Peygamberimiz ve Ýnsan Onuru Temalý 2013 Kutlu Doðum Programlarý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Peygamberimiz ve Ýnsan Onuru Temalý 2013 Kutlu Doðum Programlarý"

Transkript

1 8 AKP'nin emekçilere yönelik yasakçý zihniyeti bu 1 Mayýs'ta da kendisini günler öncesinden gösterdi. Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, bu sene 1 Mayýs Ýþçi Bayramý'nýn emekçilerle birlikte Taksim'de kutlanmasýna izin vermeyeceklerini söyledi. Sendikalar ise kararý kabul edilemez buldu. 1 Mayýs'a günler kala AKP'nin Taksim fobisi yeniden ortaya çýktý. Ýçiþleri bakaný Muammer Güler, Swissotel'de düzenlediði basýn toplantýsýnda 1 Mayýs ýn Taksim de kutlanýp kutlanmayacaðýna iliþkin soru üzerine, "Emek ve dayanýþma gününde sendikalar Taksim alanýnda örgüt yöneticileriyle, sendika yetkilileriyle, mensuplarýyla basýn açýklamasý, alana çiçek konulmasý, Kazancý yokuþuna çiçek býrakýlmasý, saygý duruþunda bulunulmasý basýn açýklamasý gibi etkinliklerini yapabilecekler. Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, 20. Yüzyýlýn hemen baþýnda uygar dünya ülkeleri tarafýndan "Hasta Adam" olarak niteledikleri büyük Türk Milleti nin, yüreðinde yüzyýllar boyunca yaþattýðý sarsýlmaz inancý ve baðýmsýz yaþama azminden aldýðý güç ile ortaya koyduðu gün olan 23 Nisan 1920 nin, Türk tarihinin dönüm noktalarýndan biri olduðunu belirtti. Belediye Baþkaný Hasan Ünver 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle bir mesaj yayýnladý. 19 Nisan 2013 Cuma günü Hacýbektaþ Müftülüðü nce Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezi Salonunda düzenlenen Peygamberimiz ve Ýnsan Onuru Temalý 2013 Kutlu Doðum Programlarý etkinlik saat de baþladý. Program, açýlýþ, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýmýzýn okunmasýnýn devamýnda Kur an-ý Kerim ve Meali sonrasý Hacýbektaþ Ýlçe Müftüsü Remzi Bircan, program açýlýþ konuþmasýný yaparak salonu dolduran konuklarý selamladý. Program akýþýna göre Kutlu Doðum Sinevizyonu yapýldý. Sinevizyon gösterimi sonrasý Hz. Peygamber ve Ýnsanlýk Onuru konulu konferansý; DÝB Eðitim Hizmetleri Genel Müdürlüðü Program Geliþtirme Daire Baþkaný Bünyamin Albayrak verdi. Programýn Ýlahi Konseri bölümünü Grup Vâv gerçekleþtirdi. Ardahan Üniversitesi Ýnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Âþýk Zülali Konferans Salonu nda, ARÜ Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serkan Kükrer in konuþmacý olarak katýldýðý "Halk Saðlýðý Açýsýndan Çýldýr Gölü nün Kirlilik Düzeyi" isimli bir konferans gerçekleþtirildi. Louis Althusser, Tek Materyalist Gelenek: 1. Spinoza da (çev. Cemal Bâli Akal), Etika nýn birinci kitabýnýn, Ek bölümüne dikkat çekerek, Spinoza nýn, bu bölümde dinsel ideoloji eleþtirisi yaptýðýný söyler. Spinoza, insanlarýn, doðadaki tüm þeylerin týpký... Diyarbakýr 78 liler Derneði, Diyarbakýr 5 No lu Cezaevi Müze olsun talebiyle Cezaevinin Ýnsan Haklarý Müzesi yapýlmasý için topladýklarý 100 bine yakýn imzayý...

2 Genç bir kadýn yaklaþýyor takým elbiseli adamlarýn yanýna. Saçlarý kazýnmýþ ve üzerinde bir hýrka var. Yaklaþýyor takým elbiselilerin ortasýndaki adama. Derdini anlatmaya çalýþýyor. Bir an olsun insan yerine konulup dinlesinler kendini istiyor. Bir kez gözünün içine bakýlsýn, üzülme denilsin istiyor. Bir kez olsun kendisine bakan ve ancak baktýðýnda anlayan biri olsun istiyor karþýnda. Diyor ki ilaçlar! Sonra büyüyor çaresizlik. Benim ilaçlarým. Ya yan yatakta yatan çocuðun, ya öteki odada yatan iþçi Ahmet in, ya çaresizlik içinde gözünün feri sönen Zehra teyzenin ilaçlarý. O ilaçlarý eczanelerde bulamýyorsunuz. Yurt dýþýndan getirtmek lazým ama o dünyanýn parasý. Zaten bugünden yarýn ne yiyeceðini düþünenler için imkansýz. Ýlaçlar diyebiliyor genç kadýn. Ailemle ben lenf kanseri olduðumu öðrendiðimizden beri yattýðýmýz yeri bilmiyoruz. Evde miyiz gökte miyiz belli deðil. Hep randevu dediler, bir türlü de diyecek belki. Ýlaçlar diyebiliyor yalnýz. Para diyor adam. Eli cebine gidiyor. Bir miktar para çýkarýyor. Hayýr diyor genç kadýn. Genç kadýnýn cebine sokuþturuyor parayý adam. Al iþte parayý bu para ile al ilaçlarý, baþka ne yapacaðým?! diyor Bakan sýfatýný bir küfür gibi taþýyarak. O hayýr dan sonra emin olamýyor bir türlü paranýn deðerinin bilindiðinden genç kadýnýn. En azýndan kendisi kadar bildiðinden. Düþürme cebinden diye de tembihliyor üstüne bu yüzden. Tabii koskoca bakan, baþka ne yapabilir ki saðlýðý bedava yaptýk diye böbürlenen bir hükümetin bakaný olarak? Ýlaçlarýný bulamayan, bulsa bile alamayan binlerce, milyonlarca kanser hastasýndan biri derdini anlatýnca eline dilenci gibi para tutuþturmaya kalkmaktan baþka ne yapabilir?! Ýlaçlarýnýn ulaþýlamadýðý yerde, hastanelerde doktorlarýn Allah yardýmcýnýz olsun! demek durumunda kaldýðý Dilek Özçelik e ne desin bakan? Hayattaki imtihandan, sýnamadan sýnýfta kaldýðýný bildiði için belki, öteki dünyadaki sýnava yatýrým yapmak için hýzla, koþa koþa namaza kaçýyor. Ama belli ki bitmemiþ çilesi bakanýn. Namazýn ardýndan, bir kez daha dikiliyor insanlýk bakanýn karþýsýna kemoterapi görmüþ bir genç kadýn kýlýðýnda. Ben dilenci deðilim diye haykýrýyor genç kadýn. Yanlýþ anlaþýldým. Ýnsanlýk konusunda bir kez daha hayal kýrýklýðýna uðradým Hala yardým edeyim sana diye sayýklýyor bakan. Zira kadýnýn zaten hakký olan bir þeyi talep ettiðini düþünemiyor. Niye kanser oluyoruz? diye sormamýþken biz, buradaki sorumluluðunuzu bile sorgulamamýþken, yalnýz hakkýmýz olan ilacý talep ederken, o lütfetmiþ, merhamet etmiþ bir kaç kuruþu sýkýþtýrmýþ iþte genç kadýnýn eline. para mý yetmedi acaba diye düþünüyor içinden mutlaka. Neye itiraz ettiðini, eline para tutuþturulmasýna niye öfkelendiðini anlayamýyor genç kadýnýn. Haykýrýyor kadýn hayatýnýzda hiç çaresizliði tatmamýþsýnýz diye. Hayatta her çaresizliði para ile çözebileceðini düþünenlerden halbuki bakan. Binlercesinin çaresizliðini vuruyor yüzüne kadýn. Ölmek istemediði için çaresizlik içinde geldiði son kapýda dilenci durumuna düþürüldüðüne kahrolarak, yine de o anda bile yalnýz kendisi için deðil, kendisi ile ayný durumda olan tün hastalarýn derdinin peþine düþme cesaretini gösteriyor. Yalnýz kendi bacaðýndan asýlacak bir koyun olmayý reddediyor. Ellerinden kurtuluyor onlarýn. Saçlarýný ellerinin altýnda hissetmemenin verdiði yoksunluk hissiyle ellerini baþýna götürüyor. Yüzü iki elinin arasýnda, aðlayarak terk ediyor orayý. Para ile yönetemedikleri, hayatý söz konusu olduðu halde yalnýz kendini düþünmeyi reddeden bir genç kadýn kýlýðýnda insanlýkla karþýlaþmanýn þoku içinde býrakarak geride kalanlarý. Ve siz geride kalanlar, biliyor musunuz biz iþte o insanlýða güveniyoruz biz sizin karþýnýzda. Yani iþte sizin korktuðunuz kadar var. AKP'nin emekçilere yönelik yasakçý zihniyeti bu 1 Mayýs'ta da kendisini günler öncesinden gösterdi. Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, bu sene 1 Mayýs Ýþçi Bayramý'nýn emekçilerle birlikte Taksim'de kutlanmasýna izin vermeyeceklerini söyledi. Sendikalar ise kararý kabul edilemez buldu. 1 Mayýs'a günler kala AKP'nin Taksim fobisi yeniden ortaya çýktý. Ýçiþleri bakaný Muammer Güler, Swissotel'de düzenlediði basýn toplantýsýnda 1 Mayýs ýn Taksim de kutlanýp kutlanmayacaðýna iliþkin soru üzerine, "Emek ve dayanýþma gününde sendikalar Taksim alanýnda örgüt yöneticileriyle, sendika yetkilileriyle, mensuplarýyla basýn açýklamasý, alana çiçek konulmasý, Kazancý yokuþuna çiçek býrakýlmasý, saygý duruþunda bulunulmasý basýn açýklamasý gibi etkinliklerini yapabilecekler. Ama biz onlara hem yürüyüþ için hem de toplantý için baþka alanlarý saðlýklý bir þekilde yapýlmasý için önereceðiz" cevabýný verdi. 'Fiziki Koþullar Yetersiz' Taksim Meydaný'nda inþaatý süren yayalaþtýrma projesinin alanda gösteri yapmayý imkânsýz kýldýðýný belirten Güler, "Ýdare olarak bizler toplantý ve Sulucakarahöyük/GÖREME Hasan KANKAL Nevþehir in merkez ilçeye baðlý Göreme beldesinde yaðan yaðmurlar ve zamanla kýsmi bozulmalarýn meydana geldiði bað yollarýnda, yeniden düzeltme çalýþmalarý yapýlýyor. Göreme Belediye Baþkaný Nuri Cingil yaptýðý açýklamada Göreme de, turistik vadilerde ve bað yollarýnda, toprak yol olmasý nedeniyle kýsmi bozulmalar meydana geldiðini ve bununda belediye tarafýndan onarýldýðýný söyledi. Beldede yaþayan vatandaþlarýn bu aylarda bað ve bahçelere sýk gittiðini ve gösteri yürüyüþlerinde hem o toplantý ve yürüyüþe katýlan insanlarýn hem de diðer insanlarýnda can güvenliklerini saðlamak durumundayýz. Alacaðýmýz tedbir hem o toplantýya katýlan insanlarýnda güvenliklerini saðlayacak nitelikte olacak hem de diðer insanlarýn veya kamu düzeninin genel asayiþin yürümesine de uygun olacak. Taksim alanýnýn þuanda içinde bulunduðu fiziki koþullarýn yetersizliðini de nazara alacak oraya katýlacak insanlarýnda herhangi bir þekilde zarar görmesini Allah korusun sýkýntý daha önce de yaþanan o sýkýntýlý ortamlarýn olmamasý anlamýnda" diyerek, sendikalarla baþka bir alanda 1 Mayýs Ýþçi Bayramý'nýn kutlanmasý için görüþmeler yapacaklarýný söyledi. 3 Bin Öðrenci Kýþkýrtýyor Basýn toplantýsýnda üniversitelerde yaþanan þiddet olaylarýnýn faturasý ise 'bir grup öðrenciye' kesildi. Güler, "Þu ana kadar 35 ilde irili ufaklý bunlarýn aðýrlýklý kýsmý 5 ildir. Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Konya, Kayseri, Diyarbakýr gibi illerde ortaya çýkan... Yaklaþýk bugüne kadar 109 eylem gerçekleþti. Bununla ilgili 261 öðrenci gözaltýna alýndý. Bunlarýn 13'ü tutuklandý. Bu olaylara karýþan öðrenci sayýsý 2 bin 500 bilemediniz 3 bin kiþiyi geçmemektedir. Polisin herhangi bir tavizi söz konusu turizm sezonunun açýlmasý ile birlikte vadi yürüyüþ yollarýn da bozulmalarýn meydana geldiðinin altýný çizen Cingil: "Vatandaþlarý maðdur etmemek için bað yollarýnda meydana gelen bozulmalara müdahale ettik. Þu an bozulma olan olmayan bütün bað yollarýný kontrol ettik. deðildir" dedi. Taksim Yasaklanamaz Ýçiþleri Bakaný Güler'in açýklamalarýna sendikalardan tepki ise gecikmedi. KESK Genel Baþkaný Lami Özgen, 1 Mayýs'ýn Taksim alanýnda kutlanmasýnýn zorunluluðunu belirttiði açýklamasýnda, "Geçen yýl da benzer yasak çýkýþlarý oldu. Ýçiþleri Bakaný, Vali ve Emniyet Müdürlüðü ile görüþmeler yaparak ikna etmiþtik. Bu sene de ikna edebiliriz. Meydanda süren çalýþmalar gerekçe gösterilebilir. Ama meydandaki çalýþmalar 1 Mayýs'ýn bu alanda kutlanmamasý için bir etken deðil. Geçen yýl güvenlik önlemlerinin yetersiz kalacaðý gerekçesiyle izin verilmek istenmemiþti. Ancak izin çýktýðýnda güvenlik önlemlerine gerek kalmadýðýný 1 Mayýs'ýn bayram havasýnda kutlandýðýný göstermiþtik. Bu sene ayný þekilde kutlamak mümkün." þeklinde konuþtu. Ne Olursa Olsun Taksim'deyiz DÝSK Genel baþkaný Kani Beko ise Ýstanbul'da 1 Mayýs'ýn Taksim'de kutlanma kararý aldýklarýný bildirdiði açýklamasýnda Taksim'de gerekçe gösterilen fiziki koþullarý yerinde incelediklerini belirterek, "Fiziki koþullar elbette bir handikap. Ancak Taksim'in bizim için ne anlama geldiðini kamuoyu biliyor. Biz ne olursa olsun 1 Mayýs Birlik, Dayanýþma ve Mücadele gününü Taksim Meydaný'nda kutlayacaðýz. Yönetim Kurulu toplantýmýzda önceki yýllarda olduðu gibi 1 Mayýs Birlik, Dayanýþma ve Mücadele Günü'nün Ýstanbul'da Taksim baþta olmak üzere bütün alanlarda kutlanacaðý kararý aldýk" þeklinde konuþtu. Demokraside Israr Ediyoruz DÝSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoðlu da Bakan Güler'in "Taksim 1 Mayýs'a yasak" açýklamasýna yanýt verdi. Çerkezoðlu, "Taksim'de ýsrar, demokrasi ýsrarýdýr. Taksim konusunda duruþumuz net. 1 Mayýs günü Taksim'deyiz" dedi. Çerkezoðlu, "Taksim'de bir takým teknik problemler olduðunun farkýndayýz. Bir takým düzenlemeler yapmaya çalýþýyoruz. Taksim kazanýlmýþ bir alandýr. 1 Mayýs günü Taksim'de olacaðýz dedi. Kaynak:BirGün Gazetesi Vatandaþlarýmýz bað ve bahçelerine rahatça ulaþabileceklerdir. Göreme halký için gece gündüz çalýþmaya devam edeceðiz" diye konuþtu. Cingil vadi ve bað yollarýnda zaman zaman düzenlemelerin yapýlacaðýný da sözlerine ekledi.

3 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, 20. Yüzyýlýn hemen baþýnda uygar dünya ülkeleri tarafýndan "Hasta Adam" olarak niteledikleri büyük Türk Milleti nin, yüreðinde yüzyýllar boyunca yaþattýðý sarsýlmaz inancý ve baðýmsýz yaþama azminden aldýðý güç ile ortaya koyduðu gün olan 23 Nisan 1920 nin, Türk tarihinin dönüm noktalarýndan biri olduðunu belirtti. Belediye Baþkaný Hasan Ünver 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle bir mesaj yayýnladý. Ünver mesajýnda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nýn taþýdýðý anlam ve önemin her Türk insaný için büyük bir önem taþýdýðýný ifade etti. Ünver, 20. yüzyýlýn baþýndan itibaren içte ve dýþta yaþanýlan sorunlardan dolayý büyük bir duraklamanýn içerisine giren Türk Milletinin bu süreçte de sahip olduðu topraklarýnýn emperyalist güçler tarafýndan iþgal edilmeye baþladýðýný vurguladý. Birbiri ardýna yaþanan savaþlarla cephelerde büyük darbeler alan Osmanlý Ýmparatorluðunun daðýlma sürecinde Türk Milletinin baðýmsýzlýk meþalesini yakan ulu önder Gazi Mustafa Kemal Paþa etrafýnda bir ve beraber olarak, topraklarýný dört bir yandan istila etme peþinde koþan dünyanýn en süper savaþ araç ve gereçleriyle donanýmlý güçlerine karþý,baðýmsýz yaþama konusunda hür iradesini kurduðu Türkiye Büyük Millet Meclisi ile adeta taçlandýrdýðýný dile getiren Ünver mesajýnda þunlarý kaydetti, "Tarihinde bir baþka ülkenin boyunduruðu altýnda yaþamamýþ Türk Milletinin, her türlü imkansýzlýklara raðmen, kendi temsilcilerini bir araya toplayarak oluþturduðu Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk insanýnýn azim ve kararýný ortaya koymuþ, baðýmsýzlýða doðru gidilen yolda tüm düþünceler TBMM çatýsý altýnda ele alýnarak hayata geçirilmiþtir. 23 Nisan 1920 tarihi bu açýdan Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarýndan birini oluþturmaktadýr. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, TBMM nin açýldýðý 23 Nisan 1920 gününü, bir bayram olarak tüm çocuklara armaðan etmiþ ve bu yönüyle de dünya ölçeðindeki eþsiz liderliðini bir kez daha göstermiþtir" dedi. Ünver, mesajýnýn son bölümünde de, yarýnýn büyüðü olarak bu ülkenin her kademesinde görev alacak çocuklarýn aileleri ile birlikte daha iyi þartlarda hayat sürmelerini saðlamayý temel bir görev olarak ele alarak çalýþmalar yaptýklarýný kaydetti. Ünver sözlerini þöyle sürdürdü: "Tüm gayret ve çabamýz yarýnlarýmýzý onurla teslim edeceðimiz çocuklarýmýzýn hayat standartlarýný daha da artýrarak daha iyi þartlarda hayatlarýný sürdürebilmeleri. Bu vesile ile tüm milletimiz ve çocuklarýmýzýn 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramýný kutluyor, saðlýk, mutluluk ve baþarý dileklerimi iletiyorum." Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN 19 Nisan 2013 Cuma günü Hacýbektaþ Müftülüðü nce Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezi Salonunda düzenlenen Peygamberimiz ve Ýnsan Onuru Temalý 2013 Kutlu Doðum Programlarý etkinlik saat de baþladý. Program, açýlýþ, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýmýzýn okunmasýnýn devamýnda Kur an-ý Kerim ve Meali sonrasý Hacýbektaþ Ýlçe Müftüsü Remzi Bircan, program açýlýþ konuþmasýný yaparak salonu dolduran konuklarý selamladý. Program akýþýna göre Kutlu Doðum Sinevizyonu yapýldý. Sinevizyon gösterimi sonrasý Hz. Peygamber ve Ýnsanlýk Onuru konulu konferansý; DÝB Eðitim Hizmetleri Genel Müdürlüðü Program Geliþtirme Daire Baþkaný Bünyamin Albayrak verdi. Programýn Ýlahi Konseri bölümünü Grup Vâv gerçekleþtirdi. Sema gösterimi devamýnda Semah dönülerek Hacýbektaþ Ýlçe Müftülüðünce düzenlenen 2013 Kutlu Doðum Programlarý sona erdi. Nevþehir de inþaat sektörünün hafif yapý elemanlarýnýn üretimini yapan bir firma tarafýndan geliþtirilen bims ürünü, inþaatlarda yaygýn þekilde kullanýmla Türkiye nin enerji tüketimine her yýl 6 milyar dolarlýk katký saðlayacak. Ertaþ Group Yönetim Kurulu Baþkaný Musa Ertaþ yaptýðý açýklamada, Nevþehir in merkez ilçeye baðlý Kaymaklý beldesi yakýnlarýnda faaliyet gösteren Ertaþ Group a baðlý Blokbims Ýzolasyonlu Hafif Yapý Elemanlarý Maden Ýnþaat Sanayi ve Ticaret A.Þ. nin AR-GE birimi tarafýndan geliþtirilen Klima Bloklarýnýn, pomza madeninin içerisindeki bazalt baþta olmak üzere diðer yabancý maddelerin yýkanmasý ile meydana getirilen saf pomzadan üretildiðini söyledi. Ulusal Teknik Onay belgeli Klima bloklarýnýn ticarethane ve binalarda kullanýmý ile ülke ekonomisine de ciddi anlamda katkýlar saðlayacaðýný ifade eden Ertaþ, enerjide dýþa baðýmlý ülkelerden biri olan Türkiye de, ithal edilen enerjinin yüzde 30'luk bölümünün de binalarýn ýsýnma ve soðutma amaçlý olarak kullanýldýðýnýn bilindiðini belirtti. Ertaþ Her yýl kendini yenileyen AR-GE çabalarýyla, inþaat sektörünün ana yapý malzemesi konumundaki blok üretiminde Avrupa ülkeleri arasýnda da ilk sýrada yer alan tesisimizde günlük 250 bin adet blok üretimi gerçekleþmekte ve 250 civarýnda kiþinin istihdamý saðlanmaktadýr. Dünya genelinde deprem kuþaðýnda bulunan ülkeler arasýnda yer alan ülkemizde, binalarýn depreme dayanýklý normlarda üretimlerinin yapýlmasý, ses ve ýsý izolâsyonunun etkin þekilde saðlanmasý, yapýlardaki ürünün hafifliði gibi artýk bilimsel düzeyde olmazsa olmazlarý bir bütün olarak tek baþýna karþýlayabilecek pomza madeninden elde edilen bims ürünleri, inþaat sektöründe de yaygýn bir kullaným aðýna sahip. Sektördeki diðer kullanýlan malzemelere oranla konut konforuna da ivmeler kazandýran, oldukça ekonomik olmasý ve her þeyden önce ithalata dayalý bir malzeme olmamasý ile de enerji verimliliðini en üst seviyeye taþýyan Ulusal Teknik Onay belgeli Klima bloklarýnýn, ülke genelinde yaygýn bir kullanýmla her yýl 6 milyar dolara ulaþan bir düzeyde de tasarruf saðlayabileceði, bilimsel yöntemlerle de ortaya konulmuþtur. Bu oranýn bile ülkedeki cari açýðýn kapanmasýnda önemli bir rakam olduðunun da bilinmesinde yarar görüyoruz diye konuþtu. MANTOLAMAYA BÝLE GEREK DUYULMUYOR Ertaþ, inþaatlarda yeni geliþtirilen bu ürünün kullanýmý ile bina sahiplerine de ek bir külfet getiren mantolamaya bile gerek duyulmadan yüksek enerji verimliliðinin saðlanabileceðini öne sürerek þöyle konuþtu; Dünyada bilinen pomza rezervlerinin yüzde 50 sine sahip ülkemizin en kaliteli pomza rezervlerine sahip Nevþehir de, tesislerimizin AR-GE si tarafýndan geliþtirilen Klima bloklarý, yüksek yapý teknolojisine uygun yapýlandýrýlmasý ile de ekstra ýsý yalýtýmý yapmadan yani mantolamaya bile gerek görülmeden kullanýlabilecek bir özelliðe de sahiptir dedi. Kaynak:Nevþehir Gazete Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Kapadokya Fotoðraf ve Sinema Amatörleri Derneði (KAFSÝD) tarafýndan düzenlenen 12.Temel Fotoðraf Eðitimi sona erdi. Türkiye'nin peri bacalarý ile ünlü önemli kültür ve turizm merkezi Kapadokya'da fotoðrafçýlýk ve sinema branþlarýnda açtýðý eðitici kurslarla ön plana çýkan KAFSÝD'in yaklaþýk iki hafta süren 12.Temel Fotoðraf Eðitimi sona erdi. Nevþehir Alibey Camii karþýsýndaki dernek binasýnda verilen eðitimde Kafsid Eðitim Birimi Sorumlularýndan Mehmet Ayhan tarafýndan katýlýmcýlara fotoðrafa giriþ, fotoðraf makineleri, objektifler, filtreler, aksesuarlar, ýþýk, deðiþkenler arasýnda baðlantýlar, görüntü düzenleme, dijital fotoðrafçýlýk, çekim uygulamalarý gibi konular anlatýldý. 12.Temel Fotoðraf Eðitiminin sonunda Ürgüp'ün Baþdere Beldesi'nde uygulamalý fotoðraf eðitimi ve sosyal sorumluluk projesi kapsamýnda 100 adet çam fidaný dikimi gerçekleþtirildi. Temel Fotoðraf Eðitiminde baþarýlý olan kursiyerlere sertifikalarýnýn 25 Nisan'da verileceði belirtildi.. Temel Fotoðraf Eðitimlerinin 13.sünün mayýs ayý içerisinde gerçekleþtirileceði bildirildi.

4 Bugün yaþ 55 elimden geldiðince devam ediyorum yolu yarýda býrakmamaya. Bu günleri hiç unutmuyorum ayrýca en ince ayrýntýsýna kadar. Ama bu yazýyý yazdýran 12 Eylül Mahkemesinde sanýk avukatýnýn bizim yaþadýðýmýzý bize anlatmasýydý. En güzel yaþlar, en güzel yýllar ve çoðumuz için yaþanmamýþ ve alacaklý yýllarýmýz. Aradan çok uzun yýllar geçip, çocuklar büyüyüp aramýzda bir sorun yaþadýðýmýzda karþýmýza çýkan bir soru vardýr ÇOCUKLUÐUMDA HER ZAMAN SENÝ YANIMDA BULAMADIM, SÝZ SÝYASET YAPTINIZ diye serzeniþe çok kez þahit olduk. Bizim çocuklarýmýz yetiþtirdiðimiz çocuklar demedi ki bütün bu yapýlanlar sadece daha iyi bir dünya içindi, bizler içindi demediler. Zamaný gelince mi anýmsanýyor geçmiþ yoksa hiç mi unutulmuyor onu tam bilemiyorum ama ben dünyanýn bu koþullarýna, bu riyakarlýða, bu sýrttan vurmaya, bu her þeyin satýlýp alýndýðý dünya da hala bu kadar duygusallýk doðrumu diye sorguluyorum kendimi. Evet duygusalým yaþadýðým acýlarý, tatlý þeyleri, göz yaþýný, yürek acýmý kolay kolay unutamýyorum. Ama bunlarý yapanlara asla kin duymuyorum çok sevdiðim acýttýysa beni hep içim yanýyor ama. Yýl dedim ya 1977 ve çok taze bir anneyim o zamanlar dünya da her þeyden çok sevdiðim minicik bir kýzým var. Kývýrcýk saçlarý, renkli gülen gözleri, hafif göbeði anlatamam ne dayanýlmaz bir sevgi. Annelik böyle bir duygu zaten anlatýlamaz, büyüdükleri zaman kýrar dökerler seni ama evlat dersin onun söylediðine kýrýlýrsýn küsemezsin, ihtiyacým var der sen aç kalýrsýn elindekini avucundakini ona ulaþtýrýrsýn canýný ister hiç tereddütsüz canýný verirsin evlat ya. Ýþte ben büyük bir heyecanla 1977 yýlýnda TMMOB ile Ýstanbul a gitmek üzere kýzýmdan ilk kez ayrýlmýþtým. Ne heyecan yaþanýyordu, sýra sýra dizili yüzlerce otobüs, bizler gibi öðrenciler, büyüklerimiz. Hoþtu heyecanýmýz aslýnda heyecan deðildi o günkü inançtý, inanç. Bugün birçoðumuzun yitirdiði, bir çoðumuzun sadece muhabbette anýmsayýp hatta gözyaþý döktüðü mazimiz ve inancýmýz. Ýnancýný yitirmeyenler devam ediyor geçmiþi ve deðerleri anýmsamaya ve katký koyabildiðince meydanda mücadeleye ah o inanç neler yaptýrýr insana. Bana da 8 aylýk kýzýmý býraktýrýp Taksim e götürmüþtü o inanç 1977 yýlýnda. Bizim otobüslerde ön sýralara büyüklerimiz oturmuþtu, þimdi o büyüklerden bazýlarý ile hala meydanlarda birlikteyiz, bazýlarý da alacaðýný alamadan çoktan hakka yürüdü. Öyle kalabalýktý ki otobüs sýðamadýk ve bizim sýraya biz 3 kiþi oturduk. Liseden birlikte okuduðumuz Ayþe, Melih ve ben 2 kiþilik koltuðun 3 kiþisiydik. Ýnsan doluydu otobüs ama sýkýþmýyorduk, insan kadar da döviz, pankart vardý. BOLU DAÐI HEP SÝSLÝ MÝ OLUR? Bolu Daðýnda mola verecektik marþlar, türküler ve en önemlisi muhabbet inletiyordu otobüsü. Yemek için mola verdiðimiz yerdeki yiyecekler oradan ayrýlýrken tükenmiþti, hatta bazý arkadaþlarýmýz hiçbir þey yememiþti. Hani yanýmýzda aðabey, ablalar vardý ya onlar biraz daha hazýrlýklý gelmiþti onlarýn azýklarý aç kalanlara daðýtýldý tekrar yola koyulduk. Sisten göz gözü görmüyordu ön sýralarda oturanlar yavaþ yavaþ uyumaya baþlamýþtý ama ne gezer bizlerden onlarýn uyuma þansý yoktu hiç uyumadýk, hiç uyutmadýk. Ýstanbul dünya tarihi ve dünya güzelliðinin þehri uygarlýklarýn, farklýlýklarýn beraber yaþadýðý dünya þehri sana gelmiþtik. Aramýzda bu dünya þehrini ilk kez gören arkadaþlar vardý, köprüden geçerken kasýtlý olarak gürültüyü artýrdýk herkes uyansýn ve bu güzelliði birlikte paylaþalým diye. Gün yeni aðarýyordu, hafif bir sis vardý boðazýn üstünde ama bulutlarýn altýný hayal etmekte çok güzeldi gençtik ancak büyün bu güzellikleri de biliyorduk. Ýstanbul a ilk gelenler için otobüsün yer deðiþmesi durumunda nerelere gidileceði, buluþma yerleri bilgi olarak verildi. Otobüsler Beþiktaþ iskelesine yakýn bir yere býrakýldý ve bizler inmeye baþladýk otobüsten. Benim yanýmda aðabeyim de vardý. Onun arkadaþlarý ve TMMOB den benim tanýdýðým yakýn arkadaþlarým. Daha doðrusu bu otobüslerle gelen herkesi neredeyse tanýyordum çünkü öðrenci olanlar TMMOB gidip gelen öðrencilerdik. Büyüklerse eþimin oda yönetiminde olmasý nedeniyle çoðuyla yakýn iliþkilerim vardý. Otobüsten indikten sonra Teoman aðabey düþtü önümüze. O anda karþýmýzda duran hafif yokuþ olan bir yoldan Taksim meydanýna girecektik. Buram buram bir ekmek kokusu sardý etrafý, insanýn baþýný döndürüyordu cebimizde ki paralara bakarak sýcak ekmek, zeytin ve biraz kaþar aldýk, bölüþtük.( o zaman bölüþme vardý.) Anlatamam ne lezzetliydi bir an aklýma kýzým geldi aslýnda meme emiyordu da o zaman bedenim her annede olduðu gibi onun meme saatlerinde sinyal verirdi öylede oldu bir an içim çekildi. Caným kývýrcýk saçlým uyanmýþtýr, babasý çok ilgiliydi, aralarý çok iyiydi. Yýlýn çok uzun zamaný Ankara da olmadýðý için 1 Mayýs a Ýstanbul a gitme sýrasýný bana o önermiþti. Güvenerek çýkmýþtým yola ama irkildim, içim üþüdü herhalde yaþanacaklarý hissetmiþtim. Feridun un yanýmda olmamasý nedeniyle bir saniye yalnýz býrakmýyordu can dostlarým biri gidiyor biri geliyordu yanýma ve Teoman aðabey ve eþi hiç ayrýlmadýk alana girene kadar. Teoman aðabeyin eþi ilk kez böylesi bir eyleme katýlýyor biraz çabuk yoruluyor, üþüyor, acýkýyor ve bazen de þikayet ediyordu Teoman aðabey büyük bir sabýrla isteklerini yerine getiriyordu. Karýnlar doymuþtu meydan da bulunan ( o yýllarda tek tük olan) kafeler çay içmek için ve tuvalet ihtiyacý için sýra bekleyen insanlarla dolmuþtu. Adeta her yer daha sonra ki yýllarda tanýþtýðým metro duraðý gibiydi. Zaman yavaþ yavaþ ilerliyordu ancak biz daha hareket edememiþtik o yýllar telefon olmamasý nedeniyle arkadaþlar tabanvayla ön tarafa gidip iliþki kuruyor bize bilgi getiriyorlardý. Sadece müthiþ bir kalabalýðýn olduðunu ve