7ECZANE H ZMETLER, ECZACILIK MEVZUATI VE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7ECZANE H ZMETLER, ECZACILIK MEVZUATI VE"

Transkript

1 7ECZANE H ZMETLER, ECZACILIK MEVZUATI VE DEONTOLOJ Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Eczac lar için önemli bir meslek kuruluflu olan Türk Eczac lar Birli i nin yap s ve ifllevleri hakk nda bilgi sahibi olabilecek, Eczac l k ve t p ile ilgili müstahzarlar hakk ndaki kanunu yorumlayabilecek, Uyuflturucu ve psikotrop ilaçlar n yaz ld reçetelerin yaz m nda ve sonras nda uyulmas gereken kurallar betimleyebilecek, Önemli bir ilaç da t m kanal olan ecza depolar n n kurulufl flekillerinden kaynaklanan farkl l klar analiz edebilecek, Ecza depolar nda bulundurulan ürünler ile ilgili iyi da t m ve muhafaza uygulamalar k lavuzunda yer alan maddeleri tart flabileceksiniz. Anahtar Kavramlar Türk Eczac lar Birli i Eczac Odalar Merkez Heyeti Yüksek Haysiyet Divan Büyük Kongre Ecza Depolar çerik Haritas Eczane Hizmetlerine Girifl, Eczac l k Mevzuat ve Deontoloji Kanun ve Yönetmelikler 2 G R fi TÜRK ECZACILARI B RL KANUNU SPENÇ YAR VE TIBBÎ MÜSTAHZARLAR KANUNU UYUfiTURUCU MADDELER N KONTROLÜ (MURAKABES ) HAKKINDAK KANUN ECZA DEPOLARI HAKKINDA KANUN

2 Kanun ve Yönetmelikler 2 G R fi Eczac l k alan nda önemli yeri olan meslek kurulufllar, bu kurulufllar oluflturan organlar ve bunlar n ifllevleri, eczac l k ve t p alanlar ndaki müstahzarlar n genel tan m ve korunmalar ile ilgili maddeleri içeren kanun maddeleri, ilaç ve benzeri ürünlerin da t m nda önemli rolü olan ecza depolar n n kurulufl ve iflleyifllerine iliflkin kanunda yer alan maddelerin aç klamalar, bu ünitenin amac kapsam nda sizlere yal n bir dille aktar lmaya çal fl lm flt r. TÜRK ECZACILARI B RL KANUNU Kanun No: 6643 Kabul Tarihi: Türkiye s n rlar içinde meslek ve sanatlar n yürütmeye yetkili olup da, özel kanunlar nda üye olamayacaklar belirtilenler hariç, sanatlar yla u raflan ve meslekleriyle ilgili hizmetlerde çal flan eczac lar n kat lmas yla; eczac lar n müflterek ihtiyaçlar n karfl lamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaflt rmak, eczac l n genel menfaatlere uygun olarak geliflmesini sa lamak; eczac lar n birbirleri ile ve halk ile olan iliflkilerinde dürüstlü ü ve güveni hâkim k lmak üzere, meslek disiplini ve ahlâk n korumak maksad yla tüzel kiflili e sahip kamu kurumu niteli inde Türk Eczac lar Birli i (TEB) kurulmufltur. Mesle ini serbest olarak icra eden (bir ifli yapan, yerine getiren, yürüten) veya özel kurulufllarda eczac l kla ilgili hizmetlerde çal flacak olan eczac lar, ifle bafllamadan önce bulunduklar ilin eczac odas na kaydolmaya ve üyelik ödevlerini yerine getirmeye mecburdurlar. Ancak, eczac odalar na kay tl eczac lar n kanunlarla kurulmufl di er meslek odalar na kaydolmak zorunlulu u bulunmamaktad r. Kamu kurum ve kurulufllar ile kamu iktisadî teflebbüslerinde aslî ve sürekli kadrolarda çal flan eczac lar ile herhangi bir sebeple meslek ve sanat yla u raflmayan eczac lar istedikleri takdirde eczac odalar na kaydolabilirler. Türk Eczac lar Birli i afla daki ögeleri bünyesinde bulundurur : Eczac Odalar Merkez Heyeti Yüksek Haysiyet Divan Büyük Kongre Türk Eczac lar Birli i ve eczac odalar, kurulufl amaçlar ve kanunda belirtilenler d fl nda hiçbir faaliyet gösteremezler; kendilerine kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili olmayan toplant ve gösteri yürüyüflü düzenleyemezler. Si- Hâkim: Egemenli ini yürüten, buyru unu yürüten, sözünü geçiren, egemen, baflta gelen, baflta olan, bask n ç kan, yarg ç, yüksekten bir yeri bütün olarak gören. Ahlâk: Bir toplum içinde kiflilerin uymak zorunda olduklar davran fl biçimleri ve kurallar, aktöre, sa töre, huylar. Teflebbüs: Giriflim, giriflme.

3 146 Eczane Hizmetleri, Eczac l k Mevzuat ve Deontoloji Protokol: Devletler aras ndaki iliflkilerde geçen yaz flmalarda, resmî törenlerde, devlet baflkanlar ile onlar n temsilcileri aras ndaki görüflmelerde uygulanan kurallar, bir toplant, oturum, soruflturma sonunda imzalanan belge. Malûl: Sakatl k, sakat kimse. Tanzim: K T S raya A P koyma, s ralama, düzenleme, düzen verme, yoluna koyma. yasetle u raflamazlar, siyasî partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemezler, bunlara maddî yard m yapamaz ve kabul edemezler. Onlarla siyasî iliflki ve iflbirli i içinde bulunamazlar, milletvekili ve mahallî idarelerin seçimlerinde herhangi bir aday veya grubu destekleyemezler. Birlik ve odalar, protokol kurallar na uygun resmî törenlere kat l r, amac na uygun ifllerde kullan lmak üzere tafl n r ve tafl nmaz mal edinebilir, lokal, misafirhane ve benzeri sosyal amaçl tesisler açabilir. Türk Eczac lar Birli i nin görevleri: Eczac l k mesle ine ait gelenekleri muhafaza ve gelifltirmeye çal flmak, Eczac lar n maddî ve manevî hak ve menfaatlerini korumak ve bunlar n halk n ve devletin menfaati ile en iyi flekilde telife (uzlaflt rmaya) çal flmak, Eczac l k mesle i ile ilgili kanun ve mevzuat n gere i gibi uygulanmas na yard m etmek, Üyelerinin daha yüksek bir meslek kültürüne eriflebilmesi için kütüphaneler açmak, dergi ç karmak, konferans ve kongreler düzenlemek, ayr ca gerekli ifl sahas bulmak, Özel htisas Komisyonlar na ilaç fiyat tarifelerini haz rlatarak Sa l k Bakanl - n n kontrol ve tasdikine sunmak ve tarifelerin uygulan p uygulanmad - n kontrol etmek, Üyelerinden yafll, malûl olanlarla, ölenlerin bakmakla yükümlü oldu u kimselere yard m etmek üzere meslektafllar aras nda yard mlaflma sand kurmak, Eczanesi bulunmayan yerlerde eczane aç lmas için teflebbüste bulunmak, Halk sa l ve eczac l k mesle i ile ilgili, resmî makamlarla karfl l kl iflbirli- i yapmak, Yerli t bbî müstahzarlar n kullan m n artt racak tedbirleri almak, 6197 say l Eczac lar ve Eczaneler Hakk ndaki Kanun gere i, eczanede tutulmas gerekli defterleri tanzim etmek. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ Türk Eczac lar Birli i tüzel kiflili e sahip kamu kurumu niteli inde, eczac lara ait önemli bir meslek kurulufludur. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ Türk Eczac lar Birli i ni daha yak ndan tan mak ve güncel bilgiler edinmek isterseniz adresini ziyaret ediniz. Eczac Odalar Türkiye de toplam 51 adet eczac odas vard r. Türkiye s n rlar içinde eczac odalar na kay tl K en T az A P150 eczac bulunan baz iller birleflerek bir oda olufltururlar. S n rlar içinde oda kurmak için yeter say da eczac bulunmayan illerdeki eczac lar n hangi illerdeki eczac lar ile birlefltirilerek yeni bir eczac odas kurulaca ve merkezinin hangi il olaca veya bu gibi illerdeki eczac lar n hangi il eczac odas - na ba lanaca ; memleketin co rafi ve ulafl m durumu ile eczac lar n toplu olarak bulunduklar iller göz önüne al narak Türk Eczac lar Birli i Merkez Heyeti nin önerisi üzerine Büyük Kongre taraf ndan kararlaflt r l r. Odalar kurulufllar n, Türk Eczac lar Birli i Merkez Heyeti arac l ile Sa l k Bakanl na bildirmekle tüzel kiflilik kazan rlar. Yeni kurulacak odalar n kurucu üyeleri Türk Eczac lar Birli i Merkez Heyeti nce atan r. Yeni kurulan odalar en geç üç ay içersinde organlar n n seçimini yapar. Bu seçim, odan n kuruldu u y l n bu kanunda yaz l ay nda yap lm fl say l r ve kanuni süreleri buna göre hesaplan r.

4 7. Ünite - Kanun ve Yönetmelikler 2 Eczac odalar na kay t için istenen belgeler flunlard r: Dilekçe, Özgeçmifl, Nüfus kâ d örne i, kametgâh ilmühaberi, Mezuniyet belgesinin fotokopisi, Üç adet foto raf. Eczac odalar : Umumî heyet, dare heyeti, Haysiyet divan ndan oluflur. Umumî heyet: Odalara kay tl üyelerin tümünün toplanmas ile teflekkül eder. Umumî heyet y lda bir kez eylül ay içerisinde say s n n ço unlu u ile toplan r. Yeterli ço unluk toplanmazsa toplant ertesi gün mevcut üye ile yap l r. Oda yönetim kurulu genel kurul toplant s n bütün üyelerine en az yirmi gün önceden taahhütlü mektupla ve gazete ilân ile duyurur. Bu bildirimde, toplant - n n yeri, günü, saati, gündem ve ayr ca toplant da yeterli ço unluk olmad nda yap lacak ikinci toplant n n yeri, günü ve saati bildirilir. Oda umumî heyetinin her nevi toplant lar na oda üyelerinin kat lmalar ve seçimli toplant larda da ayr ca oy kullanmalar zorunludur. Geçerli bir mazereti olmaks z n umumî heyet toplant lar na kat lmayanlar ile seçimli toplant larda oy kullanmayanlar, y ll k üye aidat kadar para cezas ile cezaland r l rlar. Umumî heyet toplant s n idare heyet baflkan açar. Toplant aç ld ktan sonra tart flmalar idare etmek üzere gizli oyla bir baflkan, bir ikinci baflkan ve iki sekreter seçilir. Oylarda eflitlik hâlinde baflkan n bulundu u taraf kazan r. Umumî heyetin görevleri flunlard r: dare heyetinin ve denetleyicilerin çal flma raporlar n incelemek, dare heyetinin bilânçosunu incelemek ve kabulü hâlinde ibra etmek, Bütçeyi tasdik etmek, dare heyetince veya üyeler taraf ndan önerilen (ve üyelerin ekseriyet/ço- unluk oylar yla kabul edilen) konular tart flmak, dare heyet üyelerini seçmek, Büyük kongreye gidecek asil ve yedek üyeleri seçmek, Üç asil ve üç yedek denetleyici seçmek, Haysiyet divan üyelerini seçmek. dare heyeti: Eczac odalar idare heyeti üyeleri, umumî heyet taraf ndan gizli oyla seçilir. Üye say s 250 ye kadar olan eczac odalar n n idare heyeti befl asil, befl yedek, 250 den fazla olanlarda yedi asil ve yedi yedek üyeden oluflur. dare heyetinin süresi iki y ld r. Bu süre içinde asil üyelerden aç lan yerlere yedeklerden en çok oy alan üye getirilir. Bir seneden fazla a r hapis veya üç seneden fazla hapis cezas na veya meslekî bir suçtan dolay hürriyeti tehdit eden bir cezaya veya meslek ve sanattan geçici men (yasaklama) cezas na mahkûm olanlar veyahut eczac odalar haysiyet divanlar n n karar ve yüksek haysiyet divan n n tasdiki ile geçici sanat icras ndan men edilenler idare heyetine seçilemezler. Yukar daki cezalara mahkûm edilmifl olanlar idare heyeti üyeli inden düflerler. Bu mahkûmiyetlerin devam süresince hiçbir üye seçimlere kat lamaz ve oy veremez. kametgâh ilmühaberi: Konut, yerleflim belgesi. 147 Teflekkül etmek: Belirmek, belli bir biçim almak, oluflmak, kurulufl olarak oluflmak. Taahhüt: Bir fley yapmay üstüne alma, üstlenme. bra etmek: Aklamak, suçsuz veya borçsuz oldu u yarg s na vararak birini temize ç karmak.

5 148 Eczane Hizmetleri, Eczac l k Mevzuat ve Deontoloji Bilânço: Bir kuruluflun, bir ticarethanenin belirli bir dönem sonundaki veya belirli bir gündeki tafl n r ve tafl nmaz varl klar ile bunlar sa lamak için kullan lan öz ve yabanc kaynaklar dengeli olarak gösteren çizelge. Huzur hakk : Belli bir konuyu görüflmek için toplanan bir kurulun üyelerine ödenen para. dare heyeti üyeleri ilk toplant da kendi aralar nda gizli oyla bir baflkan, bir genel sekreter, bir sekreter, bir sayman seçerler. dare heyeti en az on befl günde bir toplan r. Üst üste üç toplant ya mazeretsiz gelmeyen üye istifa etmifl say l r. dare heyetinin görüflmelere bafllayabilmesi için toplant da üye say s n n yar dan bir fazlas n n bulunmas flartt r. Oylarda eflitlik hâlinde baflkan n bulundu u taraf genellikle kazan r. dare heyetinin görevleri flöyle s ralanabilir: dare heyeti odan n bilânçosunu ve bütçesini haz rlayarak denetleyici raporu ile birlikte umumî heyete sunar. Odan n durumu ve faaliyetleri hakk ndaki raporunu umumî heyete okuduktan sonra ibras n ister. bra edilmeyen idare heyeti düflmüfl say larak yeni bir idare heyeti seçilir. Yeni seçilen idare heyeti eski heyetin süresini tamamlar ve bu suretle düflen idare heyeti üyeleri aradan iki sene geçmedikçe tekrar seçilemezler. Kanun haricinde menfaat temin etmek amac yla gerek üye ve gerekse meslek üyeleri ile baflka flah slar aras nda gizli anlaflmalar yap lmas na ve muvazaa (asl olmad hâlde menfaat amac yla yap lan hileli ifl, dan fl kl dövüfl) yoluyla müesseseler kurulmas na mâni olmak, Meslektafllar n Sa l k Bakanl nca kabul ve tasdik edilen formül, imal tarz ve fiyatlar d fl nda ilaç yapmalar n, kanunun müsaadesine ayk r olarak baflka flah s ve müesseselere ilaç satmalar n, konulan kâr hadlerine riayet etmelerini, eczaneler ve müstahzarlar hakk nda meslek adab na ve bu husustaki kanun hükümlerine uymayacak flekilde reklâm, ilân ve propaganda yapmalar n önlemek, Üyeler aras nda ç kacak meslek sorunlar n deontolojik kurallar çerçevesinde çözümlemek, Oda üyeleri ile iflverenler aras nda ç kabilecek sorunlar mevzuata uygun olarak çözümlemek ve çal flan meslek mensuplar n n ücret, huzur hakk ve mesai saatleri ile ilgili esaslar taraflar n karfl l kl menfaatlerini göz önünde bulundurarak düzenlemek, Oda üyeleri ile hasta ve hasta sahipleri aras nda ç kabilecek sorunlarda durumu uzlaflt rma (anlaflt rmak) yolu ile hâlletmeye çal flmak, Kütüphane açmaya gayret etmek, üyelerini ülkenin sa l k ve ilaç konular n incelemeye ve bu noktada araflt rmalar yapmaya teflvik etmek ve bunlardan ç kacak sonuçlara göre ilgili sa l k makamlar ndan dileklerde bulunmak, Mesle in fleref ve haysiyetini ve meslektafllar n hukuk ve menfaatlerini müdafaa etmek, Eczac lar n ticaret siciline kay t olabilmeleri için yeterli olacak oda kay t belgelerini vermek, Odaya yeni kaydolan, baflka odalara naklolan ve odadan kayd silinen üyeleri, en geç otuz gün içinde merkez heyetine bildirmek, Eczac l k ile ilgili kanunlar ve yönetmelikler ile deontoloji tüzü ü hükümlerinin ve oda ve birlikçe al nm fl meslekî kararlar n gerekti i flekilde uygulan p uygulanmad n belirlemek için, eczac lar n çal flmalar n ve ifl yerlerini denetlemek, Bölgelerindeki yerleflim yerlerinin özelliklerine göre eczaneler için tatil olacak günleri ve saatleri tespit etmek ve ihtiyac karfl layacak miktarda nöbetçi kalacak eczane veya eczanelere ait nöbet listelerini haz rlamak ve mahallin en büyük sa l k amirinin onay na sunmak, Nöbet görevlerini yerine getirmeyenler ile nöbetçi olmad klar hâlde eczanelerini kapatmayan eczac lar oda haysiyet divan na sevk etmek ve mahallin en büyük sa l k amirine bildirmek,

6 7. Ünite - Kanun ve Yönetmelikler 2 Oda ve üyelerin meslekî meselelerinin hâlli için, büyük kongre ve merkez heyeti kararlar ve ilkelerine ba l kalarak, bölgeleri dâhilindeki resmî makamlar nezdinde kendi protokol düzeyinde yaz l ve sözlü temaslarda bulunmak ve sonuçlar n merkez heyetine bildirmek, Önemli geliflmeleri üyelerine duyurmak, Meslek içi e itimleri yapt rmak, Etik kurallar na uygun çal flmayan eczanelerin denetimini sa lay p, gerekli cezaî uygulamalar gerçeklefltirmek, ki y l içerisinde üyelik vecibelerini yerine getirmeyen eczac lar n odaya üyelik kay tlar n, merkez heyetinin kabulü hâlinde silmek. Haysiyet divan : Her eczac odas nda bir haysiyet divan kurulur. Divan, befl asil ve befl yedek üyeden teflekkül eder. Süresi iki y ld r. Haysiyet divan üyesi umumî heyette gizli oyla seçilir ve oylar aç k olarak tasnif edilir. Haysiyet divan - na seçilebilmek için yurt içinde en az befl sene çal flm fl olmak flartt r. Bu özellikte üye ile divan tamamlanamad takdirde en az üç sene hizmet etmifl bulunanlar da seçilebilirler. Haysiyet divan üyeleri ilk toplant da kendi aralar ndan bir baflkan, bir ikinci baflkan, bir de sözcü seçerler. Haysiyet divan, odaya girmeyen veya bu kanun hükümlerine usulsüz davranan üyelerine flu cezalar verir: Yaz l ihtar, Fiilin ifllendi i tarihteki oda y ll k aidat n n dört kat ndan on befl kat na kadar para cezas, Üç günden yüz seksen güne kadar meslekten men etmek, Bir bölgede üç defa geçici meslekten men cezas alm fl olanlar o bölgede çal flmaktan men etmek. Haysiyet divanlar bu cezalar n verilmesinde s ra gözetmeksizin takdir hakk n kullan rlar. Haysiyet divanlar taraf ndan verilen disiplin cezalar aleyhine, karar n üyeye tebli inden itibaren, on befl gün içinde yaz l olarak itiraz edilebilir. tiraz dilekçesi, karar aleyhindeki belgelere dayanan savunma ile birlikte ve imza karfl l nda (yüksek haysiyet divan na gönderilmek üzere) oda idare heyeti baflkanl na verilir. Oda haysiyet divanlar, kendilerine intikal eden dosyalar azamî üç ay içerisinde karara ba lamak zorundad rlar. Eczac odalar n n gelirleri: Oda girifl aidat : Odaya kaydolacak her eczac n n ödeyece i aidatt r. Miktar, (500) rakam n n, kay t tarihinde devlet memurlar ayl klar n hesaplanmas na esas olmak üzere yürürlükte olan katsay ile çarp m suretiyle bulunacak tutard r. Y ll k aidat: Odaya kay tl her üyenin ödemeye zorunlu oldu u aidatt r. Miktar, (500) rakam n n, yukarda belirtilen katsay ile çarp m suretiyle bulunacak tutard r. Kamuda çal flanlar için, bu aidatlar % 50 indirimli al n r. En geç, flubat ay sonuna kadar ödenir. Ba fllar, yard mlar, yay n gelirleri ve sosyal faaliyetlerden elde edilen gelirler, Haysiyet divan taraf ndan verilen para cezalar, Merkez heyeti taraf ndan yap lacak yard mlar. Bir odadan di er bir odaya nakil hâlinde, girifl aidat ve y ll k aidat yeniden al nmaz. 149 Vecibe: Ödev, boyun borcu. Tebli : Bildirme, haber verme, bildiri. ntikal etmek: Bir yerden baflka bir yere geçme, geçifl.

7 150 Eczane Hizmetleri, Eczac l k Mevzuat ve Deontoloji Salt ço unluk: Oylamada, yar dan bir fazla üye say s n n oyuyla sa lanan ço unluk. Muhasip: Sayman, muhasebeci. potek: Bir borcun ödenece ine teminat olarak ödenince geri al nmak flart yla borçlunun alacakl ya verdi i de erli fley, rehin. Merkez Heyeti Merkez heyeti TEB i yurt içinde ve yurt d fl nda en iyi flekilde temsil etme yetkisine sahiptir. Birli in merkez heyetinin merkezi Ankara d r. Merkez heyeti iki y ll k bir dönem için meslekte befl y l n tamamlam fl büyük kongre delegeleri aras ndan seçilen on bir asil ve on bir yedek üyeden oluflur. Merkez heyeti on befl günde bir, üye tam say s n n salt ço unlu u ile toplan r. Merkez heyeti üyeleri kendi aralar ndan bir baflkan, bir ikinci baflkan bir genel sekreter ve bir muhasip seçer. Kararlar, toplant ya kat lan heyet üyelerinin salt ço- unlu u ile al n r. Oylarda eflitlik olmas hâlinde baflkan n oy kulland taraf üstün say l r. Büyük kongre, merkez heyetinin hesaplar n ifllemlerini ve faaliyetlerini denetlemek üzere üç asil üç yedek denetleyici seçer. Denetleyiciler kendi aralar ndan bir baflkan seçerler. Denetleme heyeti y lda en az bir defa merkez heyetini denetleyerek sonuçlar n bir rapor hâlinde merkez heyetine ve topland nda büyük kongreye sunar. Merkez heyetinin görevleri: Büyük kongre kararlar n yerine getirmek, Birlik ad na tafl n r ve tafl nmaz mal almak, satmak, ipotek etmek, Birli in eczac odalar ile ilgili ifllerini takip etmek, Eczac odalar n n çal flmalar n n ve ifllemlerinin düzen içerisinde olmas n sa lamak, takip etmek ve denetleterek, aksakl klar görülenlere ihtarda bulunmak, Her iki y lda bir büyük kongreyi toplamak, Lüzum görülecek hâllerde büyük kongreyi ola anüstü toplant ya ça rmak, Özel ve kamu kurum ve kurulufllar ile üyeler aras ndaki meslekî faaliyetlerle ilgili ifllemleri kolaylaflt r c tedbirler almak, bilgi al flveriflinde bulunmak, meslekî kurallar n ve deontolojinin uygulanmas n sa lamak, Kendi görev alanlar n ilgilendiren kanun ve tüzüklerin uygulanmas na yönelik yönetmelik taslaklar n haz rlayarak büyük kongrenin onay na sunmak, kabul edilenleri Resmî Gazete de yay mlatmak, Birlik merkezinde çal flt r lacak kimselerin say ve ücretlerini belirlemek, Eczanelerden sa l k hizmeti sat n alacak bütün kamu ve özel kurum ve kurulufllarla anlaflmalar yapmak, imzalanan protokole uygun tip sözleflmeleri bast rmak ve belirleyece i bedel karfl l eczanelere da tmak, Seri ve s ra numaral aidat tahsilat makbuzlar ile odalarca kullan lacak her türlü matbu (bas l ) evrak bast rmak ve bedeli karfl l nda da tmak, Yüksek Haysiyet Divan Yüksek haysiyet divan büyük kongre taraf ndan seçilen dokuz asil ve dokuz yedek üyeden oluflur. Yüksek haysiyet divan na seçilebilmek için Türkiye de en az on befl sene meslekte çal flm fl olmak ve bu kanunun 30. maddesinde yaz l cezalardan herhangi birini almam fl olmak gerekir. 1 Türk Eczac lar SIRA Birli i S ZDEKanunu nun 30. maddesini inceleyiniz. Divan Ankara da Türk Eczac lar Birli i Merkez Heyeti nde ola an olarak haziran ve ekim aylar nda olmak üzere y lda iki defa toplan r. Merkez heyeti baflkan veya son haysiyet divan toplant s n n baflkan n n daveti üzerine divan daha s k toplanabilir. Yüksek haysiyet divan n n süresi iki y ld r. Divan her toplant da gizli

8 7. Ünite - Kanun ve Yönetmelikler oyla bir baflkan ve bir raportör seçer. Toplant y bir önceki toplant n n baflkan, o Raportör: Bir komisyonun verdi i kararlar n yoksa en yafll üye açar. gerekçesini kaleme SIRA al p S ZDE Yüksek haysiyet divan n n verdi i kararlar, ilgili haysiyet divan na bildirilir ve genel kurul karfl s nda savunmakla görevlendirilen durum, hakk nda disiplin ifllemi yap lan kimseye tebli edilir. üye. Bütün kanunî ifllem ve süreler sonunda kesinleflen ihtar ve para cezalar na dair kararlar, ilgililerin kay tl oldu u odalarca; meslekten men cezalar na dair karar- lar, Sa l k Bakanl nca uygulan r. Yüksek haysiyet divan üçte iki ço unlu u ile toplan r ve mevcudun üçte iki ço unlu u ile karar verir. Bölge haysiyet divan taraf ndan verilen kararlar n yüksek haysiyet divan nda tetkiki ve görüflülmesi s ras nda ilgililerin talepleri üzerine yaz l veya sözlü ifadeleri al n r. Yüksek haysiyet divan, bölge haysiyet divanlar ndan SIRA gelecek S ZDE evrak ve kararlar inceledikten sonra uygun gördü ü takdirde ya aynen veya de ifltirerek kabul ve tasdik eder. tiraz etmesi hâlinde gerekçeleri ile birlikte dosyay haysiyet divan na gönderir. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ Yüksek haysiyet divan n n karar yla geçici olarak sanattan men edilen üyeler hiçbir surette sanatlar n icra edemeyecekleri gibi, eczaneleri de kapat l r. Tek eczane bulunan yerlerdeki eczaneler için verilen kapatma cezalar, kapatma müdde- tinin beher günü için karar tarihindeki oda y ll k aidat ndan az olmamak üzere befl kat na kadar para cezas na tahvil olunur (çevrilir). Yüksek haysiyet divan nca verilen para cezalar n tebli tarihinden itibaren otuz gün içinde ödemeyenler hakk n- da cra flâs Kanunu hükümlerine göre ifllem yap l r. cra ve flâs Kanunu nun metninini incelemek isterseniz adresine baflvurunuz. Büyük Kongre Büyük kongre, eczac odalar umumî heyetlerince ve gizli oy ile seçilen üyelerden oluflur. Odalardan; ki yüz e kadar üyesi olanlar, befl asil, befl yedek, Befl yüz e kadar üyesi olanlar, yedi asil, yedi yedek, Befl yüzden fazla üyesi olanlar, yedi üyeye ilave olarak befl yüzden fazla her tam befl yüz üye için birer üye seçilir. Üyelerin ilgili eczac odas üyesi ve mesleklerinde bilfiil ve asgarî befl y l n doldurmufl bulunmalar flartt r. Üye adedinin tespitinde, birlikteki üye kay tlar esas al n r. Kongreye ifltirak edecek olan sivil ve askerî eczac lara mensup olduklar vekâlet, daire ve müessese taraf ndan izin verilmesi mecburidir. Büyük kongre, üyelerinin ço unlu u ile toplan r. lk toplant da ço unluk bulunmazsa bir gün sonra mevcut üye ile toplant s n yapar. Kongre, merkez heyeti baflkan taraf ndan yoklama yap larak aç l r. Kongreyi idare etmek üzere gizli oy ile bir baflkan, bir ikinci baflkan ve sekreter seçilir. Birli in ola an büyük kongresi her iki y lda bir kere kas m ay nda Ankara da toplan r. Ola an kongre d fl nda merkez heyeti veya büyük kongre, asil üyelerinin üçte birinin yaz l talebi ile ola an üstü de toplan r. Büyük kongrenin görevleri: Merkez heyetinin ve denetleyicilerin y ll k çal flma raporlar n incelemek, Merkez heyetinin bilânçosunu tetkik ve kabulü hâlinde ibra etmek, Bütçeyi tasdik etmek, Bilfiil: fl olarak, ifl edinerek, gerçekten, eylemli olarak.

9 152 Eczane Hizmetleri, Eczac l k Mevzuat ve Deontoloji Merkez heyeti üyelerini seçmek, Yüksek haysiyet divan üyelerini seçmek, Üç asil ve üç yedek denetleyici seçmek, Merkez heyeti taraf ndan teklif olunan konular görüflmek, Eczac odalar n n ihtiyaçlar n tespit etmek, Eczac odalar n n iç ifllerini görüflmek, Eczac odalar n n merkez heyetine gönderdikleri y ll k çal flma raporlar hakk nda bilgi edinmek. Sa l k Bakanl, TEB ile eczac odalar üzerinde gözetim ve denetim hakk - na sahiptir. Bu kurulufllar n idarî ve malî yönden denetimi Sa l k Bakanl nca yap l r. Reaktif: Kimyasal bileflime veya ayr fl ma u ratarak nitelik belirlemede kullan lan bileflikler, belirteç, miyar. Tentür: Bitkisel ve hayvansal kökenli ilaçlar n alkol, eter ve benzeri çözücülerde çözünen k s mlar n ay rma metoduyla haz rlanan renkli ve berrak s v ilaç formu. SPENÇ YAR VE TIBBÎ MÜSTAHZARLAR KANUNU Kanun No: 1262 Kabul Tarihi: Yirmi üç maddeden ve dört ek maddeden oluflmufltur. Bu kanun kapsam nda ispençiyari ve t bbî müstahzarlar flu flekilde tan mlanmaktad r; Kodekste yaz l flekil ve formül d fl nda, bilimsel kurallara uygun olarak ve sabit bir flekilde yap larak, yapan n ismiyle ya da özel bir isim alt nda (ticarî isim) ticarete ç kar lan ve tababette kullan lan, her nevi basit ve bileflik, tedavi edici özelli i olan formülasyonlara ispençiyari ve t bbî müstahzar ismi verilir. Reçeteyle verilmesi flart olan tüm müstahzarlar ancak reçete ile ve di erleri reçetesiz olarak sadece eczane ve ecza depolar nda kanun gere ince sat l r. Difl tozlar, sular ve macunlar sat fl bu maddeye tabi de ildir. Bu kanunun 2. maddesinde yap lan tarih ve 4348 say l düzenleme gere ince: A) Baz maddeler t bbî müstahzar say lmaz ve reçetede yaz lsa dahi eczane d - fl nda sat labilir. Bunlar; ilaçl sabunlar, kimyevî maddeleri ihtiva etmeyen t bbî g - dalar ve (saç sular ve boyalar, difl tozlar, sular ve macunlar ) zehirli madde tafl - mayan bütün tuvalet malzemeleri t bbî müstahzar say lmaz. B) Ancak baz müstahzarlar bu maddenin d fl nda tutulur. fiu formülasyonlar için izin almak gerekmez: Baz afl ve serumlar ve korunma tedavi maddeleri herhangi bir etken madde ile kar flt r lmam fl ise, Hayatî önemi olan hulâsalar (özüt, ekstre), biyokimya tahlillerinde kullan - lan reaktifler ve bunlara benzer maddeler, Do rudan do ruya halka sat lmas na elveriflli olmamak ve özel bir isim alt nda veya yapan n ismiyle an lmayarak yaln z içindeki etken maddenin ismini tafl mak üzere yap lan, kodekste flekilleri yaz l basit komprimeler (tablet, hap), ampuller, tentürler ve her türlü hulâsalar ve benzeri klinik müstahzarlar. Bunlar d fl nda her türlü t bbî müstahzarlar n, bir ilaç fabrikas nda yap lmas ya da yurt d fl ndan ithal edilmesi gerekir. Ülkemizde imal edilen bütün ispençiyari ve t bbî müstahzarlar n piyasaya ç kar lmas ndan ve yurt d fl ndan ithal yoluyla Türkiye ye getirilecek olanlar n ithalinden önce Sa l k Bakanl ndan izin almak gerekir. Kodekse dâhil olmad hâlde 1. maddede say lan ispençiyari ve t bbî müstahzar özelli ine sahip olmay p tek kimyasal madde içeren ve kimyasal sanayii fabrikalar taraf ndan hastal klar n tedavisinde kullanmak üzere yeniden sat fla ç kar lan kimyevî ve t bbî maddelerin ithalinde Sa l k Bakanl ndan izin al n r.

10 7. Ünite - Kanun ve Yönetmelikler 2 Türkiye de müstahzar üretimine, laboratuvar, fabrika ve imalâthane açmaya Türk hekim, eczac ve kimyagerleri izinlidir. Veteriner hekimlikte kullan lan ilaçlar için veteriner hekimler ve difl hastal klar için kullan lan ilaçlar için difl hekimi olan bir mesul müdürün sorumlulu u alt ndaki gerçek ve tüzel kifliler yetkilidir. Bu kanuna göre ilaç üretim yerinin her türlü sa l k ve ilmî (bilimsel) flartlara uygun olmas gerekir. Bu yerler Sa l k Bakanl n n teftifli alt ndad r. Müstahzar üretimi için önce Sa l k Bakanl na baflvurulur. Baflvuru dilekçesinde, üretilecek müstahzardan befl numune ile müstahzar oluflturan maddenin cinsi ve miktar aç k olarak bildirilir. Formülasyon, müstahzar n konulaca kap ve ambalaja ait örnekler ve prospektüs örne i, müstahzar n fiyat n gösterir bir belge Sa l k Bakanl na verilir. Bakanl kça bu belgeler incelenir, analizler yap l r ve e er gerekli flartlar tafl yorsa izin verilir. Bir müstahzar n tafl mas gereken özelliklerini flöyle s ralayabiliriz: Müstahzar üretmek için izin isteyen kiflinin kanunda say lan yetkiyi tafl - mas, Yap lacak müstahzar n kullan lmas nda sa l k aç s ndan bir mahzur bulunmamas, Yap lan analizinde verilen formüle uygun ve bildirilen tedavi edici özelli i tafl mas, Verilen formülün müstahzar hâlinde halka sunulmas nda fayda bulunmas, Bilimsel kurallara göre yap lm fl olmas ve uzun süre saklanmas hâlinde bozulmaya müsait olmamas, yani stabil olmas, Fiyat n n ve isminin uygun olmas. Üretilen müstahzar n hekim reçetesi ile veya reçetesiz sat lmas konusu bakanl kça belirlenir ve verilecek ilaç ruhsat na yaz l r. Bu kanun gere ince yap lmas na izin verilen müstahzarlar n isimleri Resmî Gazete de ilân edilir. Analiz ve ruhsatname harçlar baflvuran kifli taraf ndan ödenir. D fl ülkelerden getirilen müstahzarlar için izin talebi ancak Türkiye dâhilinde çal flmas na izin verilen eczane, ecza deposu sahipleri ya da bu müstahzarlar üreten fabrikalar n veya laboratuvar n Türkiye de oturan vekilleri taraf ndan istendi i zaman kabul edilir. Bu gibi müstahzarlar için de yine Türkiye de üretilen ilaçlar için verilen dilekçe gibi Sa l k Bakanl na bir dilekçe verilir. Ancak bu dilekçe eklerinde baz de ifliklikler vard r: Müstahzar n imal edildi i yer, Bu müstahzara ait Türk Konsolosluklar na tasdik ettirilen prospektüs, Üretildi i ülkede reçeteli veya reçetesiz sat ld n gösterir bir belge var ise onayl sureti, Befl adet numune. Tüm bu ekler dilekçe ile birlikte Sa l k Bakanl na verilir. Bakanl k benzeri bir araflt rmadan sonra uygun görürse ithal edilmesine izin verir. thal edilmesine izin verilen ilaçlar n isimleri de yine Resmî Gazete de ilân edilir. Bakanl k iki ay içinde incelemelerini tamamlar. E er bu süre içinde bitiremez ise bu süre gerekti i kadar uzat labilir. zin al narak ticarete sunulan yerli müstahzarlar n safl ndan ve formülüne uygun olarak üretilmesinden üreten fabrika veya laboratuvar sorumludur. D flar dan ithal edilen ilaçlar için sorumluluk ithal eden kiflilerdedir. Gerek duyuldukça piyasadan gelifligüzel numune al narak kontroller yap labilir. Bu numuneler üzerinde yap lan analizler sonucunda, müstahzar yap s nda formülasyona uyulmad veya tedavi edici etkisini azaltacak veya kaybettirecek özel- 153 Prospektüs: laçlar n bileflimi, yan etkileri vb. ile nas l kullan laca n anlatan bilgileri içeren tan tma yaz s, tarife. Stabil: Dayan kl, sa lam, kararl, de iflmez.

11 154 Eczane Hizmetleri, Eczac l k Mevzuat ve Deontoloji likler tespit edilirse ruhsat sahibi ve müstahzar n bu flekilde üretildi ini bilerek eczanede satan veya satmay arz eden kifliler, temin ettikleri veya temin etmek istedikleri ç kar n iki kat ndan az olmamak kofluluyla para cezas ile cezaland r l rlar. Tekerrürü (tekrar ) hâlinde, ilaç üretenler veya ruhsats z olarak üretilen ilaçlar satan veya satt ranlar a r para cezas ile cezaland r l rlar. Bunun da tekerrürü hâlinde ruhsat geri al n r. Bir müstahzar n yap s nda, isminde, ambalaj nda yap lmas düflünülen her türlü de iflikli in, yap lmadan önce ilgili bakanl a bildirilmesi zorunludur. Bütün müstahzarlar n d fl ambalaj üzerinde ve prospektüsünde aç k ve Türkçe olarak ruhsat sahibinin ve yap lan laboratuvar veya fabrikan n ad, adresi, ruhsat numaras ve tarihi, nas l kullan laca ve fiyat yaz l olmal d r. Müstahzar n yap s ndaki etken maddenin cinsi ve miktar ve üretildi i tarih yaz l olmal d r. Bunun yan nda reçeteli veya reçetesiz sat l p sat lmayaca da ambalajda belirtilmifl olmas gerekir. Müstahzar öven veya tafl mad klar bir tak m tedavi edici özellikleri gösteren veya tedavi SIRA edici S ZDE özellikleri büyüterek film, fl kl veya fl ks z ilân, radyo veya bas n yoluyla reklâm yap lamaz. Ancak bilimsel toplant lar yap labilir. Bunlara uymayan kifliler kanunun ilgili hükmünce cezaland r l r. Kodekse dâhil olmad hâlde müstahzar mahiyetinde olmayan ve kullan m nda fayda görüldü ü bütün t p dünyas nda kabul edilmifl olan ilaçlar ile bilimsel denemelerde kullan lan kimyasal ve hayatî terkiplerinden ülkeye ithallerinde, ithal Terkip: Birleflim, birlefltirme, bir araya getirme. edenlerin baflvurular olmaks z n ithallerine izin vermek Sa l k Bakanl n n yetkisindedir. Yurt d fl nda üretilen ilaçlar izinsiz olarak ithal etmek veya satmak kaçakç l k suçunu oluflturur. Bu kanunun ek maddelerinde; yukar da bahsedilen ceza gerektiren durumlarda uygulanacak cezalardan bahsedilmektedir. Kifliye zarar verecek flekilde yap lm fl olan ilaçlar üretenlere bu cezalar haricinde 765 say l Türk Ceza Kanunu nun 395. maddesi hükümleri de tatbik olunur. Bu AMAÇLARIMIZ müstahzarlar AMAÇLARIMIZ zaptolunarak (kay t alt na al narak) mahkeme karar yla yok edilir. Afyon: Olgunlaflmam fl haflhafl (Papaver somniferum) bitkisi kapsüllerinin çizilmesiyle s zan ve p ht laflan s v, havan n etkisiyle kahverengiye döner. Bu s v afyondur. Eczac l kta morfin, kodein, tebain, papaverin gibi çefltli alkaloitlerin yap m nda kullan l r. Morfin: Formülü C 17 H 19 NO 3.H 2 O, molekül a rl 285,33 g olan, suda az çözünen narkotik a r kesici (narkotik analjezik) olarak kullan lan, uzun süre kullan ld nda ba ml l k yapan afyon alkaloitlerinin en önemlisi. 765 say l Türk K Ceza T A PKanunu nun tam metnini merak edip incelemek isterseniz Zekeriya Y lmaz n Anayasa/Türk Ceza Kanunu/Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu/ lgili Mevzuat (Ankara: Seçkin Yay nevi, 2001) adl kitab ndan yararlanabilirsiniz. UYUfiTURUCU MADDELER N KONTROLÜ (MURAKABES ) HAKKINDAK KANUN Kanun No: 2313 Kabul Tarihi: T bbî afyon ve afyondan yap l ilaçlar n, morfin ve tuzlar n n, morfinin asitlerle oluflturdu u bütün eter ve bunlar n tuzlar n n, kokain ve kokainin elde edildi i koka yapra n n ve koka yapra ndan elde edilen tropa kokain ve bütün tuzlar n n, ayr ca içinde % 0,20 oran ndan fazla morfin ve tuzu içeren, ya da % 0,10 dan fazla kokain ve tuzlar n içeren bütün ilaçlar n ya da bunlar n kimyasal yap s na benzer bütün maddelerin ithal, ihraç ve iç sat m Sa l k Bakanl n n kontrolü alt ndad r. Esrar yap m nda kullan lan Hint Keneviri (Cannabis sativa) bitkisinin lif, tohum, sap ve benzeri amaçlarla ekimi, Tar m ve Köyiflleri Bakanl n n iznine tabidir. Bakanl k bu gibi amaçlarla kenevir ekimi yap lacak yerlerin tespit, ilân ve üretimini kontrol eder. Bu konuya ait uygulama esaslar, bakanl kça ç kar lacak yönetmelikte belirlenir.

12 7. Ünite - Kanun ve Yönetmelikler 2 Her ne maksatla olursa olsun izinsiz olarak kenevir yetifltirmek yasakt r. zinsiz yetifltirilen kenevir bitkisi, Tar m ve Köy flleri Bakanl teflkilat nda görevli ziraat mühendislerinin, bunlar n bulunmad yerlerde ziraat teknisyenlerinin verece i rapor üzerine bölgenin en büyük mülkî âmirinin emriyle zab ta taraf ndan imha edilir veya ettirilir. Kenevir ekiminin yap ld iller: Amasya, Antalya, Burdur, Çorum, zmir, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat, Uflak, Urfa, Yozgat, Rize, Zonguldak t r. Bu ekim bölgelerinin say s n azaltmak veya ço altmak ilgili bakanl k yetkisindedir. Bu kanunun ilk maddesinde yer alan maddelerin ülkeye ithali için Sa l k Bakanl ndan izin al n r. Bu iznin al nabilmesi için hangi maddenin, nereden, ne miktarda ve hangi flartlarda ve hangi yollarla getirilece i bakanl a bildirilir. Talep edilen miktar n ülkenin t bbî ve araflt rma için gerekli miktardan fazla olmad bakanl kça onayland ktan sonra bir ithal belgesi verilir. Türkiye de haflhafl (Papaver somniferum) ekimi, 3491 say l Toprak Mahsulleri Ofisi Kanunu nun 18. maddesi uyar nca izne tabidir. Uyuflturucu maddelerin ithali, ihrac, depolanmas ve da l m görevi Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlü ü ne verilmifltir. Toprak Mahsulleri Ofisi ülkenin bu tür maddelere olan gereksinimini saptar ve hangi maddeleri nereden ve ne miktarda getirece ini Sa l k Bakanl na bildirir. Kokain: Erythroxylon coca bitkisinin yapraklar ndan ç kar lan, vücutta sinir iletimini sa layan baz maddelerin tafl nmas n önleyerek sinirsel iletimi engelleyen, bölgesel uyuflturucu olarak kullan lan, uyar c olarak kullan ld nda ba ml l k yapan bir alkaloit. 155 Hint Keneviri (Cannabis sativa): Cannabaceae familyas ndan, yapraklar almafll, parmaks bölmeli, erkek ve difli çiçekleri ayr, gövde lifleri dokumac l kta, taze sürgünleri, tohumlar, erkek ve difli çiçekleri esrar yap m nda kullan lan, bir y ll k otsu bitki, esrar otu. Toprak Mahsulleri Ofisi nin (TMO) kuruluflu, amac, görev ve yetkileri SIRA ile S ZDE ilgili bir araflt rma yap n z. 2 Haflhafl kapsülü al mlar 01Temmuz- 30 Eylül tarihleri aras nda yap l r. Genel müdürlük sat n ald haflhafl kapsüllerinden t bbî amaçla kullan lan her türlü uyuflturucu maddeyi imal edebilir. Genel müdürlükçe imal edilen uyuflturucu maddelerin yurt içi ve d fl ndaki sat fl Sa l k Bakanl n n iznine tabidir. Uyuflturucu maddelerin d fl ülkelerden ithali için izin belgesi olmad kça, gümrüklerden bu gibi maddelerin ithaline müsaade edilmez. Belgede yaz lan miktar bir defa ithal edilir. thali için izin al nan uyuflturucu maddelerin, izin belgesinin al nd tarihten itibaren alt ay içerisinde ithal edilmesi gerekmektedir. Alt ay içerisinde ithal edilmeyen uyuflturucu maddelere ait belgeler geçerlili ini yitirir. Sa - l k Bakanl verdi i ithal uyuflturucu izin belgesinin bir örne ini bu uyuflturucu AMAÇLARIMIZ maddeyi ihraç edecek ülkenin bu ifllerle sorumlu olan ilgili kurumuna gönderir. AMAÇLARIMIZ Toprak Mahsulleri Ofisi taraf ndan kurulacak fabrikalarda yap lacak uyuflturucu maddelerin ve müstahzarlar n ihrac için, ihraç edilecek ülkenin K T Ayetkili P kurumlar ndan al nm fl ithal belgesi, Sa l k Bakanl na verilir. Bakanl k, verilen bu bel- genin do rulu unu ve yurt d fl na yollanacak miktar saptad ktan sonra, bu uyuflturucu maddenin ya da müstahzar n yurt d fl na yollanmas na izin verir. Uyuflturucu maddelerin ihrac na izin verildi ini belirleyen belge olmad kça gümrükten ç kar lamazlar. hraç belgesinde belirlenen miktar bir sefer için geçerlidir. zin belgesi belgenin verildi i tarihten itibaren üç ay içerisinde geçerlidir. Ayr ca ihraç edilecek madde için verilen izin belgesinin bir sureti bu maddeyi ithal edecek ülkenin ilgili kurumuna gönderilir. Gümrükten izinsiz olarak sokulmaya çal fl lan veya ülke dâhilinde izinsiz olarak sat ld görülen ve hangi flekilde olursa olsun yasal olmayanlar n yan nda bulunan uyuflturucu maddeler sa l k müdürleri, hükûmet tabipleri, sahil koruma ekipleri ve güvenlik ekipleri taraf ndan yakalan rsa bu tür mallara el konur. Bir tutanakla du-

13 156 Eczane Hizmetleri, Eczac l k Mevzuat ve Deontoloji rum Sa l k Bakanl na bildirilir. Gerek yakalanan kifli, gerekse izinsiz üretim ve ihraç edilmek istenen uyuflturucu maddeler yasal ifllemin sonuçland r lmas için Sa l k Bakanl na gönderilir. Bu yasal soruflturma sonucunda sahipleri bulunmayan uyuflturucu maddeler gerekti i flekilde ve belki bir heyet önünde imha edilir. Devletin yapt sözleflmeler d fl nda ham afyonun ithali yasakt r. Uyuflturucu madde, ihraç edilecek ülkenin ilgili kurumundan ithal belgesi olmad kça ham afyon ihraç da edilemez. Yap lan ihracat en çok bir hafta içinde, hangi ülkeye ve kimin ad na gönderildi i, ithal belgesi ve numaras ile beraber Sa l k Bakanl na bildirilir. Haflhafl ekimi yaln z kapsül ve tohum elde etmek için Orta Anadolu nun 7 ilinin s n rlar içinde; Afyon, Burdur, Denizli, Isparta, Konya, Kütahya ve Uflak illerinde yap lmaktad r. Uyuflturucu maddelerin ülkede perakende olarak, reçete karfl l sat fl yaln z eczanelerde yap l r. laç fabrikalar yaln z eczanelere, resmî müesseselere ve laboratuvarlara toptan sat fl yaparlar. Ecza depolar veya müstahzar yapan laboratuvarlar direkt olarak Toprak Mahsulleri Ofisi nden alacaklar uyuflturucu maddeler için her seferinde Sa l k Bakanl ndan izin al rlar. Toprak Mahsulleri Ofisi izin belgeleri üzerine, sat fl n tarihini ve sat lan maddenin cinsini, miktar n yazarak Sa l k Bakanl na gönderir. Ecza depolar, yapt klar her sat fl için eczane sahibi veya mesul müdüründen veya resmî kurum ad na yetkili olan kifli veya ilaç laboratuvar mesul müdüründen sat fl n yap ld na dair bir belge al r. Bu belgelerin befl y l süreyle saklanma zorunlulu u vard r. Ecza deposu sahipleri, uyuflturucu maddelerin depoya giriflini ve sat fl n gösteren defterleri tutmak ve bu defterlere düzenli olarak al p satt klar uyuflturucu maddelerin miktar n ve sat fl tarihlerini kaydetmek zorundad rlar. Yine eczanelerde eczac lar, uyuflturucu maddelerin kayd için özel bir defter tutmak zorundad rlar. Bu deftere uyuflturucu maddelerin nereden sat n al nd, ne zaman, kime, ne miktar sat ld mutlaka kaydedilmelidir. Uyuflturucu maddeleri, bu yasada belirtilen kiflilerden baflkalar na satan ecza ticarethaneleri sahip ve mesul müdürleri ile doktor reçetesi olmadan satan eczane sahip ve mesul müdürleri 765 say l Türk Ceza Kanunu nun 403. ve 406. maddelerine göre cezaland r l rlar (765 say l ve tarihli Türk Ceza Kanunu, 13/11/2005 tarih ve say l Resmî Gazetede yay mlanan 04/11/2004 tarih ve 5252 say l kanunun 12. maddesi ile 01 Haziran 2005 tarihi itibariyle tüm ek de ifliklikleriyle birlikte yürürlükten kald r ld için, yukar da sözü edilen maddelerin karfl l klar n, Resmî Gazete nin 12/10/2004 tarih ve say s nda yay mlanan ve AMAÇLARIMIZ kabul tarihi 26/09/2004 olan 5237 say l ve hâlen yürürlükte olan Türk Ceza Kanunu nun ilgili AMAÇLARIMIZ maddelerine bakarak bulmak mümkündür). 3 Yürürlükteki K 5237 T Asay l P Türk Ceza Kanunu metni için TCK, CMK, CGT K ve lgili Mevzuat (Derleyenler: Av. Yusuf Y ld r m, Av. Bar fl Günayd n, Eskiflehir: Eskiflehir Barosu Yay nlar 2005) kitab ndan yararlanabilirsiniz. zin belgesi almay ihmal eden veya tutmaya mecbur olduklar defterleri tutmayan ecza deposu sahip ve mesul müdürleri Sa l k Bakanl taraf ndan geçici ya da sürekli olarak uyuflturucu madde sat fl ndan men edilirler. 765 say l Türk SIRA Ceza S ZDE Kanunu nun (TCK) 395, 403 ve 406 c maddelerini hâlen yürürlükte olan 5237 say l Türk Ceza Kanunu metni içinde araflt r p inceleyiniz.

14 7. Ünite - Kanun ve Yönetmelikler Kontrole Tabi Uyuflturucu Madde, Müstahzarlar ve Psikotrop laç Reçeteleri Dünya Sa l k Örgütü taraf ndan belirlenen ve her y l yenilenen uyuflturucu madde, müstahzarlar ve psikotrop ilaçlara ait listeler bulunmaktad r. Bunlardan uyuflturucu madde ve müstahzarlar kendinden kopyal, seri numaral, üç nüsha olan k rm z renkli reçeteye, psikotrop ilaçlar da yine kendinden kopyal, üç nüshal ve seri numaral yeflil reçetelere yaz lmaktad r. Bu reçeteler Sa l k Bakanl ve sa l k müdürlükleri nden temin edilebilir. Reçeteler yetkili kurum ve kifliye verildikten sonra, seri numaralar bakanl a bildirilir. Her ay sonunda eczaneye gelen uyuflturucu madde, müstahzar ve psikotrop ilaç reçetelerinin bir nüshas, izleyen ay n yirmisi ne kadar Sa l k Bakanl na gönderilir. Hem uyuflturucu madde ve müstahzar hem de psikotrop ilaç reçetelerinde doktor taraf ndan doldurulacak bir bölüm vard r ve bu bölümde flu bilgiler bulunmal d r: Hastan n ad, soyad ve adresi, Sigorta veya emekli sicil numaras, Kurum; hastan n çal flt kurum veya ifl yeri, Tarih ve protokol numaras (sa l k kurulufllar nda hastalar n kay t edildi i defterin tarih ve protokol numaras ). Sa l k ocaklar nda protokol numaras verilmedi inden buralardan verilen reçetelerde protokol numaras aranmaz. Serbest hekimlerin hasta kay t defteri tarih ve numaras yaz l r. Hastay evinde muayene eden hekim protokol numaras n hat rlayamad takdirde bu haneye Hasta evinde muayene olmufltur kayd n n konulmas gerekir. Doktor ad ve soyad, Diploma numaras, Kurumu; doktor kurum veya muayenehane kaflesi. Uyuflturucu ilaç reçetelerinde sadece uyuflturucu madde ve müstahzarlar, psikotrop ilaç reçetelerinde ise sadece psikotrop ilaçlar yaz lmal ve afla daki di er hususlara dikkat edilmelidir: laçlar okunakl yaz lmal ve miktarlar yaz ve rakamla belirtilmeli, Reçeteye yaz lan ilaçlar n azamî miktar bir haftal k maksimal dozun yar s kadar olmal, Reçete tekrar yap lmamal, Reçetenin doktor taraf ndan yaz l p imzaland ktan sonra geçerli olaca gözönüne al narak reçetedeki ilaçlar n miktar, reçetenin numaras ve hasta ad hasta kay t defterine, dosyas na, kart na ya da kiflisel sa l k fifline ifllenmelidir, Reçetenin üçüncü nüshas yazan hekim taraf ndan muhafaza edilmeli, biten reçete ciltleri befl y l süreyle saklanmal d r. Yine uyuflturucu madde, müstahzar ve psikotrop ilaç reçetelerinde eczac taraf ndan eczanede doldurulacak bir baflka bölüm de yer almakta ve burada flu bilgiler bulunmaktad r: lac n verilifl tarihi (eczaneden ilac n verilifl tarihini ifade eder), Verilen ilaç miktar (doktor taraf ndan yaz lan ilaçlar n verilen miktar d r), Eczanenin, eczac n n kaflesi, ad ve adresi, Reçeteyi haz rlayan eczac n n imzas. Eczanede reçetenin içeri i haz rlan p ilaçlar n sahibine tesliminden sonra flunlara dikkat edilir: Reçetenin iki nüshas eczanede kalmal, Uyuflturucu kay t defterine kay t edilen reçetelerin ilk nüshalar her ay sonu il sa l k müdürlü ü ne gönderilmeli,

15 158 Eczane Hizmetleri, Eczac l k Mevzuat ve Deontoloji Hasta sigortal, memur, emekli vs. ise ikinci nüsha, kurumuna fatura edilmeli, Uyuflturucu madde, müstahzar ve psikotrop ilaçlarla ilgili kay tlar n befl y l süre ile saklanmas na özen gösterilmelidir. Tüm reçeteler ama özellikle uyuflturucu madde, müstahzar ve psikotrop ilaç reçeteleri yaz l mlar ve haz rlanmalar bak m ndan hekim ve eczac n n son derece titiz ve dikkatli çal flmalar n gerektiren belgelerdir! ECZA DEPOLARI HAKKINDA KANUN Kanun No: 984 AMAÇLARIMIZ Kabul Tarihi: AMAÇLARIMIZ Ecza depolar n n kuruluflu, ifllevleri ile ilgili bilgileri içeren ve yirmi sekiz maddeden oluflan K bir T kanundur. A P Bu kanunun ilk maddesi ecza deposu açmak için Sa l k Bakanl ndan izin almak gereklili ine iflaret etmektedir say l kanun uyar nca eczane açma yetkisi olan herkes ecza deposu açabilir. Bu yasaya göre eczac olmayan kifliler de bir eczac y mesul müdür göstermek suretiyle ecza deposu açabilir. Herhangi bir yerde ecza deposu açmak isteyenler, depo açmak istediklerini belirten bir dilekçe ile o yerin en büyük mülkiye memuruna baflvurur. Dilekçeye Mülkiye memuru: l ve ilçelerde devleti temsil eden ek olarak: yüksek makaml görevli. Ecza deposunu açacak ya da mesul müdürlük yapacak eczac n n ismi, kimli i, diplomas n n asl veya noter tasdikli örne i ve ecza deposunun aç laca- yerin aç k adresi, Ortaklar taraf ndan aç lacaksa, ortakl n ana sözleflmesinin noterce tasdik edilmifl sureti bulunmal d r. Ecza deposu açmak isteyen kiflilerden istenen belgeler flunlard r: Ön ve arkas doldurulmufl iki adet matbu form, Mesul müdüre ait noterlikçe tasdikli diploma sureti veya ç k fl belgesinin asl, Mesul müdüre ait resmî mühürle tasdikli ve yeni tarihli sa l k raporu (bu rapor bir resimle birlikte sa l k oca na müracaat edilerek al n r, raporda eczac l k yapmas nda sa l k yönünden bir engel bulunmamaktad r ibaresi olmal ve tasdik eden doktorun ad ve soyad belirtilmelidir), Mesul müdürün resmî mühürle tasdikli ve yeni tarihli göz raporu (göz raporu hastaneden al nmal, özel hekimden al nd takdirde hekimin ba l oldu- u sa l k oca tabibli i ne tasdik ettirilmelidir), Mesul müdüre ait befl adet vesikal k foto raf, Ecza deposu ad na yat r lm fl ruhsat harc makbuzunun asl, Mesul müdürün sab kas olmad na dair resmî mühürle tasdikli ve yeni tarihli savc l k belgesi, Ecza deposunun aç k adresini, konumunu ve ebatlar n aç k olarak gösteren, bir mimar veya inflaat mühendisi taraf ndan tasdikli iki adet kroki asl, ki adet z mbal tel dosya. Ecza deposunu eczac olmayan bir kifli açacaksa; Sorumlu müdür eczac olmal, Ortakl k söz konusu ise ortaklardan birinin eczac olmas gereklidir. Ortak, eczac mesul müdür olabilir ya da bir mesul müdür tutulabilir. Bu mesul müdür de eczac olmal d r. Ecza deposunun flirket olarak aç lmas durumunda; Anonim flirket ise, mesul müdürün depoya ortak oldu unu gösterir noter onayl depo ana sözleflmesi ve yukar daki belgeler gereklidir,

16 7. Ünite - Kanun ve Yönetmelikler 2 Anonim flirket de ilse, mesul müdürün depoya ortak oldu unu bildiren ticaret sicil gazetesi ilân (onayl sureti) ve yukar daki belgeler gereklidir. Bu belgeler önce bölgedeki sa l k müdürlü ü nce incelenir ve Sa l k Bakanl - na gönderilir. En çok on befl gün/ bir ay içinde verilen belgelerin yeterli ve do ru olmas hâlinde depo aç lmas na izin verilir. Ecza depolar n n eczanelerden fark : Ecza depolar n n kurulufl ve iflleyifl bak m ndan eczanelerden farkl l klar vard r. Bunlar flu flekilde özetlenebilir: Ecza depolar eczac olmayan kifliler taraf ndan da aç labilir, Ortakl k fleklinde aç labilir, fiubeleri vard r, bir merkez ve bunun flubeleri ayn yerde ya da baflka illerde olabilir, Kanun gere i her flubenin ayr bir mesul müdürü olmal d r, ki aya kadar mesul müdür bulunamazsa tecrübeli bir kalfan n sorumlulu- unda iflletilebilir, Ecza depolar nda reçete haz rlanamaz. Ecza depolar nda bir haftay aflan mesul müdür ayr l fllar nda o yerdeki sa l k müdürlü ü ne haber verilir. O depoda çal flan baflka bir eczac sorumlulu u yüklenebilir. Bir hafta ile iki ay aras nda ayr lma söz konusu ise ve depoda baflka eczac yoksa, befl y l süreyle bir depoda ya da eczanede çal flt n ispat edebilen deneyimli bir görevli sorumlulu u yüklenebilir. ki ay aflan mesul müdür ayr l fllar nda mutlaka mesul müdür tayin edilmelidir. Bir ecza deposunun mesul müdürü olan eczac, eczane açamaz. Ecza depolar yaln z eczanelere ilaç sat fl yapabilir. Halk, ecza deposundan reçeteyle ilaç sat n alamaz. Kozmetik materyal varsa halka ancak bunlar n sat fl yap labilir. Ecza depolar ndan eczanelere toptan veya perakende ilaç sat fl yap labilir. laç üretilen imalâthanelere ilaç ya da yard mc madde sat labilir. Ecza depolar, zehirli maddelerin al m ve sat m n kaydetmek üzere tasdikli bir defter tutmak zorundad rlar. Ecza depolar y lda iki kez teftifl edilirler. Teftifller Sa l k Bakanl müfettiflleri taraf ndan ya da deponun bulundu u ildeki sa l k müdürlükleri taraf ndan yap l r. Teftifl s ras nda saf olmad ndan flüphe edilen materyal için üç numune al n r ve analiz sonucu gelene kadar materyalin sat fl engellenir. Bu kanuna uyulmad takdirde mahkemece para cezas na çarpt r l rlar. Tekrarlanmas hâlinde depo üç ay geçmemek üzere geçici olarak kapat l r. 159 Ecza depolar, ilgili kanun gere i halka reçeteyle ilaç satamaz! Bir ecza deposunda olmas gerekli bölümler flunlard r: En az 25 metre kare yüzey alan olan bir sat fl bölümü, Zehirli maddelerin saklanaca özel odalar veya dolaplar bölümü, Uyuflturucu maddelerin sakland kilitli bir yer veya dolap AMAÇLARIMIZ bölümü, Bitkisel materyalin ve nemden bozulmas muhtemel olan ilaç veya ilaç maddelerinin saklanmas için ayd nl k ve nem oran belli bir bir depo bölümü, Yüksek ya da düflük s cakl kta bozulan ilaçlar n saklanmas K için T Aözel P bir bölüm, Kaba eflyan n saklanmas için bir oda, Tüm ecza depolar nda serumlar, afl lar ve bunlara benzer yaflamsal önemi olan materyalin saklanmas için büyük bir buzdolab veya s cakl C yi geçmemesi istenen bir so uk oda bulunmal d r. Bu bölümleri olmayan ecza depolar na ruhsat verilmez.

17 160 Eczane Hizmetleri, Eczac l k Mevzuat ve Deontoloji Ecza depolar n n tercihen ana yollar üzerinde olmamas, ikinci derece yollar üzerinde olmas istenir. Bir ecza deposunda bulunmas gereken ilaç miktar bulundu u yere göre de iflir. Ancak en az befl eczanenin ihtiyac n karfl layacak kadar ilaç veya benzeri materyal bulunmal d r. Yine flubeler de merkezin özelliklerini aynen tafl mal d r. Genellikle ecza deposu aç l rken sermayesinin befl eczaneye ilaç sa layacak kadar bir mebla (para miktar ) olmas istenir. Ecza depolar n n kimlere veya nerelere sat fl yapabilece ini flu flekilde s ralayabiliriz: Kamu kurum veya kurulufllar na ait eczanelere, Di er ecza depolar na, Özel ve kamu hastanelerine, Özel kanunlar nda toptan ilaç alabilece i belirtilen kamu kurum veya kurulufllar na, Sa l k ocaklar na, Ecza dolaplar na, laç üreticilerine. Ortakl k ya da ecza deposunun nakli s ras nda Sa l k Bakanl taraf ndan istenilen belgeler flunlard r: Her iki yüzü de doldurulmufl bas l bir form, Mesul müdüre ait diploman n noterce tasdikli sureti ya da mezuniyet belgesinin asl, Mesul müdüre ait yeni tarihli sa l k raporu, Mesul müdüre ait yeni tarihli göz raporu, Ecza deposu sahibi ad na yat r lm fl ruhsat harc n n makbuzunun asl, Mesul müdürün dört adet foto raf, Mesul müdürün sab kas olmad n gösterir savc l k belgesi, Deponun adresini, konumunu, boyutlar n aç k olarak gösteren bir kroki ve bu kroki üzerinde depo olacak yerin yasal ve yönetmelik hükümlerine uygun oldu unun sa l k müdürlü ü nce tasdiki. Bu belgeler, sahibi ve mesul müdürü eczac olan ve depo açmak isteyenlerden istenen belgelerdir. Sahibi eczac de ilse ek olarak, sahibinin dört adet foto raf istenir. Ecza deposunun isminin de ifltirilmek istenmesi durumunda gerekli olan belgeler flunlard r: Ecza deposu sahibinin dilekçesi, Bu isim de iflikli inin yay mland ticaret sicil gazetesinin ilân, Deponun mesul müdürüne ait mesul müdürlük belgesi, Deponun ruhsatnamesi. Bu belgeler dilekçe ile birlikte Sa l k Bakanl na verilir. De iflikli i bakanl k yapar. Ecza deposunun nakli isteniyorsa iki flekil söz konusudur: 1. Ayn il ya da ilçe içinde nakil söz konusu ise istenen belgeler: Depo sahibinin dilekçesi, Ecza deposunun nakil edildi ini gösteren ticaret sicil gazetesi, Ruhsatname, Mesul müdürlük belgesi, Nakledilen yere ait deponun adresi, konumu ve boyutlar n bildiren kroki. 2. Baflka bir il ya da ilçeye nakil söz konusu ise istenen belgeler: Ecza deposu nakli ile ilgili istenen belgeler. Nakledilen yerin nüfusuna göre al nacak depo ruhsat harç makbuzunun asl.

18 7. Ünite - Kanun ve Yönetmelikler 2 Ecza deposu sat fllar : Kifliler ya kendi deposunu satabilir ya da depo sat n alabilir. Her iki durumda da istenen belgeler flunlard r: Yeni depo açacaklardan istenen belgeler, Noterce yap lan sat fl senedi, Ecza deposunun eski ruhsat, Mesul müdüre ait mesul müdürlük belgesi, Eski/yeni sahibinin ya da mesul müdürünün dilekçesi ve ticaret sicil gazetesindeki ilân. Bakanl k bu belgelerin dosya içinde gönderilmesini ve onayl olmas gereken belgelerde onaylayan kiflinin ad n n, soyad n n ve ünvan n n belirtilmesini ister. Zehirli maddelerin muhafazas ile ilgili tarih ve 6000 say l karar: Buna göre zehirli maddeler ayr yerlerde, özel kaplarda ve a z s k kapal olarak saklanacakt r. Üzerine kal n yaz ile ZEH R ibaresi ve alt nda muhtevi oldu- u zeyilde gösterilmifl olan isim yaz l r. Küçük harfle halk aras nda kullan lan ismi de yaz l r. A cetvelinde yer alan zehirler beyaz üzerine k rm z, B ve C cetvelindekiler ise beyaz üzerine siyah yaz l rlar. A cetvelindekiler bütün di er zehirli maddelerden ayr bulundurulurlar. Zehirler özel odalarda saklan r. Bu odan n kap s daima kilitli bulunur ve bu odada sadece zehirleri tartmak için kullan lan özel bir terazi bulundurulur. 161 Muhtevi: htiva eden, içine alan, kapsayan, içinde bulunduran. Zeyil: Ek, bir yaz ya ek olarak kat lan parça. Türk Kodeksi B ve C cetvellerini araflt r p içeri ini inceleyiniz. 4 Beyaz fosfor su içinde, sud ve potas kostikler rutubet ve ateflten etkilenmeyecek flekilde saklanmal d r. Beyaz fosfor: Yo unlu u 1,82 g/ml, e.n C, k.n C, Her zehir özel bir kafl kla al n p tart lmal üzerine zehir yaz lmal d r. buhar faz nda P 4 ve P 2 molekül formlar nda olan, Zehirli maddelerin al c ya verilmesinde baz kurallar çerçevesinde hareket edilir: suda çözünmemesi nedeniyle Bu maddeler al c ya ya ticarethane sahibi taraf ndan ya da bu ifl için kendisi taraf ndan görevlendirilmifl bir flah s taraf ndan verilir. çubuk fleklinde ve solunmas fl ktan korumak için suda muhafaza edilen, mumsu A,B,C cetvellerindeki maddeler defterlere kaydedilir. Bu defterler on sene hâlinde insan sa l na ciddi zararlar olan bir maddedir. saklan r. Uyuflturucular için ayr ca uyuflturucu kay t defteri tutulur. Toptan zehirli maddeler satan tüccarlar taraf ndan perakendecilere, SIRA resmî S ZDE müesseselere, formülü NaOH, SIRA e.n. 318 S ZDE 0 C Sud kostik: Sodyum hidroksit; büyük sanayicilere verilen çok miktarda zehir ayr bir deftere olan, suda çok çözünen, kaydedilir. sabun, kâ t üretimlerinde ve Bu maddeleri sanayi ve ilmî nedenlerle ald klar na emin olmad klar kimselere veremezler. Bu gibi durumlarda talep eden kiflinin ismi, kimli i ve iste- AMAÇLARIMIZ haz rlanmas nda SIRA kullan lan, S ZDE baz farmasötik AMAÇLARIMIZ formülasyonlar n di i zehir miktar n gösterir, resmî makamdan (sa l k heyeti, belediye, polis cilde karfl oldukça tahrifl edici, nem çekici, beyaz renkli v.b.) al nm fl bir belge zorunludur. Bu belge iki hafta süresince geçerlidir ve toz, çubuk, tanecik K gibi T A P ancak bir defa zehir al nabilir. AMAÇLARIMIZ flekillerde olan kuvvetli bir AMAÇLARIMIZ bazik madde. Ne olursa olsun on dört yafl ndan küçüklere zehirli madde verilemez. Potas kostik: Potasyum Zehirli maddeler özel kaplarda, s k kapal bir flekilde verilir. Özel kutulara hidroksit; formülü KOH, e.n konur ve üzerine ZEH R ibaresi eklenir. 0 C olan K ve suda T A P çözünen, veterinerlikte ve baz Bir ticarethane hangi maddelerin sat fl için müsaade alm flsa sadece onlar farmasötik preparatlar n haz rlanmas nda kullan lan, bulundurabilir ve satabilir. cildi tahrifl eden, nem çekici, Bu maddelerin yiyecek, içecek ve benzeri madde kaplar na konmas yasakt r. beyaz kristal yap l toz, çubuk ve tanecik hâlinde bazik madde. Türk Kodeksi ndeki A, B ve C cetvellerini incelemek isterseniz adresinden yararlanabilirsiniz.

19 162 Eczane Hizmetleri, Eczac l k Mevzuat ve Deontoloji laçlar ve Ecza Deposunda Bulundurulan Ürünler ile lgili yi Da t m ve Muhafaza Uygulamalar K lavuzu K lavuz, 20 Ekim 1999 tarih ve say l Resmî Gazete de yay mlanan Ecza Depolar ve Ecza Depolar nda Bulundurulan Ürünler Hakk nda Yönetmeli in 26. maddesi gere ince yürürlü e konulmufltur. T.C. Sa l k Bakanl laç ve Eczac l k Genel Müdürlü ü Genelgesi Say : Tarih: 22 Ekim Kalite güvencesi: Ecza deposunda bulundurulan ürünlerin kalitesinin raf ömrü boyunca korunmas n garanti edecek kalite güvencesi sistemi bulunmas flartt r. Ecza deposunda iflletilen kalite güvencesi sistemi, da t lan ürünlerin; Mevzuata uygun flekilde ruhsatl veya izinli oldu unu, Saklama flartlar n n sürekli olarak, nakliye safhas dâhil, kontrol edildi ini, Di er ürünler ile bulaflmaya veya çapraz bulaflmaya maruz kalmayaca n, Stok ürünlerin dönüflünün yeterli düzeyde oldu unu, Sa lam ve emin alanlarda saklanmas n, Do ru ürünlerin do ru adreslere teslim edilebilir bir zaman dilimi içinde da- t m n, Etkili bir geri çekme plân bulunmas n ve hatal ürünlerin kolayca tespiti için izlemeyi sa layan bir sistem bulunmas n garanti eder. Çapraz bulaflman n ne oldu unu araflt r n z. 5 Prosedürler: Kabul ve kontrol, depolama, zararl lar n kontrolü, temizlik ve onar m, saklama flartlar n n kaydedilmesi, stoklar n ve sevkiyata (gönderilmeye) haz r ürünlerin güvenli i, kay tlar, siparifl kay tlar, iade ürünler, geri çekme plân, iade ürünler için uygulanacak ifllemler gibi ürünün kalitesini veya da t m aktivitelerini etkileyecek bütün ifllemler ve usuller yaz l prosedürler hâlinde belirlenmelidir. Bu prosedürlere dair belgeler, kalite sisteminden sorumlu kifli taraf ndan tarihli ve imzal olarak onaylanmal d r. Personel: Ecza deposunun yönetim flemas, kilit personeli de gösterecek flekilde bulundurulur. Kalite sistemlerinin yerlefltirilmesi ve devam ettirilmesinden sorumlu ve yetkili bir kalite güvencesi sorumlusu görevlendirilir. Bu kiflinin uygun e itim alm fl olmas gereklidir. Mesul müdür, bu görevi bizzat yürütebilir veya mesul müdüre AMAÇLARIMIZ do rudan ba l bir sorumlu görevlendirilebilir. AMAÇLARIMIZ Ecza depolar nda çal flacak yard mc personel, kendilerine verilen görevle ba daflan bir e itim K T Aalm fl P olmal d r. Ayr ca görevi süresince ilaç, depolama, saklama ve da t m konular nda e itime tabi tutulmal ve e itim uygun aral klarla tekrarlanmal d r. Bu e itimler, ecza depolar ile ilgili meslek kurulufllar nca verilmeli, kay tlar tutulmal ve teftifle aç k olarak saklanmal d r. Ecza depolar nda çal flan kilit personelin görev tan mlar yap l p, yaz l olarak belirlenmelidir. lgili kifliler, görev ve sorumluluklar n net olarak bilmelidir. Ecza depolar nda bulunan ürünlerle ifllem yapan bütün personel periyodik sa l k kontrolüne tabi tutulmal ve kontrol kay tlar teftifle aç k olarak saklanmal d r. Bulafl c hastal veya aç k yaralar olan kifliler, bu yönetmelik kapsam nda belirtilen ürünlerle do rudan temas edecek ifllerde çal flt r lamaz. Depo çal - flanlar, normal giysileri üstüne veya yerine, uygun koruyucu veya ifl elbisesi giyerler. Kabul: Siparifl, ancak usulüne uygun flekilde izinli bir ecza deposuna veya ürünün ruhsat sahibine veya yetkilendirdi i kurulufla verilir.

20 7. Ünite - Kanun ve Yönetmelikler 2 Kabul k sm, boflaltma s ras nda ürünleri kötü hava flartlar ndan koruyacak flekilde olmal d r. Kabul alan, depo alanlar ndan ayr olmal d r. Kabul s ras nda kaplar n zarar görüp görmedi i ve al nan mal n siparifl ile ayn olup olmad ve raf ömrü kontrol edilir. Özel saklama tedbirleri gerektiren ürünler (örne in narkotikler/uyuflturucular, özel saklama flartlar nda saklanacak ürünlerdir) kabul s ras nda derhal tan mlanmal ; yaz l talimatlarda ve ilgili mevzuatta belirlenen flekilde depolanmal d r. Depolama: T bbî farmasötik ürünler, t bbî malzeme, kozmetikler ve benzerleri gibi çeflitli ürün türleri birbirinden ayr yerlerde depolan r. Her bir ürün, fl ktan, nemden ve s cakl ktan kaynaklanabilecek zararlar önlemek üzere, imalâtç s taraf ndan belirlenen flartlar alt nda bulundurulur. S cakl k ve nem periyodik olarak izlenir, kaydedilir ve bu kay tlar düzenli olarak gözden geçirilir. Özel s cakl kta saklama öngörülen durumlarda, depolama alanlar, istenen flartlar n d fl na ç k ld n belirten s cakl k kaydediciler veya di er cihazlar ile donat lmal d r. Bu nitelikteki alanlar n her yerinde öngörülen flartlar n sa land n gösterecek yeterli cihazlar bulunmal d r. Depolama alanlar, temiz ve çöpten, tozdan ve zararl lardan ar nd r lm fl olmal d r. K r lmay, dökülmeyi, mikroorganizmalar ile bulaflmay ve çapraz bulaflmay önleyecek yeterli ve etkili metodlar uygulanmal d r. Görevlilerin ve yetkililerin d fl ndaki kiflilerin depolama alanlar na girifli önlenmelidir. Uyuflturucu, psikotrop ilaçlar, canl mikroorganizma içeren ilaçlar ve toksik ilaç ve maddelerin depoland yerler, ana depodan ve biribirlerinden ayr lm fl olmal ve kilit alt nda tutulmal d r. Bu bölümlerde mallar n girifl ve ç k fl ifllemleri, mesul müdürün veya kalite güvencesi sorumlusunun veya bunlar n her ikisinin denetiminde yap lmal ve kay tlar tutulmal d r. Stok dönüflü, ilk giren ilk ç kar ilkesini garanti edecek bir sistemle sa lanmal ve sistemin do ru flekilde çal flt n görmek üzere düzenli ve s k kontroller yap lmal d r. Raf ömrü sona ermifl ürünler, kullan l r stoktan derhal ayr lmal, bunlar kesinlikle sat lmamal veya herhangi bir suretle da t mlar yap lmamal d r. Ambalajlar bozulmufl, y rt lm fl, herhangi bir flekilde zarar görmüfl ürünler ile bulaflmaya maruz kald ndan flüphe edilen ürünler, sat lacak stoktan derhal ayr lmal d r. Bu ürünler derhal imha edilemiyor ise, red bölümü olarak belirlenmifl ve di er bölümlerden fiziksel olarak tamamen ayr lm fl bir alanda saklanmal ve bu tür ürünlerin yanl fll kla sat lmas n veya di er ürünlere bulaflmas n önleyecek tedbirler al nmal d r. Müflteriye gönderme (sevkiyat): Ecza depolar ndan, ilgili mevzuat ile ilaç bulundurmaya ve satmaya yetkili k l nan yerler ve kifliler d fl ndakilere sevkiyat yap - lamaz. Yap lan sevkiyat ile birlikte gönderilen sevk irsaliyesinde veya bunun yerine geçecek belgede, sevk tarihi, ürünün ad, birim dozu ve farmasötik formu, miktar, gönderenin ve al c n n ad ve adresi bulunur. Ecza deposu, acil hâllerde halka ilaç verme yetkisi bulunan yerlere ve kiflilere istenen ürünleri derhal sa lamak durumunda olmal d r. Sevk s ras nda afla daki hususlara uyulmal d r: Tan nma iflaretleri ve yaz lar yok olmamal d r. Sevkiyat yap lan ürün, di erlerine bulaflt r lmamal, di er ürünler veya materyal ile bulaflmayacak durumda olmal d r. Dökülme, k r lma ve h rs zl a karfl yeterli tedbirler al nmal d r. 163 rsaliye: Bir yere gönderilen eflyan n listesi, gönderme belgesi.

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK.ARGE/ 000774 07/03/2013 Konu : Genel Kurula Çağrı Sayın Üyemiz, ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE ÖZEL SİRKÜLER 2013 / 081 OLAĞAN

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1 / 5 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:...2 2.UYGULAMA...2 2.1. İLAÇ VE MALZEME İSTEMLERİNİN ECZANEYE BİLDİRİLMESİ... 2 2.2. İLAÇ VE MALZEMELERİN TEMİNİ... 2 2.3. TESLİM ALINMASI VE YERLEŞTİRİLMESİ... 2 2.4. SAKLAMA

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMUNUN ĠDARĠ Ġġ VE ĠġLEMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARA ĠLĠġKĠN ġġkayetlerġn BĠLDĠRĠMĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE DAĠR YÖNERGE Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

TEBLİĞ. c) Liman baģkanlığı: UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı liman baģkanlıklarını,

TEBLİĞ. c) Liman baģkanlığı: UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı liman baģkanlıklarını, 7 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28670 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRKĠYE LĠMANLARI VE ĠSKELELERĠ ARASINDA DENĠZ TAġITLARIYLA YAPILAN TAġIMA ĠLE YÜKLEME VE BOġALTMALARDA GÜMRÜK GÖZETĠM

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

.. İLÇESİ ÜRETİCİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI

.. İLÇESİ ÜRETİCİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI .. İLÇESİ ÜRETİCİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ MADDE 1- üreticilerinin bir araya gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen.. üretimini

Detaylı

SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (Tesmer)

SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (Tesmer) SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (Tesmer) 24 Mart 2007 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26472 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşüvirler Odaları

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI S. NO 1 2 3 HİZMETİN ADI ÖSYM Başkanlığı tarafından Fakültemize yerleşen öğrencilerin kayıtlarının yapılması Ders Kaydı Yatay Geçiş İşlemleri 4 Mezuniyet Belgesi Verilmesi 5 Kayıt Silme BAŞVURUDA İSTENEN

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Tarih:10 Eylül 1983 Sayısı : 507 10 Eylül 1983 Tarih ve 18161 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Gürsu Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Millî Eğitim Bakanlığı personel kimlik kartlarıyla ilgili işlemlere ait usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

5 174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ile Odalar ve Borsalar Kanunu

5 174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ile Odalar ve Borsalar Kanunu mali ÇÖZÜM 159 T CARET VE SANAY ODALARINA KAYITLI ÜYELERCE ÖDENEN YILLIK VE MUNZAM A DATLAR Bilal KOCABAfi Maliye Bakanlı ı Devlet Bütçe Uzmanı I. G R fi 5 174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Detaylı

6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU

6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU 6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU 1- Aşağıdaki hangi Kanun, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını

Detaylı

BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI

BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Hizmet Cetveli Dilekçe 1 İŞ GÜNÜ 2 Diploma Kaydının Çıkarılması Dilekçe,

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Veteriner İşleri Müdürlüğü

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ:

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: Soru: Bir yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur? Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler kanununda belirtilen tüzel kişilerce

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesi bünyesinde kurulan Etik Kurulun oluşumunu, görevlerini

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ Yöneticilerin genel ve ortak görev yetki ve sorumluklarına ilişkin hükümleri yerine getirmek, Birimi yönetmek, yeterli sayı ve nitelikte

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir. 19 Eylül 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28416 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK

Detaylı

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu yönetmelik, İnegöl Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 15.07.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29417 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çankaya Belediye sınırları içinde yaşayan, yaş sınırı

Detaylı

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü ANKARA 2016 ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri

Detaylı

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER 5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER Yunus YELMEN* I-Girifl 01.10.2008 tarihinde yürürlü e giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun

Detaylı

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

İl Müdürlüğü: Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının İllerdeki Müdürlüğünü,

İl Müdürlüğü: Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının İllerdeki Müdürlüğünü, KENEVİR EKİMİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığından: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 21/10/1990 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 20672 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ Amaç ve Konusu: ESKĠ METĠN Amaç ve Konusu: YENĠ METĠN Madde 3 Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Türkiye de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak, B- Üretilen

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde 657 say l Devlet Memurlar Kanununun Yiyecek Yard m bafll kl 212. maddesinde, Devlet memurlar n n hangi hallerde yiyecek yard m ndan ne flekilde faydalanacaklar ve bu yard m n uygulanmas ile ilgili esaslar

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YGS Üniversite Kesin Kayıt İşlemleri (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) 1- Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet

Detaylı

İEİS Tüzük Değişikliği Önerisi

İEİS Tüzük Değişikliği Önerisi İEİS Tüzük Değişikliği Önerisi Mevcut Öneri Gerekçe Sendikanın Adı Merkezi ve Adresi Sendikanın Adı Merkezi ve Adresi Sendikanın kullanılmayan uzun adının, Tüzük Madde 1 Sendikanın adı: İlaç ve Kimya,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü SAKLI NÜFUS - Kişilerin nüfus kütüklerine yazılmamaları ve doğum olaylarının kanunda ön görülen süreler içerisinde nüfusa bildirilmemesi, saklı nüfus diye tanımlanan kişilerin varlığına neden olmaktadır.

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28711 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ KURULUŞ: Madde 1 İstanbul Kültür Üniversitesi, Anayasa, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı