Editörler. xii. olarak, çeflitli sindirim kanal rahats zl klar n n patogenezinden sorumlu baz kritik mekanizmalar gösterilmifltir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Editörler. xii. olarak, çeflitli sindirim kanal rahats zl klar n n patogenezinden sorumlu baz kritik mekanizmalar gösterilmifltir."

Transkript

1

2 ÖNSÖZ T pk kitab n daha önceki bask lar nda oldu u gibi bu bask da da genifl uygulamas olan kavramlar pekifltirmeye ve izole gerçekleri derlemeyi en aza indirmeye çal flt k. Bu bask da yer alan her bölüm kitab olabildi ince ak c, do ru ve güncel hale getirmek için de iflikli e u rat lm flt r. Anlamay kolaylaflt rmak için birçok resim tekrar elden geçirilmifl ve birçok yeni resim eklenmifltir. Son olarak, genifl uygulamas olan kavramlar vurgulamak için birçok önemli fizyolojik mekanizma ayd nlat lm fl ve çeflitli organ sistemleri aras ndaki kritik iliflkiler ele al nm flt r. Fizyoloji, subsellüler düzeyden tam bireye kadar organizman n çeflitli örgütlenme düzeylerindeki ifllevleri ile u rafl r. Sa l kl bir insanda bir çok parametre çok dar s n rlar içinde sürdürülür. Denetim alt nda tutulan parametreler aras nda vücut s cakl, kan bas nc, vücuttaki çeflitli s v bölüklerinin iyon bileflimi, kan glukoz düzeyi ve kandaki oksijen ve karbon dioksit içeri i yer almaktad r. Bu tür kritik parametrelerin, hatta önemli düzeyde de iflikli e u rayan çevre koflullar nda bile görece sabit düzeyde sürdürülme becerisi homeostaz ad yla bilinir. Fizyoloji araflt rmalar n n merkezi amaçlar ndan bir tanesi homeostatik mekanizmalar ayd nlatmakt r. Kitab n I.bölümünde (Hücre Fizyolojisi) ve di er birçok bölümün girifl k s mlar nda çeflitli fizyolojik ilkeler ayr nt l olarak çözümlenmifltir. Hücre ve moleküler biyoloji alan nda at lan büyük ad mlar hakk nda oldukça önemli düzeyde bilgi sunulmufltur. Bu gibi bilgilerin aras nda zar tafl y c proteinlerinin rolü ve iyon-tafl yan ATP azlar n ifllevi bulunmaktad r. Baz ilerlemelerin klinikte tafl d önemi vurgulamak için, prati e uygulanabilir fizyolojik mekanizmalar n önemli bir rol oynad özgül hastal klara de inilmifltir. Her bölümün içine da- t lm fl halde verilen bu klinik örnekler dikkat çekmesi için renkli kutular içine al nm flt r. Önemli ilkelerin uygun matematik eflitlikler halinde gösterilebildi i durumlarda bu eflitliklerin temelini yapan varsay mlar belirtilmifltir. Bu yaklafl m ö renciye bu ilkeleri daha nicel flekilde ö renme olana sa lamaktad r. Üstelik, okuyuculardan baz lar n n daha kat analitik bir yaklafl m tercih etmeyebilecekleri düflünülerek kullan lan daha say sal çözümlemeler de renkli kutular içine al nm flt r. Bölüm II (Sinir Sistemi), güncel hücresel nörofizyolojinin sunumu için nöroanatomik bir çat içermektedir. Klinikte tafl d klar önem nedeniyle duysal ve motor sistemlere önemli miktarda a rl k verilmifltir. Çeflitli duysal sistemler için ortak olan temel ilkelerin çözümlenmesi bu sistemin çeflitli bileflenlerinin anlafl lmas n kolaylaflt rmaktad r. Bölüm III de (Kas) iskelet, düz ve kalp kas n n temel kas lma mekanizmalar anlat lmaktad r. skelet ve düz kas n karakteristikleri bu bölümde ayr nt l biçimde sunulmufl ise de kalp kas performans n n anlat lmas Bölüm III ve IV aras nda bölünmüfltür. Bölüm IV de (Kardiyovasküler Sistem) önce sistemi ana bileflenlerine ay rd k. Bu bileflenlerden bir tanesi, yani kan n bileflimi ve ifllevi, özet haline getirilmifl ve kardiyovasküler bölümün girifl k sm n oluflturmufltur. Kalp ve damarlarla iliflkili daha sonraki bölümlerde önce bireysel kardiyovasküler bileflenlerin ifllevleri ele al nm flt r. Daha sonra, kapal devre dolafl m sistemine ait de iflik parçalar n çeflitli fizyolojik ve patolojik koflullarda birbirleri ile nas l karfl l kl etkilefltikleri çözümlenmifltir. Bölüm V (Solunum Bölümü) solunum mekani i ve gaz n kan ve alevoller ile kan ve çevre dokular aras nda de ifl-tokuflunun alt nda yatan fizik ilkeleri ele almaktad r. Ek olarak, solunumu düzenleyen sinirsel ve kimyasal olaylar, akci erlerin ba fl kl k savunmas ndaki rolü ve akci erlerin solunum d fl nda kalan baz ifllevleri ayr nt l olarak anlat lm flt r. Bölüm VI (Sindirim Sistemi) önce sindirim kanal ndaki hareket ve salg olaylar n sunmakta, daha sonra bu ifllevlerin sinirsel, endokrin ve parakrin mekanizmalarla nas l tümlefltirildi i aç klanmaktad r. Ek olarak, elektrolitlerin sindirim kanal ndaki emilim ve salg lanmalar nda iyon tafl y c lar n n oynad rol de anlat lm flt r. Son xi

3 xii ÖNSÖZ olarak, çeflitli sindirim kanal rahats zl klar n n patogenezinden sorumlu baz kritik mekanizmalar gösterilmifltir. Bölüm VII de (Böbrekler), böbre in su ve baz önemli solütleri ifllemede kulland mekanizmalar ayr nt l olarak anlat lmaktad r. Kan vücut s v lar n n osmolalite ve hacmi ile asit-baz dengesinin düzenlenmesi de burada aç klanmaktad r. Bölüm VIII de (Endokrin Sistem), çeflitli endokrin bezlerin ifllevleri aras ndaki benzerlikler vurgulanm flt r. Hormon etkisinin mekanizmalar, enerjinin depo edilmesi ve dönüfltürülmesinin düzenlenmesi ve üreme olay na ait yeni büyük geliflmeler burada sunulmaktad r. Spermatogenezde Sertoli hücre ifllevi ile oognezde granüloza hücre ifllevi aras ndaki benzerlikleri vurgulamak için erkek ve difli gonadlar n tart fl lmalar tek bir bafll k alt nda sunulmaktad r. Her bölümün yazarlar, ele ald klar olaydan sorumlu oldu una inand klar en olas mekanizmay sunmaktad rlar. Bu yaklafl m k sal k, berrakl k ve kolayl k sa lamas nedeniyle benimsedik. Kitab n her taraf na da - t lm fl göndermelerin her birine ait özgül kaynaklar belirtmek yerine bu kaynaklar her bölümün sonunda bir liste halinde sunduk. Bu kaynaklar konu için güncel ve kapsaml bir tarama sa lamaktad r. Bu kitab n yay na haz rlanmas s ras nda bize yap c elefltiriler yönelten tüm meslektafl ve ö rencilerimize teflekkürlerimizi sunmak isteriz. Editörler

4 ÇEV R ED TÖRÜNÜN ÖNSÖZÜ T p, organizman n yap s n ve iflleyiflini inceleyen anatomi ve fizyoloji bilimlerinin geliflimi ile do mufltur. Fizyoloji vücut fonksiyonlar n inceleyen, bir canl n n canl olma özelli ini devam ettirmede rol oynayan bütün yaflamsal ifllevlerin ne oldu unu, nas l iflledi ini, sistemler aras ndaki iliflkileri ve kontrol mekanizmalar n aç klayan bir bilim dal d r. Ayr ca temel bilimlerle klinik bilimler aras ndaki ba lant y sa layan da fizyolojidir. Hekim adaylar ve hekimler için fizyoloji; fizyopatolojik süreçleri do ru olarak kavrayabilmek, teflhisi do ru temeller üzerine oturtmak ve tedavi plan n buna göre flekillendirebilmek aç s ndan mutlak ö renilmesi gereken bir bilimdir. Claud Bernard n Bir fleyi zaten bildi imizi düflünmemiz, bizi ö renmekten al koyar. Bir gerçek tek bafl na hiçbir fleydir. O ancak kendisine yeni fikirler eklenebildi- inde yada bir fleyi kan tlad nda de erlidir. sözü fl k tutucu niteliktedir. Ça m zda teknolojik alanda oluflan büyük at l mlara paralel olarak, fizyolojide de büyük geliflmeler olmakta ve bilinenlere her gün yenileri eklenmektedir. Ne yaz k ki ülkemizde Türkçe yaz lm fl bilimsel kitap say s çok azd r ve bu yenilikleri takip edebilmek zor olmaktad r. Fizyoloji klasiklerinden baz lar daha önce tercüme edilerek Türkçe ye kazand r lm fl olmas na ra men yetersizdir. Bu nedenle Berne ve Levy nin Fizyoloji kitab n n 5. Bask s n n çevirisi olan bu kitab n Türkçe mize kazand r lmas amaçlanm flt r. Fizyolojinin tüm konular n kapsayan, flekillerle zenginlefltirilmifl ve yenilikleri de içeren bu kitap; 8 bölüm, 46 bafll k halinde Türk Fizyoloji Ailesi nin de erli 42 ö retim üyesinin katk lar yla Türkçe ye çevrilmifltir. Editörler olarak her ne kadar terimlerin yada sözcüklerin Türkçe lefltirilmesine ve bir dil birli i oluflturulmas na çal fl lm flsa da bu konuda genifl bir kat l m ya da düflünce birli i sa lanamam flt r. Ancak bunun daha sonraki bask larda gerçekleflece i ümidini koruyoruz. Gerek bu konuda gerekse kitap hakk ndaki geri bildirimleriniz sonraki bask lara da yön verecektir. Kitab n Türkçe ye kazand r lmas nda, büyük özveri gösteren, her zaman bu konuda rehberlik etmifl olan ve ça dafl bilgilerin bu bilgiyi kullanacak olanlara kendi ana dillerinde aktar lmas n her zaman savunmufl, öz Türkçe kullanmay teflvik etmifl olan say n hocam z Prof. Dr. Tuncay ÖZGÜNEN e, Türk Fizyolojik Bilimleri Derne ine, çeviriye kat lan tüm ö retim üyelerine ve bölüm editörlerine sonsuz teflekkürlerimi sunar m. Prof. Dr. Sami AYDO AN Çeviri Editörü xv

5 Ç NDEK LER KISIM I: HÜCRE F ZYOLOJ S, 1 Howard C. Kutchai, M. Hanifi Emre 1. Hücre Zarlar ve Su ile Solütlerin Zar Üzerinden Tafl nmas, 3 2. yonik Denge ve Zar Dinlenim Potansiyelleri, Aksiyon Potansiyellerinin Oluflumu ve letimi, Kavflak letimi, Zar Reseptörleri, kinci Haberciler ve flaret letim Yollar, 61 KISIM II: S N R S STEM, 79 William D. Willis, Jr., Tuncay Özgünen 6. Sinir Sistemi: Periferal ve Santral Bileflkeleri, Somatoduysal Sistem, Özel Duyular, Motor fllevinin Düzenlenmesi, Sinir Sisteminin Yüksek Fonksiyonlar, Otonom Sinir Sistemi ve Santral Kontrolü, 206 KISIM III: KAS, 221 J. Watras, Neyhan Ergene 12. skelet Kas Fizyolojisi, Düz Kas Fizyolojisi, 246 KISIM IV: KARD YOVASKÜLER S STEM, 263 Matthew N. Levy, Metin Bafltu 14. Kalp, Kan Damarlar ve Kana Genel Bak fl, Kalbin Elektriksel Etkinli i, Kalp Pompas, Kalp At m n n Düzenlenmesi, Dolafl m n Dinami i, Arteriyel Sistem, Kapiller Dolafl m ve Lenf Sistemi, Periferik Dolafl m ve Kontrolü, Kalp Debisinin Kontrolü: Kalp ve Kan Damarlar Ba nt s, Özel Dolafl mlar, Dolafl m n Kontrolünde Santral ve Periferik Faktörlerin Etkileflimi, 433 KISIM V: SOLUNUM S STEM, 443 Michelle Cloutier, Roger S. Thrall, lgi fiemin 25. Solunum Sisteminin Yap ve fllevi, Akci er ve Gö üs Duvar n n Mekanik Olaylar : Statik ve Dinamik, Ventilasyon (V), Perfüzyon (Q) ve V/Q liflkileri, Oksijen ve Karbondioksit Tafl nmas, Solunum Kontrolü, Akci er in Solunum D fl fllevleri, 521 KISIM VI: S ND R M S STEM, 537 Howard C. Kutchai, Ruhi Uyar 31. Sindirim Sisteminin Düzenlenmesi ve Hareketlili i, Sindirim Sistemi Salg lar, Sindirim ve Emilim, 595 KISIM VII: BÖBREK, 621 Bruce A. Stanton, Bruce M. Koeppen, Kadir Kaymak 34. Böbrek fllevlerinin Temel Esaslar, Nefronda Su ve Solüt Tafl nmas : Tübüler fllev, Vücut S v s Ozmolalitesi ve Hacminin Kontrolü, Potasyum, Kalsiyum ve Fosfat Homeostazisi, Asit-Baz Dengesinin Düzenlenmesinde Böbreklerin Rolü, 703 xvii

6 xviii Ç NDEK LER KISIM VIII: ENDOKR N S STEM, 717 Saul M. Genuth, Sami Aydo an 39. Endokrin Fizyolojisinin Genel Esaslar, Tüm Vücut Metabolizmas, Pankreas Adac k Hormonlar, Kalsiyum ve Fosfat Metabolizmas n n Endokrin Düzenlenmesi, Hipotalamus ve Hipofiz Bezi, Tiroid Bezi, Adrenal Bezler, Üreme Bezleri, 920 NDEKS, 979

7 k s m bir Hücre Fizyolojisi Howard C. Kutchai Bölüm Editörü Dr. M. Hanifi Emre Bölüm Çevirileri Bölüm Bir: Bölüm ki: Bölüm Üç: Bölüm Dört: Bölüm Befl: Dr. M. Hanifi Emre Dr. Yunus Karakoç Dr. Yunus Karakoç Dr. M. Hanifi Emre Dr. Yunus Karakoç Dr. M. Hanifi Emre Dr. M. Hanifi Emre Dr. Yunus Karakoç Dr. M. Hanifi Emre Dr. Yunus Karakoç

8

9 bölüm bir Hücre Zarlar ve Su ile Solütlerin Zar Üzerinden Tafl nmas HÜCRE ZARLARI Zarlar her hücrenin önemli yap tafllar d r. Her hücre kendisini hücre d fl ortamdan ay ran bir plazma zar ile sar l r. Plazma zar bir geçifl bariyeri olarak görev yapmakta olup bu sayede hücre d fl s v n n bilefliminden farkl hücre içi bileflimin sürdürülmesini sa lar. Plazma zar hücrenin hücre d fl matriks, di er hücreler, hormonlar ve hücre d fl s v lardaki düzenleyici ajanlarla etkileflmesinde önemli roller oynayan enzimler, reseptörler (almaçlar) ve antijenler de içerir. Zarlar, ayn zamanda ökaryotik hücrelerin çeflitli organellerini sarmalamaktad r. Bu zarlar hücreyi her birinde özel biyokimyasal ifllemler gerçekleflti i birbirinden ayr lm fl farkl bölümlere ay r r. Birçok dirimsel hücresel ifllemler gerçekte organellerin zarlar üzerinde veya içinde gerçekleflir. Zara yerleflik olaylara iyi bir örnek mitokondri iç zar ve içinde gerçekleflen elektron tafl nmas ve oksidatif fosforlamad r. Ço u biyolojik zarlar belli ortak özelliklere sahiptir. Di- er taraftan, zarlar n ifllevlerinin, bilefliminin ve yap sal farkl l n korunmas bak m ndan bir hücreden di erine ve bir tek hücrenin zarlar aras nda farkl l k göstermesi do ald r. ZARIN YAPISI Hücresel zarlar n en çok bulunan bileflenleri proteinler ve fosfolipidlerdir. Bir fosfolipid molekülü polar bir bafl grubu ve iki tane nonpolar, hidrofobik ya açili zincirinden oluflur (fiekil 1-1A). Sulu bir ortamda, fosfolipidler, hidrofobik ya açil zincirlerini su ile temas etmekten kaç nan bir konum kazan r. Bu konufllanmaya lipid çift katman ad verilir (fiekil 1-1B). Birçok fosfolipid suda da ld nda lipid çift katman tabaka kendili inden flekillenir. Biyolojik zarlardaki fosfolipid moleküllerin ço u bir lipid çift katman na sahiptir. fiekil 1-2 de görülen zar n s v mozaik model yap s biyolojik zarlar n özelliklerinin ço u ile uyumludur. Dikkat edilecek nokta zar fosfolipidlerinin ço unun çift katman yap s nda oldu udur. Ayn zamanda önemli bir nokta da proteinlerin zarlardaki çoklu udur. Bu zar proteinleri iki büyük s n fa ayr l r: (1) fosfolipidin çift katman na gömülü olan içsel (integral veya intrinsik) proteinler ve (2) zar n yüzeyi ile iliflkili çevresel (ekstrinsik veya periferik) zar proteinleri. Genel anlamda, çevresel zar proteinleri içsel zar proteinleri ile yük etkileflimleri sayesinde zara tutunur. Ortam n iyonik bileflimi de iflti i zaman çevresel proteinler genellikle zardan uzaklafl r. çsel zar proteinleri zar n içine, zar n iç ortam ile yapt klar hidrofobik etkileflimler sayesinde gömülmüfl haldedir. Bu hidrofobik etkileflimler deterjanlar taraf ndan bozulabilir; deterjanlar, polar olmayan amino asit yan zincirleri ile hidrofobik olarak etkileflerek integral proteinleri çözülebilir hale getirir. S v mozaik modeli nde ad n n da iflaret etti i gibi hücre zarlar s v yap dad r. Hücre zarlar n n yap sal moleküllerinin birço u zar düzleminde serbestçe hareket eder. Lipidler ve proteinlerin ço u, çift katman düzleminde serbestçe hareket eder. Fakat onlar n bir fosfolipid katman ndan di erine geçifli ( flip-flop ) çok daha yavafl h zda olur. Büyük bir hidrofilik zar bilefleninin, lipid çift katman n polar olmayan iç ortam n geçmesi için gereken bir araç bulunmad sürece flip-flop geçifli göstermesi olanaks zd r. Bazen zar bileflenleri zar düzleminde serbestçe hareket etmez. Örne in, asetilkolin reseptörleri (integral zar proteinleri) iskelet kas n n motor son plak bölgesinde y lm flt r. Di er proteinler ve baz lipidler zar n belli bölge ve domenlerine y lma e ilimi gösterebilir. Epitel hücrelerin apikal (tepe) ve bazolateral (taban-yan) plazma zarlar farkl zar proteinleri içerir. Baz hücrelerde, hücre iç iskeleti belli zar proteinlerine ba lanm fl gibi gözükür. Örne in, insan eritrosit zar n n önemli bir proteini olan anyon de ifltirici, zar alt nda yer alan spektrin a na ankirin adl bir protein vas tas yla ba lanm flt r. 3

10 4 K s m 1 Hücre Fizyolojisi Kolin bafl grup (polar) Polar bafl gruplar Ya açil zincirleri A Ya açil zincirleri (nonpolar) B n fiekil 1-1 A. Bir zar fosfolipidlerin yap s. Bu örnekte gösterilen fosfolipid fosfatidilkolin'd r. B. Bir fosfolipid çift katman n yap s. Daireler fosfolipid polar bafl grubunu temsil etmektedir. Dalgal çizgiler fosfolipidlerin ya açil zincirlerini temsil etmektedir. E er iskelet kas n innerve eden motor sinir kazara zedelenirse (kesilecek olursa) asetilkolin reseptörleri motor son plakta daha uzun zaman y lmaz. Bunun yerine reseptör proteinleri kas hücrelerinin tüm plazma zarlar na saç l r. fiimdi hücrenin tüm yüzeyi asetilkolin ile uyar labilir hale gelir. Bu tabloya denervasyon süperduyarl ad verilir. ZARIN B LEfi M Lipid Bileflimi Ana fosfolipidler. Hayvan hücrelerinin zarlar nda, zar n pasif geçirgenlik özelliklerinden birincil derecede sorumlu olan yap fosfolipid çift katman d r. Bu zarlarda en bol bulunan fosfolipidler ço u kez kolin içeren fosfolipidler olup bunlar lesitinler (fosfatidilkolin) ve sfingomiyelinler dir. kincil Periferal (çevresel) protein n fiekil 1-2 Zar yap s n n s v mozaik modelinin flematik gösterilmesi. çsel proteinler, zar n lipid çift katmanl yata içine gömülü halde iken çevresel proteinler içsel proteinlerin d fl yüzeyine efllik etmektedir. Tümleyici (integral) proteinler

11 Bölüm 1 Hücre Zarlar ve Su le Solütlerin Zar Üzerinden Tafl nmas 5 derecede bol bulunanlar s kl kla amino fosfolipidler olup bunlar fosfatilserin ve fosfotidiletanolamindir. Daha küçük miktarlarda bulunan di er önemli fosfolipidler fosfatilgliserol, fosfatildilinositol ve kardiyolipin dir. Plazma zar nda hücresel sinyal iletim ifllemlerinde dirimsel rol oynayan daha küçük miktarlarda bulunan baz fosfolipidler de vard r. Fosfatidilinositol bisfosfat bir reseptör ile etkinlefltirilen fosfolipaz C taraf ndan k rp lacak olursa parçaland nda inositol trifosfat (IP 3 ) ve diaçilgliserol e ayr l r. IP 3 sitoplazmaya sal n r ve endoplasmik retikulum üzerindeki reseptörlere etki ederek burada depolanm fl kalsiyum iyonunun sal nmas na neden olur. Bu iyon çok say da hücresel olaylar üzerine etki eder. Plazma zar nda kalan diaçilgliserol kalsiyum iyonu ile önemli bir sinyal iletim proteini olan protein kinaz C nin aktiflefltirilmesi olay na kat l r. Kolesterol. Kolesterol plazma zar n n önemli bir bileflenidir. Bunun steroid çekirde i zar fosfolipidlerinin ya açil zincirlerine paralel olarak yerleflmifltir. Kolesterol, plazma zar nda bir s v laflma tamponu olarak görev yapar. Yani, kolesterol alkol ve genel anestetikler gibi ajanlar n iç ortamda varl halinde fosfolipid çift katman açil ya bölgesinin s v laflma halinin belli bir de erde tutulmas n sa lar. Aksi taktirde bu ajanlar biyolojik zarlar daha s v hale getirir. Glikolipidler. Her ne kadar plazma zar nda bol miktarda bulunmamakla beraber glikolipidler önemli ifllevlere sahiptir. Glikolipidler büyük ölçüde plazma zar nda bulunmakta olup molekülün karbonhidrat parças zar n d fl yüzünden d flar ya taflm flt r. Glikolipidlerin karbonhidrat k sm s kl kla reseptör veya antijen olarak görev yapar. Kolera toksin in reseptörü özel bir glikolipid olan gangliozidin (G M1 ) karbonhidrat parças d r. A ve B kan grubu antijenleri, insan alyuvar zar ndaki di er gangliozidlerin karbonhidrat bölümleridir. Zar Proteinleri Zarlar n protein bileflenleri basit veya kompleks olabilir. skelet kas n n sarkoplazmik retikulumunun ifllevsel olarak özelleflmifl zarlar ve retinadaki çomak d fl segmentinin tabakalar sadece birkaç tane farkl protein içerir. Aksine, birçok ifllevi gerçeklefltiren plazma zarlar 100 den fazla farkl protein yap tafl na sahip olabilir. Zar proteinleri enzimler, tafl y c proteinler, hormonlar ve nörotransmitterlere ait reseptörleri kapsar. Glikoproteinler. Baz zar proteinleri kendilerine kovalant olarak ba lanm fl karbonhidrat yan zincirleri içeren glikoproteinlerdir. Glikolipidlerde oldu u gibi, glikoproteinlerin karbonhidrat zincirleri plazma zarlar n n d fl yüzeyine yerlefliktir. Zar glikoprotein ve glikolipidlerin karbonhidrat parçalar önemli ifllevlere sahiptir. Hücrelerin yüzeylerinin negatif yüklü oluflunun nedeni glikolipid ve glikoproteinlerin negatif yüklü sialik asitleridir. Fibronektin, hücrelerin hücre d fl poteinlere integrinler adl hücre d fl yüzey glikoproteinleri yolu ile ba lanmas na yard m eden büyük bir fibroz glikoproteindir. Bu ba lanma, hücre d fl matriks ve hücrenin iç iskeleti aras nda iletiflimin gerçekleflmesine imkan sa lar. Zarfl viruslerin ana zar proteinleri glikoproteinlerdir. Bunlar n karbonhidrat parçalar sanki virusun d fl yüzünden d flar f flk ran dikenler fleklinde olup, bunlar virusun konak hücreye ba lanmas için gereklidir. Zar proteinlerinin asimetrisi. Plazma zar n n Na + -K + - ATPaz (buna Na + -K + pompas ad da verilir) ile sarkoplasmik retikulum zar n n Ca +2 - ATPaz (buna Ca +2 -pompas da denir) zar proteinlerinin asimetrik da l mlar na örnek oluflturur. Bu pompalar n her ikisinde de ATP nin y k m zar n sitoplazmaya bakan yüzeyinde gerçekleflir ve serbest kalan enerjinin bir k sm, iyonlar n zar üzerinde belli bir yöne pompalanmalar için kullan l r. Na + -K + -ATPaz, K + u hücre içine Na + u hücre d fl na pompalar, buna karfl l k, Ca +2 -ATPaz, Ca +2 u sarkoplazmik retikulum içine aktif olarak pompalar. yon tafl yan ATPazlarda ATP yi ba layan ve hidrolize eden domenler sadece zar n sitozole bakan yüzeyinde yerleflmifllerdir. GEÇ fi ENGEL OLARAK ZARLAR Biyolojik zarlar geçifl engeli olarak görev yapar. Canl sistemlerde bulunan moleküllerin ço u suda ileri derecede çözülgen olup polar olmayan çözgenlerde pek az çözülür. Bu tür moleküllerin ço u biyolojik zarlar n çift katman n n içinde var olan polar olmayan ortamda pek az çözülmektedir. Sonuç olarak biyolojik zarlar, suda çözülen moleküllerin ço una karfl önemli bir engel oluflturur. Bu engel bir çok maddenin sitoplazma ve hücre d fl s v lardaki konsantrasyonlar (deriflim) aras nda büyük bir farkl l n sürdürülmesini sa lar. Di er taraftan plazma zar baz maddelere geçirgendir. Yani, plazma zar birçok maddeyi hücrenin d fl nda tutarken ayn zamanda di er maddelerin zar seçici olarak geçifline izin verir. Çeflitli hücresel ifllemlerin baz organellere yerleflmesi hücre zarlar n n engelleyici özellikleri ile sa lan r. Örne in mitokondri iç zar trikarboksilik asit döngüsünün enzim ve substratlar na karfl geçirimsizdir ve bu böylece bu döngünün mitokondrial matriks içinde kalmas n sa lar. Bir evde duvarlar n farkl ifllevlere sahip odalar birbirinden ay rmas gibi hücre zarlar ile sa lanan engel de hücrede kimyasal ve fiziksel ifllemlerin örgütlenmesine olanak sa lamaktad r. Önemli maddelerin kontrol edilebilir h zda zardan geçifline imkân veren zarlar n geçirgenlik özelli i hücrenin yaflam için hayati önem tafl r. Bu olaya besin maddelerinin hücreler taraf ndan al nmas art k ürünlerin d flar at lmas ve salg lanan moleküllerin serbest b rak lmas örnek olarak verilebilir. Gelecek bölümde tart fl laca gibi moleküller zar n bir taraf ndan di erine gerçekte zar n içinden geçmeden de aflarlar. Di er baz durumlarda moleküller belli bir zar, bu zar n içinden veya zar oluflturan moleküller aras ndan geçerek aflarlar.

12 6 K s m 1 Hücre Fizyolojisi ZARLARIN, ÇLER NDEN GEÇMEDEN AfiILMASI Endositoz Maddenin plazma zar içinden geçmeden hücreye girmesine imkan veren olaya endositoz denir (fiekil 1-3). Bu olay fagositoz ve pinositozu kapsar. Tanecik halindeki, maddelerin al nmas fagositoz (hücrenin beslenmesi) (fiekil 3), suda çözünen moleküllerin al nmas pinositoz dur (hücrenin su içmesi) (fiekil 1-3B). Bazen endositoz plazma zar n n özelleflmifl bölgelerinde gerçekleflir. Endositozun gerçekleflti i bölgelerde, plazma zar n n sitoplazmik yüzeyi birincil olarak klatrin olarak adland r lan bir proteinden yap lm fl k llarla kapl d r. Bu klatrin ile döflenmifl olan bölgelere kaplanm fl çukurlar ad verilir ve onlar n endositozu kaplanm fl veziküllerin oluflmas na yol açar (fiekil 1-3C). Kaplanm fl çukurlar, reseptör arac l endositoz olay na kat l r. Bu ifllemde kaplanm fl çukurlardaki özgül zar reseptör proteinleri hücre içine al nmas gereken proteinleri tan r ve kendisine ba lar. Bu ba lanma s kl kla reseptör ligand komplekslerinin y lmalar na yol açar ve bu y lma endositozu tetikler. Endositoz, metabolik enerji gerektiren aktif bir olayd r. Bu olay, plazma zar n n kaplanm fl çukurlar n olmad bölgelerde olur. Hücrelerin ço u yeni zar sentezi için gerekli olan kolesterol u sentezleyemez. Kolesterol kanda bask n olarak düflük dansiteli lipoproteinler (LDL) halinde tafl n r. Birçok hücrenin zar nda LDL reseptörleri bulunur. LDL bu reseptörlere ba land zaman reseptör-ldl karmas (kompleksi) kaplanm fl çukurlara do ru hareket eder. Bunlar orada y ld nda reseptörün arac l k etti i endositoz ile hücrenin içine al n r. LDL almac bulunmayan veya kusurlu LDL reseptörü olan kiflilerin kan nda yüksek düzeyde kolesterol yüklü LDL bulunur. Sonuç olarak, bu kiflilerde daha erken yafllarda arter hastal klar (ateroskleroz) gelifltirme e ilimi görülür ve bunlarda genç yaflta kalp krizi riski artar. Ekzositoz Moleküller hücrelerden ekzositoz ile at lmakta olup bu olay tersine iflleyen endositoza benzer. Presinaptik sinir sonlanmalar ndan nörotransmitterlerin sal nmas ekzositozla gerçekleflir (Bölüm 4 de daha ayr nt l tart fl ld ). Ekzositoz birçok hücrede salg proteinlerinin sal nmas nda sorumludur. yi bilinen bir örnek pankreas n asiner hücrelerinden pankreatik enzimlerin sal nmas d r. Bu proteinler pankreas hücrelerin sitoplazmas nda salg vezikülleri içinde depolanm flt r. Bunlar n sal nmas na neden olan bir uyaran salg veziküllerinin plazma zar ile kaynaflmas na ve vezikül içeri inin ekzositozla d flar at lmas na sebep olur. Zar Veziküllerinin Kaynaflmas Bir organelin içeri i bir di er organele, bu organellerin zarlar n n kaynaflmas ile aktar labilir. Baz hücrelerde salg ürünleri, endoplazmik retikulumdan Golgi ayg t na veziküllerin kaynaflmas ile aktar lmaktad r. Bu olayda, endoplazmik retikulum vezikülleri Golgi ayg t n n zars keseleri ile kaynafl r. Fagositik veziküllerin lizozomlarla kaynaflmas, fagositoza u ram fl materyalin lizozomlardaki proteolitik enzimlerle sindirilmesini sa lar. Birçok normal hücre yap tafl n n dönüflümü, lizozomlarda onlar n y k m n ve sonra yeniden yap mlar n kapsar. Salg proteinleri ve nörotransmitterlerin ekzositozla sal nmas sal nacak molekülleri içeren veziküllerin hücrenin plazma zar ile kaynaflmas n gerektirir. Zar kaynaflmas oldukça ileri derecede iyi düzenlenmifl denetim alt nda olan bir olayd r. S kl kla, kaynaflmadan önce vezikül zar ndaki özgül proteinlerin (v-snares), hedef zardaki özgül proteinlerle (t-snares) etkileflmesi zorunludur. SNARE proteinlerin etkileflmeleri ve daha sonra ki zar kaynaflma olaylar tipik olarak birçok farkl hücresel protein taraf ndan düzenlenmekte olup bu proteinler içinde Rab s n f küçük GTPazlar bulunmaktad r. Fagositoz Pinositoz Hücre d fl s v Reseptör-arac l endositoz n fiekil 1-3 Endositoz olay n n flematik gösterilmesi. A. Kat bir taneci in yutulmas, B. Hücre d fl s v n n içilmesi, C. Kaplanm fl çepler yolu ile reseptör arac l endositoz. (Silverstein SC ve arkadafllar ndan al nm fl ve yeniden çizilmifltir. Annu Rev Biochem 46:669,1977).

13 Bölüm 1 Hücre Zarlar ve Su le Solütlerin Zar Üzerinden Tafl nmas 7 nfluenza viruslar n zar ndaki proteinler konak hücrelerin plazma zar na bir kaynaflma peptidi yerlefltirmesini sa lamak için dramatik bir de iflime u rar. Bu kaynaflma peptidi viral zar n konakç hücrenin plazma zar na kaynaflmas n sa lar ve böylece viral genomun konak hücreye girmesi sa lan r. MOLEKÜLLER N ZARLARIN Ç NDEN TAfiINMASI Moleküllerin biyolojik zarlardan gidifl gelifli birçok hücre olay için dirimsel önem tafl r. Baz moleküller biyolojik zarlar, zar oluflturan moleküler aras ndan basit bir flekilde difüzyon (s zma) ile geçer. Di er moleküller zarlar, zardaki özgül tafl ma proteinleri ile geçer. Örne in oksijen, polar olmayan çözgenlerde oldukça fazla çözünen küçük bir moleküldür. Biyolojik zarlar, zardaki lipid molekülleri aras ndan difüzyon ile geçer. Di er taraftan glükoz zar lipidlerinde pek az çözünen oldukça büyük bir moleküldür. Glukoz hücreye, plazma zar ndaki özgül glukoz tafl y c proteinler vas tas yla girer. Difüzyon (S zma) Difüzyon, atom ve moleküllerin Brownian hareket de denilen rastgele termal hareketi sonucunda olur. Difüzyon gerçekte atom ve moleküllerin bir örnek da l ma u ramalar - d r. Tak l p ç kar labilen bir levha ile iki odac a ayr lm fl bir kap düflünelim (fiekil 1-4). A odac na B odac ndan daha fazla olacak flekilde bir bilefli in çok daha fazla say da molekülünü koyal m ve daha sonra levhay kald ral m. Her molekül termal hareket yapar. Belli bir zaman dilimi içinde bir molekülün bafllang çta bulundu u A odac ndan B odac na geçme olas l, bafllang çta B odac nda bulunan molekülün A odac na geçme olas l ile ayn d r. A odac nda çok daha fazla say da molekülün bulunmas ndan dolay A odac ndan B odac na geçecek olan moleküllerin toplam say s, B odac ndan A odac na geçecek olan moleküllerin toplam say s ndan çok daha fazlad r. Sonuç olarak, A odac nda moleküllerin say s azal rken B odac ndaki moleküllerin say s artar. Moleküllerin bu net difüzyon olay A odac ndaki molekül say s B odac ndaki molekül say s na eflitleninceye kadar devam eder. A odac ndan B odac na moleküllerin difuzyonu B odac - ndan A odac na olan difüzyon h z na eflitlendikten sonra ek bir hareket olmaz ve dinamik bir denge kurulur. Difüzyon h z. Afl lmas gereken difüzyon mesafesi küçük oldu unda difüzyon h zl olur. Temel bir kural olarak, tipik bir molekülün 1μm difüzyonu için gereken zaman 1 milisaniyedir. Bununla birlikte difüzyon için gerekli zaman difüzyonun gerçekleflti inde afl lan uzunlu un karesi ile artar. Yani difüzyon mesafesi 10 kat artarsa difüzyonun belli bir düzeye eriflmesi için gereken zaman süresi 100 kat artacakt r. A'dan B'ye B'den A'ya difuzyonun net h z n fiekil 1-4 A ve B odac klar üzerinde delikler bulunan bir levha ile birbirlerinden ayr lm flt r. A odac ndaki molekülerin konsantrasyonu B odac nda bulunandan daha büyüktür. B. Bu nedenle moleküllerin A'dan B'ye olan difüzyon h zlar, B'den A'ya olan difüzyon h z ndan daha büyüktür.böylece A'dan B'ye moleküllerin bir net difüzyonu olur.

14 8 K s m 1 Hücre Fizyolojisi n Tablo 1-1 Farkl difüzyon mesafelerinde difüzyonun gerçekleflmesi için gereken zaman* Difüzyon mesafesi μm Difüzyon için gereken zaman milisaniye milisaniye saniye 1000 (1 mm) 8.3 dakika (1 cm) 14 saat *Ortalama molekülün (difüzyon katsay s cm 2 /san olarak al nm flt r) gereken mesafeye difüzyon için Einstein eflitli i ile hesaplanan süresi. Eflitlik, t = (ΔX)2/2D olup t, zaman; ΔX, ortalama difüzyon mesafesidir. Tablo1-1 de, tipik bir küçük, suda çözünür tanecik için yap lan hesaplamalar gösterilmektedir. Difüzyon mikroskobik mesafeler için son derece h zl bununla beraber makroskobik mesafelerde oldukça yavaflt r. En yak n kapillere 100 μm uzakl kta olan bir hücrenin besin maddelerini difüzyon ile alabilmesi için gereken süre 5 saniye kadard r. Bu olay birçok hücrenin metabolik gereksinimin karfl lamaya yetecek h zdad r. Bununla birlikte 1 cm boyda olan bir iskelet kas hücresi, dirimsel metabolitlerin hücre içinde tafl nmas için difüzyona güvenemez. Bu hücrelerde bu metabolitlerin difüzyonu için gereken süre 14 saat olup bu süre yeterli hücre metabolizmas için kabul edilemeyecek kadar uzundur. Baz sinir hücreleri 1 m den daha uzundur. Sinir lifleri boyunca önemli moleküllerin tafl nmas için ifle hücre içi akson tafl ma sistemlerinin kat lmas gerekmektedir. Makroskopik mesafelerde difüzyon yavafll ndan dolay çok küçük çok hücreli organizmalar bile, bedenlerindeki hücrelere besin maddelerini kabul edilebilir bir difüzyon mesafesine tafl mak için dolafl m sistemi gelifltirmifllerdir. Difüzyon katsay s. Difüzyon katsay s (D) difüzyona u rayan molekülün içinde bulundu u ortamdaki h z ile orant l d r. Molekül ne kadar büyük ve içinde bulundu u ortam ne kadar vizköz (a dal ) olursa D o kadar küçüktür. Küçük moleküller için D, MW 1/2 ile ters orant l d r (MW, molekül a rl ). Makromoleküller için D, MW 1/3 ters orant l d r. Büyük küresel moleküller için difüzyon katsay s, Stokes- Einstein eflitli i kullan larak yaklafl k olarak hesaplan r D = kt/6πrη Bu eflitlikte k = Boltzmann sabitesi T = Mutlak s cakl k r = Makromolekülün yar çap η = ortam n vizközitesi (a dal l ) kt pay, difüzyon molekülünün ortalama kinetik enerjisi ile do rudan orant l iken payda, molekülün difüzyonu s ras nda kendisine karfl koyan vizköz sürüklenme ile orant l d r. D nin molekülün yar çap ile ters orant l olmas n n anlam, D n n molekül a rl n n küp kökü ile ters orant l olmas d r. Böylece, e er protein A n n moleküler a rl , protein B n n molekül a rl ise, protein A, protein B n n sadece iki kat bir h zda difüzyona u rayacakt r. Bir zardan difüzyon. Difüzyon, difüzyonu yapan türlerin konsantrasyonlar n n zaman ve uzam yönünden sabit oldu u bir duruma yol açar. Hücre zarlar ndan difüzyon zar n iki taraf ndaki eflitleme e ilimidir (fiekil 1-4). Bir zarda gerçekleflen difüzyon zar n alan ve difüzyonu yapan maddenin zar n her iki taraf ndaki konsantrasyonlar n n fark ile orant l d r. Fick in birinci difüzyon yasas na göre J = -DA (1-1) ΔC ΔX olup bu eflitlikte J = difüzyonun birim zaman bafl na mol veya gram olarak net h z D = zardan difüze olan taneci in difüzyon katsay s A = zar n alan ΔC = zar n iki taraf ndaki konsantrasyon fark Δx = zar n kal nl d r. Hücre zarlar n n difüzyona izin veren geçirgenlikleri Ya da çözünen maddelere karfl geçirgenlik. Plazma zar difüzyona karfl bir engel görevi görür. Böylece hücre d - fl konsantrasyonlar çok büyük farkl l klar gösteren bir çok maddenin sitoplazmik konsantrasyonlar n n sabit de erde sürdürülmesini sa lar. Yirminci yüzy l n ilk bafllar na döndü ümüzde plazma zar n n suda çözünen maddelerin ço- una karfl gösterdi i görece geçirimsizlik zar n lipoid do- as na ba lanm flt r. Plazma zar n n lipoid karekteri, polar olmayan çözgenlerde (örne in benzen veya zeytin ya ) çözünen bilefliklerin hücrelere, ayn molekül a rl n sahip fakat suda çözünen maddelere göre çok daha h zl girdi ini gösteren deneylerle ortaya konulabilir. fiekil 1-5 bir grup birbirinden farkl maddenin, polar olmayan çözgenlerde çözülebilirli i ile zar geçirgenli i aras ndaki iliflkiyi göstermektedir. Solutun zeytin ya nda çözünebilirli inin suda çözülebilirli ine oran, bunun polar olmayan çözgenlerdeki çözünürlü ünün bir ölçütü olarak kullan l r.bu orana zeytin ya /su paylaflma katsay s (partitisyon katsay s ) denir. Belli maddelere karfl plazma zar n n geçirgenli i bu maddenin lipidde çözünürlü- ü oran nda art fl gösterir. Ayn zeytinya /su paylaflma katsay s na sahip bileflikler için geçirgenlik molekül a rl - ndaki art flla azal r. Daha önce anlat ld gibi zar yap s n n s v mozaik model yap s plazma zar n, içine proteinlerin gömüldü ü bir çift lipid katman olarak tan mlamaktad r (fiekil 21-2). fiekil 1-5 de sunulan veriler lipid çift katman n zar basit difüzyon ile aflmak isteyen maddelere karfl ana engel oldu u fikrini desteklemektedir. Ya da çözünen vitaminler ince barsak epitel hücreleri taraf ndan luminal plazma zarlar üzerinden basit difüzyon ile emilir. Bunun aksine suda çözünen vitaminler biyolojik zarlar kolayca aflamaz ve suda çözünen vita-

genetik N SAN 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : PROF. DR. BEYAZIT ÇIRAKO LU Marmara Üniversitesi T p Fakültesi - TÜB TAK GMBAE

genetik N SAN 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : PROF. DR. BEYAZIT ÇIRAKO LU Marmara Üniversitesi T p Fakültesi - TÜB TAK GMBAE genetik N SAN 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : PROF. DR. BEYAZIT ÇIRAKO LU Marmara Üniversitesi T p Fakültesi - TÜB TAK GMBAE 1 2 3 4 5 Genetik 21. YÜZYILIN dönemecine girdi imiz bugünlerde

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE çindekiler iii çindekiler Önsöz... ix Atomun Yap s ve Periyodik Özellikler... 2 G R fi... 3 ATOMUN KUANTUM KURAMI... 4 ATOMUN DALGA FONKS YONLARI... 5 Dalga Fonksiyonlar... 5 Orbitallerin Enerji S ralamas...

Detaylı

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER Ankara 2004 T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Hacettepe Üniveitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ç NDEK LER Ön Söz... 5 Sunufl... 7 Yeterli ve Dengeli

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Yasemin Ç MEN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Deniz HÜR (Ünite ) Yrd.Doç.Dr. Hüseyin BERBER (Ünite 3)

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz...

iii çindekiler çindekiler Önsöz... çindekiler iii çindekiler Önsöz... x Atomik ve Moleküler Spektroskopide Temel Kavramlar ve Prensipler... 2 G R fi... 3 SPEKTROSKOP K YÖNTEMLER... 5 ELEKTROMANYET K SPEKTRUM... 12 Spektroskopide Temel Nicelikler

Detaylı

Gürültü: Temel Kavramlar

Gürültü: Temel Kavramlar Gürültü: Temel Kavramlar Prof. Dr. Mehmet Çal flkan; Mak. Yük. Müh. ÖZET Tesisat Mühendisli i uygulamalar nda akustik konfor koflullar n n yeri ve önemi yads namaz. Bu çal flmada ses ve gürültü ile ilgili

Detaylı

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2506 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1477 ELEKTR K ENERJ S ÜRET M Yazarlar Doç.Dr. Evren TURAN (Ünite 1) Doç.Dr. A. fienol AYBEK (Ünite 2) Prof.Dr. L. Berrin ERBAY (Ünite

Detaylı

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Bir damla su II 1 Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Ali Polat Tamamlay c Bilgiler Suyun niteli ini ve kalitesini konu alan kitab m z n tamamlay

Detaylı

EK M 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayanlar: Prof. Dr. Menemfle Gümüflderelio lu ve Araflt rma Grubu: Yrd.Doç. Dr. Bora Mavifl (Makine

EK M 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayanlar: Prof. Dr. Menemfle Gümüflderelio lu ve Araflt rma Grubu: Yrd.Doç. Dr. Bora Mavifl (Makine DOKU MÜHEND SL NDE NANOTEKNOLOJ EK M 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayanlar: Prof. Dr. Menemfle Gümüflderelio lu ve Araflt rma Grubu: Yrd.Doç. Dr. Bora Mavifl (Makine Müh.Böl.), Dr. Ayfle Karakeçili,

Detaylı

NANOTEKNOLOJ VE. Saç telimiz nanoliflerden binlerce kat daha kal n.

NANOTEKNOLOJ VE. Saç telimiz nanoliflerden binlerce kat daha kal n. NANOTEKNOLOJ VE Nanoteknolojik tekniklerle atom veya moleküllerden ç k larak çeflitli malzemeler üretilebilmekte. Saç telimiz nanoliflerden binlerce kat daha kal n. Karbon nanotüplerin yo unlu u çok düflük,

Detaylı

B YON K NSAN B YON K NSAN. HAZIRLAYAN : Bilim ve Teknik Dergisi Araflt rma Grubu MART 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

B YON K NSAN B YON K NSAN. HAZIRLAYAN : Bilim ve Teknik Dergisi Araflt rma Grubu MART 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R B YON K NSAN B YON K NSAN HAZIRLAYAN : Bilim ve Teknik Dergisi Araflt rma Grubu MART 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAYALLER M, B LG SAYAR Ç Yaklafl k 2.5 y l önce ayn bafll kla dergimizde yay nlam flt

Detaylı

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2007) 28, 1598 1660 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC K lavuzlar ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i ST Segment

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Prof. Dr. Mehmet Çal flkan Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Erkan fiahmal Levent Tosun Editör: Prof. Dr. Mehmet Çal

Detaylı

Bir kez daha köylü üretim tarz üzerine. Jan Douwe van der Ploeg

Bir kez daha köylü üretim tarz üzerine. Jan Douwe van der Ploeg Bir kez daha köylü üretim tarz üzerine 7 Jan Douwe van der Ploeg 8 Girifl Murat Öztürk Tar mda köylü üretim yap s, kapitalizmin tar ma girifli ve yayg nlaflmas sürecinde öne ç kan ve üzerinde en çok tart

Detaylı

KAN EK M 2003 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

KAN EK M 2003 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R KAN EK M 2003 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : PROF. DR. MAHMUT BAYIK Marmara Üniversitesi T p Fakültesi yaflam s v Kan yaflam m z için gerekli en önemli s v. Yetiflkin bir insanda 5 litre kadar

Detaylı

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri.

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri. S hhi Tesisat Sarven Çilingiro lu; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi Tarihçe Temiz hava ve su, az miktardaki pislikleri temizleyebilir. Buna karfl n at k ve art klar çok oldu u takdirde bununla kar flan hava ve

Detaylı

DEVR-i DA M MAK NeLeRi

DEVR-i DA M MAK NeLeRi Nas l Çal flmaz? DEVR-i DA M MAK NeLeRi Newton yasalar bir cismin, relativistik olmayan h zlardaki davran fl n betimler. Birinci yasa; üzerindeki net kuvvet s f r olan bir cismin sabit h zla hareket etti

Detaylı

Dam zl k Sürülerinin Sevk Ve dare Kitab ROSS308

Dam zl k Sürülerinin Sevk Ve dare Kitab ROSS308 Dam zl k Sürülerinin Sevk Ve dare Kitab ROSS308 ROSS DAMIZLIK SÜRÜLER N N SEVK VE DARE K TABI Bu kitab n amac Ross dam zl k sürülerini yetifltiren iflletme sahiplerinin ve çal flanlar n n Ross rk ndan

Detaylı

h zland r c lar EK M 2004 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : Vural ALTIN - BTD Yay n Kurulu Üyesi

h zland r c lar EK M 2004 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : Vural ALTIN - BTD Yay n Kurulu Üyesi h zland r c lar EK M 2004 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : Vural ALTIN - BTD Yay n Kurulu Üyesi parçac k H zl H zland r c lar, çekirde in iç yap s na do ru yöneltilmifl dev mikroskoplar gibidir.

Detaylı

A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik

A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik PLAST K CERRAH A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dal Baflkan PLAST K CERRAH

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Asl AFfiAR (Ünite 1, 4-5) Yrd.Doç.Dr. Nuray SLAT NCE (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Bengül GÜLÜMSER

Detaylı

damla EYLÜL - EK M 2001 / SAYI 44 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni

damla EYLÜL - EK M 2001 / SAYI 44 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni damla EYLÜL - EK M 2001 / SAYI 44 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER DERNEKTEN Kan Bankalar nda Eksternal Kalite Kontrolü METODOLOJ Laboratuvarlarda Karfl lafl

Detaylı

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1 Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland r labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar, dizüstü bilgisayarlar

Detaylı

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL KPSS E T M B L MLER Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER O uzhan ÜNAL PRAT K E T M SER S AÇI AKADEMİ YAYINLARI Yeşilırmak Sokak Nu.: 15 Kızılay / ANKARA Tel : (312) 231 75 41 (pbx) Faks : (312) 230 75 40 DİZGİ

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 193 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K Yazarlar Yard.Doç.Dr. Fikret ER (Ünite, 3,8, 9,10) Yard.Doç.Dr. Kadir Özgür PEKER (Ünite 1, 4, 5, 6, 7) Editör

Detaylı

LKÖ RET M DERS K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA

LKÖ RET M DERS K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA LKÖ RET M FEN VE TEKNOLOJ 8 DERS K TABI Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA Bu kitap, Millî E itim Bakanl, Talim ve Terbiye Kurulunun 26.12.2012 tarih ve 222 say l Kurul Karar ile 2013-2014 ö retim y l

Detaylı

ÜN TE I MADDEN N GAZ HAL

ÜN TE I MADDEN N GAZ HAL ÜN TE I MADDEN N GAZ HAL 1. 1. B R MOL GAZIN KAPLADI I HAC M 1.2. K NET K TEOR 1.3. YAYILMA HIZI 1.4. GAZ BASINCI VE ÖLÇÜLMES 1.5. GAZ HACM N N SICAKLI A BA LILI I 1.6. K NET K TEOR VE AVOGADRO H POTEZ

Detaylı

MARKALAfiMA KILAVUZU. TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER

MARKALAfiMA KILAVUZU. TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER MARKALAfiMA 12 KILAVUZU TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Markalaflma K lavuzu stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi

Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi 385 Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi Esra BUKOVA-GÜZEL *, Hüseyin ALKAN ** Özet Ülkemizde pilot uygulamas yap lan program yap land rmac ö renme yaklafl m (YÖY)

Detaylı