bizleri beklediðini biliyorduk. Hareket edip alana vardýðýmýzda saat 15,30 olmuþtu. Taksim Meydaný hayallerimizdi, gençlik inancýmýzýn yýllardýr beklediði ve bugün þahit olduðu kavgamýzýn birliðiydi. Eðer o günden bugüne kalan acý hatýralarla dolu resimler ve o muhteþem kürsünün olduðu fotoðraf olmasaydý düþlemek ve anlatmak mümkün deðildi. BURASI TAKSÝM MEYDANI MIYDI YOKSA KIZIL MEYDAN MIYDI? Daha sonraki yýllar böylesi bir güzellik görmedik. KORKTULAR BU FOTOÐRAFTAN VE HAREKETE GEÇTÝLER. Kimler yoktu ki alanda sanatçýlar, kadýnlar, gençler, yaþlý kararlý komünistler, çocuklar vardý meydanda çocuklar. Dikkatimi bir sürü sanatçý çekmiþti ama belki ilk kez ve bir kez oraya giden biri vardý o zamanlarýn Cüneyt Arkýn ý beyaz bir takým elbise vardý üzerinde elinde de Cumhuriyet gazetesi kalabalýk bir gruptular. Daha sonra hiç duymadým böylesi bir eylemde demek o gün Taksim Meydaný gerçekten Kýzýl Meydandý. GELECEÐÝMÝZ OLAN ÇOCUKLAR VARDI MEYDANDA. KIZIM NE YAPIYORDU ACABA? Davullar, zurnalar, halaylar, renkler, allar vardý meydanda allar. Konuþmalar baþladýðýnda saat herhalde 17,00 olmuþtu hareket dalgalýydý her taraf konuþmada dinleniliyordu ama coþku artýk taþýyordu. Birden bir þey oldu çok anýmsamýyorum yerde yatýyordum üzerimden 2-3 kiþinin geçtiðini anýmsýyorum. Yerdeyken her iki kolumdan da birer kiþi tuttu biri aðabeyim diðeri Ersin di hýzla yerden kaldýrýp savurdular. Bende akýp giden kalabalýkla akýyordum neresi olduðunu bilmediðim bir yolda. Kafamýzýn üzerinde adeta arý kovanýna çomak sokulmuþ ve arýlar daðýlmýþ gibi bir uðultudur gidiyordu. Bir an sonlarda kaldýðýmý gördüm ve fýrsat bulup geriye baktým arkada büyüklüðü ve azameti müthiþ olan otelden geliyordu bu kovanlar. Hatta çok yakýnýmýzdan geçiyordu. Demek ki o tarafa daha yakýndým. Hýzlandýk aðabeyimle bir duvar vardý önümüzde oradan atlayýp caddeye devam edeceðiz ve odayý biliyordu oraya gidecektik. Kafamý kaldýrdým karþýya doðru baktýðýmda Medet ve Ersin in duvarýn üzerine çýkmýþ ateþin nereden geldiðine baktýðýný gördüm delirmiþlerdi herhalde çünkü kovan daðýlmýþtý ya Arýkovaný etraf arýyla dolmuþtu. Çekip onlarý indirdik duvardan ne yapýyorsunuz diye sorduðumuzda ateþin nereden edildiðine dediler bu þuursuz bir haldi. Þimdi bir maraton baþlamýþtý o ara kýzým aklýma gelmedi þimdi anýmsayýnca gözüm doluyor. Artýk arkamýza bakamýyorduk çünkü tam bir can pazarýna dönmüþtü Taksim Meydaný. Ara sokaklara daðýlan insanlar polis arabalarýyla geri püskürtülüyordu koca caddelerden insanlar akýyordu nereye olduðunu bilemeden. Diðer arkadaþlarýmýz biraz orada kalacaklarýný söylediler bizde cebimizdeki biraz paraya güvenerek sonradan Divan Otel olduðunu öðrendiðim bir otelden içeri girip çay içeriz diye otelin kapýsýna yöneldik kapýdaki görevli kraldan çok kralcý tavrýyla bize saldýrdý öyle bir kovalýyordu ki biz epey süre soluksuz ÝMO doðru koþturuyorduk. Odaya gittiðimizde karþýlaþtýðýmýz manzara çok kötüydü kapý duvar olmuþtu, açýlmadý. Düþünmediðimiz bir durumdu böyle bir olay yaþanacaðý. Tek bir adres almýþtýk yanýmýza, odanýn altýndaki pastanede oturup zaman geçirdik bir süre. Siren sesleri azaldý, aþaðý doðru akan kalabalýk 1 Mayýs için gelenlerin yerine asýl sahiplerine kaldý. Artýk geçen dakikalarla yüzleþme zamaný yaklaþýyordu otobüsleri býraktýðýmýz yere doðru gitmeye baþladýk. Ulaþtýðýmýzda tek tük insanlar vardý birbirimizden haber almaya çalýþýyorduk. Söylenilen saate kadar bekledik bizim otobüsümüz dolmuþtu, diðerleri de büyük ölçüde ama hala yüzleþmemiþtik yaþadýklarýmýzla. Hareket saati gelmiþti en doðru haberi alacaðýmýz yer artýk otobüsün radyosuydu ve açtýk radyoyu heyecanla anlatýyordu spiker; 1 Mayýs Kutlamalarýnýn yapýldýðý Taksim Meydanýnda olay çýktý diyordu ve saymaya baþlamýþtý, 1 ölü, 2 ölü ve devam etti. Gelirken yaþadýðýmýz mutluluk ve heyecanýn yerini kuþku, korku, acý ve isyan sarmýþtý ama ne çare döndük býraktýk bir sürü duygumuzu gömdük Taksim Meydanýnýn asfaltýnýn altýna ve döndük. Gelirken o heyecanla içeri girip yiyip içtiðimiz yerde sadece tuvalet ihtiyacý olanlar için duruldu, yol uzadý, karardý, sis artý adeta dönüþ patlayan bir yanardaðýn muhteþem görüntüsünün ardýndan yakýp yýktýðý köylerin hali gibiydi, omuzlarýmýz düþmüþtü. Kýzým geldi aklýma ama þehre girdiðimiz zaman gün aðarmýþtý. Otobüslerden Kýzýlay da TMMOB nin olduðu yere yakýn bir yerde indirdiler, dolmuþla eve doðru gitmek üzere tekrar yola çýktýk. Eve gittiðimde kýzým tertemiz çamaþýr giydirmiþ babasý yüzükoyun yataðýnda uyuyordu. Belki ilk defa uyandýrdým uykudan sarýldým, kokladým, için acýdý kavuþmakta varmýþ oralarda dostlarý býrakmakta. Çok merak etmiþlerdi bizimle giden arkadaþlarýn aileleri bize gelenler olmuþtu bir haber alabilir miyiz diye bizde sakinleþip dönmüþlerdi. O günlerden sonra çok düþündüm bazý þeyleri unutamadýðýmda otelin kapýsýndan bizi kovalayan otelin güvenlik görevlisiydi, halbuki biz onun içinde gelmiþtik Taksim Meydanýna. Ona anlatamamýþ mýydýk kendimizi yoksa o kendini kurtulmuþ olarak gördüðü için miydi bize öylesine öfkesi. Bir de kýzýmýn kokusu. Ýþte o gün bugündür Taksimde Kýzýl Meydaný daha yaþamadýk, sadece Kýzýl Meydaný deðil o birliði, o dayanýþmayý, O DÝRENCÝ VE DAÐILIÞI Emel, Sungur Uzman

5 Louis Althusser, Tek Materyalist Gelenek: 1. Spinoza da (çev. Cemal Bâli Akal), Etika nýn birinci kitabýnýn, Ek bölümüne dikkat çekerek, Spinoza nýn, bu bölümde dinsel ideoloji eleþtirisi yaptýðýný söyler. Spinoza, insanlarýn, doðadaki tüm þeylerin týpký kendileri gibi belli bir erek uðruna davrandýðýný sandýðýný ve bu imgelemle hareket ettiðini, bu imgeleminse bir yanýlsama olduðunu ileri sürmektedir. Öyledir ki, der Spinoza, insanlar, tanrýnýn bile tüm þeyleri belli bir ereðe yönelttiðini söyler. Ýmgelem, insanbiçimcidir ve insanbiçimci olduðu ölçüde yanýlsamadýr. Althusser in dinsel ideoloji eleþtirisi derken, ideoloji kavramýyla kastettiði baðlam, iþte bu yanýlsama durumudur. Ýmgelem yanýlsamalardan oluþmaktadýr. Dolayýsýyla denilebilir ki insanýn tüm imgelemi ideoloji içerir. Marx ýn Alman Ýdeolojisi, her ne kadar Spinoza ya atýfta bulunmasa da, Etika nýn birinci kitabýnýn Ek bölümündeki analizi devralarak baþlar. Önsöz deki bu ünlü girizgâh, bilindiði gibi þöyledir: Ýnsanlar þimdiye dek kendileri hakkýnda, ne olduklarý ve ne olmalarý gerektiði hakkýnda daima yanlýþ tasavvurlar geliþtirdiler. Ýliþkilerini, tanrý tasavvurlarýna, normal insan tasavvurlarýna vb. göre düzenlediler. Kendi beyinlerinin ürünlerine hâkim olamadýlar. Yaratýcýlar, kendi yaratýlarýnýn önünde diz çöktü. Biz onlarý boyunduruðu altýnda köreldikleri kuruntulardan, fikirlerden, doðmalardan, hayali yaratýklardan kurtaralým. Fikirlerin bu egemenliðine isyan edelim. Alman Ýdeolojisi, Marx ve Engels in Kutsal Aile ile Komünist Manifesto arasýndaki dönemde birlikte yazdýklarý ama tarihe bakýþ tarzlarýnýn seçikleþtiði bir kitap. Çalýþma, Kutsal Aile ye getirilen dolaylý eleþtirileri geri püskürtmeyi içermekle birlikte, teorik temelde, kendi dönemlerindeki Alman felsefesinin ideolojik tarzlarýyla hesaplaþtýklarý bir çalýþmadýr. Alman Ýdeolojisi, Alman ideolojisinin eleþtirisidir. Dolayýsýyla Komünist Manifesto, Alman Ýdeolojisi ndeki polemikle elde edilen teorik özgüveni içerir. Ýçerik bakýmýndan Ludwig Feuerbach, Bruno Bauer ve Max Stirner gibi düþünürlerin þahsýnda, Alman felsefesinin yeni Hegelci versiyonunun eleþtirisi olan Alman Ýdeolojisi, Marx ve Engels in 1845 ile 1846 yýllarýnda yaptýklarý çalýþmanýn bir sonucudur. Çalýþma, baþlangýçta iki cilt olarak tasarlanýr. Ýlk ciltte, Feuerbach, Bauer ve Stirner in felsefi görüþlerinin eleþtirisini içerirken; ikinci cilt ise, o yýllardaki, Alman düþüncesinde yer alan hakiki sosyalizm görüþünün çeþitli temsilcilerinin eleþtirisini içerecektir. Birinci cilt, iki ana bölüm tarzýnda tasarlanýr. Birinci bölüm, Ludwig Feuerbach ýn felsefesinin eleþtirisini kapsayacaktýr. Bu bölüm, baþlangýçtaki tasarýyý kapsamasý ölçüsünde bitirilememiþ, bugünkü haliyle kalmýþtýr. Daha önce, Alman Ýdeolojisi (Feuerbach) (çev. Sevim Belli) adýyla yayýmlanan edisyon, bu kýsýmdan oluþmaktadýr. Kitabýn kapaðýndaki (Feuerbach) altbaþlýðý da, kitabýn, asýl metnin bütününü deðil, sadece Feuerbach bölümünü içerdiðini belirtir. Kaldý ki, yaygýn olarak Alman Ýdeolojisi diye yayýmlanan versiyon, birinci cildin birinci bölümünden oluþan versiyondur. Leipzig Konsili üstbaþlýðýný taþýyan Bauer ve Stirner ýn görüþlerinin eleþtirisini içeren ikinci bölüm ise, neredeyse tamamlanmýþ. Fakat Marx ve Engels, çalýþmayý yayýmlayacak bir yayýncý bulamaz. Kitaptan bir iki makale yayýmlansa da, Alman Ýdeolojisi bütün halinde bir kitap olarak, Marx ve Engels hayatta iken yayýmlanma imkâný bulamaz. Yapýtýn tamamý, yazýlýþýndan ancak seksen altý yýl sonra Sovyetler Birliði nde, Marx-Engels- Lenin Enstitüsü tarafýndan, 1932 de Almanca, 1933 te ise Rusça olarak yayýmlanýr. Tamamlandýðý yýllarda Almanya da yayýmlansaydý, gerek o dönem içinde gerekse daha sonraki süreçteki etkisi ne olurdu? Bu, kuþkusuz bilgisel temelli bir yanýtý olmayan ancak bir adalet talebini de ifade etmesi bakýmýndan dile getirilmesi gereken bir soru. Ama asýl üzerinde durulmasý gereken soru sanýrým þu: Alman Ýdeolojisi nin tam metni, bize, bugün içinde yaþadýðýmýz dünyanýn sorunlarýnýn zorluðu karþýsýnda, ne türden bir teori saðlayacaktýr? Daha kýsa yoldan dile getirirsek, yani Alman Ýdeolojisi nin tam metni, bugün ne iþe yarar? Biçimsel bakýmdan, hesaplaþýlmasý ve geçersizleþtirilmesi gereken hiçbir argüman, hiçbir dönem ve evrede göz ardý edilmemelidir. Ýçerik bakýmýndan ise, temel kriterin þu argümanda gizli olduðunu dikkatten kaçýrmamak gerekir: Bireylerin ne olduklarý, onlarýn maddi üretim koþullarýna baðlýdýr. Türk solunun bir eðilimi, taraftarlarýna dinsel olanýn tartýþmaya açýlmamasýný, dini konularla ilgili tartýþmalardan uzak durulmasý gerektiðini ileri sürer ve bu ileri sürümü bir tür telkin aracý olarak kullanýr. Bir ihtiyatlýlýk kaygýsýndan çok, bir strateji izlenimi verir bu eðilim. Dayanaðýný, felsefi bir temelden çok, aslýnda teoloji bilgisinin eksikliðinden alan bir stratejidir bu. Tersi durumda, Spinoza nýn Teolojik-Politik Ýnceleme si ile Marx ýn Alman Ýdeolojisi nin yazýlma nedenini nasýl açýklamak gerekir? Açýklayýcý notlar Kitapta, teknik bakýmdan önemli olan, isim dizini nin yanýnda, bir de literatür dizini nin yer almasý. Bu dizinde, Marx ve Engels in alýntýladýklarý çalýþmalarýn, sözünü ettikleri yazýlarýn, künye bilgisi verilmekte. Ama daha önemlisi, açýklayýcý notlar bölümü. Açýklayýcý Notlar da, Marx ve Engels in, tercih ettiði Almanca terimlerin 19. yüzyýldaki baðlamlarý, felsefi anlayýþlarla ilgili terimlerin baðlamlarý hakkýnda bilgi verilmekte. Bu dizin ve notlar, Alman Ýdeolojisi türünden bir kitabýn, özellikle yazýldýklarý dönemden sonra anlaþýlmasý için elzem niteliðindedir. Bu türden kýsýmlar, genellikle kitap maliyetini artýrdýðý gerekçesiyle yaygýn olarak çeviriden düþürülürdü. Alman Ýdeolojisi ni, üniversiteye kayýt yaptýrdýðým sene, 1983 ün güz aylarýnýn birinde almýþtým; Zafer Çarþýsý ndaki kitapçýlarýn birinden, çarþýnýn giriþ merdivenlerinin tam karþýsýna denk gelen kitapçýdan; giriþte, soldaki raflarýn en altýnda, baþka türden kitaplarýn arasýnda unutulmuþ. Unutmam. Þimdi, Alman Ýdeolojisi nin bu tam metin çevirisini, Ankara daki Evrensel Kitabevinde görünce, doðrusu gayriihtiyari çok komik! dedim, çok komik! Daha önceki metnin, asýl metnin tamamý olmadýðýný biliyordum ama asýl metnin de bu denli devasa bir yapýt olduðunu bilmiyordum. Beþ yüz sayfalýk metnin sadece yetmiþ sayfasý çevrilmiþ. Ama sanýrým bu durum sadece Türkiye için geçerli deðil. Son olarak, bu türden bir polemik kitabýnýn çevirme iþinin çok dikkat isteyen zor bir iþ olduðunu belirtmek gerekiyor. Tonguç Ok ile Olcay Geridönmez i tebrik etmek gerekir. ALMAN ÝDEOLOJÝSÝ Karl Marx, Friedrich Engels Çeviren: Olcay Geridönmez, Tonguç Ok Evrensel Basým Yayýn 2013, 600 sayfa, 32 TL. Radikal Kitap

6 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Ardahan Üniversitesi Ýnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Âþýk Zülali Konferans Salonu nda, ARÜ Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serkan Kükrer in konuþmacý olarak katýldýðý "Halk Saðlýðý Açýsýndan Çýldýr Gölü nün Kirlilik Düzeyi" isimli bir konferans gerçekleþtirildi. Ardahan Üniversitesi nin baþlattýðý Çýldýr Gölü ile ilgili "Çýldýr Gölü Yüzey Sedimentlerinde Klorofil Bozunma Ürünleri ve Organik Karbon Seviyelerinin Belirlenmesi" adlý araþtýrmanýn bulgularý ve deðerlendirmelerinin paylaþýldýðý konferansta, Çýldýr Gölü ndeki mevcut kirlilik ve olasý tehlikelerle ilgili dikkat çeken uyarýlar yapýldý. Programa; Ardahan Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Orhan Söylemez, Ardahan Üniversitesi akademisyenleri ve Ardahan Üniversitesi öðrencileri katýldý. Programýn açýlýþ konuþmasýný Ardahan Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Orhan Söylemez yaptý. Prof. Dr. Söylemez, Çýldýr Gölü nün önemine deðinerek, Çýldýr Gölü nün denizden 2000 metre yükseklikte ve içilebilir suyu olan dört gölden birisi olduðunu vurguladý. YRD. DOÇ. DR. KÜKRER: ÇILDIR GÖLÜ NDEKÝ KÝRLÝLÝÐE KARÞI ACÝL ÖNLEMLER ALINMASI GEREKÝYO Prof. Dr. Söylemez in ardýndan söz alan Yrd. Doç. Dr. Kükrer ise, Ardahan Üniversitesi akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. Sebahat Þeker ve Yrd. Doç. Dr. Z. Tuðba Abacý ile Tunceli Üniversitesi nden Yrd. Doç. Dr. Banu Kutlu yla beraber yapmýþ olduklarý "Çýldýr Gölü Yüzey Sedimentlerinde Klorofil Bozunma Ürünleri ve Organik Karbon Seviyelerinin Belirlenmesi" isimli araþtýrmalarýyla ilgili bir sunum gerçekleþtireceklerini bildirdi. Çýldýr Gölü yle alakalý hiçbir araþtýrmanýn bulunmadýðýný, böyle bir çalýþmayý ilk defa Ardahan Üniversitesi nin baþlattýðýný ve bunun neticesinde Çýldýr Gölü nde kirlilik düzeyinin arttýðýný tespit ettiklerini hatýrlatan Yrd. Doç. Dr. Kükrer, "Çýldýr Gölü; ekonomik, turistik, estetik ve ekolojik anlamda Ardahan için büyük bir öneme sahiptir. Buna raðmen endüstriyel atýklarýn gölde neden olduðu kirlilik büyük bir tehlike oluþturmaktadýr. Çünkü önlem alýnmaz ise bu atýklardaki aðýr metaller kanser riskini de arttýrabilir." diyerek, bir an önce önlem alýnmasý gerektiðini ifade etti. Öte yandan su kirliliðine karþý alýnabilecek bazý önlemlere deðinen Yrd. Doç. Dr. Kükrer; "Tarlalarda gübrelerin teraslandýrma yaparak göle ulaþmasý engellenmeli ve ayný zamanda tarýmsal alanlar dikkatle incelenerek bölgenin sürekli izlenmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandý. `SARI BALIK GÖNÜL RAHATLIÐIYLA YENÝLEBÝLÝR Çýldýr Gölü nde tutulan ve yöre halký için önemli bir yere sahip olan `sarý balýk üzerinde yaptýklarý araþtýrmalara da yer veren Yrd. Doç. Dr. Kükrer; "Göldeki aðýr metalleri tespit edince araþtýrmayý bir adým daha ileriye taþýyarak göldeki balýklarý da inceledik ve gölden balýk örnekleri topladýk. Gölün meþhur balýðý olan `sarý balýk ile ilgili örnekleri topladýk. Topladýðýmýz örnekleri Ýzmir e gönderdik ve analizlerini yaptýrdýk. Edindiðimiz sonuçlara göre `sarý balýk ta halk saðlýðý açýsýndan herhangi bir olumsuz sonuca rastlanmadý." sözleri ile Çýldýr Gölü nün meþhur `sarý balýðý nýn gönül rahatlýðýyla yenilebileceðini söyledi. Ayrýca Çýldýr Gölü yle ilgili gerçekleþtirdikleri araþtýrmanýn önemine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Kükrer, "Yaptýðýmýz çalýþma `Uluslararasý Ekoloji Kongresi nden kabul gördü. Haziran ayýnda Nevþehir de uluslararasý bir sempozyumda çalýþmanýn tamamýný sunacaðýz." þeklinde konuþtu. Program, Ardahan Üniversitesi akademisyenleri ve öðrencilerinin sorularýnýn ardýndan sona erdi. Bölümü öðrencileri katýldý. Çalýþtayda Öðretim Görevlisi Leila Rus Pirvana, katýlýmcýlarý cam boyama tekniðinin tarihçesi ve boyama teknikleri hakkýnda bilgilendirdi. Akrilik ve yaðlý boyayla birlikte ahþap çerçeve boyama tekniðinin uygulamalý olarak katýlýmcýlara gösterildiði çalýþtayda, öðrencilerin yaptýklarý çalýþmalar cam üzerine katmanlar halinde renklendirildi. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde'Cam Boyama Tekniði Çalýþtayý' düzenlendi. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde düzenlenen çalýþtaya; Resim Bölümü Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Banu Davun, Öðr. Gör. Savaþ Kurtuluþ Çevik, Araþtýrma Görevlileri Ümit Güvendi Ulutaþ, Aslý Çetin, Hatice Aybike Ak'ýn yaný sýra Romanya Ovidius Constanta Üniversitesi Öðretim Görevlisi Leila Rus Pirvana ve Resim Daha sonra vernikle sabitlenen eserler boyanmýþ ahþap çerçevelere monte edilerek sergilendi. Çalýþtay sonunda deðerlendirmede bulunan Resim Bölümü Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Banu Davun, düzenlenen çalýþtayýn öðrenciler açýsýndan çok eðitici ve verimli bir þekilde geçtiðini söyledi. Çalýþtay sonunda Öðretim Görevlisi Leila Rus Pirvana tarafýndan katýlýmcýlara sertifikalarý verildi.

7 1978 aralýk ayýnda yaþanan ve Alevilerin katledildiði Maraþ Katliamý, insanlýðýn gördüðü en vahþi katliamlardan birisidir. Hamile kadýnlarýn karýnlarýndan ceninlerin çýkartýlarak duvarlara vurulduðu bir katliamda baþka nelerin yaþandýðýný, insan denilen yaratýðýn yeryüzündeki canlýlarýn en vahþisi olarak sergilediði marifetleri buraya sýralayarak tüm gününüzü alt üst etmek istemem. Maraþ Katliamý ile ilgili dava, bölge sýkýyönetim mahkemesi tarafýndan yürütüldü. Yargýlamalarda davanýn bir numaralý sanýðý olan Ökkeþ Kenger suçsuz bulundu ve beraat etti. Ökkeþ Kenger üzerine düþen bu kötü imajý silmek için midir bilinmez, soy ismini deðiþtirip Þendiller soyadýný aldý. Daha sonra 1991 yýlýnda düzenlenen genel seçimlerde ise Refah Partisi ile Milliyetçi Çalýþma Partisinin ortak adayý olarak Kahramanmaraþ milletvekili seçildi. Kenger, Meclis Ýnsan Haklarý Ýnceleme Komisyonu üyeliði dahi yaptý. Kenger, MÇP den BBP ye geçti ve 2008 yýlýna kadar, bugünlerde demokrasi kahramaný ilan edilmeye çalýþýlan BBP Genel Baþkaný Muhsin Yazýcýoðlu nun yardýmcýlýðýný yaptý. Geçen yýl, 12 Eylül askeri darbesinin yargýlanmasýna baþlandý. Bu yargýlama sýrasýnda MÝT ten Maraþ Katliamý ile ilgili belgeler istendi. MÝT ten gelen ve dosyaya konan belgeler hayli ilginçti. O belgeler Maraþ Katliamý dosyasýnýn yeniden açýlmasýný ve yargýlamanýn yeniden yapýlmasýný gerektirir niteliktedir. Belgelerin içeriði kamuoyuna yansýdý, birçok gazete ve haber sitesinde de yayýnlandý. O belgeler Ökkeþ Kenger Þendiller in yeniden yargýlanmasýný gerektirir niteliktedir. Oysa bu kiþi 12 Eylül davasýnda da tanýk olarak yer alýrken yine MÝT belgelerine göre zan altýnda bulunan ülkücü hareketin temsilcisi MHP de maðdur sýfatýyla davaya müdahil olarak kabul edildi. Bunlar yetmiyormuþ gibi Ökkeþ Þendiller, 2009 yýlýnda da Alevilerin yaþadýðý sorunlara çözüm bulmak amacýyla düzenlenen Alevi Çalýþtaylarýna da engin fikrini ve zikrini aktarmasý için davet edildi. Tabii ki olan oldu ve Alevi kamuoyu yoðun tepki gösterdi. Þerafettin Halis, Ferhat Tunç gibi isimler çalýþtaylara katýlmayý reddederken birçok katýlýmcý da Ökkeþ gelirse biz katýlmayacaðýz diye bakanlýða bilgi verdi. Alevi kurumlarý da art arda tepkilerini gösterdiler. Bütün bu tepkiler karþýsýnda Ökkeþ Þendiller e gelme denildi ve Ökkeþ çekildi. Aleviler üzerinde yapýlan anket çalýþmalarýnda Çalýþtaylara Ökkeþ in çaðrýlmasý kýrýlma noktasý olarak aktarýlýyor. Yani Ökkeþ in Alevi Çalýþtaylarýna davet edilmesi Alevilerin çözümden yana umudunun sýfýrlandýðý gün olarak akademisyenlerin çalýþmalarýna veri olarak düþülmektedir. Ben de Ökkeþ e en aðýr sözü söylediðim iddiasýyla yargýlandým ve faiziyle birlikte 6 bin TL para cezasýna çarptýrýldým. Ben bir Alevi kurum baþkaný olarak görevimi yaptým. Alevilerin haklý mücadelesinde hassas olduðu konulardaki tepkilerini dile getirdim. Cezanýn bedeli þu veya bu þekilde ödenir. Mesele para deðildir, bu ceza Alevi toplumun ortak tepkisine karþý verilmiþ bir cezadýr. Esas hakareti o kiþiyi Alevi çalýþtayýna çaðýranlar yapmýþtýr. Hükümetin bizimle yaptýðý Alevi çalýþtaylarýndan, Alevilerin hayrýna bir sonuç çýkmadý. Zaten bir umudumuz, beklentimiz de yoktu. Hükümet þimdi otursun baþta Ökkeþ Þendiller olmak üzere Maraþ Katliamý sanýklarý, Çorum Katliamý sanýklarý, Sivas Katliamý sanýklarý, Gazi ve Ümraniye Katliamý sanýklarý ile yeniden bir Alevi Çalýþtayý düzenlesin. Bu arada Dersim Katliamý ile övünen ve failliðini üstlenmeye hevesli çok sayýda Alevi de var zaten, onlarý da alýr heyeti tamamlamýþ olursunuz. Biz de tazminat ödemeye devam ederiz. Biz bu tazminatlarý öderiz ödemesine de siz bu utancý anlýnýzdan silebilir misiniz? Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMAK Diyarbakýr 78 liler Derneði, Diyarbakýr 5 No lu Cezaevi Müze olsun talebiyle Cezaevinin Ýnsan Haklarý Müzesi yapýlmasý için topladýklarý 100 bine yakýn imzayý Meclise sunmak üzere 17 Nisan Çarþamba akþamý Diyarbakýr dan yola çýktýlar. Yola çýkmadan önce, Diyarbakýr Fatih Lisesi önünde bir basýn açýklamasý yapan Diyarbakýr 78 liler Derneði yöneticileri, topladýklarý imzalarý Meclise, Cumhurbaþkanlýðýna, Baþbakanlýða ve Adalet Bakanlýðýna vereceklerini söylediler. Diyarbakýr 78 liler Derneði adýna açýklamayý yapan Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet ANDÝÇ, taleplerini gerçekleþmesi için topladýklarý imza sayýsýnýn 100 binlere ulaþtýðýný ve bunun kendilerinin birkaç yýllýk faaliyetiyle ortaya çýktýðýný söyledi. ANDÝÇ, topladýklarý imza ve talepleriyle ilgili AKP, CHP ve BDP Grup Baþkanlarý ya da vekilleriyle görüþtüler, ayrýca 18 Nisan perþembe günü Ankara da 12 Eylül askeri faþist darbesini gerçekleþtirenlerin yargýlandýðý duruþmaya da katýldýlar. ANDÝÇ yaptýðý açýklamada; Devlet Kürtler ile barýþmak istiyorsa Diyarbakýr 5 No lu Cezaevi ni mutlaka Ýnsan Haklarý Müzesi ne dönüþtürmelidir dedi. Gerçekleþen açýklamanýn ardýndan dernek üyeleri ve dostlarý, otobüse binerek Ankara ya doðru yola çýktý. Gece boyunca yolculuk yapan Diyarbakýr 78 liler Derneði aktivistleri, perþembe günü saat: 13:00 de Meclis e ulaþtý. Aralarýnda ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci BÝLÝCÝ, Diyarbakýr Barosu Baþkaný Tahir ELÇÝ, Barýþ Analarýndan Sakine ARAT ýn da bulunduðu Diyarbakýr heyeti, TBMM Dikmen Kapýsý önünde BDP Grup Baþkanvekili Ýdris BALUKEN, BDP PM Üyesi Hüseyin GEVHER, BDP Ankara Ýl Eþ Baþkanlarý ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ESP, SDP, EHP, TKP 1920 temsilcileri ve 78 liler Giriþimi Sözcüsü Celalettin CAN ile buluþtu. TBMM Dikmen kapýsý önünde, SÖZÜMÜZ VAR DÝYARBAKIR 5 NOLU ASKERÝ CEZAEVÝ ÝNSAN HAKLARI MÜZESÝ OLACAK- PEYMANA ME DÊ GÝRTÎGEHA LEÞKERÎ YA AMEDÊ YE 5 NOLU BÝBE MUZEYA MAFÊN MÝROVAN yazýlý pankart açan Diyarbakýr 78 liler Derneði aktivistleri, burada talepleriyle ilgili bir basýn açýklamasý yaptý. Dernek adýna açýklama, Celalettin CAN tarafýndan yapýldý. Açýklamanýn tamamý þöyle; Diyarbakýr Cezaevi Gerçeðini Araþtýrma ve Adalet Komisyonu nun beþ yýl süren çalýþmalarý ve döneminde Diyarbakýr Cezaevi nde yatmýþ olanlara daha önce yayýmlamýþ olduklarý tanýklýklar, bu cezaevinin çok özel bir rejime tabi, bir tür toplama ve eziyet kampý olarak iþlev gördüðünü hiçbir kuþkuya yer býrakmayacak þekilde göstermektedir. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sertaç DANACI Alevi örgütleri, 12 Mayýs ta Ankara da düzenleyecekleri Büyük Alevi Kurultayý nda Kürt sorununda gelinen müzakere sürecini konuþacak. Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði, Narlýdere Alevi Bektaþi Derneði, Çamþýhý Hüseyin Abdal Derneði, Sultangazi Pir Sultan Abdal askeri cunta döneminde Türkiye deki bütün cezaevlerinde yoðun baský, iþkence ve yýldýrma politikalarý uygulanmýþtýr. Diyarbakýr Cezaevi nde ise buna ek olarak, insanlarýn etnik kimlikleri ve dillerini aþaðýlama ve yok etme hedefiyle, baský ve keyfiyet derecesi katmerli bir þekilde arttýrýlmýþtýr. Bu Cezaevi nde uygulanan iþkence yöntemlerinin çeþitliliði ve dozu, uygun koþullar saðlandýðýnda, 12 Eylül darbecilerinin topluma dönük baský ve terör politikalarýnýn sýnýrsýzlýðýndan öte, insanýn hemcinslerine karþý kötücül yaratýcýlýðýnýn sýnýrsýzlýðýný ortaya koymaktadýr döneminde devlet, Diyarbakýr Cezaevi ndeki uygulamalarýnýn apaçýk gösterdiði gibi, Kürt kimliðini baský, aþaðýlama, iþkence ve bazen doðrudan katletme yollarýyla bertaraf etmeyi denemiþtir. Sonuç olarak, bu cezaevinde yatan binlerce ve büyük çoðunluðu Kürt olan insan bedensel ve ruhsal olarak örselenmiþ, onlarcasý katledilmiþ, yüzlercesi sakat býrakýlmýþtýr. Bu Cezaevi nde yaþananlar, Türkiyeli Kürtlerin toplumsal hafýzasýnda Diyarbakýr Cezaevi yoðun acý yüklü sembolik bir yere sahiptir ve maruz kalýnan haksýzlýðý, adaletsizliði ve direniþ ruhunu iþaret eder. Türkiye nin diðer kesimlerine ise Diyarbakýr Cezaevi nde yaþananlar ve bunlarýn sonuçlarý pek bilinmez, gözden ýrak tutulur. Bu cezaevinde uygulanan vahþetin hiçbir sorumlusu hakkýnda þimdiye kadar hiçbir iþlem yapýlmamýþtýr. Hakikatlerimizle yüzleþme konusunda Diyarbakýr Cezaevi nin özel ve kritik bir önemi vardýr. Son dönemde gündemleþen Barýþ ve Çözüm politikalarýný kalýcýlaþtýrmak istiyorsak, toplumsal barýþ ve adalet ekseninde, yakýn tarihimizin böylesi karanlýk sayfalarýnýn bütün ayrýntýlarýný resmi hakikat komisyonlarýyla ortaya sermeli, sorumlularý tespit etmeli, bu bilgiyi toplumsallaþtýrmalý, maðdurlardan resmen özür dileyerek onlarý onurlandýrmalý ve bir daha asla diyebilmek için kötülüðün sembolü haline gelmiþ olan yerleri koruyarak iyiliðin sembolü haline dönüþtürebilmeliyiz. Diyarbakýr Cezaev ni okula dönüþtürmek yada yýkmak oldu bitti, unutalým gitsin demektir. Halbuki bu cezaevi, hem unutulamayacak kadar derin izler býrakmýþtýr, hem de böylesi bir unutma talebi maðdur ve yakýnlarý açýsýndan ciddi bir saygýsýzlýktýr. 17 Nisan 2013 Çarþamba günü/, bir süre önce açtýðýmýz ve sonuçlandýrdýðýmýz imza kampanyasýnda topladýðýmýz 100 bin imzayý, TBMM Dilekçe Komisyonuna ve onun aracýlýðýyla, Cumhurbaþkanlýðýna, Baþbakanlýða, TBMM Baþkanlýðýna, AK Parti, CHP ve BDP Grup Baþkanvekilliklerine sunduk. Talebimiz, Diyarbakýr Cezaevi nin yapý olarak aynen korunarak, yaþanmýþlýklarý sergileyen, maðdurlarý onurlandýran, toplumu eðiten, dolayýsýyla toplumsal hafýzanýn olumlu ve yapýcý bir yönden yeniden kurulmasýna katkýda Derneði, Ankara Dersimliler Derneði, Divriði Kültür Derneði ve Kýzýlýrmak Yerel Dernekler Federasyonu, Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý nýn çaðrýsý ile Türkiye de yaþanan son süreci deðerlendirmek üzere Ankara da bir araya geldi. Gelinen siyasal sürecin ve Alevilerin son durumununda deðerlendirildiði toplantýda, süreçle ilgili bölge toplantýlarýnýn yapýlmasý, çýkacak karar ve sonuçlardan bulunan, barýþ ve kardeþlik sembolü bir Ýnsan Haklarý Müzesi ne dönüþtürülmesidir. Açýklama sýrasýnda kitle sýk sýk GÜN GELECEK DEVRAN DÖNECEK DARBECÝLER HALKA HESAP VERECEK ÝNSANLIK ONURU ÝÞKENCEYÝ YENECEK sloganlarýný haykýrdý. BDP Grup Baþkanvekili Ýdris BALUKEN de yaptýðý konuþmada, yapýlan araþtýrmalara göre Diyarbakýr Cezaevi nin Dünya nýn en insanlýk dýþý iþkencelerinin uygulandýðý cezaevleri sýralamasýnda ilk 10 a girdiðini vurguladý. Diyarbakýr Cezaevi nin ayný zamanda Dünya da en güçlü direniþlerin de gerçekleþtiði bir cezaevi olduðuna iþaret eden BALUKEN, Esat Oktay YILDIRAN ve ekibinin iþkencelerine karþý MAZLUM DOÐANLARIN, HAYRÝ DURMUÞLARIN, FERHAT KURTAYLARIN ortaya koyduklarý direniþlerin inkar, ret ve asimilasyonla Kürt halkýna dayatýlan bütün kirli politikalarý bertaraf eden bir emsal teþkil ettiðini hatýrlattý. Diyarbakýr Cezaevi nin mutlaka bir insan haklarý müzesi olarak yaþatýlmasý gerektiðini belirten BALUKEN, önümüzdeki süreçte Diyarbakýr Cezaevi nin hem bu utanç sayfasýný teþhir edecek þekilde hem de bu görkemli direniþ sayfasýný bütün insanlýða gösterecek þekilde ebedi bir müze olarak kalmasý için her türlü çabayý göstereceklerini söyledi. Toplanýlan 100 bin imzanýn sembolik bir deðer taþýdýðýna iþaret eden BALUKEN, BDP ye oy veren 3 milyona yakýn insanýn imzasýnýn bu dilekçelerin altýnda olduðunu kaydetti. Diyarbakýr Cezaevi nde dayatýlan kimliksizleþtirme politikasýna karþý direnen devrimcilerden Cemal ARAT ýn anasý Sakine ARAT ise yaptýðý kýsa konuþmada, oðlu Cemal in ölüm orucu sonucu yaþamýný yitirdiðini hatýrlattý. Barýþ Anasý Sakine ARAT konuþmasýný þu sözlerle sürdürdü; O cezaevi çok baþ yedi, çok canlarý aldý. O cezaevinin bugün müzeden baþka bir þey olmasý çok sakýncalýdýr. Ve bütün analarýn gözyaþýdýr. Bu cezaevinin müze olmasýyla analarýn gözyaþý bir müddet de olsa biraz duracak ve içleri biraz rahatlayacaktýr. Onun için bu cezaevinin müze olmasýný istiyoruz. Berfo ana oðlunun kemiklerinin bulunmasý hasretiyle öldü. Benim de bu hasretle ölmemem için bütün insanlýðýn yardýmcý olmasýný, o cezaevinin müze yapýlmasýný istiyorum dedi. sonra 12 Mayýs ta Ankara da Büyük Alevi Kurultayý nýn toplanmasý kararý alýndý.

8 Bu kadar alavere dalavereden sonra çiftçilerin tepkilerinin ve örgütlenmesinin ortaya çýkmasý kaçýnýlmazdý. Bütün bu yoksullaþtýrma ve yoksunlaþtýrma sürecinde ürün bazýnda bir araya gelen çiftçiler, hak mücadelesi vermek için sendikalar kurarak örgütlenmeye baþladý. Hava döndü çiftçiden esiyor yel 2000 li yýllarda IMF nin buyruðuyla TBMM Tütün Yasasý çýkarmaya hazýrlanmaktaydý. Tam da bu sýrada Türkiye siyasi arenasýna sol koldan Özgürlük ve Dayanýþma Partisi girmiþti. Parti, IMF karþýtýydý. Trakya da birinci sýnýf arazilerin üzerine plansýz, programsýz sanayilerin kurulmasýyla Trakya yý bir uçtan diðer uca aþan, hayat veren Ergene Nehri kirletilmiþ, zift gibi akmaya baþlamýþtý. Ergene Nehri ile sulanan tarým topraklarý da kirletilmiþti ve köylü çaresiz kalmýþtý. ÖDP Trakya da, Topraðýna Suyuna Sahip Çýk! þiarýyla iki gün sürecek bir köylü yürüyüþü baþlattý. 20 Temmuz 2001 de Saray da baþlayan yürüyüþ, 21 Temmuz 2001 de Uzunköprü de sonlandýrýldý. Yürüyüþ son durak olan Uzunköprü de adeta mitinge dönüþtü. ÖDP Genel Baþkaný nýn kalabalýða yaptýðý konuþma ile yürüyüþ kamuoyuna mal oldu. ÖDP, köylü yürüyüþünün ardýndan tarýmdaki tahribata dikkat çekmek için ürün bazýnda bir dizi kurultay düzenlemeye giriþti. IMF ve hükümet politikalarý karþýsýnda çiftçilerin sorunlarý ve çözüm arayýþlarýný birlikte belirleyebilmek için düzenlenen ürün bazýndaki kurultaylarda, önemli ve farklý kararlar alýnmýþtý. Kurultaylara siyasiler ve mülki erkan davet edilecek fakat kendilerine mikrofon ve kürsü hakký tanýnmayacaðý iletilecekti. Yani kurultaylarýn temel özelliði kürsüyü ve mikrofonu sadece üretici çiftçilerin kullanacak olmasýydý. Üretici kurultaylarý Ýlk üretici kurultayý, 15 Eylül 2001 de Akhisar da Tütün Üreticileri Kurultayý ismi ile hayata geçti. Tütün Üreticileri Kurultayý ný 25 Mart 2002 tarihinde Burhaniye de Zeytin Üreticileri Kurultayý; 2 Nisan 2002 Alaþehir de Üzüm Üreticileri Kurultayý; 23 Mayýs 2002 Babaeski de Ayçiçeði, Buðday ve Hayvan Yetiþtiricileri Kurultayý; 14 Ekim 2003 Zile de Pancar Üreticileri Kurultayý; 25 Haziran 2003 Ordu da Fýndýk Üreticileri Kurultayý ve 23 Aðustos 2003 Rize de Çay Üreticileri Kurultayý takip etti. Özgürlük ve Dayanýþma Partisi nin Tarým Komisyonu tarafýndan düzenlenen bu kurultaylar için komisyon üyeleri ile bölgedeki partililer köyleri gezdi, köy kahvelerinde konuþmalar yaptý, üreticileri kurultaylara davet etti. Bu ziyaretlerde her ürün bazýnda bilgi verilerek tarýmda yaratýlacak olan tahribata dikkat çekildi. Her kurultayýn sonunda kurultay katýlýmcýlarý tarafýndan belirlenen sorunlardan ve çözüm önerilerinden derlenen birer bildirge oluþturuldu ve yayýmlandý. Ayrýca belirlenen sorunlarýn çözümünde kkatýlýmcýlarýndan oluþan ve gönüllülük temelinde çalýþacak heyetler belirlendi. Türkiye Çiftçi Kurultayý Oluþturulan gönüllü heyetlerin katýlýmýyla 13 Aralýk 2003 tarihinde Ankara da Türkiye Çiftçi Kurultayý düzenlendi. Çiftçi Kurultayý katýlýmcýlarý, kendi aralarýnda gün boyu tartýþtý, sorunlarý masaya yatýrdý, birlikte çözümler aradý. Örgütlenmenin gerekliliði üzerine odaklanýldý ve ürün bazýnda sendika kurma kararý alýndý. Bu karar ile örgütlerinin baðýmsýz olmasý gerektiði de belirlendi. Kurulacak sendikalar hiçbir partinin veya oluþumun arka bahçesi olmayacaktý. Baðýmsýz olacaktý. Ancak ortak mücadelelere destek verilecekti. Köylüden, emekçilerden ve ekolojiden yana ortak tavra sahip kurum ve örgütlerle eþit koþullarda ittifaklar oluþturabilecekti. Köylüler aldýklarý bu kararlarýn arkasýnda durdu. Köyleri tekrar dolaþtý. Sendika kurma düþüncelerini köylülerle tartýþtý ve hep birlikte uygulamaya koydu. Ürün bazýnda ilk kurulan sendika Alaþehir de 8 Mart 2004 tarihinde Üzüm Üreticileri Sendikasý (ÜZÜM-SEN) oldu. Hemen ardýndan tütün üreticileri de Ýzmir de 15 Nisan 2004 günü Tütün Üreticileri Sendikasý ný (TÜTÜN- SEN) kurdular. Bu sendikalarý sýrasýyla 1 Eylül 2004 de Ordu da Fýndýk Üreticileri Sendikasý (FINDIK-SEN); 2 Nisan 2005 te Lüleburgaz da Hayvan Yetiþtiricileri Sendikasý (HAY-YET-SEN); 8 Nisan 2005 te Keþan da Ayçiçeði Üreticileri Sendikasý (AYÇÝÇEK-SEN); 8 Nisan 2005 te Keþan da Hububat Üreticileri Sendikasý (HUBUBAT-SEN); 25 Eylül 2007 de Pazar da Çay Üreticileri Sendikasý (ÇAY-SEN); 28 Ekim 2007 de Orhangazi de Zeytin Üreticileri Sendikasý nýn (ZEYTÝN-SEN) kuruluþu takip etti. Birçok sendika için Valiliklerce, çiftçiler sendika kuramazlar savýyla davalar açýldý. Yerel mahkemelerin kapatma kararý verdiði sendikalara Yargýtay, çiftçiler sendika kurabilir kararlarýný vererek sendikalarýn yasal olarak önü açýldý. Çiftçiler de böylece Türkiye de ilk kez hak arama örgütlerine sahip oldu. Kurulan sendikalar, hak arama amaçlý bir dizi miting de gerçekleþtirdi. Üretici sendika mitingleri Ürün fiyatlarý IMF nin buyruðuyla dampingli dünya fiyatlarýna endeksleniyor ve çiftçi maliyetleri gözardý ediliyordu. Fiyatlara insanca yaþam payý eklenmiyordu. Çiftçilerin kazanýp kazanmamalarýna aldýrýlmýyordu. Ürün bazýnda kurulan sendikalar, ürünlerin hasat dönemlerinden önce referans fiyat açýklamaya ve açýklanan bu fiyatlarýn gerçekleþmesi için mücadele etmeye baþladýlar. Üzüm-SEN 2004 ve 2006 sezonunda hasat zamaný fiyat açýklamayan TARÝÞ e karþý 19 Ekim 2004 ve 15 Aðustos 2006 tarihlerinde Alaþehir de birer Üzüm Mitingi düzenledi. Tütün fiyatlarýnýn olmasý gereken fiyatýn beþte birine kadar gerilemesi sonucunda Tütün-SEN, Ýzmir Ziraat Mühendisleri Odasý, Kýrkaðaç Tütün Satýþ Kooperatifiyle birlikte, 23 Mart 2006 tarihinde Kýrkaðaç ta Tütün Mitingi düzenledi. Geçmiþte fýndýk mücadelelerinin yoðun olarak verildiði Karadeniz de fýndýk fiyatlarý iyice düþmüþ, ÖDP ve Fýndýk-SEN düþen fiyata dikkat çekmek amacýyla miting düzenleme kararý almýþtý. Mitingler öncesinde çeþitli kararlar alýndý. Parti bayraklarý/flamalarý taþýnmayacaktý ve kürsüyü siyasiler deðil üreticiler kullanacaktý. Bu ilkeler doðrultusunda 24 Temmuz 2007 de Fatsa da Fýndýkta Sömürüye Son Mitingi düzenlendi 1. Fýndýk-SEN 8 Eylül 2008 de Bulancak ta hemen ardýndan da 29 Eylül de Trabzon- Ankara Fýndýk Yürüyüþü ne katýlým saðladý. 2 Buðdayýna sahip çýk Buðdayda hasat zamaný gelmeden hükümet, üreticileri kaygýlandýracak ve üzüntüye gark edecek açýklamalarda bulunuyordu. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fiyat açýklamýyor, yýl içerisinde TMO olarak buðday alýmý yapmayacaklarýný ve üreticilerin baþlarýnýn çaresine bakmalarý gerektiðini söylüyordu. Buðday üreticisi þaþkýn ve çaresizdi. Çünkü ne ürününü bekletecek gücü ne koyacak deposu vardý. Bunun üzerine Hububat-SEN köyleri dolaþarak bilgilendirmeler yaptý ve 9 Temmuz 2005 de Keþan da buðdayýna, emeðine, alýnterine sahip çýk mitingi düzenledi. Sermayenin kendisini yeniden üretme alaný olarak doðayý seçmesi, ekolojik dengeye aldýrmayan saldýrganlýðý ayný zamanda çiftçilerin dünyasýna, yaþamýna, kültürüne ve rýzkýna bir saldýrýydý. Suyun kirletilmesinin yaný sýra þirketler tarafýndan ele geçirilme giriþimleri çiftçileri çileden çýkarmýþtý. Zeytin bölgesi Orhangazi de Ýznik gölünün kenarýnda birinci sýnýf tarým arazilerinin üzerine kurulan fabrikalara karþý Zeytin-SEN 28 Ekim 2007 tarihinde Orhangazi de önce toprak, tohum, su mitingi ni düzenledi. Þirketler ve hükümetler çaydaki oyunlarýna 1984 de çayýn tekelliðini kaldýran yasa ile baþladýlar. Sýra çayýn iþlendiði ÇAY-KUR a baðlý fabrikalarýn özelleþtirilmesine gelmiþti. Hükümet bu doðrultuda giriþimler baþlatmýþtý. Çayýn yetiþtiði Doðu Karadeniz Bölgesi ndeki tüm derelerin Hidro Elektrik Santral (HES) aracýlýðýyla boru ve tünellerin içine alýnmasý karþýsýnda bölgedeki çiftçiler harekete geçmiþti. Çay-SEN 17 Nisan 2010 da Of ta çayýna suyuna sahip çýk mitingi düzenledi. Ordu fýndýk üreticileri mitingi Fýndýk fiyatlarý maliyetlerin altýnda, tüccarýn lehine belirleniyordu. Çiftçiler zarar ederken, fýndýk tüccarlarý kârlarýna kâr katýyordu. Bu durum çiftçileri isyan noktasýna getirmiþti. 30 Temmuz 2007 tarihinde Ordu da Ziraat Odalarý nýn organize ettiði mitinge, yaklaþýk 80 bin kiþi katýlmýþtý. Mitinge katýlým yoðunluðu izleyenlere köylerin þehre aktýðý izlenimini vermiþti. Fýndýk-SEN bayrak ve pankartlarýyla mitinge katýldý. Öðle saatlerinden akþam saatlerine kadar karayolu çiftçiler tarafýndan trafiðe kapatýldý. Birkaç genç gözaltýna alýndý, sonrasýnda ise Ýl Emniyet Müdürü görevden alýndý. Ziraat Odasý yöneticileri konuþmalarýnda, Canik Daðlarý aþýlmaz deðildir, Ankara ya daha güçlü geliriz dediler. Ancak sözlerinde durmadýlar. Eylemin devamýný getirmediler. AK Parti hükümetinin politikalarýna karþý protesto düzenleyenler, FÝSKOBÝRLÝK yönetiminde ortak yönetim oluþturdular. Fýndýk üreticilerinin yaþamý bu ortak yönetimin FÝSKOBÝRLÝK te uyguladýðý politikalar sonrasýnda daha da kötüleþti. Sömürü ve yoksulluk arttý. Mücadelenin küreselleþmesi Türkiyeli çiftçilerin yaný sýra dünyanýn çeþitli ülkelerindeki çiftçiler de dünya genelinde uygulamaya konmuþ olan neoliberal tarým politikalarýndan endiþe duymaktaydý. Ülkelerin çoðunluðu IMF ve Dünya Bankasý nýn çokuluslu þirketler çýkarýna dayattýðý yapýsal reformlardan geçmekteydi. Dünyadaki küçük çiftçiler, yapýsal reform politikalarýnýn bir felaket olduðuna ve küçük/aile çiftçiliðini yeryüzünden sileceði konusunda hemfikir olmuþlardý. Dünyadaki çiftçiler uluslararasý bir örgütün kurulmasý gerekliliðini önce Nikaragua da tartýþtý. Ýlk resmi toplantý 46 çiftçi örgütünün katýlýmýyla Belçika da yapýldý. Belçika da yapýlan bu toplantýda küçük çiftçilerin, kadýn ve yerli üreticilerin rolünün insanlýk yararýna olduðu dile getirildi. Bu saptama baðlamýnda da çiftçilerin hakkýný savunmak için harekete geçmeye karar verildi. Böylece La Via Campesina (Çiftçinin Yolu) 16 Mayýs 1993 te kuruldu. La Via Campesina (LVC) her dört yýlda bir uluslararasý kongre düzenlemektedir. Örgütsel ve politika kararlarýný bu kongrelerde almaktadýr. LVC 4. Kongresi hazýrlandýðýnda Türkiye de henüz sadece Üzüm-SEN ve Tütün-SEN kurulmuþtu. Bu iki sendika LVC nin 4. Kongresi ne üye olmak için baþvuruda bulunmuþtu. Türkiye deki her iki sendika adýna bir kadýn, bir erkek çiftçi delege olarak katýldý yýlýnda Brezilya nýn Sao Paulo kentinde yapýlan bu kongrede, Türkiyeli çiftçiler LVC ya üye oldu. Çiftçi Sendikalarý da artýk yerel örgütlenecek, küresel düþünecekti. Kurulmuþ sendikalar bir yandan konfederasyonlaþma çalýþmalarý sürdürdü. Bu amaçla önce Çiftçi Sendikalarý Konfederasyonlaþma Platformu kuruldu ve 24 Mayýs 2008 de Çiftçi Sendikalarý Konfederasyonu (ÇÝFTÇÝ-SEN) adýný alarak konfederasyonlaþtý. Baðlý sendikalarýnda olduðu gibi Konfederasyon için de Ankara Valiliði nce dava açýldý. Dava gerekçesi çiftçiler iþçi de deðil, iþveren de deðil þeklindeydi. Yargýtay çiftçiler sendika kurabilir, þeklinde karar verdi. Konfederasyonun da önü yasal olarak açýldý. Fakat iþlevini tam olarak yapabilmesi için Meclis te iç hukuk düzenlemesinin yapýlmasý gerekmektedir. DÝPNOTLAR (1) Bu mitingi ÖDP ile Fýndýk-SEN birlikte düzenlemiþ fakat kürsüyü yalnýzca çiftçiler kullanmýþtýr. (2) Trabzon-Ankara Fýndýk Yürüyüþü nü ÖDP organize etmiþtir, Fýndýk-SEN ise katýlým saðlamýþtýr. Kaynak:Özgür Gündem

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 9 MART 2009 Halepçe Katliamý nýn 21. Yýlý! Güney Kürdistan da Süleymaniye nin doðusunda bir Kürt kasabasý olan Halepçe 16 Mart 1988 günü onlarca Irak

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı