Adalet NATO DEFOL! Adalet. Adalet. TÖVBE ETMED LER D REND LER, SAVAfiTILAR VE fieh T OLDULAR Emperyalizme, faflizme karfl mücadelemiz sürüyor!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adalet NATO DEFOL! Adalet. Adalet. TÖVBE ETMED LER D REND LER, SAVAfiTILAR VE fieh T OLDULAR Emperyalizme, faflizme karfl mücadelemiz sürüyor!"

Transkript

1 Ekmek ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 113 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) EMPERYAL ST L DERLER, HUZUR Ç NDE TOPLANAMAYACAK! Vatanseverler; öfkemiz ve kararl l m zla zirveyi engellemek için mücadeleyi yükseltelim! NATO DEFOL! Hüseyin Çukurluöz, Bekir Baturu emperyalizmin ve AKP nin tecritine karfl direniflin fiehitleri oldular H. Hüseyin Poyraz Halk kurtulufl savaflç s yd, Tokat da lar nda flehit düfltü Adalet ISSN: X 103 Ekmek ve Adalet TÖVBE ETMED LER D REND LER, SAVAfiTILAR VE fieh T OLDULAR Emperyalizme, faflizme karfl mücadelemiz sürüyor!

2 Türkiye solu, anti-emperyalist gelene ini sürdürme sorumlulu uyla karfl karfl yad r Türkiye solu nun emperyalizme karfl onurlu bir mücadele tarihi vard r. Anti-emperyalist mücadele denilince, bu ülkede herkesin akl na önce devrimciler gelmifltir. Daha genel anlamda, solun emperyalizme karfl l ve sa n emperyalizmin ufla olmas bu ülke siyasetinin tart fl lmaz bir gerçe i olagelmifltir. Bu ülkenin devrimcileri, dünyan n neresinde olursa olsun emperyalizmin gerçeklefltirdi i hiç bir katliam karfl s nda sessiz kalmam fllard r. Emperyalist liderler bu ülkede hiç bir zaman sadece oligarfli taraf ndan karfl lanmam fl, devrimciler de anti-emperyalist eylemleriyle kendi karfl lamalar n yapm fllard r. Döneme, koflullara göre eylemlerin büyüklü ü, küçüklü ü de iflse de, bu anti-emperyalist gelene- imiz de iflmemifltir. Gün geldi Dolmabahçe den denize döktük onlar, gün geldi, coniler tabutlar içinde gönderildi ülkelerine, gün geldi emperyalist savafla karfl yüzbinler olup hayk rd k. Bu gelene i sürdürece iz! Bu gelene i büyüterek, gelifltirerek sürdürmek, Türkiye solunun tarihsel görevidir. Bu gelene i sürdürmek, anti-emperyalist, anti-oligarflik devrimimizi büyütmektir. Son y llarda, sol da AB ci, hatta Amerikanc baz tav rlar n ortaya ç kmas bu tarihe leke sürmüfl, solun anti-emperyalizmini mu laklaflt rm flt r. NATO Zirvesi ne karfl Türkiye solunun öncülü ünde sürdürülen mücadele, gelene- imize düflürülen gölgenin de kald r lmas na hizmet etmelidir. Anti-emperyalist gelene imizin harc militan bir mücadeleyle kar lm flt r. cazet s n rlar içine hapsolan bir mücadeleyle antiemperyalist YDUYUR ÇA I U Haklar ve Özgürlükler Cephesi nden: 26 Haziran da Ankara day z! Öfkemiz, kararl l m z, militanl m z ve kitleselli imizle sesimizi öyle yükseltmeliyiz ki; Bush, Ankara da burnunu dahi ç karacak cesareti bulamamal kendinde. da istanbul da Aksaray da mitingteyiz! Onbinlerin NA- TO Defol sloganlar, Nato toplant - s na kat lmak için gelenlerin kabusu olacak kadar güçlü ç kmal Haziran da emperyalizmin terör örgütü NATO Zirvesine karfl meflru eylemlerimizi ayn kararl - l k, kitlesellik ve militanl kla sürdürmeliyiz... gelenek sürdürülemez! 26 Haziran da Ankara da Bush u konuflturmamak için ç kaca z alanlara. stanbul mitinginde NATO DEFOL! slogan n onbinlerle hayk raca z. Bitmeyecek! Öfkemiz dinmeyecek. 28 ve 29 Haziran da, yani emperyalist katiller NATO VAD S nde halklara kar fl yeni kararlar almak için toplanacaklar günlerde, stanbul un onlar n askeri-siyasi üssü olmayaca n göstermek için devam ettirece iz eylemlerimizi. Kimsenin o günlerde, baflka gündemleri, baflka faaliyetleri olamaz! O günlerde, Nato Zirvesi yap l rken, kapal mekanlarda, piknik alanlar nda paneller(!), konferanslar(!), kamplar(!) yapmak, 27 sinde Vatan da yap lacak mitingle Nato ya karfl eylemlerinin bitece ini ilan etmek, bu mücadeleden kaç flt r. Herkes att sloganlar n arkas nda durmal d r. Piknik alanlar ndaki sözde anti-emperyalist kamp larla, stanbul Nato ya kap lar n kapatm fl olmaz. Sadece oligarflinin izin verdi i eylemlerle Nato Defol maz! 28 ve 29 Haziran da emperyalist liderlerin zirvesine karfl mücadele içinde yer almayan her parti, her sendika, her grup, 30 undan itibaren bunun hesab n vermek zorunda kalacakt r. Bu günlere iliflkin kimsenin baflka gündemimiz vard, baflka faaliyetlerimiz vard, baflka bir program m z çak flt! mazereti olamaz. Kimse bu numaralar yutmaz. Ya orada olunacak, ya da mücadeleden kaçm fl kabul edileceklerdir. Tüm devrimciler, demokratlar, ilericiler, vatanseverler, anti-emperyalist gelene imizi sürdürmek ve gelene imize flanl bir mücadele sayfas daha eklemek için, cüretle, kararl l kla NATO Zirvesine karfl mücadeleye girelim. Mahirlerin, Denizlerin yoldafllar, emperyalizme karfl kurtulufl savafl veren bir halk n çocuklar olarak Türkiye nin emperyalistler için hiç bir zaman tekin bir yer olmayaca n gösterelim! kal r m alevlerin ortas nda da bafl e mem zalime Alev alevdi Mad mak oteli... Oteldeki onlarca can, alev alev yan yordu... Yakan zulmün atefliydi; Zulmün ad gericilikti, yobazl kt... Zulmün ad faflizmdi... Faflizmdi yakan Mad mak ta... Tarih 2 Temmuz 1993, Sivas... Zulme baflkald ran, iflkencelere, zindanlara, rüflvetlere boyun e meyen Pir-Sultan' n topra buras. Pir Sultan flenlikleri için binlerce insan toplanm flt. Pir Sultan n miras n sahip ç kan ayd nlar, sanatç lar oradayd. Semah dönecek, Pir Sultan n isyan türkülerini söyleyeceklerdi. Kontrgerilla da haz rlanm flt ; Pir Sultan bir kez daha asmak, o isyan türkülerini susturmak, o direnifl gelene ini unutturmak istiyordu. Katliam gününün sabah nda ilk önce Aziz Nesin'in kat ld bir toplant ya sald rd lar. Sald r ö leden sonra bir tiyatro oyunu s ras nda tekrarland. Vali, Emniyet Müdürü, Jandarma Alay Komutan sald r lar, hiç bir müdahalede bulunmaks z n izliyorlard... zleyenler yaln z onlar de ildi; Ankara da izliyordu. Onlarca ayd n, sanatç sald r - lardan korunmak için Mad mak Oteli'nde toplanm flt. Aralar nda milletvekili s fat n tafl yan sanatç Arif Sa da vard. Telefonla ulaflabildikleri Ankara'dan yard m istediler. Cumhurbaflkan Süleyman Demirel, çiflleri Bakan 'na Vatandaflla güvenlik Ekmek ve Adalet Ekmek ve Adalet Dergisi Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Mustafa Köflker Genel Yay n Yönetmeni: Gülizar Kesici Adresi: nebey Mahallesi nk lap Caddesi Oto Han 55/54 Aksaray Fatih stanbul rtibat Telefonu: Faks: Hesap No: Y lmaz Bas. Yay. Da. Org. Akbank Yusufpafla fiubesi/ ST Ofset Haz rl k: Y lmaz Yay nc l k Bask : ASPAfi Pazarlama Fiyat : Avrupa: 3 Euro Almanya:3 Euro Fransa:3 Euro sviçre:3 Euro Hollanda:3 Euro INTERNET adresi: adresi: ngiltere: 2.5 Belçika: 3 Euro Avusturya: 3 Euro güçlerini karfl karfl ya getirmeyin! diyerek katliam n önünü açt. Baflbakan Yard mc s nönü de koltu undan bekleyin, gereken yap lacak... diyerek sosyaldemokratlar n tarihi rolünü sürdürüyordu. Faflistlerden, dinci gericilerden oluflan güruh, akflam saatlerinde Mad mak Oteli ni kuflatarak atefle verdi. 34 insan m z diri diri yak ld. Katliam n ard ndan katliam n sorumlular sahte üzüntüler bildirip, Olaylar n failleri cezaland r lacakt r dediler. Nas l bulunacakt ; bafl fail kendileriydi... En aç k davranan Baflbakan Tansu Çiller di; olay bu kadar büyütmek yanl fl, bir futbol maç nda da bu kadar insan ölebilir-... diyordu. Marafl ta, Çorum da, Sivas ta, Gazi de, hapishanelerde biz katledildik, biz yak ld k diri diri. Faflizmi tan mayanlar, Sivas' hiç unutmamal d r. Bürolar m z Diri diri yakmaya devam ettiler o günden sonra da. Bayrampafla da kad nlar m z diri diri yakt lar... F tiplerinin hücrelerine insanlar m z diri diri gömdüler... Pir Sultan a, kapat ld zindanda tövbe et bre z nd k diyen H z r Pafla n n soyu, Cemil Çiçekler, Tayyip Erdo anlar, tövbe edin diye zulmetmeye devam ediyor. Ama teslim alamad lar bizi. Alevlerin ortas nda semah dönüyoruz flimdi. Alevleri, zulmü vuran bir silaha dönüfltürdük. Zulmün önüne tutuflturdu umuz bedenlerimizle barikat örüyoruz. Alevlerin aras nda zafer ifleretlerimizle, yana yana döne döne boyun e meyece imizi hayk r - yoruz. Yap verlag Venloerstr. 507-A Köln Tel: Faks: adresi: Adana- nönü Cad. 7. Sokak K z lay fl Han arkas Özkan Apt. No:10/2 Tel-faks: Ankara- GMK Bulvar Onur flhan Kat: 6 Daire: 151 K z lay Tel-faks: Antakya- Armutlu Mahallesi Elmas Sok. fiaban Kanatl Apt. Kat: 4 D: 6 Tel-faks: Bursa- Baflak Cad. Gür fl Han Daire: 25/4 Heykel Tel-faks: Hopa:Hopa fl Merkezi Zemin Kat No: 1 HOPA Tel-Faks: zmir- Milli-i Kütüphane Cad. No: 17/104 Tepeköylü fl Merkezi Konak/ zmir Tel-Faks: Kocaeli- Hürriyet Caddesi Gakko Kervan Saray flhan Kat:7 No:79 Tel-Faks: Malatya- Dabakhane Mah. Bak rc lar Çarfl s Sar beyo lu flhan Kat:1 No:43 Tel: Mersin- Zeytinlibahçe Caddesi Petek Apartman No:26 Kat:1/3 Mersin Samsun- Talimhane Cad. Bozluolcay fl Han Kat: 3/42 Tel-faks: Trabzon- Kemerkaya Mah. Kundurac lar cad. Dedeo lu sokak Pustular iflhan Zemin Kat No:4 Tel-faks:

3 Ekmek ve Adalet çindekiler 3.. NATO nun avukat, faflizmin uygulay c s Il ml slam 5... AKP tecritle katlediyor; D RENECE Z Abdi pekçi Direnifli NATO DEFOL! Yaflayan ölüler ülkesi Tövbe etmeyece iz Duyarl bir gençli in federasyonu olaca z flte AKP demokrasisi! As l suçlu aldanmaya haz r olan AB dir Erdo an n korumas bafl iflkenceci Polis numaralar Direnifl iflbirlikçili e izinvermiyor 33.. Emperyalizmin halklara karfl terör örgütü NATO Delil transferi ve delil yaratma hukuksuzlu u kan tland Hukuksuzluk Türkiye ve Avrupa da teflhir ediliyor Ve gerçek... Suçlar dernek üyeli i Devletin sopas, faflizmin gerçek yüzüdür Halklar n hakl, meflru haklar karfl s nda tarafs zl k olmaz Logosunda Halk n Sesi yazan Birgün kimin sesi? Solun bafl na bela tipler! Kürt milliyetçili i bar fl flte sahte belgelger / bölüm Resistanbul eylemlerini sürdürüyor Kahrmanlar ölmez NATO nun avukat, faflizmin uygulay c s Il ml slam 22 Haziran sabaha karfl s ralar nda tutuflturdular bedenlerini; yanlar nda de ildik, kimse yanlar nda de ildi, çünkü TECR T edilmifllerdi; ama alevler aras nda hayk rd klar sloganlar kulaklar m zla duymufl gibi biliyoruz; Tecrite son verin... dediler. Yaflas n Ölüm Orucu Direniflimiz slogan n belki yüzüncü kez tekrarlad lar ve illa ki, Kahrolsun Faflizm diye, Kahrolsun Emperyalizm diye bitirdiler sözlerini. Çünkü onlar çok iyi biliyorlard ki, direndikleri emperyalizm ve faflizmdir. Bu mücadele onlarlad r. F tiplerini yapan ve sürdüren de onlard r. AKP, Amerikan ve Avrupa emperyalizminin tam deste ini arkas na alarak tüm muhalif düflünceleri yoketme sald r s n sürdürüyor. Sald r Adalet Bakan n n, medyadaki oligarflinin sözcülerinin a z ndan tövbe edin, haddinizi bilin, hiç bir fley isteyemezsiniz sözleriyle alenilefltirilmifltir. ABD si, AB si, AKP si, MF si, NATO su, TÜS AD, Genelkurmay, burjuva medyas yla emperyalizm ve oligarfli bir bloktur; bu blok, hak isteyen, ba ms zl k, demokrasi isteyen, adalet isteyen herkesi DÜfiMAN görmektedir. Düflman n en tehlikelisi ise, devrimcilerdir. Çünkü emperyalizm ve oligarfli blokunun oyunlar n bozuyor devrimciler. Emperyalizme karfl ba ms zl k bayra n dalgaland r yorlar. Sahte solculu un, demokratlar n dünden raz oldu u, demokrasicilik oyunu nun içyüzünü sergiliyorlar. AB nin ve AKP nin ve Avrupac lar n demokrasi maskesini düflürüyorlar. F tiplerinde iki devrimci tutsak daha katledildi. Tecriti uygulayanlara, onaylayanlara veya tecrit karfl s nda susanlara bak n; hepsi maskesini düflürdüklerimizdir. Siyaset sahnesi riyakar demokrasi savunucular ndan geçilmiyor. Her türlü uflakl k, her türlü teslimiyet, demokrasi, özgürlükler, insan haklar ad na yap l yor. Ülkemizi Avrupa emperyalizminin kuca - na oturtmay savunanlar, bunu demokrasi için diye allay p pulluyorlar. Bunlar n içinde sa c lar da var, sözde solcular da. Demagojinin, riyan n s n r yok. Irak ta Amerikan müdahalesi bile insan haklar, özgürlük ad - na desteklenmeye kalk fl lmad m?.. Biz bu oyunlar bozuyoruz. Oysa devrimciler olmasa, iflbirlikçi AKP ülkemizi toptan parselleyip sunacak emperyalistlere, devrimciler olmasa Irak a ne güzel asker gönderecekti, devrimciler olmasa IMF programlar daha pürüssüz uygulanacak... Demokrat, solcu görünen Avrupa misyonerleri de ayn flekilde düflünüyor; devrimciler olmasa ne güzel sivil toplumculuk yapacak, kendilerini ister sosyalist, ister komünist olarak pazarlay p gül gibi solculuk oynay p yaflayacaklar... Ama iflte olmuyor; tecritte direniflte flehit düflen her devrimci AKP nin katilli ini hayk r yor. fiehit düflen her devrimci sahte solcular n riyakarl n hayk r yor. NATO ya, ABD ye, AB ye karfl ülkemizin meydanlar nda devrimcilerin sesi yükseliyor. Ve devrimciler, hala, küreselleflme, Avrupa Birli i aldatmacalar na prim vermeden, flu veya bu gerekçeyle hiç bir düzen partisinin, düzen gücünün ya c l n yapmadan, devrim, sosyalizm fliarlar n yükseltmeye devam ediyorlar. Bugün kimileri, AKP nin Türkiye yi Avrupa Birli i üyeli ine götürdü ünü, dolay s yla demokratiklefltirdi ini iddia edip, AKP karfl s nda hay rhah bir tutum tak n yor. Yan lg lar apaç kt r. AKP nin gündeminde demokrasi, hukuk, özgürlükler yoktur. AKP, Amerikan emperyalizminin AB deki Truva at, Ortado u daki tafleronudur. Emperyalistlerin istedi i her fleyi verme politikas sonucunda emperyalizmin tam deste ini alm fl ve bu destekle de içeride halka, devrimcilere karfl tasfiye ve imha politikas n sürdürmektedir. ABD, Irak yak p y karken, ABD nin Türkiye deki avukat AKP dir. ABD, Büyük Ortado u Projesi ad alt nda tüm Ortado u yu Irak a benzetmek

4 isterken, bu role en çok gönüllü olan AKP dir. Bir çok kesim NATO nun varl n sorgularken, bugün NATO nun avukatl n da AKP üstlenmifltir. AKP nin NATO Zirvesi ni sahiplenifli, sadace basit bir evsahipli i de il, suç ortakl - d r. Düzen islamc lar n n emperyalizmin avukatl rolü yeni de ildir. Devrimciler, 6. Filo yu denize dökerken karfl lar nda islamc güruh vard. Ülkemizi NATO ya sokan Menderes iktidar n n bafl destekçisi de, Morrison Süleyman y llarca iktidar koltu unda tutan da yine islamc lard. Düzen islamc l, emperyalizmi destekledi- i ve emperyalizm taraf ndan da desteklendi i bu süreç boyunca güçlenmifl ve nihayet Özallar, Demireller i destekleme politikas n afl p kendileri iktidara talip olmufllard r. ktidara talip olurken de, islamc l klar n emperyalizme uyum sa layacak flekilde törpülemifl, yeni kal plara dökmüfllerdir. AKP bu yeni kal b n partisi, l ml islam bu yeni kal b n ad d r. Dini kullanarak SERMAYE yapm fl, dini kullanarak iktidar gücü olmufl ve flimdi de dini kullanarak iktidarlar n sa lamlaflt rmaya çal flmaktad rlar. AKP, Amerika ya diyor ki, bak, bende senin kullanabilece in bir malzeme var, bu l ml islam malzemesiyle ben senin Ortado u da hegomanyan güçlendirmenin tafleronu olabilirim. Ortado u da Amerika yla pazar kavgas veren Avrupa Birli i de ayn çerçevede AKP yi kullanmak istemekte ve AKP onlara da hay r dememektedir. Din tüccarl, AKP nin tüm iç ve d fl politika manevralar n n temelidir. Tayyip Erdo an ve AKP kadrolar, birer tövbekârd r. Geçmiflte yapt klar ndan, savunduklar ndan dolay nedamet getirmifllerdir. Ve flimdi herkese tövbe ettirmek için terör estirmektedirler. Bak n Tayyip in sözlerine: Türkiye nin itibar na gölge düflerecek ad mlar ülkeye kaybettirir. Bunlar biz y l önce yapanlar gördük. Baz lar na biz de kat ld k. Bunlardan bir netice alamad k. Hala 30 y l öncesinde kalmayal m. Bunlar art k aflmak laz m. Dünya art k bir büyük köy, art k içiçeyiz... Kendisinin de dün emperyalizme Go Home diyenlerin aras nda bulundu u bir yaland r. Tersine, lerde de o yine emperyalizmin saf ndayd. Ama islami bir söylemi vard ; sözde de olsa kapitalizme karfl yd. fieriat düzeni istedi- ini söylüyordu. Dünün camiler k fllam z diye fliir okuyan adam, flimdi dünya art k büyük bir köy diye emperyalizmin türküsünü söylüyor. Dünyan n en tehlikeli yarat klar dönek ler, nedamet getirmifllerdir. tirafç lar n en iyi tetikçi, en iyi iflkenceci olmas tesadüf de ildir. Tayyip de flimdi bu ruh haliyle emperyalizme boyun e meyen herkese kinle, düflmanl kla bak yor ve büyük bir h nçla onlar sindirmeyi, yoketmeyi istiyor. Biliyor ki, ancak onlar yokedebilirse, emperyalizmi hizmetini kusursuz yapm fl olabilir ve iktidar saltanat n da hizmeti kadar sürdürebilir. slamc lar n bir bölümünün dünya konjonktüründeki çeflitli geliflmelerin sonucu olarak anti- Amerikan bir çizgiye kaym fl olmalar bu gerçe i de ifltirmiyor. Hele ülkemizde, genel anlamda böyle bir kaymadan da sözedilemez. Ülkemizde de anti-amerikan islamc gruplar olmas na ra men, yayg n islamc örgütlenmeyi oluflturan partiler, tarikatlar, neredeyse toptan NATO cular n saf ndad rlar. Peki neden böyle olmufltur? ABD yi fleytan, Bat y düflman olarak gören, iki laf n n birinde Siyonizme lanet ya d ran islamc kadrolar, tarikat örgütlenmeleri nas l olmufltur da, en h zl AB ci, BOP un avukat kesilmifllerdir? Tayyip Erdo an n geçti imiz günlerde aç kça söyledi i gibi siyaset de ticaret gibidir, dolay s yla ç kar n neredeyse orada tezgah açars n. Holdingleflen tarikatlar, ABD ye, AB ye karfl ç karak kazanmaya devam edemeyeceklerini görmüfller ve l ml islam la onlar n hizmetine girivermifllerdir. Irak iflgali döneminde kimileri ABD ye karfl ç k - yor ama AKP ye karfl mücadele etmiyorlard. flimdi de ayn fley NATO konusunda karfl m za ç k yor. NATO ya karfl ç kmak, AKP ye karfl ç kmakt r. Bizi AB üyeli ine götürüyor diye AKP ye karfl ç kmayanlar, ABD ve AB emperyalizmiyle AKP aras ndaki s k iflbirli ini görmezden geliyor. Kimileri de fleriata,g ericili e karfl olma ad na AKP ye karfl ç k yor, ama AB cilikten de vazgeçmiyorlar; oysa AKP yi destekleyen de ayn AB de il mi? Bunlar büyük politikalar, usta taktikler diye sunulsa da basit ve ucuz manevralard r. Böylesi manevralar n ba ms zl, demokrasiyi gelifltirdi- i görülmemifltir. Bu ucuz manevralar bu ülkede kimilerini Genelkurmay n, kimilerini ABD nin saflar na savurmufltur. ABD nin tafleronu, NATO nun avukat AKP nin ayn zamanda ülkemizde bask ve zulmün sürdürücüsü oldu unu görmek de, demokratikleflme için bel ba lanan AB nin de bu zulmün hamisi durumunda oldu unu görmek de, vatanseverlerin ve demokratl n olmazsa olmazlar d r. AKP ye, ABD ye ve AB ye karfl mücadele birbirinden kopar lamaz. Birine karfl ç k yor görünüp ötekini destekleyenler, küçük hesaplar n sahipleri ve gerçek anlamda ba ms zl k, demokrasi mücadelesi kaçk nlar d r.

5 AKP Tecritle Katlediyor; D RENECE Z AKP iktidar n n Tövbe ettirme politikas, öldürmeye devam ediyor: Sincan F Tipi nde iki direniflçi flehit düfltü. Tecrite karfl direniflte 114 flehit! Tokat k rsal nda bir halk kurtulufl savaflç s, oligarflinin askeri güçleriyle girilen çat flmada flehit düfltü. Oligarflik iktidar, tövbe etmeyi dayat yor. Hapishanelerde, d flar da farkl düflünen herkesin, düflüncelerinden nedamet getirmesi, iktidar gibi, emperyalizm gibi düflünmesi, onlar n istedi i gibi yaflamas isteniyor. Böyle bir düzende, böyle bir iktidara karfl, direnmekten ve halklar n meflru bütün mücadele biçimleriyle savaflmaktan baflka yol yoktur. 22 ve 23 Haziran günlerinde, ikisi hapishanelerde, biri Tokat k rsal nda flehit düflen devrimciler, iflte bu bilinçle direndiler, savaflt lar ve flehit düfltüler. Emperyalizme ve Faflizme Karfl Bafle meyen Bir Direnifl ve Ba ms zl k, Demokrasi ve Sosyalizm Savafl Yeni fiehitlerle Sürüyor. Devrimci Halk Kurtulufl Cephesi, 24 Haziran tarihli, 334 No lu aç klamas nda, Cephe nin hayat n her alan nda bask lara, zulme karfl direnirken, sömürüye ve zulme nihai anlamda son verebilmek için de her alanda kurtulufl savafl n örgütlemeye çal flt belirtilerek, flehitliklerin haberi flöyle verildi: Emperyalizme ve AB nin, ABD nin deste inde zulmü sürdüren AKP faflizmine karfl sürdürdü ümüz direnifl ve savaflta, Haziran da farkl alanlarda üç yoldafl m z flehit düfltü. 22 Haziran da Tokat n Erbaa lçesi Benli Yaylas yak nlar nda Karadeniz Recai Dinçel Silahl Propaganda Birli i ne ba l bir grup gerillam zla oligarflinin askeri güçleri aras nda ç kan çat flmada Hasan Hüseyin Boyraz yoldafl m z flehit düflmüfltür. Ayn gün, F tiplerine, tecrit zulmüne karfl iflkenceli ölüm hücrelerinde dört y ld r direnifli sürdüren tutsaklardan 10. Ölüm Orucu Ekibi nde 5 Hasan Hüseyin BOYRAZ - Halk n kurtuluflunun da lardaki flahan Yoldafllar, Hasan Hüseyin Boyraz a iliflkin flu bilgilere yer verdiler: 30 Ekim 1974 Sivas do umludur. lk, orta ve liseyi Gürün de okudu aras Marmara Üniversitesi SHMYO difl-protez bölümünü bitirdi te yeniden baflka bir yüksek okulda okumaya, Gazi Üniversitesi Uluslararas liflkiler Bölümü ne bafllad. Hemen tüm okul yaflam boyunca tatillerde seyyar sat c l k, tezgahtarl k, garsonluk gibi ifllerde, difl protez laboratuarlar nda çal flt. Emekçili i, sömürüyü yaflad. Lise y llar ndan itibaren solcu olarak tan mlard kendisini. Daha sonra zaman zaman devrimci yay nlar okumaya bafllad. Ama örgütlü iliflkisi 1996 da Ankara da bafllad. Gençlik örgütlenmesi içinde yer ald. Gazi Üniversitesi nde AYÖ-DER komitesinde yer ald. Örgütleyici, kavrayan yanlar yla h zla geliflti, TÖDEF ç Anadolu, Marmara, Karadeniz organizasyonunda görevler üstlendikten sonra Ege TÖDEF sorumlulu unu sürdürdü. Defalarca gözalt na al nd, hiçbiri onu mücadeleden y ld ramad. Tersine, mücadele karar pekiflti. kinci üniversiteyi de bitirecekken 4. S n fta b rakt okulu. Art k her fleyini devrim mücadelesine verecekti. Daha önceleri düzenin daha farkl da de ifltirilebilece i düflüncesi vard, düzenle ba lar vard. Kendi deyimiyle savafl, silahl mücadeleyi kavramamaktan, düzenle ba n koparamamaktan demokratça mücadele kafa yap s na sahiptim... fiehitlik, halk sevgisi son dönemde kafamda daha çok oturmaya bafllad. diyerek tercihini netlefltirdi. Savaflç olmak istiyorum... diyordu de illegalitede istihdam edilerek çeflitli görevler ald. ki üniversite bitirmifl biri olarak düzenin sunaca imkanlar reddedip, halk kurtulufl savaflç s oldu Temmuz unda gerillaya kat ld. A abeyi de Kurtulufl Cephesi gerillalar ndan biriydi. A abeyi Haydar Boyraz, kardeflinden üç ay önce Dersim de bir çat flmada flehit düflmüfltü. Devrime ve zafere sars lmaz inanc yla halk kurtulufl savafl - n n da lardaki flahanlar ndan biri olarak sürdürdü ü mücadelede ölümsüzleflti.

6 6 yer alan iki Cepheli direniflçi, ölüm oruçlar n n 249. günündeyken tecrit, sansür ve zorla müdahaleyi protesto ederek bedenlerini tutuflturdular. Bedenlerini tutuflturan tutsaklardan Hüseyin Çukurluöz ayn gün, Bekir Baturu ise 23 Haziran da flehit düfltüler. Sincan F Tipi nde bulunan Hüseyin Çukurluöz eylemini gerçeklefltirdi i gün flehit düflerken, vücudunun yüzde 50 isi yan k olan Bekir Baturu, ertesi günü, 23 Haziran sabah flehit düfltü. Alevleriyle direnifli harlad lar ve halklar n emperyalizme ve faflizme teslim olmayaca n ilan ettiler. Feda savaflç s Gültekin Koç Ölüm Orucu Ekibi nin direniflçileriydi onlar. Ayn ekip içinde yer alan, Muharrem Karademir, Günay Ö rener ve Selma Kubat da feda eylemleri ile flehit düflmüfllerdi. 19 Aral k 2000 de alevler içinde zafer iflaretleriyle ölümsüzleflen Fidanlar dan, bililer den sonra, d flar da Gültekin Koç un tohumunu att feda n n bir gelene e dönüflmesinde, 10. Ölüm Orucu Ekibi tarihi bir misyona sahip oldu- unu gösterdi. Tövbe Ettirmek ten Baflka Hiçbir fiey Bilmeyen Oligarflik Düzeni Karfl nançlar m z ve deallerimiz çin Direnmeyi Sürdürece iz. AKP iktidar n n tövbe ettirme d fl nda hiç bir politikas yoktur. Cemil Çiçek, malumu ilan ile herkesin kulaklar yla duyaca flekilde aç k hale getirmifltir. As p kesmekten, vurup k rmaktan, bast r p susturmaktan, muhaliflerine marjinal, terörist demekten baflka hiçbir fley bilmeyen bir iktidar n yönetti i Türkiye de, bu politikalar, beraberinde iflkenceyi, iflkenceli ölüm hücrelerini, hukuksuzlu u, infazlar getiriyor. Faflizm budur. Faflizmin, farkl düflünceleri yok etmek, bu düflünceleri savunanlar piflmanl a zorlamak üzerine kurulu politikas n zaten, iflkenceler, katliamlar olmaks z n yaflama geçirmek mümkün de ildir. Ve bu zihniyeti bütün dünya tan yor. Bu politika, Amerikan emperyalizminin ya benden yanas n, ya terörist politikas d r. ABD, bütün politikalar n oldu u gibi, bu politikay da ülkemizde AKP arac l yla sürdürmektedir. Emperyalizmin F tipleri bunun için yap ld. F tipleri ile, devrimcilerin, emperyalizme karfl ba ms zl, faflizme karfl demokrasiyi, kapitalizme karfl sosyalizmi savunan düflüncelerini de ifltirmeyi hedeflediler. Halk m z, vatan m z savundu umuz için piflmanl k getirmemizi amaçlad lar. Faflizmin bu dayatmas na karfl, Cephe nin cevab, bütün devrimcilerin cevab olmal d r. Tövbe etmeyece iz; 34 y ld r ba ms zl k, demokrasi ve sosyalizm mücadelesi verdi imiz için nedamet getirmeyece iz. Aksine, bu ülke Hüseyin ÇUKURLUÖZ - Halk n mücadelesinde 27 y l! Yoldafllar, Hüseyin Çukurluöz e iliflkin flu bilgilere yer verdiler: Çorum'un Sungurlu Kazas n n Çukurlu Köyü nde, 24 Nisan 1962 de do du. Türk Alevi yoksul bir ailenin 7 çocu undan biriydi. 1974'te, henüz 13 yafl ndayken çal flmak için Ankara'ya geldi bafl nda kald bekar evlerinde Bedii Cengiz le tan flt. Bu tan flmay Benim yaflam mda yeni bir yolun aç laca, d flar da, hapishanede 13 y ll k bir birlikteli imizin olaca tan flmam böyle bafllad diye anlat r. Bedii'yle tan flmas ayn zamanda devrimci düflüncelerle tan flmas n n bafllang c oldu. lk faaliyetleri Devrimci Yol içinde bafllad. Devrimci Sol ayr l nda, tavr n Devrimci Sol dan yana belirledi. Mahalli alanda faaliyetlerini sürdürürken 1980 Nisan nda Bedii Cengiz le birlikte gözalt na al nd ; iflkencelerden geçirilerek tutuklan p Ankara Mamak Askeri Hapishanesi ne konuldu. 12 Eylül cuntas n hapishanede karfl lad. 81'de, 12 Eylül cuntas n n hapishanelerdeki zulmünün en yo un oldu u bir dönemde Mamak ta 41 günlük açl k grevi yapt lar. Bu eylemin ard ndan Ankara Merkez Hapishanesi ne sürgün edildi de Bart n Hapishanesi ne, 1985 te de Gaziantep'te Özel Tip e sürgün edildi. Hapishane yaflam nda aylarca tek kiflilik hücrelerde kald, bütün direnifllerin içinde yer ald. 91 de tahliye oldu. 93 sonlar nda tekrar örgütümüzle iliflkisi kuruldu. Gebze'de faaliyet yürütmeye bafllad. 95 Mart nda tutukland, 12,5 y l hapis cezas verildi da Ümraniye'ye sevk edildi ölüm orucunda Birinci Ölüm Orucu Ekibi nde yer ald. Sonraki süreçte Sakarya ve Çank - r da kald, hapishane örgütlülüklerinde çeflitli sorumluluklar üstlendi. 19 Aral k operasyonunda Çank r hapishanesindeydi. Yoldafllar yla omuz omuza direndi. Yaraland, geçirdi i beyin travmas nedeniyle hastaneye kald r ld ve beyin ameliyat geçirdi bafl nda Ankara Numune Hastanesi nden Sincan 1 Nolu F tipi Hapishane ye sevk edildi. Sincan a getirildi inde vücudunun yar s felç durumundayd. 20 Ekim 2003 de 10. Ölüm Orucu Ekibi nde yer alarak direniflin bayra n omuzlad. Tahliyesine az bir süre kalm flt. Ama bu onun için önemli de ildi; içeride veya d - flar da 27 y ld r halk n n ba ms zl k, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin içindeydi ve hep öyle kalacakt. Direniflin bayra n 249 gün boyunca kararl l kla tafl yarak bu mücadele içinde ölümsüzleflti.

7 için yap lacak tek do ru fley, bu mücadeleyi her geçen gün daha da büyütmek, gelifltirmektir. Alevler çindeki Bedenler Tayyip Erdo an n Yalanlar n Surat na Çarp yor. Geçen haftaki Ekmek ve Adalet te okudunuz, 16 Haziran da Hollanda Rotterdam da F tiplerinde öldürdü ünüz 112 kifli için ne diyeceksiniz? sorusunu Erdo an, Bu hadiselerin flu anki iktidara, bizim yönetimimize maledilmesi yanl fl bir mant kt r. Bizim dönemimizde böyle bir hadise yok... fleklinde cevaplam flt. 6 gün sonra, Haziran günlerinde, Tayyip Erdo an hükümetinin yönetimindeki hapishanelerde iki tutsak tecrit politikas na karfl direniflte flehit düfltüler. Alevler sadece onlar n bedenleri yakmad, Tayyip Erdo an n yalanlar da yand o alevler içinde. Unutturulmak istenen gerçe i herkese yeniden hat rlatt. Bu gerçek, son flehitlerle birlikte, AKP iktidar döneminde hapishanelerde katledilenlerin say s n n 17 ye ulaflm fl olmas d r. Cephe nin dile getirdi i gibi, 17 ölümün sorumlulu u do rudan Tayyip Erdo- an n, Cemil Çiçek in ve tüm AKP lilerin omuzlar ndad r. Kald ki, Ali Suat Ertosun a katliamc l ndan dolay madalya takan, geçmifl iktidar n tek takdir etti i uygulamas olarak F tiplerini ve 19 Aral k gösteren ve hâlâ devrald politikay sürdüren AKP iktidar, 114 ölümün tümünden sorumludur. AKP iktidar, her konuda sadece yalanla, sansürle yönetmek, gerçekleri gizlemek istiyor. çeride halka karfl, d flar da (ç karlar gere i aldanmaya haz r olan) Avrupa ya karfl, Türkiye yi hiçbir sorunun, olumsuz hiçbir fleyin olmad bir ülke olarak göstermek istiyor. Ne iflçinin, ne memurun, ne köylünün feryatlar medyada yer buluyor, ne de tabutlar ç kan F tipleri. Sansürle, tüm halk kesimlerinin talepleri için verdi i mücadele gizleniyor. Direniflçiler, ölümleriyle tecrit ve zulüm gerçe ini hayk r yorlar dünyaya. Her fieyi Kaybedebilirsiniz, Ama Vicdan n z Kaybetmeyin! Devrimci Halk Kurtulufl Cephesi, flehitlere iliflkin aç klamas n n sonunda bir ça r ya da yer veriyor. Türkiye halklar na, Partilere, Demokratik Kitle Örgütlerine, Ayd nlara, Sanatç lara sesleniyor Cephe ve dört y ld r F tiplerinden tabutlar ç kt n hat rlatarak flöyle diyor; Ve bu ülkenin kendilerine sol diyen yasal partileri, sendikalar, kitle örgütleri, ayd nlar, sanatç lar, görmezden geliyor, gündemine alm yor veya en fazlas arada bir yasak savma kabilinden lütfen bir bas n aç klamas yap yor. Ki, uzun zamand r bu zahmete de katlanm yorlar. 7 Bekir BATURU - fiehitlerin bayra n tafl mak görevdi Yoldafllar, Bekir Baturu ya iliflkin flu bilgilere yer verdiler: 1968 Gaziantep do umludur. Hem okudu, hem çal flt. Gaziantep Lisesi nde okudu u y llar, zenginyoksul ayr m n n fark na vard ve bu adaletsizli e öfke duymaya bafllad dönemdir. Üniversiteye girinceye kadar çeflitli ifllerde çal flmaya devam etti. Art k düzenin niteli i konusu kafas nda netlefliyordu. Ama buna ra men 20 yafl na kadar politik bir bilince dönüflmedi bu düflünceleri. Devrimcili i stanbul da okuyan a abeyi arac l yla tan d. Dev- Gençliler le tan flt stanbul da. Kendi anlat m yla Yaklafl mlar, s cakl klar, ilgileri ve bir insan olarak de er verip dinlemeleri... dayan flmalar, paylafl mlar etkilemiflti. 90 da Devrimci Gençlik Dergisi nde ÖSS ile ilgili bir yaz y okuyunca da, baz fleyler flekillenmeye bafllam flt. 91 de Gazi Üniversitesi ne ba l Kastamonu E itim Fakültesi nde okumaya bafllad. Sürekli okuyor, çevresindekilerle tart fl yordu. Devrimci hareketle 93 y l nda tan fl p sorular n n cevab n bulunca, Kastamonu gençlik örgütlenmesinde yer ald. lk gözalt s n bu süreçte yaflad. B çak, demir, çubuk ve sopalarla yap lan planl bir faflist sald r da yaralananlardan biri olmas na ra men gözalt na al nd. 94 sonlar nda Bat Karadeniz de ö renci gençli in örgütlenmesinin organizasyonuyla görevlendirildi. 95 fiubat nda tutuklan p Ulucanlar Hapishanesi nde 5 ay tutsak kald. Daha sonradan flehit düflecek onlarca yoldafl yla tan flt burada: Ayçe dil Erkmen, Hasan Hüseyin Onat, Gülnihal Y lmaz, F. Hülya Tümgan, rfan Ortakç, brahim Do an, smet Kavakl o lu ve Özlem Türk... Tahliyesinden sonra yaklafl k 6 ay Ankara da faaliyetlerini sürdürdü. Daha sonra 1,5 y l iliflkisinin koptu u bir dönem yaflad. 97 Kas m nda tekrar Kastamonu da tutukland. 98 Eylül ünde Bart n Hapishanesi ne sevk edildi. 19 Aral k 2000 de Bart n dayd. Bart n da, daha sonra flehit düflecek Cengiz Soydafl, Erol Evcil, Ali Koç, U ur Bülbül, Yusuf Kutlu ve Serdar Karabulut la omuz omuza mücadele etti. fiehitlerin inançlar, kararl l klar, ba l l klar ndan ö renerek devrimcili ini büyüttü. 20 Ekim 2000 de ölüm orucu tart flmalar yap l rken, o Hepatit B tedavisi için hapishanedeydi. O gün, direniflçilerden biri olamam flt, 3 y l sonra ayn gün aln na takt o k z l bant. Ve yoldafllar na lay k olarak, yoksullu a, adaletsizli e karfl girdi i bu kavgada, tecrite karfl direniflte ölümsüzleflti.

8 Tüm bu kurumlara, kiflilere, siyasal sorumluluklar, görevleri aç s ndan çok fley söylenebilir. Ama çok daha vahimi, vicdanlar n kaybetmekte olufllar d r. F tiplerine karfl devrimci tutsaklar n sürdürdü- ü direniflin biçimini do ru bulmayanlar olabilir; ama bu kimsenin F tiplerindeki tecrit zulmüne dur deme yükümlülü ünü ortadan kald rmaz. Ancak vicdanlar körelenler, böyle bir sorunu yok sayabilir, gündeminden ç karabilir. Sincan F Tipi nde flehit düflen 42 yafl ndaki Hüseyin Çukurluöz ün tahliyesine sadece 1,5 ay vard. Tahliyesine 1,5 ay kalan bir tutsa n bedenini tutuflturma nedeni üzerine herkes düflünmek zorundad r. Kimse sanmas n ki sadece ölüm rakamlar büyüyor; hay r! F tiplerindeki katliam sürdürenler, bu katliama sessiz, tav rs z kalanlar, daha büyük bir suç bata na bat yor, her geçen gün daha da kirleniyorlar. Tarih yaz yor bunlar. Halk n zay f san lan ama öyle olmad n tarihin her aflamas nda gösterdi i haf zas kaydediyor. Zulüm düzeni de, sessiz ortaklar da yüzü aflk n ölümün a rl n n alt ndan kalkamayacak! U runa fiehit Düfltükleri Düflünceleri Zafere Ulaflt r ncaya, Vatan n Ba ms zl n, Halk n Özgürlü ünü Sa lay ncaya Kadar Direnifl Ve Mücadele Sürecek! 8 Hüseyin Çukurluöz'ün memleketi Çorum'daki cenazesine 150 kifli kat l rken, cenazede TAYAD'l Aileler imzal " Hüseyin Çukurluöz Ölümsüzdür ve Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez " pankartlar aç ld. Mezarl ktaki yürüyüflte "Bedel Ödedik Bedel Ödetece iz, Katil Devlet Hesap Verecek " sloganlar at ld. Vasiyeti üzerine gömülece i tepeye gelindi inde sloganlar ve z lg tlarla defnedildi. Vasiyeti üzerine Naz m Hikmet'in Kuva-i Milliye Destan fliiri okundu. Bekir Baturu 'nun cenazesi memleketi Gaziantep'e götürüldü. Mezarl kta TAYAD'l Aileler imzal " Bekir Baturu Ölümsüzdür ve Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez " pankartlar aç ld ve at lan sloganlar lar n ard ndan vasiyeti üzerine Naz m Hikmet'in Kuva-i Milliye Destan fliirinden Antep bölümü okundu. Ankara'dan cenazeye gelen 2 kifli askerlik gerekçesiyle gözalt na al n rken Mersin'den gelen TAYAD'l lardan Erdem Tekgöz'ün gözalt na al nmak istenmesi üzerine arkadafllar n vermek istemeyen ailelere polis vahflice sald rd. Vücutlar nda k r k ve darp izleri bulunan aileler adliyeye giderek polis hakk nda suç duyurusunda bulundular. 22 Haziran'da Tokat'ta flehit düflen Hasan Hüseyin Boyraz, 24 Haziran'da TAYAD'l Aileler taraf ndan an ld. Saat 'da Ba c lar Karanfiller Kültür Merkezi'nde toplanan aileler Alt nflehir Mezarl nda bir anma gerçeklefltirdi. Anmada Hasan Hüseyen Boyraz' n hayat anlat l rken flehit analar da mezar bafl nda a tlar yakt. Anmada " Hasan Hüseyin Boyraz Ölümsüzdür, Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez,Devrim fiehitleri Ölümsüzdür" sloganlar at ld. Anma söylenen marfllarla sona erdi.

9 mtüm bas n ve yay n kurulufllar na, Haber Müdürlerine, Köfle Yazarlar na, Televizyon yorumcular na NEDEN YAZMIYORSUNUZ? Ö renmek Bizim Hakk m z, Aç klamak Sorumlulu unuzdur Bu rakam ne ifade ediyor sizler için? 114 rakam, ne borsada hisse senetlerinin yükselme oran n, ne falan futbolcunun transferde alaca milyarlar, ne de bir popstar flark c s n n albüm sat fl rakamlar n anlatm yor. Bunlar anlatmad için de sizin gazetelerinizde, televizyonlar n zda söz edilmiyor. 114 ölümden söz ediyoruz. F tiplerindeki tecrit zulmünün ve sansür giyotininin katletti i 114 insan. Haber merkezlerinize, yaz masalar na mutlaka ulaflm fl oldu unu düflündü ümüz aç klamalardan da görmüfl olaca n z gibi, F tipi hapishanelerdeki tecrit Haziran da Sincan F Tipi nde iki can m z daha ald. Hüseyin Çukurluöz ve Bekir Baturu yaflamlar n kaybettiler. Hapishanelerden peflpefle tabutlar ç k yor, YAZMIYORSU- NUZ. Tecrit can almaya devam ediyor, tecriti durdurun diye hayk r - yoruz, YAZMIYORSUNUZ. Bu ülkenin hapishanelerindeki dayan lmaz tecrite dikkat çekmek için iki insan bedenini tutuflturarak ölüyor, siz bunda haber de eri görmüyor, küçük bir haber bile yapm yorsunuz. Kedileri, köpekleri, fahifleleri, pezevenkleri, ve akla gelebilecek her fleyi yazars n z. Ama bunu srarla ve kararl l kla YAZMIYOR- SUNUZ! NEDEN? B rak n geberip gitsinler! diye mi düflünüyorsunuz siz de? Medya tarihinde efli görülmemifl kat l kta bir sansür uygulan - yor tecrit ve tecrite karfl direnifl konusunda. Adeta bir ANAYASA EMR var bunlar n yaz lmamas için. Evet soruyoruz, NEDEN YAZ- MIYORSUNUZ? F tiplerini, tecriti ve ölümleri yazmama konusunda MGK karar m var? Meflhur And ç lardan biri daha m yay nland bu konuda? Bunu halka aç klay n! Aksi halde ölümlerin ve sansürün sorumlulu undan kurtulamazs n z. Bu sizin için meslek ahlak d r. Kendi mesle ine sayg l biri, neyi neden yazd n veya yazmad n aç klar. Yasak varsa, yasa anlat n. Hay r kendiniz sansür ediyorsan z, bunu anlat n. Biz öyle bir bas n z ki, can m z n istedi ini yazar, istemedi ini yazmay z deyin. Belki Cemil Çiçek in aç kça dile getirdi i tövbe ettirme politikas n n tövbe ettirdi i kalemlerdensiniz, belki zulümle, tecritle tövbe ettirme politikas n n orta. Yazmama nedeninizin hangisi oldu unu bizlere ve tüm halka aç klamaya ça r yoruz sizi. Hiçbir aç klama yapmad - n zda, bundan ç kacak tek sonuç; Üzerinizde bir bask, yasak oldu u için de il, bizzat sizler, tecrit politikas n, F tiplerindeki katliam destekledi iniz için, F tipleri sansürünü sürdürdü ünüz olacakt r. Neden yazm yorsunuz diye soruyoruz, ve cevap bekliyoruz. 24 Haziran TAYAD l Aileler ki Can Canlar n Birlikte Halk na Vatan na Sundu... Kendilerinden önce yaflam n yitiren 112 can n sesini duymayanlara ses olmak istediler. Umut, inanç doluydu yürekleri. nan yorlard ki tecrit kalkacak. Kalkmal yd, çünkü bu koflullarda yaflamak mümkün de ildi. Tutuflturduklar bedenleriyle bunu hayk rd lar. Sesimize ses kat n, tecrite sessiz kalmay n diyor tutuflturduklar bedenleri... Ve biz analar, babalar, kardefller, bac lar hala demokratiklefliyoruz, AB ye giriyoruz masallar yla uyutulmak, susturulmak isteniyoruz. Bu suskunlukla daha büyük sald r lar n haz rl yap l yor. Yeni cezalar n, Tek Tip Elbisenin de içinde oldu u Yeni Ceza nfaz Yasas ile bugüne kadar susturamad klar n susturmay amaçl yorlar. Susmayaca z, hiç kimsenin de susmas n istemiyoruz. Evlatlar m z n sesine ses katal m, tüm halk m z hapishanelerdeki evlatlar m za sahip ç kmaya ça r yoruz. Tahliyesine bir ad m kala halk için, bizler için yaflam n feda eden Hüseyin, onunla birlikte bedenini tutuflturan Bekir bizden bunu istiyor. Ve AKP iktidar na sesleniyoruz: 114 can yetmedi mi? Daha kaç can istiyorsunuz? Bilin ki evlatlar m z dünyan n en kararl insanlar ve tecrit kalkana kadar, yeni evlatlar m z canlar n ortaya koyacaklar. Bugüne kadar olan ve bundan sonra olacak ölümlerden AKP iktidar ve AB sorumludur. TAYADLI A LELER 9

10 10 ZAFER D RENENLER N OLACAK TAYAD'l Aileler, 23 Haziran günü Yüksel Caddesi'nde toplanarak, flehitleri selamlad lar ve iktidar protesto ettiler. ESP lilerin de destek verdi i eylemde "AB ve ABD'nin Tecrit Hücrelerinde 114 nsan Öldü, Yaflas n Ölüm Orucu Direniflimiz!, Tecrite ve Sansüre Son!" yaz l dövizler aç ld. Onlar n alevleri faflizmi emperyalizmi ve iflbirlikçilerini de tutuflturacakt r. diyen TAYAD l lar aç klamalarn flu sözlerle bitirdiler: Bugün ve yar nda dünyan n teröristlerini Amerika'ya NA- TO'ya srail'e ve onlar n iflbirlikçilerine karfl direnenler ve bedel ödeyenler kazanacakt r." Eylemde, s k s k "Zaferi fiehitlerimizle Kazanaca z! Yaflas n Ölüm Orucu Direniflimiz! Hüseyin Çukurluöz Bekir Baturu Ölümsüzdür! Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez! sloganlar at ld. Cephe Savaflç lar An ld Geçen y l Tokat ta flehit düflen gerilla pek Yücel, 19 Haziran günü Armutlu Cemevi'nde an ld. Ailesi ve yoldafllar taraf ndan düzenlenen anma yeme ine 250 kifli kat l rken, pek Yücel'i anlatan bir film gösterildi. Daha sonra otobüslerle Cebeci Mezarl 'na gidildi. Mezarl k giriflinden "Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez, pek Yücel Ölümsüzdür" sloganlar yla yürüyüfle geçen kitle, gerillan n mezar n karanfillerle süsledi ve Kurtulufl Kavgada Zafer Cephede slogan n hayk rd. Mezar bafl nda TAYAD'l lar ad na bir konuflma yap l rken, polis anmay kameraya kaydetti. 22 Haziran 1996'da DYP stanbul Ka thane lçe binas na düzenlenen bask ndan sonra ç kan çat flmada flehit düflen Adalet Y ld r m, Dersim deki mezar bafl nda an ld. Temel Haklar Üyeleri ve TAYAD'l Aileler mezara karanfiller koyduktan sonra sayg duruflunda bulundular. Anma, fliirlerin ve "Bize Ölüm Yok" marfl n n söylenmesiyle sona erdi. Tecrit Protesto Ediliyor Dersim de 16 Haziran'da yeralt çarfl s üzerinde "F tipi flkencesine Hay r, Hapishanelerde 112 nsan Öldü Duydunuz mu?", "F tipi Üniversite stemiyoruz", "NATO Ezenlerin Silahl Örgütüdür" dövizlerinin tafl nd bir eylem gerçeklefltirildi. Temel Haklar, ESP ve Devrimci Demokrasi taraf ndan düzenlenen eylemde, infaz yasas protesto edilerek, "Tecriti Kald r n, Ölümleri Durdurun" ve "Tek Tip Elbise Giymeyece iz" sloganlar at ld. Ayr ca, 21 Haziran günü, Bursa HD, Heykel Meydan nda düzenledi i bir eylemle "Ceza nfaz Yasas Geri Çekilsin" dedi. Eylemde "F tipi Hayat stemiyoruz", "Tek Tip Elbiseye Hay r" sloganlar at ld. Sorumlu AKP dir... Tecrit politikalar nda srar eden AKP yeni ölümlerin de sorumlusu olacakt r. Y llard r sürdürülen ve bugün art k net sonuçlar görülmeye bafllanan F tipi tecrit yeni canlar almaya devam edecektir. Yeni infaz yasas ile getirilmeye çal fl lan daha a r koflullar yeni iflkence ve ölümlerin habercisi gibidir. Bu politikalar n sahibi olarak AKP, tüm bu iflkence ve ölümlerin bafl sorumlusu olacakt r. HALKIN HUKUK BÜROSU Ayd nlara Soruyoruz Tayip Erdo an a soruyoruz: inanç özgürlü- ünün, Müslümanl n, demokratikleflmenin lafazanl n yaparken, inançlar için okullar ndan att - n z, tutuklad n z ö renciler, inançlar için tecritte tuttu unuz ve ölümlerine sebep oldu unuz insanlara ne diyorsunuz? Ya ayd nlar sanatç lar: ölüm oruçlar üzerinde demagoji yaparak cinsel saplant lar yla gençli imizi yozlu a, sap kl a yönlendiren siyasi sürtük Oya Baydar lar n etkisinden ne zaman kurtulup yüzünüzü gerçeklere döneceksiniz. GERÇEK: F tipleri ve TECR T T R... GENÇL K DERNEKLER FEDERASYONU Emperyalizm de Tutuflacak Hüseyin ÇUKURLUÖZ ve Bekir BATURU ABD'ye, NATO'ya ve onlar n iflbirlikçisi AKP'nin tecrit politikas na karfl bedenlerini tutuflturarak kendilerini feda etmifllerdir. Onlar n alevi emperyalizmi ve iflbirlikçilerinin politikalar n da tutuflturacakt r. ADANA TAYAD'LI A LELER, GENÇL K DERNE ve fiak RPAfiA TEMEL HAKLAR Giriflimi

11 Abdi pekçi de Direnifl Direniflçileri ziyarete gelenler soruyor; aylard r burada, bu koflullarda m sürdürüyorsunuz gerçekten? Evet, bu koflullarda sürdürüyorlar. AKP nin polisinin onlara de il çad r, bir battaniyeyi bile çok görüp, battaniyelere el koydu u günler oldu. Ama orada tutsak yak nlar n n sab r ve kararl l, TAYAD l lar n 20 y ll k direnifl gelene i vard. Abdi pekçi de direnifl iflte bu gelene- in verdi i güçle aylard r sürdürülüyor. Önlerindeki dövizler de iflmiyor; ama dövizlerdeki rakamlar de ifliyor. Dövizlerin birinde Hapishanelerde 112 nsan Öldü! Duydunuz mu? yaz - yor... Bu dövizin üzerindeki rakam onlarca kez de- iflti. Bir di er dövizdeki rakam ise, her gün de ifltiriliyor; ondaki rakam, TAYAD l lar n Abdi ipekçi de tecrite ve sansüre karfl direniflin sesi oldu u günlerin say s n gösteriyor çünkü. Ve di er dövizlerde Tecriti Durdurun! ça r s var. Hapishanelerde 4. y l na giren direniflin ça r s bu. AKP nin Yönetimindeki Hapishaneler: 2003 te 158 Ölü! Çiçek ölümlerin gerçek nedenlerini aç klayam yor CHP Grup Baflkanvekili Kemal Anadol'un yaz l soru önergesine Adalet Bakan Cemil Çiçek taraf ndan verilen cevapta, sadece 2003 y l içinde hapishanelerde 158 kiflinin öldü ü belirtildi. Tecrit ve Katliam Bakan oldu u bu rakamlarla bir kez daha kan tlanan Cemil Çiçek, soru önergesine verdi i cevapta, 2003 y l nda hapishanelerde meydana gelen bu ölümlerin 122'si eceliyle(!), 30'u intihar ve 6's öldürülme sonucu gerçekleflti ini aç kl yor; AMA, hapishanelerden sorumlu bakan, eceliyle dediklerinin bir ço unun gerekli ve zaman nda tedavi yap lmad için öldüklerini gizliyor. ntihar dedi i ölümlerin bir k sm n n, zulmü protesto etmek için bedenini tutuflturan tutsaklar oldu unu, bir k sm n n F tiplerinin hücrelerindeki tecrit sonucu oldu- unu aç klayam yor. Tecrit ve sessiz imha yla hapishaneler katliam sürüyor! Sami Türk, Cumhuriyet tarihinin döneminde en fazla tutuklu ve hükümlünün öldürüldü- ü Adalet Bakan s fat yla ayr lm flt koltu undan. Rakamlar, bu s fat n çok geçmeden Cemil Çiçek taraf ndan devral naca n gösteriyor. t nfaz Yasas ptal Edilmelidir! Dersim Temel Haklar, ESP ve Devrimci Demokrasi okurlar, 16 Haziran da yapt klar eylemle Ceza Yasas n ve Cezalar n nfaz na Dair Tüzü ü protesto ettiler. Eylemde yap lan aç klamada yeni yasan n tutsaklara TTE giydirmek, zorla çal flt rmak gibi yapt r mlar içerdi i vurgulanarak, bunlar n F tiplerindeki teslim alma politikas n n devam oldu u belirtildi. Çarfl üstünde yap lan Eylemde Katil ABD flbirlikçi AKP, Tecriti Kald r n Ölümleri Durdurun sloganlar at l rken Hapishanelerde 112 nsan Öldü Duydunuz Mu?, F tipi flkencesine Son dövizleri tafl nd. *** Ayn konuda bir baflka eylem de 18 Haziran da Ankara Yüksel Caddesi nde yap ld. HD liler taraf ndan yap lan eylemde "yeni infaz yasas n n hükümlüleri daha da yaln zlaflt rmay amaçlad, saçmasapan gerekçelerle cezalar öngördü ü, hukuksuzluk ve dayatma oldu u belirtilerek, yasan n geri çekilmesi istendi. Eylemde Ceza nfaz Yasas Geri Çekilsin! nsanl k Onuru flkenceyi Yenecek! Tecriti Kald r n Ölümleri Durdurun!" sloganlar at ld. Adli T p Kararlar Güvenilmez! T bben iyileflemez oldu u kesin olan Wernicke Korsakoff hastalar na iyileflebilir, hapishanede yatabilir raporlar veren iflkenceci Adli T p uzmanlar n n bir karar daha A HM taraf ndan güvenilmez bulundu. Adli T p n iyileflir raporuyla yeniden tutuklan p hapishaneye at lan Serkan Aydo an n avukatlar n n baflvurusunu de erlendiren A HM, hükümete 16 Nisan da gönderdi i yaz da yeni bir rapor haz rlanmas n istedi. Ama Adli T p n hamisi AKP hükümeti bunu yerine getirmedi. A HM bunun üzerine ikinci bir yaz daha gönderdi ve hükümete 22 Haziran a kadar süre verdi. AKP nin himayesinde koltuklar n koruyan Adli T p n iflkencecileri, ne t bben, ne hukuken o koltuklarda bir dakika dahi oturamazlar. Ama oturmaya devam ediyorlar. Çünkü buras Türkiye! 11

12 NATO DEFOL! 12 STANBUL - NATO Y k lacak Halklar Kazanacak NATO ve Bush Karfl t Birlik Kad köy Demokrasi Platformu 17 Haziran da Kad köy Heykel önünde yapt eylemle, NATO yu stanbul da stemiyoruz dedi. Her hafta oldu u gibi, 19 Haziran günü de Taksim Gezi Park 'nda toplanan NATO ve Bush Karfl t Birlik, " stanbul'un iflgal edilmesine izin vermeyece iz, alanlarday z dedi. NATO karfl t eylemlere sald r lar n k nand bir aç klama yapan Birlik üyeleri, stanbul NATO'ya Mezar Olacak" sloganlar att lar. Grup Yank ve Grup Yel türküleriyle kat l rken, "28-29 Haziran'da Mecidiyeköy'deyiz" yaz l dövizler tafl nd. 20 Haziran da Ça layan Meydan nda AK- Der, HH, Mazlum-Der ve Özgür-Der taraf ndan bir miting düzenlendi. 4 bine yak n kiflinin kat ld mitingde ABD ve srail bayraklar yak ld. Alanda, Yeni iflgal düzeni, Büyük Ortado u Projesi, fiaron Bush Elele, Ortado u Kan Gölüne, NATO ya ve BOP a Hay r pankartlar as ld. Konuflmalarda emperyalist politikalar elefltirilirken, Gazeteci Abdurrahmah Dilipak, ABD cellad n ar - yor dedi. Mitinge Haklar ve Özgürlükler Cephesi nin de yer ald sol gruplar da kat ld. HÖC, "NA- TO Y k lacak Halklar Kazanacak pankart ve bayraklar yla mitingi alan nda direnifl sloganlar n hayk rd. Vatan m z n kalbine saplanm fl NATO hançerini söküp atmak için Haziran da stanbul da Mecidiyeköy de toplanal m! Amerikan askerlerinin denize döküldü ü Dolmabahçe de eylem yapan 68 liler, NATO yu protesto etti. Gümüflsuyu nda bulunan stanbul Teknik Üniversitesi önünden Yanke Go Home, Ba- ms z Türkiye pankartlar yla Dolmabahçe ye yürüyen yaklafl k 500 kifli, burada bir aç klama yaparak, üsler kapat ls n dedi. Maltepe Nato ve Savafl Karfl t Platform 22 Haziran da yapt aç klamada, Türkiye Amerika taraf ndan yine bölge halklar na karfl cepheye sürülmek isteniyor denildi. NATO ve Bush Karfl t Birlik, 21 Haziran günü Bak rköy Özgürlük Meydan nda NATO ya karfl meflaleli bir yürüyüfl gerçeklefltirdi. "NATO'ya Geçit Yok, Haziran'da Mecidiyeköy'deyiz" pankart n n tafl nd eylemde 200 kifli yer ald. Yap lan aç klaman n ard ndan eylem, "NATO Y k lacak, Halklar Kazanacak" slogan yla sona erdi. HÖC'ün bilefleni oldu u NATO ve Bush Karfl - t Birlik, 23 Haziran da, meflaleli eylem yapt. Galatasaray Lisesi önünde meflalelerle bas n aç klamas yapan birlik üyeleri s k s k " stanbul NA- TO'ya Mezar Olacak, Katil ABD flbirlikçi AKP" sloganlar n att. Proleter Devrimci Durufl, 20 Haziran da Galatasaray Postanesi önünde bir bas n aç klamas yapt lar. Demokratik Haklar Platformu da ayn gün, "Emperyalizm ve NATO'ya Hay r Yaflas n Yeni Demokratik Cumhuriyet pankart açarak Ba c lar Meydan nda bir eylem düzenledi. BAK, 18 Haziran günü TMMOB'da bir bas n toplant s düzenledi. stanbul Kad n Platformu 20 Haziran günü yapt eylemde, "Ülkemizin kad nlar Bush'u yarg l yor" diyerek, temsili "mahkeme" kurdular. Halkevleri, 19 Haziran da fiiflli AKP lçe Baflkanl önünde bas n aç klamas düzenledi. Ayn gün Halk Kültür Merkezleri de Galatasaray Postanesi önünde " stanbul'da NATO'yu ve Savafl Tüccarlar n stemiyoruz dedi. Ayr ca, BEKSAV 22 Haziran günü Kapal çarfl esnaf na NATO Zirvesi kat l mc lar na sat fl yap lmamas ça r s yaparken, ESP liler 24 Haziran da The Marmara önünde bas n aç klamas yapt. NATO'ya ve Bush'a karfl stanbul Buluflmas Organizasyon Komitesi, 18 Haziran günü Tabipler Odas 'nda bir bas n toplant s yapt. NATO ve Bush Karfl t Birlik, Küresel Bar fl ve Adalet Koalisyonu, flgal Karfl t Komiteler ile D SK, HAK- fi, KESK, TMMOB, TTB den oluflan birlik, NATO ya karfl yap lacak eylem program n aç klad. Bas n toplant s n n ard ndan ise Aksaray-Laleli-Beyaz t ve Sultanahmet güzergah nda toplu olarak bildiri da - t ld. HÖC ün de içinde bulundu u Küçükçekmece NATO ve Savafl Karfl t Bileflenleri, Sefaköy Gümüflçüler Çarfl s 'ndan Atatürk Park 'na kadar yürüyüfl gerçeklefltirdi. 150 kiflinin bulundu u eylemde s k s k NATO Y k lacak Halklar Kazanacak, stanbul NATO'ya Mezar Olacak, Irak Halk Yaln z De ildir, Tecriti Kald r n Ölümleri Durdurun, Katil

13 ABD flbirlikçi AKP " sloganlar at ld. Parkta yap lan bas n aç klamas nda mitinge kat l m ça r s yap ld. Esenyurt NATO ve Emperyalist flgal Karfl t Platform 22 Haziran akflam meflaleli yürüyüfl yapt. stanbul u NATO ya Dar Edece iz sloganlar yla yürüyen 100 kifli, daki mitinge ça r yapt. Ça dafl Hukukçular Derne i istanbul fiubesi 23 Haziran günü, stanbul Adliye Saray 'nda BUSH'un stanbul'da gözalt na al n p tutuklanmas yla ilgili suç duyurusu yapt. Yap lan aç klamada, ÇHD istanbul fiube baflkan Hakan Karada, NA- TO nun halklara ac ve gözyafl getirdi ini dile getirdi. D SK e ba l Emekli-Sen üyeleri 23 Haziran günü Mecidiyeköy Köprüsü alt nda bir bas n aç klamas düzenledi. Demokrasi nsan Haklar ve Özgürlükler Mücadelesinden Emekli Olunmaz" pankart n n aç ld eylemde, "Kad n Taciri flkenceci NATO'yu stemiyoruz", "Üslere El Konulsun NA- TO Defolsun", "IMF Defol sloganlar at ld. Bas n aç klamas n okuyan Hasan Kaflk r, NATO nun suçlar n anlatarak, tüm iflçileri, emekçileri, emeklileri 27'sindeki büyük buluflmaya, 28-29'unda Mecidiyeköy'de birarada olmaya davet ediyoruz" dedi. ANKARA - NATO Zirvesi ne Geçit Yok Ankara Nato Karfl t Gençlik Platformu 17 Haziran günü Meclis önünde yapt eylemde " stanbul'u NATO'ya Dar Edece iz!, Direnen Halklar Kazanacak!, NATO'ya Geçit Vermeyece iz!" sloganlar yla iflbirlikçilere mesaj verdi. Ayr ca NATO Karfl t Gençlik Platformu, 19 Haziran günü de Yüksel Caddesi nde bir eylem düzenledi. stanbul u NATO ya Dar Edece iz ve stanbul da NATO Zirvesi ne Geçit Yok pankartlar n n aç ld eylemin sonunda dilcan Kültür Merkezi Müzik Grubu direnifl marfllar söyledi. HÖC'ün de oldu u Bush'a NATO'ya Emperyalizme Karfl Ankara Platformu, 16 Haziran günü, Ceyhun Kansu Caddesi'nde toplanarak, AKP Genel Merkezi önüne yürüdü. AKP önünde polis barikat yla karfl laflan kitle, burada bir aç klama yapt. 500 kiflinin kat ld eylemde "Katil ABD flbirlikçi AKP Mahir Hüseyin Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl!" sloganlar at ld. NATO Karfl t Gençlik Platformu, NATO Zirvesi sponsorlar ndan Türkiye fl Bankas n n K - z lay fiubesi önünde 22 Haziran günü yapt eylemde Sponsorluk katliama destektir dedi. Antiemperyalist gençlik buradaki aç klaman n ard ndan sloganlarla G MA önüne yürüdü ve marfllar söyleyerek eylemine son verdi. Platform 23 Haziranda yine Yüksel Caddesi nde yapt eylemle, stanbul u NATO ya Dar Edece iz kararl l n hayk rd. Mamak NATO Karfl t Platformu, mahallelerindeki ana caddenin ad n n NATO yolu olmas na karfl yapt, NATO yolu de il kardefllik yolu kampanyas nda toplanan 3 bin imzay, Ankara Büyükflehir Belediyesi önünde yapt aç klaman n ard ndan Belediyeye teslim etti. Mahalle halk, bu yolun ad n n kardefllik yolu olarak de ifltirilmesini istiyor. BES Ankara 1 No lu fiube üyesi memurlar 22 Haziran da Emekli Sand Genel Müdürlü ü önünde yapt klar bir eylemle NATO yu ve özellefltirmeleri protesto ettiler. TRT Radyo Binas ndaki polis iflgali ve çal - flanlar n n dolaplar na varana kadar sürekli aranmas n protesto etmek için, 21 Haziran günü TRT Haber Dairesi önünde oturma eylemi yapmak isteyen Haber-Sen üyelerine polis sald rd. Sald r sonucunda sendikan n MYK üyeleri Osman Köse ve Haluk Durgaç ile Ramazan Tafl bir süre gözalt - na al nd. ZM R - NATO dan C k ls n Üsler Kapat ls n 19 Haziran günü düzenlenen mitingte NA- TO dan Ç k ls n Üsler Kapat ls n denildi. HÖC ün de bulundu u çok say da siyas grubunun ve sendikan n kat ld mitingte binden fazla kifli Gündo du Meydan nda topland. NATO ve Bush Karfl t Birlik, BAK ve KK n n ortak düzenledi i mitingte Tertip Komitesi ad na konuflan Musa Çeçen, zirveyi engelleyece iz dedi. Mitingte s k s k, stanbul NATO ya Mezar Olacak slogan at ld. NATO ve Bush Karflıtları, zmir de 21 Haziran günü, Limontepe, Cennetçeflme, Eskiizmir sokaklarında NATO ve Bush a Hayır pankartıyla yürüyüfl yapt. 13 Vatan m z n kalbine saplanm fl NATO hançerini söküp atmak için Haziran da stanbul da Mecidiyeköy de toplanal m!

14 14 ADANA - ncirlik Kapat ls n Adana Emperyalizm, flgal ve NATO karfl t Platform ile Mersin flgal ve NATO Karfl t Platform 19 Haziran günü ncirlik Üssü önünde bir eylem yapt. NATO ya Hay r, ncirlik Üssü Kapat ls n pankart yla üsse yak n bir noktada otobüslerden inen kitle, sloganlarla üsse yürüdü. Jandarma ve polis barikat yla karfl laflan anti-emperyalistler, bunun üzerine D-400 Karayolu nu trafi e kapatarak oturma eylemi yapt lar. Barikat önünde k sa süreli bir çat flman n ard ndan bas n aç klamas n yapan kitle, D-400 Karayolu nu trafi e kapatarak yapt yürüyüflle eylemini sona erdirdi. 750 kiflinin kat ld - eylemde HÖC k z l bayraklar yla yer ald. Eylemde s k s k Filistin de Irak ta Direnifl Kazanacak, stanbul NATO ya Mezar Olacak sloganlar at ld. Bu arada 18 Haziran da ESP lilerin ncirlik önünde yapmak istedikleri aç klamaya jandarma sald rd. MERS N - Halk z Hakl y z Kazanaca z Mersin NATO ve flgal Karfl t Gençlik, 18 Haziran da Mersin Liman önünde yapt eylemde NATO dan Ç k ls n, Üsler Kapat ls n pankart açt. ncirlik Üssü nün kapat lmas n isteyen gençlik, NATO nun kanl operasyonlar na ortak olmayaca z. Halklar katledenlerin üslerine izin vermeyece iz dedi. Tarsus da NATO karfl tlar toplad klar imzalar 19 Haziran günü düzenledikleri eylemle TBMM Baflkanl na gönderdi. Mersin Demokratik Kent nisiyatifi ve NATO, flgal Karfl t Platform 17 Haziran günü AKP binas önünde bas n aç klamas yapt. HÖC ün de bulundu u platform 18 Haziran günü de Tafl Bina önünde bir bas n aç klamas eylemi gerçeklefltirdi. Irak ve Filistin de iflkence ve katliamlar gerçeklefltiren ABD ve srail 19 Haziran günü düzenlenen yürüyüflle protesto edildi. Eyleme, yaklafl k 500 kifli kat ld. Vatan m z n kalbine saplanm fl NATO hançerini söküp atmak için Haziran da stanbul da Mecidiyeköy de toplanal m! HÖC'ün de bulundu u Kad n Platformu, AKP önünde eylem yapt. Eylemde, Tecavüzcü ABD Ortado u'dan Defol" pankart aç ld. Yap lan konuflmada, 6 kad n m z n diri diri yak lmas n n sorumlusu NATO emperyalistleridir denildi. Platform, 23 Haziran günü de flkence ve Tecavüze Karfl Foto raf sergisi düzenledi. ANTEP - Hepimiz Irakl y z HÖC ün de yer ald, sendika, parti ve DKÖ lerce oluflturulan NATO ve flgal Karfl t Platform, 21 Haziran da, sloganlarla AKP il baflkanl na yürüdü. Katil ABD flbirlikçi AKP, stanbul NATO'ya Mezar Olacak, Sermayenin mam Kaça Satt n Vatan, Katil ABD Ortado u'dan Defol, Halk z Hakl y z Kazanaca z, Emperyalistler flbirlikçiler 6. Filo'yu Unutmay n, Mahir Hüseyin Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl, Hepimiz Irakl hepimiz Filistinli'yiz sloganlar n n at ld eylem, il binas önünde yap lan bas n aç klamas ve siyah çelenkle b rak lmas yla sona erdi. ZONGULDAK - Sald r Y ld ramad 14 Haziran günü polisin sald r s na u rayan NATO ve Bush Karfl t Birlik y lmayaca n, sonraki günlerde faaliyetlerini sürdürerek gösterdi. Gözalt na al nanlar n mahkemesinde 150 kiflilik kitle destek verirken, ertesi günü kent merkezinde imza standlar aç ld. 21 Haziran günü de sendikalar ve DKÖ lerin kat ld bir bas n aç klamas yap ld. SIVAS - Katil ABD flbirlikçi AKP 19 Haziran günü Sivas Meydan nda bir bas n aç klamas eylemi düzenleyen Demokrasi Platformu, emperyalizmin silahl örgütü NATO ya karfl mücadele ça r s yapt. Eylemde, Gençlik Derne i, KESK ve ESP dövizleri aç ld, Katil ABD, iflbirlikçi AKP sloganlar at ld. MALATYA - NATO Karfl t Etkinlik Bush ve NATO Karfl t Birlik 18 Haziran günü düzenledi i etkinlikte bir kez daha NA- TO ya hay r dedi. HÖC, ESP, ILPS ve DHP temsilcilerinin birer konuflma yapt etkinlikte, Temel Haklar tiyatro grubu da bir oyun sergiledi. ED RNE - NATO ya Geçit Vermeyece iz 19 Haziran günü Antik Park ta düzenlenen eyleme kat lan 100 kifli, yapt klar eylemin ard ndan toplad klar imzalar TBMM Baflkanl - na gönderdi. Emperyalistlerin Savafl Örgütü NATO Da t ls n" pankart n n aç ld eyleme 150 kifli kat ld. Edirne NATO flgal Karfl t Birlik, D SK Genel- fl Trakya fiubeleri ve çok say da sendika, parti ile, Gençlik Derne i Girifliminin de yer ald NATO Karfl t Ö renci Platformu taraf ndan oluflturuluyor. Edirne Gençlik Derne i Girifliminin de bulundu u NATO Karfl t Ö renciler, PTT önünde bas n aç klamas yapt. "NATO'ya Geçit Vermeyece iz, Emperyalistler flbirlikçiler 6. Filo'yu Unutmay n, Katil ABD flbirlikçi AKP, Katil ABD Ortado u'dan Defol" sloganlar at ld.

15 HATAY - Ezilen Halklar Teslim Olmayacak skenderun NATO ve Bush Karfl t Birlik 19 Haziran günü yapt oturma eyleminde açt NATO ya Geçit Yok pankart yla zirveyi protesot etti. NATO yu lanetleyen dövizlerin de aç ld eylemde, tüm ilericiler anti-emperyalistler NATO Zirvesi ne karfl yap lacak eylemlere kat lmaya ça r ld. Birlik, 21 Haziran akflam da Boyac lar Park ndan Vak f Bank a kadar meflaleli yürüyüfl yapt. Yürüyüfl sonras yap lan aç klamada, Birlik ad na E itim-sen Baflkan Halis Kelefl, Emekçiler ve ezilen halklar NATO Zirvesi'nden ç kacak sonuçlara teslim olmayacakt r. dedi. skenderun NATO ve Bush Karfl t Birlik in 22 Haziran daki eylem yeri ise, skenderun Liman n yd. Yap lan aç klamada Planlad n z gibi, skenderun Liman n kullanamayacaks - n z denildi ve Üslere El Konsun, ABD Defolsun, sloganlar at ld. KARS - Kahrolsun NATO 18 Haziran günü KESK taraf ndan düzenlene bas n aç klamas na, devrimci gruplar ve DKÖ ler "KAHROLSUN NATO VE EMPERYA- L ZM NATO KARfiITI GENÇL K NS YAT F " pankart ile kat ld. Eylemde, "Katil ABD flbirlikçi AKP, Ortado u Halklar S klaflt r n Saflar sloganlar at ld. SAMSUN - Kahrolsun ABD Emperyalizmi Mart Dü ün Salonu'nda düzenlenen foruma, HÖC'ün de içinde oldu u 200 kifli kat ld. "Samsun NATO Karfl t Platform" imzal " Suç ve Savafl Örgütü NATO Da t ls n" pankart aç lan etkinlikte konuflmalar n yan s ra, film gösterimi de yer ald. 16 Haziran günü de, Haklar ve Özgürlükler Cephesi'nin de yer ald NATO karfl tlar, Süleymaniye Geçidi'nde, bas n aç klamas yapt. Eylemde, "Kahrolsun ABD Emperyalizmi", "NATO Da t ls n, Üsler Kapat ls n" sloganlar at ld. ESK fieh R - Savafl örgütü NATO da t ls n Eskiflehir NATO ve Bush Karfl t Platformu nun eylemleri sürüyor. Eskiflehir sokaklar nda yayg n olarak 30 bin bildiri da t l rken, kentin de iflik noktalar nda imza standlar aç ld. Platform için yer alan Gençlik Derne i Haziran'da Hamam Yolu Caddesi'ndeki imza stand nda imza toplad. Platform, 18 Haziran günü, Emek Dü ün Salonu'nda NATO konulu bir panel düzenledi. 20 Haziran günü ise, yaklafl k 600 kiflinin kat ld bir yürüyüfl düzenlendi. Gençlik Derne i nin "Halk Düflman NATO Defol! pankart yla kat ld eylemde, NATO Defol, Bu Memleket Bizim, Emperyalistler flbirlikçiler 6. Filo'yu Unutmay n, Mahir Hüseyin Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl, Halk z Hakl y z Kazanaca z" sloganalr at ld. Yürüyüflün ard ndan Vardar fl Merkezi önünde bir bas n aç klamas yap ld ve Halklar yok etme toplant s n hiç kimsenin içine sindiremez denildi. BURSA - 6. Filo yu Unutmay n! HÖC, ESP, Partizan, EKB ve DPG, 20 Haziran akflam meflaleli bir eylemle emperyalizme karfl öfkeyi hayk rd. Teleferik semtinde yap lan eylem öncesi, halka bildiri da t ld ve kahveler, dernekler ve evler gezilerek NATO anlat ld. Propaganda çal flmas n n ard ndan Emperyalistler NATO cular, 6. Filo yu unutmay n sloganlar yla yürüyen kitlenin önü, faflist AKP nin polisleri taraf ndan kesildi. Yürüyüfl kararl l kla sürdürülürken, yap lan bas n aç klamas sloganlar ve Gündo du Marfl ile sona erdi. DERS M - mzalar Meclise Gönderildi Dersim Emek ve Demokrasi platformu 21 Haziran günü, toplad klar "NATO Zirvesi iptal edilsin" bafll kl imzalar TBMM'ye gönderdi. mzalar gönderildikten sonra platform dönem sözcüsü Dersim Temel Haklar Baflkan Murat Kaymaz yapt aç klamada, stanbul'da halklara açl k, iflgal ve katliam götürecek politikalar n karara ba lanaca n, AKP hükümetinin de bu politikalar destekleyerek suç ortakl yapt n belirtti. Daha sonra platform tesilcileri, NATO karfl t bildirileri da tt lar. Platform, 21 Haziran günü de bir panel düzenlendi. D YARBAKIR - Susma Hayk r, NATO ya Hay r 18 Haziran günü, NATO'ya Karfl Genclik Platformu, toplad 3000'e yak n imzay meclise gönderdi. mza stand n n bulundugu Sanat Soka 'nda yap lan bas n aç klamas n n ard ndan postaneye yürüyen kitle, "NATO Da t ls n Üsler Kapat ls n ve Susma Hayk r NA- TO ya Hay r sloganlar att. 15

16 HOPA - NATO nun Kanl Tarihi 21 Haziran günü HÖC, ESP, Halkevleri'nin oluflturdu u Hopa flgal ve NATO Karfl t Birlik taraf ndan NATO karfl t panel düzenlendi. Panelde NA- TO'nun kanl tarihsel süreci anlat lmakla birlikte; stanbul'da yap lacak olan NATO Zirvesi'ne karfl eylemlere ça r da bulunuldu. ISPARTA - Direnenlerin Bayraklar Dalgaland Emperyalizm ve NATO Karfl t Birlik taraf ndan 19 Haziran günü bir eylem yap ld. Isparta Gençlik Derne i eyleme "Katil NATO Halklar n Düflman d r Geçit Vermeyelim pankart, k z l bayraklar ve Irak, Filistin bayraklar yla kat ld. 150 kiflinin yer ald yürüyüflün ard ndan, Valilik Meydan 'nda konuflmalar yap ld. TRABZON - NATO Karfl t Miting 22 Haziran'da TEDAfi önünden yürüyüflle bafllayan miting, meydanda toplan lmas yla devam etti. Mitinge sendika ve partiler ile DKÖ ler kat ld. HÖC ün de yer ald bine yak n kifli "Kahrolsun ABD Emperyalizmi" ve NATO'ya Geçit Vermeyece iz" sloganlar hayk rd. Eylemler Her Yerde HÖC ünde yer ald Antalya NATO ve Bush Karfl t Platform 23 Haziran akflam K fllahan Meydan nda meflaleli yürüyüfl yapt. Ayr ca, Ayd n da, Lüleburgaz da, Kayseri de Gebze de yap lan eylemlerle NATO ya karfl mücadele yükseltildi. 16 Gecekondularda NATO ya Öfke Bahçelievler NATO ve Bush Karfl t Birli in 19 Haziran daki meflaleli yürüyüflüne sald ran polis, ikisi Temel Haklar üyesi olmak üzere 12 kifliyi gözalt na ald. 1 May s Mahallesi NATO ve Bush Karfl t Birlik, 19 Haziran günü meflaleli bir yürüyüfl düzenledi. Yürüyüflte Kahrolsun ABD Kahrolsun NATO sloganlar at ld. kitelli Parseller de, HÖC, Devrimci Hareket, flçi Gazetesi, ESP, Mücadele Birli i ve Ekmek Davas, 21 Haziran akflam meflaleli bir yürüyüfl yapt. Meflalelerin yak lmas yla birlikte Gündo du Marfl n söylemeye bafllayan kitlenin üzerine panzerleri süren polise tafllarla cevap verildi. Polisin sald r s karfl s nda yolu trafi e kapatan kitle, burada eylemini sürdürdü. kitelli Faflizme Mezar Olacak sloganlar ve konuflmalar n ard ndan eylem sona erdirildi inde, polis atefl açarak NATO bekrçili ini gösterdi. Okmeydan NATO Karfl t Birlik, 20 Haziran günü yapt klar eylemin ard ndan, sosyalist bas n üzerindeki bask lar protesto etmek için Ekmek ve Adalet sat fl yapt. Eyleme HÖC, ESP, DHP kat ld. Gazi Karayollar Son Dura 'nda 22 Haziran günü bir yürüyüfl düzenlendi. "NATO'ya Hay r, Üsler Kapat ls n", "NATO Ezenlerin Silahl Örgütüdür", "NATO'ya Geçit Yok" sloganlar yla Pazar Soka 'n n sonuna gelen kitle Tokat k rsal nda flehit düflen Hasan Hüseyin Boyraz ve Sincan F Tipi Hapishanesi'nde bedenini tutuflturup flehit düflen Hüseyin Çukurluöz için sloganlar hayk rd. Eyleme HÖC, flçi Köylü, Mücadele Birli i Platformu kat ld. Gazi Mahallesi nde, geçen haftaki kurulan barikatlar n ard ndan eylemler sürüyor. ki günde bir eylem karar alan Gazi NATO Karfl t Birlik üyeleri, NATO iflbirlikçilerine molotoflar, tafllar ve sloganlar yla direnmeye devam ediyor. Gazi Mahallesi Son Dura 'nda 18 Haziran günü saat 20:30'da " flgale, flkenceye, NATO'ya Karfl Mücadeleyi Yükseltelim" pankart ile yürüyüfle geçen Gazi NATO Karfl t Birlik s k s k "NATO Y k lacak, Halklar Kazanacak", "NATO'ya Hay r", "Katillere Geçit Yok", "NATO Ezenlerin Silahl Örgütüdür" sloganlar att. HÖC, ESP, EHP, flçi Köylü, Mücadele Birli i Platformu ndan 150 kiflinin kat ld eylem K br s Caddesi'nde sona erdikten sonra HÖC ve ESP panzerlerle çat flt. Gazi de 20 Haziran günü de barikatlar vard. HÖC ün de yer ald birlik üyesi yaklafl k 250 kiflinin smetpafla Caddesi üzerinde yapmak istedi i meflaleli yürüyüfle polis panzerlerle, gaz bombalar yla sald rd. Gazi gençli i, sald r n n ard ndan y lmayaca n, kurduklar barikatlarla gösterdi. Panzerlere karfl tafllarla direnen yi it Gazi halk, Eski Karakol Dura girifline barikat kurdular. Cadde üzerine ikinci bir barikat daha kuran eylemciler Gazi Faflizme Mezar Olacak, Kahrolsun Emperyalizm sloganlar att. Panzerlerin barikat da tmas n n ard ndan sokak aralar nda direniflini sürdüren birlik üyeleri, smet Pafla Caddesi üzerinde yeniden toplanarak bir kez daha barikatlar - n kurdu. Yüzlerce polisin gaz bombal sald r lar ile kurflunlara karfl direnifl kararl l sürdürülürken, cadde üzerine y - k lan barikatlar n yerine yenileri kurulmaya devam etti. Kitleye sivil polisler taraf ndan atefl aç l rken, bu atefl sonucu bir kifli kurflunla yaraland. Saatlarce süren direnifl sonucunda 9 kiflinin gözalt na al n d ö renildi. Bu eylemlerle Gazililer, emperyalist zirveye karfl direniflin Beyo lu sokaklar nda de il, yoksul gecekondularda örgütlenece ini anlatt lar. Gazililer, zirve günü kenti kuflatacak, emperyalistleri topland klar na piflman edecek eylem biçiminin de radikal, meflru direnifl oldu unu göstermeye devam ediyorlar.

17 Emekçiler den AKP iktidar emekçiye, halka düflmanl n tescillemeye devam ediyor. IMF, AKP ve Patronlar n stedi i Türkiye: YAfiAYAN ÖLÜLER ÜLKES IMF ile üç y l daha anlaflma yap laca kesinleflti. Bu sürecin daha fazla yoksulluk ve yoksullu a isyan edilmesin diye daha fazla bask ve örgütlenme hakk n n gaspedilmesi olarak karfl m za ç kaca kuflkusuz. Öte yandan IMF nin ikiz kardefli Dünya Bankas, Türkiye deki emeklilik sistemine iliflkin bir rapor haz rlad ve emeklilere ölüm ferman verdi. Zaten ald klar maaflla yaflayamaz durumda olan, maafl kuyruklar nda afla lanan, hayatlar - n kaybeden emekliler flimdi emperyalist kurumlar n sald r s ile karfl karfl ya. AKP nin bu raporu ne kadar yaflama geçirece i flimdilik netleflmese de, IMF nin emireri bir iktidar n Hay r bu emekliler bizim insanlar m z demeyece i aç k. Ciddi bir direniflle karfl laflmad kça, bir yolunu bulup bu talimatlar parça parça yerine getirece inden kimsenin kuflkusu olmas n. Türkiye'nin Emeklilik Sistemi ve Reform Önerileri bafll kl raporda, sorunlar s raland ktan sonra çözüm önerileri özetle flöyle getiriliyor: Ayl klar düflsün, emekli maafllar ndan vergi al n, maafl ba lama oran düflürülsün, yafl yükseltilsin. (Cumhuriyet 21 Haziran) Ne Ba -Kur u ne de SSK y emekliler, iflçiler, memurlar bat rmad lar. Sistem de iflmedikçe yedi nesil ödense de tükenmeyecek borçlar da onlar yapmad lar. Ama bedel onlara ödetilmek isteniyor. Dünya Bankas aç kça diyor ki; Emeklilik denilen kurum gereksizdir, insanlar ölene kadar çal flt r lmal, sonra bir kenara at lmal d r. AKP nin zihniyeti de, bir çok alana yans d gibi, özünde farkl de ildir. Dünya Bankas n n EMEKL L K raporu, patronlar n iste- i do rultusunda belirlenen ASGAR ÜCRET; emekçilere ölmeyin sürünün dayatmas d r. Emekliler, iktidar n ve IMF nin dayatmalar na yine mücadeleleri ile cevap vermeye devam edecekler Asgari ücret bunun son örne i olmufltur. ASGAR ÜCRET PATRONLARIN STED G B BEL RLEND Açl k s n r n n alt nda asgari ücret belirleme gelene i bozulmad. Ancak bu kez, öncekilerden farkl olarak zam oran çok daha düflük seviyede, yüzde 5 de tutuldu. Asgari ücret tespit komisyonu, yeni asgari ücreti 318 milyon olarak tespit etti. Türk- fl toplant y terk ederek bu durumun kabul edilemez oldu unu, emekçilerin açl a mahkum edildi ini belirtti ve ölen iflçilerin ödenmifl primlerinin patrona kalmas konusundaki düzenlemeye, ci erlerimizi de al n fleklinde tepki gösterdi. Evet, iflçinin al nterini, eme ini sömüren sermaye, ci erini de ister. Oksijensiz kalmas ndan hiç de rahats zl k duymaz. Tek düflündü ü, pazara sürdü üm mallar kim alacak, olur. Asgari ücret tespit komisyonundaki T SK temsilcisi de zaten bunu aç kça ifade etmifltir. Sanki büyük bir art fl yap lm fl gibi göstermek isterken, zihniyetini de al m güçleri artacak, tüketim artacak sözleriyle özetlemifltir. Patronun ve iktidar n tavr na, flafl r yor gibi yapan, toplant lar terk eden Türk- fl, bildi imiz klasik oyunlar n oynuyor. Her sat flta masaya yumruk vurur, toplant lar terk eder bu ihanet sendikac l. Peki pratikte ne yapacak? Bu aç kalmay n sürünün dayatmas n kabul etmiyoruz, genel greve ç k yor, üretimi durduruyoruz diyebilecek mi? Hay r. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aç klamas bile bu tespitin kimi düflünerek yapt klar n anlat yor. Aç klaman n her sat r nda, asgari ücretin patrona yükünün nas l azalt ld anlat ld. Bu, asgari ücretiin iflçi için de il de, patronlar için tespit edildi inin aç k kan t d r. 17

18 18 Beyaz Yürüyüfle Devam Karar Sa l k emekçileri, 5 Kas m, 24 Aral k, ve Mart eylemlerinin ard ndan, 16 Haziran tarihinde Edirne, K r kkale, Tekirda dan Ankara ya Umuda Beyaz Yürüyüfl eylemini, 19 Haziran da sonland rd. Ankara Abdi pekçi Park nda sa l k emekçileri taraf ndan karfl lanan yürüyüflçüler, burada bir bas n aç klamas yapt lar. TTB nin, Özlük haklar m z, ifl güvencemiz, meslek onurumuz, sa l k hakk talepleriyle bafllatt bu eylemin ard ndan, TTB Genel Kurulu yap ld. Hukuki engellemeler nedeniyle yönetim seçimlerini içermeyen genel kurulu, fiili olarak meflruluk temelinde yap ld. 310 delegenin yer ald genel kurulda, sa l k emekçisinin sorunlar ele al n rken, delegeler taraf ndan üzerinde en s k durulan konu NATO Zirvesi oldu. ktidar n, TTB siyaset yap yor elefltirilerine, sa l k hizmetlerinin ticarilefltirildi i ve sa l k emekçilerinin yoksullaflt r ld koflullarda elbette siyaset yapaca z cevab verilirken, NATO protestolar na kat lma ça r s yap ld. Genel Kurul un ard ndan Umuda Beyaz Yürüyüfl pankart yla Sa l k Bakanl na yürüyen emekçiler, NATO Sa l a Zararl - d r, Herkese Eflit, Ücretsiz Sa l k, gibi dövizler tafl d lar ve genel kurul sonuçlar n aç klad lar. stanbul Tabip Odas Baflkan Gencay Gürsoy un okudu u sonuç bildirgesinde, iktidar n sa l kta dönüflüm projesine karfl ç kmaya devam edilece i, sa l k alan ndaki sorunlar ve talepleri dile getiren eylemlilik sürecinde kararl olunaca ifade edildi. Gürsoy, mücadele kampanyas n büyüteceklerini söylerek, susmayaca z, beyaz lekelenmeyecek, göreve devam dedi. KESK liler Hem Yarg land Hem Copland KESK in merkezi karar yla Aral k 2003 tarihlerinde yap - lan iflb rakma eylemine Çorum da kat lan E itim Sen lilerin yarg lanmas 17 Haziran da bafllad. 4 aydan 1 y la kadar hapis cezas istemiyle yarg lanan emekçileri, arkadafllar yaln z b rakmazken, duruflma ç k fl nda yap lmak istenen bas n aç klamas na polis sald rd. Coplu sald r da E itim-sen Genel Merkez Yöneticileri nin de aralar nda bulundu u 9 memur gözalt na al nd. Marafl ta Miting: flçiyiz, Hakl y z, Kazanaca z Grevde bulunan Marafl Arsan Tekstil iflçileri miting düzenledi. 17 Haziran günü Haf z Ali Meydan nda yap lan mitinge yaklafl k 1000 kifli kat ld. Miting alan na yap lan yürüyüfl s ras nda Bu Yolda Ölmek Var Dönmek Yok, Kahramanmarafll flçi Kardefllerimiz! Sömürüye ve Köleli e Son!, Kahramanmarafl flçisi Uyan yor ve Eme imiz Okyanus, stedi imiz Bir Damlas yaz l pankartlar açan iflçiler, flçiyiz, Hakl y z, Kazanaca z sloganlar att lar. flçilere yönelik bir konuflma yapan, Öz plik- fl Sendikas Genel Baflkan Yusuf Engin, iktidar n iflçiler konusunda çok söz verip, çok az icraat n n oldu unu belirtti. Engin, grevin iflçinin direnme hakk oldu unu da sözlerine ekledi. Emekli-Sen den Suç Duyurusu Emekli-Sen stanbul fiubeleri üyesi emekliler, 18 Haziran günü, TÜFE den do an 28 ayl k alacaklar n n verilmemesini protesto ettiler. Alacaklar n vermeyen Çal flma Bakanl ile SSK yönetimi hakk nda kurumu isteyerek zarara u ratmak tan suç duyurusunda bulunan emekliler, Beyaz t Meydan nda stanbul Adliyesi ne kadar TÜ- FE Hakk m z Söke Böke Al - r z, Sadaka De il Toplusözleflme, sloganlar yla yürüdü. Burada bir aç klama yapan Beyo lu fiube Baflkan Hasan Kaçk r, hükümetin emeklileri ma dur etti ini belirtti. flten Atmaya Protesto Ankara da Deniz Dikimevi flyeri Temsilcisi Fatma Atak n iflten at lmas, Harb- fl stanbul fiubesi üyesi iflçiler taraf ndan sendika önünde yap lan aç klamayla protesto edildi. flçiler, eylemde Asker De il flçiyiz, Alanlarda Güçlüyüz sloganlar att lar ve iflçi k y m na son verilmesini istediler. Telekom flçisinden Medyay Protesto Özellefltirmeye karfl mücadelelerini sürdüren Haber- fl üyesi Telekom iflçileri, bu kez de özellefltirme savunucusu, iflçi düflman medyay protesto etti. flyerinden imza toplayan iflçiler, 18 Haziran günü, toplad klar imzalar bas n kurulufllar na gönderdi. flçiler, bas n n iflçilerin tepkilerine yer vermemesini de elefltirdiler.

19 HÜCRELERDEN emperyalizmin ve oligarflinin hücrelerine karfl direniflte 4. y l Gültekin KOÇ Ölüm Orucu Ekibi befl flehit Muharrem Karademir Günay Ö rener Selma Kubat Hüseyin Çukurluöz Bekir Baturu verdi... Direniflçiler Ya zafer, ya ölüm! kararl l yla 254 Gündür ölüm orucunu sürdürüyor... Tövbe Etmeyece iz! Ya düflüncelerinizi de ifltireceksiniz, ya iflkenceli ölüm hücrelerinde, tecrit alt nda çürüyeceksiniz... F tipleri politikas n n özeti buydu. Ve hep söyledi imiz gibi, F tiplerinde uygulanan politika, gerçekte tüm halka karfl uygulanmak istenen politikan n belli bir alandaki tezahürüdür. Cemil Çiçek, DEP lilerle ilgili peflpefle yapt aç klamalarda bu zihniyeti aç kça ortaya koydu. Faflizmin piflmanl k dayatmas, flimdi Amerikan islamc s AKP nin dilinde küçük bir kavram de iflikli ine u rayarak tövbe dayatmas na dönüflmüfltür: Diyor ki Adalet Bakan : Karar, yanl fl düflünenlere demokratik tövbe imkan getirmifltir. Bu tövbeyi samimi yapmalar laz m. Türkiye'nin bar fl ve huzuru için kullanmalar gerekir: Hapiste tutmak da, tahliye etmek de onlar için hep ayn amaca yöneliktir: farkl düflünen herkesin piflmanl k getirmesini sa lamak. Kimse sömürüye hay r demeyecek, kimse ba ml l a hay r demeyecek, kimse NATO ya hay r demeyecek; Çiçek in, Erdo- an n aç klamalar na bak n, dönüp dönüp bunlar söylüyorlar. Söylemekle de yetinmiyorlar; çünkü düflüncelerinin gücüne inanm yorlar, düflüncelerinin kimseyi ikna edemeyece ini biliyorlar. Bundan dolay da muhalif düflünceleri de ifltirmek için, sopay gösterip piflmanl dayat yorlar. Ya düflüncelerinizi de ifltirirsiniz, ya da sopa... Baflbakan ve Adalet Bakan n n sözleri, NA- TO nun 1980 lerin sonunda formüle etti i ve bizim de defalarca sözünü etti imiz karara ne kadar benziyor de il mi: Ya düflünce de iflikli i, ya ölüm! Böyle olmas da do al, çünkü NATO nun uflaklar onlar. Kendilerine ait bir düflünceleri yoktur. Sahip olduklar tüm düflünceler, uygulamaya çal flt klar tüm politikalar, NATO nun, ABD nin, AB nin, IMF nin karar ve düflünceleridir. Tövbe yi dayatan bu kafada düflünce özgürlü üne, inanç özgürlü üne yer yoktur. Bu kafada örgütlenme özgürlü ü yoktur. Bu kafa herkes benim gibi, devlet gibi düflünecek! politikas n mutlak do ru sayan, bu do ru yu kabul etmeyenlere her türlü ezay, cezay reva gören bir kafad r. Kürt sorunu nun, hapishane sorunu nun veya baflka herhangi bir sorunun çözümü denilince ak llar na ilk piflmanl k yasas n n gelmesi bundand r. Piflman olmayaca z. Savunduklar m z ve yapt klar m z için asla tövbe etmeyece iz. Çünkü savunduklar m z hakl, yapt klar m z do rudur. Çiçekler konufltukça, bu ülkeyi Erdo an gibiler yönettikçe, ülkemizi her geçen gün emperyalizme daha ba ml, halk m z daha yoksul hale getirdikçe, demokratikleflme riyakarl yla zulmü art rd kça, hakl l m z ve do rulu umuz kan tlan yor. F tiplerindeki tecriti daha da koyulaflt rsalar, daha yüzlercemiz de ölsek, tövbe etmeyece iz; ba ms zl k, demokrasi ve sosyalizmi savunmaya devam edece iz. F tiplerini, tecrit politikas n bizi bu düflüncelerimizden vazgeçirmek için devreye soktular. Bu anlamdad r ki, tecrite karfl direnmek, sadece hapishane koflullar yla ilgili de ildir; tecrite direnmek, düflüncelerimizi savunmakt r. Düflüncelerimizi savunmak için, bu ülkeyi bu faflist zihniyete b rakmamak için, tecrite karfl direnmeye devam edece iz.

20 Gençlik den Gençlik Dernekleri Federasyonu Baflkan Derya Özkaya Gençli in Sorunlar na, Ülkemize, Dünyaya Duyarl Bir Gençli in Federasyonu Olaca z 20 Kurulufl çal flmalar n tamamlayarak, 18 Haziran günü düzenledi i bas n toplant s yla kamuoyuna aç klanan Gençlik Dernekleri Federasyonu Baflkan Derya Özkaya ile görüfltük. Sürekli Engeller Ç kar ld Federasyonun kurulufl sürecini ve bu süreçte yaflad n z engellemeleri anlat r m s n z? Gençli in Kaleminden Adaletsizli in, haks zl n, eflitsizli in her geçen gün büyüdü ü, hak ve hürriyetlerin bask larla k s tlanarak yok edilmek istendi i bir sürecin içindeyiz. Bir yandan yüzbinlerce iflçi, memur, köylü IMF programlar na mahkum edilirken di- er yandan yüzbinlerce iflçinin, memurun, köylünün çocuklar, yani bizler YÖK le, disiplin yönetmelikleriyle, iflsizlikle, polisiyle bask alt na al n p, susturulmak isteniyoruz. Susmad k, Üzerimizdeki Tüm Bask lara Ra men Hep Güçlü Kald k Daha Da Büyüdük! Gençli in halk için bilim, halk için e itim diye hayk ran, iflsizli e, açl a son diye hayk ran sesi hep susturulmak istendi. Egemenler gençli i, 80 öncesinin deneyimi fl - nda yozlaflt r lmas, slah edilmesi gereken bir topluluk olarak gördü y l ndan itibaren birçok ilde Gençlik Dernekleri Giriflimi olarak bafllad k. Sonra Gençlik Dernekleri kurulmaya baflland. fiu anda 27 ilde kurulu, 5 ilde giriflim halinde toplam ülke çap nda 32 Gençlik Derne i bulunmakta. Federasyonumuzun kurucular, Eskiflehir, stanbul, Kocaeli, Isparta, Manisa ve Sakarya Gençlik Dernekleri'dir. Biz daha fazla dernekle federasyonlaflmak istedik. Ancak hukuki engellemeler oldu. Federasyonlaflmak için gerekli belgeleri teslim etti imizde, önceden belirtmedikleri baflka belgeler istendi, evraklar m z geri iade edildi. Her defas nda yeni evraklar istediklerinden, biz tamamlayana kadar varolan evraklar n da süresi doluyor ve yenilememiz gerekiyordu. Tabii engelleme giriflimleri bunlarla s n rl kalm yordu. Bu s - ralarda da Okmeydan 'nda bulunan stanbul Gençlik Derne i'nin de içinde bulundu u bina bir komplo sonucu bas larak derne in evraklar na, defterlerine el konuldu. Yani stanbul Gençlik Derne i karar alamaz, faaliyet yürütemez duruma getirildi. Bu engellemelerin hepsi bizim 8-9 ay m za sebep oldu. stanbul Gençlik Derne i'nden polis taraf ndan al nan -siz çal nan da diyebilirsiniz- belgeleri, defterleri aramaya bafllad k. Arama diyoruz çünkü kayboldu. Polis bask n na izin veren, davan n görüldü ü DGM Hakimli i ne, Kaymakaml a, Dernekler Masas na defalarca baflvurduk. Ancak hiçbirisinden sonuç alamad k. Zor- Gücümüz, Örgütlülü ümüz; GENÇL K DERNEKLER FEDERASYONU Ne yapm flt ki gençlik slah edilmeliydi? Gençlik; üniversitelerde, liselerde gerici, faflist e itime karfl ç k - yordu. Gençlik; mahalleleri, sokaklar saran faflist çetelere karfl, yozlaflmaya karfl direnifli örgütlüyordu. Gençlik; halk n en önünde ba ms z bir ülke için mücadele veriyordu. flte bunun için slah edilmeliydi. Dürüstlük, namus, onur, yi itlik, mertlik kavramlar na burun k v rmal yd lar. Dilleri, düflünceleri, giyimleri, iliflkileri, gençli i gençlik yapan ne varsa de iflmeliydi. Bunun için iflkencehanelere tafl nd, olmad. Alkol bata na, birahanelere kafe-barlara, diskolara gömülmeye çal fl ld gençlik. Tek amaç, gençlik düflünmeyi unutsundu. Unutmal yd haklar n, do ru ve güzel olan. Aslolan yeni kuflaklar n beyinlerinde hapishaneler açmakt. Her fley buna göre ince planland ve uyguland. Yine de baflaramad lar! Bütün bu yozlaflt rma, kimliksizlefltirme politikalar na ra men gençli in direnen yan n yok edemediler. Evet belki 80 öncesi konumundan geri bir plana at ld gençlik, ancak yine de yok edilemedi. Çünkü gençli in DEV gibi bir yüre i vard, yok edilemeyen den bu yana 24 y l geçti. Her an bask, yozlaflt r- Gençlik Dernekleri Feder Haziran da TMMOB'da y duyuruldu. Aç klamay, F ya Özkaya ile yard mc

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714 1 / 5 2015/10/13 10:43 Gündem 11 Ekim 2015 Tek dilekleri barıştı TÜRKĐYE de en büyük terör saldırısı olarak tarihe geçen saldırıda ölenler arasında yurdun dört bir yanından barış ve demokrasi için Ankara

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Türk bas n tarihinin dimdik ayakta durmaya çal flan bir ç nar Yeni Adana Gazetesi 96 yafl nda. 1918 y l nda Ahmet Remzi Yüregir taraf ndan

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

AKLINIZI BAŞINIZA ALIN, KAMU ÇALIŞANLARINI SINAMAYIN! Yazar Editör Perşembe, 26 Haziran 2014 12:58

AKLINIZI BAŞINIZA ALIN, KAMU ÇALIŞANLARINI SINAMAYIN! Yazar Editör Perşembe, 26 Haziran 2014 12:58 AKLINIZI BAŞINIZA ALIN KAMU ÇALIŞANLARINI SINAMAYIN! Perşembe 26 Haziran 2014 12:58 TBMM de görüşmeleri devam eden Torba yasa içerisine memurların İŞ GÜVENCELERİNİelleri nden alacak maddeler eklenmesine

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Tüm Teknik Elemanlar Derneği

Tüm Teknik Elemanlar Derneği Tüm Teknik Elemanlar Derneği TÜTED Genel Kurulları: TÜTED Genel Merkezi nin 1. Olağan Genel Kurul unda (04 Haziran 1972) Genel Yönetim Kurulu na seçilen üyeler görev bölümünü şu şekilde yapmışlardı: Genel

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

UZUN B R DESTAN. Adalet. Irak Filistin direniyor! Adalet. Adalet GÜÇLÜ OLAN EMPERYAL ZM DE L, HALKLARDIR!

UZUN B R DESTAN. Adalet. Irak Filistin direniyor! Adalet. Adalet GÜÇLÜ OLAN EMPERYAL ZM DE L, HALKLARDIR! Irak Filistin direniyor! Gazze de CIA ekibi! flgal Orta n n Ba dat Büyükelçili i GÜÇLÜ OLAN EMPERYAL ZM DE L, HALKLARDIR! Adalet Haftal k Dergi / Say : 82 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.com

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

KAMU YARARI ADINA HALKA, HALK ADINA KAMUYA SALDIRILMASINA N VERMEYECE Z.

KAMU YARARI ADINA HALKA, HALK ADINA KAMUYA SALDIRILMASINA N VERMEYECE Z. KAMU YARARI ADINA HALKA, HALK ADINA KAMUYA SALDIRILMASINA N VERMEYECE Z. Bizler ortak hareket etme hedefi ile bir araya gelen sa k çal anlar n temsilcileri olarak sa k alan nda gerçekle tirilen her türlü

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu?

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? OTOPS Cengiz Özak nc 77 y l sonra ilk kez yay mlanan belgelerle Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? Y l, 1933. Ermeni Tehciri nin üzerinden 18 y l geçmifl;

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu Türkiye Bilişim Derneği (TBD), kurulduğu 22 Nisan 1971 tarihinden itibaren, 45 yıldır, ülkemiz bilişim sektörünün gelişmesi için birçok çalışmalara öncülük eden ve ilklere

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Çok mutluyuz! TAYAD l Aileler Demokrasi flovu yapan AKP nin hapishanelerdeki zulmüne karfl. Ankara ya Yürüyor!

Çok mutluyuz! TAYAD l Aileler Demokrasi flovu yapan AKP nin hapishanelerdeki zulmüne karfl. Ankara ya Yürüyor! AB, ABD, srail, TÜS AD, MÜS AD: Çok mutluyuz! Kazanan Emperyalizm ve flbirlikçileridir Biz Halk Olarak Kendi Kavgam z Büyütmeliyiz! www.yuruyus.com info@yuruyus.com www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Fiyat

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Adalet. Adalet. AKP ve AB SUSUYOR! AKP, alenen göz boyuyor AB, kand r lmaya haz r. Ekmek ve NATO Z RVES N ENGELLEYEL M!

Adalet. Adalet. AKP ve AB SUSUYOR! AKP, alenen göz boyuyor AB, kand r lmaya haz r. Ekmek ve NATO Z RVES N ENGELLEYEL M! DGM ler Kald r ld! TRT de Kürtçe Yay n bafllad! DEP liler Yarg tay Karar yla Serbest! AKP, alenen göz boyuyor AB, kand r lmaya haz r Halk için Ekmek ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 6 / Tarih: / F YAT

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Daha Ne stiyorsunuz? Demokratik Taleplere Faflizmin Cevab : TUTUKLU TAYAD LILARA ÖZGÜRLÜK! fite AKP FAfi ZM N N HUKUKU!

Daha Ne stiyorsunuz? Demokratik Taleplere Faflizmin Cevab : TUTUKLU TAYAD LILARA ÖZGÜRLÜK! fite AKP FAfi ZM N N HUKUKU! Demokratik Taleplere Faflizmin Cevab : Daha Ne stiyorsunuz? Erdo an, Ulusal, S n fsal, Sosyal Haklar çin Mücadele Eden Tüm Halk Kesimleri Karfl s nda Ne Düflündü ünü Özetledi! www.yuruyus.com info@yuruyus.com

Detaylı

Adalet. Adalet BA IMSIZ TÜRK YE! Bu atefli hiç söndürmeyece iz... NE AVRUPA, NE AMER KA. Ekmek ve

Adalet. Adalet BA IMSIZ TÜRK YE! Bu atefli hiç söndürmeyece iz... NE AVRUPA, NE AMER KA. Ekmek ve Bu atefl, emperyalizme, faflizme isyan n atefli. Bu atefl, sömürüye, zulme boyun e memenin atefli. Yüzy llard r yan yor bu atefl Atefl, K z ldere de harland, 5 y ld r direniflimizle büyüyor... Adalet Haftal

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı