAL ARAŞTIRMA Alt Gastrointestinal Sistem Belirtileri ile Başvuran Kadınlarda Endoskopi Bulguları Dr. Aydın KÖŞÜŞ, a Dr. Mehmet ATEŞ, b Dr. Nermin KÖŞÜŞ a a Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü b Dahiliye/Gastroenteroloji

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması Nedeniyle Takip Edilen Hastaların Geriye Dönük İncelenmesi

Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması Nedeniyle Takip Edilen Hastaların Geriye Dönük İncelenmesi Araştırma Makalesi / Research Article doi: 10.5505/sakaryamj.2015.66933 Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması Nedeniyle Takip Edilen Hastaların Geriye Dönük İncelenmesi Evaluation Of Patients With Upper

Detaylı

Endoskopi indikasyonları. Dr. Mehmet İnan Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi

Endoskopi indikasyonları. Dr. Mehmet İnan Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Endoskopi indikasyonları Dr. Mehmet İnan Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi ALT GIS ENDOSKOPİSİ KOLOREKTAL KANSERLER Kolorektal kanserler dünyada ve ülkemizde 4.sıklıkla görülürler. Kansere bağlı ölüm sebebleri

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Kanamaları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Gastrointestinal Sistem Kanamaları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Gastrointestinal Sistem Kanamaları Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Etyoloji Klinik Üst GIS kanamaları Alt GIS kanamaları Tanı Tedavi Tanım Treitz

Detaylı

RAHİM TAHLİYESİ UYGULAMALARININ ZEYNEP KAMİL AİLE PLANLAMASI KLİNİGİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ GİRİŞ. Dr. Asuman KARAMANı.. ı Dr.

RAHİM TAHLİYESİ UYGULAMALARININ ZEYNEP KAMİL AİLE PLANLAMASI KLİNİGİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ GİRİŞ. Dr. Asuman KARAMANı.. ı Dr. RAHİM TAHLİYESİ UYGULAMALARININ ZEYNEP KAMİL AİLE PLANLAMASI KLİNİGİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ Dr. Vahit GEDiKOÔLU 1 ı Dr. Silhendan TÜRKMEN< 01 Dr. M. Tahir DEG1Ş 101 Dr. Ertuğrul BAYIRLI' tııu'*) Dr. Asuman

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Morbıd obezite tedavisinde kullanılan endoskopik gastrıc balon kullanılması videoteknik sunum

Morbıd obezite tedavisinde kullanılan endoskopik gastrıc balon kullanılması videoteknik sunum Morbıd obezite tedavisinde kullanılan endoskopik gastrıc balon kullanılması videoteknik sunum R.Bademci, E. Altınlı,E. Eroglu,C.Camcı İstanbul bilim üniversitesi Morbıd obezite tedavisinde cerrahi prosedürlerin

Detaylı

Demir eksikliği anemisi olan hastalarda alt ve üst gastrointestinal endoskopik inceleme sonuçları

Demir eksikliği anemisi olan hastalarda alt ve üst gastrointestinal endoskopik inceleme sonuçları ÖZGÜN ARAŞTIRMA 2014; 22(2): 33-37 Demir eksikliği anemisi olan hastalarda alt ve üst gastrointestinal endoskopik inceleme sonuçları Lower and upper endoscopic examination results in patients with iron

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Varis ve Malignite Dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarının Değerlendirilmesi

Varis ve Malignite Dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarının Değerlendirilmesi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 30 (2) 87-91, 2004 ORİJİNAL YAZI Varis ve Malignite Dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarının Değerlendirilmesi Selim GÜREL *, Oya İMADOĞLU ** * ** Uludağ

Detaylı

Çölyak Hastalığı Serolojik Tanısı DR. BURÇİN ŞENER

Çölyak Hastalığı Serolojik Tanısı DR. BURÇİN ŞENER Çölyak Hastalığı Serolojik Tanısı DR. BURÇİN ŞENER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD 1 Glutene duyarlı enteropati Çölyak hastalığı Gluten-intoleransı 2 Çölyak hastalığı nedir?

Detaylı

KOLONOSKOPİDE NADİR RASTLANAN BİR OLGU: MELANOZİS KOLİ A RARE CASE IN COLONOSCOPIC INTERVENTION: MELANOSIS COLI

KOLONOSKOPİDE NADİR RASTLANAN BİR OLGU: MELANOZİS KOLİ A RARE CASE IN COLONOSCOPIC INTERVENTION: MELANOSIS COLI İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2014;18(4):132-136 OLGU SUNUMU KOLONOSKOPİDE NADİR RASTLANAN BİR OLGU: MELANOZİS KOLİ A RARE CASE IN COLONOSCOPIC INTERVENTION: MELANOSIS COLI Erkan OYMACI¹,

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Rektal Kanama ve Yandafl Kolorektal Hastal n Kolorektal Kanserlerde Prognoz Üzerine Olumlu Etkileri

Rektal Kanama ve Yandafl Kolorektal Hastal n Kolorektal Kanserlerde Prognoz Üzerine Olumlu Etkileri ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Rektal Kanama ve Yandafl Kolorektal Hastal n Kolorektal Kanserlerde Prognoz Üzerine Olumlu Etkileri Positive Effects of Rectal

Detaylı

DE CERRAHİ SONRASI NORMOKALSEMİK PARATHORMON YÜKSEKLY

DE CERRAHİ SONRASI NORMOKALSEMİK PARATHORMON YÜKSEKLY PRİMER HİPERPARATH PERPARATİROİDİDE DE CERRAHİ SONRASI NORMOKALSEMİK PARATHORMON YÜKSEKLY KSEKLİĞİ Mehmet Uludağ 1, Bülent Çitgez 2, Gürkan Yetkin 1, M. Fevzi Celayir 1, M. Ferhat Ferhatoğlu 2, Süleyman

Detaylı

Kolorektal Polipler. Colorectal Polyps

Kolorektal Polipler. Colorectal Polyps TEMEL KONU - GÜNCELLEME Kolorektal Polipler Colorectal Polyps Sümer Yamaner İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İSTANBUL ÖZET Polipler, kolon ve rektum mukozasında anormal çoğalma ile

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Kolon Benign Anastomoz Darl nda Endoskopik Balon Dilatasyon

Kolon Benign Anastomoz Darl nda Endoskopik Balon Dilatasyon OLGU SUNUMU & Hastal klar Dergisi Kolon Benign Anastomoz Darl nda Endoskopik Balon Dilatasyon Endoscopic Dilatation of Benign Colonic Anastomotic Stricture SMA L YAMAN, HAYRULLAH DER C Bal kesir Üniversitesi

Detaylı

Kolonoskopiye Ba l atrojenik Kolon Perforasyonu Olgular na Yaklafl m

Kolonoskopiye Ba l atrojenik Kolon Perforasyonu Olgular na Yaklafl m ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum ye Ba l atrojenik Kolon Perforasyonu Olgular na Yaklafl m Management of atrogenic Colon Perforations Due To Colonoscopy HASAN

Detaylı

Gaitada gizli kan pozitifliği yalnızca kolon-rektum patolojileri ile açıklanabilir mi? Ulusal Kanser Sempozyumu Ankara 2014

Gaitada gizli kan pozitifliği yalnızca kolon-rektum patolojileri ile açıklanabilir mi? Ulusal Kanser Sempozyumu Ankara 2014 Gaitada gizli kan pozitifliği yalnızca kolon-rektum patolojileri ile açıklanabilir mi? Ulusal Kanser Sempozyumu Ankara 2014 Seher Civcik 1, Mehmet Ali Eryılmaz 2, Ayşe Kara 1, Atiye Odabaş 1, Tuba Uca

Detaylı

epigenomics Epi procolon 2.0 CE, kolorektal kanser taramasına yönelik bir kan testidir. Kanda Kanser Tanısı

epigenomics Epi procolon 2.0 CE, kolorektal kanser taramasına yönelik bir kan testidir. Kanda Kanser Tanısı Epi procolon 2.0 CE, kolorektal kanser taramasına yönelik bir kan testidir. Epi procolon 2.0 CE Hakkında... 2 Tarama Önerileri... 3 Epi procolon 2.0 CE ve Septin 9 DNA Biyobelirteçleri Hakkında Bilmeniz

Detaylı