Ekim. Ana bitkiyi oluşturacak. uygun olarak toprağa yerleştirilip. üzerinin kapatılmas

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ekim. Ana bitkiyi oluşturacak. uygun olarak toprağa yerleştirilip. üzerinin kapatılmas"

Transkript

1 EKİM M MAKİNALARI 1

2 Ekim Ana bitkiyi oluşturacak tohumların çimlenme ve çıkışış özelliklerine uygun olarak toprağa yerleştirilip üzerinin kapatılmas lması işlemidir 2

3 Ekimde yüksek y verim için in gerekli koşul iyi bir çimlenme çıkışış 3

4 Çimlenmeye etkili faktörler sıcaklık, su ve oksijenin uygun miktar ve oranda hazır r duruma gelmesinde en önemli etken ise ekim derinliğidir idir. 4

5 Ekim derinliği Toprağa a yerleştirilen tohum ile toprak üst yüzeyi arasındaki düşey uzaklık k (h) Çok fazla veya az olması çimlenme ve çıkışış üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır 5

6 Ekim derinliği Fazla yüzeye y veya derine düşen d tohumlar çimlenme ve çıkışış için in yeterli şartları sağlayamazlar Ekim derinliğinin inin eşit e tutulması,, eşe zamanda bitki gelişimi imi ve yüksek y verim açısından a önem kazanmaktadır 6

7 Ekim derinliği i saptanırken tohum büyüklb klüğü iklim, nem ve toprak koşullar ulları 7

8 Ekim derinliği Ilıman, nemli iklim bölgelerinde b ve ağır r toprak yapısında ekim derinliği i aynı tohum için i in daha yüzeysel olmasına karşı şın Sert, kuru iklim bölgelerinde b ve hafif toprak koşullar ullarında daha derin 8

9 Ekim derinliği Ekilecek tohumun büyüklüğü ile ekim derinliği i arasında doğrusal bir ilişki vardır Tohum büyüklb klüğü arttıkça a ekim derinliği de artmaktadır Ürün Çeşidi Buğday Arpa Çavdar Yulaf Mısır Ayçiçeği Bezelye Ekim Derinliği (cm)

10 Bitki Yaşam am Alanı Verimi etkileyen bir diğer faktör r her bir bitkinin sahip olduğu yaşam am alanıdır Bitkilerin sağlıkl klı büyüyüp olgunlaşabilmesi abilmesi için i in yeterli su, ışık, sıcakls caklık, k, hava ve besin maddelerini sağlayabilece layabileceği i bir yaşam am alanına na gereksinimi vardır 10

11 Bitki Yaşam am Alanı Uygun ve yeterli bir yaşam am alanı için in tohumlar eşit aralıklarla toprak içerisine i yerleştirilmelidir Böylece her bitki strese girmeden (komşu rekabetinden kaynaklanan) yetişme süresince gereksinimlerini kolayca topraktan karşı şılayabilir Yaşam am alanının n büyümesi b bitkide verimi yükseltir 11

12 Birim alandaki bitki sayısının n azalması alan veriminin düşmesine d yol açar a ar Yaşam am alanının n küçük üçültülmesi lmesi ise birim alandaki bitki sayısının n artışı ışına neden olurken bitki başı şına verimi düşürürd Her bitki için i in ayrı bir yaşam am alanının n ve dolayısıyla yla birim alan için i in bitki sıkls klığının belirlenmesine yol açmaktada maktadır 12

13 Ekim normu Birim alana ekilebilecek tohum miktarı olarak bilinir ve aşağıa ğıdaki eşitlik e yardımıyla yla hesaplanır; Q= 10 3 b.h s.ç Burada: Q: Ekim normu (kg/da), b: Tohumluğun un bin dane ağırlığı (kg/1000 tohum), h: Birim alanda istenen bitki sayısı (bitki/m 2 ), s: Tohumluğun un safiyeti (%), ç: Tohumluğun un çimlenme gücü (%) dür. 13

14 Ekim Başar arısı Sıra üzeri bitki dağı ğılım düzgünlüğü Ekim derinliği i düzgd zgünlüğü Yüksek tarla filiz çıkışış derecesine bağlıdır 14

15 Doğa Koşulları Yüksek Tarla Filiz Çıkışıışı Ekim Makinası Tohumluk 15

16 Kaliteli Tohumluk Kolay ekilebilir Hızlı çimlenen Hastalık k ve zararlılara lara karşı korumaya alınm nmış Tarla filiz çıkışış derecesi yükseky Verimi yükseky 16

17 Ekim makinası tasarımında Ekim normu Sıra aralığı Ekim derinliği Tohumların fiziko-mekanik özellikleri dikkate alınır 17

18 Tohumların Fiziko-Mekanik Özellikleri Tohumun boyutları ve küresellik k oranı Bin dane ağıa ğırlığı (g/1000 dane) veya tohum indeksi (g/100 dane) Tohumun hacim ağıa ğırlığı (kg/dm 3 ) Tohumun yığıy ığılma açısı a ( o ) Birim hacimdeki dane sayısı (adet/cm 3 ) Tohumun bir delikten serbestçe e akma yeteneği 18

19 Küresellik Oranı (%) KO = (a.b.c) a 1/3.100 a: Tohum uzunluğu u (mm) b: Tohum genişli liği i (mm) c: Tohum kalınl nlığı (mm) 19

20 Ekim Yöntemleri Y Bitkilerin farklı yetişme istekleri, iklim ve toprak koşullar ulları,, ekonomik ve sosyal etkilerden dolayı değişik ik tip ekim yöntemleri y geliştirilmi tirilmiştir Ekim yöntemleri y genel olarak serpme ve sıraya ekim Serpme ekimde tohumlar tarla yüzeyinin y % 1OO sıraya ekimde ise ortalama olarak %10 una dağı ğıtılmaktadır 20

21 Serpme Ekim YöntemiY en eski ve basit ekim yöntemidir tohumlar, tarla yüzeyine y elle veya santrifüjl jlü dağı ğıtıcılar ile rasgele dağı ğıtılmakta daha sonra tırmık, kültivatk ltivatör r gibi toprak işleme i aletleri kullanılarak larak toprağa karış ıştırılmaktadır 21

22 Serpme Ekim YöntemiY Tohumların n tarla yüzeyine y dağı ğılımı ve ekim derinliği i tamamen rastlantıya bağlı olup tekdüzelik sağlanamamaktad lanamamaktadır Tohumların n bir kısmk smı çok yüzeyde y kalır r kuşlara, karıncalara yem olur ya da yetersiz nemden dolayı çimlenip gelişemezler emezler Derine düşen d tohumlar ise çimlenseler bile çıkışış için in enerjileri yetersiz kalacağı ğından toprak yüzeyine çıkamazlar Serpme ekimde %25-30 oranında nda fazla tohum kullanılır Her bitkiye düşen d yaşam am alanı tamamen tesadüfe bağlıdır 22

23 Serpme Ekim YöntemiY Gelişmi miş ülkelerde serpme ekim yöntemi, y sık k ekilmesi gereken yem bitkileri ve yeşil gübre bitkilerinin ekiminde, Sıraya ekim makinasının çalışamayacağı eğimli ve nemli arazilerde uygulanmaktadır Büyük ölçekli modern tarım m işletmelerinde i serpme ekimde helikopter veya uçaklar kullanılabilmektedir labilmektedir 23

24 Sıraya Ekim YöntemiY Tohumlar birbirine paralel sıralar s üzerine ekilir Đklim, toprak koşullar ulları ve bitkinin özelliklerine göre g tohumlar; düz z ekim (d) çizi (karık) k) içi i i (a) sırt ekim (b, c) 24

25 Karık k içine i ine ekim yöntemiy ntemi; yağış mevsiminin geç başlad ladığı ve sonbahar aylarının çoğunlukla kurak geçti tiği, i, kışık sert, erken don tehlikesi olan ve az yağış ğışlı bölgelerde Sırtlara ekim yöntemi; y yıllık k yağış miktarı çok fazla olan bölgelerde, toprağı ğın n tava gelmesini hızlandırmak ya da kışık ışın n yağan an kar ve yağmur sularını depolama amacıyla uygulanır 25

26 Sıraya ekimde, serpme ekimin olumsuz yönleri ortadan kaldırılarak larak tohum kullanımında nda korunum, tohum dağı ğılımında tekdüzelik, verimde ise %20 oranında nda bir artış çıkışış sonrası makinalı bakım m işlemleri i yapılır 26

27 Sıraya ekimde tohumlar tarla yüzeyine bir hat halinde; kesintisiz, küme veya tek tek bırakb rakılır 27

28 Sıraya Kesiksiz Ekim tohumlar, açılan a çizilere sürekli s bir akış halinde bırakb rakılır tohumların n yaşam am alanı isteklerine göre g dar, normal veya geniş sıra ekim olmak üzere 3 e 3 e ayrılır. r. 28

29 Normal sıraya s kesiksiz ekim fazla yaşam am alanı gereksinimi olmayan tahıl, yem bitkileri, bazı yağ ve lif bitkilerinin tohumları cm aralıkl klı paralel sıralara s bırakılır 29

30 Dar Sıraya Kesiksiz Ekim Tahıl l ve çayır r otlarının ekiminde sıra aralığı 7-12 cm Normal sıra s ekimin bir sırasındaki tohum yoğunlu unluğu u azaltılarak larak ekim normu değiştirilmeden sıra s sayısı arttırılarak uygulanan bir yöntemdir. 30

31 Dar Sıraya Kesiksiz Ekim Bazı teknik zorluklara neden olmasına karşı şın, yaşam am alanı şeklini iyileştirmesi nedeniyle üzerinde durulan bir ekim yöntemidir Ürün n veriminde % artış sağlayabilmektedir 31

32 Geniş Sıraya Kesiksiz Ekim Daha büyük b k yaşam am alanına na gereksinim duyulan şekerpancarı, pamuk, mısır, m soya, ayçiçeği i gibi çapa bitkileri Sıralar arası uzaklık k cm Geniş sıra aralığı makinalı bakım m işlemlerini i kolaylaştırmaktad rmaktadır. r. 32

33 Bant Ekim Bu yöntemde y tohumlar cm genişli liğinde inde açılan a çizi içerisine bant şeklinde gelişig igüzel bırakb rakılır Bitkilerin daha bol ışık almaları için in bant aralıklar kları cm dir dir. 33

34 Bant Ekim Çapa şeklindeki ayakların n kullanılmas lmasıyla yapılan bu ekimde, tahılda iyi bir kardeşlenme olur Bantlar arası geniş olduğundan undan bitkilerin çapalama, ilaçlama, lama, gübreleme g gibi bakım işlerinde alet ve makinalar kolaylıkla kla kullanılabilir labilir 34

35 Şerit Ekim Dar aralıkl klı her sıra s grubundan sonra cm aralık bırakılarak sıra s grupları halinde uygulanan ekim yöntemidir 35

36 Şerit Ekim Gübreleme, çapalama, ilaçlama lama gibi bakım işlemleri kolaylıkla kla yapılır Sık k sıralardaki s bitkiler birbirine destek vererek dik konumlarını korurlar Bazı yem bitkileri, yağ bitkileri ve açık a tarla sebze yetiştiricili tiriciliğinde inde uygulanmaktadır 36

37 Çapraz Ekim Bitkilerin yaşam am alanını iyileştirmeye yönelik olan bu ekim yönteminde ekim makinası, ekim normunun yarısı kadar tohum atacak şekilde ayarlanır r ve birbirine çapraz sıralar halinde ekim yapılır 37

38 Çapraz Ekim Tarlanın n iki kez ekilmesi işletmecilik i açısından ekim masraflarını artırır Traktör r ve ekim makinasının iki kez geçişi toprak sıkışıs ışıklığının n artmasına neden olur Ayrıca tarlanın n yeterince büyük b k ve otsuz olması gerekir Teknik ve ekonomik yönden y iyi bir yöntem y olmadığı ığından uygulamada pek kullanılmaz lmaz 38

39 Küme (Ocak) Ekim Özel ekim makinalarıyla tohumların n adedi bir küme oluşturacak şekilde toprağa a bırakb rakılır Mısır, pamuk, ayçiçeği ve bazı baklagillerin ekiminde kullanılır Yaşam am alanının n düzgd zgün olması için in ocaklar, karelerin köşelerine k gelecek şekilde açılır. a 39

40 Tek Tohum (Hassas) Ekim Büyük k yaşam am alanına na gereksinim duyan ve çıkıştan sonra seyreltilmesi gereken bitkilerin ekiminde uygulanmaktadır Sıra arası ve sıra s üzeri uzaklıklar klar ayarlanarak, açılan çizilere tohumlar eşit e aralıklarla tek tek bırakılmaktadır 40

41 Tek Tohum (Hassas) Ekim Tohum ve seyreltme için i in gerekli işi gücü tüketimi en aza indirilmektedir Ekilecek tohumların n hasat sonrası bir takım m işlemlerden i geçmi miş (kaplama, ilaçlama lama vb.) olması bu ekim yöntemin y başar arısını arttırmaktad rmaktadır Çapa bitkileri (pamuk, mısır, m ayçiçeği vb.) tohumlarının n ve kıymetli k olan bazı sebze tohumlarının n ekiminde kullanılmaktad lmaktadır 41

42 Doğrudan (Toprak İşlemesiz) Ekim Đşlenmemi lenmemiş ve ön n bitki artıklar klarıyla örtülü toprağa a doğrudan tohumun ekilmesi işlemidir Bu yöntemde y toprak, ekimden hasada ve hasattan ekime kadar işlenmeden bırakb rakılır 42

43 Doğrudan (Toprak İşlemesiz) Ekim Sadece doğrudan ekim makinasının sap parçalay alayıcı ve çizi açıcıa ayakları ile toprak dar bir şerit şeklinde işlenmektedir i Bitkinin gelişme ve olgunlaşma döneminde d çapalama amacıyla herhangi bir toprak işleme yapılmamaktad lmamaktadır Yabancı otların n kontrolü herbisitlerle sağlanmaktad lanmaktadır 43

44 Doğrudan (Toprak İşlemesiz) Ekim toprak nemini korur, toprağı ğın n organik madde içerii eriği artar, toprak sıkışıs ışıklığı azalır, erozyon önlenir, üretim giderlerini azaltır. 44

45 Doğrudan ekimi sınırlayan s etkenler ağır r ve drenaj sorunu olan tarlalarda uygulama olanağı ğının n zor olması, daha çok kimyasal kullanılmas lması, verimin düşmesi d bilgi eksikliği 45

46 Sıraya Ekim Makinaları Farklı çeşit ve büyüklb klükteki kteki tohumları, ayarlanan ekim normlarında nda birbirine paralel sıralara s ekebilen makinalardır Küçük k tohumlu yem bitkilerinden, büyük k tohumlu baklagil tohumlarına kadar her türlt rlü tohumu ekebilecek özellikte çeşitli tip sıraya s ekim makinaları geliştirilmi tirilmiştir 46

47 Ekim makinalarında nda bulunması gereken temel özellikler Açılan sıralar s birbirine eşit e uzaklıkta kta olmalı, Her sıraya s olabildiğince ince eşit e miktarda tohum atılmal lmalı ve sıralara atılan tohum miktarları arasındaki fark %±5 i% aşmamalı, Tohumlar sıra s üzerine düzgd zgün n dağı ğıtılmalı, Tohumlar istenilen ve eşit e derinliğe e ekilebilmeli, Ekimde tohumlarda çimlenmeyi olumsuz etkileyebilecek mekanik zedelenmeler meydana gelmemeli, Ekim makinası farklı tohumlara göre g seçilen ekim normlarına na kolay ve hassas bir şekilde ayarlanabilmeli, Ekim normu, arazinin eğiminden, e ilerleme hızıh değişiminden iminden ve depodaki tohum seviyesinden etkilenmemeli, Makinanın kullanımı ve bakımı kolay, ucuz, yapısı ise sağlam olmalıdır. 47

48 Sıraya ekim makinasında nda bir depo içerisinde i taşı şınan tohumlar, ekici düzen tarafından ayarlanan ekim normlarında nda alınarak tohum borusuna gönderilir. Tohumlar, buradan agroteknik özelliklere uygun olarak açılma lmış çizilere iletilir ve Üzerleri yumuşak bir toprak tabakası ile kapatılarak ekim işlemi i tamamlanır 48

49 Sıraya ekim makinalarında nda bulunan genel parçalar alar tohum deposu (sandığı ığı), ekici düzen, d tohum borusu, çizi açıcıa ayaklar, baskı tekerleği, kapatıcılar, hareket iletim sistemi, derinlik ve ekim normu ayar düzeni, d çatı ve tekerleklerdir 49

50 Tohum Deposu Ekim makinalarında nda tohum deposunun görevi g tohumu taşı şımaktır Tohum deposu, tohumların n ekici düzene d kolay akışı ışını sağlayacak şekilde tasarlanır Sert plastik, galvanize saç,, boyalı çelik saç veya ahşap ap malzemeden yapılmaktad lmaktadır 50

51 Tohum Deposu Tahıl l ekim makinalarında nda tek parçal alı, Pamuk, mısır, m soya gibi çapa bitkileri ekim makinalarında nda ise her ekici düzen d için i in ayrı bir tohum deposu bulunur 51

52 Tohum Deposu Ayrı depolu ekim makinalarında nda her bir depo hacmi 36 litre/ayak olabilmektedir Tek parçal alı tahıl l ekim makinalarının tohum sandıklar kları dm 3 /m hacimlidir. 52

53 Tohum Deposu Uzunluğu u iki metreden büyük b k olan makinalarda eğimli alanların n ekiminde, tohumların n akarak deponun bir yanına na toplanmasını önlemek için, i in, depo kayma perdeleriyle bölünür b Bu perdeler aynı zamanda deponun sağlaml lamlığını artırır r ve karış ıştırıcı miline ek yataklama olanağı sağlar Bu tip uzun tohum depolarında kapaklar da iki parçal alı yapılır. Deponun içinde i inde tohumların n ekici düzenlere d akışı ışını kolaylaştıran bir karış ıştırıcı bulunur. 53

54 Tohum Deposu Tohum deposunun hacmine göre g içindeki i indeki tohumlukla ekilebilecek tarla şeridinin uzunluğu; u; L E. α. γ = 10 3 Q.B Burada: L: Bir depo tohumla ekilecek tarla şerit uzunluğu u (m), E: Tohum deposunun hacmi (dm 3 ), a: : Depo hacminden yararlanma katsayısı (% 80-85), 85), γ: : Tohum hacim ağıa ğırlığı (kg/dm 3 ) Q: Ekim normu (kg/da), B: Ekim makinasının iş genişli liği i (m) dir 54

55 Tohum Deposu Depo içindeki i indeki tohum miktarı % 20'nin altına düşmemelidir Depoda daha az tohum bulunduğunda unda ekici düzenlerin bazılar larında tohum akışı azalabilir ya da durabilir Bu durum tohum dağı ğılım m düzgd zgünlüğünün bozulmasına yol açara ar Kombine ekim makinalarında nda ya ayrı iki depo ya da tek tohum deposu boydan boya ikiye bölünerek kullanılır 55

56 Tohum Deposu Merkezi dağı ğıtma düzenleri d ile donatılm lmış ekim makinalarında nda tohum deposunun yapısı farklıdır Alt tarafı konik üst kısmk smı silindirik şekilde olan ve genişli liği i daha dar tohum depoları kullanılmaktad lmaktadır Depo kapasiteleri litre kadar olabilmektedir Tek dolum ile büyük b alanların n ekimi söz s konusudur 56

57 Büyük k depoların doldurulmasında özel sistemler kullanılmakta lmakta 57

58 Karış ıştırıcılar 58

59 59

60 Ekici DüzenlerD Ekim makinalarının en önemli parças asını ekici düzenler oluşturur Ekim tekniğine ine uygun bir ekimin yapılabilmesi birinci derecede ekici düzenlere d bağlıdır Depo içindeki i indeki tohumları belli miktarlarda alır r ve tohum borusuna ya da çizilere bırakb rakırlar rlar Günümüz z tarımında en çok kullanılan lan düzenlerd sıraya kesiksiz ekim yapan ekici düzenler, d ocağa a (kümeye) ekim yapan ekici düzenler d ve tek tek tohum eken ekici düzenler d 60

61 Sıraya Kesiksiz Ekim Yapan Ekici DüzenlerD Daha çok tahıl, baklagil ve yem bitkilerinin ekiminde kullanılır Ekimde sürekli s akış sağlar Tohum deposunun çıkışış deliği i altına yerleştirilir Genellikle tekerlekten hareket alan bir mil üzerine bağlanarak çalıştırılır 61

62 Sıraya Kesiksiz Ekim Yapan Ekici DüzenlerD En yaygın n olanları; oluklu makaralar, dişli makaralar, içten kertikli bilezikliler, santrifüj j etkili, pnömatik dağı ğıtmalı ve helezonlu makaralı ekici düzenlerdir d 62

63 Oluklu makaralı ekici düzend Ekici düzen d oluklu makara şeklindedir Tahıl l ve benzeri tohumların ekiminde kullanılır, Dökme demir, pirinç ya da sert plastikten yapılmaktad lmaktadır Bu makaraların çapları mm, uzunlukları mm, oluk sayılar ları ise arasında değişmektedir 63

64 Oluklu makaralı ekici düzend Ekim sırass rasında alttan veya üstten dönerek d çalışırlar Makaranın n bir devrinde atacağı tohum miktarı, makaranın n aktif alan uzunluğu, u, oluk üst çapı ve tohumluğun un yapısal özelliklerine bağlıdır 64

65 Oluklu makaralı ekici düzend Aktif uzunluğu u değişen en ekicilerde atılan tohum miktarı tohum hücresi h içinde i inde kalan makara oluklarının n aktif uzunluğu u ve makaranın n dönüd hızı değiştirilerek ayarlanmaktadır Aktif uzunluğu u değişmeyen makaralarda ise sadece makaranın n dönüd hızına göre g ayarlanmaktadır 65

66 Ekici makaranın n işi hacmi Bir makaranın n bir devrinde atılan tohumların n hacmi, Vo = π.d.q.a γ.i Vo: : Makaranın n bir devrinde atılan tohum hacmi (dm 3 ), D: Ekim makinası tekerlek çapı (m), Q: Ekim normu (kg/da), a: Sıralar S arası uzaklık (m), γ: : Tohumun hacim ağırlığı (kg/dm3), i: Hareket iletim oranı (i=nm nm/nt), 66

67 Kombine oluklu makara 67

68 Dişli Makaralı Ekici DüzenlerD Tohum hücresi h içerisinde bulunan dişli makaralar, oluklu makaralara benzemekle birlikte makaralar üzerinde oluk yerine diş şeklinde çıkıntılar vardır Ekici makara üzerine dişler bir, iki veya üç sıra olarak yerleştirilmi tirilmiştir 68

69 Dişli Makaralı Ekici DüzenlerD Dişler tarafından yakalanan tohumlarla birlikte sürtünme etkisiyle taban klapesi üzerindeki tohumlar da hareketlendirilerek tohum borusuna itilir 69

70 Dişli Makaralı Ekici DüzenlerD Tohum miktarı ayarı dönme hızının h değiştirilmesiyle yapılır Dişli makaralarda taban klapesinin tohum iriliğine ine göre ayarlanması,, tohumlarda mekanik zararları artırd rdığı gibi, akış düzgünlüğünü de bozmaktadır Bu nedenle bu makaralar, oluklu makaraların tersine çeşitli tohumları ekebilecek nitelikte çok amaçlı ekici düzenler d değildir Tohum büyüklb klüğüne göre g özel yapıda dişli makaralar geliştirilmi tirilmiştir 70

71 Dişli Makaralı Ekici DüzenlerD Fasulye, gibi iri tohumlar, özel dişli makara ile zedelenme olmaksızın n ekilebilir 71

72 Dişli Makaralı Ekici DüzenlerD Düşük k ekim normuyla ekilen yonca gibi küçük üçük tohumların n ekimi, kenarları düzleştirilerek kapatılan, orta kısmk smına ince dişler yerleştirilmi tirilmiş olan makara ile yapılır 72

73 Dişli Makaralı Ekici DüzenlerD Hemen hemen bütün b tohumların n ekiminde kullanılabilen labilen dişli makaralı ekici düzenler, d özellikle tahıl l ve benzeri iri tohumların n ekimi için i in daha uygundur Kombine dişli makaraların üzerinde farklı büyüklükte kte dişli grubu yer alır r ve aynı makara ile farklı boyutlardaki tohumlar ekilebilir 73

74 74

75 İçten Kertikli Bilezikli Ekici DüzenlerD Tahıl l ve bazı iri taneli tohumların n ekimine uygun bir ekici düzendir d Aktif alanı değişen en ve aktif alanı değişmeyen olmak üzere iki tipte üretilirler Aktif alanı değişebilen ebilen ekicilerde, tohum deposunun alt yanındaki ndaki tohum hücresine h yerleştirilen içten i kertikli bilezik (1) bir göbek g (2) ile mile (3) bağlı olan ortadaki disk (4) tarafından yuvası içinde inde döndürülür Disk bir ayar koluyla, sağa-sola sola hareket ettirilerek bileziğin in aktif uzunluğu u değiştirilir. 75

76 İçten Kertikli Bilezikli Ekici DüzenlerD Aktif alan uzunluğu u değişmeyen ekicilerde tohum hücresinin tam ortasında bulunan bilezik ortadan asimetrik olarak ikiye bölünmb nmüştür. Bileziğin in bir yüzünde y kaba ve uzun kertikler, diğer yüzünde y ise ince ve daha kısa k kertikler oluşturulmu turulmuştur. tur. Kaba ve uzun kertikli bölümüb fasulye, bezelye ve mısır r gibi iri tohumların n ekilmesinde, ince ve kısa k kertikli yüzüy tahıl l ve yonca gibi küçük üçük k tohumların ekiminde kullanılmaktad lmaktadır. Đçten kertikli ekici düzende d de tohum miktarı ayarı genellikle tekerlekler ile ekici mil arasındaki hareket iletim oranı değiştirilerek yapılır. 76

77 Santrifüj j Dağı ğıtıcılı Ekici DüzenlerD Bu sistemde tohumlar tek merkezden tohum borularına dağı ğıtılmaktadır Đçi i boş ters koni şeklindeki dağı ğıtıcı düzen, dik bir mil aracılığı ığıyla ekim makinası tekerleği i veya traktör kuyruk milinden hareket almaktadır Đç tarafı boydan boya helisel kanatlarla donatılan dağı ğıtıcı koninin alt tepe noktasına na yakın n bir yere açıklığı ayarlanabilir tohum besleme ağzıa yerleştirilmi tirilmiştir Dağı ğıtıcı düzenin bulunduğu tohum hücresi, h ortasında bir hava borusu bulunan kapakla üstten kapatılm lmıştır 77

78 Santrifüj j Dağı ğıtıcılı Ekici DüzenlerD Depodan dağı ğıtıcı koninin besleme ağzına a doğru akan tohumlar, koninin içine i ine girince hızla h dönen d helisel kanatlar tarafından yaratılan santrifüj j kuvvetle koni içi yüzeyinden yukarı doğru yükselir ve tohum borularının çepeçevre evre bağlı olduğu çıkışış kanallarına fırlatılır Dağı ğıtıcı düzenin hızıh d/min arasında değiştirilebilmektedir Atılacak tohum miktarı ayarı,, bu hızın h değiştirilmesiyle ve koninin giriş ağzındaki açıkla klığın değiştirilmesiyle yapılır 78

79 Santrifüj j Dağı ğıtıcılı Ekici DüzenlerD Dağı ğıtıcı düzeni kuyruk milinden hareket alan ve ilerleme hızıh ile senkronize çalışmayan ekim makinalarında nda ekim normunun değişmemesi için i in hızın n tüm t m ekim işlemi i süresince s sabit tutulması gerekir Santrifüj j dağı ğıtma sistemiyle ot ve sebze gibi küçük, bezelye, nohut gibi büyük b k olan çok çeşitli tohumların n sıraya s kesiksiz ekimi yapılabilmektedir Ekim normu ayarları kg/da arasında değiştirilebilmektedir. 79

80 Pnömatik Ekici DüzenlerD Tohumların n dağı ğılımı hava akımı yardımıyla yla yapılır Tohum sandığı ters koni şeklindedir ve alt ucuna yuvalı bir çark yerleştirilmi tirilmiştir Ekim makinası tekerleğinden hareket alan çark, tohumları hava akımı önüne ne bırakb rakır Vantilatörün n oluşturdu turduğu u hava akımı ile tohumlar yukarıya ya taşı şınır r ve çevresinde tohum boruları bulunan yatay dağı ğıtıcıya çarparak tohum borularına dağı ğılır Hava akımı yardımıyla yla tohumlar ekici ayaklara kadar iletilir 80

81 Pnömatik Ekici DüzenlerD Tohumların, dağı ğıtıcılardan tohum borularına eşit e miktarlarda dağı ğılması için, in, besleme açıkla klıklarının n eşit e olması gerekir Dağı ğıtıcı başlığı ığın n yatay konumunu koruması gerektiğinden, inden, bu makinalarla eğimli arazilerde çalışma ayaklar arasındaki düzensizlid zensizliği i artırmaktad rmaktadır Đş genişlikleri m arasında değişir ir Tohum deposu traktörün ön n tarafına takılabilmektedir 81

82 Pnömatik Ekici DüzenlerD Pnömatik dağı ğıtma düzenli gelişmi miş ekim makinalarında nda fandan gelen havanın n bir kısmı tohum deposuna gönderilerek depo içerisinde sabit bir basınç elde edilmekte ve daha düzgd zgün tohum akışı sağlanmaktad lanmaktadır 82

83 Kombine makinalarda gübrenin ayaklara kadar iletimi tohumda olduğu u gibi hava akımıyla yapılabilmektedir Çift depolu ekim makinalarında nda fandan alınan hava (1) ikiye ayrılır, r, biri ekici ünitenin gönderdig nderdiği i tohumları (2) diğeri de gübre dağı ğıtıcısının n gönderdig nderdiği i gübreleri g (3) ayaklara taşı şır 83

84 Helezonlu Dişli Makaralı Ekici DüzenlerD Tohum, ekim makinasının ortasında bulunan üstü silindir altı kesik koni şeklindeki tohum deposunun tabanından ndan düşey taşı şıyıcı elevatöre (1) iletilir Düşey elevatörden gelen tohumlar, yatay helezon (2) yardımıyla yla dişli makaralara (3) gönderilir g Dişli makaraların n tohum borularına (4) ilettiği i tohumlar açılan çizilere (5) yerleştirilir Yatay helezonun taşı şıdığıığı fazla tohum depoya geri (6) gönderilir 84

85 Helezonlu Dişli Makaralı Ekici DüzenlerD Ekim sırass rasında tohuma depoda toz ilaçlamas laması yapılabilir Tohum boruları kırılma, bükülme b yapmayacak şekilde uzakta bulunan ekici ayaklara bağlanm lanmıştır Ekim makinasının engebeli arazilerde çalışırken savrulma ve devrilme tehlikesine karşı ağırlık merkezi mümkm mkün n olduğunca unca aşağıa çekilmiştir Ekici makaralar hareketlerini ekim makinası tekerleğinden alırlar Atılacak tohum miktarına göre g seçilen makara dönü sayılar ları kademesiz dişli kutusundan ayarlanır 85

86 Ocaklara Ekim Yapan Ekici DüzenlerD Yatay plakalı ekici düzenler d kullanılır Ekici düzen d yatay delikli plaka, sıyırıcıs ve tohum iticisinden oluşmaktad maktadır Zedelenmeye dayanıkl klı tohumlarda yaylı metal mandal şeklinde sıyırıcıs kullanılmas lmasına karşı şın n yerfıst stığı gibi zedelenmeye karşı hassas olan tohumlarda fırçalf alı sıyırıcı kullanılmaktad lmaktadır 86

87 Ocaklara ekim yapan ekici plaka çeşitleri 87

88 Küme ekimde ocağa a düşen d tohum sayısı bakımından doğruluk derecesi (P) P(%) = n n c tc 100 Burada: n c : Makinanın ayarlandığı tohum sayısına eşit e sayıda tohum bulunan ocak sayısı, n tc : Toplam teorik ocak sayısı 88

89 Đlerleme yönünde y nde ocak uzunluğunu unu cm arasında değişmektedir Ocak uzunluğuna; una; plakadaki delik şekli, plaka hızı, h tohum iticisinin konumu ve tipi, tohum borusu şekli makinanın ilerleme hızıh etkilidir 89

90 Tek tohum ekici düzenlerd Her çeşit tohumun ekimi için i in geliştirilen bu düzenler, d tohumları ayarlanan sıra s üzeri uzaklıklarda klarda tek tek ekebilecek hassasiyettedir 90

91 Tek tohum ekici düzenlerin d sağlad ladığı avantajlar Sıraya kesiksiz ekime göre g tohumluk tüketiminde t önemli korunum sağlar, Ekim derinliği i daha tekdüze ve bunun sonucunda makinalı hasat kayıplar pları daha azdır, Her bitki için i in en uygun yaşam am alanı sağlar, Seyreltme işgücüi gereksinimini ortadan kaldırır. r. Hastalık k ve zararlılara lara dayanıkl klı, çimlenme gücüg yüksek tohumluk kullanımı verim artışı sağlar, 91

92 Tek tohum ekici düzenler d yapısal farklılık olarak iki ana gruba ayrılır 1. Mekanik tek tohum ekici düzenlerd Yuvalı çarklar, Delikli plakalar Kaşı şıklı çarklar Çift çarklar Bant ekiciler Kıskaçlı ekiciler 2. Pnömatik tek tohum ekici düzenlerd 92

93 Mekanik Tek Tohum Ekici DüzenlerD 1. Çatı profili 2. Derinlik ayar kolu 3. Paralel bağlant lantı 4. Depo 5. Konik baskı tekeri 6. Çizi kapatıcı 7. Ara tekerlek 8. Ekici düzend 9. Çizi açıcıa ayak 10. Ön n baskı tekeri Bu düzenler, d ekim makinası tekerleğinden aldığı hareketle tohum deposu altındaki tohum hücresinde h çalışırlar Tohum hücresinden h ekici düzen d tarafından tek tek alınan tohumlar kendi ağıa ğırlığı ile çizi ayakları tarafından açılan a çiziye iletilir 93

94 Mekanik tek tohum ekici düzenlerin d başar arısı; ilerleme hızına, h tohum ile yuva/delik arasındaki boyut uyumuna, tohumluğun un sınıflands flandırılmış olmasına bağlıdır. Şekli düzgd zgün n olmayan ve çok küçük üçük k tohumların n bu tip düzenlerle d hassas olarak ekilebilmesi için i in kaplama yapılarak tohum mm çapında küre k haline getirilir Sıra üzeri tohum aralığı ekicilerin dönüd hızı veya ekicilerdeki delik, kaşı şık k veya kıskak skaç sayısı değiştirilerek ayarlanır 94

95 Eğimli veya düşey d konumda çalışabilen, çevresinde belli sayı ve ölçüde yuvalar bulunan bir çarktan oluşmaktad maktadır Tohum deposu altına düşey olarak yerleştirilen çarkın depo içerisine i giren bölümündeki yuvalara, tohumlar yuvarlanma etkisiyle dolmaktadır Yuva içerisindeki i fazla tohumlar bir sıyırıcıs yardımıyla yla tohum hücresine geri gönderilir Yuvalı Çarklı Ekici DüzenD 95

96 Yuvalı Çarklı Ekici DüzenD Bu düzenlerde d basınçlı hava, ters yönde y dönen d silindir veya yuvaları birleştiren kanalın n içine i ine yerleştirilen plaka şeklinde sıyırıcılar s kullanılmaktad lmaktadır 96

97 Yuva şekilleri Yuvalı çarkların, yuva büyüklb klükleri kleri ve yuvalar arası uzaklıklar kları farklı değerlerde erlerde yapılırlar Farklı yuva sayılar ları sıra üzeri tohum aralıklar klarının değiştirilmesini sağlar 97

98 Yuvalı çark çeşitleri Alüminyum alaşı şımından yapılan yuvalı çarkların çapları mm arasında değişmektedir Yuvalar, çarkın çevresinde tek sıra, s iki veya üç sıra olarak açılır Çarkların n dönüd hızı düşürülerek tohum dağı ğılım m düzgd zgünlüğü iyileştirilmi tirilmiştir 98

99 Delikli Plakalı Ekici DüzenD Tohum deposu tabanına na yatay ya da belli eğimle e yerleştirilmi tirilmiş olan disk şeklinde delikli plaka ile tohumlar depodan alınıp çiziye bırakb rakılır Mısır, sorgum, ayçiçeği i gibi tohumların n ekiminde kullanılır Ekiciler, delikli plaka, sıyırıcı, s, yaylı bir iticiden oluşmaktad maktadır Tohumlar, depo tabanındaki ndaki plakanın n deliklerine yerleşir, birden fazla tohum sıyırıcıs tarafından delikten uzaklaştırılır r ve plakanın n dönmesi d ile tohumlar tohum borusuna kadar taşı şınır Düşme noktasında nda tohumlar yaylı bir itici ile tohum borusuna düşürülürd 99

100 Bu ekicilerin tek plakalı olanlarının n yanı sıra ikili ve üçlü plakalı olanları da vardır Üçlü plakalardan birincisi, üzerinde tohum boyutlarına uyan delikler bulunan taşı şıyıcı plaka, Đkincisi deliksiz ara plakası ve Üçünc ncüsü ise üzerinde daha büyük b k boyutlu delikler bulunan ekici plakadır Taşı şıyıcı ve ekici plakalar birbirine bağlıdır r ve birlikte dönerlerd Ara plakası ise sabittir ve üst kısmk smında büyük b k bir açıkla klığı vardır 100

101 Çift Çarklı Ekici DüzenD Sistem iki ayrı çarktan oluşur ur birisi içi tarafta dönen d küçük çaplı olan yuvalı çark, diğeri ise yuvalı çarkın dışında bulunan daha büyük çaplı oluklu çarktır Her iki çark birlikte döner 101

102 Çift Çarklı Ekici DüzenD Büyük çaplı olan oluklu çarkın çevre hızı, h, yuvalı çarka göre g daha yüksektir y Yuvalı çarkın çevre hızının h n düşükld klüğü yuvalara tohumların n girmesini kolaylaştırır Bu durum çift çarklı tek tohum ekim makinalarının daha yüksek y ilerleme hızlarh zlarında çalışmasını sağlar Farklı büyüklüklerdeki klerdeki tohumların n ekilebilmesi için in sadece yuvalı çarkın n değiştirilmesi yeterlidir 102

103 Kaşı şıklı Çarklı Ekici DüzenD En belirgin üstünlüğü,, belirli sınırlar s içerisinde i kalmak koşuluyla, farklı büyüklük k ve şekildeki tohum karışı ışımının n ekiminde kullanılabilmesidir labilmesidir Bu özelliğinden inden dolayı başta mısır, m ayçiçeği, i, pancar olmak üzere geniş sıra aralığı ığında ekimi yapılan tohumların n ekiminde kullanılmaktad lmaktadır Çok büyük b k ya da çok küçük üçük k tohumlar için i in özel yapıda çarkların makina üzerine takılma olanağı vardı 103

104 Kaşı şıklı Çarklı Ekici DüzenD Kaşı şıklı çark ekici düzeni, yan yana yerleştirilmi tirilmiş birlikte dönen iki çarktan oluşmaktad maktadır Biri kaşı şıklı,, diğeri ise bölmeli olan iki çark bir çerçeve eve içinde i inde birlikte dönerlerd 104

105 Kaşı şıklı Çarklı Ekici DüzenD Biri kaşı şıklı,, diğeri ise bölmeli b olan iki çark bir çerçeve eve içinde i inde birlikte dönerler. d Bu çerçeve eve aynı zamanda iki çarkın n bölmelerini b ön n taraftan kapatır; sadece üst kısmk smında tohumun kaşı şıklardan bölmelere geçmesini sağlayacak bir açıkla klığı vardır. r. Tohum deposundan gelen tohumlar çarkın n kaşı şıkları tarafından alınarak yukarı taşı şınır. Bu taşı şıma sırass rasında kaşı şıkçıkların n içerisine i yerleşen en tohumların n birden fazlası kaşı şık k yükseldiky kseldikçe e aşağıa düşer. Kaşı şıklarla çerçevedeki evedeki açıkla klığa a dek taşı şınan tohumlar, diğer çarkın n bölmelerine b geçerler. erler. Bu geçiş kaşı şıkların n veya çarkların n eğimli e yerleştirilmesiyle sağlan lanır. Böylece bölmeler b içine i ine geçen en tohumlar aşağıa doğru taşı şınarak çıkışış ağzından çiziye düşerler. d 105

106 Tohum büyüklb klüğüne göre belli aralıklarla üzerine delikler açılmış bir bant (1) kullanılmaktad lmaktadır Bant, tekerlekten hareket alan bir makara (2) ile döndürülmektedir Bant tohum deposunun(4) altından geçerken erken deliklere tohum dolar Tohumun, düşme d noktasında nda deliği i terk etmesini bir itici makara (3) sağlamaktad lamaktadır Bantlı Ekici DüzenD 106

107 Bantlı Ekici DüzenD Sıra üzeri tohum aralığı ığı; bant hızıh veya bant üzerindeki delik sayısı değiştirilerek ayarlanmaktadır Şekerpancarı ve sebze tohumlarının n ekiminde yaygın n olarak kullanılmaktad lmaktadır 107

108 Kıskaçlı Ekici DüzenD Sistemde bir çark ve bunun üzerine yerleştirilmi tirilmiş tutucu özellikli yaylı kıskaçlar bulunur Tohum deposundan, tohum hücresine h düşen d tohumlar, çarkın dönmesiyle yaylı kıskaçlar tarafından tutulur Özellikle mısır m r tohumlarının ekiminde tercih edilen bir düzendir 108

109 Pnömatik Ekici DüzenlerD Tohumun hücreden h alınıp çiziye kadar taşı şınması traktör r kuyruk milinden hareket alan bir aspiratörün n oluşturdu turduğu u vakumlu hava ile yapılır Tohumlar düşey d düzlemde d dönen d delikli tohum plakasına vakumla tutunarak düşme noktasına na kadar taşı şınır Düşme noktasında nda vakum kesildiğinden inden tohumlar kendi ağıa ğırlığı ile ayağı ğın n açtığıa çiziye tek tek düşer d 109

110 1. Çizi temizleyici ayak, 2. Tohum deposu, 3. Tohum plakası, 4. Vakum hattı, 5. Basınç hattı, 6. Sıyırıcı, 7. Çizi açıcıa ayak, 8. Baskı tekeri

111 111

112 112

113 Tohum plakası üzerindeki deliklerin çapı tohum boyutlarından daha küçüktür Plakanın n arka yüzünden y etki eden vakumlu hava (1), delikler üzerinde tohumların n tutulmasını sağlar Plakanın n (2) dönüşüyle d tutulan tohumlar yukarı doğru taşı şınır Ayarlanabilen bir sıyırıcıs (4) kullanılarak larak fazla tohumların n hücreye h (3) geri düşmesi d sağlan lanır 113

114 Çift delikli plakalı hücreli ekici düzend Merkez doğrultusunda yan yana ikişer delik (2) delinmiş tohum plakası hücreli bir çark (3) ile birleştirilmi tirilmiştir Tohum hücresindeki h (1) tohum, vakum basınc ncı etkisinde kalan dışd ıştaki delikler tarafından emilerek sıyırıcının s bulunduğu u noktaya (4) kadar taşı şınır Bu noktada dışd ıştaki deliklerin basınc ncı kesilir içteki i delikler basınç etkisinde kalır Sıyırıcının n da yardımıyla yla tohumlar bu noktada içteki i deliklere kaydırılır, r, fazla tohumlar tohum hücresine h geri gönderilir Đçteki deliğe e vakum etkisi ile tutunan tohum iticinin bulunduğu u noktaya (5) kadar taşı şınır Bu noktada vakum basınc ncı tamamen kesilir ve tohum iticinin de yardımıyla yla tohum plakasıyla birlikte dönen d hücreli h çarkın n yuvasına düşerd Hücrenin içinde i inde taşı şınan tohum ayağı ğın açtığı çiziye kendi ağıa ğırlığı ile bırakb rakılır 114

115 Tek tohum ekicilerinde ekim normu (sıra üzeri tohum aralığı ığı), delik sayısı farklı tohum plakası kullanılarak larak plakanın n dönüd hızı değiştirilerek ayarlanır 115

116 Sıyırıcılar Ekici düzen d üzerinde birden fazla tohumun tutunmasını engeller Tek tohum ekim makinalarında nda mekanik (a, b ve c) ve hava akıml mlı (d) sıyırıcılar s Tohumların n düşme d noktasında nda delikleri kolaylıkla kla terk etmesi için i in mekanik iticiler (e,f) 116

117 Sıyırıcılar Tek tohum ekim makinalarında nda kullanılan lan silindirli sıyırıcı 117

118 Tohum Boruları Tohumları çizi açıcıa ayaklara ulaştırır Çapa bitkileri ekiminde kullanılan lan bazı ekim makinalarında nda,, tohum boruları ekici ayakla birlikte imal edilir Tahıl l ve benzeri bitki tohumlarının ekiminde kullanılan lan makinalarda ise tohum boruları ayrı bir parça şeklindedir Tohum borularının n uygun özelliklerde olmaması tohum dağı ğılım m düzgd zgünlüğünün bozulmasına neden olmaktadır 118

119 Tohum borularında aranan özellikler Tohum boruları çizi açıcıa ayakların hareketine engel olmayacak şekilde ekici düzene bağlanmal lanmalı, Tohum boruları her yöne y bükülebilmeli b ve bu bükülme b sırass rasında içi kesitleri tohum akışı ışını yavaşlatacak veya durduracak şekilde daralmamalı, Tohum borularının n içi yüzeyi tohum akışı ışını engellemeyecek şekilde pürüzsp zsüz z olmalı, Tohum boruları değiştirilen sıra s sayısına göre uzatılıp p kısaltk saltılabilmelidir labilmelidir 119

120 Tohum boruları Kauçuk uk (a), plastik (b) çelik Hunili (c) Teleskopik (d) Helezonlu (e, f) 120

121 Çizi AçıcıA Ayaklar Ekim makinalarının önemli parçalar alarından biri olan ayakların n görevi, g tohumların n yerleşece eceği çizileri açmak, a tohumları çimlenme koşullar ullarına uygun olarak çiziye yerleştirmek ve üzerlerini toprakla kapatmaktır 121

122 Çizi Ayağı 122

123 Ayaklarda Aranan Özellikler Farklı toprak ve tohum yatağı hazırl rlık koşullar ullarında tıkanmadan t çalışabilmelidir, Tohum, toprak ve iklim özelliklerine uygun değişik ik ekim derinliklerine ayarlanabilmelidir, Su hareketini hızlandh zlandırmak için i in çizi tabanını hafifçe e bastırabilmeli ve tohumu nemin yeterli olduğu u toprak katmanına na bırakabilmeli, b Su kaybını önlemek, çimlenmeyi ve çıkışıışı sağlamak için i in tohumların üzerini gevşek ek kabarık toprakla örtebilmeli, Tohum ile toprak arasında teması sağlayabilmeli, Ayakların n sökülüp s p takılmas lması ve yeni sıra s aralıklar kları için in ayarlanması kolay olmalı 123

124 Toprağa a batma açısına a göre g ayaklar Dar açılıa ayaklar: Çapa ayaklar, Çizel ayaklar Geniş açılı ayaklar: Balta ayaklar Diskli ayaklar Tek diskli ayaklar Çift diskli ayaklar 124

125 Çizel ayaklar Toprağı yararak kabartan dar uçu demirli kültivatk ltivatör ayaklarına benzerler Daha çok sıra s arası dar olan tahıl l ekim makinalarında nda tercih edilmektedir Tohum, uçu demirinin arkasından çiziye düşer 125

126 Çapa Ayaklar Đyi işlenmii lenmiş toprakta iyi tutunur ve bitki artıklar klarını yüze çıkarırlar, rlar, Sert topraklarda kesek çıkardıkları için in tohum iyi kapanmaz, Tesviyesi düzgd zgün n olmayan topraklarda ise tohumları aynı derinliğe yerleştiremezler Fazla anızl zlı alanlarda çabuk tıkanırlar, fazla nemli topraklarda ise çalıştırılamazlar 126

127 Çapa Ayaklar Üstü kurumuş ya da fazla otlanmış topraklarda batma yeteneği i diğer gömücüg ayak tiplerine göre g fazladır Çapa ayaklar sürekli s toprağa a batmaya çalıştıklarından, toprağı yukarı kaldırır r ve üst toprak katmanını karış ıştırır Bu durum özellikle kurak bölgelerde b nem kaybını arttırır Yüksek hızla h çalıştırıldıklarında ekim derinliğinde inde de büyük b k sapmalar ortaya çıkar Son yıllarda y kullanım m alanı oldukça a azalmış ıştır 127

128 Balta ayaklar Geniş batma açısından a dolayı bileşke direnç kuvveti, ayağı topraktan çıkmaya zorladığı ığından ekim derinliği i ek yükle y artırılabilir Bu nedenle açılan a çizinin tabanı hafifçe e bastırılır; r; bu etki balta ayakların önemli bir üstünlüğünü oluşturur Balta ayaklarda, tohum yatağı iyi bir şekilde hazırland rlandığında oldukça a iyi bir ekim derinliği düzgünlüğüne ne ulaşı şılır Kuru, kesekli, otlu, köklk klü ve fazla nemli topraklarda etkin çalışamazlar, ayak çiziden çıkar Balta ayaklarla çok yüzlek ekim yapılabildi labildiğinden, inden, ekim derinliği i az olan tohumların n ekiminde başar arılı bir şekilde kullanılabilirler. labilirler. 128

129 Sert dökümden d yapılm lmış bir göğüs g s kısmk smı ile buna bağlanm lanmış olan iki yan kanatçıktan ktan oluşur ur Kanatçıklar arasında içine i ine tohum borusunun yerleştirildi tirildiği i bir huni yer alır Daha çok çapa bitkilerinin ekiminde tercih edilir Ayakların n uzunluğu u mm, derinliği i mm arasındad ndadır Balta ayaklar 129

130 Kazayağı şekilli ayaklar Bant ekim makinalarında nda kullanılır Geniş uçlu kültivatk ltivatör ayaklarına benzer Toprağı yırtarak geniş çizi açarlararlar Tohumlar, ayağı ğın gövdesine bağlı ana tohum borusundan geniş uç demirinin altına yerleştirilen tohum boruları yardımıyla yla çiziye bant halinde bırakb rakılır 130

131 Diskli ayaklar Diğer ayaklara kıyasla k kesekli, kuru veya nemli toprak koşullar ullarında daha rahat çalışabilirler Diskli ayaklar dönerek d çalıştıklarından kesek ve bitki artıklar klarından tıkanmazlart Kendi kendilerini temizlerler Çok sırals ralı ekim makinalarının yüksek hızla h çalıştırılırlarrlar Diskli ayaklarla yüzlek ekim yapılamaz. Bu nedenle küçük üçük k tohumların n ekiminde kullanım alanı sınırlıdır 131

132 Tek Diskli Ayaklar Tek diskli ayak, yön y n açısıa 3-8 arasında değişen en bir içbükey i çelik bir disk ve tohum borusunun sokulduğu u bir huniden oluşur ur Ekim derinliği i tek düze d değildir Kuru ve nemli toprağı birbirine karış ıştırdığı için in özellikle kuru tarım m bölgelerinde b çimlenme için in uygun olmayan bir ortam yaratır Tek diskli ayaklar ülkemizde yapılan tahıl l ekim makinalarında nda yaygın n olarak kullanılmaktad lmaktadır 132

133 Çift diskli ayaklar, aralarında belirli bir açı a (9-11 o ) bulunan iki düz d z veya konkav disk ve diskler arasındaki boşlu luğa yerleştirilmi tirilmiş bir tohum borusu hunisinden oluşur ur Ayaklar toprağı iki yana iterek toprağı ğın n alt ve üst katmanlarını karış ıştırmadan çizi açara ar Açılan çizi geniş olduğu u için i in tohumların n kapatılmas lması, ayakların n arkasına bağlanan kapatıcı zincirlerle sağlan lanır Çift Diskli Ayaklar 133

134 Çift Diskli Ayaklar Disklerin birbirine değdi diği i nokta, ön n tarafta ve çizi tabanının n biraz yukarısındad ndadır Çift diskli ayaklarla açılan a çizinin ortasında, bir sırt oluşur ur ve bu sırts rtın n yüksekliy ksekliği i iki diskin değme noktasının n yüksekliy ksekliğine ine bağlıdır Değme noktası ne kadar yüksek y olursa oluşan sırtın n yüksekliy ksekliği i ve çizi genişli liği i de o oranda artar Buna bağlı olarak tohumların n yatay ve düşey d dağı ğılım m düzgd zgünlüğü bozulur 134

135 Çift Diskli Ayaklar Açılan çizinin genişli liği, i, ayağı ğın n disk çapına, diskler arasındaki açıya a ve disklerin değme noktasının n yüksekliy ksekliğini ini belirleyen açıya a bağlıdır Disklerin her ikisi de aynı çapta veya farklı büyüklükte kte olabilir Disk çapları mm, kalınl nlıkları 3-6 mm arasında değişir ir Çift diskli ayaklar, her türlt rlü iklim ve toprak koşullar ullarında kullanılabilirler labilirler 135

136 Diskli Ayaklar Bitki artığı fazla olan veya doğrudan ekim makinalarında nda daha iyi bir tohum yatağı için in çift diskli ayağı ğın önünde nde bitki parçalay alayıcı bir üçünc ncü disk kullanılabilmektedir labilmektedir 136

137 Tek tohum ekim makinalarında nda ekici ayakların çalışma derinliği i ayarı, yay baskısıyla ve baskı tekerlekleri yardımıyla yla yapılabilmektedir 137

138 Baskı Tekerlekleri Ekim makinalarında nda genellikle ekici ayağı ğın n arkasına bağlanan baskı tekerleklerinin görevleri, g tohumun bırakb rakıldığı çizi üzerindeki toprağı bastırarak tohumla daha iyi temasını sağlamak çiziye yerleştirilen tohumun üzerini toprakla örtmek, çiziyi kapatmak, çizi üzerinde özel profil oluşturmak, ekim derinliğini ini ayarlamak, ekici ünite veya diğer mekanizmalara hareket sağlamak 138

139 Geniş düz baskı tekeri Dışa konkav baskı tekeri Đçe konkav baskı tekeri V şekilli dar baskı tekeri Açılı çift baskı tekeri Đki dar parçalı baskı tekerleği Çift düz baskı tekerleği 139

140 Baskı Tekerlekleri Tahıl l ekim makinalarında nda baskı tekerlekleri tek parçal alı, Bazı tek tohum ekim makinalarında nda ise çift parçal alı olanları tercih edilir Tek parçal alı baskı tekerlekleri tohumları üstten, çift parçal alı olanlar ise iki yandan çizi tabanına na doğru sıkışs ıştırırlar rlar Baskı tekerlekleri saçtan şekillendirilerek yapılır, çoğunlukla üzerleri lastikle kaplanır ve çapları mm arasında değişir ir 140

141 Kapatıcılar Çizi açıcıa ayağı ğın n veya baskı tekerleğinin arkasına yerleştirilir, tohum çizisinin gevşek ek bir toprakla kapatılmas lmasını sağlarlar Çoğunlukla iki parçal alı yapılan kapatıcılar, toprağı çizi kenarlarından ndan ortaya doğru iterek çalışırlar Kapatıcılar, diskli, demir çubuk, tırmt rmık k veya içi içe geçmi miş zincir şeklinde yapılmaktad lmaktadır Baskı tekerleği i kullanılmayan lmayan bazı tahıl l ekim makinalarında nda kapatıcılar ekici ünitelerin arkasına bağlanmaktad lanmaktadır. 141

142 Diskli kapatıcı Tırmıklı kapatıcı Uç demirli kapatıcı Zincirli kapatıcı 142

143 Hareket İletim Sistemleri Ekim makinalarında nda ekici düzenler; d makina tekerleğinden, traktör r kuyruk milinden veya ayrı bir motordan hareket alarak çalışırlar Uygulamada daha çok ekici düzenler d makina tekerleğinden hareketlidir Hareketin ekici düzenlere d iletilerek düzgd zgün n ve isteğe e uygun bir ekimin gerçekle ekleşebilmesi ebilmesi için i in çeşitli tip dişli sistemleri kullanılır Ekici düzenlerin d hareketi ekilen tohumun cinsi, ekim koşullar ulları ve makina özelliklerine göre g düzenlenir. 143

144 Hareket İletim Sistemleri Ekim makinalarında nda kullanılan lan dişli sistemlerinin, ekimi yapılan her tip tohum için i in ekici düzenlerin d başar arılı çalışmalarını sağlamalar lamaları bakımından bazı özelliklere sahip olmaları gerekir. Dişli sisteminin basit yapıda, sürtünmeye karşı dayanıkl klı olması ve değişik ik ekim normlarına na göre g kolaylıkla kla ayarlanabilmesi gerekir Makinanın tekerleği i ile ekici mil arasındaki iletim oranı değiştirme düzenleri d ekim makinalarının hem tohum ve hem de gübre g atma düzenleri d için i in kullanılır 144

145 Hareket İletim Sistemleri 1. Basit kademeli hareket iletim sistemi 2. Çok kademeli hareket iletim sistemi Norton dişli, Konik dişli, Planet dişli, 3. Kademesiz hız h z değiştirme sistemi Konik kasnaklı, Parmaklı tip hareket iletim sistemleridir. 145

146 Basit kademeli hareket iletim sistemi Üzerinde ekim normu ayarı yapılabilen ekicilere sahip makinalarda kullanılmaktad lmaktadır Tekerlek ile ekici mil arasındaki hareket iletimi 1/2, 1/3 veya 1/5 gibi oranlarda değiştirilmektedir Ekim makinası tekerleğinden hareket alan dişli (1) ara dişliler (2, 3, 4) üzerinden ekici mile hareket veren dişliye (6) hareketi iletir 146

147 Norton Dişli Sistemi Sistem, tohum deposu ile ekici mil arasına yerleştirilir Tekerlek milinden bir ara dişli (Z1/Z2) grubu ile alınan hareket birinci mile ulaştırılır Bu mil üzerindeki bir diğer dişli çifti (Z3) ise ikinci ara mil (II) üzerinde sıralanmış değişik ik çaplı dişli gruplarından biri üzerine getirilir Bu dişli grubunu taşı şıyan ikinci ara mil hareketi yine bir dişli çifti ( Z4/Z5) üzerinden ekici mile iletir Birinci ara mil üzerinde seçenekli enekli olarak iki veya üç dişli grubu kullanılarak larak hız h z kademeleri 30 a kadar çıkartılabilir Hatta gelişmi miş makinalarda bu hız h kademeleri 72 ye kadar yükseltilmiştirtir Sistem açıkta a veya yağ banyolu bir dişli kutusu içerisine i yerleştirilmektedir 147

148 Konik Dişli Sistemi Ekici milin dönüd hızı, makina tekerleğinin aksı üzerinde bulunan çok kademeli konik dişli (Z1) yardımı ile ayarlanır Konik dişlinin her kademesi ayrı bir dişli gibi çalışır Kare mil üzerinde kayan ayar dişlisi (Z2), ayarlanmak istenilen ekim normunu verecek iletim oranı için, in, konik dişli üzerinde gezdirilerek kademelerden birisi üzerinde durdurulur Hareket bir konik dişli çifti (Z3/Z4)ve zincir dişli (Z5/Z6) üzerinden ekici mile ulaşı şır Yağ banyolu bir dişli kutusu içerisinde çalıştırılır 148

149 Planet Dişli Sistemi Tekerlek milinden alınan hareket bir ara dişlisi üzerinden farklı çaplarda olan iki adet kavrama dişlilerine gelmekte ve buradan planet dişlilerine iletilmektedir Planet dişliler güneg neş dişlisini döndd ndürerek ekici mile hareketi iletir Bu şekilde düzenlenen d bir hareket iletim sisteminde dört planet dişli iki farklı çaptaki kavrama dişlileri ile hareketlendirilerek, güneg neş dişlisi (2 x 4 = 8) farklı hızda döndd ndürülebilmektedir 149

150 Konik Kasnaklı Hareket İletim Sistemi Kademesiz devir değiştirme sistemidir iki konik kasnak ile bunlar üzerinde ileri-geri kaydırılabilen bir çelik bilezikten oluşmaktad maktadır Çelik bilezik bir vidalı ayar kolu ile birbirine göre g ters yerleştirilmi tirilmiş konik kasnaklar üzerinde kaydırılarak tekerlek ile ekici mil arasındaki iletim oranının değiştirilmektedir Ekim makinası tekerlek aksından hareket alan kasnak bilezik yardımıyla yla dönüd hareketini diğer kasnak üzerinden ekici mile iletir Kademesiz konik kasnaklı hareket iletim sistemi, tekerlek ve ekici mil arasına yerleştirilen özel bir kutunun içinde i inde bulunur 150

151 Tek tohum ekim makinalarında nda ekim makinası tekerleğinden alınan hareket bir zincir dişli sistemi veya mafsal aracılığı ığıyla ekici mile iletilir 151

152 Mafsallı Hareket İletimi 152

153 Çizek Sıraya ekim makinalarında nda tarla sonu dönüşlerinde d sıralar arası uzaklığı eşitlemek için i in kullanılır Dönüş sonrası traktör ön tekerleğinin izleyeceği i yolu önceden çizer Đç bükey çelik bir disk veya uç demiri şeklinde yapılır r ve ekim makinasının iki yanına na uzunluğu u ayarlanabilen bir kolun ucuna takılırlar Ekim anında nda çizeklerden biri traktörün n izleyeceği i yolu belirlerken diğeri çalışmaz 153

154 Çatı ve Tekerlekler Ekim makinasını parçalar aları üzerine bağlan lanır Köşebent, I profil ya da boru malzemeden yapılır Genellikle iki lastik tekerlek üzerine bindirilir Traktörle rle çekilen makinalarda çatıya çeki oku, asılır r tip ekim makinalarında nda ise üç nokta askı düzeni bağlan lanır Tahıl l ekim makinalarının bir çoğunda çatının n arka kısmk smına gezinti platformu bağlanm lanmıştır Tek tohum ekim makinalarında nda çatı,, birden fazla ünitenin bağlanmas lanmasını sağlayacak şekilde özel bir borudan üretilmektedir 154

155 Ayarlanan sıra s arası uzaklığ ığa a göre g ekim üniteleri kelepçelerle elerle bu boruya bağlan lanır Özellikle işi genişli liği uzun olan ekim makinalarında nda çatı, yanlara veya üste katlanabilir özellikte yapılmaktad lmaktadır 155

156 Yol Konumu 156

157 Yol Konumu 157

158 Paralel bağlant lantı sistemleri Ekici ünitelerin birbirinden bağı ğımsız z olarak arazi koşullar ullarına göre g hareket etmelerini ve eşe ekim derinliğinde inde çalışmalarını sağlar Bağlant lantı eklemli bir şekilde yapılır r ve her ünite çatıya paralel iki lama ile oynak olarak tutturulur Đşlenmi lenmiş alana ekim yapan klasik ekim makinaları (a), doğrudan ekim makinaları (b) ve küçük üçük k tohum ekim makinalarında nda (c) farklı yapısal özelliklerdeki ekici üniteleri makinanın çatısına bağlanmas lanmasını sağlar 158

159 159

160 Paralel bağlant lantı 160

161 Ekim Makinasının Diğer Yardımc mcı Parçalar aları makinanın yol ve işi konumunu ayarlayan kaldırma rma-indirme düzenleri, d ekim derinliği i ayarı için in kullanılan lan ek ağırlıklar, yedek tohum kutuları, hareket kontrol sistemleri, ekilen alanı gösteren dekar sayıcı, elektronik ekim kontrol sistemleri vb. 161

162 Elektronik ekim kontrol sisteminin traktör r ve ekim makinasına bağlant lantı durumu 162

163 Doğrudan Ekim Makinaları Toprak yüzeyinin y ön n bitki kalınt ntılarıyla kaplı olduğu u alanlarda, işlenmemiş toprağa a ekim yapmak üzere özel olarak geliştirilmi tirilmiştir 163

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ EKİM - DİKİM ALET VE MAKİNELERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Kadir YİĞİT EKİM MAKİNALARINDA ELEKTRONİK TABANLI TOHUMLAR ARASI UZAKLIK ÖLÇME SİSTEMİ TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI ADANA, 2006 ÇUKUROVA

Detaylı

KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI

KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI ÖZET KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI Erdem AYKAS 1 Engin ÇAKIR 1 Harun YALÇIN 1 Bülent OKUR 2 Yıldız NEMLİ 3 Ahmet ÇELİK 4 Son yıllarda dünya da ve ülkemizde toprağın,

Detaylı

14.Şeker Pancarı Ekim Makinaları

14.Şeker Pancarı Ekim Makinaları Pancar tohumları büyüklükleri ve çimlenme yetenekleri farklı tohumlardır. İri tohumlar fazla embriyolu olup çimlenme yüzdeleri yüksektir. Küçük tohumlar ise tek embriyolu olup çimlenme yetenekleri düşüktür.

Detaylı

MOTORLU TESTERELER. Motorlu Testerelerin Sınıflandırılması

MOTORLU TESTERELER. Motorlu Testerelerin Sınıflandırılması MOTORLU TESTERELER Tarihçesi; Alman mühendis Andreas Stihl, 1926 yılında elektrikli zincir testere, 1929 yılında ise benzinli zincir testereyi geliştirerek patentini almış ve kurduğu fabrika ile seri üretime

Detaylı

T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK KÜLTÜREL BAKIM ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

BUĞDAY TARIMI. Dr. Sami SÜZER Yetiştirme Tekniği Böl. Başk. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü e-mail : samisuzer@ttae.gov.tr

BUĞDAY TARIMI. Dr. Sami SÜZER Yetiştirme Tekniği Böl. Başk. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü e-mail : samisuzer@ttae.gov.tr BUĞDAY TARIMI Dr. Sami SÜZER Yetiştirme Tekniği Böl. Başk. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü e-mail : samisuzer@ttae.gov.tr 1. Buğday ın Türkiye, Trakya ve Edirne İçin Önemi: Hızla artan ülke nüfusumuzun

Detaylı

ÜLKEMİZDE SEBZE TOHUMCULUĞU

ÜLKEMİZDE SEBZE TOHUMCULUĞU ÜLKEMİZDE SEBZE TOHUMCULUĞU Ülkemiz, yaklaşık olarak 25 milyon ton sebze üretimi ve 800 ha ı aşan üretim alanı ile önemli sebze üreticileri arasında yer almaktadır. Bu üretim miktarı ile Avrupa ülkeleri

Detaylı

İMALAT İŞLEMLERİ II DERS NOTLARI

İMALAT İŞLEMLERİ II DERS NOTLARI 1 İMALAT İŞLEMLERİ II DERS NOTLARI 4. KESİCİ TAKIM BİLGİSİ VE KESİCİ TAKIM SEÇİMİ Talaşlı imalatta, iş parçalarının istenilen boyutta ve şekilde üretilebilmesi için iş parçası üzerinden uygun bir şekilde

Detaylı

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI 2.1. GİRİŞ Materyal Transportu Materyal Transport Enstitüsü tarafından (MHI) tarafından şöyle tanımlanmıştır. Materyal ve ürünlerin üretimi,

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

GENEL SULAMA. Zir.Yük.Müh. Alper BAYDAR. Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Kampüsü Su Yönetimi Bölümü

GENEL SULAMA. Zir.Yük.Müh. Alper BAYDAR. Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Kampüsü Su Yönetimi Bölümü GENEL SULAMA Zir.Yük.Müh. Alper BAYDAR Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Kampüsü Su Yönetimi Bölümü Tarsus-MERSİN Erdemli-2013 1 Sulama Nedir? Bitki gelişimi için gerekli

Detaylı

Şekil 1 Talaş kaldırma işlemi

Şekil 1 Talaş kaldırma işlemi TALAġLI ĠMALAT YÖNTEMĠ Hammadde halindeki bir malzemeye belirli bir şekil vermek için ucu (ağzı) keskin takımlar yardımıyla parça üzerinden küçük parçacıklar halinde malzeme kaldırma işlemidir, kaldırılan

Detaylı

Bu proje AB tarafından desteklenmektedir This project is funded by the EU. Süs Bitkileri Sektörü. Yatırım. El Kitabı

Bu proje AB tarafından desteklenmektedir This project is funded by the EU. Süs Bitkileri Sektörü. Yatırım. El Kitabı Bu proje AB tarafından desteklenmektedir This project is funded by the EU Yatırım Süs Bitkileri Sektörü El Kitabı önsöz Ülkemizde dış mekan süs bitkileri üretiminde ve satışında başta Marmara, Ege ve

Detaylı

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR:

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR: T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR: İLYAZ İDRİZOGLU M0220086 SUNAY DOĞAN M0120014 DANIŞMAN:

Detaylı

1. ASENKRON MOTORLAR

1. ASENKRON MOTORLAR 1. ASENKRON MOTORLAR Sanayi tesislerinde elektrik enerjisini dairesel harekete çevirebilmek için motorlar kullanılır. Motor sargılarına verilen alternatif akımın meydana getirdiği döner manyetik alanın

Detaylı

www.cevtekmuhendislik.com

www.cevtekmuhendislik.com www.cevtekmuhendislik.com Çevre Sorunlarına Odaklı ve Daha Verimli Çözümler VİZYONUMUZ Günümüz şartarından kaynaklı ortaya çıkan çevre problemlerinin çözümü adına mevcut sistemlerin beraberinde yeni tasarımlar

Detaylı

SERA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI UYGULAMA ESASLARI, RİSK İNCELEME VE POLİÇE SERALARDA HASAR TESPİTİ, UYGULAMA ESASLARI

SERA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI UYGULAMA ESASLARI, RİSK İNCELEME VE POLİÇE SERALARDA HASAR TESPİTİ, UYGULAMA ESASLARI Ferit Şentürk İşletici Şirket Bölge Müdür Yardımcısı SERA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI UYGULAMA ESASLARI, RİSK İNCELEME VE POLİÇE SERALARDA HASAR TESPİTİ, UYGULAMA ESASLARI 1. SERALAR 1.1.SERANIN TANIMI Sera

Detaylı

1. GİRİŞ. 1.1. Kalite çalışmalarının tarihsel gelişimi

1. GİRİŞ. 1.1. Kalite çalışmalarının tarihsel gelişimi 1. GİRİŞ Günümüz teknoloji çağında endüstri ve ticaretin globalleşmesi, rekabeti de beraberinde getirmiş, kalite ise rekabetin en önemli unsuru olmuştur. Tüketici alışkanlıklarının, en iyi kaliteyi en

Detaylı

MODÜL DEĞERLENDİRME...36 CEVAP ANAHTARLARI...37 KAYNAKÇA...38

MODÜL DEĞERLENDİRME...36 CEVAP ANAHTARLARI...37 KAYNAKÇA...38 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...iii GİRİŞ...1 ÖĞRENME FAALİYETİ - 1...3 1. TOHUMLA ÜRETİM...3 1.1. Tanımı ve Kullanım Nedenleri...3 1.2. Tohum Çimlendirme Ortamları...4 1.2.1. Açık Alanda...4 1.2.2. Kapalı Alanda...6

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Yayın No: 43 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak

Detaylı

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 22 BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 2.1 GİRİŞ Kapalı mekânlarda çok sayıda insanın bulunuşu, endüstriyel ortamlarda ise bazı uygulamalar yüzünden kirlenen hava sürekli veya geçici olarak yenilenmek zorundadır.

Detaylı

ORGANĐK K TARIMDA TOPRAK VERĐML MLĐLĐĞĐĐĞĐ VE KORUNMASI

ORGANĐK K TARIMDA TOPRAK VERĐML MLĐLĐĞĐĐĞĐ VE KORUNMASI ORGANĐK K TARIMDA TOPRAK VERĐML MLĐLĐĞĐĐĞĐ VE KORUNMASI Prof. Dr. Nurgül l TÜREMT REMĐŞ Bitki besin maddeleri toprak verimliliğini ini tayin eden faktörler Bitkiler için i in mutlak gerekli besin maddeleri

Detaylı

Rieter İplikcilik El kitabı Cilt 5. Rieter İplikçilik El Kitabı. Cilt 5 Rotor İplikçiliği. Heinz Ernst

Rieter İplikcilik El kitabı Cilt 5. Rieter İplikçilik El Kitabı. Cilt 5 Rotor İplikçiliği. Heinz Ernst Rieter İplikcilik El kitabı Cilt 5 Rieter İplikçilik El Kitabı Cilt 5 Rotor İplikçiliği Heinz Ernst Yayıncı Rieter Machine Works Ltd. Copyright 2011 by Rieter Machine Works Ltd., Klosterstrasse 20, CH-8406

Detaylı

Çınar Ziraat tarafından yazıldı. Cumartesi, 10 Ekim 2009 18:33 - Son Güncelleme Çarşamba, 05 Ocak 2011 19:58

Çınar Ziraat tarafından yazıldı. Cumartesi, 10 Ekim 2009 18:33 - Son Güncelleme Çarşamba, 05 Ocak 2011 19:58 Ülkemizde Şeker Pancarı tarımı, şeker pancarı üretimiyle geçimini temin eden yaklaşık 500 bin çiftçinin, diğer bir ifadeyle 3 milyon insanın yanısıra; tarım, hayvancılık yani yem, ilaç, et, süt, nakliye

Detaylı

TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ EL KİTABI

TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ EL KİTABI TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ EL KİTABI Yaşar ÇİFTÇİ İSTANBUL GÜMRÜK LABORATUVAR MÜDÜRÜ TEKSTİL LABORATUVARININ SORUMLU OLDUĞU FASILLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR Fasıl No 41 Fasıl Başlığı 42 Deri Eşya; Saraciye Eşyası

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seraların Planlanması) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seraların Planlanması) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seraların Planlanması) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Seraların planlanmasında dikkate alınacak ilkeler Seralar tarım işletmesinin

Detaylı

Toprak her zaman çok çalışmanın karşılığını verir!

Toprak her zaman çok çalışmanın karşılığını verir! ÜRÜN YELPAZESİ Toprak her zaman çok çalışmanın karşılığını verir! Egidio ve Giorgio Maschio 1964 yılında Maschio Gaspardo için yepyeni bir sayfanın başladığı casetta delle frese den, dünyanın her köşesine

Detaylı

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I ve MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY KİTABI İÇİNDEKİLER

Detaylı