Pasif Yangzn Korunumu M alzemelerinde Dunyamn En Buyuk Ureticisi Turkiye DistribUtoru HIMERPA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pasif Yangzn Korunumu M alzemelerinde Dunyamn En Buyuk Ureticisi l;ji,j;'@'zn Turkiye DistribUtoru HIMERPA"

Transkript

1 HI ERPA HAVALANDIRMA izolasyon MALZEMELERi PAZARLAMA VE TicARET A.~. Pasif Yangzn Korunumu M alzemelerinde Dunyamn En Buyuk Ureticisi Turkiye DistribUtoru HIMERPA

2 SEKTORON k;;inden / KISA." KISA. " HABERLER LPOSB (YONLENDiRiLMi$ YONGA LEVHA) ve <;ivileme lj ROPORTAJ / SN, KORHAN I$IKEL ile TUYAK'IN AMACI ve <;ALI$MALARI OZERiNE SOYLE$TiK TERAS BAH<;ELERDE KULLANILMASI GEREKEN YALITIM MALZEMELERi,10 -) ;\ '( I PROJELERDEN / SiNPA$ GYO LAGON KONUT KOMPLEKSi MALZEME TEDARiKiMiz MAKALE KONUMUZ ISOLGOMMA RAYLI SiSTEMLER ;\ TEKNOPANEL/ SANDVi<; PANEL UYGULAMA ESASLARI inceleme KONUMUZ SONGERLER ve AKUSTiK

3 YaYln Y6netmeni S evgili dostlar, yedi Ylld" arallkslz olarak yaylmlanan dergimizin 29. saylslnda do bulu$tuk. Umanm sayllarlmlz devam eder ve sizlerle birlikte, sektoromozden ve bizden haberleri beraberce gozlemleriz. Turgay YUKSEl YaYln Dan' T'lonl Faruk BiLAl 2007 Ylltnl gonahl ve sevabl ile geride blraktlk. OnOmOzde yepyeni hedef/ere ve planll ar;:lltmlara ba$an i/e girmeyi umut ettigimiz, yeni bir YII var. Her ne kadar 2007 ylil, bir onceki seneye gore pek o kadar verimli ger;:mese de; beklenen siyasi ve ekonomik risklerin ortaya r;:lkmamasl ile beraber sektoromoz gerilemedi diyebiliriz. Teknlk Yapm (Grafik. Redakslyon. Qtet ) KRiTER YAYINCILIK LTD. (212) irtibat ve YOlljma Adresi: Esentepe, Muselles sokok 2007 Yllinm olumsuz ger;:tigini do$onenler unutmamalliar ki; 2006' yo oranla 2007 Yllmda yalltlm alanmda oldukr;:a boyok bir arz fazlasl gozlendi. Bu arz fazlasl, sektoromoze giren yeni yatmmcllarla beraber mevcut Oretici/erin de kapasite arttlrmalan sonucu olu$tu. DolaYlsl ile bu olu$an arz fazlasl ile mevcut pasta daha fazla di/imlere aynldl. Sektorde Oreticiler, satlcllar ve uygulamacllar arasmda ger;:mi$e nazaran daha az i$ yaplldlglna dair bir kanl Olu$tu. Kartal Apt. No Zincirllkuyu / ~TANBUl Tel: (212) (Pbx) Faks: (212) a-mail: Bu bu~en. HiMERPA A.j. 'nln ~ hobene ne ve sekt6rel bilgilendirmeye y6nelik yayln koludur. $imdi: rekabetin en Ost dozeyde ya$anacagl yeni bir Ylla girdik. Enflasyonun tekli hanelerde seyredecegi ongorolen 2008 Ylltnl pozitif ger;:irebilmek ir;:in Oretici firmalar birim fiyat/annl do$orecekler. Dovizin de yakln gelecekte artmayacaglnl do$onen yeni ithalatr;:1 firmalar do, global pazarda i$ yapmayi hedefleyen yabancllarla beraber pazara gireceklerdir. Planlar ve tahminlerin bu yolda gidecegi do$onoldogonde daha az kar marjl ile yetinen, hizmet ve kalitesi ile i yapma becerisi olan ve en onemlisi sektorde govenilirligi olan tom i$letmeler, istikrarll gidi$lerine devam edecekler ve 2008 ylilndan do verimli bir eki/de boyoyerek r;:lkacaklardlr. SektorOmOzde pazar canllllgi yaratacak geli$meler saglayan ve hakslz rekabete prim vermeyen herkesin emeginin kar lllglnl alacagl yeni bir YII temenni ediyor; iyi niyetli. c;:olilkon, dorost tom dostlonmizi soghk ve bolon dileklerimizle selomiiyoruz... Turgay VUKSEL

4 BTM A.~.'nin "I~ Ortaklan Toplanflsl" Antalya'da Yaplldl. g'tm A.$. geleneksel "I! Ortaklan Toplantls!' adt alttnda duzenlenen bayi toplanttstnl, Kaslm 2007 tarihlerinde Antalya'da ger <;:ekle!tirdi. 16 Kaslm 2007 tarihinde TUrkiye'nin d6rt bir taraflndan gel en bayiler, Antalya WOW KREMLIN PALACE otelinde toplandllar. BTMi~O;~~~~~~~:~::~ Kaslm 2007, WoW Palace &rte~ gun sabah top lantl~nda bulu!an bayi temsilcileri ile BTM yetkilileri Yl ltnl degerlendlrerek 2008 Yilt hedefierinl payla! ttlar. T oplantl sonrasl <;:e itli aktivitelerle devam eden organizasyon, ak am gala yemegi ile sana erdi. Gala yemegine kat,lan sanat<;:llar ile blrlikte nostaljik bir gece ge<;:iren topluluk, keyifli bir eglencenin ardlndan 2008 YIII i<;:in moral depoladllar. Temati'nin Iyem Tesislerinde Verdigi Egitime Kaflldlk. 7 0ster firmaslnln Avrupa b61umu alan Temati firmast.lzacam'ln iyem tesislerinde verdigi egitimde urunlerini anlattl. Temati. izalasyon malzemelerinin birbirine eklenmesi. slzdtrmazllglnln saglanmast ve kaplanmasl i<;in gerekll tum mastikler, kaplamalar, dolgu mac union ve yapl!ttrlcllar veren bir firmadtr. Foster hava artlanna, klmyasal korozyona, soguk sistemlerde su buhanndan olu an neme karl I koruma sag lor. Foster imdi aynca, hem soguk hem de slcak izalasyon sistemleri i<;:in etkili su bazll urunler de 6nermektedir. Mevcut Az Katll Yapllann Toptan Go~mesinin Onlenmesi... 1 stanbul Teknlk Universitesi in!aat Fakultesi Yapi ve Deprem Muhendisligi Laboratuan ve Avrupa Toplulugu Yapi Laboratuannln (ELSA) birlikte yuruttugu ve "Mevcut A:1. Katlt Yapllann Topton G6<; mesinin Engellenmesi" konulu <;:alt tay, Kastm 2007 tarihlerinde ger<;:ekle tlrildi. ito Suleyman Demirel Kultur Merkezi'nde ger<;ekle tirilen <;all tayln a<;llt konu maslnl itu rekt6ru yaptl. istanbul Buyuk ehlr Beledlye Ba!kanl Sn. Kadir TOPBAS do bir telgraf ile ba an dileklerini iletti

5 SektorOn I<!inden... Isolgomma Ihracat Madara Sn. Giampaolo MILAN'1n HIMERPA Ziyareti Ekim - 2 Kasim 2007 tarihleri oraslnda Sn. Giampaolo MILAN (Isolgomma ihracat MOdOriJ), ~rketimizl ziyoret etmi!lerdir. Bu ziyaret dahillnde Olkemizin sas yalrtm konusunda onde gelen uyguiamaci firmalan, teknik danl!manlan ve mimorllk borolannl birlikte zlyaret ederek, sektorel konulorda goro! all!veri~inde bulunma imkanlna sahip olduk. Ulkemizde ses yahtlml ihtiyaclnln yenl yeni ortaya <;Ikmaya ba!ladigl gonomozde, hem spesifik projelerde hem de konutlorda kulianllmak Ozere OstOn performansh ses yalrtlm malzemelerine ihtiyacln ortaya <;Iktlgl ve bu ihtiyacln konusunda uzmanla!ml! ~irkefferce <;ozolebilecegi ger<;egi bir kez daha anla!,lml!lir. Bu baglamda Himerpa A.$. ve Isolgomma i!birligl. gelecekte de onemli projelere imza atacaktlr. Oenizli Mimarlar Odasl'nda Verdigimiz Yangln Yalltlml Semineri... 7 MMOB Mimarlor Odasl SOrekli Mesleki Geli!im Merkezi (SMGM), meslek i<;i egitim kapsamlnda dozenlenen egitimlerin yanlslra, mimorhk ortamlnda ger <;ekle~tirilen bilimsel etkinlikleri de mesleki geli~im anlamlnda degerlendiriyor. Bu kapsamda, Denizli Mimarlor Odasl'nln lzoder'den talep ettigi Yangln Yahtlml Seminerini. Izoder Yangln Komisyonu Oyesi olan yayln danl~manlmlz Sn. Foruk BiLAL ger<;ekle!tirmi!tir. Denizli Yerel Televizyonu do gelerek roportaj yapml!: aynca yerel gazete Deha'da seminerimiz haber olmu!tur, Trakya Universitesi'nde Verdigimiz Yangln Yalltlml Egitim Semineri... 7rakya Universitesi'nde son slnlf mimorhk bolomo 6grencilerine, yayln danl!manlmlz Sn. Faruk BiLAL taraflndan yangln yahllml egitim semineri verildi. Kartal Mimarlar Odasl'nda Verdigimiz Ses ve Yangln Yalltlml Seminerleri... ~ayln danl!manlmlz S~, Foruk BiLAL toraflndan Kartal Mimarlar Odasl'nln Izoder'den talep ettigi ses ve yangln yalltlml seminerleri verildi.

6 LP OSS (Yonlendirilmi~ Yonga Levha) ve <;IVILEME LP OS8, agae; gibi i~lenebilir, kesilebilir, c;:ivilenebilir ve delinebilir. Doha hlzll monta) Ic;:in OSB Panelier Ozerinde e;ivileme yerlerini belirleyen c;:izgiler vardlr. Ko~elere yakln yerlerden c;:ivileme problem yaratmaz. <;:ivileme noktalannda kopmo veya pare;alanma olmoz. Kenar ko~elerin dahi sag lam bir ~ekilde c;:ivi ve vido tutmo ozelligi vardir, OSB, tom teknik OstOn IOkleriyle ev yaplmlnda daha ueuz ve modern malzeme kulionilmasl ~anslnl yaratml~tlr. <;:atl kaplomaslna ek olarak duvar ve do~eme kaplarnaslnda do kulianllabilir. Artlk c;:atllarda mertek aralan 122 em' e C;:lkabilir veya daha inee mertekler kullanilabllir. OSB'nin montajl, uzun kenan mesnetlere dik olaeak ~eki lde yapllmali, klsa kenarlar mesnetlere isabet etrnelidir. Mesnet arallklannln 61 em olmasl, firesiz uygulama saglar. OSS, uzun yongalan sayesinde, benzerlerinden daha dayanlklldir. YOk uygulamasl, tereihen uzun ekseni boyunea yapllmalidir. yatlnln yivilenmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Yan1li OI<;Ode <;Ivl Kullomml TO~'Y1CI Mertegi Iskoloyan C;iviler l Gereginden FOllo C;okdml~ <;lviler Aroda Allanml~ C;ivileme Hatesl Gereglnden Fazla, C;:ok Sik <;Ivileme Hatosl yok Seyrek, Yetersiz <;ivileme Haiasl OSS panellerini yer l e~tirirken c;:atl ve duvar kaplamaslnda, paneller araslnda 3 mm bo~luk blrokllmalidir. Her 1 m mesafe ie;in, 1 mm genle~me bo~lugu blrakllmasl genel prensibl korunmalidlr. OSS'de korozyona dayanlkli e;ivi kulianllmalidir. Saglantl elemanlan e;iviler ie;in asgari standort olorak en az 20 rnm olmak Ozere panel kalinliglnln 2,5 misli yivi uzunlugu ta~iylel mertege girmeli prensibi vardlr. Pratikte govenll taratta kalmak Ozere 9 ve 11 mm kallnliktaki OSS levhalor ic;:in en az 50 mm uzunlugunda c;:ivi. 15,18 ve 22 em OSS'ler ie;ln en az 75 mm uzunlugunda yivi kulianllmalidlr. Sac;:ak kenorian ve Resim 2'de gosterilen kritik bolgelerde daha uzun yivi kullanma gerekliligi vardir. Doha sik ve daha uzun c;:ivi kulianmanln yanlslra yivi tipinin vida burgulu veya matkap burgulu see;ilmesi de sistem mukavemet degerlerini artlraeak onemli bir faktordor. <;:iviler OSS panel kenarlanndan ve uc;:lanndan 10 mm iyeriden yakllir. Panel ko~elerinden ilk 25'er mm'lik klslmlora yivi yakllmoz. OSS paneller en az Iki mertege e;iviler ile e;akllmalidir. OSS Panel uylan bo~ta kalmamali mutlaka blr mertek Ozerinde bitmelidir. <;:atnln en dl~lndbki ana mertekler de panel kalinligl Inee de olsa 75 mm'lik yivi yakllir. OSS panelin kenanannda ve ana merteklerde yiviler en fazla 15 em aralikla yakllmalidlr. Panelin basligl ara merteklerde ise 30 em aralikla yaklm yapllabillr. Genel yivileme bilgileri mertek aralannln em arallglnda oldugu kabulune gore yapllmaktadir, Doha geni~ (en fazla 120 em) araliktaki mertekler iyin daha uzun c;:ivi seyimi, daha slk yivileme ve daha nitelikll yaplda (vida burgulu veya matkap burgulu) e;ivi seylml yapllmalidlr. Mertekler orosi 120 em veya daha boyok ise; ara mertekler de kullanllaeak c;:ivileme orallgl en fazla 15 em olmali ve en az 75 mm uzunlugunda c;:ivi kulianllmalldlr. Levha boyu merteklere dik yerle~tirilmeli ve yivilenmelidlr. YOksek rozgar alan bolgelerde daha slk araliklarla daha boyok ve farkll yaplda c;: iviler kullanllabilir. Do~eme kaplamalannda do aynl prensipler uygulanlr,

7 Lp OSB (Y ONLENDiRiLMi$ YONGA LEVHA) ve C;iViLEME OSS Panellerdeki Kopma Yukleri Performans Degerleri (a) OSB <;:Ivl Mesale (em.) Test YOkO Test YOkO Min. Kapma Panel Test <;:Ivl (kgl/m) Altlnda Moks. YOk Kohnllk Panel Kenan Orta Ta~\'lel Koplomo Sehim(mm.) (kgl/m) 9mm Kuru 65mm llmm Kuru 65mm ve 18mm Kuru 75mm (a) <;:Otl mertek orolon 40 em - 60 em o<;lkllk degerleri i<;in gereklidir. OSS <;:atl <;:ivisi TOrkiye 'de <;iviler do~ok korbanlu 1010 kollte lilmo~in dive odlondinlon metal kongoliordon Oretilir. <;:ivi <;OPI 3.5 mm, <;ivl kala <;OPI 8.5 mm'dir, Baylor 50, 65, 75, 100 mm'dir. Ayneo tolep holinde helikol ve burgulu tipte <;iviler de uretilebilmektedir. Ortalama <;:ivi Aktaracagl Yuk OSB Duz <;ivi Yuvarlak <;ivi Kahnhk Yuk (Kgf) (Yuk Kgf) 11 mm mm <;:ivi SlklamaSI Kesme Kuvveti (kn/m) Kopma Degerleri (Kgf) <;ivi Boyutu ve Tamml Ort, Kopma <;ivi (Uzunluk cm./«ap mm,) Degerleri (Kgf) 6d (5 em / 3 mm) DOz Galvani' 27 8d (6.25 em /3 mm) DOz Galvan~ 29 8d (6.25 em /3 mm) DOz Galvan~ Spiral Shank 51 <;akma Arahgl (mm) mm d (6.25 em /3 mm) Galvani, Yuvanak Shank 35 lod (7.5 em /3.5 mm) Galvaniz Yuvanak Shank 74 15mm mm OSB 50 mm'lik <;ivi, 15 mm OSB ise 65 mm'lik <;ivi ile test edilmijtir. 15,3 Bu degerler kopmo degerleridlr. Dlzayn degerlerini elde elmek 1<;:ln uygun emniy,et foklorlerini kulianlniz. 11 mm OSB'de test edilmiltir. <;:ah Kapiamasl Olarak Kullantlan OSS'lerde Kopma Yukleri Son Panel Duz Kullamm Kahnhgl Shank <;ivi Deney Minimum Kopma Yukleri I«in Performans Degeri (Kg!) (Yatay) (S6kulme) C;:Otl 12 mm'e kador 6d (65 mm) Islok <;:Otl 12 mm'den boyok 8d (75 mm) Islok/Tekror Kurutulmuj Se~ik ve Oturtma <;:afldaki Kritik Solgeler r ~ ~ / ~ ~ -OSB Koploma T ahtolon MontaJlndo En Kritlk 861geler Be~l k C;otlda OSBSerilimi Oturlmo C;otlda OSBSerlllml <0

8 Binalann Yanglndan Korunumunda TOyak Etkinligi Sn, Korhan I$IKEL Tuyak Yang lnd an Korunma Dernegi Ybnetim Kurulu Ba ~kan l Ankara 'do dogan I$IKEL Mimar Sinon Universitesi Mimarllk Balumu'nden mezun olduktan soma, $iw Cam Fabrikalannda ve Aydin Boyson Mimarllk Burosu 'nda garev aldl, izocam firmaslna teknik mu$avir olarak girdi, izocam 'dan koordinatar olarak aynlan I$IKEL halen Protem firmaslnda orlak ve Genel Mudur olarak garevini surdurmektedir, lsi, ses ve yangln yahtlml ile "evre konusunda, <;:ok saylda makalesi yaylmlanarak, bu konulan kapsayan 500'un ustunde teknik konferans vermi$tir, I$IKEL izoder 'in kuruculugunu ve ba$kanll{pnr yapml$tit ve TUrk Akustik Dernegi i$letmesi yanetim kurulu uyesidir, Aynca: TUVAK Vanglndan Korunma Dernegi'nin kurucusu ve yanetim kurulu ba$kanldit, Dunya enerji konseyi TUrk milli komitesinde ISO adlna uyedir, iskav ve istanbul Sanayi Odasl (:evre ihtisas Kurulu 'ndaki aktif uyeliklerini surduren I$IKEL Kocaeli Universitesi Hereke izolasyon Meslek Yuksek Okulu 'nda, ivem Valitlm Egitim Merkezi'nde, lsi ve ses yalitlml uygulama dersleri de vermektedir, Sn, Korhan I~IKEL, yukanda sizin prolesyonel kariyeriniz hakklnda bir ozel sunduk, Ger,!eklen bir,!ok konuda yalilim seklorune hizmel elliniz ve ediyorsunuz, Biz bu roporlajda aglr IIkll olarak ba~kanllglnl yapllglnoz TOVAK (Turkiye Vanglndan Korunma ve Egilim Vakil) ile ilgili konulara oncelik vermek isliyoruz, Bize TOVAK'ln kurulu~ sureci, kuruculan, kurulu~ amaclni i,!eren bir on bilgi verebilir misiniz? TUVAK, "Turkiye Vanglndan Korunma ve Egilim Vakfi" ile"vanglndan Korunma Dernegi ' olmak uzere iki kurulu~ halinde faaliyette,?ulunmakladlr, 1992 Yllinda kurulmu~ olan Turkiye Vanglndan Korunma ve Egilim Vokfl lie TUVAK uye say,s,n, arttlrma ve sek- 16rO doho geni~ bir ~ekilde lemsil elme omaclyla 2003 Yllindo Vonglndan Korunmo Dernegi' ni d e kurmu~tur. Bu voklf ve dernek loplumumuzun yongln govenligi konusundo egitilme- Q' "TOyak TOrkiye Yangmdan Korunma ve Egitim Vakfl ile Yangmdan Korunma Dernegi Olmak Uzere iki K uruluf Ha/inde Faa/iyette Bulunmakfadlf,.. " sini soglomok, komu kurulu loli ve bilimsel kurulu~larla ili kiler kurarok yongin 6nleyic i sistemler ve eihazlalln stondorllonnln geli~tirilmesini ve uygulonmoslnl soglomok veyo yordrmel olmok gibi TUrkiye' de yonglndon korunmo sekt6ronun sagllkll blr ekilde gell mesl ve loplumun yonglndon korunmo konusunda bilgi ve bilineinin geli tirilmesi y6nonde,!oli molor yopmoktodrr, Uyeleri araslndo TUrkiye 'nin yanglndon korunma alonlndo <;:011- ~on 6nde gel en urelie;, uygulomo, losonm, donl~monllk ve sigorto firmo- 10llnln lemsileiler;, yonglndan korunmo ve yanglnla mueadele olonlonndo hizmel veren ilfoiyeler, sivil sovunma kurulu lon ve Oniversitelerden y6nelieiler, leknik odomlar ve akodemisyenler bulunmoklodrr, Dernek ve Voklf, yanglndon korunmo sekt6ronon daho geni <;:apl o 6rgOllenebilmesi i<;:in TUVAK In amo<;:lan dogrultusundo fooliyel g6slererek, e~gudom- 10 olarok <;:oll molar yopmoklodlr, "Dernek ve Vaklf TOyak'm Amat;lafl Dogrulfusunda Faa/iyef Gosfererek Efgiidiimlii Olarak c;:allfmalar Yapmakfadlf... "

9 Korhan I$IKEL I Binalann Yanglndan Korunumunda TUyak Etkinligi... TOVAK'ln <r ah~ malanndan ornekleme yapabilir misiniz? TUyak'ln en onemli <rah~mala nndan biri, TOrkiye Vanglndan Korunmo VOnetmeliglnln <;:Ikartllmaslndakl boyok katklsld", ilk, " Binalann Vanglndan Korunmasl Hakklnda Vonetmelik" 12 Haziran 2002 torih 2002/4390 sayl ile resmi gazetede yaylnlanorak yororloge girmi~ti. Bu ybnetmelik ile: Olkemizde yanglndan korunma ve yanglnla mocadele sektoromoz i<;:in b ir donum noktosl almu tur, Bu yo net- "Su Yonetmelik he Ulkemizde Yangtndan Korunma ve Yangtnla Mucadele Sektorumuz Iqin Sir Donum Noktasl Olmu~tur... " "Yonetmelik Revizyonunda, Mevcuf Yapllar Iqin Uygulanabilir Ozellikte Tedbirlerle AS Yonetmeliklerine Uyum Saglanmasl Aglfllk Kazanm/~tlf... " runma Vooelmeligi'ne etkisi oldu mu? Tabii ki: AB standortlan lie uyum soglama gereksinimi ve ihtiya<;:lar yeni <;:oli malan gerektirmi tir. Bunun sonuc unda, "Binalann Vanglndan Korunmasl Hakklnda Vooelmeligin revizyonu" <;:ali malan, TUVAK'ln do teknik katklian ile sordorolmo, 19 Arolik 2007 torihli saylh Resmi Gazete de YOYln lanorak yororloge girmi tir, Vonetmelik revizyonunda, mevcut yapllor i<;:in uygulonobilir ozellikte ledbirlerle. AB ybnetmellklerlne uyum soglanmasl oglrllk kozanml tlr. Bunlonn dl~lnda. deprem bolgelerindeki yoksek yapllordo. deprem sensorlerinin kullanllmasl. asansbrlerin yang In halinde otomatik olorak acil <;:Ikl kapll anna ybnelmesi ve kapllannl a<;:masi glbl teknolojik yeniliklere yer verilmi~tir, "Binalann Vanglndan Korunmasl YO nelmeligi" geli~mi iitke olmanln ana ~ artlanndan olan insan can ve saghglna veriten degerin leknik bir goslergesidir, Tabii ki; uygulanmasl ~ar Ilyla! Sizin ve TOV AK'In boylesine 0- nemll bir yonelmeligin revizyonu s"aslndaki kalkllan",zdan bahseder misiniz? AB sorecinde: AB kamisyon karorlan yaklndan takip edllerek, BaYlnd"llk Bakanliglnln AB uyumlu, yapl malzemelerinin yonglna tepki Slnlftanna ve yapl elemanlonnln yanglna dayanlkliliglna ili~kin lebllginin ve eski ybnetmelikte a<;:lk kolan konulann yongln ybnetmeligimize adaptosyonu i<;:in bnerilerimiz, klsmen dikkate allnml t", melikle, vatanda~lmlzln yanglna ka~1 can govenliginln saglanmasl guvence altlna alinml~, tom yapllorda alinacak bnlemler bellrlenml~ir. Geli mi Olkelerde, yanglnla mocadele sektbronon gell~mesl. gerek elektronik, kimya, makine, in~aat, elektrik teknolajisindeki geli melere, gerekse standort ve yonetmeliklerin getirdigi yaptlflmlar sonucu alu~on toleplerden kaynaklanml t", Ancak, eski yonetmeligin yoy,n,n, tokip eden Yillordo, uygulamodo ve denetlmde istenilen noktoyo eri ildigini soylemek momkon degildir, Bunda, yapisal faktbrler sanucu ortoyo <;:Ikan maliyet, etkin ral aynoml t", AB uyum surecinin Vanglndan Ko

10 R 0 p 0 r t a i / Korhan I$IKEL / Binalann Yanglndan Korunumunda TUyak Etkinligi... Bu kapsamda, dernegimizin teknik yaylnlar ve standartlar komisyonlan faaliyetlerini surdormekte olup, yeni yonetmellgin uygulamadaki eksikliklert zaman i<;:inde belirlenerek degi~iklik onerilerini ilgili mercilere iletecektir. "Yanglndon Korunmo" seklorumu- zun gelecegi o,<,s,ndon goru~leriniz nelerdir? Valanda~lanmlzln, ya~adigl her ortamda, con ve mal govenliginin saglanmasl, yangln sekloromuzon geli~imine yak,ndan bagh olup, yonetmeliklerin harfiyen uygulalilmasl ve denelim;, yegane c;:ozom olmakladir. Yanglndan korunma sekloronon ge- I~mesi, ilgili dernek ve kurulu~ann <;:abasina boyok oranda ihtiya<;: gostermektedir. Yonglndan korunrna sek- IbrOmOzun, bu <;:ah~malanmlzla, islenilen noklaya en klsa sorede eri~ece - gini Omit edlyoruz. "Y ALiTIM SEKTORO BA~ARI OOOLLERi"NE HiMERPA'OAN 2 AOAY ORON... ~u yil be~incisi dozenlenecek olan Yahllm SektbrO Ba ~an OdOlleri'nln 2007 organizasyonundo 'Ylhn Yal,nm(, 'Ylhn Profesyoneli", "Ylhn Yeni OrOnO" ve "Yahllm Bilincine Katkl Ozel OdOIO" olmak Ozere dbrt kategori bulunuyor. Bu sene HiMERPA A.~. olarak biz de: ses yahllmlnda kullanllan 'GREI LINE" ve yangln yohllmlnda kullanllan "SUPALUX" OrOnlerimizle "YII,n Yeni Ses Yal,l,m, OrunO " ve "Y,l,n Yeni Yangln Yal,l,m, OrOnO" dahndakl bdoliere adaylz, G REI LI N E '7lalya'da ISOLGOMMA firmasi taraflndan, ISO 9001 kalite sertifikosl govencesinde, EPDM granullerinin c;:bzome bzgo granulomelri ve farkll yogunluklarda dozenlenerek sicak pres ybnlemi ile uretilen GREI LINE, ISO 140-8'e gbre db~emelerde minimum 28 db darbe sesi kesme bzelligine sahiplir. YOzer db~eme uygulamalannda ve endostriyel tesislerin zeminlerinde kullanllabilen GREI LINE, minimum kallnllklarda (5-8 mm.) maksimum ses yahllm degerlerine sahipftr, T ek bir i~i lorahndan bile c;:ok hlzll ve kolayhkla uygulanabilen bu uron, ~antiyelerde i~c;:ilik ve zaman ac;:lslndan bnemli ekonomik avantajlar saglamakladir. Bunlara ek olarak rutubet, su ve yogu~madan etkllenmeyerek yapl bmru boyunca yoksek performanslnl korumaktadir. SUP A lux ( Kalsiyum Silikat Duvar Kaplama levhasl ) ( 9, 12, 15,20, 25 mm. Kahnhklarda 1200 X 2400 mm. Ebatlannda) ~-- S upalux, 6zellif ve kimyasal katkllarla 240 dakikaya kadar yanglndan korunum saglayacak ~ekilde goc;:lendirilmi~ kalsiyum silikal levhadlr. Supalux alev almaz; yanglna kar~1 korunum saglar. YOksek mukavemet degerlerine sahiplir; haflf ve i~lenmesi kolaydlr. Nemden elkilenmez, Supalux krem-beyaz renkle, bir yozo puruzsuz diger yuzu desen dokulu yuzeye sahiplir. Montaj yaplldiklan sonra uzerine dekorasyon yapilmadan blrakllabilir veya direkt olarak boya uygulanabilir. Neme yoksek dayanlml ve suyla temaslnda performans kriterlerinden hic;:bir kaylp olmomasi sayesinde binalarda tum ISlak mekanlarda, yuzme havuzlannda, c;:atlsl kapanmaml! tum ~aft duvarlannda kullanllmaya son derece elveri!'idir. Yuksek yanglndan korunum, neme dayanlm degerleri ve hafifligiyle, kuru duvar uygulamalannda tom al<;:1 ve c;:lmento bazll levhalardan aynlmaktadlr,

11 TERAS BAH9ELER Z,unyada geli mekte olan <;evrecilik hareketi dogrultusunda teras bah<;eler her ge<;en gun daha fazla uygulama alan I bulmaktadir yazlnda TOrkiye'de 6zellikle de boyok ~ehlrle rde doga tahribat, kaynakh kurakhgln yalanmoslyla, TOKi taraflndan teras b ah<;e uygula ma la nnln kurakhga <;6z0m olacagl do~unulmu tor. TOKi. gelecekte yapllacak p rojelerde de bu tip <;atl uygula ma la nnl gundemine d a hil etmi tir. Ulkem izde yeni yeni 6rneklerini g6rmeye ba ladiglmlz bu uygulamalar, Avrupa ulkelerinde bzelliklede Alma nya'da ge ni kullanlm alanla n bulmaktadlr. Yapllan istatistiki ara tlrmalar 1997 Ylhnda Almanya 'd a tom <;at llann % 33'une denk gelen 12 milyon m 2 teras <;atl uygula masl yaplld lg ln l g6stermektedir. Bu rakama lann 1983 Yllinda 0,6 m ilyon m 2 oldugu dulunuldugunde son 25 Ylldaki g e li me o lduk<;a dikkat <;ekic idir. Klasik teras <;atl uygulamalanndan farkll olarak teras bah<;elerde dikkat edllmesi gereken en 6nemli nokta kullanilacak yahtlm malzemelerinin bitki k6klerine karl l dayanlkh olup olma dlgldir. Geni ve derin k6klere sahip bitkiler kullanlldigl taktirde su ya htlm katmanlnln bilki k6klerince delinerek yahllml elkislz hale gellrme riskl mevcuttur. Bu riski ortadan koldirmak i<;in leras bah<;e uygulamalan i<;in lasarlanml 6zel formulasyonlu BTM bolanik isimli polimerik bulumlu membran ile DaRKEN Della-NP Drain DaRKEN Delta Drain, DaRKEN Della MS 20 ya da DaRKEN Della-Terraxx gibi drenaj levhalan kullanllmalldlr. Dorken Drenaj Levhalan Teknik Ozellikleri DRENAJ LEVHASI DELTA - MS 20 DELTA - TERRAXX DELTA - NP DRAIN DELTA - DRAIN DRENAJ KAPASITESI 8,4 lis x m 3, 1 li s x m 1,9 lis x m 1,5 lis x m BASIN<; MUKAVEMETI 150 kn/m2 400 kn/m2 150 kn / m2 90 kn / m2 z'ooen drenaj levhalan bunyoonde bulundurduklan kimyasallar sayesinde bilkl kbklenne karl l OstOn dayanlm saglar. Aynl zaman,da sahip 01- d uklan 6zel fill releme muflonu ile kabarclklann loprak ile d olarak Ilkanmasl bnlenerek surekli ve kontro llu bir drenaj sislemi olullurulur. Bu saye Beton T avan Toprok Tabakasl de bil ki k6klerinin blrikecek al lrl miklardaki sudan elkilenip <;uromesi engelle n mi~ o lur. Korumo ve Drenaj Slsteml DELTA - TERRAXX Baslnca Kar~ 1 Dayanlkll Yahtlm DORKEN Delta Terraxx ile Yapllml~ Tipik Bir Teras <;all Uyguiamasl ~

12 TERAS BAHC;ELER - Teras yuzeyinin uzerine, 8TM botanik membranlar <rift kat yapl~hnllr Delta Terraxx Levhalar, 10 em bindirme pay I bnakllarak serilir. Delta Terraxx'in mullan tabakaslnln uzerine, yelerli kallnllkla loprak orlusu serilir. En son kafta, uygun gorulen bitki orlusu yerle~lirilir. Teras bah"elerin gorsel guzelliklerinin yam slra ekonomik ve ekolojik yararlan do goz ardl edilemez. Bu yararlar; Yohhm Omrunun Uzomosl Yalltlm malzemelerl, uzerindeki taprak 6rtOsOnden dalay' atmasferik etkilere (slcakllk degi~imlerl, UV 1~lnlan gibi) daha az maruz kalacaglndan. daha az tahrip g6rur ve b6ylelikle sistem 6mrO uzar. Arozi Stogunun Verimli KullonJlmosl Teras bah«eler sportlf alan ve sosyal donatl olacak ~ekilde planlanarak. arsa bedelierinin «ok yoksek flyatlara ula~tlgl gonumlizde muteahhiftere 6nemli bir ekonoml saglamaktadir. 151 YohhmJno Kotkl Toprak katmanl «allyl bir batfaniye gibi sararak binanln lsi yalltlmlna yardimci olur. Yaklt IOkelimini azall,r. Yapllan ara~llrmalar dogrultusunda Yllda 2 II/m 2 'ye yakln yakll lasarrufu saglandlgl ortaya konmu~tur. Bunlara ek olarak. teras bah«elerin Ozerinde bulunan bilki 6rtOsO karbondloksil gazlannln emilmesi. havanln nemlendirilmesi ve canillar i«in dogal bir ya~am ortaml saglamak gibi ekolojik faydalan mevcutfur. Koynoklar: I- D6rken Teknik Planlama - Temel va Teras Bah<;:eler MNice and Safe Green RoofsW Schumacher, Wilfrled

13 " ISTANBUL SAMANDIRA' DA " "" BIR GOL MASALI SiNPA~ GYO LAGON KONUT KOMPLEKSi S inpa% GYO. 100 DonOm Ozerinde 515 villa olarak projelendirilen LagOn Konul Kompleksinin, Ilk elablnl lamamlamak 1<;ln yogun <;all~malanna devam ediyar. Projeye ismini veren lagonler. vilialann <;evresinde her ev I<;in farkh gozellikle manzara olanagl saglamakladlr. 35 bin m 2 lagon - golel, 35 bin m 2 ye~il alan ile <;ok farkll bir <;evre dozenlemeslne sahip LagOn Konullan, ozgon cephe ve <;all kaplama detaylanyla da dikkat <;ekmektedir. Himerpa olarak, istanbul'u gozelle~tiren bir projeye daha cephe - <;atl kaplama ve izolasyon malzemeleri lemin elmeklen memnuniyel duyanz.

14 ISO~Q~.M! RA YLI SISTEMLER ISOLGOMMA, kuruldugu gonden bug One d6~eme ve duvarlarda gorollo kontrolono saglamak amoclyla urunler urelml ve surekll bu urunlerin geli tirilmesi i"ln "ah~malar yapml~tlr. BugOn geldlgimiz noklada, yoksek performansa sahip ses yahtlm OrOnleriyle Avrupa'nln 6nde gelen kurulu~lanndan biridir Yllinda italya Egilim Bakanllgl larallndan, Naples Universitesi ile birllkte ISOLGOMMA, tramvay ve Iren yollannda titre imin 6nlenmesi ve gurullu yaylhmlnln azaltilmasl i"in ortak,,6z0mler uretmeleri i"in yetkilendirilml lerdir. Bugun ve gelecekte de Isolgomma, Insanlann gurol1o kirliliginin elkilerinden en az seviyede elkilenmesi i"in ISO normlanna uygun urunler urelmeye ve bu urunlerin geli~tirilmesi i"ln gerekli olan AR-GE yatlnmlannl yapmaya devam edeceklir. Bu yallrlmlan sayeslnde ISOLGOMMA sorekli olarak yeni urunler geli lirmekle ve bu malzemelerln Orelim surecini ISO 9000 normlan kapsamlnda konlrol allinda lulmakladir. ISOLGOMMA'nln Pozzuoli'deki AR-GE departmanl, Naples Unlversilesinin yakln i~birligi ile IOnel. yeralll ve diger rayh sislem uygulamalannda en usl kalilede,,6zumler Orelip. bu,,6zumlere 6zg0 urunlerin uygunlugunu garanli ailina alarak belgelemekledlr. ISOLGOMMA rayh sisl em yalilimlannda kullanllan. lilre~im ve gurullu 6nleme amaclyla kullanllan genl~ bir Orun yelpazeslne sahiptir. Megamat Serisi OrOn Tamml Megamal serisi rayll sislem ula~lmlnda meydana gelen gorullu ve lilre~im yahllmlnda en uygun ve elkill y6z0mlerden biridir. Bu OrOnler yuzer d6~eme ve balasl alii uygulamalannda kullanllan ve "e~i lll liziksel ve mekanik 6zelliklere sahip levhalardan olu maktadir. Tltre ime kar~1 yapllacak yahtlmda bonyesindeki kauyuk lilleri ile granulleri vasllaslyla, farkh yogunluktaki OrOnleri ile maksimum,,6z0mu garantl eder. Uygulama Alanlan Yukanda belirtilen 6zellikleri sayesinde bu uron hem tramvay ve melro glbi hafif alt yaplya sahip uygulamalarda. hem de Iren ve yoksek hlzll tren yollannda mukemmel lilre~lm yalillmi yapar. Bazl genel kullanlm y6nlemleri; balasl alii, yozer d6~eme. travers alii uygulamalan ve yoilann all yapl "ah~malan olarak slralanabilir. 1-) MEGAMAT BALAST ALlI UYGULAMASI Hem "evreye yayllan gorollo ve tilre~imln azaltlmlnda hem de kuilanllan mlcir Ozerinde olu~an baslncln azaltllmasl ve yaplnln 6mrOnOn uzalilmasl i"in en uygun,,6z0mdor. ~~

15 ISOLGOMMA RAYLI SiSTEMLER ~ ) MEGAMAT VOZER D6~EME UVGULAMASI Raylann oturtuldugu betonarme platformun etraflnln kaplanmaslyla meydana getirilen, en basit haliyle anlatmak gerekirse tipik bir yozer dojeme uygulamasldlr. 3-) MEGAMAT TRAVERS ALTI ve VOZER D6~EME ALTI UVGULAMASI Yalltlmln yanl sira c;:ift katmanll yozer dojeme sistemi sayesinde, ray hattlnln stabilitesini arttlrarak ondolasyondan meydana gelecek ajlnmayi engeller. Teknik Ozellikleri Megamat serisi kullanlclnln gereksinimine gore farkll kolin Ilk ve yogunluklarda imal edllebilen kauc;:uk levhalardlr, Bu plakalar, kau<;uk granolierinin polioreten baglaylcl vasltaslyla slcak pres uygulanarak birlejtlrilmesinden olujurlar, Balast 0111 uygulamalannda, mlclrlann sebep olacagl ajlnmayi engelleyecek ozellikte koruyucu bir san kat kaplama ile Oretilebilirler. -~G)

16 ISOLGOMMA RAYLI SiSTEMLER Megarail Serisi Metro ve tramvay gibi ula?lm sislemlerl mevcul?ehlr ic;1 gorollo kirlillginln bnemli kaynaklanndan biridir. Bu gorollo kirliligi direkl olarak havadan yayllarak ya da meydana gelen litre~imler vasllaslyla zeminden ~ehi r sakinlerini rahalslz ederler, Megarail sislemi bzellikle bu tip gorolloleri azallmak amaclyla gell~lirilmi? bir OrOn pakelldir. Megarail sislemi hemzemin gec;itlerde baklm maliyetlerini azallmaslnln yanlnda bu bblgelerden arac;lann gec;i~i esnaslnda olu~abilecek Iralik problemlerini de ortadan kaldlnr. ISOLGOMMA Megaroil prolilleri bonyesindeki granolier ve yoksek yogunlugu lie, lilre~im ve ses gorollosone kar~lhk kesin c;bzomler sunarlar, Megarail'in aynl zamanda vasllayi eleklrik kac;aklanna kar~1 koruma bzelligi vard",... MEGARAIL-<;IFT AMA<;U VOL UVGULAMASI: HEMZEMIN GE<;IT Bu OrOn, ray-yol birle~imlerinde sislemi koruyarak slalik ve dinamik yer degi~lirmeleri ile lilre~imi engeller, Ray aglnln yaydlgl gor011o seviyesini azaltan, yozer db?eme sislemi lie ya da yozer db~eme uygulamasl olmokslzln uygulanabllen bir sislemdir, 4D

17 ISOLGOMMA RAYLI SiSTEMLER _ MEGARAIL-YE~IL VOL Ray hattlnln qim ile kaplandlgl bolgelerde, ray hattlnln dekoratif ozelligini degi~tirmeden gurultu azaihmlna katkl saglamaktadlf, Teknik Ozellikleri Megarail serisl urunler soguk pres ve poliuretan baglaylclla rla birbirine yapl~t"li ml~ ozel kauquk granullerden meydana ge l mi~tir, Megarail sisteminde yer a la n urunler qe1itli 1ekll ve boyutlarda uretilebilmektedir, Bu urunler yaygln olarak kullanllan altl doz S49, UNI 50, UNI 60 ve yivli tabanll raylardan NP 4, RI 60, RI 59 v,b, ray tiplerine uyumludur. A~ lklomo Standort Megoroil Giff Amo~11 Hot Uyguiomosl Megoraillek A~I I Hat Uygulomosr Yogunluk (KoplamoslZ Olorak) - Kg/m 3 - " 900 " 1000 Bunyesine Su Alma - MN/m 3 UNI EN <5% <5% Donma DIN 4102 < 1 % < 1 % Elektrik Direnci (Kuru Holde) - n UNI 5572 > 1,5 X 10" > 1.5 X 10" Elektrik Direnci (lslak Holde) - n UN15572 > 3,5 x 10 7 > 3,5 X 10 7 RA YLI SiSTEM YARDIMCI URUNLERi ISOLGOMMA rayll sistemlerinde, uygulamayi tamamlamak amaclyla temel yalltlma yardimci genl~ blr uron yelpazesiyle titre~im ve gurultu kontrolunde eksiksiz qozomler sunmaktadlf, Bu uronlerden bollia" kauquk yastlklar, travers alt, yalltlmla", Z profilleri, geqirimsizllk mastikleri gibi uronlerdir, ISOLGOMMA SiSTEMiNiN UYGULANDIGI ULUSLARARASI PROJELER Ankara Melrosu: Bu projede ISOLGOMMA M 15 Avc ve M20 Avc uronleri lie balast altl yalltlml uygulanml1tlf, ~~

Sorun çatı ise... ÜRÜN KATALO U

Sorun çatı ise... ÜRÜN KATALO U Sorun çatı ise... ÜRÜN KATALO U KALEL, çevreyolundaki yeni yerinde hizmetinizde... Çatı kaplama, mantolama, ısı ve su yalıtımı sorunlarınızda en kaliteli ürünleri, en ekonomik biçimde hizmetinize sunuyoruz.

Detaylı

Yalıtım sektörü daha dinamik davranarak büyümesini sürdürmelidir

Yalıtım sektörü daha dinamik davranarak büyümesini sürdürmelidir Yalıtım sektörü daha dinamik davranarak büyümesini sürdürmelidir İZO DER Yö ne tim Ku ru lu Baş ka nı Ferdi Erdoğan Değerli Okurlarımız Son zamanlarda en hareketli, en hızlı geçen dönemleri yaşıyoruz.

Detaylı

Mantolama Sistemleri Kataloğu

Mantolama Sistemleri Kataloğu 2012 Mantolama Sistemleri Kataloğu Kale Mantolama Sistemleri Kataloğu 1 İçindekiler 2 3 4 5 6 7 8 10 11 15 18 23 28 30 36 Kale Grubu Kalekim Binalarda Isı Yalıtımı / Isı Yalıtmının Faydaları Isı Yalıtımı

Detaylı

BALCIOĞLU. BALCIOĞLU HAKKIMIZDA Balcıoğlu şirketler grubu, 1985 yılında, bugün Balko Felsefesi BALCIOĞLU. www.balcioglu.com.tr

BALCIOĞLU. BALCIOĞLU HAKKIMIZDA Balcıoğlu şirketler grubu, 1985 yılında, bugün Balko Felsefesi BALCIOĞLU. www.balcioglu.com.tr BALCIOĞLU Bugün Plywood ürün grubunun üretiminde dünyada söz sahibi olan Rusya, Finlandiya, Brezilya, Endonezya, Malezya, Çin ve daha birçok ülke ile Balko Plywood Ürün Standardı altında dünyanın hemen

Detaylı

Yalıtımın En Dogal Hali

Yalıtımın En Dogal Hali Yalıtımın En Dogal Hali İçindekiler sayfa Yalıtım hakkında 3 Neden DragonBoard? 6 DragonBoard un özellikleri 7 DragonBoard Sistemleri 9 Yükseltilmiş Zemin Sistemi 20 Diğer ürünler 21 DragonBoard teknik

Detaylı

Magnezyum Oksit Esaslı İç/Dış Cephe Yapı ve Yalıtım Panelleri

Magnezyum Oksit Esaslı İç/Dış Cephe Yapı ve Yalıtım Panelleri Magnezyum Oksit Esaslı İç/Dış Cephe Yapı ve Yalıtım Panelleri NevPanel Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde 15.000 m 2 toplam alan ve 9.250 m 2 kapalı alanda kurulmuş olan 2.250.000 m 2 /yıl üretim kapasitesine

Detaylı

SİM BİTÜMLÜ MEMBRAN SİM BİTÜMLÜ MEMBRAN

SİM BİTÜMLÜ MEMBRAN SİM BİTÜMLÜ MEMBRAN ÜRÜN KATALOĞU SİM BİTÜMLÜ MEMBRAN SİM BİTÜMLÜ MEMBRAN STANDART İZOLASYON YENİ NESİL PENGUEN SERİSİ Yeni Nesil Penguen Su Yalıtım Örtüleri Standart İzolasyon A.Ş nin yeni kimliğini yansıtmakta ve bitümlü

Detaylı

Özpor Kazandırır... Neden Özpor Star Shingle?

Özpor Kazandırır... Neden Özpor Star Shingle? Özpor Kazandırır... Neden Özpor Star Shingle? Okside olduğu için yazın aşırı sıcaklarda erimez Binanıza daha az yük binmesini sağlar Bütçenize ekonomik güç sağlar Çevre ile dost olmanızı sağlar ÖZPOR TAŞYÜNÜ

Detaylı

Bölge Temsilcilikleri

Bölge Temsilcilikleri İmtiyaz Sahibi: Levent Pelesen Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Özge Sipahioğlu Yayın Kurulu: Alper Doğruer Fulya Evren Grafik Tasarım ve Yayına Hazırlama Extreme Bilgi Teknolojileri Yönetim Adresi ve Mardav

Detaylı

Tepe Betopan Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Bilgi, Detay ve Montaj Kılavuzu

Tepe Betopan Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Bilgi, Detay ve Montaj Kılavuzu Tepe Betopan Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Bilgi, Detay ve Montaj Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 6 1.1 Dünyada ve Türkiye de Çimentolu Yonga Levhanın Tarihçesi ve Gelişimi 7 1.2 Malzeme Özellikleri

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

YANGIN YALITIMCISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0060-3

YANGIN YALITIMCISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0060-3 YANGIN YALITIMCISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0060-3 HAZIRLAYAN SABAHATİN ŞİMŞEK 1 2012 ANKARA İÇİNDEKİLER SAYFA 1.GİRİŞ 4 2. KİŞİSEL GÜVENLİK VE KAZA RİSKLERİ 4 2.1. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin

Detaylı

85. Yılımızı Kutluyoruz!

85. Yılımızı Kutluyoruz! S AY I 37 MAYIS 2012 anada Truva Kiremit Çatı ve Cephe Dünyası Türkiye nin bir Numaralı Kiremidi 1927 den beri... Sistemleri 85. Yılımızı Kutluyoruz! 1927 yılında Eskişehir'de temelleri atılan,günümüzde

Detaylı

Isı Yalıtım Ürünleri

Isı Yalıtım Ürünleri Isı Yalıtım Ürünleri www.stroton.com STROTON 2000 yılında kurulan STROTON; yüksek kalitede ısı yalıtımı sağlayan ürünlerin yanı sıra ülkemizin ilk ve tek ICF konut sistemi üreten modern tesisidir. Yüksek

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 01 Dow Türkiye Dow Bina Çözümleri. 02 SHAPEMATE IB BLUE SAFE Mavi Kale Mantolama Sistemleri. 03 STYROFOAM IB İçten Duvar

İÇİNDEKİLER. 01 Dow Türkiye Dow Bina Çözümleri. 02 SHAPEMATE IB BLUE SAFE Mavi Kale Mantolama Sistemleri. 03 STYROFOAM IB İçten Duvar İÇİNDEKİLER 01 Dow Türkiye Dow Bina Çözümleri 02 03 02 SHAPEMATE IB BLUE SAFE Mavi Kale Mantolama Sistemleri 04 05 03 STYROFOAM IB İçten Duvar Yalıtımı 06 07 04 ROOFMATE SL Teras Çatılarda ve Temellerde

Detaylı

Diyalog. izocam. Daha kalın yalıtım, daha etkin koruma

Diyalog. izocam. Daha kalın yalıtım, daha etkin koruma Diyalog izocam Ekim Kasım Aralık 2012 Daha kalın yalıtım, daha etkin koruma Kentsel dönüşüm bir fırsat, İzocam dan Uygulamalarla TS 825 Standardı Kitabı ile sektöre büyük destek, Uygun yalıtım kalınlığı,

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 2011-1

FİYAT LİSTESİ 2011-1 FİYAT LİSTESİ 111 IsıYalıtımında Yeni Markanız! DYNAFOAM BOARD XPS ISI YALITIM LEVHALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.................................................................................................................................................................................

Detaylı

.. u. -.. u. Bilisim Is Giicii. Avrupa Birligi'nin A~lglnl Tiirkiye K. tmayaaday ... Biiyiik Ba,arisl ABD'deki Turk bilim adam. Doktor Ali Erdemir'in,

.. u. -.. u. Bilisim Is Giicii. Avrupa Birligi'nin A~lglnl Tiirkiye K. tmayaaday ... Biiyiik Ba,arisl ABD'deki Turk bilim adam. Doktor Ali Erdemir'in, Tiirk Bilim Adamlnln Biiyiik Ba,arisl ABD'deki Turk bilim adam. Doktor Ali Erdemir'in, enerji sektorundeki devrimi u - u -a ~--::>. ::t a Avrupa Birligi'nin A~lglnl Tiirkiye K Microsoft Tiirkiye i~ ortaklarmm

Detaylı

Diyalog. izocam. "İzocam Manto" ile kaliteli ve güvenilir çözümler

Diyalog. izocam. İzocam Manto ile kaliteli ve güvenilir çözümler Diyalog izocam Nisan Mayıs Haziran 2013 "İzocam Manto" ile kaliteli ve güvenilir çözümler İzocam geleceğin binalarını anlattı, Yalıtım sektöründe buluş sayısı çok az, İzocam 13. Yalıtım Yarışması nda dereceye

Detaylı

Geleceğimiz: Enerji Tasarrufu. Türkiye de Tasarrufun Geleceği Yalıtımdır. 4 EPSDER Üyesi Daha KDS Sertifikası Aldı

Geleceğimiz: Enerji Tasarrufu. Türkiye de Tasarrufun Geleceği Yalıtımdır. 4 EPSDER Üyesi Daha KDS Sertifikası Aldı ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR MART 2014 YIL 4 / SAYI 15 Türkiye de Tasarrufun Geleceği Yalıtımdır ÇEVKAK TS EN 14933 Kapsamında CE belgelendirmesine başladı 4 EPSDER Üyesi Daha KDS Sertifikası Aldı Faruk Tiritoğlu

Detaylı

Diyalog. Yangın yalıtımı can ve mal kaybını önler

Diyalog. Yangın yalıtımı can ve mal kaybını önler Diyalog Temmuz Ağustos Eylül 2013 Yangın yalıtımı can ve mal kaybını önler Yangın yalıtımı, yangının zararını en aza indirir, İzocam, Türkiye nin En Değerli Markaları Listesi nde yer aldı, Yangının çıkmasından

Detaylı

Diyalog. izocam. zocam'dan Türkiye'nin ilk tesisat yazılımı

Diyalog. izocam. zocam'dan Türkiye'nin ilk tesisat yazılımı Diyalog izocam Temmuz Ağustos Eylül 2012 zocam'dan Türkiye'nin ilk tesisat yazılımı Tesisat yalıtımıyla yüzde 30 tasarruf etmek mümkün, İzocam prefabrik borular TSE Belgesi aldı, İzocam Adım Adım Yalıtım

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Değerli Okuyucular,

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Değerli Okuyucular, Basyazı, Yıl: 51 Sayı: 598 MART 2012 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar O. Murat PERÇİN A. Sabit YÖNEY Türkay BİRBEN Aslıhan

Detaylı

SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU

SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU 2012 Hazırlayan Doç. Dr. Tayfun UYGUNOĞLU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... - 2-2. KİŞİSEL GÜVENLİK VE ÇEVRE KAZA RİSKLERİ... - 2-2.1. Su Yalıtımı İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin

Detaylı

Sürdürülebilir teknolojik gelişme ve büyüme

Sürdürülebilir teknolojik gelişme ve büyüme Başyazı Timuçin Daloğlu - Genel Müdür Yardımcısı Sürdürülebilir teknolojik gelişme ve büyüme Dile kolay Dalsan Alçı olarak önümüzdeki yıl sektörde 80. yılımızı kutlayacağız. 1932 yılında Kayseri de başlayan

Detaylı

Tasarım & Uygulama Yayın Sahibi Cam Merkezi A.Ş. adına Yorsan İşletmesi Genel Müdürü Gülfem YORGANCILAR PERÇİN

Tasarım & Uygulama Yayın Sahibi Cam Merkezi A.Ş. adına Yorsan İşletmesi Genel Müdürü Gülfem YORGANCILAR PERÇİN OCAK-NİSAN 2014 // Sayı: 22-23 - 24-25 Cam Merkezi yayınıdır. Para ile satılmaz. 2 İNDEKS 03 04 05 06 08 09 10 19 20 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 BAŞKANDAN İŞYERLERİMİZDE GÜVENLİK EDİTÖRDEN

Detaylı

magazin Peliparquet Sektörün Öncüsü; Naturel Lamine Parke Yatırımlar: 92 cm x 212 cm HPL Parlak Laminat Peliform Bayilikleri Verilecektir

magazin Peliparquet Sektörün Öncüsü; Naturel Lamine Parke Yatırımlar: 92 cm x 212 cm HPL Parlak Laminat Peliform Bayilikleri Verilecektir Turanlar Şirketler Grubu Yayınıdır Mayıs 2014 Sektörün Öncüsü; Peliparquet Yeni Ürün Naturel Lamine Parke Yatırımlar: 92 cm x 212 cm HPL Parlak Laminat Peliform Bayilikleri Verilecektir Dış Cephelerdeki

Detaylı

Vizyon - Misyon Piyasalardaki Durgunluk Çelik Üretim Artışını Yavaşlatıyor Islak Depolama Lekesi (Beyaz Pas) Eurocorr 2012 YAPI FUARI Win Fuarları

Vizyon - Misyon Piyasalardaki Durgunluk Çelik Üretim Artışını Yavaşlatıyor Islak Depolama Lekesi (Beyaz Pas) Eurocorr 2012 YAPI FUARI Win Fuarları Vizyon - Misyon Piyasalardaki Durgunluk Çelik Üretim Artışını Yavaşlatıyor Islak Depolama Lekesi (Beyaz Pas) Eurocorr 2012 YAPI FUARI Win Fuarları Çelik Yapı ve Galvaniz CLP: Sınıflandırma, Etiketleme

Detaylı

MAPLAN ergonomic makine serisi ile kauçuk ve silikon parçaların üretiminde optimum performans ve enerji verimliliği sunar. MTF4000 460ergonomic

MAPLAN ergonomic makine serisi ile kauçuk ve silikon parçaların üretiminde optimum performans ve enerji verimliliği sunar. MTF4000 460ergonomic Arlaık 2013 Sayı 51 Kauçuk Sektörü Beklenen Buluşmaya Hazırlanıyor 27-30 Kasım 2014 Tarihleri Arasında Kauçuk 2014 Fuarı Gerçekleşecek II. Ulusal Kauçuk Kongresi Kauçuk Sektöründe Çalışanların Kanunen

Detaylı

ADO-CRP ROTO VEKA KALE r 12 ASC Plastik-Ascam Cam Sistemleri Yönetim Kurulu Üyesi Çevre Mühendisi Cenk Cenkcimenoğlu Nitelikli ve Kalitesi İle Öne Çıkan Ürünlerle Pazar Payını Geliştiren Bir Firmayız

Detaylı