89. YILA BUYUK COfiKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "89. YILA BUYUK COfiKU"

Transkript

1 SAYFA İEF dünyaya merhaba dedi 8-18 Eylül aras nda aç k kalacak olan fuar, 12 si yabanc 15 bakan n kat ld - törenle aç ld Çevre ve Çevre Teknolojileri temas yla 8-18 Eylül 2011 tarihleri aras nda düzenlenen 80. zmir Enternasyonal Fuar, unutulmaz bir törenle aç ld. Kültürpark Aç khava Tiyatrosu nda gerçeklefltirilen aç l flta, 12 si bakan düzeyinde 26 ülke temsilcisi bulundu. 4 te EYLÜL 2011 Karataş la dobra dobra 40 Kr. CHP eski il baflkan, yerel seçimler öncesi yaflananlar tüm aç kl yla anlatt 2009 yerel seçimleri öncesinde CHP zmir l Baflkanl koltu unda oturan Kemal Karatafl, o dönem zmir de partisinin belediye baflkan adaylar n n nas l belirlendi ini, hangi süreçlerin yafland n, hangi itirazlara ra men kimi isimlerin nas l aday yap ld - n ilk kez bu kadar aç k Gönül Soyo ul a anlatt. O sürecin mimarlar ndan biri olan, zmir de Deniz Baykal n has adam olarak da tan nan Kemal Karatafl n anlatt klar, o günleri kanl /canl yaflayanlara da ilginç gelecek. 8-9 da 89. YILA BUYUK COfiKU CHP Lideri, zmir de birlik ve beraberlik vurgusu yapt Kılıçdaroğlu: Bu tablo size hiç yakışmıyor CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, zmir Büyükflehir ve ilçe belediye baflkanlar na, parti içinde yaflanan s k nt lar n Birol Ağırbaş a uyarı Emin Öztürk e beraat! CHP de parti içi krize neden olan disiplin süreci sonuçland. l Baflkan Bay r taraf ndan kurula sevk edilen Karaba lar lçe Baflkan Birol Kocaoğlu isyancılarla buluştu CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu nun zmir ç karmas isyanc baflkanlara yarad. Haftalard r Büyükflehir deflifre edilmemesi uyar s nda bulundu, Birlik beraberlik içerisinde çal fl n, ifl yap n mesaj verdi. 12 de A rbafl uyar ald. Ödemifl lçe Baflkan Emin Öztürk ise akland. Bay r, süreci Yüksek Disiplin Kurulu na tafl yaca n söyledi. 12 de Belediye Baflkan Aziz Kocao lu ile bir araya gelememekten yak nan ilçe belediye baflkanlar murad na erdi. 12 de zmir; Ba ms zl k yolundaki direnifl destan - n n simge kenti 9 Eylül zmir in Kurtulufl Günü, 89. y l nda da büyük coflku ve heyecanla kutland. Baflkan Kocao lu, Atatürk An t önünde düzenlenen törende An t fieref Defterine, Ulu Önder e hitaben zmir ve zmirliler, gösterdi- in ça dafl uygarl k yolunda ilerliyor, kurmufl oldu un Cumhuriyet de erlerini ödün vermeksizin koruyor diye yazd. 9 Eylül törenleri, Cumhuriyet Meydan ndaki resmi geçit töreniyle devam etti. 4 te 15 dakikada Manisa 3.5 saatte İstanbul Sabuncubeli Tüneli, zmir ile Manisa aras n 15 dakikaya indirecek AK Parti nin zmir için ortaya koydu u 35 projeden biri olan Sabuncubeli Tüneli nin temeli törenle yar n at lacak. 110 milyon TL ye mal olmas planlanan tünel, yap-ifllet-devret modeliyle infla edilecek ve 2014 y - l nda tamamlanacak. stanbul- zmir aras n 3. 5 saate indirecek Türkiye'nin en büyük otoyol projesi Gebze-Orhangazi- zmir Otoyolunda zmit Körfez Geçifl Köprüsü Projesi için imzalar ise stanbul Sait Halim Pafla Yal s 'nda düzenlenen törenle at ld. 6 da Buca ya çok yakışacak İzmir e teşvik müjdesi verildi Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün, EF aç l fl için geldi i zmir de bas n toplant s düzenleyerek teflvik müjdesi verdi. 6 da Midilli esnafı boykotu kırdı Yunanistan, Midilli Adas 'ndan gelen esnaf ve tüccar taraf ndan oluflturulan stantla gayri resmi olsa da 80. EF'nda temsil ediliyor. 6 da Winner a geçmiş olsun! Pedal lı kutlama 9 Eylül coflkusunu zmir Büyükflehir Belediyesi nin düzenledi i ve hafta bafl ndan beri süren etkinliklerle kutlayan zmirliler, bu kapsamda gerçeklefltirilen bisiklet turu ile hem coflku hem de görsel flölen yaflad. 2 de Fuar de iflti de... Biz? Gönül Soyo ul 5 te K l çdaro lu nun ince plan! Ümit Yald z 6 da Buca da 65 bin metrekarelik alan üzerine kuralacak merkezin projesi tamamland zmir Büyükflehir Belediyesi, toplumun dezavantajl gruplar n n faydalanmas amac yla dev bir kompleks fleklinde planland Sosyal Yaflam Kampüsü nün yaflama geçirilmesi için çal flmalar na h z verdi. Buca T naztepe deki 65 bin 302 metrekarelik alanda kurulacak Sosyal Yaflam Kampüsü nde huzurevi, engelli e itim merkezi, engelli ve yafll rehabilitasyon merkezi, çocuk ve gençlik merkezi, engelli havuzu, Aç khava spor alanlar, aflevi ve çok amaçl bir salon bulunacak. 3 te Sayfa 16 da Oscar ziyafeti sürüyor Sayfa 14 te Körfez de yelkenli şöleni Sayfa 16 da İnciraltı kararı STK ları çok sevindirdi Bakan Günay' n baflkanl nda yap lan toplant da, EXPO 2020 çal flmalar n n nciralt üzerinden yürütülmesi karar sivil toplum kurulufllar ve ifl dünyas nda sevinç yaratt. 6 da Almanlar dan görsel şov Alman Goethe Enstitüsü nün zmir Goethe Enstitüsü ne yapt dostluk ziyaretindeki gösteriler renkli görüntülere sahne oldu. 14 te

2 SAYFA 02 9 Eylül Eylül e pedall kutlama zmir Büyükflehir Belediyesi nin ilk kez düzenledi i 9 Eylül Bisiklet Turu nda yüzlerce bisikletçiyle birlikte Kocao lu da pedal çevirdi 9 Eylül coflkusunu zmir Büyükflehir Belediyesi nin düzenledi i ve hafta bafl ndan beri süren etkinliklerle kutlayan zmirliler, bu kapsamda gerçeklefltirilen bisiklet turu ile hem coflku hem de görsel flölen yaflad. zmir Bisiklet Derne i ve Perflembe Akflam Bisikletçileri oluflumunun destek verdi i etkinli e Fuar n 80. y l tiflörtü ile kat lan zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, bisiklete binerek güzergah boyunca yo un ilgi gördü ü zmirlileri selamlad. Saat de Konak Meydan Saat Kulesi önünde toplanan 250 dolay nda bisikletçi, Türk Kutman ve Çağlar Sinema Burada da 80. zmir Fuar nda düzenlenen 1. Sinema Burada Festivali ne ünlü sanatç lar konuk olarak kat lacak 8-18 Eylül 2011 tarihleri aras nda ZFAfi taraf ndan organize edilen zmir Enternasyonal Fuar kapsam nda düzenlenen Sinema Burada Festivali nin bu y l 11. cisi, Eylül 2011 tarihleri aras nda zmir Sanat Merkezi nde gerçeklefltirilecek. T.C.Kültür ve Turizm Bakanl n n deste iyle düzenlenen festivalin bu y lki onur konuklar Perran Kutman ve Engin Ça lar, genç oyuncu konuklar ise Melisa Sözen ve Mehmet Akif Alakurt olacak. Sinema Burada n n bu y lki temas Melodram Filmleri olarak belirlendi. Bu kapsamda zmir Sanat Merkezi büyük salonda 5 gün boyunca 7 adet 35 mm lik film 13 seans olarak gösterilecek. Efl zamanl olarak küçük salonda ise melodram klasikleri, belgeselleri ve k sa filmlerle sinemaseverler buluflacak. bayraklar yla süsledikleri bisikletleriyle Cumhuriyet Meydan ve Kordon u takip eden deniz manzaral güzergahtan Tarihi Havagaz Fabrikas na kadar pedal bast. Bu güzel etkinlikte bisikletçilere efllik eden zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, Saat Kulesi önündeki starttan önce k sa bir konuflma yapt. 9 Eylül kutlamalar nedeniyle düzenlenen ve bisiklet derneklerinin büyük katk koydu u bu etkinli i uzun y llar gelifltirerek sürdürmek istediklerini söyleyen Baflkan Kocao lu, kentte yaflama geçirilen bisiklet yollar ve uygulamalar ile ilgili bilgi de verdi. Yeni Kale den Bostan- l ya kadar giden bisiklet yolunu geçen y l Do al Yaflam Park na kadar uzatt klar n hat rlatan Kocao lu, fiimdi Sasal Kufl Cenneti nde 22 kilometrelik bir bisiklet ve araçlar n da kullanabilece i, Kufl Cenneti ni gezebilece imiz bir parkur oluflturduk. fiu anda Bostanl - Do al Yaflam Park, Do al Yaflam Park Bostanl aras nda sürdürdü ümüz ücretsiz bisiklet turu projesini, yol çal flmalar bitince Kufl Cenneti nde de bafllataca z dedi. zmir Bisiklet Derne i Baflkan Mustafa Karakufl, bisiklet sporuna yapt katk lar ndan dolay Kocao lu na teflekkür etti. Grup Yorum dan coşkulu konser Çi li Belediyesi ile Türkiye Sakatlar Derne i zmir fiubesi nin düzenledi i Grup Yorum konseri yo un ilgi gördü Çi li konser alan nda düzenlenen konseri izlemeye gelenler, alan erken saatlerde h nca h nç doldururken, Grup Yorum Güleycan, Çav bella, Haziranda Ölmek Zor, K z ldere, U urlama gibi sevilen flark lar n seslendirdi. Çi li de ilk kez konser veren Grup Yorum u izlemeye gelen hayranlar da konser boyunca flark lara bol bol efllik ettiler ve halaylar çekerek coflkulu bir gece yaflad lar. Gençlik y llar ndan beri severek dinledi i Grup Yorum u izlemekten müthifl keyif ald n belirten Çi li Be- lediye Baflkan Metin Solak, Y llar geçse bile bize ayn duygular yaflatan Grup Yorum, müzi iyle bizlere gençlik y llar m zda da güç verirdi. Halk m zdan gelen talep üzerine böyle bir konser düzenledik. Böylesine güzel türküleri dinlemeye, sevilen gurup ve sanatç larla bir arada olmaya devam edece iz diye konufltu. Konser sonunda Çi li Belediye Baflkan Metin Solak, Sakatlar Derne i zmir fiube Baflkan Erdem Çerçio lu ile birlikte Grup Yorum a teflekkür ederek çiçek sundu. Seferihisar Nilüfer le coşacak Seferihisar Kurtuluflunun 89. Y l n 11 Eylül Pazar günü Seferihisar Belediyesi taraf ndan haz rlanan muhteflem programla kutluyor. Bayram töreni, Atatürk Caddesi aç l fl ve akflam Nilüfer konseri program yla bu y l 11 Eylül tüm gün coflkuyla kutlanacak. Saat da Çolakibrahim Bey büstüne flükran çelenginin sunuyla bafllayacak etkinlikler, Saat Cumhuriyet Meydan Köy Pazar önünde gerçekleflecek bayram töreniyle devam edecek. Saat da yap m tamamlanan Atatürk Caddesi nin aç l fl Güney konseriyle gerçekleflecek. Müzik otoritelerince dünya çap nda bir ses kabul edilen Türkiye nin dev yorumcusu, Seferihisar n 89. Kurtulufl günü için sahne al yor. Y llard r söyledi i flark larla milyonlara ulaflan, yapt albümlerle müzik sektöründe sat fl rekorlar k ran Nilüfer, pop müzik dünyas n n en yenilikçi ve vazgeçilmez isimlerinin bafl nda geliyor.

3 SAYFA 03 Eylül Liman 2012 ye kadar satılacak Buca ya çok yak flacak Kampüste huzurevinin yan s ra, engelli e itim merkezi, havuz, yafll rehabilitasyon merkezi, çocuk ve gençlik merkezi, aflevi bulunuyor zmir Büyükflehir Belediyesi, toplumun dezavantajl gruplar n n faydalanmas amac yla dev bir kompleks fleklinde planland Sosyal Yaflam Kampüsü nün yaflama geçirilmesi için çal flmalar na h z verdi. Uygulama projeleri tamamlanan bu çok amaçl merkezin yap m ihalesi için haz rl klara baflland. Buca T naztepe deki 65 bin 302 metrekarelik alanda kurulacak Sosyal Yaflam Kampüsü nde huzurevi, engelli e itim merkezi, engelli ve yafll rehabilitasyon merkezi, çocuk ve gençlik merkezi, engelli havuzu, aflevi ve çok amaçl bir salon bulunacak. Tesiste ayr ca aç k alanlarda rekreasyon düzenlemesi, çocuk oyun ve aç khava spor alanlar, toplu tafl ma aktarma merkezi ve otopark alanlar yap lacak. zmir Büyükflehir Belediyesi taraf ndan yap lacak modern tesiste, engellilere e itimin yan s ra spor yap- ma olana da sa lanacak. Kompleksin Engelli E itim Merkezi nde oluflturulacak havuz, burada e itim alacak engellilere hizmet verecek. Sosyal Yaflam Kampüsü nde oluflturulacak 500 kiflilik huzurevinin 150 kiflilik bölümünü yata a ba ml durumda olan yafll lar, 350 kiflilik bölümünü ise sa l kl yafll lar kullanacak. Özellefltirme daresi Türkiye'nin önümüzdeki süreçte izlenecek özellefltirme takvimini aç klad. Türkiye'nin pek çok flerinde yap lacak özellefltirmeleri kapmayan aç klaman n zmir bölümünde, özellefltirilmesi yarg kararlar sonras y lan hikayesine dönen Alsancak Liman vard. Alsancak Liman için Kruvaziyer ve Yük Liman olmak üzere iki ayr özellefltirme takvimi izlenece ini aç klayan Türkiye Özellefltirme daresi Baflkan Vekili Ahmet Aksu, Kruvaziyer Liman için iki ay içinde ihaleye ç k laca n müjdeledi. Daha önce özellefltirmesi yap lan limandaki süreç Dan fltay karar yla bozulmufl, özellefltirmeyi kazanan firmalar daha sonra ihaleden çekilmiflti. Baflkan Vekili Aksu, Alsancak Liman d fl nda Türkiye nin pek çok noktas ndaki özellefltirmelerin takvimini de aç klad. Spor salonlar da var Çocuk ve Gençlik Merkezi, çal flan çocuklara hizmet verecek. Sosyal, kültürel ve ekonomik olanaklara sahip olmakta zorlanan çocuk ve gençlerin sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlere kat l m sa lan rken, e itimlerine destek hizmetleri de verilecek. Rehabilitasyon Merkezi nde ise hem engellilere hem de yafll lara hizmet sunulacak. Sadece rehabilitasyon amaçl oluflturulacak merkezde s cak su havuzu da bulunacak. Egeli ürünler tescil sırasında Ege Bölgesi ndeki kurum ve kurulufllar, incirden hal ya, zeytinya ndan nazar boncu una pek çok do al ve kültürel miras gelecek nesillere aktarmak için baflvuru s ras na girdi. Co rafi tescile öncülük eden zmir Ticaret Borsas Baflkan Ifl nsu Kestelli üreticinin al nterine sahip ç kmay ve markalaflmay önemsediklerini söyledi. Tescil için s ra bekleyen Ege ürünler flunlar: Buldan Bezi, Denizli Traverteni, Eflme Ayva Cezeryesi, Gümüldür Mandalinas, zmir Lokmas, zmir fiambali, zmir Tulum Peyniri, Mu la Çam Bal, Ortaca Limonu, Tire fiifl Köfte, Uflak Hal s, Edremit Körfez Zeytinya, Edremit Çizik Zeytin, Ayd n Kestanesi, Akhisar Domat Zeytin, Akhisar Köfte, Akhisar Uslu Zeytin, Ayd n Memecik Zeytini, Ayd n Zeytinya, Bal kesir Höflmerim Tatl s ve Bodrum Guleti. Kadifekale de kazı bereketi zmir Büyükflehir Belediyesi taraf ndan yürütülen Kadifekale sur duvarlar restorasyon çal flmalar na destek kaz lar nda, Kale Camii olarak tan mlanan yap tümüyle ortaya ç kar ld. Çal flmalarda ayr ca M.S. 2. yüzy la ait oldu u düflünülen kad n bafl heykeli bulundu. Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü taraf ndan Güney sur duvarlar bölümünde sürdürülen kaz lara ek olarak yap lan çal flmalar- da, 3 noktada kaz çal flmas yap ld ve camii yap s ortaya ç kar ld. Çal flmalarda, Bizans Sarn c içindeki dolgu da temizlendi. Yak n bir zamanda sarn c n içine merdivenle ulafl lmas sa lanacak. Çal flmalar kapsam nda gün yüzüne ç kar lan kad n bafl figürünün M.S. 2. yüzy la ait oldu unu belirten Kaz Baflkan Yrd. Doç. Dr. Ak n Ersoy, heykelin Helenistik özellikler gösterdi ini ifade etti. Güzel zmirimizin düflman iflgalinden kurtuluflunun 89. y ldönümü kutlu olsun... zmir Büyükflehir Belediyesi Meclis Üyesi OLGUN AT LA Yüksek Mimar Altınkum un çehresi değişiyor Didim Belediyesi, Alt nkum Plaj na olan ilgiyi daha da artt rmak için hemen üst k sm ndan geçen Yal Caddesi nde yeniden yap land rmaya gitmek için harekete geçti. Bu kapsamda, zmir Ekonomi Üniversitesi ile iflbirli ine gidilerek taslak proje haz rland. Proje için Didim Turizm Derne i, Didim Kent Konseyi ve Didim Turizm Altyap Birli i nin de görüflleri al nd. Caddenin, Mobil Gümrük Binas ndan eski Vali Kona na kadar olan 1 kilometrelik bölümünü kapsayan taslak projenin önümüzdeki günlerde esnafla paylafl l p, son hali verildikten hayata geçirilmesi planlan yor. Belediye Baflkan CHP li Mümin Kamac, projenin ilçenin turizmin nabz n tutan Alt nkum un cazibesini art rarak esnaf ve turistlerin taleplerinin karfl lanmas amac yla haz rland n söyledi.

4 SAYFA 04 Eylül Bu nikah siyasi buzları eritti Fadime Çak r ile Kültürpark Fuar Evlendirme Dairesi'nde dünya evine giren Ertu rul Günay, CHP zmir Milletvekilleri Türkiye'de kimsenin yapamad n, Fadime Çak r ile Moro lu, Rahmi Aflk n Türeli, AK Parti Alaattin Yüksel, Aytun Ç ray, Mustafa Fatih Yapar, zmir Siyaset Dünyas 'n n nikah masas etraf nda buluflturdu. 3 belediye Baflkan 'n n k yd nikahta 1 bakan, 5 zmir Milletvekili lknur Denizli, Balçova dünyaevine giren zmirli Belediye Baflkan Mehmet Ali Çalkaya, milletvekili, 1 l Genel Meclisi Baflkan, 1 Gazeteci Fatih Yapar yapt Buca Belediye Baflkan Ercan Tat, Narl - l Baflkan, 7 Belediye Baflkan, 1 Gazeteciler Cemiyeti Baflkan flahitlik yapt. Çok üst düzey törenlerde bir araya gelziemir Belediye Baflkan Halil brahim fie- dere Belediye Baflkan Abdül Batur, Ga- zmir'in sevilen gazetecilerinden Fatih melerine ra men birbirileriyle pek konuflmayan siyasiler Fatih ile Fadime'nin mutfa nce, Urla Belediye Baflkan Selçuk Kanol, Güzelbahçe Belediye Baflkan Musta- Yapar bir süredir niflanl oldu u Fadime Çak r ile Kültürpark Fuar Evlendirme lulu unu paylaflmak üzere ayn masa etraf nda toplanarak gençlere flahitlik etti. Kar- Hasan Karaba, AK Parti zmir l Baflkan raosmano lu, Bayrakl Belediye Baflkan Dairesi'nde yap lan törenle hayat n birlefltirdi. ki gencin yak nlar n n yan s ra fl yaka Belediye Baflkan Cevat Durak, Ömer Cihat Akay, zmir l Genel Meclisi çok say da gazetecinin de kat ld nikah Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan ve Baflkan Serdar De irmenci, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Baflkan Atilla Ser- töreni Türkiye'de 80. görülmesi çok güç olan Çi li Belediye Baflkan Metin Solak' n olayada sahne oldu. k yd nikahta, Kültür ve Turizm Bakan tel flahitlik yapt. Izmir Fuar na merhaba! 8-18 Eylül 2011 tarihleri aras nda aç k kalacak olan zmir Enternasyonal Fuar, 12 si yabanc olmak üzere 15 bakan n kat ld törenle aç ld Çevre ve Çevre Teknolojileri temas yla 8-18 Eylül 2011 tarihleri aras nda düzenlenen 80. zmir Enternasyonal Fuar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün, Ulaflt rma Bakan Binali Y ld - r m, Kültür ve Turizm Bakan Ertu rul Günay, Çevre ve fiehircilik Bakanl Müsteflar Yard mc s Vekili Sedat Kad o lu, TOBB Baflkan M.Rifat Hisarc kl o lu, TBMM Baflkan Vekili fi.güldal Mumcu, zmir Valisi Cahit K raç, Ayd n Valisi Kerem Al, Uflak Valisi Özdemir Çakacak, Denizli Belediye Baflkan Osman Zolan, zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar ve ifl dünyas temsilcileri kat ld törenle aç ld. Kültürpark Aç khava Tiyatrosu nda gerçeklefltirilen aç l flta, bu y l n Partner Ülke?si Avusturya n n Gençlik, Aile ve Ekonomiden Sorumlu Federal Bakan Dr. Reinhold Mitterlehner baflkanl ndaki 13 kifliden oluflan üst düzey bürokrat ve ifladam heyetin yan s ra, Onur Konu u l Denizli den Vali Abdülkadir Demir baflkanl nda gelen heyet de yer ald. Törende ayr ca, Avustralya, Afganistan, Arjantin, Bangladefl, Endonezya, Gana, Irak, KKTC, Kamboçya, Karada, Kenya, Kosova, Küba, Lesotha Krall -, Malezya, Mo olistan, Moritanya, Nijerya, Polonya, Rusya Federasyonu, Sri Lanka, Suudi Arabistan, Tunus, Ukrayna, Yemen ve Avusturya dan 12 si bakan düzeyinde 26 ülke temsilcisi bulundu. Aç l fl töreni, Avusturya dan gelen üç kiflilik Johan Strauss Ensemble Senfoni Orkestras n n verdi i mini konser ve Denizli Belediyesi Pahoy Halk Danslar Toplulu u nun folklör gösterisiyle renklendi. Törenin aç l fl nda konuflan CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, kürsüde sözlerine Bütün Türkiye zmir le gurur duyuyor cümlesiyle bafllad. zmir in bir ilkler kenti oldu una iflaret eden K l çdaro lu, zmir in Kurtulufl Savafl nda zafer bayra n göndere çeken ilk kent oldu unu hat rlatt. Her yer k rm z beyazd 9 Eylül zmir in Kurtulufl Günü, 89. y l nda da Cumhuriyet Meydan nda düzenlenen törende büyük bir coflku ve heyecanla kutland. 9 Eylül e coşkulu kutlama Tören; Vali Cahit K raç, Ege Ordusu ve Garnizon Komutan Orgeneral Atay ile Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu nun halk selamlamas yla bafllad. Cumhuriyet Meydan nda gerçeklefltirilen resmi geçit töreninde konuflan Baflkan Kocao lu: Ayr y -gayr y bir kenara b rak p her bak mdan güçlü ve birlik olmak zorunday z dedi 9 Eylül zmir in Kurtulufl Günü, 89. y l nda da büyük coflku ve heyecanla kutland. zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, Atatürk An t önünde düzenlenen törende An t fieref Defterine, Ulu Önder e hitaben zmir ve zmirliler, gösterdi in ça dafl uygarl k yolunda ilerliyor, kurmufl oldu un Cumhuriyet de erlerini ödün vermeksizin koruyor, savunuyor diye yazd. 9 Eylül zmir in düflman iflgalinden kurtuluflunun 89. y l törenleri, Cumhuriyet Meydan ndaki resmi geçit töreniyle devam etti. Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, zmir Milletvekilleri, zmir Valisi Cahit K raç ve efli, Ege Ordusu ve Garnizon Komutan Orgeneral Abdullah Atay ve efli, zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu ve eflinin yan - s ra, siyasi partiler, resmi kurumlar, meslek örgütleri, sivil toplum kurulufllar n n temsilcileriyle çok say da vatandafl n kat ld tören; Vali Cahit K - raç, Ege Ordusu ve Garnizon Komutan Orgeneral Atay ile Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu nun halk selamlamas yla bafllad. Baflkan Kocao lu törende yapt konuflmada, Ülkemizin yaln zca kurtuluflunda de il, kuruluflunda da simge bir kent say - lan zmir, bu nedenledir ki, Türkiye Cumhuriyeti nin ilerlemesinde, her zaman önemli görevler üstlenmifl ve baflar yla yerine getirmifl; Türkiye Cumhuriyeti nin temel ve vazgeçilmez ilkelerinin de iflmez sembolü olmufltur diye konufltu. Türkiye nin en ayd n, kentinde yaflad klar n çok iyi bilen zmirliler, gelece e do ru yürürken, 9 Eylülleri, gö sünde t pk bir onur madalyas gibi tafl r diyen Kocao lu flöyle devam etti: Bitmeyen bir sevdad r zmir. CHP de çifte mutluluk yaşandı CHP zmir l Örgütü, partinin 88. Kurulufl y ldönümünü Cumhuriyet Meydan nda düzenlenen görkemli bir törenle kutlad Cumhuriyet Halk Partisi, 9 Eylül tarihi ile birlikte çifte mutluluk yaflad. Sabah saatlerinde zmir in düflman iflgalinden kuruluflunun y l dönümü etkinliklerine kat lan partililer, ö leden sonra da Cumhuriyet Halk Partisi nin kuruluflunun 88. Y l kutlama töreninde biraraya geldi. Cumhuriyet Meydan ndaki kutlama etkinli ine CHP Grup Baflkanvekili Muharrem nce, l baflkan Tacettin Bay r, zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Koca lu, milletvekilleri, ilçe baflkanlar, eski ve yeni yöneticiler ile çok say da partili kat ld. Befl yüze yak n CHP linin yer ald törende, ilçe belediye baflkanlar ndan sadece Gaziemir Belediye Baflkan Halil brahim fienol un kat lmas dikkat çekti. stiklal Marfl ve sayg duruflunun ard ndan, Atatürk An t na çelenk koyulmas ile bafllayan kutlama töreninde konuflan CHP zmir l Baflkan Tacettin Bay r, örgüte net mesajlar verdi. AKP ye yüklendi Bay r Halk m z n büyük özlem duydu u ayd nl k, ba ms z, özgür, mutlu Türkiye, partimizin de hedefi olan Türkiye dir. zmir l Baflkan olmaktan onur ve gurur duydu um Cumhuriyet Halk Partisi nin 88. y ldönümünde herkesi sevgiyle sayg yla kucakl yorum. lkemiz, halk m za yak flan demokrasinin eksiksiz uygulanmas, adaletsizli e, hukuksuzlu a, sömürüye, yolsuzlu a son verilmesidir. Hiç kimsenin özel hayat na hiçbir elin uzanmad, hiçbir gazetecinin yazar n yazd klar ndan dolay hapsedilmedi i, yoksullu- un, iflsizli in tarihe gömüldü ü bir Türkiye yi yaratmak için Cumhuriyet Halk Partililer olarak, gereken herfleyi yapacakt r diye konufltu. Can Özlü

5 SAYFA 5 Eylül SIT ler bekar b rak yor zmir S T zengini kent 5 bin y ll k bir tarihe sahip olan zmir in di er illerden daha fazla S T alan na sahip oldu u ortaya ç kt. Kültür ve Turizm Bakanl, Türkiye genelindeki S T alanlar na iliflkin ayr nt l bir istatistik yay nlad. Buna göre Türkiye de 11 bin 377 S T alan oldu u tespit edildi. S ralamada zmir 805 S T alan ile birinci s rada yer ald. Toplam S T alanlar nda 404 i arkeolojik tarihi, 35 i kentsel, 295 i do al, 34 u tarihi, 8 si kentsel 29 u arkeolojik ve S T alan yer ald. S ralamada, stanbul da 176, Ankara da ise 584 Sit alan bulundu u tespit edildi. Türkiye de en fazla S T alan na sahip olan zmir in Çeflme ilçesine ba l Ild r Köyü nde, yasak yüzünden ev yapamayan 133 erkekten 60 bekar kald. Erkekler, S T yüzünden soyumuz kurudu dedi Türkiye nin gözde tatil beldesi Çeflme ye 22 kilometre uzakl kta bulunan Ild r köyü, 2. derece de S T bölgesi ilan edildi i için 35 y ld r yerinde say yor. 120 haneli 605 kiflinin yaflad köyde yasak nedeniyle hiçbir tamirat ve ekleme yap lam yor. Bir çivinin bile çak lmas na izin verilmedi i köyde oturanlar kaçak yap veya tamirat yapt an ceza ile karfl karfl ya kal yor. 20 y l içerisinde çat lar n onaran, dökülen s vay yenileyen 50 ye yak n ev sahibine Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kurulu taraf ndan ceza kesildi. 12 ye yak n ev sahibi de S T alan na yap yapt gerekçesiyle mahkemelik oldu. Erythral Antik Kenti kaz çal flmalar n n yap ld köyde, evlere bir çivi bile çakamayan köylülerin ma duriyeti sadece y k lan evlerini onarmak veya yeni bir oda eklemekle bitmedi. zin verilmedi i için konut yap - lamayan köydeki yafl aras nda bulunan 133 erkekten 60 bu nedenle bekar kald. Evlenmek için baflka köyden k z bulanlar Ild r dan tafl nd. Herfleyi göze al p Ild r da evlenen erkekler ise efli ve çocuklar yla; kardeflleri, anne ve babalar ile birlikte 2-3 odal evlerde yaflamak zorunda kald. 40 yafl ndaki Ali K nal da evlenemedi inden yak nd. Y llar önce y k lan evini onaramad n belirten K nal, Köyümüzde hiç nüfus artm yor. Y llard r bekar m. Sevdi im bir k z vard. Evini yenile evleneyim dedi. diye konufltu. Mehmet nmez / ZM R - AHT S T kapsam ndaki ilçeler Balçova, Bornova, Buca, Çi li, Gaziemir, Güzelbahçe, Karfl yaka, Konak, Narl dere, Çeflme, Karaburun, Menderes, Seferihisar, Urla, Alia a, Ödemifl, Selçuk, Tire, Torbal, Bay nd r, Bergama, Dikili, Kemalpafla, K - n k, Kiraz, Menemen ve Foça S T kapsam ndaki ilçeler Hükümetin mevcut düzenlemelere göre Kültür ve Turizm Bakanl bünyesinde bulunan Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kurullar üzerine bir çal flmas oldu u haberi bas na yans - d. Buna göre öncelikle Do- al S T kavram nda köklü de iflikliklere gidilecek. Bayraklı da 80. İzmir Fuarı nda Baflkan Karaba, belediyenin stand nda vatandaflla bir araya geldi, onlarla bol bol sohbet etti Bayrakl Belediyesi, 80. zmir Enternasyonal Fuar ndaki stand yla fark yaratt. Standta vatandafllarla bir araya gelen Belediye Baflkan Hasan Karaba, onlarla sohbet edip, çocuklara t-shirt ve flapka da tt. Vatandafllarla hat ra foto raf çektiren Baflkan Hasan Karaba Karaba lar Belediye Baflkan S tk Kürüm ile Çi li Belediye Baflkan Metin Solak ziyaret etti. Baflkan Karaba, 47 yafl na basan Metin Solak için sürpriz do um günü partisi düzenledi. Bayrakl Belediyesi olarak üçüncü kez zmir Fuar nda yer ald klar n kaydeden Baflkan Karaba, Fuarlar yapt m z hizmetler ve uygulad - m z sosyal projeleri tan tmak için güzel bir f rsat. Tüm vatandafllar n stand m za yo un ilgi gösterdi ini görüyoruz. Bu da bizim ne kadar be- enildi imizi gösteriyor dedi. Baflkan Karaba, fuar ziyarete gelen Karaba lar Belediye Baflkan S tk Kürüm ve Çi li Belediye Baflkan Metin Solak stand nda a rlad. 47 yafl na basan Çi li Belediye Baflkan Metin Solak unutmayan Baflkan Karaba, Solak için sürpriz do um günü partisi düzenledi. Baflkan Karaba n jesti karfl s nda mutlu olan Solak pasta keserek yeni yafl n kutlad. Konak standı doldu taştı zmir Enternasyonal Fuar n n 80 inci y l nda Konak Belediyesi zmirlileri hem e lenceye hem de kentin yönetimine kat lmaya davet ediyor 8 18 Eylül tarihleri aras nda aç k bulunacak zmir Enternasyonal Fuar nda Konak Belediyesi de Fuar 2. Hol de yer ald. lk günden vatandafllar n yo un ilgisini çeken Konak Belediyesi stand nda canl heykel, pandomim ve Kukla Fiko gösterileri büyük be eni toplad. Konak stand nda sadece gösteriler yok, vatandafllar n istek ve flikayetlerde bulunabilmesi için de dan flma masalar oluflturuldu. Vatandafllar buralarda s k nt lar n, memnuniyetlerini veya isteklerini aktarma f rsat bulacak. Kat l mc bir yerel yönetim anlay fl ile vatandafl yönetime dahil eden Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan, 80 inci y l n kutlayan zmir Enternasyonal Fuar nda Konak n fark yarataca n belirterek, zmir Enternasyonal Fuar nda Konak Belediyesi olarak her y l oldu u gibi yerimizi ald k ve dolu dolu bir program haz rlad k. Gösteriler ve e lencenin yan s ra Konak ta kat l mc belediyecilik anlay fl m za uygun olarak vatandafllar m z, istek, flikayet veya memnuniyetlerini stand m zda arkadafllar m za iletebilecekler. dedi. Fuara Gaziemir rengi Bu y l kap lar n 80. kez açan zmir Enternasyonal Fuar nda Gaziemir Belediyesi nin de stand yer al - yor. Fuar n bu y lki ana temas olan Çevre ve Çevre Teknolojileri ne en uygun konsepti tafl yan Gaziemir Belediyesi stand, ziyaretçilerin adeta ak n na u ruyor. Gaziemir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlü ü taraf ndan örnek bitkilerle donat - lan, palmiye ve zeytin a ac n n da bulundu u 60 metrekarelik stantta, fuar ziyaretçilerini iki flirin sincap karfl l yor. Gaziemir Belediyesi nin, geçti imiz 23 Nisan da düzenledi i çevre ve sa l k temal uluslararas çocuk flenli inin sembolü olan iki maskot sincap, fuarda genç yafll herkesin büyük ilgisini çekti. Özellikle çocuklar, sincaplarla foto raf çektirebilmek için birbirleriyle yar flt. Stand ziyaret eden Gaziemir Belediye Baflkan Halil brahim fienol, zmir in kurtulufl günü 9 Eylül nedeniyle çocuklara Türk Bayra ve bayrak bask l balon hediye etti. Bornova halkla beraber Bu y l 80 incisi düzenlenen zmir Enternasyonal Fuar nda Bornova Belediyesi nin açt stand da büyük ilgi görüyor. Tarih, kültür ve sanat temalar n n ifllendi i standta zmirlilere belediyenin çal flmalar ile ilgili bilgi veriliyor. Stantta, vatandafllar form doldurarak dilek, flikayet ve önerilerini de iletebiliyor. Stand ziyaret edenlere belediyenin 25 e yak n de iflik branflta düzenledi i kurslarla ilgili detayl bilgiler veriliyor. Bornova Belediyesi Fuar da olas bir depreme karfl al - nacak tedbirler konusunda da önemli bir hizmet veriyor. Fuar de iflti de Biz? zmir de do mufl büyümüfl ya da çocuklu unda yolu bir flekilde zmir den geçmifl olanlar n haf za kartlar nda, mutlaka ama mutlaka bir Fuar albümü vard r desem, itiraz edeniniz ç kmaz san r m. Desem ki Her fleyin büyüleyici geldi i o çocukluk y llar n n Fuarlar gerçekten büyülü/oyuncakl /rengarenk yerler miydi; yoksa bizim belleklerimizde mi öylece kald diye sorsam Üzüm salk m ndan akan fl ray bulsan z ayn yerinde ve içseniz, ayn zevki al r m yd n z? Çarp flan arabalara binmek için saatlerce kuyrukta s ra beklemeye, itifl kak fl yaflamaya haz r m s n z? Her santiminden ayr gürültünün yükseldi i binlerce metrekarede saatlerce yürüyebilir misiniz? Mucizevi bir tat olarak hat rlad n z tostlar, ayn flekilde haz rlansa bile ayn ifltahla yiyebilir misiniz? Her çocu un bir gün mutlaka kaç rd bir balonu vard r ya; elinize kocaman bir balon kümesi verilse o sevinci/yürek çarp nt s n duyabilir misiniz? Gazino kap lar n n önünde belki bir ünlüye rastlar m da el sallar diye saatlerce bekleyebilir misiniz? Paraflüt kulesinin önünde dikilip gözünüzü gö e dikerek sanki dünyan n en mucizevi iflini yap yorlarm flças na atlayanlar hayranl kla izler misiniz? Pavyonlar n ayaklar na kara sular inene dek gezmeye, bir broflür kapabilmek, elindeki naylon çantaya atabilmek için yar flmaya var m s n z ya da? Buras bizim çocuklu umuzun eskidenki Fuar de il. Ama yine de bu haliyle Fuar, flimdi buradan geçen çocuklar n akl nda mucizevi bir dizi foto raf b rakacak. Onlar da t pk eskiden bizim flaflt m z gibi bir fleylere flafl yorlar flu anda. O foto raflar n neler oldu unu bilmek ne mümkün, nerede nas l bir büyü gördüklerini anlamak. Biz büyüyoruz ya, her fley bozuluyor san yoruz, her fley eskiden daha güzelmifl gibi geliyor bize. Oysa flafl rmay unutan bizim gözlerimiz, olmad k yerlerde olmad k büyüler ç karmaya takat olmayan bak fllar bizimkisi. diyen Ece Temelkuran a hak veriyorum çoktand r. Fuar ayn de il diye boynu bükük m r lt larla konuflanlara, peki sen ayn m s n diye yüksek sesle sormak geçiyor içimden. Fuar ayn fuar olsa bile, sen ayn coflkular, ayn heyecanlar, ayn hezeyanlarla gezebilir misin? Sen bu kadar de iflirken, Fuar n ayn kalmas mümkün mü diye, sormak Fuar logolu cigaralar n, senin gibi 40 y ll k tiryakiye bile bir fley ifade etmeyece ini art k kabul et arkadafl m demek geçiyor. T pk bayramlar n bayram gibi gelmedi i, Aç k hava sinemalar n n hofl bir an olarak kald gibi bir hoflluk ancak eski Fuarlar bizler için Ah etmek, iç çekmek nafile Önce biz de ifltik. Uçan balerine binsek bile, yüre imiz a z m za gelemeyecek kadar ac laflt k/ ekflidik/kat laflt k çünkü fiafl rmaya ayarl gözler yok art k yüzümüzde Büyüdük çünkü. Yöresel Lezzetler Festivali Her y l fuar ziyaretçilerinin u rak noktas haline gelen ve bu y l Yöresel Lezzetler Festivali olarak yeniden düzenlenen etkinlik ile ulusal ve uluslararas lezzetler bir kez daha biraraya geldi. Yöresel Lezzetler Festivali nde önceki akflam Türkiye, KKTC, Slovakya, Makedonya, Romanya ve Rusya dan toplam 210 kifliden oluflan Halk Danslar Ekipleri özel bir gösteri gerçeklefltirdi. Çin, Meksika, Fransa, Rumeli, talya, Bulgaristan, ABD, Osmanl, Akdeniz, Ege Mutfa n n birbirinden lezzetli yemekleri fuar kat l mc ve ziyaretçilerinin be enisine sunuldu u Yöresel Lezzetler Festivali Basmane Kap s Girifli nde yer al yor.

6 SAYFA 6 Eylül Ümit Yald z K l çdaro lu nun ince plan! srail e karfl yürütüldü ünü düflündü üm aktif d fl politikaya yönelik destek yaz s na her yönden tepki geldi. Elefltirenler, kat lanlar, destekleyenler Olmas gereken de bekledi im de buydu. Tabi ki meselenin özünde Türkiye nin yaflad PKK sorunu var. Bu mesele sadece bugün de il dün de Ortado u politikas n n ilk maddesiydi, yar n da ilk maddesi olmay sürdürecek. Y llarca srail in (MOSSAD) e itti i, besledi i bölücü teröre yönelik ciddi ve sert ad mlar atmaya haz rlanan hükümetin, Mavi Marmara ve Gazze meselesi üzerinden yüklendi i srail den belki de en önemli talebi buydu. PKK dan deste ini çek! Zaten dün ajanslara düflen haberlere göre srail in de Türkiye yi aleni tehdit etti i konu da bu. PKK ile görüflmeye bafllar z Libya daki muhalefet hareketini silahland r p Kaddafi nin üzerine salan yap n n yar n ayn senaryoyu bölücü Kürtler üzerinden Ankara ya yapmayaca n kim garanti edebilir ki diye sormufltum önceki gün. srail bu hamlesini ilk günden aç k etti. PKK ile resmen görüflürüz diyerek. Özür dilemem, kan paras vermem dedikten sonra PKK ile görüflürüm tehdidi savuranlara ancak Baflbakan n üslubuyla yan t verilir. Diplomat de ilim. D fl politika uzman da Ama at gözlüklü, ön yarg l, peflin hükümlü hiç de ilim. Gördü ümü anlafl lacak flekilde kaleme alma sorumlulu unu yerine getirmeye çal fl yorum sadece. Neyse efendim Ortado u yu b rak, Ankara üzerinden zmir e geç dedi inizi duyar gibiyim. zmir de CHP örgütüne, belediye baflkanlar na ciddi ayar veren K l çdaro lu nun partisinin ola- an kongre sürecini bir y l erteleme e iliminde oldu u söyleniyor. Ankara daki ola anüstü il sürecinin önünü t kayan K l çdaro lu nun bu süre içinde örgüte hâkim olup tüzük kurultay yla birlikte MYK ya PM d fl ndan atama yetkisi alarak yeni bir ekip kurmay planlad söyleniyor. Ola an kongre sürecini bir y l ertelemenin ne zarar ya da faydas olabilir ki? Asl na bakarsan z çok fley de iflir. Öncelikle yerel seçim süreci iyiden iyiye yaklaflaca ndan potansiyel adaylar n genel merkeze ba l l k katsay s artar. Bu Baykal döneminde de s k s k baflvurulan klasik bir taktiktir hatta. Delegenin adayl k beklentisi üzerinden rakipsiz kurultay yapan Baykal n gitti i yoldan gitme e iliminde olan K l çdaro lu nun süreç içinde genel seçim baflar s zl n da unutturma gayretinde olmas mümkündür hatta. Ama Dimyat a pirince giderken, evdeki bulgurdan olma ihtimali her zaman mevcuttur. Siyasi aç dan deneyimsiz, CHP yi hiç bilmeyen/tan mayan bir kadroyla çal flmas K l çdaro lu nun en büyük sorunu olmaya devam ediyor. Ve de MYK d fl nda baflka bir MYK dan beslenmeye devam etmesi zmir e dönersek Belediye baflkanlar aras ndaki krize kendince el koyan K l çdaro lu nun il baflkan na da baflkanlar n önünde ayar vermesi dikkatlerden kaçm fl de il. l Baflkan Bay r a Partili baflkanlar hakk nda medya önünde konuflma diyen K l çdaro lu, belediye baflkanlar n da l Baflkan beni temsil eder sözleriyle uyar p beraberli i sa lam fl olsa da kulisleri hareketlendirmeyi baflard. Bir yanda ola anüstü kongreciler öbür yanda geri çekilen isyan cephesi destekli isimler. syan cephesinin en iddial aday Karfl yaka Eski lçe Baflkan Ertam Özen Ama kulisler aday kayn - yor. Eski DSP milletvekili Atilla Mutman bile var kulislerde Hatta kent siyasetinde 10 y ld r görünmeyen Mutman n ifli bitirdi i yorumlar bile yap l yor. ddiaya göre Mutman, bir dönem kendisiyle son dönem Selçuk Ayhan la çal flan 12 Haziran da vekil aday olan eski dan flman üzerinden CHP genel merkeziyle kontakta. Yaz Bodrum da geçirip, sakal b rakarak kamufle olmaya çal flan Eski l Baflkan R fat Nalbanto lu da zmir siyasetinden uzak de il. Eski l Baflkan ve Milletvekili Selçuk Ayhan, sosyal paylafl m sitesi facebook üzerinden yay nlad mesajlarla ben de var m demek istiyor belki de. Hatta her arad mda Tire deyim dese de Yücel Özen de bu göreve haz r gibi. Ve de onlarca bilindik isim CHP de il baflkanl ile ilgili bir tasarruf bana göre flimdilik ufukta yok. Ama birilerine göre en geç 10 gün içinde operasyon tamam K l çdaro lu nun oturun, konuflun, uzlafl n mesaj ndan sonra baflka Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu olmak üzere herkes için yeni, beyaz bir sayfa aç ld n düflünüyorum. Yeni, beyaz ve temiz bir sayfa Herkes için Ama bu beyaz/temiz sayfan n üzerindeki en küçük leke, sayfan n sahibini zora sokabilir. Bu durum baflta Say n Bay r olmak üzere belediye baflkanlar için de geçerli. K l çdaro lu nun sözlerinin sat r aralar ndaki disiplin sopas n görmemek için ama olmak gerek çünkü. Hükümetten İzmir için iki önemli adım Sabuncubeli Tüneli, zmir ile Manisa aras n 15 dakikaya indirecek. stanbul- zmir aras n 3.5 saate indirecek projenin imzalar ise stanbul da at ld AK Parti nin zmir için ortaya koydu u 35 projeden biri olan Sabuncubeli Tüneli nin temeli yar n törenle at lacak. 110 milyon TL ye mal olmas planlanan tünel, yap-ifllet-devret modeliyle infla edilecek ve 2014 y l nda tamamlanacak. Karayollar Bölge Müdürlü- ü nün de en önemli projeleren biri olarak de erlendirdi i yol, zmir- Manisa aras yolculu u 45 dakikadan 15 dakikal k bir süreye indirecek. zmir-manisa aras nda infla edilecek tünel, karayolunu sadece 1100 metre k saltacak. Ancak özellikle k fl aylar nda ulafl m zorlaflt - ran zorlu virajlar ve rampalar, tünel sayesinde yok edilmifl olacak. Kötü hava koflullar nda arabalar n mahsur kald Sabuncubeli ndeki s k nt lar tamamen afl lm fl olacak. Tünelin inflas ile birbirlerine iki semt kadar yak n olacak Manisa ve zmir aras nda güvenli bir iflbirli i de sa lanacak. zmir- stanbul 3.5 saat Inciralt karar Izmirli STK lar sevindirdi Bakan Günay n Balçova daki toplant da EXPO alan için nciralt n göstermesi ifl dünyas ve STK lar taraf ndan sevinçle karfl land İzmir e teşvik müjdesi Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün, zmir Enternasyonal Fuar 80'nci kez kap lar n açmadan önce fuar n onur konu u ülkesi Avusturya Federal Ekonomi Aile ve Gençlik Bakan Reinhold Mitterlehner, zmir Valisi Cahit K raç ve zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu ile birlikte bas n toplant s düzenledi. zmir Enternasyonal Fuar ( EF) öncesinde Hilton Otel'de fuar n onur konu u ülkesi Avusturya Avusturya Federal Ekonomi Aile ve Gençlik Bakan Reinhold Mitterlehner ile düzenledi i bas n toplant s nda konuflan Bakan Ergün, 80'nci yafl n kutlayan fuar n ticari önemine dikkat çekti. Fuara bu y l 250'si yabanc bin 83 firman n kat ld n, bu kat l mc larla ikili görüflmeler de yap laca n aktaran Bakan Ergün, teman n çevre ve çevre teknolojileri olmas n n da önemine iflaret etti ve "Düzenli yap lan etkinlikler zaman içinde insanda bir külfet duygusu oluflturuyor. Bütün samimiyetimle ifade etmek isterim ki 80 y ld r düzenlenen bu fuar ilk defa gerçeklefliyormufl gibi heyecan yafl yoruz" dedi. Bakan Ergün, zmirli sanayicinin teflvik sisteminden rahats z oldu unun hat rlat lmas üzerine flöyle konufltu: "Revizyon çal flmalar flu anda sürüyor y l nda bir tak m revizyonlar yap lm fl, unsurlar eklenmesi gerekiyorsa yeni bir modelin aç klanmas gündeme gelecek." stanbul- zmir aras n 3. 5 saate indirecek Türkiye nin en büyük otoyol projesi Gebze-Orhangazi- zmir Otoyolunda zmit Körfez Geçifl Köprüsü Projesi için, OTOYOL Afi. ile anlaflmaya var lan IHI-ITOCHU Konsorsiyumu aras nda at lacak imza dolay s yla Sait Halim Pafla Yal s nda tören düzenlendi. Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, törende yapt konuflmada, stanbul- zmir aras n 3,5 saate indirecek Türkiye nin en büyük otoyol projesi olan Gebze-Orhangazi- zmir Otoyolu nun yaln zca stanbul u zmir e, Yalova ya, Bursa ya, Bal kesir e, Manisa ya, Kütahya ya ba lamad n, bu projenin 25 milyon insan n yaflad co rafyaya, do rudan hizmet eden bir proje olmad n belirtti. Y ld r m, Bu proje, Japonya ile talya y da birbirine ba layan Türkiye- talya- Japonya dostlu unu da pekifltiren bir projedir. Dolay s yla as rlardan beri do udan bat ya, bat dan do- uya seyahatlerin, göçlerin, ticaretin yap ld bu co rafyada gerçeklefltirilecek bu köprüyle modern pek Yollar, Baharat Yollar yeniden ihya edilmifl oluyor. Dolay s yla bu projenin yap m nda yer almak, küresel anlamda da büyük bir sosyal sorumlulu u yerine getirmek anlam n da tafl yor diye konufltu. Kültür ve Turizm Bakan Ertu rul Günay n baflkanl nda Balçova Termal Otel de yap lan toplant da, EXPO 2020 çal flmalar n n nciralt üzerinden yürütülmesi karar sivil toplum kurulufllar ve ifl dünyas nda sevinç yaratt. zmir in yer sorununu çözmesiyle beraber, EXPO yar fl nda daha avantajl konuma ulaflaca ifade ediliyor. Önerdikleri EXPO alanlar s nav geçemeyen ilçe belediye baflkanlar büyük üzüntü yaflarken meslek odalar ise nciralt n n EXPO alan için uygun olmad görüflünde srarl. Bakan Günay, AK Parti zmir Milletvekili Rifat Sait in Birlik Otel de verdi i yemekte yapt konuflmada, Kararla ilgili ne dediler? Uluslararas Sergiler Bürosu Baflkan Yard mc s ve Türkiye Delegesi Necil Nedimo lu: EXPO 2020 haz rl klar n n nciralt üzerinden yürümesi projeye h z kazand racak. Akl n yolu birdir. Balçova Belediye Baflkan Mehmet Ali Çalkaya: EXPO için en uygun alan n nciralt oldu u y llar önce belirlenmiflti. zmir de EXPO düzenlenecek bu kadar düz ve genifl arazi yok. Ege Bölgesi Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Ender Yorganc lar: Bana göre de nciralt Yunanistan, (gayr-ı resmi) İEF de! Komflu nun1974 den beri devam eden boykotunu Midilli esnaf stand kurarak k rd Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti'nin bulundu u organizasyonlara resmi kat l m göstermeyen Yunanistan, Midilli Adas 'ndan gelen esnaf ve tüccar taraf ndan oluflturulan stantla gayri resmi olsa da 80. zmir Enternasyonal Fuar 'nda temsil ediliyor. Fuardaki Midilli stand n ziyaret eden TO Baflkan Ekrem Demirtafl, gazetecilere aç klamas nda, Yunanistan' n 1974 K br s Bar fl Harekat 'n n ard ndan KKTC'nin kat ld fuarlara kat lmad n belirtti. Midilli ziyaretlerinde adadaki esnaf ve tüccara EF'e kat lmalar ça r s nda bulunduklar n ve ''Devlet kat lmayabilir ama bizim ekonomik ç karlar m z bugün Türkiye'nin en önemli fuar olan EF'e kat lmaktan yanad r. Bu nedenle biz gayri resmi de olsa kat laca z'' yan t n ald klar n anlatan Demirtafl, flöyle konufltu: ''Bugün Midilli Kad nlar Kooperatifi, araba kiralama flirketleri, Midilli Turizm Acenteleri Birli i, Otelciler Birli i, Pansiyoncular Federasyonu ve Tüccarlar Derne i, Midilli Ticaret Odas organizasyonuyla aç lan stantta aram zda bulunuyorlar. Esnaf ve tüccarlar, yani sivil toplumun Türkiye-Yunanistan iliflkilerinin geliflmesine katk koyan insanlar n ifltirakiyle oluflan bir ortamd r. O nedenle çok önemlidir. Türkiye ile Yunanistan aras ndaki meseleler y llardan beri devam ediyor ama sivil inisiyatifin yani bizlerin devreye girmesiyle iki ülke aras ndaki 200 milyon dolarl k ticaret hacmi, 4 milyar dolara ç km flt r, hedefimiz de 10 milyar dolard r. Sivil toplum örgütleri olarak (Siyasetçiler ne yaparsa yaps n, biz ticaretimize bakal m) düflüncesiyle ç kt m z yolda, bugünleri gördük.umut ediyorum ki önümüzdeki y l Yunanistan'a daha genifl biçimde yar m hol veririz.'' Demirtafl, bütün flehirlerin bat - ya do ru geniflleyip büyüdü ünü ifade ederek, ''Ama adalara bakt m zda adan n bütün flehirleri Türkiye'den yanad r. Yunanistan'daki dostlar m z, bütün flehirleri Türkiye'den yana olan adalar n ekonomik ç karlar n n da bizden yana oldu unu fark edip, fuara büyük heyecanla kat ld lar'' dedi. EXPO ya ev sahipli i yapmak için aday olan ilçe belediye baflkanlar n n üzülmemesi gerekti ini belirterek, Buca, Gaziemir, Bornova, Seferihisar olmufl hiç önemli de il. Önemli olan 2013 te EXPO yu kazanmak dedi. 50 milyon ziyaretçi Yapt klar genifl kat l ml toplant - ya kat lan ço unlu un tercihini nciralt ndan yana kulland n dile getiren Günay, nciralt n n baz problemlerinin oldu unu ama aflmaya çal flacaklar n aç klad. Günay, EXPO alan kriterlerine göre bir ad m önde göründü ünü vurgulad. EXPO için en do ru yer. Bütün dünyada EXPO lar kentin merkezindeki alanlarda yap l yor. Bunun örnekleri geçmifl EXPO organizasyonlar nda var. Oradaki sorunlar ise özel bir yasa ile çözülebilir. Ege Ekonomiyi Gelifltirme Vakf Baflkan Y lmaz Temizocak: Yer noktas nda nciralt nda karar k - l nd. Bakan deste i, bölge için kanun ç kacak olmas fevkalade büyük geliflme. Art k EXPO ile ilgili bir sorun kalmad. Kaybetme lüksümüz yok. İlk hemşirelik fakültesi DEÜ de Dokuz Eylül Üniversitesi, 13. Fakültesine kavuflman n heyecan n yafl yor y l nda kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Hemflirelik Yüksek Okulu Bakanlar Kurulu karar yla fakülteye dönüfltürülürken, Ege Bölgesi nin ilk hemflirelik fakültesi de kurulmufl oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemflirelik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Zuhal Bahar, yapt aç klamada Hemflirelik Yüksekokulunun kuruldu u tarihten itibaren 691 mezun verdi ini belirterek, halen 57 yüksek lisans, 25 doktora ö rencisi bulunan Yüksekokulun fakülte olmak için tüm kriterleri yerine getirdi ini kaydetti.

7 SAYFA 7 Eylül Bayrakl binas na kavufluyor Baflkan Karaba, vatandafl n kolayca ulaflabilece i yeni hizmet binas n n 4 kat yer alt nda olmak üzere 12 katl olaca n müjdeledi Alt nyol üzerinde kurulacak Belediye hizmet binas, metro istasyonu, otobüs duraklar ve vapur iskelesi gibi toplu ulafl m merkezlerine yak n olacakmangazi Binas n Yat l Engelli Merkezi ne dönüfltüreceklerini sözlerine ekledi. Merkezi klima sistemi ile iklimlendirilecek olan Belediye Hizmet binas d fl cephesinde kullan lan cam ile ayn zamanda enerji tasarrufu da sa layacak. Bina dört bir yan ndan günefl fl - ndan faydalanarak elektrik enerjisini minimum düzeyde tutacak. Kuruluflundan bu yana Çamk - ran ve Osmangazi Hizmet Binalar nda faaliyetini sürdüren Bayrakl Belediyesi, yeni hizmet binas nda tüm hizmetlerini tek çat alt nda toplayacak. zmir in önemli akslar ndan Alt nyol üzerinde Yeni Kent Merkezi olarak belirlenen bölgede kurulacak Belediye hizmet binas, metro istasyonu, otobüs duraklar ve vapur iskelesi gibi toplu ulafl m merkezlerine yak n olacak. Vatandafllar n kolayca ulaflabilece i hizmet binas 4 kat yer alt nda olmak üzere 12 katl olacak. Toplamda 12 bin 021 m2 inflaat alan na sahip olan Hizmet Binas n n 3 bodrum kat otopark olarak hizmet verecek. Belediye Hizmet Binas n n ulafl m aks üzerinde olmas na özen gösterdiklerini söyleyen Baflkan Hasan Karaba, Otobüs güzergâhlar hizmet binas n n tam önünden geçiyor. Metro ve vapur iskelesi 2 dakikal k yürüme mesafesi uzakl kta. Halk m - z n kolayl kla ulaflabilece i bir noktada. Daha önce 3 binada hizmet veriyorduk. Postac lardaki binam z ö rencilere tahsis ettik. fiimdi Osmangazi ve Çamk ran binalar nda halk m za hizmet veriyoruz diye konufltu. Karaba, Hizmet Binas n n tamamlanmas n n ard ndan Os- Bornova da parksız mahalle kalmayacak Yapt çal flmalarla yeflil alan miktar n 2 milyon 767 bin metrekareye, kifli bafl na da Avrupa Birli i ülkeleri ortalamas olan 7 metrekarenin üstüne ç karan Bornova Belediyesi park yap m Çal flmalar na da aral ks z devam ediyor. Çal flmalar kapsam nda bu y l Bornova ya toplamda 23 yeni park çal flmas yap ld y l nda 95 bin 388 metrekare alanda yürütülen çal flmalarla park say s 402 ye ç k yor. lçede park olmayan hiçbir mahalle kalm yor. zmir in akci eri olarak adland r - lan Bornova ya 2009 ve 2010 y llar nda da toplam 274 bin 551 metrekare alanda 44 yeni park kazand r lm flt. lçenin çok uzun y llard r Yeflil Bornova ismiyle an ld n hat rlatan Bornova Belediye Baflkan Prof. Dr. Kamil Okyay S nd r,?bornova Belediyesi olarak yeflil bizim için çok önemli. Yurttafllar m z n sa l kl bir ortamda temiz havada ve uygun koflullar nda yaflamas ad na çal fl yoruz. Bornova Belediyesi olarak tüm gücümüzle ilçedeki yeflil alan miktar n artt r yoruz. Yurttafllar m z n daha sa l kl, daha güvenli, sosyal ortamlarda yaflamalar gerekti ini düflünerek bu çal flmalar - m z tamaml yoruz dedi. Yeni pazar Baltık ülkeleri Tekstil ve konfeksiyon baflta olmak üzere sanayi sektörlerindeki ihracat n art rmaya devam eden Denizli'de ihracatç n n ABD ve AB pazarlar nda yaflanan ekonomik kriz kayg lar nedeniyle alternatif pazar aray fl na girdi i ifade edildi. Bu kapsamda Amerika baflta olmak üzere talya, Yunanistan gibi ülkelere ihracat yapan tekstil ihracatç lar - n n Balt k ülkelerinde tan t m ve pazarlama çal flmalar na a rl k verdi- i kaydedildi. Denizli hracatç lar Birli i (DEN B) Yönetim Kurulu Baflkan Süleyman Kocasert, dünya ticareti ile entegre olan Türkiye'nin yaflanacak krizler karfl s nda sars lmayaca n söyledi. Balt k Denizi Devletleri Konseyi olarak bilinen Estonya, Letonya, Litvanya, sveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, zlanda, Almanya, Polonya, Rusya'ya olan ihracat n gün geçtikçe artt na de inen Kocasert, flu bilgileri verdi: "Balt k ülkelerine yap lan ihracatlar 2023 y - l ndaki 500 milyar dolarl k ihracat hedefine ulafl lmas nda büyük etken olacakt r.balt k ülkelerine yapaca m z ihracatta AB ülkelerinde geçmifl dönemlerde gösterdi imiz baflar grafi ini aynen sergileyebilirsek yak n gelecekte daha güçlü bir konuma gelmifl oluruz. Balt klarda geliflen bir pazar var. Bu pazara Türk ihracatç s - n n hakim olmamas için hiç bir neden yok. "

8 8 9 Eylül 2011 Röportaj Karatafl tan çarp c aç klamalar Bu gidiş hiç iyi gidiş değil Ak Parti hedefine ulaşır! Peki, hani iyi gözlem yapar m diyorsunuz ya; halk mevcut baflkanlardan memnun mu? Bak, ben gözlemliyorum, k zd m belediye baflkan bile var. Bak yorum, bunu nas l yapar dedi im belediye baflkan bile var. Ama bazen bak yorum, baflar l çal flmalar da yap l yor. Yan gelip yatm yorlar yani. lçe belediye baflkanlar da çal fl yor. Ama bir koordinasyonsuzluk var. Ve yapt klar n da satam yorlar. Halkla diyaloglar n biraz kopard lar. Bir bürokratik göreve gelmifl bir kamu görevlisi gibi, hizmetleri var. Ama belediye baflkanl bu de il. Yani halkla bütünleflmek bu de il. Bir fark yaratam yorlar diyorsunuz. Yaratam yorlar, bir fark ndal k koyam yorlar ortaya. Bunu da yaparken ellerini gözlerini yaral yorlar. Kamuoyunun gözüne dikkatine; flimdi bayramda gördüm, baflka fleyler sokuyorlar. CHP l de sanki bayramlaflma de il de sanki cenaze evi, taziye ziyaretine gelmifl gibi bir durum söz konusu. Bu de il! Baz yaralar içinize atacaks n z. Ama bundan s yr lmak için yapman z gereken fleyler var. lçe belediyeleri Büyükflehir le itilafl. Bir baflka itilaflar da var. Ürkeklik, korkakl k bünyeyi sarm fl. Bir çekingenlik, iktidardan korkuyorlar. Eskiden derlerdi ki, Bütün Türkiye, zmir gibi olacak. Yani zmir gibi olacak dedi iniz zaman, ben zmir in d fl na ç karaca m, baflka kentleri de CHP li yapaca m, mücadeleyi art raca m, çemberi geniflletece im demektir bu. Halbuki flimdi bunlar zmir i kaybetmeyelim, koltuklar m z elden ç karmayal m korkusuna ve telafl na kap ld lar.. Düflünsenize, 28 ilçede kol kola girmifl, hani diyorlar ya Aziz Abi diye; Aziz Abi gelmifl önlerine geçmifl, projeleri birlikte planl yorlar, hangi ilçeye ne yap lacak, böyle bir tablo. lçeler bu umutla örgütleri harekete geçirmifller Halk arkalar nda. Yüzde 60 lara 70 lere varan halk deste ini alm fllar Halk diyor ki, ben sana destek veriyorum. zmir i hoplatmalar laz m ama yok. Sinmifller, ürkek, çekingen, korkan, iktidar n zulmünden çekinen Söylüyorlar arada s rada, müfettifller belediyeden ç km yor diye. Neden ç km yor kardeflim! Periyodik gelifller mi, bir halt Bazen kızdığım sinirlendiğim ve bunu nasıl yapar dediğim belediye başkanları var m var yoksa, bunun için mi geliyor? Y lmay n, korkmay n, suçu olmayan, suç ifllemeyen insan yüreklidir, ç kar. Savunun, halk sizden onu bekliyor. Bak bu halk CHP de 28 belediyeyi seçerken AKP bulafl yor, taa Ankara Belediye Baflkan Melih Gökçek buralara kadar sataflt arsenikli su diye. Ama buradaki halk, seçmen dedi ki, arseni i sek içerim, metroyu ne zaman bitirirse o zaman binerim dedi. Bu kadar destek. lçe belediyeleri CHP li, Büyükflehir Belediyesi CHP li. lçe belediyesi kendi ilçe meclisinden geçirdi i fleyleri, Büyükflehir den geçiremiyor. fiikayetleri bu. Bir de diyorlar ki, benim ilçemde bir fley yap lacaksa, Aziz Kocao lu bunu bizimle paylafls n. Tek günah keçisi Aziz Kocao lu mu burada? Hay r. Tek tarafl de il mi bu sözleriniz? Aziz Bey in de hakl oldu u taraflar yok mu? Var, mutlaka var. Ama bir fley daha var. Aziz Bey bunlar toplay p konuflsa partinin ç karlar için.. Kavga dövüfl olmaz. Partinin ç karlar söz konusuysa, duygusall k olmaz. Aziz Bey e karfl onlar yanl fl yapabilirler, hata yapabilirler, kusur iflleyebilirler ama Aziz Bey büyük kentin bir belediye baflkan. Toparlayacak, çözecek sorunu. l Baflkan desen, evlere flenlik! Aman allah m! Belediye baflkanlar ndan kamuoyuna demeç veriyorlar, bas na konufluyorlar diye flikayet ediyor, kendisi de demeç veriyor, konufluyor! Jurnalcilikle meflgul, rapor tuttum diyor. Toparlay c olaca yerde, da t yor. Bayramdan önce ilçe belediye baflkanlar yla, Aziz Bey le konufltum, bayramda toplanaca z, oradan kol kola bütün sorunlar çözmüfl olarak l e gelece iz dedi. Ben gittim bayramlaflmaya, cenaze evine gitmifl gibi oldum. Ne aziz Kocao lu var, ne ilçe belediye baflkanlar n n tamam. Milletvekillerinden 3-5 kifli Yani. Bu gidifl gidifl de il. Aç kças bu. AKP, söyledi i hedeflere ulafl r yani Ulafl r tabii, herkes ulafl r. CHP, nas l ulaflt buna? Çal flarak ulaflt. Durum flimdi iyi de il. Tablo iyi de il yerel seçimleri öncesinde CHP zmir l Baflkanl koltu unda oturan Kemal Karatafl, o dönem zmir de partisinin belediye baflkan adaylar n n nas l belirlendi ini, hangi süreçlerin yafland n, hangi itirazlara ra men baz isimlerin nas l aday yap ld n ilk kez bu kadar aç k Gönül Soyo ul a anlatt Röportaj: Gönül SOYO UL GÖNÜL SOYO UL: 2009 yerel seçimleri öncesi CHP zmir l Baflkan yd n. Ve seçimlerden önce, zmir 30 da 30 bizim olacak demifltin ki 28 le hedefe çok yaklaflm fl oldu. Bu tahmini neye dayanarak yapm flt n? CHP zmir l Baflkan Tacettin Bay r n Haziran seçimleri öncesi söyledi i?10+10 undan ne fark vard bu sözlerinin? KEMAL KARATAfi: Bir partinin özellikle CHP nin il baflkan ysan z, her ad m n za çok dikkat etmeniz gerekiyor. Her konuflman z iyi tartman z, a z n zdan ç kan her cümlenin bir mesaj ifade edece ini bilmeniz gerekir. Gelifligüzel konuflamazs n z. Politikac - n n Türkiye?de erozyona u ram fl bir güvenilirli i vard r, onun için say n Tacettin Bay r n ç tay yüksek tuttuk laf na gelirsek, yok öyle tutamazsan z ç tay. Öyle ç ta tutulmaz. Mesela bir atlet 2 metreyi geçiyorsa, ç tay 2.10 tutars n z, 3 metre tutamazs n z. Sonra rezil olursunuz. Ben 30 da 30 derken, gerçekçiydim. Pardon ama o dönemde parti içinden hadi can m sen de, atma diyenler olmad m bu slogan na? Tabii, olmaz m? Baflta Aziz Kocao lu?nun?olmaz öyle fley? dedi ini biliyorum. Çok att n diyenler oldu. Ama ben öyle yapmad m. Göreve geldikten, kongreler sürecini yaflad ktan sonra, yerel seçimlere 2-3 ay kala bu mesaj verdim. O güne kadar geçen süre içerisinde bütün ilçeleri dolaflt m. Defalarca. 10 kez, 20 kez gitti im ilçeler vard. Ben orada sürekli partimin aday kim olmal, bunu arad m. Di er partilerin adaylar n n kim olaca n gözlemledim. lçe örgütüyle temaslar m, ilçe örgütü haricinde o ilçede akil, bilge kiflilerle ileri gelenleriyle, muhtarlar yla temaslar m oldu. Bu temaslar m sonucunda 30 ilçenin adaylar n hemen hemen belirledikten, rakip parti AKP nin de adaylar n n kimler olabilece ini tahmin ettikten sonra böyle bir slogan haz rlad m. Bunu da o meflhur Çeflme Sheraton toplant s ndan sonra yapt m. Hani flu Deniz Baykal ile birlikte, zmir in adaylar n belirledi iniz toplant. Belirlemek demeyelim, orada adaylar n kim olaca n n jimnasti ini yapt k. Sheraton a gelmeden önce flunu soray m. O toplant ya girmeden önce il baflkan olarak ilçeleri turlad n, görüflmeler yapt n, 30 ilçede kimleri önerece inle ilgili tüm isimler kafandayd, do ru mu? Do ru, belliydi. Peki senin önerdi in 30 isimden kaç aday yap ld, 30 da kaç oldu? 28 inde de oldu. Nas l olur, mesela Urla? Geçen gün Ümit le de konufltunuz, Urla da Selçuk Karaosmano lu Aziz Kocao lu nun aday yd. Selçuk Bey in CHP ye geçiflini de o sa lam flt. Aziz beyin aday yd ama uyduk sonuçta. Tabii önerdi im isim baflkas yd. Öyle düflünürsen, Urla ve Torbal d fl nda, 26 ilçede benim önerdi im isimler belediye baflkan aday yap ld. Peki, geçelim Sheraton daki toplant ya. Neler oldu? O çok gizli bir toplant yd. Genel Sekreter Yard mc m z Mehmet Sevigen arad beni ve Deniz Bey in Çeflme ye gelece ini, kimseye haber vermememi istedi, kendi arac nla karfl la dedi. Bas n atlatmak için il yönetim kurulu üyesi Muhsin Kara n n arac n ald m, havaalan na gittim, ben direksiyonda, Deniz Bey yan mda, arkada Sevigen, Çeflme Sheraton a geldik. Ben ve Say n Baykal la birlikte ikimiz Büyükflehir dahil, zmir de adaylar n kimler olabilece inin çal flmas n yapt k. Bu arada flunu sormad m.?30 ilçeyle ilgili ön haz rl k yapt m demifltin ama Büyükflehir aday için Deniz Bey e kimi önermifltin? Aziz Kocao lu de ildi, en az ndan bunu biliyorum.. Büyükflehir aday m yoktu. stekli arkadafllar vard. Kendin miydin yoksa? Hay r hay r, hiç öyle bir fley düflünmedim, yak flt ranlar olmufltur ama ben öyle düflünmedim. Talipler vard Büyükflehir e tabii. Bu talip isimleri de Say n Baykal la konufltuk bunlar. Baykal n yan t bana, o toplant da Aziz le devam edece iz oldu.?peki say n Genel Baflkan m? dedim, o konu orada bitti. ster talip deyin, ister yak flt rma; Hakan Tartan n da, Mehmet Ali Susam n da ad s kl kla telaffuz ediliyordu Büyükflehir için. Bu isimler o toplant da konufluldu mu? fiöyle konufluldu, ben tabii Say n Genel Baflkan a, Aziz Kocao lu ndan baflka adaylar n da oldu unu söyledim. Mehmet Ali Susam var, Hakan Tartan var dedim. Say n Baykal, Yok, ben anket yapt rd m, Aziz ç - k yor anketten dedi.?peki say n genel baflkan m? dedim, Aziz Kocao lu böylece kesinleflmifl oldu orada. Bu arada milletvekillerine haber verilmifl, flu tarihte zmir de bulunun denmiflti. Onlar da Sheraton a davet edildi. Biz Deniz Bey?le bu çal flmalar yapt ktan sonra onlar da otele geldiler. Milletvekilleri ilçe belediye baflkanlar n n belirlenmesinden ziyade, Büyükflehir üzerinde duruyorlard. fiimdi bunlar daha net anlatman n zaman de il bence. Bu dönem bittikten sonra daha ayr nt l olarak konufluruz. Milletvekillerinin Aziz Bey in adayl na itirazlar m vard? fiu kadar n söyleyebilirim, bir tek Selçuk Ayhan n Aziz Bey in adayl yla ilgili olumlu yaklafl m olmufltu. Daha da ayr nt ya girmeyelim. Peki, ilçelerin belirlenmesine geçelim. fiimdi Çeflme deki çal flma, ön taslak çal flmayd. Sonra bu listeler MYK n n içinden seçilmifl, Say n Baykal n baflkanl nda aralar nda say n Genel Sekreter in de oldu u 8 kiflilik bir kurulda tekrar tart fl ld ve nihai liste orada onayland. Kurul odada çal fl rken, zaman zaman ben de CHP zmir l Baflkan olarak içeri ça r ld m, görüfllerimi dile getirdim.bir ilçe üzerinde tart flmalar yaflan rken, benim bir sözüm oldu.?bu isimler aras nda benim bir yak n m, dostum yok, bir arkadafl m yok, bir akrabam yok; bu isimleri ben buraya getirirken partimin kazanaca isimler olarak öneriyorum? dedi imde, say n Baykal etkilendi, kurula bak n baylar, Kemal ne diyor dedi. Samimiyetle söylüyorum, o kurulda bile önerilen isimler aras nda ahbapl olanlar, arkadafl olanlar vard. Ama benim hiç önerdi im arkadafl/ahbap/akraba ismim yoktu. flte adayl k belirlemesine, bu kadar parti sorumlulu u çerçevesinde yaklaflt m. Sheraton?daki çal flmaya dönersek, Büyükflehir Aziz Kocao lu olarak belirlendi. Sonra nas l bir çal flma yapt n z? simler gündeme nas l getirildi? Mevcut belediye baflkanlar ndan de ifltirdi iniz hangisiydi o toplant da? Bornova vard. S rr Aydo an mevcut baflkand ama onu de ifltirdik. Ben Kamil Okyay S nd r önerdim. Bununla ilgili çok ayr nt ya girmeden flunu söyleyebilirim. Ben Say n S nd r önerdi imde, Say n Baykal la mutab k kalm flt m ama as l kesin liste, az önce dedi im gibi 8 kiflilik kurulda belirlenecekti. Ancak kurula kadar olan süre içinde Kamil Oktay S nd r n Bornova aday olaca- duyuldu. Duyulunca, Say n Aziz Kocao lu buna itirazda bulundu. Kamil Okyay S nd r flikayet etmifl Genel Baflkan a. Belediyeyi mahkemeye veren biri oldu unu söylemifl.?kamil aday m z olmamal,?chp ye karfl ayk r davran fllarda bulunuyor? gibi onun de ifltirilmesine yönelik sözler söyleyince, Deniz Bey de beni arad ve bu flikayetlerle ilgili araflt rma yapmam, bunlar n do ruluk pay n n ne olup olmad n ö renip ona bildirmemi istedi. fiimdi net hat rlam yorum ama san r m yeflil alanla ilgili bir mahallenin belediyeden flikayeti olmufl, o flikayetleri dile getiren grubun sözcülü ünü de Kamil Okyay S nd r yapm fl. Kamil Bey bana konuyu anlat nca, önemli bir durum olmad n gözlemledim ve kendisine Deniz Baykal n telefonunu verdim, aç ara, durumu Deniz Bey e kendi a z nla anlat dedim. O da aram fl ve Deniz Bey, Kamil Okyay S nd r n aday yap lmas nda bir mahsur olmad na kanaat getirince, Kamil Bey Bornova aday m z oldu. O süreçte en kap flmal ilçelerden biri de Buca yd. lçe Baflkan Mehmet Süne adayd, MYK üyesi Mehmet Ali Susam n destekledi i bir aday vard. Bunlar çok güçlü isimlerdi Orada 9-10 tane aday aday vard. Süne en güçlü adaylardand, Susam n aday Necati mam da öyleydi. Orada benim aday tespitini nas l yapt ma dönelim. Ne Mehmet Ali Susam, ne Önder Sav ekibinin ilçe baflkan Mehmet Süne Buca çok kozmopolit bir yer. Yine benim il baflkan oldu um dönemde SHP, Buca da belediye baflkanl n alm flt. Ama ondan sonra CHP baflar elde edememiflti. Ya ANAP, ya DSP, AKP kazanm flt. Orada CHP ye oy vermeye haz r bir seçmen kitlesi vard, onu çok iyi biliyordum ama partinin gösterece i aday çok önemliydi. Hüseyin Yüzer i göstermifltik bir önceki seçimde, kazanamam flt k biliyorsunuz. Daha önce Ali R za Kaya ile kazanamam flt k. Burada Ben İl Başkanı olduğum dönemde Ercan Tatı ile bir merhabamız bile yoktu bir adam kay rma, adam kollama yap lamazd. Aman aram MYK üyesi Susam la bozulmas n, aman aram Önder Sav ekibiyle bozulmas n diyerek Mehmet Süne yi ya da Necati mam aday yapamazd m. Susam a ya da Süne ye karfl oldu undan de il de?o adaylarla seçimi alamay z diye mi düflündün? Evet, aynen. E er kazanacaklar n öngörseydim, hiç düflünmez ben de desteklerdim. Sonuçta örgüt Buca da çok bölünmüfltü. l Genel Meclisi nde çal flmalar n be endi im, bas nda s k s k yer alan, depreme dayan ks z okullar s k s k gündeme getiren, l Genel Meclisi?nde iyi muhalefet yapt n, sürekli AKP iktidar n n milli e itimini zor durumda b rakt n izledi im Ercan Tat y aday göstermeye karar verdim. Öncesinde hiç tan fl kl n z yok muydu? Hay r hay r. Tüm itirazlara rağmen Hasan Karabağ ı bir kuyudan çıkararak aday yaptırdım Ben il baflkan oldu um zaman, Ercan Tat ile bir merhabam z bile yoktu. Yan yana gelmiflli im bile olmam flt r. Ama ben l Baflkan olduktan sonra tesadüf, iflyeri bizim parti binas n n üst katlar ndayd ; onu s k s k izleme/gözleme f rsat m oldu. Yani Tat ismini biri sana f s ldamad, bak bu adama dikkat et falan demedi Demedi, tamamen benim gözlemlerimle belirlendi. Keratan n flans da yard m etti. O gün Çeflme Sheraton da Deniz Baykal a söyledim ismini ve Tat konusunda anlaflt k.. O akflam Shreton?da çal flmam z bittikten sonra Deniz Baykal odas na çekildi, televizyonda dolafl rken, ege tv de Ercan Tat yla ilgili bir söylefliyi izliyor. Sabah bana dedi ki, O Buca yla ilgili söyledi in ismi izledim, güzeldi konuflmas be endim dedi. Ad n hat rlam - yordu ama bu sözlerinden sonra Tat n n kesinleflti ini anlad m yerel seçimlerinde iki yeni ilçede ilk kez seçim yap ld. Karaba lar ve Bayrakl. Burada da m sizin önerdi iniz isimler aday yap ld? fiöyle anlatay m. Bayrakl en tart flmal yerlerden biriydi. AKP niye bölmüfltü Bayrakl y? Banko kazanaca n hesapl yordu. ktidar n oyununu bozdum orada. Bozmasayd m AKP nin projesi tutabilirdi. Bornova dan bir k s m, Karfl yaka dan bir k s m mahalleler ba lanarak yarat lan bir ilçeydi Bayrakl. CHP nin kalesini y kmaya yönelik bir projenin sonucu olarak ortaya ç km flt. Çok kozmopolit, sa c lar n, MHP nin çok oldu u bir yer. fiimdi orada da çok aday vard. Çok büyük bir k skac n alt ndayd m. Karfl yaka dan ayr ld için, Cevat Durak n destekledi i aday var; Karfl yaka ilçe Baflkan Ertam Özen in destekledi i aday var. Bornova dan ayr ld için ilçe baflkan Ertürk Çap n n istedi i, kollad, bana dolayl yollardan önermeye çal flt aday var. Partililerden adaylar var. Cevat Durak Mustafa Cirito lu nu destekliyorlard, Bornova grubu da. En önemlisi Erdal Aksünger vard. Erdal Aksünger Bayrakl l de ildi, Bayrakl örgütüyle iliflkisi yoktu ama Erdal Aksünger partinin belli etkin kiflilerini, Genel Merkez nezdinde harekete geçiriyordu. Onun atanmas yönünde politika gelifltiriyordu, çal flma yap yordu. Hasan Karaba ismini siz belirlediniz. O nas l oldu, onunla da m merhaban z yoktu öncesinden? Yok, vard. Daha önceden partiden tan - yordum. Bayrakl, en yoruldu um ilçelerden biridir. Oray almam z laz m, AKP nin oyununu bozmam z laz m diyordum. Hasan Karaba eski partilidir, hiçbir baflka partiye sapmas olmam flt r, oran n çocu udur. Cirito lu olsun diye üzerimde bask lar artarken, ben Karaba n çal flmalar n izlemeye ald m. Aday aday yd ve seçim bürosu vard onun da öteki aday adaylar gibi. Çok s k gittim Bayrakl ya. Çeflitli gruplarla görüfltüm, muhtarla toplant yapt m, onlar n düflüncelerini görüfllerini ald m, bir gün aniden habersiz aday adaylar n n bürolar na gittim. Karaba üzerinde mutab k kald m. Niye? Çünkü gözlemlerimde, o ani ziyaretlerimde Cirito lu nun bürosunda CHP taban n göremedim. Beni etkiledi. Partililer çok yoktu o büroda. Karaba n bürosunda ise, o ani ziyaretimde hatta Hasan yoktu, partilileri daha canl, daha aktif gördüm ve Karaba ile ilgili tespitimin do ru oldu unu anlad m. Bir de daha mütevaz, daha halkç geldi bana. Ve Hasan? bir kuyudan ç kararak aday yapt rd m. tiraz edenler oldu, hay r diyenler oldu. Ama ben srarla Hasan la alabilece imi söyledim. 8 kiflilik kurulda baflka isimler girdi devreye ama srarla Hasan Karaba la Bayrakl y kazanabilece imizi anlatt m. Bayrakl n n kozmopolit yap s n bir kez daha anlatt m kurula. San yorum o cümleyi, o anda sarf etmifltim. Benim tan d m, ahbab m, arkadafl m yok kollad m. Ben partimin kazanaca aday öneriyorum demifltim. Deniz Bey de Bak n Baylar, Kemal ne diyor diyerek etkilendi ini ifade etmiflti. Röportaj n devam egedesonsoz.com da da adaylar nasıl belirlendi? Politikada vefa olmalı ama CHP de hiç yok Yaklafl k 7 ay önce, egedesonsöz e gelmiflti. Sevgili Ümit genel siyaset üzerinden, ben de yerelden epey s - k flt rm flt k sevgili Kemal Karatafl. Öyle fleyler söylemiflti ki Yazmay çok istedim, çok da srar ettim. Ama yazma, flimdi önümüzde Haziran seçimleri var, partim zarar görür. Seçimlerden sonra söz veriyorum, konuflaca- m deyince, akan sular durdu. Zaman n gelmesini bekledim. Aziz Kocao lu nun davetlisi olarak Asansör de geçirdi imiz 7 saatlik iftar yeme inin bir bölümünü Ümit Yald z n, bir bölümünü de benim kalemimden okumufltunuz. Ümit in kaleme ald Urla Belediye Baflkan adayl n n belirlemesiyle ilgili Aziz Bey in anlatt klar na ilk itiraz, o sürecin önemli tan klar ndan olan, dönemin CHP zmir l Baflkan Kemal Karatafl tan gelmiflti ki; sevgili Yald z, o itirazlara da yer verdi köflesinde. Urla daki aday belirleme sürecini bir de benim a z mdan dinleyin diyen ve Deniz Baykal n o döneme iliflkin sözlerine elçilik yapmak üzere egedesonsöz e gelen Kemal Karatafl a, art k zaman gelmedi mi? Seçim demifltin, seçim geçti, neredeyse yerel seçimler gelecek diye sordum ben de. Haz r Urla sürecini anlat rken, öteki ilçelerde adaylar nas l belirledi inizi anlat r m s n diye de ekledim. Tamam dedi ama flart kofltu. Bayramda konufluruz, bayramdan sonra yay nlars n. Dedi i gibi yapt k. Büroda bafllayan söyleyifli; bayramda Urla da oldu umuz için Urla da sürdürdük. O süreçte aktif olarak gazetecilik Tamam, ben bu adaylar belirlerken partimin ç karlar n gözettim diyorsun da Peki partililik bilinciyle söyleyebilir misin??oh be, iyi ki bu isimleri aday yapm - fl m, belirlenmesine katk da bulunmuflum? dedi in var m flimdi? Hangisinin çal flmas ndan memnunsun? Hepsine aferin mi diyorsun yoksa? kincisi, 17 yafl ndan beri partilisin. Bu belediye baflkanlar sana dan fl yorlar m? Etkinliklerine davet ediyorlar m? Ben seni hiçbir yerde görmüyorum çünkü. Davet etmiyorlar da ondan Bugün bayram mesela. Seni arayan, hat r soran, bayram n kutlayan olmufltur herhalde Asla. Hiçbir bayramda aramazlar. Hiç aramazlar. Biri de aray p Kemal Abi, bayram n kutlu olsun demez. Az önce Deniz Bey den bahsederken, çok vefal d r dediniz ya? Politikada vefa var m gerçekten? Olmas gerekir. Ama bizde yok, CHP de yok, çok az var diyelim daha do rusu. Ama Deniz Bey çok vefal d r ve vefas n n bedelini ödettiler ona. Öteki sorunuza gelince fiimdi iyi ki bunun aday gösterilmesinde rol oynam fl m dedi im belediye baflkanlar var, burada hata ettim dedi- im belediye baflkanlar da var. Baz lar için piflman m. Baz lar için çok iyi yapm fl m yapmad m, olaylar sadece bir okur olarak bas ndan izledi im için, anlatt klar ndan pek ço u ilginç ve yeni geldi bana. O sürecin mimarlar ndan biri olan, zmir de Deniz Baykal n has adam olarak da tan nan Kemal Karatafl n anlatt klar, o günleri kanl /canl yaflayanlara da ilginç gelir umar m. Özellikle Konak Belediye Baflkan aday ilan edilip sonras nda kendi partililerin ihbar yla adayl - n n düflmesi ile ilgili bölüm, madem beni yapt rmad n z, ben de sizin oyununuzu bozay m da görün duygusuyla (bu benim tespitimdir) harekete geçip Muzaffer Tunça n da baflkanl n k y s ndan dönmesini sa layan hamlesi Hakan Tartan ismini eski CHP Genel Baflkan Deniz Baykal a nas l kabul ettirdi ini anlatt bölüm Okursan z, siz de ö reneceksiniz! diyorum ama baz lar için çok piflman m. Ama flimdi burada bunlar söylemeyeyim. Dönemlerini tamamlad ktan sonra bu arkadafllarla ilgili düflüncemi, belki yeni aday belirleme döneminde, 2014 seçimleri öncesinde söylerim. fiu an uygun görmüyorum. O zaman flöyle soray m. Diyelim ki, flu anki var olan mevcut belediye baflkanlar yla seçime gidildi. Ak Parti,? zmir de en az ilçeyi al - r z? diyor, l Baflkan Ömer Cihat Akay söylüyor bunu. Bu mevcut baflkanlarla seçime gidildi inde, CHP kaç ilçeyi al r? Yok, onu söylemem flimdi. Bu bir disiplinsizlik suçudur. Bunu yapmam. SAYFA 8-9 SAYFA 8-9

9 SAYFA 10 Eylül Milli kahramanlara vefa an t Kurtulufl Savafl nda Karfl yaka ya ilk giren komutanlar n an s na yapt r lan an t aç ld Karfl yaka Belediye Baflkan Cevat Durak, Kurtulufl Savafl?nda Menemen yönünden Karfl yaka ya ilk giren milli mücadele kahramanlar ad na an t yapt rd. Karfl yaka Spor Kulübü kurucu baflkan Te men Kad zade Zühtü Ifl l, Kurmay Albay Suphi Kula, Binbafl Zekai Kaur, Bombac Ali Çavufl un an s na yap - lan an t n n aç l fl nda konuflan Baflkan Durak, Yapt klar m z milli mücadeleye sahip ç kmakt r, Atatürk e sahip ç kmakt r, bu ülkenin kurtar lmas nda canlar n ortaya kuranlara sahip ç kmakt r. dedi. Aç l fla genifl kat l m Kurtulufl Savafl nda ordular n Karfl yaka ya ilk girdikleri yer olan Ordu Caddesi nde yapt r lan an t n aç l fl na Karfl yaka Belediye Baflkan Cevat Durak, Çi li Belediye Baflkan Metin Solak, Bayrakl Belediye Baflkan Hasan Karaba, KSK Baflkan Hüseyin Çal flkan, zmir i Sevenler Platformu Baflkan Sancar Maruflu, KSK Onur Kurulu Baflkan Tahir Türetken, CHP Karfl yaka lçe Baflkan Adnan Alabay, Kad zade Zühtü Ifl l n o lu Gencer Ifl l, efli ve k z, KSK li sporcular, çeflitli dernek üyeleri, gaziler, meclis üyeleri, muhtarlar, l Genel Meclisi üyeleri ve vatandafllar kat ld. Törende Kad zade Züht Ifl l n ailesi ad na torunu Lale Ifl l Aysan konufltu. Dedesinin milli mücadelenin önderlerinden oldu unu belirten Lale Ifl l Aysan Dedem gençlik y llar nda Karfl yaka Spor Kulübü nü kurmufl. Daha sonra 1914 y l nda savafla kat lm fl. Birçok cephede savaflm fl, esir düflmüfl. Anadolu ya geçip Mustafa Kemal in Milli Kuvvetleri ne kat lm fl. Kurtulufl Savafl ndan sonra stiklal Madalyas ile onurland r ld. Bu an t n Karfl yakal lar, cumhuriyete ve Mustafa Kemal in an s na daha da ba layaca na inan yorum. Eme i geçenlere teflekkür ediyorum dedi. Çi li Belediye Baflkan Metin Solak Milli mücadeleyi yaflayanlar, Karfl yaka da ölümsüzlefliyor. Baflkan Cevat Durak kutluyorum. derken Bayrakl Belediye Baflkan Hasan Karaba da konuflmas nda Bayrakl ile Karfl yaka n n birlikte oldu unu belirterek Bayrakl n n logosunda yeflil-k rm z renkler var. Ülkemiz s k nt l anlar yaflad nda zmir ve Karfl yaka hep ön planda olmufltur. Bugün ayn tehlike olsa ilk kurflunu yine zmir ve Karfl yakal lar s kar. dedi. KSK ad na Konuflan Kulüp Baflkan ve Karfl yaka Belediye Baflkan Yard mc s Hüseyin Çal flkan An t çok anlaml bir yere yap ld. Eme i geçenleri kutluyorum. Dedi. Heykelt rafl Ahmet Uzun da an t çal fl rken milli kahramanlar n yerine kendilerini koyarak o günleri yaflatt klar n söyledi. Törende KSK Baflkan Hüseyin Çal flkan, Karfl yakal lar ad na Belediye Baflkan Cevat Durak a plaket verdi. TGF 35. Başkanlar Konseyi Toplantısı İzmir de yapıldı Çiğli parklarına yepyeni kondisyon aletleri geldi! Çi li Belediyesi taraf ndan ilçede bulunan tüm parklara spor aletleri konuyor. Spor salonlar na gidemeyen vatandafllar n kendi mahallelerinde rahatl kla aç k havada spor yapabilmeleri amac yla konan spor aletlerine ilgisi hayli yo un. Belediye taraf ndan son bir ayda Balatç k, Yeni Mahalle, stasyonalt, Ayd nl - kevler, Evka 5, Ça dafl, Yakakent ve fiirintepe mahallelerinden bulunan parklara her biri alt farkl tipten oluflan spor kondüsyon aletleri konuldu. Çi li Belediye Baflkan Metin Solak, vatandafllardan gelen yo un talep üzerine parklar n önemli bir k sm na kondüsyon aletleri koyduklar n söyledi. Yaz k fl talep gören aletlerin yaz aylar nda daha çok akflam saatlerinde kullan ld n belirten Baflkan Solak, özellikle kad nlar n bu aletleri yo un olarak tercih ettiklerini söyledi. Her bir parka vücudun farkl bölgelerini çal flt ran 6 farkl kondüsyon aleti yerlefltirdiklerini söyleyen Baflkan Solak, Bu spor aletlerini yayg nlaflt raca z dedi. Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) 35. Baflkanlar Konseyi Toplant s zmir Gazeteciler Cemiyeti nin ev sahipli inde zmir de yap ld. Tarihi Havagaz Fabrikas nda gerçeklefltirilen toplant ya Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, zmir Valisi Cahit K raç, zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, CHP zmir Milletvekili Mustafa Moro lu, Anadolu Ajans Genel Müdür Yard mc s Tahsin Akt, Anadolu Ajans eski Genel Müdürü Hilmi Bengi, TGF ye ba l 70 e yak n cemiyet baflkan ve GC yönetim kurulu kat ld. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Baflkan Atilla Sertel'in gazetecilerin tutuklu uyla ilgili konuyu gündeme getirmesine de inen Bakan Y ld r m, gazetecilere yönelik aç lan davalardan ve uzun tutukluluk sürelerinden rahats zl k duydu unu vurgulad

10 SAYFA 11

11 SAYFA 12 Eylül Bu tablo size yak flm yor Bay r, Genel Baflkan n temaslar n de erlendirdi İl Başkanı Bayır dan sorun yok mesajı BAYIR TATI SOLAK Görüşemedi, bacaya çıktı! CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu nun, zmir temaslar s ras nda parti meclisi toplant s n n yap ld tarihi Havagaz Fabrikas n n bacas na t rmanan Do an Ayd n intihar edece ini söyledi flsiz ve ailevi sorunlar oldu u için kendisini atmakla tehdit eden Ayd n, yaklafl k yar m saat boyunca CHP zmir l Baflkan Tacettin Bay r, CHP Lideri K l çdaro lu nun zmir deki temaslar n de erlendirdi Bana göre iç çekiflmeler bitti dedi çevredekilere korku dolu anlar yaflat rken, itfaiye taraf ndan indirildi. Yaklafl k yar m saat boyunca çevredekilere korku dolu anlar yaflatan Do an Ayd n, ambulansla Alsancak Devlet Hastanesi ne kald r ld. Ayd n n tedavisinin ard ndan ifadesine baflvurulmak üzere karakola götürüldü. CHP zmir l Baflkan Tacettin Bay r, Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu nun zmir zirvesini de erlendirdi. lçe baflkanlar ve ilçe belediye baflkanlar ile gerçeklefltirilen toplant n n son derece verimli geçti ini ifade eden Bay r, belediye baflkanlar n n kendi aralar nda ve örgütle bir sorun yaflamad klar n, aradaki iletiflim bozukluklar n n da bundan sonraki süreçte afl laca n söyledi. Öte yandan Buca Belediye Baflkan Ercan Tat konuyla ilgili Belediye Baflkanlar ile örgüt aras nda sorun yok. Kol k r l r yen içinde kal r. Büyükflehir Belediye Baflkan m z di er tüm sorun var diyen herkes biraraya gelse sorun kalmayacak, buna inan yorum. Bas - na bu kadar konu edilmesi hatayd. Bundan sonrki süreçte CHP kimli i ortaya ç - kacak. dedi. Karfl yaka Belediye Baflkan Cevat Durak ise, Ortada bir sorun yoktu zaten. Genel Baflkan orada ne söylediyse herkese söyledi. Hepimiz dinledik gere ini yerine getirece iz. Tart fl lacak bir fley söylemedi, gerçekleri ortaya koydu. Kendi aram zda çözeriz sorun yok. dedi. EF nin aç l fl için zmir e gelen CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, baflkanlar krizine el koyarak örgütü sert mesajlarla uyard CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, parti zmir l Baflkan, ilçe baflkanlar ve ilçe belediye baflkanlar ile bas na kapal toplant da biraraya geldi. Genel seçimlerin ard ndan, zmir de yaflanan parti içi çekiflmeler ile ilgili uyar larda bulunan K l çdaro lu nun, örgüte sert mesajlar verdi i ö renildi te bafllayan toplant yaklafl k iki saat sürdü. Sürenin k s tl olmas nedeniyle daha çok Genel Baflkan K l çdaro lu konufltu, baflkanlar dinledi. Seçimler sonras zmirde yaflanan iletiflim bozuklu unu yak ndan takip etti- ini belirten CHP Lideri nin, 8 ilçe elediye baflkan ile Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu aras nda yaflanan krize de de indi i ifade edildi. K - l çdaro lu, baflkanlar krizini çözecek formülü de ilk kez bu toplant da aç klad. Yaflanan sorunlar n tüm örgütü rahats z etti ini söyleyen K l çdaro lunun Örgüt belediye baflkanlar na sahip ç kacak, Kocao lu ayda bir ilçe belideye baflkanlar yla toplant yapacak dedi i ö renildi. Yaflanan iç çekiflmelerin giderilmesi için disiplinden taviz vermeyeceklerini vurgulayan K l çdaro lu toplant da zmir deki birlik ve beraberlik ruhunu yeniden yaratmal y z. l Baflkan ve ilçe baflkanlar, belediye baflkanlar ile uyum içinde çal flmal. dedi. Genel baflkan n bu sözlerinin ard ndan 8 ilçe belediye baflkan ad na Çi li Belediye Baflkan Metin Solak söz ald. Solak, ilçe belediyelerin zaten hükümet taraf ndan bask alt nda oldu unu, zmir örgütünün de kendilerine sahip ç kmad n belirtti. Solak n Belediye baflkanlar olarak bas n yoluyla il baflkan m z taraf ndan disiplinle tehdit ediliyoruz. Bu durumdan son derece rahats z z. Bu tablo s k nt lar çözmek yerine daha da körüklüyor dedi i belirtildi. Solak n bu serzenifli üzerine yaflanan krizle ilgili geliflmeler yak ndan takip etti ini belirten K lçdaro lu nun Geliflmeleri yak ndan takip ediyorum. Bu sorunu ortadan kald r n. Her gitti im yerde zmir i örnek gösteriyorum. fiimdi stanbul a gidiyorum. zmir de ne oluyor diyorlar. Antalya ya gidiyorum, zmir deki kar fl kl n sebebini soruyorlar. Bu tablo size ve CHP ye yak flm yor dedi i ifade edildi. Can Özlü Daha önce ne olmuştu? zmir deki 8 ilçe belediye baflkan Büyükflehir Belediyesi ile iletiflim sorunu yaflad klar n belirterek kendi aralar nda özel toplant lar düzenlemifl ve güçbirli i oluflturma karar alm flt. Karfl yaka, Konak, Bayrakl, Buca, Bornova, Çi li, Karaba lar ve Menderes belediye baflkanlar yapt klar birçok gizli zirvenin ard ndan Kocao lu ndan randevu istemifl ancak Kocao lu Randevu mandevu yok, tren kaçt demiflti. Bu aç klamalar n ard ndan ilçe belediye baflkanlar ile Kocao lu aras ndaki kriz daha da derinleflince CHP Genel Merkezi olaya el koydu. CHP Genel Baflkan Yard mc lar Gürsel Tekin ve Volkan Canalio lu nu zmir e gönderen K - l çdaro lu, iki genel baflkan yard mc s ndan ald raporun ard ndan dün bizzat kendisi belediye baflkanlar n ve örgütü dinledi. Kocaoğlu isyancılarla buluştu Baflkan Kocao lu daha önceleri defalarca bira araya gelmeyece ini aç klad - isyanc baflkanlarla biraraya geldi CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu nun zmir ç - karmas isyanc baflkanlara yarad. Haftalard r Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu ile bir araya gelememekten yak nan ilçe belediye baflkanlar murad na erdi. Baflkanlar Saat teki toplant öncesi tarihi havagaz fabrikas n n bahçesinde karfl laflt. Karfl yaka Belediye Baflkan Cevat Durak n Baflkan m selam yok mu, sözünün ard ndan öyle fley mi olur baflkan, sorun yok tabiî ki karfl l n veren Aziz Kocao lu isyanc baflkanlar n masas na oturdu. Kocao lu gazetecilerin sorular üzerine Arkadafllar aram zda sorun yok, memleketin ve zmir in sorunlar yla ilgileniyoruz. Projeler üzerine kafa yoruyoruz. Gördü ünüz gibi bir araday z dedi. Böylelikle isyan hareketinin ç kt günden itibaren Baflkan Kocao lu yla bir araya gelmeye çal flan ilçe belediye baflkanlar ilk istediklerini ald. Can Özlü Artık hiç sabrım kalmadı Baflkan Koca lu, Metroyu yetifltirip açaca z ve zmirli hemflerilerimizin hizmetine sokaca z dedi Vas f Ç nar Meydan nda, zmir de olmak, zmir de yaflamak konulu foto raf sergisinin aç l fl na kat lan zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, gündmdeki konulara iliflkin çarp c aç klamalarda bulundu. Ç kmaza giren Üçyol- Üç Kuyular metro hatt ile ilgili ellerinden gelen herfleyi yapt klar n söyleyen Kocao lu Üçyol- Üç Kuyular Metro Hatt nda, Poligon stasyonu ndan dolay bir uzama oldu. Bu ifller meflakkatli ifllerdir. Önemli olan yolu açmakt ve biz onu baflard k. fiimdi h zl bir flekilde çal flmalar devam ediyor. Biz, metroyu yetifltirip açaca z ve zmirli hemflerilerimizin hizmetine sokaca z. Elimizde olmayan nedenlerden dolay bir uzama söz konusu. Bunu en iyi ben anl yorum. Benim bile sabr m tükendi. zmirli hemflerilerimin de sabr tükendi. Biz var gücümüzle projeyi bitirmek için çal fl yoruz dedi. CHP zmir l Baflkanl taraf ndan, bayram n ikinci günü düzenlenen bayramlaflma törenine kat lmayarak tepkileri üzerine çeken Baflkan Kocao lu, ilçe belediye baflkanlar ile yaflad gergin süreci de de erlndirdi. Kocao lu Bayramlaflma töreni ile ilgili olarak, yaz l mazeretimi ilettim. Süpekilasyon konusu olacak birfley yok. Baflkanlar ile ilgili yaflanan bir tart flma söz konusu de il dedi. NCE AK Partili Çelik e İnce ayar CHP Grup Baflkanvekili ve Yalova Milletvekili Muharrem nce, AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Hüseyin Çelik in, parti ile ilgili iddia ve elefltirilerine zmir den yan t verdi. CHP yi, Suriye iktidar ndaki Baas Partisi ne benzeten ve ayn zamanda srail in avukatl n yapmakla suçlayan AK Partili Çelik sözleri ile ilgili zehir gibi aç klamalarda bulunan nce Hüseyin Çelik AKP nin borazan d r. Kendisi, CHP ye hakaret etmek ve çamur atmakla görevlidir. Kendisi ve yak nlar ile ilgili yolsuzluk iddialar na yan t veremeyen Hüseyin Çelik bize çamur atmaktan vazgeçsin. nsanda biraz edep olur, ar olur, ar ifadelerini kulland. AKP den Şehit ailelerine müjde zmir Büyükflehir Belediyesi nin 10 y l önce üzdü ü zmir fiehit Aileleri nsan Haklar ve Yard mlaflma Derne i ni AK Parti zmir l Baflkan Ömer Cihat Akay güldürdü. zmir Büyükflehir Belediyesi nin 10 y l önce flehit ailelerine tahsis etti i arabay geri ald n ö renen Akay, AK Parti zmir l Teflkilat olarak derne e bir araba alacaklar n ve s k nt lar n gidereceklerini aç klad. Dernek Baflkan Yavuz Alphan Ramazan Bayram nda evinde ziyaretinde konunun gündeme geldi ini söyleyen Akay, kendilerine emanet olan flehit ailelerinin üzüntüsüne ortak olduklar n, derne e bir araba alarak ac lar n bir nebze olsun gidereceklerini vurgulad. Rahmetli Büyükflehir Belediye Baflkan Ahmet Pirifltina taraf ndan 10 y l önce derne e tahsis edilen minibüsün geri al nmas na gönüllerinin raz olmad n vurgulayan Akay, bu konudan zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu nun haberinin olup olmad n bilmedi ini, ama derne e yap lan yapt r m n kabul edilemez oldu unu kaydetti Disiplin, 2 baflkan aklad Ağırbaş a uyarı Öztürk e beraat! Uzun süredir CHP zmir gündemini meflgul eden disiplin süreci nihayet sonuca ba land. Seçim döneminde çeflitli suçlamalar ile l Baflkan Tacettin Bay r taraf ndan l Disiplin Kurulu na sevk edilen Ödemifl lçe Baflkan Emin Öztürk ve Karaba lar lçe Baflkan Birol A rbafl ile ilgili karar aç kland. Kurul, ola anüstü kongre sürecinde parti aleyhine aç klamalar yapt, partiyi kamuoyunda tart fl l r duruma getirdi- i ve parti bayrak ve flamalar n yakt rd iddialar ile disipline sevk edilen Ödemifl lçe Baflkan Emin Öztürk için herhangi bir cezai uygulamaya gerek olmad kanaatine vard. Karar, oy kullanan 8 üyeden 4 ünün ço unlu u ile al nd. Öztürk için 2 üye k nama, 2 üye de uyar cezas istedi. l Baflkan Tacettin Bay r n üzerine yürüyerek dövmeye kalk flma, lçe Kad n Kollar Baflkan Mahinur Yener e hakaret ederek ilçeden kovma, lçe Gençlik Kollar Baflkan Günay Can dövdürtme ve Seçimlerde çal flmamak iddialar ile l Disiplin Kurulu na sevk edilen Karaba lar lçe Baflkan Birol A rbafl a ise uyar cezas verildi. Sekiz üyenin 7 si bu yönde oy kulland. Disiplin Kurulu Toplant s nda ayr ca Buca örgütüne mensup Aziz Tekin ve Memifl Y ld r mcan da kesin olarak partiden ihraç edildi. fiair Eflref Bulvar Emlak Kredi Konutlar B Blok No: 102 Kat: 2 D: 6 Alsancak / zmir Telefon: 0 (232) Faks: 0 (232) SMYRNA Bas n-yay n Gazetecilik Ajans Hizmetleri Ltd. fiti. ad na mtiyaz Sahibi FAHRETT N DOKAK Sorumlu Yaz iflleri Müdürü ÜM T YALDIZ KURULUfi: YIL: 4 SAYI: 54 Müdürü UFUK AKÇA Görsel Yönetmen ÜM T MUTLU Muhabirler: Can Özlü - Fatih Yapar BASKI: Star Medya Yay nc l k A.fi. Gaziemir Tren st. Karfl. Eski Betontafl Tesisleri içi Gaziemir- ZM R TEL: 0 (232) BASKI TAR H : 9 Eylül 2011 Bu gazete Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir. Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n

12 SAYFA 13 Eylül Narl dere de anlaml bayram Gazi ve flehit aileleri ile emekli astsubaylar n kat ld bayramlaflmada duygusal anlar yafland Gazi ve flehit aileleri ile emekli astsubaylar n kat ld bayramlaflmaya Narl dere Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Narl dere Belediye Baflkan Abdül Batur, belediye meclis üyesi ve Temad Narl dere fiube Baflkan Ali R za Çakmak da kat ld. Bayramlaflma Temad Narl dere fiubesinde gerçekleflti. Ailelerin a rl kta oldu u buluflmada, Kaymakam Canbaba sizlerin iste i bizlere emirdir. Kurs aç lmas ndan tutunda devlet ifllerinizde kaymakaml m z sizlerin hizmetinizdedir dedi. Narl dere belediye baflkan Abdül Batur ise, bu topra n her kar fl nda hizmeti olan sizlerde bayramlarda buluflmak bizlere ayr bir güç veriyor. Her zaman oldu u gibi belediyemizin tüm birimleri sizlerin hizmetine sunulmufltur. dedi. Temad Baflkan Çakmak ise buralar sadece temad üyelerinin de il, Gazilerimizin ve flehit ailelerinizin de emrinde oldu u unutmamal. Sizlerle bayramlarda da olsa burada buluflmak bizlere ayr ca mutlu ediyor dedi. Büyükşehir den Kemalpaşa ya 7 kilometrelik kanal daha Geçti imiz 7 y l içinde Kemalpafla da önemli yat - r mlara imza atan zmir Büyükflehir Belediyesi, ileri biyolojik at ksu ar tma tesisi kurdu u ve yeni kuyular kazand rd ilçede, bir yandan içme suyu flebekesini bafltan sona yenilerken di er yandan kanal yat r mlar n da sürdürüyor. Bu çerçevede Yenmifl, Nazar, Çinili köyleri ile Ç nar Mahallesi at ksu flebekesine kavuflacak. Kanal olmayan sokaklardaki evsel at klar sa l kl bir flekilde kanal sistemine al narak ar tmaya iletilecek. Firmayla sözleflme imzalanmas n n ard ndan bafllayacak imalat çal flmalar 4 ayda tamamlanacak ve 612 bin liraya mal olacak. Çal flmalar kapsam nda toplam 7 kilometre uzunlu unda at ksu flebekesi döflenecek. Yeni barınaklar cennete yakıştı Kufl Cenneti ndeki bar naklar yenilendikten sonra modern bir görüntüye kavufltu. zmir Kufl Cenneti ni Koruma ve Gelifltirme Birli i, kentin kuzeydeki cazibe alanlar ndan olan ve dünyadaki say l merkezlerin bafl nda gelen zmir Kufl Cenneti ndeki kaçak bal kç bar naklar n tamamen y kt. Büyükflehir Belediyesi ekipleri taraf ndan tamamlanan y k m çal flmalar n n ard ndan, çevreyle uyumlu do al bar naklar monte edilmeye baflland. Y k lan 134 kaçak bar na n yerine, içlerinde 8 er bal kç n n bulunabilece i 9 adet yeni bar nak monte edilmeye baflland. Her biri 80 metrekare zmir Kufl Cenneti ni kent turizminin en önemli domino tafllar ndan birisi haline getirecek çal flmalar tamamlan nca, Cennet içinde yer alan Homa Dalyan, K rdeniz Dalyan ve eski Gediz Yata na yeni bal kç bar naklar kurulmufl olacak. Her birisi 80 metrekare olan, içlerinde kendi dolaplar bulunan, sekizgen fleklindeki bar naklar, hem buradaki kay tl bal kç lara kullan fll ve düzenli ortam sa larken hem de Delta n n görsel olarak da çekici hale gelmesine hizmet edecek.

13 SAYFA 14 Eylül Alman dansç lardan görsel flov Almanya n n Schwabisch Hall flehrinde bulunan Goethe Enstitüsü nün zmir Goethe Enstitüsü ne yapt dostluk ziyaretindeki gösteriler renkli görüntülere sahne oldu Konak Belediyesi zmir in tan t m na katk sa lamaya devam ediyor. Konak Belediyesi nin katk lar yla zmir e gelen Schwabisch Hall flehrinin Belediye Baflkan Herman-Josef Pelgrim ve beraberindeki 45 kiflilik bando ve folklor ekibi Alsancak Dominik Caddesi ndeki gösterileriyle büyük be eni toplad. Ortaça?dan kalma tarihi küçük bir Alman kenti olan Schwabisch Hall n Belediye Baflkan HermanJosef Pelgrim, Türkiye ye 13., zmir e ise ikinci gelifli oldu unu belirterek, Goethe Enstitüsü bizim do al elçimiz gibi görev yap yor. Bugüne kadar zmir den çok say da misafirimiz oldu. Türkiye yi çok seviyoruz bu nedenle befl y l önce Bal kesir ile kardefl flehir olduk. Art k zmir ile aram zda bir gönül ba kuruldu. Bu ba n güçlenerek devam edece ine inan yorum. Küçük ve tarihi kentimize zmirlileri bekliyoruz dedi. Etkinlikler devam edecek Herman-Josef Pelgrim ile gösterileri izleyen Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan, dans gösterilerine tempo tutarak efllik etti. Almanya y pek çok kez ziyaret etti ini ifade eden Baflkan Tartan, tarihine ve aç k hava müzelerine büyük önem veren Schwabisch Hall Belediye Baflkan na Konak Belediyesi taraf ndan aç lan Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi ile zmir Mask Müzesi nin butik müzecilikte örnek oluflturdu unu söyledi. K sa süre sonra da Nefle ve Karikatür Müzesi aç laca n belirten Baflkan Tartan, görsel bir flölen havas nda geçen gösteriyi çok be endi ini ifade etti ve Bu coflku dolu güzel gösteri için teflekkür ederiz. Sizi a rlamaktan mutluluk duyduk. E itim ve tarih ortak noktam z. Goethe Enstitüsü arac l ile iki flehir aras nda daha farkl etkinlikler içinde yer almak isteriz diye konufltu. Havagazı nda Oscar ziyafeti hız kaybetmiyor Yeniden Sinematek etkinliklerinde zmirlileri sinema tarihinin klasikleriyle buluflturan Büyükflehir Belediyesi, Eylül çarflambalar na da ayr bir renk getirecek. zmir Büyükflehir Belediyesi nin Yeniden Sinematek gösterimleri, Eylül ay nda da ödüllü filmlerle devam ediyor. zmirli sanatseverler, sinema tarihinin en önemli çal flmalar aras nda yer alan Sunset Bulvar, K rm z Pabuçlar, Bitmeyen Balay ve Serseri Afl klar adl baflyap tlar bu ay içinde izleyebilecek. Sinematek Eylül program : G G G 14 Eylül 2011 Çarflamba K rm z Pabuçlar (The Red Shoes) 21 Eylül 2011 Çarflamba Bitmeyen Balay (Touch Of Evil) 28 Eylül 2011 Çarflamba Serseri Afl klar (À Bout de Souffle)

14 SAYFA 15 Eylül Karaba lar Belediyesi IEF de Engelliler için el ele Tane Tane Kapaklar Toplayal m, Ad m Ad m Engelleri Aflal m kampanyas na Konak Belediyesi zab tas ile esnaf da destek verdi Kampanya kapsam nda zab ta esnaf iflbirli- inde bir ay gibi k sa süre içinde 300 kilogram kapak topland. Sosyal sorumluluk projesine destek vermek için el ele veren Kemearalt esnaf ve zab talar böylelikle bir engelli vatandafl n daha yüzünü güldürmüfl olacak. Tekerlekli sandalye al nabilmesi için toplanan çuvallar dolusu kapaklar Kemeralt Zab ta Müdürü Ümit Birbir kendi elleriyle Ege Üniversitesi Diflçilik Fakültesi ne teslim etti. Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan, Belirlenen noktalara damacanalar yerlefltirildi. Kemeralt esnaf n n ve vatandafllar m z n da duyarl l sayesinde bir ayda 300 kilogram kapak topland. Bu da bir kiflinin daha tekerlekli sandalye sahibi olmas demektir. Kemeralt Zab ta Müdürlü ü ekiplerimizi ve Kemeralt esnaf m - z bu baflar lar ndan dolay kutluyorum. Umar m bundan sonra da bu iflte oldu u gibi esnafla uyumlu bir flekilde çal flmaya devam ederiz dedi. zmir in en büyük ilçesi Karaba lar Belediyesi, bu y l 80. kez kap lar n açan zmir Enternasyonel Fuar nda yerini ald. Fuar süresince, standta konserler düzenlenecek Karaba lar Belediyesi nin 100 metrekarelik stand nda oluflturulan Hizmet Köflesi nde, halkla iliflkiler görevlileri, sunulan hizmetlerle ilgili ziyaretçileri bilgilendirecek. Avukat, doktor, veteriner hekimler ise vatandafllar n sorular n yan tlayarak, bilgilendirme ve dan flmanl k hizmeti sunacak. Engelliler Masas nda ise engelli vatandafllar ve ailelere bilgilendirme hizmeti verilecek. Fuar süresince, spor okullar n n halk oyunlar gösterileri, masal kahramanlar eflli inde çocuk etkinlikleri, yar flmalar n gerçeklefltirilece i standa, Türk- Yunan, Giritliler, Balkan Göçmenleri, Karadeniz, Roman ve S ra gecelerinde ise Grup Özgür ce, Buziki Niko, Grup Devr-i Alem, Grup Kaçkar, Hakan Alkar ve Grubu, Ezgilerle Balkan Göçmenleri, 9/8 lik Roman Müzi i ve danslar, Buzuki Niko ile Grup Siga Siga sahne alarak, ziyaretçilere müzik flöleni yaflatacak. Halkla bütünleflece iz Karaba lar Belediye Baflkan S tk Kürüm, fuarda halkla bütünlefleceklerini ve sunulan hizmetlerle ilgili fuar ziyaretçilerine bilgi verilece ini söyledi. Fuar süresince, standa halkla iliflkiler görevlisi, doktor, hemflire, veteriner hekimlerin görev alaca n, engeliler masas n n kurulaca n belirten Kürüm, Halk m z n talep ve beklentilerini dinleyece iz, yönlendirmelerde bulunaca z, e-belediyecilik hizmetlerimizi anlataca z. Çocuklara yönelik etkinliklerimizin yan s ra, konser programlar da EF deki ziyaretçilerimize ayr bir renk katacak dedi.

15 SAYFA 16 EYLÜL 2011 Winner n difl operasyonu tam 5 saat sürdü Izmir in simgesine geçmifl olsun İzmir Körfezi yelkenlilerle renklenecek zmir in Yeni Yaflam Alan 35.Sokak projesi ana sponsorlu unda, ilk kez yelken yar flmas düzenleniyor... zmir Büyükflehir Belediyesi Do al Yaflam Park, Türkiye de ilk kez gerçeklefltirilen bir cerrahi operasyona sahne oldu Geçti imiz aylarda dünyaya gelen sevimli yavrular yla dünya çap nda ilgi oda olan zmir in gözbebe i Asya filleri, bu kez erkek fil Winner in ameliyat ile gündeme geldi. 7 ay önce baba olan fil Winner, küçükken k r lan diflinde kalan parçalar n ve burada oluflan enfeksiyonun temizlenmesi için zmir Do al Yaflam Park nda zorlu bir operasyon geçirdi. Operasyon 5 saat sürdü Türkiye de ilk kez gerçeklefltirildi Türkiye de ilk defa gerçeklefltirilen operasyona zmir Büyükflehir Belediyesi Do al Yaflam Park Müdürü Veteriner Hekim Hakan Öztürk ün yan s ra Bursa Uluda Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Ö retim Üyesi ve ayn zamanda Do al Yaflam Park Dan flman Prof. Doktor Nilüfer Aytu da kat ld. K r lan diflin kök k sm ndaki parçalar n çekilmemesi durumunda ileriki süreçte görme yetisini kaybetme tehlikesi ile karfl karfl ya kalabilece i belirtilen Winner, ngiltere den gelen 4 kiflilik profesyonel bir ekip taraf ndan ameliyat edildi de srail den getirilen Winner in anestezi ile uyutulmas süreci, doktorlar aç s ndan bir hayli zorlu geçti. 9 yafl ndaki Asya filinin uyutulmas n n ard ndan, yaban hayat konusunda uluslararas üne sahip Peter Kartasz ve John Lewis ile birlikte 2 asistan toplam 5 saat süren operasyonu gerçeklefltirdi. zmir Büyükflehir Belediyesi zmir Do al Yaflam Müdürü Veteriner Hekim Hakan Öztürk, Winner in günlük kontrollerinin birkaç ay sürece ini söyledi. Akflan Yap taraf ndan zmir de yap m na devam edilen, do al yaflam alanlar ve çevreye dost tasar m ile öne ç kan 35.Sokak projesinin ana sponsorlu unda Aktüel Ege Dergisi ve Ege Aç k Deniz Yat Kulübü (EAYK) taraf ndan düzenlenen Aktüel Ege Eagean Yatching 1. Sailing Cup yelken yar flmas 10-11, 1718 Eylül 2011 tarihlerinde düzenlenecek. zmir Körfezi nde ilk kez gerçeklefltirilecek olan yelken yar flmas nda 65 tekne yar flacak. Türkiye de en çok yelkenli ve marinan n bulundu u Ege Bölgesi nin kalbi zmir de organize edilecek yelken yar fllar, deniz tutkunlar n biraraya getirecek. Akflan Yap 35. Sokak Projesi ile birlikte zmir Büyükflehir, Konak ve Karfl yaka Be- lediyelerinin de destek verdi i dev organizasyon 4 gün sürecek. zmir Enternasyonal Fuar n n aç k oldu u 10-11, eylül tarihleri aras nda gerçeklefltirilecek olan yelken yar fllar Konak Pier, Levent Marina ve Karfl yaka üçgeninde gerçeklefltirilecek. 18 Eylül?deki final gününde dereceye giren ve kazananlara 35.sokak kupalar verilecek.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Dünyan n En Büyük Atatürk Heykeli

Dünyan n En Büyük Atatürk Heykeli Artvin Atatepe de, 22 metre yüksekli inde 60 ton a rl ndaki Dünyan n En Büyük Atatürk Heykeli Yazan: SABRİYE AŞIR 18 Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün Kocatepe de kayalar n üzerinde yürüdü ü vakur sureti bugün

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI Y. Mimar Dekoratör Fikret Tekiner in özgün tasarımlarının teşhir edildiği ve satışa sunulduğu New Antik Sanat Galerisi Meral Beylem yönetiminde Bodrumda açıldı. Galeride

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde,

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği,

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği, KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU Bu sayıda: Yıldızlara İlk Işık Genç Profesyoneller den 2 DEİK eğitimine katıldık 2 KTSO ile TSE arasında Hizmet Protokolü imzalandı 3 Odamızın Yerli Malı Haftası

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ:

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ: EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: Ev tekstili, genel olarak evleri dekore etmek amacıyla kullanılan ürünler olarak tanımlanmaktadır. Sentetik iplikler ve kumaşların yanı sıra, pamuk, keten, ipek ve

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ SOSYAL LER B R MLER BASIN YAYIN HALKLA L K LER MÜDÜRLÜ Ü Yöneten ve yönetilen ay r m n n ortaya ç kt tarihsel süreçten bu yana Halkla li kiler uygulamas n n de i ik görünüm ve biçimlerine rastlanm t r.

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! Efsanevi ve ödüllü servisi ile dünyanın en prestijli otel gruplarından Mandarin Oriental ın Türkiye deki ilk oteli Mandarin

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı.

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı. 2013 YILINDA BASINDA ÇIKAN HABERLERİMİZ 04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel 05.01.2013 tarihinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 3. Kez Başlıyor adlı haber 2 adet

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri

GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri Mart 2009 Hazırlayan: U. GÜR GENEL KOD BİLGİSİ: 8465 GTIP koduna giren alt dallar ve ürünler: 8465 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk,

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Konteynerler yenileniyor

Konteynerler yenileniyor Konteynerler yenileniyor Bodrum Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi Bodrum yarımadası genelindeki eskiyen çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirmek için çalışmaları başlattı. Bodrum Belediyesi Temizlik

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı