89. YILA BUYUK COfiKU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "89. YILA BUYUK COfiKU"

Transkript

1 SAYFA İEF dünyaya merhaba dedi 8-18 Eylül aras nda aç k kalacak olan fuar, 12 si yabanc 15 bakan n kat ld - törenle aç ld Çevre ve Çevre Teknolojileri temas yla 8-18 Eylül 2011 tarihleri aras nda düzenlenen 80. zmir Enternasyonal Fuar, unutulmaz bir törenle aç ld. Kültürpark Aç khava Tiyatrosu nda gerçeklefltirilen aç l flta, 12 si bakan düzeyinde 26 ülke temsilcisi bulundu. 4 te EYLÜL 2011 Karataş la dobra dobra 40 Kr. CHP eski il baflkan, yerel seçimler öncesi yaflananlar tüm aç kl yla anlatt 2009 yerel seçimleri öncesinde CHP zmir l Baflkanl koltu unda oturan Kemal Karatafl, o dönem zmir de partisinin belediye baflkan adaylar n n nas l belirlendi ini, hangi süreçlerin yafland n, hangi itirazlara ra men kimi isimlerin nas l aday yap ld - n ilk kez bu kadar aç k Gönül Soyo ul a anlatt. O sürecin mimarlar ndan biri olan, zmir de Deniz Baykal n has adam olarak da tan nan Kemal Karatafl n anlatt klar, o günleri kanl /canl yaflayanlara da ilginç gelecek. 8-9 da 89. YILA BUYUK COfiKU CHP Lideri, zmir de birlik ve beraberlik vurgusu yapt Kılıçdaroğlu: Bu tablo size hiç yakışmıyor CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, zmir Büyükflehir ve ilçe belediye baflkanlar na, parti içinde yaflanan s k nt lar n Birol Ağırbaş a uyarı Emin Öztürk e beraat! CHP de parti içi krize neden olan disiplin süreci sonuçland. l Baflkan Bay r taraf ndan kurula sevk edilen Karaba lar lçe Baflkan Birol Kocaoğlu isyancılarla buluştu CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu nun zmir ç karmas isyanc baflkanlara yarad. Haftalard r Büyükflehir deflifre edilmemesi uyar s nda bulundu, Birlik beraberlik içerisinde çal fl n, ifl yap n mesaj verdi. 12 de A rbafl uyar ald. Ödemifl lçe Baflkan Emin Öztürk ise akland. Bay r, süreci Yüksek Disiplin Kurulu na tafl yaca n söyledi. 12 de Belediye Baflkan Aziz Kocao lu ile bir araya gelememekten yak nan ilçe belediye baflkanlar murad na erdi. 12 de zmir; Ba ms zl k yolundaki direnifl destan - n n simge kenti 9 Eylül zmir in Kurtulufl Günü, 89. y l nda da büyük coflku ve heyecanla kutland. Baflkan Kocao lu, Atatürk An t önünde düzenlenen törende An t fieref Defterine, Ulu Önder e hitaben zmir ve zmirliler, gösterdi- in ça dafl uygarl k yolunda ilerliyor, kurmufl oldu un Cumhuriyet de erlerini ödün vermeksizin koruyor diye yazd. 9 Eylül törenleri, Cumhuriyet Meydan ndaki resmi geçit töreniyle devam etti. 4 te 15 dakikada Manisa 3.5 saatte İstanbul Sabuncubeli Tüneli, zmir ile Manisa aras n 15 dakikaya indirecek AK Parti nin zmir için ortaya koydu u 35 projeden biri olan Sabuncubeli Tüneli nin temeli törenle yar n at lacak. 110 milyon TL ye mal olmas planlanan tünel, yap-ifllet-devret modeliyle infla edilecek ve 2014 y - l nda tamamlanacak. stanbul- zmir aras n 3. 5 saate indirecek Türkiye'nin en büyük otoyol projesi Gebze-Orhangazi- zmir Otoyolunda zmit Körfez Geçifl Köprüsü Projesi için imzalar ise stanbul Sait Halim Pafla Yal s 'nda düzenlenen törenle at ld. 6 da Buca ya çok yakışacak İzmir e teşvik müjdesi verildi Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün, EF aç l fl için geldi i zmir de bas n toplant s düzenleyerek teflvik müjdesi verdi. 6 da Midilli esnafı boykotu kırdı Yunanistan, Midilli Adas 'ndan gelen esnaf ve tüccar taraf ndan oluflturulan stantla gayri resmi olsa da 80. EF'nda temsil ediliyor. 6 da Winner a geçmiş olsun! Pedal lı kutlama 9 Eylül coflkusunu zmir Büyükflehir Belediyesi nin düzenledi i ve hafta bafl ndan beri süren etkinliklerle kutlayan zmirliler, bu kapsamda gerçeklefltirilen bisiklet turu ile hem coflku hem de görsel flölen yaflad. 2 de Fuar de iflti de... Biz? Gönül Soyo ul 5 te K l çdaro lu nun ince plan! Ümit Yald z 6 da Buca da 65 bin metrekarelik alan üzerine kuralacak merkezin projesi tamamland zmir Büyükflehir Belediyesi, toplumun dezavantajl gruplar n n faydalanmas amac yla dev bir kompleks fleklinde planland Sosyal Yaflam Kampüsü nün yaflama geçirilmesi için çal flmalar na h z verdi. Buca T naztepe deki 65 bin 302 metrekarelik alanda kurulacak Sosyal Yaflam Kampüsü nde huzurevi, engelli e itim merkezi, engelli ve yafll rehabilitasyon merkezi, çocuk ve gençlik merkezi, engelli havuzu, Aç khava spor alanlar, aflevi ve çok amaçl bir salon bulunacak. 3 te Sayfa 16 da Oscar ziyafeti sürüyor Sayfa 14 te Körfez de yelkenli şöleni Sayfa 16 da İnciraltı kararı STK ları çok sevindirdi Bakan Günay' n baflkanl nda yap lan toplant da, EXPO 2020 çal flmalar n n nciralt üzerinden yürütülmesi karar sivil toplum kurulufllar ve ifl dünyas nda sevinç yaratt. 6 da Almanlar dan görsel şov Alman Goethe Enstitüsü nün zmir Goethe Enstitüsü ne yapt dostluk ziyaretindeki gösteriler renkli görüntülere sahne oldu. 14 te

2 SAYFA 02 9 Eylül Eylül e pedall kutlama zmir Büyükflehir Belediyesi nin ilk kez düzenledi i 9 Eylül Bisiklet Turu nda yüzlerce bisikletçiyle birlikte Kocao lu da pedal çevirdi 9 Eylül coflkusunu zmir Büyükflehir Belediyesi nin düzenledi i ve hafta bafl ndan beri süren etkinliklerle kutlayan zmirliler, bu kapsamda gerçeklefltirilen bisiklet turu ile hem coflku hem de görsel flölen yaflad. zmir Bisiklet Derne i ve Perflembe Akflam Bisikletçileri oluflumunun destek verdi i etkinli e Fuar n 80. y l tiflörtü ile kat lan zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, bisiklete binerek güzergah boyunca yo un ilgi gördü ü zmirlileri selamlad. Saat de Konak Meydan Saat Kulesi önünde toplanan 250 dolay nda bisikletçi, Türk Kutman ve Çağlar Sinema Burada da 80. zmir Fuar nda düzenlenen 1. Sinema Burada Festivali ne ünlü sanatç lar konuk olarak kat lacak 8-18 Eylül 2011 tarihleri aras nda ZFAfi taraf ndan organize edilen zmir Enternasyonal Fuar kapsam nda düzenlenen Sinema Burada Festivali nin bu y l 11. cisi, Eylül 2011 tarihleri aras nda zmir Sanat Merkezi nde gerçeklefltirilecek. T.C.Kültür ve Turizm Bakanl n n deste iyle düzenlenen festivalin bu y lki onur konuklar Perran Kutman ve Engin Ça lar, genç oyuncu konuklar ise Melisa Sözen ve Mehmet Akif Alakurt olacak. Sinema Burada n n bu y lki temas Melodram Filmleri olarak belirlendi. Bu kapsamda zmir Sanat Merkezi büyük salonda 5 gün boyunca 7 adet 35 mm lik film 13 seans olarak gösterilecek. Efl zamanl olarak küçük salonda ise melodram klasikleri, belgeselleri ve k sa filmlerle sinemaseverler buluflacak. bayraklar yla süsledikleri bisikletleriyle Cumhuriyet Meydan ve Kordon u takip eden deniz manzaral güzergahtan Tarihi Havagaz Fabrikas na kadar pedal bast. Bu güzel etkinlikte bisikletçilere efllik eden zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, Saat Kulesi önündeki starttan önce k sa bir konuflma yapt. 9 Eylül kutlamalar nedeniyle düzenlenen ve bisiklet derneklerinin büyük katk koydu u bu etkinli i uzun y llar gelifltirerek sürdürmek istediklerini söyleyen Baflkan Kocao lu, kentte yaflama geçirilen bisiklet yollar ve uygulamalar ile ilgili bilgi de verdi. Yeni Kale den Bostan- l ya kadar giden bisiklet yolunu geçen y l Do al Yaflam Park na kadar uzatt klar n hat rlatan Kocao lu, fiimdi Sasal Kufl Cenneti nde 22 kilometrelik bir bisiklet ve araçlar n da kullanabilece i, Kufl Cenneti ni gezebilece imiz bir parkur oluflturduk. fiu anda Bostanl - Do al Yaflam Park, Do al Yaflam Park Bostanl aras nda sürdürdü ümüz ücretsiz bisiklet turu projesini, yol çal flmalar bitince Kufl Cenneti nde de bafllataca z dedi. zmir Bisiklet Derne i Baflkan Mustafa Karakufl, bisiklet sporuna yapt katk lar ndan dolay Kocao lu na teflekkür etti. Grup Yorum dan coşkulu konser Çi li Belediyesi ile Türkiye Sakatlar Derne i zmir fiubesi nin düzenledi i Grup Yorum konseri yo un ilgi gördü Çi li konser alan nda düzenlenen konseri izlemeye gelenler, alan erken saatlerde h nca h nç doldururken, Grup Yorum Güleycan, Çav bella, Haziranda Ölmek Zor, K z ldere, U urlama gibi sevilen flark lar n seslendirdi. Çi li de ilk kez konser veren Grup Yorum u izlemeye gelen hayranlar da konser boyunca flark lara bol bol efllik ettiler ve halaylar çekerek coflkulu bir gece yaflad lar. Gençlik y llar ndan beri severek dinledi i Grup Yorum u izlemekten müthifl keyif ald n belirten Çi li Be- lediye Baflkan Metin Solak, Y llar geçse bile bize ayn duygular yaflatan Grup Yorum, müzi iyle bizlere gençlik y llar m zda da güç verirdi. Halk m zdan gelen talep üzerine böyle bir konser düzenledik. Böylesine güzel türküleri dinlemeye, sevilen gurup ve sanatç larla bir arada olmaya devam edece iz diye konufltu. Konser sonunda Çi li Belediye Baflkan Metin Solak, Sakatlar Derne i zmir fiube Baflkan Erdem Çerçio lu ile birlikte Grup Yorum a teflekkür ederek çiçek sundu. Seferihisar Nilüfer le coşacak Seferihisar Kurtuluflunun 89. Y l n 11 Eylül Pazar günü Seferihisar Belediyesi taraf ndan haz rlanan muhteflem programla kutluyor. Bayram töreni, Atatürk Caddesi aç l fl ve akflam Nilüfer konseri program yla bu y l 11 Eylül tüm gün coflkuyla kutlanacak. Saat da Çolakibrahim Bey büstüne flükran çelenginin sunuyla bafllayacak etkinlikler, Saat Cumhuriyet Meydan Köy Pazar önünde gerçekleflecek bayram töreniyle devam edecek. Saat da yap m tamamlanan Atatürk Caddesi nin aç l fl Güney konseriyle gerçekleflecek. Müzik otoritelerince dünya çap nda bir ses kabul edilen Türkiye nin dev yorumcusu, Seferihisar n 89. Kurtulufl günü için sahne al yor. Y llard r söyledi i flark larla milyonlara ulaflan, yapt albümlerle müzik sektöründe sat fl rekorlar k ran Nilüfer, pop müzik dünyas n n en yenilikçi ve vazgeçilmez isimlerinin bafl nda geliyor.

