HASSAS EKİM MAKİNALARINDA KULLANILAN DEĞİŞİK TİP BASKI TEKERLERİNİN ŞEKER PANCARI EKİMİNDE TOHUMUN ÇİMLENMESİNE ETKİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HASSAS EKİM MAKİNALARINDA KULLANILAN DEĞİŞİK TİP BASKI TEKERLERİNİN ŞEKER PANCARI EKİMİNDE TOHUMUN ÇİMLENMESİNE ETKİLERİ"

Transkript

1 HASSAS EKİM MAKİNALARINDA KULLANILAN DEĞİŞİK TİP BASKI TEKERLERİNİN ŞEKER PANCARI EKİMİNDE TOHUMUN ÇİMLENMESİNE ETKİLERİ Effect on germination of seed of various type pressweel using in sugar beet sowing with precise drilling machine H. HACISEFEROĞULLARI 1 H.DOĞAN 1 F.DEMİR 2 K.ÇARMAN 2 H.ÖĞÜT 2 M. KONAK 2 ÖZET Bu çalışmada çift açılı baskı tekeri ( V tipi ), V -açılı dar baskı tekeri, ortası halkalı baskı tekeri, düz lastik baskı tekeri ve ikiz konik baskı tekeri kullanılmıştır. Vakumlu t ip pnömatik hassas ekim makinasına, bu baskı tekerleri her ekici ünitenin arkasına monte edilmiştir. Denemeler kaplanmış ve kaplanmamış şeker pancarı tohumlar ı kullanılmıştır. Ekimden önce ve sonra baskı tekerlerinin izinden toprağın penetrasyon dirençleri ölçülmüştür. Çimlenme süresi boyunca deneme parselleri gözlenerek, ortalama çimlenme süreler i gün, çimlenme oranı indeksleri adet/m.gün ve filiz çıkış dereceleri % arasında değişmiştir. ABSTRACT In this study, five different presswheel ( dual angled, V -shaped narrow angled, single-rib, smooth tyre and twin conic profile ) were used with pneumatic precise driling machine. These are mounted back of each seeding unit. In experiment, pelleted and un-pelleted sugar beet seed were used. Before and after from sowing, penetration resistance were measured from trace of presswheel. In addition to, medium emergence date, emergence rate index and field shoot growth were determined. On conclusion, medium emergence date, emergence rate index and field shoot growth varied from to day, from to number/m.day and from 61.46% to 75.41% respectively. 1 Ar.Gör., S.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Konya 2 Doç.Dr., S.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Ma kinaları Bölümü, Konya

2 1. GİRİŞ Tarla koşullarında tarla çıkış derecesine, tohumluğun çimlenme gücü, tohum yatağının fiziksel koşulları, nem durumu, ekim derinliği, toprak ısısı, ekici ünitenin performansı, tohumla toprak arasındaki temas, kullanılan baskı tekerinin tipi, kötü çevre koşulları gibi çok sayıda faktör etkilidir. Modern seyreltmesiz şeker pancarı yetiştiriciliğinde esas sorunu, hızlı ve emniyetli bir tarla çıkışının sağlanması oluşturmaktadır. Şeker pancarı tohumu 7 0 C'den daha fazla sıcaklıkta çimlenme isteği gösterir. Tohumun güvenilir bir çimlenme göstermesi için, kök bölgesi ile sınır yüzey arasında yaklaşık 3 cm derinlikte kapalı kök hacmi ile boşluklu, bir üst yüzey arasında bulunması gerekmektedir. Tohumun kök bölgesinde kapiller sistemin bozulmamış olması, ayrıca toprak nemi yukarıya, hava ve ısı aşağıya doğru hareket edebilmelidir (1). Şekil 1'de tohum yatağının durumu görülmektedir. Şekil 1. Pancar tohumu için amaca uygun bir tohum yatağı (1) Brunotte (2) toprak sıkışmasına, toprağın cinsinin ve işlenmesinin, toprak yükünün (yüzeye temas eden basınç), organik madde oranının, por büyüklüğü dağılımının, toprak neminin, yüklenme süresinin, tarla trafik yoğunluğunun, lastik basıncının, lastik yapısını n ve aletin titreşiminin etkili olduğunu bildirmektedir. Hassas ekim makinasıyla ekimde, baskı tekerinin sırayı sıkıştırmasıyla, ekim esnasında amaçlanan "geri sıkıştır maya" yani tohumu ekim derinliği seviyesinde bastırmaya ulaşılmalıdır (2,3). Sıkıştırmalı tohum yatağının şeması Şekil 2'de görülmektedir. Tohum yatağından nem kaybını minimuma indir mek için granül iriliğini küçük tutmak ve tohumu ekim derinliği seviyesinde bastırmak gerekmektedir. Bu sonuç aynı zamanda ekim makinasının baskı tekerlerinin projelenmesinde önemli bir kriterdir (20). Önal (4) şeker pancarı, mısır, fasulye ve pamuk tohumlarının ekiminde kullanılan makinaların fonksiyonel isteklerinin toprak sıkışması

3 Şekil 2. Şeker pancarı tohumu için tohumu ekim derinliğinde sıkıştırmalı tohum yatağı şeması (2,3) yönünden birbir ine yakın olduğunu ve en yüksek çimlenmenin yüzey basıncının uygulanmadığı durumlarda elde edildiğini belirtmektedir. Ayrıca şeker pancarı ile yapılan deneylerde tohum civarında yüksek basınç uygulayan baskı tekerlerinin çimlenmeyi artırdığı vurgulanmaktadır (5). Uppenkamp ve Brinkmann (6) altı değişik tip baskı tekerinin ve yuvaya ekici ünitenin tarla koşullarında çalışması sonucun da, parmaklı tip baskı tekerinin tohumun bulunduğu seviyede önemli bir sıkıştırma oluşturduğunu, ikiz konik baskı tekerinin ise tohumun bulunduğu seviyede sıkıştırma oluşturmadığını saptamışlardır. Denenen bu baskı tekerlerinin ve yuvaya ekici ünitenin penetrasyon kuvveti ile batma derinliği arasındaki ilişki regresyon denklemiyle ifade edilerek, denklemin doğruluğu %96.84 olarak bulunmuştur (7). Şeker pancarı tohumları ile yapılan denemelerde mekanik hassas ekim makinasında nispi tarla filiz çıkış dereces i %73.85, yuvaya ekim makinasında ise %54.55 olarak saptanmıştır (8). Köller (9) kuru koşulların mevcut olduğu ortamlarda parmaklı tip, sık yağış alınan yerlerde ise ikiz konik baskı tekerlerinin kullanılması gerektiğini, ayrıca hassas ekim makinasıyla ya pılan denemelerde parmaklı tip baskı tekerinin tarla çıkışının %80.9, ikiz konik baskı tekerinin tarla çıkışının ise %72.5 olduğunu bildirmektedir. Bir başka çalışmada ise on bir değişik baskı tekerinin ortalama tarla çıkış değerler i %67.27 ile %78.24 değ erleri arasında değişmiştir (10). Bertram (11) ağır toprak koşullarında parmaklı tip baskı tekerinin daha iyi sonuçlar verdiğini vurgulamaktadır. Uppenkamp (12) ikiz konik, parmaklı, dişli ve lastik tip baskı baskı tekerlerini, şeker pancarında kaymak t abakasını kırma yönünden

4 araştırmış ve dişli tip baskı tekerinin en yüksek nispi çatlak uzunluğunu oluşturduğunu (%35' in üzerinde), en az nispi çatlak uzunluğunun ise ikiz konik baskı tekerinde (%10) olduğunu saptamıştır. Eker (13) ayçiçeği ekiminde nispi tarla filiz çıkış derecesini, toprakla temas yüzeyi kauçuk olan V profilli baskı tekerinde %78 oranında, I profilli baskı tekerinde %81 oranında ve toprakla temas yüzeyi sac olan baskı tekerinde ise %32 oranında olduğunu belirlemiştir. Yine ayçiçeği ekiminde kullanılan baskı tekerlerinin, 0.42 kg/cm 2 'lik basınç uygulayacak şekilde yapılan tarla denemesinde, çizi tabanından uygulanan basınçta %92.5'lık çimlenme yüzdesi, yüzeyden uygulanan basınçta ise %59'luk çimlenme yüzdesi elde edilmiştir (14). 2. MATERYAL VE YÖNTEM Araştırma, Konya-Çumra karayolu üzerinde bulunan S.Ü. Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Tarlalarında yürütülmüştür. Denemeler tesadüf blokları deneme desenine göre 2.25x50 m'lik parsellerde üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Bloklarda toprak hazırlığ ı için, ekim ve kasım aylarında kulaklı pullukla iki kez sürüm yapılmıştır. Tohum yatağı ise önce kültüvatör ile daha sonra iki kez kombikürümle işlenmiştir. Yapılan tekstür analizi sonucunda deneme parsellerinde toprağın sınıfı killidir, yapısında %52.10 kil, %14.08 silt ve %33.82 kum olduğu bulunmuştur. Ekim işlemi, sıralar arası 45 cm olacak şekilde 11 nisan 1997 tarihinde yapılmıştır. Bloklardan alınan toprak örneklerinde, 0-15 cm derinlikte nem oranı %29.78 ve hacim ağırlığı değeri ise %1.135 kg/cm 3 olarak bulunmuştur. Araştırmada ortalama bin dane ağırlığı gr ve çimlenme yüzdesi %91 olan kaplanmış Scarlet tohumu ile bin dane ağırlığı gr, çimlenme yüzdesi %90 olan kaplanmamış olan S -901 monogerm şeker pancarı tohumları kullanılmıştır. Ekim işleminin yapıldığı 11 Nisan 1997 tarihi ile çimlenmenin so n gözlendiği 11 Mayıs 1997 tarihleri arasında meteorolojik veriler in ortalaması Çizelge 1'de verilmiştir. Toprağın nemini kaybetmesi nedeniyle 23 Nisan 1997 tarihinde yağmurlama sulama yapılmıştır. Çizelge 1. Meteorolojik Verilerin Ortalaması (16) Hava sıcaklığı ( 0 C) Ortalama toprak sıcaklığı Yağış (mm) 5 cm derinlikte ( 0 C) Max. Min. Ort

5 Ekim işleminde emişli tip pnömatik hassas ekim makinas ı kullanılmıştır. Makinanın her bir ekici ünitesinin arkasına beş değişik tip baskı tekeri monte edilmiştir. Baskı tekerlerinin şematik görünüşü Şekil 3'de görülmektedir. Şekil 3.Araştırmada kullanılan baskı tekerleri Ekim için hazırlanan bloklardaki parsellerden, ekim öncesi ve ekim sonrası baskı tekerlerinin izinden toprağın penetrasyon dirençler i belirlenmiştir. Bunun için koni açısı 30 0 ve taban çapı mm olan Eıjkelkamp marka mekanik penetrometre kullanılmıştır. Ekimde makinanın ilerleme hızı ortalama 1 m/s, ekim derinliği ise ortalama 2.5 cm seçilmiştir. Her parselde beş çizi (ekim sırası), üç tekrarlı olarak rastgele seçilen 3'er metre uzunluğundaki şeritler, ç imlenme periyodu süresince (30 gün) gözlenerek, belirli aralıklarla toprak yüzeyine çıkan filizler sayılmış ve aşağıdaki bağıntılar kullanılarak, ortalama çimlenme tarihi, çimlenme oranı indeksi ve tarla filiz çıkış değerleri saptanmıştır (17). MED : Ortalama N çimlenme tarihi (gün), 1D1 + N 2D N nd n N MED = : Her N bir sayımda çimlenen tohum sayısı, 1 + N N n D : Ekimden sonra geçen gün sayısı, Bir : Çimlenme metrede çimlenen oranı indeksi tohum sayısı ERI = (adet/m.gün), PE : Tarla filiz MED çıkış derecesi (%), Bir metrede çimlenen tohum sayısı PE = Bir metreye ekilen tohum sayısı Denemede kullanılan, baskı tekerleriyle elde edilen veriler üzerinde varyans analizi ve LSD testi uygulanmıştır (16). Tarla filiz çıkış değerleri açısal transformasyona dönüştürüldükten sonra varyans analizi yapılmıştır (8).

6 Penetrasyon direnci (N / cm²) 3. BULGULAR VE TARTIŞMA Ekimden önce ve ekimden sonra baskı tekerlerinin izinden alınan penetrasyon dirençleri şekil 4 'de verilmiştir A B C D E Boş 0 2,5 5 7, , ,5 20 Derinlik (cm) Şekil 4. Ekimden önce ve ekimden sonra baskı tekerlerinin izinden alınan penetrasyon dirençleri Tohumun bulunduğu 0-5 cm derinlikteki penetrasyon direnç değerleri incelendiğinde, en düşük penetrasyon direnç değerlerinin A ve E baskı tekerlerinde, en yüksek penetrasyon direnç değerleri ise C ve D baskı tekerlerinde elde edildiği Şekil 4 'de görülmekte dir. Kaplanmış ve kaplanmamış şeker pancarı tohumlarının ekiminden elde edilen ortalama çimlenme süresi değerleri (MED) ve çimlenme oranı indeksi (ERI) değerleri Çizelge 2 ve 3 'de verilmiştir. Ayrıca her iki tohumla elde edilen tarla filiz çıkış değerle ri Çizelge 4 ve Şekil 5, 6'da görülmektedir. Çizelge 2. Kaplanmış ve Kaplanmamış Tohumun Ekiminde Elde Edilen MED Değerleri Kaplanmış tohum Kaplanmamış tohum

7 Baskı Tekeri Bloklar Baskı Bloklar x Tekeri x A 17,85 18,28 17,71 17,94 A 18,50 18,68 19,21 18,79 B 21,13 18,59 19,33 19,68 B 20,78 20,28 19,72 20,26 C 20,09 19,28 19,91 19,76 C 19,6 19,82 19, D 20,28 20,12 20,78 20,38 D 20,79 19,3 19, E 19,49 18,28 19,73 19,16 E 20,68 19,28 19, Çizelge 3. Kaplanmış ve kaplanmamış tohumun ekiminde elde edilen ERI değerleri Kaplanmış tohum Kaplanmamış tohum Baskı Bloklar Baskı Bloklar Tekeri x Tekeri x A A B B C C D D E E Çizelge 4. Kaplanmış ve kaplanmamış tohumun ekiminde elde edilen değerleri PE Kaplanmış tohum Kaplanmamış tohum Baskı Bloklar Baskı Bloklar Tekeri x Tekeri x A A B B C C D D E E

8 TFÇ (%) TFÇ (%) A B C D E Ekimden sonraki günler Şekil 5. Kaplanmış tohumun ekiminde elde edilen tarla filiz çıkış değerleri Ekimden sonraki günler A B C D E Şekil 6. Kaplanmamış tohumun ekiminde elde edilen tarla filiz çıkış değerleri Ölçümler sonucu elde edilen MED değerleri, kaplanmış tohumda gün, kaplanmamış tohumda ise gün değerler i arasında değişmiştir (Çizelge 2). MED değerlerine uygulanan varyans analiz sonucunda baskı tekerleri arasındaki fark istatistiksel olar ak önemli (F=6.49), tohum (F= 1.34) ve baskı tekeri x tohum interaksiyonu

9 ise (F=1.09) istatistiksel açıdan önemsiz bulunmuştur. Baskı tekerlerine uygulanan LSD testi sonucunda A baskı tekerinde en düşük MED değer i elde edilirken B, C, D ve E tekerleri ara sında bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Yapılan diğer araştırmalarda soyada gün, hububat da gün ve nohut da ise gün arasında MED değerleri elde edilmiştir (17, 18, 19). Denemelerde çimlenme oranı indeksi değerler i adet/m.gün, kaplanmamış tohumda ise adet/m.gün arasında bir değişim göstermiştir (Çizelge 3). ERI değerlerine yapılan varyans analizinde baskı tekeri (F=1.72), tohum (F=3.55) ve baskı tekeri x tohum interaksiyonu (F=1.25) değerleri istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. Soya, tahıl ve nohut ekiminde yapılan araştırmada çimlenme oranı indeksi değerleri , ve arasında değişmiştir (17,18,19). Tarla filiz çıkış derecesi değerleri kaplanmış tohumda % , kaplanmamış tohumda ise % değerleri arasında değiştiği saptanmıştır (Çizelge 4). Transformasyona uğratılan TFÇ değerlerine uygulanan varyans analizi sonucunda baskı tekeri (F=1.02) ve baskı tekeri x tohum interaksiyonu (F=2.02) istat istiksel olarak önemsiz, tohum faktörü ise (F=7.78) istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Tohumlar arasında ise, kaplanmamış tohumla kaplanmış tohuma göre, daha yüksek PE değerleri elde edilmiştir. Kaplanmış ve kaplanmamış şeker pancarı tohumlarında en d üşük MED değeri A baskı tekerleğinde elde edilmiştir. Bu durum A baskı tekerleğinin tohumun üst bölgesinde oluşturduğu düşük penetrasyo n direncinden kaynaklanabilir, literatür bulgularıda bu yönde sonuçlar bildirmektedir (1,2,3,6,20,21). İki tohumda ERI değerleri arasında istatistiksel bir fark oluşmamasının nedeni, her ekici üniteyle aynı ekim derinliğinde ekim yapılması olabilir (17). Tarla filiz çıkış (TFÇ) değerleri arasında baskı tekerleri arasında istatistiksel bir fark oluşmamıştır. Denenen iki tohumda bu baskı tekerlerinin toprak direnç değerlerinin, şeker pancarı tohumunun çimlenmesi ve çıkışı için uygun değerlerde olmasına bağlanabilir (21). 4. KAYNAKLAR 1. Evers,P.,N.,1964. Bodenbearbeitung zur Bestellung und mechanischen Pflege von Zucker -und Fütterrüben. Sonderdruckaus. Landtechnik Heft 19-19, München. 2. Brunotte,J.,1986. Einzelkornsaat von Rüben -Anforderungen und vergleichende Untersuchungen von Druckrollen. Landtechnik 3.41.Jahr,

10 3. Brinkmann,W.,1977. Technik bei der Aussaat von Rüben und Mais. Neuzeitliche Bestelltechnik ein. KTBL-Symposium. 4. Önal,İ.,1978. Ekim Mekaniği. Ege Ün.. Zir. Fak. Dergisi, Cilt:15, Sayı:2, Baıner,R.,Kepner,R.A.,Barger,E.L.,1977. Tarım Makinalarının Esasları. İ.T.Ü. yayınları:116 (Çev:Özemir,Y.,Kurtay,T.), Gümüşsuyu-İstanbul. 6. Uppenkamp,N.,Brinkmann,W.,1985. So wird Rübensamen ins Saatbett gedrückt. Zuckerrüben Journal. Landwirtschaftliche Zeitschrift Nr.19 vom 11.Mai. 7.Uppenkamp,N.,Brinkmann,W.,1985. Einfluss verschiedener nachlaufender Druckrollen von Einzelkornsägeräten auf die Rückverfestigung in der Saatfurche. Die Zuckerrübe. Sonderdruck aus. Nr.4/ Önal,İ.,1983. Yuvaya Ekim Tekniği Üzerinde Bir Araştırma. TZDK Mesleki Yayınları, Yayın No:28, Bornava-İzmir. 9. Köller,K.,1994. Ekim Tekniği. Tarmakbir Kış Dönemi 1.Birlik Semineri (Basılmamış), Konya. 10. Rademacher,T.,1991. Nachlaufaggregate zur Sicherung des Feldfaufganges. Landtechnik 1/2-91, 46 Jahrg Bertram,H.,1987. Zuckerrüben: Exakte Ablage spart Abzüge bei der Ernte. Top agrar 3/1987, Uppenkamp,N.,1986. Mechanische Mä nahme zur Sicherung des Feldaufganges von Zuckerrüben bei verkrusteter Bodenoberfläche, Diss. Bonn. 13. Eker,B.,1988. Ayçiçeği Tarımında Kullanılan Pnömatik Ekim Makinalarının Baskı Tekerlerinin Toprak ve Bitki Özelliklerine Etkilerinin Araştırılması. Tarımsal Mek. 11.Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, Ekim, S, , Erzurum. 14. Kayışoğlu B.,1993. Ayçiçeği Ekiminde Tohum Yatağına Baskı Tekerleri Tarafından Farklı Noktalardan Uygulanan Basıncın Tohumun Çimlenmesi ve Gelişimine Etkilerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Trak. Ün. Zir. Fak. Dergisi 2 (2), , Tekirdağ. 15. Anon Konya Meteoroloji Müdürlüğü Verileri.

11 16. Düzgüneş,O.,Kesici,T.,Kavuncu,O.,Gürbüz,F., Araştırma Deneme Metodları ( İstatistik Metodları II ). Ank. Üniv. Zir. Fak. Yayınları : 1021, Ders Kitabı, 295, Ankara 17. Işık,A.,Karaman,Y.,Zeren,Y.,1986. İkinci Ürün Soyanın Ekim ve Harmanlanmasına Yönelik Bazı Özellikler Üzerinde Bir Araştırma. TZDK Yayınları, No:43, Ankara. 18. Konak,M.,Çarman,K.,1996. Hububat Ekimi İçin Baskılı Ekim Makinasının Tasarımı. 6.Uluslararası Mekanizasyon ve Enerji Kongresi , Ankara. 19. Demir,F.,Konak,M.,Topal,A.,Hacıseferoğulları,H.,1996. Farklı Nohut Ekim Uygu-lamalarının Ekim Kalitesi ve Verim Unsurlarına Etkisi. S.Ü.Araştırma Fonu No:ZF-93/014, Konya. 20. Önal,İ.,1987a.Ekim-Dikim-Gübreleme Makinaları (Ders Kitabı). E.Ü.Zir. Fak. Yayınları, Yayın No:490 Bornova-İzmir. 21. Keskin,R.,1983b. Hassas Ekim Makinalarıyla Pancar Ekiminde Ekim Derinliğine Etkili Bazı Faktörler Üzerinde Bir Araştırma. Ank. Ün. Zir. Fak. Yayınları:867 Bilimsel Araştırma ve İncelemeler:518, Ankara.

Bezelye de (Pisum sativum L.) Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi ve Diğer Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi

Bezelye de (Pisum sativum L.) Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi ve Diğer Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi Yıldıztekin ve Tuna Araştırma Makalesi (Research Article) Özlem ALAN 1 Hakan GEREN 2 1 Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksek Okulu Ödemiş, İzmir, e-posta: ozlem.alan@ege.edu.tr 2 Ege Üniversitesi Ziraat

Detaylı

Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi

Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(1), 2008 82 KSU Journal of Science and Engineering, 11(1), 2008 Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi Tayfun

Detaylı

Kuyruk Milinden Hareketli Budama Artığı Parçalama Makinasının Temel Đşletmecilik Verilerinin Belirlenmesi

Kuyruk Milinden Hareketli Budama Artığı Parçalama Makinasının Temel Đşletmecilik Verilerinin Belirlenmesi Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: www.agri.ankara.edu.tr/dergi Journal of Agricultural Sciences Journal homepage: www.agri.ankara.edu.tr/journal Kuyruk Milinden Hareketli Budama

Detaylı

T.C.. SIRA OT. Aralık - 2012 KONYA

T.C.. SIRA OT. Aralık - 2012 KONYA T.C.. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİİ ENSTİTÜSÜ ASPİR (Carthamus tinctorius L.) DE FARKLI SIRA ÜZERİ MESAFELERİNİN VE V YABANCI OT MÜCADELESİNİN VERİM VE V KALİTEE ÜZERİNE ETKİSİ Nuri KUNT YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 91 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi Leyla İDİKUT 1, Cüneyt CESUR

Detaylı

KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI

KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI ÖZET KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI Erdem AYKAS 1 Engin ÇAKIR 1 Harun YALÇIN 1 Bülent OKUR 2 Yıldız NEMLİ 3 Ahmet ÇELİK 4 Son yıllarda dünya da ve ülkemizde toprağın,

Detaylı

CİN MISIR (Zea mays everta Sturt. ) HATLARININ VE YOKLAMA MELEZLERİNİN VERİM VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI *

CİN MISIR (Zea mays everta Sturt. ) HATLARININ VE YOKLAMA MELEZLERİNİN VERİM VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(1),35-42 CİN MISIR (Zea mays everta Sturt. ) HATLARININ VE YOKLAMA MELEZLERİNİN VERİM VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI *

Detaylı

Drop Transportation Efficiency of Different Types of Spray Nozzles into Potato Canopies

Drop Transportation Efficiency of Different Types of Spray Nozzles into Potato Canopies Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(1): 81-90, 2011 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi *

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi * Akademik Ziraat Dergisi 1(2): 91-96 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu

Detaylı

ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Hazırlayan Sedat BERBER Tarım Makinaları Anabilim Dalı Yüksek

Detaylı

ŞEKER MISIRINDA (Zea mays saccharata Sturt.) KOLTUK VE UÇ ALMA İLE YAPRAK SIYIRMANIN VERİM VE KOÇAN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ *

ŞEKER MISIRINDA (Zea mays saccharata Sturt.) KOLTUK VE UÇ ALMA İLE YAPRAK SIYIRMANIN VERİM VE KOÇAN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2002, 15(2),9-18 ŞEKER MISIRINDA (Zea mays saccharata Sturt.) KOLTUK VE UÇ ALMA İLE YAPRAK SIYIRMANIN VERİM VE KOÇAN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ * Burhan KARA Zekeriya

Detaylı

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Reseach Article JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

ISPARTA EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI TRİTİKALE HAT/ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ

ISPARTA EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI TRİTİKALE HAT/ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 20(2),171-182 ISPARTA EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI TRİTİKALE HAT/ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ İlknur AKGÜN a Muharrem KAYA Demet

Detaylı

Toprak Sıkışmasının Azaltılması için Alternatif Bir Yöntem: Kontrollü Tarla Trafiği

Toprak Sıkışmasının Azaltılması için Alternatif Bir Yöntem: Kontrollü Tarla Trafiği KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 2006 135 KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Toprak Sıkışmasının Azaltılması için Alternatif Bir Yöntem: Kontrollü Tarla Trafiği Selçuk ARSLAN Kahramanmaraş

Detaylı

Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, KONYA

Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2008, KONYA 535 Amonyum Nitrat ve Entec Gübrelerinin Çinkosuz ve Çinkolu Bloklarda Yetiştirilen Makarnalık Buğdayın Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri Fatma GÖKMEN 1 Mehmet ZENGİN 1 R. Zafer ARISOY 2 Seyfi TANER

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Kadir YİĞİT EKİM MAKİNALARINDA ELEKTRONİK TABANLI TOHUMLAR ARASI UZAKLIK ÖLÇME SİSTEMİ TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI ADANA, 2006 ÇUKUROVA

Detaylı

Hidrolik Tahrikli Bir Toprak Penetrometresi İçin Geliştirilen Mekanik Sistem Tasarımı *

Hidrolik Tahrikli Bir Toprak Penetrometresi İçin Geliştirilen Mekanik Sistem Tasarımı * Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(1): 119-126 Hidrolik Tahrikli Bir Toprak Penetrometresi İçin Geliştirilen Mekanik Sistem Tasarımı * Yücel TEKİN ** Rasim OKURSOY *** ÖZET Tarım makinalarındaki teknolojik

Detaylı

BUĞDAY TARIMI. Dr. Sami SÜZER Yetiştirme Tekniği Böl. Başk. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü e-mail : samisuzer@ttae.gov.tr

BUĞDAY TARIMI. Dr. Sami SÜZER Yetiştirme Tekniği Böl. Başk. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü e-mail : samisuzer@ttae.gov.tr BUĞDAY TARIMI Dr. Sami SÜZER Yetiştirme Tekniği Böl. Başk. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü e-mail : samisuzer@ttae.gov.tr 1. Buğday ın Türkiye, Trakya ve Edirne İçin Önemi: Hızla artan ülke nüfusumuzun

Detaylı

TOPRAK ANABİLİM DALI

TOPRAK ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yusuf TÜLÜN TOPRAK SU İÇERİĞİNİN VE YARAYIŞLI SU DÜZEYLERİNİN TDR (TIME DOMAIN REFLECTOMETRY) İLE ÖLÇÜLMESİ VE ALETİN ÇEŞİTLİ TOPRAK BÜNYE

Detaylı

MISIR BİTKİSİNİN BİTKİ SU TÜKETİMİ VE KISITLI SULAMA UYGULAMALARI

MISIR BİTKİSİNİN BİTKİ SU TÜKETİMİ VE KISITLI SULAMA UYGULAMALARI OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2006,21(1):140-146 J. of Fac. of Agric., OMU, 2006,21(1):140-146 MISIR BİTKİSİNİN BİTKİ SU TÜKETİMİ VE KISITLI SULAMA UYGULAMALARI Çiğdem BİBER Tekin KARA Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

Detaylı

Cafer AY* & Hasan Basri KARAYEL** ay11cafer@hotmail.com. ** Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu, Kütahya, Türkiye. kbasri23@hotmail.com.

Cafer AY* & Hasan Basri KARAYEL** ay11cafer@hotmail.com. ** Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu, Kütahya, Türkiye. kbasri23@hotmail.com. THE EFFECTS OF DIFFERENT ORGANIC FERTILIZERS WHICH ARE APPLIED AS BASE AND LIQUID DRESSING IN A GREENHOUSE ON THE GROWTH, YIELD AND FRUIT QUALITY IN TOMATO Cafer AY* & Hasan Basri KARAYEL** * Bilecik Tarım

Detaylı

FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) YAPRAKTAN VE TOPRAKTAN UYGULANAN FARKLI BOR DOZLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ

FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) YAPRAKTAN VE TOPRAKTAN UYGULANAN FARKLI BOR DOZLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 25, 18(2), 163-168 FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) YAPRAKTAN VE TOPRAKTAN UYGULANAN FARKLI BOR DOZLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ Ali GÜLÜMSER

Detaylı

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (2): 65-71, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (2): 65-71, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (2): 65-71, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Eskişehir İlinde Yetiştirilen Arpa, Buğday, Şeker Pancarı, Mısır, Yeşil Mercimek, Nohut, Domates,

Detaylı

Bitki Koruma Makinelerinin Uygulamadaki Sorunlarının Belirlenmesi: Çanakkale İli

Bitki Koruma Makinelerinin Uygulamadaki Sorunlarının Belirlenmesi: Çanakkale İli Bitki Koruma Makinelerinin Uygulamadaki Sorunlarının Belirlenmesi: Çanakkale İli Ünal ÜRKMEZ, Sakine ÖZPINAR Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü 17100 Çanakkale

Detaylı

Farklı Kültivatör Uç Demirlerinin Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi (*)

Farklı Kültivatör Uç Demirlerinin Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi (*) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

Bitki Yıl Ekiliş (ha) Üretim (ton) Verim (kg/da) 1999 18.658 7.000 37.5 2000 13.530 6.900 51.0 2001 30.000 11.000 36.7 2002 60.000 50.000 83.

Bitki Yıl Ekiliş (ha) Üretim (ton) Verim (kg/da) 1999 18.658 7.000 37.5 2000 13.530 6.900 51.0 2001 30.000 11.000 36.7 2002 60.000 50.000 83. 1 1.GĐRĐŞ Baharatların tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Yaklaşık 7 bin yıldan beri bilinen baharatlar, diğer ürünlerin hiçbirine benzemeyen, çok uzun, romantik, aynı zamanda savaşlar, fetihler ve

Detaylı

BAZI ÖNEMLİ SÜS BİTKİLERİNİN ÇELİKLE ÇOĞALTILMASI Güzella YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Prof. Dr. Kenan YILDIZ 2012 Her

BAZI ÖNEMLİ SÜS BİTKİLERİNİN ÇELİKLE ÇOĞALTILMASI Güzella YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Prof. Dr. Kenan YILDIZ 2012 Her BAZI ÖNEMLİ SÜS BİTKİLERİNİN ÇELİKLE ÇOĞALTILMASI Güzella YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Prof. Dr. Kenan YILDIZ 2012 Her hakkı saklıdır T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

Kentsel Atıksu ile Sulanan Topraklarda Bazı Verimlilik Özelliklerinin İncelenmesi

Kentsel Atıksu ile Sulanan Topraklarda Bazı Verimlilik Özelliklerinin İncelenmesi ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (COMU Journal of Agriculture Faculty) 2014: 2 (1): 77 81 Kentsel Atıksu ile Sulanan Topraklarda Bazı Verimlilik Özelliklerinin İncelenmesi Murat Kudal 1* Nuray Mücellâ Müftüoğlu

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 229-234 SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ahmet ÖZ Halil KAPAR Karadeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı