ESM x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý"

Transkript

1 ESM x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Sýcaklýk Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(v) ve 4 dijit proses set deðeri(sv) göstergesi - Üniversal proses giriþi (TC, RTD ) - Konfigüre edilebilir ON/OFF,, I, D ve ID kontrol formlarý - Self-Tune iþlemi ile (Step Response Tuning) ID katsayýlarýnýn sisteme Adaptasyonu - Kontrol Çýkýþý için programlanabilir ýsýtma veya soðutma Fonksiyonlarý - Alarm Çýkýþý için Alarm Fonksiyonlarý Kullaným Kýlavuzu. TÜR ESM V07 07/13

2 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA ESM-4420 Sýcaklýk kontrol cihazý kullaným kýlavuzu 2 ana bölümden oluþmaktadýr. Ayrýca cihazýn sipariþ bilgilerinin ve teknik özelliklerinin yer aldýðý bölümler de mevcuttur. Kullaným kýlavuzu içerisinde yer alan tüm baþlýklar ve sayfa numaralarý" ÝÇÝNDEKÝLER" dizininde yer almaktadýr. Kullanýcý, dizinde yer alan herhangi bir baþlýða bölüm numarasý üzerinden eriþebilir. Kurulum: Bu bölümde, cihazýn fiziksel boyutlarý, panel üzerine montajý, elektriksel baðlantý konularý yer almaktadýr. Fiziksel ve elektriksel olarak cihazýn nasýl devreye alýnacaðý anlatýlmaktadýr. Çalýþma Þekli Ve arametreler: Bu bölümde, cihazýn kullanýcý arayüzü, parametrelere eriþim, parametre tanýmlamalarý konularý yer almaktadýr. Ayrýca bölümler içerisinde, fiziksel ve elektriksel montajda veya kullaným esnasýnda meydana gelebilecek tehlikeli durumlarý engellemek amacý ile uyarýlar konmuþtur. Aþaðýda bölümler içerisinde kullanýlan Sembollerin açýklamalarý belirtilmiþtir. Güvenlik uyarýlarý yandaki sembolle belirginleþtirilmiþtir. Uyarýlarýn kullanýcý tarafýndan dikkate alýnmasý gerekmektedir. Elektrik çarpmasý sonucu oluþabilecek tehlikeli durumlarý belirtir. Kullanýcýnýn bu sembolle verilmiþ uyarýlarý kesinlikle dikkate almasý gerekmektedir. i Cihazýn fonksiyonlarý ve kullanýmý ile ilgili önemli notlar bu sembol ile belirginleþtirilmiþtir. 2

3 ÝÇÝNDEKÝLER 1.ÖNSÖZ GENEL ÖZELLÝKLER 1.2 SÝARÝÞ BÝLGÝLERÝ 1.3 GARANTÝ 1.4 BAKIM 2.KURULUM GENEL TANITIM 2.2 BOYUTLAR 2.3 ANEL KESÝTÝ 2.4 ORTAM ÞARTLARI 2.5 CÝHAZIN ANEL ÜZERÝNE MONTAJI 2.6 CÝHAZIN MONTAJ AARATLARI ÝLE ANEL ÜZERÝNE SABÝTLENMESÝ 2.7 CÝHAZIN ANEL ÜZERÝNDEN ÇIKARILMI 3.ELEKTRÝKSEL BAÐLANTI TERMÝNAL YERLEÞÝMÝ VE BAÐLANTI TALÝMATLARI 3.2 ELEKTRÝKSEL BAÐLANTI ÞEMI 3.3 CÝHAZ ETÝKETÝNÝN GÖRÜNÜMÜ 3.4 CÝHAZ BESLEME GÝRÝÞÝ BAÐLANTISI 3.5 ROSES GÝRÝÞÝ BAÐLANTISI TC (TERMOKUL) BAÐLANTISI RTD BAÐLANTISI 3.6 ESM-4420 SICAKLIK KONTROL CÝHAZI GALVANÝK ÝZOLYON TEST DEÐERLERÝ 4.ESM-4420 SICAKLIK KONTROL CÝHAZINDAKÝ ÇIKIÞ BAÐLANTI ÞEKÝLLERÝ ROSES ÇIKIÞI VEYA ALARM ÇIKIÞI-2 ( RÖLE ) BAÐLANTISI 4.2 ROSES ÇIKIÞI VEYA ALARM ÇIKIÞI-2 ( SSR SÜRÜCÜ ) BAÐLANTISI 4.3 ALARM ÇIKIÞI-1 ( RÖLE ) BAÐLANTISI 4.4 ROSES ÇIKIÞI (SSR SÜRÜCÜ) BAÐLANTISI 5.ÖN ANELÝN TANIMI VE MENÜLERE ERÝÞÝM ÖN ANELÝN TANIMI 5.2 CÝHAZIN ÇALIÞTIRILMI VE YAZILIM REVÝZYONUNUN GÖSTERGEDE ÝZLENMESÝ 5.3 ROSES SET DEÐERÝNÝN AYARLANMI 5.4 ALARM SET DEÐERÝNÝN AYARLANMI 6.ARAMETRELER ARAMETRE LÝSTESÝ 6.2 ROGRAM ARAMETRELERÝ KOLAY ERÝÞÝM ÞEMI 6.3 ROGRAMLAMA BÖLÜMÜNE GÝRÝÞ VE ROSES MENÜSÜ 6.4 KONTROL MENÜSÜ 6.5 ALARM MENÜSÜ 6.6 GÜVENLÝK MENÜSÜ 7.GENEL BÝLGÝLER TUNE ÝÞLEMÝ 7.2 ALARM TÝLERÝ Sayfa 5 Sayfa 8 Sayfa 13 Sayfa 19 Sayfa 21 Sayfa 24 Sayfa 40 8.ESM-4420 SICAKLIK KONTROLCÝHAZINDAKÝ HATA MESAJLARI... Sayfa 44 9.SESÝFÝKYONLAR... Sayfa DÝÐER BÝLGÝLER... Sayfa 46 3

4 EU UYUM DEKLARYONU Ýmalatçý Adý Ýmalatçý Adresi : EMKO ELEKTRONÝK A.Þ. : DOSAB, Karanfil Sk., No:6, Bursa, Türkiye Ýmalatçý bu belge ile aþaðýdaki ürünün uyumluluðunu beyan eder: Ürün Ýsmi Tip Numarasý Ürün Kategorisi : Sýcaklýk Kontrol Cihazý : ESM-4420 : Ölçme, Kontrol ve Laboratuarda kullanýlabilir elektrikli ekipman Ürünün tabi olduðu yönetmelikler : 2006 / 95 / AT Belirli Gerilim Sýnýrlarý Dahilinde Kullanýlmak Üzere Tasarlanmýþ Elektrikli Teçhizat Ýle Ýlgili Yönetmelik 2004 / 108 / AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliði Ürünler aþaðýda belirtilen standartlara uygun olarak tasarlanmýþ ve üretilmiþtir : TS EN :2007 TS EN :2006 Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Endüstriyel ortamlar için Emisyon Standartý Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Endüstriyel çevreler için Baðýþýklýk Standartý TS 2418 EN :2003 Ölçme, Kontrol ve Laboratuarda Kullanýlan Elektrikli cihazlar için Güvenlik Özellikleri Ýmza Tarihi ve Yeri Yetkili Ýmzasý 16 Ekim 2009 Ýsim : Serpil YAKIN Bursa-TURKIYE ozisyon : Kalite Güvence Müdürü 4

5 1.Önsöz ESM-xx20 serisi Sýcaklýk kontrol cihazlarý, endüstride sýcaklýk veya herhangi bir proses deðerinin ölçülmesi ve kontrol edilmesi için tasarlanmýþtýr. Üniversal proses giriþi, kontrol çýkýþlarý ve seçilebilir alarm fonksiyonlarý ile pek çok uygulamada kullanýlabilir. Kullanýldýðý sektör ve uygulamalardan bir kýsmý aþaðýda verilmiþtir: Uygulama Alanlarý Cam lastik etro-kimya Tekstil Otomotiv Makina imalat sektörü Uygulama Þekilleri ID roses Kontrolü 1.1 Genel Özellikler ESM-4420 Standart 230 V (±%15), 50/60Hz Besleme Gerilim Giriþi Opsiyonel Besleme Giriþi 115 V (±%15), 50/60Hz 24 V (±%15), 50/60Hz 24 V (-15%;+10%), 50/60Hz roses Giriþi Sýcaklýk Ölçme Giriþi TC, RTD Standart roses veya Alarm Çýkýþý Kontrol veya Alarm Çýkýþý Isýtma-Soðutma Fonksiyonu ON/OFF, ID Çalýþma Standart Alarm Çýkýþý Alarm Çýkýþý Standart roses Çýkýþý Kontrol Çýkýþý Isýtma-Soðutma Fonksiyonu ON/OFF, ID Çalýþma 5

6 1.2 Sipariþ Bilgileri ESM-4420 (48x48 DIN 1/16) A BC D E / FG HI / U V W Z 0 / / A 2 Besleme Gerilimi 24V ( -15%;+10% ) 50/60Hz 3 24V ( ± %15 ) 50/60Hz 4 115V ( ± %15 ) 50/60Hz 5 230V ( ± %15 ) 50/60Hz 9 Müþteriye Özel BC Giriþ Tipi Skala 20 Konfigüre edilebilir. (Tablo-1) Tablo-1 D Seri Haberleþme 0 Yok E Çýkýþ-1 (roses veya Alarm Çýkýþý) 1 Röle Çýkýþý ( Rezistif Yükte 1 NO + 1NC ) 2 SSR Sürücü Çýkýþý (Maks. 24mA, Maks. 12V ) FG Çýkýþ-2 (Alarm Çýkýþý) 01 Röle Çýkýþý ( Rezistif Yükte 1 NO ) ESM-4420 Sýcaklýk kontrol cihazýna ait tüm sipariþ bilgileri yandaki tabloda verilmiþtir. Kullanýcý kendisine uygun cihaz konfigürasyonunu tablodaki bilgi ve kod karþýlýklarýndan faydalanarak oluþturabilir ve bunu sipariþ koduna dönüþtürebilir. Öncelikle sisteminizde kullanmak istediðiniz cihazýn besleme gerilimi daha sonra diðer özellikler belirlenmelidir. Belirlediðiniz seçenekleri tablonun üzerinde yer alan kod oluþturma kutucuklarýna yerleþtiriniz. Standart özellikler dýþýnda kalan istekleriniz için bizimle irtibata geçiniz. HI 02 Çýkýþ-3 (roses Çýkýþý) SSR Sürücü Çýkýþý (Maks. 24mA, Maks. 12V ) Tablo-1 BC Giriþ Tipi(TC) Skala() Skala() J,Fe CuNi IEC584.1(ITS90) K,NiCr Ni IEC584.1(ITS90) R,t13%Rh t IEC584.1(ITS90) S,t10%Rh t IEC584.1(ITS90) T,Cu CuNi IEC584.1(ITS90) -200, ,1300 0,1700 0, , , , , , ,752 BC Giriþ Tipi(RTD) Skala() Skala() T 100, IEC751(ITS90) -200, ,1202 T 100, IEC751(ITS90) , ,9,999.9 Vac tanýmý olarak simgesi ; Vdc tanýmý olarak simgesi Vac ve Vdc nin birlikte kullanýldýðý tanýmlarda simgesi kullanýlmýþtýr. 6

7 1.3 Garanti Malzeme ve iþçilik hatalarýna karþý iki yýl süreyle garanti edilmiþtir. Bu garanti cihazla birlikte verilen garanti belgesinde ve kullanma kýlavuzunda yazýlý olan müþteriye düþen görev ve sorumluklarýn eksiksiz yerine getirilmesi halinde yürürlükte kalýr. 1.4 Bakým Cihazýn tamiri eðitimli kiþiler tarafýndan yapýlmalýdýr. Cihazýn dahili parçalarýna eriþmek için öncelikle cihazýn enerjisini kesiniz. Cihazý hidrokarbon içeren çözeltilerle (etrol, Trichlorethylene gibi) temizlemeyiniz. Bu çözeltilerle cihazýn temizlenmesi, cihazýn mekanik güvenirliðini azaltabilir. Cihazýn dýþ plastik kýsmýný temizlemek için etil alkol yada suyla nemlendirilmiþ bir bez kullanýnýz. Cihazýn ortalama kullaným ömrü 10 yýldýr. 7

8 2.Kurulum Cihazýn montajýna baþlamadan önce kullaným kýlavuzunu ve aþaðýdaki uyarýlarý dikkatle okuyunuz. aketin içerisinde, - 1 adet cihaz - 2 adet Montaj Aparatý - Garanti belgesi - Kullanma Kýlavuzu bulunmaktadýr. Taþýma sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlara karþý, cihazýn montajýna baþlanmadan önce göz ile kontrol edilmesi gerekmektedir. Montaj ve devreye alma iþleminin mekanik ve elektrik teknisyenleri tarafýndan yapýlmasý gerekmektedir. Bu sorumluluk alýcýya aittir. Cihaz üzerindeki herhangi bir hata veya arýzadan kaynaklanabilecek bir tehlike söz konusu ise sistemin enerjisini kapatarak cihazýn tüm elektriksel baðlantýlarýný sistemden ayýrýnýz. Cihaz üzerinde, sigorta ve cihaz enerjisini kapatacak bir anahtar yoktur. Cihazýn besleme giriþinde enerjisini kapatacak bir anahtarýn ve sigortanýn kullanýcý tarafýndan sisteme ilave edilmesi gerekmektedir. Cihazýn besleme gerilimi aralýðýnýn kontrol edilmesi ve uygun besleme geriliminin uygulanmasý gerekmektedir. Bu kontrol iþlemi, yanlýþ besleme gerilimi uygulanarak cihazýn, sistemin zarar görmesini ve olabilecek kazalarý engelleyecektir. Elektrik þoklarýný ve benzeri kazalarý engellemek için cihazýn tüm baðlantýlarý tamamlanmadan cihaz ve montajýn yapýldýðý sisteme enerji verilmemelidir. Cihaz üzerinde deðiþiklik yapmayýn ve tamir etmeye çalýþmayýn. Cihaz üzerindeki müdahaleler, cihazýn hatalý çalýþmasýna, cihazýn ve sistemin zarar görmesine, elektrik þoklarýna ve yangýna sebep olabilir. Cihazý, yanýcý ve patlayýcý gazlarýn bulunduðu ortamlarda kesinlikle kullanmayýnýz. Cihazýn montajýnýn yapýlacaðý mekanik aksam üzerinde tehlike yaratabilecek tüm aksam ile ilgili gerekli tedbirlerin alýnmasý gerekmektedir. Bu tedbirler, montajý yapacak personelin güvenliði için gereklidir. Cihazýn kendi sabitleme parçalarý ile sistem üzerine montajýnýn yapýlmasý gerekmektedir. Uygun olmayan sabitleme parçalarý ile cihazýn montajýný yapmayýnýz. Sabitleme parçalarý ile cihazýn düþmeyeceðinden emin olacak þekilde montajýný yapýnýz. Cihazýn, bu kullaným kýlavuzunda belirtilen kullaným þekilleri ve amaçlarý dýþýnda kullanýlmasý durumunda tüm sorumluluk kullanýcýya aittir. 8

9 2.1 Genel Tanýtým Montaj Aparatý Ürün etiketi Ön anel I65 koruma NEMA 4X Cihazýn montajýnýn yapýldýðý panel (maksimum kalýnlýk 5mm / 0.2 inch) 2.2 Boyutlar Maksimum 5mm / 0.2 inch ESM Temperature Controller ET mm/ 1.89 inch 48 mm/ 1.89 inch 11 ± 1 mm /0.43 inch 84 mm / 3.31 inch 9

10 2.3 anel Kesiti 65mm / 2.56 inch (min) 46mm / 1.81 inch (min) 65mm / 2.56 inch (min) 46mm / 1.81 inch (min) 10

11 2.4 Ortam Þartlarý Çalýþma Koþullarý Çalýþma Sýcaklýðý : 0 ile 50 Maksimum Rutubet : %90 Rh (Yoðunlaþma olmaksýzýn) Yükseklik : 2000m'ye kadar Cihazýn kullanýmýnýn yasak olduðu ortam ve uygulamalar: Aþýndýrýcý atmosferik ortamlar atlayýcý atmosferik ortamlar Ev uygulamalarý (Cihaz sadece endüstriyel uygulamalarda kullanýlabilir.) 2.5 Cihazýn anel Üzerine Montajý 1-Cihazýn montaj yapýlacaðý panel kesitini, verilen ölçülerde hazýrlayýnýz. 1 2-Cihazýn ön paneli üzerinde bulunan sýzdýrmazlýk contalarýnýn takýlý olduðundan emin olunuz. 3-Cihazý panel üzerindeki kesite yerleþtiriniz. Cihazýn montaj aparatlarý üzerinde ise panel üzerine yerleþtirmeden çýkarýnýz. 3 2 Cihazýn montajýnýn yapýlacaðý mekanik aksam üzerinde tehlike yaratabilecek tüm aksam ile ilgili gerekli tedbirlerin alýnmasý gerekmektedir. Bu tedbirler, montajý yapacak personelin güvenliði için gereklidir. 11

12 2.6 Cihazýn Montaj Aparatlarý Ýle anel Üzerine Sabitlenmesi 1 2 Cihaz panel montajýna uygun olarak tasarlanmýþtýr. 1-Cihazý panelin ön tarafýndan açýlan kesite iyice yerleþtiriniz. 2-Montaj aparatlarýný üst ve alt sabitleme yuvalarýna yerleþtirip aparat vidalarýný sýkarak cihazý panele sabitleyiniz. Cihazýn kendi sabitleme parçalarý ile sistem üzerine montajýnýn yapýlmasý gerekmektedir. Uygun olmayan sabitleme parçalarý ile cihazýn montajýný yapmayýnýz. Sabitleme parçalarý ile cihazýn düþmeyeceðinden emin olacak þekilde montajýný yapýnýz. 2.7 Cihazýn anel Üzerinden Çýkarýlmasý Cihazý panel üzerinden ayýrma iþlemine baþlamadan önce cihazýn ve baðlý olduðu sistemin enerjisini kesiniz, cihazýn tüm baðlantýlarýný ayýrýnýz Montaj aparatlarýnýn vidalarýný gevþetiniz. 2-Montaj aparatlarýný, üst ve alt sabitleme yuvalarýndan hafifçe çekerek çýkarýnýz. 3-Cihazý panelin ön tarafýndan çekerek çýkarýnýz. 3 12

13 3.Elektriksel Baðlantý Cihazýn sisteme göre konfigüre edilmiþ olduðunu garanti altýna alýnýz. Yanlýþ konfigürasyon sonucu sistem ve/veya personel üzerinde oluþabilecek zarar verici sonuçlarýn sorumluluðu alýcýya aittir. Cihaz parametreleri, fabrika çýkýþýnda belirli deðerlere ayarlanmýþtýr, bu parametreler kullanýcý tarafýndan mevcut sistemin ihtiyaçlarýna göre deðiþtirilmelidir. Cihaz, bu tür ürünlerde deneyimi olan vasýflý operatör veya teknisyenler tarafýndan kullanýlmalýdýr. Cihaz aksamýndaki voltaj insan hayatýný tehdit edebilir düzeydedir, yetkisiz müdahaleler insan hayatýný tehlikeye sokabilir. Cihazýn besleme gerilimi aralýðýnýn kontrolü ve uygun besleme geriliminin uygulanmasý gerekmektedir. Bu kontrol iþlemi, yanlýþ besleme gerilimi uygulanarak cihazýn, sistemin zarar görmesini ve olabilecek kazalarý engelleyecektir. Elektrik þoklarýný ve benzeri kazalarý engellemek için cihazýn tüm baðlantýlarý tamamlanmadan cihaz ve montajýn yapýldýðý sisteme enerji verilmemelidir. 3.1 Terminal Yerleþimi ve Baðlantý Talimatlarý Maks. 2.5mm / inch Kablo Boyutu: 14AWG/1mm² Tekli / Çoklu Vida sýkýþtýrma 0,5Nm Tornavida 0,8 x3mm 13

14 3.2 Elektriksel Baðlantý Þemasý Sistemin zarar görmemesi ve olabilecek kazalarý engellemek için Cihazýn Elektriksel baðlantýlarýnýn aþaðýda verilen Elektriksel Baðlantý Þemasýna göre yapýlmasý gerekmektedir. Sýcaklýk Ölçme Giriþi ( TC veya RTD ) t-100 TC ROCESS OR ALARM OUT-2 NO C NC ALARM OUT-1 NO /N : ESM C CAT II 6 7 (+) (-) Not-1 Çýkýþ-3 SSR Çýkýþý ( roses Çýkýþý ) Not-1 (-) (+) N L roses Çýkýþ veya Alarm Çýkýþ-2 Rölesi veya Opsiyonel SSR Çýkýþý (Sipariþte belirtilmelidir.) Besleme Gerilimi Giriþi 230V ( ± %15 ) 50/60Hz - 3VA 115V ( ± %15 ) 50/60Hz - 3VA 24V ( ± %15 ) 50/60Hz - 3VA 24V ( - 15%;+10% ) 50/60Hz - 3VA Alarm Çýkýþ-1 Rölesi (Sipariþte belirtilmelidir.) Not-1: SSR Sürücü çýkýþý için Maks. 24mA, Maks. 12V i Sýcaklýk Ölçme Giriþi CAT II sýnýfýndadýr. 14

15 3.3 Cihaz Etiketinin Görünümü NO C NC ROCESS OUT or ALARM OUT t-100 TC C ALARM OUT-1 /N : ESM-4420 CAT II NO N L 230V ± 15% 50/60 Hz - 3VA SSR DRIVER OUT Max. 24 ma, 12V + _ 7 15

16 3.4 Cihaz Besleme Giriþi Baðlantýsý Besleme Giriþi Baðlantýsý N 13 L 14 Not-1 Harici Sigorta (1 A T) Not-1 : Harici sigorta tavsiye edilir. Besleme Anahtarý Besleme 230 V (± %15) 50/60 Hz veya 115 V (± %15) 50/60 Hz veya 24 V (± %15) 50/60 Hz 24V ( - 15%;+10% ) 50/60Hz Cihazýn besleme gerilimini belirtilen terminallere uygulayýnýz. Cihazýn besleme gerilimini tüm elektriksel baðlantýlar yapýldýktan sonra veriniz. Cihazýn çalýþacaðý besleme gerilim aralýðý sipariþte belirtilmelidir. Düþük ve yüksek gerilim aralýðý için cihaz farklý üretilmektedir. Montaj sýrasýnda, cihazýn besleme gerilimi aralýðýnýn kontrolü ve uygun besleme geriliminin uygulanmasý gerekmektedir. Bu kontrol iþlemi, yanlýþ besleme gerilimi uygulanarak cihazýn, sistemin zarar görmesini ve olabilecek kazalarý engelleyecektir. Cihaz üzerinde, cihazýn enerjisini kapatacak bir besleme anahtarý yoktur. Cihazýn besleme giriþinde cihazýn enerjisini kapatacak bir besleme anahtarýn kullanýcý tarafýndan sisteme ilave edilmesi gerekmektedir. Besleme anahtarýnýn cihaza ait olduðu belirtilmeli ve kullanýcýnýn rahatça ulaþabileceði yere konulmalýdýr. Besleme anahtarý Faz ve Nötr giriþlerini ayýracak þekilde iki kutuplu olmalý, Elektriksel baðlantý besleme anahtarýnýn açýk/kapalý konumlarýna dikkat edilerek yapýlmalýdýr. Besleme anahtarýnýn açýk/kapalý konumlarý iþaretlenmiþ olmalýdýr. Besleme giriþlerinde Harici Sigorta Faz baðlantýsý üzerinde olmalýdýr. 16

17 3.5 roses Giriþi Baðlantýsý TC (Termokupl) Baðlantýsý TC Termokupl baðlantýsýný þekilde gösterildiði gibi +, - uçlara dikkat ederek yapýnýz i i Termokupl tipine uygun kompanzasyon kablosu kullanýnýz. Ekranlý kablolarla topraklama baðlantýsýný yapýnýz. Giriþ Direnci 10M dan büyüktür RTD Baðlantýsý t-100 t-100 Not 1 Not telli t-100 baðlantýsý (Hat kompanzasyonlu) (Maksimum hat empedansý 10 ) 2 telli t-100 baðlantýsý (Hat kompanzasyonsuz) Not 1 : 3 telli t-100 baðlantýsýnda ayný çapta ve minimum 1mm² kesitinde kablo kullanýnýz. Ayný çapta ve ayný tip kablo kullanýmý hat kompanzasyonunun saðlýklý yapýlabilmesi için gereklidir. Not 2 : 2 telli t-100 kullanýmýnda 2 ve 3 numaralý terminal arasýna köprü atýlmalýdýr. Not 3 : 10 m den uzun mesafelerde 3 telli t-100 kullanýlmalýdýr. i Giriþ Direnci 10M dan büyüktür. 17

18 3.6 ESM Sýcaklýk Kontrol Cihazý Galvanik Ýzolasyon Test Deðerleri 2000V ( ESM için ) 500V ( ESM için ) Besleme Giriþi Ground V roses Çýkýþý veya Alarm Çýkýþý-2 (Röle) V 2000V 9 10 roses Çýkýþý veya AlarmÇýkýþý-2 (SSR Sürücü) V Alarm Çýkýþý-1 (Röle) V 2000V 6 7 roses Çýkýþý (SSR Sürücü) V 2 3 Analog Giriþler

19 4. ESM-4420 Sýcaklýk Kontrol Cihazýndaki Çýkýþ Baðlantý Þekilleri 4.1 roses Çýkýþý veya Alarm Çýkýþý-2 ( Röle ) Baðlantýsý Cihaz C 9 5A T Sigorta L N NC NO 10 8 Son Kontrol Elemaný (Kontaktör) Sigorta Yük Sigortalar, uygulama dikkate alýnarak seçilmelidir. 4.2 roses Çýkýþý veya Alarm Çýkýþý-2 ( SSR Sürücü ) Baðlantýsý Cihaz 9 10 Son Kontrol Elemaný (SSR) L N Maks. 12 V, Maks. 24mA Sigorta Sigortalar, Yük uygulama dikkate alýnarak seçilmelidir. 19

20 4.3 Alarm Çýkýþý-1 ( Röle ) Baðlantýsý Cihaz L N C NO A T Sigorta Son Kontrol Elemaný (Kontaktör) Sigorta Yük Sigortalar, uygulama dikkate alýnarak seçilmelidir. 4.4 roses Çýkýþý ( SSR Sürücü ) Baðlantýsý Cihaz L N 7 6 Son Kontrol Elemaný (SSR) Maks. 12 V, Maks. 24mA Sigorta Yük Sigortalar, uygulama dikkate alýnarak seçilmelidir. 20

21 5. Ön anelin Tanýmý ve Menülere Eriþim 5.1 Ön anelin Tanýmý :Santigrat Birim LED' i :Fahrenayt Birim LED' i roses Çýkýþý Durum LED'i Alarm Çýkýþý Durum LED'leri, roses Set deðeri LED'i 1, Alarm-1 Set deðeri LED'i 2, Alarm-2 Set deðeri LED i 1 2 ESM-4420 Temperature Controller ET 1 2 roses Deðeri, arametre göstergesi Set Deðeri,arametre göstergesi Detaylý bilgi için; Bölüm 6.1 (roses ve Alarm Set arametreleri) bakýnýz. roses Set deðerine eriþmek ve 5 sn sürekli basýldýðýnda rogramlama Menüsüne geçmek için kullanýlýr. Alarm Set deðerine eriþmek için ve onay butonu olarak kullanýlýr. Not-1 arametre deðerlerini eksiltme ve program menülerine eriþim için kullanýlýr. Not-1 arametre deðerlerini arttýrma ve program menülerine eriþim için kullanýlýr. Not-1: arametrelerin içerisindeyken Arttýrma veya Eksiltme butonlarýna 5sn sürekli basýldýðýnda Cihaz Arttýrma veya Eksiltme iþlemlerini 10 ar 10 ar, 10sn sürekli basýldýðýnda ise 100 er 100 er yapar. 21

22 5.2 Cihazýn Çalýþtýrýlmasý ve Yazýlým Revizyonunun Göstergede Ýzlenmesi Sýcaklýk kontrol cihazýna enerji uygulandýðýnda ilk olarak Segment ve Led testi yapýlýr daha sonra Alt Göstergede cihazda kullanýlan yazýlýmýn revizyon numarasý kullanýcýya bildirilmektedir. ESM-4420 Temperature Controller ru Revizyon yazýsý Revizyon numarasý ET Cihaza enerji uygulandýðýndaki ekran bilgileri aþaðýdaki gibidir: ESM-4420 ESM-4420 ESM-4420 Temperature Controller Temperature Controller Temperature Controller ET ET ET Ilk segmentler test edilir. ikinci segmentler test edilir. Üçüncü segmentler test edilir. ESM-4420 ESM-4420 ESM Temperature Controller Temperature Controller Temperature Controller ET ET ET Dördüncü segmentler test edilir. Revizyon numarasý ekranda belirtilir.tüm ledler enerjilenir. Ana Çalýþma Ekraný gözlenir. Cihazýn açýlýþý sýrasýnda beklenmeyen bir durumla karþýlaþýlýrsa cihazýn enerjisini kesiniz ve yetkili kiþileri bilgilendiriniz. 22

23 5.3 roses SET Deðerinin Ayarlanmasý Çalýþma Ekraný roses Set Ekraný ET ET ET ET butonuna bastýðýnýzda Led'i yanýp söner, Üst Göstergede hangi set olduðunu belirten bilgi, Alt göstergede roses Set deðeri görünür. roses Set deðerini kaydetmeden çýkmak için ET butonuna basýnýz. Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile roses Set deðerini deðiþtiriniz. roses Set deðerini kaydetmek için /Onay butonuna basýnýz. Çalýþma Ekraný Çalýþma Ekraný ET ET deðeri, roses Set deðeri Alt limit ile roses Set deðeri Üst limit deðeri arasýnda ayarlanabilir. 5.4 Alarm SET Deðerinin Ayarlanmasý Çalýþma Ekraný Alarm Set Ekraný 1 2 ET ET ET butonuna bastýðýnýzda Led'i yanýp söner, Üst Göstergede hangi set olduðunu belirten bilgi, Alt göstergede Alarm Set deðeri görünür. deðeri, Alarm Set Alt limit deðeri ile Alarm Set Üst limit deðeri arasýnda ayarlanabilir. deðeri, Alarm Set Alt limit deðeri ile Alarm Set Üst limit deðeri arasýnda ayarlanabilir. Çalýþma Ekraný Alarm Set deðerini kaydetmeden çýkmak için ET butonuna basýnýz. ET Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile Alarm Set deðerini deðiþtiriniz. Alarm Set deðerini kaydetmek için /Onay butonuna basýnýz. 23

24 6. arametreler 6.1 arametre Listesi roses menüsü baþlýðý roses giriþ tipi seçimi ( Default Deðeri = J Tipi (FE.C.n) ) J tipi (Fe,Cu,Ni) Termocuple, -200,900 veya -328,1652 seçilebilir. K tipi (Ni,Cr,Ni) Termocuple, -200,1300 veya -328,2372 seçilebilir. R tipi (t13%rht) Termocuple, 0,1700 veya 32,3092 seçilebilir. S tipi (t10%rht) Termocuple, 0,1700 veya 32,3092 seçilebilir. T tipi (Cu,Cu,Ni) Termocuple, -200,400 veya -328,752 seçilebilir. t - 100, -200,650 veya -328,1202 seçilebilir. t - 100, ,650.0 veya ,999.9 seçilebilir. Birim Seçimi ( Default Deðeri = ) Gösterim þekli olarak seçilir. Gösterim þekli olarak seçilir. Çalýþma Skalasý Alt Limit. Set deðerinin alabileceði minimum deðer tanýmlanabilir. roses giriþ tipine ve skalasýna göre deðiþir. ( Default Deðeri = -200 ) Çalýþma Skalasý Üst Limit. Set deðerinin alabileceði maksimum deðer tanýmlanabilir. roses giriþ tipine ve skalasýna göre deðiþir. ( Default Deðeri = 900 ) roses Set deðeri Alt Limit. Set deðerinin alabileceði minimum deðer tanýmlanabilir. roses giriþ tipine ve skalasýna göre deðiþir. ( Default Deðeri = -200 ) roses Set deðeri Üst Limit. Set deðerinin alabileceði maksimum deðer tanýmlanabilir. roses giriþ tipine ve skalasýna göre deðiþir. ( Default Deðeri = 900 ) roses deðeri için gösterim ofsetidir. Skalanýn ( ul- LoL ) ± %10 u kadar deðer aralýðýnda tanýmlanabilir. Tanýmlanan bu deðer proses gösterim deðeri üzerine ilave edilir. ( Default Deðeri = 0 ) Kontrol menüsü baþlýðý roses Tip seçimi ( Default Deðeri = Heat ) roses tipi Isýtma olarak seçilebilir. roses tipi Soðutma olarak seçilebilir. roses Kontrol Tip seçimi ( Default Deðeri = on.of ) roses Kontrol þekli ON/OFF olarak seçilir. roses Kontrol þekli ID olarak seçilir. 24

25 Tune parametresi. roses Kontrol Tip seçimi CntS = ýd ise bu parametre gözlenebilir. ( Default Deðeri = no ) Self - Tune iþlemi (Step Response Tuning) yapýlmaz. (Detaylý bilgi için Bknz. Bölüm 7.1:Tune iþlemi) Self - Tune iþlemi (Step Response Tuning) yapýlýr. Oransal Band. %1 ile %100 arasýnda bir deðer alabilir. ( Default Deðeri = 10 ) roses Kontrol Tip seçimi CntS = ýd ise bu parametre gözlenebilir. Integral Zamaný. 0 ile 3600sn arasýnda bir deðer alabilir. roses Kontrol Tip seçimi CntS = ýd ise bu parametre gözlenebilir. ( Default Deðeri = 100 ) Türev (Derivative) Zamaný. 0.0 ile 999.9sn arasýnda bir deðer alabilir. roses Kontrol Tip seçimi CntS = ýd ise bu parametre gözlenebilir. ( Default Deðeri = 25.0 ) Çýkýþ kontrol periyodu. 1 ile 150 sn arasýnda bir deðer alabilir. roses Kontrol Tip seçimi CntS = ýd ise bu parametre gözlenebilir. ( Default Deðeri = 10 ) Histerisiz deðeridir. roses Kontrol Tip seçimi CntS = on.of ise bu parametre gözlenebilir. ( Default Deðeri = 0 ) Tanýmlanan skalanýn ( ul- LoL ) %0 ile % 50 si arasýnda deðer alabilir. Sensör koptu çýkýþ deðeridir. %0 ile %100 arasýnda deðer alabilir. ( Default Deðeri = 0.0 ) roses kontrol çýkýþýnýn cihazýn hangi çýkýþý olacaðýnýn belirlenmesi için kullanýlýr. RLY seçilirse proses çýkýþý röle çýkýþlý, Ssr seçilirse proses çýkýþý ssr çýkýþlý olur ve Ssr seçiliyken proses çýkýþý olan çýkýþ, alarm-2 çýkýþý olur. ( Default = rly ) Soft Start iþleminin hangi sýcaklýk deðerine kadar yapýlacaðýný belirlemek içindir. ( Default Deðeri = 0 ) Soft Start iþleminin kontrol çýkýþ yüzdesinin girilmesi içindir. ( Default Deðeri = 10.0 ) Soft Start iþleminin çýkýþ periyodunun girilmesi içindir. ( Default Deðeri = 0 ) Alarm menüsü baþlýðý Alarm-1 Histerisiz deðeridir.tanýmlanan skalanýn ( Au1- ALo1 ) %0 ile %50 si arasýnda deðer alabilir. ( Default Deðeri = 0 ) Alarm -1Tip seçimi ( Default Deðeri = HýA (roses Yüksek Alarm) ) roses Yüksek Alarm seçilebilir. roses Düþük Alarm seçilebilir. Sapma Yüksek Alarm seçilebilir. Sapma Düþük Alarm seçilebilir. Sapma Band Alarm seçilebilir. Sapma Range Alarm seçilebilir. Sapma Range Yüksek Alarm seçilebilir. 25

26 Alarm-1 Set deðeri Alt Limit. Alarm Set deðerinin alabileceði minimum deðer tanýmlanabilir. Çalýþma Skalasý Alt Limit parametre deðeri ile Alarm Set Üst Limit parametresindeki deðer arasýnda tanýmlanabilir. roses giriþ tipine ve skalasýna göre deðiþir. ( Default Deðeri = 0 ) Alarm-1 Set Üst Limit. Alarm Set deðerinin alabileceði maksimum deðer tanýmlanabilir. Alarm Set Alt Limit deðeri ile Çalýþma Skalasý Üst Limit parametresindeki deðer arasýnda tanýmlanabilir. roses giriþ tipine ve skalasýna göre deðiþir. ( Default Deðeri = 500 ) Alarm-1 on ( Çekmede Gecikme ) zamaný. 0 ile 9999sn arasýnda bir deðer tanýmlanabilir. ( Default Deðeri = 0 ) Alarm-1 off ( Býrakmada Gecikme ) zamaný. 0 ile 9998sn arasýnda bir deðer tanýmlanabilir den sonra LtCH yazýsý gözlenir bu durumda Alarm kilitlemeli çýkýþ seçilmiþ olur. Alarm kilitlemeli çýkýþý pasif etmek için ; Ana çalýþma ekranýnda Deðer Azaltma butonuna basýlmasý gerekmektedir.( Default Deðeri = 0 ) Alarm-2 Histerisiz deðeridir.tanýmlanan skalanýn ( Au2- ALo2 ) %0 ile %50 si arasýnda deðer alabilir. ( Default Deðeri = 0 ) Alarm-2 Tip seçimi ( Default Deðeri = HýA (roses Yüksek Alarm) ) roses Yüksek Alarm seçilebilir. roses Düþük Alarm seçilebilir. Sapma Yüksek Alarm seçilebilir. Sapma Düþük Alarm seçilebilir. Sapma Band Alarm seçilebilir. Sapma Range Alarm seçilebilir. Sapma Range Yüksek Alarm seçilebilir. Alarm-2 Set deðeri Alt Limit. Alarm Set deðerinin alabileceði minimum deðer tanýmlanabilir. Çalýþma Skalasý Alt Limit parametre deðeri ile Alarm Set Üst Limit parametresindeki deðer arasýnda tanýmlanabilir. roses giriþ tipine ve skalasýna göre deðiþir. ( Default Deðeri = 0 ) Alarm-2 Set Üst Limit. Alarm Set deðerinin alabileceði maksimum deðer tanýmlanabilir. Alarm Set Alt Limit deðeri ile Çalýþma Skalasý Üst Limit parametresindeki deðer arasýnda tanýmlanabilir. roses giriþ tipine ve skalasýna göre deðiþir. ( Default Deðeri = 500 ) Alarm-2 on ( Çekmede Gecikme ) zamaný. 0 ile 9999sn arasýnda bir deðer tanýmlanabilir. ( Default Deðeri = 0 ) Alarm-2 off ( Býrakmada Gecikme ) zamaný. 0 ile 9998sn arasýnda bir deðer tanýmlanabilir den sonra LtCH yazýsý gözlenir bu durumda Alarm kilitlemeli çýkýþ seçilmiþ olur. Alarm kilitlemeli çýkýþý pasif etmek için ; Ana çalýþma ekranýnda Deðer Azaltma butonuna basýlmasý gerekmektedir.( Default Deðeri = 0 ) Not : Alarm-2 parametreleri (AHS2, AtS2, ALo2, Au2, Aon2, AoF2), Cout parametresi Ssr seçilirse aktiftir. Güvenik menüsü baþlýðý rogramlama bölümü eriþim þifresidir. 0 ile 9999 arasýnda bir deðer tanýmlanabilir. ( Default Deðeri = 0 ) 26

27 6.2 rogram arametreleri Kolay Eriþim Þemasý Ana Çalýþma Ekraný Þifre Giriþ Ekraný 5sn sonra ET ET rogramlama bölümüne giriþ için ET/ butonuna 5sn basýnýz. /Onay Butonuna basarak Þifre Giriþ Ekranýna geliniz. Arttýrma veya Eksiltme butonlarý ile þifreyi giriniz. /Onay Butonu ile Þifre yi onaylayýnýz. roses menüsü Kontrol menüsü Alarm menüsü Güvenlik Menüsü roses giriþ tipi seçimi roses Tip Seçimi Alarm Histerisiz deðeri rogramlama Bölümü Giriþ Þifresi Birim seçimi roses Kontrol Tip Seçimi Alarm Tip seçimi Çalýþma Skalasý deðeri Alt Limit Histerisiz deðeri Tune parametresi Alarm Alt Limit deðeri Çalýþma Skalasý deðeri Üst Limit roses Set deðeri Alt Limit Sensör Koptu Çýkýþ Deðeri roses Çýkýþ Seçimi Oransal Bant Ýntegral Zamaný Alarm Üst Limit deðeri Alarm On zamaný roses Set deðeri Üst Limit roses Ofset deðeri Soft Start Set Deðeri Soft Start Kontrol Çýkýþ Yüzdesi Derivative (Türev) Zamaný Kontrol eriyodu Alarm OFF zamaný Soft Start Çýkýþ eriyodu NOT : Cout parametresi Ssr seçilmiþse, alarm-1 parametrelerinden sonra alarm-2 parametreleri de gözlenir. 27

28 6.3 rogramlama Bölümüne Giriþ ve roses Menüsü Çalýþma Ekraný ET ET ET rogramlama Bölümüne girmek için ET/ Butonuna 5sn sürekli basýnýz. 5sn dolduðunda rogramlama bölümü giriþ ekraný gözlenir. rogramlama bölümü Giriþ ekraný /Onay butonuna basarak rogramlama bölümü þifre giriþ ekranýna geliniz. ET Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile rogramlama bölümü giriþ þifrenizi giriniz. rogramlama bölümü giriþ þifresi tanýmlanmýþsa þifre giriþ ekraný gözlenir. ET /Onay butonunu kullanarak þifreyi onaylayýnýz. Ekraný geldiðinde rogramlama bölümü giriþ þifresi girmeden sadece /Onay butonuna basarak parametreleri gözleyebilirsiniz. Ancak parametrelerde herhangi bir deðiþiklik yapýlamaz. Bkz. Bölüm 6.6 (Güvenlik Menüsü) Güvenlik Menüsü roses Menüsü Kontrol Menüsü ET ET ET Sol ok butonuna basarak bir önceki menüye eriþebilirsiniz. Sað ok butonuna basarak bir sonraki menüye eriþebilirsiniz. /Onay butonunu kullanarak roses Menüsü içerisine giriniz. 28

29 roses Giriþ Tipi Seçimi Arttýrma veya Eksiltme butonlarýný kullanarak roses Giriþ Tipini Aþaðýdaki tiplerden birine ayarlayabilirsiniz. ET : J tipi (Fe,Cu,Ni)Termocuple, -200,900 veya -328,1652 : K tipi (Ni,Cr,Ni)Termocuple, -200,1300 veya -328,2372 : R tipi (t13%rht) Termocuple, 0,1700 veya 32,3092 : S tipi (t10%rht) Termocuple, 0,1700 veya 32,3092 : T tipi (Cu,Cu,Ni)Termocuple, -200,400 veya -328,752 : t - 100, -200,650 veya -328,1202 : t - 100, ,650.0 veya ,999.9 /Onay butonunu kullanarak, deðiþikliði kaydedip diðer parametreye Birim Seçimi Arttýrma veya Eksiltme butonlarýný kullanarak Birim Seçimini olarak ayarlayabilirsiniz. veya ET /Onay butonunu kullanarak, deðiþikliði kaydedip diðer parametreye Çalýþma Skalasý Alt Limit Arttýrma veya Eksiltme butonlarýný kullanarak Çalýþma skalasýnýn alabileceði minimum deðeri ayarlayabilirsiniz. roses Giriþ Tipi minimum deðeri ile Çalýþma skalasý Üst Limit parametresindeki deðer arasýnda ayarlanabilir. roses giriþ tipine ve skalasýna göre deðiþir. ET /Onay butonunu kullanarak, deðiþikliði kaydedip diðer parametreye ET Çalýþma Skalasý Üst Limit Arttýrma veya Eksiltme butonlarýný kullanarak Çalýþma skalasýnýn alabileceði maksimum deðeri ayarlayabilirsiniz. Çalýþma skalasý Alt Limit parametresindeki deðer ile roses Giriþ Tipi maksimum deðeri arasýnda ayarlanabilir. roses giriþ tipine ve skalasýna göre deðiþir. /Onay butonunu kullanarak, deðiþikliði kaydedip diðer parametreye 29

30 roses Set deðeri Alt Limit Arttýrma veya Eksiltme butonlarýný kullanarak roses SET deðerinin alabileceði minimum deðeri ayarlayabilirsiniz. Çalýþma Skalasý alt limit deðeri ile roses Üst Limit parametresindeki deðer arasýnda ayarlanabilir. roses giriþ tipine ve skalasýna göre deðiþir. ET /Onay butonunu kullanarak, deðiþikliði kaydedip diðer parametreye ET roses Set deðeri Üst Limit Arttýrma veya Eksiltme butonlarýný kullanarak roses SET deðerinin alabileceði maksimum deðeri ayarlayabilirsiniz. roses Alt Limit parametresindeki deðer ile Çalýþma Skalasý üst limit deðeri arasýnda ayarlanabilir. roses giriþ tipine ve skalasýna göre deðiþir. /Onay butonunu kullanarak, deðiþikliði kaydedip diðer parametreye roses Deðeri Gösterim Ofseti Arttýrma veya Eksiltme butonlarýný kullanarak Skalanýn ( ul- LoL ) ± %10 u kadar deðer aralýðýnda ayarlanabilir. Tanýmlanan deðer proses deðeri gösterimi üzerine ilave edilir. ET /Onay butonunu kullanarak, deðiþikliði kaydedip roses Menüsü parametrelerinden çýkýnýz. Çalýþma Ekraný roses Menüsü Kontrol Menüsü ET ET ET Menü listesinden çýkmak ve çalýþma ekranýna dönmek için ET/ butonuna basýnýz. Sað ok butonuna basarak bir sonraki menüye eriþebilirsiniz. 30

31 6.4 Kontrol Menüsü Çalýþma Ekraný ET ET ET rogramlama Bölümüne girmek için ET/ Butonuna 5sn sürekli basýnýz. 5sn dolduðunda rogramlama bölümü giriþ ekraný gözlenir. rogramlama bölümü Giriþ ekraný /Onay butonuna basarak rogramlama bölümü þifre giriþ ekranýna geliniz. ET Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile rogramlama bölümü giriþ þifrenizi giriniz. rogramlama bölümü giriþ þifresi tanýmlanmýþsa þifre giriþ ekraný gözlenir. ET /Onay butonunu kullanarak þifreyi onaylayýnýz. Ekraný geldiðinde rogramlama bölümü giriþ þifresi girmeden sadece /Onay butonuna basarak parametreleri gözleyebilirsiniz. Ancak parametrelerde herhangi bir deðiþiklik yapýlamaz. Bkz. Bölüm 6.6 (Güvenlik Menüsü) Güvenlik Menüsü roses Menüsü Kontrol Menüsü ET ET ET Sol ok butonuna basarak bir önceki menüye eriþebilirsiniz. Sað ok butonuna basarak bir sonraki menüye geçiniz. /Onay butonunu kullanarak Kontrol Menüsünün içine giriniz. 31

32 roses Tip Seçimi Arttýrma veya Eksiltme butonlarýný kullanarak roses Tipi Isýtma ( ) veya Soðutma ( ) olarak seçilebilir. ET /Onay butonunu kullanarak, deðiþikliði kaydedip diðer parametreye ET roses Kontrol Tip Seçimi Arttýrma veya Eksiltme butonlarýný kullanarak roses Kontrol Tipi ( ) veya ( ) olarak seçilebilir. /Onay butonunu kullanarak, deðiþikliði kaydedip diðer parametreye ET /Onay butonunu kullanarak, deðiþikliði kaydedip diðer parametreye ET Histerisiz deðeri roses Kontrol Tip seçimi = seçilmiþ ise gözlenir. Arttýrma veya Eksiltme butonlarýný kullanarak Tanýmlanan skalanýn ( ul- LoL ) %0 ile %50 si arasýnda bir deðer ayarlanabilir. ET /Onay butonunu kullanarak, deðiþikliði kaydedip diðer parametreye Tune arametresi Arttýrma veya Eksiltme butonlarýný kullanarak Tune iþlemini baþlatabilir veya bitirebilirsiniz. roses Kontrol Tip seçimi = seçilmiþ ise gözlenir. Oransal Bant Arttýrma veya Eksiltme butonlarýný kullanarak Oransal Bant deðerini %1.0 ile %100.0 arasýnda bir deðere ayarlayabilirsiniz. roses Kontrol Tip seçimi = seçilmiþ ise gözlenir. Örneðin ; = 1000, = 0 ise ve = 50.0 olarak tanýmlý olsun. Oransal Bant = ( - ) * /100 olduðundan Oransal Bant = (1000-0) * 50.0 /100.0 = 500 olur. ET /Onay butonunu kullanarak, deðiþikliði kaydedip diðer parametreye 32

33 Ýntegral Zamaný Arttýrma veya Eksiltme butonlarýný kullanarak 0 ile 3600 sn arasýnda bir deðere ayarlayabilirsiniz. roses Kontrol Tip seçimi = seçilmiþ ise gözlenir. ET /Onay butonunu kullanarak, deðiþikliði kaydedip diðer parametreye Türev (Derivative) Zamaný Arttýrma veya Eksiltme butonlarýný kullanarak 0.0 ile sn arasýnda bir deðere ayarlayabilirsiniz. roses Kontrol Tip seçimi = seçilmiþ ise gözlenir. ET /Onay butonunu kullanarak, deðiþikliði kaydedip diðer parametreye Çýkýþ Kontrol eriyodu Arttýrma veya Eksiltme butonlarýný kullanarak 1 ile 150 sn arasýnda bir deðere ayarlayabilirsiniz. roses Kontrol Tip seçimi = seçilmiþ ise gözlenir. ET OUTUT : ON ÇIKIÞ ERÝYOT ÇIKIÞ ERÝYOT /Onay butonunu kullanarak, deðiþikliði kaydedip diðer parametreye Röle Çýkýþý : Kararlý bir proses kontrol için çýkýþ periyodunun kýsa olmasý tavsiye edilmektedir. Ancak Röle kontaklarýnýn mekanik ömürlerinden (açma/kapama adetleri) dolayý kýsa çýkýþ periyotlarýnda kullanýlmalarý uygun deðildir. 30 saniyeye yakýn deðerlerde veya daha büyük deðerlerde, röle çýkýþýnýn kontrol çýkýþý olarak kullanýlmasý tavsiye edilir. SSR Çýkýþý : Kýsa çýkýþ periyoduna gereksinim duyan sistemlerde (1-2 saniye civarýnda ), son kontrol elemaný olarak SSR sürme çýkýþýnýn kullanýlmasý tavsiye edilir. ET Sensör Koptu Çýkýþ Deðeri Arttýrma veya Eksiltme butonlarýný kullanarak %0 ile %100 arasýnda deðer alabilir. Sensör kopmasý durumunda, proses kontrol çýkýþýnýn % (yüzde) olarak vermesi istenilen bir çýkýþ varsa, kullanýcý bu deðeri parametreye girerek, sensör koptuðunda roses in kontrolünü devam ettirebilir. 0.0 girildiðinde, sensör kopmasý durumunda, roses kontrol çýkýþý çýkýþ vermez. /Onay butonunu kullanarak, deðiþikliði kaydedip diðer parametreye 33

34 ET ET ET roses Kontrol Çýkýþý Seçim arametresi Arttýrma veya Eksiltme butonlarýný kullanarak parametreyi rly ya da SSr ayarlayabilirsiniz. roses kontrol çýkýþýnýn cihazýn hangi çýkýþý olacaðýný belirlemek için kullanýlýr. RLY seçilirse, proses çýkýþý Çýkýþ-1 (12,13 ve 14 no lu klemensler) seçilmiþ olur. Ssr seçilirse, Çýkýþ-1, Alarm Out-2 çýkýþý olur ve 10 ve 11 nolu klemenslerde bulunan ssr sürücüsü roses çýkýþý olur. /Onay butonunu kullanarak, deðiþikliði kaydedip diðer parametreye Soft Start Set Sýcaklýk arametresi Arttýrma veya Eksiltme butonlarýný kullanarak parametreyi 0 ile 9999 arasýnda ayarlayabilirsiniz. Cihaz ilk açýldýðýnda, eðer Soft start set deðeri 0 dan farklý bir deðer ise, ve ýsýtma prosesi için sýcaklýk deðeri Soft start set deðerinden küçük ise, cihaz soft start set deðerine ulaþana kadar soft start iþlemi yapar. Soft start durumunda cihaz çýkýþ periyodu SSCt parametresindeki deðerdir. Cihaz kontrol çýkýþ yüzdesi ise SSCo parametresindeki deðerdir. /Onay butonunu kullanarak, deðiþikliði kaydedip diðer parametreye Soft Start Kontrol Çýkýþ Yüzdesi arametresi Arttýrma veya Eksiltme butonlarýný kullanarak %10 dan %90 kadar parametreyi ayarlayabilirsiniz. Bu parametrede, soft start iþleminin kontrol çýkýþ yüzdesi ayarý yapýlýr. /Onay butonunu kullanarak, deðiþikliði kaydedip diðer parametreye ET Soft Start Çýkýþ eriyodu arametresi Arttýrma veya Eksiltme butonlarýný kullanarak 0 dan 100 saniyeye kadar parametreyi ayarlayabilirsiniz. Bu parametrede, soft start iþleminin çýkýþ periyodu ayarlanýr. /Onay butonunu kullanarak, deðiþikliði kaydedip diðer parametreye roses Menüsü Kontrol Menüsü Alarm Menüsü ET ET Sol ok butonuna basarak bir Sað ok butonuna basarak bir önceki menüye eriþebilirsiniz. sonraki menüye eriþebilirsiniz. Menü listesinden çýkmak ve çalýþma ekranýna dönmek için ET/ butonuna basýnýz. ET 34

35 6.5 Alarm Menüsü Çalýþma Ekraný ET ET ET rogramlama Bölümüne girmek için ET/ Butonuna 5sn sürekli basýnýz. 5sn dolduðunda rogramlama bölümü giriþ ekraný gözlenir. rogramlama bölümü Giriþ ekraný /Onay butonuna basarak rogramlama bölümü þifre giriþ ekranýna geliniz. ET Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile rogramlama bölümü giriþ þifrenizi giriniz. rogramlama bölümü giriþ þifresi tanýmlanmýþsa þifre giriþ ekraný gözlenir. ET /Onay butonunu kullanarak þifreyi onaylayýnýz. Ekraný geldiðinde rogramlama bölümü giriþ þifresi girmeden sadece /Onay butonuna basarak parametreleri gözleyebilirsiniz. Ancak parametrelerde herhangi bir deðiþiklik yapýlamaz. Bkz. Bölüm 6.6 (Güvenlik Menüsü) Güvenlik Menüsü roses Menüsü Kontrol Menüsü ET ET ET Sol ok butonuna basarak bir önceki menüye eriþebilirsiniz. Sað ok butonuna basarak bir sonraki menüye geçiniz. Sað ok butonuna basarak bir sonraki menüye geçiniz. 35

36 Alarm Menüsü ET /Onay butonunu kullanarak Alarm Menüsünün içine giriniz. Alarm-1 Histerisiz deðeri Arttýrma veya Eksiltme butonlarýný kullanarak Tanýmlanan skalanýn ( Au1- ALo1 ) %0 ile %50 si arasýnda bir deðer ayarlanabilir. ET /Onay butonunu kullanarak, deðiþikliði kaydedip diðer parametreye Alarm-1 Tip Seçimi Arttýrma veya Eksiltme butonlarýný kullanarak Alarm Tip Seçimini aþaðýdaki tiplerden birine ayarlayabilirsiniz. ET ise : roses Yüksek Alarm ise : roses Düþük Alarm ise : Sapma Yüksek Alarm ise : Sapma Düþük Alarm ise : Sapma Band Alarm ise : Sapma Range Alarm Ise : Sapma Range Yüksek Alarm Detaylý Açýklama için Bknz Bölüm 7.2 Alarm Tipleri. /Onay butonunu kullanarak, deðiþikliði kaydedip diðer parametreye Alarm-1 Set Alt Limit deðeri Alarm Set deðerinin alabileceði minimum deðer ayarlanabilir. roses giriþ tipine ve skalasýna göre deðiþir. Çalýþma skalasý üst limit deðeri ile Alarm Set Üst Limit parametresindeki deðer arasýnda ayarlanabilir. ET /Onay butonunu kullanarak, deðiþikliði kaydedip diðer parametreye 36

37 Alarm-1 Set Üst Limit deðeri Alarm Set deðerinin alabileceði maksimum deðer ayarlanabilir. Alarm Alt Limit parametresindeki deðer ile Çalýþma Skalasý Üst Limit deðeri arasýnda ayarlanabilir. roses giriþ tipine ve skalasýna göre deðiþir. ET /Onay butonunu kullanarak, deðiþikliði kaydedip diðer parametreye Alarm-1 On (Çekmede Gecikme) Zamaný Arttýrma veya Eksiltme butonlarýný kullanarak 0 ile 9999 sn arasýnda bir deðer ayarlanabilir. ET Alarm Durumu Alarm Çýkýþý On Delay OFF Delay /Onay butonunu kullanarak, deðiþikliði kaydedip diðer parametreye ET Alarm-1 OFF (Býrakmada Gecikme) Arttýrma veya Eksiltme butonlarýný kullanarak 0 ile 9998 sn arasýnda bir deðer ayarlanabilir deðerinden sonra Ekranda yazýsý gözlenir. Böylelikle Alarm kilitlemeli çýkýþ seçilmiþ olur. Alarm kilitlemeli çýkýþý pasif etmek için ; Ana çalýþma ekranýnda Deðer Azaltma butonuna basýlmasý gerekmektedir. /Onay butonunu kullanarak, deðiþikliði kaydedip Alarm Menüsü parametrelerinden çýkýnýz. Kontrol Menüsü Alarm Menüsü Güvenlik Menüsü ET ET ET Sol ok butonuna basarak bir önceki menüye eriþebilirsiniz. Sað ok butonuna basarak bir sonraki menüye eriþebilirsiniz. Menü listesinden çýkmak ve çalýþma ekranýna dönmek için ET/ butonuna basýnýz. NOT : Cout parametresi Ssr seçilmiþse, alarm-1 parametrelerinden sonra alarm-2 parametreleri de gözlenir. aramertesinden sonra parametresi gelir. 37

38 6.6 Güvenlik Menüsü Çalýþma Ekraný ET ET ET rogramlama Bölümüne girmek için ET/ Butonuna 5sn sürekli basýnýz. 5 sn dolduðunda rogramlama bölümü giriþ ekraný gözlenir. rogramlama bölümü Giriþ ekraný /Onay butonuna basarak rogramlama bölümü þifre giriþ ekranýna geliniz. ET Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile rogramlama bölümü giriþ þifrenizi giriniz. rogramlama bölümü giriþ þifresi tanýmlanmýþsa þifre giriþ ekraný gözlenir. ET /Onay butonunu kullanarak þifreyi onaylayýnýz. Ekraný geldiðinde rogramlama bölümü giriþ þifresi girmeden sadece /Onay butonuna basarak parametreleri gözleyebilirsiniz. Ancak parametrelerde herhangi bir deðiþiklik yapýlamaz. Güvenlik Menüsü roses Menüsü Kontrol Menüsü ET ET ET /Onay butonunu kullanarak Güvenlik Menüsünün içine giriniz. Sol ok butonuna basarak bir önceki menüye geçiniz. Sað ok butonuna basarak bir sonraki menüye geçiniz. 38

39 rogramlama bölümü giriþ þifre deðeri rogramlama bölümüne eriþim sýrasýnda girilen rogramlama bölümü giriþ þifresidir. Arttýrma veya Eksiltme butonlarýný kullanarak 0 ile 9999 arasýnda bir deðer ayarlanabilir. ET /Onay butonunu kullanarak, deðiþikliði kaydedip Güvenlik Menüsü parametrelerinden çýkýnýz. Bu deðer 0 ise ; rogramlama bölümüne giriþte þifre sorulmaz. Bu deðer 0 dan farklý iken rogramlama bölümüne eriþim sýrasýndaki þifre giriþ ekranýnda ; 1- Kullanýcý deðerini yanlýþ girerse : arametre deðerlerini göremeden Ana çalýþma ekranýna döner. 2- Kullanýcý þifresini yazmadan /Onay butonu ile rogramlama bölümüne girerse ( arametreleri gözlemek amacýyla) : Güvenlik Menüsü hariç ( ) tüm menüleri ve parametre deðerlerini görebilir ancak parametrelerde herhangi bir deðiþiklik yapamaz. (Bkz. Bölüm 8. ESM-4420 Sýcaklýk Kontrol Cihazýndaki Hata Mesajlarý(4)) Alarm Menüsü Güvenlik Menüsü roses Menüsü ET ET ET Sol ok butonuna basarak bir önceki menüye eriþebilirsiniz. Sað ok butonuna basarak bir sonraki menüye eriþebilirsiniz. Menü listesinden çýkmak ve çalýþma ekranýna dönmek için ET/ butonuna basýnýz. Çalýþma Ekraný ET 39

40 7. Genel Bilgiler 7.1 Tune Ýþlemi Esm-xx20 cihazlarý, ID parametrelerini otomatik olarak tespit ederken Self Tune (Step Response Tuning) metodunu kullanýr. Tune iþleminin Kullanýcý tarafýndan baþlatýlmasý. rogramlama bölümüne giriniz. menüsündeki, parametresini ; olarak seçiniz ve rogramlama bölümünden, Ana çalýþma ekranýna dönünüz. Set göstergesinde yazýsýnýn yanýp söndüðünü gözlemleyiniz. Çalýþma Ekraný ET ET ET rogramlama Bölümüne girmek için ET/ Butonuna 5sn sürekli basýnýz. 5sn dolduðunda rogramlama bölümü giriþ ekraný gözlenir. rogramlama bölümü Giriþ ekraný /Onay butonuna basarak rogramlama bölümü þifre giriþ ekranýna geliniz. ET Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile rogramlama bölümü giriþ þifrenizi giriniz. rogramlama bölümü giriþ þifresi tanýmlanmýþsa þifre giriþ ekraný gözlenir. ET /Onay butonunu kullanarak þifreyi onaylayýnýz. Ekraný geldiðinde rogramlama bölümü giriþ þifresi girmeden sadece /Onay butonuna basarak parametreleri gözleyebilirsiniz. Ancak parametrelerde herhangi bir deðiþiklik yapýlamaz. Bkz. Bölüm 6.6 (Güvenlik Menüsü) Sað ok butonuna basarak bir sonraki menüye geçiniz. roses Menüsü Kontrol Menüsü ET ET /Onay butonunu kullanarak Kontrol Menüsünün içine giriniz. 40

41 roses Kontrol Tip Seçimi roses Tip Seçimi ET /Onay butonunu kullanarak, deðiþikliði kaydedip diðer parametreye ET Arttýrma butonu ile roses Kontrol Tip seçimini olarak deðiþtiriniz. ET /Onay butonunu kullanarak deðiþikliði kaydedip diðer parametreye Oransal Band Tune arametresi ET ET ET Arttýrma butonu ile Tune parametresini olarak deðiþtiriniz. Yapýlan deðiþikliði kaydetmek için /Onay butonuna basýnýz. arametrelerden çýkýp Ana Çalýþma Ekranýna dönmek için ET/ butonuna basýnýz. Çalýþma Ekraný ET ET Ana Çalýþma Ekranýnda Tune yazýsýnýn ET deðeri ile dönüþümlü olarak ekrana geldiðini gözlemleyiniz. Ana Çalýþma Ekranýna dönmek için ET/ butonuna tekrar basýnýz. Eðer Tune iþlemi sorunsuz olarak bitirilirse, cihaz yeni ID katsayýlarýný kaydedip çalýþmasýna devam eder ve parametresini yapar. Tune iþleminin iptal edilmesi : 1- Sensör koparsa ; 2-8 saat içinde Tune tamamlanamazsa ; 3- Kullanýcý Tune iþlemi sýrasýnda roses Set deðerini deðiþtirirse ; Tune iþlemi iptal edilir. Bu durumda Cihaz ID parametrelerine müdahale etmeden, eski ID parametreleri ile çalýþmaya devam eder. 41

42 Eðer Tune iþlemi sýrasýnda cihazýn enerjisi kesilirse, ID parametrelerine ve parametresine müdahale edilmez ve cihazýn enerjisi tekrar verildiðinde cihaz yarým býraktýðý Tune iþlemine tekrar baþlar. Isýtma fonksiyonunun çalýþtýðý ve kontrol formu ID olarak seçilmiþ sistemlerde ; Set deðeri proses deðerinden büyük ise Sýcaklýk+[(Set - Sýcaklýk) / 2] deðerine kadar ; Cihaz proses çýkýþýný aktif eder. roses deðeri bu deðere ulaþtýðýnda proses çýkýþý %0 a düþürülür ve ID katsayýlarý hesaplanmaya baþlanýr. roses Deðeri roses Set Deðeri ( ) ID katsayýlarý tespit edilmiþ ve sistem kararsýzlýðý giderilmiþtir. TunE Baþlangýç Deðeri roses Çýkýþý Baþlangýç Deðeri + [ ( Set - Baþlangýç Deðeri) ] 2 Zaman % 100 Soðutma fonksiyonun çalýþtýðý ve kontrol formu ID olarak seçilmiþ sistemlerde ; Set deðeri roses deðerinden küçük ise Sýcaklýk - [( Sýcaklýk - Set ) / 2] deðerine kadar ; Cihaz proses çýkýþýný aktif eder. roses deðeri bu deðere ulaþtýðýnda proses çýkýþý %0 a düþürülür ve ID katsayýlarý hesaplanmaya baþlanýr. tune Baþlangýç Deðeri roses Deðeri Baþlangýç Deðeri - [ ( Baþlangýç Deðeri - Set ) ] 2 ID katsayýlarý tespit edilmiþtir. roses Set Deðeri ( ) Zaman roses Çýkýþý % 100 i Tune ( Step Response Tuning ) iþleminin baþlayabilmesi için : 1- Cihazda kontrol formu,i,d veya ID seçilmiþ bir çýkýþ olmalýdýr. 2- roses deðerinin, Isýtma Tune için ; Tam skalanýn en az %5 i kadar roses Set deðerinin altýnda, Soðutma Tune için ; Tam skalanýn en az %5 i kadar roses Set deðerinin üstünde olmasý gerekmektedir. 3- Tune iþlemi sýrasýnda roses Set deðeri deðiþtirilirse Tune iþlemi iptal edilir. 42

43 7.2 Alarm Tipleri Bölüm 6.5 te anlatýlan Alarm Tip Seçimi parametresinde yer alan Alarm Tipleri aþaðýda anlatýldýðý þekilde çalýþmaktadýr. arametreleri de parametresindeki alarm tipleriyle aynýdýr. roses Yüksek Alarm Alarm Çýkýþý ON ET OFF roses Deðeri roses Düþük Alarm Alarm Çýkýþý ET ON OFF roses Deðeri Sapma Yüksek Alarm Alarm Çýkýþý ON ( + ) ET OFF roses Deðeri Sapma Düþük Alarm Alarm Çýkýþý ON ( - ) ET OFF roses Deðeri 43

44 Sapma Band Alarm Alarm Çýkýþý ON ( - ) ( + ) ET OFF roses Deðeri Sapma Range Alarm Alarm Çýkýþý ON ( - ) ( + ) ET OFF roses Deðeri Sapma Range Yüksek Alarm Alarm Çýkýþý ( - ) ET ON OFF 8. ESM-4420 Sýcaklýk Kontrol Cihazýndaki Hata Mesajlarý roses Deðeri Not : Alarm tipi olarak,,,, bu alarm tipleri seçilirse, alarm alt limit parametresi eksi deðerken, alarm set deðeri en az sýfýr olabilir, eksi deðere düþmez. 1- Analog giriþlerdeki Sensör arýzasý. Sensör baðlantýsý yanlýþ veya sensör baðlantýsý yok. ET 2- Analog giriþten okunan deðer roses Set Alt Limit ( ) parametresindeki deðerin altýna düþtüðünde üst ekrandaki deðer þekildeki gibi yanýp sönmeye baþlar. ET Bu örnek için Cihazýn Menüsünde ; = ; = ; = ve = olarak tanýmlý olsun. ET i arametrenin detaylý açýklamasý için 6.3 e bakýnýz. 44

45 3- Analog giriþten okunan deðer roses Set Üst Limit ( ) parametresindeki deðerin üstüne çýktýðýnda üst ekrandaki deðer þekildeki gibi yanýp sönmeye baþlar. ET Bu örnek için Cihazýn Menüsünde ; = ; = ; = ve = olarak tanýmlý olsun. ET i arametrenin detaylý açýklamasý için 6.3 e bakýnýz. 4- Cihazýn rogramlama bölümü giriþ þifresi 0 dan farklý bir deðer iken rogramlama bölümüne giriþteki þifre ekranýnda herhangi bir deðer girilmeden /Onay butonu ile ilgili rogramlama bölümüne girildiðinde, kullanýcýnýn parametrelerde deðiþiklik yapmasýna izin verilmez. Arttýrma veya Eksiltme Butonuna basýldýðýnda Alt Gösterge ekraný þekildeki gibi olur. ET 5- rogramlama bölümü içerisindeyken kullanýcý 120sn içerisinde herhangi bir iþlem yapmazsa, Cihaz otomatik olarak Ana çalýþma ekranýna döner. ET ET 6- rogramlama bölümü içerisindeyken Tune iþlemini olarak seçtiðinizde Ana çalýþma ekranýnda yandaki uyarý yazýsý 10sn boyunca yanýp sönerse Bölüm 7.1 de anlatýlan Tune iþlemi ile ilgili baþlangýç þartlarý oluþmamýþ demektir. ET 9. Spesifikasyonlar Cihaz Türü Fiziksel Özellikler Koruma Sýnýfý Aðýrlýk Ortam Þartlarý Stoklama / Ortam sýcaklýðý Stoklama / Ortam nem oraný Montaj Tipi Aþýrý Gerilim Kategorisi Elektriksel Kirlilik Çalýþma eriyodu : Sýcaklýk Kontrol Cihazý : 48mm x 48mm x 95mm 1/16 DIN anel montajý için plastik koruma. anel kesiti 46x46mm. : NEMA 4X (önden I65, arkadan I20). : Yaklaþýk olarak 0.25 Kg. : Deniz seviyesinden 2000 metre yüksekliðe kadar, yoðun nem olmayan ortamlarda. o o o o : -40 C ile +85 C / 0 C ile +50 C arasýnda. : 90 % max. (Yoðunlaþma olmayan ortamda) : Sabit montaj kategorisi. : II. : II. Ofis veya iþ ortamýnda, iletken olmayan kirlenmelerde. : Sürekli. 45

46 Besleme Voltajý Ve Gücü : 230 V ( ± %15) 50/60 Hz. 3VA 115 V ( ± %15) 50/60 Hz. 3VA 24 V ( ± %15) 50/60 Hz. 3VA 24 V (-15%;+10%) 50/60 Hz. 3VA roses Giriþleri : TC, RTD Termokupl giriþ tipleri : arametrelerden seçilebilir. J,K,R,S,T (IEC584.1)(ITS90) Termorezistans giriþ tipi : T 100 (IEC751) (ITS90) Doðruluk : Termokupl ve Termorezistans tam skalanýn ± %0,25'i Soðuk Nokta Kompanzasyonu : Otomatik olarak ± 0.1/1. Hat Kompanzasyonu : Maksimum 10. Sensör Koptu Korumasý : Skalanýn üzerinde. Okuma Sýklýðý : Saniyede 3 okuma. Giriþ Filtresi : 1.0 Saniye Kontrol Formlarý : rogramlanabilir ON / OFF,, I, D veya ID. Röle Çýkýþlarý : 2 adet. Rezistif Yükte (rogramlanabilir kontrol veya alarm Çýkýþý) (Elektriksel Ömür :Tam Yükte Operasyon) SSR Sürücü Çýkýþý : Maks. 24mA, Maks. 12V Opsiyonel SSR Sürücü Çýkýþý : Maks. 24mA, Maks. 12V rosess Göstergesi : 10.1 mm Kýrmýzý 4 dijit LED Gösterge Set Göstergesi : 8 mm Yeþil 4 dijit LED Gösterge LED göstergeler : (roses Set deðeri), 1 (Alarm-1 Set deðeri), 2 (Alarm-2 Set deðeri), (roses Çýkýþý), 1 (Alarm-1 Çýkýþý), 2 (Alarm-2 Çýkýþý), ve Birim ledleri Uyumlu Standartlar : GOST-R, 10. Diðer Bilgiler Üretici Firma Bilgileri: Emko Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Þ. Demirtaþ Organize Sanayi Bölgesi Karanfil Sk. No: BURSA Tel : (224) Fax : (224) Bakým Onarým Hizmeti Veren Firma Bilgileri: Emko Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Þ. Demirtaþ Organize Sanayi Bölgesi Karanfil Sk. No: BURSA Tel : (224) Fax : (224) Teknoloji ortaðýnýz Emko Elektronik ürünlerini tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. 46

ESM- 7720 72x72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM- 7720 72x72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM- 7720 72x72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-7720 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli Sýcaklýk Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(v) ve 4 dijit proses set deðeri(sv) göstergesi - Üniversal proses

Detaylı

ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, Minimum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, Minimum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý Dahili Buzer ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, imum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli

Detaylı

EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý

EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý EZM-4430 48x48 DIN 1/16 rogramlanabilir Sayýcý EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli rogramlabilir Sayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit Set (SV) deðeri göstergesi - Reset, ause ve ChA-ChB sayma

Detaylı

EPM-7790 72x72 DIN Boyutlu

EPM-7790 72x72 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre EM-7790 72 x 72 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre Cihazý EM-7790 72x72 DIN Boyutlu Frekans Konvertörü(Motor Sürücüsü) Kontrol aneli - 4 Dijit Göstergeli - Ön anelden kolay ayarlanabilir

Detaylı

ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý

ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý Proses Kontrol Cihazý ESM-9950 96x96 1/4 DIN ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(p) ve 4 dijit proses set deðeri(s) göstergesi

Detaylı

EZM-4930 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Sayýcý. EZM-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý

EZM-4930 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Sayýcý. EZM-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý EZM-4930 96x48 DIN 1/8 rogramlanabilir Sayýcý EZM-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli rogramlabilir Sayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit Set () deðeri göstergesi - Reset, ause ve ChA-ChB sayma giriþleri

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI4-2100 UPI4-2100 L1 L2 L3 Out1 Out2 Universal Process Indicator Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük

Detaylı

20 Adým Profil Kontrol Cihazý

20 Adým Profil Kontrol Cihazý Profil Kontrol Cihazý PRFC7-2100 PRFC 7-2100 Out3 Start/Pause Profile Controller 20 Adým Profil Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma 20 adýma kadar program

Detaylı

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT , 7x7 DIN Boyut EAOM-3 Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol cihazlarý Kontak Anahtarlý, EAOM-3-ALT Kontak Anahtarlý ve Jeneratör Voltajýndan Aþýrý Hýz Algýlama, EAOM-3-MAG Kontak Anahtarlý ve Manyetik

Detaylı

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Fark Sýcaklýk Kontol Cihazý DC-1000 Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Kollektör, return ve tank sýcaklýðý için 3 sýcaklýk sensör giriþi Fark sýcaklýðý, kollektör, return

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Tek li, Tek Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS37-100.S TCS37-100 Timer&Counter&Speed Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Ýki ayrý çarpým faktörü(00.0001...

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü Pozisyon Ýndikatörü TCS37-200.PSI TCS37-200 Timer&Counter&Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Mekanik reset deðeri

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir Solar Controller SC - 1600 Solar Controller 3 sýcaklýk algýlama sensörü Kollektör sýcaklýk algýlama sensörü Return sýcaklýk algýlama sensörü Tank sýcaklýk algýlama sensörü Fark sýcaklýðý, kollektör veya

Detaylı

TC4S TC4SP TC4Y TC4M TC4H TC4W TC4L

TC4S TC4SP TC4Y TC4M TC4H TC4W TC4L TC erisi Ekonomik PID Kontrol Özellikler Yeni geliþtirilen PID algoritmasý ve msn örnekleme hýzý ile ideal sýcaklýk ü saðlar. yný cihazda bütünleþmiþ RP ve Röle çýkýþlarý : RP çýkýþý faz ve saykýl yapma

Detaylı

Auto Tune - Self Tune - Auto Self Tune

Auto Tune - Self Tune - Auto Self Tune Auto Tune - Self Tune - Auto Self Tune EMKO cihazlarýnda Tune seçimi ile PID parametrelerinin tesbit edilmesi için farklý metod uygulanýr. Bunlar Auto Tune (Limit Cycle Tuning) ve Self Tune (Step Response

Detaylı

PROOP Hızlı Başlangıç Kılavuzu

PROOP Hızlı Başlangıç Kılavuzu PROOP Hızlı Başlangıç Kılavuzu Önsöz PROOP, endüstride PLC sistemleri kullanılarak gerçekleştirilmiş otomasyon sistemi ile kullanıcı arasında etkileşim sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu döküman, PROOP

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

ENDA ET1120 (MASTER) RAY MONTAJLI PID UNIVERSAL KONTROL CİHAZI

ENDA ET1120 (MASTER) RAY MONTAJLI PID UNIVERSAL KONTROL CİHAZI Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kılavuzundaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan zarar, ziyan ve şahısların uğrayacağı kazalarda sorumluluk kullanıcıya aittir.

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye baðlandýðýnda ön paneli çýkartmayýnýz. -Cihazý solvent yada benzeri

Detaylı

ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK ÖZELLİKLER... 1 2. BAĞLANTILAR... 2 3. ÖN PANEL TANIMLARI. 3 4. CİHAZIN PROGRAMLANMASI. 4 4.1. Skala Değerinin Girilmesi (S_Lo /

Detaylı

Sýcaklýk Ýndikatörü. Sipariþ Bilgisi. 2-renk (Kýrmýzý ve Yeþil) LED li Görülebilirliði Yüksek LCD Ekran

Sýcaklýk Ýndikatörü. Sipariþ Bilgisi. 2-renk (Kýrmýzý ve Yeþil) LED li Görülebilirliði Yüksek LCD Ekran Sýcaklýk Ýndikatörü 2-renk (Kýrmýzý ve Yeþil) LED li Görülebilirliði Yüksek LCD Ekran Geniþ giriþ aralýðý iki tip platin dirençli termometre ve on tip termokupl arasýndan seçin. Ön panel tuþlarý ile kolay

Detaylı

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1-

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1- DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM DKG-190 telekom sistemlerinde kullanılan jeneratörlerin çalışma saatlerini azaltmak amacıyla tasarlanmış ileri teknoloji ürünü bir cihazdır. Cihaz kullanıldığı yerlerde

Detaylı

MODEL HCC SICAK YOLLUK KONTROL MODÜLLERİ KULLANMA KILAVUZU

MODEL HCC SICAK YOLLUK KONTROL MODÜLLERİ KULLANMA KILAVUZU MODEL HCC SICAK YOLLUK KONTROL MODÜLLERİ KULLANMA KILAVUZU OPKON OPTİK ELEKTRONİK KONTROL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Terazidere Mah.60.Yıl Cad.No:46 Kat:3 Bayrampaşa / İstanbul Tel:0212 501 48 63 Faks:0212 501 48

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

Seviye Transmitteri. Seviye Gösterici Transmitter --------------------------------------- Model LIT25. Temassız Ultrasonik Sensörlü

Seviye Transmitteri. Seviye Gösterici Transmitter --------------------------------------- Model LIT25. Temassız Ultrasonik Sensörlü Seviye Transmitteri Temassız Ultrasonik Sensörlü Tank Envanteri, Seviye Gözlemleme ve Kontrolü için Seviye Gösterici Transmitter --------------------------------------- Model LIT25 Kimyasal Depolama Tankları,

Detaylı

Ölçme ve Kontrol Çözümleri

Ölçme ve Kontrol Çözümleri Ölçme ve Kontrol Çözümleri Zelio RTC forumtr.schneider-electric.com Zelio RTC Renk değiştiren ekran Yüksek çözünürlüklü ekranı ve renk değiştirme özelliği sayesinde uzaktan görünürlük. PV < SV PV = SV

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN)

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) TANITIM Datakom DKG-175 DIN ray montajlı ve DC besleme gerektirmeyen bir transfer kontrol cihazıdır. Bu özelliğiyle transfer panolarına akü beslemesi

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

Ontrol E110 KONTROL PANELİ MÜHENDİSLİK KILAVUZU KP0048

Ontrol E110 KONTROL PANELİ MÜHENDİSLİK KILAVUZU KP0048 Ontrol E0 KONTROL PANELİ MÜHENDİSLİK KILAVUZU KP0048 GİRİŞ E0 Kontrol Paneli, bir dizi parametre ayarına dayanan basit konfigürasyon olanağıyla, çok geniş bir yelpazede kapsamlı otomatik kontrol çözümleri

Detaylı

ESM-7700 72X72DIN 1/8 Proses Göstergesi Kullanım Kılavuzu

ESM-7700 72X72DIN 1/8 Proses Göstergesi Kullanım Kılavuzu ESM-7700 72X72DIN /8 Proses Göstergesi 4 dijit proses göstergesi Üniversal proses girişi (TC, RTD, mv, V, ma) V ve ma girişleri için kullanıcıya açık iki veya çok noktalı kalibrasyon imkanı Programlanabilir

Detaylı

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV.

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV. ALEV MONİTÖRÜ 03A1 Uygulama Alev monitörleri, uygun alev elektrodu veya UV. fotosel ile birlikte, alevin belirli bir standardın altında olduğunu, yanmanın iyi olduğunu veya alevin söndüğünü haber verir.

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ Bu garanti belgesinin kullanýmýna; 4077 sayýlý kanun ile bu kanuna dayanýlarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayýlý tebliði uyarýnca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketici ve Rekabetin

Detaylı

Elektronik Termostat TE-1

Elektronik Termostat TE-1 Delivery address:mackenrodtstraße 14, Postal address: JUMO Adres: Instrument Co. Baraj Ltd. Yolu Cad. JUMO Ataşehir Process M Yanyol, Control, Inc. Veri Sayfası 6.551 Sayfa 1/5 Elektronik Termostat -1

Detaylı

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr.

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr. 2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ www.tesantr.com tesan@tesantr.com EKONOMİK SERİ PID SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI 6 GELİŞMİŞ

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC - DC Standart ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

Reaktif Güç Yönetim Çözümleri. Tasarrufun Elektrik Yönü

Reaktif Güç Yönetim Çözümleri. Tasarrufun Elektrik Yönü Reaktif Güç Yönetim Çözümleri Tasarrufun Elektrik Yönü Temel Özellikler Kontrolörlerinin basit bir şekilde tanımlanması Güç faktör kontrolörleri reaktif gücü azaltarak güç dağıtım sistemlerinin maksimum

Detaylı

ESM-3710. Isıtma / Soğutma Kontrolu 58,0 ESM-3710. Birim Fiyatı (TL) Ürün tipi. ilave + (TL) 12,0 - - -

ESM-3710. Isıtma / Soğutma Kontrolu 58,0 ESM-3710. Birim Fiyatı (TL) Ürün tipi. ilave + (TL) 12,0 - - - Eylül03_V Fiyat Listesi TL Ölçme ve Kontrol Cihazları ve Sıcaklık Sensörleri Eylül 03 Isıtma / Soğutma Kontrolu Seçilebilir Isıtma veya Soğutma fonksiyonu Ekonomik ve kolay kullanım 3 dijit Proses/Set

Detaylı

MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2

MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2 MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2 MESAFE / POZİSYON ÖLÇME VE KONTROL CİHAZI Sürüm 2.0 KULLANMA KILAVUZU UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ 1. Cihazın elektriksel bağlantılarını son sayfada belirtilen

Detaylı

JUMO ecotrans ph 03 ph/redoks ve sıcaklık için mikroişlemcili transmitter anahtarlama cihazı

JUMO ecotrans ph 03 ph/redoks ve sıcaklık için mikroişlemcili transmitter anahtarlama cihazı Telefon: Postal address: 36035 +49 Fulda, 6003-0 Germany Harlow Telefon: - Essex CM20 0216 2DY, 455 UK Faks: Phone: +49 +49 661 6616003-0 Faks: 0216 455 81 35 sales@jumo.co.uk info@jumo.us www.jumo.us

Detaylı

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505 Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Modem Yazýcý LON Mobus PC I/O Kullanýmý LON Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý UMG 505 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

DSD-080 SİSMİK GÜVENLİK PANELİ. DSD-080 Kullanım Kılavuzu V-1.0 ( )

DSD-080 SİSMİK GÜVENLİK PANELİ. DSD-080 Kullanım Kılavuzu V-1.0 ( ) DSD-080 SİSMİK GÜVENLİK PANELİ TANITIM Datakom DSD-080 Sismik Güvenlik paneli, şiddetli bir deprem esnasında sismik titreşimleri algılayıp kontrol sinyalleri üreterek doğalgaz, jeneratör, LPG, elektrik,

Detaylı

JUMO TB/TW Sıcaklık sınırlayıcı, sıcaklık gözetim tertibatı,

JUMO TB/TW Sıcaklık sınırlayıcı, sıcaklık gözetim tertibatı, JUMO GmbH & Co. & Co. KG KG Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Delivery address:mackenrodtstraße 36039 Fulda, 14, Almanya 36039 Fulda, Germany Postal Posta address: adresi: 36035 36035 Fulda, Fulda,

Detaylı

JUMO ctron 04/08/16 Zamanlayıcı ve Rampa Fonksiyonlu Kompakt Kontrolör

JUMO ctron 04/08/16 Zamanlayıcı ve Rampa Fonksiyonlu Kompakt Kontrolör JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

Dijital Sıcaklık Kontrol Cihazı

Dijital Sıcaklık Kontrol Cihazı www.hynux.net www.antmuh.com Dijital Sıcaklık Kontrol Cihazı Ekonomik fiyat Pratik Yüksek hızda fonksiyonlar örnekleme Yüksek hassasiyette sıcaklık kontrolü Yüksek hassasiyette sıcaklık kontrolü sağlar

Detaylı

Kataloðumuzda olan ürün tasarýmlarý ve özellikleri zaman içerisinde geliþtirilebilir. Lütfen güncel katalog bilgileri için destek hattýmýzý arayýnýz. (Destek Hattý: 444 8456) ALÇAK GERÝLÝM ÞALT ÜRÜNLERÝ

Detaylı

GEPA. set. RQ-112B Reaktif Güç Kontrol Rölesi. set. set RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ

GEPA. set. RQ-112B Reaktif Güç Kontrol Rölesi. set. set RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B Serisi reaktif güç röleleri, alçak gerilim elektrik tesislerinin reaktif güç kompanzasyonunda kullanılırlar. Kondansatör gruplarını devreye alan ve çıkaran reaktif

Detaylı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 5 4.1. Montaj...

Detaylı

LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA 1 1 2 2 60 mm/2.36 inch 87 mm/3.43 inch ±1.5 m ±60 inch >0.2 m >8 inch 3 34 mm/1.34 inch 125 mm/4.92 inch 3 İngilizce metin asıl talimattır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir. İçindekiler 1.

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

PROFİL KONTROL CİHAZI

PROFİL KONTROL CİHAZI Profile Controller ESM-9995 ESM-9995 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Girişli Profil Kontrol Cihazı C Toplam 1000 Adımı Maksimum 100 Program Kullanarak Kontrol Edebilme, 1. Adım 2. Adım 3. Adım 4. Adım PV-1 Her

Detaylı

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý için, hareketli

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. ESM-4430 48X48DIN 1/16 Üniversal girişli Proses kontrol cihazı

Kullanım Kılavuzu. ESM-4430 48X48DIN 1/16 Üniversal girişli Proses kontrol cihazı ESM-4430 48X48DIN 1/16 Üniversal girişli Proses kontrol cihazı 4 dijit proses ve 4 dijit set göstergesi Üniversal proses girişi (TC, RTD, mv, V, m) V ve m girişleri için kullanıcıya açık iki veya çok noktalı

Detaylı

ENDA ETS762 DEVÝR/HIZ ÖLÇÜM CÝHAZI ENDA ETS762 ölçü-kontrol cihazýný tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz.

ENDA ETS762 DEVÝR/HIZ ÖLÇÜM CÝHAZI ENDA ETS762 ölçü-kontrol cihazýný tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki uyarýlara uyulmamasýndan kaynaklanan zarar, ziyan ve þahýslarýn uðrayacaðý kazalarda sorumluluk kullanýcýya aittir.

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

MODEL OP-CN4. Sürüm 2.0 KULLANMA KILAVUZU ARTIMSAL SAYICI UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ

MODEL OP-CN4. Sürüm 2.0 KULLANMA KILAVUZU ARTIMSAL SAYICI UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ MODEL OP-CN4 ARTIMSAL SAYICI Sürüm 2.0 KULLANMA KILAVUZU UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ 1. Cihazın elektriksel bağlantılarını son sayfada belirtilen şekilde yapınız. 2. Elektriksel

Detaylı

WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN

WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

46.52 46.61. 2 kutup CO, 8 A Soket/Lehim bağlantılı terminaler 1 CO (SPDT) 8/15 2 CO (DPDT) 16/25 250/440 2,000 4,000 350 750 0.37 0.55 6/0.5/0.

46.52 46.61. 2 kutup CO, 8 A Soket/Lehim bağlantılı terminaler 1 CO (SPDT) 8/15 2 CO (DPDT) 16/25 250/440 2,000 4,000 350 750 0.37 0.55 6/0.5/0. Özellikler 1 ve 2 kutuplu röleler 46.52-2 kutuplu 8 A 46.61-1 kutuplu 16 A Soket montaj yada Faston bağlantı ile direkt montaj AC ve DC bobinler Kilitlenebilir test butonu, mekanik indikatör & LED indikatör

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER AÇIKLAMALAR ÖZELLÝKLER. MODELLER - 4 ve 6 Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - 24VAC Transformatörle birlikte

ÝÇÝNDEKÝLER AÇIKLAMALAR ÖZELLÝKLER. MODELLER - 4 ve 6 Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - 24VAC Transformatörle birlikte ÝÇÝNDEKÝLER MINI IRRIGATION CONTROLLER MODELLER - ve Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - VAC Transformatörle birlikte ÖZELLÝKLER... AÇIKLAMALAR... TALÝMATLARI Giriþ... Diðer Fonksiyonlar... Programlama

Detaylı

ENDA ET1124 RAY MONTAJLI DÖRT GİRİŞLİ PID SICAKLIK KONTROL CİHAZI

ENDA ET1124 RAY MONTAJLI DÖRT GİRİŞLİ PID SICAKLIK KONTROL CİHAZI Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kılavuzundaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan zarar, ziyan ve şahısların uğrayacağı kazalarda sorumluluk kullanıcıya aittir.

Detaylı

kutuplu, 8 A Emniyet rölesi. Vidalı terminal. 2 CO (DPDT) 8/15 250/400 2, /0.65/ (5/5) AgNi /0.

kutuplu, 8 A Emniyet rölesi. Vidalı terminal. 2 CO (DPDT) 8/15 250/400 2, /0.65/ (5/5) AgNi /0. 48 Serisi - Röle Arayüz Modülleri 8 A Özellikler 48.12 2 kutuplu emniyet rölesi arayüz modülleri, 15.8 mm genişlik 48.12-2 kutuplu 8 A (vidalı terminal) DC hassas bobinler EN 50205 Type B ye göre güç bindirilerek

Detaylı

GEMO. www.gemo.com.tr GÜRBÜZOĞLU ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET LTD. ŞTĐ. OCAK 2014 AR2 SERĐSĐ PLC / AKILLI RÖLELER. www.gemo.com.tr

GEMO. www.gemo.com.tr GÜRBÜZOĞLU ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET LTD. ŞTĐ. OCAK 2014 AR2 SERĐSĐ PLC / AKILLI RÖLELER. www.gemo.com.tr Çamlıtepe Cad. No: 297 / 3-4 Siteler / ANKARA Tel: (0312) 350 39 00 Fax: (0312) 351 11 17 GÜRBÜZOĞLU ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET LTD. ŞTĐ. AR2 SERĐSĐ PLC / AKILLI RÖLELER Yetkili Bayi: OCAK 2014 Cihaz

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı.

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı. 1 TEKNİK ÖZELLİKLER Giriş besleme voltajı Maks. güç harcaması Besleme koruması Motor gerilimi Motor çıkış akımı Motor kontrol şekli Motor koruması Encoder tipi Encoder çözünürlüğü Encoder voltajı Kumanda

Detaylı

FRENIC ECO ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC ECO ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC ECO ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 - X5 Y1 - Y3 DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) DİJİTAL ÇIKIŞ SW1 CMY

Detaylı

TRANS-MINIAUTO. 1. Önsöz. 1.1 Genel Özellikler. 1.2 Garanti. 1.3 Bakým

TRANS-MINIAUTO. 1. Önsöz. 1.1 Genel Özellikler. 1.2 Garanti. 1.3 Bakým TRANS-MINI OTOMATÝK START ÜNÝTESÝ 1. Önsöz 1.1 Genel Özellikler TRANS-MINI, dizel, gaz ya da benzinli jeneratörler için otomatik start birimidir. uzak start giriþinden jeneratör çalýþacak bilgisi algýladýðýnda,

Detaylı

-- - - KULLANIM KILAVUZU

-- - - KULLANIM KILAVUZU --- - -- - - KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TAN itim 2 GARANTİ ŞARTLAR! 2 KGK'NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ ŞEKİLLERİ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN

Detaylı

3.5 mm kontak pin mesafesi 1 Kutup 12 A PCB ye direkt soketli montaj

3.5 mm kontak pin mesafesi 1 Kutup 12 A PCB ye direkt soketli montaj 41 Serisi - Alçak Profil PCB Röleler 8-12 - 16 A Özellikler 1 ve 2 Kutup - Alçak profil (15.7 mm yükseklik) 41.31-1 Kutup 12 A (3.5 mm pin mesafesi) 41.52-2 Kutup 8 A (5 mm pin mesafesi) 41.61-1 Kutup

Detaylı

Ecras Elektronik Multimetre

Ecras Elektronik Multimetre Ecras Elektronik Multimetre Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Kolay panel montajı sistem bağlantısı Anlık Her fazda VL-N ve ortalama değerleri. Her fazda

Detaylı

ELEKTRİKLİ KONV. FIRIN KONTROL KARTI (7 TFT TOUCH) KULLANIM KILAVUZU AKE-TT-EKF-001

ELEKTRİKLİ KONV. FIRIN KONTROL KARTI (7 TFT TOUCH) KULLANIM KILAVUZU AKE-TT-EKF-001 ELEKTRİKLİ KONV. FIRIN KONTROL KARTI (7 TFT TOUCH) KULLANIM KILAVUZU AKE-TT-EKF-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.RÖLE KARTI VE ÖLÇÜLERİ 3.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 4.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka

Detaylı

DMF SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

DMF SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU DMF SERÝSÝ DFM 8 - DFM 20 - DFM 25 YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýth alat, Ýhracat, Taahh üt ve Tic aret Ltd. Þt i. HilalMa h. 704. Sok. No:1 5/ 1 ÇANKAYA-

Detaylı

ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-1510 DIN Ray Montajlý Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-1510 DIN Ray Montajlý Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Chazý ESM-1510 DIN Ray Montajlý Djtal, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Chazý - 3 Djt Göstergel - TC Grþ veya, J tp Termokupl Grþ veya, K tp Termokupl Grþ veya, 2 Tell

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO MIDAS

Basınç Transmitteri JUMO MIDAS JUMO GmbH & Co. KG Almanya JUMO Instrument Co. Darende Ltd. İş Merkezi JUMO No:17 Process D.4, Control, Inc. Posta adresi: 035 Germany Almanya Ataşehir - İstanbul TR Faks: Phone: +49 +49 661 6000 661 600607

Detaylı

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýthalat, Ýhraca t, Taahhüt ve Ticaret Lt d. Þ ti. Kazým Karabekir Caddes i No :95/36 Ýskitle r - ANKARA

Detaylı

Kontak İbreli Termometreler

Kontak İbreli Termometreler E-mail: Fax: +49 661 6003-607 www.jumo.co.uk Veri Sayfası 608520 Sayfa 1/12 Kontak İbreli Termometreler Özellikler Panel montaj veya ek cihaz gibi gerçek değer göstergeli sıcaklık kontrolörü Bayonet kilitli

Detaylı

ESM-3710. Isıtma / Soğutma Kontrolu ESM-3710 66,5. Birim Fiyatı (TL) Ürün tipi. ilave + (TL) 14,0 - - -

ESM-3710. Isıtma / Soğutma Kontrolu ESM-3710 66,5. Birim Fiyatı (TL) Ürün tipi. ilave + (TL) 14,0 - - - Haziran04_V3 Fiyat Listesi TL Ölçme ve Kontrol Cihazları ve Sıcaklık Sensörleri Haziran 04 Isıtma / Soğutma Kontrolu Seçilebilir Isıtma veya Soğutma fonksiyonu Ekonomik ve kolay kullanım 3 dijit Proses/Set

Detaylı

Güvenliğinizi şansa bırakmayın! www.sigmaelektrik.com

Güvenliğinizi şansa bırakmayın! www.sigmaelektrik.com Güvenliğinizi şansa bırakmayın! ACBCB Açık Tip Güç Şalterleri ACB Genel Sigma açık tip güç şalterleri; Bağlı bulundukları devreyi aşırı yük ve kısa devre akımlarından koruma ve ayırma fonksiyonunu yerine

Detaylı

B115...B180 RF200 RFN200 B250...B400 RF400 RFN400

B115...B180 RF200 RFN200 B250...B400 RF400 RFN400 Sayfa -2 Sayfa -4 Sayfa -6 BG SERİSİ MİNİ-KONTAKTÖRLER İÇİN Tip RF9, faz hatasına karşı duyarlı, manuel resetleme Tip RFA9, faz hatasına karşı duyarlı, otomatik resetleme Tip RFA9, faz hatasına karşı duyarsız,

Detaylı

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý GOURMET 9040 FIRIN Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

MAVIGARD MG-8110 SERİSİ ADRESLENEBİLİR YANGIN ALARM BUTONU

MAVIGARD MG-8110 SERİSİ ADRESLENEBİLİR YANGIN ALARM BUTONU MAVIGARD MG-80 SERİSİ Özellikler Kullanımı kolay ve EN 5- standardına göre dizayn edilmiş yenilikçi test anahtarı, ileri teknoloji resetleme yapısı ve kullanışlı aksesuarlara sahip olan adreslenebilir

Detaylı

2 x M25, 1 x M20, 1 x M16 M25 bağlantı kiti ile ısıtma kablosunun üniteye doğrudan girişi

2 x M25, 1 x M20, 1 x M16 M25 bağlantı kiti ile ısıtma kablosunun üniteye doğrudan girişi DIGITRACE RAYSTAT-ECo-10 Ortam algılama Enerji tasarrufu sağlayan donma önleme kontrol birimi Genel Kullanım alanı Normal alan, dış mekan Ortam çalışma sıcaklığı aralığı -20 C ila +40 C Besleme voltajı

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Yüksek ortam sıcaklıkları için basınç transmitteri JUMO dtrans p31

Yüksek ortam sıcaklıkları için basınç transmitteri JUMO dtrans p31 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

49 Serisi - Röle Arayüz Modelleri 8-10 - 16 A. Özellikler

49 Serisi - Röle Arayüz Modelleri 8-10 - 16 A. Özellikler Özellikler 1 & 2 kutuplu arayüz modelleri Düşük seviyeli anahtarlama kapasitesi için 5 μm altın kontaklar 49.31-50x0-1 kutup 10 (vidalı uç) 49.52-50x0-2 kutup 8 (vidalı uç) 49.72-50x0-2 kutup 8 (vidasız

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Dijital-Multimetre PCE-DM 32

Kullanım Kılavuzu Dijital-Multimetre PCE-DM 32 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Dijital-Multimetre

Detaylı

A SERİSİ HİDROLİK / MANYETİK DEVRE KESİCİLER

A SERİSİ HİDROLİK / MANYETİK DEVRE KESİCİLER A SERİSİ HİDROLİK / MANYETİK DEVRE KESİCİLER Boyut ve performansı ile sektörde kazanılmış haklı bir güvene sahip olan A serisi devre kesiciler, geniş çalışma sıcaklık aralığına sahip olup, hidrolik manyetik

Detaylı

REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU

REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU Tense Elektrik Elektronik Sanayii REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU Endüktif ve Kapasitif Sistemleri Kompanze Edebilir Üç faz, iki faz ve tek faz kondansatör baðlanabilen Var ölçümü RGT-12M,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 X5 EN DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) ENABLE GİRİŞİ SW1 Y1 Y2 DİJİTAL

Detaylı

60 Serisi - Genel Amaçlı Röleler 6-10 A. Özellikler

60 Serisi - Genel Amaçlı Röleler 6-10 A. Özellikler 60 Serisi - Genel Amaçlı Röleler 6-10 A Özellikler 60.12 60.13 Soket Tipi Montajlı 10 A Akımlı genel amaçlı röleler 2 ve 3 kutuplu değişken kontaklar Kadminyumsuz kontaklar AC ve DC bobinler UL Liste (belirli

Detaylı

GEPA BAR-24X2 24 V AKÜ REDRESÖR GRUBU

GEPA BAR-24X2 24 V AKÜ REDRESÖR GRUBU 1. Genel GEPA BAR-24X2 24 V AKÜ REDRESÖR GRUBU GEPA BAR-24X2 Akü Redresör Grubu trafo merkezleri, fabrikalar, acil aydınlatma sistemleri ve 24V DC gerilime ihtiyaç duyulabilecek alanlarda kullanılmak üzere

Detaylı