Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ÝZMÝR 8. ÝLERÝ YAÞ SEMPOZYUMU Adli, Sosyal ve Týbbi Acil Durumlar MÝMARÝ KÜLTÜR VE SANAT SAÐLIK HÝZMETLERÝ SOSYAL POLÝTÝKALAR SOSYAL HÝZMETLER Mart 2015 Ýzmir Tarihi Havagazý Fabrikasý Kültür Merkezi Ýzmir Valiliði Himayesinde Ýzmir Büyükþehir Belediyesi ve Konak Belediyesi Katkýlarý Ýle Ege Geriatri Derneði Sempozyuma katýlým için web sitesi üzerinden kayýt yaptýrýlmasý gerekmektedir.

2 Önsöz Deðerli Katýlýmcýlar, Yaþlýlýk, kendine has fizyolojik deðiþimleri içeren, hastalýklarda ve ölümde artýþla birlikte olan, beslenme ve/veya aktivite yetersizliði sonucu birçok sistemin rezervinin azaldýðý biyolojik bir süreçtir. Genç eriþkin hasta grubundan farklý olarak yaþlý hastalarda, çoðunlukla atipik semptomlarla kendini gösteren ve hastalýk tanýmý ile tam olarak açýklanamayan çeþ itli klinik durumlar ve semptomlar dikkati çekmektedir ve bu tür özelleþmiþ klinik tablolarla acil servislere baþvurular da sýk olmaktadýr. Acil baþvurularda yaþlý hastayý karþýlayan kiþilerin gerek taný koyma, gerekse ilk giriþimi yapýp tedaviyi düzenleme sürecinde yaþlýlýðýn kendine has deðiþikliklerini göz önüne almasý ve genç eriþkin hasta grubundan kýsmen farklýlýk gösteren bir yaklaþýmý benimsemesi uygun olacaktýr. Ayrýca týbbi yaklaþýma ek olarak acil baþvurunun yönetimini yapan kiþilerin, ileri yaþa özel adli ve sosyal durumlar nedeniyle de farklýlaþan bir yaklaþým sergilemesi gerekmektedir. Bu nedenle Yaþlýlýk Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Mart 2015 tarihlerinde gerçekleþtirilecek olan Ýzmir 8. Ýleri Yaþ Sempozyumu nun ana temasý Yaþlýda Adli, Sosyal, Acil Durumlar olarak belirlenmiþtir. Sempozyumda hasta haklarý, yaþlý saðlýðýnda örgütlenme, adli durumlarda acil yaklaþýmlar, psikiyatrik aciller gibi konularý vurgulamayý amaçladýk. Ayrýca ileri yaþta bir birey olarak acil servislerde bulunmanýn özelleþen durumunu hasta ve hasta yakýný açýsýndan, ayný zamanda hekim ve hemþire gibi saðlýk personeli açýsýndan da incelemeyi planladýk. Diðer taraftan ilerleyen yaþlarda bireyin özellikle emeklilikle birlikte meslek hayatýný sonlandýrmasý boþ geçirilen zamaný artýrmaktadýr ve birçok birey bu boþ zamaný etkili ve verimli olarak nasýl geçireceðini bilememektedir. Kiþilerin fiziksel ya da mental aktivite performanslarýný artýrarak günlük yaþam aktivitelerini baþarýlý bir þekilde yerine getirebilmelerini saðlamak, özür ya da sosyal etki nedeniyle azalmýþ yeteneklerini yeniden kazandýrarak yaþam kalitesini artýrmak ya da devam ettirmek, toplumda sosyal yaþamlarýný sürdürmelerine yardýmcý olmak ve psikososyal destek saðlamak amacýyla meþguliyet terapileri geliþtirilmiþtir. Sempozyumumuzda, sosyal acil durumlar baþlýðý altýnda emeklilikte meþguliyet terapilerini ve yerel yönetimlerin konuya bakýþ açýsýný vurgulamayý da hedefledik. Sempozyumun artýk gelenekselleþen ve ilgi çeken bölümlerinden birisi de þehrimizde yaþlýlýk alanýnda gerçekleþtirilen ya da planlanan projelerin sunulmasýdýr ve bu yýl da yaþlýlýða yönelik projeler sunulacaktýr. Sempozyum, her yýl olduðu gibi kültür ve sanat bölümünde davetli konuðumuzun paylaþýmlarýyla tamamlanacaktýr. Yaþlý dostu kent olarak geriatrik popülasyonu kendisine çeken ilimizin merkezi ve yerel yönetimlerinin, saðlýk kuruluþlarýnýn, eðitim kurumlarýnýn, sivil toplum örgütlerinin, geriatri alanýnda hizmet veren özel sektörünün ve nihayet yaþlýlarýnýn deðerli katýlýmýyla bu sempozyumun hedeflerine ulaþacaðýna inanýyorum. Bu duygularla desteklerinden ötürü Ýzmir Valiliði, Ýzmir Büyükþehir Belediyesi ve Konak Belediyesi ne ve deðerli katýlýmýnýz için hepinize þimdiden teþekkür ediyor, verimli bir sempozyum olmasýný diliyorum. Saygýlarýmla. Prof. Dr. Sibel Ülker Göksel Sempozyum Baþkaný

3 Önsöz Deðerli katýlýmcýlar hepinizi sevgiyle, saygýyla, dostlukla selamlýyorum. Giderek yaþlanan bir dünyada ve yaþlý nüfusunun giderek arttýðý Ýzmir imizde yaþlýlýk üzerine düþünmeye baþlamanýn, projelere bu baðlamda yön vermenin, yaþlý destek hizmetlerimizin yaný sýra yaþlýlýk temalý deðiþik etkinliklere yer vermenin son derece önemli olduðunu düþünüyorum. Bu sebeple, bu sene sekizincisi düzenlenen ve artan yaþlý nüfusunun gereksinimlerine dikkat çekmeyi amaçlayan Ýleri Yaþ Sempozyumuna ev sahipliði yaparak katký koyabildiðimiz için onur duyuyorum. Dilerim benzeri sempozyumlar diðer illerimize de örnek olur, yaþlýlýk temalý çalýþmalara ilham verir ve saðlýklý yaþlanmaya dair farkýndalýk her geçen gün artar. Bu ve benzeri etkinliklerle daha gerçekçi ve bilimsel bilgiler ýþýðýnda saðlýklý yaþ almayý vurgulamak, vatandaþlarýmýzýn bu süreçle daha barýþýk baþ etmelerini saðlamak hepimizin ortak hedefi olmalý. Özellikle bu alanda hizmet üretenler olarak yaþlanmanýn hayat sürecinin doðal bir evresi olduðunun ve yaþlý haklarýnýn insan haklarý olduðunun farkýnda olmalý, yaþlýlýðýn bilgelikle de yaþanabileceðini hemen her platformda vurgulamalýyýz. Yaþlýlarýmýzý geleneklerin, kültürün, bilginin, hüner ve becerilerin korunduðu hazineler olarak görmeli ve bu niteliklerin kuþaklararasý baðlantýnýn devamýnda yaþamsal olduðunu birbirimize hatýrlatmalýyýz. Ben bu sempozyum vesilesiyle yaþlýlýk üzerine çalýþmalarýný özveriyle sürdüren idealist akademisyenlerimiz ile kamu ve özel sektör çalýþanlarýna teþekkürü bir borç biliyor, iþbirliði içerisinde yürüteceðimiz nice çalýþmalarla Ýzmir'imize layýk görülen "Yaþlý Dostu Kent" unvanýnýn hakkýný verebileceðimize dair inancýmý koruduðumu bilmenizi istiyorum. Teþekkürler. Aziz Kocaoðlu Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný

4 Kurullar ONURSAL BAÞKANLAR Ýzmir Valisi Ege Üniversitesi Rektörü Aile ve Sosyal Politikalar Genel Müdürü Ege Geriatri Derneði Baþkaný Mustafa TOPRAK Prof. Dr. Candeðer YILMAZ Temindar Aytekin Prof. Dr. Fehmi AKÇÝÇEK SEMPOZYUM BAÞKANLARI Aziz KOCAOÐLU Prof. Dr. Sibel GÖKSEL GENEL SEKRETERLER Sevnaz ÞAHÝN Mevlüt ÜLGEN Sevim YAZICIOÐLU *Ýzmir dýþýndan gelecek konuklarýmýz için ulaþým sempozyum organizasyonunu üstlenen opteamist turizm tarafýndan saðlanacaktýr. DÜZENLEME KURULU Fehmi AKÇÝÇEK Aliye MANDIRACIOÐLU Dilek EGÝ Fisun ÞENUZUN AYKAR Fulden SARAÇ Hatice ÞÝMÞEK KESKÝN DANIÞMA KURULU Aysel GÜRSOY Bahar BOYDAK Dilek EGÝ Hulya ESKÝÝZMÝRLÝ AYDER Mehmet AKÝF YALÇIN Nil TEKÝN Özgür DUMAN Pýnar TOSUN TAÞAR Sibel EYÝGÖR Türkegül KOCAOÐLU Gökhan KESER Nihal Mete GÖKMEN O. Gazi YÝÐÝTBAÞI Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ Z. Çiçek FADILOÐLU Ayþýn NOYAN Gökhan AKBULUT Nadir MAÞALACI Turgay ÇAVUÞOÐLU E. Sumru SAVAÞ Reyhan UÇKU Seher DERE Semih ÖTLEÞ Serhat BOR Tankut ÝLTER

5 Bilimsel Program 17 Mart 2015, Salý Açýlýþ Konuþmasý ve Hoþgeldiniz Sunum: Ela Naz Þahin Dernek Baþkaný: Prof. Dr. Fehmi Ayçiçek Sempozyum Baþkaný: Prof. Dr. Sibel Göksel Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü: Nesim Tanðlay Ege Üniversitesi Rektörü: Prof. Dr. Candeðer Yýlmaz Konak Belediye Baþkaný: Sema Pekdaþ Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Baþkaný: Aziz Kocaoðlu Ýzmir Valisi: Mustafa Toprak Panel 1: Sosyal Acil Durumlar ve Merkezi Yönetimler Oturum Baþkanlarý: Ýl Md. Nesim Tanðlay, Uzm. Dr. Sevnaz Þahin Ülkemizdeki Mevcut Durum: Md. Yrd. Nadir Maþalacý Konak Halk Eðitim Merkezi, Uzm. Öðrt. Canan Balat Yurtdýþý Örneði Japonya, Öð. Gör. Ikuko Murakami Kahve Arasý Panel 2: Adli Acil Durumlar Oturum Baþkanlarý: Prof. Dr. Ekin Özgür Aktaþ, Prof. Dr. Aliye Mandýracýoðlu Þiddet, Yrd. Doç. Dr. Iþýl Kalaycý Ýstismar ve Ýhmal, Yard. Doç. Dr. Ahsen Kaya Adli Sorunlarýn Ceza Boyutu, Öðr. Gör. Dr. Sevinç Hýzal Öðle Yemeði Panel 3: Acil Serviste Yaþlý Olmak Oturum Baþkanlarý: Prof. Dr. Soner Duman, Yrd. Doç. Dr. Funda Karbek Ýleri Yaþta Saðlýða Eriþim ve Hasta Haklarý, Psk. Mevlüt Ülgen Hemþire Açýsýndan, Cemile Akbinar Hekim Açýsýndan, Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncý Kahve Arasý Panel 4: Psikiyatrik Acil Durumlar Oturum Baþkanlarý: Prof. Dr. Ahmet Turan Iþýk, Prof. Dr. Gökhan Akbulut Depresyon, Anksiyete, Ajitasyon, Prof. Dr. Ayþýn Noyan Deliryum, Uzm. Dr. Pýnar Tosun Taþar Suisid, Sema Demirçin

6 Bilimsel Program 18 Mart 2015, Çarþamba Panel 5: Olaðandýþý Durumlar ve Yaþlý Saðlýðý Oturum Baþkanlarý: Prof. Dr. Sibel Göksel, Doç. Dr. Sibel Eyigör Olaðandýþý Durumlar Epidemiyolojisi, Doç. Dr. Kevser Vatansever Olaðandýþý Durumlarda Yaþlý Saðlýðý Sorunlarý, Prof. Dr. Reyhan Uçku Kahve Arasý Panel 6: Sosyal Acil Durumlar ve Yerel Yönetimler Oturum Baþkanlarý: Prof. Dr. Refik Mas, Muzaffer Tunçað Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, Dilek Egi Konak Belediyesi, Dr. Özgür Duman Karabaðlar Belediyesi, Pelin Erda Bornova Belediyesi, Dr. Nurcan Çakýr Öðle Yemeði Sözlü Sunumlar: Þehrimizdeki Geriatri Alanýndaki Projeler Oturum Baþkanlarý: Prof. Dr. Fisun Þenuzun Aykar, Yard. Doç. Dr. M. Akif Yalçýn Alzheimer Derneði, Doç. Dr. Nil Tekin Ýleri Yaþ Dergisi, Resul Taþan, Hasan Rençber PalyatÝzmir, Türkiye Ýçin Bir Model, Palyatif Bakýmda Ýzmir Hýzla Koþuyor, Dr. Ayhan Ýzzettinoðlu Gündüzlü Bakým Merkezi, Narlýdere Huzurevi YBRM Modeli, Müdür Zekeriya Alan Kahve Arasý Ýlham Veren Güzel Bir Örnek Prof. Dr. Ýsmail Tufan ile Son Kitabý 'Türkiye'de Yaþlýlýðýn Yapýsal Deðiþimi Kahve Arasý Kültür Sanat "Dostlar Seni Unutmadý 2015" Aþýk Veysel Türküleri Prof. Dr. Sait Eðrilmez: Baðlama Vokal Necdet Kurt: Baðlama Vokal Eyup Sultan Aylar: Kaval Vokal Turgay Dekþen: Kabak Kemane Ödüllerinin Verilmesi ve Kapanýþ Oturum Baþkanlarý: Prof. Dr. Fehmi Akçiçek, Uzm. Dr. Sevnaz Þahin, Sos. Hizm. Uzm. Sevim Yazýcýoðlu Ýleri Yaþ Ödüllerinin Daðýtýlmasý Hafýzalardaki Huzur, Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Fotoðraf Sergisi Topraktan Seramik Sergisi, Prof. Dr. Feriha Çilli

7 Genel Bilgiler Sempozyum Tarihi Sempozyum, Mart 2015 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecektir. Sempozyum Merkezi Tarihi Havagazý Fabrikasý Kültür Merkezi, ÝZMÝR Davet Mektubu Sempozyuma katýlým için baðlý bulunduklarý kurumlardan izin almalarý gereken katýlýmcýlara talepleri doðrultusunda davet mektubu gönderilecektir. Yaka Kartý Tüm katýlýmcýlar ve refakatçilerin sempozyum merkezi, stand alanlarý ve sosyal aktivitelere katýlabilmeleri için kendilerine kayýt esnasýnda verilmiþ olan yaka kartlarýný takmalarý gerekmektedir. Öðle Yemeði Yaka kartlarý ile verilecek olan yemek fiþleri ile katýlýmcýlar öðle yemeklerini alabileceklerdir. Katýlým Belgesi Katýlým belgeleri, kayýt yaptýran tüm katýlýmcýlara sempozyumun son günü kayýt masasýndan verilmeye baþlanacaktýr. Poster Boyutlarý Bilimsel komite tarafýndan kabul edilen poster bildirileri için, sempozyum merkezinde özel bir alan ayrýlacaktýr. Bildiri sahiplerinin kendilerine belirtilen gün ve saatler arasýnda posterlerini asmalarý gerekmektedir. Poster bildirilerinin boyutlarý 70cm(geniþlik) x 90cm(yükseklik) olmalýdýr. Poster alanýna asýlan posterlere herhangi bir zarar gelmesi durumunda organizasyon sekreteryasý sorumlu olmayacaktýr. Bildiri Kurallarý Kabul edilen tüm bildiri sahiplerinin sempozyuma kayýt olmalarý gerekmektedir. Özetin tamamý; baþlýk, yazar adý ve soyadý hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir. Yazarlarýn adý, soyadý, kurumlarý eksiksiz ve unvan belirtmeksizin yazýlmalýdýr. Ýsimler sadece ilk harf büyük olacak þekilde küçük harflerle kýsaltmadan yazýlmalýdýr. Kabul edilen bildiriler hiçbir düzeltme ve deðiþiklik yapýlmadan yayýnlanacaktýr. Gönderilen bildirilerin alt baþlýklarý, Amaç, Materyal ve Metod, Bulgular ve Sonuç þeklinde olmalýdýr. Tüm bildiriler özet kitabýnda yayýnlanacaktýr. Poster Gönderme Adresi Poster bildirilerin adresine iletilmesi gerekmektedir. Poster SON GÖNDERÝM TARÝHÝ: 9 Mart 2015 tir.

8 ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ Bilimsel Sekreterya Uzm. Dr. Sevnaz ÞAHÝN Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý Geriatri Bilim Dalý Tel : (0 232) E-posta:

I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ

I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ Doðal Doðum Her Kadýnýn Hakkýdýr ÝSTANBUL Deðerli katýlýmcýlar, Sizleri 24 26 Nisan 2013 tarihlerinde Ýstanbul da yapacaðýmýz 1. Ulusal Doðal Doðum Kongresi ne davet etmekten

Detaylı

Aile Hekimliði. w w w. d a a h s. o

Aile Hekimliði. w w w. d a a h s. o 41. Doðu Akdeniz 22-24 Mayýs Aile Hekimliði Sempozyumu Hilton Otel ADANA 2015 'Aile Hekimliðinin geleceðini birlikte yaratmak...' w w w. d a a h s. o rg Deðerli Meslektaþlarým, 14. Doðu Akdeniz Aile Hekimliði

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

Saygýlarýmla. Kongre Baþkaný Prof. Dr. Tezer KUTLUK

Saygýlarýmla. Kongre Baþkaný Prof. Dr. Tezer KUTLUK Adolesan dönemi çocukluk ile eriþkinlik arasýndaki geçiþ dönemidir. Bu dönemde, fiziksel, cinsel ve psikososyal geliþim sonrasý eriþkin bireyler ortaya çýkmaktadýr. Kimi zaman çocuk olarak, kimi zaman

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ BAHAR 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e HÜ Senatosu Yýldýz Kenter ve Burhan Doðançay a Sanatta Onursal Doktora Payesi verdi. Otomotiv Mühendisliði Programý

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Günümüzde kanser, ölüm nedenleri arasýnda kalp hastalýklarýndan sonra ikinci sýrada gelmektedir. Öngörülere göre içerisinde bulunduðumuz bu yýlda da A.B.D. de erkeklerde prostat,

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Klima, Yangýn ve Sýhhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal TTMD Mayýs Etkinlikleri Basýn Toplantýsý Sayý-Number: 67 Mayýs - Haziran/May

Detaylı

uicc global cancer control Uluslararasý Kanser Savaþ Örgütü nün (UICC) Himayelerinde 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR KONGRESÝ 03-04 Nisan 2009 Dedeman Otel, Ankara www.turkkanser.org.tr 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Saðlýkçýlar tek ses. Saðlýk ortamýndaki sorunlar giderek aðýrlaþýyor. Saðlýk meslek örgütleri bu süreçte birlikte hareket etme kararý aldý.

Saðlýkçýlar tek ses. Saðlýk ortamýndaki sorunlar giderek aðýrlaþýyor. Saðlýk meslek örgütleri bu süreçte birlikte hareket etme kararý aldý. dýþarýdan göz... 1 Ocak 2009 Sayý:158 Sabah yürüyüþü gibi Keklik Pýnarý ndan Kýzýlay a doðru yürüyordum. Yokuþ aþaðý. Gazý biten o- tomobil nasýl durur, öyle duruverdim. Birden. Kalbimde duyumsadým. Yavaþla

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR CMYK Yýl:1 Sayý:3 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr. PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR PAÜ Akademik Töreni'nde, PAÜ'ye, Denizli'ye ve

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

TÜRKÝYE'DE KANSER KONTROLÜ

TÜRKÝYE'DE KANSER KONTROLÜ T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI Kanserle Savaþ Dairesi Baþkanlýðý TÜRKÝYE'DE KANSER KONTROLÜ Editör A. Murat Tuncer Yardýmcý Editörler Nejat Özgül Emire Olcayto Murat Gültekin ANKARA 2009 2010 ISBN: 978-975-590-300-2

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný, 34384 Ýstanbul Tel: 0212 221 17 30/38 Fax: 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Baþkan Gelecek Baþkan Baþkan Yardýmcýsý Genel Sekreter

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not SMMMO'da Þahin'e kutlama ziyareti Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i ziyaret etti.ziyarette Þahin'e

Detaylı