Pasif Yangzn Korunumu M alzemelerinde Dunyamn En Buyuk Ureticisi Turkiye DistribUtoru HIMERPA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pasif Yangzn Korunumu M alzemelerinde Dunyamn En Buyuk Ureticisi l;ji,j;'@'zn Turkiye DistribUtoru HIMERPA"

Transkript

1 HI ERPA HAVALANDIRMA izolasyon MALZEMELERi PAZARLAMA VE TicARET A.~. Pasif Yangzn Korunumu M alzemelerinde Dunyamn En Buyuk Ureticisi Turkiye DistribUtoru HIMERPA

2 SEKTORON k;;inden / KISA." KISA. " HABERLER LPOSB (YONLENDiRiLMi$ YONGA LEVHA) ve <;ivileme lj ROPORTAJ / SN, KORHAN I$IKEL ile TUYAK'IN AMACI ve <;ALI$MALARI OZERiNE SOYLE$TiK TERAS BAH<;ELERDE KULLANILMASI GEREKEN YALITIM MALZEMELERi,10 -) ;\ '( I PROJELERDEN / SiNPA$ GYO LAGON KONUT KOMPLEKSi MALZEME TEDARiKiMiz MAKALE KONUMUZ ISOLGOMMA RAYLI SiSTEMLER ;\ TEKNOPANEL/ SANDVi<; PANEL UYGULAMA ESASLARI inceleme KONUMUZ SONGERLER ve AKUSTiK

3 YaYln Y6netmeni S evgili dostlar, yedi Ylld" arallkslz olarak yaylmlanan dergimizin 29. saylslnda do bulu$tuk. Umanm sayllarlmlz devam eder ve sizlerle birlikte, sektoromozden ve bizden haberleri beraberce gozlemleriz. Turgay YUKSEl YaYln Dan' T'lonl Faruk BiLAl 2007 Ylltnl gonahl ve sevabl ile geride blraktlk. OnOmOzde yepyeni hedef/ere ve planll ar;:lltmlara ba$an i/e girmeyi umut ettigimiz, yeni bir YII var. Her ne kadar 2007 ylil, bir onceki seneye gore pek o kadar verimli ger;:mese de; beklenen siyasi ve ekonomik risklerin ortaya r;:lkmamasl ile beraber sektoromoz gerilemedi diyebiliriz. Teknlk Yapm (Grafik. Redakslyon. Qtet ) KRiTER YAYINCILIK LTD. (212) irtibat ve YOlljma Adresi: Esentepe, Muselles sokok 2007 Yllinm olumsuz ger;:tigini do$onenler unutmamalliar ki; 2006' yo oranla 2007 Yllmda yalltlm alanmda oldukr;:a boyok bir arz fazlasl gozlendi. Bu arz fazlasl, sektoromoze giren yeni yatmmcllarla beraber mevcut Oretici/erin de kapasite arttlrmalan sonucu olu$tu. DolaYlsl ile bu olu$an arz fazlasl ile mevcut pasta daha fazla di/imlere aynldl. Sektorde Oreticiler, satlcllar ve uygulamacllar arasmda ger;:mi$e nazaran daha az i$ yaplldlglna dair bir kanl Olu$tu. Kartal Apt. No Zincirllkuyu / ~TANBUl Tel: (212) (Pbx) Faks: (212) a-mail: Bu bu~en. HiMERPA A.j. 'nln ~ hobene ne ve sekt6rel bilgilendirmeye y6nelik yayln koludur. $imdi: rekabetin en Ost dozeyde ya$anacagl yeni bir Ylla girdik. Enflasyonun tekli hanelerde seyredecegi ongorolen 2008 Ylltnl pozitif ger;:irebilmek ir;:in Oretici firmalar birim fiyat/annl do$orecekler. Dovizin de yakln gelecekte artmayacaglnl do$onen yeni ithalatr;:1 firmalar do, global pazarda i$ yapmayi hedefleyen yabancllarla beraber pazara gireceklerdir. Planlar ve tahminlerin bu yolda gidecegi do$onoldogonde daha az kar marjl ile yetinen, hizmet ve kalitesi ile i yapma becerisi olan ve en onemlisi sektorde govenilirligi olan tom i$letmeler, istikrarll gidi$lerine devam edecekler ve 2008 ylilndan do verimli bir eki/de boyoyerek r;:lkacaklardlr. SektorOmOzde pazar canllllgi yaratacak geli$meler saglayan ve hakslz rekabete prim vermeyen herkesin emeginin kar lllglnl alacagl yeni bir YII temenni ediyor; iyi niyetli. c;:olilkon, dorost tom dostlonmizi soghk ve bolon dileklerimizle selomiiyoruz... Turgay VUKSEL

4 BTM A.~.'nin "I~ Ortaklan Toplanflsl" Antalya'da Yaplldl. g'tm A.$. geleneksel "I! Ortaklan Toplantls!' adt alttnda duzenlenen bayi toplanttstnl, Kaslm 2007 tarihlerinde Antalya'da ger <;:ekle!tirdi. 16 Kaslm 2007 tarihinde TUrkiye'nin d6rt bir taraflndan gel en bayiler, Antalya WOW KREMLIN PALACE otelinde toplandllar. BTMi~O;~~~~~~~:~::~ Kaslm 2007, WoW Palace &rte~ gun sabah top lantl~nda bulu!an bayi temsilcileri ile BTM yetkilileri Yl ltnl degerlendlrerek 2008 Yilt hedefierinl payla! ttlar. T oplantl sonrasl <;:e itli aktivitelerle devam eden organizasyon, ak am gala yemegi ile sana erdi. Gala yemegine kat,lan sanat<;:llar ile blrlikte nostaljik bir gece ge<;:iren topluluk, keyifli bir eglencenin ardlndan 2008 YIII i<;:in moral depoladllar. Temati'nin Iyem Tesislerinde Verdigi Egitime Kaflldlk. 7 0ster firmaslnln Avrupa b61umu alan Temati firmast.lzacam'ln iyem tesislerinde verdigi egitimde urunlerini anlattl. Temati. izalasyon malzemelerinin birbirine eklenmesi. slzdtrmazllglnln saglanmast ve kaplanmasl i<;in gerekll tum mastikler, kaplamalar, dolgu mac union ve yapl!ttrlcllar veren bir firmadtr. Foster hava artlanna, klmyasal korozyona, soguk sistemlerde su buhanndan olu an neme karl I koruma sag lor. Foster imdi aynca, hem soguk hem de slcak izalasyon sistemleri i<;:in etkili su bazll urunler de 6nermektedir. Mevcut Az Katll Yapllann Toptan Go~mesinin Onlenmesi... 1 stanbul Teknlk Universitesi in!aat Fakultesi Yapi ve Deprem Muhendisligi Laboratuan ve Avrupa Toplulugu Yapi Laboratuannln (ELSA) birlikte yuruttugu ve "Mevcut A:1. Katlt Yapllann Topton G6<; mesinin Engellenmesi" konulu <;:alt tay, Kastm 2007 tarihlerinde ger<;:ekle tlrildi. ito Suleyman Demirel Kultur Merkezi'nde ger<;ekle tirilen <;all tayln a<;llt konu maslnl itu rekt6ru yaptl. istanbul Buyuk ehlr Beledlye Ba!kanl Sn. Kadir TOPBAS do bir telgraf ile ba an dileklerini iletti

5 SektorOn I<!inden... Isolgomma Ihracat Madara Sn. Giampaolo MILAN'1n HIMERPA Ziyareti Ekim - 2 Kasim 2007 tarihleri oraslnda Sn. Giampaolo MILAN (Isolgomma ihracat MOdOriJ), ~rketimizl ziyoret etmi!lerdir. Bu ziyaret dahillnde Olkemizin sas yalrtm konusunda onde gelen uyguiamaci firmalan, teknik danl!manlan ve mimorllk borolannl birlikte zlyaret ederek, sektorel konulorda goro! all!veri~inde bulunma imkanlna sahip olduk. Ulkemizde ses yahtlml ihtiyaclnln yenl yeni ortaya <;Ikmaya ba!ladigl gonomozde, hem spesifik projelerde hem de konutlorda kulianllmak Ozere OstOn performansh ses yalrtlm malzemelerine ihtiyacln ortaya <;Iktlgl ve bu ihtiyacln konusunda uzmanla!ml! ~irkefferce <;ozolebilecegi ger<;egi bir kez daha anla!,lml!lir. Bu baglamda Himerpa A.$. ve Isolgomma i!birligl. gelecekte de onemli projelere imza atacaktlr. Oenizli Mimarlar Odasl'nda Verdigimiz Yangln Yalltlml Semineri... 7 MMOB Mimarlor Odasl SOrekli Mesleki Geli!im Merkezi (SMGM), meslek i<;i egitim kapsamlnda dozenlenen egitimlerin yanlslra, mimorhk ortamlnda ger <;ekle~tirilen bilimsel etkinlikleri de mesleki geli~im anlamlnda degerlendiriyor. Bu kapsamda, Denizli Mimarlor Odasl'nln lzoder'den talep ettigi Yangln Yahtlml Seminerini. Izoder Yangln Komisyonu Oyesi olan yayln danl~manlmlz Sn. Foruk BiLAL ger<;ekle!tirmi!tir. Denizli Yerel Televizyonu do gelerek roportaj yapml!: aynca yerel gazete Deha'da seminerimiz haber olmu!tur, Trakya Universitesi'nde Verdigimiz Yangln Yalltlml Egitim Semineri... 7rakya Universitesi'nde son slnlf mimorhk bolomo 6grencilerine, yayln danl!manlmlz Sn. Faruk BiLAL taraflndan yangln yahllml egitim semineri verildi. Kartal Mimarlar Odasl'nda Verdigimiz Ses ve Yangln Yalltlml Seminerleri... ~ayln danl!manlmlz S~, Foruk BiLAL toraflndan Kartal Mimarlar Odasl'nln Izoder'den talep ettigi ses ve yangln yalltlml seminerleri verildi.

6 LP OSS (Yonlendirilmi~ Yonga Levha) ve <;IVILEME LP OS8, agae; gibi i~lenebilir, kesilebilir, c;:ivilenebilir ve delinebilir. Doha hlzll monta) Ic;:in OSB Panelier Ozerinde e;ivileme yerlerini belirleyen c;:izgiler vardlr. Ko~elere yakln yerlerden c;:ivileme problem yaratmaz. <;:ivileme noktalannda kopmo veya pare;alanma olmoz. Kenar ko~elerin dahi sag lam bir ~ekilde c;:ivi ve vido tutmo ozelligi vardir, OSB, tom teknik OstOn IOkleriyle ev yaplmlnda daha ueuz ve modern malzeme kulionilmasl ~anslnl yaratml~tlr. <;:atl kaplomaslna ek olarak duvar ve do~eme kaplarnaslnda do kulianllabilir. Artlk c;:atllarda mertek aralan 122 em' e C;:lkabilir veya daha inee mertekler kullanilabllir. OSB'nin montajl, uzun kenan mesnetlere dik olaeak ~eki lde yapllmali, klsa kenarlar mesnetlere isabet etrnelidir. Mesnet arallklannln 61 em olmasl, firesiz uygulama saglar. OSS, uzun yongalan sayesinde, benzerlerinden daha dayanlklldir. YOk uygulamasl, tereihen uzun ekseni boyunea yapllmalidir. yatlnln yivilenmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Yan1li OI<;Ode <;Ivl Kullomml TO~'Y1CI Mertegi Iskoloyan C;iviler l Gereginden FOllo C;okdml~ <;lviler Aroda Allanml~ C;ivileme Hatesl Gereglnden Fazla, C;:ok Sik <;Ivileme Hatosl yok Seyrek, Yetersiz <;ivileme Haiasl OSS panellerini yer l e~tirirken c;:atl ve duvar kaplamaslnda, paneller araslnda 3 mm bo~luk blrokllmalidir. Her 1 m mesafe ie;in, 1 mm genle~me bo~lugu blrakllmasl genel prensibl korunmalidlr. OSS'de korozyona dayanlkli e;ivi kulianllmalidir. Saglantl elemanlan e;iviler ie;in asgari standort olorak en az 20 rnm olmak Ozere panel kalinliglnln 2,5 misli yivi uzunlugu ta~iylel mertege girmeli prensibi vardlr. Pratikte govenll taratta kalmak Ozere 9 ve 11 mm kallnliktaki OSS levhalor ic;:in en az 50 mm uzunlugunda c;:ivi. 15,18 ve 22 em OSS'ler ie;ln en az 75 mm uzunlugunda yivi kulianllmalidlr. Sac;:ak kenorian ve Resim 2'de gosterilen kritik bolgelerde daha uzun yivi kullanma gerekliligi vardir. Doha sik ve daha uzun c;:ivi kulianmanln yanlslra yivi tipinin vida burgulu veya matkap burgulu see;ilmesi de sistem mukavemet degerlerini artlraeak onemli bir faktordor. <;:iviler OSS panel kenarlanndan ve uc;:lanndan 10 mm iyeriden yakllir. Panel ko~elerinden ilk 25'er mm'lik klslmlora yivi yakllmoz. OSS paneller en az Iki mertege e;iviler ile e;akllmalidir. OSS Panel uylan bo~ta kalmamali mutlaka blr mertek Ozerinde bitmelidir. <;:atnln en dl~lndbki ana mertekler de panel kalinligl Inee de olsa 75 mm'lik yivi yakllir. OSS panelin kenanannda ve ana merteklerde yiviler en fazla 15 em aralikla yakllmalidlr. Panelin basligl ara merteklerde ise 30 em aralikla yaklm yapllabillr. Genel yivileme bilgileri mertek aralannln em arallglnda oldugu kabulune gore yapllmaktadir, Doha geni~ (en fazla 120 em) araliktaki mertekler iyin daha uzun c;:ivi seyimi, daha slk yivileme ve daha nitelikll yaplda (vida burgulu veya matkap burgulu) e;ivi seylml yapllmalidlr. Mertekler orosi 120 em veya daha boyok ise; ara mertekler de kullanllaeak c;:ivileme orallgl en fazla 15 em olmali ve en az 75 mm uzunlugunda c;:ivi kulianllmalldlr. Levha boyu merteklere dik yerle~tirilmeli ve yivilenmelidlr. YOksek rozgar alan bolgelerde daha slk araliklarla daha boyok ve farkll yaplda c;: iviler kullanllabilir. Do~eme kaplamalannda do aynl prensipler uygulanlr,

7 Lp OSB (Y ONLENDiRiLMi$ YONGA LEVHA) ve C;iViLEME OSS Panellerdeki Kopma Yukleri Performans Degerleri (a) OSB <;:Ivl Mesale (em.) Test YOkO Test YOkO Min. Kapma Panel Test <;:Ivl (kgl/m) Altlnda Moks. YOk Kohnllk Panel Kenan Orta Ta~\'lel Koplomo Sehim(mm.) (kgl/m) 9mm Kuru 65mm llmm Kuru 65mm ve 18mm Kuru 75mm (a) <;:Otl mertek orolon 40 em - 60 em o<;lkllk degerleri i<;in gereklidir. OSS <;:atl <;:ivisi TOrkiye 'de <;iviler do~ok korbanlu 1010 kollte lilmo~in dive odlondinlon metal kongoliordon Oretilir. <;:ivi <;OPI 3.5 mm, <;ivl kala <;OPI 8.5 mm'dir, Baylor 50, 65, 75, 100 mm'dir. Ayneo tolep holinde helikol ve burgulu tipte <;iviler de uretilebilmektedir. Ortalama <;:ivi Aktaracagl Yuk OSB Duz <;ivi Yuvarlak <;ivi Kahnhk Yuk (Kgf) (Yuk Kgf) 11 mm mm <;:ivi SlklamaSI Kesme Kuvveti (kn/m) Kopma Degerleri (Kgf) <;ivi Boyutu ve Tamml Ort, Kopma <;ivi (Uzunluk cm./«ap mm,) Degerleri (Kgf) 6d (5 em / 3 mm) DOz Galvani' 27 8d (6.25 em /3 mm) DOz Galvan~ 29 8d (6.25 em /3 mm) DOz Galvan~ Spiral Shank 51 <;akma Arahgl (mm) mm d (6.25 em /3 mm) Galvani, Yuvanak Shank 35 lod (7.5 em /3.5 mm) Galvaniz Yuvanak Shank 74 15mm mm OSB 50 mm'lik <;ivi, 15 mm OSB ise 65 mm'lik <;ivi ile test edilmijtir. 15,3 Bu degerler kopmo degerleridlr. Dlzayn degerlerini elde elmek 1<;:ln uygun emniy,et foklorlerini kulianlniz. 11 mm OSB'de test edilmiltir. <;:ah Kapiamasl Olarak Kullantlan OSS'lerde Kopma Yukleri Son Panel Duz Kullamm Kahnhgl Shank <;ivi Deney Minimum Kopma Yukleri I«in Performans Degeri (Kg!) (Yatay) (S6kulme) C;:Otl 12 mm'e kador 6d (65 mm) Islok <;:Otl 12 mm'den boyok 8d (75 mm) Islok/Tekror Kurutulmuj Se~ik ve Oturtma <;:afldaki Kritik Solgeler r ~ ~ / ~ ~ -OSB Koploma T ahtolon MontaJlndo En Kritlk 861geler Be~l k C;otlda OSBSerilimi Oturlmo C;otlda OSBSerlllml <0

8 Binalann Yanglndan Korunumunda TOyak Etkinligi Sn, Korhan I$IKEL Tuyak Yang lnd an Korunma Dernegi Ybnetim Kurulu Ba ~kan l Ankara 'do dogan I$IKEL Mimar Sinon Universitesi Mimarllk Balumu'nden mezun olduktan soma, $iw Cam Fabrikalannda ve Aydin Boyson Mimarllk Burosu 'nda garev aldl, izocam firmaslna teknik mu$avir olarak girdi, izocam 'dan koordinatar olarak aynlan I$IKEL halen Protem firmaslnda orlak ve Genel Mudur olarak garevini surdurmektedir, lsi, ses ve yangln yahtlml ile "evre konusunda, <;:ok saylda makalesi yaylmlanarak, bu konulan kapsayan 500'un ustunde teknik konferans vermi$tir, I$IKEL izoder 'in kuruculugunu ve ba$kanll{pnr yapml$tit ve TUrk Akustik Dernegi i$letmesi yanetim kurulu uyesidir, Aynca: TUVAK Vanglndan Korunma Dernegi'nin kurucusu ve yanetim kurulu ba$kanldit, Dunya enerji konseyi TUrk milli komitesinde ISO adlna uyedir, iskav ve istanbul Sanayi Odasl (:evre ihtisas Kurulu 'ndaki aktif uyeliklerini surduren I$IKEL Kocaeli Universitesi Hereke izolasyon Meslek Yuksek Okulu 'nda, ivem Valitlm Egitim Merkezi'nde, lsi ve ses yalitlml uygulama dersleri de vermektedir, Sn, Korhan I~IKEL, yukanda sizin prolesyonel kariyeriniz hakklnda bir ozel sunduk, Ger,!eklen bir,!ok konuda yalilim seklorune hizmel elliniz ve ediyorsunuz, Biz bu roporlajda aglr IIkll olarak ba~kanllglnl yapllglnoz TOVAK (Turkiye Vanglndan Korunma ve Egilim Vakil) ile ilgili konulara oncelik vermek isliyoruz, Bize TOVAK'ln kurulu~ sureci, kuruculan, kurulu~ amaclni i,!eren bir on bilgi verebilir misiniz? TUVAK, "Turkiye Vanglndan Korunma ve Egilim Vakfi" ile"vanglndan Korunma Dernegi ' olmak uzere iki kurulu~ halinde faaliyette,?ulunmakladlr, 1992 Yllinda kurulmu~ olan Turkiye Vanglndan Korunma ve Egilim Vokfl lie TUVAK uye say,s,n, arttlrma ve sek- 16rO doho geni~ bir ~ekilde lemsil elme omaclyla 2003 Yllindo Vonglndan Korunmo Dernegi' ni d e kurmu~tur. Bu voklf ve dernek loplumumuzun yongln govenligi konusundo egitilme- Q' "TOyak TOrkiye Yangmdan Korunma ve Egitim Vakfl ile Yangmdan Korunma Dernegi Olmak Uzere iki K uruluf Ha/inde Faa/iyette Bulunmakfadlf,.. " sini soglomok, komu kurulu loli ve bilimsel kurulu~larla ili kiler kurarok yongin 6nleyic i sistemler ve eihazlalln stondorllonnln geli~tirilmesini ve uygulonmoslnl soglomok veyo yordrmel olmok gibi TUrkiye' de yonglndon korunmo sekt6ronun sagllkll blr ekilde gell mesl ve loplumun yonglndon korunmo konusunda bilgi ve bilineinin geli tirilmesi y6nonde,!oli molor yopmoktodrr, Uyeleri araslndo TUrkiye 'nin yanglndon korunma alonlndo <;:011- ~on 6nde gel en urelie;, uygulomo, losonm, donl~monllk ve sigorto firmo- 10llnln lemsileiler;, yonglndan korunmo ve yanglnla mueadele olonlonndo hizmel veren ilfoiyeler, sivil sovunma kurulu lon ve Oniversitelerden y6nelieiler, leknik odomlar ve akodemisyenler bulunmoklodrr, Dernek ve Voklf, yanglndon korunmo sekt6ronon daho geni <;:apl o 6rgOllenebilmesi i<;:in TUVAK In amo<;:lan dogrultusundo fooliyel g6slererek, e~gudom- 10 olarok <;:oll molar yopmoklodlr, "Dernek ve Vaklf TOyak'm Amat;lafl Dogrulfusunda Faa/iyef Gosfererek Efgiidiimlii Olarak c;:allfmalar Yapmakfadlf... "

9 Korhan I$IKEL I Binalann Yanglndan Korunumunda TUyak Etkinligi... TOVAK'ln <r ah~ malanndan ornekleme yapabilir misiniz? TUyak'ln en onemli <rah~mala nndan biri, TOrkiye Vanglndan Korunmo VOnetmeliglnln <;:Ikartllmaslndakl boyok katklsld", ilk, " Binalann Vanglndan Korunmasl Hakklnda Vonetmelik" 12 Haziran 2002 torih 2002/4390 sayl ile resmi gazetede yaylnlanorak yororloge girmi~ti. Bu ybnetmelik ile: Olkemizde yanglndan korunma ve yanglnla mocadele sektoromoz i<;:in b ir donum noktosl almu tur, Bu yo net- "Su Yonetmelik he Ulkemizde Yangtndan Korunma ve Yangtnla Mucadele Sektorumuz Iqin Sir Donum Noktasl Olmu~tur... " "Yonetmelik Revizyonunda, Mevcuf Yapllar Iqin Uygulanabilir Ozellikte Tedbirlerle AS Yonetmeliklerine Uyum Saglanmasl Aglfllk Kazanm/~tlf... " runma Vooelmeligi'ne etkisi oldu mu? Tabii ki: AB standortlan lie uyum soglama gereksinimi ve ihtiya<;:lar yeni <;:oli malan gerektirmi tir. Bunun sonuc unda, "Binalann Vanglndan Korunmasl Hakklnda Vooelmeligin revizyonu" <;:ali malan, TUVAK'ln do teknik katklian ile sordorolmo, 19 Arolik 2007 torihli saylh Resmi Gazete de YOYln lanorak yororloge girmi tir, Vonetmelik revizyonunda, mevcut yapllor i<;:in uygulonobilir ozellikte ledbirlerle. AB ybnetmellklerlne uyum soglanmasl oglrllk kozanml tlr. Bunlonn dl~lnda. deprem bolgelerindeki yoksek yapllordo. deprem sensorlerinin kullanllmasl. asansbrlerin yang In halinde otomatik olorak acil <;:Ikl kapll anna ybnelmesi ve kapllannl a<;:masi glbl teknolojik yeniliklere yer verilmi~tir, "Binalann Vanglndan Korunmasl YO nelmeligi" geli~mi iitke olmanln ana ~ artlanndan olan insan can ve saghglna veriten degerin leknik bir goslergesidir, Tabii ki; uygulanmasl ~ar Ilyla! Sizin ve TOV AK'In boylesine 0- nemll bir yonelmeligin revizyonu s"aslndaki kalkllan",zdan bahseder misiniz? AB sorecinde: AB kamisyon karorlan yaklndan takip edllerek, BaYlnd"llk Bakanliglnln AB uyumlu, yapl malzemelerinin yonglna tepki Slnlftanna ve yapl elemanlonnln yanglna dayanlkliliglna ili~kin lebllginin ve eski ybnetmelikte a<;:lk kolan konulann yongln ybnetmeligimize adaptosyonu i<;:in bnerilerimiz, klsmen dikkate allnml t", melikle, vatanda~lmlzln yanglna ka~1 can govenliginln saglanmasl guvence altlna alinml~, tom yapllorda alinacak bnlemler bellrlenml~ir. Geli mi Olkelerde, yanglnla mocadele sektbronon gell~mesl. gerek elektronik, kimya, makine, in~aat, elektrik teknolajisindeki geli melere, gerekse standort ve yonetmeliklerin getirdigi yaptlflmlar sonucu alu~on toleplerden kaynaklanml t", Ancak, eski yonetmeligin yoy,n,n, tokip eden Yillordo, uygulamodo ve denetlmde istenilen noktoyo eri ildigini soylemek momkon degildir, Bunda, yapisal faktbrler sanucu ortoyo <;:Ikan maliyet, etkin ral aynoml t", AB uyum surecinin Vanglndan Ko

10 R 0 p 0 r t a i / Korhan I$IKEL / Binalann Yanglndan Korunumunda TUyak Etkinligi... Bu kapsamda, dernegimizin teknik yaylnlar ve standartlar komisyonlan faaliyetlerini surdormekte olup, yeni yonetmellgin uygulamadaki eksikliklert zaman i<;:inde belirlenerek degi~iklik onerilerini ilgili mercilere iletecektir. "Yanglndon Korunmo" seklorumu- zun gelecegi o,<,s,ndon goru~leriniz nelerdir? Valanda~lanmlzln, ya~adigl her ortamda, con ve mal govenliginin saglanmasl, yangln sekloromuzon geli~imine yak,ndan bagh olup, yonetmeliklerin harfiyen uygulalilmasl ve denelim;, yegane c;:ozom olmakladir. Yanglndan korunma sekloronon ge- I~mesi, ilgili dernek ve kurulu~ann <;:abasina boyok oranda ihtiya<;: gostermektedir. Yonglndan korunrna sek- IbrOmOzun, bu <;:ah~malanmlzla, islenilen noklaya en klsa sorede eri~ece - gini Omit edlyoruz. "Y ALiTIM SEKTORO BA~ARI OOOLLERi"NE HiMERPA'OAN 2 AOAY ORON... ~u yil be~incisi dozenlenecek olan Yahllm SektbrO Ba ~an OdOlleri'nln 2007 organizasyonundo 'Ylhn Yal,nm(, 'Ylhn Profesyoneli", "Ylhn Yeni OrOnO" ve "Yahllm Bilincine Katkl Ozel OdOIO" olmak Ozere dbrt kategori bulunuyor. Bu sene HiMERPA A.~. olarak biz de: ses yahllmlnda kullanllan 'GREI LINE" ve yangln yohllmlnda kullanllan "SUPALUX" OrOnlerimizle "YII,n Yeni Ses Yal,l,m, OrunO " ve "Y,l,n Yeni Yangln Yal,l,m, OrOnO" dahndakl bdoliere adaylz, G REI LI N E '7lalya'da ISOLGOMMA firmasi taraflndan, ISO 9001 kalite sertifikosl govencesinde, EPDM granullerinin c;:bzome bzgo granulomelri ve farkll yogunluklarda dozenlenerek sicak pres ybnlemi ile uretilen GREI LINE, ISO 140-8'e gbre db~emelerde minimum 28 db darbe sesi kesme bzelligine sahiplir. YOzer db~eme uygulamalannda ve endostriyel tesislerin zeminlerinde kullanllabilen GREI LINE, minimum kallnllklarda (5-8 mm.) maksimum ses yahllm degerlerine sahipftr, T ek bir i~i lorahndan bile c;:ok hlzll ve kolayhkla uygulanabilen bu uron, ~antiyelerde i~c;:ilik ve zaman ac;:lslndan bnemli ekonomik avantajlar saglamakladir. Bunlara ek olarak rutubet, su ve yogu~madan etkllenmeyerek yapl bmru boyunca yoksek performanslnl korumaktadir. SUP A lux ( Kalsiyum Silikat Duvar Kaplama levhasl ) ( 9, 12, 15,20, 25 mm. Kahnhklarda 1200 X 2400 mm. Ebatlannda) ~-- S upalux, 6zellif ve kimyasal katkllarla 240 dakikaya kadar yanglndan korunum saglayacak ~ekilde goc;:lendirilmi~ kalsiyum silikal levhadlr. Supalux alev almaz; yanglna kar~1 korunum saglar. YOksek mukavemet degerlerine sahiplir; haflf ve i~lenmesi kolaydlr. Nemden elkilenmez, Supalux krem-beyaz renkle, bir yozo puruzsuz diger yuzu desen dokulu yuzeye sahiplir. Montaj yaplldiklan sonra uzerine dekorasyon yapilmadan blrakllabilir veya direkt olarak boya uygulanabilir. Neme yoksek dayanlml ve suyla temaslnda performans kriterlerinden hic;:bir kaylp olmomasi sayesinde binalarda tum ISlak mekanlarda, yuzme havuzlannda, c;:atlsl kapanmaml! tum ~aft duvarlannda kullanllmaya son derece elveri!'idir. Yuksek yanglndan korunum, neme dayanlm degerleri ve hafifligiyle, kuru duvar uygulamalannda tom al<;:1 ve c;:lmento bazll levhalardan aynlmaktadlr,

11 TERAS BAH9ELER Z,unyada geli mekte olan <;evrecilik hareketi dogrultusunda teras bah<;eler her ge<;en gun daha fazla uygulama alan I bulmaktadir yazlnda TOrkiye'de 6zellikle de boyok ~ehlrle rde doga tahribat, kaynakh kurakhgln yalanmoslyla, TOKi taraflndan teras b ah<;e uygula ma la nnln kurakhga <;6z0m olacagl do~unulmu tor. TOKi. gelecekte yapllacak p rojelerde de bu tip <;atl uygula ma la nnl gundemine d a hil etmi tir. Ulkem izde yeni yeni 6rneklerini g6rmeye ba ladiglmlz bu uygulamalar, Avrupa ulkelerinde bzelliklede Alma nya'da ge ni kullanlm alanla n bulmaktadlr. Yapllan istatistiki ara tlrmalar 1997 Ylhnda Almanya 'd a tom <;at llann % 33'une denk gelen 12 milyon m 2 teras <;atl uygula masl yaplld lg ln l g6stermektedir. Bu rakama lann 1983 Yllinda 0,6 m ilyon m 2 oldugu dulunuldugunde son 25 Ylldaki g e li me o lduk<;a dikkat <;ekic idir. Klasik teras <;atl uygulamalanndan farkll olarak teras bah<;elerde dikkat edllmesi gereken en 6nemli nokta kullanilacak yahtlm malzemelerinin bitki k6klerine karl l dayanlkh olup olma dlgldir. Geni ve derin k6klere sahip bitkiler kullanlldigl taktirde su ya htlm katmanlnln bilki k6klerince delinerek yahllml elkislz hale gellrme riskl mevcuttur. Bu riski ortadan koldirmak i<;in leras bah<;e uygulamalan i<;in lasarlanml 6zel formulasyonlu BTM bolanik isimli polimerik bulumlu membran ile DaRKEN Della-NP Drain DaRKEN Delta Drain, DaRKEN Della MS 20 ya da DaRKEN Della-Terraxx gibi drenaj levhalan kullanllmalldlr. Dorken Drenaj Levhalan Teknik Ozellikleri DRENAJ LEVHASI DELTA - MS 20 DELTA - TERRAXX DELTA - NP DRAIN DELTA - DRAIN DRENAJ KAPASITESI 8,4 lis x m 3, 1 li s x m 1,9 lis x m 1,5 lis x m BASIN<; MUKAVEMETI 150 kn/m2 400 kn/m2 150 kn / m2 90 kn / m2 z'ooen drenaj levhalan bunyoonde bulundurduklan kimyasallar sayesinde bilkl kbklenne karl l OstOn dayanlm saglar. Aynl zaman,da sahip 01- d uklan 6zel fill releme muflonu ile kabarclklann loprak ile d olarak Ilkanmasl bnlenerek surekli ve kontro llu bir drenaj sislemi olullurulur. Bu saye Beton T avan Toprok Tabakasl de bil ki k6klerinin blrikecek al lrl miklardaki sudan elkilenip <;uromesi engelle n mi~ o lur. Korumo ve Drenaj Slsteml DELTA - TERRAXX Baslnca Kar~ 1 Dayanlkll Yahtlm DORKEN Delta Terraxx ile Yapllml~ Tipik Bir Teras <;all Uyguiamasl ~

12 TERAS BAHC;ELER - Teras yuzeyinin uzerine, 8TM botanik membranlar <rift kat yapl~hnllr Delta Terraxx Levhalar, 10 em bindirme pay I bnakllarak serilir. Delta Terraxx'in mullan tabakaslnln uzerine, yelerli kallnllkla loprak orlusu serilir. En son kafta, uygun gorulen bitki orlusu yerle~lirilir. Teras bah"elerin gorsel guzelliklerinin yam slra ekonomik ve ekolojik yararlan do goz ardl edilemez. Bu yararlar; Yohhm Omrunun Uzomosl Yalltlm malzemelerl, uzerindeki taprak 6rtOsOnden dalay' atmasferik etkilere (slcakllk degi~imlerl, UV 1~lnlan gibi) daha az maruz kalacaglndan. daha az tahrip g6rur ve b6ylelikle sistem 6mrO uzar. Arozi Stogunun Verimli KullonJlmosl Teras bah«eler sportlf alan ve sosyal donatl olacak ~ekilde planlanarak. arsa bedelierinin «ok yoksek flyatlara ula~tlgl gonumlizde muteahhiftere 6nemli bir ekonoml saglamaktadir. 151 YohhmJno Kotkl Toprak katmanl «allyl bir batfaniye gibi sararak binanln lsi yalltlmlna yardimci olur. Yaklt IOkelimini azall,r. Yapllan ara~llrmalar dogrultusunda Yllda 2 II/m 2 'ye yakln yakll lasarrufu saglandlgl ortaya konmu~tur. Bunlara ek olarak. teras bah«elerin Ozerinde bulunan bilki 6rtOsO karbondloksil gazlannln emilmesi. havanln nemlendirilmesi ve canillar i«in dogal bir ya~am ortaml saglamak gibi ekolojik faydalan mevcutfur. Koynoklar: I- D6rken Teknik Planlama - Temel va Teras Bah<;:eler MNice and Safe Green RoofsW Schumacher, Wilfrled

13 " ISTANBUL SAMANDIRA' DA " "" BIR GOL MASALI SiNPA~ GYO LAGON KONUT KOMPLEKSi S inpa% GYO. 100 DonOm Ozerinde 515 villa olarak projelendirilen LagOn Konul Kompleksinin, Ilk elablnl lamamlamak 1<;ln yogun <;all~malanna devam ediyar. Projeye ismini veren lagonler. vilialann <;evresinde her ev I<;in farkh gozellikle manzara olanagl saglamakladlr. 35 bin m 2 lagon - golel, 35 bin m 2 ye~il alan ile <;ok farkll bir <;evre dozenlemeslne sahip LagOn Konullan, ozgon cephe ve <;all kaplama detaylanyla da dikkat <;ekmektedir. Himerpa olarak, istanbul'u gozelle~tiren bir projeye daha cephe - <;atl kaplama ve izolasyon malzemeleri lemin elmeklen memnuniyel duyanz.

14 ISO~Q~.M! RA YLI SISTEMLER ISOLGOMMA, kuruldugu gonden bug One d6~eme ve duvarlarda gorollo kontrolono saglamak amoclyla urunler urelml ve surekll bu urunlerin geli tirilmesi i"ln "ah~malar yapml~tlr. BugOn geldlgimiz noklada, yoksek performansa sahip ses yahtlm OrOnleriyle Avrupa'nln 6nde gelen kurulu~lanndan biridir Yllinda italya Egilim Bakanllgl larallndan, Naples Universitesi ile birllkte ISOLGOMMA, tramvay ve Iren yollannda titre imin 6nlenmesi ve gurullu yaylhmlnln azaltilmasl i"in ortak,,6z0mler uretmeleri i"in yetkilendirilml lerdir. Bugun ve gelecekte de Isolgomma, Insanlann gurol1o kirliliginin elkilerinden en az seviyede elkilenmesi i"in ISO normlanna uygun urunler urelmeye ve bu urunlerin geli~tirilmesi i"ln gerekli olan AR-GE yatlnmlannl yapmaya devam edeceklir. Bu yallrlmlan sayeslnde ISOLGOMMA sorekli olarak yeni urunler geli lirmekle ve bu malzemelerln Orelim surecini ISO 9000 normlan kapsamlnda konlrol allinda lulmakladir. ISOLGOMMA'nln Pozzuoli'deki AR-GE departmanl, Naples Unlversilesinin yakln i~birligi ile IOnel. yeralll ve diger rayh sislem uygulamalannda en usl kalilede,,6zumler Orelip. bu,,6zumlere 6zg0 urunlerin uygunlugunu garanli ailina alarak belgelemekledlr. ISOLGOMMA rayh sisl em yalilimlannda kullanllan. lilre~im ve gurullu 6nleme amaclyla kullanllan genl~ bir Orun yelpazeslne sahiptir. Megamat Serisi OrOn Tamml Megamal serisi rayll sislem ula~lmlnda meydana gelen gorullu ve lilre~im yahllmlnda en uygun ve elkill y6z0mlerden biridir. Bu OrOnler yuzer d6~eme ve balasl alii uygulamalannda kullanllan ve "e~i lll liziksel ve mekanik 6zelliklere sahip levhalardan olu maktadir. Tltre ime kar~1 yapllacak yahtlmda bonyesindeki kauyuk lilleri ile granulleri vasllaslyla, farkh yogunluktaki OrOnleri ile maksimum,,6z0mu garantl eder. Uygulama Alanlan Yukanda belirtilen 6zellikleri sayesinde bu uron hem tramvay ve melro glbi hafif alt yaplya sahip uygulamalarda. hem de Iren ve yoksek hlzll tren yollannda mukemmel lilre~lm yalillmi yapar. Bazl genel kullanlm y6nlemleri; balasl alii, yozer d6~eme. travers alii uygulamalan ve yoilann all yapl "ah~malan olarak slralanabilir. 1-) MEGAMAT BALAST ALlI UYGULAMASI Hem "evreye yayllan gorollo ve tilre~imln azaltlmlnda hem de kuilanllan mlcir Ozerinde olu~an baslncln azaltllmasl ve yaplnln 6mrOnOn uzalilmasl i"in en uygun,,6z0mdor. ~~

15 ISOLGOMMA RAYLI SiSTEMLER ~ ) MEGAMAT VOZER D6~EME UVGULAMASI Raylann oturtuldugu betonarme platformun etraflnln kaplanmaslyla meydana getirilen, en basit haliyle anlatmak gerekirse tipik bir yozer dojeme uygulamasldlr. 3-) MEGAMAT TRAVERS ALTI ve VOZER D6~EME ALTI UVGULAMASI Yalltlmln yanl sira c;:ift katmanll yozer dojeme sistemi sayesinde, ray hattlnln stabilitesini arttlrarak ondolasyondan meydana gelecek ajlnmayi engeller. Teknik Ozellikleri Megamat serisi kullanlclnln gereksinimine gore farkll kolin Ilk ve yogunluklarda imal edllebilen kauc;:uk levhalardlr, Bu plakalar, kau<;uk granolierinin polioreten baglaylcl vasltaslyla slcak pres uygulanarak birlejtlrilmesinden olujurlar, Balast 0111 uygulamalannda, mlclrlann sebep olacagl ajlnmayi engelleyecek ozellikte koruyucu bir san kat kaplama ile Oretilebilirler. -~G)

16 ISOLGOMMA RAYLI SiSTEMLER Megarail Serisi Metro ve tramvay gibi ula?lm sislemlerl mevcul?ehlr ic;1 gorollo kirlillginln bnemli kaynaklanndan biridir. Bu gorollo kirliligi direkl olarak havadan yayllarak ya da meydana gelen litre~imler vasllaslyla zeminden ~ehi r sakinlerini rahalslz ederler, Megarail sislemi bzellikle bu tip gorolloleri azallmak amaclyla gell~lirilmi? bir OrOn pakelldir. Megarail sislemi hemzemin gec;itlerde baklm maliyetlerini azallmaslnln yanlnda bu bblgelerden arac;lann gec;i~i esnaslnda olu~abilecek Iralik problemlerini de ortadan kaldlnr. ISOLGOMMA Megaroil prolilleri bonyesindeki granolier ve yoksek yogunlugu lie, lilre~im ve ses gorollosone kar~lhk kesin c;bzomler sunarlar, Megarail'in aynl zamanda vasllayi eleklrik kac;aklanna kar~1 koruma bzelligi vard",... MEGARAIL-<;IFT AMA<;U VOL UVGULAMASI: HEMZEMIN GE<;IT Bu OrOn, ray-yol birle~imlerinde sislemi koruyarak slalik ve dinamik yer degi~lirmeleri ile lilre~imi engeller, Ray aglnln yaydlgl gor011o seviyesini azaltan, yozer db?eme sislemi lie ya da yozer db~eme uygulamasl olmokslzln uygulanabllen bir sislemdir, 4D

17 ISOLGOMMA RAYLI SiSTEMLER _ MEGARAIL-YE~IL VOL Ray hattlnln qim ile kaplandlgl bolgelerde, ray hattlnln dekoratif ozelligini degi~tirmeden gurultu azaihmlna katkl saglamaktadlf, Teknik Ozellikleri Megarail serisl urunler soguk pres ve poliuretan baglaylclla rla birbirine yapl~t"li ml~ ozel kauquk granullerden meydana ge l mi~tir, Megarail sisteminde yer a la n urunler qe1itli 1ekll ve boyutlarda uretilebilmektedir, Bu urunler yaygln olarak kullanllan altl doz S49, UNI 50, UNI 60 ve yivli tabanll raylardan NP 4, RI 60, RI 59 v,b, ray tiplerine uyumludur. A~ lklomo Standort Megoroil Giff Amo~11 Hot Uyguiomosl Megoraillek A~I I Hat Uygulomosr Yogunluk (KoplamoslZ Olorak) - Kg/m 3 - " 900 " 1000 Bunyesine Su Alma - MN/m 3 UNI EN <5% <5% Donma DIN 4102 < 1 % < 1 % Elektrik Direnci (Kuru Holde) - n UNI 5572 > 1,5 X 10" > 1.5 X 10" Elektrik Direnci (lslak Holde) - n UN15572 > 3,5 x 10 7 > 3,5 X 10 7 RA YLI SiSTEM YARDIMCI URUNLERi ISOLGOMMA rayll sistemlerinde, uygulamayi tamamlamak amaclyla temel yalltlma yardimci genl~ blr uron yelpazesiyle titre~im ve gurultu kontrolunde eksiksiz qozomler sunmaktadlf, Bu uronlerden bollia" kauquk yastlklar, travers alt, yalltlmla", Z profilleri, geqirimsizllk mastikleri gibi uronlerdir, ISOLGOMMA SiSTEMiNiN UYGULANDIGI ULUSLARARASI PROJELER Ankara Melrosu: Bu projede ISOLGOMMA M 15 Avc ve M20 Avc uronleri lie balast altl yalltlml uygulanml1tlf, ~~

18 ISOLGOMMA RAYLI SiSTEMLER!> Milano Tramvay Hollo: Bu uygulamada M25 Av ve M30 Av OrOnleri ile beton taban altlnda yozer do~eme olu~turulmu~tur. Roma-Sulmona HilI! Tren Hollo: ISOLGOMMA M25 Ave OrOnO balast alt, uygulmaslnda kullanllmlltlr. ~~

19 . SANDVI<; PANEL UYGULAMA ESASLARI S andvir; panel r;atl ve cephe kaplamalan montajl uzmanllk gerektiren bir konudur. Yanllj uygulamalar sebebi ile ciddi problemler ya~anabllir ve maddi kaylplara sebebiyet verebilir. Sandvir; panel uygulama esaslannl a~agldakl gibi detaylandlrabiliriz. Depolama Sandvir; Panel r;atl ve cephe kaplama malzemeleri istenen boy ve bzelliklerde, Teknopanel uretim teslslerinde hazlrlanarak jantiyeye kamyon veya tlrlarla sevkedilirler. Yukanya kaldlnhrken kayi~arda olu~an baslncln panel kenarlanna wrar vermemesine dikkat edilmelidir. Panelleri paketin uzerinden r;ekerek almak, digerlerinin uzerinin r;izllmesine neden 010- cagl ir;in, yon r;evrilerek kaldlnlmalldlr. Paneller montajdan bnce depolanacaksa, nakliye sicaslnda paketlerin araslnda kullanllan EPS takozlar burada do kullanllmahdic. Ost uste gelen takozlann aynl hizada olmaslna dikkat edllmelidir. Stoklann uzeri mutlaka brtulmeli. bzellikle tajyunu veya camyunu dolgusunun Islanmamasl garanti ailina ahnmahdic. Yagmur suyunun paketlerin uzerinde birikmesini ve ir;eri girmesini engellemek ir;in su ger;irmez bir brtuyle, egimli 'kilde istiftenmelidir. Ama aynl zamanda brio lie levhalar aroslnda hava sirkulasyanu ir;in bo~ bir alan kalmaslna dikkat edilmelidir. Mantaj oncesinde ve montaj sicaslnda, levha veya panellere toprak, kirer;, han;:, gubre, asit, tuz ve alkali gibi korozyona yol ar;abilecek maddelerin temas etmesi engellenmelidir. Montaj Montaj hakim ruzgann tersine dogru yapllmalldic. <;:atl panelleri EPDM contah. matkap ur;lu vidalar ile hadve uzerinden r;elik konstruksiyona sabitlenir. Pretabrike sistemlerde ise; vine EPDM contah r;akma dubeller veya betotast vidalar kullanilir. Vidalama arallgl m 2 'ye minimum 1.5 adet olacak ~ekllde homojen olarak dagltllmalldir. Metal sandvir; paneller ve tespit elemanlan, korozyon etkisine kar~1 direnr;li uretilmi~ olmalldir. Sandvir; panel birle~imlerinde slzdlrmazllga dikkat edilmeli metal levhalann ek yerleri ve bindirmelerin ba~langlr; bitij noktalannda slzdlrmazllk bantl/fitili kullanllmahdic. Aksi taktirde bu bolgelerde su birikmesi tespit elemanlannln paslandlrobilir. % lo'un alt,ndaki egimlerde. ek yerlerinde ters ruzgar etkisi ile ir;eriye su girebilir. ir;erden ge<;:en yagmur ini~ borulan 151 yahtmll olmahdir. Yuksek nemli ortamlardan ge<;:en ve <;:atlyi del en tom boru ve boca lor, yogu~ma riskine karjl yalrtllmalldir. Kapall gozenekll malzemeler ve buhar kesic i bantlar kullamldlgl gibi. buhar kesici folyo liave edilmll mineral yunler ile de yalltlm yapllabllir. Mineral Yunlu Sandvi<;: Paneller, dlger sandvi<;: panellere oranla daha hassas urunlerdir. Montajl tamam-ianan klslmlann, mahya, harpujta gibi bitim profillerinin gunluk olarak takllmasl gerekmektedir. Bu tip bnlemler ahnmadlglnda, izolasyon tabakaslna girecek nem, panelln ir;ten dl~a korozyonuna sebebiyet verebilir. Beton vidalannln conta diplerinde dij olmamasl nedeni ile panel ust saci ile vida, contalara r;ekme mukavemeti saglayacak ~ekilde birlejememektedir. Bu durumda esnek yaplll panelin uzerinde dola~iiicken ve slcakllk tarklanndan ya~anan hareketlerde, conta diplerinde r;okmeler olulur. Bu noktalardan r;atl akabilir. Bu sebeplerle Mineral Yunlu <;:011 Panellerin montajl, beton ajlklor uzerine metal profil uygulanarak, conta dibinden dijli vida ile yapllmalldic. Beton a~lklara direkt montaj zorunlu ise; vidalar mutlaka hadve uzerinden atllmalidic. Mineral Yunlu Cephe Panellerlnin gizli vidah olmayan tiplerinin montajlnda tespit vidalan, panel ek yerlerine yakln atllmalldir. Aynca all. ust ve ora a~lklarda panel ortaslndan do birer vida at,lmalldir. Montaj sicaslnda veya daha scma boyall metal yuzeylerde biriken kir, klasik temizlik maddeleri ve su kullanllarak temizlenebilir. Solvent v.b. kimyasal r;ozuculer kaplamaya zarar vereblleceginden kullanllmamahdic. Kaynak veya keslm yaplllrken boyall yuzeyler korunmalidic. Kesme ve delme slraslnda ortaya r;lkan metal atlklan de rho I blr tlrr;a ile supurulmelidir. Aksi takdirde; boyall yuzey uzerinde kalan metal atlklan bulundugu noktadan korozyon ba~langlclna sebebiyet verir. <;:atlda <;:al ljlrken, panellerin ezilmemesi Ir;in lastik tabanh duz il ayakkabllan ve yurume kalasl kullanllmalldlr. Panellerin uzerinde koruyucu tolyolan varsa, panel montajl yaplldiktan hemen soma uzerinden r;lkanlmahdir. Aksi takdirde; gunejin etkisiyle metalin uzerine yapljic ve <;:Ikanlamaz. <;:atl panellnln altlnda kalmasl gereken aksesuarlar (alt mahya, sac;:ak 0111, vadi dere, dere, v.b), panelden bnce monte edilir.

20 SANDViC; PANEL UVGULAMA ESASLARI ~ATI PANELi AKSESUARLARI yatl paneli uygulamalannda a agldaki yardimci aksesuar elemanlan kullanlhr. Mahya Alt Profili Boyall galvanizli sac veya aluminyumdan. min. 400 mm a<;lhmda 3 m boy undo bukme profildir. Mahya Ost Profili Panelln ust sac I lie aynl kahnhkta galvanizli boyah sac veya aluminyumdan, min. 600 mm a<;lllmda 2 farkll ~ekilde kullanlhr. 1- Panel tipine g6re trapez oymasl yapllml~, min. 3 m bayundo bukme profll, 2- Panel ust trapezinden uygun mahya a<;lsl verilmi~ min, 1 m boyunda trapezoidal radius mahya. Oluk Kenar Profili Galvanizli boyall sac veya aluminyumdan, min. 250 mm a<;lllmda bukme profildir. Genellikle 3 m boylannda uretilip, 10 cm bindlrllecek ~ekilde i<;:lerine silikon uygulanarak oluk kenanna vidalanlf. Bu profil ile sandvi<;: panel aroslna 20 x 30 mm boyutlannda bitum emdirilmi sunger yapl~tlfllarak oluk kenarlanndan toz ge<;i lerinln onlenmesi gerekir, Etek Alt Profili Galvanizli boyah sac veya aluminyumdan, min. 400 mm a<;:lllmda bukme profildlr, Etek Ost Profili Galvanlzll boyah sac ve 0,9 mm alumlnyumdan, min. 400 mm. a<;:lllmda min. 3 m boyunda bukme profildir. Boy binilerinde silikon kullanllmahdlf. Kalkan Profili ve Harpu~ta Kahn galvanizli boyah sac veya aluminyumdan detaylna uygun a<;:lhmda min, 4 m boyunda profildir. Bu profillerin panellere montajlan geni di arahkll sac veya alominyum tipi <;ektirme vidalanyla yapll", yatl uzerinde yer alan boca, pencere, aydlnlatma elemanlannln <;:atl ile ilgili birle imlerine dikkat edilmeli, mutlaka uygun aksesuar elemanlan ile birlikte slzdirmazhk bant veya fitilleri kullanllmalldir. r~ Cephe PIl1ei _Dele C= RII-~±--;-:r-~ ~;F,1=;r~~~::O- CEPHE PANELi AKSESUARLARI Cephe paneli uygulamalannda a~agldaki yardimci aksesuar elemonlan kullanlhr. Damlahk Profili Kahn galvanizli boyah sac veya alomlnyumdan, min, 200 mm a<;:lhmda bokme profildlr. Subasman seviyesinin min, 10 cm ailina yerle tirilecek profll uzerine sabitlenir. Cephe panellnln montaj oncesl tom yukunu ta lyacagl i<;:in daho ince yapllmamahdlf. Aksi halde deforme olarak slzdirmazlik sorunlanna yol o<;:ar. I~----i" CephePonei Denizlik ve Pencere Kenar Profili Galvanizli boyoll sac veya alumlnyumdan, detaylno uygun a<;:lllmdakl bukme proflldir, I~ ve DI~ K6~e Profili Galvanizli boyah sac veya aluminyumdan, min, 330 mm a<;:lhmda ve min, 4 m boyunda bu profillerin panellere montajlan geni~ di~ arahkh sac ve aluminyum tipi <;:ektirme vidalanyla yapll",

Kalesinterflex Panel & Seramik Ev

Kalesinterflex Panel & Seramik Ev Kalesinterflex Panel & Seramik Ev A Kale Kalesinterflex Panel & Seramik Ev 1 İçindekiler 04 06 08 10 12 13 14 16 Kale den Seramik Ev Seramik Ev in Özellikleri Fuar Model Evi Seramik Ev Tipleri Fuar Model

Detaylı

ÇATI KAPLAMASI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ÇATI KAPLAMASI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATI KAPLAMASI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATI KAPLAMASI Çatı kaplaması için kullanılan malzemeler şunlardır.

Detaylı

HİMERPA BANTLAR. Alüminyum Folyo Bantlar. Takviyesiz (Düz) Alüminyum Folyo Bant

HİMERPA BANTLAR. Alüminyum Folyo Bantlar. Takviyesiz (Düz) Alüminyum Folyo Bant HİMERPA BANTLAR Alüminyum Folyo Bantlar Takviyesiz (Düz) Alüminyum Folyo Bant 5 cm Takviyesiz Folyo Bant 7,5 cm Takviyesiz Folyo Bant 10 cm Takviyesiz Folyo Bant 5 35 24 6,00 144,00 7,5 35 16 9,00 144,00

Detaylı

YALITIMLI ÇATI ve CEPHE PANELLERİ

YALITIMLI ÇATI ve CEPHE PANELLERİ 1. METAL ÖRTÜLÜ ÇATI ve CEPHELERDE ISI YALITIMI 1.1 Sandviç Paneller Genel olarak sandviç paneller; iç ve dış metal levha ve yalıtım çekirdeğinden oluşur. Yapıların dış kabuğunu ısı ve su yalıtımlı olarak

Detaylı

ÇATILARDA ISI YALITIMI

ÇATILARDA ISI YALITIMI ÇATILARDA ISI YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATILARDA ISI YALITIMI Çatılarda ısı yalıtımı için; cam

Detaylı

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com 1 STANDART PREFABRİK YAPILAR Prefabrike hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek

Detaylı

W362 Vidipan Bölme Duvar

W362 Vidipan Bölme Duvar W362 Bölme Duvar DC Profili Knauf Artfix Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde edilir. Taban

Detaylı

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ŞARTNAMELER PREFİ PREFABRİK YAPI ENDÜSTRİ BİLİŞİM VE TİCARET LTD.ŞTİ. 27/200 FORMLU TRAPEZOİDAL

Detaylı

Kuru Yapı Sistemleri 10/2015. Kuru Yapı ve Toz Alçı Ürünleri & Sistem Tamamlayıcıları Zemin Sistemleri

Kuru Yapı Sistemleri 10/2015. Kuru Yapı ve Toz Alçı Ürünleri & Sistem Tamamlayıcıları Zemin Sistemleri Kuru Yapı Sistemleri 10/2015 Kuru Yapı ve Toz Alçı Ürünleri & Sistem Tamamlayıcıları Zemin Sistemleri Zemin Plakaları Vidipan Zemin Plakası Yüksek değerlerde ses yalıtımı sağlayan, fiber alçı teknolojisi

Detaylı

Master Panel NOVA 5TM Çatı

Master Panel NOVA 5TM Çatı Master Panel NOVA 5TM Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen binalarda güvenle kullanılırken beş hadveli formuyla geniş açıklıkların güvenle geçilmesini

Detaylı

Çatı Kaplamaları. 6. Güncellenmİş Baskı

Çatı Kaplamaları. 6. Güncellenmİş Baskı ALTYAPI TASARIM ÖNERİLERİ Çatı Kaplamaları 6. Güncellenmİş Baskı Havalandırmalı veya havalandırmasız çatıların inşası doğruluk kriterlerine bağlı değildir. Her iki tasarımın da planlama ve uygulama şartlarına

Detaylı

PÝLSA PE 100 BORULARI

PÝLSA PE 100 BORULARI PÝLSA PE BORULARI Plastik teknolojisinin hýzlý geliþimi hammadde üretiminde de önemli geliþmelerin yaþanmasýný saðlamýþtýr. PE 32, 40 ve 63 ten imal borular yüksek basýnç gerektirmeyen sistemlerde baþarý

Detaylı

1 MALZEME 2 CEPHE KAPLAMASI 5 KORUMA VE BAKIM ANKRAJ 3.1 / KESME 3.2 / DELME 4.4 / UYGUN YERDE DEPOLAMA

1 MALZEME 2 CEPHE KAPLAMASI 5 KORUMA VE BAKIM ANKRAJ 3.1 / KESME 3.2 / DELME 4.4 / UYGUN YERDE DEPOLAMA PANELLER 1 SI 1 / ANKRAJ / 3 / 31 / KESME 3 / DELME 41 / 4 / 44 / UYGUN YERDE DEPOLAMA 5 KORUMA VE BAKIM IVANKA paneller, zengin desen grafik ve ince beton ve sert kaba ve zengin dokulu kadar bir sahiptir

Detaylı

1-Üst Mahya 2-3 yol mahya 3- Yan mahya. 4- Mahya Bitiş Kapama 5- Dere 6- Saçak kapama

1-Üst Mahya 2-3 yol mahya 3- Yan mahya. 4- Mahya Bitiş Kapama 5- Dere 6- Saçak kapama PVC PANEL KİREMİT 2 3 4 1 6 5 1-Üst Mahya 2-3 yol mahya 3- Yan mahya 4- Mahya Bitiş Kapama 5- Dere 6- Saçak kapama ÜRÜN BİLGİSİ ASA ile kaplanan DURAMİT PVC Panel Kiremitleri ko-ekstrüzyon teknolojisiyle

Detaylı

Panel tellerin 250x200 cm ebatlarında üretimi yapılmaktadır. Direkler 50/50/1,5 mm boyalı direktir.

Panel tellerin 250x200 cm ebatlarında üretimi yapılmaktadır. Direkler 50/50/1,5 mm boyalı direktir. Tel Çit Panel tellerin 250x200 cm ebatlarında üretimi yapılmaktadır. Direkler 50/50/1,5 mm boyalı direktir. Panel tel çit uygulamasında direklerin toprak zemin ve beton zemine montajı şekildeki gibidir.

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA

KATI YALITIM MALZEMELERİ EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA KATI YALITIM MALZEMELERİ EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi EKSTRÜDE POLİSTREN KÖPÜK (XPS)

Detaylı

Goldtile Metal Kiremit Nedir?

Goldtile Metal Kiremit Nedir? Goldtile Metal Kiremit Nedir? Goldtile 0.40 mm galvanizli sacın alaturka kiremit formunda, Brüt; 118 cm x 41.5 cm ebatlarında, Net; 112 cm x 37 cm ebatlarında preslenmiş şeklidir. Goldtile doğal renkli

Detaylı

~... HR (Me-kan,k dayan,khhg' arttrrrlm 1~.Ievha) ge~ir.imsizji~ine sahip, esnek olmasf nedeniyle ~atlamayan, kes,njikle

~... HR (Me-kan,k dayan,khhg' arttrrrlm 1~.Ievha) ge~ir.imsizji~ine sahip, esnek olmasf nedeniyle ~atlamayan, kes,njikle Onduline Sistemi ~at,lann ana bileieni Onduline HR ~at' kaplama [evhasfdrr. "High Resistance = Yuksek Dayannn" tipi Onduline levhalan, bitum emdirilmi~ organik elyafla ozel bir re~inenin bileliminden olulmaktadrr.

Detaylı

Asma tavan uygulamalarında levhaları yerine sabitlemek için kilitli sistemlerin tercih edilmesi tavsiye olunur.

Asma tavan uygulamalarında levhaları yerine sabitlemek için kilitli sistemlerin tercih edilmesi tavsiye olunur. Decoser CTP Duvar ve Tavan Kaplama Levharı Montaj Detayları Decoser levhalar sadece sert duvar yüzeylerine kaplanmalıdır ( ahşap, alçı levhalar, ince sıva vs ). Duvar yüzeyleri temiz, düz, kuru ve düzgün

Detaylı

AQUA BLOCKER Solvent içermez Bitüm içermez Silikon içermez Yüksek elastikiyet özelliðine sahiptir Ýþçilikten tasarruf saðlar Rulo ile rahatça sürülebilir 10 mm ye kadar çatlak köprüleme özelliði vardýr

Detaylı

W361 Vidipan Bölme Duvar

W361 Vidipan Bölme Duvar W361 Vidipan Bölme Duvar DC Profili Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Vidipan Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde edilir. Taban

Detaylı

ÇATI VE TERASTA SU YALITIMI

ÇATI VE TERASTA SU YALITIMI ÇATI VE TERASTA SU YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATI VE TERASTA SU YALITIMI Genel olarak eğimi % 5

Detaylı

W152 Diamant Bölme Duvar

W152 Diamant Bölme Duvar W152 Diamant Bölme Duvar DC Profili Duvar C Profiller, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Diamant Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde edilir.

Detaylı

Master Panel 1000 WT Cephe

Master Panel 1000 WT Cephe GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 WT Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma

Detaylı

Dachrock DACHROCK TERAS ÇATILAR. Dachrock, yüksek yük kapasiteli teras çatılarda ısı, ses ve yangın yalıtımı olarak kullanılmaktadır.

Dachrock DACHROCK TERAS ÇATILAR. Dachrock, yüksek yük kapasiteli teras çatılarda ısı, ses ve yangın yalıtımı olarak kullanılmaktadır. FİYAT LİSTESİ Rockwool Fiyat si Sayfa Teras Çatılar Dachrock...3 Durock.....4 Roofrock...5 Yüzer Döşemeler Steprock ( Steprock ND, HD )...........6, 7 Floorrock ( Floorrock C )....... 8 Ara Bölme Duvarları

Detaylı

www.tellioglumetal.com.tr Çatınızın Gülümseyen Yüzü...

www.tellioglumetal.com.tr Çatınızın Gülümseyen Yüzü... www.tellioglumetal.com.tr Çatınızın Gülümseyen Yüzü... İçindekiler Boyalı Sac, Galvanizli Sac Onduline Levha, Mahya OSB, Şıngıllar Çam Yünü, Strafor Köpük Membranlar Sandviç Panel, AKG Gaz Beton Mantolama

Detaylı

W118 Bölme Duvar. W118 WK2 _ Her iki yüzünde çift kat Diamant ve tek kat 0,5mm sac levha

W118 Bölme Duvar. W118 WK2 _ Her iki yüzünde çift kat Diamant ve tek kat 0,5mm sac levha W118 Bölme Duvar W118 WK2 _ Her iki yüzünde çift kat Diamant ve tek kat 0,5 sac levha W118 WK3 _ Her iki yüzünde üç kat Diamant ve çift kat 0,5 sac levha Tek dikmeli 5075/100 duvar Duvar C veya M Profili

Detaylı

MULTIPANEL B 1 / 27

MULTIPANEL B 1 / 27 MULTIPANEL 30-80-130-180 B 1 / 27 P30-80-130-180B METAL ASMA TAVAN MALZEME ÖZELLİKLERİ. 1. Sistem Özellikleri: Tamamıyla gizli askı çubuklu/askı çubuksuz olarak ve tırnaklı taşıyıcı sistem ile desteklenen

Detaylı

Master Panel 1000 R5T Çatı

Master Panel 1000 R5T Çatı GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 R5T Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen

Detaylı

W112 Bölme Duvar. DC Profili Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Alçıpan Kaplama

W112 Bölme Duvar. DC Profili Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Alçıpan Kaplama W112 Bölme Duvar DC Profili Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Alçıpan Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde edilir. Taban DU

Detaylı

ENDÜSTRİYEL SEKSİYONEL KAPI SİSTEMLERİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ GARAJLARINIZ SERVİS KAPILARINIZ HANGAR VE DEPO KAPILARINIZ İÇİN İDEAL ÇÖZÜM...

ENDÜSTRİYEL SEKSİYONEL KAPI SİSTEMLERİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ GARAJLARINIZ SERVİS KAPILARINIZ HANGAR VE DEPO KAPILARINIZ İÇİN İDEAL ÇÖZÜM... ENDÜSTRİYEL SEKSİYONEL KAPI SİSTEMLERİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ GARAJLARINIZ SERVİS KAPILARINIZ HANGAR VE DEPO KAPILARINIZ İÇİN İDEAL ÇÖZÜM... Endüstriyel seksiyonel kapısı sistemleri PANEL YAPISI PANEL ÇEŞİTLERİ

Detaylı

W345 Vidipan Ses Duvarı

W345 Vidipan Ses Duvarı W345 Vidipan Ses Duvarı Çift dikmeli 75/100 mm duvar M Profili ve her iki tarafta 12,5mm kalınlığında üç kat Vidipan kullanılarak oluşturulan, içinde Profil genişliğine göre 40mm kalınlığında üç kat yalıtım

Detaylı

ÇATILARDA ISI YALITIMI. 1. Çatı Arası Kullanılan Kırma Çatılarda Mertek Seviyesinde Isı Yalıtımı

ÇATILARDA ISI YALITIMI. 1. Çatı Arası Kullanılan Kırma Çatılarda Mertek Seviyesinde Isı Yalıtımı 1. Çatı Arası Kullanılan Kırma Çatılarda Mertek Seviyesinde Isı Yalıtımı 1- Çatı örtüsü 2- Nefes alan su yalıtım örtüsü 3- Çatı tahtası 4- Havalandırılan çatı arası boşluğu 5- Isı yalıtımı 6- Buhar dengeleyici

Detaylı

Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması

Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması İşveren ve temsilcisi tarafından onaylanmış proje ve detay çizimlerine göre; duvar U profillerinin, altına 4mm kalınlığında Index Fonostrip veya muadili yapıştırılması,

Detaylı

Master Panel 1000 R5M Çatı

Master Panel 1000 R5M Çatı Master Panel 1000 R5M Çatı Ürün Tanımı Teras çatı kaplamalarında kullanılır. Panelin alt yüzey metal (boyalı galvanizli sac), üst yüzeyi ise PVC membranlı veya TPO membranlı olarak üretilir. Böylece şantiyede

Detaylı

Master Panel 915 R3 Çatı ve Cephe

Master Panel 915 R3 Çatı ve Cephe Master Panel 915 R3 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master Panel in en büyük avantajı panel bağlantı elemanlarının, panel birleşim noktasını örten

Detaylı

Master Panel 1000 R4 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R4 Çatı ve Cephe Master Panel 1000 R4 Çatı ve Cephe Faydalı Eni Minimum boy Maksimum boy 1000 mm 3 metre Nakliye Koşullarına Bağlıdır Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master Panel

Detaylı

ProfilEx ısı yalıtımı (mantolama) ve sıva uygulamalarında yapıların; pencere, kenar, köşe, yatay veya düşey düzgün boşluklar (fuga) gerektiğinde

ProfilEx ısı yalıtımı (mantolama) ve sıva uygulamalarında yapıların; pencere, kenar, köşe, yatay veya düşey düzgün boşluklar (fuga) gerektiğinde ProfilEx ısı yalıtımı (mantolama) ve sıva uygulamalarında yapıların; pencere, kenar, köşe, yatay veya düşey düzgün boşluklar (fuga) gerektiğinde kullanılan ve sistemi tamamlayan profil çeşitleri markasıdır.

Detaylı

ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI

ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI Burada hazırlanan akustik malzeme pozları örnektir. İncelenmesi amacıyla bilgilerinize sunulmuştur. Size özel pozların oluşturulması

Detaylı

YANGINA dayanıklı Trimoterm panelleri

YANGINA dayanıklı Trimoterm panelleri YANGINA dayanıklı Trimoterm panelleri YANGINA dayanıklı Trimoterm panelleri Yangına dayanıklı Trimoterm FTV ve SNV panelleri özellikle yüksek yangın dayanımı, ses izolasyonu ve ısı izolasyonu istenen yapılar

Detaylı

W362 Vidipan Bölme Duvar

W362 Vidipan Bölme Duvar W362 Vidipan Bölme Duvar DC Profili Knauf Artfix Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Vidipan Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde

Detaylı

Master Panel 1000 R7M Çatı

Master Panel 1000 R7M Çatı GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS:0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 R7M Çatı Ürün Tanımı Teras çatı kaplamalarında kullanılır. Panelin alt yüzey metal (boyalı galvanizli

Detaylı

R4 Çatı Paneli. Üretim Yeri. İstanbul

R4 Çatı Paneli. Üretim Yeri. İstanbul Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Kepli panelin en büyük avantajı, birleşim noktalarındaki bağlantı elemanlarının üzerini örten bir kep profili sayesinde dış etkenlerden

Detaylı

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe GROUP ENERJI SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS: 0216 340 2534 Email:info@groupenerji Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master

Detaylı

ONAYLIDIR TEKLİF : SATINALMA YETKİLİSİ

ONAYLIDIR TEKLİF : SATINALMA YETKİLİSİ TEKLİF Sayın : SATINALMA YETKİLİSİ Referans No : 887/88/4851/ /../201. Aşağıda teknik özellikleri ölçü ve (Kalınlık,m2/kg.)ayrıntıları bulunan, Yoğun Yaya Trafiği Kullanım Onaylı Kilitli Anti statik, Anti

Detaylı

MEVCUT UYGULAMA MODÜLER YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME. Avantajları. Dezavantajları. Avantajları. Dezavantajları

MEVCUT UYGULAMA MODÜLER YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME. Avantajları. Dezavantajları. Avantajları. Dezavantajları MEVCUT UYGULAMA MODÜLER YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME Grobeton üzerine metal ayaklarla monte edilen kompozit paneller Avantajları Modüler Kaba inşaat sonrasında uygulanabilir İçinden her türlü tesisat rahatça geçirilebilir

Detaylı

info@ kucukdeveci.com.tr

info@ kucukdeveci.com.tr 1 Tek Parçalı Mahya 30+30x92 cm. boyutlarında, 7 kg. ağırlığında ve 6 mm. kalınlığında üretilmektedir. İstenilen tarafa çevrilip monte edilebilir. %10 'dan %70 'e kadar her eğim için üretilebilir. Sipariş

Detaylı

Yeni Oretim. OstOn Kalite. tum darbe etkilerini yutar, yap' r;ukuru doldurulurken o lu~bil ece k hasarlan emler, zemin

Yeni Oretim. OstOn Kalite. tum darbe etkilerini yutar, yap' r;ukuru doldurulurken o lu~bil ece k hasarlan emler, zemin Yeni Oretim Fondaline. yoksek yunluklu polietilenden uretilen ve yapl",n nerne ve baslnh zemin sulanna ka r 1 korunmasmda gorev alan, ok amar;h bir malzemedir. Toprak altlnda yaptlan su yahtlmlannln korunmasmda

Detaylı

K131 Safeboard Bölme Duvar

K131 Safeboard Bölme Duvar K131 Bölme Duvar DC Profili Duvar C Profiller, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Taban DU Profili Duvar U Profili arka yüzüne yapıştırılarak tabana monte edilir. Alçıpan Kaplama Derz ve Dolgu

Detaylı

İç duvar detayı. Prensip detayıdır, projeye göre değişebilir.

İç duvar detayı. Prensip detayıdır, projeye göre değişebilir. UYGULAMA DETAYLARI İç duvar detayı. Yükseltilmiş iç duvar detayı. Dış cephe uygulama detayı - Dış cephe uygulama detayı - Dış cephe uygulama detayı - Dış cephe uygulama detayı - Dış cephe uygulama detayı

Detaylı

CEPHE KAPLAMA KILAVUZU

CEPHE KAPLAMA KILAVUZU CEPHE KAPLAMA KILAVUZU STONITE TERASTONE STONITE Terastone yüzey kaplamaları yapısına giren materyallerin estetik ve mekanik özelliklerini öne çıkaran doğal bir üründür. Üretiminde kullanılan İtalyan Breton

Detaylı

F12 Brio Zemin Sistemi. F12 Brio Zemin Sistemi. (Kuru Tesviye Dolgusu + tek kat Brio Zemin Plakası) Malzeme Sarfiyatı (1m 2 için) Yük Kapasiteleri

F12 Brio Zemin Sistemi. F12 Brio Zemin Sistemi. (Kuru Tesviye Dolgusu + tek kat Brio Zemin Plakası) Malzeme Sarfiyatı (1m 2 için) Yük Kapasiteleri F12 Brio Sistemi (Kuru Tesviye su + tek kat Brio ) F12 Brio Sistemi Malzeme Sarfiyatı (1m 2 için) Sistem Ürünleri Birim Sarfiyat Tek Kat Brio (Brio, Brio WF, Brio ), 23 m 2 1 Dübel ve Vidalar Brio Vida

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi POLİETİLEN KÖPÜK Etilen ve propilen maddelerinden

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ TAŞ YÜNÜ

KATI YALITIM MALZEMELERİ TAŞ YÜNÜ KATI YALITIM MALZEMELERİ TAŞ YÜNÜ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TAŞ YÜNÜ Taş yünü, volkanik bir kaya olan bazalt

Detaylı

PEFLEX LEVHA. Uygulama

PEFLEX LEVHA. Uygulama PEFLEX LEVHA Isı Yalıtımı Yoğuşma Kontrolü İzocam Peflex, iklimlendirme, soğutma, güneş enerjisi sistemlerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlamak üzere üretilen kapalı gözenekli hücre yapısına sahip

Detaylı

DELTA -FLORAXX YEŞİL ÇATI SİSTEMİ

DELTA -FLORAXX YEŞİL ÇATI SİSTEMİ Yeşil çatılar için ideal sistem! DELTA -FLORAXX YEŞİL ÇATI SİSTEMİ DELTA -FLORAXX Yeşil Çatı Sistemi, DELTA -FLORAXX TOP KEÇE filtrasyon jeotekstil tabaka, DELTA -FLORAXX drenaj levhası, DELTA -FLORAXX

Detaylı

Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma

Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma Adexsi Grubu, 2013 yılı itibariyle 1.8 milyar Euro cirosu olan Fransa merkezli Soprema'ya aittir. Adexsi içinde

Detaylı

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe

Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Master Panel 1000 R7 Çatı ve Cephe Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Master Panel in en büyük avantajı panel bağlantı elemanlarının, panel birleģim noktasını örten

Detaylı

GLASROC X UV DAYANIMINA SAHİPTİR. KÜF VE MANTAR OLUŞUMUNA KARŞI DİRENÇLİDİR. HAVA KOŞULLARINA DAYANIKLIDIR. DIŞ CEPHE UYGULAMALARINDA YÜZEYİNE

GLASROC X UV DAYANIMINA SAHİPTİR. KÜF VE MANTAR OLUŞUMUNA KARŞI DİRENÇLİDİR. HAVA KOŞULLARINA DAYANIKLIDIR. DIŞ CEPHE UYGULAMALARINDA YÜZEYİNE İyisini iste! GLASROC X UV DAYANIMINA SAHİPTİR. KÜF VE MANTAR OLUŞUMUNA KARŞI DİRENÇLİDİR. HAVA KOŞULLARINA DAYANIKLIDIR. DIŞ CEPHE UYGULAMALARINDA YÜZEYİNE HERHANGİ BİR UYGULAMA YAPILMADAN 12 AY BOYUNCA

Detaylı

teknik uygulama detayları

teknik uygulama detayları teknik uygulama detayları içindekiler Panel Detayları Betonarme Hatıl-Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...03 Çelik Konstrüksiyon -Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...04

Detaylı

POLİONE BİTÜMLÜ SU YALITIM ÖRTÜSÜ

POLİONE BİTÜMLÜ SU YALITIM ÖRTÜSÜ Sayfa: 1 / 5 TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI (TDS) Düzenleme Tarihi : 30.05.2014 APP MODİFİYELİ, PLASTOMERİK BİTÜMLÜ SU YALITIM ÖRTÜLERİ (APP- Ataktik Polipropilen) Tanımı Polione, her türlü iklim koşulunda uygulanmak

Detaylı

TÜRKIYE NIN SEÇKIN PROJELERININ TERCIHI

TÜRKIYE NIN SEÇKIN PROJELERININ TERCIHI Mükemmel Kiremit Mükemmel Çatı FİYAT LİSTESİ Liste No. 2017-02 Başlangıç Tarihi 1 Aralık 2017 TÜRKIYE NIN SEÇKIN PROJELERININ TERCIHI Kasaba Evleri / İstanbul Kiremitler Aksesuar Kiremitler Kılıçoğlu 1

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 2012 ÇATI

FİYAT LİSTESİ 2012 ÇATI FİYAT LİSTESİ 2012 ÇATI ÇATI ŞİLTESİ - 300 Ürün En x Boy (m 2 ) C201-0040 1200 x 7500 80 9,00 4,80 43,20 C201-0041 1200 x 6000 100 7,20 6,00 43,20 C201-0043 1200 x 6000 120 7,20 7,30 52,56 C201-0352 1200

Detaylı

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Formlandırılmış alüminyum kompozit panel kaplamalarının alt taşıyıcı strüktürlerinin yardımı ile mimarinize farklı yenilikler katması, sadece formları

Detaylı

Gelişmiş uluslararası elektrostatik toz emaye imalat hattı İki kat elektrostatik kuru toz teknolojisi şu an uluslararası emaye endüstrisinde

Gelişmiş uluslararası elektrostatik toz emaye imalat hattı İki kat elektrostatik kuru toz teknolojisi şu an uluslararası emaye endüstrisinde ÜRETİM TESİSİ İki ayrı lokasyonda, toplamda 190,000 m2 alanda en büyük vitray enamel işleme tesisi 4 üretim hattı ile hızlı teslimat imkanı 600,000 m2 yıllık üretim kapasitesi Mevcut en gelişmiş emaye

Detaylı

Doğadan yaşama sunulan ayrıcalık...

Doğadan yaşama sunulan ayrıcalık... Doğadan yaşama sunulan ayrıcalık... Isı Yangın Ses Su Yalıtımı Yalıtımı Yalıtımı Yalıtımı İnşaat yapı sektörüne, yeni bir soluk ve yeni nesil bir anlayışıyla, duvar yapı elemanları üretimi ile hizmet vermekteyiz.

Detaylı

Mühendislik. www.sksmuhendislik.com.tr

Mühendislik. www.sksmuhendislik.com.tr Mühendislik 2015 HAKKIMIZDA Firmamız SKS MÜHENDİSLİK tavan sistemleri, duvar kaplama ve zemin döşeme sistemleri,izalasyon malzemeleri,alüminyum doğrama ve pvc doğrama olmak üzere 4 ana grupta 40 ayrı

Detaylı

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar hava Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 Metal Pigment Kaplamalar Metal Pigment Kaplamalar metal yüzeylerde korozyon olarak r. Bunun ötesinde

Detaylı

FS 65. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler;

FS 65. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler; MİMAİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Özellikler; Büyük açıklıkları geçmede başarılıdır. Düşeyde kapaklı cephe sistemi gibi çalışır, çelik konstrüksüyon olması yatay

Detaylı

Master Panel 1000 W Cephe

Master Panel 1000 W Cephe GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS:0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 W Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma

Detaylı

Şirketimiz haddelemeyle kaplama teknolojisi kullanarak plastize edilmiş PVC membran ürünleri konusunda uzmanlaşmıştır.

Şirketimiz haddelemeyle kaplama teknolojisi kullanarak plastize edilmiş PVC membran ürünleri konusunda uzmanlaşmıştır. Ruvitex İndustry AD şirketi, anonim ortaklık olarak 2011 yılında Ruse şehrinde kurulmuştur. Orta ve Doğu Avrupa nın en büyük plastize edilmiş polivinil klorür (PVC) fabrikalarından biri olan Ruvitex İndustry

Detaylı

Master Panel Nova4 Çatı

Master Panel Nova4 Çatı Master Panel Nova4 Çatı Ürün Tanımı Dört hadveli yanal binili sandviç panelidir. %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir. En büyük avantajı yanal binili panel birleşimi sayesinde hızlı montaj yapılmasıdır.

Detaylı

Master Panel 1000 R5 Çatı

Master Panel 1000 R5 Çatı Master Panel 1000 R5 Çatı Ürün Tanımı Beş hadveli yanal binili sandviç panelidir. %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir. En büyük avantajı yanal binili panel birleşimi sayesinde hızlı montaj yapılmasıdır.

Detaylı

HI ERPA. HAVALANDIRMA izolasyon MALZEMELERi PAZARLAMA VE TicARET A.!? Yeni Merkez Lojistik Depomuz H izmetinizde...

HI ERPA. HAVALANDIRMA izolasyon MALZEMELERi PAZARLAMA VE TicARET A.!? Yeni Merkez Lojistik Depomuz H izmetinizde... HI ERPA HAVALANDIRMA izolasyon MALZEMELERi PAZARLAMA VE TicARET A.!? Yeni Merkez Lojistik Depomuz H izmetinizde... PROJELERDEN / SEKTORON SiNPA~ - RUMELi ic;:inden / KISA".KISA." HABERLER KONAKLARI MALZEME

Detaylı

TEKLİF. Özel Tek Kompenant Dolgulu Yapıştırıcı Dahil..(1 M/ TÜL)..8 TL+KDV T.C.BAYINDIRLIK POZ NUMARALARI: 04.032/20A,20B,20C/21A

TEKLİF. Özel Tek Kompenant Dolgulu Yapıştırıcı Dahil..(1 M/ TÜL)..8 TL+KDV T.C.BAYINDIRLIK POZ NUMARALARI: 04.032/20A,20B,20C/21A TEKLİF Sayın : SATINALMA YETKİLİSİ Referans No : 887/88/4851/./0.../2013 Aşağıda teknik özellikleri ölçü ve (Kalınlık,m2/kg.)ayrıntıları bulunan, Yoğun Yaya Trafiği Kullanım Onaylı Kilitli Anti statik,

Detaylı

Aquapanel ve Sistem Aksesuarları. Aquapanel 10/2015

Aquapanel ve Sistem Aksesuarları. Aquapanel 10/2015 Aquapanel ve Sistem Aksesuarları Aquapanel 10/2015 Aquapanel Matkap Uçlu Vida Aquapanel İç ve Dış Cephe Plakalarının 0,8-2,00 mm arası sac kalınlığında metal konstrüksiyonlara tespit edilmesinde kullanılan

Detaylı

ORAY PREFABRİK GSM SHELTER KONTEYNERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ORAY PREFABRİK GSM SHELTER KONTEYNERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ GSM SHELTER KONTEYNERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ~Talep Edilen Ebatlarda Üretim Gerçekleşmektedir.~ Sayfa1 GENEL ÖZELLİKLER Çevresel Koşullar : Maksimum dış ortam sıcaklığı +55 C Bağıl nem oranı 100% 175 km/h

Detaylı

TEKNİK FİYAT LİSTESİ 2014

TEKNİK FİYAT LİSTESİ 2014 TEKNİK FİYAT LİSTESİ 2014 FİYAT LİSTESİ 2014 TEKNİK FİYAT LİSTESİ Yapı Yalıtım Ürünleri Ode Starflex 2 Ode Isıpan 4 Ode Sistem 5 Ode Membran 6 Ode Rockflex 7 Aksesuarlar 8 Tesisat Yalıtım Ürünleri Ode

Detaylı

Master Panel Nova 5 Çatı

Master Panel Nova 5 Çatı Master Panel Nova 5 Çatı Beş hadveli yanal binili sandviç panelidir. %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir. En büyük avantajı yanal binili panel birleşimi sayesinde hızlı montaj yapılmasıdır. Hadveli

Detaylı

BIRAKIN KUTUP AYILARI RAHAT UYUSUN

BIRAKIN KUTUP AYILARI RAHAT UYUSUN 02.06.2009 Sayfa 1 / 11 İçinde bulunduğumuz yüzyılda hızlı endüstrileşmenin sonucu olarak ortaya çıkan enerji ihtiyacı ve bu ihtiyacın yaklaşık % 90 oranında fosil türevli yakıt tüketimi ile giderilmesi

Detaylı

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ Köşe leri 9002 köşe bitiş profilidir. Hareketli tavan ve duvar bitişlerinde kullanılır. Tek taraflı uygulanır. 9077 Farklı kanat genişliklerinde üretilen alüminyum

Detaylı

LOJİSTİK BİLGİLERİ STOKLAMA BİLGİLERİ

LOJİSTİK BİLGİLERİ STOKLAMA BİLGİLERİ - ISIPAN ISIPAN PRM LOJİSTİK BİLGİLERİ STOKLAMA BİLGİLERİ 1 ODE ISIPAN ODE ISIPAN DT/ BD 0,03-0,03 W/mK lik ısı iletkenlik katsayısına, 0-0 kpa basma dayanımına, Bünyesine su almayan yapıda ve optimum

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ MAYIS 2011 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

yapıda uzman eller www.hilaryapi.com

yapıda uzman eller www.hilaryapi.com MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ PREFABRİK YAPILAR PEYZAJ VE ÇEVRE DÜZENLEME CEPHE KAPLAMA ZEMİN DÖŞEME VE YER KAPLAMA ÇATI KAPLAMA İZOLASYON VE YALITIM DEKORASYON İŞLERİ EMLAK MÜŞAVİRLĞİ 0312 5661166 0544 Turgut

Detaylı

Kırca Yapı dekorasyon Olarak ısı yalıtımında bir markayız.

Kırca Yapı dekorasyon Olarak ısı yalıtımında bir markayız. Kırca Yapı dekorasyon Olarak ısı yalıtımında bir markayız. Isi yalitimi, yatay olarak döfleme betonu altina serilir. Zemine oturan dösemelerde, isi yalitimi olarak bünyesine su emmeyen ve yüksek basma

Detaylı

Master Panel 900 CS Soğuk Hava Deposu

Master Panel 900 CS Soğuk Hava Deposu Master Panel 900 CS Soğuk Hava Deposu Ürün Tanımı Assan Panel 900 CS ürünü yüzeyinde kullanılan ve bakterilere karşı tam koruma sağlayan özel boyası sayesinde soğuk odalarda kullanılabilir. Çift taraflı

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA

KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi EXPANDE POLİSTREN KÖPÜK (EPS)

Detaylı

HAKKIMIZDA NEDEN BAŞAT?

HAKKIMIZDA NEDEN BAŞAT? HAKKIMIZDA Firmamız uzun yıllardır DAMLA LAMİNASYON adı altında tekstil sektöründe hizmet vermektedir. Yüksek kalitede hizmet vermeyi ilke edinen firmamız yapmış olduğu AR-GE araştırmaları sonucu izolasyon

Detaylı

KONUT- İŞYERİ-HASTANE-OTEL İzoBOZZ KULLANIM ALANLARI

KONUT- İŞYERİ-HASTANE-OTEL İzoBOZZ KULLANIM ALANLARI KONUT- İŞYERİ-HASTANE-OTEL İzoBOZZ KULLANIM ALANLARI Yeni Bina İnşaatlarında veya mevcutların restorasyonunda İzoBOZZ ve Feltbi Ürünleri Isı ve Ses Yalıtımı sağlamak ve açık alanlarda çınlama - yankılanma

Detaylı

3 lü Mahya Birleşim 4 lü Mahya Birleşim

3 lü Mahya Birleşim 4 lü Mahya Birleşim Firmamız 27 Ocak 1997 yılında DORUK BETON KİREMİT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. adı altında Çaycuma Organize Sanayi Bölgesinde ilk olarak çimento esaslı beton kiremit imalatına başlamıştır. 29 Mayıs 2005 tarihinden

Detaylı

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ Sanayi yapılarının tasarımlarına ; yapı özellikleri, kullanım fonksiyonları ve üretecekleri ürünleri dikkate alarak sanayicilerle

Detaylı

SK 50. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler;

SK 50. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler; MİMAİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Özellikler; Doğal ışığı kullanarak aydınlık mekanlar yaratmak amacıyla dizayn edilmiştir. Kondens kanallı ve kanalsız olarak uygulanabilir.

Detaylı

Doğal taş kaplı metal kiremit sistemi

Doğal taş kaplı metal kiremit sistemi Doğal taş kaplı metal kiremit sistemi Yüksek kalite, Uygun Fiyat, Zamanında Teslimat Şirket Profili Jung-ang Steel, Dünya çapında çatı kaplama sektöründe kullanılan metal kiremit imalatçısı ve dağıtımcısıdır.

Detaylı

FS 50 eco. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler;

FS 50 eco. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler; MİMAİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Özellikler; Drenaj (Kondens) kanalı sayesinde maksimum hava ve su tahliye performansı, Silikon cephe görüntüsü,ve sabit bölümlerde

Detaylı

izolasyon nedir ,31 1,23 ses yalıtım malzemeleri ,83 0,91 ısı yalıtımında kullanılan malzemeler 320 0,28 1,1

izolasyon nedir ,31 1,23 ses yalıtım malzemeleri ,83 0,91 ısı yalıtımında kullanılan malzemeler 320 0,28 1,1 www.bilimnettasarim.com/ izolasyon nedir 1000 0,31 1,23 ses yalıtım malzemeleri 1000 0,83 0,91 ısı yalıtımında kullanılan malzemeler 320 0,28 1,1 mantolama 18100 0,61 1,9 izolasyon 4400 0,73 1,19 inşaat

Detaylı

Hakkımızda LAVİSER olarak 2003 yılında; gayrimenkul, dekorasyon, mobilya ve tadilat sektöründe ilk adımı attık. 2014 yılında bünyemize kattığımız Laviser markamızla dekorasyon sektöründe inovatif düşünce

Detaylı

W625-W626 Duvar Giydirme Sistemi (Duvar C Profilli)

W625-W626 Duvar Giydirme Sistemi (Duvar C Profilli) W625-W626 Duvar Giydirme Sistemi (Duvar C Profilli) Knauf DU Profili Knauf DU Profiller tavana dübel+vida ile monte edilir. Knauf DC Profili Knauf TC Profiller tavan ve taban DU Profillere geçirilir. Alçıpan

Detaylı