HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ"

Transkript

1 HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi. Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nden yapýlan açýklamada, Taksim'den tüm yurda yayýlan halk tepkilerinin risk taþýmaya baþladýðýna dikkat çekilerek, "Zira, marjinal gruplar, halkýn sesini duyurabilmek için sokaða çýkmasýný, kendi ideolojik eylemleri için fýrsat bilirler. Gerçekte sahip olmadýklarý kitlesel güce bu sayede kavuþmuþ gibi görünmeye çalýþýrlar" denildi. 7 DE Çorum'a Tunus'tan kardeþ kent geliyor Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü beraberinde bir heyetle Tunus'a gidecek. Tunus ziyaretinde Beja kenti ile Çorum kardeþ þehir yapýlacak. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Belediye Meclis toplantýsýnda konu hakkýnda verdiði bilgide Ýçiþleri Bakanlýðýnýn bir projesi kapsamýnda Türkiye'den 23 ilin Tunus'ta bazý kentlerle kardeþ þehir olacaklarýný dile getirerek, "Bizde buradan bir heyetle Tunus'a gideceðiz. 3 TE 40 KURUÞ Kadýn Kültür Merkezleri inþaatlarý tam gaz Çorum bu filmi daha önce görmüþtü Çorum Belediyesi tarafýndan yapýlan Kadýn Kültür ve Sanat Merkezleri'nin yapýmý tüm hýzýyla devam ediyor. Mimar Sinan, Ulukavak, Bahçelievler ve Akkent Mahallelerinde yapýmý devam eden Kadýn Kültür Merkezleriyle kadýnlar önemli bir merkeze kavuþacaklar.çorum Belediyesi tarafýndan kadýnlarýn eðitim, spor, eðlence ve diðer sosyal aktivitelerinin karþýlanmasý ve çocuklarýn okul dýþýndaki zamanlarýnýn en verimli þekilde deðerlendirilmesi amacýyla inþa edilen... 7 DE Ýskilip'e 5 yýldýzlý hastane Geçtiðimiz yýlýn aralýk ayýnda yer teslimi yapýlarak inþaatýna baþlanan 100 Yataklý Ýskilipli Atýf Hoca Devlet Hastanesi'nin inþaatýnda sona yaklaþýlýyor. Uzun süredir devam eden çalýþmalarda þu ana kadar önemli bir mesafe kat edildi. 9 DA Yeni otoparklar yapýlacak Çorum Belediyesi otopark sorunun çözümü için yeni çokkatlý otoparklar yapacak. Belediye Meclisinin dün yapýlan haziran ayý toplantýsýnda otoparklar hakkýnda deðerlendirme de bulunan Muzaffer Külcü, yýkýlan Kültür Sitesinin yanýnda mevcut iki çokkatlý otopark büyüklüðünde otopark yapýlacaðýný söyledi. 3 TE Taksim Gezi parký ile ilgili olarak yaþanan tepki gösterileri Türkiye sýnýrlarýný aþarak bir çok yerde yaralama ve mal kaybýna neden olurken sað duyulu olumlu ve yapýcý bir çok davranýþ örnekleri de baþka karelere yansýmýþtý. Bir kaç gündür Çorum'da tansiyonu artýrma gayretleri gerek MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli tarafýndan, 'sað duyulu olun ve provokatörlerin gazýna gelmeyin çaðrýsý' gerekse Çorum Polis'inin ve eylemlere katýlan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas baþta olmak üzere saðduyulu katýlýmcýlarýn davranýþlarý ile taþkýnlarýn önüne geçilmesi kamuoyu tarafýndan olumlu karþýlandý. Saðduyulu ileri gelenler, "Çorum 1980 öncesi acý olaylardan ciddi dersler çýkartmýþtýr. Yine bu olaylardan dolayý memleketin onlarca yýl geriye gittiði Önceki gece Çorum'da binlerce kiþi, Ýstanbul Taksim Gezi Parký'nda yaþanan olaylarý protesto etti. Vatandaþlar tencere-tava çalarak, sloganlar atarak Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ý istifaya çaðýrdý. Protesto eylemi akþam saat 18.00'de baþlayýp gece 02.30'a kadar sürdü. unutulmamalýdýr. Bazý karanlýk güçlerin Devlet ve Milleti karþý karþýya getirme giriþimlerine Çorum halký alet olmamalýdýr ve olmayacaktýr. Özellikle 1980 öncesi olaylarý yaþamamýþ olan gençlerimize provokasyonlara bilmeyerek dahi alet olmamalarý adýna gerekli uyarýlarý yapmak ise ailelerin ve büyüklerin görevidir. Bu bir futbol maçý ya da herhangi bir macera asla deðildir. Bir iþ yerinin camýný kýrmak taþla dahi canýný yakmak karþý kavga düþüncesi oluþturmanýn hiç kimseye faydasý olmaz ancak bir çok telafisi mümkün olmayan zararlar verebilir. Demokratik tepki hakkýný kullanmak her vatandaþýn hakkýdýr. Ancak en ufak taþkýnlýða meydan vermemekte insan olmanýn gereðidir" þeklinde ortak tavsiyelerde bulundular. Cengiz Atlas'tan protestoculara itidal çaðrýsý 10 DA Hititlerin Baþkentinde Türkçe rüzgarý esecek Bu yýl sloganý 'Evrensel Barýþa Doðru' olan Uluslar arasý Türkçe Olimpiyatlarý Ýzmir'de start almýþtý. Kurulan stantlara 3 günde 2 buçuk milyon ziyaretçiyi aðýrlayarak bir rekora da imza atan olimpiyatlar Hititler'in baþkenti olan Çorum'da da düzenlenecek etkinliði çok sayýda Çorumlunun ziyaret etmesi bekleniyor. 10 DA Baþarýlý öðrenciler Yakýn Doðu Üniversitesini zdi 5 TE Baro Kadýn ve Çocuk Haklarý Komisyonundan rnek davranýþ 2 DE Meclis RAM arazisini süresiz tahsis etti 5 TE TOYOTA PLAZA ÞAMLIOÐLU Ankara Yolu 5. Km. Çorum Tel: (0364) pbx Fax: (0364)

2 KANDER kermesi açýldý 2 HABER Baro Kadýn ve Çocuk Haklarý Komisyonundan örnek davranýþ Çorum Barosu Kadýn ve Çocuk Haklarý Komisyonu 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle açtýklarý kermeste toplanan yardýmlardan 2 bin lirasýný, Türk Kýzýlayý Çorum Þubesine baðýþladý. Baðýþ Kýzýlay Þube Baþkaný Sedat Canbolat'a teslim edildi. Av.Neslihan Boyabatlý, Kadýn ve Çocuklarý ilgilendiren önemli bir günde kendi aralarýnda yapmýþ olduklarý kermesten elde edilen gelirleri iki ayrý yardým kuruluþuna teslim etmenin huzurunu yaþadýklarýný söyledi. Kýzýlay Þube Baþkaný Sedat Canbolat ise Av. Neslihan Boyabatlý, Av.Zeynep Demirbaþ Balyoz, Av. HaleDemir, Av. Mine Esra Çýnar, Av. Elif Canbolat, Av.Gönül Aymergen, Av. Gülhan Kekeþ, Av.DeryaTopaktaþ, Av.Sevgi- Þahin, Av. Mücella Akar baþta olmak üzere organizasyonda görev alan ve katký saðlayan herkese teþekkür etti. Bugüne kadar ilk kez bir STK'dan böyle bir yardým alýndýðýný dile getiren Canbolat, bu tür kampanyalarýn diðer kuruluþlara da örnek olmasý gerektiðini ifade etti. Türk Kýzýlayý yönetimi olarak her türlü yardým faaliyetinde görev alarak binlerce aileye hayýrseverlerin yardýmlarýný ulaþtýrdýklarýný da belirten Canbolat, yardým yapmanýn mutluluðunu ve huzurunu yardýmseverlere hissettirdiklerini kaydetti. Ýmsâk :2:48 Güneþ :5:03 Ýþrak :5:56 Öðle :12:50 Ýkindi :16:49 Akþam :20:15 Yatsý :22:12 Kandilli'de, eski bahçelerde, Akþam kapanýnca perde perde, Bir hatýra zevki var kederde. Artýk ne gelen, ne beklenen var; Tenhâ yolun ortasýnda rüzgâr Teþrin yapraklarýyle oynar. Gittikçe derinleþir saatler, Rikkatle, yavaþ yavaþ ve yer yer Sessizlik dâima ilerler. 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 23. Hafta Kim aç bir Müslümaný doyurursa, Allahü teâlâ da onu Cennet meyveleri ile doyurur. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri AKÞAM MÛSIKÎSÝ Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (KANDER) kermes açtý. Eski Tekel binasýnda bulunan kermesin açýþýna Garnizon Komutaný Jn Albay Hakan Saraç'ýn eþi Figen Saraç, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcünün eþi Hatice Külcü, Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Hülya Karabýyýk dernek yöneticileri ve çok sayýda davetli katýldý. Kermesin açýlýþ kurdelesini ise Figen Saraç ve Hatice Külcü birlikte kesti. Derneðe üye bayanlarýn el emeði göz nuru çalýþmalarý ile birbirinden güzel lezzetli yiyeceklerin satýþýnýn yapýldýðý kermesten elde edilecek gelirin, kanser hastalarý yararýna kullanýlacak. Kermes bir hafta boyunca açýk kalacak. Yasin YÜCEL Çýraklýk Eðitimde kaynaþma yemeði Ürperme verir hayâle sýk sýk, Hep bir kapýdan giren karanlýk, Çok belli ayak sesinden artýk. Gözlerden uzaklaþýnca dünyâ Bin bir geceden birinde gûyâ Baþlar rü'yâ içinde rü'yâ. Yahya Kemal BEYATLI Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezi, öðrencileri, aileleri ve öðretmenler ile aileleri kaynaþma yemeði ve sene sonu kapanýþ programýnda bir araya geldiler. Programda öðretmenlerden ve öðrencilerden oluþan müzik gurubu da mini bir konser verdi. Okul Müdürü Doðan Uyar etkinlikte yaptýðý konuþmada, günümüzde eðitim camiasýnda, annelerin, babalarýn, öðretmenlerin, öðrencilerin hep bir arada birlikte olduðu böyle birlikteliklere çok ihtiyacýn olduðunu ifade etti. "Eðer çocuklarýmýza, bizim yanýmýzda bizimle beraber eðlencenin de bizcesini onlara yaþatamazsak onlar bizden kaçarak hiç hoþ olmayan ortamlarda, doðru olmayan þekilde eðlenmenin gayretinde olacaklardýr" diyen Uyar, "Çocuklarýmýz ihtiyaç hissettikleri sevgiyi, saygýyý ve þefkati biz annelerden, babalardan, öðretmenlerden bulabilirlerse emin olun çocuklarýmýz asla dýþarýlarda bunlarý aramak zorunda kalmayacaklardýr. Öðretmenlerimiz sene baþýndan bu güne, hiç vazifesi, görevi olmadýðý halde aileye giderek ziyaretinde bulundular, hem kendileri memnun kaldýlar hem de öðrenci ve aileleri memnun ettiler. Onlarýn Doðan Uyar gönüllerine girdiler. Ziyarete gidilen bütün aileleri bugün burada görüyorum. Bu birliktelikler toplumun birbirini tanýmasýnda, birbirini anlamasýnda büyük rol oynamaktadýr. Bundan dolayý da bu iþlerde koþup koþturan bütün arkadaþlarýma ayrý ayrý teþekkür ediyorum. Eðer nesil yetiþtirmek istiyorsak kendi rahatýmýzdan, zevkimizden, lezzetimizden vazgeçerek onlarý kendi dönemlerine göre hazýrlamalýyýz" dedi. Program çeþitli oyunlarla sona erdi. HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,885 1,895 EUR 2,451 2,466 STERLiN 2,86 2,90 JPY YENi 0,0186 0,0189 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. NÖBETÇÝ ECZANELER KONAK ECZANESÝ TEL: ÝNÖNÜ CAD. 9 - T.E.B. BANK KARÞISI HABOÐLU ECZANESÝ TEL: DUMLUPINAR CD.M.GAZÝ 3. SOK. NO:2 Müracaat Tel: Önemli Telefonlar- Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Yýl: 9 Sayý: 2494 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Eski Adliye yýkýlacak park yapýlacak Baþkan Külcü'den saðduyu çaðrýsý! Ýdare Mahkemesi olarak kullanýlan eski Adliye binasý yýkýlarak yerine park yapýlacak. Mülkiyeti Ýl Özel Ýdaresine ait olan Ýdare Mahkemesi ise eski rektörlük binasýna taþýnacak. Belediye Meclisinin dün yapýlan haziran ayý toplantýsýnda eski Adliye binasýnýn belediyeye devri ile ilgili Baþkan Muzaffer Külcü'ye yetki verilmesi konusu görüþüldü. Gündem maddesi hakkýnda meclis üyelerine bilgi veren Baþkan Külcü, Valilik önünde yaptýklarý park çalýþmasýna eski Adliye binasýný yýkarak devam edeceklerini dile getirerek, "Bina þu an Ýdare Mahkemesi olarak kullanýlýyor. Ýdare Mahkemesi Kredi Yurtlar Kurumu öðrenci yurdu karþýsýnda bulunan eski rektörlük binasýna taþýnacak. Taþýnma iþlemi tamamlandýktan sonra da eski binayý yýkacaðýz ve yerine park yapacaðýz" dedi. Baþkan Külcü'nün konu hakkýnda bilgi vermesinin ardýndan yapýlan oylama da gündem maddesi oy birliði ile kabul edildi. Fatih AKBAÞ Yeni otoparklar yapýlacak Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Taksim meydanýnda bulunan ancak 1940 yýlýnda Ýstanbul Valisi ve Belediye Baþkaný sýfatýyla Lütfi Kýrdar'ýn emriyle yýkýlan tarihi Topçu Kýþlasý'nýn ayný yere yeniden yapýlmasý amacýyla Gezi Parký'nda baþlatýlan çalýþmalar sonrasýnda çýkan olaylarý deðerlendirdi. Eylemlerin zaman zaman üzücü sonuçlara neden olduðunu dile getiren Baþkan Külcü, "Siyasetçi olarak bu hususta daha dikkatli olunmasý gerektiðini düþünüyorum aðacýn bahane edilerek ülkenin 50 vilayetinde eylemler yapýlmasýný makul görmek ve anlayýþla karþýlamak doðru deðildir. Kendi özgürlük alanýmýzýn baþkasýnýn özgürlük alanýna kadar olduðunu bilerek hareket etmeliyiz. Bu ülkenin otobüslerini, araçlarýný, dükkanlarýný yakmak demokratik bir tepki olmaz. Ýþ çýðýrýndan çýkmýþ ve illegal örgütlerin kontrolü altýna girmiþtir. Bu þehrin 130 yýllýk Saat Kulesini boyayacak, parklara zarar verecek kadar iþ çýðýrýndan çýkmýþtýr. Bugün hergün olduðumuzdan daha çok dikkatli olmamýz lazým. Çünkü kurt puslu havayý sever. Herkesin çok dikkatli olmasý gerek. Siyasilerin de dikkatli olmasý lazým. Buradan tüm siyasi parti temsilcilerine, yöneticilerine ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerine çaðrýda bulunuyorum. Daha dikkatli olalým yapýlacak bir hatanýn dönüþü olmaz. Türkiye güçleniyor ve elbette eksikliklerimiz var. Birbirimizin ayaðýna çelme takarak biryerlere varamayýz" dedi. Birilerinin yaþanan olaylarý "Bahar"a benzetmesine tepki gösteren Baþkan Külcü, "Türk milleti 1950'de, 1963'te, 2002'de baharý yaþadý. Baharý da yazýda geçmiþte yaþadýk. Birlik ve beraberliðimizi yaralamaya kimsenin hakký yok. Bugün her zamankinden daha çok hassasiyete ihtiyaç var. Yaþanacak her türlü olumsuzluðun altýnda hepimiz kalýrýz. Gemi su alýrsa hepimiz gideriz. Herkesi saðduyulu olmaya çaðýrýyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ Çorum Belediyesi otopark sorunun çözümü için yeni çokkatlý otoparklar yapacak. Belediye Meclisinin dün yapýlan haziran ayý toplantýsýnda otoparklar hakkýnda deðerlendirme de bulunan Muzaffer Külcü, yýkýlan Kültür Sitesinin yanýnda mevcut iki çokkatlý otopark büyüklüðünde otopark yapýlacaðýný söyledi. "Park ve yol yapýmý konusunda ki hassasiyetlerimiz otopark konusunda da devam ediyor" diyen Muzaffer Külcü, "Yazý Çarþýdan Emniyete kadar olan alanda yeni bir imar düzenlemesi yapmaya baþladýk. Bu kapsamda Ýnönü Lisesinin sað tarafýna bir otopark yapýlacak. Kültür Sitesinin yanýna inþa edilecek otoparkla birlikte Gazi ve Ýnönü Caddelerinin hem saðýna hemde solunda otopark bulunacak" dedi. Ayarýk'ta 35 hektar alana bað imarý Binevler Ayarýk mevkiinde bulunan 350 dönüm arazi bað olarak imara açýldý. Özel mülkiyet olan arazilerin yýllar önce yeþil alan olarak iþaretlendikleri belirtildi. Konu dün yapýlan Belediye Meclisini toplantýsýnda gündeme geldi. Gündem maddesi hakkýnda bilgi veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Binevlerin üst tarafýnda bulunan bölgede iki özel okulunda inþasýnýn devam ettiðini dile getirerek, "Bu bölgede 35 hektar özel mülkiyet yýllar önce aðaçlandýrma alaný olarak iþaretlenmiþ. Þimdi ise bað parseli olarak deðiþiklik yapýlacak. Düzenleme ile iki katlý bina da yapýlabilecek. Güzel bir çalýþma oldu" dedi. Gündem maddesi oy çokluðu ile kabul edildi. Fatih AKBAÞ Týbbi Atýk tesisi belediyeye devredilecek Kardelen Týbbi Atýk Sterilizasyon Tesisi Belediyeye devredilecek. Belediye çöplüðü içinde hizmet veren tesisi Ýl Özel Ýdaresi ve Belediye tarafýndan AB hibesiyle yapýlan tesis Belediye tarafýndan iþletiliyordu. Baþkan Külcü, tesiste sistemi yenilemek istediklerini ancak yapacaklarý her çalýþma da Ýl Özel Ýdaresinden izin aldýklarýný dile getirerek, "Tesisin sistemlerinde yenileme yapmazsak tüm tesisi yenilemek zorunda kalacaðýz" dedi. Gündem maddesi hakkýnda bilgi verilmesinin ardýndan tesisinin belediyeye devri için Baþkan Muzaffer Külcü'ye yetki verilmesi oy birliði ile kabul edildi. Kargo firmalarýna düzenleme Ýl Merkezinde kargo ve taþýmacýlýk hizmeti veren firmalara yönelik bir düzenleme yapýldý. Belediye Meclisinin dün gerçekleþtirilen haziran ayý toplantýsýnda gündeme gelen konu hakkýnda açýklama yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Kargo firmalarýnýn þehir merkezlerinde yer alan þubeleri önünde büyük araçlar nedeniyle trafik sorunlarý yaþanýyor. Bu artýk vatandaþ açýsýndan katlanýlmaz hale geldi. Buna bir çeki düzen verilmesi lazým. Bu firmalarýn KSS'de þubeleri var. Büyük kamyonlar buralara çok rahat gidebilirler. Merkezde ki þubelerinde ise sadece küçük araçlarýný kullanabilirler. Bu doðrultu da bir düzenleme yapacaðýz" dedi. Çorum'a Tunus'tan kardeþ kent geliyor Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü beraberinde bir heyetle Tunus'a gidecek. Tunus ziyaretinde Beja kenti ile Çorum kardeþ þehir yapýlacak. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Belediye Meclis toplantýsýnda konu hakkýnda verdiði bilgide Ýçiþleri Bakanlýðýnýn bir projesi kapsamýnda Türkiye'den 23 ilin Tunus'ta bazý kentlerle kardeþ þehir olacaklarýný dile getirerek, "Bizde buradan bir heyetle Tunus'a gideceðiz. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'da burada ki programlara katýlacak. Çorum'da Beja kenti ile kardeþ kent olacak. Bu 23 il arasýnda Çorum Belediyesinin de olmasý çok önemlidir. Çünkü bu illerin çoðunluðu büyükþehirdir" dedi.

4 HABER 4 Kazý Sempozyumu bildirileri kitaplaþtý insanlarýnca gerçekleþtirilen arkeolojik kazýlar, yüzey araþtýrmalarý ve bu çalýþmalarda ele geçen buluntular üzerindeki arkeometrik çalýþmalara ve müze araþtýrmalarýna iliþkin 330'a yakýn bildiri sunulmuþtu. Beþ gün süren bu sempozyum, Türkiye'nin her köþesinin kültür kalýntýlarýnýn sunulduðu önemli bir bilgi þölenine dönüþmüþtü. Basýmý tamamlanan 34. Uluslararasý Kazý, Araþtýrma ve Arkeometri Sempozyumu bildiri kitaplarý, Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Muðla'da düzenlenen 35. Uluslararasý Kazý, Araþtýrma ve Arkeometri Sempozyumu'nda bilim dünyasýna sunuldu. Bu sempozyum ile kazý araþtýrmalarýnýn önemli bilimsel sonuçlarýnýn yaný sýra Türkiye'nin kültür mirasýný ortaya çýkararak, kültür envanterini oluþturmasýna büyük katkýlar saðladý. 34. Uluslararasý Kazý, Araþtýrma ve Arkeometri Sempozyumu bildiri kitaplarýnýn basýmý tamamlandý. Baþbakanlýk Tanýtma Fonu Baþkanlýðý, Çorum Valiliði'nin katkýlarý ve Kültür ve Turizm Bakanlýðý Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðü ile Hitit Üniversitesinin iþbirliði ile 28 Mayýs - 01 Haziran 2012 tarihleri arasýnda düzenlenen, "34. Uluslararasý Kazý, Araþtýrma ve Arkeometri Sempozyumu" bildiri kitaplarýnýn basýmý tamamlandý. Türkiye' de son bir yýl içerisinde yürütülen tüm arkeolojik araþtýrmalarýn sonuçlarýný içeren formatýyla, dünyada baþka bir örneði bulunmayan ve arkeoloji alanýnda çalýþan 300'e yakýn yerli ve yabancý bilim insanýný bir araya getiren bu sempozyumda, ülkemizde 2011 yýlýnda Kültür ve Turizm Bakanlýðý izni ile Türk ve yabancý bilim 8.90 TL TL TL 3.50 TL 8.90 TL 8.90 TL 9.90 TL TL Ýnönü Anadolu Lisesi'nde yýl sonu etkinlikleri Ýnönü Anadolu Lisesi 2012/2013 eðitim öðretim yýlýnýn sonunda üç gün boyunca düzenleyeceði etkinliklerin ilkini okul bahçesinde gerçekleþtirdi. "Hitit'in Bitkileri" adý verilen serginin açýlýþýný Okul Müdürü Ahmet Güngör yaptý. Okul Müdürü Ahmet Güngör yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda "Ýnönü Anadolu Lisesi olarak farklý bir etkinlik yapmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Hitit'in Bitkileri adýný verdiðimiz Çorum ve çevresinin bitkilerinden oluþan bu sergimizin albenisi olmayabilir. Fakat bilimsel bir çalýþma olmasý, büyük bir emek ve efor sarf edilmesi sebebiyle bizler çok önemsedik. Sergide 19 çerçeve içerisinde 38 adet bitki mevcut olup 2010 yýlýnda kurgulanmýþ bir projedir. Yani uzun soluklu bir emek sonunda oluþmuþ bir sergidir Þeklindeki açýklamalarýnýn ardýndan okulun Biyoloji öðretmeni Endam Ünsal' ve emeði geçen diðer öðretmen ve öðrencilere teþekkür ettikten sonra sergi alaný misafirlerle birlikte gezildi" dedi. Daha sonra ise Kitap Kurdu Projesi kapsamýnda ikinci el kitap fuarý açýldý. Fuarýn açýlýþýndan önce okulun öðrencileri ve öðretmenleri okula davet edilen yazarlar Muzaffer Gündoðar ve Selahattin Aydemir okulun konferans salonunda bir sohbet ve söyleþi gerçekleþtirdiler. Ýnönü Anadolu Lisesi'nin son iki etkinliði ise 31 Mayýs Cuma günü gerçekleþtirildi. Etkinliklerden ilki Türk Halk Müziði Amatör Ses yarýþmasý olurken ikinci etkinlik okulun mezuniyet programý oldu. THM Amatör Ses yarýþmasýna okulun 15 öðrencisi birbirinden güzel türkülerle katýldý. Oldukça çekiþmeli geçen ses yarýþmasýnýn sonunda Ebru Gül Çaðla birinci, Demet Akpýnar ikinci, Burcu Uzuner de üçüncü oldu. Ýlk üçe giren öðrencilere altýnlarý Milli Eðitim Þube Müdürü Hüseyin Ünlü tarafýndan verildi. Ses yarýþmasýnýn ardýndan okulun mezuniyet programý yapýldý. Okul Müdürü Ahmet Güngör'ün açýlýþ konuþmasýyla baþlayan programda daha sonra okul birincisi Seda Katý kýsa bir konuþma yaptýktan sonra müdür baþyardýmcýsý Mustafa Eker ile birlikte yaþ kütüðüne isim çaktý. Okul birincisine mezuniyet belgesi Okul Müdürü Ahmet Güngör tarafýndan verildi ardýndan da okul birincisinin ailesine çiçek sunuldu. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Yýlmaz Þengül ve Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk ile Türkiye Diyanet Vakfý Kitabevi Sorumlusu Osman Köse SGK Ýl Müdürü Duran Cesur'u ziyaret ettiler. Ziyarette, Sosyal Güvenlik Haftasý etkinlikleri içersinde Cuma vaazýnda da deðinilen, Kayýtdýþý Ýstihdam ve muvazaalý boþanma konularýyla ilgili deðerlendirmeler yapýldý. Cesur, iþçinin alýn teri kurumadan ve hakettiði ücretin ödenmesi ve eline geçen ücret üzerinden Kuruma bildirim yapýlmasý gerektiði ayrýca SGK Müdürü Cesur'a ziyaret muvazaalý boþanma neticesinde Kurumdan yersiz alýnan maaþlarýn sakýncalarýnýn Cuma vaazlarýnda bahsedilmesinin faydalý olacaðýný belirtti. Aðýr Ceza Reisi Yýlmaz Þengül ve Müftüsü Mehmet Aþýk ile Osman Köse yeni hizmet binasýnýn hayýrlý olmasý temennisinde de bulundular. SGK Ýl Müdürü Duran Cesur ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek teþekkür etti. Mimar Sinan HEM konserleri tamamladý Mimar Sinan Halk Eðitimi Merkezi yýl sonu etkinliklerini dört ayrý programla Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleþtirdi. Çorumlular'ýn yoðun ilgi gösterdiði program çerçevesinde Mimar Sinan Halk Eðitimi merkezi bünyesinde faaliyet gösteren, Türk Sanat Müziði Korosu Türk Halk Müziði Korolarý, Halk Oyunlarý Ekipleri tarafýndan dört gün süren konserler düzenlendi. Protokol üyelerinin yoðun ilgi gösterdiði programda bir konuþma yapan Mimar Sinan Halk Eðitimi Merkezi müdürü Fatih Þanlý, merkezin bünyesinde faaliyet gösteren ekiplerin çalýþmalarýný halkla buluþturmanýn gururunu yaþadýklarýný ifade etti. Þanlý, Merkez Halk Eðitim olarak yeni sezona daha dinamik ve yepyeni bir vizyonla gireceklerini söyledi. Þanlý önümüzdeki sezonda merkez olarak yapacaklarý sosyal proje çalýþmalarýna aðýrlýk vereceklerini bütün kurumlarla iþbirliði içersinde uyumlu ve verimli çalýþmalar gerçekleþtireceklerini ifade etti. Þanlý, teknolojik geliþmelerle toplumun talep ve ihtiyaçlarýnýn da buna paralel deðiþtiðini, bu geliþim ve deðiþim sürecinde toplumun gereksinimlerini, beklenti ve taleplerini iyi okumak, bunlarý karþýlamak gerektiðini, Mimar Sinan Halk Eðitimi olarak bu bilinçle çalýþmalarýný planladýklarýný kaydetti. ihtiyaç addettiðimiz yeni bir çalýþmamýzý da paylaþmak istiyorum. Kursiyerlerimizin bir sezon boyunca el emeði göz nuru dökerek çýkarttýklarý ürünler "sadece" bir, iki günlük sergi ile gözden gönülden düþsün istemiyoruz. Bu nedenle merkezimize baðlý "Kadýn Emeði Teþhir ve Satýþ Reyonu" açýyoruz. Sürekli açýk bulunacak reyonumuzda, kursiyerlerimizce hazýrlanan bütün ürünlerin teþhiri yapýlýrken, halkýmýzda beðendiði ürünü buradan satýn alma fýrsatý bulacaktýr Haziran ayý sonu itibariyle açýlýþýný gerçekleþtireceðiz" dedi.

5 HABER 5 KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ "Ticaret Borsasýna kapýmýz her zaman açýk" Ticaret Borsasý yöneticileri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, borsa seçimlerinde delegenin görevi Ali Bektaþ ve ekibine tevdi ettiðini belirterek Çorum Ticaret Borsasý'nýn Türkiye'nin önemli borsalarýndan birisi haline geldiðini belirtti. Çorum Belediyesi olarak þehirde yaþamýn daha konforlu, daha huzurlu ve yaþanýlabilir olmasý için çaba gösterdiklerini dile getiren Baþkan Külcü, "Meslek odalarý ile kurumlarýn saðlayabildikleri kadar birliktelik içerisinde çalýþmalarý gereklidir. Biz bütün sivil toplum örgütlerimize bu alanda açýk çek veriyoruz. Belediyemizin kapýsýnda gönlünde beraber çalýþmak isteyen, beraber bir þeyler üretmek isteyen, beraber bir projeyi hayata geçirmek isteyen kim varsa herkes gelebilir. Biz buralarýn bekçisiyiz. Biz buralarýn hizmetçisiyiz, hizmetkârýyýz. Esas sahipleri Çorum halkýdýr. Onu bilerek o hassasiyetin içerisinde olarak hareket ediyoruz" dedi. "Eðer farklý olmak, iz býrakmak ve eser býrakmak istiyorsanýz ortaya bir farklý vizyon koymanýz gereklidir" diyen Baþkan Muzaffer Külcü, Ticaret Borsasý'nýn Çorum Belediyesi ile ortak projelerinde belediyenin kapýsýnýn da gönlünün de her zaman açýk olduðunu belirtti. Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ da, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaretinde yaptýðý konuþmada borsanýn Çorum'un sosyal ve ekonomik hayatýnda çalýþan bir kurum olduðunu belirtti. Baþta kendisi olmak üzere yönetime seçilenlerin çok þanslý olduðunu belirten Ali Bektaþ, "Çorum'a güzel hizmetler eden Belediye Baþkaný ile birlikte Çorum halkýna hizmet etme þerefine ulaþacaðýz" dedi. Adres : Kültür sitesi yaný no: 52 Tel : 0(364) Fax : Meclis RAM arazisini süresiz tahsis etti Ýl Genel Meclisi haziran ayý oturumlarý dün baþladý. Meclis toplantý salonunda yapýlan ilk oturumda Plan ve Bütçe Komisyonu tarafýndan Rehberlik Araþtýrma Merkezi tarafýndan hazýrlanan rapor açýklandý. Komisyon Baþkaný Pehlül Soysal raporun içeriði hakkýnda verdiði bilgide "Komisyonumuzca yapýlan incelemelerde, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünün 26/03/2013 tarih ve sayýlý yazýlarý ile Çorum Ýl Özel Ýdaresi Mali Hizmetler Müdürlüðünün 29/04/2013 tarih ve 4077 sayýlý yazýsýna istinaden Vilayet Makamýnca Ýl Genel Meclisine havale edilen Ýlimiz Merkez Gülabibey Mahallesindeki mülkiyeti idaremi- Pehlül Soysal ze tapunun 3776 ada, 1 nolu parselde kayýtlý, 1.470,00 m2 arsa üzerinde bulunan ve rehberlik Araþtýrma Merkezi olarak kullanýlan taþýnmazýn yýkýlarak yerine yeni bir hizmet binasý yapýlmasý için tahsis edilmesi hususu plan ve bütçe komisyonumuzca araþtýrýlarak incelenmiþtir. Sonuç olarak komisyonumuzca yapýlan deðerlendirmelerde, Ýlimiz Merkez Gülabibey Mahallesindeki mülkiyeti Ýl Özel Ýdaresine ait tapunun 3776 ada, 1 nolu parselde kayýtlý, 1.470,00 nolu arsa üzerinde bulunan zihinsel, bedensel, otistik ve görme engelli vb. gibi engelli öðrencilerin eðitsel tanýlarýnýn yapýlarak öðrencilerin engellilik sýnýflarýna göre Kale ve Zübeyde Haným gibi okullara göndererek baþarýlý eðitimler almasýný saðlayan faaliyetlerde bulunan fakat imkanlarý kýsýtlý olan Rehberlik Araþtýrma Merkezi olarak kullanýlan taþýnmazýn yýkýlarak yerine engelli öðrencilere daha iyi imkanlar saðlamasý için Milli Eðitim Bakanlýðýnýn hazýr olan tip projesine uygun proje ile yeni bir rehberlik araþtýrma merkezi binasý yapýlmasý, ihtiyaç duyulduðunda tekrar iade edilmek ve tüm giderlerinin Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan karþýlanmak þartýyla Ýl Milli Eðilim Müdürlüðüne süresiz tahsis edilmesi plan ve bütçe komisyonumuzca uygun bulunmuþtur" dedi. Meclis oturumunda Baþkanlýðý ise 2. Baþkan Vekili Hamza Coþkun yaptý. Kubilay Kaan YÜCEL Baþarýlý öðrenciler Yakýn Doðu Üniversitesini gezdi Hitit Üniversitesi öðrencileri Kýbrýs Yakýn Doðu Üniversitesi'ni ziyaret ettiler. Hitit Üniversitesinin Kýbrýs Yakýn Doðu Üniversitesi (KYDU) ile imzaladýðý protokol çerçevesinde öðrenciler, üniversitelerarasý eðitim ve kültür iþbirliði saðlamak amacýyla Kýbrýs Yakýn Doðu Üniversitesi'ne davet edildiler. Etkinliðe üniversitenin ortak olan bölümlerindeki en baþarýlý toplam 24 öðrenci, Uluslararasý Ýliþkiler Birim Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Gökçe Merey eþliðinde katýldýlar. KYDU Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Þenol Bektaþ'ýn karþýladýðý öðrenciler Gökkuþaðý Okuma Salonlarý SBS provasý niteliðinde deneme sýnavý yaptý. Pazar günü, 23 Nisan Ýlkokulu'nda yapýlan sýnava yaklaþýk 200 öðrenci katýldý. Sýnav giriþ belgeleriyle sýnav merkezine gelen öðrenciler, sýnav saatinin yaklaþmasýyla görevli kontrolünden geçerek salonlara alýndý. Cep telefonlarýnýn getirilmesinin yasak olduðu sýnavda öðrenciler, kendilerine ayrýlan salonda ve sýra numarasýnda tam ÖSYM titizliðinde sýnava girdiler.gerçeði aratmayan sýnavda öðrenci velileri okul dýþýnda öðrencilerini bekleyerek onlarla ayný heyecaný yaþadýlar. KYDU'nin kampüsünü gezme, kendileri ile ilgili bölümlere giderek öðretim üyeleri ile tanýþma ve fikir alýþveriþinde bulunma fýrsatý yakaladýlar. Ýlerleyen günlerde Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'nin tarihi ve turistik öneme sahip bölgelerini gezerek KKTC'nin tarihimizdeki yeri ve ülkemiz için önemi hakkýnda deðerli bilgiler edindiler. Öðrenciler, kendileriyle yakýndan ilgilenen KYDU Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Þenol Bektaþ'a ve organizasyonda emeði geçenlere teþekkür ederek Türkiye'ye döndüler.öðrenciler Kýbrýs dönüþünde ise ayaklarýnýn tozu ile Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret ederek etkinlik hakkýnda bilgi verdiler. Rektör Prof. Dr Alkan ise bu tür etkinliklerin üniversite ve öðrencilere büyük katký saðlayacaðýný dile getirerek, öðrencilere baþarý dileklerini iletti. Gökkuþaðý SBS deneme sýnavýna ilgi yüksek oldu Öðrenci velileri, SBS provasýnýn çocuklarý için önemli olduðunu, bu nedenle Gökkuþaðý Okuma Salonu öðretmen ve idarecilerine memnuniyetlerini ifade ettiler. Gökkuþaðý Mimar Sinan Okuma Salonu Müdürü Mehmet Özdemir ise "8 Haziran'da yapýlacak olan SBS sýnavý öncesinde böyle bir prova gerçekleþtirdik. Sýnava geç gelen, yanýnda nüfus cüzdaný, sýnav giriþ belgesi bulundurmayan öðrencilerimizi sýnava almadýk. Kýsacasý sýnavda hangi kurallar geçerli ise burada onu uyguladýk. Saat 10.00'da baþlayan sýnavýmýz itibari ile sorunsuz bir þekilde sona erdi. Bu tarz uygulamaya önümüzdeki yýllarda da devam edeceðiz. Bu sýnav sayesinde öðrencilerimiz tecrübe kazanacak ve eksiklerini görecektir. Bu uygulamanýn yapýlmasýnda bizlere yardýmcý olan baþta Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Halk Eðitim Müdürlüðü ve 23 Nisan Ýlkokulu idarecilerine ve emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" dedi.

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz Baþkan Külcü'nün davasýnda 5 raund bugün "Þeker Pancarý mücadelemiz devam edecek" KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün yargýlandýðý dava bugün yapýlacak duruþma ile

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

"Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler"

Halka raðmen iþ yapmaya çalýþanlar halkýn hafýzasýndan ebedi olarak silinecekler Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi inþaat ihalesi yarýn SAYFA TE Çorum'da trafiðe kayýtlý 1 bin 01 araç var Türkiye'de Eylül ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 17 milyon 7 bin 67 adet taþýtýn %1,'ini

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

OSB EML'nin. imzalarý atýldý

OSB EML'nin. imzalarý atýldý "Çorum'a yatýrým yapmak Ankara'dan daha karlý" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, "Ülkemizin güzide ili Çorum için çok hayýrlý bir yatýrýma imza atmak için bir araya

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı