K apitalistler, onun sonsuzluðunu i-

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K apitalistler, onun sonsuzluðunu i-"

Transkript

1

2

3 KOMÜNÝST EÐÝLÝMLER K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- lan etseler de, burjuva toplum geçici bir toplumdur. Tarihseldir; yani belli bir tarihsel dönemde ortaya çýkmýþtýr; bu dönem sona erdiðinde, biçimlendirdiði toplum da yerini, kapýyý çalan topluma terk eder. Her toplumun belli bir ekonomik temeli vardýr. Ve her ekonomik biçim de geçici olmuþtur. Evrim yasasý iþledikçe geçici olacaktýr. Kapitalist toplum, çeliþkili bir toplumdur. Proletarya ile kapitalistler arasýndaki uzlaþmaz çeliþki ve karþýtlýðýn egemenliðine dayanýr. Bu çeliþki, proletaryanýn zora dayalý devrimiyle çözülmedikçe egemen olmaya devam eder. Kapitalizmin geliþimine baðlý o- larak uzlaþmaz çeliþkilerin olgunlaþmasý bizzat bu devrimi bir zorunluluk haline getirir. Kapitalist ekonomi uzlaþmazlýklarý kaçýnýlmaz olarak derinleþtirir, olgunlaþtýrýr. Üretimin gitgide toplumsal nitelik almasý ile özel mülk edinme arasýndaki çeliþki, en sonunda, toplumu köklü bir toplumsal alt üst oluþla karþý karþýya býrakýr. Kapitalizm nesnel olarak bir devrimi gündeme getirmekle kalmaz, bu devrimi baþaracak güçleri de geliþtirir. Fakat, kapitalizmi yýkacak öðeler, bu toplumun içinde serpilip, geliþtiði halde, burjuvazi kapitalizmi yýkacak tehlikeyi hep dýþarýda aramýþtýr. Oysa ki, burjuva toplum kendi sonunu getirecek çeliþkileri kendisi, yalnýzca kendisi üretir. Kapitalist üretim, ancak uzlaþmaz sýnýf karþýtlýklarýyla birlikte vardýr. Unutmamak gerekir ki, burjuvazi, ta en baþýnda, kendi karþýtýyla, proletaryanýn varlýðýyla eyerlenmiþtir. Geniþ kitleler kapitalizme karþý harekete geçiyorsa, burada komünist propagandadan daha fazlasý var. Burjuva toplumun varlýðý, çeliþkileri, ekonomik yýkýmý ve sosyal çöküþü geniþ kitleleri birleþmeye ve harekete geçmeye iter. Tüm bunlar kendiliðinden olur. Harekete geçen büyük bir toplumsal gücü burjuvazinin kendisi hazýrlar. Komünistler, hiçbir zaman, böylesine büyük bir oluþumu kendi propagandalarýna baðlamamýþlardýr. Gelmekte olan toplum, bu sistemin tüm gözeneklerinde kendini hissettiriyor. Kapitalist ekonominin ilerlemesi, beraberinde komünist eðilimlerin doðmasýný da getirir. Ekonominin bir düzen ve denetime alýnmasý istemi, bir komünist eðilimdir. Kapitalist üretimde rekabet, üretim anarþisi, bunalýmlar, ekonomide yýkýcý sonuçlar yaratýyor. Üretici güçler, emek ürünleri ekonomik bunalýmlar sýrasýnda boþa atýlýr. Bunu önlemek için hiç bir þey yapýlamaz. Çünkü kapitalist ekonomi, anarþi içinde anarþiyle birlikte iþler. Ekonominin planlanmasý doðrultusunda kimi alanlarda adýmlar atýlsa da, kapitalist ekonomi, doðasý gereði denetim ve düzen altýna alýnamaz. Kapitalist üretim anarþisi, ekonomide egemenliðini sürdürür. Üretim anarþisinin ve ekonomik bunalýmlarýn yýkýcý sonuçlarýný git gide daha aðýr biçimde yaþayan toplumda buna karþý sesler daha çok yükselmeye baþlar: Üretim artýk, bir denetim ve düzen altýna alýnsýn! Bilincinde olsunlar olmasýnlar, bu, komünist eðilimdir. Üretimin denetim altýna alýnmasýnýn koþullarý da var, gerçekten var. Toplumsal üretimin ilerlemesi, bunun koþullarýný da yaratýr. Ancak bu, kapitalizmde olmaz. Üretim araçlarýnýn toplumsal mülkiyete dönüþtürülmesi, üretimin denetlenmesinin temel koþuludur. Özel mülkiyeti, toplumsal mülkiyete dönüþtürme ise, her bakýmdan olanaklýdýr. Toplumda komünist eðilimler, yaþamýn çok çeþitli alanlarýnda ortaya çýkar. Bunlardan biri de, insan-doða iliþkisidir. Kapitalist üretimin doðayý büyük ölçüde tahrip etmesi karþýsýnda; çok geniþ bir kitle, doðanýn ölümünü engellemek için harekete geçti. Doðanýn ölümü nasýl durdurulabilir? Ýnsan-doða iliþkisinde uyum nasýl saðlanabilir? Bu soruyu sormak hem bir zorunluluðun sonucudur -çünkü gezegenimiz ölüyor- hem de çözüm bilincini ifade ediyor. Peki kapitalizm varlýðýný sürdürürken, doðanýn ölümü durdurulabilir mi? Kapitalizmin ilerlemesi, gezegenimizdeki yaþamýn ölmesi demektir. O halde doðayý nasýl kurtarabiliriz sorusunu, kapitalizmden nasýl kurtulabiliriz sorusuyla birlikte düþünmeliyiz. Doðayý yýkýma götüren, bugünkü insan iliþkileridir; o zaman yapýlmasý gereken ilk eylem, bugünkü insan i- liþkilerini deðiþtirmektir. Varolan kapitalist sistem içinde bu iliþkinin biçimi, insan-doða uyumuna aykýrýdýr. Bazen insanlar komünizmden kaçarken de komünist eðilimi taþýyabilir! Sosyalizm hedefinden vazgeçen ve yerine ekolojik toplum u koyan Kürt Ulusal Hareketinin durumu buna örnektir. Sözünü ettikleri ekolojik toplum u, insanýn doðayla uyumlu olduðu bir toplum olarak tasarlýyorlar. Ama böyle bir toplumun örgütlenmesinden önce, önündeki engelin kaldýrýlmasý zorunludur. Öyle burjuvaziye insanlýk çaðrýlarý yaparak ya da sýnýflar üstü bir orijinallikle ekolojik-toplum kurulmaz. Sosyalizmi ne kadar yadsýsanýz da, tanýmýný yaptýðýnýz toplum, komünist bir toplumdan baþka bir þey deðildir. Ýnsanýn doðayla barýþacaðý, iliþkilerini yeniden düzenleyeceði bir toplum, ancak komünist toplum olabilir. Üretim ve denetim bir düzen altýna alýnmadan insan-doða iliþkileri yeni bir temelde düzenlenemez. Kapitalizmin varlýðý ve sonuçlarý, toplumdaki komünist eðilimleri güçlendiriyor. Kapitalist ekonomi öylesine yýkýcý hale geldi ki -eskiyi yýkma anlamýnda deðil; insanlýðý, u- laþtýðý geliþme düzeyinden yoksun býrakma anlamýnda- en sonunda insanlar, tüm üretim sürecini denetim altýna alma zorunluluðuyla karþý karþýya kaldýlar. Karþýtýna dönüþme zorunluluðunu ve eðilimini yaratan kapitalist ekonominin kendisidir. Komünist hareketin toplumu etkisi altýna almasý salt komünist propagandadan ibaret olamaz; bundan daha fazlasýný burjuva toplum yapýyor. Komünist hareket, en geniþ anlamýyla kapitalizmi yýkan bir harekettir. Komünistler dýþýnda, toplumun geniþ kesimleri kapitalizmi yýkma eylemine katýlýyor. Zaten böyle olmasa kapitalizm yýkýlamaz. Baþlangýçta bir avuç proleter ve komünist, burjuvaziye karþý savaþýrdý; bugün, toplumun kendisi harekete geçiyor. Hiç þüphesiz bu, insanlýðýn ölüm kalým çizgisinde sürdürdüðü bir savaþtýr. Bugünkü topluma karþý geniþ bir toplumsal hareket yaratmada, komünistlerden daha fazla, sistemin kendisi büyük bir rol oynuyorsa, komünistler amaçlarýna daha çok yaklaþýyorlar demektir. Komünistler mücadelelerinde, bu noktayý kesinlikle göz ö- nünde tutmalýdýr. Burjuvazi artýk halk kitlelerini bugünkü düzen içinde kalmaya ikna e- demez; proletaryanýn amacý ise daha bugünden geniþ kitlelerin de amacý haline geldi. Proletarya, devrimci hedeflerini gerçekleþtirmede toplumun büyük bir kesimini yanýnda bulunduruyor. C.DAÐLI 3

4 KARÞI-DEVRÝMÝN KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ ÖRGÜTLERÝ 4 Üçüncü dünya savaþýnýn gündeme girdiði süreçte emperyalistler bir yandan birbiriyle savaþa hazýrlanýrken diðer yandan dünya halklarýna karþý iç-savaþ yürütmek için birlikte örgütler oluþturup hazýrlanýyorlar. Bu, proletarya ve burjuvazi arasýndaki sýnýf savaþýnýn sýnýf karakterinin yalýnlýðýnýn göstergesi ve ayný zamanda da yaþanacak iç savaþýn þiddetinin habercisidir. Bir yandan yükselen ayaklanmalar, diðer yandan ise emperyalist-kapitalist sistemin yaþadýðý yýkýcý bunalým ve bunun sonucu olarak ABD tarafýndan 3. Dünya Savaþýnýn baþlatýlmýþ olmasý. Artýk geliþmenin bulunduðu aþama, sosyalizmin hiçbir biçimde engellenemeyeceði bir aþamadýr. Bu durumda emperyalistler ne yaparlarsa yapsýnlar daha büyük bir hýzla sona yaklaþmaktan kurtulamýyorlar. Irak Savaþý na karþý milyonlarca insanýn sokaða çýkmasýnda görüldüðü gibi, her bahanede yüzbinler, milyonlar sokaða çýkýyor, küresel bir baþkaldýrý yaþanýyor. Devrim ve sosyalizm mücadelesinin, ayaklanmalarýn sürekli büyümesi karþýsýnda, kaçýnýlmaz sonu geciktirmek için burjuva sýnýf küresel çapta iç savaþa giriþiyor. Bunun her türlü örgütlenmesi ve hazýrlýðýnýn arttýðý her geçen gün görülüyor. 90 lý yýllara kadar Varþova Paktý ný tehdit olarak göstermeye çalýþan NATO yu oluþturan emperyalistler, þimdi açýk olarak NATO nun yeni misyonunu, halklarýn toplumsal kurtuluþ mücadelesini engelleme iþlevini, ilan etti. Terörle Mücadele adý altýnda açýklanan yaklaþým, devrimlerin güçlendiðinin de bir göstergesidir. Artýk burjuvazinin ulusal devletlerinin gücünün devrimcileri engellemeye yetmeyeceðini görmesinin bir sonucu olarak, dünyanýn herhangi bir yerinde baþlayacak ayaklanmayý emperyalizm ve iþbirlikçi burjuvazi birlikte, dünya gericiliði olarak saldýrýp bastýrmayý hedefliyorlar. Kapitalizmin yaþadýðý yýkýmýn boyutlarýnýn sistemi yok e- decek düzeyde olduðu ve bunun sonucunda meydana gelecek ayaklanma ve devrimlerin de çok güçlü olacaðý düþünüldüðünde, iç savaþýn küresel boyutlarý ve þiddeti daha iyi anlaþýlýr. NATO nun Ýstanbul Zirvesi nde yapýlan açýklamadan, bundan sonra iç savaþlara daha etkin müdahale edeceði, iç savaþý sürdürecek biçimde yapýlanacaðý anlaþýlýyor. Kuruluþ temeli anti-komünizm olan NATO, 90 lý yýllara kadar sosyalist ülkelere ve doðal olarak Varþova Paktý na karþýtlýkla ifade edildi. Þimdi ise anti-komünizm, devrimleri ve ayaklanmalarý engellemek için küresel iç savaþ örgütlenmesi biçimini alýyor. NATO, kurulduðundan beri iç-savaþlara gizli olarak ve deðiþik yollarla zaten sürekli müdahale ediyordu. Þimdi bu yönü belirginleþip, açýktan müdahale edecek bir yönelimi var. Ýç savaþlara müdahale edecek tarzda hareketli esnek ve etkili bir yapýlanma baþlatýldýðýnýn ilan edilmesi, sadece uzun süredir fiilen baþlamýþ olan adýmlarýn vardýðý bir aþamadýr. Son yýllarda burjuvazinin uluslararasý çapta karþý-devrimci iç savaþ örgütlenmelerini büyük bir hýz ve çabayla oluþturmaya çalýþtýðý görülüyor. 90 lý yýllarýn baþlarýnda yapýlan kapitalizmin ölümsüzlüðü propagandasý, çok geçmeden, 10 yýl içinde, kapitalizme ölüm diyen milyonlarýn sokaklarý doldurmasýyla son buldu. Þimdi kapitalizmin son nefeslerinin hissedildiði bu dönemde kapitalizmi ayakta tutmak için denenen suni teneffüs yöntemlerinden biri de küresel iç savaþtýr. Dünyanýn herhangi bir yerinde meydana gelen bir devrim ve ayaklanmanýn küresel içsavaþ örgütlenmelerini oluþturan burjuvazi tarafýndan bastýrýlmasý amaçlanýyor. Sadece basýna yansýyanlardan yola çýkarak, son yýllarda burjuva sýnýfýn dünyanýn her yanýnda sayýsýz karþý-devrimci iç savaþ örgütleri oluþturduðunu çok rahat olarak söyleyebiliriz. NA- TO nun Ýstanbul Zirvesi nde

5 yeni güvenlik anlaþmalarý açýklandý. Terörle Mücadele, güvenlik anlaþmalarý olarak açýklanan küresel iç savaþ örgütlenmelerinin en önemlisi NRF (Acil Müdahale Gücü) dir. Dünyanýn en büyük uluslararasý silahlý örgütü olan NATO nun iç savaþ örgütü misyonun belirgin olarak öne çýkmasý, küresel iç savaþýn baþlatýlmasýnda en önemli adýmdýr. NATO Zirvesi ni izleyen günlerde MÝT-FBI tarafýndan Terörle Mücadele Merkezi oluþturulacaðý ve diðer ülkelerin de buradan yararlanacaðý açýklandý. Bunu izleyen günlerde de Ýsrail in Türkiye ye helikopterle suikast yapmayý öðretmek için teklifte bulunduðu açýklandý. NATO Zirvesi ve sonrasýnda yoðunlaþan bu adýmlarýn öncesi de var. NATO üyesi ülkelerin dýþiþleri bakanlarýnýn Haziran 2003 te yaptýklarý toplantýda, Türkiye de Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi kurulacaðý kararlaþtýrýlýp uygulanmaya baþlanmýþtý. Bu merkezin çalýþmalarýndan Barýþ Ýçin Ortaklýk (BÝO) ve Akdeniz Diyaloðu ülkelerinin de yararlanabileceði belirtiliyor. Küresel iç savaþa yönelik bu faaliyetlerin NATO ile sýnýrlý olmadýðýný da belirtelim. Bunlardan biri, ilk kez Eylül 2000 de Prag da yapýlan anti-kapitalist gösteriler karþýsýnda görev alan Avrupa Elit Polis Gücü nün kurulmasýydý. Daha sonralarý, Latin Amerika Ortak Müdahale Gücü nün ABD nin desteðiyle kurulmasýnýn kararlaþtýrýldýðý basýna yansýdý. Bir baþkasý ise, Türkiye nin önerisiyle 12 Balkan ülkesince, Sýnýr Aþan Suçlarla Mücadele Bölge Merkezi bünyesinde Terörle Mücadele Görev Gücü nün kurulmasý. Yine bir baþkasý, AB ülkelerini kapsayan AB Ýstihbarat Merkezi (SÝS) nin kurulmasý. Bir diðeri Nisan 2004 te toplanan G-5 (Almanya, Fransa, Ýngiltere, Ýtalya, Ýspanya) Terörizmle Mücadele Zirvesi beþ yeni AB üyesi ülkenin katýlmasýyla yapýlýyor ve toplantýda Europol ün güçlendirilmesi Terörle Mücadele Bilgi Bankasý nýn kurulmasý vb. kararlar alýnýyor. Son basýna yansýyan ise, Temmuz sonlarýndaydý; Ýngiltere nin özel kuvvet birimi oluþturacaðý, dünya çapýnda operasyon yapma yetkisinin olacaðý, CIA- MOSSAD gibi müttefik istihbarat örgütleriyle de iþbirliði yapacaðý belirtiliyor. Son yýllarda yaþanan baþka bir geliþme ise, ABD nin dünyanýn bir çok bölgesinde cezaevleri olduðu haberleridir. Bir çok ülkede tutuklamalar yaptýðý ve bunun yaygýnlaþtýðý ise bilinen bir geliþmedir. Bunlar yapýlýrken, ABD askerlerince iþlenen suçlardan dolayý ABD yasalarýnca suçlu görülmemeleri, baþka bir ülke ya da uluslararasý mahkemelerce yargýlanmalarýnýn kabul edilmemesi dünyanýn her yanýndan tutuklananlarýn herhangi bir yasal statüye baðlý olmadan yasa dýþý olarak tutuklanmalarý ve zindanlarda tutulmalarý küresel iç savaþ uygulamalarý olarak görülmelidir. Emperyalizmin dünya halklarýna karþý yürüttüðü saldýrýlarda, son dönemde en çok duyulan Büyük Ortadoðu Projesi ve Temmuz 2004 de ABD senatosunda 200 milyon dolar bütçeyle onaylanan Afrika Projesi nin küresel iç savaþla bütünlüklü olduðu açýktýr. Ortadoðu da baþta Filistin Devrimi nin, Afrika da ise en baþta, geliþecek devrimlerin hedef alýndýðýný görmek için kahin olmak gerekmez. Burjuva sýnýfýn uluslararasý alanda gerçekleþtirdiði bu örgütlenmelerin sayýsý ve kapsamý her geçen gün artýyor. Bu, birçok devleti bir araya getiren örgütler dýþýnda, ayrýca, sadece Türkiye nin 50 civarýnda ülkeyle yaptýðý ikili anlaþmalarýn, en baþta devrimcileri hedeflediði ve bu anlaþmalarýn sayýsýnýn daima arttýðý göz önüne alýnýrsa, burjuva sýnýfýn küresel çaptaki iliþkileri ve korkusu daha iyi anlaþýlabilir. Bu örgütlenmeler oluþturulurken ve anlaþmalar yapýlýrken çoðu kez El Kaide bahane gösteriliyor. Bu süreçte emperyalizm küresel saldýrýlarýnda El Kaide yi kullanarak her ihtiyaç duyduðu yerde malzeme yaratýyor. El Kaide gibi bir araç kullanmalarýna raðmen, atýlan adýmlarda burjuva sýnýfýn halklara yönelik saldýrýlarýnýn sýnýfsal karakteri gizlenemiyor. Sýnýf egemenliði kendini artýk ulusal bir üniforma altýnda gizleyemez. Ulusal hükümetler proletaryaya karþý ancak bir bütün oluþtururlar diyordu Marx. Bu sözler Komün den bugüne sayýsýz örnekleri ile yaþam tarafýndan doðrulandý. Bugünün proletaryasý ve ezilen halklarý karþýsýnda burjuva sýnýfýn dünya çapýnda karþý-devrimci iç savaþ örgütleri oluþturmasýyla daha açýk olarak yaþanýyor bu tespit. Artýk burjuva sýnýf, çoðu durumda ulusal üniformalara hiç ihtiyaç duymadan açýk uluslararasý karþý-devrimci örgütlenmeleriyle sýnýf egemenliðini sürdürmeye çalýþýyor. Üçüncü dünya savaþýnýn gündeme girdiði süreçte emperyalistler bir yandan birbiriyle savaþa hazýrlanýrken diðer yandan dünya halklarýna karþý iç-savaþ yürütmek için birlikte örgütler o- luþturup hazýrlanýyorlar. Bu, proletarya ve burjuvazi arasýndaki sýnýf savaþýnýn sýnýf karakterinin yalýnlýðýnýn göstergesi ve ayný zamanda da yaþanacak iç savaþýn þiddetinin habercisidir. Lenin in Tüm dünya burjuvazisi yaklaþan iç savaþta, proletaryanýn ezilmesini hazýrlamak için var gücünü toplayarak korkunç bir enerji, ruh, kararlýlýk harcayarak, hiçbir canilikten kaçýnmadan ülkeleri açlýða ve tamamen yok olmaya mahkum ediyor diyerek, iç savaþýn þiddetine dikkat çekmesinden bugüne kadarki silah ve savaþ teknolojisinde ve sermayenin yoðunlaþmasýndaki geliþmeler de göz önüne alýndýðýnda yaþanacaklarýn oluþturacaðý yýkým daha iyi anlaþýlabilir. Bu durum karþýsýndaki görevlere dikkat çeken Lenin, Kitleleri iç savaþta burjuvaziyi yenmenin kaçýnýlmazlýðý ve gerekliliði bilinciyle eðitmek gerektiðini, bütün politikayý bu hedefin bakýþ açýsýndan hareketle aydýnlatmak, ortaya koymak ve çözmek gerektiðini belirtiyor. Bugün proletaryanýn ve ezilen halklarýn enternasyonal birliðinin, Che nin enternasyonal savaþçýlýðýyla hayata geçirilmesi, karþý-devrimci iç savaþlarý yenmemiz de zorunludur. Bu ancak her ülke halklarýnýn kendi devrimlerini yükseltmeleri koþuluyla baþlatýlabilir. 5

6 VENEZUELLA DA CHAVEZ ÝN MAYINLI YOLU 6 Venezuella da, tüm dünya emekçilerinin sonucunu merakla beklediði önemli geliþmeler oluyor. Sýrtýný sokaðýn gücüne ve yoksullara dayayan Hugo Chavez Frias, 15 Aðustos günü, oturduðu koltuðu, devlet baþkanlýðýný bir kez daha halkýn onayýna sundu. Bu yönlü talep, ülkenin burjuvalarýndan gelmiþ, referandum için sýký bir kavga verilmiþti. Haber tekelleri konuyu; Bu referandum, yükselen petrol fiyatlarýna etkide bulunacak biçiminde bir hafiflikle ele alsa da, emperyalizm referandum sonuçlarýný, endiþe ve umut içinde bekledi. Sonuç, burjuvalarýn hüsraný oldu. Chavez, referandumdan zaferle çýktý. Ýlk açýklanan rakamlara göre, Chavez in devlet baþkanlýðýnda kalmasýný isteyenlerin oraný %58. Referandum dan hemen önce, dünyanýn saygýn sol aydýn ve bilim adamlarý Chavez e destek sunduklarýný açýklayan bir bildiriye imza atmýþtý. Venezüella, her yönüyle, dünya proleter hareketin deðerlendirmesi, incelemesi gereken önemli deneyimler, dersler içeriyor de Chavez in baþkanlýða seçilmesi ve þimdi de bir referandumla devam eden bu geliþmeler, elbette reformistlerin de ilgisini çekiyor. Oysa Latinler, þu an tüm dünya için bir devrim laboratuarý haline geldi. Ve reformistler, bu engin orman içinden, yýrtýcý olaný deðil, uysal ve evcil görüneni seçmekteler. Bir yandan 40 yýldýr savaþan FARC var. Ama hayýr, reformistlerin ilgi alanýna bunlar deðil, iktidar istemiyoruz diyen Zapatistalar girer. Bolivya da, boyunlarýna dinamit lokumlarý asýp baþkente yürüyen iþçilerle deðil, Arjantin in aþk ve tango günleriyle ilgilenirler. Ve ayný reformist tayfa, Biz de Chavez i destekliyoruz diyor. Öyleyse, ne mutlu Chavez e!! A- ma, belirtmek gerekir ki, salt reformistler o çok deðerli desteklerini esirgemiyor diye, ne Venezuella deneyimini gözden ve deðerden düþürmek doðrudur, ne de Chavez in yaptýklarýný. Artýk adý Chavez le birlikte anýlan Venezüella emekçi hareketini incelerken, Marksist yöntem, yüzeysel olguculuk kadar, kaba dogmatizmi de aþmak zorundadýr. Yüzeysel olgularla yetinenler, bir hareketin önderinin söylediklerine, niyetine, partilerin güç oranlarýna ve sokaklara yansýyan seçim rakamlarýna bakarak, þurda neden burada sonuç bulmaya çalýþýrlar. Kaba dogmatizm için geçerli olan tek þey, düþünce kalýplarýdýr. Seçim zaferiyle baþlayan ve referandumla devam eden bir süreçte, ne bir silahlý halk ayaklanmasý, ne de saf bir proleter program göremeyen dogmatikler için Venezüella, tarihi önemi olmayan, inceleme ve ilgilenmeyi haketmeyen bir aldanýþ týr. Oysa Marksizm, emekçi bir hareket sürecini incelerken, en büyük önemi, yýðýnlarýn tarihsel inisiyatiflerine verir, bu inisiyatiften öðrenir, dersler çýkarýr. Ýstisnalar ve Kurallar Venezüella deneyiminden çýkarýlacak dersler nelerdir? Öncelikle sosyal-reformizm bu deneyimi, kendi sosyal, politik konumlarýný haklý çýkarabilmek adýna, baðýmlý kapitalist ülkeler için bir model gibi sunuyor. Geçmiþin sosyal-reformistleri, sosyalizme barýþçýl geçiþ teorisiyle varlýklarýný temellendirirlerdi. Þimdikiler, sosyalizmi bile aðýzlarýna almýyorlar, neo-liberalizme karþý barýþçýl direniþ söylemleriyle a- vunuyorlar. Ýster barýþçýl geçiþ, isterse barýþçýl direniþ, sosyalreformizmin yolu deðiþmiyor. Devrimler olmadan, gürültüsüz-patýrtýsýz, seçimler ve parlamento gibi akýlcý yollarla, kapitalizmin söküðünü gediðini kapamak. Oysa ki, biraz sonra göreceðiz, Venezüella da sýnýf mücadelesi hiç de gürültüsüz patýrtýsýz ilerlemiyor. Bir baþka Latin ülkesinde, Brezilya da Lula nýn baþkanlýk ettiði PT (iþçi Partisi) nin seçimlerindeki zaferi, bu sosyal-reformist bakýþa çok daha fazla uyuyor. Brezilya da baþkanlýk koltuðunu kapan PT nin ise, içler acýsý hali o kadar ortada ki, sosyal reformizm ipliði pazara çýkmasýn diye, PT yi deðil, Chavez i ön plana çýkartýyor. PT, iktidara gelir gelmez, IMF nin, bankalarýn, finans oligarþisinin oyuncaðý oldu. Chavez de ayný yolla, evet, seçimle iþbaþýna geldi. Fakat PT gibi, emperyalist sermayenin oyuncaðý olmadan, Devlet Baþkanlýðý mevzisinde ileri adýmlar atarak, kendi arzu-hilafýna raðmen, ülkeyi bir halk devrimi sürecine soktu. Ancak bu yol, devrime giden yolun bir seçim zaferiyle start almasý, baðýmlý ülkeler için bir istisna olabilir, bir yasa ya da model deðil. Sosyalizme barýþçýl, ya da seçim yoluyla geçme olanaðýnýn, daha 19.yy da tükendiðine iþaret eden Engels, o zaman bu barýþçýl geçiþin önündeki en büyük engelleri tanýmlamýþtý: bürokrasi ve militarizm. Bugün Chavez, baþkanlýk koltuðunda ve kongrede aldýrdýðý kararlarýn hayata geçmesinde, yine ayný engellerle karþýlaþýyor: militarizm ve bürokrasi. Bu büyük engellere, iþbirlikçi tekelciliðin tüm toplumun gözeneklerini kapatan mali gücü ve ABD emperyalizminin dolaysýz desteði de eklenmelidir. Chavez in barýþçýl yolu ndaki bu mayýnlar her adýmda patlýyorsa; bu, barýþçýl geçiþi deðil, bir dizi devrimi ve iç savaþý göze almadan -deðil sosyalizme geçmek-, yoksullar adýna tek bir adým bile atýlamayacaðýnýn en saðlam kanýtýný oluþturuyor. Öyleyse, Chavez in deneyimini bir istisna yapan, onun barýþçýl geçiþ olmasý deðil, bu devrimci sürecin bir seçim baþarýsý ile baþlamýþ olmasýdýr. Halký Chavez in Destekçisi Yapan Nedenler Bu özgürlük nereden kaynaklanýyor? Venezüella da böyle bir devrimci deneyimi seçimle baþlatan tarihsel koþullar nelerdir? Bunu, Chavez in Bolivarizm inin tarihsel zemininde aramakla baþlayalým. Venezüella, Bolivarizmin doðuþ yeridir de, Simon Bolivar önderliðindeki baðýmsýzlýk hareketi, yüzyýllar süren Ýspanyol ve Portekiz sömürgeciliðine karþý bütün Latin halklarýný birleþtirme hedefiyle yola çýkmýþtý. Yerli halklarýn, kölelerin, yoksullarýn katýlýmýyla Bolivarcý hareket, ülkeleri baðýmsýzlýk yoluna taþýdý. Köylü nüfusa dayanan bu halkçý (popülist) hareket, o günden bu yana, üzerinde herkesin miras hakký ilan ettiði bir efsaneye dönüþtü. Sömürgeciliðe ve emperyalizme karþý baðýmsýzlýk temelinde tüm Latin lerin birliði için yola çýkan her siyaset, bayraðýn üzerine Bolivarizm i yazdý. Latin kýtasý için, Bolivar dan sonra i- kinci ölümsüz efsane Che oldu. Küba devriminin etkisi, 1960 larda yavaþ yavaþ kýtaya yayýlýyorken, CIA darbeleri eliyle bu ülkeler üzerindeki ABD egemenliði pekiþti. Fakat, devrimde zafer kazanmýþ bir ülkenin bir komünist önderi, rahat bakanlýk koltu-

7 ðunu býrakýp, Latin ülkesinin daðlarýnda, elde silah savaþarak öldüðünde, devrim düþüncesi asýl o zaman tüm kalpleri ve beyinleri fethetti. Latinlerin kahredici yoksulluðuna tezat olacak þekilde atalet ve konformizm bataðýndaki komünist partiler, Che nin savaþýyla birlikte büyük sarsýntýlar geçirdiler. Komünist partilerin Latin ülkelerindeki konformizmi nereden ileri geliyordu? Bunun iktisadi ve kültürel zeminleri var. Latin ülkeleri, birinci ve ikinci dünya savaþý dýþýnda kalarak, bu yýkýmýn uzaðýnda büyük sanayi atýlýmýný gerçekleþtirdi. Avrupa ve Asya nýn bu savaþlarda yaþadýðý yýkým, Arjantin, Brezilya, Þili, Venezüella gibi sanayiye dayalý Latin ülkelerinin iþine yaradý. Kahve, kauçuk gibi bu kýtaya özgü önemli ticari mallarýn ihracatý da, bu ülkelerin sermaye sýnýfýna uzun süre tatlý karlar saðladý. Bu tatlý karlarýn serasýnda, küçük-burjuvalar ve iþçi sýnýfýnýn bir kýsmý, sosyal-reformizmin güçlü toplumsal zeminlerini oluþturdular. Latinler, Che ile birlikte devrimci bir kýta olarak dünya sahnesine çýkmadan önce, bu kýtadaki en þiddetli mücadeleler, burjuva klikler arasýnda yaþandý. Kolombiya ve Venezüella, bu þekilde, iki farklý burjuva partinin, bir yanda liberallerin, diðer yanda kiliseye dayanan muhafazakarlarýn, yýllar süren kanlý çatýþmalarýna sahne oldu. Benzer kavgalar, Arjantin ve Brezilya da, sömürgecilik döneminin büyük malikaneleriyle omuzdaþ kilise egemenliðinin kýrýlmasý için mücadele veren sanayi kapitalistlerinde de görüldü. Her seferinde liberaller, köylüleri ve iþçi sýnýfýnýn bir kýsmýný kendi yanýna çekti. Buradan, Latin ülkelerine özgü, burjuva popülizm i doðdu. Bu popülizm karþýsýnda KP ler, politik güç ve baðýmsýzlýklarýný koruyamadýlar. Latin KP lerini konformizme sürükleyen bir diðer etken, iþçilerin çoðunun göçmen Avrupalýlardan oluþmasýdýr. Köylü kitleler ise, daha çok, Afrikalý kölelerin torunu melez ýrktan ve yerli halklardan oluþuyordu. Avrupalý yüksek kültüre özgü küçümsemeyle Latin KP leri, Latin köylülerine uzak kalýrken, bu alaný burjuva popülizmi sonuna kadar kullandý. 60 larla birlikte, artýk çok þey deðiþmiþti. Emperyalist baðýmlýlýða paralel, sanayide ve toprakta ilerleyen tekelcilik, yerli köylüleri isyanla, kentleri ise iþsizlik ve yoksulluk çukuruyla tanýþtýrdý. Küba devriminin de katkýsýyla, bu deðiþen hava týpký bir atmosfer gibi kýtanýn her köþesinde solunuyor olsa da, KP ler konformizmin bataðýndan çýkýp da bu deðiþime ayak uyduramadýlar. Che nin savaþý, benzin deposuna düþen kývýlcým oldu. Küba ve Che devrimlerini en derinden hisseden ülkelerden biri Venezüella oldu. Che den sonra, ikinci bir Kübalý önder, devrimci Papaz Camillo Torres, Kübalý ve Venezüellalý devrimcilerden oluþan bir savaþ birliðiyle, ülkeye giriþ yaptý. Buna ek olarak, Che nin ölümünden etkilenen bir grup, Venezüella KP den koparak, Douglas Bravo önderliðinde halk savaþý baþlattý. Özellikle Bravo nun halk savaþý, KP nin direnciyle karþýlaþtý. Ama bu çeliþme, her iki taraf için de felaketle sonuçlandý. Gerilla hareketi yenildi, KP güç kaybetti. 90 lý yýllarda artýk, Venezüella da halk hareketine öncülük edebilecek bir güç kalmamýþtý. Oysa, ayný yýllar, bir a- vuç sermaye grubunun; petrolden tarýma, u- laþýmdan haberleþmeye kadar toplumun tüm damarlarýný týkayan bir tekelci egemenlik kurduklarý yýllar oldu. Kýsa sürede Venezüella, yoksullarýn nüfusuna oraný en yüksek Latin ülkesi haline geldi. Venezüella, sonunda gerilla gruplarýnýn darmadaðýn olmasýyla biten bir iç savaþ deneyimi yaþadý. Petrol gelirlerinin serasýnda yetiþen burjuva ve küçük-burjuvalar, devrimci havayý daðýttý. Gerilla gruplarýnýn daðýlmasý ve gerilla önderlerinin yasal konumlara çekilmesiyle bir dönem sona erdi. Ayný dönem, en baþta petro-kimya endüstrisinde çalýþan tuzu kuru iþçilerin toplandýðý CTV sendikasýnýn tümüyle liberal parti güdümüne girmesiyle sonuçlandý. Daðýlmýþ silahlý devrimci güçler ve burjuva etkiye girmiþ bir iþçi örgütü. Geriye kalan son mücadele azmi ve enerjisi, 89 daki büyük ayaklanma ile kýrýldý. Özelleþtirmeleri protesto etmek için baþkent Caracas ta toplanan emekçilerin üzerine, ordu birlikleri ateþ açtý. Burada bine yakýn kayýp verildi. Proletarya, kendisine on yýl kaybettiren geliþmeleri adým adým böyle yaþadý. Emekçiler, hele tarihi yenilgiler yaþamýþlarsa, yeniden tayin edici saldýrýya geçmeden önce, güçlerini toparlamak, soluklanmak ve sýnamak ihtiyacý duyarlar. Venezüella da 1998 yýlýnda Chavez i baþkanlýða taþýyan seçim zaferinde, iþte, emekçilere hakim olan bu havanýn etkisi vardý. Yoksullar, burjuva demokrasisine inançlarýndan dolayý deðil, -on yýllarýn iç savaþ ve çatýþmalarýnýn verdiði bilinçle-, kendi özgüçlerini toparlamak, sýnamak ve buradan alýnan güçle yeniden ataða kalkmak için bu yolu kullandýlar. Emekçileri seçimlerde Chavez e yönlendiren bu duyguda, Chavez in bir ordu mensubu olmasýnýn da büyük etkisi vardý. Chavez, ordu içindeki alt düzey subaylardan oluþan, uzun yýllar gizli kalan bir hareket baþlatmýþtý. Ulusal Baðýmsýzlýk ve Bolivarizm ideolojisini temel alan bu hareket, 92 yýlýnda, ordunun küçük bir kýsmýnýn desteklediði bir hükümet darbesiyle tarih sahnesine çýkmýþtý. Baþarýsýz darbe, Chavez ve arkadaþlarýnýn iki yýl hapis yatmasýna neden oldu. Serbest kalýr kalmaz, eski gerilla lideri ve solcu aydýnlarla bu hareketi devam ettiren Chavez, seçimlerde halka, ordunun bir kýsmýnýn desteðini garanti ediyordu. Yoksulluðun aðýr pençesinde çýrpýnan, örgütleri daðýlmýþ, devrimci araçlarýndan yoksun býrakýlýp yorgun düþmüþ milyonlarca emekçi, günlükacil ihtiyaçlarýný devletin imkanlarýyla gidermeye söz veren üstelik bunu, ordunun bir kýsmýnýn desteðiyle vaad eden; cüretini baþarýsýz bir darbeyle ve hapisle kanýtlanmýþ olan Chavez e oy vermeyi, o anýn koþullarýna göre, sonuç vaad eden bir yol olarak gördüler. Baþlangýçta, proleter bir programdan çok uzak, yalnýzca devletin imkanlarýný seferber ederek yoksulluk çeken halkýn ihtiyaçlarýný karþýlama sözü veren Chavez, bu haliyle, ne burjuvalarý ürküttü, ne de küçükburjuvalarý. Ne de olsa Latinler, bu türden bir çok popülist politikacý görmüþtü. Sonuçta bu popülizm her zaman, sermaye egemenliðinin daha da pekiþmesine, milyonlarca emekçiyi burjuvazinin kanatlarý altýnda toplamaya yaramamýþ mýydý? Üstelik Chavez, çok ileri gitmeye kalkarsa, IMF, ABD, olmadý, ordu ve bürokrasi onun kulaðýný çekiverirdi! Deneyim bunu gösteriyordu. Ama, sermayenin unuttuðu bir þey vardý: Nüfusun %80 ini oluþturan yoksullarýn alttan gelen büyük devrimci baskýsýnýn ne denli etkin olabileceði Yoksullarýn Chavez e Çizdiði Kader Yolu Chavez, 2001 yýlýna dek, biçimsel demokratik deðiþimlere odaklandý. Seçim yasasýnda deðiþiklikler ve kimi anayasal düzenlemeler oldu. Bu deðiþimler burjuva saflarda, kimi homurdanmalara, itirazlara yol açsa da, biçimsel demokratik deðiþim alanýnda kaldýðý sürece, hayati önem teþkil etmedi. Bu sayede, emekçilerin deðiþim özlemleri -tekelcilik her alanda egemen kaldýðý sürece- bu biçimsel demokratik önlemlerle giderilmiþ olacaktý; ama Chavez, 2001 de, hem emperyalizm, hem de iþbirlikçi tekelcilik açýsýndan hayati önem taþýyan üç adým 7

8 8 attý. Yoksullarýn durumunu biraz olsun düzeltmek için zorunlu hale gelen bu adýmlarýn birincisi, Küba dan yoksullar lehine sosyal destek alabilmek için, bu ülkeyle ekonomiksiyasal iliþkiye girilmesiydi. Chavez in attýðý ikinci hayati adým, emperyalist-tekeller lehine petrol fiyatlarýný sürekli düþük tutan O- PEC e, eski bir gerilla lideri olan Ali Rodriguez i baþkan seçtirmesiydi. Ve üçüncüsü, Venezüella da ekonomi için her þey demek olan ve bugüne kadar kolektif kapitalist devlet mülkiyeti altýnda bütün burjuva sýnýfý koca bir meme gibi doyuran devlet petrol tekeli PDVSA ya el atmasý oldu. Sonrasý, herkesin iyi bildiði bir öykü: PDVSA da patlayan çeliþkiler, karþý-devrimin askeri darbesi, darbenin yýðýnlarýn tarihi inisiyatifiyle geri püskürtülmesi ve bunun Chavez e daha ileri adýmlar atmak için vesile olmasý Ama, her adýmda çatýþma, karþýlýklý tehditler, yýðýnlarýn sokak gösterileri, militarizmin ve bürokrasinin zorla kýrýlan direnci kýsaca devrimin derinleþmesi. Nisan 2002, kritik bir dönemeç oldu. ABD nin desteðindeki askeri darbe ile baþkanlýk koltuðunu kaybeden Chavez, emekçi yýðýnlarýn kendiliðinden, tarihsel inisiyatifi sayesinde, 48 saat sonra bu makama yeniden oturdu. Bu tarih ayný zamanda siyasi iktidar yapýsýnda, yani bürokrasi ve militarizmde, tekelci burjuva egemenliðin kýrýlýp, kocaman bir çatlaðýn ortaya çýktýðý tarihtir. Denilebilir ki siyasi iktidar üzerindeki tüm sýnýf dengeleri deðiþmiþtir. Halk, bu egemenlik aygýtýnýn bir kýsmýný kýrdý ve yine bir kýsmýna bu sayede egemen oldu. Halkýn demokratik devrimi, tamamlanabildi mi? Hayýr. Bu sürecin tamamlanmasý demek, bilimsel anlamýyla bütün iktidarýn emekçilerin ellerine geçmesi demek. Yani, salt siyasi alanda deðil, iktisadi alanda da tekellerin egemenliðinin maddi temellerini ortadan kaldýrmak, tekelci þirketlere, fabrikalara, bankalara, topraklara ve ulaþým-haberleþme araçlarýna el koymak. Nisan 2002, bütün sýnýf dengelerini altüst e- derek, bir dizi devrimci geliþmeye yol açtýysa da, Chavez, bütün iktidarý fethetmek konusunda, bir silahlý ayaklanmayla deðil, bir seçimle gelmiþ olmanýn güçsüzlüðünü yaþýyor. Sonuçta, bir devrimin halka neden gerekli olduðunun güçlü bir kanýtý. Eðer Chavez, salt biçimsel demokratik deðiþimlerle kalsaydý, bugün iktidarý pekiþtiren referandumu, emperyalist ve iþbirlikçi tekelci sermayenin muazzam maddi gücü karþýsýnda kazanamazdý. Fakat o, evet, bu a- dýmlarla kalmadý. Bir dizi devrimci geliþmeye yol verdi. Darbenin soruþturulmasýndan sonra, bürokrasi ve militarizmi güçten düþüren adýmlar attý. Tüm yoksul mahallelerde, buralarýn toplumsal sorunlarýný halletmek konusunda, biçimsel deðil, gerçek bir otoriteyle donatýlan Bolivarcý Gruplar ve komiteler oluþturdu. Kýsa sürede milyonlarca e- mekçiyi kapsayan bu komiteler, milislerle desteklendi. Dahasý, orduyu, yoksul halkýn bu komiteleriyle yakýn iliþkiye soktu. Askerler ve alt düzey subaylarla, bu komitelerin ve yoksullarla ilgili yürütülen tüm toplumsal faaliyetlerin içinde etkin görevler verdi. Bu sonuncusu, militarizmi ve burjuva egemenliði silahlý güçler içinde kýrýp parçalamak açýsýndan, muazzam bir deneyim oluyor. Ancak, burjuva devletin bir ordusu, alttan gelen büyük devrimci baský ve üstten gelen ayrýþtýrýcý baský ona eþlik etmeksizin, salt demokratik yollardan çözülemez. Sokaklarý dolduran milyonlarca yoksulun tarihi inisiyatifinin estirdiði devrimci rüzgar, kýþlalarýn kapýlarýndan, karanlýk koridorlarýndan sýzarak, orduya bir taze bahar havasý taþýyor. Öte yandan, burjuvaziye satýlmýþ, yozlaþmýþ ve züppeleþmiþ komutanlarýn karþý-devrimci e- mirleriyle, Chavez ve ona baðlý alt düzey komutanlarýn halkla bütünleþme çaðrýlarý arasýnda sýkýþan ordunun disiplin temeli ve emir-komuta zinciri daðýldý. Reformizmin, seçimlerle elde edilen bir zaferin sadece küçük bir adým oluþturduðunu, bir dizi devrimci geliþme olmaksýzýn, kazanýlan bu zaferin de gelip geçici olacaðýný anlayabilmesi için, bu deneyimden ders çýkarýp çýkarmayacaðýný bilemiyoruz. Ama Venezüella emekçi hareketi, burjuva orduyu kazanmak için, salt yasalarýn, genelgelerin yetmediðini kavramýþ görünüyor. Bürokrasinin ise her adýmda direniþi devam ediyor. En zengin %1 in, ülkenin topraklarýnýn %60 ýna sahip olduðu Venezüella da Chavez, devlete ve büyük malikanelere ait olan, ama kullanýlmayan topraklarý, köylülere daðýtmaya baþlayýnca, yerel mahkemelerin burjuva uþaðý yargýçlarý, bu geliþmeyi engelleme yoluna girdiler. Öte yandan baþkentin valisi, Chavez karþýtý eylemlere destek vermeye, emri altýndaki polisleri e- mekçilere karþý kullanmaya devam ediyor. Geçen Mayýs ayýnda Chavez e karþý bombalý bir suikast giriþimi oldu. Olayýn suçlusu, karþý-devrimci baþkent polisi teþkilatýnda koruma altýna alýndýðýndan, Chavez yanlýsý ulusal muhafýz güçleriyle çatýþma çýktý. Demek ki Chavez ve Venezüella deneyimi, silahlý bir ayaklanmayla deðil, seçimle baþlayan bir halk devrimi sürecinin, hiç de sancýsýz, risksiz geçmeyeceðini; tersine, birincisine oranla, tüm maddi olanaklarýný elinde tutmaya devam eden burjuvazinin -elindekiler zorla alýnmadýkça asla vazgeçmeyeceði- sayýsýz karþý-devrim giriþimleri karþýsýnda, emekçi hükümetin her an yenilme ve ezilme tehlikesini daha çok barýndýrdýðýný; sonuç olarak, bir devrim sürecinin, eðer öyle adlandýrýlarak suçlanabilecekse, en maceracý biçimini bize gösterir. Chavez, bir silahlý halk ayaklanmasý yoluyla tüm bürokratik ve militarist aygýtý daðýtýp, halký burjuvazinin bütün maddi ve siyasi iktidarýna el koyma yoluna sokmak yerine, emperyalizmin müdahale tehditlerini savuþturabilmek için, biçimsel bir demokratik yol izleyerek, yeterince cesaretli ve kararlý olmayan adýmlar atarak, esas bunu yaparak, emekçilerin tarihi devrimci inisiyatifini belirsiz bir maceraya sürüklemiþ oluyor. Son referandum kararý, böyle bir maceraydý. Neyse ki ucuz atlatýldý. Çoðunun sahte olduðu mahkemeler tarafýndan tespit edilen imzalarla burjuvalar, ülkeyi aylarca oyalayan bir referandumu Chavez den kopardýlar. Referandum un yarattýðý politik ortamdan, Chavez kadar, burjuvalar da yararlandýlar. Ve, ellerinde büyük maddi imkanlarý, emekçilerin bilincini bulandýran yaygýn haberleþme araçlarý bulunduðu sürece, geleneksel toplumsal iliþkilerini kullanarak burjuvazi, artýk ustasý olduðu bu seçimler alanýnda kendi gücünü pekiþtirmek için yararlanmasýný her zaman bilir. Bu yýlýn baþýnda burjuvazinin iki ay boyunca sürdürdüðü genel grev, baþarýsýz olmuþ ve onun gücünden çok þeyleri alýp götürmüþtü. Referandum, burjuvazi için bir son deðil, daha cüretli adýmlar atmasý için bir sýçrama tahtasý olabilir. Son çarpýþmadan önceki son barýþçýl durak. Artýk Venezüella da devrimin, tüm barýþçýl yöntemleri býrakýp bütün iktidar ý ele almaya zorlanacaðý bir aþamaya gelmiþ bulunuyoruz. Bu aþamadan geçmek kaçýnýlmazdý. Referandum, bu kaçýnýlmaz çatýþmayý, uzaklaþtýrmadý, aksine daha da yakýnlaþtýrdý. Zaten, demokrasi denen þey, proleter iç savaþý daha hýzlý olgunlaþtýrmaktan baþka ne iþe yaradý ki?

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR ABD nin, uluslararasý hukuku ve BM yi (Birleþmiþ Milletler) yok sayarak I- rak ý iþgal etmesi, dünyada þok etkisi yarattý. Buna en çok þaþýranlar da hukuku her þeyin üstünde

Detaylı

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ Kapitalizm yeni koþullara ayak uydurabilir mi? Yarattýðý sorunlarý çözümleyebilir mi? Burjuvazi kendisini yenileyebilir mi? Sýnýf mücadelesi açýsýndan önem kazanan bu sorularý

Detaylı

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim EMEÐÝN CUMHURÝYETÝNE DOÐRU Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim ve hareket halindedir. Ýþçi sýnýfý, üretim a- raçlarýndaki geliþime baðlý olarak, deðiþikliðe uðruyor. Üretimde her

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Mart ayýnýn coþkusuyla tüm okuyucularýmýzý selamlýyoruz. Mart ayý, adý ayaklanmalarla, büyük kavgalarla, tarihsel olaylarla anýlan bir aydýr. Ve daha þimdiden, ard arda gelen ölümsüzleþme haberleriyle

Detaylı

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA Sunu, Yeni bir dergide okurlarýmýzla buluþmanýn sevinciyle merhaba. Yeni Evrede Mücadele Birliði, bu yeni dönemde adýna uygun olarak sýçramalý bir geliþim gösterecektir. Ýlk sayýmýzý çýkarýrken okurlarýmýzdan

Detaylı

Dünyanýn efendileri krizde

Dünyanýn efendileri krizde Avrupa Sol Partisi ve devrimci seçenek Bush a karþý Bush Light Olimpiyatlarýn az bilinen yüzü sosyalist isci SAYI: 222 20 Aðustos 2004 1.000.000 TL. Irak - Venezüella - Güney Kore Dünyanýn efendileri krizde

Detaylı

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU Kapitalizm, bugüne deðin görülen toplumsal sistemlerin içinde, tarihte en kýsa dönemi kaplayan toplumsal bir biçimdir. Emeðe dayanan, bu yüzden dengesizlikler, uyumsuzluklar ve

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:14 Mart 2005 http://iscicephesi.org Gündem ve Politika syf. 3-9 Milliyetçilik bahane! Sömürü/Ýþgal gerçek! Burjuva

Detaylı

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 316 14 Mart 2008 1 YTL Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe DADA: Düzene

Detaylı

yoksullar daha yoksul

yoksullar daha yoksul Ýslam/Arap düþmanlýðý - sayfa: 11 ABD hegemonyasýný durdurmak zorundayýz - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 224 23 Eylül 2004 1.000.000 TL. 1 yýlda en zengin % 20 ile en yoksul %20 arasýndaki fark arttý Ýþte

Detaylı

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3 sosyalist isci SAYI: 228 9 Aralýk 2004 1.000.000 TL Irak a özgürlük ABD defol Birleþmiþ Milletler e baðlý UNICEF in Kasým ayýnda yaptýðý bir

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL F. ALOÐLU KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL sayfa: 10-11 Þenol Karakaþ ABD nin yeni ulusal güvenlik strateji belgesi Hem saldýrganlýk hem çöküþ belgesi sayfa: 9 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 251 25 Mart

Detaylı

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL Kerkük kimin topraðý? - sayfa: 3 Emeðin sesinin inþasý acil bir görev - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL SIRA ÝRAN A GELÝYOR BUSH ÝRAN A DOKUNMA! ABD Baþkaný Bush yeni

Detaylı

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri 16 sene sonra 1989 Devrimleri Sosyalizm kötü birþey olamaz 1989 yýlýnda o zamanlar sosyalist blok olarak tanýmlanan Doðu Bloku ülkelerinde ard arda halk ayaklanmalarý oldu. Baskýcý, zorba rejimler birer

Detaylı

AKP yi kapatma! sosyalist isci. Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr. nükleer santral is-te-mi-yo-ruz

AKP yi kapatma! sosyalist isci. Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr. nükleer santral is-te-mi-yo-ruz sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 317 21 Mart 2008 1 YTL Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr AKP yi kapatma! sayfa 6 ve 7 de 2 saatlik grev hükümete geri adým

Detaylı

SAYI: 260 30 Eylül 2006 1.50 YTL. AFGANÝSTAN, IRAK, LÜBNAN ve FÝLÝSTÝN E ÖZGÜRLÜK

SAYI: 260 30 Eylül 2006 1.50 YTL. AFGANÝSTAN, IRAK, LÜBNAN ve FÝLÝSTÝN E ÖZGÜRLÜK Süpergüç yeniliyor sayfa: 6-7 ANTÝKAPÝTALÝST sosyalist iþçi nin ekidir Yeni bir dünyanýn ayak sesleri Küresel ýsýnma Dünyanýn solundaki kýta sosyalist iþçi ile birlikte isteyin sosyalist isci www.sosyalistisci.org

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz

Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz www.antikapitalist.net Þubat 2009 / Sayý 54 / Fiyatý 1 YTL Kriz ve Savaşlara Karşı Gerçek Alternatif: SOL Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz Ekonomik krizin derinleþtirdiði yoksulluk, iþsizlik ve gelecek kaygýsý

Detaylı

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler Defol Bush sayfa: 7 Katil Bush, hesap ver, bugün kaç çocuk öldürdün? sayfa: 8-9-10 sosyalist isci SAYI: 221 8 Temmuz 2004 1.000.000 TL. Yeni bir sol üzerine tartýþmalar Sosyalistler hareketi ve ondan çýkan

Detaylı

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre Kerküklü soydaþlarý nasýl kurtaracaðýz? - sayfa: 3 Auschwitz tarihte hüzünlü bir sayfa mý? - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 230 2 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL IRAK TA SEÇÝMLER YÝNE ABD YÖNETECEK AMA Demokrasi

Detaylı

PARTÝYLE, HEP BÝRLÝKTE DEVRÝME!

PARTÝYLE, HEP BÝRLÝKTE DEVRÝME! MERHABA, Oligarþi halkýn yoðun tepkisine karþýn yeni Lübnan'da bir Kore macerasýna gözü kapalý dalarken dergimizin 44. sayýsý çýkýyor. Doðal olarak bu sayýmýzýn içeriðinde de Lübnan ve Filistin aðýrlýklý

Detaylı

ÝRAN IRAK OLMASIN. Nepal de yaþanan devrim. Ýlk antikapitalist. 21. yüzyýlda maoculuk. Fastfood Her çocuðun bilmesi gereken gerçekler

ÝRAN IRAK OLMASIN. Nepal de yaþanan devrim. Ýlk antikapitalist. 21. yüzyýlda maoculuk. Fastfood Her çocuðun bilmesi gereken gerçekler Nepal de yaþanan devrim sayfa: 7 21. yüzyýlda maoculuk Alex Callinicos sayfa: 6 Zeynep Çalýþkan Karl Marks: Ýlk antikapitalist "Filozoflar dünyayý çeþitli biçimlerde yorumlamakla yetindiler; oysa asýl

Detaylı

. -DEK in. . Sağlıkta. . Toplu İş . -ULUSAL SORUN- . DEK in. . Yapıya Karşı. . Sosyal. ÇEK-AL 657 Değerlendirmesi. Görüşmesi. Emekçilere Çağrısı

. -DEK in. . Sağlıkta. . Toplu İş . -ULUSAL SORUN- . DEK in. . Yapıya Karşı. . Sosyal. ÇEK-AL 657 Değerlendirmesi. Görüşmesi. Emekçilere Çağrısı Merhaba İlk sayımızda sizlerle buluşmanın heyecanındayız. Bizler Devrimci Emekçi Komiteleri olarak hizmet üretiminin her alanında ve her aşamasında emek veren tüm emekçilerin mücadelesini, emek mücadelesinin

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

sosyalist isci KENAN EVREN YARGILANSIN! TÜM DARBECÝLER IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! RESÝM SERGÝSÝ BASIN AÇIKLAMASI

sosyalist isci KENAN EVREN YARGILANSIN! TÜM DARBECÝLER IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! RESÝM SERGÝSÝ BASIN AÇIKLAMASI sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 374 11 Eylül 2009 2 YTL BASIN AÇIKLAMASI Darbeye karþý ses çýkar 12 Eylül Cumartesi saat: 18.30 TAKSÝM TRAMVAY DURAÐI

Detaylı

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı?

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci Marksizm Sayı: 8 Kış 2008/2009 Üç aylık Teorik / Politik dergi (Yerel, süreli yayın) Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 26 Nisan 2006 http://iscicephesi.org Sözde Vatandaþ tan Þemdinli ye ve þimdi yeniden... Baþbakan çocuklarýn katlini

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı