KAMU HİZMETLERİNİN ETKİNLİĞİNDE E-DEVLET KULLANIMI VE BEKLENTİLERİ Serdar ÇİÇEK Hüseyin Güçlü ÇİÇEK Uğur ÇİÇEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU HİZMETLERİNİN ETKİNLİĞİNDE E-DEVLET KULLANIMI VE BEKLENTİLERİ Serdar ÇİÇEK Hüseyin Güçlü ÇİÇEK Uğur ÇİÇEK"

Transkript

1 KAMU HİZMETLERİNİN ETKİNLİĞİNDE E-DEVLET KULLANIMI VE BEKLENTİLERİ Serdar ÇİÇEK Hüseyin Güçlü ÇİÇEK Uğur ÇİÇEK ÖZET Bilgi ve iletişim teknolojileri birçok alan yanında kamu yönetimi alanında modernleşmeyi ve ilerlemeyi sağlayan temel bir reform olarak algılanan e-devlet alanında da reformları destekleyen bir unsurdur. Bununla birlikte, bilgi ve iletişim teknolojilerinin uygulanabilmesi için politikacılar ve uygulamacılar tarafından e-devlet ile ilgili çıktıların, risklerin, maliyet ve faydaların daha iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı kamu hizmetlerinden faydalanan bireylerin, bilgi teknolojilerinin gelişmesine bağlı olarak genel olarak e-devlet uygulamalarından, özel de ise internet yoluyla kamu hizmetleri sunumundan ne ölçüde yararlandıklarını ölçmeye ve değerlendirmeye yönelik olarak yapılmıştır. Çalışmada bireylerin hangi kamu kurumlarının internet sitelerini ne ölçüde ziyaret ettikleri, hangi amaçla bu sitelere girdikleri bunun yanı sıra online kamu hizmetleri ile ilgili olarak olumlu ya da olumsuz düşünceleri yer almaktadır. Çalışmanın amacını gerçekleştirmek için, Isparta il merkezinde literatürde geliştirilmiş bulunan ölçeklere dayanarak hazırlanmış bir anket yapılmış ve sonuçlar SPSS 13 paket programı aracılığı ile Ki-Kare ve t testi analizlerine tabi tutulmuştur. Çalışma sonucunda Isparta ilinde e-devlet hizmetlerinden faydalanma derecesi ağırlıklı olarak eğitimli kesimle yapılan anket sonuçları ile test edilmiş ve hipotezlerin önemli bir bölümü kabul edilmiştir. Eğitim seviyesi dışında vatandaşların aylık gelir düzeyleri ve meslekleri de kamu hizmetlerinden internet yoluyla faydalanma düzeyini açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Son yıllarda günlük yaşantımızın hemen her boyutunda karşımıza çıkan yoğun bilgi teknolojisi kullanımı sadece bireyleri etkilemekle kalmayıp, devleti de yapısal bir dönüşüme zorlamaktadır. Bu dönüşüm sürecinde, alışılagelmiş hantal ve bürokratik devlet yapısı, yerini daha hızlı,modern, şeffaf, katılımcı ve müşteri odaklı, düşük maliyetli çalışan devlet modeline bırakmaktadır. E-devlet kamu hizmetlerinin sunumunda kalitenin artırılmasına yönelik olarak bilgi teknolojilerinden ve özellikle internet uygulamalarından en geniş şekilde nasıl yararlanılacağı üzerinde durmakta ve kamu hizmetlerini müşterilerine, 7 gün 24 saat bilgi teknolojileri yoluyla sunmaktadır. Burada söz konusu müşteri, bir vatandaş, bir özel şirket ve hatta bir devlet kurumu olabilir. Bir başka deyişle, kamu yönetiminde her türlü Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, Araştırma Görevlisi Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, Araştırma Görevlisi Süleyman Demirel Üniversitesi, Gelendost MYO, Öğretim Görevlisi 1

2 faaliyetin, vatandaşlar, işletmeler, kamu çalışanları ve devletin diğer fonksiyonlarıyla ilgili etkileşimlerinin e-devlet uygulamaları aracılığıyla elektronik ortam üzerine taşınması, birebir ve aracısız olarak kullanılabilir hale gelmesidir. Uygulanacak e-devlet modeli sonucunda, daha fazla vatandaşa eş zamanlı olarak aynı kalitede hizmet vererek etkinlik artacak, devlet kadrolarındaki şişkinliğin ve kırtasiye masraflarının azalması ile maliyetler düşecek, kamuda şeffaflığın ve güvenilirliğin daha üst seviyelere ulaşması sağlanacak ve bu sayede vatandaşların devlete olan güveni artarak, devletle ilgili her türlü ilişkide daha aktif kılacaktır. Çalışmada, e-devletle ilgili kavramsal çerçeve kısa bir şekilde verildikten sonra e-devlet uygulamaları konusunda önde giden ABD, Kanada, Singapur ülke örnekleri ile bu uygulamaların kamu hizmetlerinin sunumundaki etkinliği ele alınarak Isparta ilinde vatandaşların e-devlet uygulamalarından yararlanma dereceleri ve memnuniyetleri konusunda yapılan anket bulguları değerlendirilmiştir. 2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 2.1. E-Devlet Kavramı Küreselleşme ile birlikte geleneksel kamu hizmeti sunum şekilleri değişmiş, devletler küresel rekabette kendi pozisyonlarını güçlendirmek ve devam ettirmek için hizmet sunumlarının da artık modernleştirilmesi gerekliliğinin farkına varmışlardır. Özellikle 1990 ların sonundaki teknolojik devrim, internet üzerinden hizmet sunmanın mümkün olmasıyla devletin fonksiyonlarında hızlı ve büyük bir dönüşüme sebep olmuştur. Ülkeler kendi politik sistemleri ile ilişkili olarak e-devlet tanımı ve bileşenlerini farklı olarak algılamaktadır. Haldenwang a göre, e-devlet, bilgi ve iletişim teknolojilerinin (ICTs), kamu yönetimi ve politik karar alma sürecinde stratejik ve koordineli olarak kullanımını ifade etmektedir. 1 Whitson ve Davis e göre ise, e-devlet; vatandaşlara, sanayi kesimine (ve/veya işletmelere), kamu çalışanlarına maliyet-etkin olarak çevrim-içi (online) hizmet sunmaktır 2. E-devlet kavramından önce hayatımıza giren e-ticaret kavramı ve e- devlet kavramları karıştırılabilmektedir. Jorgensen ve Cable (2002) bu iki kavram arasında üç büyük farklılığa değinmektedir: Erişim, yapı ve hesap verebilirlik. E-ticarette müşterilerin, işletmeleri seçmelerine izin verilir ancak e-devlette kurumlar, yetersiz ve düşük gelirli bireyleri de içine alan yeterli nüfusun erişimlerinin sağlanmasından sorumludur. Buna ek olarak ticari işletmelerin yapıları ile kamu kurumlarının yapıları farklılık arzetmektedir. Karar verme yetkisi, kamu kurumlarında ticari işletmelere göre daha az merkezileşmektedir. Kamu kurumlarındaki bu yetki dağılımı 1 Christian VON HALDENWANG, Electronic Government (E-Government) and Development, The European Journal of Development Research, (Erişim, ). 2 T.L. WHİTSON, L DAVİS, (2001). Best practices in electronic government: comprehensive electronic information dissemination for science and technology. Government Information Quarterly, 18,

3 yeni kamu hizmetlerinin gelişim ve uygulamasını geciktirmektedir. Üçüncü farklılık ise hesap verebilirliktir. Demokratik devletlerde, kamu kurumları kaynak dağılımında ve kamu hizmetlerinin sunumunda maksimum kamu yararı ilkesi ile sınırlandırılmıştır. 3 E-devleti, e-ticaretten ayıran temel özellik, kamu kurumlarının politik doğasıdır. E-devlet aracılığıyla sunulan hizmetlerde vatandaş ile devlet arasında e-ticaretin aksine zorunlu bir ilişki oluşmaktadır. E-devletin gelişimi hem politik hem de teknik olarak karmaşık bir yapıdadır. E-devletin kalitesi devletin bilgi politikası, kullanıcıların sayısı, eğitim düzeyleri ve motivasyonları gibi çeşitli faktörlere dayanmaktadır. Şimdiye kadar birçok ülke ideal e-devlet düzeyine ulaşmak için gereklilikleri yerine getirememiştir 4. Bu yüzden günümüzde birçok OECD üyesi ülke ve gelişmekte olan ülkeler e-devlet stratejilerini şekillendirmektedirler. Devletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından kamu sektörü bilgi ve iletişim teknolojileri kapasitesinin arttırılması amacıyla önemli miktarda kaynak aktarılmaktadır. 5 Devletler, vatandaşlar ve kurumlar arasındaki işlemlerin e-devlet aracılığıyla, etkin ve verimli yürütülebilmesi için çeşitli teşvikler uygulamaktadır. E-devlet uygulamaları açısından en ileri düzeyde hizmet veren ABD de vergi toplamaktan sorumlu kurum olan Ulusal Gelir İdaresi (IRS) posta iletişimi yerine online iletişimi koymak için geniş teşvikler uygulamaktadır dan bu yana Ulusal Gelir İdaresi, vergi beyannamesi formunu ve yayınları Web aracılığıyla PDF (Taşınabilir Dosya Formatı) şeklinde mükelleflere sunmaktadır. Bunun sonucunda idare, beyanname ve benzeri formaların basılması, muhafazası ve postalanmasına gerek kalmamasından dolayı milyonlarca dolar tasarruf sağlamaktadır. 7 Önemli ölçüdeki maliyet tasarrufları daha ilk etapta mükellefin karşısına çıkmaktadır. Şöyle ki, bir vergi beyannamesi formunun postalanması ve benzeri masraflar yaklaşık olarak 3 dolar iken, 1000 adet PDF dosyasının Web üzerinden indirilmesi 1 senttir. 8 Ulusal Gelir İdaresi, diğer ülkelerin gelir idarelerinde olduğu gibi, formların ve bilgi dokümanlarının elektronik olarak dağıtımına ek olarak milyonlarca Amerikalının faydalandığı online vergi ödeme protokolleri yürürlüğe girmiştir. ABD ve Avustralya da uygulanan EasyTax vergi formu hazırlama programı vergi beyannamelerinin online dönüşü ve doğrudan ödemeyi mümkün kılmaktadır. 9 3 D JORGENSEN, S CABLE, (2002) Facing the challenges of e-government: a case study of the city of Corpus Christi, Texas. SAM Advanced Management Journal, 67, P.R. DEVADOS, S.L. PAN,. J.C. HUANG,. (2002). Structurational analysis of e-government initiatives: a case studyof SCO. Decision Support Systems, 34, Christian VON HALDENWANG, s.3. 6 Merrill WARKENTİN, David GEFEN, Paul A. PAVLOU, Gregory M. ROSE Encouraging Citizen Adoption of e-government by Building Trust, Electronic Markets, 2002, Volume 12 (3): Adobe (2002) IRS Finds PDF right on the Money, accessed 21 January Adobe (2002) 9 Merrill WARKENTİN, David GEFEN, Paul A. PAVLOU, Gregory M. ROSE, 2002, s

4 E-Devlet Modelinin Farklılıkları ve Sağladığı Kolaylıklar E-devlet uygulamalarını sadece hizmet sunumunda bilgi-iletişim teknolojilerinin kullanılması olarak düşünmek eksik olacaktır. Hizmet sunumu yanında, e-devlet uygulamaları aynı zamanda insan kaynaklarının, iş süreçlerinin ve hizmetten faydalanan vatandaşların potansiyellerin maksimize edilerek değerlendirilmesini içeren bir anlayış değişikliğini ifade etmektedir. 10 Elektronik devlet, kamu hizmetleri ile vatandaşların buluşturulmasında teknolojinin kullanılmasıdır. Bu teknoloji kullanımı hizmetlere ulaşmak için kamu çalışanlarına olan ihtiyacı ve zaman israfını azaltmaktadır 11. Örnek vermek gerekirse, Türkiye de 2003 yılında başlayan Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) projesi ile çevrim-içi (online) sistemin devreye girmesi posta ve kırtasiye işlemleri masrafının azalması yanı sıra önemli ölçüde iş gücü tasarrufu sağlamaktadır.mernis kapsamında en sık yapılan işlemlerden biri olan ve ortalama 20 gün süren doğum ve nüfuz cüzdanı verilme işlemi online sisteme geçilmesi ile birlikte 8 dakika gibi kısa bir süreye düşürülmüştür. 12 E-devlet kaynaklı faydaların genellikle iki gruba ayrıldığını görmekteyiz. İlk olarak; bilgi iletişim teknolojilerinin kullanılması yoluyla elde edilen verimlilik artışları, ikincisi ise kullanıcıların yani vatandaşların ve iş dünyasının elde edeceği faydalarıdır. 13 Geleneksel kamu yönetimi anlayışına karşılık e-devlet anlayışının özellikleri şu şekilde ifade edilebilir; iletişim teknolojilerinin daha yoğun kullanımı, online ortamın gayri şahsi olması, bilginin toplanması, işlenmesi (veri madenciliği) ve kullanımında kolaylık, iletişim ortamında yenilik. 14 E- devlet modeli, bir başka deyişle, tek tip hizmet, evrak üzerinden ve yüzyüze iletişimin geçerli olduğu, vatandaşların daha çok edilgen bir konumda bulunduğu ve dikey örgütlenmeye dayalı yönetim anlayışına karşılık farklılaştırılmış hizmetlerin elektronik ortamda vatandaşa sunulduğu yatay örgütlenmeye dayalı bir yönetim anlayışıdır. 15 L. Carter ve F. Belanger (2005) tarafından yapılmış bir araştırmaya göre, vatandaşların e-devlet hizmetlerini kullanım niyetlerinin belirleyicileri, güvenilirlik, uygunluk ve kullanım kolaylığı olarak belirlenmiştir. Bireylerin kamusal ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan online hizmetlerin geliştirilmesinde bu faktörlerin önemi üzerinde durulmuştur. 16 Kamu internet 10 Asım BALCI, E-Devlet: Kamu Yönetiminde Yeni Perspektifler, Fırsatlar ve Zorluklar, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2003, s H.Bringon MİLWARD and Louise Ogilvie SNYDER, Electronic Goverment: Linking Citizens to Public Organizations Through Tecnology, Journal of Public Administration Research and Theory, April 1996, pp Ali ARİFOĞLU, e-dönüşüm: Yol Haritası, Dünya, Türkiye, Birinci Baskı, Sas Bilişim Yayınları, Nisan 2004, s Paul FOLEY, The Real Benefits, Beneficiaries and Value of E-Government International Electronic Commerce, Research Centre, De Montfort University, Leicester, Publıc Money & Management January, 2005, s Merrill WARKENTİN, David GEFEN, Paul A. PAVLOU, Gregory M. ROSE, 2002, s Asım BALCI, a.g.e., s Lemuria CARTER, France BÉLANGER, The Utilization Of E-Government Services:Citizen Trust, İnnovation And Acceptance Factors 2005 Blackwell Publishing Ltd, Information Systems Journal15,

5 sitelerinin, vatandaşlar tarafından kullanımını olumsuz yönde etkileyen faktörler ise Cohen (2006), site içeriğinin anlaşılmasının zorluğu, ilgili formların ve bilgilendirici talimatların indirilmesinin güçlüğü, hangi hizmet için hangi siteye girileceğinin anlaşılamaması, site içerisinde bağlantıların kötü ve güncelliğini yitirmiş olması, sitenin gerekli bilgileri sağlayamaması 17 olarak sayılabilir. 3. KAMU HİZMETLERİNİN E-DEVLET UYGULAMALARIYLA SUNUMUNDA SEÇİLMİŞ BAZI ÜLKE ÖRNEKLERİ 20. yüzyılın özellikle son çeyreğinde bilgi teknolojileri alanında yaşanılan göz kamaştırıcı teknolojik ve bilimsel gelişmeler, değişim hızının artık kestirilemediği, yeni bir dünyanın kapılarını açmıştır. Bu dönüşümün bir parçası olarak kamu yönetimlerinde e-devlet modeline yönelik çalışmaların 1990 lı yıllarda giderek hızlanmaya başladığı görülmektedir. 18 BM ve Amerikan Kamu Yönetimi Topluluğu (ASPA) tarafından dünya çapında yapılan bir araştırma, e-devlet uygulamalarını beş farklı düzeye ayırarak ülkelerin bunları uygulama durumlarını incelemektedir. Buna göre 190 BM üyesi ülkeden % 11 i e-devlet uygulamalarından hiç birisini gerçekleştirmemekte, %17 si başlangıç düzeyinde (emerging), %34 ü ileri düzeyde (enhanced), % 29 u interaktif olarak ve % 9 u da on-line parasal işlem yapabilme olanağı sağlayan (transactional) bir düzeyde e-devlet olanaklarını kullanmaktadırlar. Yönetsel sınırları aşan bir biçimde e-devleti uygulama olarak belirlenen en üst düzeyde (seamless) hiçbir devlet bulunmazken, e-devlet uygulamaları açısından ABD nin lider konumunda bulunduğu belirtilmiştir. 19 Uluslararası danışmanlık şirketi Accenture nin Ocak 2001 raporuna göre, e-devlet uygulamalarında yenilikçi liderler kategorisinde üç ülke yer almaktadır. Bunlar; ABD, Kanada ve Singapur dur Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Amerika internet kullanıcıları bakımından dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer almaktadır. Nüfusu 278 milyon olan ABD de, internet kullanıcılarının %60 ı devletin internet sitelerini kullanmaktadır. 20 ABD deki e-devlet uygulamaları pek çok ülkede olduğu gibi ilk olarak eyaletler düzeyinde farklı kamu yönetimi birimlerinin inisiyatifi ile başlamıştır. Söz konusu kurumların başında Ulusal Gelir İdaresi (IRS) yer almaktadır. Vergi tahsilatı ve beyanname doldurma, çevrimiçi uygulamaların konusu olan ilk kamu hizmetlerinden biridir. 21 IRS, Gelirler Genel Müdürlüğü nün çok önemli bir devlet organizasyonudur. ABD de tüm 17 Jeffrey E. COHEN, Citizen satisfaction with contacting government on the internet, Information Polity 11 (2006) 51 65, s R. Erdem, ERKUL, Dünyada Kamu Yönetimindeki Dönüşüm ve Türkiye de Kamu Yönetimi Öğretimine Yansımaları, II. Kamu Yönetimi Forumu, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2004, s Asım BALCI, a.g.e., s İbrahim KIRÇOVA, E-devlet Uygulamaları ve Ekonomiye Etkileri, İstanbul Ticaret Odası Yayını, Yayın No: , İstanbul, 2003, s Özgür UÇKAN, E-devlet E-demokrasi ve Türkiye, Literatür Yayınları, İstanbul, 2003, s.74. 5

6 bireyler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini, elektronik ortamda doldurabilmektedirler. Gelirler Genel Müdürlüğü, 1985 ten beri bu elektronik uygulamayı yürütmektedir. Yani ABD 20 yılı aşkın bir süredir elektronik beyanname uygulamasını kullanmaktadır. 22 Bu faaliyetler Ulusal Gelir İdaresi nin bir parçası olarak kurulan, Elektronik Vergi Dairesi (ETA) aracılığıyla gerçekleştirilmektedir yılından 1999 yılına kadar gelinen aşamada her dört gelir vergisi beyannamesinden birisi elektronik olarak doldurulmaya başlamıştır yılında ise 40 milyondan fazla kişi e-beyanname yöntemini tercih etmiştir. Bu bir önceki yıla göre %13,6 oranında bir artışı ifade etmektedir. 23 Bu uygulamadaki önemli bir nokta da, hata oranının kağıtla doldurulan beyannamelerde % 20, elektronik başvuruda ise %1 olarak gerçekleşmesidir. Bu hataların azalması, IRS nin önemli ölçüde tasarruf yapmasına dolaylı da olsa katkıda bulunmaktadır. Ayrıca mükelleflerin, beyannamelerini kağıtla doldurmaları halinde katlanacakları maliyet, çalışmanın başlarında belirtildiği üzere önemli ölçüde düşmektedir. Bu yüzden elektronik uygulamaların kullanım oranı oldukça yüksektir. 24 ABD de 1993 te başlatılan ve tüm kamu hizmetlerinin tek duraklı olarak çevrimiçi sunulması hedefini güden Access America e-devlet programı 25 kapsamında 2003 yılına kadar, bağımsız olarak verilen kamu hizmetlerinin bir portal bünyesinde bütünleştirilmesi amaçlandırılmıştır. Program kapsamında firstgov adlı internet portalı 26 tasarlanmış ve 2001 yılında hizmete girmiştir. 27 ABD İdare ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan ve 3 Ekim 2003 de Başkan tarafından onaylanan E-Devlet Stratejileri Raporu nda devletin vatandaşlara hizmet verme ve/veya onlarla birlikte çalışılma yöntemlerini e-devlet stratejilerini geliştirmek yoluyla iyileştirmenin gerekliliğini ortaya koymaktadır. ABD nin e-devlet stratejileri üç temel üzerine kuruludur: 28 - Bürokrasi merkezli değil, vatandaş odaklı devlet - Sonuç odaklı devlet - Yenilikleri destekleyen pazar odaklı devlet 3.2. Singapur Singapur, e-devlet uygulamasında başta gelen ülkelerden biri olmuştur. Bu sonuçta, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının çok yaygın olması (nüfusun yaklaşık olarak % 50 si PC sahibi, her dört kişiden 22 Stephen H. HOLDEN, E-Devlet Uygulaması ve Ölçümü, Emniyet Genel Müdürlüğü 2. Polis Bilişim Sempozyumu, Nisan 2005, Ankara, s Hasan GÜL, Kamu Kuruluşlarında Elektronik Hizmetlerin Yaygınlaştırılması (E-Devlet), Maliye Dergisi, Sayı:140, 2002, s Stephen H. HOLDEN, a.g.e., s Bkz., 26 Bkz., 27 Ahmet NOHUTÇU, Demokaan DEMİREL, Dünyada E-devlet Uygulamaları, attached/ NVI/ makale/makale_doc/dunyada_e-devlet_uygulamalari.doc, Erişim tarihi: Demokaan DEMİREL, E-devlet ve Dünya Örnekleri, Sayıştay Dergisi, Sayı:61, 2006, s

7 biri internet abonesi), nüfusun az olması(3,89 milyon) ve buna bağlı olarak da kamu yönetimindeki sorunların daha kolay çözülebilmesinin rolü olduğu düşünülmektedir. 29 Singapur, 1980 yılında Ulusal Bilgisayarlaşma Komitesi ni kurarak, sistematik ve planlı bir şekilde bilişim teknolojilerini ülke içinde yaygınlaştırmıştır. Kurulan komite, beş yıllık bir plan yaparak ülkenin her kesimini bilgisayar kullanımına özendirmiş ve eğitmiştir. Bilgisayar kullanımının artması, bilgi teknolojisi sektörünü geliştirmiş ve Singapur u dünyada bu sektörde, üreten bir ülke haline getirmiştir. 30 Amerikan Genel Hizmetler İdaresi, 1999 yılı araştırmasında, Singapur un e-devlet internet sitesini, dünyadaki en gelişmiş entegre hizmet örneği ilan etmiştir. 31 Singapur Bilişim Geliştirme Kurulu (İnfocom Development Authority of Sinapore-IDA) tarafından tasarlanan portal, site içerisinde arama yapmak, önerilerde bulunmak ve yardım almak için olanaklar sunulmaktadır. Özet olarak, Singapur tek-duraklı vatandaş portalı ile aşağıdaki işlemler yapılabilmektedir: 32 -Yaşamın çeşitli safhalarında hangi süreçlerin bilinmesi ve uygulanması gerektiği, -Daha geniş ve detaylı bilgi için nereye ve kime başvurulması gerektiği, -Çeşitli online hizmetler, -Ticari işletmelerin hizmetleri ile ilgili bilgiler. Singapur daki e-devlete yönelik hazırlanan planlara yönelik açıklamalar aşağıda daha ayrıntılı olarak verilmiştir: 33 -Ulusal Bilgisayarlaştırma Planı( ): Bu plan, geleneksel iş fonksiyonlarını otomatikleştirmeye, kağıda dayalı çalışmayı azaltmaya, kamu hizmetlerinde bilgi teknolojilerinin kullanımı artırmaya odaklandı. -Ulusal Bilgi Teknolojileri Planı ( ): Bilgi teknolojilerine ilişkin stratejilerin gelişmesiyle tek duraklı kesintisiz hizmet verilmesine doğru bir yönetim olmuş bu plan doğrultusunda Okul linkleri, Ticaret Ağı, Hukuk Ağı, Tıp Ağı, Bütünsel Arazi Kullanım Sistemi, Tek Duraklı Adres Değişim Bildirim Sistemi gibi projeler hayata geçirilmiştir. -Bilgi Teknolojileri 2000 ( ): Singapur da yaşam kalitesini geliştirici hizmetler (ekonomiyi geliştirme, Singapurluların potansiyelini artırma, Toplulukları yerel ve global olarak internete bağlama vb.) odaklanmıştır. Özellikle hızlı ve güvenli geniş bant teknolojisini kullanan, bilgi, alış veriş, kültür-sanat vb. işlevleri entegre eden Singapare One geniş bant girişimi 34 interaktif multimedya uygulamaları ve hizmetlerini Singapur daki tüm ev işletme ve okullara yaygınlaştırmıştır. 29 Murat N. İNCE, Elektronik Devlet: Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında Yeni İmkanlar, ekutup.dpt.gov.tr, Mayıs 2001,s Hüseyin N. KURAN, Türkiye İçin E-devlet Modeli: Analiz ve Model Önerisi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2005, s Ahmet ULUSOY, Birol KARAKURT, Türkiye nin E-devlete Geçiş Zorunluluğu, NVI/makale/2.pdf, Erişim Tarihi: Murat İNCE, a.g.e., s Demokaan DEMİREL, a.g.e., s Bkz., 7

8 -Infocomm 21 ( ): Bilgi teknolojileri Telekomünikasyon kavramlarının birbiriyle bütünleşmesi Singapur da başarılı bir e-devlet ve e- toplum geliştirmeyi amaçlayan Infocomm 21 master planının 2000 yılında başlatılmasını sağlamıştır. -Bağlı Singapur (2003-): Şu an yürürlükte bulunan bu plan Infocomm u yeni değerler üretmekte ve yaşamı zenginleştirmek hususunda yeni fikirleri gündeme getiren bir araç olarak görmektedir. E-devlet ikinci eylem planı ( ) da Infocomm u müşterilerin ve internete bağlı vatandaşların memnuniyetini sağlayan bir plan olarak geliştirmek istemektedir de Ulusal Bilgisayarlaştırma Planı çerçevesinde Ulusal Bilgisayarlaşma Komitesi(UBK) kurularak, sistematik ve planlı bir şekilde bilişim teknolojilerini(bt) ülke içinde yaygınlaştırmıştır. Kurulan komite, beş yıllık bir plan yaparak ülkenin her kesimini bilgisayar kullanımına özendirmiş ve eğitmiştir. Bilgisayar kullanımının artması, BT sektörünü geliştirmiş ve Singapur u dünyada bu sektörde üreten bir ülke haline getirmiştir Kanada Kanada, bilişim ve iletişim teknolojilerinin yaygınlığıyla öne çıkan ülkelerden biridir. Yetişkin nüfusun % 67 sinden fazlası internet kullanmakta ve haftada ortalama 9 saat internete bağlanmaktadırlar. Büyük işletmelerin hemen hemen tamamı ve küçük işletmelerin % 70 ine yakını internete bağlıdır. 36 Ayrıca Kanadalı vatandaşlar kamu hizmetlerinden faydalanmak üzere internet kullanma konusunda en istekli grubu oluşturmaktadır. Yapılan araştırmalara göre, Ocak 2003 te Kanadalı internet kullanıcılarının % 70 i bir önceki yıl içinde, en az bir kez Kanada Devleti nin internet sitesini 37 ziyaret etmiştir. Herhangi bir online hizmet kullananların da % 80 i aynı hizmeti tekrar kullanacaklarını ifade etmişlerdir. 38 Son yıllarda Kanada nın dünyanın en bağlı ülkelerinden birisi olmasını sağlayan birkaç program yürütülmüştür. Bunlar SchoolNet (Okul Ağı) ve Community Access (Topluluk Erişimi) programlarıdır. Okul Ağı programı her okulun, Topluluk Erişimi Programı kütüphaneler ve sivil toplum merkezlerinin internete bağlanmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. 39 Kanada, e-devlet hizmetlerini vatandaşa daha iyi götürmek için başlatılan iddialı bir dönüşüm sürecinin bir parçası olarak görülmektedir. Ve bu nedenle istikrarlı bir başarı grafiği yakalamıştır. Accenture ın raporuna göre ise, Kanada nın e-devlet hizmetleri müşteri vizyonu, verilen hizmetlerin performansını ölçme yöntemleri, değişik ve birbirine entegre kanallarla, bütünsel bir sistemle hizmetin götürülmesiyle diğer ülkelerden farklılaşmaktadır Hüseyin N. KURAN, a.g.e., s Özgür UÇKAN, a.g.e., s Bkz., 38 İbrahim KIRÇOVA, a.g.e., s Erişim Tarihi: Ahmet NOHUTÇU, Demokaan DEMİREL, a.g.e., s. 2. 8

9 Kanada Devleti nin resmi internet sitesi adresinden erişilen e-devlet hizmetlerinden en yaygın üç tanesi, Canada Benefits 41, GST/HST Netfile 42 ve Filing Centre 43 hizmetleridir. Bu üç hizmet ile ilgili özellikler şu şekildedir. 44 Site bireylere özel hak ve kazanımlar hakkında devlet genelinde bilgi alacağı bir internet kapısı olarak hizmet vermektedir. Sitede bireylere sağlanan federal, bölgesel ve lokal yardım programları hakkında bilgilere yer verilmektedir. Devlet öğrenci kredileri, kamu emeklilik planları, sosyal sigortalar, işsizlik sigortası, ev yardımı, sosyal yardım konuları gibi konular bu sitede yer almaktadır. (Canada Benefits) Netfile Kanada e- devletin sunduğu elektronik vergi formu doldurma opsiyonlarından birisi olarak hizmet vermektedir. Bu hizmet vatandaşların kişisel kazanç beyanlarının ve yardımların geri dönüşü için doldurulan dosyaları direkt Kanada Gümrük ve Gelir Dairesi ne gönderme imkanı sağlamaktadır. (GST/HST Netfile) Kanada özel sektör şirketlerinin kuruluştan başlamak üzere iş genişletme, yeni pazarlara girme, şirketleşme, tasfiye gibi iş hayatı ile ilgili olarak bilgi alabilecekleri bir e-devlet hizmetidir. Bu hizmetin verilmesinde görevli kişi sayısı in üzerindedir. Sisteme kayıtlı den fazla şirket hakkında ürün ve hizmet bilgileri bu sitede yer almaktadır üyeye her hafta düzenli olarak haber mektubu gönderilmek suretiyle, çeşitli bilgiler iletilmektedir. 2 milyondan fazla belgenin online olarak saklandığı bir veri tabanına, üye olan kullanıcılar erişebilmektedir. (Filing Centre) 4. KAMU HİZMETLERİNİN İNTERNET YOLUYLA SUNUMUNA YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA 4.1. Araştırmanın Amacı Bu çalışma geleneksel kamu idari sisteminin zayıflamasına paralel olarak gelecekte kamu hizmetlerinin sunumunda ve yararlanılmasında interneti daha yoğun kullanması beklenen bireylerin bu hizmetlerden neden, hangi yollarla ve ne kadar kullandığının belirlenmesine ve ölçülmesine yönelik olarak yapılmıştır Araştırmanın Kapsamı Araştırmanın kapsamı, Isparta ilinde yaşayan çeşitli meslek mensupları ve öğrencilerdir. Bu araştırmada anket tesadüfü örnekleme yoluyla belirlenmiş ve anketler yüz yüze gerçekleştirilmiştir.anketimize hatasız biçimde cevap veren 561 tanesi değerlemeye uygun görülmüştür Araştırmanın Varsayımları Ankete cevap verenlerin soruları doğru olarak cevapladıkları ve cevap verenlerin etkilenmediği varsayılmıştır. 41 Bkz., 42 Bkz., 43 Bkz., 44 İbrahim KIRÇOVA, a.g.e., s

10 4.4. Araştırmanın Kısıtları Araştırmada sonucun daha anlamlı çıkabilmesi için, bir başka deyişle sağlıklı bir değerlendirmenin yapılabilmesi adına, hiç bilgisayar ve internet bilgisi olmayan kesim ihmal edilmiştir Yöntem Araştırmada seçilen örnek büyüklüğüne göre, araştırmanın amacına yönelik olarak verileri toplamak için anket uygulanmıştır. Anket öncesi, anketin örnek kütleye uygunluğu (geçerlilik ve güvenirliliği) bir ön çalışma ile test edilmiştir. Ön çalışmada Süleyman Demirel Üniversitesi Maliye Bölümü öğrencilerinden elde edilen örneklem çerçevesinden basit tesadüfü örnekleme yöntemi ile 45 öğrenci belirlenmiş ve bunlara oluşturulan anket uygulanmıştır. Elde edilen neticede anketteki bazı soruların yanlış anlaşılmaya sebep olabileceği veya birden fazla anlamı çağrıştırabileceği muhtemel olduğundan bazı eklemeler ve değişiklikler yapılarak anket düzeltilmiştir. Araştırmamıza yönelik olarak ankette veriler toplandıktan sonra, verilerin işlenmesi ve araştırmaya yönelik hipotezlerin analizinde SPSS for Windows (13.0) programından yararlanılarak, Frekans Analizi, t testi ve Ki- Kare Testi kullanılmıştır. Araştırmada sorulan 16 sorudan 10 u ölçek dışı sorular olup bu sorular için frekans analizi yapılmıştır. Diğer 6 soru ise 5 li likert tipi sorulardan oluşmaktadır. Anketörlerin anket sorularını herhangi bir etki olmaması için kendi kendine yanıtlamaları istenmiştir 6.4 Bulgular ve Yorum Çalışmanın bu kısmında ankete katılan 561 vatandaşın demografik özellikleri, internet kullanma alışkanlıkları, kamu hizmetlerinden faydalanma şekilleri, hangi kamu kurumların internet siteleri ne tür hizmetler için ziyaret ettikleri, faydalı buldukları yönleri yada e-devlet kapsamında yürütülen faaliyetlerden niçin faydalanmadıkları çeşitli analiz teknikleri vasıtasıyla incelenmeye çalışılmıştır Frekans Analizi Araştırmaya katılanların öğrenim durumlarına göre dağılımı sayı ve yüzde olarak Tablo 1 de görülmektedir. Tablo1 den de görüldüğü gibi araştırmaya katılanların % 71,3 ü (400) üniversite mezunu, % 16,4 ü (92) lise mezunu, % 9,3 ü (52) lisans üstü eğitim mezunu, % 2,1 i ise (12) ilköğretim mezunudur. Bu oranlar bize araştırmaya katılanların büyük bir çoğunluğunun üniversite mezunu ve üstü seviyede olduğunu göstermektedir. 10

11 Tablo 1:Öğrenim Durumu Öğrenim Durumu Sayı Yüzde Kümülatif Yüzde İlköğretim 12 2,1 2,2 Lise 92 16,4 18,7 Üniversite ,3 90,6 Lisansüstü 52 9,3 100,0 Toplam ,1 Cevapsız 5,9 Toplam ,0 Tablo 2 de ankete katılanların yaş dağılımları verilmektedir. Buna göre katılanların % 51,9 u (291) genç yaş grubu olarak nitelendirilebilecek yaş arasında, % 37,4 ü (210) orta yaş grubu, % 4,3 ü (24) ise ileri yaş grubunda yer almaktadır. Tablo 2: Yaş Durumu Yaş Durumu Sayı Yüzde Kümülatif Yüzde ,9 55, ,4 95, ,3 100,0 Toplam ,6 Cevapsız 36 6,4 Toplam ,0 Tablo 3 te ankete katılanların % 60,2 si (338) bay, % 38,1 i (214) bayandır. Tablo 3: Cinsiyet Cinsiyet Sayı Yüzde Bay ,2 Bayan ,1 Toplam ,4 Cevapsız 9 1,6 Toplam ,0 Tablo 4 de katılımcıların % 54,7 si (307) memur, % 18,0 ı (101) öğrenci, % 13,7 si (77) işçi, % 12,3 ü (69) esnaftır. 11

12 Tablo 4: Meslek Meslek Sayı Yüzde Kümülatif Yüzde Memur ,7 55,4 İşçi 77 13,7 69,3 Esnaf 69 12,3 81,8 Öğrenci ,0 100,0 Toplam ,8 Cevapsız 7 1,2 Toplam ,0 Katılımcılar Tablo 5 te gelir durumları itibariyle sınıflandırıldığında, % 63,1 inin (354) 1001 YTL ve üzerinde gelire sahip olduğu, % 35,3 ünün ise (198) 1000 YTL nin altında ücret elde ettikleri görülmektedir. Ankete katılanların 9 tanesi gelir durumuna ilişkin bilgi vermemiştir. Tablo 5: Gelir Durumu Gelir Durumu Sayı Yüzde Kümülatif Yüzde YTL ,3 35, ve üzeriytl ,1 100,0 Toplam ,4 Cevapsız 9 1,6 Toplam ,0 Evinizde veya işyerinizde size ait bilgisayar var mı? sorusuna katılımcıların % 85,0 gibi (477) yüksek bir düzeyde evet dediği saptanmıştır. Benzer şekilde evinde ya da işyerinde internet bağlantısı olanlar da % 82,7 gibi (464) yüksek bir orana sahiptir. Bu sonuç bilgisayar sahibi olma ile internetten faydalanmanın doğrudan bağlantılı olduğunu göstermektedir. Tablo 6: Evinizde veya İşyerinizde Size Ait Bilgisayarınız ve İnternet Bağlantınız Var mı? Bilgisayar ve Bilgisayar İnternet İnternet Erişimi Sayı Yüzde Sayı Yüzde Evet , ,7 Hayır 78 13, ,8 Toplam , ,5 Cevapsız 6 1,1 3,5 Toplam , ,0 İnternet Kullanımının İşlerinizi Kolaylaştıracağına İnanıyor musunuz? sorusuna ankete katılanların tamamına yakını olumlu cevap vermiştir. Bu sonucun internette çevrim-içi (online) işlem gerçekleştirmeye yönelik olarak vatandaşların uyum sorununu gelecekte kolaylaştıracağı söylenebilir. 12

13 Tablo 9: İnternet Kullanımının İşlerinizi Kolaylaştıracağına İnanıyor musunuz? Kolaylaştırma Sayı Yüzde Kümülatif Yüzde Evet ,7 97,1 Hayır 16 2,9 100,0 Toplam ,6 Cevapsız 8 1,4 Toplam , Ki-Kare Testi Analizleri Ki-Kare (K 2 ) testi iki değişken arasında ilişki olup olmadığını belirlemekte kullanılan bir tekniktir 45. Bir başka deyişle veri setindeki değişkenlerin farklı ölçütlere ya da belirli bir amaca göre iki ya da çok yönlü çapraz tablo biçiminde sınıflandırılması halinde değişkenlerin belirlenen özellikleri arasında bir bağımlılığın olup olmadığının test edilmesine de yarar 46. H 1 = Katılımcıların öğrenim durumları ile kamu kurumlarının internet sitelerini ziyaret etmeleri arasında bir ilişki vardır. Tablo 10 a göre, p değeri 0,001<0,05 olduğu için her iki durum arasında anlamlı bir ilişki vardır. Buna göre, öğrenim durumu daha yüksek olan katılımcıların kamu kurumlarının internet sitelerini daha fazla ziyaret ettikleri gözlenmektedir. Sonuç olarak H 1 hipotezi kabul edilmiştir. Tablo 10: Öğrenim Durumu ile Kamu Kurumlarının İnternet Sitelerini Ziyaret Etme Arasındaki İlişki Kamu Kurumlarının İnternet Ki-Kare Testi Sonuç Sitelerini Ziyaret Ediyormusunuz? Öğrenim Evet Hayır Toplam K 2 P Durumu Sayı % Sayı % Sayı % Ilköğretim 4 0,7 8 1,4 12 2,1 Lise 69 12,4 23 4, ,6 0,001 Kabul 51,125 Üniversite ,7 40 7, ,9 (<0,05) Lisansüstü 51 9, ,4 Toplam , , ,0 Hipotezin kabul edilmesinin yanısıra yukarıdaki tablodaki diğer veriler incelendiğinde eğitim seviyesi arttıkça ziyaret etme oranının arttığı görülmektedir. Lisansüstü eğitim seviyesindeki bireylerin hemen hemen tamamı (51 evet, 1 hayır) e-devlet faaliyetlerinden faydalanmaktadır. Kamu kurumlarının internet sitelerini ziyaret edenlerin etmeyenlere oranı lisansüstü eğitim seviyesinde 51,0 (51/1), üniversite seviyesinde 9,0 (359/40), lise 45 Vasfi Nadir TEKİN, SPSS Uygulamalı İstatistik Teknikleri, Seçkin Yayınevi, Birinci Baskı, Ankara 2006, s Yahşi YAZICIOĞLU, Samiye ERDOĞAN, SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Detay Yayıncılık, Birinci Baskı, Ankara 2004, s

14 seviyesinde 3,0 (69/23), ilköğretim seviyesinde ise 0,5 (4/8) dir. Eğitim seviyesi arttıkça buna paralel olarak bilgisayar ve internet okuryazarlığının artması, sonucun bu şekilde çıkacağını göstermektedir. H 2 = Katılımcıların yaş grupları ile kamu kurumlarının internet sitelerini ziyaret etmeleri arasında bir ilişki vardır. Tablo 11 ye göre, p değeri 0,055<0,05 katılımcıların yaş grupları ile kamu kurumlarının internet sitelerini ziyaret etmeleri arasında % 95 güven aralığında anlamlı bir ilişki yoktur. Buna göre, H 2 hipotezi sınırda red edilmiştir. Ancak % 90 güven aralığında bu hipotezin kabul edileceğini belirtmekte fayda bulunmaktadır. (p değeri 0,055<0,1) Tablo 11: Katılımcıların Yaş Grupları ile Kamu Kurumlarının İnternet Sitelerini Ziyaret Etmeleri Arasındaki İlişki Kamu Kurumlarının İnternet Ki-Kare Sonuç Sitelerini Ziyaret Ediyormusunuz? Testi Yaş Evet Hayır Toplam K 2 P Durumu Sayı % Sayı % Sayı % ,6 30 5, , ,0 32 6, ,1 5,802 0,055 Red ,4 6 1,2 24 4,6 Toplam , , ,0 % 95 güvenle sınırda red edilmesine rağmen ileri yaşlara doğru e- devlet faaliyetlerinden yararlanma oranının düştüğünü ve yaş ile ziyaret arasında anlamlıya yakın bir ilişki bulunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Kamu kurumlarının internet sitelerini ziyaret edenlerin etmeyenlere oranı, genç yaştakilerde 8,7 (260/30), orta yaştakilerde 5,6 (178/32), ileri yaştakilerde ise 3,0 (18/6) dır. İleri yaş grubunun bilgisayar ve internet kullanımına uyum sorunu yaşamaları, ayrıca genç ve orta yaş grupları arasında bu sorunun daha az yaşanması sonucun bu şekilde çıkmasına zemin hazırlamaktadır. H 3 = Katılımcıların meslekleri ile kamu kurumlarının internet sitelerini ziyaret etmeleri arasında bir ilişki vardır. Tablo 12 ye göre, p değeri 0,011<0,05 olduğu için her iki durum arasında anlamlı bir ilişki vardır. Buna göre, görev süreleri daha ziyade büroda geçen memurların, bilgisayar ve internet kullanımına yatkınlıkları ve işleri gereği e-devlet faaliyetlerinden yararlanma ihtiyaçları nedeniyle kamu kurumlarının internet sitelerini daha fazla ziyaret ettikleri gözlenmektedir. Sonuç olarak H 3 hipotezi kabul edilmiştir. 14

15 Tablo 12: Katılımcıların Meslekleri ile Kamu Kurumlarını Ziyaret Etmeleri Arasındaki İlişki Kamu Kurumlarının İnternet Ki-Kare Testi Sonuç Sitelerini Ziyaret Ediyormusunuz? Meslek Evet Hayır Toplam K 2 P Sayı % Sayı % Sayı % Memur ,8 37 6, ,5 Isci 58 10,5 19 3, ,9 0,011 Kabul 11,195 Esnaf 64 11,6 5 0, ,5 (<0,05) Öğrenci 87 15,7 13 2, ,1 Toplam , , ,0 Kamu kurumlarının internet sitelerini değişik maksatlarla ziyaret eden katılımcıların etmeyenlere oranı memurlarda 7,3 (270/37), işçilerde 3,1 (58/19), esnaflarda 12,8 (64/5), öğrencilerde ise 6,7 (87/13) dir. Esnaflarda oranın yüksek çıkmasının temel nedeni, esnaf kategorisi altındaki katılımcıların çoğunlukla mali müşavirlerden (avukat ve mühendislerde esnaf kategorisindedir.) oluşmasıdır. H 4 = Katılımcıların gelir durumları ile kamu kurumlarının internet sitelerini ziyaret etmeleri arasında bir ilişki vardır. Tablo 13 e göre, p değeri 0,032<0,05 olduğu için gelir durumu ile kamu kurumlarının internet sitelerini ziyaret etmeleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. Elde ettikleri aylık gelir 1001 YTL ve üzerinde olan katılımcıların kamu kurumlarının internet sitelerini daha fazla ziyaret ettikleri gözlenmektedir. Sonuç olarak H 4 hipotezi kabul edilmiştir. Tablo 13: Katılımcıların Gelir Durumları ile Kamu Kurumlarının İnternet Sitelerini Ziyaret Etmeleri Arasındaki İlişki Kamu Kurumlarının İnternet Ki-Kare Testi Sonuç Sitelerini Ziyaret Ediyormusunuz? Gelir Evet Hayır Toplam K 2 P Durumu Sayı % Sayı % Sayı % ,8 34 6, ,9 YTL 0,032 Kabul ,2 38 6, ,1 4,584 (<0,05) YTL ve üzeri Toplam , , ,0 E-devlet faaliyetlerinden yararlanabilmek için bilgisayar ve internete erişme olanağının bulunması temel bir ihtiyaçtır. Bu yüzden gelir seviyesi daha yüksek olan bireylerin bu faaliyetlerden daha kolay ve fazla yararlanacağını söylemek mümkündür. Kamu kurumlarının internet sitelerini ziyaret eden katılımcıların etmeyenlere oranı 1000 YTL ye kadar aylık gelir elde edenlerde 4,8 (164/34), 1001 YTL ve üzerinde aylık gelir edenlerde 8,3 (315/38) tür. 15

16 H 5 = Katılımcıların ev veya işyerlerinde internet bağlantılarının olması ile kamu kurumlarının internet sitelerini ziyaret etmeleri arasında bir ilişki vardır. Tablo 14 e göre, p değeri 0,001<0,05 olduğu için katılımcıların internet bağlantısına sahip olmaları ile kamu kurumlarının internet sitelerini ziyaret etmeleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. İnternet bağlantısı olan katılımcıların kamu kurumlarının internet sitelerini daha fazla ziyaret ettikleri gözlenmektedir. Sonuç olarak H 5 hipotezi kabul edilmiştir. Tablo 14: Katılımcıların Ev veya İşyerlerinde İnternet Bağlantılarının Olması ile Kamu Kurumlarının İnternet Sitelerini Ziyaret Etmeleri Arasında İlişki Kamu Kurumlarının İnternet Ki-Kare Testi Sonuç Sitelerini Ziyaret Ediyormusunuz? İnternet Evet Hayır Toplam K 2 P Bağlantısı Sayı % Sayı % Sayı % Evet ,6 43 7, ,3 0,001 Kabul 33,059 Hayır 64 11,5 29 5, ,7 (<0,05) Toplam , , ,0 Kamu kurumlarının internet sitelerini ziyaret eden katılımcıların etmeyenlere oranı, internet bağlantısı olanlarda 9,8 (421/43), internet bağlantısı olmayanlarda ise 2,2 (64/29) dir Friedman Analizi Araştırmaya katılanların kamu kurumlarıyla olan işlemlerini hangi yolla gerçekleştirmeyi tercih ettikleri 5 li likert ölçeği üzerinde değerlendirilmiştir. Ölçek üzerinde 1 kesinlikle katılmıyorum, 5 ise kesinlikle katılıyorum anlamına gelmekte olup, bu tercihlerin değerlendirilmesi Tablo 15 te gösterilmektedir. Tablo 15: Kamu Kurumlarıyla İşlemlerinizi Hangi Yolla Gerçekleştirirsiniz? Kamu Kurumlarıyla İşlemleri Gerçekleştirme Ort. Std. Sap. Tercihleri Devlet dairelerine bizzat giderek gercekleştiririm. 3,4189 1,2589 İnternetten gerçekleştiririm 3,3288 1,2462 Not: (i) n= 444, (ii) Ölçekte 1 kesinlikle katılmıyorum, 5 kesinlikle katılıyorum anlamındadır. (K 2 =429,978, p<0.001 olduğu için sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır.) Tablo 15 te görüldüğü gibi ankete katılanların tercihlerine göre katılımcılar daha çok kamu kurumuna bizzat giderek işlemlerini gerçekleştirmektedirler. Bu sonuç bireylerin kamu hizmetlerinden yararlanırken, internet kullanımında, hala kararsızlıklarının bulunduğu şeklinde yorumlanabilir. 16

17 Katılımcıların kamu kurumlarının internet sitelerini kullanmama sebepleri literatürden faydalanılarak ankete konulmuş ve alınan cevaplar Tablo 16 da görüldüğü şekliyle sıralanmıştır. Tablo 16: Kamu Kurumlarıyla İletişimin İnternette Yapılmama Nedenleri Kamu Kurumlarının İnternet Sitelerinin Ort. Std. Sap. Kullanılmama Sebepleri İşlem yapmaktan çok bilgilendirme amaçlı olduğu için 3,4699 1,1618 kullanmıyorum. Kişisel bilgilerimin güvenliğinden emin olmadığım için 3,2651 1,3442 kullanmıyorum. Kamu kurumlarının internet siteleri güncellikten uzak 3,0241 1,2781 olduğu için kullanmıyorum. İnternet sitesinin içeriğinin anlaşılması zor olduğu için 2,9277 1,2473 kullanmıyorum. Kamu kurumlarının internet sitelerine erişimim daha zor 2,7590 1,2157 olduğu için kullanmıyorum. İnterneti kullanmayı bilmediğim için kullanamıyorum. 2,5301 1,3911 Not: (i) n= 83, (ii) Ölçekte 1 kesinlikle katılmıyorum, 5 kesinlikle katılıyorum anlamındadır. (K 2 =41,594, p<0.001 olduğu için sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır.) Buna göre katılımcıların kamu kurumlarının internet sitelerini kullanmama sebeplerinin başında sözkonusu sitelerin işlem yapmaktan çok bilgilendirme amaçlı olması yer almaktadır. Diğer önemli sebepler arasında ise, kişisel bilgilerin güvenliği endişesi ve site içeriklerinin güncellikten uzak olması sayılabilir. Ankete katılanlara göre kamu interneti kullanmama sebepleri arasında sayılan, kullanmayı bilmemek seçeneği sıralamada en az öneme sahiptir. Seçilen belli başlı kamu kurumlarının internet sitelerinin ankete katılanlar tarafından ne sıklıkla ziyaret edildiği Tablo 17 de yer almaktadır. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilk sırayı almakta, ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (OSYM), Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur) ve diğer kurumlar sıralanmaktadır. Bu sonuç dünya çapında web sitelerinin ziyaret edilme sıklığını (traffic rank) ölçen adlı sitede de doğrulanmaktadır Bu siteye göre, Türkiye de en çok ziyaret edilen üç kamu kurumu sırasıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Sosyal Güvenlik Kurumu ve Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü dür. 17

18 Tablo 17: Kamu Kurumları Ne Ölçüde Ziyaret Ediliyor? Ort. Std. Sap. MEB 2,8759 1,3314 OSYM 2,8230 1,3723 Sosyal Güvenlik Kurumu 2,7632 1,2687 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 2,7034 1,2797 Maliye Bakanlığı 2,5057 1,3885 Başbakanlık 2,2644 1,2957 Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2,1517 1,2219 Kamu Bankaları 2,0253 1,1203 İçişleri Bakanlığı 1,9310 1,1216 TBMM 1,7793,9705 Emniyet Müdürlüğü 1,7172 1,0387 THY 1,5701,9845 Karayolları Genel Müdürlüğü 1,3954,7436 TCDD 1,3126,7335 Not: (i) n= 435, (ii) Ölçekte 1 Hiç Kullanılmıyor, 5 Çok Yüksek Düzeyde Kullanılıyor anlamındadır. (K 2 =1382,667 p<0.001 olduğu için sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır.) t Testi Analizleri Katılımcıların kamu kurumlarının internet sitelerine ne tür hizmetlerden yararlanmak için ziyaret ettikleri Tablo 18 de yer almaktadır. Hizmet türleri arasında haber ve duyuruları takip etmek (4,1) ilk sırada gelmektedir. Diğer hizmet türleri ise tabloda önem sırasına göre sıralanmıştır. Borç ödeme bu hizmet türleri arasında son sırada yer almıştır. Tablo 18: Hizmet Türlerinden Faydalanma Düzeyleri Hizmet Türlerinden Faydalanma Düzeyleri Ort. Std. Sap. Haber-Duyurular 4,0549,7726 Yasa ve Yönetmelikler Hakkında Bilgi 3,9825,9150 Bilgilendirme Hizmetleri 3,8304,9598 Sınav Başvurusu, Sonuç Öğrenme 3,7781 1,2341 Bilgi Edinme Yasasından Yararlanma 3,6110 1,0739 Online Hizmetlerden Yararlanma 3,4738 1,1768 Adres-Telefon Öğrenme 3,4239 1,1874 Sikayet ve Sorun Bildirme-İhbar 3,1022 1,3517 Borç Öğrenme (vergi, elektrik, su vb.) 3,0499 1,3629 İş Gereği Yararlanma (ihale başvurusu vb.) 2,7357 1,3711 Borç Ödeme 2,7107 1,3661 Not: (i) n= 401, (ii) Ölçekte 1 Hiç Kullanılmıyor, 5 Çok Yüksek Düzeyde Kullanılıyor anlamındadır. (K 2 =694,713 p<0.001 olduğu için sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır.) 18

19 Katılımcıların aldıkları hizmet türleri ile ilgili hipotezlere ilişkin testler Tablo 19 da görülmektedir. Hipotezleri test etmek amacıyla tek örnek t-testi kullanılmış olup α=0,05 ve test değeri olarak orta değer olan -3- alınmıştır. Tablo 19: Hizmet Türlerine İlişkin Hipotezler Hizmet Türlerine Std. -tdeğeri değeri -p- N Ort. İlişkin Hipotezler Sap. H 1 :Haber ve Duyuruları Takip Etmek Kamu Kurumlarının İnternet 458 4,0480, ,575 0,001 Sitelerini Kullanmada Önemli Bir Faktördür. H 2 :Yasa ve Yönetmelikler Hakkında Bilgi Almak Kamu Kurumlarının 453 4,0022, ,770 0,001 İnternet Sitelerini Kullanmada Önemli Bir Faktördür. H 3 :Adres-Telefon Öğrenme Kamu Kurumlarının İnternet 441 3,4490 1, ,159 0,001 Sitelerini Kullanmada Önemli Bir Faktördür. Sonuç Kabul Kabul Kabul Araştırmaya katılanların aldıkları hizmet türleri ile ilgili hipotezlerin hepsi kabul edilmiştir. Dolayısıyla haber ve duyuruları takip etmek, yasa ve yönetmelikler hakkında bilgi almak, adres telefon öğrenmek önemli faktörlerdir. Ankete katılanların (çevrim-içi) online kamu hizmetlerinin sağlayacağı faydalara dair düşünceler Tablo 20 de yer almaktadır. Online kamu hizmetlerinin bireylere sağladığı en büyük faydanın, bireylerin kamu sektörü ile ilgili bilgilere daha geniş bir şekilde erişme imkanı sağlamasıdır. Diğer beklenen faydalar ise tabloda ankete katılanların önem sıralarına göre sıralanmıştır. Katılımcılar kamu hizmetlerinin online olarak sunulması halinde yolsuzlukların azalacağına fazla inanmamakta, e-devletin diğer olası faydalarına göre daha az önem bahşetmektedirler. 19

20 Tablo 20: Online Kamu Hizmetlerinden Beklenen Faydalar Online Kamu Hizmetlerinden Beklenen Faydalar Ort. Std. Sap. Kamu Sektörü İle İlgili Bilgilere Daha Geniş Ulaşım 3,8762,9497 Daha Az Maliyetli 3,8277,9751 Daha Az Bürokrasi 3,7573 1,0437 Daha Açık-Şeffaf Kamu İdaresi 3,6019 1,0747 Daha Hızlı 3,5704 1,0885 Daha Az Hata 3,5340 1,0447 Hizmet Kalitesi Yüksek 3,3738 1,0446 Yolsuzluğun Önlenmesinde Etkililik 3,3689 1,1247 Not: (i) n= 412, (ii) Ölçekte 1 kesinlikle katılmıyorum,, 5 kesinlikle katılıyorum anlamındadır. (K 2 =199,970, p<0.001 olduğu için sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır.) Katılımcıların online kamu hizmetlerinden beklenen faydalara ilişkin hipotezlere ilişkin testler Tablo 21 de görülmektedir. Hipotezleri test etmek amacıyla tek örnek t-testi kullanılmış olup α=0,05 ve test değeri olarak orta değer olan -3- alınmıştır. Tablo 21: Online Kamu Hizmetlerinden Beklenen Faydalara İlişkin Hipotezler Online Kamu -p- Sonuç Hizmetlerinden Std. -tdeğeri değeri N Ort. Beklenen Faydalara Sap. İlişkin Hipotezler H 4 :Kamu sektörü ile ilgili bilgilere daha geniş ulaşım online kamu hizmetlerinin 429 3,8648 0, ,204,001 Kabul sağladığı önemli bir faydadır. H 5 :Daha az maliyetli olması online kamu hizmetlerinin sağladığı 434 3,8249 0, ,033 0,001 Kabul önemli bir faydadır. H 6 :Daha az bürokratik işlemin olması online kamu hizmetlerinin 429 3,7622 1, ,350,001 Kabul sağladığı önemli bir faydadır. H 7 : Hizmet kalitesinin yüksek olması online kamu hizmetlerinin sağladığı önemli bir faydadır ,3645 1, ,082 0,001 Kabul 20

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ Dr. Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ/ANKETLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Haziran 214 1 Sayfa İçindekiler 1 ANKETE/ANKETLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 2015 yılında 30.06.2015-15.07.2015 tarihleri arasında yapılan akademik personel memnuniyet

Detaylı

ĐCRA KURULU 20 NC NCĐ TOPLANTISI

ĐCRA KURULU 20 NC NCĐ TOPLANTISI T.C. Ulaştırma Bakanlığı e-devlet Kapısı Projesi E-DÖNÜŞÜM M TÜRKT RKĐYE ĐCRA KURULU 20 NC NCĐ TOPLANTISI 23.01.2007 Gündem 1. e-devlet Kapısı Projesi Gelinen AşamaA 2. e-kapı da Đçerik Yönetim Y Çalışmaları

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 015 yılında 30.06.015-15.07.015 tarihleri arasında yapılan idari personel memnuniyet anketine

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

ÇÖZÜM HIZLI, KÖKLÜ VE NITELIKLI DEĞIŞIM İÇIN; E-DEVLET. Yahya ARIKAN*

ÇÖZÜM HIZLI, KÖKLÜ VE NITELIKLI DEĞIŞIM İÇIN; E-DEVLET. Yahya ARIKAN* HIZLI, KÖKLÜ VE NITELIKLI DEĞIŞIM İÇIN; E-DEVLET Yahya ARIKAN* Dünyadaki baş döndürücü gelişim ve değişim içinde, teknoloji, hayatımıza ve mesleğimize birebir etkisi anlamında ise e-devlet uygulamaları

Detaylı

2016 YILI PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2016 YILI PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKET RAPORU 206 YILI PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKET RAPORU TEMMUZ 206 .. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;. Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü 2. Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü 3. Muhasebe

Detaylı

Hayat Boyu Öğrenme Web Portalı Kullanıcı Kılavuzu

Hayat Boyu Öğrenme Web Portalı Kullanıcı Kılavuzu Hayat Boyu Öğrenme Web Portalı Kullanıcı Kılavuzu Türkiye ve Avrupa ülkelerinde bulunan eğitim ve istihdam fırsatlarına ulaşmak için sisteme üye olarak kayıt yaptırmanız gerekir. Nasıl Üye Olurum? Ø Sayfamızın

Detaylı

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİR İDARESİNDE KULLANIMI (VEDOP) Öğr.Grv.Dr. Şennur ÖZTÜRK Anadolu Üniversitesi AÖF VERGİ

Detaylı

Bilişim Ağları Dairesi Başkanlığı. 15 Eylül 2005

Bilişim Ağları Dairesi Başkanlığı. 15 Eylül 2005 e-devlet KAPISI PROJESİ Bilişim Ağları Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 GÖREV TANIMI e-dönüşüm Türkiye İcra Kurulu nun 09/10/2004 tarih ve 8 sayılı kararı ile 25/01/2005 tarih ve 2005/8409 sayılı Bakanlar

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Özlem FEDAİ DENİŞ Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F GİRİŞ Türkiye de yerel yönetimlerin kamu bütünü içindeki payı 1950 li yıllardan

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı

Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı ALI HAYDAR DOĞU KARADENIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI, ENFORMATIK BÖLÜMÜ TRABZON Bilgi Toplumu Stratejisi Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşüm

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi 1 2 Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi toplumu ve e- devlet hedeflerinin gerçekleştirilmesi

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI SUNULAN HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI SUNULAN HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI SUNULAN HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU OCAK 2015 1.1. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;

Detaylı

DİJİTAL VATANDAŞLIK E-DEVLET

DİJİTAL VATANDAŞLIK E-DEVLET DİJİTAL VATANDAŞLIK E-DEVLET DİJİTAL VATANDAŞ KİMDİR? Teknolojinin gelişmesi ile resmi işlemler, sosyal iletişim, eğitim, üretim gibi alanlarda bilgi teknolojilerini uygun ve doğru kullanma becerisine

Detaylı

Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı

Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı Ari Sihvola HAUS Finnish Institute of Public Management Kamuda Liderlik Paradigmasında Değişikliğin Gerekçelerine İlişkin Tez Kurallara dayalı yönetimden performans

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

-E-devlet uygulamalarında öncü duruma gelen ülkelerden olan Güney Kore vatandaşlarına çeşitli online hizmetler sunmaktadır.

-E-devlet uygulamalarında öncü duruma gelen ülkelerden olan Güney Kore vatandaşlarına çeşitli online hizmetler sunmaktadır. 1 -E-devlet uygulamalarında öncü duruma gelen ülkelerden olan Güney Kore vatandaşlarına çeşitli online hizmetler sunmaktadır. -Sunmuş olduğu hizmetlerin dışında geliştirmiş olduğu uygulama standartları

Detaylı

TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Toplumun refahı, ekonomik kalkınmanın sağlanması ve kamu kurumlarının mali

Detaylı

TOBB - EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİL 588 - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ KONULAR FİNAL SINAVI 1 Nisan 2013

TOBB - EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİL 588 - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ KONULAR FİNAL SINAVI 1 Nisan 2013 Soru 1 2 3 4 5 6 7 8 Toplam Puan 20 10 15 15 10 10 10 10 100 Aldığınız (+) Kaybettiğiniz (-) SORULAR 1) [20 Puan] Durum: Son yıllarda teknik imkânlar gelişmiş, e-devlet uygulamalarının somut faydaları

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR?

İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR? İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR? Amaç ve Kapsam Richard Bach, Algı, kendimizin ya da başkalarının zihninde oluşan, bilgilenme, yargılama, ilişkiler gibi etkileşimlerle biçimlenen bir imgedir der. Kişisel

Detaylı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı 3.6.1. Ulaşım Tipleri Yaşam Kalitesi Grubu araştırmaları çerçevesinde şehir yönetimi açısından önem taşıyan halkın beğeni ve eğilimleri, kamu hizmetlerinin kullanım özellikleri, ulaşım ilişkileri, gibi

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon İstikrarlı bir ekonomi için gelir ve harcama politikalarının hazırlanması, uygulanması,

Detaylı

Merhaba Adım Serkan UĞUR. Bu sunumda Bütüncül Devlet Yaklaşımının (Whole of Government) e-dönüşüm Açısından İncelenmesi konusunu anlatacağım.

Merhaba Adım Serkan UĞUR. Bu sunumda Bütüncül Devlet Yaklaşımının (Whole of Government) e-dönüşüm Açısından İncelenmesi konusunu anlatacağım. Merhaba Adım Serkan UĞUR. Bu sunumda Bütüncül Devlet Yaklaşımının (Whole of Government) e-dönüşüm Açısından İncelenmesi konusunu anlatacağım. Türkçe tercümesi tüm devlet, bütüncül devlet veya bütünleşik

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 23/08/2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Rektörlük makamının 03.01.2011 tarih ve 11 no lu Olur u ile oluşturulan Yalova Üniversitesi Bireysel

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

e-kuruma DÖNÜŞÜM PROJESİ

e-kuruma DÖNÜŞÜM PROJESİ e-kuruma DÖNÜŞÜM PROJESİ 1 İÇERİK Proje Amaçları e-kurum Kapsamı e-imza Altyapısı Sonuçlar Değerlendirmeler 2 PROJE AMAÇLARI Kurum Verimliliği Bilgi YönetimiY Hizmetler Zamandan ve maliyetten tasarruf

Detaylı

BANKACILIK VE FİNANS UZMANI

BANKACILIK VE FİNANS UZMANI TANIM Fon arz eden ve fon talep edenlerin karşılaştığı aracı kurumlarda (banka ve finans şirketleri gibi) görev yapan kişidir. A-GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Müşteri isteği doğrultusunda

Detaylı

Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından

Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Değerli Üyemiz; 6012 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununa göre, bütün şirketlerin bir web sitesi olmalıdır ve mali belgelerini bu web sitesinde paylaşmaları gerekmektedir. Dolayısıyla, şeffaflık ilkelerine

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Türkiye e-devlet Değerlendirmesi

Türkiye e-devlet Değerlendirmesi Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 25. Toplantısı Türkiye e-devlet Değerlendirmesi «Kamu Kurumlarında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Etkin Kullanımı» Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkanı 15 Ocak 2013 23.

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

Mesleki Eğitimde Gelişmeler

Mesleki Eğitimde Gelişmeler AB Bakanlığı / Ulusal Ajans «Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi» Yerel Yönetimler İçin Avrupa dan Yenilikçi Uygulamalar Transferi Bölgesel Çalıştayı. Mesleki Eğitimde Gelişmeler

Detaylı

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU Eylül 2006 İÇİNDEKİLER Önsöz...3 TÜBİTAK Ar-Ge Anketi Soruları Analizi...4 1. Genel Bilgiler İle İlgili Sorular...4 2. Proje Sunum ve Destekler İle İlgili Sorular...12 3. Üniversite

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

Sosyal Ağ Servislerinde Kullanıcı Güveni: Facebook ve Linkedin Karşılaştırması. A.Kübra Özkoç Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım Seminer

Sosyal Ağ Servislerinde Kullanıcı Güveni: Facebook ve Linkedin Karşılaştırması. A.Kübra Özkoç Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım Seminer Sosyal Ağ Servislerinde Kullanıcı Güveni: Facebook ve Linkedin Karşılaştırması A.Kübra Özkoç Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım Seminer Sosyal Ağ Servisleri, kişilerin fiziksel dünyada oluşturdukları

Detaylı

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Organizasyonun bilgi ihtiyacını analiz etmek ve bu ihtiyacı karşılamak için enformasyon planı geliştirmek, Bilgi ve Belge işlemlerini

Detaylı

Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012

Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012 Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012 Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Vergi Ýdaresindeki Deðiþimin Farkýnda mýsýnýz? Türkiyede pek çok kurumda gerçekleþen deðiþimler özellikle

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ (ÖZET)

e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ (ÖZET) e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ (ÖZET) Son yıllarda, bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeler ve bu gelişmelerin toplumsal yaşama yansımaları; eğitim ve sağlık başta olmak

Detaylı

Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009

Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009 Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009 www.webrazzi.com 2/16 Rapor Hakkında Bu araştırma Türkiyeʼde mobil internet kullanımı ve 3Gʼnin bilinirliğini ölçmek amacıyla Webrazzi okuyucuları

Detaylı

Türkiye de E-devlet ve E-imza Uygulamaları: E-belge Yönetimi Açısından Bir Değerlendirme Denemesi ESİN ALTIN

Türkiye de E-devlet ve E-imza Uygulamaları: E-belge Yönetimi Açısından Bir Değerlendirme Denemesi ESİN ALTIN Türkiye de E-devlet ve E-imza Uygulamaları: E-belge Yönetimi Açısından Bir Değerlendirme Denemesi E-signature and E-government Applications in Turkey: An Evaluative Essay from the Viewpoint of E-Record

Detaylı

ECE-581 E-Devlet ve e-dönüşüm. Türk Hava Kurumu Üniversitesi 17/01/2014

ECE-581 E-Devlet ve e-dönüşüm. Türk Hava Kurumu Üniversitesi 17/01/2014 ECE-581 E-Devlet ve e- 17/01/2014 MOBIL DEVLET SAMET SALIH ILICA sametilica@hotmail.com ECE 581 1 M-Devlet Nedir? M-Devleti Gerektiren Nedenler M-Devletin Yararları M-Devletin Uygulama Alanları ECE 581

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı

Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı VERİ TÜRÜ VERİ KAYNAĞI İSTİHDAM Devlet Personel Başkanlığı Türkiye İş Kurumu EĞİTİM Milli Eğitim Bakanlığı SOSYAL YARDIMLAR Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü BAKIM Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜKELLEF HAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ TÜBİTAK 112K505 NOLU PROJE

TÜRKİYE DE MÜKELLEF HAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ TÜBİTAK 112K505 NOLU PROJE TÜRKİYE DE MÜKELLEF HAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ TÜBİTAK 112K505 NOLU PROJE Prof. Dr. Adnan GERÇEK Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü 1 PROJENİN AMAÇLARI 1. Türkiye genelinde ilk defa mükellef hakları

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 bölüm 1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 1. Kavramsal Çerçeve: Yönetim-Yerinden Yönetim...2 1.1. Yönetim Kavramı...2 1.2. Yerinden Yönetim...4 2. Yerel Yönetimlerin Önemi ve Varlık

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi. 25 Mart 2009

N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi. 25 Mart 2009 N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Mart 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi Öncesi Çalışmalar Dünya Bankası (1993): Türkiye, Bilişim ve Ekonomik Modernizasyon Ulaştırma Bakanlığı-TÜBİTAK

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

5. sınıf 6. sınıf Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Kız 17 56, , ,7 Erkek 13 43, , ,3 Toplam , , ,0

5. sınıf 6. sınıf Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Kız 17 56, , ,7 Erkek 13 43, , ,3 Toplam , , ,0 2014 Yılı Anket Sonuçları Erguvanlar Çiçek Açıyor adlı proje kapsamında eğitime katılan öğrencilerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası durumlarını ve eğitim bitiminde projenin beklentilerinin ne kadarını

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-214 Projesi üzerinde çalışılan yeni kütüphane binası ile ilgili öğrenci, akademik ve idari personel

Detaylı

için Cenk Serdar Katma Değerli Servisler

için Cenk Serdar Katma Değerli Servisler E-Devlet Uygulamaları için Cenk Serdar Katma Değerli Servisler Genel Müdür Yardımcısı Nedir? 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu Kabul Tarihi: Ocak 2004 Islak imzaya eşdeğer nitelikli elektronik sertifika

Detaylı

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU 206 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU TEMMUZ 206 .. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;. Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü 2. Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü 3.

Detaylı

ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi. Danışmanlık Araştırma Eğitim Yazılım Yayın. www.absam.com.tr

ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi. Danışmanlık Araştırma Eğitim Yazılım Yayın. www.absam.com.tr ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi Danışmanlık Araştırma Eğitim Yazılım Yayın www.absam.com.tr HAKKIMIZDA ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi; sağlık, sağlık hizmetleri vesağlık sistemlerinin başta politika,

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Tablo 1: Anketi Yanıtlayan Kişilerin Yaş Dağılımı Frekans (Sayı) Yüzde ( %) 20 40 175 65,1 40+ 67

Tablo 1: Anketi Yanıtlayan Kişilerin Yaş Dağılımı Frekans (Sayı) Yüzde ( %) 20 40 175 65,1 40+ 67 Özel Sağlık Sigortalıları Sağlık Hizmet Kullanımı Anket Değerlendirmesi Erdem ALPTEKİN Özel sağlık sigortalıların sorunlarını irdelemek ve beklentilerini belirlemek amacıyla Sigorta sektöründe faaliyet

Detaylı

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği AİFD Türkiye 2006 Yılı İlaç Harcamaları Değerlendirmesi. bilgilendirme notu. Sayfa 1

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği AİFD Türkiye 2006 Yılı İlaç Harcamaları Değerlendirmesi. bilgilendirme notu. Sayfa 1 Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği AİFD Türkiye 2006 Yılı İlaç Harcamaları Değerlendirmesi bilgilendirme notu Sayfa 1 İçindekiler: Konu Sayfa Genel Değerlendirme: Türk ilaç piyasasında neler oldu?... 3

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ UZMANI

AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ UZMANI TANIM Gümrük birliği sürecinde ve Türkiye nin Avrupa Topluluğuna tam üyeliğinde, tüm özel ve kamu kuruluşlarının bünyelerinde yapmaları zorunlu yapısal değişiklikleri uygulamaya koyacak, Avrupa Birliğinin,

Detaylı

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM)

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM) MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Oluşturulamamıştır Grup 1 İnsanımızın refahını arttırmak için, adaletli, etkin, verimli, şeffaf

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİMİ DEĞERLEMESİ RAPORU Mart 2010 1 ÖNSÖZ İç kontrol sistemi eğitiminin değerlendirmesi amacıyla Ç.K.Ü. de 253 yanıtlayıcıya uygulanan anket çalışması,

Detaylı

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen 1 2 Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen yerden, istenildiği anda ulaşabilmeyi sağlamaktadır.

Detaylı

Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ

Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm KAVRAM OLARAK E-DEVLET VE DİĞER

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

Devletin Kısayolu e-devlet Kapısı

Devletin Kısayolu e-devlet Kapısı Devletin Kısayolu e-devlet Kapısı e-devlet Nedir? Vatandaş açısından bakıldığında; Devlet in vatandaşa sunduğu hizmetlerden elektronik ortamdan faydalanabilme imkanı anlamına geliyor. Vatandaşlar daha

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinin Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartlarına Uygunluğu

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinin Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartlarına Uygunluğu Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinin Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartlarına Uygunluğu Esra G. Kaygısız İshak Keskin Başlıklar e-dönüşüm Kamu Kurumları İnternet Siteleri Rehberi,

Detaylı

WEB KULLANILABİLİRLİĞİ

WEB KULLANILABİLİRLİĞİ WEB KULLANILABİLİRLİĞİ FATMA BODUR 2008638500 *(8) Kullanılabilirlik Nedir? Bir ürünün potansiyel kullanıcıları tarafından, belirli bir kullanım bağlamı içinde, amaçlanan kullanım hedeflerine ulaşmak için,

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Kutluhan TAŞKIN Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanı Kamuda Katılım: İngiltere Örneği Paneli 4 Nisan 2012 1 Stratejik Yönetim Araştırması

Detaylı

Türkiye de Kamu Kurumları Arasındaki Koordinasyon ve İletişim Sorunu

Türkiye de Kamu Kurumları Arasındaki Koordinasyon ve İletişim Sorunu Türkiye de Kamu Kurumları Arasındaki Koordinasyon ve İletişim Sorunu Türkiye de yaklaşık 10 yıldan beri daha da saçma gelmeye başlayan pek çok olayın sebebi koordinasyon ve iletişim sorunudur. Çoğu zaman

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Ülkenin istikrarlı bir şekilde kalkınmasını ve mali disiplini sağlayacak maliye politikalarının belirlenmesine

Detaylı

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır.

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. 1.GİRİŞ Varyans İstatistik Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından hazırlanan bu çalışmanın ilgi odağı 29.03.2009 tarihinde yapılacak yerel seçim için Ankara ili seçim sonuçlarının istatistiksel

Detaylı