3 SAYFA 03 Eylül Liman 2012 ye kadar satılacak Buca ya çok yak flacak Kampüste huzurevinin yan s ra, engelli e itim merkezi, havuz, yafll rehabilitasyon merkezi, çocuk ve gençlik merkezi, aflevi bulunuyor zmir Büyükflehir Belediyesi, toplumun dezavantajl gruplar n n faydalanmas amac yla dev bir kompleks fleklinde planland Sosyal Yaflam Kampüsü nün yaflama geçirilmesi için çal flmalar na h z verdi. Uygulama projeleri tamamlanan bu çok amaçl merkezin yap m ihalesi için haz rl klara baflland. Buca T naztepe deki 65 bin 302 metrekarelik alanda kurulacak Sosyal Yaflam Kampüsü nde huzurevi, engelli e itim merkezi, engelli ve yafll rehabilitasyon merkezi, çocuk ve gençlik merkezi, engelli havuzu, aflevi ve çok amaçl bir salon bulunacak. Tesiste ayr ca aç k alanlarda rekreasyon düzenlemesi, çocuk oyun ve aç khava spor alanlar, toplu tafl ma aktarma merkezi ve otopark alanlar yap lacak. zmir Büyükflehir Belediyesi taraf ndan yap lacak modern tesiste, engellilere e itimin yan s ra spor yap- ma olana da sa lanacak. Kompleksin Engelli E itim Merkezi nde oluflturulacak havuz, burada e itim alacak engellilere hizmet verecek. Sosyal Yaflam Kampüsü nde oluflturulacak 500 kiflilik huzurevinin 150 kiflilik bölümünü yata a ba ml durumda olan yafll lar, 350 kiflilik bölümünü ise sa l kl yafll lar kullanacak. Özellefltirme daresi Türkiye'nin önümüzdeki süreçte izlenecek özellefltirme takvimini aç klad. Türkiye'nin pek çok flerinde yap lacak özellefltirmeleri kapmayan aç klaman n zmir bölümünde, özellefltirilmesi yarg kararlar sonras y lan hikayesine dönen Alsancak Liman vard. Alsancak Liman için Kruvaziyer ve Yük Liman olmak üzere iki ayr özellefltirme takvimi izlenece ini aç klayan Türkiye Özellefltirme daresi Baflkan Vekili Ahmet Aksu, Kruvaziyer Liman için iki ay içinde ihaleye ç k laca n müjdeledi. Daha önce özellefltirmesi yap lan limandaki süreç Dan fltay karar yla bozulmufl, özellefltirmeyi kazanan firmalar daha sonra ihaleden çekilmiflti. Baflkan Vekili Aksu, Alsancak Liman d fl nda Türkiye nin pek çok noktas ndaki özellefltirmelerin takvimini de aç klad. Spor salonlar da var Çocuk ve Gençlik Merkezi, çal flan çocuklara hizmet verecek. Sosyal, kültürel ve ekonomik olanaklara sahip olmakta zorlanan çocuk ve gençlerin sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlere kat l m sa lan rken, e itimlerine destek hizmetleri de verilecek. Rehabilitasyon Merkezi nde ise hem engellilere hem de yafll lara hizmet sunulacak. Sadece rehabilitasyon amaçl oluflturulacak merkezde s cak su havuzu da bulunacak. Egeli ürünler tescil sırasında Ege Bölgesi ndeki kurum ve kurulufllar, incirden hal ya, zeytinya ndan nazar boncu una pek çok do al ve kültürel miras gelecek nesillere aktarmak için baflvuru s ras na girdi. Co rafi tescile öncülük eden zmir Ticaret Borsas Baflkan Ifl nsu Kestelli üreticinin al nterine sahip ç kmay ve markalaflmay önemsediklerini söyledi. Tescil için s ra bekleyen Ege ürünler flunlar: Buldan Bezi, Denizli Traverteni, Eflme Ayva Cezeryesi, Gümüldür Mandalinas, zmir Lokmas, zmir fiambali, zmir Tulum Peyniri, Mu la Çam Bal, Ortaca Limonu, Tire fiifl Köfte, Uflak Hal s, Edremit Körfez Zeytinya, Edremit Çizik Zeytin, Ayd n Kestanesi, Akhisar Domat Zeytin, Akhisar Köfte, Akhisar Uslu Zeytin, Ayd n Memecik Zeytini, Ayd n Zeytinya, Bal kesir Höflmerim Tatl s ve Bodrum Guleti. Kadifekale de kazı bereketi zmir Büyükflehir Belediyesi taraf ndan yürütülen Kadifekale sur duvarlar restorasyon çal flmalar na destek kaz lar nda, Kale Camii olarak tan mlanan yap tümüyle ortaya ç kar ld. Çal flmalarda ayr ca M.S. 2. yüzy la ait oldu u düflünülen kad n bafl heykeli bulundu. Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü taraf ndan Güney sur duvarlar bölümünde sürdürülen kaz lara ek olarak yap lan çal flmalar- da, 3 noktada kaz çal flmas yap ld ve camii yap s ortaya ç kar ld. Çal flmalarda, Bizans Sarn c içindeki dolgu da temizlendi. Yak n bir zamanda sarn c n içine merdivenle ulafl lmas sa lanacak. Çal flmalar kapsam nda gün yüzüne ç kar lan kad n bafl figürünün M.S. 2. yüzy la ait oldu unu belirten Kaz Baflkan Yrd. Doç. Dr. Ak n Ersoy, heykelin Helenistik özellikler gösterdi ini ifade etti. Güzel zmirimizin düflman iflgalinden kurtuluflunun 89. y ldönümü kutlu olsun... zmir Büyükflehir Belediyesi Meclis Üyesi OLGUN AT LA Yüksek Mimar Altınkum un çehresi değişiyor Didim Belediyesi, Alt nkum Plaj na olan ilgiyi daha da artt rmak için hemen üst k sm ndan geçen Yal Caddesi nde yeniden yap land rmaya gitmek için harekete geçti. Bu kapsamda, zmir Ekonomi Üniversitesi ile iflbirli ine gidilerek taslak proje haz rland. Proje için Didim Turizm Derne i, Didim Kent Konseyi ve Didim Turizm Altyap Birli i nin de görüflleri al nd. Caddenin, Mobil Gümrük Binas ndan eski Vali Kona na kadar olan 1 kilometrelik bölümünü kapsayan taslak projenin önümüzdeki günlerde esnafla paylafl l p, son hali verildikten hayata geçirilmesi planlan yor. Belediye Baflkan CHP li Mümin Kamac, projenin ilçenin turizmin nabz n tutan Alt nkum un cazibesini art rarak esnaf ve turistlerin taleplerinin karfl lanmas amac yla haz rland n söyledi.

4 SAYFA 04 Eylül Bu nikah siyasi buzları eritti Fadime Çak r ile Kültürpark Fuar Evlendirme Dairesi'nde dünya evine giren Ertu rul Günay, CHP zmir Milletvekilleri Türkiye'de kimsenin yapamad n, Fadime Çak r ile Moro lu, Rahmi Aflk n Türeli, AK Parti Alaattin Yüksel, Aytun Ç ray, Mustafa Fatih Yapar, zmir Siyaset Dünyas 'n n nikah masas etraf nda buluflturdu. 3 belediye Baflkan 'n n k yd nikahta 1 bakan, 5 zmir Milletvekili lknur Denizli, Balçova dünyaevine giren zmirli Belediye Baflkan Mehmet Ali Çalkaya, milletvekili, 1 l Genel Meclisi Baflkan, 1 Gazeteci Fatih Yapar yapt Buca Belediye Baflkan Ercan Tat, Narl - l Baflkan, 7 Belediye Baflkan, 1 Gazeteciler Cemiyeti Baflkan flahitlik yapt. Çok üst düzey törenlerde bir araya gelziemir Belediye Baflkan Halil brahim fie- dere Belediye Baflkan Abdül Batur, Ga- zmir'in sevilen gazetecilerinden Fatih melerine ra men birbirileriyle pek konuflmayan siyasiler Fatih ile Fadime'nin mutfa nce, Urla Belediye Baflkan Selçuk Kanol, Güzelbahçe Belediye Baflkan Musta- Yapar bir süredir niflanl oldu u Fadime Çak r ile Kültürpark Fuar Evlendirme lulu unu paylaflmak üzere ayn masa etraf nda toplanarak gençlere flahitlik etti. Kar- Hasan Karaba, AK Parti zmir l Baflkan raosmano lu, Bayrakl Belediye Baflkan Dairesi'nde yap lan törenle hayat n birlefltirdi. ki gencin yak nlar n n yan s ra fl yaka Belediye Baflkan Cevat Durak, Ömer Cihat Akay, zmir l Genel Meclisi çok say da gazetecinin de kat ld nikah Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan ve Baflkan Serdar De irmenci, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Baflkan Atilla Ser- töreni Türkiye'de 80. görülmesi çok güç olan Çi li Belediye Baflkan Metin Solak' n olayada sahne oldu. k yd nikahta, Kültür ve Turizm Bakan tel flahitlik yapt. Izmir Fuar na merhaba! 8-18 Eylül 2011 tarihleri aras nda aç k kalacak olan zmir Enternasyonal Fuar, 12 si yabanc olmak üzere 15 bakan n kat ld törenle aç ld Çevre ve Çevre Teknolojileri temas yla 8-18 Eylül 2011 tarihleri aras nda düzenlenen 80. zmir Enternasyonal Fuar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün, Ulaflt rma Bakan Binali Y ld - r m, Kültür ve Turizm Bakan Ertu rul Günay, Çevre ve fiehircilik Bakanl Müsteflar Yard mc s Vekili Sedat Kad o lu, TOBB Baflkan M.Rifat Hisarc kl o lu, TBMM Baflkan Vekili fi.güldal Mumcu, zmir Valisi Cahit K raç, Ayd n Valisi Kerem Al, Uflak Valisi Özdemir Çakacak, Denizli Belediye Baflkan Osman Zolan, zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar ve ifl dünyas temsilcileri kat ld törenle aç ld. Kültürpark Aç khava Tiyatrosu nda gerçeklefltirilen aç l flta, bu y l n Partner Ülke?si Avusturya n n Gençlik, Aile ve Ekonomiden Sorumlu Federal Bakan Dr. Reinhold Mitterlehner baflkanl ndaki 13 kifliden oluflan üst düzey bürokrat ve ifladam heyetin yan s ra, Onur Konu u l Denizli den Vali Abdülkadir Demir baflkanl nda gelen heyet de yer ald. Törende ayr ca, Avustralya, Afganistan, Arjantin, Bangladefl, Endonezya, Gana, Irak, KKTC, Kamboçya, Karada, Kenya, Kosova, Küba, Lesotha Krall -, Malezya, Mo olistan, Moritanya, Nijerya, Polonya, Rusya Federasyonu, Sri Lanka, Suudi Arabistan, Tunus, Ukrayna, Yemen ve Avusturya dan 12 si bakan düzeyinde 26 ülke temsilcisi bulundu. Aç l fl töreni, Avusturya dan gelen üç kiflilik Johan Strauss Ensemble Senfoni Orkestras n n verdi i mini konser ve Denizli Belediyesi Pahoy Halk Danslar Toplulu u nun folklör gösterisiyle renklendi. Törenin aç l fl nda konuflan CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu, kürsüde sözlerine Bütün Türkiye zmir le gurur duyuyor cümlesiyle bafllad. zmir in bir ilkler kenti oldu una iflaret eden K l çdaro lu, zmir in Kurtulufl Savafl nda zafer bayra n göndere çeken ilk kent oldu unu hat rlatt. Her yer k rm z beyazd 9 Eylül zmir in Kurtulufl Günü, 89. y l nda da Cumhuriyet Meydan nda düzenlenen törende büyük bir coflku ve heyecanla kutland. 9 Eylül e coşkulu kutlama Tören; Vali Cahit K raç, Ege Ordusu ve Garnizon Komutan Orgeneral Atay ile Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu nun halk selamlamas yla bafllad. Cumhuriyet Meydan nda gerçeklefltirilen resmi geçit töreninde konuflan Baflkan Kocao lu: Ayr y -gayr y bir kenara b rak p her bak mdan güçlü ve birlik olmak zorunday z dedi 9 Eylül zmir in Kurtulufl Günü, 89. y l nda da büyük coflku ve heyecanla kutland. zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, Atatürk An t önünde düzenlenen törende An t fieref Defterine, Ulu Önder e hitaben zmir ve zmirliler, gösterdi in ça dafl uygarl k yolunda ilerliyor, kurmufl oldu un Cumhuriyet de erlerini ödün vermeksizin koruyor, savunuyor diye yazd. 9 Eylül zmir in düflman iflgalinden kurtuluflunun 89. y l törenleri, Cumhuriyet Meydan ndaki resmi geçit töreniyle devam etti. Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, zmir Milletvekilleri, zmir Valisi Cahit K raç ve efli, Ege Ordusu ve Garnizon Komutan Orgeneral Abdullah Atay ve efli, zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu ve eflinin yan - s ra, siyasi partiler, resmi kurumlar, meslek örgütleri, sivil toplum kurulufllar n n temsilcileriyle çok say da vatandafl n kat ld tören; Vali Cahit K - raç, Ege Ordusu ve Garnizon Komutan Orgeneral Atay ile Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu nun halk selamlamas yla bafllad. Baflkan Kocao lu törende yapt konuflmada, Ülkemizin yaln zca kurtuluflunda de il, kuruluflunda da simge bir kent say - lan zmir, bu nedenledir ki, Türkiye Cumhuriyeti nin ilerlemesinde, her zaman önemli görevler üstlenmifl ve baflar yla yerine getirmifl; Türkiye Cumhuriyeti nin temel ve vazgeçilmez ilkelerinin de iflmez sembolü olmufltur diye konufltu. Türkiye nin en ayd n, kentinde yaflad klar n çok iyi bilen zmirliler, gelece e do ru yürürken, 9 Eylülleri, gö sünde t pk bir onur madalyas gibi tafl r diyen Kocao lu flöyle devam etti: Bitmeyen bir sevdad r zmir. CHP de çifte mutluluk yaşandı CHP zmir l Örgütü, partinin 88. Kurulufl y ldönümünü Cumhuriyet Meydan nda düzenlenen görkemli bir törenle kutlad Cumhuriyet Halk Partisi, 9 Eylül tarihi ile birlikte çifte mutluluk yaflad. Sabah saatlerinde zmir in düflman iflgalinden kuruluflunun y l dönümü etkinliklerine kat lan partililer, ö leden sonra da Cumhuriyet Halk Partisi nin kuruluflunun 88. Y l kutlama töreninde biraraya geldi. Cumhuriyet Meydan ndaki kutlama etkinli ine CHP Grup Baflkanvekili Muharrem nce, l baflkan Tacettin Bay r, zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Koca lu, milletvekilleri, ilçe baflkanlar, eski ve yeni yöneticiler ile çok say da partili kat ld. Befl yüze yak n CHP linin yer ald törende, ilçe belediye baflkanlar ndan sadece Gaziemir Belediye Baflkan Halil brahim fienol un kat lmas dikkat çekti. stiklal Marfl ve sayg duruflunun ard ndan, Atatürk An t na çelenk koyulmas ile bafllayan kutlama töreninde konuflan CHP zmir l Baflkan Tacettin Bay r, örgüte net mesajlar verdi. AKP ye yüklendi Bay r Halk m z n büyük özlem duydu u ayd nl k, ba ms z, özgür, mutlu Türkiye, partimizin de hedefi olan Türkiye dir. zmir l Baflkan olmaktan onur ve gurur duydu um Cumhuriyet Halk Partisi nin 88. y ldönümünde herkesi sevgiyle sayg yla kucakl yorum. lkemiz, halk m za yak flan demokrasinin eksiksiz uygulanmas, adaletsizli e, hukuksuzlu a, sömürüye, yolsuzlu a son verilmesidir. Hiç kimsenin özel hayat na hiçbir elin uzanmad, hiçbir gazetecinin yazar n yazd klar ndan dolay hapsedilmedi i, yoksullu- un, iflsizli in tarihe gömüldü ü bir Türkiye yi yaratmak için Cumhuriyet Halk Partililer olarak, gereken herfleyi yapacakt r diye konufltu. Can Özlü

5 SAYFA 5 Eylül SIT ler bekar b rak yor zmir S T zengini kent 5 bin y ll k bir tarihe sahip olan zmir in di er illerden daha fazla S T alan na sahip oldu u ortaya ç kt. Kültür ve Turizm Bakanl, Türkiye genelindeki S T alanlar na iliflkin ayr nt l bir istatistik yay nlad. Buna göre Türkiye de 11 bin 377 S T alan oldu u tespit edildi. S ralamada zmir 805 S T alan ile birinci s rada yer ald. Toplam S T alanlar nda 404 i arkeolojik tarihi, 35 i kentsel, 295 i do al, 34 u tarihi, 8 si kentsel 29 u arkeolojik ve S T alan yer ald. S ralamada, stanbul da 176, Ankara da ise 584 Sit alan bulundu u tespit edildi. Türkiye de en fazla S T alan na sahip olan zmir in Çeflme ilçesine ba l Ild r Köyü nde, yasak yüzünden ev yapamayan 133 erkekten 60 bekar kald. Erkekler, S T yüzünden soyumuz kurudu dedi Türkiye nin gözde tatil beldesi Çeflme ye 22 kilometre uzakl kta bulunan Ild r köyü, 2. derece de S T bölgesi ilan edildi i için 35 y ld r yerinde say yor. 120 haneli 605 kiflinin yaflad köyde yasak nedeniyle hiçbir tamirat ve ekleme yap lam yor. Bir çivinin bile çak lmas na izin verilmedi i köyde oturanlar kaçak yap veya tamirat yapt an ceza ile karfl karfl ya kal yor. 20 y l içerisinde çat lar n onaran, dökülen s vay yenileyen 50 ye yak n ev sahibine Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kurulu taraf ndan ceza kesildi. 12 ye yak n ev sahibi de S T alan na yap yapt gerekçesiyle mahkemelik oldu. Erythral Antik Kenti kaz çal flmalar n n yap ld köyde, evlere bir çivi bile çakamayan köylülerin ma duriyeti sadece y k lan evlerini onarmak veya yeni bir oda eklemekle bitmedi. zin verilmedi i için konut yap - lamayan köydeki yafl aras nda bulunan 133 erkekten 60 bu nedenle bekar kald. Evlenmek için baflka köyden k z bulanlar Ild r dan tafl nd. Herfleyi göze al p Ild r da evlenen erkekler ise efli ve çocuklar yla; kardeflleri, anne ve babalar ile birlikte 2-3 odal evlerde yaflamak zorunda kald. 40 yafl ndaki Ali K nal da evlenemedi inden yak nd. Y llar önce y k lan evini onaramad n belirten K nal, Köyümüzde hiç nüfus artm yor. Y llard r bekar m. Sevdi im bir k z vard. Evini yenile evleneyim dedi. diye konufltu. Mehmet nmez / ZM R - AHT S T kapsam ndaki ilçeler Balçova, Bornova, Buca, Çi li, Gaziemir, Güzelbahçe, Karfl yaka, Konak, Narl dere, Çeflme, Karaburun, Menderes, Seferihisar, Urla, Alia a, Ödemifl, Selçuk, Tire, Torbal, Bay nd r, Bergama, Dikili, Kemalpafla, K - n k, Kiraz, Menemen ve Foça S T kapsam ndaki ilçeler Hükümetin mevcut düzenlemelere göre Kültür ve Turizm Bakanl bünyesinde bulunan Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kurullar üzerine bir çal flmas oldu u haberi bas na yans - d. Buna göre öncelikle Do- al S T kavram nda köklü de iflikliklere gidilecek. Bayraklı da 80. İzmir Fuarı nda Baflkan Karaba, belediyenin stand nda vatandaflla bir araya geldi, onlarla bol bol sohbet etti Bayrakl Belediyesi, 80. zmir Enternasyonal Fuar ndaki stand yla fark yaratt. Standta vatandafllarla bir araya gelen Belediye Baflkan Hasan Karaba, onlarla sohbet edip, çocuklara t-shirt ve flapka da tt. Vatandafllarla hat ra foto raf çektiren Baflkan Hasan Karaba Karaba lar Belediye Baflkan S tk Kürüm ile Çi li Belediye Baflkan Metin Solak ziyaret etti. Baflkan Karaba, 47 yafl na basan Metin Solak için sürpriz do um günü partisi düzenledi. Bayrakl Belediyesi olarak üçüncü kez zmir Fuar nda yer ald klar n kaydeden Baflkan Karaba, Fuarlar yapt m z hizmetler ve uygulad - m z sosyal projeleri tan tmak için güzel bir f rsat. Tüm vatandafllar n stand m za yo un ilgi gösterdi ini görüyoruz. Bu da bizim ne kadar be- enildi imizi gösteriyor dedi. Baflkan Karaba, fuar ziyarete gelen Karaba lar Belediye Baflkan S tk Kürüm ve Çi li Belediye Baflkan Metin Solak stand nda a rlad. 47 yafl na basan Çi li Belediye Baflkan Metin Solak unutmayan Baflkan Karaba, Solak için sürpriz do um günü partisi düzenledi. Baflkan Karaba n jesti karfl s nda mutlu olan Solak pasta keserek yeni yafl n kutlad. Konak standı doldu taştı zmir Enternasyonal Fuar n n 80 inci y l nda Konak Belediyesi zmirlileri hem e lenceye hem de kentin yönetimine kat lmaya davet ediyor 8 18 Eylül tarihleri aras nda aç k bulunacak zmir Enternasyonal Fuar nda Konak Belediyesi de Fuar 2. Hol de yer ald. lk günden vatandafllar n yo un ilgisini çeken Konak Belediyesi stand nda canl heykel, pandomim ve Kukla Fiko gösterileri büyük be eni toplad. Konak stand nda sadece gösteriler yok, vatandafllar n istek ve flikayetlerde bulunabilmesi için de dan flma masalar oluflturuldu. Vatandafllar buralarda s k nt lar n, memnuniyetlerini veya isteklerini aktarma f rsat bulacak. Kat l mc bir yerel yönetim anlay fl ile vatandafl yönetime dahil eden Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan, 80 inci y l n kutlayan zmir Enternasyonal Fuar nda Konak n fark yarataca n belirterek, zmir Enternasyonal Fuar nda Konak Belediyesi olarak her y l oldu u gibi yerimizi ald k ve dolu dolu bir program haz rlad k. Gösteriler ve e lencenin yan s ra Konak ta kat l mc belediyecilik anlay fl m za uygun olarak vatandafllar m z, istek, flikayet veya memnuniyetlerini stand m zda arkadafllar m za iletebilecekler. dedi. Fuara Gaziemir rengi Bu y l kap lar n 80. kez açan zmir Enternasyonal Fuar nda Gaziemir Belediyesi nin de stand yer al - yor. Fuar n bu y lki ana temas olan Çevre ve Çevre Teknolojileri ne en uygun konsepti tafl yan Gaziemir Belediyesi stand, ziyaretçilerin adeta ak n na u ruyor. Gaziemir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlü ü taraf ndan örnek bitkilerle donat - lan, palmiye ve zeytin a ac n n da bulundu u 60 metrekarelik stantta, fuar ziyaretçilerini iki flirin sincap karfl l yor. Gaziemir Belediyesi nin, geçti imiz 23 Nisan da düzenledi i çevre ve sa l k temal uluslararas çocuk flenli inin sembolü olan iki maskot sincap, fuarda genç yafll herkesin büyük ilgisini çekti. Özellikle çocuklar, sincaplarla foto raf çektirebilmek için birbirleriyle yar flt. Stand ziyaret eden Gaziemir Belediye Baflkan Halil brahim fienol, zmir in kurtulufl günü 9 Eylül nedeniyle çocuklara Türk Bayra ve bayrak bask l balon hediye etti. Bornova halkla beraber Bu y l 80 incisi düzenlenen zmir Enternasyonal Fuar nda Bornova Belediyesi nin açt stand da büyük ilgi görüyor. Tarih, kültür ve sanat temalar n n ifllendi i standta zmirlilere belediyenin çal flmalar ile ilgili bilgi veriliyor. Stantta, vatandafllar form doldurarak dilek, flikayet ve önerilerini de iletebiliyor. Stand ziyaret edenlere belediyenin 25 e yak n de iflik branflta düzenledi i kurslarla ilgili detayl bilgiler veriliyor. Bornova Belediyesi Fuar da olas bir depreme karfl al - nacak tedbirler konusunda da önemli bir hizmet veriyor. Fuar de iflti de Biz? zmir de do mufl büyümüfl ya da çocuklu unda yolu bir flekilde zmir den geçmifl olanlar n haf za kartlar nda, mutlaka ama mutlaka bir Fuar albümü vard r desem, itiraz edeniniz ç kmaz san r m. Desem ki Her fleyin büyüleyici geldi i o çocukluk y llar n n Fuarlar gerçekten büyülü/oyuncakl /rengarenk yerler miydi; yoksa bizim belleklerimizde mi öylece kald diye sorsam Üzüm salk m ndan akan fl ray bulsan z ayn yerinde ve içseniz, ayn zevki al r m yd n z? Çarp flan arabalara binmek için saatlerce kuyrukta s ra beklemeye, itifl kak fl yaflamaya haz r m s n z? Her santiminden ayr gürültünün yükseldi i binlerce metrekarede saatlerce yürüyebilir misiniz? Mucizevi bir tat olarak hat rlad n z tostlar, ayn flekilde haz rlansa bile ayn ifltahla yiyebilir misiniz? Her çocu un bir gün mutlaka kaç rd bir balonu vard r ya; elinize kocaman bir balon kümesi verilse o sevinci/yürek çarp nt s n duyabilir misiniz? Gazino kap lar n n önünde belki bir ünlüye rastlar m da el sallar diye saatlerce bekleyebilir misiniz? Paraflüt kulesinin önünde dikilip gözünüzü gö e dikerek sanki dünyan n en mucizevi iflini yap yorlarm flças na atlayanlar hayranl kla izler misiniz? Pavyonlar n ayaklar na kara sular inene dek gezmeye, bir broflür kapabilmek, elindeki naylon çantaya atabilmek için yar flmaya var m s n z ya da? Buras bizim çocuklu umuzun eskidenki Fuar de il. Ama yine de bu haliyle Fuar, flimdi buradan geçen çocuklar n akl nda mucizevi bir dizi foto raf b rakacak. Onlar da t pk eskiden bizim flaflt m z gibi bir fleylere flafl yorlar flu anda. O foto raflar n neler oldu unu bilmek ne mümkün, nerede nas l bir büyü gördüklerini anlamak. Biz büyüyoruz ya, her fley bozuluyor san yoruz, her fley eskiden daha güzelmifl gibi geliyor bize. Oysa flafl rmay unutan bizim gözlerimiz, olmad k yerlerde olmad k büyüler ç karmaya takat olmayan bak fllar bizimkisi. diyen Ece Temelkuran a hak veriyorum çoktand r. Fuar ayn de il diye boynu bükük m r lt larla konuflanlara, peki sen ayn m s n diye yüksek sesle sormak geçiyor içimden. Fuar ayn fuar olsa bile, sen ayn coflkular, ayn heyecanlar, ayn hezeyanlarla gezebilir misin? Sen bu kadar de iflirken, Fuar n ayn kalmas mümkün mü diye, sormak Fuar logolu cigaralar n, senin gibi 40 y ll k tiryakiye bile bir fley ifade etmeyece ini art k kabul et arkadafl m demek geçiyor. T pk bayramlar n bayram gibi gelmedi i, Aç k hava sinemalar n n hofl bir an olarak kald gibi bir hoflluk ancak eski Fuarlar bizler için Ah etmek, iç çekmek nafile Önce biz de ifltik. Uçan balerine binsek bile, yüre imiz a z m za gelemeyecek kadar ac laflt k/ ekflidik/kat laflt k çünkü fiafl rmaya ayarl gözler yok art k yüzümüzde Büyüdük çünkü. Yöresel Lezzetler Festivali Her y l fuar ziyaretçilerinin u rak noktas haline gelen ve bu y l Yöresel Lezzetler Festivali olarak yeniden düzenlenen etkinlik ile ulusal ve uluslararas lezzetler bir kez daha biraraya geldi. Yöresel Lezzetler Festivali nde önceki akflam Türkiye, KKTC, Slovakya, Makedonya, Romanya ve Rusya dan toplam 210 kifliden oluflan Halk Danslar Ekipleri özel bir gösteri gerçeklefltirdi. Çin, Meksika, Fransa, Rumeli, talya, Bulgaristan, ABD, Osmanl, Akdeniz, Ege Mutfa n n birbirinden lezzetli yemekleri fuar kat l mc ve ziyaretçilerinin be enisine sunuldu u Yöresel Lezzetler Festivali Basmane Kap s Girifli nde yer al yor.

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği,

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği, KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU Bu sayıda: Yıldızlara İlk Işık Genç Profesyoneller den 2 DEİK eğitimine katıldık 2 KTSO ile TSE arasında Hizmet Protokolü imzalandı 3 Odamızın Yerli Malı Haftası

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI Y. Mimar Dekoratör Fikret Tekiner in özgün tasarımlarının teşhir edildiği ve satışa sunulduğu New Antik Sanat Galerisi Meral Beylem yönetiminde Bodrumda açıldı. Galeride

Detaylı

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde,

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Dünyan n En Büyük Atatürk Heykeli

Dünyan n En Büyük Atatürk Heykeli Artvin Atatepe de, 22 metre yüksekli inde 60 ton a rl ndaki Dünyan n En Büyük Atatürk Heykeli Yazan: SABRİYE AŞIR 18 Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün Kocatepe de kayalar n üzerinde yürüdü ü vakur sureti bugün

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında.

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında. Cazkolik.com "Jazz"lı Gündem Jazzlı Gündem Türkiye idealist, heyecanlı ve pırıl pırıl insanlardan oluşan bir ekibin hazırladığı yeni bir caz festivali kazandı. Burak Sülünbaz Cazkolik için izledi ve yazdı.

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ:

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ: EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: Ev tekstili, genel olarak evleri dekore etmek amacıyla kullanılan ürünler olarak tanımlanmaktadır. Sentetik iplikler ve kumaşların yanı sıra, pamuk, keten, ipek ve

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! Efsanevi ve ödüllü servisi ile dünyanın en prestijli otel gruplarından Mandarin Oriental ın Türkiye deki ilk oteli Mandarin

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Tarih yazan Gazi Osman Pafla Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl s ras nda Türk askerinin yazd

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı.

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı. 2013 YILINDA BASINDA ÇIKAN HABERLERİMİZ 04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel 05.01.2013 tarihinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 3. Kez Başlıyor adlı haber 2 adet

Detaylı

GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri

GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri Mart 2009 Hazırlayan: U. GÜR GENEL KOD BİLGİSİ: 8465 GTIP koduna giren alt dallar ve ürünler: 8465 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk,

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

ÇYDD 23 NİSAN MESAJI: 23 NİSAN KUTLU OLSUN

ÇYDD 23 NİSAN MESAJI: 23 NİSAN KUTLU OLSUN ÇYDD 23 NİSAN MESAJI: 23 NİSAN KUTLU OLSUN Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bodrum Şubesi 23 Nisan mesajı ile Genel Merkez ve Tüm Şubeler adına yapılan basın açıklaması ekte bilgi ve değerlendirmenize

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ SOSYAL LER B R MLER BASIN YAYIN HALKLA L K LER MÜDÜRLÜ Ü Yöneten ve yönetilen ay r m n n ortaya ç kt tarihsel süreçten bu yana Halkla li kiler uygulamas n n de i ik görünüm ve biçimlerine rastlanm t r.

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

EMİNE ALIŞIK 2 Eylül - 14 Eylül tarihleri arasında MOR SANAT GALERİSİNDE

EMİNE ALIŞIK 2 Eylül - 14 Eylül tarihleri arasında MOR SANAT GALERİSİNDE EMİNE ALIŞIK 2 Eylül - 14 Eylül tarihleri arasında MOR SANAT GALERİSİNDE Sanatçı, Emine Alışık ın sergi açılışı 2 Eylül tarihinde saat 18:00 de Mor sanat galerisinde. Emine Alışık, eğitimini Ayvalık ta

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Akdeniz in İncisi Antalya

Akdeniz in İncisi Antalya Akdeniz in İncisi Antalya Turizm zenginlikleri ve sahip olduğu birbirinden kaliteli tesisleriyle Türk turizminin başkenti kabul edilen Antalya, her sene milyonlarca turiste ev sahipliği yapmakta. Yüksek

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı