HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ"

Transkript

1 HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi. Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nden yapýlan açýklamada, Taksim'den tüm yurda yayýlan halk tepkilerinin risk taþýmaya baþladýðýna dikkat çekilerek, "Zira, marjinal gruplar, halkýn sesini duyurabilmek için sokaða çýkmasýný, kendi ideolojik eylemleri için fýrsat bilirler. Gerçekte sahip olmadýklarý kitlesel güce bu sayede kavuþmuþ gibi görünmeye çalýþýrlar" denildi. 7 DE Çorum'a Tunus'tan kardeþ kent geliyor Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü beraberinde bir heyetle Tunus'a gidecek. Tunus ziyaretinde Beja kenti ile Çorum kardeþ þehir yapýlacak. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Belediye Meclis toplantýsýnda konu hakkýnda verdiði bilgide Ýçiþleri Bakanlýðýnýn bir projesi kapsamýnda Türkiye'den 23 ilin Tunus'ta bazý kentlerle kardeþ þehir olacaklarýný dile getirerek, "Bizde buradan bir heyetle Tunus'a gideceðiz. 3 TE 40 KURUÞ Kadýn Kültür Merkezleri inþaatlarý tam gaz Çorum bu filmi daha önce görmüþtü Çorum Belediyesi tarafýndan yapýlan Kadýn Kültür ve Sanat Merkezleri'nin yapýmý tüm hýzýyla devam ediyor. Mimar Sinan, Ulukavak, Bahçelievler ve Akkent Mahallelerinde yapýmý devam eden Kadýn Kültür Merkezleriyle kadýnlar önemli bir merkeze kavuþacaklar.çorum Belediyesi tarafýndan kadýnlarýn eðitim, spor, eðlence ve diðer sosyal aktivitelerinin karþýlanmasý ve çocuklarýn okul dýþýndaki zamanlarýnýn en verimli þekilde deðerlendirilmesi amacýyla inþa edilen... 7 DE Ýskilip'e 5 yýldýzlý hastane Geçtiðimiz yýlýn aralýk ayýnda yer teslimi yapýlarak inþaatýna baþlanan 100 Yataklý Ýskilipli Atýf Hoca Devlet Hastanesi'nin inþaatýnda sona yaklaþýlýyor. Uzun süredir devam eden çalýþmalarda þu ana kadar önemli bir mesafe kat edildi. 9 DA Yeni otoparklar yapýlacak Çorum Belediyesi otopark sorunun çözümü için yeni çokkatlý otoparklar yapacak. Belediye Meclisinin dün yapýlan haziran ayý toplantýsýnda otoparklar hakkýnda deðerlendirme de bulunan Muzaffer Külcü, yýkýlan Kültür Sitesinin yanýnda mevcut iki çokkatlý otopark büyüklüðünde otopark yapýlacaðýný söyledi. 3 TE Taksim Gezi parký ile ilgili olarak yaþanan tepki gösterileri Türkiye sýnýrlarýný aþarak bir çok yerde yaralama ve mal kaybýna neden olurken sað duyulu olumlu ve yapýcý bir çok davranýþ örnekleri de baþka karelere yansýmýþtý. Bir kaç gündür Çorum'da tansiyonu artýrma gayretleri gerek MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli tarafýndan, 'sað duyulu olun ve provokatörlerin gazýna gelmeyin çaðrýsý' gerekse Çorum Polis'inin ve eylemlere katýlan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas baþta olmak üzere saðduyulu katýlýmcýlarýn davranýþlarý ile taþkýnlarýn önüne geçilmesi kamuoyu tarafýndan olumlu karþýlandý. Saðduyulu ileri gelenler, "Çorum 1980 öncesi acý olaylardan ciddi dersler çýkartmýþtýr. Yine bu olaylardan dolayý memleketin onlarca yýl geriye gittiði Önceki gece Çorum'da binlerce kiþi, Ýstanbul Taksim Gezi Parký'nda yaþanan olaylarý protesto etti. Vatandaþlar tencere-tava çalarak, sloganlar atarak Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ý istifaya çaðýrdý. Protesto eylemi akþam saat 18.00'de baþlayýp gece 02.30'a kadar sürdü. unutulmamalýdýr. Bazý karanlýk güçlerin Devlet ve Milleti karþý karþýya getirme giriþimlerine Çorum halký alet olmamalýdýr ve olmayacaktýr. Özellikle 1980 öncesi olaylarý yaþamamýþ olan gençlerimize provokasyonlara bilmeyerek dahi alet olmamalarý adýna gerekli uyarýlarý yapmak ise ailelerin ve büyüklerin görevidir. Bu bir futbol maçý ya da herhangi bir macera asla deðildir. Bir iþ yerinin camýný kýrmak taþla dahi canýný yakmak karþý kavga düþüncesi oluþturmanýn hiç kimseye faydasý olmaz ancak bir çok telafisi mümkün olmayan zararlar verebilir. Demokratik tepki hakkýný kullanmak her vatandaþýn hakkýdýr. Ancak en ufak taþkýnlýða meydan vermemekte insan olmanýn gereðidir" þeklinde ortak tavsiyelerde bulundular. Cengiz Atlas'tan protestoculara itidal çaðrýsý 10 DA Hititlerin Baþkentinde Türkçe rüzgarý esecek Bu yýl sloganý 'Evrensel Barýþa Doðru' olan Uluslar arasý Türkçe Olimpiyatlarý Ýzmir'de start almýþtý. Kurulan stantlara 3 günde 2 buçuk milyon ziyaretçiyi aðýrlayarak bir rekora da imza atan olimpiyatlar Hititler'in baþkenti olan Çorum'da da düzenlenecek etkinliði çok sayýda Çorumlunun ziyaret etmesi bekleniyor. 10 DA Baþarýlý öðrenciler Yakýn Doðu Üniversitesini zdi 5 TE Baro Kadýn ve Çocuk Haklarý Komisyonundan rnek davranýþ 2 DE Meclis RAM arazisini süresiz tahsis etti 5 TE TOYOTA PLAZA ÞAMLIOÐLU Ankara Yolu 5. Km. Çorum Tel: (0364) pbx Fax: (0364)

2 KANDER kermesi açýldý 2 HABER Baro Kadýn ve Çocuk Haklarý Komisyonundan örnek davranýþ Çorum Barosu Kadýn ve Çocuk Haklarý Komisyonu 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle açtýklarý kermeste toplanan yardýmlardan 2 bin lirasýný, Türk Kýzýlayý Çorum Þubesine baðýþladý. Baðýþ Kýzýlay Þube Baþkaný Sedat Canbolat'a teslim edildi. Av.Neslihan Boyabatlý, Kadýn ve Çocuklarý ilgilendiren önemli bir günde kendi aralarýnda yapmýþ olduklarý kermesten elde edilen gelirleri iki ayrý yardým kuruluþuna teslim etmenin huzurunu yaþadýklarýný söyledi. Kýzýlay Þube Baþkaný Sedat Canbolat ise Av. Neslihan Boyabatlý, Av.Zeynep Demirbaþ Balyoz, Av. HaleDemir, Av. Mine Esra Çýnar, Av. Elif Canbolat, Av.Gönül Aymergen, Av. Gülhan Kekeþ, Av.DeryaTopaktaþ, Av.Sevgi- Þahin, Av. Mücella Akar baþta olmak üzere organizasyonda görev alan ve katký saðlayan herkese teþekkür etti. Bugüne kadar ilk kez bir STK'dan böyle bir yardým alýndýðýný dile getiren Canbolat, bu tür kampanyalarýn diðer kuruluþlara da örnek olmasý gerektiðini ifade etti. Türk Kýzýlayý yönetimi olarak her türlü yardým faaliyetinde görev alarak binlerce aileye hayýrseverlerin yardýmlarýný ulaþtýrdýklarýný da belirten Canbolat, yardým yapmanýn mutluluðunu ve huzurunu yardýmseverlere hissettirdiklerini kaydetti. Ýmsâk :2:48 Güneþ :5:03 Ýþrak :5:56 Öðle :12:50 Ýkindi :16:49 Akþam :20:15 Yatsý :22:12 Kandilli'de, eski bahçelerde, Akþam kapanýnca perde perde, Bir hatýra zevki var kederde. Artýk ne gelen, ne beklenen var; Tenhâ yolun ortasýnda rüzgâr Teþrin yapraklarýyle oynar. Gittikçe derinleþir saatler, Rikkatle, yavaþ yavaþ ve yer yer Sessizlik dâima ilerler. 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 23. Hafta Kim aç bir Müslümaný doyurursa, Allahü teâlâ da onu Cennet meyveleri ile doyurur. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri AKÞAM MÛSIKÎSÝ Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (KANDER) kermes açtý. Eski Tekel binasýnda bulunan kermesin açýþýna Garnizon Komutaný Jn Albay Hakan Saraç'ýn eþi Figen Saraç, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcünün eþi Hatice Külcü, Kanser Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Hülya Karabýyýk dernek yöneticileri ve çok sayýda davetli katýldý. Kermesin açýlýþ kurdelesini ise Figen Saraç ve Hatice Külcü birlikte kesti. Derneðe üye bayanlarýn el emeði göz nuru çalýþmalarý ile birbirinden güzel lezzetli yiyeceklerin satýþýnýn yapýldýðý kermesten elde edilecek gelirin, kanser hastalarý yararýna kullanýlacak. Kermes bir hafta boyunca açýk kalacak. Yasin YÜCEL Çýraklýk Eðitimde kaynaþma yemeði Ürperme verir hayâle sýk sýk, Hep bir kapýdan giren karanlýk, Çok belli ayak sesinden artýk. Gözlerden uzaklaþýnca dünyâ Bin bir geceden birinde gûyâ Baþlar rü'yâ içinde rü'yâ. Yahya Kemal BEYATLI Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezi, öðrencileri, aileleri ve öðretmenler ile aileleri kaynaþma yemeði ve sene sonu kapanýþ programýnda bir araya geldiler. Programda öðretmenlerden ve öðrencilerden oluþan müzik gurubu da mini bir konser verdi. Okul Müdürü Doðan Uyar etkinlikte yaptýðý konuþmada, günümüzde eðitim camiasýnda, annelerin, babalarýn, öðretmenlerin, öðrencilerin hep bir arada birlikte olduðu böyle birlikteliklere çok ihtiyacýn olduðunu ifade etti. "Eðer çocuklarýmýza, bizim yanýmýzda bizimle beraber eðlencenin de bizcesini onlara yaþatamazsak onlar bizden kaçarak hiç hoþ olmayan ortamlarda, doðru olmayan þekilde eðlenmenin gayretinde olacaklardýr" diyen Uyar, "Çocuklarýmýz ihtiyaç hissettikleri sevgiyi, saygýyý ve þefkati biz annelerden, babalardan, öðretmenlerden bulabilirlerse emin olun çocuklarýmýz asla dýþarýlarda bunlarý aramak zorunda kalmayacaklardýr. Öðretmenlerimiz sene baþýndan bu güne, hiç vazifesi, görevi olmadýðý halde aileye giderek ziyaretinde bulundular, hem kendileri memnun kaldýlar hem de öðrenci ve aileleri memnun ettiler. Onlarýn Doðan Uyar gönüllerine girdiler. Ziyarete gidilen bütün aileleri bugün burada görüyorum. Bu birliktelikler toplumun birbirini tanýmasýnda, birbirini anlamasýnda büyük rol oynamaktadýr. Bundan dolayý da bu iþlerde koþup koþturan bütün arkadaþlarýma ayrý ayrý teþekkür ediyorum. Eðer nesil yetiþtirmek istiyorsak kendi rahatýmýzdan, zevkimizden, lezzetimizden vazgeçerek onlarý kendi dönemlerine göre hazýrlamalýyýz" dedi. Program çeþitli oyunlarla sona erdi. HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,885 1,895 EUR 2,451 2,466 STERLiN 2,86 2,90 JPY YENi 0,0186 0,0189 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. NÖBETÇÝ ECZANELER KONAK ECZANESÝ TEL: ÝNÖNÜ CAD. 9 - T.E.B. BANK KARÞISI HABOÐLU ECZANESÝ TEL: DUMLUPINAR CD.M.GAZÝ 3. SOK. NO:2 Müracaat Tel: Önemli Telefonlar- Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Yýl: 9 Sayý: 2494 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Eski Adliye yýkýlacak park yapýlacak Baþkan Külcü'den saðduyu çaðrýsý! Ýdare Mahkemesi olarak kullanýlan eski Adliye binasý yýkýlarak yerine park yapýlacak. Mülkiyeti Ýl Özel Ýdaresine ait olan Ýdare Mahkemesi ise eski rektörlük binasýna taþýnacak. Belediye Meclisinin dün yapýlan haziran ayý toplantýsýnda eski Adliye binasýnýn belediyeye devri ile ilgili Baþkan Muzaffer Külcü'ye yetki verilmesi konusu görüþüldü. Gündem maddesi hakkýnda meclis üyelerine bilgi veren Baþkan Külcü, Valilik önünde yaptýklarý park çalýþmasýna eski Adliye binasýný yýkarak devam edeceklerini dile getirerek, "Bina þu an Ýdare Mahkemesi olarak kullanýlýyor. Ýdare Mahkemesi Kredi Yurtlar Kurumu öðrenci yurdu karþýsýnda bulunan eski rektörlük binasýna taþýnacak. Taþýnma iþlemi tamamlandýktan sonra da eski binayý yýkacaðýz ve yerine park yapacaðýz" dedi. Baþkan Külcü'nün konu hakkýnda bilgi vermesinin ardýndan yapýlan oylama da gündem maddesi oy birliði ile kabul edildi. Fatih AKBAÞ Yeni otoparklar yapýlacak Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Taksim meydanýnda bulunan ancak 1940 yýlýnda Ýstanbul Valisi ve Belediye Baþkaný sýfatýyla Lütfi Kýrdar'ýn emriyle yýkýlan tarihi Topçu Kýþlasý'nýn ayný yere yeniden yapýlmasý amacýyla Gezi Parký'nda baþlatýlan çalýþmalar sonrasýnda çýkan olaylarý deðerlendirdi. Eylemlerin zaman zaman üzücü sonuçlara neden olduðunu dile getiren Baþkan Külcü, "Siyasetçi olarak bu hususta daha dikkatli olunmasý gerektiðini düþünüyorum aðacýn bahane edilerek ülkenin 50 vilayetinde eylemler yapýlmasýný makul görmek ve anlayýþla karþýlamak doðru deðildir. Kendi özgürlük alanýmýzýn baþkasýnýn özgürlük alanýna kadar olduðunu bilerek hareket etmeliyiz. Bu ülkenin otobüslerini, araçlarýný, dükkanlarýný yakmak demokratik bir tepki olmaz. Ýþ çýðýrýndan çýkmýþ ve illegal örgütlerin kontrolü altýna girmiþtir. Bu þehrin 130 yýllýk Saat Kulesini boyayacak, parklara zarar verecek kadar iþ çýðýrýndan çýkmýþtýr. Bugün hergün olduðumuzdan daha çok dikkatli olmamýz lazým. Çünkü kurt puslu havayý sever. Herkesin çok dikkatli olmasý gerek. Siyasilerin de dikkatli olmasý lazým. Buradan tüm siyasi parti temsilcilerine, yöneticilerine ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerine çaðrýda bulunuyorum. Daha dikkatli olalým yapýlacak bir hatanýn dönüþü olmaz. Türkiye güçleniyor ve elbette eksikliklerimiz var. Birbirimizin ayaðýna çelme takarak biryerlere varamayýz" dedi. Birilerinin yaþanan olaylarý "Bahar"a benzetmesine tepki gösteren Baþkan Külcü, "Türk milleti 1950'de, 1963'te, 2002'de baharý yaþadý. Baharý da yazýda geçmiþte yaþadýk. Birlik ve beraberliðimizi yaralamaya kimsenin hakký yok. Bugün her zamankinden daha çok hassasiyete ihtiyaç var. Yaþanacak her türlü olumsuzluðun altýnda hepimiz kalýrýz. Gemi su alýrsa hepimiz gideriz. Herkesi saðduyulu olmaya çaðýrýyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ Çorum Belediyesi otopark sorunun çözümü için yeni çokkatlý otoparklar yapacak. Belediye Meclisinin dün yapýlan haziran ayý toplantýsýnda otoparklar hakkýnda deðerlendirme de bulunan Muzaffer Külcü, yýkýlan Kültür Sitesinin yanýnda mevcut iki çokkatlý otopark büyüklüðünde otopark yapýlacaðýný söyledi. "Park ve yol yapýmý konusunda ki hassasiyetlerimiz otopark konusunda da devam ediyor" diyen Muzaffer Külcü, "Yazý Çarþýdan Emniyete kadar olan alanda yeni bir imar düzenlemesi yapmaya baþladýk. Bu kapsamda Ýnönü Lisesinin sað tarafýna bir otopark yapýlacak. Kültür Sitesinin yanýna inþa edilecek otoparkla birlikte Gazi ve Ýnönü Caddelerinin hem saðýna hemde solunda otopark bulunacak" dedi. Ayarýk'ta 35 hektar alana bað imarý Binevler Ayarýk mevkiinde bulunan 350 dönüm arazi bað olarak imara açýldý. Özel mülkiyet olan arazilerin yýllar önce yeþil alan olarak iþaretlendikleri belirtildi. Konu dün yapýlan Belediye Meclisini toplantýsýnda gündeme geldi. Gündem maddesi hakkýnda bilgi veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Binevlerin üst tarafýnda bulunan bölgede iki özel okulunda inþasýnýn devam ettiðini dile getirerek, "Bu bölgede 35 hektar özel mülkiyet yýllar önce aðaçlandýrma alaný olarak iþaretlenmiþ. Þimdi ise bað parseli olarak deðiþiklik yapýlacak. Düzenleme ile iki katlý bina da yapýlabilecek. Güzel bir çalýþma oldu" dedi. Gündem maddesi oy çokluðu ile kabul edildi. Fatih AKBAÞ Týbbi Atýk tesisi belediyeye devredilecek Kardelen Týbbi Atýk Sterilizasyon Tesisi Belediyeye devredilecek. Belediye çöplüðü içinde hizmet veren tesisi Ýl Özel Ýdaresi ve Belediye tarafýndan AB hibesiyle yapýlan tesis Belediye tarafýndan iþletiliyordu. Baþkan Külcü, tesiste sistemi yenilemek istediklerini ancak yapacaklarý her çalýþma da Ýl Özel Ýdaresinden izin aldýklarýný dile getirerek, "Tesisin sistemlerinde yenileme yapmazsak tüm tesisi yenilemek zorunda kalacaðýz" dedi. Gündem maddesi hakkýnda bilgi verilmesinin ardýndan tesisinin belediyeye devri için Baþkan Muzaffer Külcü'ye yetki verilmesi oy birliði ile kabul edildi. Kargo firmalarýna düzenleme Ýl Merkezinde kargo ve taþýmacýlýk hizmeti veren firmalara yönelik bir düzenleme yapýldý. Belediye Meclisinin dün gerçekleþtirilen haziran ayý toplantýsýnda gündeme gelen konu hakkýnda açýklama yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Kargo firmalarýnýn þehir merkezlerinde yer alan þubeleri önünde büyük araçlar nedeniyle trafik sorunlarý yaþanýyor. Bu artýk vatandaþ açýsýndan katlanýlmaz hale geldi. Buna bir çeki düzen verilmesi lazým. Bu firmalarýn KSS'de þubeleri var. Büyük kamyonlar buralara çok rahat gidebilirler. Merkezde ki þubelerinde ise sadece küçük araçlarýný kullanabilirler. Bu doðrultu da bir düzenleme yapacaðýz" dedi. Çorum'a Tunus'tan kardeþ kent geliyor Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü beraberinde bir heyetle Tunus'a gidecek. Tunus ziyaretinde Beja kenti ile Çorum kardeþ þehir yapýlacak. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Belediye Meclis toplantýsýnda konu hakkýnda verdiði bilgide Ýçiþleri Bakanlýðýnýn bir projesi kapsamýnda Türkiye'den 23 ilin Tunus'ta bazý kentlerle kardeþ þehir olacaklarýný dile getirerek, "Bizde buradan bir heyetle Tunus'a gideceðiz. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'da burada ki programlara katýlacak. Çorum'da Beja kenti ile kardeþ kent olacak. Bu 23 il arasýnda Çorum Belediyesinin de olmasý çok önemlidir. Çünkü bu illerin çoðunluðu büyükþehirdir" dedi.

4 HABER 4 Kazý Sempozyumu bildirileri kitaplaþtý insanlarýnca gerçekleþtirilen arkeolojik kazýlar, yüzey araþtýrmalarý ve bu çalýþmalarda ele geçen buluntular üzerindeki arkeometrik çalýþmalara ve müze araþtýrmalarýna iliþkin 330'a yakýn bildiri sunulmuþtu. Beþ gün süren bu sempozyum, Türkiye'nin her köþesinin kültür kalýntýlarýnýn sunulduðu önemli bir bilgi þölenine dönüþmüþtü. Basýmý tamamlanan 34. Uluslararasý Kazý, Araþtýrma ve Arkeometri Sempozyumu bildiri kitaplarý, Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Muðla'da düzenlenen 35. Uluslararasý Kazý, Araþtýrma ve Arkeometri Sempozyumu'nda bilim dünyasýna sunuldu. Bu sempozyum ile kazý araþtýrmalarýnýn önemli bilimsel sonuçlarýnýn yaný sýra Türkiye'nin kültür mirasýný ortaya çýkararak, kültür envanterini oluþturmasýna büyük katkýlar saðladý. 34. Uluslararasý Kazý, Araþtýrma ve Arkeometri Sempozyumu bildiri kitaplarýnýn basýmý tamamlandý. Baþbakanlýk Tanýtma Fonu Baþkanlýðý, Çorum Valiliði'nin katkýlarý ve Kültür ve Turizm Bakanlýðý Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðü ile Hitit Üniversitesinin iþbirliði ile 28 Mayýs - 01 Haziran 2012 tarihleri arasýnda düzenlenen, "34. Uluslararasý Kazý, Araþtýrma ve Arkeometri Sempozyumu" bildiri kitaplarýnýn basýmý tamamlandý. Türkiye' de son bir yýl içerisinde yürütülen tüm arkeolojik araþtýrmalarýn sonuçlarýný içeren formatýyla, dünyada baþka bir örneði bulunmayan ve arkeoloji alanýnda çalýþan 300'e yakýn yerli ve yabancý bilim insanýný bir araya getiren bu sempozyumda, ülkemizde 2011 yýlýnda Kültür ve Turizm Bakanlýðý izni ile Türk ve yabancý bilim 8.90 TL TL TL 3.50 TL 8.90 TL 8.90 TL 9.90 TL TL Ýnönü Anadolu Lisesi'nde yýl sonu etkinlikleri Ýnönü Anadolu Lisesi 2012/2013 eðitim öðretim yýlýnýn sonunda üç gün boyunca düzenleyeceði etkinliklerin ilkini okul bahçesinde gerçekleþtirdi. "Hitit'in Bitkileri" adý verilen serginin açýlýþýný Okul Müdürü Ahmet Güngör yaptý. Okul Müdürü Ahmet Güngör yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda "Ýnönü Anadolu Lisesi olarak farklý bir etkinlik yapmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Hitit'in Bitkileri adýný verdiðimiz Çorum ve çevresinin bitkilerinden oluþan bu sergimizin albenisi olmayabilir. Fakat bilimsel bir çalýþma olmasý, büyük bir emek ve efor sarf edilmesi sebebiyle bizler çok önemsedik. Sergide 19 çerçeve içerisinde 38 adet bitki mevcut olup 2010 yýlýnda kurgulanmýþ bir projedir. Yani uzun soluklu bir emek sonunda oluþmuþ bir sergidir Þeklindeki açýklamalarýnýn ardýndan okulun Biyoloji öðretmeni Endam Ünsal' ve emeði geçen diðer öðretmen ve öðrencilere teþekkür ettikten sonra sergi alaný misafirlerle birlikte gezildi" dedi. Daha sonra ise Kitap Kurdu Projesi kapsamýnda ikinci el kitap fuarý açýldý. Fuarýn açýlýþýndan önce okulun öðrencileri ve öðretmenleri okula davet edilen yazarlar Muzaffer Gündoðar ve Selahattin Aydemir okulun konferans salonunda bir sohbet ve söyleþi gerçekleþtirdiler. Ýnönü Anadolu Lisesi'nin son iki etkinliði ise 31 Mayýs Cuma günü gerçekleþtirildi. Etkinliklerden ilki Türk Halk Müziði Amatör Ses yarýþmasý olurken ikinci etkinlik okulun mezuniyet programý oldu. THM Amatör Ses yarýþmasýna okulun 15 öðrencisi birbirinden güzel türkülerle katýldý. Oldukça çekiþmeli geçen ses yarýþmasýnýn sonunda Ebru Gül Çaðla birinci, Demet Akpýnar ikinci, Burcu Uzuner de üçüncü oldu. Ýlk üçe giren öðrencilere altýnlarý Milli Eðitim Þube Müdürü Hüseyin Ünlü tarafýndan verildi. Ses yarýþmasýnýn ardýndan okulun mezuniyet programý yapýldý. Okul Müdürü Ahmet Güngör'ün açýlýþ konuþmasýyla baþlayan programda daha sonra okul birincisi Seda Katý kýsa bir konuþma yaptýktan sonra müdür baþyardýmcýsý Mustafa Eker ile birlikte yaþ kütüðüne isim çaktý. Okul birincisine mezuniyet belgesi Okul Müdürü Ahmet Güngör tarafýndan verildi ardýndan da okul birincisinin ailesine çiçek sunuldu. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Yýlmaz Þengül ve Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk ile Türkiye Diyanet Vakfý Kitabevi Sorumlusu Osman Köse SGK Ýl Müdürü Duran Cesur'u ziyaret ettiler. Ziyarette, Sosyal Güvenlik Haftasý etkinlikleri içersinde Cuma vaazýnda da deðinilen, Kayýtdýþý Ýstihdam ve muvazaalý boþanma konularýyla ilgili deðerlendirmeler yapýldý. Cesur, iþçinin alýn teri kurumadan ve hakettiði ücretin ödenmesi ve eline geçen ücret üzerinden Kuruma bildirim yapýlmasý gerektiði ayrýca SGK Müdürü Cesur'a ziyaret muvazaalý boþanma neticesinde Kurumdan yersiz alýnan maaþlarýn sakýncalarýnýn Cuma vaazlarýnda bahsedilmesinin faydalý olacaðýný belirtti. Aðýr Ceza Reisi Yýlmaz Þengül ve Müftüsü Mehmet Aþýk ile Osman Köse yeni hizmet binasýnýn hayýrlý olmasý temennisinde de bulundular. SGK Ýl Müdürü Duran Cesur ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek teþekkür etti. Mimar Sinan HEM konserleri tamamladý Mimar Sinan Halk Eðitimi Merkezi yýl sonu etkinliklerini dört ayrý programla Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleþtirdi. Çorumlular'ýn yoðun ilgi gösterdiði program çerçevesinde Mimar Sinan Halk Eðitimi merkezi bünyesinde faaliyet gösteren, Türk Sanat Müziði Korosu Türk Halk Müziði Korolarý, Halk Oyunlarý Ekipleri tarafýndan dört gün süren konserler düzenlendi. Protokol üyelerinin yoðun ilgi gösterdiði programda bir konuþma yapan Mimar Sinan Halk Eðitimi Merkezi müdürü Fatih Þanlý, merkezin bünyesinde faaliyet gösteren ekiplerin çalýþmalarýný halkla buluþturmanýn gururunu yaþadýklarýný ifade etti. Þanlý, Merkez Halk Eðitim olarak yeni sezona daha dinamik ve yepyeni bir vizyonla gireceklerini söyledi. Þanlý önümüzdeki sezonda merkez olarak yapacaklarý sosyal proje çalýþmalarýna aðýrlýk vereceklerini bütün kurumlarla iþbirliði içersinde uyumlu ve verimli çalýþmalar gerçekleþtireceklerini ifade etti. Þanlý, teknolojik geliþmelerle toplumun talep ve ihtiyaçlarýnýn da buna paralel deðiþtiðini, bu geliþim ve deðiþim sürecinde toplumun gereksinimlerini, beklenti ve taleplerini iyi okumak, bunlarý karþýlamak gerektiðini, Mimar Sinan Halk Eðitimi olarak bu bilinçle çalýþmalarýný planladýklarýný kaydetti. ihtiyaç addettiðimiz yeni bir çalýþmamýzý da paylaþmak istiyorum. Kursiyerlerimizin bir sezon boyunca el emeði göz nuru dökerek çýkarttýklarý ürünler "sadece" bir, iki günlük sergi ile gözden gönülden düþsün istemiyoruz. Bu nedenle merkezimize baðlý "Kadýn Emeði Teþhir ve Satýþ Reyonu" açýyoruz. Sürekli açýk bulunacak reyonumuzda, kursiyerlerimizce hazýrlanan bütün ürünlerin teþhiri yapýlýrken, halkýmýzda beðendiði ürünü buradan satýn alma fýrsatý bulacaktýr Haziran ayý sonu itibariyle açýlýþýný gerçekleþtireceðiz" dedi.

5 HABER 5 KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ "Ticaret Borsasýna kapýmýz her zaman açýk" Ticaret Borsasý yöneticileri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, borsa seçimlerinde delegenin görevi Ali Bektaþ ve ekibine tevdi ettiðini belirterek Çorum Ticaret Borsasý'nýn Türkiye'nin önemli borsalarýndan birisi haline geldiðini belirtti. Çorum Belediyesi olarak þehirde yaþamýn daha konforlu, daha huzurlu ve yaþanýlabilir olmasý için çaba gösterdiklerini dile getiren Baþkan Külcü, "Meslek odalarý ile kurumlarýn saðlayabildikleri kadar birliktelik içerisinde çalýþmalarý gereklidir. Biz bütün sivil toplum örgütlerimize bu alanda açýk çek veriyoruz. Belediyemizin kapýsýnda gönlünde beraber çalýþmak isteyen, beraber bir þeyler üretmek isteyen, beraber bir projeyi hayata geçirmek isteyen kim varsa herkes gelebilir. Biz buralarýn bekçisiyiz. Biz buralarýn hizmetçisiyiz, hizmetkârýyýz. Esas sahipleri Çorum halkýdýr. Onu bilerek o hassasiyetin içerisinde olarak hareket ediyoruz" dedi. "Eðer farklý olmak, iz býrakmak ve eser býrakmak istiyorsanýz ortaya bir farklý vizyon koymanýz gereklidir" diyen Baþkan Muzaffer Külcü, Ticaret Borsasý'nýn Çorum Belediyesi ile ortak projelerinde belediyenin kapýsýnýn da gönlünün de her zaman açýk olduðunu belirtti. Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ da, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaretinde yaptýðý konuþmada borsanýn Çorum'un sosyal ve ekonomik hayatýnda çalýþan bir kurum olduðunu belirtti. Baþta kendisi olmak üzere yönetime seçilenlerin çok þanslý olduðunu belirten Ali Bektaþ, "Çorum'a güzel hizmetler eden Belediye Baþkaný ile birlikte Çorum halkýna hizmet etme þerefine ulaþacaðýz" dedi. Adres : Kültür sitesi yaný no: 52 Tel : 0(364) Fax : Meclis RAM arazisini süresiz tahsis etti Ýl Genel Meclisi haziran ayý oturumlarý dün baþladý. Meclis toplantý salonunda yapýlan ilk oturumda Plan ve Bütçe Komisyonu tarafýndan Rehberlik Araþtýrma Merkezi tarafýndan hazýrlanan rapor açýklandý. Komisyon Baþkaný Pehlül Soysal raporun içeriði hakkýnda verdiði bilgide "Komisyonumuzca yapýlan incelemelerde, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünün 26/03/2013 tarih ve sayýlý yazýlarý ile Çorum Ýl Özel Ýdaresi Mali Hizmetler Müdürlüðünün 29/04/2013 tarih ve 4077 sayýlý yazýsýna istinaden Vilayet Makamýnca Ýl Genel Meclisine havale edilen Ýlimiz Merkez Gülabibey Mahallesindeki mülkiyeti idaremi- Pehlül Soysal ze tapunun 3776 ada, 1 nolu parselde kayýtlý, 1.470,00 m2 arsa üzerinde bulunan ve rehberlik Araþtýrma Merkezi olarak kullanýlan taþýnmazýn yýkýlarak yerine yeni bir hizmet binasý yapýlmasý için tahsis edilmesi hususu plan ve bütçe komisyonumuzca araþtýrýlarak incelenmiþtir. Sonuç olarak komisyonumuzca yapýlan deðerlendirmelerde, Ýlimiz Merkez Gülabibey Mahallesindeki mülkiyeti Ýl Özel Ýdaresine ait tapunun 3776 ada, 1 nolu parselde kayýtlý, 1.470,00 nolu arsa üzerinde bulunan zihinsel, bedensel, otistik ve görme engelli vb. gibi engelli öðrencilerin eðitsel tanýlarýnýn yapýlarak öðrencilerin engellilik sýnýflarýna göre Kale ve Zübeyde Haným gibi okullara göndererek baþarýlý eðitimler almasýný saðlayan faaliyetlerde bulunan fakat imkanlarý kýsýtlý olan Rehberlik Araþtýrma Merkezi olarak kullanýlan taþýnmazýn yýkýlarak yerine engelli öðrencilere daha iyi imkanlar saðlamasý için Milli Eðitim Bakanlýðýnýn hazýr olan tip projesine uygun proje ile yeni bir rehberlik araþtýrma merkezi binasý yapýlmasý, ihtiyaç duyulduðunda tekrar iade edilmek ve tüm giderlerinin Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan karþýlanmak þartýyla Ýl Milli Eðilim Müdürlüðüne süresiz tahsis edilmesi plan ve bütçe komisyonumuzca uygun bulunmuþtur" dedi. Meclis oturumunda Baþkanlýðý ise 2. Baþkan Vekili Hamza Coþkun yaptý. Kubilay Kaan YÜCEL Baþarýlý öðrenciler Yakýn Doðu Üniversitesini gezdi Hitit Üniversitesi öðrencileri Kýbrýs Yakýn Doðu Üniversitesi'ni ziyaret ettiler. Hitit Üniversitesinin Kýbrýs Yakýn Doðu Üniversitesi (KYDU) ile imzaladýðý protokol çerçevesinde öðrenciler, üniversitelerarasý eðitim ve kültür iþbirliði saðlamak amacýyla Kýbrýs Yakýn Doðu Üniversitesi'ne davet edildiler. Etkinliðe üniversitenin ortak olan bölümlerindeki en baþarýlý toplam 24 öðrenci, Uluslararasý Ýliþkiler Birim Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Gökçe Merey eþliðinde katýldýlar. KYDU Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Þenol Bektaþ'ýn karþýladýðý öðrenciler Gökkuþaðý Okuma Salonlarý SBS provasý niteliðinde deneme sýnavý yaptý. Pazar günü, 23 Nisan Ýlkokulu'nda yapýlan sýnava yaklaþýk 200 öðrenci katýldý. Sýnav giriþ belgeleriyle sýnav merkezine gelen öðrenciler, sýnav saatinin yaklaþmasýyla görevli kontrolünden geçerek salonlara alýndý. Cep telefonlarýnýn getirilmesinin yasak olduðu sýnavda öðrenciler, kendilerine ayrýlan salonda ve sýra numarasýnda tam ÖSYM titizliðinde sýnava girdiler.gerçeði aratmayan sýnavda öðrenci velileri okul dýþýnda öðrencilerini bekleyerek onlarla ayný heyecaný yaþadýlar. KYDU'nin kampüsünü gezme, kendileri ile ilgili bölümlere giderek öðretim üyeleri ile tanýþma ve fikir alýþveriþinde bulunma fýrsatý yakaladýlar. Ýlerleyen günlerde Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'nin tarihi ve turistik öneme sahip bölgelerini gezerek KKTC'nin tarihimizdeki yeri ve ülkemiz için önemi hakkýnda deðerli bilgiler edindiler. Öðrenciler, kendileriyle yakýndan ilgilenen KYDU Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Þenol Bektaþ'a ve organizasyonda emeði geçenlere teþekkür ederek Türkiye'ye döndüler.öðrenciler Kýbrýs dönüþünde ise ayaklarýnýn tozu ile Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret ederek etkinlik hakkýnda bilgi verdiler. Rektör Prof. Dr Alkan ise bu tür etkinliklerin üniversite ve öðrencilere büyük katký saðlayacaðýný dile getirerek, öðrencilere baþarý dileklerini iletti. Gökkuþaðý SBS deneme sýnavýna ilgi yüksek oldu Öðrenci velileri, SBS provasýnýn çocuklarý için önemli olduðunu, bu nedenle Gökkuþaðý Okuma Salonu öðretmen ve idarecilerine memnuniyetlerini ifade ettiler. Gökkuþaðý Mimar Sinan Okuma Salonu Müdürü Mehmet Özdemir ise "8 Haziran'da yapýlacak olan SBS sýnavý öncesinde böyle bir prova gerçekleþtirdik. Sýnava geç gelen, yanýnda nüfus cüzdaný, sýnav giriþ belgesi bulundurmayan öðrencilerimizi sýnava almadýk. Kýsacasý sýnavda hangi kurallar geçerli ise burada onu uyguladýk. Saat 10.00'da baþlayan sýnavýmýz itibari ile sorunsuz bir þekilde sona erdi. Bu tarz uygulamaya önümüzdeki yýllarda da devam edeceðiz. Bu sýnav sayesinde öðrencilerimiz tecrübe kazanacak ve eksiklerini görecektir. Bu uygulamanýn yapýlmasýnda bizlere yardýmcý olan baþta Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Halk Eðitim Müdürlüðü ve 23 Nisan Ýlkokulu idarecilerine ve emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" dedi.

6 HABER TEK 6 "Milletimizin iyi niyetli ve haklý talepleri provoke ediliyor" Hitit Gençlik Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Hakan Velidedeoðlu Gezi parkýnda baþlayan ve sonrasýnda devam eden olaylara tepki gösterdi. Konu hakkýnda yayýmladýðý basýn açýklamasýnda, "Günlerdir ülkemizde bir hezeyan ve akýl tutulmasý Taksim Gezi Parký sarmalýnda devam edegelmektedir" diyerek baþlayan Hakan Velidedeoðlu, " Milletimizin iyi niyetli haklý taleplerini sivil itaatsizlik eylemleriyle ortaya koymasýný fýrsat telakki eden, protestolarý olumsuz noktalara sürüklemek isteyen kötü gayeli mihraklarýn hizmetçileri, milletimizi provake ederek çýkar elde etme hesaplarýna giriþmiþ bulunmaktadýrlar. Bu hususlarýn altýný özellikle çizerek ülkemize, vatanýmýza ve milletimize yöneltilen tehditlerin ve tehlikenin farkýnda olup olmadýðýmýzý hep birlikte sorgulamamýz gerektiðine inanýyoruz" dedi. "Kabuðunu kýrmakta olan bir Türkiye'yi kimsenin istemeyeceði hepimizin malumudur. Ancak bunun yanýnda iç dengeler açýsýndan milletiyle barýþýk, paylaþýmcý ve milletinin düþünceleri doðrultusunda hareket eden birbirini ötekileþtirmekten çok birleþtirici ve sevgi dili kullanan bir yönetim modelinin de benimsenmesi, Türkiyelilik kavramýnýn içini dolduracaðý gibi geliþme ile güçlenmenin devamý açýsýndan birincil nitelikte temel dayanak olacaðýna inanýyoruz" diyerek açýklamasýna devam eden Velidedeoðlu, "Mevcut siyasi iradenin, son günlerde yaþanan iyi niyetli protestolardan gerekli dersleri çýkaracaðýný da umuyoruz. Taksim gezi parký protestolarý ve birçok ilde gerçekleþen destek eylemlerini derinlemesine analiz ettiðimizde, daha çok buradan yabancýlarýn "Taksimden Tahrir çýkarma arzusu" ve tul-i emellerine direkt olarak þahit oluyoruz. Yabancý basýnýn ve AB'nin yaklaþýmlarý izlendiðinde daha önceki zamanlarda da yaptýklarýna benzer þekilde el ovuþturarak, sevinç ve alkýþ içinde, tahrik edici ve provokasyon ile yýkýmlara ortam saðlayýcý direk mesajlar gönderdiklerini görmüþ bulunuyoruz. Gözlerinin içi gülüyor nedendir!!! bilinmez. Burada dikkat edilmesi gerekenin haklý tepkilerin baþkalarýnýn / dýþ mihraklarýn ekmeðine yað sürmemesi, vatanýmýz ve milletimiz ile her daim Türkiye'nin kaybetmemesi gerekliliðidir. Gördük ve biliyoruz ki bu tür havalarda Lawrence'ler ortalýkta sinsice fýrsat kollarlar. Puslu havada ansýzýn beliriverirler sahiplerine tam itaat ile. 100 yýl önce de 33 yýl önce de Çorum'da, Sivas'ta, Maraþ'ta milletimizi hain provokasyonlarýnýn tam ortasýna ittiler. Kardeþi kardeþe vurdurmada pek maharetlidir onlar. Aradan sýyrýlýp ülkemizin ve yediden yetmiþe baðýrlarýmýzýn yanýþýný duvara yaslanýp malboro ya da sarma cigara tüttürüp keyif çatarak izlerler. Sonrada topraklarýmýzýn, doðal zenginliklerimizin ganimet edileceði aný beklerler. Çok yazýk ki Musulumuz Kerkük'ümüz misali. Bu yüce millet, bu alçak filmi artýk ezberinde tutmakta ve dört bir coðrafyadan renklerini ve bayraklarýný çok iyi tanýdýðýmýz bu vataný parçalamak için ceplerinde cetvel ile sýrtlan gibi dolaþan Lawrence'lerin farkýndadýr ve asla bu oyunlara müsaade etmeyecektir. Milletimizin yaþadýðý acýlar üzerine politik hesap ve irade tesisi hayalinde olan tüm siyasi cephelere takkelerini önlerine koyarak düþünmeleri gerektiði günleri yaþýyoruz. Milletimiz, bu düzenbazca dýþ mihraklarca kurgulanmýþ sahte kavga iklimini nefret diliyle çoðaltmak yerine, severek yok edeceðini geçmiþ tecrübelerinden çok iyi bilmektedir. Mümkünse 1980 sonrasý yetiþen yeni neslimize, genç ve çocuklarýmýza bu ayný kahredici oyunlar ve tezgahlardan edindiðimiz tecrübelerimizi, yaþanmýþlýklarýmýzý, acýlarýmýzý ve hep birlikte kaybediþlerimizi tekrar tekrar anlatalým ki kahpe rüzgar bir daha geçmesin hepimizin ve bu ülke çocuklarýnýn arasýndan. Türkiye ciddi bir devlettir. Yüce milletimizin itidal ve saðduyusu en büyük güç olup sevgi dolu, daha daha mutlu müreffeh yarýnlar hepimizi beklemektedir. Bu bilinç ile Türkiyemiz'e olan inançlarýmýzý yeniden donanarak ülkemizi, vatanýmýzý, milletimizi þimdi daha çok sevme zamaný olduðu bilinci ile milletimizi soðukkanlý, saðduyulu ve gözü açýk olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandý. Þekerbank Sungurlu Þubesi'nde "Altýn Günü" Yumurta Ýlkokulu Amasya'yý gezdi Çorum Yumurta Ýlkokulu öðrencileri sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamýnda Amasya'yý gezdiler. Geziye müdür yardýmcýsý Ahmet Þen, Sosyal Bilgiler öðretmeni Elvan Seçer, Görsel Sanatlar Öðretmeni Demet Celep, Okul Rehber Öðretmeni Necibe Kaplan ve öðrenciler katýldý. Amasya'nýn tarihi ve turist yerlerini gezen öðrenci ve öðretmenler dönüþte ise Merzifon Fen Lisesini, Kara Mustafa Paþa Camiini ziyarete ettiler. Þekerbank'ýn 0.01 gram altýnýn bile deðerlendirildiði küçük tasarrufa yönelik "Tasarrufun Altýn Günü" uygulamasý 6-7 Haziran tarihlerinde Þekerbank Sungurlu Þubesi'nde gerçekleþtirilecek. Uygulama kapsamýnda, hangi ayarda olursa olsun bilezik, yüzük, kolye, çeyrek altýn, küpe gibi her türlü ziynet altýnýný Þekerbank Sungurlu Þubesi'ne getirenler, bu ziynetlerini 24 ayar deðerinde altýn olarak Vadesiz Altýn Hesaplarý'nda biriktirebilecekler. Tasarruf sahipleri, 6-7 Haziran tarihlerinde Þekerbank Sungurlu Þubesi'ne ziynet altýnlarýný getirerek, iki gün sürecek "Tasarrufun Altýn Günü" uygulamasýna katýlabilecekler. Ýstanbul Altýn Rafinerisi eksperleri, ziynet sahibinin her türlü altýnýnýn 24 ayar 995/1000 saflýkta gram karþýlýklarýný belirleyecek ve bu altýnlar, tasarruf sahibinin banka nezdinde açýlan Vadesiz Altýn Hesabý'na yatýrýlacak. Tasarruf sahipleri, saklama ve çalýnma riski olmadan istedikleri zaman Vadesiz Altýn Hesaplarý'na ekleme yapabilecek ve altýna dayalý iþlemlerini bu hesap üzerinden gerçekleþtirebilecekler. Söz konusu hesaba yapýlacak ekleme 0.01 gram ve katlarý þeklinde olabilecek. Hesap sahipleri diledikleri zaman yine ayný þekilde ihtiyaçlarý olduðunda ihtiyaçlarýný bu hesaptan 0,01 gram ve katlarý bazýnda altýn karþýlýðý TL olarak karþýlayabilecekler. Tasarrufun Altýn Günü uygulamasýyla küçük yatýrýmlarý teþvik ederek yastýk altý birikimleri ekonomiye kazandýrma amaçlarýný vurgulayan Þekerbank Sungurlu Þube Müdürü Atilla Cesur, "Altýný getirisiyle alakalý olduðu kadar geleneksel olarak da bir birikim tercihi olarak gören tabana yaygýn müþteri profilimizi, þimdi de bu yeni ürün ve hizmetimizle desteklemeye devam ediyoruz" dedi. Cesur, sözlerine þöyle devam etti: "Müþterilerimiz ya da müþterimiz olmak isteyen herkes, binbir emekle tasarruf ettikleri ziynet altýnlarýný, þimdi çalýnma, kaybolma riski olmadan bankamýz güvencesinde biriktirebilecekler. 'Anadolu Bankacýlýðý' misyonumuz ve 70 il ile 92 merkez dýþý ilçedeki yaygýn þube aðýndan gelen gücümüzle tabana yaygýn tasarrufu teþvik etmeyi hedefliyoruz." Cesur'dan Yýldýrým'a tebrik ASKOM Osmancýk'ta toplandý Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Duran Cesur ve Ýl Müdür Yardýmcýsý Ali Þahan SMMMO Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Baþkan Yardýmcýsý Ali Can Doðan, Oda Sekreteri Hakký Koþar, Sayman Mehmet Çetinkaya ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Metin'de hazýr bulunduðu ziyarette SGK Ýl Müdürü Duran Cesur tekrar ayný göreve seçilmesinden dolayý Muzaffer Yýldýrým ve yönetim kurulunu tebrik etti ve baþarýlarýnýn devamýný diledi. SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Duran Cesur ile Ali Þahan'a teþekkür etti. Acil Saðlýk Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) 2013 yýlý 2'nci Acil Saðlýk Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu Toplantýsýný Osmancýkta yaptý. Ýl genelindeki hastanelerin acil servisleri ile Ýl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi arasýndaki koordinasyon ve hizmet standartlarýný belirlemek, karþýlaþýlan sorunlarla ilgili olarak deðerlendirme yapmak üzere Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya Kamu Hastaneleri Birliði Ýl Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, Halk Saðlýðý Müdürü Uzm.Dr.Tuncer Kýlýç, Ýl Saðlýk Müdür Yardýmcýlarý, Þube Müdürleri ve Hastane Baþhekimleri katýldý. Toplantý sonrasýnda ise ilçe de inþasý devam eden hastane de incelemelerde bulunuldu.

7 HABER 7 "Bayat'ýn potansiyeli öne çýkarýlmalý" Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Yýldýrým ve beraberindeki heyet TSO'yu ziyaret ettiler. Ünlü, ziyarette yeniden Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkanlýðý'na seçilen Çetin Baþaranhýncal'ý tebrik ederek görevinde baþarýlar diledi. Ziyarette, Bayat'ýn, Çorum'un beþinci büyük ilçesi olduðu ve ilçenin tarýmda 'Týmarlý Sulama' projesi ile büyük bir geliþim yakaladýðýndan bahsedildi. Bu proje ile Bayat, Ýskilip ve Uðurludað ilçelerinin arazilerinin büyük bir bölümü sulu tarýma kavuþacaðý ve artýk "Kýzýlýrmak akýyor Çorumlu bakýyor" sözünün tarihe karýþtýðý ifade edildi. Bu projenin Çorum, özelde ise Ýskilip, Bayat ve Uðurludað'da yaþayan on binlerce aile ve tarým alanýnda çalýþan insanlarý için dev bir adým olduðu ve Bayat'ta tarýmýn daha fazla geliþmesi ve bilinçli tarým için zirai alanda bir meslek yüksek okul taleplerinin olduðunu belirten heyet, Bayat'ta yaþanan olumsuz göçün önüne geçebilmek için birçok çalýþmaya imza attýklarýný ve Bayat'ýn Çorum-Çankýrý illeri arasýnda sýkýþmýþ ve geliþmek için çabalayan bir ilçe olmasýna raðmen aktif bir nüfusa sahip olduðunu bu nüfusun geliþimi ve daha fazla göçün yaþanmamasý için çabaladýklarýný belirttiler. Bayat'ýn tarýmsal ve hayvansal gücü baz alýndýðýnda ilçeye Ticaret Borsa'sý kazandýrýlmasý noktasýnda bir taleplerinin olduðunu ifade eden heyet, Bayat'ýn sert buðdayda Konya'dan sonra 2. sýrada olduðunu ifade ettiler. Ýlçede saatte 1 ton bulgur üretimi yapýlabilen ve bölgede tek olan bulgur fabrikasýnýn hizmete baþladýðýný ve bu noktada bu potansiyellerin deðerlendirilmesi gerektiðini belirttiler. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da Bayat'ýn geliþiminden duyduðu memnuniyeti belirterek, Bayat'ýn sahip olduðu potansiyelin biraz daha ön plana çýkartýlmasý gerektiðini ifade etti. Baþaranhýncal, bu noktada olumlu geliþmelerden örnek alýnarak Bayat'ýn gündemde daha fazla yer almasýnýn saðlanmasý gerektiðini ve bunun için gereken desteði vermeye çalýþacaklarýný belirtti. Baþaranhýncal, Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü'ye ve beraberindeki heyete ziyaret dolayý teþekkür ederek sözlerini tamamladý. Hitit Gençlik "Yýlýn SKT"sý seçiminde üçüncü oldu Bektaþ'tan Baþaranhýncal'a tebrik Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, Baþkan Yardýmcýsý Hasan Kýlýçarslan beraberin de bir heyetle TSO'yu ziyaret ettiler. Çorum TSE Ürün Belgelendirme Müdürü Arslan Karaköse'nin de eþlik ettiði ziyarette, Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, yeniden Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkanlýðý'na seçilen Çetin Baþaranhýncal'ý tebrik ederek görevinde baþarýlar diledi. Ziyarette, kardeþ iki oda kuruluþunun Çorum için birlik içerisinde çalýþacaklarý ifade edildi. Bugüne kadar bu þehirde var olan hep birlikte, uyum içerisinde Çorum çýkarlarý için çalýþma geleneðinin bozulmayacaðý, yeni dönemde de çalýþmalarýn ayný þekilde devam edeceði mesajý da verildi. Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, bir önceki dönem Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn yönetim kurulunda yer aldýðýný, yönetim kurulu üyeliði boyunca hem Odayý tanýma fýrsatý yakaladýðýný hem de birlikte bir uyum içerisinde çalýþtýklarýný belirterek, bu ortamýn kendisi ve ekibine bir avantaj oluþturduðunu ve elde etmiþ olduðu kazanýmlarý bundan sonra Borsa için birliktelik içerisinde yapmaya çalýþacaðýný dile getirdi. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ise "Çorum gibi bir þehirde Ticaret Borsasý da ekonominin temel etkili kurumlarýndan birisi olmalýdýr. Borsa'nýn görev alanýna giren konularda kentimizde büyük potansiyel bulunmaktadýr. Çorum Ticaret Borsasý'nýn çalýþmalarýnda, Ticaret ve Sanayi Odasý her zaman destekçisi olacaktýr. Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkanlýðý'na seçilen Ali Bektaþ'ý tebrik ediyor yeni görevinde baþarýlar diliyorum" dedi. Çetin Baþaranhýncal, Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu'na ziyaretten dolayý teþekkür etti. HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi. Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nden yapýlan açýklamada, Taksim'den tüm yurda yayýlan halk tepkilerinin risk taþýmaya baþladýðýna dikkat çekilerek, "Zira, marjinal gruplar, halkýn sesini duyurabilmek için sokaða çýkmasýný, kendi ideolojik eylemleri için fýrsat bilirler. Gerçekte sahip olmadýklarý kitlesel güce bu sayede kavuþmuþ gibi görünmeye çalýþýrlar" denildi. Dernek yönetiminin açýklamasý þöyle: "Demokratik tepki biçiminde baþlayan toplumsal olaylarýn yörüngesinden çýkýp þiddet ve çatýþma boyutuna varmasýnda en büyük etkenlerden biri, sorumlu mevkidekilerin anlayýþsýzlýklarý, tahrik edici beyanlarý ve orantýsýz güç kullanmalarý ise diðer büyük etken de, demokratik haklarýný kullanan masum insanlarýn arasýna sýzan marjinal gruplarýn yapacaklarý provokasyonlardýr. Zira, marjinal gruplar, halkýn sesini duyurabilmek için sokaða çýkmasýný, kendi ideolojik eylemleri için fýrsat bilirler. Gerçekte sahip olmadýklarý kitlesel güce bu sayede kavuþmuþ gibi görünmeye çalýþýrlar. Taksim'den dalga dalga tüm yurda yayýlan samimi halk tepkileri de, bu riskleri taþýmaktadýr. Kabul edilmelidir ki, ülkeyi yönetenler, yatýþtýrýcý olmak yerine 'dediðim dedik' anlayýþlarýný sürdürerek gerginliðin týrmanmasýna hizmet etmekte, adeta yangýna körükle gitmektedirler. Radikal unsurlar ise bu fýrsatý deðerlendirmek üzere hemen iþbaþý yapmýþlardýr. Temiz duygularla, tam demokratik ölçülerde ve uygarca sürdürülen halk gösterilerinin, gereksiz þiddet ve hýrçýn davranýþlarla gölgelenmesi, halkýn gözünde mahkum olarak itibarsýzlaþmasý ve amacýndan uzaklaþmasý sonucunu doðurmaktadýr. Çorum'da üç gündür ortaya konulan eylemler, gerçekten demokratik bir olgunluk içinde sürdürülmüþ, ilimizin yöneticileri ve polis de, azami anlayýþ ve hoþgörüyle, sabýrla tam bir saðduyu örneði sergilemiþlerdir. Yaþananlarýn birebir tanýðý gazeteciler olarak, 'iþte demokrasi budur' diyor, Valimizden Garnizon Komutanýmýza, Emniyet Müdürümüzden en alt birimdeki polis memurumuza kadar tüm güvenlik sorumlularýmýza, o arada engin saðduyusu ile demokrasi kültüründen örnekler sergileyen Çorum halkýmýza takdirlerimizi, teþekkürlerimizi ifade etmek istiyoruz." H i t i t Gençlik Derneði "Ulusal Gençlik Parlamentosu Yýlýn SKT"sý seçiminde Türkiye üçüncüsü oldu. Hitit Gençlik Derneði Baþkaný Mustafa Demir konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Hitit Gençlik Derneði olarak Ulusal Gençlik Parlamentosu 9. olaðan genel kurul toplantýsýnda 64 ilden 129 üye kuruluþ ile 245 delegenin katýlým saðladýðý "Finansal Bilinç Zirvesi" baþlýðýyla Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Ankara Dedeman Otelde gerçekleþtirilen programda ilimizi temsil ettik. Gençlik meclisleri ve sivil toplum kuruluþlarýndan iki temsilcinin katýldýðý Finansal Bilinç Zirvesinde þehrimizi ve derneðimizi Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýmýz Ayþegül Eker ve gönüllü üyemiz Burhan Demigan temsil etmiþtir. Birleþmiþ Milletler kalkýnma önceliði doðrultusunda gençlerin karar mekanizmalarýnda söz sahibi olmasý ve gençlik alanýnda çalýþmalar yapan Ulusal Gençlik Parlamentosu, her yýl Gençlik Haftasýnda düzenlediði genel kurula 64 ilden; 43 Gençlik Meclisi, 44 Gençlik alanýnda faaliyet gösteren STK, 42 Öðrenci topluluðu ile çok sayýda davetli katýldý. "Bizler yalnýzca geleceðin liderleri deðil, bugünün de ortaklarýyýz." Sloganýnda yola çýkan UGP genel kuruluna dernek olarak bizde katýlým saðladýk. 4 gün süren genel kurul ve finansal bilinç zirvesinde atölye çalýþmalarý, eðitimler ve birçok etkinlikler düzenlendi. Ayrýca Türkiye'nin dört bir tarafýndan gelen katýlýmcýlar tarafýndan illerini, yörelerini, kültürlerini tanýtýcý, tanýtým stantlarý açýlýþý gerçekleþtirildi. Bizde kültür ve tarih þehri olan memleketimiz Çorumu tanýtýcý standýmýz ile yerimizi aldýk. Genel Kurulun üçüncü gününde 245 delegenin oylarý ile yýlýn en iyi STK' sý seçimini yaptýk. 44 sivil toplum kuruluþu içerisinde aday olduðumuz "Yýlýn STK'sý" dalýnda, Hitit Gençlik Derneði olarak Türkiye 3.sü seçildik. Yaptýðýmýz proje, faaliyet ve çalýþmalarýmýz sonucunda elde ettiðimiz bu gurur verici baþarýyý aslýnda üyelerimiz ve Çorum gençliðine borçluyuz. Bu baþarýda oylarý ve teveccühüyle destek veren UGP ailesine, 64 ilden katýlan delegelere, dernek üyelerine ve emeði geçen herkese teþekkür eder, yeni seçilen UGP yürütme kurulu üyelerini de tebrik eder ve diðer gençlik alanýnda faaliyet gösteren STK'lara baþarýlar dilerim" dedi. Kadýn Kültür Merkezleri inþaatlarý tam gaz Çorum Belediyesi tarafýndan yapýlan Kadýn Kültür ve Sanat Merkezleri'nin yapýmý tüm hýzýyla devam ediyor. Mimar Sinan, Ulukavak, Bahçelievler ve Akkent Mahallelerinde yapýmý devam eden Kadýn Kültür Merkezleriyle kadýnlar önemli bir merkeze kavuþacaklar.çorum Belediyesi tarafýndan kadýnlarýn eðitim, spor, eðlence ve diðer sosyal aktivitelerinin karþýlanmasý ve çocuklarýn okul dýþýndaki zamanlarýnýn en verimli þekilde deðerlendirilmesi amacýyla inþa edilen Kadýn Kültür ve Etüd Merkezlerinin inþaatlarý hýzla ilerlediðini belirten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, inþaatlarýn tamamlanmasýyla birlikte merkezlerin kadýnlara önemli hizmetler sunacaðýný belirtti.þu an 4 ayrý merkezde inþaat çalýþmalarý devam eden Kadýn Kültür Merkezlerinin her birinde kadýnlara yönelik kurslar ile aerobik ve kondisyon salonu, çocuk oyun alaný, kafeterya, seminer salonu ve dersliklerin bulunacaðýný aktaran Baþkan Külcü, "Hizmeti hemþehrilerimizin ayaðýna götürüyoruz. Kadýn hemþehrilerimiz bu merkezlerde bilgisayar, enstrüman, diksiyon, giyim, taký tasarým ve geleneksel el sanatlarý gibi kurslara katýlabilecekler. Bunun yanýnda spor yapma imkâný da sunulacak kendilerine. Merkezlerimizde öðrencilerimizin ödev takibi, branþ öðretmeni ve rehber öðretmenler kontrolünde düzenli þekilde yapýlacak. Kadýn Kültür ve Sanat Merkezlerimiz çocuklarýmýzýn geleceðini düþünerek hazýrlanmýþ merkezler olacak" dedi.

8 YAÞAM Taþtan dolayý böbrek Kayýplarý yaþanmasýn 8 Esneme Günün birinde Hoca bir köye gitmiþ. Akþam olmuþ. Hoca'yý köy odasýna almýþlar. Hiç kimse de bir ikramda bulunmamýþ. Hoca iyice Kelime Avý acýkmýþ. Karný açlýktan zil çalmaktaymýþ. O sýra birisi sormuþ: " Hocam, insan neden esner? " Hoca: " Vallahi ya açlýktan ya da uykusuzluktan" demiþ. O sýra Hoca esnemiþ. Esnemesinin ardýndan karnýný tutarak: " Ama benim uykum yok!" demiþ. Günün Sudoku Bulmacasý Þifa Üniversitesi Bornova Eðitim Araþtýrma Hastanesi Üroloji Uzmaný Yrd. Doç. Dr. Ali Feyzullah Þahin, Türkiye'de teþhis ve tedavi teknolojilerinin çok geliþtiðini belirterek, "Taþtan dolayý artýk böbrek kayýplarý yaþanmasýn." dedi. Böbrek taþý dolayýsýyla organ kayýplarýna geliþmiþ ülkelerde pek rastlanmadýðýna dikkat çeken Þahin, "Hazýr gýdalar, daha tuzlu gýdalar, daha fazla protein ve daha az hareketli yaþam, daha kilolu ve yaðlý bir toplumda daha fazla böbrek taþý görülüyor. Üstelik Avrupa bölgesinde Türkiye, böbrek taþýnýn oldukça sýk görüldüðü bir ülke. Irsi olarak veya suyla, gýdalarla ilgili olarak böyle bir özelliðimiz var. Eskiye oranla böbrek taþlarýnýn tespiti çok kolay. Böbrekteki çok karýþýk, zor taþlarý bile hiç kesi yapmaksýzýn, endoskopik geliþimsel ameliyatlarla çözmek mümkün." þeklinde konuþtu. AMELÝYAT KORKUTMASIN Ameliyattan korkan hastalarý da rahatlatan Yrd. Doç. Dr. Þahin, "Böbreðin içini dolduran taþlarý dahi bir kalem kalýnlýðýnda delik açarak kýrýp alabiliyoruz. Gittikçe geliþen cihazlarla ve yeni görüntüleme teknolojileriyle doðal deliklerden böbrek içinde oluþan taþlarý kýrmak da mümkün hale geldi." dedi.þahin, böbrekte taþ oluþumunun önlenmesi hakkýnda ise þunlarý söyledi: "Hastalýk yüzde 100 genetik deðil ama ailesinde taþ öyküsü olanlarýn olasýlýðý daha yüksek. Aðrý sýzý olduðunda vakit kaybetmeden doktora gitmeleri gerekir, çünkü taþlar bazen fazla belirti vermeden böbrekleri bozabiliyor. Riskli grupta olsun olmasýn herkes bol su içmeli. Belli aralýklarla gözle de olsa idrarýn rengini ve miktarý kontrol edilmeli. Ýdeal ölçü, günde 1,5 litre idrar çýkarmaktýr. Bu da altý yedi kere çýkmak demektir. Eðer miktar 1 litrenin altýna düþüyorsa böbrek zorlanýyor demektir; yarým litrenin altýna düþüyorsa bu çok sýkýntýlý bir duruma iþaret eder." BELÝRTÝLERÝ Her böbrek taþýnýn aðrý sýzý yapmayabildiðine dikkat çeken Ali Feyzullah Þahin, buna raðmen bazý belirtileri olduðunu vurguladý: "Aðrý yapmayan taþlar da belli aralýklarla kanamaya sebep olup idrarýn rengini deðiþtirebiliyor. Kan görünmese bile idrarda bir koyulaþma, bulanýklýk þeklinde kendini belli eder. Bazen þiddetli kanamalarda kýrmýzý renkli idrar da görülebilir. Çok þiddetli aðrý yaptýðý gibi yanlarda ara ara devam eden daha hafif aðrýlar da taþ belirtisi olabilir. Ayrýca bulantýya yol açabiliyor. Zaten bir hasta, idrar yolu enfeksiyonu ve ateþ gibi þikayetlerle bize gelmiþse mutlaka böbrek taþýna da bakarýz." AÇIK AMELÝYAT ÞART DEÐÝL Taþ kýrma ameliyatlarýnýn neredeyse yüzde 99'unu kapalý yaptýklarýný belirten Yrd. Doç. Dr. Þahin, þöyle devam etti: "Taþ kýrma ameliyatlarýnýn yüzde 99'unu, kapalý dediðimiz minimal invaziv yöntemle yapýyoruz. 10 santimetrelik bir kesi yerine, 1 santimetrelik bir delikten ameliyat ediyoruz. Bazen de hiç delik açmadan, doðal idrar yolu deliklerini kullanabiliyoruz. Tehlikeyi, taþýn boyutundan ziyade bulunduðu yer arttýrýyor. Örneðin böbreðin tam çýkýþýný týkamýþ 5 milimetrelik küçük bir taþ, geyik boynuzu gibi böbreðin içine yayýlmýþ ancak idrar çýkýþýna izin veren çok büyük taþlardan daha tehlikeli olabiliyor." AMELÝYATSIZ ÇÖZÜM DE MÜMKÜN Hastanýn ameliyat olmadan da böbrek taþlarýndan kurtulma þansý olduðunu belirten radyoloji uzmaný Mehmet Çiçek ise, "Taþlarýn 2 santimetreyi aþmamýþ olmasý gerekiyor. Kýsaca ESWL dediðimiz, extracorporeal shock wave lithotripsy yöntemle yoðunlaþtýrýlmýþ ses dalgasýný taþýn üzerine odaklayarak kýrýyoruz. Bu iþlem, 45 dakika kadar sürüyor. Taþýn durumuna göre birkaç seans tekrarlamak gerekebiliyor. ESWL yönteminde yara veya kesi yok. Hasta, taþ kýrma seansýndan sonra iþine dönüp kaldýðý yerden hayatýna devam edebiliyor." dedi.(cýhan) Kalp kapakçýðýnda 'tamir' dönemi 20:00 19:50 Seksenler Ergun ve Nazlý yý samimi halde görüp, sevgili olduklarýndan þüphelenen komþu Nurten Rukiye yle konuþmaya karar verir. Rukiye, Nurten in dedikleri üzerine Nazlý nýn peþine düþer. Öte yandan bütün bu olanlardan haberi olan Nazlý, artýk Ergun la görüþmeye korkar olmuþ, ondan uzaklaþmaya karar vermiþtir! Rukiye nin takibine yakalanan Ergun un ise baþka bir planý vardýr! Gülden le evlenip Amerika da yaþamayý planlayan Tamer, nikâh davetiyelerini mahalleye getirince ortalýk karýþýr. Benim Ýçin Üzülme Karadeniz in iki köklü ailesinin oðullarý, kan kardeþler Niyazi ve Harun, babasýyla birlikte Karadeniz e mevsimlik iþçi olarak gelmiþ olan dünyalar güzeli doðulu kýz, Buke ye aþýk olur. Bu aþk, iki aileyi de sonu gelmez acýlara sürükler ve geri dönülmez bir çatýþmanýn fitilini ateþler. Diðer yandan, Avcýoðlu ailesinin yýllardýr evinden uzak kalan baþarýlý ve yakýþýklý oðlu Sinan, onu öz oðlu gibi seven maden kralý Þahin Yýlmaz ýn genç ve güzel eþi Kýlýçoðlularý'ndan Bahar la tanýþacaktýr. Þahin in iþlerinin baþýna geçirmek istediði Sinan ve karýsý Bahar ý, iki ailenin aklýna bile getirmek istemeyeceði çok farklý bir gelecek bekliyordur. 20:00 Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Kartal Koþuyolu Yüksek Ýhtisas Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi nden Doç. Dr. Cengiz Köksal, daha çok genç kadýnlarda görülen ve doðuþtan gelen kalp kapaðýnýn çökmesi, çocukluk döneminde geçirilen ateþli romatizma ve yaþlýlýkta doku zayýflamasý sonucu ortaya çýkan mitral kapak problemlerinde kapaðý deðiþtirmek yerine tamir etmenin daha ideal olduðunu söylüyor. Ýdeal kalp kapaðý hastanýn kendi kapaðýdýr. Ameliyattan ziyade önce hastanýn kapaðýný tamir etmeye çalýþmak, hem kapak deðiþimlerine göre hastanýn ömrünü uzatýyor hem de hastayý doktora baðýmlýlýktan kurtarýyor. diyen Köksal, 60 yýldýr kapak deðiþtirme ameliyatlarý yapýlmasýna karþýn hâlâ ideal kapaðýn bulunamadýðýna dikkat çekiyor. AÝLE SAÐLIK SERVÝSÝ Salih Kuþu Hem Derin in tuttuðu seri katilden hem de Dengir in karýsý Cansu ile basýlmasýndan son anda kurtulan Bahtiyar, rahat bir nefes alýr. Derin, kocasý Salih in davranýþlarýndan þüphelenir ve onun, arkasýndan çevrilen iþlerden haberi olduðunu düþünür. Durum karþýsýnda panik olan Derin ile Kubilay ýn yeni bir planý vardýr. Diðer tarafta Bahtiyar ýn gerçek ailesi, eski mahallelerinden gelen sünnet töreni daveti üzerine hazýrlýklara baþlar. Fakat mahalleliye gelen haciz memurlarý, sürpriz bir þekilde mahalle halký ile Salih Bey i yani Bahtiyar ý karþý karþýya getirir. Sýla Gençoðlu Sýla, 17 Haziran 1980'de Denizli'de doðdu. Ýlkokulu Denizli'de okuyan þarkýcý, ortaokul ve lise öðrenimi için Ýzmir'e anneannesinin yanýna yerleþti. Ýlk sahne çalýþmalarýna Ýzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde baþladý ve Türk Halk Müziði ile Türk Sanat Müziði korolarýnda korist ve solist olarak görev aldý. Lise ikinci ve üçüncü sýnýflarda özel þan derslerine baþladý. Ýzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçýlarýndan Sabahat Tekebaþ ile þan ve ses eðitimi uzerine çalýþtý.1998 yýlýnda yüksek öðrenimi için Ýstanbul'a geldi. Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransýz Dili ve Edebiyatý Bölümü'nde bir sene okudu, daha sonra Ýstanbul Bilgi Üniversitesi Caz Vokal Bölümü'ne geçiþ yaptý. Bu dönemde, Afyon Caz Festivali'nde Neþet Ruacan, Nedim Ruacan ve Nezih Yeþilnil'den oluþan caz orkestrasýnda solist olarak görev aldý. Nükhet Ruacan'la ses eðitimi üzerine çalýþtý ve yine okul döneminde, daha sonralarý albümlerinde sanatçýya önemli katkýlar yapan müzisyen Efe Bahadýr'la da tanýþtý. Kýsa bir sürenin ardýndan Kenan Doðulu ile tanýþarak onun yedi sene vokalistliðini yaptý. Ayrýca Sýla'nýn yaptýðý besteler ve yazdýðý þarký sözleri Ferhat Göçer (Vur kadehi Ustam) Kenan Doðulu (Boðaziçi) Emel Müftüoðlu (Aðla Aðla) gibi birçok ünlü sanatçýnýn albümlerinde yer aldý. Geniþ kitleler onun sesiyle ilk kez Sezen Aksu ile yaptýklarý ve "Sýla" dizisinin þarkýsý olan ortak besteleri "Sýla/Töre" sayesinde tanýþtý. Kariyeri Ýlk albüm dönemi Þarkýcý, 2007 yýlýnda kendi adýný taþýyan ilk albümünü çýkardý. Ozan Doðulu, albümün prodüktörü olarak yer aldý. Hareketli çýkýþ þarkýsý "...Dan Sonra"nýn sözleri Sýla Gençoðlu imzasý taþýrken, müziði ve düzenlemesi Ozan Doðulu ya aittir. Albümün stüdyo aþamasýnda da desteðini eksik etmeyen Kenan Doðulu da vokali ve dikkat çekici rap düetiyle þarkýyla eþlik etti. Albümde bir tanesi Gözde Kansu yla, bir tanesi de Sezen Aksu yla ortak olmakla birlikte tüm þarký sözleri Sýla ya aittir. PATLICANLI VE PEYNÝRLÝ MÝLFÖY Cevizin kabuðunu kýrýp özüne Ýnmeyen, cevizin hepsini kabuk zanneder. Gazali Malzemeler 1 Paket Milföy 1 Adet Büyük Patlýcan 2 Adet Küçük Domates 1 Çorba Kaþýðý Margarin 3-4 Sap Maydanoz 3-4 Sap Dereotu 6 Adet Yeþil Zeytin 6 Adet Siyah Zeytin 1/2 Su Bardaðý Rendelenmiþ Beyaz Peynir 1 Çay Kaþýðý Kýrmýzý Pul Biber Tuz Üzerine: 1 Adet Yumurtanýn Sarýsý Yemeðin Tarifi Patlýcan ve domateslerin kabuðunu soyun. Tavla zarý iriliðinde doðrayýn. Tavaya 1 çorba kaþýðý margarini alýn. Margarin eridikten sonra patlýcan ve domatesleri ekleyin. Patlýcan yumuþayana dek piþirin. Tuzunu ayarlayýn. Tavayý ateþin üzerinden alarak, soðumaya býrakýn. Bu arada maydanoz ve dereotunu ince ince kýyýn. Yeþil ve siyah zeytinleri ince doðrayýn. Yarým su bardaðý rendelenmiþ beyaz peynir ve 1 çay kaþýðý kýrmýzý pul biberi ekledikten sonra harmanlayýn. Hazýrladýðýnýz peynirli karýþýmý patlýcanlý karýþýma ekleyin.1 adet milföy hamurunun içine hazýrladýðýnýz içten bir miktar koyun. Çaprazlama iki ucunu ortada birleþtirin. Malzemeler bitene dek bu iþlemi tekrarlayýn. Milföylerin üzerine yumurtanýn sarýsýný sürün. Önceden ýsýtýlmýþ orta ýsýlý fýrýnda milföyler kabarýp kýzarana dek piþirin, servis yapýn. 06:30 Avrupa yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar Duymasýn 17:45 Kim milyoner Olmak Ýster? 19:00 Ana haber 20:00 Benim Ýçin Üzülme Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:00 Türk Filmi 21:00 Haber Saati 22:00 Altýn Yumruk Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar (Tekrar) Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Ana Haber Spor Sayfasý 20:00 Salih Kuþu 22:30 Pis Yedili 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki Yedi Numara Leyla ile Mecnun Haber Spor Tacir Banker Bilo Yerli Film Dizi Klip 19:40 Hava Durumu 19:50 Seksenler 23:00 Dizi Klip 23:05 Yol Ayrýmý Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:45 Ýki Dünya Arasýnda 19:55 Ekip 1 21:55 Osmanlýda Derin Devler

9 HABER Özgür-Der Çocuk Kulübü'nden yýlsonu etkinliði 9 Ýskilip'e 5 yýldýzlý hastane Geçtiðimiz yýlýn aralýk ayýnda yer teslimi yapýlarak inþaatýna baþlanan 100 Yataklý Ýskilipli Atýf Hoca Devlet Hastanesi'nin inþaatýnda sona yaklaþýlýyor. Uzun süredir devam eden çalýþmalarda þu ana kadar önemli bir mesafe kat edildi. Hastanenin kaba iþi tamamen bitirilirken hastanenin teslimi için gece gündüz çalýþan toplam 70 iþçi inþaatýn ince iþlere baþladý. Önceki gün hastane inþaatýný ziyaret eden AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Hastane Proje Müdürü Mehmet Erdal Baytok'tan inþaat ile ilgili bilgi aldý. Hastane ziyaretinde Ýl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Yapacak ve ilçe yöneticileri de yer aldý. Hastaneyi gezen AK Partililer, hastane inþaatýnýn hýzla devam ettiðini gördükleri için mutlu olduklarýný belirttiler. Hastane inþaatýyla ilgili bilgi veren Proje Müdürü Baytok ise inþaatta çalýþan 70 iþçinin deneyiminden faydalandýklarýný kaydetti. Ýþçilerin daha önce TOKÝ iþi yapmýþ iþçiler olduðunu aktaran Baytok, hastanenin kaba iþini çok kýsa bir sürede bitirip ince iþe geçtiklerini söyledi. Koçkaya ve beraberindekiler Baytok'u ve iþçileri çalýþmalarýnda baþarý dileyerek tebrik etti. Yeþilýrmak Havza Geliþim Projesi kapsamýnda yapýlan hastanenin arsa alaný 27 bin 386 metrekare, kapalý alaný 16 bin 256 metrekare ve oturum alaný da 4 bin 129 metrekareyi buluyor. Hastanenin iç ve dýþ cephe boyasýnýn önümüzdeki haftalarda yapýlacaðýný söyleyen Mehmet Erdal Baytok, boya seçiminin bu hafta içinde belli olacaðýný ve hemen boyama iþlerine baþlanacaðýný açýkladý. 100 Yataklý Ýskilipli Atýf Hoca Devlet Hastanesi'nin oldukça büyük olan hasta odalarý, beþ yýldýzlý otel odalarýný andýrýyor. Oturma alaný 35 metrekare olan odalarýn içerisinde banyo, tuvalet ve bir de mutfak bulunuyor. Bütün bunlarla odalarýn geniþliði 50 metrekareyi buluyor. Hastanenin bazý bölümlerinde ve odalarda yer alan banyo ve tuvaletlerin fayans çalýþmalarý da tamamlandý. Hastanenin en üst katýna büyük bir restoranýn yapýlacaðýný belirten Proje Müdürü Erdal Baytok, bu restoranýn hem hastane çalýþanlarýna hem de hasta yakýnlar ve ziyaretçilere hizmet vereceðini kaydetti. Restoranda hastane çalýþanlarýna günlük 3 öðün yemek çýkacak. Özgür-Der Çorum Þubesi bünyesinde faaliyet yürüten çocuk kulübü, eðitim yýlýný yýlsonu etkinlikleri ile tamamladý. Nur Sümeyye Karaoðlan öncülüðünde yýl boyunca Kur'an, Hadis, Esmaü'l Hüsna, Karakter Eðitimi gibi konular altýnda devam eden çocuk kulübünde, miniklerin hazýrladýðý gece ile eðitim çalýþmalarýna ara verildi. Velilerin katýlýmýnýn yoðun olduðu gece dernek seminer salonunda gerçekleþtirildi. 6-9 yaþ grubu miniklerin hazýrladýðý gece Kur'an tilaveti ve mealinin okunmasý ile baþladý. Çocuk kulübünün yýl boyunca gerçekleþtirdiði etkinliklere ait görüntülerden oluþan sinevizyon gösteriminin ardýndan, Esmaü'l Hüsna, ayet demetleri ve þiirlerle sahne aldýlar. Hz. Ömer, Hz. Sümeyye, Hz.Aiþe, Hz. Meryem, Seyid Kutup, Furkan Doðan gibi öncü þahsiyetlerin öne çýkan özelliklerinin canlandýrýldýðý bölümün ardýndan ezgilerin de seslendirildiði gece, çocuklara baþarý belgeleri verilmesi ve fotoðraf çekimleri ile son buldu. Çalyayla'da þükür duasý Araba arkasýna yapýlan kantar aldýlar ÇalyaylaKöyü Muhtarlýðý tarafýndan organize edilen þükür duasýnda eller semaya açýldý. Geçtiðimiz Pazar günü gerçekleþtirilen þükür duasýna Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Yönetim Kurulu üyesi Sadýk Turna, Çalyayla Köyü Muhtarý Hüseyin Taþ, Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Necmettin Uzun, Dernek Yönetim Kurulu üyeleri, Deliler Köyü Muhtarý Ýdris Daðlamaz, Büðet Köyü eski Muhtarý Celal Gök, köy ihtiyar heyeti ve çok sayýda Çalyayla sakini katýldý. Köy Muhtarý Hüseyin Taþ, burada yaptýðý konuþmasýnda birlik ve beraberlikten söz ederek, köy halkýndan dayanýþma içinde olmalarýný istedi. Köy sakinleri arasýnda dargýnlýk ve kýrgýnlýk olmamasýný dileyen Taþ, yýlýn bereketli olmasý temennisinde bulunarak, duaya katýlanlara teþekkür etti. Yapýlan þükür duasýnýn ardýndan yemek ikram edildi. Çorum Ýli Damýzlýk Manda Yetiþtiricileri Birliði araba arkasýna yapýlan pratik kantar satýn aldý. Kantarla hayvanlarýn canlý aðýrlýklarý bulunduklarý yerlerde tartýlmaya baþlandý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ Damýzlýk Manda Yetiþtiricileri Birliði çiftliðine giderek incelemelerde bulundu. Çatkara'nýn elektrik sorunu çözüldü Ýskilip'in Çatkara köyüne baðlý yayla evlerinin elektrik sorunu çözüme kavuþtu. AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Çatkara köyünün yayla evlerine elektrik verilebilmesi için mezraya dönüþtürülmesi gerektiðini ve bu sorunun halledildiðini açýkladý. Koçkaya önümüzdeki günlerde yayla evlerine elektrik verileceðini duyurdu. Daha önce mezraya dönüþtürülmesi için baþvuru yapýlmayan yayla evlerinin bulunduðu bölgeye elektrik verilemediðini aktaran Ali Koçkaya, bu sorunun gerekli baþvurularýn onaylanmasýnýn ardýndan halledildiðini belirtti. Koçkaya, Çavuþoðlu Köyü Esentepe Mahallesinin uzun süredir devam eden su sorununun çözüldüðünü söyledi. Geçtiðimiz günlerde bölgede fizibilite çalýþmasý yapýldýðýný aktaran Koçkaya, "Önümüzdeki günlerde ekipler gelip tekrar bakacak. Suyun yeterli olup olmadýðýna karar verildikten sonra içme suyu için çalýþmalara baþlanacak" dedi.

10 HABER 10 Cengiz Atlas'tan protestoculara itidal çaðrýsý Önceki gece Çorum'da binlerce kiþi, Ýstanbul Taksim Gezi Parký'nda yaþanan olaylarý protesto etti. Vatandaþlar tencere-tava çalarak, sloganlar atarak Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ý istifaya çaðýrdý. Protesto eylemi akþam saat 18.00'de baþlayýp gece 02.30'a kadar sürdü. Bahabey Caddesi ile Gazi Caddesi'ni dolduran vatandaþlar, Çorum'da büyük bir eyleme imza attý.zaman zaman gerginliklerin yaþandýðý yürüyüþte Cumhuriyet Halk Partisi il yönetiminin müdahalesi olaylarýn büyümesini önledi.ellerinde tencere ve tavalarla yaþananlarý protesto eden vatandaþlar daha sonra Gazi Caddesine doðru yürüyüþe geçmek için harekete geçti. Bu sýrada yürüyüþün provake edileceði söylemleri üzerine CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, grubu durdurmaya çalýþtý. Kalabalýðý durdurmakta baþarýlý olamayan Atlas, bir polis otosuna binerek kalabalýða seslendi.atlas, "Bugün burada demokratik haklarýmýzý kullanýyoruz. Taksimde, Gezi Parký'nda, Ankara'da, Samsun'da yaþanan vahþeti protesto etmek amacýyla toplandýk. Ancak bu hakkýmýzý kullanýrken güvenlik kuvvetlerimizle, bazý unsurlarla karþý karþýya gelmeden demokratik hakkýmýzý el birliði ile tamamlayacaðýz" dedi. Daha sonra her iki grup da Kýz Meslek Lisesi önünde birleþerek, eylemi birlikte sürdürdü. Yunus Emre Parký'na yürüyen ve burada bazý eylemler yapan grup, sonra da Gazi Caddesi üzerinde yürüyüþe geçti. Vatandaþlarýn da eyleme katýlmasý kalabalýk büyüdü. AK PARTÝ'YE YÜRÜMEK ÝSTEDÝLER Saat Kulesi'ne kadar yürüyen grubun AK Parti Ýl Baþkanlýðýna doðru yürümek istemesi üzerine CHP Ýl Yönetimi tekrar devreye girerek grubu Bahabey Caddesi'ne doðru yönlendirdi. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas itidal çaðrýsý yaparken, Eðitim-Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk de grubu sakinleþtirmeye çalýþtý. Saat Kulesi Meydaný'nda da protestolarýný sürdüren eylemciler, tekrar Bahabey Caddesi'ne doðru yürüyüþe geçti. Geniþ güvenlik önlemlerinin alýndýðý yürüyüþ, Özdoðanlar Kavþaðý'nda son buldu. Dün ise polis Saat Kulesi Meydanýnda geniþ güvenlik önlemleri aldý. Polis Ýnönü Caddesini de trafiðe kapattý. Eylem sýrasýnda bazý gruplarýn 130 yýllýk Saat Kulesine sloganlar yazmasýna vatandaþlar da tepki gösterdi. Gençler Anýta yürüdü Aytekin Girgin Reha Metin Alkan Ýstanbul Taksim Gezi Parký'nda yaþanan olaylarý Çorum protesto etmeye devam ediyor. Dün saat 17:00'da yaklaþýk 750 kiþi Bahabey Caddesinden hareket ederek Atatürk Anýtýna yürüdü. Gençlerin aðýrlýkta olduðu grup sloganlar atarak Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ý istifaya çaðýrdýlar. Elfaz Ermiþ, Yýldýrým'ý kutladý Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým'ý ziyaret ederek yeniden ayný göreve seçilmesinden dolayý tebrik etti. Muzaffer Yýldýrým, Baþkan Yardýmcýsý Ali Can Doðan, Oda Sekreteri Hakký Koþar, Sayman Mehmet Çetinkaya ve Yönetim Kurulu Üyesi Cumhuriyet Halk Partisi il yönetimi de herhangi bir provokasyon olmamasý için grubu yakýndan takip etti. Eylem Atatürk Anýt'ýnda saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okumasýyla birlikte sona erdi. Kubilay Kaan YÜCEL Murat Metin'de hazýr bulundular. Bulunduðu ziyarette Ermiþ, Muzaffer Yýldýrým'ý ve Yönetim Kurulunu tebrik etti ve baþarý dileklerini iletti. SMMMO Baþkan Muzaffer Yýldýrým ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Ermiþ'e teþekkür etti. Hititlerin Baþkentinde Türkçe rüzgarý esecek Bu yýl sloganý 'Evrensel Barýþa Doðru' olan Uluslar arasý Türkçe Olimpiyatlarý Ýzmir'de start almýþtý. Kurulan stantlara 3 günde 2 buçuk milyon ziyaretçiyi aðýrlayarak bir rekora da imza atan olimpiyatlar Hititler'in baþkenti olan Çorum'da da düzenlenecek etkinliði çok sayýda Çorumlunun ziyaret etmesi bekleniyor. Eskort eþliðinde kente gelecek olan Türkçe'nin çocuklarý ilk olarak Valilik önünde karþýlanacak. Karþýlama töreninin ardýndan çocuklar daha sonra Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret edecek. Akþam 20.30'da da stat da büyük þenlik yapýlacak. Stadýn dolmasý halinde komite tarafýndan stat giriþine led ekranlar kurulacaðý belirtildi. Kent genelinde ilin önde gelen isimleri Türkçe Olimpiyatlarý'nýn önemine deðiniyor ve baþarýlý bir çalýþma olduðunu söylüyorlar. Eðitim camiasýnýn önde gelen isimleri de olimpiyatlarý deðerlendirdi. -REKTÖRÜ PROF. DR. REHA METÝN ALKAN- Konuya iliþkin bir kutlama yayýnlayan Rektör Alkan, dünyanýn bütün renkleriyle birlikte yaþayarak, farklýlýklarý ayrýcalýk deðil, zenginlik olarak gören 11. Uluslararasý Türkçe Olimpiyatlarý'nýn Çorum'da da 2'ncisinin düzenlenecek olmasýnýn heyecanýný yaþadýklarýný söyledi. ''Ýnsanlýk tarihi boyunca yeryüzünde varoluþ mücadelesi veren bütün milletleri sýradan bir topluluk olmaktan kurtaran, onlarý birleþtiren ve koruyan yegane ayýrýcý güç dilleridir diyen'' Alkan þöyle devam etti: ''Kültür olgusu dil sayesinde anlam kazanmakta ve din, ýrk, vatan gibi diðer unsurlarýn baðlayýcýlýðý dil yoluyla saðlanmaktadýr. Zaman içinde kaybolan diller sayýlmayýp sýrf bugün yaþayan diller dikkate alýndýðýnda dahi dil sayýsýnýn 6000'i aþkýn olduðu ifade edilmektedir. Dünyadaki rolleri ve etkileri açýsýndan diller sýnýflandýrýldýðýnda bu sayý oldukça azalmakta belli baþlý bazý diller sýkça telaffuz edilmektedir. Milletlerin nüfuslarý kadar siyasi, sosyal ve kültürel etkilerine paralel bir biçimde dilleri de öne çýkabilmektedir. Yahya Kemal Beyatlý'nýn aðzýmýzdaki "anne sütü kadar kutsal" bulduðu, Fazýl Hüsnü Daðlarca'nýn "ses bayraðý"mýz olarak nitelendirdiði güzel Türkçemizin diðer diller arasýndaki yerine ve önemine rakamsal olarak bakýldýðýnda ise 220 milyon kiþi tarafýndan konuþulan dünyanýn beþinci büyük sanat, kültür ve bilim dili olduðu görülmektedir. Tarih boyunca imparatorluklar kuran Türk milleti bu gücünü her þeyden önce içinde hayat bulduðu dilinden almýþ, Türkçe sayesinde yaþama azmini sürdürmüþtür. Türkçemize karþý büyük bir heyecan ve ilgi uyandýran Türkçe Olimpiyatlarýyla bir çok ülkenin gençleri Türkçe olarak barýþ, kardeþlik, dostluk mesajlarý vermektedir. Türkçemizin, barýþýn, kardeþliðin ve hoþgörünün dünyadaki buluþma noktasý olmasý bu olimpiyatlara ayrý bir deðer katmaktadýr. Bir devletin dili, edebiyatý, kültürel varlýðý güçlü deðilse hiç bir þekilde o devletin geleceðe yürümesi, kalýcý olarak ayakta kalabilmesi söz konusu olmayacaktýr. Bu baðlamda farklý renklerden, farklý ülkelerden ülkemize gelip bizim türkülerimizi, bizim oyunlarýmýzý, bizim þiirlerimizi bizimle beraber yaþamýþçasýna gençlerimizin gönülden seslendirmesi ve oynamasý sonrasýnda kültürel zenginliklerimizin her kýtada yaþanmasýnýn mutluluðunu ve gururunu ülke olarak duyuyoruz. Bu düþünceler beraberinde olimpiyatlarýn oluþmasýnda emeði geçenlere, dünyanýn yüzlerce okullarýnda, memleketlerinden ayrý gurbette barýþ elçiliði yapan bütün kardeþlerimize saygý ve sevgilerimi sunar, bundan sonraki çalýþmalarýnda da baþarýlar dilerim. ''dedi. -MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRÜ AYTEKÝN GÝRGÝN- Geçen yýl Çorum'da ilki gerçekleþtirilen ve dünyanýn dört bir tarafýndan Çorum'a gelerek seslendirdikleri þarkýlarla, þiirlerle þehre renk katarak farklý duygu ve düþüncelere yoðunlaþmalarýna neden olan 11. Uluslararasý Türkçe Olimpiyatlarý'nýn yeniden Çorum'da gerçekleþecek olmasýnýn gururunu yaþadýklarýný ifade eden Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ''Türkçe Olimpiyatlarý ýrk, dil, din ayýrýmý gözetmeksizin farklý millet ve uluslara ait çocuklarý bir ortak dil etrafýnda bir araya getiren ve bugüne kadar gerçekleþen tüm organizasyonlarla da rüþtünü ispat etmiþ önemli bir projedir. ''dedi. Dünyanýn farklý kýtalarýnda ve ülkelerinde bulunan ve yaþamlarý boyunca belki de bir araya gelmeleri imkansýz gibi gözüken bu deðerli varlýklarýmýzý Türkçe Olimpiyatlarý ile bir araya getirmenin hazzý hiçbir þeyle ölçülemeyeceðini söyleyen Girgin '' Türkçe Olimpiyatlarýnýn en anlamlý taraflarýndan biriside, dünyanýn her yerinden gelen öðrencilerin güzel Türkçemize kendi seslerini, kendi ahenklerini ve kendi renklerini katmalarýdýr. Bu noktada tüm okul yöneticilerine ve öðrencilerimize göstermiþ olduklarý çabalarýndan dolayý takdir ediyorum. Türkçe, gerek coðrafyamýzýn çok geniþ olmasýndan, gerekse tarihsel geçmiþimizden dolayý oldukça zengin bir dildir. Her þeyden önemlisi dilimiz her zaman barýþýn ve hoþgörünün dili olmuþtur ve olmaya da devam edecektir. Bu proje ile dilimiz önemini, her bir kelimesinde taþýdýðý anlamlarla kendini tüm dünyaya tanýtmaktadýr. Farklý kýtalardan, farklý ülkelerden ülkemize ve ilimize gelerek bizlere Türkçe'nin, Türkçe konuþabilmenin önemini hatýrlatan gençleri tebrik ediyor ve bu güzel projenin devamlýlýðýný diliyorum. Bu çocuklar ülkelerine döndüklerinde Çorum'u hiçbir zaman unutmayacaklar hem ticari hem de Çorum'un turizmi acýsýndan geliþimi adýna çok güzel bir organizasyon, Anadolu insanýn fedakârlýðý dünyanýn 4 bir yanýndan gelen bu çocuklarla bir kez daha kendini gösterecektir. Evet, sloganý ''Evrensel Barýþa Doðru' olan bu organizasyon sayesinde inanýyorum ki o beklenen barýþ ve kardeþlik tesis edilecektir. Güzel Türkçemiz 'in ahengi tüm dünyayý bu çocuklar ve öðretmenleri sayesinde saracaktýr. Türkçe Olimpiyatlarý vesilesi ile her yýl dünyanýn dört bir tarafýndan ülkemize gelen öðrenciler dünya barýþý ve kardeþliðine önemli katkýlar saðlýyor. Tüm insanlýða karþýlýksýz yalnýzca Allah'ýn yarattýðý bir kul olduðu için karþýsýndakini ötekileþtirmeden sevmenin ve sevgiyi mana anlamýndan çýkartýp maddi hayata taþýyan bu olimpiyatlarýn arka planýndaki isimsiz kahramanlarý kutluyorum''diye konuþtu.

11 SPOR 11 ASGD ORTA KUÞAK FUTBOL MAÇLARI ASGD ORTA KUÞAK FUTBOL MAÇLARI 2.Lige çýkardý, yollarý ayýrdý B grubunda yeni lider Çorum Barosu Anadolu Spor Gazetecileri Derneði(ASGD) Orta Kuþak Futbol Turnuvasý'nda Pazar günü karþýlaþmalarýnda B grubunda 3 maç oynandý. Oynanan karþýlaþmalarýn ardýndan grupta liderlikte el deðiþtirdi. Grubun yeni lideri Çorum Barosu oldu. Grupta 3. maçlarda þu sonuçlar alýndý: Çorum Sürücü Kursu-Türk Telekom: 2-1, Cezaevi-Kalehisar Köyü: 2-1, Çorum Barosu-Balaban Makine: 10-0 Kýrmýzý-Beyazlýlar'da teknik direktör Yavuz Ýncedal ile yollar ayrýldý. 2. Ligin yeni ekiplerinden Gümüþhanespor'da dün þok bir geliþme yaþandý. Kýrmýzý-Beyazlýlar'da baþkan Ýdris Çimen ile teknik direktör Yavuz Ýncedal dün bir araya gelerek geniþ detaylý bir toplantý. Yeni sezonda da yola devam etmesi beklenen baþarýlý teknik adam ile yollarýn ayrýldýðý açýklandý. Geçtiðimiz sezon takýmýn 3. Lig'den 2. Lig'e çýkmasýnda büyük rol oynayan Ýncedal ile yollarýn ayrýlmasý Kýrmýzý-Beyazlý taraftarlarýnda büyük üzüntü yaþamasýna neden oldu. BÝZE YAKIÞAN GÖRÜÞME Teknik direktör Yavuz Ýncedal'daGümüþhanepor'la yollarýný ayýrdýklarýný doðrularken, "Kulüp baþkanýmýzla çok güzel bir görüþmemiz oldu. Bize yakýþan sevgi ve saygý içerisinde görüþ alýþveriþinde bulunduk. Bu yaptýðýmýz görüþmede de anlaþma saðlayamadýk. Maalesef ayrýlýk kararý çýktý" dedi. Anlaþamama nedenimiz ne ekonomi ne de baþka þeyler" diyen Ýncedal, "Hedefi olan bir takýmda çalýþmak istediðimden ötürü böyle bir karar aldým" dedi. ÇÝMEN'E TEÞEKKÜR Gümüþhanespor'un yeni sezonda ligde kalmak ve orta sýralarda yer almak gibi bir hedefi olacaðýný belirten Ýncedal, "Ben ise baþkanýmýza hedefi olan bir takýmda çalýþmak istediðimi söyledim. Baþkanýmýz Ýdris Çimen'de bu konuda bana çok büyük anlayýþ gösterdi. Daha büyük hedefleri olan baþka takýmlarla görüþmeme izin verdi. Bu konuda kendisine yine teþekkür ediyorum. Bütün Gümüþhane halkýný ve taraftarlarýný çok sevdim. Gönlümde her zaman yerleri olduðunu bilinmesini istiyorum. Herkese çok teþekkür ediyorum. Haklarýný helal etmelerini diliyorum" ifadelerini kullandý. Baro gol oldu yaðdý 10-0 ÇORUM BAROSU: 10 BALABAN MAKÝNA: 0 SAHA : 2Nolu. HAKEMLER : Celal Bayraklý, Ömür Soytemiz, Soner Derviþoðlu. ÇORUM BAROSU : Özkan, S. Ahmed, Paþa, Hakan, Adem, Vedat, Ekrem, Ýbrahim, Muharrem, Erdoðan, Nurullah, Öztürk, T. Atakan, Ýsmail. BALABAN MAKÝNA : Emin, Adil, Halil, Rýdvan, Yusuf, Murat Softa, Ýlhan, Ýlhami, Erhan, Aykut, Murat Doðrusuz, Serkan, Radi, Þükrü, Mehmet, Metehan, Mustafa. GOLLER : ve 49. dakikalarda Muharrem, 12. dak. Nurullah, 25. dak. Erdoðan, 57. dak. Adem, 38. ve 40. dakikalarda Ýsmail, 43. dak. Öztürk (Çorum Barosu). Sürücü Kursu, takibi sürdürdü 2-1 ÇORUM SÜRÜCÜ KURSU: 2 TÜRK TELEKOM: 1 SAHA : 2Nolu. HAKEMLER : GökhanYumlu, Furkan Alagöz, Enver Bolat. ÇORUM SÜRÜCÜ KURSU : Fatih, Aslan, Taner, Kemal, Hayati, Ecevit, Ýsmail, Ýbrahim, Selahattin, Ömer, Mahmut, Hanefi, Ýsmail, Ali, Ferhat, Alpaslan, Halil, Turgay. TÜRK TELEKOM : Ekrem, Sinan, Zeki, Mustafa, Bekir, Hasan, Bünyamin, Süleyman, Þevket, Harun, Bünyamin, Kemal, Abdulkadir, Ömer, Ali, Mustafa, Kadir. GOLLER : 18.dak (penaltýdan) Harun (Türk Telekom), 47. dak. Ýsmail, 49. dak. Ömer (Çorum Sürücü Kursu). Cezaevi son dakikada sevindi 2-1 CEZAEVÝ: 2 KALEHÝSAR KÖYÜ: 1 SAHA : 2Nolu. HAKEMLER : Yüksel Basar, Furkan Alagöz, Doðan Akbaþ. CEZAEVÝ : Süleyman, Murat, Muhammet, Kadir, Ahmet, Kürþat, Eser, Bilal, Ceylan, Kerim, Kürþat Orhan, Mevlüt, Mustafa, Cemalettin, Ali. KALEHÝSAR KÖYÜ : Gültekin, Fatih, Levent, Hasan, Ali, Savaþ, Özcan, Ýdris, Erol, Asým, Sedat, Ýbrahim, Yahya, Selman, Erdoðan, Mustafa, Ali. GOLLER : 36. dak. Sedat (Kalehisar Köyü), 54. dak. Eser, dak. Ahmet (Cezaevi). Toksöz, diplomasýný aldý Alaca Belediyespor Antrenörü Hüseyin Tokgöz UEFA B lisansýný aldý. Antalya'da gerçekleþtirilen kursa katýlan ve kursu baþarý ile bitiren Hüseyin Tokgöz UEFA B kurs diplomasýný aldý. TÜFAD Çorum Þubesinde Yönetim Kurulu üyeleri Bilal Gökmen ve Yasin Aksoy tarafýndan diplomasý kendisine takdim edilen Hüseyin Tokgöz kurs öncesi ve sonrasýnda gösterilen yakýn ilgiden dolayý TÜFAD Çorum Þubesi yetkililerine teþekkür etti. Sungurlu MYO Sungurlu Kaymakamlýðý tarafýndan ödüllendirildi Sungurlu Meslek Yüksekokulu öðrencileri, Gençlik ve Spor Ýlçe Müdürlüðü tarafýndan yürütülen "Spor Engel Tanýmaz" Projesine destek ve katkýlarýndan dolayý Sungurlu Kaymakamý Hulusi Þahin tarafýndan ödüllendirildi. "Spor Engel Tanýmaz" Projesi kapsamýnda, Ýlçe Spor Müdürlüðü Antrenörleri ve Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu gönüllü öðrencilerinin gözetiminde, Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uygulama Okulu öðrencileri, Mahmut Atalay Spor Salonu'nda haftada iki gün çeþitli etkinliklerle birlikte spor yaptýlar. Bu proje ile engelli öðrenciler, sporun engel tanýmadýðýný ispatlarken, ayný zamanda çeþitli aktivitelerle güzel zaman geçirip kendi yeteneklerinin farkýna vardýlar. Müdür Yardýmcýsý Öðr. Gör. Mehmet Kanak koordinatörlüðünde gönüllü olarak bu projede yer alan Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu öðrencileri, sosyal bir sorumluluðu yerine getirirken, ayný zamanda aldýklarý teorik eðitimin pratiðini yapma fýrsatý bulmuþ oldular. Proje uygulayýcýlarý, bu etkinlik ile aslýnda her insanýn spor yapabileceðini, fýrsat verilirse engelli bireylerin de diðer bireyler gibi spor ile hayata daha pozitif bakarak sosyalleþebileceklerini ve mutlu olabileceklerini göstermek istediklerini ifade ettiler. Ödül törenine katýlan engelli öðrencilerin velileri de çocuklarýna böyle bir imkân hazýrlayarak, spor yapma fýrsatý veren Gençlik Spor Ýlçe Müdürlüðüne ve projenin uygulanmasýndaki destek ve katkýlarýndan dolayý Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokuluna teþekkür ettiler. Çorum'dan çýktý Türkiye Þampiyonu oldu U14 Türkiye Futbol þampiyonasý 2. Kademe karþýlaþmalarýnda Çorum Grup Merkezi'nde oynadýðý Silivrispor maçýnda son dakikalarda bulduðu golle grup birincisi olarak finallere katýlan 1461 Trabzon U14 takýmý Türkiye þampiyonu oldu.bursa'da oynanan Sezonu U14 Türkiye Þampiyonasý final maçýnda Ýstanbul Baðlarbaþýspor'u 2-1 maðlup eden 1461 Trabzon þampiyon oldu. Antalya Özer Spor ise, Sanica Boru Elazýðspor'u normal süresi ve uzatmalarý 0-0 biten karþýlaþma sonunda yapýlan penaltý atýþlarýnda 5-4 yenerek þampiyonayý 3. sýrada tamamladý. Final maçlarýnýn ardýndan takýmlara kupa ve madalyalarýný, TFF Genel Sekreter Yardýmcýsý Adnan Ersan, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Baþkaný Cemal Vardar, Bursa Futbol Ýl Temsilcisi Osman Kýlýç,Amatör Futbol Disiplin Kurulu Baþkaný Av. Tacer Çaðlar ve Bursa Bölge Müdürü Atilla Dönmez verdi.

12 Orta Kuþak'tabugün 2 karþýlaþma oynanacak Anadolu Spor Gazetecileri Derneði (ASGD) Orta Kuþak Futbol Turnuvasý'nda bugün D grubunda 2 karþýlaþma oynanacak. Lider Ayanoðlu Emlak liderliðini sürdürmek için sahaya çýkacak. Günün diðer maçýnda ise henüz puan sevinci yaþayamayan Pizza Pizzaspor ile Ulusoy Dað tesisileri karþý karþýya gelecek. 4 Haziran Salý: 2 Nolu Saha: Saat Örnek Tur Ayanoðlu Emlak. Saat Pizza Pizzaspor Ulusoy Dað Tesisleri. BeldiyesporBaþkaný Zeki Gül, bugün yapacaðý basýn toplantýsý ile kongre tarihini açýklayacak BELEDÝYESPOR OLAÐANÜSTÜ GENEL KURUL TARÝHÝNÝ AÇIKLAYACAK Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'ün bugün yapacaðý bir basýn toplantýsý ile Belediyespor Olaðanüstü Genel Kurul tarihini açýklayacak. Yeni sezon hazýrlýklarýnda geç kalmak istemeyen mavi beyazlý kulüp baþkaný Zeki Gül'ün, bugün yapacaðý açýklama ile Olaðanüstü Genel Kurul tarihi ile birlikte yeni sezon izlenecek yol haritasýný hakkýnda da bilgiler vermesi bekleniliyor. OLUMLU OLMASI BEKLENÝLÝYOR Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'ün bugün yapacaðý basýn toplantýsýnda kongre tarihinin yaný sýra gelecek sezon izlenecek yol haritasý hakkýnda bilgiler vermesi beklenirken, olaðanüstü genel kurulda nasýl bir yönetimin oluþacaðý ve nasýl bir hedef çizileceði taraftarlarýn þimdiden en çok merak ettiði konu oldu. Spor camiasý ve futbolseverlerde mavi beyazlýlarýn kongresinden Çorum futbolu adýna olumlu bir sonuç çýkmasýný umut ediyor. Adnan Yalçýn Statta çalýþmalar yoðun þekilde sürüyor Çorumspor yönetiminde ayrýlýk rüzgarlarý esmeye baþladý Kýrmýzý siyahlý yönetimde baþkan ve yönetimi arasýnda kongre konusunda tartýþma yaþandýðý ve yönetimde ayrýlýk rüzgarlarý esmeye baþladýðý öðrenildi. Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak haftalar önce yaptýðý açýklamasýnda Çorumspor Olaðanüstü Genel Kurul tarihi olarak 14 Haziran 2013 tarihini açýklamýþ yönetimde bulunan isimler ise bu karardan bilgilerinin olmadýðýný belirtmiþlerdi.dün yine Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak yerel gazetelere yaptýðý açýklama ile Olaðanüstü Genel Kurul için 22 Haziran Cumartesi gününü belirlediklerini açýkladý. Ancak yine yönetimden bazý isimlerin bu karardan haberdar olmadýklarý ifade edildi. Alýnan kurul kararýndan haberdar edilmeyen kýrmýzý siyahlý yönetimden bazý isimlerin Baþkan Ispanak ile bir görüþme yaparak böyle bir kararýn ne zaman alýndýðýný sorguladýðý ve yönetimin bilgisi dýþýnda baþkanýn tek baþýna böyle bir karar alamayacaðýný ve bu kararýn altýna imza atmayacaklarýný belirttikleri bilgisine ulaþýldý. BAÞKAN ÝLE YÖNETÝM ARASINDA ÝPLER KOPMA NOKTASINDA Kýrmýzý siyahlý kulüp Baþkaný Rumi Ispanak'ýntek baþýna aldýðý kararlardan rahatsýz olan yöneticilerin bilanço görüþmeleri yaptýklarýný doðruladýklarý öðrenildi.ancak bilanço görüþmeleri yaptýklarý toplantýda kongre tarihi konusunda bir karar almadýklarýný ifade ettikleri ve yapýlan bilanço çalýþmasýnda ise bazý hesaplarda anlaþmazlýklar yaþadýklarý ve sözde tarihi bile belirlenen kongre öncesinde bilançonun ve diðer alýnan kararlarýn altýna imza atmayacaklarý ifade edildi.gelinen noktada Baþkan Rumi Ispanak ile bazý yöneticilerin ipleri koparma noktasýna geldikleri gelen haberler arasýnda yer aldý. ISPANAK YÖNETÝME YENÝ ÝSÝMLER ARAYACAK Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak'ýn bir an evvel yapýlmasý için büyük uðraþlar verdiði Çorumspor Olaðanüstü Genel Kurulu'nda radikal kararlar alacaðý iddia edildi. Baþkan Ispanak'ýn yönetimden bazý isimler ile ihtilafa düþtüðü ve mevcut yönetimde yer alan bazý isimler ile çalýþmayý düþünmediði ve bu doðrultuda yeni oluþturacaðý yönetimine yeni isimleri katma arayýþlarýna þimdiden baþladýðý da ileri sürülen iddia olarak notlar arasýnda yer aldý. Adnan Yalçýn Halit Kýlýç'ý bekleyen tehlike Dr. Turhan Kýlýçcoðlu Stadý'nýn bakým çalýþmalarý son hýzýyla devam ediyor. Statta yeni sezona hazýrlýk çalýþmalarý belediye iþçileri tarafýndan yoðun çalýþma temposunda devam ediyor. Sahanýn drenaj sorununu çözmek adýna ilk olarak saha ortasýnda kazýlar yapýldý. Saha ortasýndaki drenaj çalýþmalarýnýn ardýndan dün de kale önlerinde belirlenen yerlerde drenajlar tespit edilip dolgular yapýldý. Ýþçilerin yoðun çalýþmalarý ile devam edilen bakýmýn 8 Haziran'da baþlayacak olan Türkçe Olimpiyatlarý öncesinde biteceði ve sahanýn olimpiyatlara hazýr olacaðý belirtildi. Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Halit Kýlýç'ý yeni sezon öncesinde büyük tehlike bekliyor. Ligin bitiminde zirve hedefi ile çalýþmalarýný yürüten bu doðrultuda bazý teknik adamlarla görüþmeler yapan ve yollarýný ayýracaðý futbolcularý yerel basýna düþen Belediyespor Teknik Direktörü Halit Kýlýç yeni sezonda takýmdan yollanmasý dile getirilen eski futbolcularý ile çalýþmak zorunda kalabilir. Belediyespor yönetiminin umduðu desteði bulamamasý ve yeni sezon öncesinde aradýklarý maddi kaynaklarý yaratamamasý durumunda eski kadrosu ile lige girmek zorunda kalacaðý öðrenilirken bu durumun en çok teknik patron Halit Kýlýç'ý zor durumda býrakacaðý belirtiliyor. Adnan Yalçýn Ýskilipspor'dan eski futbolcularýna plaket Ýskilipspor Yönetimi eski futbolcularýný unutmadý. Ýskilipspor'un þampiyonluðunun kutlandýðý yemekte konuþan Ýskilipspor Baþkaný Ali Sülük, yönetim olarak kulübe futbolcu olarak hizmet vermiþ ve futbolu býrakan eski sporcularýna yaptýklarý hizmetlerden dolayý teþekkür plaketi vermeyi uygun gördüklerini söyledi. Törende bu sezon faal futbol hayatýný bitiren Faruk Çýnar ile eski futbolcular Mehmet Koca, Galip Gül, Abdullah Küyük, Paþa Kaya ve Ekrem Sülük'e plaketleri verildi. Törende Osman Top'un plaketini Kaymakam Mehmet Yýlmaz, Faruk Çýnar'ýn plaketi Belediye Baþkaný Numan Sezer, Mehmet Koca'nýn plaketini Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Mehmet Gül'ün plaketini Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, AbdullanKüyük'ün yerine Esat Koçyiðit'e plaketini ASKF Genel Baþkaný Sefer Kurtaran, Ekrem Sülük'ün plaketini ise abisi ve kulüp baþkaný Ali Sülük verdi.

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

"Binevler sorunu bir utanç vesikasý olarak kalacak"

Binevler sorunu bir utanç vesikasý olarak kalacak Katý Atýk tesisinde iþler uzayabilir Yapýmý yýlan hikayesine dönen Katý Atýklarýn Bertarafý Projesinde tam inþaat ihalesi yapýldý bitti derken bir sorun daha çýktý. Bu da inþaatýn yaklaþýk maliyeti ile

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı