Peygamberimiz ve Ýnsan Onuru Temalý 2013 Kutlu Doðum Programlarý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Peygamberimiz ve Ýnsan Onuru Temalý 2013 Kutlu Doðum Programlarý"

Transkript

1 8 AKP'nin emekçilere yönelik yasakçý zihniyeti bu 1 Mayýs'ta da kendisini günler öncesinden gösterdi. Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, bu sene 1 Mayýs Ýþçi Bayramý'nýn emekçilerle birlikte Taksim'de kutlanmasýna izin vermeyeceklerini söyledi. Sendikalar ise kararý kabul edilemez buldu. 1 Mayýs'a günler kala AKP'nin Taksim fobisi yeniden ortaya çýktý. Ýçiþleri bakaný Muammer Güler, Swissotel'de düzenlediði basýn toplantýsýnda 1 Mayýs ýn Taksim de kutlanýp kutlanmayacaðýna iliþkin soru üzerine, "Emek ve dayanýþma gününde sendikalar Taksim alanýnda örgüt yöneticileriyle, sendika yetkilileriyle, mensuplarýyla basýn açýklamasý, alana çiçek konulmasý, Kazancý yokuþuna çiçek býrakýlmasý, saygý duruþunda bulunulmasý basýn açýklamasý gibi etkinliklerini yapabilecekler. Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, 20. Yüzyýlýn hemen baþýnda uygar dünya ülkeleri tarafýndan "Hasta Adam" olarak niteledikleri büyük Türk Milleti nin, yüreðinde yüzyýllar boyunca yaþattýðý sarsýlmaz inancý ve baðýmsýz yaþama azminden aldýðý güç ile ortaya koyduðu gün olan 23 Nisan 1920 nin, Türk tarihinin dönüm noktalarýndan biri olduðunu belirtti. Belediye Baþkaný Hasan Ünver 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle bir mesaj yayýnladý. 19 Nisan 2013 Cuma günü Hacýbektaþ Müftülüðü nce Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezi Salonunda düzenlenen Peygamberimiz ve Ýnsan Onuru Temalý 2013 Kutlu Doðum Programlarý etkinlik saat de baþladý. Program, açýlýþ, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýmýzýn okunmasýnýn devamýnda Kur an-ý Kerim ve Meali sonrasý Hacýbektaþ Ýlçe Müftüsü Remzi Bircan, program açýlýþ konuþmasýný yaparak salonu dolduran konuklarý selamladý. Program akýþýna göre Kutlu Doðum Sinevizyonu yapýldý. Sinevizyon gösterimi sonrasý Hz. Peygamber ve Ýnsanlýk Onuru konulu konferansý; DÝB Eðitim Hizmetleri Genel Müdürlüðü Program Geliþtirme Daire Baþkaný Bünyamin Albayrak verdi. Programýn Ýlahi Konseri bölümünü Grup Vâv gerçekleþtirdi. Ardahan Üniversitesi Ýnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Âþýk Zülali Konferans Salonu nda, ARÜ Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serkan Kükrer in konuþmacý olarak katýldýðý "Halk Saðlýðý Açýsýndan Çýldýr Gölü nün Kirlilik Düzeyi" isimli bir konferans gerçekleþtirildi. Louis Althusser, Tek Materyalist Gelenek: 1. Spinoza da (çev. Cemal Bâli Akal), Etika nýn birinci kitabýnýn, Ek bölümüne dikkat çekerek, Spinoza nýn, bu bölümde dinsel ideoloji eleþtirisi yaptýðýný söyler. Spinoza, insanlarýn, doðadaki tüm þeylerin týpký... Diyarbakýr 78 liler Derneði, Diyarbakýr 5 No lu Cezaevi Müze olsun talebiyle Cezaevinin Ýnsan Haklarý Müzesi yapýlmasý için topladýklarý 100 bine yakýn imzayý...

2 Genç bir kadýn yaklaþýyor takým elbiseli adamlarýn yanýna. Saçlarý kazýnmýþ ve üzerinde bir hýrka var. Yaklaþýyor takým elbiselilerin ortasýndaki adama. Derdini anlatmaya çalýþýyor. Bir an olsun insan yerine konulup dinlesinler kendini istiyor. Bir kez gözünün içine bakýlsýn, üzülme denilsin istiyor. Bir kez olsun kendisine bakan ve ancak baktýðýnda anlayan biri olsun istiyor karþýnda. Diyor ki ilaçlar! Sonra büyüyor çaresizlik. Benim ilaçlarým. Ya yan yatakta yatan çocuðun, ya öteki odada yatan iþçi Ahmet in, ya çaresizlik içinde gözünün feri sönen Zehra teyzenin ilaçlarý. O ilaçlarý eczanelerde bulamýyorsunuz. Yurt dýþýndan getirtmek lazým ama o dünyanýn parasý. Zaten bugünden yarýn ne yiyeceðini düþünenler için imkansýz. Ýlaçlar diyebiliyor genç kadýn. Ailemle ben lenf kanseri olduðumu öðrendiðimizden beri yattýðýmýz yeri bilmiyoruz. Evde miyiz gökte miyiz belli deðil. Hep randevu dediler, bir türlü de diyecek belki. Ýlaçlar diyebiliyor yalnýz. Para diyor adam. Eli cebine gidiyor. Bir miktar para çýkarýyor. Hayýr diyor genç kadýn. Genç kadýnýn cebine sokuþturuyor parayý adam. Al iþte parayý bu para ile al ilaçlarý, baþka ne yapacaðým?! diyor Bakan sýfatýný bir küfür gibi taþýyarak. O hayýr dan sonra emin olamýyor bir türlü paranýn deðerinin bilindiðinden genç kadýnýn. En azýndan kendisi kadar bildiðinden. Düþürme cebinden diye de tembihliyor üstüne bu yüzden. Tabii koskoca bakan, baþka ne yapabilir ki saðlýðý bedava yaptýk diye böbürlenen bir hükümetin bakaný olarak? Ýlaçlarýný bulamayan, bulsa bile alamayan binlerce, milyonlarca kanser hastasýndan biri derdini anlatýnca eline dilenci gibi para tutuþturmaya kalkmaktan baþka ne yapabilir?! Ýlaçlarýnýn ulaþýlamadýðý yerde, hastanelerde doktorlarýn Allah yardýmcýnýz olsun! demek durumunda kaldýðý Dilek Özçelik e ne desin bakan? Hayattaki imtihandan, sýnamadan sýnýfta kaldýðýný bildiði için belki, öteki dünyadaki sýnava yatýrým yapmak için hýzla, koþa koþa namaza kaçýyor. Ama belli ki bitmemiþ çilesi bakanýn. Namazýn ardýndan, bir kez daha dikiliyor insanlýk bakanýn karþýsýna kemoterapi görmüþ bir genç kadýn kýlýðýnda. Ben dilenci deðilim diye haykýrýyor genç kadýn. Yanlýþ anlaþýldým. Ýnsanlýk konusunda bir kez daha hayal kýrýklýðýna uðradým Hala yardým edeyim sana diye sayýklýyor bakan. Zira kadýnýn zaten hakký olan bir þeyi talep ettiðini düþünemiyor. Niye kanser oluyoruz? diye sormamýþken biz, buradaki sorumluluðunuzu bile sorgulamamýþken, yalnýz hakkýmýz olan ilacý talep ederken, o lütfetmiþ, merhamet etmiþ bir kaç kuruþu sýkýþtýrmýþ iþte genç kadýnýn eline. para mý yetmedi acaba diye düþünüyor içinden mutlaka. Neye itiraz ettiðini, eline para tutuþturulmasýna niye öfkelendiðini anlayamýyor genç kadýnýn. Haykýrýyor kadýn hayatýnýzda hiç çaresizliði tatmamýþsýnýz diye. Hayatta her çaresizliði para ile çözebileceðini düþünenlerden halbuki bakan. Binlercesinin çaresizliðini vuruyor yüzüne kadýn. Ölmek istemediði için çaresizlik içinde geldiði son kapýda dilenci durumuna düþürüldüðüne kahrolarak, yine de o anda bile yalnýz kendisi için deðil, kendisi ile ayný durumda olan tün hastalarýn derdinin peþine düþme cesaretini gösteriyor. Yalnýz kendi bacaðýndan asýlacak bir koyun olmayý reddediyor. Ellerinden kurtuluyor onlarýn. Saçlarýný ellerinin altýnda hissetmemenin verdiði yoksunluk hissiyle ellerini baþýna götürüyor. Yüzü iki elinin arasýnda, aðlayarak terk ediyor orayý. Para ile yönetemedikleri, hayatý söz konusu olduðu halde yalnýz kendini düþünmeyi reddeden bir genç kadýn kýlýðýnda insanlýkla karþýlaþmanýn þoku içinde býrakarak geride kalanlarý. Ve siz geride kalanlar, biliyor musunuz biz iþte o insanlýða güveniyoruz biz sizin karþýnýzda. Yani iþte sizin korktuðunuz kadar var. AKP'nin emekçilere yönelik yasakçý zihniyeti bu 1 Mayýs'ta da kendisini günler öncesinden gösterdi. Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, bu sene 1 Mayýs Ýþçi Bayramý'nýn emekçilerle birlikte Taksim'de kutlanmasýna izin vermeyeceklerini söyledi. Sendikalar ise kararý kabul edilemez buldu. 1 Mayýs'a günler kala AKP'nin Taksim fobisi yeniden ortaya çýktý. Ýçiþleri bakaný Muammer Güler, Swissotel'de düzenlediði basýn toplantýsýnda 1 Mayýs ýn Taksim de kutlanýp kutlanmayacaðýna iliþkin soru üzerine, "Emek ve dayanýþma gününde sendikalar Taksim alanýnda örgüt yöneticileriyle, sendika yetkilileriyle, mensuplarýyla basýn açýklamasý, alana çiçek konulmasý, Kazancý yokuþuna çiçek býrakýlmasý, saygý duruþunda bulunulmasý basýn açýklamasý gibi etkinliklerini yapabilecekler. Ama biz onlara hem yürüyüþ için hem de toplantý için baþka alanlarý saðlýklý bir þekilde yapýlmasý için önereceðiz" cevabýný verdi. 'Fiziki Koþullar Yetersiz' Taksim Meydaný'nda inþaatý süren yayalaþtýrma projesinin alanda gösteri yapmayý imkânsýz kýldýðýný belirten Güler, "Ýdare olarak bizler toplantý ve Sulucakarahöyük/GÖREME Hasan KANKAL Nevþehir in merkez ilçeye baðlý Göreme beldesinde yaðan yaðmurlar ve zamanla kýsmi bozulmalarýn meydana geldiði bað yollarýnda, yeniden düzeltme çalýþmalarý yapýlýyor. Göreme Belediye Baþkaný Nuri Cingil yaptýðý açýklamada Göreme de, turistik vadilerde ve bað yollarýnda, toprak yol olmasý nedeniyle kýsmi bozulmalar meydana geldiðini ve bununda belediye tarafýndan onarýldýðýný söyledi. Beldede yaþayan vatandaþlarýn bu aylarda bað ve bahçelere sýk gittiðini ve gösteri yürüyüþlerinde hem o toplantý ve yürüyüþe katýlan insanlarýn hem de diðer insanlarýnda can güvenliklerini saðlamak durumundayýz. Alacaðýmýz tedbir hem o toplantýya katýlan insanlarýnda güvenliklerini saðlayacak nitelikte olacak hem de diðer insanlarýn veya kamu düzeninin genel asayiþin yürümesine de uygun olacak. Taksim alanýnýn þuanda içinde bulunduðu fiziki koþullarýn yetersizliðini de nazara alacak oraya katýlacak insanlarýnda herhangi bir þekilde zarar görmesini Allah korusun sýkýntý daha önce de yaþanan o sýkýntýlý ortamlarýn olmamasý anlamýnda" diyerek, sendikalarla baþka bir alanda 1 Mayýs Ýþçi Bayramý'nýn kutlanmasý için görüþmeler yapacaklarýný söyledi. 3 Bin Öðrenci Kýþkýrtýyor Basýn toplantýsýnda üniversitelerde yaþanan þiddet olaylarýnýn faturasý ise 'bir grup öðrenciye' kesildi. Güler, "Þu ana kadar 35 ilde irili ufaklý bunlarýn aðýrlýklý kýsmý 5 ildir. Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Konya, Kayseri, Diyarbakýr gibi illerde ortaya çýkan... Yaklaþýk bugüne kadar 109 eylem gerçekleþti. Bununla ilgili 261 öðrenci gözaltýna alýndý. Bunlarýn 13'ü tutuklandý. Bu olaylara karýþan öðrenci sayýsý 2 bin 500 bilemediniz 3 bin kiþiyi geçmemektedir. Polisin herhangi bir tavizi söz konusu turizm sezonunun açýlmasý ile birlikte vadi yürüyüþ yollarýn da bozulmalarýn meydana geldiðinin altýný çizen Cingil: "Vatandaþlarý maðdur etmemek için bað yollarýnda meydana gelen bozulmalara müdahale ettik. Þu an bozulma olan olmayan bütün bað yollarýný kontrol ettik. deðildir" dedi. Taksim Yasaklanamaz Ýçiþleri Bakaný Güler'in açýklamalarýna sendikalardan tepki ise gecikmedi. KESK Genel Baþkaný Lami Özgen, 1 Mayýs'ýn Taksim alanýnda kutlanmasýnýn zorunluluðunu belirttiði açýklamasýnda, "Geçen yýl da benzer yasak çýkýþlarý oldu. Ýçiþleri Bakaný, Vali ve Emniyet Müdürlüðü ile görüþmeler yaparak ikna etmiþtik. Bu sene de ikna edebiliriz. Meydanda süren çalýþmalar gerekçe gösterilebilir. Ama meydandaki çalýþmalar 1 Mayýs'ýn bu alanda kutlanmamasý için bir etken deðil. Geçen yýl güvenlik önlemlerinin yetersiz kalacaðý gerekçesiyle izin verilmek istenmemiþti. Ancak izin çýktýðýnda güvenlik önlemlerine gerek kalmadýðýný 1 Mayýs'ýn bayram havasýnda kutlandýðýný göstermiþtik. Bu sene ayný þekilde kutlamak mümkün." þeklinde konuþtu. Ne Olursa Olsun Taksim'deyiz DÝSK Genel baþkaný Kani Beko ise Ýstanbul'da 1 Mayýs'ýn Taksim'de kutlanma kararý aldýklarýný bildirdiði açýklamasýnda Taksim'de gerekçe gösterilen fiziki koþullarý yerinde incelediklerini belirterek, "Fiziki koþullar elbette bir handikap. Ancak Taksim'in bizim için ne anlama geldiðini kamuoyu biliyor. Biz ne olursa olsun 1 Mayýs Birlik, Dayanýþma ve Mücadele gününü Taksim Meydaný'nda kutlayacaðýz. Yönetim Kurulu toplantýmýzda önceki yýllarda olduðu gibi 1 Mayýs Birlik, Dayanýþma ve Mücadele Günü'nün Ýstanbul'da Taksim baþta olmak üzere bütün alanlarda kutlanacaðý kararý aldýk" þeklinde konuþtu. Demokraside Israr Ediyoruz DÝSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoðlu da Bakan Güler'in "Taksim 1 Mayýs'a yasak" açýklamasýna yanýt verdi. Çerkezoðlu, "Taksim'de ýsrar, demokrasi ýsrarýdýr. Taksim konusunda duruþumuz net. 1 Mayýs günü Taksim'deyiz" dedi. Çerkezoðlu, "Taksim'de bir takým teknik problemler olduðunun farkýndayýz. Bir takým düzenlemeler yapmaya çalýþýyoruz. Taksim kazanýlmýþ bir alandýr. 1 Mayýs günü Taksim'de olacaðýz dedi. Kaynak:BirGün Gazetesi Vatandaþlarýmýz bað ve bahçelerine rahatça ulaþabileceklerdir. Göreme halký için gece gündüz çalýþmaya devam edeceðiz" diye konuþtu. Cingil vadi ve bað yollarýnda zaman zaman düzenlemelerin yapýlacaðýný da sözlerine ekledi.

3 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, 20. Yüzyýlýn hemen baþýnda uygar dünya ülkeleri tarafýndan "Hasta Adam" olarak niteledikleri büyük Türk Milleti nin, yüreðinde yüzyýllar boyunca yaþattýðý sarsýlmaz inancý ve baðýmsýz yaþama azminden aldýðý güç ile ortaya koyduðu gün olan 23 Nisan 1920 nin, Türk tarihinin dönüm noktalarýndan biri olduðunu belirtti. Belediye Baþkaný Hasan Ünver 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle bir mesaj yayýnladý. Ünver mesajýnda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nýn taþýdýðý anlam ve önemin her Türk insaný için büyük bir önem taþýdýðýný ifade etti. Ünver, 20. yüzyýlýn baþýndan itibaren içte ve dýþta yaþanýlan sorunlardan dolayý büyük bir duraklamanýn içerisine giren Türk Milletinin bu süreçte de sahip olduðu topraklarýnýn emperyalist güçler tarafýndan iþgal edilmeye baþladýðýný vurguladý. Birbiri ardýna yaþanan savaþlarla cephelerde büyük darbeler alan Osmanlý Ýmparatorluðunun daðýlma sürecinde Türk Milletinin baðýmsýzlýk meþalesini yakan ulu önder Gazi Mustafa Kemal Paþa etrafýnda bir ve beraber olarak, topraklarýný dört bir yandan istila etme peþinde koþan dünyanýn en süper savaþ araç ve gereçleriyle donanýmlý güçlerine karþý,baðýmsýz yaþama konusunda hür iradesini kurduðu Türkiye Büyük Millet Meclisi ile adeta taçlandýrdýðýný dile getiren Ünver mesajýnda þunlarý kaydetti, "Tarihinde bir baþka ülkenin boyunduruðu altýnda yaþamamýþ Türk Milletinin, her türlü imkansýzlýklara raðmen, kendi temsilcilerini bir araya toplayarak oluþturduðu Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk insanýnýn azim ve kararýný ortaya koymuþ, baðýmsýzlýða doðru gidilen yolda tüm düþünceler TBMM çatýsý altýnda ele alýnarak hayata geçirilmiþtir. 23 Nisan 1920 tarihi bu açýdan Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarýndan birini oluþturmaktadýr. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, TBMM nin açýldýðý 23 Nisan 1920 gününü, bir bayram olarak tüm çocuklara armaðan etmiþ ve bu yönüyle de dünya ölçeðindeki eþsiz liderliðini bir kez daha göstermiþtir" dedi. Ünver, mesajýnýn son bölümünde de, yarýnýn büyüðü olarak bu ülkenin her kademesinde görev alacak çocuklarýn aileleri ile birlikte daha iyi þartlarda hayat sürmelerini saðlamayý temel bir görev olarak ele alarak çalýþmalar yaptýklarýný kaydetti. Ünver sözlerini þöyle sürdürdü: "Tüm gayret ve çabamýz yarýnlarýmýzý onurla teslim edeceðimiz çocuklarýmýzýn hayat standartlarýný daha da artýrarak daha iyi þartlarda hayatlarýný sürdürebilmeleri. Bu vesile ile tüm milletimiz ve çocuklarýmýzýn 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramýný kutluyor, saðlýk, mutluluk ve baþarý dileklerimi iletiyorum." Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN 19 Nisan 2013 Cuma günü Hacýbektaþ Müftülüðü nce Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezi Salonunda düzenlenen Peygamberimiz ve Ýnsan Onuru Temalý 2013 Kutlu Doðum Programlarý etkinlik saat de baþladý. Program, açýlýþ, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýmýzýn okunmasýnýn devamýnda Kur an-ý Kerim ve Meali sonrasý Hacýbektaþ Ýlçe Müftüsü Remzi Bircan, program açýlýþ konuþmasýný yaparak salonu dolduran konuklarý selamladý. Program akýþýna göre Kutlu Doðum Sinevizyonu yapýldý. Sinevizyon gösterimi sonrasý Hz. Peygamber ve Ýnsanlýk Onuru konulu konferansý; DÝB Eðitim Hizmetleri Genel Müdürlüðü Program Geliþtirme Daire Baþkaný Bünyamin Albayrak verdi. Programýn Ýlahi Konseri bölümünü Grup Vâv gerçekleþtirdi. Sema gösterimi devamýnda Semah dönülerek Hacýbektaþ Ýlçe Müftülüðünce düzenlenen 2013 Kutlu Doðum Programlarý sona erdi. Nevþehir de inþaat sektörünün hafif yapý elemanlarýnýn üretimini yapan bir firma tarafýndan geliþtirilen bims ürünü, inþaatlarda yaygýn þekilde kullanýmla Türkiye nin enerji tüketimine her yýl 6 milyar dolarlýk katký saðlayacak. Ertaþ Group Yönetim Kurulu Baþkaný Musa Ertaþ yaptýðý açýklamada, Nevþehir in merkez ilçeye baðlý Kaymaklý beldesi yakýnlarýnda faaliyet gösteren Ertaþ Group a baðlý Blokbims Ýzolasyonlu Hafif Yapý Elemanlarý Maden Ýnþaat Sanayi ve Ticaret A.Þ. nin AR-GE birimi tarafýndan geliþtirilen Klima Bloklarýnýn, pomza madeninin içerisindeki bazalt baþta olmak üzere diðer yabancý maddelerin yýkanmasý ile meydana getirilen saf pomzadan üretildiðini söyledi. Ulusal Teknik Onay belgeli Klima bloklarýnýn ticarethane ve binalarda kullanýmý ile ülke ekonomisine de ciddi anlamda katkýlar saðlayacaðýný ifade eden Ertaþ, enerjide dýþa baðýmlý ülkelerden biri olan Türkiye de, ithal edilen enerjinin yüzde 30'luk bölümünün de binalarýn ýsýnma ve soðutma amaçlý olarak kullanýldýðýnýn bilindiðini belirtti. Ertaþ Her yýl kendini yenileyen AR-GE çabalarýyla, inþaat sektörünün ana yapý malzemesi konumundaki blok üretiminde Avrupa ülkeleri arasýnda da ilk sýrada yer alan tesisimizde günlük 250 bin adet blok üretimi gerçekleþmekte ve 250 civarýnda kiþinin istihdamý saðlanmaktadýr. Dünya genelinde deprem kuþaðýnda bulunan ülkeler arasýnda yer alan ülkemizde, binalarýn depreme dayanýklý normlarda üretimlerinin yapýlmasý, ses ve ýsý izolâsyonunun etkin þekilde saðlanmasý, yapýlardaki ürünün hafifliði gibi artýk bilimsel düzeyde olmazsa olmazlarý bir bütün olarak tek baþýna karþýlayabilecek pomza madeninden elde edilen bims ürünleri, inþaat sektöründe de yaygýn bir kullaným aðýna sahip. Sektördeki diðer kullanýlan malzemelere oranla konut konforuna da ivmeler kazandýran, oldukça ekonomik olmasý ve her þeyden önce ithalata dayalý bir malzeme olmamasý ile de enerji verimliliðini en üst seviyeye taþýyan Ulusal Teknik Onay belgeli Klima bloklarýnýn, ülke genelinde yaygýn bir kullanýmla her yýl 6 milyar dolara ulaþan bir düzeyde de tasarruf saðlayabileceði, bilimsel yöntemlerle de ortaya konulmuþtur. Bu oranýn bile ülkedeki cari açýðýn kapanmasýnda önemli bir rakam olduðunun da bilinmesinde yarar görüyoruz diye konuþtu. MANTOLAMAYA BÝLE GEREK DUYULMUYOR Ertaþ, inþaatlarda yeni geliþtirilen bu ürünün kullanýmý ile bina sahiplerine de ek bir külfet getiren mantolamaya bile gerek duyulmadan yüksek enerji verimliliðinin saðlanabileceðini öne sürerek þöyle konuþtu; Dünyada bilinen pomza rezervlerinin yüzde 50 sine sahip ülkemizin en kaliteli pomza rezervlerine sahip Nevþehir de, tesislerimizin AR-GE si tarafýndan geliþtirilen Klima bloklarý, yüksek yapý teknolojisine uygun yapýlandýrýlmasý ile de ekstra ýsý yalýtýmý yapmadan yani mantolamaya bile gerek görülmeden kullanýlabilecek bir özelliðe de sahiptir dedi. Kaynak:Nevþehir Gazete Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Kapadokya Fotoðraf ve Sinema Amatörleri Derneði (KAFSÝD) tarafýndan düzenlenen 12.Temel Fotoðraf Eðitimi sona erdi. Türkiye'nin peri bacalarý ile ünlü önemli kültür ve turizm merkezi Kapadokya'da fotoðrafçýlýk ve sinema branþlarýnda açtýðý eðitici kurslarla ön plana çýkan KAFSÝD'in yaklaþýk iki hafta süren 12.Temel Fotoðraf Eðitimi sona erdi. Nevþehir Alibey Camii karþýsýndaki dernek binasýnda verilen eðitimde Kafsid Eðitim Birimi Sorumlularýndan Mehmet Ayhan tarafýndan katýlýmcýlara fotoðrafa giriþ, fotoðraf makineleri, objektifler, filtreler, aksesuarlar, ýþýk, deðiþkenler arasýnda baðlantýlar, görüntü düzenleme, dijital fotoðrafçýlýk, çekim uygulamalarý gibi konular anlatýldý. 12.Temel Fotoðraf Eðitiminin sonunda Ürgüp'ün Baþdere Beldesi'nde uygulamalý fotoðraf eðitimi ve sosyal sorumluluk projesi kapsamýnda 100 adet çam fidaný dikimi gerçekleþtirildi. Temel Fotoðraf Eðitiminde baþarýlý olan kursiyerlere sertifikalarýnýn 25 Nisan'da verileceði belirtildi.. Temel Fotoðraf Eðitimlerinin 13.sünün mayýs ayý içerisinde gerçekleþtirileceði bildirildi.

4 Bugün yaþ 55 elimden geldiðince devam ediyorum yolu yarýda býrakmamaya. Bu günleri hiç unutmuyorum ayrýca en ince ayrýntýsýna kadar. Ama bu yazýyý yazdýran 12 Eylül Mahkemesinde sanýk avukatýnýn bizim yaþadýðýmýzý bize anlatmasýydý. En güzel yaþlar, en güzel yýllar ve çoðumuz için yaþanmamýþ ve alacaklý yýllarýmýz. Aradan çok uzun yýllar geçip, çocuklar büyüyüp aramýzda bir sorun yaþadýðýmýzda karþýmýza çýkan bir soru vardýr ÇOCUKLUÐUMDA HER ZAMAN SENÝ YANIMDA BULAMADIM, SÝZ SÝYASET YAPTINIZ diye serzeniþe çok kez þahit olduk. Bizim çocuklarýmýz yetiþtirdiðimiz çocuklar demedi ki bütün bu yapýlanlar sadece daha iyi bir dünya içindi, bizler içindi demediler. Zamaný gelince mi anýmsanýyor geçmiþ yoksa hiç mi unutulmuyor onu tam bilemiyorum ama ben dünyanýn bu koþullarýna, bu riyakarlýða, bu sýrttan vurmaya, bu her þeyin satýlýp alýndýðý dünya da hala bu kadar duygusallýk doðrumu diye sorguluyorum kendimi. Evet duygusalým yaþadýðým acýlarý, tatlý þeyleri, göz yaþýný, yürek acýmý kolay kolay unutamýyorum. Ama bunlarý yapanlara asla kin duymuyorum çok sevdiðim acýttýysa beni hep içim yanýyor ama. Yýl dedim ya 1977 ve çok taze bir anneyim o zamanlar dünya da her þeyden çok sevdiðim minicik bir kýzým var. Kývýrcýk saçlarý, renkli gülen gözleri, hafif göbeði anlatamam ne dayanýlmaz bir sevgi. Annelik böyle bir duygu zaten anlatýlamaz, büyüdükleri zaman kýrar dökerler seni ama evlat dersin onun söylediðine kýrýlýrsýn küsemezsin, ihtiyacým var der sen aç kalýrsýn elindekini avucundakini ona ulaþtýrýrsýn canýný ister hiç tereddütsüz canýný verirsin evlat ya. Ýþte ben büyük bir heyecanla 1977 yýlýnda TMMOB ile Ýstanbul a gitmek üzere kýzýmdan ilk kez ayrýlmýþtým. Ne heyecan yaþanýyordu, sýra sýra dizili yüzlerce otobüs, bizler gibi öðrenciler, büyüklerimiz. Hoþtu heyecanýmýz aslýnda heyecan deðildi o günkü inançtý, inanç. Bugün birçoðumuzun yitirdiði, bir çoðumuzun sadece muhabbette anýmsayýp hatta gözyaþý döktüðü mazimiz ve inancýmýz. Ýnancýný yitirmeyenler devam ediyor geçmiþi ve deðerleri anýmsamaya ve katký koyabildiðince meydanda mücadeleye ah o inanç neler yaptýrýr insana. Bana da 8 aylýk kýzýmý býraktýrýp Taksim e götürmüþtü o inanç 1977 yýlýnda. Bizim otobüslerde ön sýralara büyüklerimiz oturmuþtu, þimdi o büyüklerden bazýlarý ile hala meydanlarda birlikteyiz, bazýlarý da alacaðýný alamadan çoktan hakka yürüdü. Öyle kalabalýktý ki otobüs sýðamadýk ve bizim sýraya biz 3 kiþi oturduk. Liseden birlikte okuduðumuz Ayþe, Melih ve ben 2 kiþilik koltuðun 3 kiþisiydik. Ýnsan doluydu otobüs ama sýkýþmýyorduk, insan kadar da döviz, pankart vardý. BOLU DAÐI HEP SÝSLÝ MÝ OLUR? Bolu Daðýnda mola verecektik marþlar, türküler ve en önemlisi muhabbet inletiyordu otobüsü. Yemek için mola verdiðimiz yerdeki yiyecekler oradan ayrýlýrken tükenmiþti, hatta bazý arkadaþlarýmýz hiçbir þey yememiþti. Hani yanýmýzda aðabey, ablalar vardý ya onlar biraz daha hazýrlýklý gelmiþti onlarýn azýklarý aç kalanlara daðýtýldý tekrar yola koyulduk. Sisten göz gözü görmüyordu ön sýralarda oturanlar yavaþ yavaþ uyumaya baþlamýþtý ama ne gezer bizlerden onlarýn uyuma þansý yoktu hiç uyumadýk, hiç uyutmadýk. Ýstanbul dünya tarihi ve dünya güzelliðinin þehri uygarlýklarýn, farklýlýklarýn beraber yaþadýðý dünya þehri sana gelmiþtik. Aramýzda bu dünya þehrini ilk kez gören arkadaþlar vardý, köprüden geçerken kasýtlý olarak gürültüyü artýrdýk herkes uyansýn ve bu güzelliði birlikte paylaþalým diye. Gün yeni aðarýyordu, hafif bir sis vardý boðazýn üstünde ama bulutlarýn altýný hayal etmekte çok güzeldi gençtik ancak büyün bu güzellikleri de biliyorduk. Ýstanbul a ilk gelenler için otobüsün yer deðiþmesi durumunda nerelere gidileceði, buluþma yerleri bilgi olarak verildi. Otobüsler Beþiktaþ iskelesine yakýn bir yere býrakýldý ve bizler inmeye baþladýk otobüsten. Benim yanýmda aðabeyim de vardý. Onun arkadaþlarý ve TMMOB den benim tanýdýðým yakýn arkadaþlarým. Daha doðrusu bu otobüslerle gelen herkesi neredeyse tanýyordum çünkü öðrenci olanlar TMMOB gidip gelen öðrencilerdik. Büyüklerse eþimin oda yönetiminde olmasý nedeniyle çoðuyla yakýn iliþkilerim vardý. Otobüsten indikten sonra Teoman aðabey düþtü önümüze. O anda karþýmýzda duran hafif yokuþ olan bir yoldan Taksim meydanýna girecektik. Buram buram bir ekmek kokusu sardý etrafý, insanýn baþýný döndürüyordu cebimizde ki paralara bakarak sýcak ekmek, zeytin ve biraz kaþar aldýk, bölüþtük.( o zaman bölüþme vardý.) Anlatamam ne lezzetliydi bir an aklýma kýzým geldi aslýnda meme emiyordu da o zaman bedenim her annede olduðu gibi onun meme saatlerinde sinyal verirdi öylede oldu bir an içim çekildi. Caným kývýrcýk saçlým uyanmýþtýr, babasý çok ilgiliydi, aralarý çok iyiydi. Yýlýn çok uzun zamaný Ankara da olmadýðý için 1 Mayýs a Ýstanbul a gitme sýrasýný bana o önermiþti. Güvenerek çýkmýþtým yola ama irkildim, içim üþüdü herhalde yaþanacaklarý hissetmiþtim. Feridun un yanýmda olmamasý nedeniyle bir saniye yalnýz býrakmýyordu can dostlarým biri gidiyor biri geliyordu yanýma ve Teoman aðabey ve eþi hiç ayrýlmadýk alana girene kadar. Teoman aðabeyin eþi ilk kez böylesi bir eyleme katýlýyor biraz çabuk yoruluyor, üþüyor, acýkýyor ve bazen de þikayet ediyordu Teoman aðabey büyük bir sabýrla isteklerini yerine getiriyordu. Karýnlar doymuþtu meydan da bulunan ( o yýllarda tek tük olan) kafeler çay içmek için ve tuvalet ihtiyacý için sýra bekleyen insanlarla dolmuþtu. Adeta her yer daha sonra ki yýllarda tanýþtýðým metro duraðý gibiydi. Zaman yavaþ yavaþ ilerliyordu ancak biz daha hareket edememiþtik o yýllar telefon olmamasý nedeniyle arkadaþlar tabanvayla ön tarafa gidip iliþki kuruyor bize bilgi getiriyorlardý. Sadece müthiþ bir kalabalýðýn olduðunu ve bizleri beklediðini biliyorduk. Hareket edip alana vardýðýmýzda saat 15,30 olmuþtu. Taksim Meydaný hayallerimizdi, gençlik inancýmýzýn yýllardýr beklediði ve bugün þahit olduðu kavgamýzýn birliðiydi. Eðer o günden bugüne kalan acý hatýralarla dolu resimler ve o muhteþem kürsünün olduðu fotoðraf olmasaydý düþlemek ve anlatmak mümkün deðildi. BURASI TAKSÝM MEYDANI MIYDI YOKSA KIZIL MEYDAN MIYDI? Daha sonraki yýllar böylesi bir güzellik görmedik. KORKTULAR BU FOTOÐRAFTAN VE HAREKETE GEÇTÝLER. Kimler yoktu ki alanda sanatçýlar, kadýnlar, gençler, yaþlý kararlý komünistler, çocuklar vardý meydanda çocuklar. Dikkatimi bir sürü sanatçý çekmiþti ama belki ilk kez ve bir kez oraya giden biri vardý o zamanlarýn Cüneyt Arkýn ý beyaz bir takým elbise vardý üzerinde elinde de Cumhuriyet gazetesi kalabalýk bir gruptular. Daha sonra hiç duymadým böylesi bir eylemde demek o gün Taksim Meydaný gerçekten Kýzýl Meydandý. GELECEÐÝMÝZ OLAN ÇOCUKLAR VARDI MEYDANDA. KIZIM NE YAPIYORDU ACABA? Davullar, zurnalar, halaylar, renkler, allar vardý meydanda allar. Konuþmalar baþladýðýnda saat herhalde 17,00 olmuþtu hareket dalgalýydý her taraf konuþmada dinleniliyordu ama coþku artýk taþýyordu. Birden bir þey oldu çok anýmsamýyorum yerde yatýyordum üzerimden 2-3 kiþinin geçtiðini anýmsýyorum. Yerdeyken her iki kolumdan da birer kiþi tuttu biri aðabeyim diðeri Ersin di hýzla yerden kaldýrýp savurdular. Bende akýp giden kalabalýkla akýyordum neresi olduðunu bilmediðim bir yolda. Kafamýzýn üzerinde adeta arý kovanýna çomak sokulmuþ ve arýlar daðýlmýþ gibi bir uðultudur gidiyordu. Bir an sonlarda kaldýðýmý gördüm ve fýrsat bulup geriye baktým arkada büyüklüðü ve azameti müthiþ olan otelden geliyordu bu kovanlar. Hatta çok yakýnýmýzdan geçiyordu. Demek ki o tarafa daha yakýndým. Hýzlandýk aðabeyimle bir duvar vardý önümüzde oradan atlayýp caddeye devam edeceðiz ve odayý biliyordu oraya gidecektik. Kafamý kaldýrdým karþýya doðru baktýðýmda Medet ve Ersin in duvarýn üzerine çýkmýþ ateþin nereden geldiðine baktýðýný gördüm delirmiþlerdi herhalde çünkü kovan daðýlmýþtý ya Arýkovaný etraf arýyla dolmuþtu. Çekip onlarý indirdik duvardan ne yapýyorsunuz diye sorduðumuzda ateþin nereden edildiðine dediler bu þuursuz bir haldi. Þimdi bir maraton baþlamýþtý o ara kýzým aklýma gelmedi þimdi anýmsayýnca gözüm doluyor. Artýk arkamýza bakamýyorduk çünkü tam bir can pazarýna dönmüþtü Taksim Meydaný. Ara sokaklara daðýlan insanlar polis arabalarýyla geri püskürtülüyordu koca caddelerden insanlar akýyordu nereye olduðunu bilemeden. Diðer arkadaþlarýmýz biraz orada kalacaklarýný söylediler bizde cebimizdeki biraz paraya güvenerek sonradan Divan Otel olduðunu öðrendiðim bir otelden içeri girip çay içeriz diye otelin kapýsýna yöneldik kapýdaki görevli kraldan çok kralcý tavrýyla bize saldýrdý öyle bir kovalýyordu ki biz epey süre soluksuz ÝMO doðru koþturuyorduk. Odaya gittiðimizde karþýlaþtýðýmýz manzara çok kötüydü kapý duvar olmuþtu, açýlmadý. Düþünmediðimiz bir durumdu böyle bir olay yaþanacaðý. Tek bir adres almýþtýk yanýmýza, odanýn altýndaki pastanede oturup zaman geçirdik bir süre. Siren sesleri azaldý, aþaðý doðru akan kalabalýk 1 Mayýs için gelenlerin yerine asýl sahiplerine kaldý. Artýk geçen dakikalarla yüzleþme zamaný yaklaþýyordu otobüsleri býraktýðýmýz yere doðru gitmeye baþladýk. Ulaþtýðýmýzda tek tük insanlar vardý birbirimizden haber almaya çalýþýyorduk. Söylenilen saate kadar bekledik bizim otobüsümüz dolmuþtu, diðerleri de büyük ölçüde ama hala yüzleþmemiþtik yaþadýklarýmýzla. Hareket saati gelmiþti en doðru haberi alacaðýmýz yer artýk otobüsün radyosuydu ve açtýk radyoyu heyecanla anlatýyordu spiker; 1 Mayýs Kutlamalarýnýn yapýldýðý Taksim Meydanýnda olay çýktý diyordu ve saymaya baþlamýþtý, 1 ölü, 2 ölü ve devam etti. Gelirken yaþadýðýmýz mutluluk ve heyecanýn yerini kuþku, korku, acý ve isyan sarmýþtý ama ne çare döndük býraktýk bir sürü duygumuzu gömdük Taksim Meydanýnýn asfaltýnýn altýna ve döndük. Gelirken o heyecanla içeri girip yiyip içtiðimiz yerde sadece tuvalet ihtiyacý olanlar için duruldu, yol uzadý, karardý, sis artý adeta dönüþ patlayan bir yanardaðýn muhteþem görüntüsünün ardýndan yakýp yýktýðý köylerin hali gibiydi, omuzlarýmýz düþmüþtü. Kýzým geldi aklýma ama þehre girdiðimiz zaman gün aðarmýþtý. Otobüslerden Kýzýlay da TMMOB nin olduðu yere yakýn bir yerde indirdiler, dolmuþla eve doðru gitmek üzere tekrar yola çýktýk. Eve gittiðimde kýzým tertemiz çamaþýr giydirmiþ babasý yüzükoyun yataðýnda uyuyordu. Belki ilk defa uyandýrdým uykudan sarýldým, kokladým, için acýdý kavuþmakta varmýþ oralarda dostlarý býrakmakta. Çok merak etmiþlerdi bizimle giden arkadaþlarýn aileleri bize gelenler olmuþtu bir haber alabilir miyiz diye bizde sakinleþip dönmüþlerdi. O günlerden sonra çok düþündüm bazý þeyleri unutamadýðýmda otelin kapýsýndan bizi kovalayan otelin güvenlik görevlisiydi, halbuki biz onun içinde gelmiþtik Taksim Meydanýna. Ona anlatamamýþ mýydýk kendimizi yoksa o kendini kurtulmuþ olarak gördüðü için miydi bize öylesine öfkesi. Bir de kýzýmýn kokusu. Ýþte o gün bugündür Taksimde Kýzýl Meydaný daha yaþamadýk, sadece Kýzýl Meydaný deðil o birliði, o dayanýþmayý, O DÝRENCÝ VE DAÐILIÞI Emel, Sungur Uzman

5 Louis Althusser, Tek Materyalist Gelenek: 1. Spinoza da (çev. Cemal Bâli Akal), Etika nýn birinci kitabýnýn, Ek bölümüne dikkat çekerek, Spinoza nýn, bu bölümde dinsel ideoloji eleþtirisi yaptýðýný söyler. Spinoza, insanlarýn, doðadaki tüm þeylerin týpký kendileri gibi belli bir erek uðruna davrandýðýný sandýðýný ve bu imgelemle hareket ettiðini, bu imgeleminse bir yanýlsama olduðunu ileri sürmektedir. Öyledir ki, der Spinoza, insanlar, tanrýnýn bile tüm þeyleri belli bir ereðe yönelttiðini söyler. Ýmgelem, insanbiçimcidir ve insanbiçimci olduðu ölçüde yanýlsamadýr. Althusser in dinsel ideoloji eleþtirisi derken, ideoloji kavramýyla kastettiði baðlam, iþte bu yanýlsama durumudur. Ýmgelem yanýlsamalardan oluþmaktadýr. Dolayýsýyla denilebilir ki insanýn tüm imgelemi ideoloji içerir. Marx ýn Alman Ýdeolojisi, her ne kadar Spinoza ya atýfta bulunmasa da, Etika nýn birinci kitabýnýn Ek bölümündeki analizi devralarak baþlar. Önsöz deki bu ünlü girizgâh, bilindiði gibi þöyledir: Ýnsanlar þimdiye dek kendileri hakkýnda, ne olduklarý ve ne olmalarý gerektiði hakkýnda daima yanlýþ tasavvurlar geliþtirdiler. Ýliþkilerini, tanrý tasavvurlarýna, normal insan tasavvurlarýna vb. göre düzenlediler. Kendi beyinlerinin ürünlerine hâkim olamadýlar. Yaratýcýlar, kendi yaratýlarýnýn önünde diz çöktü. Biz onlarý boyunduruðu altýnda köreldikleri kuruntulardan, fikirlerden, doðmalardan, hayali yaratýklardan kurtaralým. Fikirlerin bu egemenliðine isyan edelim. Alman Ýdeolojisi, Marx ve Engels in Kutsal Aile ile Komünist Manifesto arasýndaki dönemde birlikte yazdýklarý ama tarihe bakýþ tarzlarýnýn seçikleþtiði bir kitap. Çalýþma, Kutsal Aile ye getirilen dolaylý eleþtirileri geri püskürtmeyi içermekle birlikte, teorik temelde, kendi dönemlerindeki Alman felsefesinin ideolojik tarzlarýyla hesaplaþtýklarý bir çalýþmadýr. Alman Ýdeolojisi, Alman ideolojisinin eleþtirisidir. Dolayýsýyla Komünist Manifesto, Alman Ýdeolojisi ndeki polemikle elde edilen teorik özgüveni içerir. Ýçerik bakýmýndan Ludwig Feuerbach, Bruno Bauer ve Max Stirner gibi düþünürlerin þahsýnda, Alman felsefesinin yeni Hegelci versiyonunun eleþtirisi olan Alman Ýdeolojisi, Marx ve Engels in 1845 ile 1846 yýllarýnda yaptýklarý çalýþmanýn bir sonucudur. Çalýþma, baþlangýçta iki cilt olarak tasarlanýr. Ýlk ciltte, Feuerbach, Bauer ve Stirner in felsefi görüþlerinin eleþtirisini içerirken; ikinci cilt ise, o yýllardaki, Alman düþüncesinde yer alan hakiki sosyalizm görüþünün çeþitli temsilcilerinin eleþtirisini içerecektir. Birinci cilt, iki ana bölüm tarzýnda tasarlanýr. Birinci bölüm, Ludwig Feuerbach ýn felsefesinin eleþtirisini kapsayacaktýr. Bu bölüm, baþlangýçtaki tasarýyý kapsamasý ölçüsünde bitirilememiþ, bugünkü haliyle kalmýþtýr. Daha önce, Alman Ýdeolojisi (Feuerbach) (çev. Sevim Belli) adýyla yayýmlanan edisyon, bu kýsýmdan oluþmaktadýr. Kitabýn kapaðýndaki (Feuerbach) altbaþlýðý da, kitabýn, asýl metnin bütününü deðil, sadece Feuerbach bölümünü içerdiðini belirtir. Kaldý ki, yaygýn olarak Alman Ýdeolojisi diye yayýmlanan versiyon, birinci cildin birinci bölümünden oluþan versiyondur. Leipzig Konsili üstbaþlýðýný taþýyan Bauer ve Stirner ýn görüþlerinin eleþtirisini içeren ikinci bölüm ise, neredeyse tamamlanmýþ. Fakat Marx ve Engels, çalýþmayý yayýmlayacak bir yayýncý bulamaz. Kitaptan bir iki makale yayýmlansa da, Alman Ýdeolojisi bütün halinde bir kitap olarak, Marx ve Engels hayatta iken yayýmlanma imkâný bulamaz. Yapýtýn tamamý, yazýlýþýndan ancak seksen altý yýl sonra Sovyetler Birliði nde, Marx-Engels- Lenin Enstitüsü tarafýndan, 1932 de Almanca, 1933 te ise Rusça olarak yayýmlanýr. Tamamlandýðý yýllarda Almanya da yayýmlansaydý, gerek o dönem içinde gerekse daha sonraki süreçteki etkisi ne olurdu? Bu, kuþkusuz bilgisel temelli bir yanýtý olmayan ancak bir adalet talebini de ifade etmesi bakýmýndan dile getirilmesi gereken bir soru. Ama asýl üzerinde durulmasý gereken soru sanýrým þu: Alman Ýdeolojisi nin tam metni, bize, bugün içinde yaþadýðýmýz dünyanýn sorunlarýnýn zorluðu karþýsýnda, ne türden bir teori saðlayacaktýr? Daha kýsa yoldan dile getirirsek, yani Alman Ýdeolojisi nin tam metni, bugün ne iþe yarar? Biçimsel bakýmdan, hesaplaþýlmasý ve geçersizleþtirilmesi gereken hiçbir argüman, hiçbir dönem ve evrede göz ardý edilmemelidir. Ýçerik bakýmýndan ise, temel kriterin þu argümanda gizli olduðunu dikkatten kaçýrmamak gerekir: Bireylerin ne olduklarý, onlarýn maddi üretim koþullarýna baðlýdýr. Türk solunun bir eðilimi, taraftarlarýna dinsel olanýn tartýþmaya açýlmamasýný, dini konularla ilgili tartýþmalardan uzak durulmasý gerektiðini ileri sürer ve bu ileri sürümü bir tür telkin aracý olarak kullanýr. Bir ihtiyatlýlýk kaygýsýndan çok, bir strateji izlenimi verir bu eðilim. Dayanaðýný, felsefi bir temelden çok, aslýnda teoloji bilgisinin eksikliðinden alan bir stratejidir bu. Tersi durumda, Spinoza nýn Teolojik-Politik Ýnceleme si ile Marx ýn Alman Ýdeolojisi nin yazýlma nedenini nasýl açýklamak gerekir? Açýklayýcý notlar Kitapta, teknik bakýmdan önemli olan, isim dizini nin yanýnda, bir de literatür dizini nin yer almasý. Bu dizinde, Marx ve Engels in alýntýladýklarý çalýþmalarýn, sözünü ettikleri yazýlarýn, künye bilgisi verilmekte. Ama daha önemlisi, açýklayýcý notlar bölümü. Açýklayýcý Notlar da, Marx ve Engels in, tercih ettiði Almanca terimlerin 19. yüzyýldaki baðlamlarý, felsefi anlayýþlarla ilgili terimlerin baðlamlarý hakkýnda bilgi verilmekte. Bu dizin ve notlar, Alman Ýdeolojisi türünden bir kitabýn, özellikle yazýldýklarý dönemden sonra anlaþýlmasý için elzem niteliðindedir. Bu türden kýsýmlar, genellikle kitap maliyetini artýrdýðý gerekçesiyle yaygýn olarak çeviriden düþürülürdü. Alman Ýdeolojisi ni, üniversiteye kayýt yaptýrdýðým sene, 1983 ün güz aylarýnýn birinde almýþtým; Zafer Çarþýsý ndaki kitapçýlarýn birinden, çarþýnýn giriþ merdivenlerinin tam karþýsýna denk gelen kitapçýdan; giriþte, soldaki raflarýn en altýnda, baþka türden kitaplarýn arasýnda unutulmuþ. Unutmam. Þimdi, Alman Ýdeolojisi nin bu tam metin çevirisini, Ankara daki Evrensel Kitabevinde görünce, doðrusu gayriihtiyari çok komik! dedim, çok komik! Daha önceki metnin, asýl metnin tamamý olmadýðýný biliyordum ama asýl metnin de bu denli devasa bir yapýt olduðunu bilmiyordum. Beþ yüz sayfalýk metnin sadece yetmiþ sayfasý çevrilmiþ. Ama sanýrým bu durum sadece Türkiye için geçerli deðil. Son olarak, bu türden bir polemik kitabýnýn çevirme iþinin çok dikkat isteyen zor bir iþ olduðunu belirtmek gerekiyor. Tonguç Ok ile Olcay Geridönmez i tebrik etmek gerekir. ALMAN ÝDEOLOJÝSÝ Karl Marx, Friedrich Engels Çeviren: Olcay Geridönmez, Tonguç Ok Evrensel Basým Yayýn 2013, 600 sayfa, 32 TL. Radikal Kitap

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Söyleþi 4 DE 7 DE 2 DE 6 DA 2 DE 3 DE

Söyleþi 4 DE 7 DE 2 DE 6 DA 2 DE 3 DE Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE Üniversiteye giren polis ortalýðý savaþ alanýna çevirdi. Müdahalede bilindik görüntüler vardý. ODTÜ'lüler ise hem arkadaþlarýna hem de okullarýna sahip çýktý Bilim ve Teknoloji Yüksek

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti.

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti. 9 Eskiþehir de 2 Haziran da Gezi Parký direniþi sýrasýnda sivil giyimli polisler tarafýndan aðýr yaralanan ve 38 gün komada kaldýktan sonra yaþamýný yitiren Ali Ýsmail Korkmaz ýn ailesi Antakya da talimatla

Detaylı

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi.

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi. Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Adana Þubeler Platformu üyeleri, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Ýnönü Parkýnda basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya, engelli yurttaþlar, HDK, TÜRK-ÝÞ,

Detaylı

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI Sulucakarahöyük/ANKARA Dersim Katliamý tartýþmasý sürüyor. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, partisinin geniþletilmiþ il baþkanlarý toplantýsýnda bir dizi belge açýklayarak CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçtaroðlu'nu

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in 8 Agos Genel Yayýn Yönetmeni ve BirGün yazarý Hrant Dink in öldürülmesine iliþkin verilen kararýn Yargýtay tarafýndan kýsmen bozulmasýnýn ardýndan 2 si tutuklu 18 sanýðýn yeniden yargýlandýðý davanýn duruþmasýna

Detaylı

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR Sulucakarahöyük/VAN Van'daki depremlerin ardýnda kent merkezinde kurulan 9 çadýrkent ve Mevlana kentlerde Van Valiliði koordinasyonunda çeþitli kurumlar tarafýndan depremzede çocuklar için Yýlbaþý etkinlikleri

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi 8 Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Kýrk bin Alevi'yi katletmesiyle bilinen Osmanlý Padiþahý Yavuz Sultan Selim'in isminin köprüye verilmesine çýð gibi tepki baþladý. Ýstanbul Boðazý'na yapýlacak 3. köprünün temel

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan TEÜÞ eski Genel Müdürü Nurettin Kulalý, Milletvekilliðini amaç deðil, memleketine hizmet etmek için araç olarak gördüðünü

Detaylı

ÇHD ÜYESÝ AV. GÜLÝZAR TUNCER

ÇHD ÜYESÝ AV. GÜLÝZAR TUNCER 8 Bugün 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü. Türkiye gazetecilerde olduðu gibi tutuklu avukatlar sýralamasýnda da dünyada birinci sýrada yer alýyor. Avukatlara yönelik baský ve tutuklamalarýn ardý arkasý ise

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı