CeBIT e Beyo lu damgas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CeBIT e Beyo lu damgas"

Transkript

1 geldi, sorunlar bitti Yahya Kahya Mahalle Muhtar Talat Kara, Belediyesi nin bafllatt ça r ve iletiflim merkezi uygulamas ndan çok memnun olduklar n söyleyerek, Bütün sorun ve s k nt lar m z bu numaradan çözüyoruz dedi. 15 Vali Mutlu nda... Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan ziyaret eden stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu belediyenin çal flmalar hakk nda bilgi ald, ard ndan Baflkan Demircan la ilçeyi ve belediyenin hizmet noktalar n gezdi Say : 15 - Ekim Belediyesi nin Ücretsiz Ayl k Yay n d r.: DUYURU :. Emlak Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi 2. Taksitlerini 30 Kas m'a kadar ödemeyi unutmay n z. Vergilerinizi telefondan t-belediye uygulamas ve internet sitemizden e-belediye uygulamas yla, banka hesap numaralar m za, posta çeki ile ve veznelerimize kolayl kla ödeyebilirsiniz CeBIT e damgas CeBIT Biliflim Eurasia ya Bilge fiehir bafll ile kat lan Belediyesi, son teknolojiyle tasarlanan stand nda e-belediyecilik uygulamalar nda ve otomasyon sistemlerinde geldi i son noktay sergiledi. 4-5

2 EK M Gençlik Merkezi ö rencilere kültürünü tan t yor Kültür Gezilerine devam Belediyesi nce ilçedeki ö rencilere yönelik düzenlen Kültür Gezileri bafllad. 6 y ld r h z kesmeden devam eden kültür gezileri e itim - ö retim y l nda da ilçedeki çocuklar ve gençleri nun tarihi ve kültürel miras ile buluflturuyor. Belediyesi nce ilçedeki ö rencilere yönelik düzenlen Kültür Gezileri bafllad. 6 y ld r h z kesmeden devam eden kültür gezileri e itim - ö retim y l nda da ilçedeki çocuklar ve gençleri nun tarihi ve kültürel miras ile buluflturuyor. Belediyesi Gençlik Merkezi taraf ndan organize edilen kültür gezisi e itim-ö retim y l nda da ilçedeki çocuklar ve gençleri nun tarihi ve kültürel miras ile buluflturacak. lçedeki ilkö retim ve ortaö retim okullar nda e itim gören ö rencilere yönelik gezinin bu y lki program nda, 127 y ll k tarihi binas nda hizmet veren Belediyesi, Panorama 1453 Tarih Müzesi, stanbul Modern Sanatlar Müzesi, Rahmi Koç Müzesi, Miniatürk, Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi ile Belediyesi Turabi Baba Kütüphanesi ziyaretleri yer al yor. 10 Bin Ö renci Gezecek 22 Eylül 2010 tarihinde bafllayan kültür gezilerine hergün 50 ö renci kat l yor. Sabah da bafllayan gezi program saat te sona eriyor. Kültür gezisine kat lan ö renciler Beldiyesi nde yenilen ö le yeme inin ard ndan Belediyesi Meclis Salonu nda Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan ile bir araya gelerek sohbet ediyor. Alt y ld r h z kesmeden devam eden Kültür Gezileri ö rencilere yaflad klar ilçenin tarihi ve kültürel de erlerini tan - t rken, stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti vizyonunda önemli bir kültürel etkinlik olarak öne ç k yor. 22 Eylül Haziran 2011 tarihleri aras nda gerçekleflecek geziler her y l oldu u gibi bu y l da 10 bin ö renciyi tarih ve kültürle buluflturacak.

3 EK M KED Sokak atölyeleri büyük ilgi gördü 3 Dev Kediler nda Biz de stanbulluyuz KED sanat projesi Belediyesi nin deste iyle na geldi. Bimeras Kültür Vakf n n idans Uluslararas Ça dafl Dans ve Performans Festivali kapsam nda haz rlad sanat projesinin 4 metre yüksekli indeki dev kedi maketleri, nu dolaflt. lular sanat projesi kapsam nda kurulan sokak atölyelerinde çeflitli hayvan figürlerinden oluflan kuklalar yaparak, projeye destek oldu. Biz de stanbulluyuz KED sanat projesi Belediyesi nin deste iyle na geldi. Bimeras Kültür Vakf n n idans Uluslararas Ça dafl Dans ve Performans Festivali kapsam nda haz rlad sanat projesinin 4 metre yüksekli indeki dev kedileri 21 Ekim 2010 tarihine kadar nu kar fl kar fl gezdi Dünya Futbol fiampiyonas n n aç l fl ve kapan fl törenlerinde kullan lan dev boyutlardaki u ur böce i ve fil kuklalar n n tasar mc s Güney Afrikal sanatç Roger Titley taraf ndan tasarlanan dev kedi kuklalar sanat günleri kapsam nda ilçedeki meydanlarda, parklarda ve mahallelerde halkla bulufltu. Sokak Atölyeleri lular A rlad Biz de stanbulluyuz KED sanat projesi kapsam nda ilçede sokak atölyeleri de kuruldu. lu sanatseverler ilçenin belli noktalar nda kurulan bu atölyelerde kedi figürlerinin yan s ra köpek, mart ve bal k figürlerinden oluflan küçük hayvan kuklalar n da yapt. Her yafltan ilçe halk n n kat ld sokak atölyeleri Cihangir Park, Bademlik Sa l k Oca, Kas mpafla K z lay Meydan, Kad mehmet Semt Kona, Galata Kuledibi ve Aynal kavak Semt Kona nda gerçeklefltirildi.

4 EK M Bilge fiehir, teknolojik CeBIT Biliflim Fuar na Avrasya n n en büyük biliflim fuar CeBIT Biliflim Eurasia ya Bilge fiehir bafll ile kat lan Belediyesi, son teknolojiyle tasarlanan stand nda fuar süresince e-belediyecilik uygulamalar nda ve otomasyon sistemlerinde geldi i son noktay sergiledi. Belediyecilik anlay fl nda bilgi teknolojilerini kullanan ve ak ll yaflam konseptine verdi i önemle dikkat çeken Belediyesi, Avrasya n n en büyük biliflim fuar CeBIT Biliflim Eurasia da yerini ald Ekim 2010 tarihleri aras nda TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi nde gerçekleflen fuara Bilge fiehir bafll - yla kat lan Belediyesi 6 nc salon C15 numaradaki son teknolojiyle tasarlanan stand nda fuar süresince e-belediyecilik uygulamalar nda ve otomasyon sistemlerinde geldi i son noktay sergiledi. Bu y l 11 ncisi düzenlenen ve Ak ll Yaflam Konseptleri nin öne ç kt CeBIT Biliflim Eurasia fuar na kat lan Belediyesi, nda gerçeklefltirdi i bilgi teknolojilerini, uygulama alanlar n ve boyutlar n fuar boyunca ziyaretçilere tan tma f rsat buldu. Bilge fiehir Köklü bir geçmifle, büyük bir

5 EK M altyap s yla büyük takdir toplad damgas medeni birikime sahip olan, her dinden, her dilden ve her kültürden insana bilgeli i ile ev sahipli i yap yor. Bu bilgeli i önemseyen ve 21. Yüzy l n belgeli ini nun bilgeli ine katmak isteyen Belediyesi, son y llarda h zla geliflen bilgi teknolojilerini ilçenin sorunlar, tan - m ve çözümü için kullanarak dinamik, h zl ve geliflen dünyayla ba lant l belediyecilik hizmeti sunuyor. nu oluflturan 45 mahalle, 27 bin 894 bina, 131 bin 777 konut ve 43 bin 132 iflyeri anketlerle ve foto raflarla taranarak ilçenin sanal kopyas ç kar ld. Bu sayede, sürekli akan veriler ilçenin hangi noktas nda, ilçe sakinlerinin neye ihtiyaç duydu u tespit ediliyor ve sosyal projeler daha h zl ve sa l kl hayata geçiyor. Belediyesi ilçe halk - na belediyeye gelmeden birçok ifllemini internet üzerinden yapabilme imkan sunuyor. Ayr ca, bilge flehir ile ilgili yüzbinlerce belge, foto raf, video ve kitap kurulan Belle i nde arflivlenerek herkesin bilgisine sunuluyor. Belediyesi nin bu uygulamalar ve daha birçok bilgi teknolojisi uygulamalar Ce- BIT Biliflim Eurasia da örnekleriyle anlat ld. Bilgiyi Bilgelikle flliyoruz Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, bilgi teknolojisine verdikleri önemi, Belediyesi olarak biliflim teknolojilerinin yerel yönetime uygulanmas nda, çok önemli mesafeler kat ettik. Yeni bir yönetim anlay fl n infla ettik. Dünyaya modellik iddias olan bir platformla belediyemizi, flehrimizi yönetiyoruz. nsanlar m z n ihtiyaçlar na çözüm üretiyoruz. 21. Yüzy lda as l güç bilgidir. Bilgiyi bilgelikle ifllemektir. H zl ve sonuç odakl çözümler üreterek, vatandafl n mutlulu una katk sunmakt r. Bilge fiehir nda tam anlam yla bunu yap yoruz sözleri ile anlatt.

6 EK M Sahaf Festivali nin finalinde müzayede vard... Tarih kokan kitaplar yar flt 4. Sahaf Festivali nin kitap müzayedesine kat lan kitap tutkunlar istedikleri kitaplar almak için k yas ya yar flt. Birbirinden de erli eserlerin sat fla sunuldu u Taksim Gezi Park ndaki festival alan nda gerçekleflen müzayedeye kat lan Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, festivali kitap müzayedesi ile taçland rd klar n söyledi. Belediyesi taraf ndan bu y l dördüncüsü düzenlenen ve yo un ilgi nedeniyle 3 Ekim 2010 tarihine kadar uzat lan Sahaf Festivali ni gezenler heyecanl bir kitap müzayedesine tan k oldu. Festivalde 137 de- erli kitap, 2 Ekim Cumartesi günü müzayedeye ç kt. Kitap tutkunlar saat da festival alan nda gerçekleflen müzayedede istedikleri kitaplara sahip olmak için k - yas ya bir yar fla girdi. Müzayede Sait Faik Abas yan k n 1944 y l bask l Medar- Maiflet Motoru adl kitab ile bafllad. Oldukça heyecanl geçen müzayedede birçok de- erli kitap yeni sahiplerini buldu. Festival in lk Kitap Müzayedesi Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n ev sahipli inde gerçekleflen müzayede dört y ld r düzenlenen Sahaf Festivali nin ilk kitap müzayedesi olarak kay tlara geçti. Müzayedeye ç kan kitaplar festivale kat lan 76 sahaf n kendi dükkânlar ndan seçtikleri tarihi, edebi, ilmi kitaplardan olufltu. Atatürk ün 1927 y l nda Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekillerine da tt Osmanl ca bask l Nutku, TBMM Albümü, Hadikatü'l-Cevami, Mukaddime-i bn-i Haldun, Yavuz Sultan Selim Divan, Eski stanbul Evleri ve Bo aziçi Yal lar ile brahim Müteferrika Matbaas taraf ndan 1199 da bas lan Tarih-i zzi gibi de- erli eserler de sat fla sunuldu. Edebiyat dünyas n n sevilen flair ve yazarlar n n birbirlerine imzalayarak hediye ettikleri kitaplar müzayedede yo un ilgi gördü. Demircan: Festival ve Müzayede Gurur Verici Sahaf Festivali nin aç l fl konuflmas n yapan Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan festivali kitap müzayedesi ile taçland rd klar n belirterek flunlar söyledi; Bu müzayedede birbirinden de erli kitaplar var. Kitap tutkunlar müzayedede tarihi bir miras olan kitaplara sahip olabilmek için birbirleri ile yar flacaklar. Bence bu yar fl dünyan n en anlaml yar fllar ndan biri. Müzayedede birbirinden de erli kitaplar alanlar ayn zamanda umut alacak, hayal alacak, sevgi alacak. Belediyesi olarak kitapla insan m z bir araya getirmekten ve bu müzayedeyi gerçeklefltirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu festival ve müzayede gurur vericidir.

7 EK M Veren el ile alan eli buluflturan proje 7 Sosyal Market mutlu etti lçede yaflayan ihtiyaç sahiplerinin her türlü ihtiyaçlar n karfl layan Belediyesi, Sosyal Market ten yararlanmas için bugüne kadar 3 bin 500 aileye kart da tt. Kart sahipleri sosyal marketten bugüne kadar toplam 194 bin 251 kredilik al flverifl yapt. Belediyesi taraf ndan yaklafl k 3 ay önce aç lan sosyal market ilçede yaflayan ihtiyaç sahiplerinin tüm ihtiyaçlar n karfl lamaya devam ediyor. G dadan giyime ve k rtasiyeye, temizlik ürünlerinden yakaca a kadar birçok ürün reyonundan oluflan marketten yararlanmas için bugüne kadar toplam 3 bin 500 aileye kart da t ld. Aç ld günden beri ilçede yaflayan ihtiyaç sahiplerinin tüm ihtiyaçlar n huzurlu ve rahat bir flekilde karfl layabilmelerini sa layan Kas mpafla K z lay Meydan ndaki Belediyesi Sosyal Market e bugüne kadar 100 ün üzerinde hay rsever kurum ve kifli ba flta bulundu. Bu ba fllar n 112 bin adedi g da, 50 bin adedi giyim reyonuna yap ld. 3 bin 500 aileye kart verildi htiyaç sahibi vatandafllarla üretici firmalar aras nda köprü olmay sa layan Belediyesi Sosyal Market te para yerine kredi geçiyor. Her gün saatleri aras nda aç k olan sosyal marketten ilçede yaflayan ihtiyaç sahipleri yararlanabiliyor. Belediyesi Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü taraf ndan kendilerine verilen kartla giyimden g daya, yakacaktan k rtasiyeye her türlü ihtiyaçlar n ücretsiz karfl layabilen ihtiyaç sahiplerinin bütün bilgileri belli kredi limitine sahip bu kartta yer al yor. Böylece ihtiyaç sahibi ihtiyaçlar n ister tek seferde, isterse diledi i zaman diliminde yapabiliyor. htiyaç sahipleri Belediyesi Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü binas n n alt kat nda yaklafl k 350 m 2 lik alanda hizmet veren marketten bugüne kadar toplam 194 bin 251 kredilik ihtiyaç ald. Ürün reyonlar nda 500 çeflit ürünün bulundu u markette, ayr ca, kuru g da deposu, so uk hava deposu, dondurulmufl ürünler, et ve tavuk ürünleri difrizi, temizlik ürünleri deposu, giyim deposu ile ikinci el k yafetlerin haz rland - atölye ve giyim eflyalar n n topland depo da bulunuyor. Her fley kay t alt nda Yard m talebinde bulunan ihtiyaç sahiplerinin sosyal incelemeleri yap ld ktan ve ihtiyaçlar derecelendirildikten sonra kartlar teslim ediliyor. Kartlardaki kredi limiti ayl k, üç ayl k ve alt ayl k olarak düzenleniyor. Kullan m süresi dolan kartlara limit yüklemesi otomatik olarak yap l yor. Böylece, al flverifl kart n alan ihtiyaç sahipleri evinin ihtiyac n sosyal marketten ücretsiz karfl layabiliyor. Ayr - ca, tüm baflvurular Belediyesi Bilgi fllem Sistemi ile kay t alt nda tutuluyor. Böylece, ba fl yapanlar ba fllar n n kime gitti ini ö renebiliyor. Kart sahipleri Dolapdere Semt Kona ile Yeniflehir Semt Kona ndaki giyim reyonundan ihtiyaçlar n karfl layabiliyorlar. Bu al flverifller yine Belediyesi Bilgi fllem Sistemi ile kontrol ediliyor. Engellilere Mobil Sosyal Market Sosyal Market, ilçede yaflayan engellileri, yafll lar ve evinden ç kamayan hastalar da unutmad. Kas mpafla K z lay Meydan ndaki sosyal markete fiziksel engeli, hastal ya da yafll l nedeniyle gidemeyen ihtiyaç sahipleri mobil sosyal market sayesinde tüm ihtiyaçlar n karfl layabilecek.

8 Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan ziyaret eden Vali Mutlu belediyenin çal flmalar hakk nda bilgi ald. Baflkan Demircan la ilçeyi ve belediyenin hizmet noktalar n gezen Mutlu, Belediyesi nin semt konaklar, Turabibaba Kütüphanesi ve di er projeleriyle önemli hizmetler yapt n söyledi. stanbul Valisi Hüseyin A, projeleriyle d Do um Tarihi ve Yeri 15/11/1972, / stanbul Memleketi A r, Eleflkirt Ö renim Durumu Lise Mezunu Mesle i Elektrik Teknisyeni Belediyedeki Görevleri - Hukuk Komisyonu - Mesken ve Gecekondu Komisyonu - Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi (Komisyon Baflkan ).: BEYO LU BELED YE Metin GÜNEfi (AK PART ) Hakk nda y l nda stanbul da do an Metin Günefl, ilk, orta ve lise e itimini stanbul da tamamlad. Yaklafl k 25 y ld r Örnektepe Mahallesi nde ikamet etmektedir. Elektrik, nflaat ve Emlak sektöründe faaliyetlerini sürdürmektedir. Ak Parti lçe Yönetim Kurulu Üyeli i ve Sosyal fllerden Sorumlu lçe Baflkan Yard mc l görevlerinde bulundu. Siyasi çal flmalar kapsam nda çeflitli e itim programlar na kat ld ve sosyal projelere katk sa lad. Evli olan Metin Günefl, 3 çocuk babas d r.

9 vni Mutlu: ikkat çekiyor EK M 9 stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Belediye Baflkan Ahmet isbah Demircan makam nda ziyaet etti. Vali Mutlu, stanbul Vali Yar- mlar Mustafa Alt ntafl ve Y ld r m ad o lu, Kaymakam Haan fienses, l Milli E itim Müdürü Dr. uammer Y ld z, l Sa l k Müdürü rof. Dr. Ali hsan Dokucu, le Emniyet Müdürü Osman Y ld r m e l Özel dare Genel Sekreteri Sabi Kaya ile birlikte gerçeklefltirdi i ziarette Baflkan Demircan dan beleiyenin çal flmalar hakk nda bilgi ald. Belediyesi nin ilçede erçeklefltirdi i ilkleri anlatan Baflan Demircan, Vali Mutlu ya Beyo u nda yat r mlar n devam edece ini öyledi. S ras yla, Belediyesi Tarlabafl Yenileme Ofisi, Taksim E itim ve Araflt rma Hastanesi, Kas mpafla Çocuk Yuvas, Aynal kavak Kasr, Galata Mevlevihanesi, talyan Kilisesi, Katolik Kilisesi ve Galata Kulesi ni gezen Vali Mutlu ve beraberindekiler Belediyesi nin semt konaklar nda, Turabibaba Kütüphanesi nde ve di er birimlerde incelemelerde bulundu. Hedef, daha iyi bir yaflam alan Belediyesi Tarlabafl Yeileme Ofisi ni de gezen Vali Mutlu, arlabafl projesine de inerek, Hal- m z n, insan m z n daha iyi bir çevede, imar daha düzgün, farkl kau hizmetlerini daha rahat alabilee i, daha iyi belediye hizmetlerine laflabilece i mekanlarda yerlefleleri bizim hedeflerimizden. Dola- s yla bu çarp k yap laflmay düzelte noktas nda da müdahale edileek olan alanlar var dedi. Belediyesi ndeki görüflenin ard ndan ilçede incelemelere bulunan Vali Mutlu ya ve beraerindeki heyete, Baflkan Demiran efllik etti. S MECL S ÜYELER :. Ali R za KAPLAN (CHP) Do um Tarihi 10/04/1953, Sivas Memleketi Sivas Ö renim Durumu stanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Mesle i Avukat Belediyedeki Görevleri - Hukuk Komisyonu Üyesi Hakk nda... lkokul ö renimini Sivas ta tamamlayan Ali R za Kaplan, s ras yla Hasköy ortaokulu, Kas mpafla Lisesi, Edirne E itim Enstitüsü ve stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Halen serbest Avukatl k yapmaktad r. ki dönem Sivas Dayan flma Derne i nde (S DAD) yöneticilik yapt. Ça dafl Hukukçular Derne i baflta olmak üzere çeflitli demokratik kitle örgütlerinde yönetim kurulu üyeli i devam etmektedir. nüfusuna kay tl olan Kaplan, 45 y ld r Fetihtepe Mahallesi nde ikamet etmektedir.

10 EK M Sessiz Ayakkab lar Taksim deydi... Silahlanmaya HAYIR Umut Vakf n n düzenledi i ve Belediyesi nin destek verdi i 28 Eylül Bireysel Silahs zlanma Günü nde sessiz ayakkab lar n ç l yükseldi. Bu y l 10 uncusu düzenlenen etkinlikte silahlanmay protesto için k rm z hal üzerine birer çift ayakkab ve karanfiller b rak ld. Umut Vakf n n her y l Taksim Meydan nda düzenledi i ve Belediyesi nin destek verdi i 28 Eylül Bireysel Silahs zlanma Günü nde sessiz ayakkab - lar n ç l yükseldi. Bu y l 10 uncusu düzenlenen etkinli e kat lanlar k rm z hal üzerine birer çift ayakkab ve karanfiller b rakarak silahs zlanma ça r s nda bulundu. Yo un kat l mla geçen etkinli e Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Umut Vakf Kurucu Baflkan Nazire Dedeman, ateflli silahlarla yak nlar n kaybedenler ile bireysel silahlanmaya karfl olanlar kat ld. Demircan: Bireysel Silahlanmaya Hay r Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, etkinlikte yapt konuflmada, bireysel silahlanmayla ilgili yasalar n yeniden düzenlenmesi gerekti ine dikkat çekerek, Ülkemizde 5 milyon ruhsats z, 2 milyon ruhsatl silah bulunuyor. Bu rakamlar, her 10 kifliden birinin silahl oldu u anlam na geliyor. Hangi gerekçeyle aç klan rsa aç klans n bu durum kabul edilemez. Çocuklar m z, gençlerimiz, komflumuz, akrabalar m z kör bir kurflunla de il, bireysel silahlanma sonucunda ölüyor. Bu yüzden y lda 3 bin kifli hayat n kaybediyor. Çocuklar m z n eline daha konuflmadan oyuncak silahlar tutuflturuyoruz. Silah bir güç ve prestij göstergesi sayanlar hiç de az de il. Tuttu u tak m maç kazan yor, silahlar ateflleniyor. Dü ünlerden silah sesleri yank lan yor. Geride yaflanmam fl bir ömür, hayaller, umutlar, sönen ocaklar, sessiz ayakkab lar kal yor. Bunun için hepimizin yapabilece i bir fleyler mutlaka var. Sivil bir siyasetçi ve Belediye Baflkan olarak silahlanmaya hay r diyorum dedi. Dedeman: Y lda 15 bin kifli bireysel silahlanma ma duru Umut Vakf Kurucu Baflkan Nazire Dedeman da, ''Önce bir anne, sonra bir kad n, bir yurttafl olarak, bireysel silahlanman n insan yaflam n tehdit eden en önemli sorunlardan oldu unu hat rlatmak için, ülkemizde her gün ortalama 8 kiflinin, y ll k ise 3 bin kiflinin ateflli silahlarla öldü ünü, bunlar n 700'ünün kaza sonucu oldu unu belirtmek istiyorum. Ölenlerin arkas ndakilerle beraber her y l yaklafl k 15 bin kifli bireysel silahlanma ma durudur. Öldürenler ise, 'bir dünyay öldürmüfl olman n' sorumlulu unu ömür boyu tafl yacaklard r'' dedi. Konuflmalar n ard ndan, iki ay önce çal flt ifl yerinde silahl sald - r sonucu hayat n kaybeden Sabire Yaman n üyesi oldu u Alternatif Sanat Oyuncular bir performans gerçeklefltirdi. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Umut Vakf Baflkan Nazire Dedeman bireysel silahlanmay protesto için k rm z hal üzerine birer çift ayakkab ve karanfil b rakt.

11 EK M 11 Belgeselciler bu y lda nda bulufltu Belgesel Film Festivali Belediyesi nin ev sahipli i, Kültür ve Turizm Bakanl n n deste i ile Belgesel Sinemac lar Birli i taraf ndan 29 Ekim - 4 Kas m 2010 tarihleri aras nda nda gerçekleflen 13. stanbul Uluslararas 1001 Belgesel Film Festivali düzenlenen bas n toplant s yla tan t ld. Belediyesi nin ev sahipli i, Kültür ve Turizm Bakanl - n n deste i ile Belgesel Sinemac lar Birli i taraf ndan 29 Ekim - 4 Kas m 2010 tarihleri aras nda gerçeklefltirilen 13. stanbul Uluslararas 1001 Belgesel Film Festivali düzenlenen bas n toplant s yla tan t ld. Belediyesi Sanat Galerisi ndeki bas n toplant s nda Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Belgesel Sinemac lar Birli i Baflkan Semra Güzel Korver ve Festival Yönetmeni Mustafa Ünlü bas na bilgi verdi. Demircan: Festival Belgesel Sineman n tici Gücü 13. stanbul Uluslararas 1001 Belgesel Film Festivali nin ev sahibi Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan konuflmas nda, Türkiye nin ilk ve en uzun ömürlü belgesel sinema flenli i olan festivalin Türkiye deki belgesel sineman n itici gücü olma misyonunu üstlendi ini belirterek, uluslararas platformdaki yerini ald n ve Türk yap m belgesellerin tan nmas n ve s n r ötesine tafl nmas n sa lad n söyledi. Demircan, Festival, yeryüzünün en eski metropolünde düzenlenen, dünyan n en s cak co rafyas yla çevrili bir konumda ve iki k tada birden gerçekleflen tek festival olarak dünya belgeselcilerinin gözünde farkl bir yer edindi. Yar flmas z olan festivalimizin, do u ve bat dan belgesel sinemac lar n buluflma ve ortak söz söyleme platformu olmay baflard kanaatindeyim dedi. Dünyadan ve Türkiye den toplam 68 belgeselin gösterime girdi- i festival 27 Ekim Çarflamba akflam düzenlenen kokteylle aç ld. Sinema ve sanat dünyas n bir araya getiren aç l fl törenine Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, BSB Yönetim Kurulu Baflkan Semra Güzel Korver ve 13. stanbul Uluslararas 1001 Belgesel Film Festivali yönetmeni Mustafa Ünlü yü tekrar bir araya getirdi. 12 y ld r düzenlenen ve belgesel tutkunlar n n yak ndan takip etti i festivalin aç l fl törenine kat lan davetliler Ferenc Moldoványi nin Macar yap m Baflka Bir Gezegen adl belgesel filmini de izledi. Herkes Uyurken Festival de lk kez 1997 y l nda gerçekleflen festivalin bu y lki belgeselleri Sanat ve Tutku, fl ve Emek, Zor Zamanlara Dair, Modern Zamanlar, nsana Dair, Evden Uzakta ve Çevre temalar alt nda topland. Festivalin en çarp c belgesellerinden biri olan ve Sanat ve Tutku temas nda yer alan Anka n n Do- uflu filmi, eserlerini Lübnan da savafl art flarapnel parçalar yla üreten bir sanatç n n hikâyesine ayna tutuyor. Piyano Ç lg nl ise seyirciyi seslerin gizli dünyas nda esprili bir yolculu a ç kar yor. Portre ve kiflisel öykülerin ifllendi i nsana Dair temas nda öne ç kan Cennet adl rlanda yap m film Protestan ve Katolikleri bir araya getiren bir dans toplu u kuran Roy Arbucke un hikâyesini anlat yor. Yaflad - m z dünyaya ayna tutan filmlerden oluflan Çevre kufla nda ise, yer alt na gömülen nükleer at klar hakk nda az bilinen gerçeklere odaklanan sviçre yap m Sonsuzlu a adl film dikkat çekiyor. Kaybedenler, Herkes Uyurken, Baflka Bir Gezegen, Kurtar c Hep Gelecektir, Neyse Halim Ç ks n Falim, Gözü Tamamen Aç k, Bizim Mahallenin Giritlileri, Son Mevsim fiavaklar adl filmler festivale kat lan 68 filmden yaln zca birkaç.

12 EK M Konaklar, en iyi model proje (Best Practice) seçildi Semt Konaklar gururu... Dünya Bankas ile UNICEF in ortakl yla Ankara da düzenlenen Erken Çocukluk Geliflimi konferans nda konuflan Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Best Practice (En iyi model projesi) olarak gösterilen Belediyesi Semt Konaklar çat s alt ndaki anaokulu e itimleri ile konaklarda kad nlara yönelik e itim çal flmalar n anlatt. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Dünya Bankas ile UNICEF in ortakl yla ve Milli E itim Bakanl, Sa l k Bakanl, Devlet Planlama Teflkilat iflbirli iyle Ankara da düzenlenen Erken Çocukluk Geliflimi konferans na kat ld. Baflkan Demircan, Best Practice (En iyi model projesi) olarak gösterilen Belediyesi Semt Konaklar çat s alt ndaki anaokulu e itimleri ile konaklarda kad nlara yönelik yap lan çal flmalar anlatt. Demircan: Semt Konaklar ndan sa l kl bireyler yetifliyor 0-5 yafl aras çocuklar n e itiminin konufluldu u konferansta, Türkiye de Toplum Hizmet Merkezleri Örnekleri bafll kl oturumda konuflan Demircan, nun 250 bin kiflinin yaflad bir ilçe oldu unu hat rlatarak, ilçedeki semt konaklar nda çocuklara ve kad nlara yönelik verilen e itimlerle toplumsal uyumu, sosyal denge kurmay ve gelifltirmeyi sa lad klar n belirtti. Belediyesi ne ait dokuz semt kona n n her birinin okul, sa l k oca, kültür-sanat kurumu, kütüphane ve sinema gibi faaliyet gösterdi ini anlatan Demircan, lçedeki semt konaklar nda çocuklar m z n kiflisel becerilerinin geliflmesine ve ilkö retime haz rlanmalar - na yönelik verdi imiz e itimlerle, özgüveni yüksek, iletiflim becerileri geliflmifl, sa l kl, mutlu birer birey olmalar n n temellerini at yoruz. Konaklar m zdaki anaokulu e itimlerini çok düflük bir ücretlere sunuyoruz. Ayr ca, maddi durumunun yetersizli i nedeniyle çocuklar n anaokuluna gönderemeyen ailelere bu hizmetleri ücretsiz sunuyoruz. Böylece, e itimde f rsat eflitli i sa layarak çocuklar m z anaokullar m z n tüm imkan ve f rsatlar ndan yararlanabiliyor dedi. Demircan, çocu un e itiminin ailede bafllad gerçe ine vurgu yaparak, yaflam boyu e itim felsefesiyle, çocuk sa l ve e itimi baflta olmak üzere konaklarda ilçedeki kad nlara yönelik bilgisayardan, ngilizceye, el sanatlar ndan mesleki e itimlere kadar birçok branflta e itim verdiklerini de sözlerine ekledi.

13 EK M 13 Belediyesi nin sanata deste i sürüyor Ö rencilerden Çini Sergisi Belediyesi Sanat Galerisi nde aç lan Çini Bahçesinde Nevbahar/MSGSÜ, Sitare Turan Bak r Atölyesi Ö renci Çal flmalar adl sergideki eserler büyük ilgi gördü. Seher vakti açan güller ve bahar çiçeklerinden oluflan eserler sanatseverlerle bulufltu. Ekim akflam Belediye Baflkan Ahmet Misbah De- 14 mircan n kat l m yla aç lan serginin ad Çini Bahçesinde Nevbahar / MSGSÜ, Sitare Turan Bak r Atölyesi Ö renci Çal flmalar. Klasik Türk Sanatlar nda 15 Sergi 15 Seminer Etkinli i kapsam nda düzenlenen sergide MSGSÜ Geleneksel Türk Sanatlar Bölümü ve Eski Çini Onar mlar Ana Sanat Dal Baflkan Prof. Dr. Sitare Turan Bak r' n ö rencilerine ait eserler sergilendi. Demircan: Çini Sanat n Gençlere Aktarmay Önemsiyoruz 2010 stanbul Avrupa Kültür Baflkenti etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen serginin aç l fl nda konuflan Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Belediyesi olarak çini sanat m z n genç kuflaklara aktar lmas n çok önemsiyoruz. Bu bak mdan bu sergi bizim hassasiyetlerimize denk düflen anlaml bir çal flma. Yüzy llard r seher vakti açan güller, bu sergi sayesinde bu kez sonbahar rüzgar yla çini bahçesine konuk oluyor. Bu sergi vas tas yla çini sanat m z n gelifltirilebilmesi için üniversitelerimiz ve di er kurumlarla olan iflbirli i imkanlar n de erlendirece iz. Belediyesi olarak bizi kadim gelene imize ba layan sanatlar - m z n gelece e aktar labilmesi için elimizden geleni yap yoruz dedi. Daha sonra sergiyi gezen ve ö rencilerden eserler hakk nda bilgi alan Baflkan Demircan, Sitare Turan Bak r ile sergide eseri olan ö rencilerini emeklerinden ve sanatlar ndan dolay tebrik etti. Prof. Turan Bak r dan seminer Prof. Dr. Sitare Turan Bak r aç l fl törenin ard ndan Türk Çini ve Seramik Sanat nda Tasar m Anlay fl konulu bir de seminer verdi. Sergi, 16. yüzy l çini sanat n n yar stilize çiçeklerinin farkl konu, form ve fonksiyonlar yla sanatseverlerin karfl s na ç kt.

14 EK M Demircan, Cebit te konferans verdi Baflkan, Bilge fiehir i anlatt Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Avrasya n n en büyük biliflim fuar CeBIT Biliflim Eurasia da Ak ll Yaflam Konseptleri Seminer Salonu nda Bilge fiehir de konulu konferansa kat ld. Baflkan Demircan, salonu dolduran ziyaretçilere Belediyesi nin e-belediyecilik uygulamalar n ve otomasyon sistemlerinde geldi i son noktay anlatt. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Avrasya n n en büyük biliflim fuar Ce- BIT te konferans verdi. Ak ll Yaflam Konseptleri Seminer Salonu nda Bilge fiehir panelinde konuflan Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, belediyenin son teknoloji hizmeti olan ak ll kent otomasyon sistemleri hakk nda bilgi verdi. Demircan: Takip Edilebilir zler B rakmay Amaçl yoruz Baflkan Demircan panelde Belediyesi nin teknolojik altyap s yla ilgili bilgiler verdi. Küresel Kent - Bilgi Kenti konseptiyle yeni bir flehircilik ve yönetim anlay fl olufltu una dikkat çeken Baflkan Demircan, nu interaktif bir kent yapmak, vatandafllar n hizmetlerimizden en yüksek düzeyde faydalanmas n sa lamak amac yla birçok projeyi hayata geçirdik. Amac - m z nda hizmet kalitesini art rmak dedi. Baflkan Demircan, Gelece- in sunu kurarken, belediyelerimiz, kurumlar m z için takip edilebilir izler b rakmay amaçlad k. Bilge fiehir projemizi bu vizyonla gelifltirdik. nda kifliye, binaya, soka- a dair her fley eski ve yenisiyle tek veri taban nda toplayan Ak ll Kent Otomasyon Sistemini (AKOS) tamamlad k ve bu sistemi daha da gelifltirme amac nday z. Belediyesi olarak faaliyetlerinin tamam nda biliflim teknolojilerini en üst düzeyde kullanan, insan odakl bir yap kurman n gayreti içerisindeyiz. nsan odakl kent yönetimi, ça - m z n en önemli yönetim anlay - fl d r. Bunun için de çal flmalar - m z hep insan odakl teknolojik altyap kurma üzerine olacak diye konufltu. Demircan, ; bilge bir flehir. Bu bilgelik, flehrin s n rlar n aflan bir bilgeliktir. Türkiye nin ve dünyan n dört bir yan ndan, g ptayla izlenen bir modeldir dedi.

15 EK M 15 Yahya Kahya Mahalle Muhtar Talat Kara: geldi, sorunlar bitti Röportaj: Timur TAHMAZ Belediyesi nin bafllatt numaral ça r ve iletiflim merkezi uygulamas ndan mahalleli olarak çok memnun olduklar n söyleyen Talat Kara, Bütün sorun ve s k nt lar m z bu numaradan çözüyoruz. Vatandafl m z belediyeden çok memnun. Yüzümüz gülüyor geldi, sorunlar bitti fleklinde konufltu. Talat Kara 1941 do umlu olan Talat Kara Antalya Akseki Cevizlili dir y l ndan bu yana Yahya Kahya Mahallesinde ikamet eden Kara, burada uzun y llar çal flt mobilya sektöründen emekli oldu. Mahallesi nde üst üste 4 dönem muhtar olan Kara, büyük baflar s n n s rr n k saca hoflgörü ve hizmet azmi ile özetliyor. Talat Kara, evli ve 3 çocuk babas. Mahalleniz hakk nda k saca bilgi verir misiniz? - Toplam nüfusu 5 bin civar nda olan mahallemizde 2800 seçmen mevcut. Mahallemizde s ras yla Antalya (Akseki), Kastamonu ve Giresun illerinden stanbul a göç etmifl hemflehrilerimiz yafl yor. Mahallemizin önemli yerlerini, Kas mpafla Stad, Kas mpafla Gürefl Salonu, Belediyesi Gençlik Merkezi, Tarihi Ahmet Emin Yalman lkö retim Okulu, Eski Karakol Binas ve Bahriye Caddesi olarak saymak mümkündür. Mahallenizdeki çal flmalar hakk nda neler söylemek istersiniz? Belediyesi nin bafllatt numaral ça r merkezi uygulamas ndan mahalleli olarak çok memnunuz. Bütün sorun ve s k nt lar m z bu numaradan çözüyoruz. Vatandafl m z belediyeden çok memnun. Yüzümüz gülüyor geldi, sorunlar bitti. Mutluyuz, huzurluyuz, sorun yok Belediyesi nin özverili çal flmalar neticesinde mahallemizde s k nt kalmad. Sokaklar - m z bafltan afla yenilendi. Ayd nlatmalar yap ld. Temizlik aral ks z yap l yor. Fen iflleri, Temizlik iflleri, Zab ta v.s. hepsi görevlerini lay - k yla yap yor. K sacas mutluyuz, huzurluyuz, sorun yok. Gençlerin kalbi: Gençlik Merkezi Ayr ca, muhtarl m z n da içinde bulundu u Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi nin gençlere sundu u hizmetler küçümsenmeyecek kadar önemli. En yak n tan olarak e itim alan nda yap lanlar ve çeflitli aktivitelerini görüyorum. Hatta gençler dünyay geziyor. Kendilerine güven geliyor. Hayat kazan yorlar. Art k Gençlik Merkezi gençlerin kalbi konumunda. Son olarak söylemek istedikleriniz ve beklentileriniz nelerdir? - Bofl ve at l durumda olan Eski Kas mpafla Karakolu nun yenilenerek farkl bir alanda de erlendirilmesini istiyorum. Ayr ca belediyemizin Cenaze araç hizmetinde zaman zaman s k nt lar m z oluyor. Sadece bu konulara dikkat çekmek istiyorum. Bu duygularla, çok baflar l buldu um Belediye Baflkan Say n Ahmet Misbah Demircan a bizlere sundu- u hizmetlerden dolay çok teflekkür ediyor, baflar lar n n devam n diliyorum.

16 Genel Yay n Yönetmeni: Zafer TAHMAZ Haz rl k: S S Ajans (0212) Bask : AKADEM (0212) Belediyesi nin ücretsiz yay n d r. KURBAN SATIfi ve KES M YERLER Piyalepafla Bulvar Dolapdere Caddesi plikçi Kavfla KURBAN KES M YERLER Prefabrik Mezbahane Piyalepafla Bulvar, Adnan Polat Arsas Bademlik Camii Alt (0532) Talippafla Arka Sk. Enka Oto (0212) Camiikebir Mh. Yeflil Tulumba Sk. No: 5 lgi Oto Hac ahmet Mh. Yeni Bostan Sk. B c B c Oto (0538) Piripafla Mh. Hamam Sk. No: 2 Yaz c Oto (0212) Fatih Sultan Minberi Cad. No: 34 Kayal ba Oto (0212) Üst Baruthane Cad. No: 105 Hür Oto (0538) Özel Okmeydan Hastanesi arkas Murat Oto (0537) Kaptanpafla Mh. Yaya Geçidi Sk. No: 19 Arzum Oto (0212) Evliya Çelebi Mh. Maç Ç kmaz Sk. No: 15 Dadafl Oto (0531) Bo azkesen Cad. No: 31/A Danal o lu Oto Sütlüce Mh. mrahor Cad. No: 14 Can Oto (0212) Keçecipiri Mh. Toygar Sk. No: 6 Keser Oto Hal c o lu Yanyol, Halid B.Velid Camii yan dal Oto (0212) Piyalepafla Mh. Erdem Sk. No: 28 Ha Garaj Oto (0532) Gümüflsuyu Mh. Dümen Sk. No: 32 Erdemirler Otopark Piyalepafla Mh. Kuzey Sk. No: 63 Cihan Oto Y kama (0212) Okmeydan Cd. No: 64/A Çiçek Oto (0212) Bahriye Cd. No: 195 Kas mpafla Piyalepafla Kursu Zincirlikuyu Cd. Muradiye Yard m Derne i (0212) Afl klar Sk. No: 10 ALO KURBAN

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU

ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU Gençlik ve spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Damla Projesi kapsamında 15 i Türk 25 i yabancı olmak üzere 40 öğrenci, Manisa da çeşitli ziyaretlerde

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

MERTER KOLEJİNDE CUMHURİYET KUPASI HEYECANI

MERTER KOLEJİNDE CUMHURİYET KUPASI HEYECANI MERTER KOLEJİNDE CUMHURİYET KUPASI HEYECANI Özel Merter Anadolu Lisesinin düzenlediği sınıflar arası Cumhuriyet Kupası karşılaşmaları, oynanan final maçıyla sona erdi. 12 sınıfın kıyasıya mücadele ettiği

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

10 kütüphane ile 200 bin kitap daha kazandırmayı programladık.

10 kütüphane ile 200 bin kitap daha kazandırmayı programladık. 135 BİN TON ATIK ASFALTI GERİ KAZANDIK!ilçelerimize HEDEF YILDA 550 BİN TON! Şeker Otobüs ile kültür-sanat etkinliklerimizi taşıdık. İstanbul un ana arterleri yollarına 14 milyon 611 bin 317 ton asfalt

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Ekim Ayı Faaliyet Raporu

Ekim Ayı Faaliyet Raporu Ekim Ayı Faaliyet Raporu Değerli KAGİDER üyeleri, KAGİDER adına dopdolu geçen bir Ekim ayını geride bıraktık. Yeni iletişim ajansımız ile düzenlediğimiz, yeni yönetim kurulumuzu ve hedeflerimizi duyurmayı

Detaylı

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu I Kent Yoksulluğu ve Gecekondu NAİL YILMAZ / YÜCEL BULUT İstanbul, 2009 Yay n No : 2225 Sosyoloji Dizisi : 03 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-143 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Birimimize ba l stek ikayet Masam za 2008 y l nda 7378 adet ba vuru. yap lm olup,ilgililerine sonuçlar hakk nda bilgi verilmi tir.

Birimimize ba l stek ikayet Masam za 2008 y l nda 7378 adet ba vuru. yap lm olup,ilgililerine sonuçlar hakk nda bilgi verilmi tir. 9. BASIN, YAYIN ve HALKLA L K LER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Konak lçe s n rlar nda içinde ya ayan vatanda lar m z Belediyemizin hizmet ve faaliyetleri konusunda bilgilendirmek, istek- ikayet ve önerileri

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU E itim - Kültür limizde e itim faaliyetleri Milli E itime ba l çeflitli kademedeki okullar, Sa l k Bakanl na ba l Sa l k Meslek Liseleri ve birisi özel olmak üzere iki üniversite kanal yla yürütülmektedir.

Detaylı

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN Sosyal medyada bizi izleyin /ocedorgtr www.oced.org.tr Çocuklarda Oyun Eğitimi Semineri Gerçekleşti Algı Özel Eğitim Merkezi nden Zihin Engelliler Öğretmeni Medine YILDIZ sunumuyla

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Küçük Balık Bam Bam

Beşiktaş Gazetesi. Küçük Balık Bam Bam Küçük Balık Bam Bam Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi'nde çocuk oyunları tüm hızıyla devam ediyor. Bunlardan bir tanesi 10 Kasım sahne diyecek. Küçük Balık Bam Bam adlı tiyatro oyunu Beşiktaş

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Dünyan n En Büyük Atatürk Heykeli

Dünyan n En Büyük Atatürk Heykeli Artvin Atatepe de, 22 metre yüksekli inde 60 ton a rl ndaki Dünyan n En Büyük Atatürk Heykeli Yazan: SABRİYE AŞIR 18 Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün Kocatepe de kayalar n üzerinde yürüdü ü vakur sureti bugün

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 1886 TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 21-46 1886 NÜFUS NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI* Eski Tahmin Türkiye Mersin 2008 Toplam Nüfus 71.517.100 72.561.312 fiehir 53.611.723 54.807.219 Köy 17.905.377 17.754.093 Nüfus

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

Auroville. S n r Tan mayan Paylafl m Kenti: Bir nsan Birli i Laboratuvar. Dünya Döndükçe. Dünyan n her yerinden. olmaks z n bir arada,

Auroville. S n r Tan mayan Paylafl m Kenti: Bir nsan Birli i Laboratuvar. Dünya Döndükçe. Dünyan n her yerinden. olmaks z n bir arada, Dünya Döndükçe Sabriye Afl r Bir nsan Birli i Laboratuvar S n r Tan mayan Paylafl m Kenti: Auroville Dünyan n her yerinden en eski ve en büyük ekoinsanlar n, dil, din, rk ayr m komünü olarak 48 y ld r olmaks

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

SORUMLULUK PROJELERİ

SORUMLULUK PROJELERİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ Sosyal Sorumluluk Projesi, Yaşar Üniversitesi nin kurumsal bilim iddiasının unsurlarından biridir; bu iddianın, akademik ve idari

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU A. ŞEHİR TİYATROLARI ve SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA GENEL BİLGİ Bağlı Olduğu

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4.1. ÇARPMA filem Bafllang ç Say iflleme makinesi 3 ile çarp 170 ekle 12 ekle 150 ç kar Say 350 den büyük mü? Hay r Evet Bitifl Bafllang ç say lar 15 30 45 60 90 Bitifl say lar 386

Detaylı

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER http://www.kutahyayasam.com/ Keramika 10 uncu Yılına Özel, Binlerce Ağacı Toprakla Buluşturdu Nisan 2016 Pazartesi 09:54 0A + A - Yazdır 25 Keramika kurulduğu günden itibaren,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

KOLON KANSERİNİ DEV MAKET İLE TANITTILAR

KOLON KANSERİNİ DEV MAKET İLE TANITTILAR KOLON KANSERİNİ DEV MAKET İLE TANITTILAR Bodrum Rotary Kulübü Bugün 1 Saat, Yarın 1 Hayat adı verilen farkındalık projesi Bodrum da başladı. Proje kapsamında halkı bilgilendirmek için el ilanları, broşürler

Detaylı