Cenk Pa/o* "Dr. Muzaffer Sencer'in aziz hattrasma" Ekende yok, biçende yok Yernede ortak Osman!t. Halk deyişi. GiRiZGAH

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cenk Pa/o* "Dr. Muzaffer Sencer'in aziz hattrasma" Ekende yok, biçende yok Yernede ortak Osman!t. Halk deyişi. GiRiZGAH"

Transkript

1 EKONOMIK Y AKLAŞIM 39 OSMANLI imparatorlugu'nda TARIMSAL ÖRGÜTLENME Cenk Pa/o* "Dr. Muzaffer Sencer'in aziz hattrasma" Şalvan şaltak Osman!t Eğeri kaltak Osman!t Ekende yok, biçende yok Yernede ortak Osman!t Halk deyişi GiRiZGAH Günümüz Türkiye'sinin ana ekonomik karakteri ve sosyal yapısını büyük ölçüde Osmanlı dönemi belirlemiştir. Başka bir deyişle, küçük köylü aile işletmelerine dayanan sosyo-ekonomik yapıyı, Osmanlı miri toprak rejimi ve çift-hane sistemine borçluyuz. Gerçekten de 1950'ye kadar Türkiye'nin sosyoekonomik yapısı, Osmanlı dönemindeki geleneksel temel özelliklerini koruyabilmiştir. Bu açıdan, bugünü anlayabilmenin anahtarı olarak geçmişten yararlanmak gerekmektedir. Kısaca, rrıiri rejim, toprakların kamusal statüsünü; çift-hane ise hem bir çift öküzle ekilebilecek büyüklükteki tarımsal işletmeyi hem de vergilerneye esas sayılan köylü ailesinin üretici emek ünitesini nitelemektedil İşte bu yapı Osmanlı ekonomisine damga vuran temel karakteristiktil Esasen Osmanlı İmparatorluğu'nun iktisadi temeli (diğer tüm prekapitalist ekonomilerdeki gibi) tarımsaldı. Teknoloji üretimde öküz ve karasabana; kara ulaşımında at, eşek ve deve kervanlarına; deniz ulaşımında ise kadırga ve kalyaniara dayalıydı. Aslında devletin * Arş. Gör. Gazi Üniversitesi i.i.b.f., iktisat Bölümü **Bir derleme niteliğincieki bu çalışma; Ö. L. Barkan, M. Sencer, H. inalcık ve M.A. Kılıçbay gibi değerli tarihçilerimizin yeniden okunmasına yol açabilirse görevini yerine getirmiş olacaktır. Ekonomik Yaklaşım, Cilt 7, Sayı21, Yaz 1996

2 40 Cenk Po/o (merkezin) temel sorunu, düzene sokmuş olduğu ekonomik artığı denetlernek ve genişletmek; dahası sürekliliğini sağlayabilmekti. Bu durum, bir yandan imparatorluğun denetimi altındaki toprak ve İşgücünü artırmak için düzenli aralıklarla yayılınacı savaşlara; diğer yandan toplumsal çatışmayı en alt düzeye indirecek ve bir bakıma sistemin kendini yeniden üretmesini sağlayacak rasyonel bir toprak - işgücü ilişkisinin kurulmasına yol açmıştır. Osmanlı toplumu belirgin bir biçimde iki ayrı sınıftan oluşmaktaydı: Yönetici sınıf ve reaya. Göçebe topluluklarından, köylülerden, zenaatkarlardan ve tüccarlardan oluşan reaya üretim ve ticareti gerçekleştiriyor ve padişaha vergi ödüyordu. Üretimle uğraşmayan egemen sınıf üyeleri, padişahın temsilcileri sıfatıyla, kendileri ve padişah için vergi toplama yetkisini kullanarak devletin ve askeri örgütlenmenin sürekliliğini sağlıyorlardı. imparatorluk ekonomisi, taşradaki askeri örgütlenme aracılığıyla düzenleniyor ve iktisadi artığa bu örgütlenme aracılığıyla el konuluyordu. Kuramsal olarak tüm topraklar padişahındı. Yönetici sınıfın ayrıcalığı vergi toplama yükümlülüğü ve devlete hizmet (ya da padişaha kulluk) etmekti. Vergi toplama yetkisi, devlete temel olarak askeri hizmet sağlama karşılığında, yönetici sınıf üyelerine tırnar adı altında verilmiştir. İşte Osmanlı' da tarımsal örgütlenmenin (aynı zamanda iktisadi ve mali örgütlenmenin) belkemiğini oluşturan tırnar sistemi ve miri toprak rejimi budur. Osmanlı'da tarımsal örgütlenme demek, doğrudan üretici olan köylünün artı ürününe hangi mekanizmalar aracılığıyla, nasıl ve kim tarafından el konulduğunu belirlemek demektir. Bu nedenle çalışmamızın ilk bölümü tırnar sistemi ve işleyişi' ne ayrılmıştır. Bu bölümde, ilk olarak, özellikle kuruluş devrinde Anadolu Selçukluları ve Bizans'tan arta kalan feodal unsurları ya da merkez-kaç güçleri temizlemeye/içinde eritıneye uğraşan Osmanlı merkezinin bu sırada devraldığı toprak ve mülkiyet ilişkileri incelenecektir. Esasında Osmanlı, bu dönemde karşılaştığı bireyselleşmeye başlamış mülkiyet ilişkilerini kamusal mülkiyete dönüştürmeye çalışmış ve bunun aracı olarak da miri toprak sistemini ya da tırnar sistemim kullanmıştır. Bu bölümün ikinci alt başlığıyla önce tırnar sisteminin merkez açısından önemi, sistemde tımarlı sipahilerin statüsü ve tımarın tanımı ele alınacak; daha sonra doğrudan üretici olan reayanın statüsü ve temel tarımsal işletme olan raiyyet çiftliği ve özellikleri çözümlenecektir. Klasik dönem olarak adlandırdığımız yıllarını kapsayan ilk bölümde, amacımız, tarımsal örgütlenmenin temel özelliklerini kendi özgül yapısı içinde anlayabilmektir. Yoksa hiç bir şekilde Osmanlı üretim tarzını, feodalite ve ATÜB tartışmaianna boğarak ıskalamak değildir. İkinci bölüm, özellikle 16. yüzyılın ikinci yarısından sonra başlayan ve 20. yüzyıl başlarına kadar çeşitli aşamalardan geçerek iyice bozulan miri toprak rejimini inceliyor. İlk alt bölüm daha çok tırnar sistemindeki bozulmayı, Barkan'ın deyimiyle soysuzlaşmayı, çözümlemek amacındadır. Kabaca 16. yüzyıl sonlarından Tanzimat'a (1839) kadar olan dönemi kapsayan bu bölümde; iltizam-mültezim sistemi incelenecektir. Bu usül, sadece tırnar sistemine ve etkinliğine son vermekle kalmayıp, gerek miri rejim gerekse devlet maliyesi i çin büyük handikaplar yaratmıştır. Merkezin karşısında güçlü bir ayan (bey, voyvoda) sınıfı bulduğu bu dönem, aynı zamanda devlet maliyesinin bozulduğu, Osmanlı'nın giderek

3 EKONOMIK Y AKLA~IM 41 Avrupa etkisi altına ve dolayısıyla çevre!eşme sürecine girdiği bir dönemdir. Toprağın bizzat bir spekülasyon aracı haline dönüşmeye başladığı bu dönemde, köylüler giderek yoksullaşmış ya ırgat ya da ortakçı sıfatıyla artan sayıda köylü, yine o dönemde beliren büyük çiftliklerde çalışmak zorunda kalmıştır. Bu süreçte küçük bağımsız aile işletmelerini korumaya gayret eden miri toprak rejimi esaslı darbeler almıştır. Esasında toprakta mülkiyet ilişkilerini değiştiren ve tarımsal örgütlenmeyi temelinden sarsan asıl dönüşümlerin tohumları Tanzimat Fermanı ve 1858 tarihli Arazi Kanunnamesiyle atılmıştır. Bu dönemde kapitalist dünya ile bütünleşmenin de etkisiyle buğday-arpa gibi geleneksel tarım ürünleri yerine; (özellikle Ege' de) daha çok dış pazara dönük pamuk, tütün, incir, üzüm gibi ürünlerin üretimiyle uğraşan büyük çiftlikler kurulmuştur. Toprakta özel mülkiyete geçişin tarihsel durak noktalarını inceleyen bu bölümü değerlendirme bölümü izieyecek ve çalışma böylece noktalanacaktır. 1. OSMANLI TOPRAK REJiMiNiN TEMEL ÖZELLİKLERi Osmanlı ekonomik dokusunun tüm kurumları, kuruluş ile 16. yüzyıl arasında oluşmuş, olgunlaşmış ve özgün bir Osmanlı Üretim Tarzı' ndan sözedilecek düzeyde birbirleriyle adeta eklemleşerek, bütünleşmiştir (Kılıçbay, 1985: 316). Dolayısıyla Osmanlı tarımsal örgütlenmesi ya da tımar sistemının oluşum dinamikleri ve işleyiş mekanizmalarının daha iyi kavranabilmesi açısından; süreç içinde temel rolün toprak tarafından üstlenildiği Osmanlı merkezileştirme hareketinin yok etmeye ya da içinde eritıneye yöneldiği Bizans ve Selçuklu merkez-kaç güçlerinin (feodal güçler) ve bu iki devletten Osmanlı tımar sistemine miras kalan kurumların Osmanlı iktisadi ve toplumsal yapısına etkilerini kısa bir tarihi süzgeçten geçirmek gerekmektedir. Yukarıda değinilen bu işlevi ilk alt bölüm yerine getirmeye çalışacaktır. Açıktır ki, kuruluş devrinin merkeze bağlama (merkezileştirme) sürecinin tüm açılımlarıyla ayrıntılı bir şekilde çözümlenmesi bu çalışmanın sınırlarını aşmaktadır 1. Bu nedenle, böyle bir etkileşimin özellikle Osmanlı toprak rejiminin oluşumuna katkıları ekseninde konuya yaklaşmaya gayret edeceğiz. Bilinen bir sözü uyarlarsak; Osmanlı bir günde yaratılmadı!; yani Osmanlının tüm dokulan tarih içinde birer birer yerine oturtulmuştur. Bunun yanı sıra Osmanlı kuruluş devrinin toprak meseleleri 2 de, öz olarak yansıtılacaktır. İkinci alt başlık a sıl ilgi alanımız olan Osmanlı Klasik Dönem ( ) tırnar sistemine ayrılmıştır. Burada, tımarın esas unsuru sipahi ve reaya 'nın statüsü incelenecek; ayrıca tarımsal işletme birimi olan çiftlik ya da çiftlik-hane ilereayanın tabi olduğu şer'i ve örf'i vergiler sistemi de çözümlenecektir. Ancak tarımsal faaliyetin en önemli unsuru olan reaya ve raiyyet çiftliği ayrı bir bölümde ele alınacaktır. 7. Osman lt Tt mar Sistemini Öneeleyen Koşullar Moğol İlhanlıları'nın Anadolu'yu istila etmelerinin ardından 1308 yılında Anadolu Selçuklu Devleti kesin olarak yıkılmıştır. Bu nedenle merkezi otorite zayıflayınca, bir süredir,,

4 42 Cenk Po/o varlıklarını sürdüren bir takım feodal ögelerin bağımsızlıklarını kazanması gündeme gelmiş ve böylece Anadolu Türk Beylikleri dönemi açılmıştır (Sencer, 1982: 233). Anadolu Türk Beylikleri'nin toplumsal ve ekonomik kurumlarıyla ilgili belgeler sınırlı olmakla birlikte, 15. ve 16. yüzyıllara ilişkin Arazi Tahrir Defterleri'ndeki kayıtlardareaya adını taşıyan köylünün; ikta reayası, vakıf reayası ve mülk reayası şeklinde üzerinde çalıştığı toprağın durumuna göre çeşitli adlar taşıdığı göz önüne alınarak; toprak üzerinde değişik ilişkilerin yürürlükte olduğu ileri sürülmektedir (İnalcık, 1993b: 17-28; Barkan, 1972:292-3). Bu bilgilerden, Beylikler döneminde toprakların ikta, vakıf ve mülk olarak ayrıldığı, ancak ikta toprakların özel mülk ya da vakıf topraklar karşısında önemini yitirdiği sonucuna vanlmaktadır (Sencer, 1982: 233). Bu dönemde Anadolu Beylikleri'nin bir bölümünde askeri mukataa yani tırnar sistemine rastlanmakla birlikte, merkezi otorite boşluğu nedeniyle özünde askeri görevlere bağlı toprak rejiminin giderek değişime uğradığı, malikanelerin yayılmaya başladığı ve Batı Avrupa feodalizmini andıran çeşitli kurumların belirdi ği görülmektedir. (Sencer, 1982: 234). 13. yüzyıl, Anadolu Beylikleri'nin topraklarının büyükçe bir bölümünün malikane'ler ve evlatlık vakıflar durumuna girdiği bir dönemdir. Evlatlık vakıflar, İslam hukukunun toprağı bölücü niteliğini gidermek ve toprak sayiuluğunu sürdürmek amacıyla bulunmuş bir çözüm yoludur. Bu yolla mülklerini vakıf haline getirenler, bazı mirasçıları bu haktan yoksun bırakarak toprağın bütünlüğünü ve ailenin konumunu korumak istemişlerdir (Barkan 1980f: 284-5; Barkan 1980c:209-21). Anadolu Selçuklu devletinin merkez-kaç hareketleri denetleyememesinin neden olduğu bir diğer yapı da; tarımsal işletme birimlerinin artan oranlarda özel mülkiyete geçmesidir. Bu döneme ilişkin toprak satışlarını gösteren belgelerin çokluğu; özel mülkiyete dönüşmüş ve sahiplerinin bizzat işledikleri toprak payının artmış olduğu malikanelerde yarıcılık ve ortakçı kulluk ilişkilerinin yaygınlığına i şaret etmektedir (Barkan 1980h: 594-8; Barkan 1980 a: 132-4)3. Bu noktada, aynı çağda Bizans toprakları üzerinde de feodal ilişkilerin giderek kökleştiğinden söz etmek gerekmektedir. Bizans tarihinde imparatorların, merkezi imparatorluk birliğinin korunması için (Moğol ve Türk baskısı altındaki topraklarda), malikane sahipleriyle giriştikleri uzun soluklu savaşımlar; Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu sıralarda feodal ayrılıkçı unsurlar (beyler) lehine sonuçlanmış ve toprakların büyük bir bölümünün mülkiyeti malikane sahiplerinin ve kilisenin eline geçmiştir (Barkan, 1980a: 135; Kılıçbay 1985:319-22; Sencer, 1982: 235). Bizans'ta özel aile mülkü (baştina) niteliğindeki topraklarla, askeri görevlere bağlı dirlik (pronia) biçimindeki tırnarlar birarada bulunmuştur. Barkan (1980a: 135)'a göre, üzerinde kolonların ve ortakçıların çalıştırıldığı mülkler, giderek tırnarlar ve özgür köylü işletmesi aleyhine büyümüş ve toprakların önemlice bir bölümü kilise ile malikane sahiplerinin ellerinde toplanmıştır. Dolayısıyla bunlar, saray ve çevreleriyle (hatta mahkemeleriyle) birlikte yerel birer senyör durumuna dönüşmüşlerdir. Bunun yanı sıra Osmanlı fetihlerini öneeleyen dönemde Balkanlar'da da feodal bir yapıya rastlanmaktadır (Barkan, 1980a:135-7; İnalcık, 1993e: 151-8; Sencer, 1982: 235-6).

5 EKONOMIK YAKLAŞlM 43 Böylece Anadolu ve Balkanların bir feodalleşme sürecine girdiği dönem, Osmanlı devletinin kuruluş dönemi olmuştur. Aslında Selçuklu devletinin kuruluşunda üretim güçlerinin merkezi denetimini sağlayan askeri tırnar rejiminin uygulanmasına yol açan koşulların, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş döneminde daha da belirgin biçimde yürürlükte bulunduğu gözlenmektedir. Bu koşullar altında kurulmaya başlayan Osmanlı Devleti, Anadolu' da, özellikle Moğol baskısı nedeniyle Bizans' a sınır olan uçlarda büyük bir artış/ yığılma göstermiş olan nüfusun yarattığı sorunların (özünde toprağa yerleştirmek, vergi almak ve geçimlerini sağlamak zorunluluğu) çözümü yolunda, üretim güçlerini merkezi bir denetim altına alan bir sistem kurmak durumunda kalmıştır. Bu sistemin temeli tınıar rejimi olmuştur. Üretim güçlerinin kısıtlılığı, nüfusun yol açtığı tüketim gereksiniminin karşılanması için savaş ve fetihleri de gerektirdiğinden; tırnarlar askeri görevlere bağlanmış ve böylece toplumsal yapı merkezi otorite altında bir ordu biçiminde örgütlenmiştir 4. Üretim güçlerinin bu yolla merkezi denetim altına alınması, Osmanlı Devleti'nde mülkiyet ilişkilerini belirleyen, dolayısıyla tarımsal örgütlenmeyi de gerçekleştiren miri (kamusal) toprak rejiminin temelini oluşturmuştur. Başka bir deyişle, merkezi otoritenin merkez-kaç eğilimler gösteren üretim güçlerini denetim altına almasıyla, toprak üzerinde bireyselleşmeye başlayan mülkiyetin önüne set çekilmiş ve kamusal mülkiyet yaygınlaştırılmıştır. Böylece bireyin, toprağın mülkiyetine değil sadece kullanma ve yararlanma hakkına (tasarrufuna) sahip olduğu bir sistem doğmuştur (Sencer, 1982: 239). Bu bakımdan, yukarıda ele aldığımız süreçte, Osmanlı Devleti, karşılaştığı feodalleşme sürecindeki toprak sistemini, merkezi bir yönetirole ya da üretim güçlerini merkezi bir denetim altına alan bir düzenle ortadan kaldırmaya yönelmiştir (Sencer, 1982: 240). Bu merkez-kaç hareketlerin yol açtığı yapıyı, ayrı bir mülkiyet ilişkisine dönüştürmenin aracı olaraksa; bireylere toprağın mülkiyetini değil sadece tasarruf hakkını veren doğrudan kamusal mülkiyet yani nıiri toprak sistemi ya da tınıar sistemi kullanılmıştır. izleyen bölüm tırnar sistemini çözümlernek amacındadır. Burada, Osmanlı iktisadi yapısının tarıma dayalı olduğu göz önüne alınarak, daha çok temel üretici güç reaya'nın statüsü ve artık ürününe el konuluş mekanizmaları ile temel tarımsal işletme birimi olan reaya çiftliği üzerinde durulacaktır. Esasen Klasik Dönem tırnar sisteminin ele alınacağı akılda tutulmalıdır. Sistemdeki çözülmeler (17, 18 ve 19. yüzyıllardaki gelişmeler) bir sonraki bölümde incelenecektir. 2. Osmanlr TrmarSistemi: Tarrmsal Örgütlenmenin Alt-Dokusal Çerçevesi A. Trmarrn Tanrmr, Trmarlr Sipahiler ve Merkezin Tavrr Ünlü iktisat tarihçimiz Barkan, tımarı şöyle tanımlıyor: "Osmanlı imparatorluğu 'nda geçinılerini veya hizmetlerine ait masrafları karşılamak üzere bir kısım asker ve nıenıurlara, nıuayyen bölgelerden kendi

6 44 Cenk Pa/o nam ve hesaplarına tahsil selahiyeti ile birlikte tahsis edilmiş olan vergi kaynaklarına ve bu arada bilhassa defter yazılarındaki senelik geliri akçeye kadar olan askeri dirlikzere verilen isinıdir." (Barkan, 1972:286) Diğer değerli tarihçimiz İnalcık (1993b:27) da aynı doğrultuda, tımarın belirli bir toprağın veya toprağa ait hakların tenılikinden ziyade, birtakım vergilerin bir kimseye havalesi olduğunu yazmaktadır. Tımar, aslında, topraktan doğan vergi gelirlerinin bir kimseye havale edilmesinin ötesinde, herhangi bir hazine gelirinin bir görev karşılığı verilmesi anlamını taşır (Kılıçbay, 1985:361). Barkan (1975:2), yukarıdaki alıntının yanısıra, tımarın, para e konomisinin yeteri kadar gelişmemiş olduğu bir devrenin ürünü olarak, nakdi maaş dağıtmanın güçlüğü karşısında ortaya çıktığını da ileri sürmektedir. Gerçekte, literatürden anlayabildiğimiz kadarıyla, Osmanlı tımarı merkez ile merkez-kaç güçlerin sürekli mücadelelerinin ürünü olarak ve merkezin bu savaşta dayanmak istediği güçlü bir antifeodal araç biçiminde sahneye çıkmıştır. Esasında tımar, özel mülk toprak rejiminden miri toprak rejimine geçişte kullanılan bir araçtır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, fetihlerle birlikte Osmanlı, ekonomik bakımdan çok değişik aşamalarda bulunan toplumlarla ilişkiye geçmiştir. Başlangıçta ele geçen toprakların sistemini (hatta buralardaki mülkiyet ilişkileriyle beraber kadim vergilerini de) koruyan Osmanlı, merkezin iktidarını güçlendirdikçe (II. Murad döneminden itibaren) bunları da miri toprak rejimi içine alarak, tüm ülkede geçerli tek bir sistem oluşturmaya gayret etmiştir. Doruk noktasına ise Fatih'le ulaşılacaktır (Kılıçbay, 1985:362). İnalcık (1993d: 11l)'a göre Osmanlı fethi, her şeyden önce tırnar sisteminin yerleşmesi demektir; çünkü fetbedilen bir ülkede toprakların il yazıcıları tarafından kayda geçirilerek (tahrir olunarak) tımar Iara bölünmesi; fethin son ve kesin aşamasını oluşturmaktır. Böyle olunca fethedilen yerlerde yerel egemenlerin varlığına hemen son verilmemiş; tersine bunların zamanla merkezi yönetim örgütü içine alınması yolu tercih edilmiştir. Bunun yanı sıra kuruluş döneminde temelde Osmanlı merkezinin henüz güçlenınemiş olması nedeniyle toprak açan, arazi şenlendiren Türkmen babaları, dervişler, gaziler gibi kurucu unsurlara da, tam mülkiyet üzere toprak temliki yapılmıştır. Aslında boş toprakların işlenmesi amacına yönelik olarak ve emeğin kıt olduğu bir ortamda yapılan bu temlikierin yanı sıra, bir de toprağın kendisinin yerine sadece vergi gelirinin temlik edilmesi sözkonusu olmuştur (Barkan, 1980e:249-54; Barkan, 1980b: 151-3). Aslında, çoğu zaman sanıldığının aksine, Osmanlı miri rejimi başlangıçtan beri bilinçli olarak uygulanan bir sistem olmayıp, uzun soluklu bir oluşumun ürünüdür. Gerçekten ~e askeri ve parası çok az olan Osman'ın ve ilk Sultanların fethedilen topraklardan çoğunu yerel ve kurucu unsurlara mülk olarak vermesi kaçınılmazdı (Kılıçbay, 1985:327-39). Bu açıdan Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş döneminin belirgin niteliği; Tavaif-i nıülük anarşisi içinde doğan ve onun zararına gelişen merkezi bir devletin, toprak soyluları sınıfıyla uzun bir çatışmaya girişınesi ve bu çatışmanın bir sonucu olarak malikane sisteminden sipahi tımarı'na doğru bir gelişme çizgisi izlemesidir (Barkan, 1980a: 132-4; Bar-

7 EKONOMIK YAKLAŞlM 45 kan, 1980f:281). Bu sürecin ayıncı özelliği, malikane tipi toprakların sürekli olarak miri topraklara katılması olmuştur. Dahası, özellikle imparatorluk aşamasında devlet, aile mülkü olarak korunabilmesi için vakıflaştırılmış olan kişisel nitelikteki toprak mülkiyetini de ortadan kaldırmaya çalışmıştır (Barkan, 1980f: 284-5; Sencer, 1982: 250) Bu süreç içinde, Osmanlı yönetimi, toprağı devletleştirerek (mir'e malederek) belli bir sisteme bağlamış ve toprağın eski sahibini de toprağın başında bir çeşit devlete bağlı memur haline getirmiştir. Böylelikle, Osmanlı fetihlerinden önce feodal nitelikteki beylerin malı sayılan ve toprağı yerine göre değişen koşullarla, sürekli ve kalıtımlı bir kiracı olarak işleyen köylü, bu tip kişisel bağımlılık ilişkilerinden geniş ölçüde kurtarılmıştır (Barkan, 1980a:l34-5; Barkan, 1980j: ; Sencer, 1982: ) Osmanlı sistemine damgasını vuracak olan kul sistemi, tırnar sistemi ve merkeze bağlı kadılık örgütü bu dönemde (yani IL Mehmet' e kadar olan dönemde), özellikle IL Bayezıd zamanında temel ilkeleriyle belirlemeye başlamıştır (Kılıçbay, 1985:340). IL Murad'dan itibaren tüm devlet görevleri, Osmanlı merkezinin en sağlam unsurları olan ilmiye sınıfı ve kapıkullarından oluşan, köksüz ve bu nedenle padişaha çok bağlı devşirmeler eline geçmiştir. Bunun uzantısı olarak devleti artık elinde tutan bu merkez unsurları, toprak kim tarafnıdan fethedilirse fethedilsin, devletin olacağı kuralını koymuşlardır (Kılıçbay 1985:347). Fethedene ise ancak görev süresince geçerli olmak üzere tırnar verilmeye başlanmıştır. Merkezin İslam hukukunu kendine göre yorumlayarak oluşturduğu bu kurallar çerçevesinde; ırsi toprak mülkiyetine dayalı soy asaleti tasfiye olmaya başlamıştır. Bunun sonunda ise Anadolu ve Rumeli tımarlıları, siyasal hayattan giderek dışlanarak kendilerine yalnızca savaşlarda başvurulan eyajet askerleri haline gelmişler ve siyasal etkinliklerini devşirme unsurlara kaptırmışlardır (Kılıç bay, 1985: 341-7). Bu, m iri toprak sisteminin kurulmaya başlandığı dönemdir. Osmanlı tımarı mülk olmamanın ötesinde, tırnar verilen kişiye vergi toplamaktan öteye hiçbir hak vermemektedir. Esasında Osmanlı sisteminde uzun bir oluşum süreci sonrasında sadece padişahın verebildiği tımar, her an hak sahibinin elinden alınabilecek veya yeri değiştirilebilecek bir geçim/ik'ten ibarettir. Kuşkusuz, buradaki temel kaygı, toprağa bağlı yerel bir soy asaletinin önüne geçebilmektir 5. Merkez denetiminin en önemli aracı olan tımar sistemi, aslında sadece tarımsal örgütlenmenin değil bu örgütleurneyi belirleyen devlet maliyesinin de temel dayanağıdır (Cezar, 1986:27-32; Du Velay, 1978:9-16). Bu noktadamiri toprak rejimini biraz daha açmak gerekiyor. Miri toprak rejimi, devlete bütün köylü sınıfını ve tarım ekonomisini kontrol ve düzenleme yetkisi veriyordu. Miri a razi, devletin rakabesini yani mutlak mülkiyet hakkını elinde bulundurduğu arazidir; fakat bütün tarım topraklarını kapsamamaktadır. Esasında miri arazi sadece hububat tarımı yapılan, tarla olarak kullanılan arazidir. Bağlar ve bahçeler bunun dışında kalır. Çünkü, büyük kitlelerin geçimi, geçimlik ekonomi, ordunun ve şehirlerin iaşesi; hububat ekimine ve özel-

8 46 Cenk Pa/o likle de buğday-arpa ekimine dayanmaktadır. Kıtlık ve açlık, hububat ekimindeki eksiklikten kaynaklanır. İşte bu yüzden devlet, tarla ziraatini, hububat ekimini kontrol altında tutmak zorunluluğu duymuştur. Osmanlı kanunnamelerinde kesin bir madde vardı: Tarla, bağ ve bahçe haline getirilemez. Görülüyor ki, tarlaların devamlı işletimi kanunla garanti altına alınmıştır (İnalcık, 1993a:2-3). Raiyyet çiftliğinin kontrol altında tutulmasının temel nedeni budur. Reaya ve çiftlik meselesinin incelendiği bölümde bu konuya tekrar döneceğiz. Fatih'in giriştiği geniş çaplı mirileştirme eylemi, padişahın 1481'deki şüpheli ölümüyle sona ermiş gibi görünmektedir. Babasının yerine geçen II. Bayezıd, özellikle Cem Sultan olayından ötürü oldukça zayıf bir durumda bulunması nedeniyle, mirileştirme faaliyetinde açık el koyma uygulamasından başka bir yol izlemek zorunda kalmıştır (Kılıçbay, 1985:369-70). Bu politikanın ilk aşamasında varlıklarını sürdürmekle olan mülk topraklara, sefere asker yollama zorunluluğu getirilmiştir. Böylece bu mülkler, mülk-tırnar veya eşküncülü mülk adı verilen bir yapıya dönüşmüşlerdir. Daha sonraki aşamalarda, bu mülk tırnarların satışı yasaklanarak tipik Osmanlı tımarına çok yakın hale getirildiklerini ve nihayet genel tahrirlerde (30-40 yılda bir yapılırdı) bu mülk tırnarların ilga edilerek olağan tımara çevrildiklerini saptamak mümkündür (Barkan, 1980m: ). Osmanlı miri toprak rejiminin esası arazi tahriridir. Bir bölge fethedildikten sonra oranın tahririni yapmak üzere tahrir emini veya il yazıcı adı verilen bir görevli bölgeye giderek, o bölgenin toprak ve insan kaynaklarını, eski sahiplerini ve son üç yılın ortalamasını alarak ürün miktarını kaydediyordu. Ayrıca bazı tahrir defterlerinde halkın niteliği (göçebe, kentli, köylü gibi) yanında, eski vergi usulleri ve doğrudan üreticinin işiernekte olduğu toprak miktarı da kaydedilmekteydi (Kılıçbay, 1985:371; İslamoğlu-İnan, 1991:59-79; Beldiceanu, 1985:3-5). Böylece, fethedilen ve miri adına kaydedilen toprakların sipahiler ve devlet arasında dağıtılmasından sonra, sipahilerin tasarrufuna bırakılan toprak parçasına tımar adı verilmekteydi. Tırnar genel adı altında toplanan dirlikler aslında üç büyük kategori halinde idiler. Yıllık gelirleri akçeyi aşmayan ve olağan tırnar olarak anılanlar, savaşta yararlılık gösteren sipahilere veriliyordu. Yıllık ile akçe arasında gelir getirenlere zeamet adı veriliyor ve bunlar İstanbul' daki merkezi yönetirnde yüksek mevkilerde bulunan devlet görevlilerinin yanı sıra, olağandışı cesaret ya da yetenek sergileyen kişilere veriliyordu. Yıllık akçeden fazla geliri olanına ise has deniyor ve genellikle padişah ve ailesi için ayrılıyor (vezir-i azam, vezir, defterdar gibi yüksek devlet görevlilerine de büyük haslar verilmekteydi) ya da eyajet valiliği gibi yüksek makamlara gelir olarak bırakılıyordu6. Bu üç kategoriden her birinin hangi görevlilere verileceği çok sıkı esaslarla saptanmıştı. Bu görevlilerin yanı sıra aslında çoğu u!gfeli, yani nakdi ücretli olan saray görevlileri ile merkez ordusunun elemanları (kapıkulları ve yeniçeriler) da sancağa çıkmak denilen u sule göre; bir tür geçici görevlendirilme (hatta ceza) olarak gördükleri bu yöntemle; tırnar alarak merkez dışı görevlere atanırlardı (Barkan, 1972:314-5). Böyle olunca tımara dev-

9 EKONOMIK YAKLAŞlM 47 şirme çıkarma uygulamasının sonucunda, has ve zeametlerin tamamı; sipahi tımadarının da önemlice bir bölümü merkezden atanan padişah kullarının eline geçmiştir. Açıktır ki bu uygulamanın hedefi, yerli bir toprak asaletinin oluşmasının engellenmesidir (İnalcık, 1993 d: 111-4; Kılıçbay, 1985:373-4). Osmanlı İmparatorluğu'nda toprakların rakabesi devlete kaldığından; askeri yükümlülükleri [yanında donatımlı cebelü(ler) ile sefere eşmek] karşılığında; köylünün (reaya) ö demekle yükümlü olduğu vergileri alma yetkisini elinde bulunduran dirlik (tımar) sahiplerinin; toprak üzerinde mülkiyet hakları bir yana, tasarruf hakları bile çok kısıtlanmıştır. Beldiceanu (1985:34-43); ases, inırahor, hatib, imam, doğancı vb. görevlilere verilen bir sivil tımar' dan da sözediyor ve bunu hizmet tımarının bir cinsi olarak yorum luyor. Taşra örgütlenmesinin belkemiğini tırnar sahipleri oluşturuyordu. Tırnar sahipleri tımarı oluşturan köylerinde (aslında tımarın en büyük köyü, kasabası ya da kentinde) otururlar; topladıkları vergi gelirleriyle hem kendilerinin hem de askeri seferlere katılmaya hazır durumdaki askerlerinin (cebelü) geçimlerini sağlarlardı. Bu askerler Osmanlı ordusunun başlıca kaynağını oluşturuyordu. 1527/28'de kişilik bir tımarlı sipahi ordusu bulunmaktaydı. Yeni fetihler ve yeni tırnar ihdasları sonucu Tımarlı Sipahi Kadrosu; 16. yüzyıl sonunda 'e (cebelüleriyle 'e) yaklaşmıştır (Barkan, 1972:288-90; Barkan, 1975:4). İşte bu sistem sayesinde imparatorluk, büyük miktarda nakit harcama yapmaksızın ya da geniş çaplı sikke transferine gerek kalmaksızın etkin ve büyük bir askeri güç bulundurabiliyordu. Üstelik taşrada kamu düzeni de bu sisteme bağlı olarak sağlanabiliyordu (Kıray, 1993: 47-8). Tırnar heratını merkez (padişah) veriyordu. Tımariara yapılan atamaların sık sık yenilenmesi nedeniyle, buralarda toprak soyluluğuna dayanan ırsi bir sipahi asaletinin doğması engelleniyordu. Çünkü padişah kulları öldüklerinde veya görevden alındıklarında, dirlikleri aynı göreve getirilen bir başkasına veriliyordu (Kılıçbay, 1985:374). Tımarlar, istisna uygulamalar dışında, vakfedilemediği gibi babadan oğula miras olarak bırakılamıyor, yani yaşam boyu süregelen bir nitelik arz etmiyordu. Ancak literatürde bu istisnalada birlikte Osmanlı üre bazı vergi türleri ve toprak kullanımlarını sözkonusu ederek bazı yazarların tim tarzını feodalite ile bir ve eş saydıklarına da rastlamak mümkündür 7. Kanımızca Osmanlı üretim tarzını gerek feodal i te gerekse ATÜB tartışmalarıyla belirli bir küre içine sokmak uğraşı, Osmanlı'nın sui generis yapısının anlaşılması bir yana özünü ıskalamak anlamına gelmektedir. Bu konuda, Barkan'ın çalışınalarının tümü; özelde ise 1972 ve 1975 tarihli makaleleri ile Kılıçbay (1985) ve Sencer (1982) çok aydınlatıcı bilgiler içermektedir. Her eyajetteki İcınal defterlerine göre sefer durumunda beylerbeyi yoklama yapar, sefere gelmeyen ve yükümlü olduğu cebelüyü getirmeyen tırnar sahibi, göreve bağlı olarak verilen bu dirliği elinden alınarak cezalandırılırdı. Ayrıca kendilerine dirlik verilen yerlerde bir tıınar tasarruf edip de başka bir sancakta oturan sipahi azi edilmekteydi (Beldiceanu, 1985:68-9)8. Ayrıca bir tımarın başka bir tımara eklenmesi de kesinlikle yasaklanmıştır.

10 48 Cenk Pa/o Tımarlar, ilden ile değişen değerlerle veriliş biçimlerine göre tezkireli (resmi yazıyla verilen) ve tezkiresiz tırnar olmak üzere ikiye ayrılmaktaydı. Eğer tırnar heratını merkez veriyorsa buna tezkireli tımar; eyaletin beylerbeyi veriyorsa tezkiresiz tırnar denilmektedir. Beylerbeyinin merkez onayı olmadan verebileceği tırnarların azami gelir miktarı eyaletlere göre değişmektedir: Rumeli, Şam, Halep ve Diyarbakır'da akçe olan bu üst sınır; A nadolu' da 5.000; Karaman, Zülkadiriye ve Riim eyaletinde ise akçeye düşmektedir (Kılıçbay, 1985:375; Barkan, 1972:314-5; Beldiceanu, 1985:72-5). Burada hemen belirtilmesi gereken nokta, her tımarın kılıç denilen bir çekirdek bölümünün olmasıdır. Başka bir deyişle, her tımarın asgari bir başlangıç gelir dilimi vardır. Bu da eyaletlere ve tımarın niteliğine göre değişmektedir: Rumeli'de tezkiresiz tırnarların kılıç'ı 3.000, tezkireli tımarlarınki ise akçedir. Anadolu'da ise tezkiresiz tırnarların kılıç miktarı akçe olarak saptanmıştır (Barkan 1975:21-2). Bu şekilde her tımarın mutlaka bir kılıç'ının olması, tezkiresiz denilen tırnarların beylerbeyi tarafından dağıtımını basit bir formalite haline getirmektedir (Kılıçbay, 1985:375). Esasında kimlere ne kadar tırnar verileceği kanunnamelerle saptanmıştır. Irsi toprak mülkiyetinin oluşumu engellenmek için hayatta olan dirlik sahiplerinin oğullarına tırnar verilmediği gibi, dirlik sahibinin ölmesi durumunda kural olmamakla birlikte, saptanmış kesin kurallar çerçevesinde, zaman zaman oğullarından bir veya ikisine tırnar verilmesi halinde bile bu genellikle baba tımanın kılıç miktarını geçmemektedir (Kılıçbay, 1985:376; Barkan, 1972:315-7). Tezkiresiz tırnar uygulaması 1530 yılında Kanuni tarafından kaldırılmıştır. Tırnarlar yönetim açısından da serbest ve serbest olmayan tırnarlar şeklinde ayrılmaktadırlar. Tüm has ve zeametlerle birlikte bazı tırnarlar da serbesttir. Serbest tımarı diğerinden ayıran en önemli fark, resm-i cürüm ve cinayet adı verilen, suç işleyenlerden kadı kararıyla alınan bir resimin, serbest tırnarlarda tırnar sahibine kalması; serbest olmayan tımariarda ise, bunun sancak beyi ve subaşı ile tırnar sahibi arasında bölüşülmesidir. Ayrıca sancak beyleriyle, subaşıların ve adamlarının ne nedenle olursa olsun serbest tımariara girmeleri yasaktır (Barkan, 1975:14-6; Beldiceanu, 1985:31; Kılıçbay, 1985:376-7). Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta, tırnar sisteminde, diriikierin toprak birimi cinsinden değil toprak üzerinde çalışan doğrudan üreticinin devlete yükümlü olduğu yıllık vergi (öşür, avarız vb.) cinsinden ifade edilmesidir. Bu yüzden tımarın toprakların genişliğiyle hiç bir ilgisi bulunmamaktadır. Uygulamada bir tımar, bir veya birden fazla köy toprağı üzerinde kurulabildiği gibi, aynı köy toprağı üzerinde birden fazla tırnar oluşturulabilmektedir. Gerçekten de merkez tarafından çoğunlukla tercih edilen; bütün bir köy toprağının tek bir sipalıiye bırakılmayıp, tımarın bir kaç köyden birer parça olmak üzere, dağınık bir biçimde bulundurulmasıdır (Beldiceanu, 1985:49-58; Kılıçbay, 1985:377-8). Öte yandan kimi yerlerde sipahinin kendi gereksinmeleri için gerekli ürünü doğrudan elde edebilmesi için kendi araçlarıyla işleyebileceği büyüklükte bir çiftliğe (hassa çiftlik), kimi zamanda at beslemek üzere kendisine verilmiş hassa çayıra sahip olduğu görülmektedir

11 EKONOMIK YAKLAŞlM 49 (Barkan, 1980a:134; Beldiceanu, 1985:49-55). Özellikle hassa çiftlikler, Osmanlı sistemi bir bütün olarak kendini tüm ülkeye kabul ettirdiğinde tamamen ortadan kaybolmuştur. Bununla birlikte dirlik topraklarının tasarrufu sürekli bir kiracı statüsünde olan reayaya bırakılmıştır. Dirlik toprakları genelde miri olmakla birlikte; sipahinin tersine reayanın bu tasarrufunun mülkiyete yaklaşan bir yanı vardır: Topraklar reayaya tapu ile verilmektedir. Reaya bu toprağı atadan oğula işlemekte; ölüm halinde ise oğlu, sipahiye tapu resmi ödeyerek aynı toprağı işlemeye devam etmektedir. Burada çıplak mülkiyeti (rakabesi) miriye, tasarruf hakkı reayaya ve bazı vergileri toplama yetkisi sipahiye ait özel bir mülkiyet statüsü karşımıza çıkmaktadır (Barkan, 1980k: 789; Barkan, 1980g: 294-8). Bu özel statü uygulamada şeriat hüküml~riyle çözülmesi mümkün olmayan sorunlar çıkarmıştır. Çünkü şer'i hukukta toprakların tüm mirasçılara intikali söz konusudur. Oysa, miri toprakların intikali tamamen örf'i (töresel) hukuk çerçevesinde gerçekleşmektedir. Bunun sonucu olarak özellikle vergi endişeleriyle reaya çiftliklerinin parçalanmasını istemeyen merkez; bunların bölünmeden ailenin sadece bir tek ferdine geçmesini düzenlemiştir. Burada sipahinin hakkı, toprak tasarrufu olmaktan uzaktır ve sadece belirli bir süre belirli vergileri toplamakla sınırlıdır. İşte bu yüzden sipahinin hakkının intikali mevzu bahis olmamakta; merkez tırnar haline getirdiği vergi gelirlerini istediğine vermektedir. Böyle o lunca reayanın konumu, sipahininkinden çok daha fazla mülkiyete yakın gözükmektedir9. Genelde sipalıiye verilen herhangi bir toprağın mülkiyeti değil, tırnar heratında belirtilen akçe miktarını tutturmak için miktar ve cinsleri açıkça belirtilen bazı vergilerdir. Burada sipahinin suret-i defter'inde yazılan sayıda reayadan fazlasından vergi alması yasaklandığı gibi; bu reayadan heratında yazılı olan vergilerin dışında herhangi bir şey talep etmesi de mümkün değildir. Ayrıca periyodik şekilde yapılan tahrirler sırasında bir sipahiııin elinde heratında yazılandan fazla reaya varsa, bu reaya alınarak bıışka bir sipalıiye verilmektdir (Barkan, 1980j: ). Bunun yanı sıra merkez tarafından tırnar verilirken sipahinin yerli olmamasına çok dikkat edilmekte ve böylece yerli bir soy asaletinin oluşması engellenınektedir (Barkan, 1980j: 786). Buraya kadar ele alınan hususlar Osmanlı tımarının ve sipahisinin genel özelliklerini yansıtmaktadır. Ancak oluşum sürecinde eşküncülü mülkler (veya mülk-tımarlar) gibi daha önce değindiğimiz ve vergi toplama yetkisinin tırnar sahibine kalıtımlı bir mülkiyet olarak bırakıldığı farklı tırnar tiplerine de rastlanmaktadır. Genel Osmanlı tipi tımarın dışına çıkan ve çoğunlukla kuruluş döneminde rastlanan toprak tasarruf biçimlerinden birisi de malikane-divani 'dir. Iki baştan tasarruf da denilen bu sistem aslında, feodalleşmeye karşı Osmanlı'nın getirdiği bir önlemdir. Osmanlı öncesinde tam mülk olarak tasarruf edilen topraklara, Osmanlı vergi yüklemiştir. Böylece, bu topraklardaki doğrudan üretici toprağın sahibine malikane payı adı altında yerel örf ve adete göre ürünün 1110 ila 1/S'i arasında değişen oranda bir pay ödemekte; bunun yanı sıra devlete de divani payı adıyla tüm yasal vergileri ödemekte-

12 50 Cenk Po/o dir. Devlet de bu divani payını tırnar olarak sipahilere vermektedir. Miri rejime gidilirken bir geçiş sistemi olarak kabul edilebilecek malikane-divani sistemi; devletin zamanla divani payını artırması; buna karşılık malikane payını giderek düşürmesi yoluyla yavaş yavaş miriye maledilmiş ve ortadan kaldırılmıştır (Barkan, 1980b: 151-7, 182-9). Osmanlı merkezi, tırnar sistemini mülk toprak rejiminden miri rejime geçişte etkin bir araç olarak kullanmıştır. Merkez, aynı zamanda yerel soy asaletini yok etmek için de sürekli uğraş içinde olmuştur. Bunun en önemli aracı ise tırnar sistemi yoluyla yapılan sürgünlerdir. Esasen bir taraftan toprağın mülkiyetine sahip olması engellenen diğer taraftan yargılama yetkisini de merkezden atanan kadılara kaptıran sipahi; böylece sultanın sayılan reayaya (doğrudan üreticiye) el koyamamakta ve artığın tümünü elde edememektedir. Böylece sadece vergi geliri toplayan bir görevli gibi davranan sipahi, üretimin doğrudan ajanı olmamakta ve tarınısal ekonomiye dışsal bir nitelik kazanmaktadır (Kılıçbay, 1985:380). Bu durum doğrudan üreticilerin statüsünü ayrıca önemli hale getirmektedir. Gerçekten de reaya ve/veya raiyyet çiftliği Osmanlı iktisadi/mali yaşamının can çekirdeğidir. izleyen bölüm reayanın statüsünün saptanmasına ayrılmıştır. B. Osmanft Tanm Ekonomisinin Temeli: Reayanm Statüsü ve Raiyyet Çiftliği Reaya, Osmanlı üretim tarzında, doğrudan üreticinin genel adıdır. Reaya, Batı feodalitesindeki serf gibi hem senyöre hem de toprağa bağlı değil; sadece toprağa bağlıdır. Bu, rea:yanın toprağı terk edememesinin de nedenini oluşturmaktadır. Her ne kadar Osmanlı genişleme döneminde elliciler; ortakçı kullar gibi çeşitli doğrudan üretici statüleri ortaya çıkmışsa da; bunlar hem belirli bir zaman kesitiyle sınırlı kalmışlar (örneğin ortakçı kullara 15. yy.'nın ortalarından 16. yy'nın başlarına kadar rastlanmaktadır); hem demiri rejim gereği sistemli bir şekilde olağan reaya statüsüne geçerek genel Osmanlı doğrudan üretici statüsü içinde erimişlerdir (Barkan, 1980h: ; Kılıçbay, 1985:387-9). Osmanlı sisteminde reaya, özel bir statüsü bulunan ve üretici olan insanları ifade eden bir terimdir. Bu yönüyle yönetici sınıf olan askeri sınıfın zıddında yer almaktadır. Reaya, daha önce belirttiğimiz üzere, ırsi olarak toprağa bağlıdır. Bu durum kanunnamelerde şöyle tespit edilmiştir: Raiyyet oğlu raiyyettir. Ayrıca yine kanunnamelerde reayanın farklı statüsü şu ibareyle dile getirilmektedir: Reaya ata binüb kıltç kuşanmak yoktur (Barkan, 1980j: 773, 783)10. Buna karşılık reaya ülkedeki üretimin tek kaynağı olduğundan, yönetici sınıftan daha güvencelidir. Osmanlı sisteminde padişahtan bir berat alıp, bir göreve atanan herkes askeri sayılmakla birlikte, padişahın kulu da olmaktadır Böyle olunca, bunların, padişahın iradesi karşısında mal ve canlarının herhangi bir güvencesi kalınamaktadır (Serden geçmek yani birinin yoluna kellesini koymak terimi de buradan gelmektedir). Oysa reaya padişaha ait sayılmakla birlikte, onun kulu olmadığından hem mal hem de can güvenliğine sahiptir (Barkan, 1980j: 770-1; Kılıçbay, 1985:390).

13 EKONOMIK YAKLAŞlM 51 Esasen reayanın toprağa bağlanmasının ve askeri sınıfa karışmasının önlenmesinin temel nedeni, devletin vergi gelirlerinin sürekliliğini sağlama kaygısıdır. Nasıl ki sipahinin kanunnameler ve beratlarda belirlenen gelirini artırmasına göz yumulmuyorsa; sipalıiye yazılı reayanın da kaçarak bu miktarı düşürmesine göz yumulmamaktadır. Aynı zamanda reaya, üretim yapıp üzerine düşen şer' i ve örf'i vergilerini ödemek zorundadır. Eğer kendisine düşen toprağı işlemez ve boş bırakırsa sipahinin geliri azalacağından, bu durumdaki reayanın toprağı elinden alınmaktadır (Barkan, 1980g: 294-9). Vergi meselesini raiyyet çiftliğine değinirken ve bu bölüm ün en sonunda kısaca ele alacağız. Reayanın statüsünü belirleyen en önemli kurumlardan birisi çift kavramıdır. Halk arasında bir çift öküzle ekimi ve nadası yapılabilen; bir çiftçi ailesinin geçinmesine elverecek büyüklükte olan yer olarak tanımlanan, ancak Osmanlı kanunnamelerinde bazı vergilerin matrahı kabul edildiğinden, daha kesin bir biçimde tanımlanan çift, değişmez bir birimdir. Kanunnamelerde çift, toprağın verimliliğine göre değişrnek üzere, ala (iyi) yerden 60-80, evsat (orta halli) yerden veedna (kıraç) yerden dönüm (eni ve boyu 40'ar adımlık bir yüzölçümü) olarak açık bir şekilde tanımlanmaktadır. Böyle olunca çiftlik daha doğrusu raiyyet çiftliği, çift sürülen ve tarım yapılan yer anlamına gelmektedir (Barkan 1980k: ). Reaya, genellikle, parçalanmaları ve birleştirilerek daha büyük işletmelerin oluşturulması yasaklanmış olan bu işletme birimlerinden (çiftlik) birisini; devlet adına bu toprakların kiralanması ve yönetimiyle görevli sipahi yada emin' e tapu resmi adı altında bir peşin kira (icarei muaccele) vererek kiralamaktadır (Barkan, 1980k: 790; Barkan, 1980a: 128; Sencer, 1982: 265-6). 1 1 Bu türden bir örtük sözleşme gereğince, çiftçi, kendi araçlarıyla toprağı işleyerek, ü ründen, törelere ve toprağın verim derecesine göre onda birle yarı arasında değişen bir tutarı (öşür) ve ayrıca çift-akçesi adını taşıyan belli bir ödentiyi kira olarak her yıl devlet a dına sipalıiye vermek zorundadır. Reaya, dinlendirme (nadas) vb. gibi işin gerektirdiği makul bir mazeret olmaksızın bu toprağın (çiflik) işlenınesini uzun süre terkedemez. Üç yıl boş bırakılan bir toprak - tapu resmi ve bunun sağladığı kullanma ve yararlanma hakkı ortadan kalktığından- kiracının elinden alınarak başka birine kiralanır (Barkan, 1980a: 128-9; Barkan, 1980j: 767; Barkan, 1980g: 294; Sencer, 1982: 266). olarak yerleştirilen Görüldüğü üzere, devlete ait topraklar üzerinde (miri arazi) kiracı reaya (köylü), tam bir mülkiyet hakkından yoksundur. Esasen kiracılık daimi ve ırsi olsa da reaya, örneğin tarlasını satmak; hibe, vakıf veya vasiyet etmek; toprağı diğer mülkler gibi mirasçılarına aktarmak; tarlasını istediği biçimde kullanmak ve değerlendirmek; istediğini yetiştirmek ya da işleyip işlememek özgürlüğüne sahip değildir (Barkan, 1980a: 128; Barkan, 1980g: 294-5). Bunun yanında reayanınkimi özgürlükleri de kısıtlanmıştır. Bunlar i çinde en dikkat çekeni, raiyet denilen vergi yükümlüsü çiftçinin, devletin kendisine göstereceği yerde oturmak ve topraktan ayrılmamak zorunda oluşudur (Barkan, 1980j: 744-5; Sencer, 1982: 266-7). Kanunnamelerde yer alan bazı hükümlerden, reayanın kayıtlı olduğu tımardan ayrılamadığı, toprağa bağlı olduğu, ancak ayrılışından sonra uzunca bir süre geçmesi halinde

14 52 Cenk Pala göçürülüp geri getirilemediği anlaşılmaktadır. Fakat zaman aşıını da reayayı bağımlılık ve yükümlülükten tam olarak kurtaramamaktadır. Esasen sipahi, raiyetini on yıl geçtikten sonra kaçıp gittiği yerden göçürüp getirememektedir. Ancak, toprağını boş bıraktığı için onu çift bozan vergisi adında bir tazminat ödemekle yükümlü tutabilmektedir (Barkan, 1980j: 745-6; İnalcık, 1993a: 11-2). Aslında bu tazminat sipahinin defterde yazılı gelirinin sabit kalmasını sağlamaya yönelik bir ödentidir (Kılıçbay, 1985: 411-2). Bununla birlikte, çift ve çubuğunu terkedip başka bir yere giden raiyet, orada tarımla uğraşacak olursa, bu kez ürününden - biri toprak sahibine, ötekisi raiyet sahibine olmak ü zere- iki öşür tazminat alınmaktadır (Barkan, 1980j: 746-7). Bu hükümler, reayanın belirli bir tımara değil, genel olarak toprağa bağlı olduğunu; sipahide sahib-i arz ve sahib-i raiyet12 yetkilerinin tekelleşmediğini ortaya koymaktadır (Sencer, 1982: 268-9). Bu noktada İnalcık'tan bir pasaj aktaralım: "Devlet, reaya çifttiğini yani aile emek ünitesini sürekli kontrol altında tutar. Bir çift öküzü olan aile, bir işletme birimi oluşturur. Bir çift öküzün işleyebileceği toprak birimi, iktisadi açıdan en verimli işletme olarak tanınmıştır. Bu raiyyet çiftliği, devlet için tarım ekonomisinin temel ünitesidir. Bu yüzden parçalanması ve/veya yok olmasını engelleyecek bir çok kanuni önlemler almayı da ihmal etmemiştir. Devlet belli bir ekonomik ve sosyal rejimin uygulanması için tarla arazisini kendi mutlak kontrolü altına almak gereğini duymuştur. Buna miri arazi rejimi diyoruz" (inalcık, 1993a: 3-4). Miri topraklar tapulu arazi ve mukataalı arazi olmak üzere iki kategoriye ayrılırlar. Tapulu arazi, niteliklerini yukarıda belirttiğimiz tapu rejimine göre tasarruf edilen arazidir; yani raiyyet çiftlikleridir. Köylü bu araziyi kendisi işlernek zorundadır. Üretimi kendisi düzenler; üretim araçları öküz, saban ve tohumu 13 kendisi sağlar ve bağımsız bir işletme ünitesi olarak toprağı kendisi işler (İnalcık, 1993a:4). Devlet ve sipahiye, kanunların emrettiği bedeni hizmetler yani angaryalar dışında karşılıksız hiç bir hizmet yapmaya mecbur değildir. Üstelik yedi kulluk gibi angaryalardan bazılarını paraya çevirmek de mümkündür. Fatih Kanunnamesi'nde bu yedi hizmet veya kulluk (orak, dögen, kagnı, boyunduruk vb.) i çin biçilen para karşılığı 22 akçedir. Aslında bu, çift-resmi ya da kulluk akçesi veya raiyyet-resmi'nden başka bir şey değildir. Çift-resmi bu 22 akçelik oranını asırlarca muhafaza etmiştir (İnalcık, 1993c: 32-6). Tapu sistemi, köylü ailelerince çiftlik ünitelerinin bağımsız ve devamlı işletilmesini garanti altına alan bir sistemdir. izleyen bölümde de göreceğimiz üzere, sonraki dönemlerde, ö zellikle tımarın soysuzlaştığı yani bozulduğu 17.ve 18. yy.'da, raiyyet çiftliği birimi, köylünün bağımsızlığı ve sistemin diğer unsurları değişikliğe uğrayacaktır. Fakat yine de 20. yy'a kadar küçük köylü aile işletmeleri rejimi ana hatlarıyla korunabiimiştir (İnalcık, 1993a: 4). Mukataa sisteminde ise, devlet, tapuya verilmeyen, bir köylü tasarrufunda bulunmayan araziyi belli bir kira karşılığında şahıslara ihale eder. Bu kişinin köylü olması gerekli değildir (asker, kentli, esnaf olabilir).

15 EKONOMIK Y AKLAŞIM 53 Bir çift öküzü ve onun işleyebileceği kadar toprağı, tapu rejimi çerçevesinde tasarrufu altında bulunduran köylü ailesi, tarımsal örgütlenmenin ana ünitesi olarak miri toprak sisteminin de temelini oluşturmaktadır. Bu ünite, aynı zamanda, merkez içinde bir ana vergi ü nitesidir; bu nedenle çift resmi adı verilen bir vergi sistemine bağlıdır. Alınan çift resmi sadece kişisel bir vergi olmayıp; çift-hane sistemi denilen bir yapıda köylü ailesini temsil eden hane'nin yani tümden bir üretim ünitesinin vergilendirildiği kombine bir vergidir (İnalcık, 1993a: 7-8; İnalcık, 1993c: 37-9). Osmanlı' da bi: çiftlik tasarruf eden ailelerin yanında, toprağını kaybetmiş topraksız ai!eler veya yeterrıce toprağı olmayan aileler de bulunmaktadır. Bu nedenle devlet çift-resmi sistemi içinde t unlara farklı bir statü vererek, ayrı ayrı kalemlerde toplamış ve vergi yükünü de temelde <mnlar için toprak esasına göre değil, emek kapasitesine göre belirlemiştir. Dolayısıyla raiyyet rüsumu sisteminde vergi yönünden şöyle bir sıralama yapmak mümkündür: İlk sırada çiftler yani çiftliğe sahip köylü aileleri yer alır; ardından bu toprakların yarısı kadar bir araziye sahip nim-çiftler; sonra aile emeği esas alınarak belirlenen çiftler yani bennakler (evli raiyyet); en so nda ise evli olmayan, fakat bir gelir kaynağı üreten bekarlar yer alır. Bu sonuncular, mücerred, kara veya caba adıyla anılan köylülerdir. Aynı sistemde en altta hive adıyla kocasının çifdiğini işletebilen dul kadınlar yer alır. Bu rejim, köylü toplumunu böyle bir şematik vergi sistemi içinde toplamıştır (İnalcık, 1993c: 32-46; İnalcık, 1993a: 8-9)14_ Esasında reayadan alınan vergileri dört kategoride toplamak mümkündür 15 : i) Sabit miktarlı toprak vergileri: Osmanlı vergi sisteminde tüm toprak vergileri sabit miktarhdır ve zaman içinde de genellikle sabit kalmışlardır. Bu tür vergilerin en önemlisi olan resm-i çift' i yukarıda ele almıştık. Bunun uzantısı olan bir vergi de resm-i zemin' dir ii) Sabit oran/ı ürün vergileri: Bu tür vergiler, toprak vergilerinin aksine ayni olarak a lınmaktadır. Osmanlı kanunnamelerinde öşür olarak ifade edilen bu oran, aslında sözcük anlamının 1/10 olmasına rağmen bölgelerarası büyük farklılıklar göstererek 1/5 ila 1110 a rasında değişmektedir. Öşür adı altında alınan vergiler (bağ, şıra, bahçe, bostan, kovan, pamuk, balık, odun, harir gibi) sadece reayanın satmak için yetiştirdiği ürünlerden alınır; yoksa kendi gereksinmeleri için ürettiklerinden alınmaz. iii) Sabit miktarlı ürün vergileri: Bunlar genellikle pazarianan hayvan üzerinden alınan adet-i ağnam (koyun), resm-i otlak; resm-i zebiha (kesilen hayvan); resmi-i ağıl; resm-i hınzır (domuz) gibi sabit ve nakdi vergilerdir. iv) Sabit miktarlı ama sürekli olmayan çeşitli vergiler: Bunların başlıcaları resm-i asiyab (değirmen resmi); resm-i tapu; resm-i arüs (gerdek resmi); resm-i mücerred; resm-i çift bozan adlı vergilerdir. Bunların dışında müslüman raiyetin tabi olduğu çift-resmi ve bunun uzantısı olan vergilerin, hıristiyan raiyyete yüklenen vergilerdeki karşılığı ise ispence-resmi olmaktadır.

16 54 Cenk Pa/o Ayrıca hıristiyan reaya, müslüman reayanın ödediği öşürün karşılığı olarak cizye adı verilen bir vergiye bağlanmıştır. Hıristiyan raiyyetin ödemekle yükümlü olduğu diğer vergiler arasında en çok bilinenleri pencik (penc-i yek: beşte bir) ve haraciyedir (İnalcık, 1993c: 56-62; Bar kan, ı 980j: ). Ayrıca tüm reayalardan alınan olağan dışı bir vergi olanavarız' ada rastlıyoruz. Bu vergi savaş vb. nedenlerle halktan toplanan bir geçici vergi gibidir. Fakat özellikle tırnar sistemindeki çözülme döneminde devletin, artan gelir ihtiyacı nedeniyle benzerleri gibi bu vergiyi de daimi bir statüye kavuşturduğunu tespit etmek mümkündür (Kılıçbay, 1985:401). Bu arada belirtilmesi gereken bir nokta daha vardır. Osmanlı devletinin sadece tarla arazisini değil, emeği de kontrol altına alan devletçi karakteri, bir takım köylerin özel bir statü kazanmasına yol açmıştır. Bunun en belirgin örnekleri, derbentçi, küreci (madenci) ve çeltükci köylerinde görülür. Böylece, bu yolla dağ geçitlerinde koruma hizmetine ayrılmış veya maden işçiliği ve pirinç tarımı yapmaya mecbur edilmiş köyler, iktisadi ve sosyal açıdan tamamıyla farklılaşmışlardır (İnalcık, 1993a: 12). Bu tip köylere, verdikleri hizmet karşılığında çeşitli vergilerden muaf olmak hakkı tanınmıştır (Barkan, ı 980j: 740- ı). Öte yandan reaya sipalıiye karşı bir takım angarya hizmetieriyle yükümlüdür. Reayadan, sipahiye vermek zorunda olduğu onda bir ürünü toplayarak en yakın pazara taşıması/ iletmesi ve köyde bu ürünler için sipahisine bir ambar yapması istenmektedir (Sencer, 1982:270). Tüm Osmanlı kanunnameleri içinde angarya ile ilgili başka herhangi bir hükme rastlanmamaktadır. Gerçekten de yedi kulluk gibi angarya hizmetlerinin nakde çevrilebildiğini daha önceden biliyoruz. Kaldı ki, angarya sayılabilecek yükümlülüklerden ambar yapılması bir kereye mahsustur ve yenilenmesi sözkonusu değildir. Sipahinin öşürünün (üründen payının) ambara veya en yakın pazara taşınması ise yılda bir kere olmak üzere bir günü geçmez. Bunların ışığında reayanın Batı feodalitesindekine benzer bir emek-rant ü rettiğini ileri sürmek mümkün gözükmemektedir (Kılıçbay, 1985:415-20). Sipahinin ele a lınan angaryalarda zorlayıcı olması nedeniyle köylü ve sipahi arasında kimi zaman yoğun çatışmalar yaşanmıştır. Fakat köylü, sipahi karşısında tam bir koruma altındadır. Gerçekten de böyle zorlama, yolsuzluk, haksızlık vb. durumlarında köylü, kadı mahkemesine başvurma hakkına sahip olduğu gibi; önemli hallerde doğrudan doğruya padişaha çıkmak/ şikayette bulunmak hakkına da sahiptir. Angarya, Osmanlı merkezinin yok etmeye çalıştığı feodal unsurların başını çekmektedir (İnalcık, 1993a: ı4; Kılıçbay, 1985: 420-5). Özetle Osmanlı köyü, temel sosyo-ekonomik yapısı bakımından, raiyyet çiftlikleri üzerinde bağımsız üretim yapan çift-hanelerden oluşmuş bir köy toplumudur. Bu cemaat yapısı içinde çiftierin ve ailelerin bağımsızlığı esastır. Bunun yanı sıra Osmanlı miri toprak rejimi ve çift-hane sisteminin, Osmanlı köyünde belirli bir sosyo-ekonomik yapıyı sürdürmeye çalıştığını ve çoğu bölgelerde belli özellikler gösteren bir köy tipinin hakim olduğunu söylemek mümkündür. Osmanlı İmparatorluğu'nda köylü, tahrir defterincieki kayıtlarla mali bir statü kazanmaktadır. Bu bölümü İnalcık'tan yaptığımız bir alıntıyla noktalay alım:

17 EKONOMIK Y AKLAŞIM 55 "Osmanlı imparatorluğu'nun ve başka geleneksel imparatorluk/arın, değişime ve gelişmeye, yeni ekonomik sistemlerin ortaya çıkışına direnmesinde; durgun (stagnant) bir sosyo ekonomik yapıya bağlı olmasında, miri arazi rejimi ve çift-hane sistemi başlıca sorumlu görülmektedir. Fakat, unutmayalım ki, bu sistem Türkiye'de günümüzde küçük aile işletmelerine dayanan sosyal yapının da tarihi temelidir" (inalcık, 1993a: 9) ll. MiRi TOPRAK REJiMiNDE ÇÖZÜLMELER 1. Tırnar Sisteminde Bozulma ve iltizam-mültezim Usulünün Yaygın/aşmost Buraya kadar ele alınan süreçte miri toprak rejiminin kırsal kesime yönelik engellemelerinden ötürü, Osmanlı toplumunun, belli bir gelişme aşamasında köylünün feodal anlamda özgür kalmasına olanak sağlayan bir köy toplumsal yapısına sahip olmadığı anlaşılmaktadır. Osmanlı toplumunda toprak mülkiyetinin taşıdığı kamusal nitelik, bu türden bir. çözülmeyi ya da değişim ekonomisinin yaygınlaşmasıyla köylünün topraktan koparak özgürleşmesini engellemiştir. Dolayısıyla bu sistem, iç değişmeyle evrimleşmesi ağır olan bir sistemdir. Bu özellik, üretim güçlerini sürekli bir denetim altında tutarak köklü yapı değişikliklerinin belirmesini önlemiştir. Osmanlı toplum yapısı kendi iç çelişkileriyle/iç evrimiyle kapitalist üretim ilişkileri aşamasına ulaşamamıştır. Bu dönüşüm süreci, 16. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak İmparatorluğun ekonomik bağımlılığını da beraberinde getiren Batı kapitalizminin etkileriyle ortaya çıkmıştır. Osmanlı toplumunun geleneksel yapısını çözüp dağıtan da işte bu etkilerdirı 6. Bu yeni yönelişe katkıda bulunan birçok iç ve dış etken vardı. Bunların arasında İmparatorluğun Avrupa ticaretiyle bağlantılı olan üç değişiklik, hayati bir önem taşıyordu. Bunlardan ilki Avrupalılar'ın Ümit Burnu yoluyla Afrika'yı kıyılarından dolanması nedeniyle, Avrupa'nın Doğu ile lüks mallar (baharat, ipek, kahve) ticaretinde Akdeniz'in öneminin a zalmasıdır. Böyle olunca bu transit ticareti kolaylaştıran devlet konumundaki Osmanlı İmparatorluğu, transit ticaret gelirlerinin (gümrük gelirleri ve ticaret kadarının) önemli bir bölümünü yitirmiştir (Kıray, 1993: 52-3). İkinci olarak keşifler yoluyla Amerika kıtasından Avrupa'ya akan büyük miktardaki İspanyol altın ve gümüşü, sadece Avrupa'dafiyat devrimi olarak bilinen enflasyona yol açmakla kalmayıp; ticaret aracılığıyla Osmanlı fiyatları üzerinde de enflasyonist bir baskıya yol açmıştır. Üçüncü etken ise özünde bu fiyat yükselişinin ve Batı Avrupa ticaretinin değişen çehresinin bir sonucudur. Bu süreçte, fiyatların çok düşük kaldığı İmparatorluktan, başta buğday (tahıl) olmak üzere her türlü gıda maddeleriyle çeşitli dokuma sanayi hammaddelerinin (pamuk, yün, ham ipek ve boya gibi); bu maddelerin fiyatlarının arttığı Avrupa-Atıantik iktisadi bölgesine doğru adeta emilmeye başlaması ve İmparatorluğun özünde bir hammadde kaynağı durumuna dönüşmesi sözkonusu olmuştur. Bu süreci tersine çevir-. rnek için Osmanlı'nın gösterdiği tüm çabalara karşın (fiyatların sabit tutulması, stratejik ta-

18 56 Cenk Pala hıl ihracatının yasaklanması vb.) kaçak ticaret geniş çapta artarken; tarım ürünleri iç fiyatları da hızla yükselmiştir. 16. yüzyılda başlayan bu koşulların etkisiyle bir yandan Osmanlı dış ticaret dengesi bozulmaya başlamış; öte yandan yurt içinde bir hammadde kıtlığı yaşayan ve ucuz Avrupa mallarıyla rekabet edemeyen yerli zenaatlar gerilernek ve yozlaşmak zorunda kalmıştır (Kasaba, 1993: 11-20; Kıray, 1993:54-5). Yukarıda kısaca ele aldığımız bu çözücü etkiler, en belirgin şekilde devlet maliyesi ve buna bağlı olarak Osmanlı tarım ve toprak rejiminde kendisini hissettirmiştir. 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tehlike sinyalleri veren devlet bütçesinin geniş ölçüde sarsılmasının temel nedeni kamu giderlerinin hızla artmış olmasıdır. Miri toprak rejiminin çözülmesine etki eden faktörler arasında 16. yüzyılda imparatorluk nüfusunun yaklaşık iki kat artmış olması kadar (belki de ondan da önemli ölçüde); Avrupa askeri teknolojisindeki değişimin de payı büyüktür. Osmanlı İmparatorluğu'nun ticaret yollarındaki değişikliğe ilk tepkisi, Avrupa'ya doğru genişleyerek fetih yoluyla bu darboğazı aşmaktır (Kıray, 1993:55). Ancak, başarısız deneyimlerin ardından Osmanlılar, modern savaşın; barut, tüfek, ağır top ve hepsinden önemlisi eğitimli ve disiplinli sürekli ordulara dayalı olduğunu çok geçmeden anlamışlardır. Osmanlı ordusunun geleneksel gücü olan tımarlı sipahiler, bu yeni savaş tarzı karşısında yetersiz kalmaya başlamış ve bu durumda ateşli silahlarla donatılmış, eğitimli meslek ordusunun (İstanbul' daki kapıkulu o cakları nın) asker sayısını ve ödeneğini sürekli olarak artırmak gerekmiştir. Merkez ordusunun giderek artan mali yükünü karşılama ihtiyacı; tımarlı sipahilerin çeşitli nedenlerle tasfiyeye uğramasının ve dirlik gelirlerinin merkezi devlet bütçesine (hazineye) aktarılmasının bir sebebi olmuştur. Dahası savaşlar yenilgiyle sonuçlandıkça, askeri seferler merkezi hazine için ganimet ve gelir kaynağı olmaktan çıkıp, bir yük teşkil etmeye başlamıştır. Böyle olunca modern bir daimi orduyu finanse etmek, esasında tüm toprak sistemini kökünden değiştirmekle aynı anlama gelmiştir (İnalcık, 1993e: 161-2; Barkan, 1972:319-24; Cezar, 1986:27-32). Gerçekten de uzun süre Osmanlı ordusunun ağırlık merkezini, bağlı olduğu sistem gereğince, devleti sürekli ve ücretli (uliifeli) bir ordunun ağır mali yükünden kurtaran tımarlı sipahiler oluşturmuştur. Ancak değindiğimiz elverişsiz koşullar, 16. yüzyıl sonlarından i tibaren bu örgütün bağlı olduğu tırnar rejiminin anlamını yitirmesine ve yeni bir statüye geçmesine yol açmıştır (Barkan, 1972: 321-2). Bu yeni statünün gerekçesini, doğrudan doğruya Hazine-i Amire (Devlet Hazinesi)den üç ayda bir maaş alan (yani uliifeli) kapıkulunun sayıca artmasının hazineye yüklediği büyük mali yükte aramak mantıklı gözükmektedir (Cezar, 1986:28-9). İşte Osmanlı devletinin geleneksel toprak rejiminin temellerini yerinden oyuatan da budur. Devlet, içine düştüğü mali sıkıntından kurtulmak için para değerini düşürme/ayarını bozma (tağşiş) yoluna başvurmaktan da hiç çekinmemiş; bu ise sistemin geleneksel temellerini daha da zorlamıştır. Böyle olunca merkez, kendisine ait olan ya da tırnar sahiplerine bırakılmış bulunan vergi toplama yetkilerini giderek daha büyük bir oranda mültezimlere satmak zorunda kalmıştır (Kıray, 1993: 57-8).

19 EKONOMIK YAKLAŞlM 57 Esasen bir taraftan askeri işlevini yitirmekte olan tımarlı sipahi örgütünün yerini alan ve ücretleri merkezden ödenen bir ordunun yol açtığı harcamalar, diğer taraftan enflasyon nedeniyle devlet giderlerinde gözlenen büyük artışlar, Osmanlı devletini, bu giderleri karşılayacak yeni kaynaklar bulmaya sevketmiş daha doğrusu zorlamıştır. Bu aşamada ilk akla gelen yol ise savaş ve dış ticaret gelirlerinin azalması nedeniyle iç kaynaklara yönelmek, yani reayaya yüklenmek olmuştur. Bu sebeple, vergilerin türü ve miktarı artırılmış ve vergi toplama yö'ntemlerinde (dolayısıyla miri sistemde) köklü değişiklikler yapılmıştır. İşte bu değişiklikler Osmanlı toplum yapısının temel niteliği olan miri toprak ilişkisinin tümüyle çözülüp dağılması ve yeni bir tipe dönüşmesiyle sonuçlanmıştır 17. Enflasyonİst ortamda akçenin sürekli değer kaybetmesi nedeniyle dirlik sahibinin nakdi olarak aldığı bütün vergilerin satın alma gücü giderek azalmıştır. Bu durumda, zaten zorunlu harcamaları (askeri harcamalar) sürekli artan özellikle büyük dirlik sahipleri, vergileri yasal ölçülerinin üzerine çıkarmışlardır. Dahası bu işin çığrıodan çıkmasıyla beylerbeyi ve sancak beylerinin maiyet memurlarının ve hasların başında bulunan voyvodaların halkı zorla soymaya başladıklarıda görülmüştür. Bu durumda bir yandan halk özellikle de iktisadi krizden en fazla zarar gören reaya, eskisine oranla ( 16. yüzyıl sonu 17. yüzyıl başlarında) on kat fazla vergi ödemek zorunda kalmış; öte yandan küçük dirlik sahipleri de dirliklerini bırakmaya başlamışlardır (Sencer, 1982: 300-1). Bu karmaşık ortam içinde miri toprak rejimi ile buna bağlı ilişkileri tümüyle çözüp dağıtan ve yeni bir tipe dönüştüren asıl uygulama ise iltizam-mültezim sisteminin giderek yaygınlaşmasıdır. İltizam, özde, ekonominin parasaliaşması ve ticarileşmesinden yararlanarak devletin geleneksel olarak tırnar sahiplerinin payına düşen gelirleri toplama hakkını ihaleye çıkarınasıdır. Devlet, yükümlülüklerini yerine getirmeyen tırnar sahiplerinin dirliklerine el koymaya, yaşlı tırnar sahiplerinin ölümüyle sahipsiz kalan dirlikleri elinde tutmaya ve diğer bazı dirlikleri de parayla geri almaya başlamıştır. Bu topraklar ile beraber saray haslarının bir çoğundan vergi toplama hakkı; genellikle üç yıl gibi belirli bir süre için en yüksek pey veren mültezime ihale ediliyordu. ihale bedelinin bir kısmı peşin olarak alınıyor; geri kalanı aylık, üç aylık ya da altı aylık taksitiere bağlanıyordu. Bu belirlenmiş toplamı aşan her türlü vergi geliri (kiir olarak) mültezime kalıyordu. Gelirleri giderek azalan tırnar sahiplerinin çoğu da bu yeni vergi toplama biçimini tercih etmiştir. Böylece ı 7. ve ı 8. yüzyıllar içinde hasların yanı sıra zeamet ve olağan tımarlar da birer birer iltizam sistemi içine dahil olmuşlardır. Tırnar sahiplerinin iltizam yönündeki tercihlerinin temel nedeni; hem devlet için asker bulundurma hem de diğer hizmet yükümlülüklerinden kurtulmuş olmalarıydı. Bununla beraber merkezi hazine ise bu yolla, geleneksel olarak tırnar sahibinin gelir kaynaklarını oluştu~an iki önemli gelir kaynağını, öşür (aşar) ile toprak vergisinin bir kısmını almayı umuyordu 18. Daha fazla ayrıntısına girmeden iltizam usulünün konumuz açısından önemli bazı sonuçlarını kısaca şöyle özetleyebiliriz: Bu sistem mültezim, tefeci, tüccar ve giderek güçlenen ayanlardan oluşan bir rantiye kesim yaratmıştır. Dış piyasada tarım ürünlerinin artan

20 58 Cenk Pa/o fiyatı bir yandan bu kesimin servet biriktirmesine yol açıyor; diğer yandan toprağı en verimli yatırım alanı haline getiriyordu. Böylece ağır vergiler ve tefeciler elinde giderek yoksullaşan köylüler ırgqt haline gelmiş; genel olarak ağa denilen sınıf bu sayede büyük çiftlikler kurmayı başarmıştır. Sonuçta merkez korumasının şemsiyesinden mahrum kalan ve mültezimlerin topraklar ve reaya yerine vergileri, dolayısıyla gelirlerini artırınakla ilgilerrmesi nedeniyle toprakları da bakımsızlıktan verimsizleşen reaya, çareyi çift-bozarak ya bey kapısında asker (sekban) ya da medrese öğrencisi (suhte) olmakta bulmuştur. Ayan sınıfının etrafında birleşen topraktan yığınsal olarak kopmuş bu kitle, Anadolu'yu sarsan Celali isyanları'nın ( ) da baş mimarı olmuşturı 9. Önemli bir sonuçta, malikane sisteminin doğmasıdır; bu, toprakları denetim altına almanın bir başka yoludur. Buna göre mukataa (topraklar) gelirleri ömür boyu iltizama veriliyor ve bu topraklar üzerindeki haklar miras yoluyla devredilebiliyordu (Genç, 1975:236-58). Genel olarak bakıldığında, tımar sisteminden iltizam usulüne geçiş, birbirine kenetlenmiş varlıklı ve güçlü bir ayan hiyerarşisinin dağınasına yol açmıştır. Ayanlar, 18. yüzyıl boyunca, özerkliklerini ve topraklarını genişletmeye yönelmişlerdir. Aşırı vergilendirme veya borç dolayısıyla terk edilmiş toprakları işgal ederek; otlakları, ormanları ve geleneksel olarak reayanın kullandığı diğer toprakları gaspederek; arazilerini borç karşılığı ipotekleyen ancak borçlarını ödeyemeyen köylülerin arazilerine el koyar_ak ya da kaba kuvvetle pekçok toprağın denetimini ele geçirmişlerdir. Genellikle yasa dışı yöntemlerle arazilerinin çoğunu vergiden muaf kategorideki vakıflara dönüştürmüşlerdir. İşte ayanların 1808'de padişaha Sened-i,fttifak'ı kabul ettirebilmelerinin kökeni budur (Kıray, 1993: 58-63; İnalcık, 1993g: 343-SO) Miri toprakların giderek özel mülkiyete dönüşmesiyle çiftlik ya da malikane sahibi a yanların ortaya çıkması; toprakların özel mülk olarak birikiminin hızlanması süreci, aslında kapitalist bir dış piyasa için yapılan mal üretimi sürecidir. Bu durum Osmanlı toplumundaki egemen mülkiyet ilişkilerine karşıt bir gelişme olan büyük toprak sahipliği ya da ağalığın dolaylı ve dolaysız bir biçimde Batı kapitalist gelişme sürecinin bir ürünü olarak belirdiğini göstermekterdir (Kasaba, 1993:20-5, Sencer, 1982: 310) Temelde 16. yüzyılın ikinci yarısından Tanzimat' a (1839) kadar evrimleşerek kullanılagelen iltizam sistemi, hazinenin gelir kayıpları yanında önemli bir değişikliğin de tohumlarını atmış ve yeşertmiştir: Bu dönemde merkez giderek otoritesini kaybetmiş ve daha çok adem-i merkeziyetçi, kaotik bir yapı ortaya çıkmıştır. Bunun yansıması olarak miri toprak rejimi temelinden sarsılmış; bizatihi toprak spekülasyon konusu olabilmiş; büyük çiftlikler ve malikanelerin belirmesiyle de toprağın kamusal niteliği yavaş yavaş dönüşmeye başlamıştır. Gerçekte Osmanlı'nın tümüyle Batı ekonomik ve siyasal egemenliği altına girdiği Tanzimat dönemi; miri toprak sisteminin ağır ağır ortadan kaldırılarak özel mülkiyetin yaygınlaşması ve bunun sonucunda hızlanan toprak birikimiyle birlikte pazara yönelik üretim yapan çiftiikierin kurulması süreci olmuştur. izleyen bölümde Tanzimat'ın ane ' '

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Türkiye de Tarım. Editör Prof. Dr. Fahri YAVUZ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Türkiye de Tarım. Editör Prof. Dr. Fahri YAVUZ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türkiye de Tarım Editör Prof. Dr. Fahri YAVUZ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Aralık - 2005 ÖNSÖZ Avrupa Birliğine giriş sürecinde müzakereler,

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ OSMANLI DA TANZİMAT DÖNEMİNDE MERKEZİYETÇİLİK VE BU

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ OSMANLI DA TANZİMAT DÖNEMİNDE MERKEZİYETÇİLİK VE BU T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ OSMANLI DA TANZİMAT DÖNEMİNDE MERKEZİYETÇİLİK VE BU BAĞLAMDA YAPILAN İDARİ DÜZENLEMELER Hazırlayan Şerife GÜLPİNAR Kamu Yönetimi Anabilim

Detaylı

Birinci Kitap. Doğan Avcıoğlu ***

Birinci Kitap. Doğan Avcıoğlu *** Türkiye nin Düzeni Dün-Bugün-Yarın Birinci Kitap Doğan Avcıoğlu *** ARKA KAPAK Doğan Avcıoğlu, bu yapıtıyla, birkaç yüzyıl önce yeryüzünün en ileri ülkesi olan Türkiye nin geri kalmış ülkeler arasına düşüşünün

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2.

Detaylı

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye de Tarım Politikası Arayışları

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye de Tarım Politikası Arayışları Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 73-92 İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye de Tarım Politikası Arayışları Sefer Şener Özet: Osmanlı döneminde miri arazi düzeni ve

Detaylı

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir.

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ve TÜRK DEVRİMİ Birinci Bölüm Temel Kavramlar Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti ni yıkan Batılı emperyalist devletlere karşı verilmiş bir bağımsızlık savaşı sonucu kurulmuş

Detaylı

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa 1 GİRİŞ İnsan hakları, sadece insanların insan olduklarından dolayı sahip olunan haklardır. İnsanın asırlar içinde önce düşünsel alanda, daha sonra, sırasıyla, anayasal belge ve bildirilerde, anayasalarda

Detaylı

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KIRSAL KESİMLERDEN BÜYÜKŞEHİRLERE GÖÇ VE GÖÇÜN AİLE YAPISINDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI (YAKINÇAĞ TARİHİ) TANZİMAT TAN MEŞRUTİYET E TÜRKİYE DE KAZA YÖNETİMİ (1842-1876) YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık Fatih TORUN ANKARA, 2005

Detaylı

İMAR MEVZUATININ VE KENTSEL TOPRAK MÜLKİYETİNİN İRDELENMESİ

İMAR MEVZUATININ VE KENTSEL TOPRAK MÜLKİYETİNİN İRDELENMESİ TODAİE YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ YEREL TEMSİL ARAŞTIRMASI (yeryön / imar) İMAR MEVZUATININ VE KENTSEL TOPRAK MÜLKİYETİNİN İRDELENMESİ Hazırlayan Dr. Ümit ÖZCAN Haziran 2000, Ankara İÇİNDEKİLER

Detaylı

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SÖZLÜĞÜ 2

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SÖZLÜĞÜ 2 TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SÖZLÜĞÜ 2 Dr. Naci ÖNSAL TÜRK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Bartu ya TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Bayındır Sokak No.

Detaylı

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DİNÇER BIDIK. DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr.

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DİNÇER BIDIK. DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE MUHAFAZAKARLIK VE LİBERALİZM YÜKSEK LİSANS TEZİ DİNÇER BIDIK DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Fatih TÜRE 09.2007 MUĞLA 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 ÇARPIK YAPILAŞMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM Bu kitabın basılmasına katkılarından dolayı, teşekkür ederiz. MÜSİAD Sektör Raporları: 72 ISBN: 978-605-4383-10-8 Hazırlayan İnşaat Y. Müh.

Detaylı

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2808 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1766 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Yazarlar Prof.Dr. Nüvit GEREK (Ünite 6, 8) Prof.Dr. Nuray GÖKÇEK KARACA (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi Mayıs 2007 145. Yıl Yayınları Dünyada ve Türkiye de Yüksek Denetim Dr. H.Ömer Köse Gözden Geçirilmiş İkinci Basım Mayıs 2007

Detaylı

Arş. Gör. Müge VATANSEVER *

Arş. Gör. Müge VATANSEVER * Kıbrıs Sorununun Tarihi Gelişimi 1487 H KIBRIS SORUNUNUN TARİHİ GELİŞİMİ Arş. Gör. Müge VATANSEVER * GİRİŞ Kıbrıs sorunu, tarihin ilk dönemlerinden başlayarak, günümüze kadar devam eden, her zaman siyasi

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 2 II. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

Osmanlı Para Sistemi ve Tağşiş Politikası: Dönemsel Bir Analiz

Osmanlı Para Sistemi ve Tağşiş Politikası: Dönemsel Bir Analiz Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 1. Giriş Osmanlı Para Sistemi ve Tağşiş Politikası: Dönemsel Bir Analiz Prof. Dr. Ekrem Erdem * Osmanlı İmparatorluğu nda uygulanan para sistemini anlamak için, hem o

Detaylı

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (14) 2007 / 2 : 146-175 Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Abdulkadir Şenkal * Doğa Başar

Detaylı

Türklerde Devletle İlişkiler Üzerine Bazı Notlar

Türklerde Devletle İlişkiler Üzerine Bazı Notlar 9 Türklerde Devletle İlişkiler Üzerine Bazı Notlar Metin Kazanc Özet Türklerde yönetim-yönetilen iliflkileri üç ana bölüm ve döneme ayr larak incelenebilir. Bu üç dönemde de devletin hem konumu hem de

Detaylı

SOSYAL REFAH IN SAĞ LANMASINDA YENİ B İ R ANLAYIŞ : REFAH KARMASI VE SOSYAL REFAH SAĞ LAYICI KURUMLAR ÖZET

SOSYAL REFAH IN SAĞ LANMASINDA YENİ B İ R ANLAYIŞ : REFAH KARMASI VE SOSYAL REFAH SAĞ LAYICI KURUMLAR ÖZET 98 SOSYAL REFAH IN SAĞ LANMASINDA YENİ B İ R ANLAYIŞ : REFAH KARMASI VE SOSYAL REFAH SAĞ LAYICI KURUMLAR ÖZET Süleyman ÖZDEMİR * Devlet (refah devleti), 20. yüzyıl boyunca, sosyal refah hizmetlerini en

Detaylı

Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar

Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar Ahmet Apan Kuşkusuz, içinde bulunduğumuz 21. yüzyıl sosyal güvenlik sistemlerinin köklü bir dönüşüm yaşadığı ve yeniden yapılandığı bir dönem

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KREDİ KULLANICILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Dilek

Detaylı

Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Ekonomi Politiği: Kuruluş Süreci

Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Ekonomi Politiği: Kuruluş Süreci Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Ekonomi Politiği: Kuruluş Süreci Taner AKPINAR * Özet: Bu çalışma, Türkiye de sosyal güvenlik sisteminin kuruluş hikayesini konu almaktadır. Çalışmanın amacı, sosyal güvenliğin

Detaylı

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI:

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI: 1.GİRİŞ Hemen her ülkede para ve kredi işlerinin ekonomik ihtiyaca göre ayarlanması zorunluluğu, devletin ve bankaların kısa vadeli kredi ihtiyacını karşılayan nihai bir kredi kurumuna ihtiyaç duyulması

Detaylı

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür.

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür. GİRİŞ ve AMAÇ İnsanoğlu ilk çağlardan başlayarak çeşitli nedenlerden dolayı sürekli göç halindedir. Tosun a göre, İnsanoğlu var oluşundan günümüze kadar geçen zaman içerisinde, istendik yaşam koşullarına

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ Hazırlayan Habib AYDIN 104202011003 Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI ULUSLARARASI TECRÜBELER IŞIĞINDA TAMAMLAYICI BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ OLARAK OYAK MODELİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı