89. YILA BUYUK COfiKU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "89. YILA BUYUK COfiKU"

Transkript

1 SAYFA İEF dünyaya merhaba dedi 8-18 Eylül aras nda aç k kalacak olan fuar, 12 si yabanc 15 bakan n kat ld - törenle aç ld Çevre ve Çevre Teknolojileri temas yla 8-18 Eylül 2011 tarihleri aras nda düzenlenen 80. zmir Enternasyonal Fuar, unutulmaz bir törenle aç ld. Kültürpark Aç khava Tiyatrosu nda gerçeklefltirilen aç l flta, 12 si bakan düzeyinde 26 ülke temsilcisi bulundu. 4 te EYLÜL 2011 Karataş la dobra dobra 40 Kr. CHP eski il baflkan, yerel seçimler öncesi yaflananlar tüm aç kl yla anlatt 2009 yerel seçimleri öncesinde CHP zmir l Baflkanl koltu unda oturan Kemal Karatafl, o dönem zmir de partisinin belediye baflkan adaylar n n nas l belirlendi ini, hangi süreçlerin yafland n, hangi itirazlara ra men kimi isimlerin nas l aday yap ld - n ilk kez bu kadar aç k Gönül Soyo ul a anlatt. O sürecin mimarlar ndan biri olan, zmir de Deniz Baykal n has adam olarak da tan nan Kemal Karatafl n anlatt klar, o günleri kanl /canl yaflayanlara da ilginç gelecek. 8-9 da 89. YILA BUYUK COfiKU CHP Lideri, zmir de birlik ve beraberlik vurgusu yapt Kılıçdaroğlu: Bu tablo size hiç yakışmıyor CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, zmir Büyükflehir ve ilçe belediye baflkanlar na, parti içinde yaflanan s k nt lar n Birol Ağırbaş a uyarı Emin Öztürk e beraat! CHP de parti içi krize neden olan disiplin süreci sonuçland. l Baflkan Bay r taraf ndan kurula sevk edilen Karaba lar lçe Baflkan Birol Kocaoğlu isyancılarla buluştu CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu nun zmir ç karmas isyanc baflkanlara yarad. Haftalard r Büyükflehir deflifre edilmemesi uyar s nda bulundu, Birlik beraberlik içerisinde çal fl n, ifl yap n mesaj verdi. 12 de A rbafl uyar ald. Ödemifl lçe Baflkan Emin Öztürk ise akland. Bay r, süreci Yüksek Disiplin Kurulu na tafl yaca n söyledi. 12 de Belediye Baflkan Aziz Kocao lu ile bir araya gelememekten yak nan ilçe belediye baflkanlar murad na erdi. 12 de zmir; Ba ms zl k yolundaki direnifl destan - n n simge kenti 9 Eylül zmir in Kurtulufl Günü, 89. y l nda da büyük coflku ve heyecanla kutland. Baflkan Kocao lu, Atatürk An t önünde düzenlenen törende An t fieref Defterine, Ulu Önder e hitaben zmir ve zmirliler, gösterdi- in ça dafl uygarl k yolunda ilerliyor, kurmufl oldu un Cumhuriyet de erlerini ödün vermeksizin koruyor diye yazd. 9 Eylül törenleri, Cumhuriyet Meydan ndaki resmi geçit töreniyle devam etti. 4 te 15 dakikada Manisa 3.5 saatte İstanbul Sabuncubeli Tüneli, zmir ile Manisa aras n 15 dakikaya indirecek AK Parti nin zmir için ortaya koydu u 35 projeden biri olan Sabuncubeli Tüneli nin temeli törenle yar n at lacak. 110 milyon TL ye mal olmas planlanan tünel, yap-ifllet-devret modeliyle infla edilecek ve 2014 y - l nda tamamlanacak. stanbul- zmir aras n 3. 5 saate indirecek Türkiye'nin en büyük otoyol projesi Gebze-Orhangazi- zmir Otoyolunda zmit Körfez Geçifl Köprüsü Projesi için imzalar ise stanbul Sait Halim Pafla Yal s 'nda düzenlenen törenle at ld. 6 da Buca ya çok yakışacak İzmir e teşvik müjdesi verildi Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün, EF aç l fl için geldi i zmir de bas n toplant s düzenleyerek teflvik müjdesi verdi. 6 da Midilli esnafı boykotu kırdı Yunanistan, Midilli Adas 'ndan gelen esnaf ve tüccar taraf ndan oluflturulan stantla gayri resmi olsa da 80. EF'nda temsil ediliyor. 6 da Winner a geçmiş olsun! Pedal lı kutlama 9 Eylül coflkusunu zmir Büyükflehir Belediyesi nin düzenledi i ve hafta bafl ndan beri süren etkinliklerle kutlayan zmirliler, bu kapsamda gerçeklefltirilen bisiklet turu ile hem coflku hem de görsel flölen yaflad. 2 de Fuar de iflti de... Biz? Gönül Soyo ul 5 te K l çdaro lu nun ince plan! Ümit Yald z 6 da Buca da 65 bin metrekarelik alan üzerine kuralacak merkezin projesi tamamland zmir Büyükflehir Belediyesi, toplumun dezavantajl gruplar n n faydalanmas amac yla dev bir kompleks fleklinde planland Sosyal Yaflam Kampüsü nün yaflama geçirilmesi için çal flmalar na h z verdi. Buca T naztepe deki 65 bin 302 metrekarelik alanda kurulacak Sosyal Yaflam Kampüsü nde huzurevi, engelli e itim merkezi, engelli ve yafll rehabilitasyon merkezi, çocuk ve gençlik merkezi, engelli havuzu, Aç khava spor alanlar, aflevi ve çok amaçl bir salon bulunacak. 3 te Sayfa 16 da Oscar ziyafeti sürüyor Sayfa 14 te Körfez de yelkenli şöleni Sayfa 16 da İnciraltı kararı STK ları çok sevindirdi Bakan Günay' n baflkanl nda yap lan toplant da, EXPO 2020 çal flmalar n n nciralt üzerinden yürütülmesi karar sivil toplum kurulufllar ve ifl dünyas nda sevinç yaratt. 6 da Almanlar dan görsel şov Alman Goethe Enstitüsü nün zmir Goethe Enstitüsü ne yapt dostluk ziyaretindeki gösteriler renkli görüntülere sahne oldu. 14 te

2 SAYFA 02 9 Eylül Eylül e pedall kutlama zmir Büyükflehir Belediyesi nin ilk kez düzenledi i 9 Eylül Bisiklet Turu nda yüzlerce bisikletçiyle birlikte Kocao lu da pedal çevirdi 9 Eylül coflkusunu zmir Büyükflehir Belediyesi nin düzenledi i ve hafta bafl ndan beri süren etkinliklerle kutlayan zmirliler, bu kapsamda gerçeklefltirilen bisiklet turu ile hem coflku hem de görsel flölen yaflad. zmir Bisiklet Derne i ve Perflembe Akflam Bisikletçileri oluflumunun destek verdi i etkinli e Fuar n 80. y l tiflörtü ile kat lan zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, bisiklete binerek güzergah boyunca yo un ilgi gördü ü zmirlileri selamlad. Saat de Konak Meydan Saat Kulesi önünde toplanan 250 dolay nda bisikletçi, Türk Kutman ve Çağlar Sinema Burada da 80. zmir Fuar nda düzenlenen 1. Sinema Burada Festivali ne ünlü sanatç lar konuk olarak kat lacak 8-18 Eylül 2011 tarihleri aras nda ZFAfi taraf ndan organize edilen zmir Enternasyonal Fuar kapsam nda düzenlenen Sinema Burada Festivali nin bu y l 11. cisi, Eylül 2011 tarihleri aras nda zmir Sanat Merkezi nde gerçeklefltirilecek. T.C.Kültür ve Turizm Bakanl n n deste iyle düzenlenen festivalin bu y lki onur konuklar Perran Kutman ve Engin Ça lar, genç oyuncu konuklar ise Melisa Sözen ve Mehmet Akif Alakurt olacak. Sinema Burada n n bu y lki temas Melodram Filmleri olarak belirlendi. Bu kapsamda zmir Sanat Merkezi büyük salonda 5 gün boyunca 7 adet 35 mm lik film 13 seans olarak gösterilecek. Efl zamanl olarak küçük salonda ise melodram klasikleri, belgeselleri ve k sa filmlerle sinemaseverler buluflacak. bayraklar yla süsledikleri bisikletleriyle Cumhuriyet Meydan ve Kordon u takip eden deniz manzaral güzergahtan Tarihi Havagaz Fabrikas na kadar pedal bast. Bu güzel etkinlikte bisikletçilere efllik eden zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, Saat Kulesi önündeki starttan önce k sa bir konuflma yapt. 9 Eylül kutlamalar nedeniyle düzenlenen ve bisiklet derneklerinin büyük katk koydu u bu etkinli i uzun y llar gelifltirerek sürdürmek istediklerini söyleyen Baflkan Kocao lu, kentte yaflama geçirilen bisiklet yollar ve uygulamalar ile ilgili bilgi de verdi. Yeni Kale den Bostan- l ya kadar giden bisiklet yolunu geçen y l Do al Yaflam Park na kadar uzatt klar n hat rlatan Kocao lu, fiimdi Sasal Kufl Cenneti nde 22 kilometrelik bir bisiklet ve araçlar n da kullanabilece i, Kufl Cenneti ni gezebilece imiz bir parkur oluflturduk. fiu anda Bostanl - Do al Yaflam Park, Do al Yaflam Park Bostanl aras nda sürdürdü ümüz ücretsiz bisiklet turu projesini, yol çal flmalar bitince Kufl Cenneti nde de bafllataca z dedi. zmir Bisiklet Derne i Baflkan Mustafa Karakufl, bisiklet sporuna yapt katk lar ndan dolay Kocao lu na teflekkür etti. Grup Yorum dan coşkulu konser Çi li Belediyesi ile Türkiye Sakatlar Derne i zmir fiubesi nin düzenledi i Grup Yorum konseri yo un ilgi gördü Çi li konser alan nda düzenlenen konseri izlemeye gelenler, alan erken saatlerde h nca h nç doldururken, Grup Yorum Güleycan, Çav bella, Haziranda Ölmek Zor, K z ldere, U urlama gibi sevilen flark lar n seslendirdi. Çi li de ilk kez konser veren Grup Yorum u izlemeye gelen hayranlar da konser boyunca flark lara bol bol efllik ettiler ve halaylar çekerek coflkulu bir gece yaflad lar. Gençlik y llar ndan beri severek dinledi i Grup Yorum u izlemekten müthifl keyif ald n belirten Çi li Be- lediye Baflkan Metin Solak, Y llar geçse bile bize ayn duygular yaflatan Grup Yorum, müzi iyle bizlere gençlik y llar m zda da güç verirdi. Halk m zdan gelen talep üzerine böyle bir konser düzenledik. Böylesine güzel türküleri dinlemeye, sevilen gurup ve sanatç larla bir arada olmaya devam edece iz diye konufltu. Konser sonunda Çi li Belediye Baflkan Metin Solak, Sakatlar Derne i zmir fiube Baflkan Erdem Çerçio lu ile birlikte Grup Yorum a teflekkür ederek çiçek sundu. Seferihisar Nilüfer le coşacak Seferihisar Kurtuluflunun 89. Y l n 11 Eylül Pazar günü Seferihisar Belediyesi taraf ndan haz rlanan muhteflem programla kutluyor. Bayram töreni, Atatürk Caddesi aç l fl ve akflam Nilüfer konseri program yla bu y l 11 Eylül tüm gün coflkuyla kutlanacak. Saat da Çolakibrahim Bey büstüne flükran çelenginin sunuyla bafllayacak etkinlikler, Saat Cumhuriyet Meydan Köy Pazar önünde gerçekleflecek bayram töreniyle devam edecek. Saat da yap m tamamlanan Atatürk Caddesi nin aç l fl Güney konseriyle gerçekleflecek. Müzik otoritelerince dünya çap nda bir ses kabul edilen Türkiye nin dev yorumcusu, Seferihisar n 89. Kurtulufl günü için sahne al yor. Y llard r söyledi i flark larla milyonlara ulaflan, yapt albümlerle müzik sektöründe sat fl rekorlar k ran Nilüfer, pop müzik dünyas n n en yenilikçi ve vazgeçilmez isimlerinin bafl nda geliyor.

3 SAYFA 03 Eylül Liman 2012 ye kadar satılacak Buca ya çok yak flacak Kampüste huzurevinin yan s ra, engelli e itim merkezi, havuz, yafll rehabilitasyon merkezi, çocuk ve gençlik merkezi, aflevi bulunuyor zmir Büyükflehir Belediyesi, toplumun dezavantajl gruplar n n faydalanmas amac yla dev bir kompleks fleklinde planland Sosyal Yaflam Kampüsü nün yaflama geçirilmesi için çal flmalar na h z verdi. Uygulama projeleri tamamlanan bu çok amaçl merkezin yap m ihalesi için haz rl klara baflland. Buca T naztepe deki 65 bin 302 metrekarelik alanda kurulacak Sosyal Yaflam Kampüsü nde huzurevi, engelli e itim merkezi, engelli ve yafll rehabilitasyon merkezi, çocuk ve gençlik merkezi, engelli havuzu, aflevi ve çok amaçl bir salon bulunacak. Tesiste ayr ca aç k alanlarda rekreasyon düzenlemesi, çocuk oyun ve aç khava spor alanlar, toplu tafl ma aktarma merkezi ve otopark alanlar yap lacak. zmir Büyükflehir Belediyesi taraf ndan yap lacak modern tesiste, engellilere e itimin yan s ra spor yap- ma olana da sa lanacak. Kompleksin Engelli E itim Merkezi nde oluflturulacak havuz, burada e itim alacak engellilere hizmet verecek. Sosyal Yaflam Kampüsü nde oluflturulacak 500 kiflilik huzurevinin 150 kiflilik bölümünü yata a ba ml durumda olan yafll lar, 350 kiflilik bölümünü ise sa l kl yafll lar kullanacak. Özellefltirme daresi Türkiye'nin önümüzdeki süreçte izlenecek özellefltirme takvimini aç klad. Türkiye'nin pek çok flerinde yap lacak özellefltirmeleri kapmayan aç klaman n zmir bölümünde, özellefltirilmesi yarg kararlar sonras y lan hikayesine dönen Alsancak Liman vard. Alsancak Liman için Kruvaziyer ve Yük Liman olmak üzere iki ayr özellefltirme takvimi izlenece ini aç klayan Türkiye Özellefltirme daresi Baflkan Vekili Ahmet Aksu, Kruvaziyer Liman için iki ay içinde ihaleye ç k laca n müjdeledi. Daha önce özellefltirmesi yap lan limandaki süreç Dan fltay karar yla bozulmufl, özellefltirmeyi kazanan firmalar daha sonra ihaleden çekilmiflti. Baflkan Vekili Aksu, Alsancak Liman d fl nda Türkiye nin pek çok noktas ndaki özellefltirmelerin takvimini de aç klad. Spor salonlar da var Çocuk ve Gençlik Merkezi, çal flan çocuklara hizmet verecek. Sosyal, kültürel ve ekonomik olanaklara sahip olmakta zorlanan çocuk ve gençlerin sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlere kat l m sa lan rken, e itimlerine destek hizmetleri de verilecek. Rehabilitasyon Merkezi nde ise hem engellilere hem de yafll lara hizmet sunulacak. Sadece rehabilitasyon amaçl oluflturulacak merkezde s cak su havuzu da bulunacak. Egeli ürünler tescil sırasında Ege Bölgesi ndeki kurum ve kurulufllar, incirden hal ya, zeytinya ndan nazar boncu una pek çok do al ve kültürel miras gelecek nesillere aktarmak için baflvuru s ras na girdi. Co rafi tescile öncülük eden zmir Ticaret Borsas Baflkan Ifl nsu Kestelli üreticinin al nterine sahip ç kmay ve markalaflmay önemsediklerini söyledi. Tescil için s ra bekleyen Ege ürünler flunlar: Buldan Bezi, Denizli Traverteni, Eflme Ayva Cezeryesi, Gümüldür Mandalinas, zmir Lokmas, zmir fiambali, zmir Tulum Peyniri, Mu la Çam Bal, Ortaca Limonu, Tire fiifl Köfte, Uflak Hal s, Edremit Körfez Zeytinya, Edremit Çizik Zeytin, Ayd n Kestanesi, Akhisar Domat Zeytin, Akhisar Köfte, Akhisar Uslu Zeytin, Ayd n Memecik Zeytini, Ayd n Zeytinya, Bal kesir Höflmerim Tatl s ve Bodrum Guleti. Kadifekale de kazı bereketi zmir Büyükflehir Belediyesi taraf ndan yürütülen Kadifekale sur duvarlar restorasyon çal flmalar na destek kaz lar nda, Kale Camii olarak tan mlanan yap tümüyle ortaya ç kar ld. Çal flmalarda ayr ca M.S. 2. yüzy la ait oldu u düflünülen kad n bafl heykeli bulundu. Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü taraf ndan Güney sur duvarlar bölümünde sürdürülen kaz lara ek olarak yap lan çal flmalar- da, 3 noktada kaz çal flmas yap ld ve camii yap s ortaya ç kar ld. Çal flmalarda, Bizans Sarn c içindeki dolgu da temizlendi. Yak n bir zamanda sarn c n içine merdivenle ulafl lmas sa lanacak. Çal flmalar kapsam nda gün yüzüne ç kar lan kad n bafl figürünün M.S. 2. yüzy la ait oldu unu belirten Kaz Baflkan Yrd. Doç. Dr. Ak n Ersoy, heykelin Helenistik özellikler gösterdi ini ifade etti. Güzel zmirimizin düflman iflgalinden kurtuluflunun 89. y ldönümü kutlu olsun... zmir Büyükflehir Belediyesi Meclis Üyesi OLGUN AT LA Yüksek Mimar Altınkum un çehresi değişiyor Didim Belediyesi, Alt nkum Plaj na olan ilgiyi daha da artt rmak için hemen üst k sm ndan geçen Yal Caddesi nde yeniden yap land rmaya gitmek için harekete geçti. Bu kapsamda, zmir Ekonomi Üniversitesi ile iflbirli ine gidilerek taslak proje haz rland. Proje için Didim Turizm Derne i, Didim Kent Konseyi ve Didim Turizm Altyap Birli i nin de görüflleri al nd. Caddenin, Mobil Gümrük Binas ndan eski Vali Kona na kadar olan 1 kilometrelik bölümünü kapsayan taslak projenin önümüzdeki günlerde esnafla paylafl l p, son hali verildikten hayata geçirilmesi planlan yor. Belediye Baflkan CHP li Mümin Kamac, projenin ilçenin turizmin nabz n tutan Alt nkum un cazibesini art rarak esnaf ve turistlerin taleplerinin karfl lanmas amac yla haz rland n söyledi.

4 SAYFA 04 Eylül Bu nikah siyasi buzları eritti Fadime Çak r ile Kültürpark Fuar Evlendirme Dairesi'nde dünya evine giren Ertu rul Günay, CHP zmir Milletvekilleri Türkiye'de kimsenin yapamad n, Fadime Çak r ile Moro lu, Rahmi Aflk n Türeli, AK Parti Alaattin Yüksel, Aytun Ç ray, Mustafa Fatih Yapar, zmir Siyaset Dünyas 'n n nikah masas etraf nda buluflturdu. 3 belediye Baflkan 'n n k yd nikahta 1 bakan, 5 zmir Milletvekili lknur Denizli, Balçova dünyaevine giren zmirli Belediye Baflkan Mehmet Ali Çalkaya, milletvekili, 1 l Genel Meclisi Baflkan, 1 Gazeteci Fatih Yapar yapt Buca Belediye Baflkan Ercan Tat, Narl - l Baflkan, 7 Belediye Baflkan, 1 Gazeteciler Cemiyeti Baflkan flahitlik yapt. Çok üst düzey törenlerde bir araya gelziemir Belediye Baflkan Halil brahim fie- dere Belediye Baflkan Abdül Batur, Ga- zmir'in sevilen gazetecilerinden Fatih melerine ra men birbirileriyle pek konuflmayan siyasiler Fatih ile Fadime'nin mutfa nce, Urla Belediye Baflkan Selçuk Kanol, Güzelbahçe Belediye Baflkan Musta- Yapar bir süredir niflanl oldu u Fadime Çak r ile Kültürpark Fuar Evlendirme lulu unu paylaflmak üzere ayn masa etraf nda toplanarak gençlere flahitlik etti. Kar- Hasan Karaba, AK Parti zmir l Baflkan raosmano lu, Bayrakl Belediye Baflkan Dairesi'nde yap lan törenle hayat n birlefltirdi. ki gencin yak nlar n n yan s ra fl yaka Belediye Baflkan Cevat Durak, Ömer Cihat Akay, zmir l Genel Meclisi çok say da gazetecinin de kat ld nikah Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan ve Baflkan Serdar De irmenci, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Baflkan Atilla Ser- töreni Türkiye'de 80. görülmesi çok güç olan Çi li Belediye Baflkan Metin Solak' n olayada sahne oldu. k yd nikahta, Kültür ve Turizm Bakan tel flahitlik yapt. Izmir Fuar na merhaba! 8-18 Eylül 2011 tarihleri aras nda aç k kalacak olan zmir Enternasyonal Fuar, 12 si yabanc olmak üzere 15 bakan n kat ld törenle aç ld Çevre ve Çevre Teknolojileri temas yla 8-18 Eylül 2011 tarihleri aras nda düzenlenen 80. zmir Enternasyonal Fuar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün, Ulaflt rma Bakan Binali Y ld - r m, Kültür ve Turizm Bakan Ertu rul Günay, Çevre ve fiehircilik Bakanl Müsteflar Yard mc s Vekili Sedat Kad o lu, TOBB Baflkan M.Rifat Hisarc kl o lu, TBMM Baflkan Vekili fi.güldal Mumcu, zmir Valisi Cahit K raç, Ayd n Valisi Kerem Al, Uflak Valisi Özdemir Çakacak, Denizli Belediye Baflkan Osman Zolan, zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar ve ifl dünyas temsilcileri kat ld törenle aç ld. Kültürpark Aç khava Tiyatrosu nda gerçeklefltirilen aç l flta, bu y l n Partner Ülke?si Avusturya n n Gençlik, Aile ve Ekonomiden Sorumlu Federal Bakan Dr. Reinhold Mitterlehner baflkanl ndaki 13 kifliden oluflan üst düzey bürokrat ve ifladam heyetin yan s ra, Onur Konu u l Denizli den Vali Abdülkadir Demir baflkanl nda gelen heyet de yer ald. Törende ayr ca, Avustralya, Afganistan, Arjantin, Bangladefl, Endonezya, Gana, Irak, KKTC, Kamboçya, Karada, Kenya, Kosova, Küba, Lesotha Krall -, Malezya, Mo olistan, Moritanya, Nijerya, Polonya, Rusya Federasyonu, Sri Lanka, Suudi Arabistan, Tunus, Ukrayna, Yemen ve Avusturya dan 12 si bakan düzeyinde 26 ülke temsilcisi bulundu. Aç l fl töreni, Avusturya dan gelen üç kiflilik Johan Strauss Ensemble Senfoni Orkestras n n verdi i mini konser ve Denizli Belediyesi Pahoy Halk Danslar Toplulu u nun folklör gösterisiyle renklendi. Törenin aç l fl nda konuflan CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, kürsüde sözlerine Bütün Türkiye zmir le gurur duyuyor cümlesiyle bafllad. zmir in bir ilkler kenti oldu una iflaret eden K l çdaro lu, zmir in Kurtulufl Savafl nda zafer bayra n göndere çeken ilk kent oldu unu hat rlatt. Her yer k rm z beyazd 9 Eylül zmir in Kurtulufl Günü, 89. y l nda da Cumhuriyet Meydan nda düzenlenen törende büyük bir coflku ve heyecanla kutland. 9 Eylül e coşkulu kutlama Tören; Vali Cahit K raç, Ege Ordusu ve Garnizon Komutan Orgeneral Atay ile Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu nun halk selamlamas yla bafllad. Cumhuriyet Meydan nda gerçeklefltirilen resmi geçit töreninde konuflan Baflkan Kocao lu: Ayr y -gayr y bir kenara b rak p her bak mdan güçlü ve birlik olmak zorunday z dedi 9 Eylül zmir in Kurtulufl Günü, 89. y l nda da büyük coflku ve heyecanla kutland. zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, Atatürk An t önünde düzenlenen törende An t fieref Defterine, Ulu Önder e hitaben zmir ve zmirliler, gösterdi in ça dafl uygarl k yolunda ilerliyor, kurmufl oldu un Cumhuriyet de erlerini ödün vermeksizin koruyor, savunuyor diye yazd. 9 Eylül zmir in düflman iflgalinden kurtuluflunun 89. y l törenleri, Cumhuriyet Meydan ndaki resmi geçit töreniyle devam etti. Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, zmir Milletvekilleri, zmir Valisi Cahit K raç ve efli, Ege Ordusu ve Garnizon Komutan Orgeneral Abdullah Atay ve efli, zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu ve eflinin yan - s ra, siyasi partiler, resmi kurumlar, meslek örgütleri, sivil toplum kurulufllar n n temsilcileriyle çok say da vatandafl n kat ld tören; Vali Cahit K - raç, Ege Ordusu ve Garnizon Komutan Orgeneral Atay ile Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu nun halk selamlamas yla bafllad. Baflkan Kocao lu törende yapt konuflmada, Ülkemizin yaln zca kurtuluflunda de il, kuruluflunda da simge bir kent say - lan zmir, bu nedenledir ki, Türkiye Cumhuriyeti nin ilerlemesinde, her zaman önemli görevler üstlenmifl ve baflar yla yerine getirmifl; Türkiye Cumhuriyeti nin temel ve vazgeçilmez ilkelerinin de iflmez sembolü olmufltur diye konufltu. Türkiye nin en ayd n, kentinde yaflad klar n çok iyi bilen zmirliler, gelece e do ru yürürken, 9 Eylülleri, gö sünde t pk bir onur madalyas gibi tafl r diyen Kocao lu flöyle devam etti: Bitmeyen bir sevdad r zmir. CHP de çifte mutluluk yaşandı CHP zmir l Örgütü, partinin 88. Kurulufl y ldönümünü Cumhuriyet Meydan nda düzenlenen görkemli bir törenle kutlad Cumhuriyet Halk Partisi, 9 Eylül tarihi ile birlikte çifte mutluluk yaflad. Sabah saatlerinde zmir in düflman iflgalinden kuruluflunun y l dönümü etkinliklerine kat lan partililer, ö leden sonra da Cumhuriyet Halk Partisi nin kuruluflunun 88. Y l kutlama töreninde biraraya geldi. Cumhuriyet Meydan ndaki kutlama etkinli ine CHP Grup Baflkanvekili Muharrem nce, l baflkan Tacettin Bay r, zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Koca lu, milletvekilleri, ilçe baflkanlar, eski ve yeni yöneticiler ile çok say da partili kat ld. Befl yüze yak n CHP linin yer ald törende, ilçe belediye baflkanlar ndan sadece Gaziemir Belediye Baflkan Halil brahim fienol un kat lmas dikkat çekti. stiklal Marfl ve sayg duruflunun ard ndan, Atatürk An t na çelenk koyulmas ile bafllayan kutlama töreninde konuflan CHP zmir l Baflkan Tacettin Bay r, örgüte net mesajlar verdi. AKP ye yüklendi Bay r Halk m z n büyük özlem duydu u ayd nl k, ba ms z, özgür, mutlu Türkiye, partimizin de hedefi olan Türkiye dir. zmir l Baflkan olmaktan onur ve gurur duydu um Cumhuriyet Halk Partisi nin 88. y ldönümünde herkesi sevgiyle sayg yla kucakl yorum. lkemiz, halk m za yak flan demokrasinin eksiksiz uygulanmas, adaletsizli e, hukuksuzlu a, sömürüye, yolsuzlu a son verilmesidir. Hiç kimsenin özel hayat na hiçbir elin uzanmad, hiçbir gazetecinin yazar n yazd klar ndan dolay hapsedilmedi i, yoksullu- un, iflsizli in tarihe gömüldü ü bir Türkiye yi yaratmak için Cumhuriyet Halk Partililer olarak, gereken herfleyi yapacakt r diye konufltu. Can Özlü

5 SAYFA 5 Eylül SIT ler bekar b rak yor zmir S T zengini kent 5 bin y ll k bir tarihe sahip olan zmir in di er illerden daha fazla S T alan na sahip oldu u ortaya ç kt. Kültür ve Turizm Bakanl, Türkiye genelindeki S T alanlar na iliflkin ayr nt l bir istatistik yay nlad. Buna göre Türkiye de 11 bin 377 S T alan oldu u tespit edildi. S ralamada zmir 805 S T alan ile birinci s rada yer ald. Toplam S T alanlar nda 404 i arkeolojik tarihi, 35 i kentsel, 295 i do al, 34 u tarihi, 8 si kentsel 29 u arkeolojik ve S T alan yer ald. S ralamada, stanbul da 176, Ankara da ise 584 Sit alan bulundu u tespit edildi. Türkiye de en fazla S T alan na sahip olan zmir in Çeflme ilçesine ba l Ild r Köyü nde, yasak yüzünden ev yapamayan 133 erkekten 60 bekar kald. Erkekler, S T yüzünden soyumuz kurudu dedi Türkiye nin gözde tatil beldesi Çeflme ye 22 kilometre uzakl kta bulunan Ild r köyü, 2. derece de S T bölgesi ilan edildi i için 35 y ld r yerinde say yor. 120 haneli 605 kiflinin yaflad köyde yasak nedeniyle hiçbir tamirat ve ekleme yap lam yor. Bir çivinin bile çak lmas na izin verilmedi i köyde oturanlar kaçak yap veya tamirat yapt an ceza ile karfl karfl ya kal yor. 20 y l içerisinde çat lar n onaran, dökülen s vay yenileyen 50 ye yak n ev sahibine Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kurulu taraf ndan ceza kesildi. 12 ye yak n ev sahibi de S T alan na yap yapt gerekçesiyle mahkemelik oldu. Erythral Antik Kenti kaz çal flmalar n n yap ld köyde, evlere bir çivi bile çakamayan köylülerin ma duriyeti sadece y k lan evlerini onarmak veya yeni bir oda eklemekle bitmedi. zin verilmedi i için konut yap - lamayan köydeki yafl aras nda bulunan 133 erkekten 60 bu nedenle bekar kald. Evlenmek için baflka köyden k z bulanlar Ild r dan tafl nd. Herfleyi göze al p Ild r da evlenen erkekler ise efli ve çocuklar yla; kardeflleri, anne ve babalar ile birlikte 2-3 odal evlerde yaflamak zorunda kald. 40 yafl ndaki Ali K nal da evlenemedi inden yak nd. Y llar önce y k lan evini onaramad n belirten K nal, Köyümüzde hiç nüfus artm yor. Y llard r bekar m. Sevdi im bir k z vard. Evini yenile evleneyim dedi. diye konufltu. Mehmet nmez / ZM R - AHT S T kapsam ndaki ilçeler Balçova, Bornova, Buca, Çi li, Gaziemir, Güzelbahçe, Karfl yaka, Konak, Narl dere, Çeflme, Karaburun, Menderes, Seferihisar, Urla, Alia a, Ödemifl, Selçuk, Tire, Torbal, Bay nd r, Bergama, Dikili, Kemalpafla, K - n k, Kiraz, Menemen ve Foça S T kapsam ndaki ilçeler Hükümetin mevcut düzenlemelere göre Kültür ve Turizm Bakanl bünyesinde bulunan Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kurullar üzerine bir çal flmas oldu u haberi bas na yans - d. Buna göre öncelikle Do- al S T kavram nda köklü de iflikliklere gidilecek. Bayraklı da 80. İzmir Fuarı nda Baflkan Karaba, belediyenin stand nda vatandaflla bir araya geldi, onlarla bol bol sohbet etti Bayrakl Belediyesi, 80. zmir Enternasyonal Fuar ndaki stand yla fark yaratt. Standta vatandafllarla bir araya gelen Belediye Baflkan Hasan Karaba, onlarla sohbet edip, çocuklara t-shirt ve flapka da tt. Vatandafllarla hat ra foto raf çektiren Baflkan Hasan Karaba Karaba lar Belediye Baflkan S tk Kürüm ile Çi li Belediye Baflkan Metin Solak ziyaret etti. Baflkan Karaba, 47 yafl na basan Metin Solak için sürpriz do um günü partisi düzenledi. Bayrakl Belediyesi olarak üçüncü kez zmir Fuar nda yer ald klar n kaydeden Baflkan Karaba, Fuarlar yapt m z hizmetler ve uygulad - m z sosyal projeleri tan tmak için güzel bir f rsat. Tüm vatandafllar n stand m za yo un ilgi gösterdi ini görüyoruz. Bu da bizim ne kadar be- enildi imizi gösteriyor dedi. Baflkan Karaba, fuar ziyarete gelen Karaba lar Belediye Baflkan S tk Kürüm ve Çi li Belediye Baflkan Metin Solak stand nda a rlad. 47 yafl na basan Çi li Belediye Baflkan Metin Solak unutmayan Baflkan Karaba, Solak için sürpriz do um günü partisi düzenledi. Baflkan Karaba n jesti karfl s nda mutlu olan Solak pasta keserek yeni yafl n kutlad. Konak standı doldu taştı zmir Enternasyonal Fuar n n 80 inci y l nda Konak Belediyesi zmirlileri hem e lenceye hem de kentin yönetimine kat lmaya davet ediyor 8 18 Eylül tarihleri aras nda aç k bulunacak zmir Enternasyonal Fuar nda Konak Belediyesi de Fuar 2. Hol de yer ald. lk günden vatandafllar n yo un ilgisini çeken Konak Belediyesi stand nda canl heykel, pandomim ve Kukla Fiko gösterileri büyük be eni toplad. Konak stand nda sadece gösteriler yok, vatandafllar n istek ve flikayetlerde bulunabilmesi için de dan flma masalar oluflturuldu. Vatandafllar buralarda s k nt lar n, memnuniyetlerini veya isteklerini aktarma f rsat bulacak. Kat l mc bir yerel yönetim anlay fl ile vatandafl yönetime dahil eden Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan, 80 inci y l n kutlayan zmir Enternasyonal Fuar nda Konak n fark yarataca n belirterek, zmir Enternasyonal Fuar nda Konak Belediyesi olarak her y l oldu u gibi yerimizi ald k ve dolu dolu bir program haz rlad k. Gösteriler ve e lencenin yan s ra Konak ta kat l mc belediyecilik anlay fl m za uygun olarak vatandafllar m z, istek, flikayet veya memnuniyetlerini stand m zda arkadafllar m za iletebilecekler. dedi. Fuara Gaziemir rengi Bu y l kap lar n 80. kez açan zmir Enternasyonal Fuar nda Gaziemir Belediyesi nin de stand yer al - yor. Fuar n bu y lki ana temas olan Çevre ve Çevre Teknolojileri ne en uygun konsepti tafl yan Gaziemir Belediyesi stand, ziyaretçilerin adeta ak n na u ruyor. Gaziemir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlü ü taraf ndan örnek bitkilerle donat - lan, palmiye ve zeytin a ac n n da bulundu u 60 metrekarelik stantta, fuar ziyaretçilerini iki flirin sincap karfl l yor. Gaziemir Belediyesi nin, geçti imiz 23 Nisan da düzenledi i çevre ve sa l k temal uluslararas çocuk flenli inin sembolü olan iki maskot sincap, fuarda genç yafll herkesin büyük ilgisini çekti. Özellikle çocuklar, sincaplarla foto raf çektirebilmek için birbirleriyle yar flt. Stand ziyaret eden Gaziemir Belediye Baflkan Halil brahim fienol, zmir in kurtulufl günü 9 Eylül nedeniyle çocuklara Türk Bayra ve bayrak bask l balon hediye etti. Bornova halkla beraber Bu y l 80 incisi düzenlenen zmir Enternasyonal Fuar nda Bornova Belediyesi nin açt stand da büyük ilgi görüyor. Tarih, kültür ve sanat temalar n n ifllendi i standta zmirlilere belediyenin çal flmalar ile ilgili bilgi veriliyor. Stantta, vatandafllar form doldurarak dilek, flikayet ve önerilerini de iletebiliyor. Stand ziyaret edenlere belediyenin 25 e yak n de iflik branflta düzenledi i kurslarla ilgili detayl bilgiler veriliyor. Bornova Belediyesi Fuar da olas bir depreme karfl al - nacak tedbirler konusunda da önemli bir hizmet veriyor. Fuar de iflti de Biz? zmir de do mufl büyümüfl ya da çocuklu unda yolu bir flekilde zmir den geçmifl olanlar n haf za kartlar nda, mutlaka ama mutlaka bir Fuar albümü vard r desem, itiraz edeniniz ç kmaz san r m. Desem ki Her fleyin büyüleyici geldi i o çocukluk y llar n n Fuarlar gerçekten büyülü/oyuncakl /rengarenk yerler miydi; yoksa bizim belleklerimizde mi öylece kald diye sorsam Üzüm salk m ndan akan fl ray bulsan z ayn yerinde ve içseniz, ayn zevki al r m yd n z? Çarp flan arabalara binmek için saatlerce kuyrukta s ra beklemeye, itifl kak fl yaflamaya haz r m s n z? Her santiminden ayr gürültünün yükseldi i binlerce metrekarede saatlerce yürüyebilir misiniz? Mucizevi bir tat olarak hat rlad n z tostlar, ayn flekilde haz rlansa bile ayn ifltahla yiyebilir misiniz? Her çocu un bir gün mutlaka kaç rd bir balonu vard r ya; elinize kocaman bir balon kümesi verilse o sevinci/yürek çarp nt s n duyabilir misiniz? Gazino kap lar n n önünde belki bir ünlüye rastlar m da el sallar diye saatlerce bekleyebilir misiniz? Paraflüt kulesinin önünde dikilip gözünüzü gö e dikerek sanki dünyan n en mucizevi iflini yap yorlarm flças na atlayanlar hayranl kla izler misiniz? Pavyonlar n ayaklar na kara sular inene dek gezmeye, bir broflür kapabilmek, elindeki naylon çantaya atabilmek için yar flmaya var m s n z ya da? Buras bizim çocuklu umuzun eskidenki Fuar de il. Ama yine de bu haliyle Fuar, flimdi buradan geçen çocuklar n akl nda mucizevi bir dizi foto raf b rakacak. Onlar da t pk eskiden bizim flaflt m z gibi bir fleylere flafl yorlar flu anda. O foto raflar n neler oldu unu bilmek ne mümkün, nerede nas l bir büyü gördüklerini anlamak. Biz büyüyoruz ya, her fley bozuluyor san yoruz, her fley eskiden daha güzelmifl gibi geliyor bize. Oysa flafl rmay unutan bizim gözlerimiz, olmad k yerlerde olmad k büyüler ç karmaya takat olmayan bak fllar bizimkisi. diyen Ece Temelkuran a hak veriyorum çoktand r. Fuar ayn de il diye boynu bükük m r lt larla konuflanlara, peki sen ayn m s n diye yüksek sesle sormak geçiyor içimden. Fuar ayn fuar olsa bile, sen ayn coflkular, ayn heyecanlar, ayn hezeyanlarla gezebilir misin? Sen bu kadar de iflirken, Fuar n ayn kalmas mümkün mü diye, sormak Fuar logolu cigaralar n, senin gibi 40 y ll k tiryakiye bile bir fley ifade etmeyece ini art k kabul et arkadafl m demek geçiyor. T pk bayramlar n bayram gibi gelmedi i, Aç k hava sinemalar n n hofl bir an olarak kald gibi bir hoflluk ancak eski Fuarlar bizler için Ah etmek, iç çekmek nafile Önce biz de ifltik. Uçan balerine binsek bile, yüre imiz a z m za gelemeyecek kadar ac laflt k/ ekflidik/kat laflt k çünkü fiafl rmaya ayarl gözler yok art k yüzümüzde Büyüdük çünkü. Yöresel Lezzetler Festivali Her y l fuar ziyaretçilerinin u rak noktas haline gelen ve bu y l Yöresel Lezzetler Festivali olarak yeniden düzenlenen etkinlik ile ulusal ve uluslararas lezzetler bir kez daha biraraya geldi. Yöresel Lezzetler Festivali nde önceki akflam Türkiye, KKTC, Slovakya, Makedonya, Romanya ve Rusya dan toplam 210 kifliden oluflan Halk Danslar Ekipleri özel bir gösteri gerçeklefltirdi. Çin, Meksika, Fransa, Rumeli, talya, Bulgaristan, ABD, Osmanl, Akdeniz, Ege Mutfa n n birbirinden lezzetli yemekleri fuar kat l mc ve ziyaretçilerinin be enisine sunuldu u Yöresel Lezzetler Festivali Basmane Kap s Girifli nde yer al yor.

Baflkanlar n y ldönümü

Baflkanlar n y ldönümü SAYFA 01 Dokuz Eylül den korkutan tablo DEÜ E itim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. brahim Atalay, küresel s nman n etkisiyle Türkiye'de nelerin de iflti ini ve 15-20 y l içinde nelerin yaflanabilece

Detaylı

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in SAYFA 01 Aziz Kocaoğlu sert konuştu Baflkan, persoeliyle bayramlaflma töreninde içini döktü Baflkan Aziz Kocao lu, belediye personeliyle bayramlaflma töreninde sert ç kt. Belediyede dedikodular n artt

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

Baflkanlar hesap verdi

Baflkanlar hesap verdi SAYFA 01 N SAN 2010 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlu olsun 10 Kr Baflkanlar hesap verdi Birinci hizmet y l n dolduran zmir in belediye baflkanlar yapt klar n anlatt. Muhalefetin gündeminde

Detaylı

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17 SAYFA 01 10 Kr fiubat 2010 Nalbanto lu çekildi BAYKAL n flok zmir müdahalesi sonras beklenen aç klamay yapan CHP l Baflkan R fat Nalbanto lu, 27 fiubat taki kongrede adayl ktan çekildi ini aç klad. 7 de

Detaylı

Adam m s n kavgas mahkemelik oldu. SUSAM, tart flman n k v lc m n bas nda da yer ald

Adam m s n kavgas mahkemelik oldu. SUSAM, tart flman n k v lc m n bas nda da yer ald SAYFA 01 Adam m s n kavgas mahkemelik oldu SEÇ MLERDEN iki gün önce kameralar önünde kavga eden Mehmet Ali Susam ile Aziz Kocao lu aras ndaki sorun mahkemeye tafl n yor. Seçimlerin ard ndan bas n mensuplar

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de DEV YATIRIMLAR

İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de DEV YATIRIMLAR SAYFA 01 Konkart la yaflam n z kolaylaflacak Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan bir ilke imza atarak örnek olmaya devam ediyor KONAK Belediyesi, Mondial Assistance ve Real Life Assist flirketleriyle ortak

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI 19 MART 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13912 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com flsiz say s 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi GÜNCEL ISSIZLIK ORANI fl adamlar

Detaylı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, ev ve site toplant - lar na kat larak vatandafllar n istek ve flikayetlerini dinlemeye devam ediyor. Baflkan Yaflar, site yöneticileriyle bulufltu YEN MAHALLE

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

AY SONU AÇILIYOR. Ankara-İstanbul YHT hattı

AY SONU AÇILIYOR. Ankara-İstanbul YHT hattı Türkiye'nin de üretim ortağı olduğu "geleceğin nakliye uçağı" olarak nitelendirilen ve uzun uçuş özelliğiyle ön plana çıkan A400M göreve hazır. 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı 221. Filo Komutanı

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

Do algaza Eylül de zam yok

Do algaza Eylül de zam yok GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Do algaza Eylül de zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Eylül ay içerisinde

Detaylı

Ankara Müftüsü H zl : Maddi durumu yetersiz olanlar kurban n da tmak zorunda de il

Ankara Müftüsü H zl : Maddi durumu yetersiz olanlar kurban n da tmak zorunda de il GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ankara Müftüsü H zl : Maddi durumu yetersiz olanlar kurban n da tmak zorunda de il Ankara

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl n yapt 2014 Yerel Seçimleri nde Büyük Birlik Partisi (BBP) den Keçiören Belediye Baflkan Aday olan Turgut Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 12 Milli Egemenli in 85. y l dönümü 22 Büyümede dünya rekoru: Yüzde 9.9 TBMM Baflkan Bülent Ar nç 2005 Milli Egemenlik Y l dolay s yla gerçeklefltirilecek

Detaylı

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Erdo an; CHP, MHP ve BDP ye yüklendi ISSN 1308-7622 10 Aral k 2013 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "CHP Belediyesi, susuzluktur.

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

Zeytinburnu 7,2 ile salland!

Zeytinburnu 7,2 ile salland! IRMAK DÖV Z: Kapal çarfl : (0212) 514 55 18 Zeytinburnu : (0212) 558 59 90 Befltelsiz : (0212) 665 01 62 Dikilitafl : (0212) 679 46 32 IRMAK GROUP Since 1974 CHP 19 May s kutlad Resmi törenleri yasaklayan

Detaylı