T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 67 KASIM 2004 SAYI: 2566 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 141 Karar Tarihi : 27/09/2004 Konu : Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İlköğretim Genel Müdürlüğünün 06/05/2004 tarih ve 4741 sayılı yazıları ile gönderilen ve Kurulumuzda görüşülen Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı. Prof. Dr. Ziya SELÇUK Kurul Başkanı Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr.Veli KILIÇ Doç.Dr. Emin KARİP Üye Üye Üye Ahmet Ergun BEDÜK Prof. Dr. Hasan BACANLI Celal KURU Üye Üye Üye Necati CANBEK Zübeyir YILMAZ İbrahim BÜKEL Üye Üye Üye Mehmet Latif ÇİÇEK Üye Sevinç ATABAY Üye

2 946 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Kasım Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Madde 1-27/08/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi değiştirilmiş ve maddeye (g) bendi eklenmiştir. f) Kayıt sırasında varsa çocuğun aşılarının yapıldığına dair belge istenir. g) Özel ilköğretim kurumlarında kayıt, kabul ve nakillerle ilgili iş ve işlemler, özel öğretim kurumları mevzuatında belirtilen esaslara göre yapılır. Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Zorunlu öğrenim çağında olup yurt dışında bulunması, tutuklu olması, oturduğu yerde okul bulunmaması ve sağlık durumu nedeniyle hiç okula gidememiş veya öğrenime ara vermiş çocuklardan özel bir şekilde kendini yetiştirmiş olanlar, sınavla tespit edilecek bilgi düzeyine ve yaşlarına göre uygun sınıflara kaydedilirler. Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 24- Her öğrencinin bir velisinin olması zorunludur. Anne, baba veya yasal sorumluluğunu üstlenen kişi veli olur. Ancak gündüzlü, yatılı öğrenciler, okulun bulunduğu yerde oturan, öğrencinin öğrenim ve eğitim durumu ile yakından ilgilenebilecek ve okulca kabul edilebilecek nitelikleri taşıyan bir kişi de veli olabilir. Veli gösteremeyen yatılı öğrencilerin veliliğini okul müdürü üzerine alır. Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendi ile son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. b) Zorunlu öğrenim çağı sonuna kadar ilköğretimi bitiremeyenlerin ilköğretimlerini tamamlamak üzere velilerinin de istemeleri hâlinde en çok dört öğretim yılı daha okula devamlarına imkân verilir. Bu dört yıllık süre sonunda da ilköğretimi bitiremeyenlere öğrenim durumunu gösteren Öğrenim Belgesi verilir. Ek-1 Madde 6- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (1) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. c) Ölçme ve değerlendirmede okul, il ve ülke genelinde birlik sağlanır. 1) Öğrenci başarı düzeyinin ölçülmesi ve eğitim-öğretimde verimlilik düzeyinin yükseltilmesi amacıyla ülke genelinde Bakanlıkça merkezî sınavlar yapılıncaya kadar 6, 7 ve 8 inci sınıflarda bütün öğrencilerin katılımıyla Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi derslerinden mayıs ayı içinde il genelinde valiliklerce başarı değerlendirme sınavları yapılabilir. Sınavda dereceye giren öğrenciler valilikçe ödüllendirilir. Madde 7- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Kopya çeken öğrenciye not olarak sıfır (0) verilir. Ayrıca durum, ders öğretmenince okul yönetimine bildirilir. Öğrencinin durumu, öğrenci değerlendirme kuruluna gitmeden müdür yardımcısı, ders öğretmeni, rehber öğretmen, veli ve öğrencinin katılımıyla değerlendirilir.

3 Kasım Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 947 Madde 8- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yazılı ve sözlü notlarının birbiri ile uyumlu ve aralarındaki farkın izah edilebilir olması gerekir. Sözlü notlarının ortalamasının, yazılı notlarının ortalamasının altında veya aralarında izah edilemeyecek bir farkın bulunması durumunda ders öğretmeni, rehber öğretmen ve okul yönetimince bu farkın nedenleri araştırılarak gerekli önlemler alınır. Madde 9- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 38- Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan, ödev veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir. Veli öğrencinin sınava katılamama, ödev ve projesini zamanında teslim edememe gerekçesini en geç beş gün içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir. Özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden veliye ve öğrenciye duyurularak sınava alınır. Bu sınav, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Öğrenciler, ödev veya projelerini yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder. Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya ödev ve projesini belirlenen süre içinde ders öğretmenine teslim etmeyen öğrencilere not olarak sıfır (0) verilir. Madde 10- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 42- Bir dersin yarıyıl notu, o yarıyıla ait yazılı ve uygulamalı sınavlarla sözlü, ödev veya projelere verilen puanların toplamının aritmetik ortalamasının nota çevrilmesi ile belirlenir. Ancak bilimsel, sanatsal, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılan öğrencilere yarıyıl notunun bir not fazlası öğretmen tarafından takdir edilebilir. Madde 11- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 47- İlköğretim kurumlarında öğrenci, kendi yaş grubu içinde bir bütün olarak yetiştirilir ve değerlendirilir. İlköğretim, öğrencilerin derslerdeki başarısızlığına bakılarak elenecekleri bir dönem değil, programda öngörülen bütün derslerin ve ders dışı eğitici çalışmaların ortak katkısıyla ilgi ve yeteneği ölçüsünde yetiştirilecekleri bir dönem olarak değerlendirilir. Öğrencinin yıllık başarısı her dersten ayrı ayrı değil, tüm derslerde ve ders dışı eğitici çalışmalarındaki durumu, yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar, ödev ve projeler, Türkçe yi doğru güzel ve etkili kullanma becerisi ile öğrencilere kazandırılması hedeflenen tüm davranışlardaki etik değerleri benimsemesi de dikkate alınarak bir bütün olarak tespit edilir.

4 948 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Kasım Buna göre; a) Başarılı olan öğrenciler doğrudan bir üst sınıfa geçirilir. b) 1, 2 ve 3 üncü sınıf öğrencilerinden bir üst sınıfta güçlüklerle karşılaşabilecek olanların durumu, ders yılı sonunda okul müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında sınıf öğretmeni ile varsa okulun rehber öğretmeni tarafından görüşülerek sınıf geçmelerine veya yetiştirme kursuna alınmalarına karar verilir. c) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda ders yılı sonunda başarısız ders/dersleri bulunan öğrencilerin durumu şube öğretmenler kurulunda, 4 ve 5 inci sınıflarda şube öğretmenler kurulunun oluşamaması hâlinde ise okul müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında sınıf öğretmeni ile varsa okulun rehber öğretmeni tarafından; 1) Öğrencinin başarısız olduğu ders/derslerden bir üst sınıfa devam etmesine veya sınıf tekrarına, 2) Öğrencinin başarısız olduğu ders/derslerden bir üst sınıfı başarabileceği değerlendirilen ders/derslerden sınıf geçmesine, diğer ders/derslerden ise yetiştirme kursuna alınmasına karar verilir. Ancak bir öğrencinin yetiştirme kursuna alınacağı ders sayısı üçten (3) fazla olamaz. Alınan gerekçeli karar tutanakla belirlenir ve sınıf geçme defterine işlenir. Tutanağın bir örneği öğrenci dosyasına konur, bir örneği de karar defterine yapıştırılır ayrıca veli de bilgilendirilir. (Ek-9/1) Yetiştirme kursu sonunda 1, 2 ve 3 üncü sınıf öğrencileri için sınav yapılmaz. Bu öğrencilerin bir üst sınıfta güçlüklerle karşılaşıp karşılaşmayacaklarına, okul müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında sınıf öğretmeni ile varsa okulun rehber öğretmeni tarafından öğrenci başarısının değerlendirilmesi esasları doğrultusunda görüşülerek karar verilir. 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda yetiştirme kursu sonunda yapılan sınavlarda başarılı olanlar bir üst sınıfa devam ettirilir, başarısız ders/dersleri bulunan öğrencilerin durumu ise yetiştirme kursu sonunda şube öğretmenler kurulunda görüşülür. Alınan gerekçeli karar, tutanakla belirlenir ve sınıf geçme defterine işlenir. Tutanağın bir örneği öğrenci dosyasına konur, bir örneği de karar defterine yapıştırılır ayrıca veli de bilgilendirilir. (Ek-9/2) Yurt dışında olması, tutuklu olması, oturduğu yerde okul bulunmaması ve sağlık durumu nedeniyle okula devam edemeyenler ile 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun ilgili maddeleri gereğince okula devamları sağlanan öğrencilerin başarı durumları belirlenirken, en az bir yarıyıl notu almış olmaları kaydıyla devam eden öğrenciler gibi işlem yapılır. Birleştirilmiş sınıflardaki 3 üncü ve 5 inci sınıflar dışındaki öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaz. Öğrenme yetersizliği nedeniyle kaynaştırma eğitimine alınan öğrencilere başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz.

5 Kasım Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 949 Devlet konservatuvarlarına bağlı ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerden, meslek derslerinden başarısızlığı nedeniyle ilköğretim okullarında öğrenimini sürdürecek olanlar, diğer derslerinden başarılı olmaları hâlinde bir üst sınıfa kaydedilirler. Madde 12- Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 48- İlköğretim kurumlarında bir üst sınıfa devam etmek veya mezun olabilmek için öğrencinin iki yarıyıl notunun aritmetik ortalaması bütün derslerden 2 den aşağı olamaz. Ders yılı sonunda ve yetiştirme kursu bitiminde başarısız dersi veya dersleri olan öğrencilerin durumu, öğrenci başarısının değerlendirilmesi esaslarına göre şube öğretmenler kurulunda görüşülür. Kurul kararıyla sınıf geçen öğrencilerin notları değiştirilmez. Okul kayıtlarına Şube Öğretmenler Kurulu Kararıyla Geçti veya Sınıf Tekrarına Karar Verildi ifadesi yazılır. Bu durum öğrencinin karnesinde de belirtilir. Madde 13- Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (a) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş aynı fıkraya (ı) bendi eklenmiştir. İlköğretim kurumlarının 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarında, ders yılı içinde öğretmensizlik nedeniyle boş geçen dersler için öğretim yılının ikinci yarıyılında; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarında ders/derslerden ikinci yarıyıl sonunda yetersizliği görülen öğrencilere ise ders yılı bitimini izleyen ilk iş gününden başlamak üzere yetiştirme kursları düzenlenir. a) Kurslar, ders yılı bitimini izleyen ilk iş günü başlar ve haziran ayının son iş günü biter. Kurs ve sınav süresi azamî 10 iş günüdür. Öğrencinin başarısız olduğu her bir dersin kurs süresi, o dersin haftalık ders dağıtım çizelgesindeki ders saati sayısı göz önüne alınarak bir oran dahilinde belirlenir. g) Kursa katılan 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıf öğrencileri, okul müdürünün başkanlığında zümre öğretmenlerinden oluşturulan komisyonlarca sınava alınırlar. Komisyonlar, derslerin özelliğine göre sınavların, yazılı, sözlü ya da uygulamalı olarak uygun olan birisiyle yapılmasına karar verir. Bu sınavlar, kursun tamamlayıcısı niteliğinde olup bağımsız sınav olarak değerlendirilemez. Okul yönetimince kursun son haftasında, öğrencilerin başarısız olduğu ders sayısı da dikkate alınarak yapılacak plânlamaya göre sınavlar yapılır ve bu öğrencilerin durumunu görüşmek üzere şube öğretmenler kurulu toplanır. ı) Yetiştirme kurslarında görev alan öğretmenler, ders kesimindeki meslekî çalışmalarla ilgili görevlerini yapmış sayılırlar. Madde 14- Aynı Yönetmeliğin 52 nci ve 58 inci maddeleri ile Ek-2 de geçen Okul Değiştirme Belgesi ibaresi, Nakil Belgesi olarak değiştirilmiştir. Madde 15- Aynı Yönetmeliğin Öğrenim Belgelerinin Düzenlenmesi başlıklı BEŞİNCİ BÖLÜM ü, DÖRDÜNCÜ BÖLÜM olarak değiştirilmiştir.

6 950 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Kasım Madde 16- Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. İlköğretim okullarının 4 üncü ve 5 inci sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen beden eğitimi, müzik, resim-iş, din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil, iş eğitimi ve bilgisayar dersleri, aylık karşılığı ders saatini dolduramayan branş öğretmenleri ya da sınıf öğretmeni olup bu alanda hizmet içi eğitim sertifikası almış öğretmenler veya yüksek öğrenimlerini söz konusu branşlarda yapan diğer sınıf öğretmenleri tarafından ders mübadelesi yoluyla okutulabilir. Madde 17- Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin ikinci fıkrasında geçen Okul Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği ibaresi, Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği şeklinde değiştirilmiştir. Madde 18- Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Şube öğretmenler kurulu, okul yönetimince yapılacak plânlamaya göre birinci yarıyılın ikinci ayında, ikinci yarıyılın birinci veya ikinci haftasında, yıl sonunda ve yetiştirme kurslarının bitimini izleyen ilk iş gününde okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube rehber öğretmeninin başkanlığında toplanır. Ayrıca ihtiyaç duyuldukça şube rehber öğretmeni veya rehber öğretmenin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde toplanabilir. a) Yetiştirme kurslarının bitimini izleyen ilk iş gününde yapılacak toplantıda bu Yönetmeliğin 47 ve 48 inci maddelerine göre yapılması gereken görevler yerine getirilir. Madde 19- Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Okul meclisleri temsilcisi de öğrenci kurul başkanının katıldığı kurullara katılır. Madde 20- Aynı Yönetmeliğin 98 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) nolu alt bendi ve (c) bendinin (4) nolu alt bendi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 2) Yeni öğretim yılında uygulayacakları yıllık çalışma programları, iş takvimi, plânlar ve iş bölümü gibi hazırlıkları yapar. 4) Okul gelişim ve yönetim ekibi, zümrelerden gelen raporları birleştirir, projeleri inceler ve okulun yıl sonu raporunu hazırlar. İki nüsha hazırlanan raporun biri, değerli bulunan projelerle birlikte il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilir. Diğer nüsha ise meslekî çalışma dosyasına konur. İl millî eğitim müdürlükleri, raporları ve projeleri değerlendirir ve ortak bir rapor hâlinde Bakanlığa gönderir. Okullarında yetiştirme kursu açılmayan öğretmenler, derslerin kesiminden 1 temmuza kadar yapılacak meslekî çalışmalarını yaz tatilini geçirdikleri yerdeki bir ilköğretim okulunda yapabilirler. Meslekî çalışmalarını tatil adreslerinde tamamlayan öğretmenler, çalışmayı yaptığı il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden aldıkları bu çalışmalara katıldıklarını gösterir yazı ile birlikte hazırladıkları raporları 1 eylül tarihinde görevli oldukları okul müdürlüklerine teslim ederler. Bu raporlar, yönetici ve öğretmenlerle birlikte incelenir.

7 Kasım Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 951 Madde 21- Aynı Yönetmeliğin 79, 85, 86, 87, 89 ve 101 inci maddelerinde geçen İç Hizmetler Şefi ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 22- Aynı Yönetmeliğin 107 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda not ortalaması Türkçe dersinden 3, diğer derslerin her birinden 2 den aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin yarıyıl ağırlıklı not ortalaması 3, olanlar Teşekkür, Madde 23- Aynı Yönetmeliğin 111 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (h) bentlerinde geçen ilçe öğrenci disiplin kurulu ibaresi ilçe öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu olarak değiştirilmiştir. Madde 24- Aynı Yönetmeliğin 113 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmenin başkanlığında; öğretmenler kurulunca seçilen bir sınıf ve bir şube rehber öğretmeni, varsa okulun rehber öğretmeni, bir önceki öğretim yılında Üstün Başarı Belgesi ile ödüllendirilen öğrencilerden bir temsilci ile okul gelişim yönetim ekibi veli temsilcisi ve okul öğrenci kurulu başkanının katılımıyla öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu oluşturulur. Madde 25- Aynı Yönetmeliğin 116 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Öğrenci davranışlarını değerlendirme üst kurulu; müdür başyardımcısının, bulunmadığı hâllerde müdür yardımcısının başkanlığında, her ders yılının ilk ayında öğretmenler kurulunca gizli oyla seçilecek iki asil ve iki yedek öğretmen ile okul rehber öğretmeni ve okul ailebirliği başkanından oluşur. Madde 26- Aynı Yönetmeliğin 142 nci maddesinde geçen okul koruma derneği ibaresi ile 143 üncü maddesinde geçen vakıflar ve okul koruma derneği ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 27- Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi 01/09/2005 tarihinde, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 28- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

8 952 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Kasım DERS YILI SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU ÖĞRENCİ KİŞİSEL DEĞERLENDİRME TUTANAĞI Ek-9/1 ÖĞRENCİNİN : OKULU :... ADI-SOYADI :... SINIFI :... NO :... BAŞARISIZ OLDUĞU DERSLER : SINIF VEYA ŞUBE REHBER ÖĞRETMENİN GÖRÜŞÜ (Diğer derslerdeki başarısı, psikolojik ve sosyal gelişimi, ders içi ve ders dışı etkinlikleri): ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULUNUN GENEL DEĞERLENDİRMESİ OKUL REHBER ÖĞRETMENİNİN (PSİKOLOJİK DANIŞMA) GÖRÜŞÜ: OYLAMAYA KATILAN ÖĞRETMENLER ADI-SOYADI : İMZASI : EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA...DERS/DERSLERDEN SINIF GEÇMESİNE...DERS/DERSLERDEN YETİŞTİRME KURSUNA ALINMASINA KARAR VERMİŞTİR.

9 Kasım Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 953 YETİŞTİRME KURSU SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU ÖĞRENCİ KİŞİSEL DEĞERLENDİRME TUTANAĞI ÖĞRENCİNİN : Ek-9/2 OKULU :... ADI-SOYADI :... SINIFI :... NO :... BAŞARISIZ OLDUĞU DERSLER : SINIF VEYA ŞUBE REHBER ÖĞRETMENİN GÖRÜŞÜ (Diğer derslerdeki başarısı, psikolojik ve sosyal gelişimi, ders içi ve ders dışı etkinlikleri): ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULUNUN GENEL DEĞERLENDİRMESİ OKUL REHBER ÖĞRETMENİNİN (PSİKOLOJİK DANIŞMA) GÖRÜŞÜ: OYLAMAYA KATILAN ÖĞRETMENLER SINIF GEÇMESİNİ İSTEYEN SINIF TEKRARI İSTEYEN ÖĞRETMENLER ÖĞRETMENLER ADI-SOYADI : İMZASI : ADI-SOYADI : İMZASI : EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA...KARAR VERMİŞTİR.

10 954 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Kasım TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 148 Karar Tarihi : 04/11/2004 Konu : Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Yayım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlar Dairesi Başkanlığının 23/06/2004 tarih ve 4885 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülerek uygun bulunan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Yayım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı. Prof. Dr. Ziya SELÇUK Kurul Başkanı Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr.Veli KILIÇ Ömer ÖZCAN Üye Üye Üye Doç.Dr. Emin KARİP Ahmet Ergun BEDÜK Celal KURU Üye Üye Üye Necati CANBEK Zübeyir YILMAZ İbrahim BÜKEL Üye Üye Üye Mehmet Latif ÇİÇEK Sevinç ATABAY Hüseyin Alp BOYDAK Üye Üye Üye Muammer YILDIZ Halil AŞICI Merdan TUFAN Üye Üye Üye

11 Kasım Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 955 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Yayım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Madde 1-30 Ağustos 1993 tarih ve 2389 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Yayım Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde geçen Diğer kurum ve kuruluşlar tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Diğer kurum ve kuruluşlar, Bakanlıklarla bunlara bağlı okullar, üniversiteler, eğitim fakülteleri, il/ilçe halk kütüphaneleri, öğrenci yurtları, gazetlerin eğitim servisleri gibi kurum ve kuruluşları, Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 5- Tebliğler Dergisi, her ayın ilk 10 günü içinde yayımlanır ve yayımlandığı tarihte Daire Başkanlığının web sayfasında yer alır. Yayımlanma tarihi, gerekli durumlarda Daire Başkanlığınca değiştirilebilir. Tebliğler Dergisi yayımlandığı tarihten itibaren 10 gün içinde ilgili birim ve kuruluşlara gönderilir. Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 7- Tebliğler Dergisinin okul ve kurum müdürlüklerince yönetici, öğretmen ve diğer ilgililere duyurulması sağlanır ve yapılan duyurular arşivlenir. Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 8- Tebliğler Dergisi, gönderilen okul ve kurumlarda ciltlenerek, İnternet erişimi olan okul ve kurumlarda ise yöneticilerce dosya, disket, cd ortamında arşivlenerek saklanır. Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 12- Bakanlık merkez ve il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, yurt dışı teşkilâtı ile diğer kurum ve kuruluşlara Daire Başkanlığınca belirlenecek sayıda, Bakanlığa bağlı internet erişimi bulunmayan resmî okul ve kurumlara ise birer adet Tebliğler Dergisi gönderilir. Yürürlük Madde 6- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

12 956 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Kasım TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 132 Karar Tarihi : 18/08/2004 Konu : Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Başkanlığımız Projeler ve İnceleme Dairesi Başkanlığınca hazırlanarak Kurulumuzda görüşülen Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı. Prof. Dr. Ziya SELÇUK Kurul Başkanı Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr.Veli KILIÇ Ömer ÖZCAN Üye Üye Üye Doç.Dr. Emin KARİP Ahmet Ergun BEDÜK Celal KURU Üye Üye Üye Necati CANBEK Zübeyir YILMAZ İbrahim BÜKEL Üye Üye Üye Mehmet Latif ÇİÇEK Sevinç ATABAY Hüseyin Alp BOYDAK Üye Üye Üye Muammer YILDIZ Üye Halil AŞICI Üye

13 Kasım Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 957 Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Madde 1-29/05/1995 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinin, 10/06/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yönetmelikle değişik; 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde yer alan Meslekî ve Teknik Öğretim ile Felsefe Grubu ibaresi Meslekî ve Teknik Öğretim, Felsefe Grubu olarak, aynı fıkranın (b) bendinin 2 numaralı alt bendinin son paragrafı ile maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Ders kitabı üreten yayın evlerinin şartlarının değerlendirilmesi, Yönergede belirtilen şekilde yapılır. Yayın evi, belirtilen şartlara sahip olduğunu gösterir belgeleri Başkanlığa verir. Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin beşinci fıkrasında geçen Bilgi Formu (Ek-2) ekteki ve son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Bakanlığın satın alacağı eğitim araçlarının değerlendirilmesine ilişkin hususlar Yönergede belirtilen şekilde yapılır. Madde 3- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

14 958 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Kasım TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 150 Karar Tarihi : 08/11/2004 Konu : Özel Dershaneler Tip Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 13/08/2004 tarih ve sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülerek uygun bulunan Özel Dershaneler Tip Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in ekli örneğine göre kabulü kararlaştırıldı. Prof. Dr. Ziya SELÇUK Kurul Başkanı Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr.Veli KILIÇ Ömer ÖZCAN Üye Üye Üye Doç.Dr. Emin KARİP Ahmet Ergun BEDÜK Celal KURU Üye Üye Üye Necati CANBEK Zübeyir YILMAZ İbrahim BÜKEL Üye Üye Üye Mehmet Latif ÇİÇEK Sevinç ATABAY Hüseyin Alp BOYDAK Üye Üye Üye Dr. Muammer YILDIZ Halil AŞICI Merdan TUFAN Üye Üye Üye Özel Dershaneler Tip Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Madde 1- Temmuz 2000 tarih ve 2514 sayılı Tebliğler Dergisi nde yayımlanan Özel Dershaneler Tip Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Bakanlığın izni ile özel dershanelerin bağlı bulundukları dernekler tarafından il veya Ülke genelinde deneme sınavı yapılabilir. Yürürlük Madde 2- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini, Millî Eğitim Bakanlığının gözetim ve denetiminde dershane genel müdürü/dershane müdürü yürütür.

15 Kasım Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 959 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı : 151 Karar Tarihi : 12/11/2004 Konu : Çıraklık Dönemi Konfeksiyon Ana Meslek Grubu Konfeksiyon Dış Giyim Meslek Dalına Ait Haftalık Ders Çizelgesi ile Meslek Dersleri Eğitim Programının Kabulü Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün 19/10/2004 tarih ve 5610 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Çıraklık Dönemi Konfeksiyon Ana Meslek Grubu Konfeksiyon (Dış Giyim) Meslek Dalına Ait Haftalık Ders Çizelgesi ile Meslek Dersleri Eğitim Programı nın ekli örneğine göre kabulü, Kurulumuzun 31/07/2001 tarih ve 331 sayılı Kararıyla kabul edilen Konfeksiyon (Dış Giyim) meslek dalı eğitim programının uygulamadan kaldırılması, kararlaştırıldı. Prof. Dr. Ziya SELÇUK Kurul Başkanı Doç.Dr.Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı Nazım İrfan TANRIKULU Dr.Veli KILIÇ Ömer ÖZCAN Üye Üye Üye Doç.Dr. Emin KARİP Ahmet Ergun BEDÜK Celal KURU Üye Üye Üye Necati CANBEK Zübeyir YILMAZ İbrahim BÜKEL Üye Üye Üye Mehmet Latif ÇİÇEK Sevinç ATABAY Hüseyin Alp BOYDAK Üye Üye Üye Dr. Muammer YILDIZ Halil AŞICI Merdan TUFAN Üye Üye Üye

16 960 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Kasım TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI SAYI : B.08.0.TTK / /11/2004 KONU : İlköğretim 1-5. Sınıf Öğretim Programları ile İlgili Açıklamalar. İLGİLİ BİRİMLERE İLGİ : a) Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 263 sayılı kararı. b) Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 113 sayılı kararı. c) Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 114, 115, 116, 117 ve 118 sayılı kararları. d) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının tarih ve B.08.0.TTK /12438 sayılı makam oluru. Bakanlığımız Acil Eylem Plânı nda yer alan SP-13 tedbir maddesi gereği, İlköğretim ve orta öğretim düzeyinde öğretim programları tasarımı projesi hazırlanmış ve ilgi (d) makam oluru ile özel ihtisas komisyonları kurularak bir plân dahilinde çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda; Kurulumuzun tarih ve 114, 115, 116, 117 ve 118 sayılı kararları ile kabul edilen İlköğretim Matematik (1, 2, 3, 4 ve 5. Sınıf), İlköğretim Türkçe (1, 2, 3, 4 ve 5. Sınıf), İlköğretim Hayat Bilgisi (1, 2 ve 3. Sınıf), İlköğretim Sosyal Bilgiler ( 4 ve 5. Sınıf), İlköğretim Fen ve Teknoloji (4 ve 5. Sınıf) dersi öğretim programları Öğretim Yılından itibaren uygulanmak üzere kabul edilmiştir. Söz konusu derslerin ilköğretim 6-8. sınıflar düzeyindeki öğretim programlarının geliştirilme çalışmaları ise devam etmektedir. Eğitim amacıyla bastırılan program kitapçıklarında baskıdan kaynaklanan imlâ ya da maddî hatalarının giderilmesi, diğer yönden gerek yoluyla gelen görüş ve öneriler, gerekse yazılı ve sözlü olarak yapılan başvurular, özel ihtisas komisyonlarınca değerlendirilmiştir. Başkanlığımıza gelen başvuru, görüş ve önerilerden yapılandırıcı, tematik, öğrenci merkezli ve aktiflik ilkesine dayalı, yeni programlara uygun olarak kitap setlerinin hazırlanması hususunda bazı paydaşların konu hakkında ilave bilgi ve açıklamaya ihtiyaç duydukları, söz konusu öğretim programlarına ait ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitaplarının ilk defa takım hâlinde hazırlanacağı ve Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği ne göre, adı geçen eserlerin yarışma yoluyla yazdırılacağı da dikkate alınarak aşağıda belirtilen açıklamaların yapılması Kurulumuzca uygun mütalâa edilmektedir. 1- İlköğretim Türkçe (1-5 sınıflar) dersi öğretim programı için EK-1; Matematik (1-5. sınıflar) dersi öğretim programı için EK-2; Hayat Bilgisi (1-3. sınıflar) dersi öğretim programı için EK-3 ve Sosyal Bilgiler (4,5. sınıflar) dersi öğretim programı için EK-4 te yer alan açıklamalar doğrultusunda; 2- Ayrıca, ilgi(a) kararla kabul edilen ve ilgi (b) kararla yürürlüğünün devam etmekte olduğu belirtilen İlköğretim Kurumlarının Öğretim Programları ile Ders Kitaplarında Yer Alması Gereken Atatürkçülükle İlgili Konular ın dersler bazında belirtilen Hedef lerin, ilgi (c) kararlarla kabul edilen söz konusu öğretim programlarında, bu programların davranışçı program yaklaşımına göre hazırlanmadığı da dikkate alınarak, EK-5 de açıklandığı gibi tema veya öğrenme alanları kapsamında işlenmesi gerekmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. Prof. Dr. Ziya SELÇUK Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı EKLER : EK-1 Öğretim programlarına ait açıklamalar İLKÖĞRETİM TÜRKÇE (1-5. SINIF) ÖĞRETİM PROGRAMINA EK-1

17 Kasım Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 961 İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ÖĞRENME ALANI İLGİLİ BÖLÜM A Ç I K L A M A 1. Sınıf Yazma Öğrenme Alanı Kazanımlar Yazma Kurallarını Uygulama başlığı altındaki 3.Kazanım: Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır şeklinde düzeltilmiştir. 2. Sınıf Yazma Öğrenme Alanı 3. Sınıf Yazma Öğrenme Alanı Kazanımlar Kazanımlar Yazma Kurallarını Uygulama başlığı altındaki 2.Kazanım: Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır şeklinde düzeltilmiştir. Yazma Kurallarını Uygulama başlığı altındaki 3.Kazanım: Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır şeklinde düzeltilmiştir. İlk okuma yazma yönteminde uygulanmakta olan bitişik eğik yazıda, harfler arasında boşluk bırakılmamakta, harfler bağlantı çizgileri ile birleştirilmektedir. Bu yüzden kazanımda yer alan Harfler kelimesi çıkarılmıştır. 4. Sınıf Yazma Öğrenme Alanı Kazanımlar Yazma Kurallarını Uygulama başlığı altındaki 3.Kazanım: Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır şeklinde düzeltilmiştir. 5. Sınıf Yazma Öğrenme Alanı Kazanımlar Yazma Kurallarını Uygulama başlığı altındaki 3.Kazanım: Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır şeklinde düzeltilmiştir. EK-2 GİRECEK YAT.TAB.

18 İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ PROGRAMI 1-5. SINIFLARIN ALT ÖĞRENME ALANLARINDA YAPILAN AÇIKLAMALAR SINIFLAR ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI AÇIKLAMALAR 1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF GEOMETRİ 5. SINIF SAYILAR Doğal Sayılar Ritmik Saymalar alt öğrenme alanı Doğal Sayılar alt öğrenme alanıyla birleştirilerek kazanımları, etkinlikleri ve açıklamaları yeniden düzenlendi. 1. Paralarımızı tanır. (1 ve 5 YTL ile 25 ve 50 YKr) ÖLÇME Paralarımız (YTL ile ilgili yasanın yeni çıkması ve Merkez bankasının talebi üzerine bu alt öğrenme alanı ve kazanımı yeni oluşturuldu). SAYILAR Doğal Sayılar Ritmik Saymalar alt öğrenme alanı Doğal Sayılar alt öğrenme alanıyla birleştirilerek kazanımları, etkinlikleri ve açıklamaları yeniden düzenlendi. GEOMETRİ Simetri Örüntü ve Süslemeler alt öğrenme alanının önüne alındı. Örüntü ve Süslemeler Simetri alt öğrenme alanından sonraya alındı. ÖLÇME Paralarımız Kazanımı yeniden düzenlendi. 1. Paralarımızı tanır. (Madenî ve kâğıt paralarımızın tümü) SAYILAR Doğal Sayılar Ritmik Saymalar alt öğrenme alanı Doğal Sayılar alt öğrenme alanıyla birleştirilerek kazanımları, etkinlikleri ve açıklamaları yeniden düzenlendi. GEOMETRİ Simetri Örüntü ve Süslemeler alt öğrenme alanının önüne alındı. Örüntü ve Süslemeler Simetri alt öğrenme alanından sonraya alındı. Çevre Paralarımız alt öğrenme alanının önüne alındı. ÖLÇME Alan Paralarımız alt öğrenme alanının önüne alındı. Paralarımız Çevre ile Alan alt öğrenme alanlarından sonraya alınarak kazanımı yeniden düzenlendi. 1. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar. SAYILAR GEOMETRİ Simetri Örüntü ve Süslemeler Ondalık Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi Simetri Örüntü ve Süslemeler alt öğrenme alanının önüne alındı. Simetri alt öğrenme alanından sonraya alındı. 1.İki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur. (YTL ile ilgili para birimleri dikkate alınarak yeni oluşturuldu). 1. Çokgenlerin simetri doğrularını belirler ve çizer. 2. Düzlemsel bir şeklin verilen simetri doğrusuna göre simetriğini çizer. (Maddi hata nedeniyle internette yayınlanmadığı tespit edilmiştir). EK: Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Kasım

19 1. SINIF SAYILAR ÖĞRENME ALANI A.Ö.A. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR DOĞAL SAYILAR Öğrenciler bu alt öğrenme alanının sonunda; 1. Rakamları okur ve yazar. 2. Nesne sayısı 10 dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. Rakamlar; önce parmakla havada ve sıra üzerinde yazdırılır. Sonra fasulye, ip ve benzeri nesnelerle sıra üzerinde oluşturulur. Nesnelerin değişik düzenlerde verildiği durumlarda saymalar yaptırılır. Çeşitli nesne grupları arasında aynı miktarda olanları model alınarak bu miktarların her birinin aynı sayı olduğu fark ettirilir. Öğrencilerin sayma işleminde nesnelerin sayısının nesnelerin dizilişine bağlı olmadığını anlayıp anlamadıklarını belirlemek için faklı düzenlerde nesne grupları ile sayma etkinlikleri yapılır. Bir grup fasulye önce dağınık saydırılır. Daha sonra bu fasulyeler bir araya getirilerek kaç tane fasulye olduğu tekrar sorulur. Eğer öğrenci tekrar sayma ihtiyacı hissediyorsa, etkinlik değişik nesnelerle tekrarlatılır. Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel Okuma (Kazanım 1) Türkçe dersi Yazma öğrenme alanı Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5) [!] Öğrenciler, okur yazar duruma geldiklerinde rakamlar harflerle yazdırılır. [!] Rakamların yazılış yönüne dikkat ettirilir. Hayat Bilgisi dersi Benim Eşsiz Yuvam teması (Kazanım B.1.4) Müzik [!] Öğrenciler, okur yazar duruma geldiklerinde rakamlar harflerle yazdırılır. Kasım Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 963

20 A.Ö.A. KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik sayar. Vurmalı bir müzik aleti kullandırarak, alkış veya tempo tutturarak, ip atlatarak, nabız sayarak, zik: Ritim merdiven indirerek veya çıkararak vb. önerilen etkinliklerle birer ritmik sayma yaptırılır. [!] Birer ritmik saymalar 1 den; onar ritmik saymalar 10 dan başlatılır. DOĞAL SAYILAR içinde geriye birer sayar. Renkli sayma boncukları, iki eldeki parmaklar vb. modellerle onar ritmik sayma yaptırılır. Yüzlük tabloda onarlı ritmik saydırılır. Uygun kutular boyatılır. Boyalı kutuların alt alta geldiği fark ettirilir Abaküs (renkli sayma boncukları), sayma çubukları, onluk kartlar, fasulye, düğme vb. modeller ile sayma etkinlikleri yaptırılır Geriye doğru saymalarda, somut nesnelerin yanı sıra yüzlük tablosundan da yararlanılır. Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 5) X Doğal Sayılarla Toplama işlemi [!] Verilen herhangi bir sayıdan başlatılarak da sayma yaptırılabilir. X Doğal sayılarla çıkarma işlemi 964 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Kasım

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 68 NİSAN 2005 SAYI: 2571 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 68 AĞUSTOS 2005 SAYI: 2575 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İÇİNDEKİLER

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İÇİNDEKİLER T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR CİLT:6 EYLÜL 1999 SAYI:504 İÇİNDEKİLER 1. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları İnceleme Yönetmeliği. Millî

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 1) 7/9/2013-28758 RG 2) 19/2/2014-28918 RG 3) 21/6/2014-29037 RG 4) 13/9/2014-29118 RG 5) 19/9/2014-29124 RG 6) 1/7/2015-29403 RG BİRİNCİ KISIM

Detaylı

DERS KİTAPLARI İLE EĞİTİM ARAÇLARININ İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

DERS KİTAPLARI İLE EĞİTİM ARAÇLARININ İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE DERS KİTAPLARI İLE EĞİTİM ARAÇLARININ İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE Tebliğler Dergisi :HAZİRAN 2007/2597 DİKKAT (!) : Bu Yönerge, 07/12/2011 tarihli ve 82202 sayılı Makam Onayı ile

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 3.7.2002/24804 Tebliğler Dergisi : AĞUSTOS 2002/2539 Ek ve Değişiklikler: 1) 23.3.2004/25411 RG NİSAN 2004/2559 TD 2) 5.1.2005/25691 RG OCAK 2005/2568

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 72 ARALIK 2009 SAYI: 2627 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNİN İLGİLİ MADDELERİ. GEÇ GELME, DEVAMSIZLIK ve İLİŞİK KESME

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNİN İLGİLİ MADDELERİ. GEÇ GELME, DEVAMSIZLIK ve İLİŞİK KESME ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNİN İLGİLİ MADDELERİ Sınıf başkanlığı MADDE 32- (1) Bir sınıfta bulunan öğrenciler, sınıf öğretmeni rehberliğinde her ders yılı için sınıf başkanı ve başkan yardımcısı

Detaylı

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6.SINIF MATEMATİK ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6.SINIF MATEMATİK ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EYLÜL 1. (17 EYLÜL- 21 EYLÜL) 4 ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU 2012-2013 ÖĞRETİM YILI 6.SINIF MATEMATİK ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ALANI: SILAR ALT ALANLARI : KÜMELER 1. Bir kümeyi modelleri

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 22 Kasım 2012 PERŞEMBE Sayı : 28475 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Türkiye Büyük Millet

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MÎ ĞTM BKIĞI TBĞ G YYIM BŞKIĞIC Y B ÇIKII lk Çıkış Tarihi: 09011939 CT: 69 TMMUZ 2006 YI: 2586 TM V TBY KUUU BŞKIĞI Karar ayısı : 301 Karar Tarihi : 30062006 Konu : Millî ğitim Bakanlığı ers Kitapları

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239

Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; g) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Kurum: Okul öncesi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar Ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı İşletme Fakültesi nde yürütülen

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Mayıs 2014 69471265-305-4010

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.01.2005 / 25699 Tebliğler Dergisi: Şubat 2005/2569 Ek ve Değişiklikler: 1) 12.8.2005/25904 RG

Detaylı

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU 2012-2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI 4.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLARI

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU 2012-2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI 4.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLARI 8 EYLÜL 01 AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ GEOMETRİ AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ 17 1 EYLÜL 01 ÜÇGEN, KARE VE DİKDÖRTGEN ÜNİTE 1 : 01-013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLARI GEOMETRİYE YOLCULUK

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 04.12.2005 tarih ve 26013 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur. Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur.* Resmi Gazete 03.07.2002 Çarşamba Sayı: 24804 (Asıl)

Detaylı

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Ege Üniversitesinden: YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesine bağlı fakülteler,

Detaylı

KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI

KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI 1. KÜTÜPHANE YEREL HİZMET STRATEJİSİ... 2 2. KÜTÜPHANELER EŞGÜDÜM TOPLANTISI... 2 3. PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE İSTATİSTİKLER... 3 4. ANKETLER... 3 5. DİĞER KURUMLAR İLE İŞBİRLİĞİ VE

Detaylı

YÖNETMELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 30 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28806 İnönü Üniversitesinden: YÖNETMELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı