CeBIT e Beyo lu damgas

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CeBIT e Beyo lu damgas"

Transkript

1 geldi, sorunlar bitti Yahya Kahya Mahalle Muhtar Talat Kara, Belediyesi nin bafllatt ça r ve iletiflim merkezi uygulamas ndan çok memnun olduklar n söyleyerek, Bütün sorun ve s k nt lar m z bu numaradan çözüyoruz dedi. 15 Vali Mutlu nda... Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan ziyaret eden stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu belediyenin çal flmalar hakk nda bilgi ald, ard ndan Baflkan Demircan la ilçeyi ve belediyenin hizmet noktalar n gezdi Say : 15 - Ekim Belediyesi nin Ücretsiz Ayl k Yay n d r.: DUYURU :. Emlak Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi 2. Taksitlerini 30 Kas m'a kadar ödemeyi unutmay n z. Vergilerinizi telefondan t-belediye uygulamas ve internet sitemizden e-belediye uygulamas yla, banka hesap numaralar m za, posta çeki ile ve veznelerimize kolayl kla ödeyebilirsiniz CeBIT e damgas CeBIT Biliflim Eurasia ya Bilge fiehir bafll ile kat lan Belediyesi, son teknolojiyle tasarlanan stand nda e-belediyecilik uygulamalar nda ve otomasyon sistemlerinde geldi i son noktay sergiledi. 4-5

2 EK M Gençlik Merkezi ö rencilere kültürünü tan t yor Kültür Gezilerine devam Belediyesi nce ilçedeki ö rencilere yönelik düzenlen Kültür Gezileri bafllad. 6 y ld r h z kesmeden devam eden kültür gezileri e itim - ö retim y l nda da ilçedeki çocuklar ve gençleri nun tarihi ve kültürel miras ile buluflturuyor. Belediyesi nce ilçedeki ö rencilere yönelik düzenlen Kültür Gezileri bafllad. 6 y ld r h z kesmeden devam eden kültür gezileri e itim - ö retim y l nda da ilçedeki çocuklar ve gençleri nun tarihi ve kültürel miras ile buluflturuyor. Belediyesi Gençlik Merkezi taraf ndan organize edilen kültür gezisi e itim-ö retim y l nda da ilçedeki çocuklar ve gençleri nun tarihi ve kültürel miras ile buluflturacak. lçedeki ilkö retim ve ortaö retim okullar nda e itim gören ö rencilere yönelik gezinin bu y lki program nda, 127 y ll k tarihi binas nda hizmet veren Belediyesi, Panorama 1453 Tarih Müzesi, stanbul Modern Sanatlar Müzesi, Rahmi Koç Müzesi, Miniatürk, Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi ile Belediyesi Turabi Baba Kütüphanesi ziyaretleri yer al yor. 10 Bin Ö renci Gezecek 22 Eylül 2010 tarihinde bafllayan kültür gezilerine hergün 50 ö renci kat l yor. Sabah da bafllayan gezi program saat te sona eriyor. Kültür gezisine kat lan ö renciler Beldiyesi nde yenilen ö le yeme inin ard ndan Belediyesi Meclis Salonu nda Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan ile bir araya gelerek sohbet ediyor. Alt y ld r h z kesmeden devam eden Kültür Gezileri ö rencilere yaflad klar ilçenin tarihi ve kültürel de erlerini tan - t rken, stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti vizyonunda önemli bir kültürel etkinlik olarak öne ç k yor. 22 Eylül Haziran 2011 tarihleri aras nda gerçekleflecek geziler her y l oldu u gibi bu y l da 10 bin ö renciyi tarih ve kültürle buluflturacak.

3 EK M KED Sokak atölyeleri büyük ilgi gördü 3 Dev Kediler nda Biz de stanbulluyuz KED sanat projesi Belediyesi nin deste iyle na geldi. Bimeras Kültür Vakf n n idans Uluslararas Ça dafl Dans ve Performans Festivali kapsam nda haz rlad sanat projesinin 4 metre yüksekli indeki dev kedi maketleri, nu dolaflt. lular sanat projesi kapsam nda kurulan sokak atölyelerinde çeflitli hayvan figürlerinden oluflan kuklalar yaparak, projeye destek oldu. Biz de stanbulluyuz KED sanat projesi Belediyesi nin deste iyle na geldi. Bimeras Kültür Vakf n n idans Uluslararas Ça dafl Dans ve Performans Festivali kapsam nda haz rlad sanat projesinin 4 metre yüksekli indeki dev kedileri 21 Ekim 2010 tarihine kadar nu kar fl kar fl gezdi Dünya Futbol fiampiyonas n n aç l fl ve kapan fl törenlerinde kullan lan dev boyutlardaki u ur böce i ve fil kuklalar n n tasar mc s Güney Afrikal sanatç Roger Titley taraf ndan tasarlanan dev kedi kuklalar sanat günleri kapsam nda ilçedeki meydanlarda, parklarda ve mahallelerde halkla bulufltu. Sokak Atölyeleri lular A rlad Biz de stanbulluyuz KED sanat projesi kapsam nda ilçede sokak atölyeleri de kuruldu. lu sanatseverler ilçenin belli noktalar nda kurulan bu atölyelerde kedi figürlerinin yan s ra köpek, mart ve bal k figürlerinden oluflan küçük hayvan kuklalar n da yapt. Her yafltan ilçe halk n n kat ld sokak atölyeleri Cihangir Park, Bademlik Sa l k Oca, Kas mpafla K z lay Meydan, Kad mehmet Semt Kona, Galata Kuledibi ve Aynal kavak Semt Kona nda gerçeklefltirildi.

4 EK M Bilge fiehir, teknolojik CeBIT Biliflim Fuar na Avrasya n n en büyük biliflim fuar CeBIT Biliflim Eurasia ya Bilge fiehir bafll ile kat lan Belediyesi, son teknolojiyle tasarlanan stand nda fuar süresince e-belediyecilik uygulamalar nda ve otomasyon sistemlerinde geldi i son noktay sergiledi. Belediyecilik anlay fl nda bilgi teknolojilerini kullanan ve ak ll yaflam konseptine verdi i önemle dikkat çeken Belediyesi, Avrasya n n en büyük biliflim fuar CeBIT Biliflim Eurasia da yerini ald Ekim 2010 tarihleri aras nda TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi nde gerçekleflen fuara Bilge fiehir bafll - yla kat lan Belediyesi 6 nc salon C15 numaradaki son teknolojiyle tasarlanan stand nda fuar süresince e-belediyecilik uygulamalar nda ve otomasyon sistemlerinde geldi i son noktay sergiledi. Bu y l 11 ncisi düzenlenen ve Ak ll Yaflam Konseptleri nin öne ç kt CeBIT Biliflim Eurasia fuar na kat lan Belediyesi, nda gerçeklefltirdi i bilgi teknolojilerini, uygulama alanlar n ve boyutlar n fuar boyunca ziyaretçilere tan tma f rsat buldu. Bilge fiehir Köklü bir geçmifle, büyük bir

5 EK M altyap s yla büyük takdir toplad damgas medeni birikime sahip olan, her dinden, her dilden ve her kültürden insana bilgeli i ile ev sahipli i yap yor. Bu bilgeli i önemseyen ve 21. Yüzy l n belgeli ini nun bilgeli ine katmak isteyen Belediyesi, son y llarda h zla geliflen bilgi teknolojilerini ilçenin sorunlar, tan - m ve çözümü için kullanarak dinamik, h zl ve geliflen dünyayla ba lant l belediyecilik hizmeti sunuyor. nu oluflturan 45 mahalle, 27 bin 894 bina, 131 bin 777 konut ve 43 bin 132 iflyeri anketlerle ve foto raflarla taranarak ilçenin sanal kopyas ç kar ld. Bu sayede, sürekli akan veriler ilçenin hangi noktas nda, ilçe sakinlerinin neye ihtiyaç duydu u tespit ediliyor ve sosyal projeler daha h zl ve sa l kl hayata geçiyor. Belediyesi ilçe halk - na belediyeye gelmeden birçok ifllemini internet üzerinden yapabilme imkan sunuyor. Ayr ca, bilge flehir ile ilgili yüzbinlerce belge, foto raf, video ve kitap kurulan Belle i nde arflivlenerek herkesin bilgisine sunuluyor. Belediyesi nin bu uygulamalar ve daha birçok bilgi teknolojisi uygulamalar Ce- BIT Biliflim Eurasia da örnekleriyle anlat ld. Bilgiyi Bilgelikle flliyoruz Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, bilgi teknolojisine verdikleri önemi, Belediyesi olarak biliflim teknolojilerinin yerel yönetime uygulanmas nda, çok önemli mesafeler kat ettik. Yeni bir yönetim anlay fl n infla ettik. Dünyaya modellik iddias olan bir platformla belediyemizi, flehrimizi yönetiyoruz. nsanlar m z n ihtiyaçlar na çözüm üretiyoruz. 21. Yüzy lda as l güç bilgidir. Bilgiyi bilgelikle ifllemektir. H zl ve sonuç odakl çözümler üreterek, vatandafl n mutlulu una katk sunmakt r. Bilge fiehir nda tam anlam yla bunu yap yoruz sözleri ile anlatt.

6 EK M Sahaf Festivali nin finalinde müzayede vard... Tarih kokan kitaplar yar flt 4. Sahaf Festivali nin kitap müzayedesine kat lan kitap tutkunlar istedikleri kitaplar almak için k yas ya yar flt. Birbirinden de erli eserlerin sat fla sunuldu u Taksim Gezi Park ndaki festival alan nda gerçekleflen müzayedeye kat lan Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, festivali kitap müzayedesi ile taçland rd klar n söyledi. Belediyesi taraf ndan bu y l dördüncüsü düzenlenen ve yo un ilgi nedeniyle 3 Ekim 2010 tarihine kadar uzat lan Sahaf Festivali ni gezenler heyecanl bir kitap müzayedesine tan k oldu. Festivalde 137 de- erli kitap, 2 Ekim Cumartesi günü müzayedeye ç kt. Kitap tutkunlar saat da festival alan nda gerçekleflen müzayedede istedikleri kitaplara sahip olmak için k - yas ya bir yar fla girdi. Müzayede Sait Faik Abas yan k n 1944 y l bask l Medar- Maiflet Motoru adl kitab ile bafllad. Oldukça heyecanl geçen müzayedede birçok de- erli kitap yeni sahiplerini buldu. Festival in lk Kitap Müzayedesi Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n ev sahipli inde gerçekleflen müzayede dört y ld r düzenlenen Sahaf Festivali nin ilk kitap müzayedesi olarak kay tlara geçti. Müzayedeye ç kan kitaplar festivale kat lan 76 sahaf n kendi dükkânlar ndan seçtikleri tarihi, edebi, ilmi kitaplardan olufltu. Atatürk ün 1927 y l nda Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekillerine da tt Osmanl ca bask l Nutku, TBMM Albümü, Hadikatü'l-Cevami, Mukaddime-i bn-i Haldun, Yavuz Sultan Selim Divan, Eski stanbul Evleri ve Bo aziçi Yal lar ile brahim Müteferrika Matbaas taraf ndan 1199 da bas lan Tarih-i zzi gibi de- erli eserler de sat fla sunuldu. Edebiyat dünyas n n sevilen flair ve yazarlar n n birbirlerine imzalayarak hediye ettikleri kitaplar müzayedede yo un ilgi gördü. Demircan: Festival ve Müzayede Gurur Verici Sahaf Festivali nin aç l fl konuflmas n yapan Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan festivali kitap müzayedesi ile taçland rd klar n belirterek flunlar söyledi; Bu müzayedede birbirinden de erli kitaplar var. Kitap tutkunlar müzayedede tarihi bir miras olan kitaplara sahip olabilmek için birbirleri ile yar flacaklar. Bence bu yar fl dünyan n en anlaml yar fllar ndan biri. Müzayedede birbirinden de erli kitaplar alanlar ayn zamanda umut alacak, hayal alacak, sevgi alacak. Belediyesi olarak kitapla insan m z bir araya getirmekten ve bu müzayedeyi gerçeklefltirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu festival ve müzayede gurur vericidir.

7 EK M Veren el ile alan eli buluflturan proje 7 Sosyal Market mutlu etti lçede yaflayan ihtiyaç sahiplerinin her türlü ihtiyaçlar n karfl layan Belediyesi, Sosyal Market ten yararlanmas için bugüne kadar 3 bin 500 aileye kart da tt. Kart sahipleri sosyal marketten bugüne kadar toplam 194 bin 251 kredilik al flverifl yapt. Belediyesi taraf ndan yaklafl k 3 ay önce aç lan sosyal market ilçede yaflayan ihtiyaç sahiplerinin tüm ihtiyaçlar n karfl lamaya devam ediyor. G dadan giyime ve k rtasiyeye, temizlik ürünlerinden yakaca a kadar birçok ürün reyonundan oluflan marketten yararlanmas için bugüne kadar toplam 3 bin 500 aileye kart da t ld. Aç ld günden beri ilçede yaflayan ihtiyaç sahiplerinin tüm ihtiyaçlar n huzurlu ve rahat bir flekilde karfl layabilmelerini sa layan Kas mpafla K z lay Meydan ndaki Belediyesi Sosyal Market e bugüne kadar 100 ün üzerinde hay rsever kurum ve kifli ba flta bulundu. Bu ba fllar n 112 bin adedi g da, 50 bin adedi giyim reyonuna yap ld. 3 bin 500 aileye kart verildi htiyaç sahibi vatandafllarla üretici firmalar aras nda köprü olmay sa layan Belediyesi Sosyal Market te para yerine kredi geçiyor. Her gün saatleri aras nda aç k olan sosyal marketten ilçede yaflayan ihtiyaç sahipleri yararlanabiliyor. Belediyesi Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü taraf ndan kendilerine verilen kartla giyimden g daya, yakacaktan k rtasiyeye her türlü ihtiyaçlar n ücretsiz karfl layabilen ihtiyaç sahiplerinin bütün bilgileri belli kredi limitine sahip bu kartta yer al yor. Böylece ihtiyaç sahibi ihtiyaçlar n ister tek seferde, isterse diledi i zaman diliminde yapabiliyor. htiyaç sahipleri Belediyesi Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü binas n n alt kat nda yaklafl k 350 m 2 lik alanda hizmet veren marketten bugüne kadar toplam 194 bin 251 kredilik ihtiyaç ald. Ürün reyonlar nda 500 çeflit ürünün bulundu u markette, ayr ca, kuru g da deposu, so uk hava deposu, dondurulmufl ürünler, et ve tavuk ürünleri difrizi, temizlik ürünleri deposu, giyim deposu ile ikinci el k yafetlerin haz rland - atölye ve giyim eflyalar n n topland depo da bulunuyor. Her fley kay t alt nda Yard m talebinde bulunan ihtiyaç sahiplerinin sosyal incelemeleri yap ld ktan ve ihtiyaçlar derecelendirildikten sonra kartlar teslim ediliyor. Kartlardaki kredi limiti ayl k, üç ayl k ve alt ayl k olarak düzenleniyor. Kullan m süresi dolan kartlara limit yüklemesi otomatik olarak yap l yor. Böylece, al flverifl kart n alan ihtiyaç sahipleri evinin ihtiyac n sosyal marketten ücretsiz karfl layabiliyor. Ayr - ca, tüm baflvurular Belediyesi Bilgi fllem Sistemi ile kay t alt nda tutuluyor. Böylece, ba fl yapanlar ba fllar n n kime gitti ini ö renebiliyor. Kart sahipleri Dolapdere Semt Kona ile Yeniflehir Semt Kona ndaki giyim reyonundan ihtiyaçlar n karfl layabiliyorlar. Bu al flverifller yine Belediyesi Bilgi fllem Sistemi ile kontrol ediliyor. Engellilere Mobil Sosyal Market Sosyal Market, ilçede yaflayan engellileri, yafll lar ve evinden ç kamayan hastalar da unutmad. Kas mpafla K z lay Meydan ndaki sosyal markete fiziksel engeli, hastal ya da yafll l nedeniyle gidemeyen ihtiyaç sahipleri mobil sosyal market sayesinde tüm ihtiyaçlar n karfl layabilecek.

8 Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan ziyaret eden Vali Mutlu belediyenin çal flmalar hakk nda bilgi ald. Baflkan Demircan la ilçeyi ve belediyenin hizmet noktalar n gezen Mutlu, Belediyesi nin semt konaklar, Turabibaba Kütüphanesi ve di er projeleriyle önemli hizmetler yapt n söyledi. stanbul Valisi Hüseyin A, projeleriyle d Do um Tarihi ve Yeri 15/11/1972, / stanbul Memleketi A r, Eleflkirt Ö renim Durumu Lise Mezunu Mesle i Elektrik Teknisyeni Belediyedeki Görevleri - Hukuk Komisyonu - Mesken ve Gecekondu Komisyonu - Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi (Komisyon Baflkan ).: BEYO LU BELED YE Metin GÜNEfi (AK PART ) Hakk nda y l nda stanbul da do an Metin Günefl, ilk, orta ve lise e itimini stanbul da tamamlad. Yaklafl k 25 y ld r Örnektepe Mahallesi nde ikamet etmektedir. Elektrik, nflaat ve Emlak sektöründe faaliyetlerini sürdürmektedir. Ak Parti lçe Yönetim Kurulu Üyeli i ve Sosyal fllerden Sorumlu lçe Baflkan Yard mc l görevlerinde bulundu. Siyasi çal flmalar kapsam nda çeflitli e itim programlar na kat ld ve sosyal projelere katk sa lad. Evli olan Metin Günefl, 3 çocuk babas d r.

9 vni Mutlu: ikkat çekiyor EK M 9 stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Belediye Baflkan Ahmet isbah Demircan makam nda ziyaet etti. Vali Mutlu, stanbul Vali Yar- mlar Mustafa Alt ntafl ve Y ld r m ad o lu, Kaymakam Haan fienses, l Milli E itim Müdürü Dr. uammer Y ld z, l Sa l k Müdürü rof. Dr. Ali hsan Dokucu, le Emniyet Müdürü Osman Y ld r m e l Özel dare Genel Sekreteri Sabi Kaya ile birlikte gerçeklefltirdi i ziarette Baflkan Demircan dan beleiyenin çal flmalar hakk nda bilgi ald. Belediyesi nin ilçede erçeklefltirdi i ilkleri anlatan Baflan Demircan, Vali Mutlu ya Beyo u nda yat r mlar n devam edece ini öyledi. S ras yla, Belediyesi Tarlabafl Yenileme Ofisi, Taksim E itim ve Araflt rma Hastanesi, Kas mpafla Çocuk Yuvas, Aynal kavak Kasr, Galata Mevlevihanesi, talyan Kilisesi, Katolik Kilisesi ve Galata Kulesi ni gezen Vali Mutlu ve beraberindekiler Belediyesi nin semt konaklar nda, Turabibaba Kütüphanesi nde ve di er birimlerde incelemelerde bulundu. Hedef, daha iyi bir yaflam alan Belediyesi Tarlabafl Yeileme Ofisi ni de gezen Vali Mutlu, arlabafl projesine de inerek, Hal- m z n, insan m z n daha iyi bir çevede, imar daha düzgün, farkl kau hizmetlerini daha rahat alabilee i, daha iyi belediye hizmetlerine laflabilece i mekanlarda yerlefleleri bizim hedeflerimizden. Dola- s yla bu çarp k yap laflmay düzelte noktas nda da müdahale edileek olan alanlar var dedi. Belediyesi ndeki görüflenin ard ndan ilçede incelemelere bulunan Vali Mutlu ya ve beraerindeki heyete, Baflkan Demiran efllik etti. S MECL S ÜYELER :. Ali R za KAPLAN (CHP) Do um Tarihi 10/04/1953, Sivas Memleketi Sivas Ö renim Durumu stanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Mesle i Avukat Belediyedeki Görevleri - Hukuk Komisyonu Üyesi Hakk nda... lkokul ö renimini Sivas ta tamamlayan Ali R za Kaplan, s ras yla Hasköy ortaokulu, Kas mpafla Lisesi, Edirne E itim Enstitüsü ve stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Halen serbest Avukatl k yapmaktad r. ki dönem Sivas Dayan flma Derne i nde (S DAD) yöneticilik yapt. Ça dafl Hukukçular Derne i baflta olmak üzere çeflitli demokratik kitle örgütlerinde yönetim kurulu üyeli i devam etmektedir. nüfusuna kay tl olan Kaplan, 45 y ld r Fetihtepe Mahallesi nde ikamet etmektedir.

10 EK M Sessiz Ayakkab lar Taksim deydi... Silahlanmaya HAYIR Umut Vakf n n düzenledi i ve Belediyesi nin destek verdi i 28 Eylül Bireysel Silahs zlanma Günü nde sessiz ayakkab lar n ç l yükseldi. Bu y l 10 uncusu düzenlenen etkinlikte silahlanmay protesto için k rm z hal üzerine birer çift ayakkab ve karanfiller b rak ld. Umut Vakf n n her y l Taksim Meydan nda düzenledi i ve Belediyesi nin destek verdi i 28 Eylül Bireysel Silahs zlanma Günü nde sessiz ayakkab - lar n ç l yükseldi. Bu y l 10 uncusu düzenlenen etkinli e kat lanlar k rm z hal üzerine birer çift ayakkab ve karanfiller b rakarak silahs zlanma ça r s nda bulundu. Yo un kat l mla geçen etkinli e Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Umut Vakf Kurucu Baflkan Nazire Dedeman, ateflli silahlarla yak nlar n kaybedenler ile bireysel silahlanmaya karfl olanlar kat ld. Demircan: Bireysel Silahlanmaya Hay r Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, etkinlikte yapt konuflmada, bireysel silahlanmayla ilgili yasalar n yeniden düzenlenmesi gerekti ine dikkat çekerek, Ülkemizde 5 milyon ruhsats z, 2 milyon ruhsatl silah bulunuyor. Bu rakamlar, her 10 kifliden birinin silahl oldu u anlam na geliyor. Hangi gerekçeyle aç klan rsa aç klans n bu durum kabul edilemez. Çocuklar m z, gençlerimiz, komflumuz, akrabalar m z kör bir kurflunla de il, bireysel silahlanma sonucunda ölüyor. Bu yüzden y lda 3 bin kifli hayat n kaybediyor. Çocuklar m z n eline daha konuflmadan oyuncak silahlar tutuflturuyoruz. Silah bir güç ve prestij göstergesi sayanlar hiç de az de il. Tuttu u tak m maç kazan yor, silahlar ateflleniyor. Dü ünlerden silah sesleri yank lan yor. Geride yaflanmam fl bir ömür, hayaller, umutlar, sönen ocaklar, sessiz ayakkab lar kal yor. Bunun için hepimizin yapabilece i bir fleyler mutlaka var. Sivil bir siyasetçi ve Belediye Baflkan olarak silahlanmaya hay r diyorum dedi. Dedeman: Y lda 15 bin kifli bireysel silahlanma ma duru Umut Vakf Kurucu Baflkan Nazire Dedeman da, ''Önce bir anne, sonra bir kad n, bir yurttafl olarak, bireysel silahlanman n insan yaflam n tehdit eden en önemli sorunlardan oldu unu hat rlatmak için, ülkemizde her gün ortalama 8 kiflinin, y ll k ise 3 bin kiflinin ateflli silahlarla öldü ünü, bunlar n 700'ünün kaza sonucu oldu unu belirtmek istiyorum. Ölenlerin arkas ndakilerle beraber her y l yaklafl k 15 bin kifli bireysel silahlanma ma durudur. Öldürenler ise, 'bir dünyay öldürmüfl olman n' sorumlulu unu ömür boyu tafl yacaklard r'' dedi. Konuflmalar n ard ndan, iki ay önce çal flt ifl yerinde silahl sald - r sonucu hayat n kaybeden Sabire Yaman n üyesi oldu u Alternatif Sanat Oyuncular bir performans gerçeklefltirdi. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Umut Vakf Baflkan Nazire Dedeman bireysel silahlanmay protesto için k rm z hal üzerine birer çift ayakkab ve karanfil b rakt.

11 EK M 11 Belgeselciler bu y lda nda bulufltu Belgesel Film Festivali Belediyesi nin ev sahipli i, Kültür ve Turizm Bakanl n n deste i ile Belgesel Sinemac lar Birli i taraf ndan 29 Ekim - 4 Kas m 2010 tarihleri aras nda nda gerçekleflen 13. stanbul Uluslararas 1001 Belgesel Film Festivali düzenlenen bas n toplant s yla tan t ld. Belediyesi nin ev sahipli i, Kültür ve Turizm Bakanl - n n deste i ile Belgesel Sinemac lar Birli i taraf ndan 29 Ekim - 4 Kas m 2010 tarihleri aras nda gerçeklefltirilen 13. stanbul Uluslararas 1001 Belgesel Film Festivali düzenlenen bas n toplant s yla tan t ld. Belediyesi Sanat Galerisi ndeki bas n toplant s nda Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Belgesel Sinemac lar Birli i Baflkan Semra Güzel Korver ve Festival Yönetmeni Mustafa Ünlü bas na bilgi verdi. Demircan: Festival Belgesel Sineman n tici Gücü 13. stanbul Uluslararas 1001 Belgesel Film Festivali nin ev sahibi Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan konuflmas nda, Türkiye nin ilk ve en uzun ömürlü belgesel sinema flenli i olan festivalin Türkiye deki belgesel sineman n itici gücü olma misyonunu üstlendi ini belirterek, uluslararas platformdaki yerini ald n ve Türk yap m belgesellerin tan nmas n ve s n r ötesine tafl nmas n sa lad n söyledi. Demircan, Festival, yeryüzünün en eski metropolünde düzenlenen, dünyan n en s cak co rafyas yla çevrili bir konumda ve iki k tada birden gerçekleflen tek festival olarak dünya belgeselcilerinin gözünde farkl bir yer edindi. Yar flmas z olan festivalimizin, do u ve bat dan belgesel sinemac lar n buluflma ve ortak söz söyleme platformu olmay baflard kanaatindeyim dedi. Dünyadan ve Türkiye den toplam 68 belgeselin gösterime girdi- i festival 27 Ekim Çarflamba akflam düzenlenen kokteylle aç ld. Sinema ve sanat dünyas n bir araya getiren aç l fl törenine Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, BSB Yönetim Kurulu Baflkan Semra Güzel Korver ve 13. stanbul Uluslararas 1001 Belgesel Film Festivali yönetmeni Mustafa Ünlü yü tekrar bir araya getirdi. 12 y ld r düzenlenen ve belgesel tutkunlar n n yak ndan takip etti i festivalin aç l fl törenine kat lan davetliler Ferenc Moldoványi nin Macar yap m Baflka Bir Gezegen adl belgesel filmini de izledi. Herkes Uyurken Festival de lk kez 1997 y l nda gerçekleflen festivalin bu y lki belgeselleri Sanat ve Tutku, fl ve Emek, Zor Zamanlara Dair, Modern Zamanlar, nsana Dair, Evden Uzakta ve Çevre temalar alt nda topland. Festivalin en çarp c belgesellerinden biri olan ve Sanat ve Tutku temas nda yer alan Anka n n Do- uflu filmi, eserlerini Lübnan da savafl art flarapnel parçalar yla üreten bir sanatç n n hikâyesine ayna tutuyor. Piyano Ç lg nl ise seyirciyi seslerin gizli dünyas nda esprili bir yolculu a ç kar yor. Portre ve kiflisel öykülerin ifllendi i nsana Dair temas nda öne ç kan Cennet adl rlanda yap m film Protestan ve Katolikleri bir araya getiren bir dans toplu u kuran Roy Arbucke un hikâyesini anlat yor. Yaflad - m z dünyaya ayna tutan filmlerden oluflan Çevre kufla nda ise, yer alt na gömülen nükleer at klar hakk nda az bilinen gerçeklere odaklanan sviçre yap m Sonsuzlu a adl film dikkat çekiyor. Kaybedenler, Herkes Uyurken, Baflka Bir Gezegen, Kurtar c Hep Gelecektir, Neyse Halim Ç ks n Falim, Gözü Tamamen Aç k, Bizim Mahallenin Giritlileri, Son Mevsim fiavaklar adl filmler festivale kat lan 68 filmden yaln zca birkaç.

12 EK M Konaklar, en iyi model proje (Best Practice) seçildi Semt Konaklar gururu... Dünya Bankas ile UNICEF in ortakl yla Ankara da düzenlenen Erken Çocukluk Geliflimi konferans nda konuflan Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Best Practice (En iyi model projesi) olarak gösterilen Belediyesi Semt Konaklar çat s alt ndaki anaokulu e itimleri ile konaklarda kad nlara yönelik e itim çal flmalar n anlatt. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Dünya Bankas ile UNICEF in ortakl yla ve Milli E itim Bakanl, Sa l k Bakanl, Devlet Planlama Teflkilat iflbirli iyle Ankara da düzenlenen Erken Çocukluk Geliflimi konferans na kat ld. Baflkan Demircan, Best Practice (En iyi model projesi) olarak gösterilen Belediyesi Semt Konaklar çat s alt ndaki anaokulu e itimleri ile konaklarda kad nlara yönelik yap lan çal flmalar anlatt. Demircan: Semt Konaklar ndan sa l kl bireyler yetifliyor 0-5 yafl aras çocuklar n e itiminin konufluldu u konferansta, Türkiye de Toplum Hizmet Merkezleri Örnekleri bafll kl oturumda konuflan Demircan, nun 250 bin kiflinin yaflad bir ilçe oldu unu hat rlatarak, ilçedeki semt konaklar nda çocuklara ve kad nlara yönelik verilen e itimlerle toplumsal uyumu, sosyal denge kurmay ve gelifltirmeyi sa lad klar n belirtti. Belediyesi ne ait dokuz semt kona n n her birinin okul, sa l k oca, kültür-sanat kurumu, kütüphane ve sinema gibi faaliyet gösterdi ini anlatan Demircan, lçedeki semt konaklar nda çocuklar m z n kiflisel becerilerinin geliflmesine ve ilkö retime haz rlanmalar - na yönelik verdi imiz e itimlerle, özgüveni yüksek, iletiflim becerileri geliflmifl, sa l kl, mutlu birer birey olmalar n n temellerini at yoruz. Konaklar m zdaki anaokulu e itimlerini çok düflük bir ücretlere sunuyoruz. Ayr ca, maddi durumunun yetersizli i nedeniyle çocuklar n anaokuluna gönderemeyen ailelere bu hizmetleri ücretsiz sunuyoruz. Böylece, e itimde f rsat eflitli i sa layarak çocuklar m z anaokullar m z n tüm imkan ve f rsatlar ndan yararlanabiliyor dedi. Demircan, çocu un e itiminin ailede bafllad gerçe ine vurgu yaparak, yaflam boyu e itim felsefesiyle, çocuk sa l ve e itimi baflta olmak üzere konaklarda ilçedeki kad nlara yönelik bilgisayardan, ngilizceye, el sanatlar ndan mesleki e itimlere kadar birçok branflta e itim verdiklerini de sözlerine ekledi.

13 EK M 13 Belediyesi nin sanata deste i sürüyor Ö rencilerden Çini Sergisi Belediyesi Sanat Galerisi nde aç lan Çini Bahçesinde Nevbahar/MSGSÜ, Sitare Turan Bak r Atölyesi Ö renci Çal flmalar adl sergideki eserler büyük ilgi gördü. Seher vakti açan güller ve bahar çiçeklerinden oluflan eserler sanatseverlerle bulufltu. Ekim akflam Belediye Baflkan Ahmet Misbah De- 14 mircan n kat l m yla aç lan serginin ad Çini Bahçesinde Nevbahar / MSGSÜ, Sitare Turan Bak r Atölyesi Ö renci Çal flmalar. Klasik Türk Sanatlar nda 15 Sergi 15 Seminer Etkinli i kapsam nda düzenlenen sergide MSGSÜ Geleneksel Türk Sanatlar Bölümü ve Eski Çini Onar mlar Ana Sanat Dal Baflkan Prof. Dr. Sitare Turan Bak r' n ö rencilerine ait eserler sergilendi. Demircan: Çini Sanat n Gençlere Aktarmay Önemsiyoruz 2010 stanbul Avrupa Kültür Baflkenti etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen serginin aç l fl nda konuflan Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Belediyesi olarak çini sanat m z n genç kuflaklara aktar lmas n çok önemsiyoruz. Bu bak mdan bu sergi bizim hassasiyetlerimize denk düflen anlaml bir çal flma. Yüzy llard r seher vakti açan güller, bu sergi sayesinde bu kez sonbahar rüzgar yla çini bahçesine konuk oluyor. Bu sergi vas tas yla çini sanat m z n gelifltirilebilmesi için üniversitelerimiz ve di er kurumlarla olan iflbirli i imkanlar n de erlendirece iz. Belediyesi olarak bizi kadim gelene imize ba layan sanatlar - m z n gelece e aktar labilmesi için elimizden geleni yap yoruz dedi. Daha sonra sergiyi gezen ve ö rencilerden eserler hakk nda bilgi alan Baflkan Demircan, Sitare Turan Bak r ile sergide eseri olan ö rencilerini emeklerinden ve sanatlar ndan dolay tebrik etti. Prof. Turan Bak r dan seminer Prof. Dr. Sitare Turan Bak r aç l fl törenin ard ndan Türk Çini ve Seramik Sanat nda Tasar m Anlay fl konulu bir de seminer verdi. Sergi, 16. yüzy l çini sanat n n yar stilize çiçeklerinin farkl konu, form ve fonksiyonlar yla sanatseverlerin karfl s na ç kt.

14 EK M Demircan, Cebit te konferans verdi Baflkan, Bilge fiehir i anlatt Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Avrasya n n en büyük biliflim fuar CeBIT Biliflim Eurasia da Ak ll Yaflam Konseptleri Seminer Salonu nda Bilge fiehir de konulu konferansa kat ld. Baflkan Demircan, salonu dolduran ziyaretçilere Belediyesi nin e-belediyecilik uygulamalar n ve otomasyon sistemlerinde geldi i son noktay anlatt. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Avrasya n n en büyük biliflim fuar Ce- BIT te konferans verdi. Ak ll Yaflam Konseptleri Seminer Salonu nda Bilge fiehir panelinde konuflan Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, belediyenin son teknoloji hizmeti olan ak ll kent otomasyon sistemleri hakk nda bilgi verdi. Demircan: Takip Edilebilir zler B rakmay Amaçl yoruz Baflkan Demircan panelde Belediyesi nin teknolojik altyap s yla ilgili bilgiler verdi. Küresel Kent - Bilgi Kenti konseptiyle yeni bir flehircilik ve yönetim anlay fl olufltu una dikkat çeken Baflkan Demircan, nu interaktif bir kent yapmak, vatandafllar n hizmetlerimizden en yüksek düzeyde faydalanmas n sa lamak amac yla birçok projeyi hayata geçirdik. Amac - m z nda hizmet kalitesini art rmak dedi. Baflkan Demircan, Gelece- in sunu kurarken, belediyelerimiz, kurumlar m z için takip edilebilir izler b rakmay amaçlad k. Bilge fiehir projemizi bu vizyonla gelifltirdik. nda kifliye, binaya, soka- a dair her fley eski ve yenisiyle tek veri taban nda toplayan Ak ll Kent Otomasyon Sistemini (AKOS) tamamlad k ve bu sistemi daha da gelifltirme amac nday z. Belediyesi olarak faaliyetlerinin tamam nda biliflim teknolojilerini en üst düzeyde kullanan, insan odakl bir yap kurman n gayreti içerisindeyiz. nsan odakl kent yönetimi, ça - m z n en önemli yönetim anlay - fl d r. Bunun için de çal flmalar - m z hep insan odakl teknolojik altyap kurma üzerine olacak diye konufltu. Demircan, ; bilge bir flehir. Bu bilgelik, flehrin s n rlar n aflan bir bilgeliktir. Türkiye nin ve dünyan n dört bir yan ndan, g ptayla izlenen bir modeldir dedi.

15 EK M 15 Yahya Kahya Mahalle Muhtar Talat Kara: geldi, sorunlar bitti Röportaj: Timur TAHMAZ Belediyesi nin bafllatt numaral ça r ve iletiflim merkezi uygulamas ndan mahalleli olarak çok memnun olduklar n söyleyen Talat Kara, Bütün sorun ve s k nt lar m z bu numaradan çözüyoruz. Vatandafl m z belediyeden çok memnun. Yüzümüz gülüyor geldi, sorunlar bitti fleklinde konufltu. Talat Kara 1941 do umlu olan Talat Kara Antalya Akseki Cevizlili dir y l ndan bu yana Yahya Kahya Mahallesinde ikamet eden Kara, burada uzun y llar çal flt mobilya sektöründen emekli oldu. Mahallesi nde üst üste 4 dönem muhtar olan Kara, büyük baflar s n n s rr n k saca hoflgörü ve hizmet azmi ile özetliyor. Talat Kara, evli ve 3 çocuk babas. Mahalleniz hakk nda k saca bilgi verir misiniz? - Toplam nüfusu 5 bin civar nda olan mahallemizde 2800 seçmen mevcut. Mahallemizde s ras yla Antalya (Akseki), Kastamonu ve Giresun illerinden stanbul a göç etmifl hemflehrilerimiz yafl yor. Mahallemizin önemli yerlerini, Kas mpafla Stad, Kas mpafla Gürefl Salonu, Belediyesi Gençlik Merkezi, Tarihi Ahmet Emin Yalman lkö retim Okulu, Eski Karakol Binas ve Bahriye Caddesi olarak saymak mümkündür. Mahallenizdeki çal flmalar hakk nda neler söylemek istersiniz? Belediyesi nin bafllatt numaral ça r merkezi uygulamas ndan mahalleli olarak çok memnunuz. Bütün sorun ve s k nt lar m z bu numaradan çözüyoruz. Vatandafl m z belediyeden çok memnun. Yüzümüz gülüyor geldi, sorunlar bitti. Mutluyuz, huzurluyuz, sorun yok Belediyesi nin özverili çal flmalar neticesinde mahallemizde s k nt kalmad. Sokaklar - m z bafltan afla yenilendi. Ayd nlatmalar yap ld. Temizlik aral ks z yap l yor. Fen iflleri, Temizlik iflleri, Zab ta v.s. hepsi görevlerini lay - k yla yap yor. K sacas mutluyuz, huzurluyuz, sorun yok. Gençlerin kalbi: Gençlik Merkezi Ayr ca, muhtarl m z n da içinde bulundu u Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi nin gençlere sundu u hizmetler küçümsenmeyecek kadar önemli. En yak n tan olarak e itim alan nda yap lanlar ve çeflitli aktivitelerini görüyorum. Hatta gençler dünyay geziyor. Kendilerine güven geliyor. Hayat kazan yorlar. Art k Gençlik Merkezi gençlerin kalbi konumunda. Son olarak söylemek istedikleriniz ve beklentileriniz nelerdir? - Bofl ve at l durumda olan Eski Kas mpafla Karakolu nun yenilenerek farkl bir alanda de erlendirilmesini istiyorum. Ayr ca belediyemizin Cenaze araç hizmetinde zaman zaman s k nt lar m z oluyor. Sadece bu konulara dikkat çekmek istiyorum. Bu duygularla, çok baflar l buldu um Belediye Baflkan Say n Ahmet Misbah Demircan a bizlere sundu- u hizmetlerden dolay çok teflekkür ediyor, baflar lar n n devam n diliyorum.

Müflterisi ihtiyaç sahibi, tedarikçisi hay rsever:

Müflterisi ihtiyaç sahibi, tedarikçisi hay rsever: nda Ramazan baflkad r Belediyesi nin Ramazan ay boyunca her mahallede gerçeklefltirdi i sokak iftarlar büyük coflkuyla geçiyor. Sokaklara kurulan iftar sofras na oturan vatandafllar, oruçlar n Baflkan

Detaylı

Gribe karfl büyük önlem...

Gribe karfl büyük önlem... UNUTMAYINIZ! Emlak Vergisi ve flyerleri için ödenen Çevre Temizlik Vergisi 2. Taksitlerinin son ödeme günü 30 KASIM... letiflim Merkezi Say : 4 - Kas m 2009 Gribe karfl büyük önlem... Dumanlama Yöntemi

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu MAYIS - HAZ RAN 56 Popüler müzi in sevilen ismi; Ferhat Göçer Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu Küçükçekmece 1 milyon kitapla bulufltu Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan

Detaylı

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

Baflkanlar hesap verdi

Baflkanlar hesap verdi SAYFA 01 N SAN 2010 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlu olsun 10 Kr Baflkanlar hesap verdi Birinci hizmet y l n dolduran zmir in belediye baflkanlar yapt klar n anlatt. Muhalefetin gündeminde

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI 6 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13953 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada Suskunlu un Ç l na Yenimahalle deste i Yenimahalle

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

stanbul un kardeflli i, Suriyeli misafirleri s tt

stanbul un kardeflli i, Suriyeli misafirleri s tt CERRAH TIP MERKEZ SGK, BA KUR, EMEKL SANDI I, ÖZEL SA LIK S GORTALARI LE ANLAfiMAMIZ VARDIR 0212 545 53 53 0530 615 55 55 0850 532 1 532 Yunus Emre Mh. Adem Yavuz Cad. 1619 Sk. No: 2 Sultangazi - stanbul

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Baflkanlar n y ldönümü

Baflkanlar n y ldönümü SAYFA 01 Dokuz Eylül den korkutan tablo DEÜ E itim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. brahim Atalay, küresel s nman n etkisiyle Türkiye'de nelerin de iflti ini ve 15-20 y l içinde nelerin yaflanabilece

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r 9 MAYIS 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13956 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com lk A400M uça ATLAS, törenle teslim edilecek 23 Nisan Ortaokulu na KÜTÜPHANE AÇILDI Hay rsever Melek

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

ATB Et Borsas Türkiye de eflsiz

ATB Et Borsas Türkiye de eflsiz fiiddetli ya murda araçlar mahsur kald Emniyet Müdürü hayat n kaybetti 30 N SAN 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13948 S NCAN GÜNCEL Ankara'da önceki gece geç saatlerde aniden bast ran ya mur kanalizasyon giderlerinin

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü aras ndaki iflbirli i protokolü yenilendi. GÜNCEL Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar

Detaylı

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu Cumhurbaflkan Erdo an Sultangazi de yap m tamamlanan 32 Eserin toplu aç l fl törenine kat ld Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an, Sultangazi de yap m tamamlanan hizmet binalar ve e itim kurumlar n hizmete

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17 SAYFA 01 10 Kr fiubat 2010 Nalbanto lu çekildi BAYKAL n flok zmir müdahalesi sonras beklenen aç klamay yapan CHP l Baflkan R fat Nalbanto lu, 27 fiubat taki kongrede adayl ktan çekildi ini aç klad. 7 de

Detaylı