7ECZANE H ZMETLER, ECZACILIK MEVZUATI VE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7ECZANE H ZMETLER, ECZACILIK MEVZUATI VE"

Transkript

1 7ECZANE H ZMETLER, ECZACILIK MEVZUATI VE DEONTOLOJ Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Eczac lar için önemli bir meslek kuruluflu olan Türk Eczac lar Birli i nin yap s ve ifllevleri hakk nda bilgi sahibi olabilecek, Eczac l k ve t p ile ilgili müstahzarlar hakk ndaki kanunu yorumlayabilecek, Uyuflturucu ve psikotrop ilaçlar n yaz ld reçetelerin yaz m nda ve sonras nda uyulmas gereken kurallar betimleyebilecek, Önemli bir ilaç da t m kanal olan ecza depolar n n kurulufl flekillerinden kaynaklanan farkl l klar analiz edebilecek, Ecza depolar nda bulundurulan ürünler ile ilgili iyi da t m ve muhafaza uygulamalar k lavuzunda yer alan maddeleri tart flabileceksiniz. Anahtar Kavramlar Türk Eczac lar Birli i Eczac Odalar Merkez Heyeti Yüksek Haysiyet Divan Büyük Kongre Ecza Depolar çerik Haritas Eczane Hizmetlerine Girifl, Eczac l k Mevzuat ve Deontoloji Kanun ve Yönetmelikler 2 G R fi TÜRK ECZACILARI B RL KANUNU SPENÇ YAR VE TIBBÎ MÜSTAHZARLAR KANUNU UYUfiTURUCU MADDELER N KONTROLÜ (MURAKABES ) HAKKINDAK KANUN ECZA DEPOLARI HAKKINDA KANUN

2 Kanun ve Yönetmelikler 2 G R fi Eczac l k alan nda önemli yeri olan meslek kurulufllar, bu kurulufllar oluflturan organlar ve bunlar n ifllevleri, eczac l k ve t p alanlar ndaki müstahzarlar n genel tan m ve korunmalar ile ilgili maddeleri içeren kanun maddeleri, ilaç ve benzeri ürünlerin da t m nda önemli rolü olan ecza depolar n n kurulufl ve iflleyifllerine iliflkin kanunda yer alan maddelerin aç klamalar, bu ünitenin amac kapsam nda sizlere yal n bir dille aktar lmaya çal fl lm flt r. TÜRK ECZACILARI B RL KANUNU Kanun No: 6643 Kabul Tarihi: Türkiye s n rlar içinde meslek ve sanatlar n yürütmeye yetkili olup da, özel kanunlar nda üye olamayacaklar belirtilenler hariç, sanatlar yla u raflan ve meslekleriyle ilgili hizmetlerde çal flan eczac lar n kat lmas yla; eczac lar n müflterek ihtiyaçlar n karfl lamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaflt rmak, eczac l n genel menfaatlere uygun olarak geliflmesini sa lamak; eczac lar n birbirleri ile ve halk ile olan iliflkilerinde dürüstlü ü ve güveni hâkim k lmak üzere, meslek disiplini ve ahlâk n korumak maksad yla tüzel kiflili e sahip kamu kurumu niteli inde Türk Eczac lar Birli i (TEB) kurulmufltur. Mesle ini serbest olarak icra eden (bir ifli yapan, yerine getiren, yürüten) veya özel kurulufllarda eczac l kla ilgili hizmetlerde çal flacak olan eczac lar, ifle bafllamadan önce bulunduklar ilin eczac odas na kaydolmaya ve üyelik ödevlerini yerine getirmeye mecburdurlar. Ancak, eczac odalar na kay tl eczac lar n kanunlarla kurulmufl di er meslek odalar na kaydolmak zorunlulu u bulunmamaktad r. Kamu kurum ve kurulufllar ile kamu iktisadî teflebbüslerinde aslî ve sürekli kadrolarda çal flan eczac lar ile herhangi bir sebeple meslek ve sanat yla u raflmayan eczac lar istedikleri takdirde eczac odalar na kaydolabilirler. Türk Eczac lar Birli i afla daki ögeleri bünyesinde bulundurur : Eczac Odalar Merkez Heyeti Yüksek Haysiyet Divan Büyük Kongre Türk Eczac lar Birli i ve eczac odalar, kurulufl amaçlar ve kanunda belirtilenler d fl nda hiçbir faaliyet gösteremezler; kendilerine kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili olmayan toplant ve gösteri yürüyüflü düzenleyemezler. Si- Hâkim: Egemenli ini yürüten, buyru unu yürüten, sözünü geçiren, egemen, baflta gelen, baflta olan, bask n ç kan, yarg ç, yüksekten bir yeri bütün olarak gören. Ahlâk: Bir toplum içinde kiflilerin uymak zorunda olduklar davran fl biçimleri ve kurallar, aktöre, sa töre, huylar. Teflebbüs: Giriflim, giriflme.

3 146 Eczane Hizmetleri, Eczac l k Mevzuat ve Deontoloji Protokol: Devletler aras ndaki iliflkilerde geçen yaz flmalarda, resmî törenlerde, devlet baflkanlar ile onlar n temsilcileri aras ndaki görüflmelerde uygulanan kurallar, bir toplant, oturum, soruflturma sonunda imzalanan belge. Malûl: Sakatl k, sakat kimse. Tanzim: K T S raya A P koyma, s ralama, düzenleme, düzen verme, yoluna koyma. yasetle u raflamazlar, siyasî partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket edemezler, bunlara maddî yard m yapamaz ve kabul edemezler. Onlarla siyasî iliflki ve iflbirli i içinde bulunamazlar, milletvekili ve mahallî idarelerin seçimlerinde herhangi bir aday veya grubu destekleyemezler. Birlik ve odalar, protokol kurallar na uygun resmî törenlere kat l r, amac na uygun ifllerde kullan lmak üzere tafl n r ve tafl nmaz mal edinebilir, lokal, misafirhane ve benzeri sosyal amaçl tesisler açabilir. Türk Eczac lar Birli i nin görevleri: Eczac l k mesle ine ait gelenekleri muhafaza ve gelifltirmeye çal flmak, Eczac lar n maddî ve manevî hak ve menfaatlerini korumak ve bunlar n halk n ve devletin menfaati ile en iyi flekilde telife (uzlaflt rmaya) çal flmak, Eczac l k mesle i ile ilgili kanun ve mevzuat n gere i gibi uygulanmas na yard m etmek, Üyelerinin daha yüksek bir meslek kültürüne eriflebilmesi için kütüphaneler açmak, dergi ç karmak, konferans ve kongreler düzenlemek, ayr ca gerekli ifl sahas bulmak, Özel htisas Komisyonlar na ilaç fiyat tarifelerini haz rlatarak Sa l k Bakanl - n n kontrol ve tasdikine sunmak ve tarifelerin uygulan p uygulanmad - n kontrol etmek, Üyelerinden yafll, malûl olanlarla, ölenlerin bakmakla yükümlü oldu u kimselere yard m etmek üzere meslektafllar aras nda yard mlaflma sand kurmak, Eczanesi bulunmayan yerlerde eczane aç lmas için teflebbüste bulunmak, Halk sa l ve eczac l k mesle i ile ilgili, resmî makamlarla karfl l kl iflbirli- i yapmak, Yerli t bbî müstahzarlar n kullan m n artt racak tedbirleri almak, 6197 say l Eczac lar ve Eczaneler Hakk ndaki Kanun gere i, eczanede tutulmas gerekli defterleri tanzim etmek. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ Türk Eczac lar Birli i tüzel kiflili e sahip kamu kurumu niteli inde, eczac lara ait önemli bir meslek kurulufludur. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ Türk Eczac lar Birli i ni daha yak ndan tan mak ve güncel bilgiler edinmek isterseniz adresini ziyaret ediniz. Eczac Odalar Türkiye de toplam 51 adet eczac odas vard r. Türkiye s n rlar içinde eczac odalar na kay tl K en T az A P150 eczac bulunan baz iller birleflerek bir oda olufltururlar. S n rlar içinde oda kurmak için yeter say da eczac bulunmayan illerdeki eczac lar n hangi illerdeki eczac lar ile birlefltirilerek yeni bir eczac odas kurulaca ve merkezinin hangi il olaca veya bu gibi illerdeki eczac lar n hangi il eczac odas - na ba lanaca ; memleketin co rafi ve ulafl m durumu ile eczac lar n toplu olarak bulunduklar iller göz önüne al narak Türk Eczac lar Birli i Merkez Heyeti nin önerisi üzerine Büyük Kongre taraf ndan kararlaflt r l r. Odalar kurulufllar n, Türk Eczac lar Birli i Merkez Heyeti arac l ile Sa l k Bakanl na bildirmekle tüzel kiflilik kazan rlar. Yeni kurulacak odalar n kurucu üyeleri Türk Eczac lar Birli i Merkez Heyeti nce atan r. Yeni kurulan odalar en geç üç ay içersinde organlar n n seçimini yapar. Bu seçim, odan n kuruldu u y l n bu kanunda yaz l ay nda yap lm fl say l r ve kanuni süreleri buna göre hesaplan r.

4 7. Ünite - Kanun ve Yönetmelikler 2 Eczac odalar na kay t için istenen belgeler flunlard r: Dilekçe, Özgeçmifl, Nüfus kâ d örne i, kametgâh ilmühaberi, Mezuniyet belgesinin fotokopisi, Üç adet foto raf. Eczac odalar : Umumî heyet, dare heyeti, Haysiyet divan ndan oluflur. Umumî heyet: Odalara kay tl üyelerin tümünün toplanmas ile teflekkül eder. Umumî heyet y lda bir kez eylül ay içerisinde say s n n ço unlu u ile toplan r. Yeterli ço unluk toplanmazsa toplant ertesi gün mevcut üye ile yap l r. Oda yönetim kurulu genel kurul toplant s n bütün üyelerine en az yirmi gün önceden taahhütlü mektupla ve gazete ilân ile duyurur. Bu bildirimde, toplant - n n yeri, günü, saati, gündem ve ayr ca toplant da yeterli ço unluk olmad nda yap lacak ikinci toplant n n yeri, günü ve saati bildirilir. Oda umumî heyetinin her nevi toplant lar na oda üyelerinin kat lmalar ve seçimli toplant larda da ayr ca oy kullanmalar zorunludur. Geçerli bir mazereti olmaks z n umumî heyet toplant lar na kat lmayanlar ile seçimli toplant larda oy kullanmayanlar, y ll k üye aidat kadar para cezas ile cezaland r l rlar. Umumî heyet toplant s n idare heyet baflkan açar. Toplant aç ld ktan sonra tart flmalar idare etmek üzere gizli oyla bir baflkan, bir ikinci baflkan ve iki sekreter seçilir. Oylarda eflitlik hâlinde baflkan n bulundu u taraf kazan r. Umumî heyetin görevleri flunlard r: dare heyetinin ve denetleyicilerin çal flma raporlar n incelemek, dare heyetinin bilânçosunu incelemek ve kabulü hâlinde ibra etmek, Bütçeyi tasdik etmek, dare heyetince veya üyeler taraf ndan önerilen (ve üyelerin ekseriyet/ço- unluk oylar yla kabul edilen) konular tart flmak, dare heyet üyelerini seçmek, Büyük kongreye gidecek asil ve yedek üyeleri seçmek, Üç asil ve üç yedek denetleyici seçmek, Haysiyet divan üyelerini seçmek. dare heyeti: Eczac odalar idare heyeti üyeleri, umumî heyet taraf ndan gizli oyla seçilir. Üye say s 250 ye kadar olan eczac odalar n n idare heyeti befl asil, befl yedek, 250 den fazla olanlarda yedi asil ve yedi yedek üyeden oluflur. dare heyetinin süresi iki y ld r. Bu süre içinde asil üyelerden aç lan yerlere yedeklerden en çok oy alan üye getirilir. Bir seneden fazla a r hapis veya üç seneden fazla hapis cezas na veya meslekî bir suçtan dolay hürriyeti tehdit eden bir cezaya veya meslek ve sanattan geçici men (yasaklama) cezas na mahkûm olanlar veyahut eczac odalar haysiyet divanlar n n karar ve yüksek haysiyet divan n n tasdiki ile geçici sanat icras ndan men edilenler idare heyetine seçilemezler. Yukar daki cezalara mahkûm edilmifl olanlar idare heyeti üyeli inden düflerler. Bu mahkûmiyetlerin devam süresince hiçbir üye seçimlere kat lamaz ve oy veremez. kametgâh ilmühaberi: Konut, yerleflim belgesi. 147 Teflekkül etmek: Belirmek, belli bir biçim almak, oluflmak, kurulufl olarak oluflmak. Taahhüt: Bir fley yapmay üstüne alma, üstlenme. bra etmek: Aklamak, suçsuz veya borçsuz oldu u yarg s na vararak birini temize ç karmak.

5 148 Eczane Hizmetleri, Eczac l k Mevzuat ve Deontoloji Bilânço: Bir kuruluflun, bir ticarethanenin belirli bir dönem sonundaki veya belirli bir gündeki tafl n r ve tafl nmaz varl klar ile bunlar sa lamak için kullan lan öz ve yabanc kaynaklar dengeli olarak gösteren çizelge. Huzur hakk : Belli bir konuyu görüflmek için toplanan bir kurulun üyelerine ödenen para. dare heyeti üyeleri ilk toplant da kendi aralar nda gizli oyla bir baflkan, bir genel sekreter, bir sekreter, bir sayman seçerler. dare heyeti en az on befl günde bir toplan r. Üst üste üç toplant ya mazeretsiz gelmeyen üye istifa etmifl say l r. dare heyetinin görüflmelere bafllayabilmesi için toplant da üye say s n n yar dan bir fazlas n n bulunmas flartt r. Oylarda eflitlik hâlinde baflkan n bulundu u taraf genellikle kazan r. dare heyetinin görevleri flöyle s ralanabilir: dare heyeti odan n bilânçosunu ve bütçesini haz rlayarak denetleyici raporu ile birlikte umumî heyete sunar. Odan n durumu ve faaliyetleri hakk ndaki raporunu umumî heyete okuduktan sonra ibras n ister. bra edilmeyen idare heyeti düflmüfl say larak yeni bir idare heyeti seçilir. Yeni seçilen idare heyeti eski heyetin süresini tamamlar ve bu suretle düflen idare heyeti üyeleri aradan iki sene geçmedikçe tekrar seçilemezler. Kanun haricinde menfaat temin etmek amac yla gerek üye ve gerekse meslek üyeleri ile baflka flah slar aras nda gizli anlaflmalar yap lmas na ve muvazaa (asl olmad hâlde menfaat amac yla yap lan hileli ifl, dan fl kl dövüfl) yoluyla müesseseler kurulmas na mâni olmak, Meslektafllar n Sa l k Bakanl nca kabul ve tasdik edilen formül, imal tarz ve fiyatlar d fl nda ilaç yapmalar n, kanunun müsaadesine ayk r olarak baflka flah s ve müesseselere ilaç satmalar n, konulan kâr hadlerine riayet etmelerini, eczaneler ve müstahzarlar hakk nda meslek adab na ve bu husustaki kanun hükümlerine uymayacak flekilde reklâm, ilân ve propaganda yapmalar n önlemek, Üyeler aras nda ç kacak meslek sorunlar n deontolojik kurallar çerçevesinde çözümlemek, Oda üyeleri ile iflverenler aras nda ç kabilecek sorunlar mevzuata uygun olarak çözümlemek ve çal flan meslek mensuplar n n ücret, huzur hakk ve mesai saatleri ile ilgili esaslar taraflar n karfl l kl menfaatlerini göz önünde bulundurarak düzenlemek, Oda üyeleri ile hasta ve hasta sahipleri aras nda ç kabilecek sorunlarda durumu uzlaflt rma (anlaflt rmak) yolu ile hâlletmeye çal flmak, Kütüphane açmaya gayret etmek, üyelerini ülkenin sa l k ve ilaç konular n incelemeye ve bu noktada araflt rmalar yapmaya teflvik etmek ve bunlardan ç kacak sonuçlara göre ilgili sa l k makamlar ndan dileklerde bulunmak, Mesle in fleref ve haysiyetini ve meslektafllar n hukuk ve menfaatlerini müdafaa etmek, Eczac lar n ticaret siciline kay t olabilmeleri için yeterli olacak oda kay t belgelerini vermek, Odaya yeni kaydolan, baflka odalara naklolan ve odadan kayd silinen üyeleri, en geç otuz gün içinde merkez heyetine bildirmek, Eczac l k ile ilgili kanunlar ve yönetmelikler ile deontoloji tüzü ü hükümlerinin ve oda ve birlikçe al nm fl meslekî kararlar n gerekti i flekilde uygulan p uygulanmad n belirlemek için, eczac lar n çal flmalar n ve ifl yerlerini denetlemek, Bölgelerindeki yerleflim yerlerinin özelliklerine göre eczaneler için tatil olacak günleri ve saatleri tespit etmek ve ihtiyac karfl layacak miktarda nöbetçi kalacak eczane veya eczanelere ait nöbet listelerini haz rlamak ve mahallin en büyük sa l k amirinin onay na sunmak, Nöbet görevlerini yerine getirmeyenler ile nöbetçi olmad klar hâlde eczanelerini kapatmayan eczac lar oda haysiyet divan na sevk etmek ve mahallin en büyük sa l k amirine bildirmek,

6 7. Ünite - Kanun ve Yönetmelikler 2 Oda ve üyelerin meslekî meselelerinin hâlli için, büyük kongre ve merkez heyeti kararlar ve ilkelerine ba l kalarak, bölgeleri dâhilindeki resmî makamlar nezdinde kendi protokol düzeyinde yaz l ve sözlü temaslarda bulunmak ve sonuçlar n merkez heyetine bildirmek, Önemli geliflmeleri üyelerine duyurmak, Meslek içi e itimleri yapt rmak, Etik kurallar na uygun çal flmayan eczanelerin denetimini sa lay p, gerekli cezaî uygulamalar gerçeklefltirmek, ki y l içerisinde üyelik vecibelerini yerine getirmeyen eczac lar n odaya üyelik kay tlar n, merkez heyetinin kabulü hâlinde silmek. Haysiyet divan : Her eczac odas nda bir haysiyet divan kurulur. Divan, befl asil ve befl yedek üyeden teflekkül eder. Süresi iki y ld r. Haysiyet divan üyesi umumî heyette gizli oyla seçilir ve oylar aç k olarak tasnif edilir. Haysiyet divan - na seçilebilmek için yurt içinde en az befl sene çal flm fl olmak flartt r. Bu özellikte üye ile divan tamamlanamad takdirde en az üç sene hizmet etmifl bulunanlar da seçilebilirler. Haysiyet divan üyeleri ilk toplant da kendi aralar ndan bir baflkan, bir ikinci baflkan, bir de sözcü seçerler. Haysiyet divan, odaya girmeyen veya bu kanun hükümlerine usulsüz davranan üyelerine flu cezalar verir: Yaz l ihtar, Fiilin ifllendi i tarihteki oda y ll k aidat n n dört kat ndan on befl kat na kadar para cezas, Üç günden yüz seksen güne kadar meslekten men etmek, Bir bölgede üç defa geçici meslekten men cezas alm fl olanlar o bölgede çal flmaktan men etmek. Haysiyet divanlar bu cezalar n verilmesinde s ra gözetmeksizin takdir hakk n kullan rlar. Haysiyet divanlar taraf ndan verilen disiplin cezalar aleyhine, karar n üyeye tebli inden itibaren, on befl gün içinde yaz l olarak itiraz edilebilir. tiraz dilekçesi, karar aleyhindeki belgelere dayanan savunma ile birlikte ve imza karfl l nda (yüksek haysiyet divan na gönderilmek üzere) oda idare heyeti baflkanl na verilir. Oda haysiyet divanlar, kendilerine intikal eden dosyalar azamî üç ay içerisinde karara ba lamak zorundad rlar. Eczac odalar n n gelirleri: Oda girifl aidat : Odaya kaydolacak her eczac n n ödeyece i aidatt r. Miktar, (500) rakam n n, kay t tarihinde devlet memurlar ayl klar n hesaplanmas na esas olmak üzere yürürlükte olan katsay ile çarp m suretiyle bulunacak tutard r. Y ll k aidat: Odaya kay tl her üyenin ödemeye zorunlu oldu u aidatt r. Miktar, (500) rakam n n, yukarda belirtilen katsay ile çarp m suretiyle bulunacak tutard r. Kamuda çal flanlar için, bu aidatlar % 50 indirimli al n r. En geç, flubat ay sonuna kadar ödenir. Ba fllar, yard mlar, yay n gelirleri ve sosyal faaliyetlerden elde edilen gelirler, Haysiyet divan taraf ndan verilen para cezalar, Merkez heyeti taraf ndan yap lacak yard mlar. Bir odadan di er bir odaya nakil hâlinde, girifl aidat ve y ll k aidat yeniden al nmaz. 149 Vecibe: Ödev, boyun borcu. Tebli : Bildirme, haber verme, bildiri. ntikal etmek: Bir yerden baflka bir yere geçme, geçifl.

7 150 Eczane Hizmetleri, Eczac l k Mevzuat ve Deontoloji Salt ço unluk: Oylamada, yar dan bir fazla üye say s n n oyuyla sa lanan ço unluk. Muhasip: Sayman, muhasebeci. potek: Bir borcun ödenece ine teminat olarak ödenince geri al nmak flart yla borçlunun alacakl ya verdi i de erli fley, rehin. Merkez Heyeti Merkez heyeti TEB i yurt içinde ve yurt d fl nda en iyi flekilde temsil etme yetkisine sahiptir. Birli in merkez heyetinin merkezi Ankara d r. Merkez heyeti iki y ll k bir dönem için meslekte befl y l n tamamlam fl büyük kongre delegeleri aras ndan seçilen on bir asil ve on bir yedek üyeden oluflur. Merkez heyeti on befl günde bir, üye tam say s n n salt ço unlu u ile toplan r. Merkez heyeti üyeleri kendi aralar ndan bir baflkan, bir ikinci baflkan bir genel sekreter ve bir muhasip seçer. Kararlar, toplant ya kat lan heyet üyelerinin salt ço- unlu u ile al n r. Oylarda eflitlik olmas hâlinde baflkan n oy kulland taraf üstün say l r. Büyük kongre, merkez heyetinin hesaplar n ifllemlerini ve faaliyetlerini denetlemek üzere üç asil üç yedek denetleyici seçer. Denetleyiciler kendi aralar ndan bir baflkan seçerler. Denetleme heyeti y lda en az bir defa merkez heyetini denetleyerek sonuçlar n bir rapor hâlinde merkez heyetine ve topland nda büyük kongreye sunar. Merkez heyetinin görevleri: Büyük kongre kararlar n yerine getirmek, Birlik ad na tafl n r ve tafl nmaz mal almak, satmak, ipotek etmek, Birli in eczac odalar ile ilgili ifllerini takip etmek, Eczac odalar n n çal flmalar n n ve ifllemlerinin düzen içerisinde olmas n sa lamak, takip etmek ve denetleterek, aksakl klar görülenlere ihtarda bulunmak, Her iki y lda bir büyük kongreyi toplamak, Lüzum görülecek hâllerde büyük kongreyi ola anüstü toplant ya ça rmak, Özel ve kamu kurum ve kurulufllar ile üyeler aras ndaki meslekî faaliyetlerle ilgili ifllemleri kolaylaflt r c tedbirler almak, bilgi al flveriflinde bulunmak, meslekî kurallar n ve deontolojinin uygulanmas n sa lamak, Kendi görev alanlar n ilgilendiren kanun ve tüzüklerin uygulanmas na yönelik yönetmelik taslaklar n haz rlayarak büyük kongrenin onay na sunmak, kabul edilenleri Resmî Gazete de yay mlatmak, Birlik merkezinde çal flt r lacak kimselerin say ve ücretlerini belirlemek, Eczanelerden sa l k hizmeti sat n alacak bütün kamu ve özel kurum ve kurulufllarla anlaflmalar yapmak, imzalanan protokole uygun tip sözleflmeleri bast rmak ve belirleyece i bedel karfl l eczanelere da tmak, Seri ve s ra numaral aidat tahsilat makbuzlar ile odalarca kullan lacak her türlü matbu (bas l ) evrak bast rmak ve bedeli karfl l nda da tmak, Yüksek Haysiyet Divan Yüksek haysiyet divan büyük kongre taraf ndan seçilen dokuz asil ve dokuz yedek üyeden oluflur. Yüksek haysiyet divan na seçilebilmek için Türkiye de en az on befl sene meslekte çal flm fl olmak ve bu kanunun 30. maddesinde yaz l cezalardan herhangi birini almam fl olmak gerekir. 1 Türk Eczac lar SIRA Birli i S ZDEKanunu nun 30. maddesini inceleyiniz. Divan Ankara da Türk Eczac lar Birli i Merkez Heyeti nde ola an olarak haziran ve ekim aylar nda olmak üzere y lda iki defa toplan r. Merkez heyeti baflkan veya son haysiyet divan toplant s n n baflkan n n daveti üzerine divan daha s k toplanabilir. Yüksek haysiyet divan n n süresi iki y ld r. Divan her toplant da gizli

8 7. Ünite - Kanun ve Yönetmelikler oyla bir baflkan ve bir raportör seçer. Toplant y bir önceki toplant n n baflkan, o Raportör: Bir komisyonun verdi i kararlar n yoksa en yafll üye açar. gerekçesini kaleme SIRA al p S ZDE Yüksek haysiyet divan n n verdi i kararlar, ilgili haysiyet divan na bildirilir ve genel kurul karfl s nda savunmakla görevlendirilen durum, hakk nda disiplin ifllemi yap lan kimseye tebli edilir. üye. Bütün kanunî ifllem ve süreler sonunda kesinleflen ihtar ve para cezalar na dair kararlar, ilgililerin kay tl oldu u odalarca; meslekten men cezalar na dair karar- lar, Sa l k Bakanl nca uygulan r. Yüksek haysiyet divan üçte iki ço unlu u ile toplan r ve mevcudun üçte iki ço unlu u ile karar verir. Bölge haysiyet divan taraf ndan verilen kararlar n yüksek haysiyet divan nda tetkiki ve görüflülmesi s ras nda ilgililerin talepleri üzerine yaz l veya sözlü ifadeleri al n r. Yüksek haysiyet divan, bölge haysiyet divanlar ndan SIRA gelecek S ZDE evrak ve kararlar inceledikten sonra uygun gördü ü takdirde ya aynen veya de ifltirerek kabul ve tasdik eder. tiraz etmesi hâlinde gerekçeleri ile birlikte dosyay haysiyet divan na gönderir. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ Yüksek haysiyet divan n n karar yla geçici olarak sanattan men edilen üyeler hiçbir surette sanatlar n icra edemeyecekleri gibi, eczaneleri de kapat l r. Tek eczane bulunan yerlerdeki eczaneler için verilen kapatma cezalar, kapatma müdde- tinin beher günü için karar tarihindeki oda y ll k aidat ndan az olmamak üzere befl kat na kadar para cezas na tahvil olunur (çevrilir). Yüksek haysiyet divan nca verilen para cezalar n tebli tarihinden itibaren otuz gün içinde ödemeyenler hakk n- da cra flâs Kanunu hükümlerine göre ifllem yap l r. cra ve flâs Kanunu nun metninini incelemek isterseniz adresine baflvurunuz. Büyük Kongre Büyük kongre, eczac odalar umumî heyetlerince ve gizli oy ile seçilen üyelerden oluflur. Odalardan; ki yüz e kadar üyesi olanlar, befl asil, befl yedek, Befl yüz e kadar üyesi olanlar, yedi asil, yedi yedek, Befl yüzden fazla üyesi olanlar, yedi üyeye ilave olarak befl yüzden fazla her tam befl yüz üye için birer üye seçilir. Üyelerin ilgili eczac odas üyesi ve mesleklerinde bilfiil ve asgarî befl y l n doldurmufl bulunmalar flartt r. Üye adedinin tespitinde, birlikteki üye kay tlar esas al n r. Kongreye ifltirak edecek olan sivil ve askerî eczac lara mensup olduklar vekâlet, daire ve müessese taraf ndan izin verilmesi mecburidir. Büyük kongre, üyelerinin ço unlu u ile toplan r. lk toplant da ço unluk bulunmazsa bir gün sonra mevcut üye ile toplant s n yapar. Kongre, merkez heyeti baflkan taraf ndan yoklama yap larak aç l r. Kongreyi idare etmek üzere gizli oy ile bir baflkan, bir ikinci baflkan ve sekreter seçilir. Birli in ola an büyük kongresi her iki y lda bir kere kas m ay nda Ankara da toplan r. Ola an kongre d fl nda merkez heyeti veya büyük kongre, asil üyelerinin üçte birinin yaz l talebi ile ola an üstü de toplan r. Büyük kongrenin görevleri: Merkez heyetinin ve denetleyicilerin y ll k çal flma raporlar n incelemek, Merkez heyetinin bilânçosunu tetkik ve kabulü hâlinde ibra etmek, Bütçeyi tasdik etmek, Bilfiil: fl olarak, ifl edinerek, gerçekten, eylemli olarak.

9 152 Eczane Hizmetleri, Eczac l k Mevzuat ve Deontoloji Merkez heyeti üyelerini seçmek, Yüksek haysiyet divan üyelerini seçmek, Üç asil ve üç yedek denetleyici seçmek, Merkez heyeti taraf ndan teklif olunan konular görüflmek, Eczac odalar n n ihtiyaçlar n tespit etmek, Eczac odalar n n iç ifllerini görüflmek, Eczac odalar n n merkez heyetine gönderdikleri y ll k çal flma raporlar hakk nda bilgi edinmek. Sa l k Bakanl, TEB ile eczac odalar üzerinde gözetim ve denetim hakk - na sahiptir. Bu kurulufllar n idarî ve malî yönden denetimi Sa l k Bakanl nca yap l r. Reaktif: Kimyasal bileflime veya ayr fl ma u ratarak nitelik belirlemede kullan lan bileflikler, belirteç, miyar. Tentür: Bitkisel ve hayvansal kökenli ilaçlar n alkol, eter ve benzeri çözücülerde çözünen k s mlar n ay rma metoduyla haz rlanan renkli ve berrak s v ilaç formu. SPENÇ YAR VE TIBBÎ MÜSTAHZARLAR KANUNU Kanun No: 1262 Kabul Tarihi: Yirmi üç maddeden ve dört ek maddeden oluflmufltur. Bu kanun kapsam nda ispençiyari ve t bbî müstahzarlar flu flekilde tan mlanmaktad r; Kodekste yaz l flekil ve formül d fl nda, bilimsel kurallara uygun olarak ve sabit bir flekilde yap larak, yapan n ismiyle ya da özel bir isim alt nda (ticarî isim) ticarete ç kar lan ve tababette kullan lan, her nevi basit ve bileflik, tedavi edici özelli i olan formülasyonlara ispençiyari ve t bbî müstahzar ismi verilir. Reçeteyle verilmesi flart olan tüm müstahzarlar ancak reçete ile ve di erleri reçetesiz olarak sadece eczane ve ecza depolar nda kanun gere ince sat l r. Difl tozlar, sular ve macunlar sat fl bu maddeye tabi de ildir. Bu kanunun 2. maddesinde yap lan tarih ve 4348 say l düzenleme gere ince: A) Baz maddeler t bbî müstahzar say lmaz ve reçetede yaz lsa dahi eczane d - fl nda sat labilir. Bunlar; ilaçl sabunlar, kimyevî maddeleri ihtiva etmeyen t bbî g - dalar ve (saç sular ve boyalar, difl tozlar, sular ve macunlar ) zehirli madde tafl - mayan bütün tuvalet malzemeleri t bbî müstahzar say lmaz. B) Ancak baz müstahzarlar bu maddenin d fl nda tutulur. fiu formülasyonlar için izin almak gerekmez: Baz afl ve serumlar ve korunma tedavi maddeleri herhangi bir etken madde ile kar flt r lmam fl ise, Hayatî önemi olan hulâsalar (özüt, ekstre), biyokimya tahlillerinde kullan - lan reaktifler ve bunlara benzer maddeler, Do rudan do ruya halka sat lmas na elveriflli olmamak ve özel bir isim alt nda veya yapan n ismiyle an lmayarak yaln z içindeki etken maddenin ismini tafl mak üzere yap lan, kodekste flekilleri yaz l basit komprimeler (tablet, hap), ampuller, tentürler ve her türlü hulâsalar ve benzeri klinik müstahzarlar. Bunlar d fl nda her türlü t bbî müstahzarlar n, bir ilaç fabrikas nda yap lmas ya da yurt d fl ndan ithal edilmesi gerekir. Ülkemizde imal edilen bütün ispençiyari ve t bbî müstahzarlar n piyasaya ç kar lmas ndan ve yurt d fl ndan ithal yoluyla Türkiye ye getirilecek olanlar n ithalinden önce Sa l k Bakanl ndan izin almak gerekir. Kodekse dâhil olmad hâlde 1. maddede say lan ispençiyari ve t bbî müstahzar özelli ine sahip olmay p tek kimyasal madde içeren ve kimyasal sanayii fabrikalar taraf ndan hastal klar n tedavisinde kullanmak üzere yeniden sat fla ç kar lan kimyevî ve t bbî maddelerin ithalinde Sa l k Bakanl ndan izin al n r.

10 7. Ünite - Kanun ve Yönetmelikler 2 Türkiye de müstahzar üretimine, laboratuvar, fabrika ve imalâthane açmaya Türk hekim, eczac ve kimyagerleri izinlidir. Veteriner hekimlikte kullan lan ilaçlar için veteriner hekimler ve difl hastal klar için kullan lan ilaçlar için difl hekimi olan bir mesul müdürün sorumlulu u alt ndaki gerçek ve tüzel kifliler yetkilidir. Bu kanuna göre ilaç üretim yerinin her türlü sa l k ve ilmî (bilimsel) flartlara uygun olmas gerekir. Bu yerler Sa l k Bakanl n n teftifli alt ndad r. Müstahzar üretimi için önce Sa l k Bakanl na baflvurulur. Baflvuru dilekçesinde, üretilecek müstahzardan befl numune ile müstahzar oluflturan maddenin cinsi ve miktar aç k olarak bildirilir. Formülasyon, müstahzar n konulaca kap ve ambalaja ait örnekler ve prospektüs örne i, müstahzar n fiyat n gösterir bir belge Sa l k Bakanl na verilir. Bakanl kça bu belgeler incelenir, analizler yap l r ve e er gerekli flartlar tafl yorsa izin verilir. Bir müstahzar n tafl mas gereken özelliklerini flöyle s ralayabiliriz: Müstahzar üretmek için izin isteyen kiflinin kanunda say lan yetkiyi tafl - mas, Yap lacak müstahzar n kullan lmas nda sa l k aç s ndan bir mahzur bulunmamas, Yap lan analizinde verilen formüle uygun ve bildirilen tedavi edici özelli i tafl mas, Verilen formülün müstahzar hâlinde halka sunulmas nda fayda bulunmas, Bilimsel kurallara göre yap lm fl olmas ve uzun süre saklanmas hâlinde bozulmaya müsait olmamas, yani stabil olmas, Fiyat n n ve isminin uygun olmas. Üretilen müstahzar n hekim reçetesi ile veya reçetesiz sat lmas konusu bakanl kça belirlenir ve verilecek ilaç ruhsat na yaz l r. Bu kanun gere ince yap lmas na izin verilen müstahzarlar n isimleri Resmî Gazete de ilân edilir. Analiz ve ruhsatname harçlar baflvuran kifli taraf ndan ödenir. D fl ülkelerden getirilen müstahzarlar için izin talebi ancak Türkiye dâhilinde çal flmas na izin verilen eczane, ecza deposu sahipleri ya da bu müstahzarlar üreten fabrikalar n veya laboratuvar n Türkiye de oturan vekilleri taraf ndan istendi i zaman kabul edilir. Bu gibi müstahzarlar için de yine Türkiye de üretilen ilaçlar için verilen dilekçe gibi Sa l k Bakanl na bir dilekçe verilir. Ancak bu dilekçe eklerinde baz de ifliklikler vard r: Müstahzar n imal edildi i yer, Bu müstahzara ait Türk Konsolosluklar na tasdik ettirilen prospektüs, Üretildi i ülkede reçeteli veya reçetesiz sat ld n gösterir bir belge var ise onayl sureti, Befl adet numune. Tüm bu ekler dilekçe ile birlikte Sa l k Bakanl na verilir. Bakanl k benzeri bir araflt rmadan sonra uygun görürse ithal edilmesine izin verir. thal edilmesine izin verilen ilaçlar n isimleri de yine Resmî Gazete de ilân edilir. Bakanl k iki ay içinde incelemelerini tamamlar. E er bu süre içinde bitiremez ise bu süre gerekti i kadar uzat labilir. zin al narak ticarete sunulan yerli müstahzarlar n safl ndan ve formülüne uygun olarak üretilmesinden üreten fabrika veya laboratuvar sorumludur. D flar dan ithal edilen ilaçlar için sorumluluk ithal eden kiflilerdedir. Gerek duyuldukça piyasadan gelifligüzel numune al narak kontroller yap labilir. Bu numuneler üzerinde yap lan analizler sonucunda, müstahzar yap s nda formülasyona uyulmad veya tedavi edici etkisini azaltacak veya kaybettirecek özel- 153 Prospektüs: laçlar n bileflimi, yan etkileri vb. ile nas l kullan laca n anlatan bilgileri içeren tan tma yaz s, tarife. Stabil: Dayan kl, sa lam, kararl, de iflmez.

11 154 Eczane Hizmetleri, Eczac l k Mevzuat ve Deontoloji likler tespit edilirse ruhsat sahibi ve müstahzar n bu flekilde üretildi ini bilerek eczanede satan veya satmay arz eden kifliler, temin ettikleri veya temin etmek istedikleri ç kar n iki kat ndan az olmamak kofluluyla para cezas ile cezaland r l rlar. Tekerrürü (tekrar ) hâlinde, ilaç üretenler veya ruhsats z olarak üretilen ilaçlar satan veya satt ranlar a r para cezas ile cezaland r l rlar. Bunun da tekerrürü hâlinde ruhsat geri al n r. Bir müstahzar n yap s nda, isminde, ambalaj nda yap lmas düflünülen her türlü de iflikli in, yap lmadan önce ilgili bakanl a bildirilmesi zorunludur. Bütün müstahzarlar n d fl ambalaj üzerinde ve prospektüsünde aç k ve Türkçe olarak ruhsat sahibinin ve yap lan laboratuvar veya fabrikan n ad, adresi, ruhsat numaras ve tarihi, nas l kullan laca ve fiyat yaz l olmal d r. Müstahzar n yap s ndaki etken maddenin cinsi ve miktar ve üretildi i tarih yaz l olmal d r. Bunun yan nda reçeteli veya reçetesiz sat l p sat lmayaca da ambalajda belirtilmifl olmas gerekir. Müstahzar öven veya tafl mad klar bir tak m tedavi edici özellikleri gösteren veya tedavi SIRA edici S ZDE özellikleri büyüterek film, fl kl veya fl ks z ilân, radyo veya bas n yoluyla reklâm yap lamaz. Ancak bilimsel toplant lar yap labilir. Bunlara uymayan kifliler kanunun ilgili hükmünce cezaland r l r. Kodekse dâhil olmad hâlde müstahzar mahiyetinde olmayan ve kullan m nda fayda görüldü ü bütün t p dünyas nda kabul edilmifl olan ilaçlar ile bilimsel denemelerde kullan lan kimyasal ve hayatî terkiplerinden ülkeye ithallerinde, ithal Terkip: Birleflim, birlefltirme, bir araya getirme. edenlerin baflvurular olmaks z n ithallerine izin vermek Sa l k Bakanl n n yetkisindedir. Yurt d fl nda üretilen ilaçlar izinsiz olarak ithal etmek veya satmak kaçakç l k suçunu oluflturur. Bu kanunun ek maddelerinde; yukar da bahsedilen ceza gerektiren durumlarda uygulanacak cezalardan bahsedilmektedir. Kifliye zarar verecek flekilde yap lm fl olan ilaçlar üretenlere bu cezalar haricinde 765 say l Türk Ceza Kanunu nun 395. maddesi hükümleri de tatbik olunur. Bu AMAÇLARIMIZ müstahzarlar AMAÇLARIMIZ zaptolunarak (kay t alt na al narak) mahkeme karar yla yok edilir. Afyon: Olgunlaflmam fl haflhafl (Papaver somniferum) bitkisi kapsüllerinin çizilmesiyle s zan ve p ht laflan s v, havan n etkisiyle kahverengiye döner. Bu s v afyondur. Eczac l kta morfin, kodein, tebain, papaverin gibi çefltli alkaloitlerin yap m nda kullan l r. Morfin: Formülü C 17 H 19 NO 3.H 2 O, molekül a rl 285,33 g olan, suda az çözünen narkotik a r kesici (narkotik analjezik) olarak kullan lan, uzun süre kullan ld nda ba ml l k yapan afyon alkaloitlerinin en önemlisi. 765 say l Türk K Ceza T A PKanunu nun tam metnini merak edip incelemek isterseniz Zekeriya Y lmaz n Anayasa/Türk Ceza Kanunu/Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu/ lgili Mevzuat (Ankara: Seçkin Yay nevi, 2001) adl kitab ndan yararlanabilirsiniz. UYUfiTURUCU MADDELER N KONTROLÜ (MURAKABES ) HAKKINDAK KANUN Kanun No: 2313 Kabul Tarihi: T bbî afyon ve afyondan yap l ilaçlar n, morfin ve tuzlar n n, morfinin asitlerle oluflturdu u bütün eter ve bunlar n tuzlar n n, kokain ve kokainin elde edildi i koka yapra n n ve koka yapra ndan elde edilen tropa kokain ve bütün tuzlar n n, ayr ca içinde % 0,20 oran ndan fazla morfin ve tuzu içeren, ya da % 0,10 dan fazla kokain ve tuzlar n içeren bütün ilaçlar n ya da bunlar n kimyasal yap s na benzer bütün maddelerin ithal, ihraç ve iç sat m Sa l k Bakanl n n kontrolü alt ndad r. Esrar yap m nda kullan lan Hint Keneviri (Cannabis sativa) bitkisinin lif, tohum, sap ve benzeri amaçlarla ekimi, Tar m ve Köyiflleri Bakanl n n iznine tabidir. Bakanl k bu gibi amaçlarla kenevir ekimi yap lacak yerlerin tespit, ilân ve üretimini kontrol eder. Bu konuya ait uygulama esaslar, bakanl kça ç kar lacak yönetmelikte belirlenir.

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ

YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ R.G. 02 Mart 2005 - Say : 25743 YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ Bakanlar Kurulu Karar 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanunun 51 inci Maddesine Göre Uygulanmakta Olan Gecikme Zamm Oran ile lgili

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL

ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 say l Resmi Gazete de yay mlanan Özel Hastaneler Yönetmeli inin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326-15.02.2008/26788-23.07.2008/26945-11/3/2009/27166

Detaylı

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0 SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Dr. Verda Ersoy Av. Mustafa Güler Dr. Hakan Giritlioğlu SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Birinci Baskı, Mayıs 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER Ankara - 2007 T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No:4 06800 Bilkent / ANKARA Tel:

Detaylı

USULSÜZ TEBL GAT ve MEMURUN filem NDE CRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU U

USULSÜZ TEBL GAT ve MEMURUN filem NDE CRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU U USULSÜZ TEBL GAT ve MEMURUN filem NDE CRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU U ENVER KARMIfi (*) BÖLÜM -A TEBL ED LM fi TEBL MAZBATASINA DAYANARAK filem YAPACAK KAMU GÖREVL LER, PTT MEMURUNUN YER NE GET RD TEBL GAT filem

Detaylı

SYKONSEPT. Ocak - fiubat 2012 Y l: 8 Say : 43 ki ayda bir yay nlan r.

SYKONSEPT. Ocak - fiubat 2012 Y l: 8 Say : 43 ki ayda bir yay nlan r. SYKONSEPT Ocak - fiubat 2012 Y l: 8 Say : 43 ki ayda bir yay nlan r. D fl Ticaretin Ordinaryüsü: Gümrük Müflavirleri Uluslar Aras Teslim fiekilleri Yaflamsal Uzmanl k: Sat fl Ata Karnesi Nedir? K fla Özel

Detaylı

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR VERG DE GÜNDEM VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR Mehmet KORKUSUZ Geçti imiz y l, vergilendirme sistemimizde önemli bir ad

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

Av. HAL DE SAVAfi (1)

Av. HAL DE SAVAfi (1) ÖZEL HASTANELER N VE DOKTORLARIN TIBB FAAL YETLERDEN DO AN HUKUK SORUMLULUKLARININ RDELENMES (YARGITAY 13. HUKUK DA RE S N N 8.7.2005 TAR HL KARARI ÇERÇEVES NDE) Av. HAL DE SAVAfi (1) KARAR ÖZET Yarg tay

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

IV/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1

IV/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1 Devlet Arfliv Hizmetleri Hakk nda Yönetmelik (*) B R NC KISIM Amaç, Kapsam ve Tarifler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac, kamu kurum ve kurulufllar ile flah slar elinde bulunan arfliv malzemesi ve ileride

Detaylı

GABB. SORU VE CEVAPLARLA 6360 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6

GABB. SORU VE CEVAPLARLA 6360 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6 GABB SORU VE CEVAPLARLA 660 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6 Mart 204 GÜNEYDO U ANADOLU BÖLGES BELED YELER B RL SORU VE CEVAPLARLA 660 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER

Detaylı

100 soruda yeni teflvik uygulamas

100 soruda yeni teflvik uygulamas 100 soruda yeni teflvik uygulamas (2009/15199 say l BKK) ndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnas Faiz deste i Sigorta prim deste i Tafl nma deste i Yat r m yeri tahsisi Sunufl

Detaylı

TRAC ESK fieh R fiubes TA2KF

TRAC ESK fieh R fiubes TA2KF A M A T Ö R T E L S i Z C i L i K K u r s n o t l a r TRAC ESK fieh R fiubes TA2KF Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti BU ÇALIfiMADA EME GEÇENLER Prof.Dr. Levend KILIÇ Yrd.Doç. Erhan ERO LU TA2EJ R dvan

Detaylı

ADANA NIN GURUR TABLOSU

ADANA NIN GURUR TABLOSU YAYINI YIL: 17 SAYI: 325 1 TEMMUZ 2015 Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamas nda kapsam geniflletildi Maliye Bakanl nca 20.06.2015 tarih ve 29392 nolu Resmi Gazete de yay mlanan 454 seri nolu

Detaylı

HESAP AÇILIfi KARTONU. Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:... fl Adresi:... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi ve No:...

HESAP AÇILIfi KARTONU. Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:... fl Adresi:... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi ve No:... 1/1 HESAP AÇILIfi KARTONU ACENTA: HESAP NO: Müflterinin: Ad/Adlar :... Do um Yeri ve Tarihi:... Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:...... fl Adresi:...... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi

Detaylı

AMER KA HUKUK S STEM NE KISA B R BAKIfi

AMER KA HUKUK S STEM NE KISA B R BAKIfi AMER KA HUKUK S STEM NE KISA B R BAKIfi AV. NEZ H SÜTÇÜ Bu yaz da Amerika Barolar Birli i ne (American Bar Association) ait internet sitesinde (www.abanet.org/media/factbooks/judifact.pdf), yer alan 75

Detaylı

2012 Faaliyet Raporu

2012 Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A.fi. 2012 YILI FAAL YET RAPORU F NANSAL DURUM TABLOSU (B LANÇO), GEL R TABLOSU, BA IMSIZ DENET M RAPORU ve DENETÇ RAPORU Yönetim Kurulumuzun 13/02/2013

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

100 Soruda Serbest Bölgeler

100 Soruda Serbest Bölgeler 100 Soruda Serbest Bölgeler Sunufl Serbest bölgeler; siyasal olarak ülke s n rlar içinde olmakla beraber gümrük hatt d fl nda say lan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara iliflkin hukuki ve

Detaylı

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR Av. NEZ H SÜTÇÜ Tebligat, adli ifllemlerin yap lmas nda bafllang ç teflkil eden ve bu ifllemlerin hukuki sonuçlar n n do mas n sa layan flekli bir ifllemdir. Tebligat ifllemi

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 2 2008 Faaliyet Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Migros Türk T.A.fi., SPK n n 4 Temmuz 2003 tarih ve 35/835 say l karar ile kabul edilen ve ilk defa Temmuz 2003'te kamuya aç klanan Kurumsal

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i Yay n : 31/12/2005 tarihli ve 26040 say 3.Mükerrer Resmi Gazete NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli

Detaylı