islam MEbı:Nivı?:ri'NôE. sacinat

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "islam MEbı:Nivı?:ri'NôE. sacinat"

Transkript

1 Marmara Üniversitesi, İlah!)ıat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Marmara Universiry, Faculry of Theology. Department of lslamic Histoıy and Arts İslam Konferansı Te kilatı, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Ara tırma Merkezi (IRCICA) & Organisation of islamic Conference, Research Centre for lslamic Histoıy. Art and Culture islam MEbı:Nivı?:ri'NôE. sacinat..1\ A (MEDINETU'S-SELAM) ULUSLARARASI SEMPOZYUM INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BAGHDAD (MADINATai-SALAM) IN THE ISL.AMIC CIVILIZATION 7-9 Kasım 1 November 2008 Bağlarba~ı Kültür Merkezi Üsküdar- istanbul TÜRKİYE PROGRAM Ümran!}'e Beled!}'esi'nin katkılar~la Sponsored by Umraniye Municipality

2 ~t;:-,r ı.jjl-11, i.,w1 ~ ~~~ ~~)'1 rlwi.j 4-: j-::;,..:;4_?..u ö.)\...:: ul.a:>JI_, ~..):.ll d.. b..j\ ~...ii_,:ll u-::.1 ~~_, ~~...J;._. 4 u lfj.,s- (f ~ r-.~..:d..is...:...j\s ı) ı ~\1, e.;.ı ı dj r" J'J\>. ;r,~..:;\.bj t_la.::;:/1 ~ ~Wl ~.Jl.)W\ ~~ 'd' _;JI ck~l f ;y.j ":f"" l:-ji_, if lo.:::::-:1 1.J.j _rj\ e;::p }\ ~.j ~...:...j\s ifl.:;.. l:-:lji.j 'ı.?..ı L.a:>J 1 ~\ 4;\.:...a.] (,)""::""" t:.ı 1.j kg.. J\... ~...:...j\s if 1.:;..~ ~ )' 1 dj r".j' ı.ş..ı L.a:>J 1 ~} 1 ıf 4-uWI dj.rj 1 ;) \1,.:;..~ ~ )' 1 _,.:;.. l:-:lji dj r".) _r:... \j 1.,._..j j.j ~ i 4\11 pb b-.j..:;l:-:lji.j'yü..l,.::ılj 1 J.' ~ ~ _d-.j :1.J~ 1* \ıl u-::.1 ~_d=.!\ -4; :ı ~l,r4\lı ;r ~ L,._, ~ı)ı ~~ ı.i..:;~~)'ı Jı_,;..o ı..?~~ _,,4J.:L;_, ~\ ~ J.'.)~ J_, -.:J_,.;ıı -0~_,...;_,~ Ö.)~;>U J.li.d- ~\1 (:'_ıl:!\ Ö.)~l ~'ı.ş..ıl.a>ji ~\ 4;1.:..,.:..j #1 ~.:;.. _r..., t;;~.j öl::>ji ~ ifl ~~)'\...:D~ ~ u.r-jı ~...:...j\s kg...ı;.. i_r.:;.ji -4) :ı_,.0~~!...:...j\s 4 ~L,. <Sri 0~ ı:.ıi -4) :1 l;;\.r-".j l..:ii! \jpbb-.j ~L; ıj~ ı:.ıi -4),):;:ı\ _,i JA~ J.li _r.? I.J#,-0~ \jjwi ~ ~ L,. J-9 _, ~\)\ l.:.::.k.,.i (f ~\.::-)'1 J'J\>. 0-"'ı.Ş..ıl.a:>JI_, ı.ş~i _,.ju:.ll..l.<o LW 1..!ili ~.) l ~ :1 l ö pb bj 1...;_,)2J 1 jj; ı.}...) 1~ ıf ~ l:sj 1 L,.-" ıs....ı L.a:>J 1. L:.,.L,.)... Alger's University, Faculty oflslamic Science.

3 .J " j}a..ji.j i_,.ı.,ji ~ ö_.r.:>-\11 il:,\11 ~l cjijl..j..r.wi ~...Jt..i;...)1-lio.:...:...,jl5.J ~UI Lp.ut ıjls'.w 'if~l..)'i ~Wl ~~ 0 -; 0~ ~,;....:..ıl..t.,:ıi_,..ji ~ ı./" t_..>.;, L&:J! ıjls'..w"..jjwi.j i,wl~~~ ~1 J..ı..,., ~ :i.b\1~ ~l> _r'ıl>ji ~~ ~1 ty.y'...:...,jl.s:;,(4...jj..wi ö_;..iji)ıjl. )1 ply ~ ~ ı./".j'~i ~1 iowi d...ji ı./".j'ıjlui i~ if ~L,aj,J~l> \fı.j ö.y.:..ll i~.j ~_rj i i~.j w-.~ı.j iy\5jı.j...wı r.i 4-Lı>l ~Jı..:..., e:.r ~ ~~L..)'ı.)J\.:J~.)ı..lio.: ;(;~\.$:. ~ 1~,;ij..>\...:...JI.J ~JIMJI o-- ~1 ~L..lo-- _?.1>.\ ~,~_;... ı.;_;;... r'~~...:...,jl5..jjwi.j..:..ıüla!ll ~ J-Al~...:...,jl5.)1-lio.: 'ZJ\1 'd!..!.u~ ~,0y.~.J ıjy.~ "-!.J cj.j~ J~l> o-- ~.} ~ ~1 ~~ ı.!".},;(;.)l.,o ~l;j) ~ı ~ _;.ıı c)l J'ıl 'i,wı.j 4:15..:.ıL;! ~.Jd..li.: E...Jt dp o-- dp,j 4...&> ~ c::_~ k:: ~.ı..,., J;- J.:l..ı.:lı ~ı if J\..,aj,~ı.},jlA!lı.)ı..li.: E...J~ ~ı.)..w:- JL.a.i ~l ~~ ~ı if~)'ı ~wı.j.)ı..li.: er.:..:..ıı.;~wı E...J~ ~ı.)1-lio.: E...Jl; J~ o--.) _,...a.wi..:.ıl;~ ~_;.ı ı J..ı..,., ~ J)..ı.:ll J.Jb.,j ~l_rji.} ı:.r-.)1~1 fo ~ ~ _;JI o..i.ft...:.ıl;! )b 4...&> ~ ö_;j,j,jla!li.j,j o)l,;ijj\...:...ji.j ~JIMJI o--~ ~1 ~.)1-lio.:,j ~1 )l.))yı.j L.r... ~.ll>. ~ ı o--._.i; _,...ı ı.} #1 ~ı c~.r-ii if ~ı ~..wı ~l lj ~..:..ıüla!lı ~.)ı..li.: 0~ )J)'ı UJI>...J~..J.r-l ~pl~l.j~._;>-,uji>...ji l.ja.ı.a:;y.j fo ~\.:..,j lpl.l.i..;ji u-:pi.j 4:~1.))yı..JL.:..::SI ~ J~\11 Y'.J '~JIMJI.J ;(;..>\...:...Jio-- o,r.? o-- ~.Wl c.) 4...&>\>..J'~.WI c.) UJL>-~1 d.l.jı c.) UJI_,..JI.Jl d.l.jı c.) UJI>...JI.ı...>~ <5..UI ~L...:;,j...,_., JoL.::.ll..:..ıW,j ~\lı...:;ı w-,~.wı UJI>...JI e if _,.)1 ~L.::.\1 J1,j.)1-lio.: ıjl ~ ~t:jı,~l ~),j ~ _;...JI ~1 ~!..rı }>JI l:.l Jj>.:.: ~ı,j \.p-~ y~l,j ~~,if~)'l ~Wl ~~ 0 -; 0~ ~ o--\ıi.j r-lji JL> ~ı,j ~ı <.ŞJL.a>Jı ~~..._.~ 0 -; 0\ 4-J Jj>.:.:..r"lj ~ 4>-ı.:...,.J <.ŞY._;:JI.J <.Ş~I

4 c>).;ji ~~ ~ ı..j L:Li.~,;;,:ı.J.,..., ~j ;;_,:; J~ d'~ J_,ı.,.,u Lo IlA...:;.."j.;.. )1 -' ~l_rll ~ if )l,aj.:ıl~ y.wi_, ~')\.SJI ~LWI d' _r.?.ıl:.;;\ '-:--:!.}JI_ı ~1 l_p..,...j\.j ı..j.:ıl~ ı..:..j f' _, Jk.:..-11 ~ _, ~bt _, ~.rji d.jjji r d' ~~~ i~ ~ ~I.Lı if ')L,a.; ~1_, r-1.:ı')l:-)1..:ili 0i ~ ~1 ~1 -'''-:-'L>JI_,...:.lWI j:.. ~ i _,1- if ')l,a.; _,i ifl)l Jl.rJI ~1 ı..j i l.rj':ll ı.5_,:;.-. ı);:-.ı_r(=- 4J ~.;JI ~I.WI _d-...; _rü y if')l)'i r-1wi wg:- j.ul~..:...;ts ~i!.l.ı-4.:ıl~ (:ı...jl:.l vo=-l.ill ~ y)y.ji J..ı.:ı ;ı..., ~ -"~':>L )'ı i _,.w ı i _,ı., ı..y'.ı.:ı ı.i c.; w ı.;.;:>-1,41 w ~.o ~ Js:- J:.l..cll.~ '-:-'t:s.jl ~~ yuı :~IllA ı.i w~ı ~.:ıl.rji ~1 ~ ts).i\1 ~ y~ll..i.a J ~)1 c_wi "w~l"~.aa; ryjwi ~1..:;.ıL.._;..~..J...aA.: _,,JWI ri ı..j ~I..:;..':J~I ı..j J_,U:.JI j_ı~ 8i cı.ı.;,j~ :ll IlA d' t:"',_,i ~ -4) I.::.5J _,, ~1 IlA ı..j ~ J.L ;J_, ~ _,::..-. wg:-,w~l.:ıl~ ~,~i ~ ~~ ~ _,;.)1 J~ :ll IlA.;1,-J-}:JI l_p..,...j\.j r.-- ~Wl ~1 ~L.._;.. 0_,5 if ')l,a.; ~~b_, tj::u J-Ul~ _, ~I.Lı J ;;..\lı..:;..\.;~ ~ ~ ~~ ~_;JI j_ı~ ı);:- ö.ı.l.a.ll dl,.;..:...;ts 1 ~.oi J~ı ~ ~lklı if Jy..:ıı d' ~~ ö.ı.lı,~ı_, ~~~ ~)..Lo.. ı)lji _, J.'c.,f'')\.SJI _, ~1 ~ J ~.Wl J.:kll :~1_,.-11 ~ı.ıj.b.:ll_ı ~~ı J.ı~ :ll _,, '4-il..r"-" ~I.P ö.ıl.a>ji d' ~.;JI ;;... \11 iloi J~l ~ ~1 l.ft. f>u2.,. ri d'.;ji ö~l '-:-'t...; ~ J l:_}ly l.ı_#..ı.1 Y- IlA y01_,.-ll.)\..., d' _, ~L...Wı d' ~~_, ~~ c_ w _,i _, <::"If._,..:;.ıL., y ı.i ~,rı_, J.:1:w ı.s.:ıl~ Js:- J.:1:w ~ ~ f-~.:ı~ r _, 0_,...LL>. ı:r.l _?.; 1-4l -"~ J l-4l ö.ıl.a>ji ~ _, 01_,.-11 ~ ~ _?.:, ~1 i _,hll": l.ft..:ı\.i., ~1 0..Lo if l.ft. _d- ı);:-

5 ..::..ıb--:>\.k..,.,l ı) Ip _,,~ı.j~ 4:..:.ı _r>-j \..gs.jl...a.>..:.ı _,:...ıl _,.:ıl~ ıji.rs- )S W ~~~ _, Lr.:-"~1.}>- ly,)._;>- ıj.faji _, jjlji.b~l -''i_,lji JL.oi J ~1 ~.J'~ ~ ~.bl-:ji..!.lh <.S_,h;h~K;. J~ _, Lg.;\.rs- ~l::i W yı:r._r>-w\ T.~_d- Jl ~~.J'~\.J 4: ~~ :~~~ ~ _).:ıly, J_,"~ı _r.s"i_r.ll ı) if_,...; _,.JI ı) ~1.:ı:..u.:.ll J_r.R.l ı.r.:-"t::.ı.j J}:ll.J.:ıl_r.ll..:..;ıs cf. ı.!.l!l. Ml ).:ı rl>l 0-" <..l"~ı 0.. LQ.L>. 0-" ~.gs~ ı..r".jj.j ~..iliı".:ıı~".. L:.:J 0-" ö)..:.~.ı..i!i ı_ş..u1,11_,.ji ~l:5 ı)~ ii;:j~i.}>- <..J"l:JI ~ ıji (~W'\-'\f\.r,.;j ':?"~ı ~~ ;)j ı.s.jj. 1~ ı} J'($.j isj -''l!:: 0:?'"" (~ \ oa-~ \ ii-).j~i ~1...;~\ 4.;')\; ~\.b;i:.;,~:jlli~).:ı ı.!.ll J=>:Jlli\\SJL. JL(... \W - W ) ~)1 ı:.ı_,.j~ ı:.ıi ~ :ı.!.uw Jü''-""' ~~ ~ )1.:ıl) LJ.;,~ ~ _, ~.1>-i:.;d).:ı _;..;;ı :Jü.J'.J~.:ı.}>- <..J"l:JI ıjl.;.ç. ~ LS,11 _,.JI.}>- <..J"l:JI ~j ıji.:;._, y-.jh9'ı/"" 0 ~).ı.ui J_,_...J '-7'\.::...:>i ı:.ı\1,~ ı.!.l).; Jl ~ 11 _,.JI.}>- <..J"l:JI ~ L.i:JlliııJl _;JI '."<ı.:;>~~.ral' J=>i js..ijj ly..j.>.j '.JL.,a.. \lı ı} ı~.);<r-l.j ~.ı.ui.. 0-" ı:.ı A ı_,;ıs.. l.il.>jı 0-" ~~ Ji y. &; _r.s _, f.:ı ı~ ~.lo u-"_;.. 0i ~.U \..,J ~1) J~_, ~1 J=>i ö.jl:.::...4 ~ ~ if1 ~':>6:-\11_, ~~~..::..ı~_;.ji. v t ~h J,yy A -vvv/r...a.; c:;. _rll.):ul ' L.ll.):Ul '\ V /1 'i\ ~1\ T-_.. \t T ''".b.:ıi.:.:j <..::.>J..r.7.,~yı t.r. '1/J.J--")1 ~.)ı.,... i cr Jr" YI el:::- r. f n ı.y" 'i\ ~1\ T -_.. \ f T,r.b L..JT" <J-!..>.) '<./"1.:--JI ~ 'ı.,!'jl.,'jl ~~ler Lf;ji..S:. J f::..j'ü.):ui i ')\...ll 4:.:..ı.. \..,\... J,_.. \ fi 4.:... 1.,.~ r"i.j _..\fo 4.:... J_,...:z;..Jl ~ Y.i i ' ~1._)s- t.r. -4>-i _?...<li.ı;.;wı il.. 'YI w,j\.; i')l..ll 4:.:..ı.. Ji.)l..JJ.; f::..j'ü,_pl~l ~1/.)I..JJ.;,nı.Y" JJYI.r.JI.:ıL:.:J -..::.>J..r.7. ~~ ~~ Jb \.6- J.)WI..1.f' ~ ~J UJ.) '<5.)1~1./\V 4>--L..JI.J ull4 ~IJ I.:.:J4 ;;.; ~i j.o>l.j Lı::-"~ i ~~ 4.\~.); if" W :,pl~l ~1 Jt; Lf..Jlk.JIJ Lf..J~I cr t_l:...a.li.j ~1 ~~ ~...a.i <i.)1 ~ / ~ jw,:r.-pj'yi 4...,.;J.L:.:Jı.rl cr ~ ~ lr-" ~ cr J.>- J ~ JS Jl ~ J JI.>J Yı ~ <S.r:-t; r..r-f> J.:ı:.)ı..ı;.Jıj OJJ..ı.. ~J 4b-l ~.r.s...;_,ıl..;:..t...l:...a.lı.j ~ı Jo>l cr.;~ J.-1.5:;..?'".L:.:Jı <i t.s.j.:..,;. r-l.j AV-A ı/ \.)I..JJ.; (Ju'ü.):UI"I.,IT" öjj..i.o :i:.:..l.o 4J5 ~J.ll )w\ <i w fi '1 JlA:_ı

6 ı.!.ll.jii..i.a l.ı~1 1 <t:.:i.j~i ~ (J""'Ji L..Y'J'~J ~~l_r'ıl>- Js- ::ır->"-" )i l.ıls ;!,u-ii 0:..:llL. ~-J.J Js-J.. 4AAJI if ö)..;,~..:.u;j 'J_r-JI ::ı~l J~ L.. y -:r-::ıl~l ~ ~ y~..wi ::ı~l Js- ~IJ )i \1_rJ1 Js- ı..r"l:ji ~ i..ı..j if ~L.)'I '-:--"'.lo J ~1 ~1 '-:--"'I..WI ::ıl~ cj~,~l,aj J r-lji J..a.>- ifj,y- ~,~1 J(~J\SJI)4.;::ıl.b:-'::ll ı..j"")..wi ~ 41 ::ıl~ cj_r- L,S,~I IlA ~ ~1..:.ıL.. rji ~~ IJ~)..ıj y.;j'yi i _,1..: ;;J..,.:, 4J '-:--"'l..i..o,uj._., W. ~ -.::.-ils.;ji J'~~WI _}.- J ~1 ı.::..::.j~i Li.:.ıi.:.ı~',.s-''--!1 tr ö~li! _,,~.Wl \:.:.)..r"l:z:,;. :ll Jı>4 4;1.,.;..,. :ll tr.r._;.:ll LL> ~.WL.a.ll 4::_rll_, ~1 ~ ' ı.ş~i ~:ı ~.J.) ~ L.S,.ı...wı EL.a.,;..:1;.?.).!.ll ~ 'c.s..u.: ~ı J.Y'i tr ~! -4-"i ~.ıııı.;ı" :c.s~ı,jj _,.ı.)~1 Jı.;.j) 1~ bi,..!:..;:~:~ :1 ~tr ~Wl,:.;-:>-.J 4..-JUI ~j_,.., '~P.J ~) dj>-.j ı.,;j.jı.j J~ _,,~.ıııl.ı;,ç. (~!).:;.. _,.. <l.i}! 'ii_,.ji ijji_,!1~!.j,!jjyi ~.JW,...,,,.ıııı ~,.ı.:;.. i.:ı}! 'J.J-? LtJ.ı.:..:; :,ı_,,j;:-wi.j...:.j.,..jl...j <j;:-'yi.j..!lj\>. ltj 0}!,~_,.\>JI i)i.j,~ ij:l -~1.:5.) ~ -(''ı "'='""\_._. if.f":' )_, ~JJ lp e:l-i ~ ~ _,.ı.)l.;.ıııı ~ J 'Jı.j <.S"-" tr.).<- ':-'IA...ll_, ':-'I.LJI ~ ~1.:5.j _,..,i..;i,..;\.ku.ıııl ~ ö..ı..:. tr.:ıi ~1_,.),)~_j ~_,..;,_:;j ;Uıı 0}.-?l>.!..:r.JJı.l:f.- ı.j!) :JW,~ı ':-'I.LJI tr,.ı;,ç..j?~1 \..C:: d~u ~}:- ~ JJ.j1 ı.r? ~~ı ~ i~ _;l ~J\:;- ~ ~~b ~~J ~.;t i_,:i ~ jl i~.:ılı~lj ı.r? ~~ı,..;;_,.ıı.;_,y-_, <.r.ji.ıııl J:>..j: ~ ıjlk.uli.(rı :ö.ıswi] ( ~.:;..ı.lı. ~~)lı.,i- ~j t;.iıı.) 4.:.>-.,r-:-).:>JI j.:il_,,.ı.;...:r.:!jwi ~i_,,.._,;..;:.ı:.j...l~ e)_, <4.:.>-._;.,~_, '~.J...t:.A:-l; 'r-a11 <ı.::~.j,~~i.!.ll;.:ı}! 1.kh.!.; :ı_, J.W~ ~ı_,,.:ıt_,..ıı ~.j ~.ıııı _,..,i ı... j_,~ :ı_, '':-'IA...l~ ~ ~1_,,dJ.ıııl...a,;. \.. C:: :G:-\.,...ı.:J!..1, ~ < <}JI if._1-_,,.ı_,.ıji.) &i_,,_,.w.j ~i_, ~i_,,ji_,k'ji ~1_, 'J_,;.:JI ~1_,,~ )1 Jly'J.r.J.?I_, ö)'ıl_,!1~!.j,~\_,all..r..j!'"'"" )1 ~ '.r.j.?i_,!1~!.j,~_r;-1_, Jly'JI ~i_, 'r+" ö~)..b.ji ~~ı_, 'r+-'-" J.il_rJI J>~f_,,4..-WI ~.J <j.:.-ji _r.>-b_,!1~!.j,~ı\.. x..:ji_, J~)ı_, e.?jı ~i_,,ıj\..)1 ~tr ı../'.j,4;yl.r.f ~ı_,:.ıı.:ı}!,:,ı_,t; :ı_,ı ~ı.;_,'j.::..ı:lj\.:.!1.),y''jı ik..!.)..1.::- '~.J.),Y''Jı ~!1).0,.ı..;Jı.)!,.r.~ı J"-" 'J:ll~ ıjh \.. :t;_,.,...l J4.:J~ :I~J.J 'J4.:J~ ıjh \.. :t;_,.,...l J:ll~ :I~J ~i_, <LtJ ~.J..lR-I.J,..:ı;t:s_,.!.ll~ ~ı.:s--i_,,..:ı;..r. ~ı~ ~ı_, 'P :ı_,~ :ı_,,~.),y''ıı _r.~_, ~ J5 _,_,,~ı e.?' _,..,ı <i ;;;ı_, 'c.j"'l:..ll.!!;;ı Jt-" _,,~~ J<- ı.:;_,p tr...ı..öa; _,,~~ <.!.l...a.;.i>-_, :ı ı 1 _,:.ı ı ~ J>~ :ı_,,:t;')wi.)_,..i;.. r.:: r-l!j~t.:ı ı,;,!j~!.j,~:ı_,,~:ı.r.? L.:...;;_,,wt;.r.? ~ ~ ~J~I r :1_,,~LkJ~ :1! ~ )1 ~ :/_, <c.s_,a:l~ :1! ı)\.k.ui ~ :1 :..;: ~ -~ ~.J."~ ~.ılll_, <~! ~.J oh,j.wi 1

7 ~~i ıji ~i 4:-oJ<~-4!1 i~ls ~L;..r-11 d' 4~1 ~1 J~\11 JSI_ıi,.;.ı_; v-"~1 '-:"~ ~1 ~ 4? r-jl..::.ll ~ ~1 ~ ı:ıi 'i_ı)l.:..ll.o.)1 ~.J_ra.:.JI j.l:ji ı)s- lo? l_ı.)bjl _ı,~ L.. ı)s- 1_,.,J11 _ı ıj_,..,.l-.ji ~j~,.;:.,~l ~~_ı ~ Cl.L..JI J-9..ı _ı,v ı:ı_,..,wı r4i ı..::..jl5 _r.s'i ır ~_ı~ Cl.L..JI ı)s- Y4:-o ~ ~ y<4..:..ı.)..uı ~).)ı~ ıjs- ~~~ _, ~r.~ı ~ r4i J ı.?- ~L:-Jı :J_,..uı ~ _ı.)..h:)i_ı ~1 d' ~1 j>.;ji_ı JWI <.Ş..ı~ ~ ~.)1~ ı..::..jl5 I-4J.:r-..UI.:r-..f..WI.Li...~l.ill _,,~ı,w.ji _ı :ü~l _,,~L.a.JI _ı v-"~1 _ı ~~_r.ll '-:"~ t_lq;) J C:""l..ı ;i.jl:=>"lll 1-41 ıjl5 Jj..ı<"r-P J J.Wı.)1 ı:ı~ ö_?ji J~.,j.Jk..JI_ı i~l ~ '-:"~ t_lq;.j':j'l..r>' ~1 J ~1 J.:...a.>dl.uıı..L:>- ı:r. -4>-i :JL.) ı.;wı -4-l ~ ~dı ~uı _, d) ı ~ _;Jı ~ ı... ö~ı J~.;JI y(ıjwi ö..j"'-") <~.i..ll.: Jı>i.)1\~u a.-~n i)<.ş~i,jwi Y.i)ıJl..::L ı:_r. ıf..uıı..l:>- ıf..4>-i d' Ö)L..._l~.uıı ~ ö~~ r-w' ~ı J1 '-:"l::5 1~":~ ı:ı':jı L..i ~~ 'l_ı ~ r-l..ı ~i 'l_ı ~k::ji.uıl rl.l;b_ı.ı.9 f' d'~~ ıjl..::l...alli ~ ~ _,..,_, J~l Jı>f ~ (.)1~..ı...a.i;)JI_rll if J ~ ~ ~~\.: <ı.}j.o rj)ıj~l d' ~) _,,~ı ö ~..~.:; ~ı d'.rs1. lg.: r-w' J Jb...1.;.i ~_ı ~..IS j: _,,'.. "~l)ö.jwıh.ı.. Wl d' ~l _ı (ö.j~i ~..ı..ji)ö..r.4j4 Jb...1 ~~ ~1 01 :' '.J~I ı:_r.l if '.J~'4:-o e::_..ı_fji,ı) l.r.?",ı..la) -şjl_r.!:ji ~ d.l.._.,i.j ı)s- ~.r. l~l_ı, J.:,jJI ~ jl:::::-ü,,ı~ & ~f' c:_..ı_;jl,ı) ~jl~l.~. ~_,'".. ~h.j.:ı_#.:,r.l t_:ug _)2;1 V -\O,i\WA,.Jl:],.;.ı_,~,öl,>Jl ~).:ı..:ıi_;j...:..:..o,...;_,.l;.,.....;_,.)\..y:./.:ıl;ji j~!.ı.;l;5_,.jj\.9~1 A.\1..ı 4...1_;.:>.şjpll.:,r.l..l..>..A.:.r. J.>-.:.r..J<»')Wl c.:f. y 1.!l_,wı_, (""'YI (:'...J\j -i ~ı -i ~.} _)2;1 '.b,.:ıl:]..:.>..ı~ ~1 ~1 _;l.:ı,\.ks> _;.:>\A.ll..y:. ~/l.ks> _;.:ı\a.l\..y:...l..>..a ~.TV-n/ \1 'ii.. H/_,14\f\T.ş.:ı4JI..y:. ~ ~~~..ı..,ı... j.;,.ş~l r-l..l...>..a,._;~.;\_,.ş _roj\ JWI c.:f.i _;~i J C"\.:::JI _,bl '.. T '\.. / \ 'i\... T j_, T' \ f \ ~ J:,,.Jl:],.;_, J~ _;.:>Le ).:ı,~la.uıı..y:. J"!i.:,r...Uı ~ ~~.wwı s.:ıı~ı 0-"t-....:.r..u ı ~.:.r. ~~.:.r..:ı~.:.r...l..>..a '' (.:ıl~ (:'...J\j J..)) u.!_;.. _;~l.:.r.~...;_,~ı

8 JL; w t:+' }..ı~_;:?.. L:.::...:J\ if-1.} -i u-"l?- ı:r.l '-:-"'.lo:?'1 J~ Y'J' ~ J - 0\5 ı. " ~ :1.ı..ı...:... ' \1ı~;..b,!l.x.,.1;:.. -" ')l:ji.ı.j.ç. '-' ~ Jk.i!l L.;.ili\ yu. u-:..ı ;. r - --;..ı r -. Y....ı.). ö.j..\: :<.?JI.r.=JI J~l yi ~~ Jw,..!DJ: ).ı Jl ~;ı ı Jl ~l>- :l..ı, ~~ : ~ ~UI ~~)U _ı 'T"4:--o 0 ıji ~ :J: u-"l?- ı:r.l ~ ;.r.. ~1 ~ ~.J 4::-9 if))::.> ~ _,.,..ii J'.J_ra.:JI..r.>- <.Ş.:ıl~l ~1 _) ~1 :is _r.ji if' ~~Y. L.._;_ı _,b if'.ıl:ji ~..ı ~ _:ro Lo r-".j ~ lh..ı<lr-ni LY'.:ıUI.:ı _;.ll Jl d)l 0 _;.ll <.Ş~I.. L.a,;)ll Jl ~1 <.ŞlJI _) ~1.. L,a.;?U ~1..:.ı~ _ı ri..:.ı~..:: ;j~ -) ~~ 4 L,a.; ıf f"' if JL.. )' 1 r-1wi ~ l::-.:ıl~.:ı _,5 d.jl if ~...t>.ll Li _;:>-1.jl.:.ll_ı ~1 f-j-ji ~_ıi,~l ~ _) 4-:J!.Jl..:...JI ~_;.ll~ j)b (f..f-y. '-F" L.:-JI..ı if~ :1 1 _r, j-j 1 :.:ıl. jl ip ~l::-.:ıi.jj..ı -'._; f J..Q.;,d...,\.).ı.ll ~ jl J~l -i ö~l ıj_,:ajl ~ J:o Y'.:ıi.JJ..ı..:;..j\5 if~ _rll \ }.JI L)""JJ.J if ~'4.;:;:JI _ı,..:l\..qj\ _ı d...b4)1.,.lj.p _ı ıj~i_ı ~~~ :1 b..lp ~.. I_)AJI ~1_; ~ _j ~Li.!\ pl..ı'ı..:.ıti_;.ll_ı.:..ıt_;.ll ip..ı ~..Wl ip..!.u.lsy~ r.:ı..lp ~ 'J\.; ~..Wl_) t..i ''r~ ~1 ö_?ji _j.. 1_;.!1 if' 4J _r= ~ 4.;:_rll if' d.j'ji ip if ~'(J!..UI J_,...,i ~..ı.u_,...,i..ı.w.\1 ip-) JWI.Jk.:.JI..ı'~P i' ~~tf_.,, t 1 f,_j_,l::lı ~ı ~ı ).) '..rsj)ı J.)~..ı...,... Ll..:r...Uı J~,~ı _r--;-lı _).;ı " rar/tc ~ı ~ı Jb,_,...ı_;:...::-.;;-'(_'o~ <i"'..jpıı.:.r.ı.:r...uı ~/.ı_;jı..:ol..4.:1.,i 4.,4:-Jı 4.;~ _,ı;.;ı 'r i 1 ~Ar j_.,,, 1 t r.j:,,.j~'..:oj~

9 ~)1 ~ cr. ~1 cr. ~L,.,.. yw\ ı./-j J! ö_;l;.)'i ~ 4J'JI i)-" J t..i ~'~_;Wl J>- ı./-i.3 Jl_;::-11 ~ ı./-j Js- "":"~ \11.3 _,..:jl J.>.i <PI~I ~_,..,.ll J! ~1 ~<o_;j_,::...ı\.3.ı.j! ~} LŞ..ÜI '..r"~ ı./-j cr. _;y.a.:..ji i~~j,~..ı.;\11 J! y.-~.r.-4-! ~.cl> yı J ~_rji i#...~.>4 LŞ~I~ 1~ 11 i\ 'n/.at \V~'+. JyJ ~ ~y~ _;L.. Js- 0:=~1~1 _d\; Js- e:..öij..u.l;..y>y'+. ı,;t:_..ı 0~ ~..li\11 J!..ili<4:_r-7.\ll ~ ':1 J'~y\SJ\ r-wi ~ J ~~~ J! i..jj,'o(-af iı.:.ı).!l_;_;.~ı~ J )S.ı.Jt.:..i ~I.WI if _,;:5 öj\.i. iyi.sji r-l'- J ~~~..:..jl5',~ı Cf. r+-"'\*"~j if _,;:5 ~yı..:..jl.s',lajyj' l::k>- y~l Y"":"~)\.1 W... 4:J._,:...l9<_;~ J! ~<LŞ)\ J! ~) ~ if ~.J..p if Js- ~ )1 ~J...7,.!} _;_;.:r.l 0l.S' J,4,; }' J! LŞy _;JI ~ ~ 0lkLJI o~jj ~~<r-lj ~.uji J.,.:>)~ O~ 0i ~..]~ 0lkL.ll <.5..l.l OJfo < \1~~ J LŞ_r>l.l2JI if".:r.l o_?.;[.. IJA,~~ ~ 0lkLJI_,.t;,.ı;~ ~~.ı.::jl.._; ;)jj,.ı;l9y. J:<Job..i ~..f':<a i?.:r.l if I..Lı.:~l.:r.l Jt; J'4:_r-7.\11 ~ J_,;.ı]j {'""" j J'.ı,;..Jl,a.j J ~~~ ö_r-l;,j 0\5 J '\V.o~ if 0lkLJ\ J! o-*i lo~ ~j W k... o_,l ~I_}JI JL>...! Y.j.3 (-Af 'ı"ı.:.ı)~yül;ji _?-: Y.j r+-" 0ts:.;,ı,tYL... )'1 ~Wl :J:iL..i l}ljt.. ~..r.f>j (-AfVA..:.ı) 0.r:JI J~l Y.j J(-Af'l"\ı.:.ı)LŞ~I~I _rol.ill...~..:-" J<LŞ).r.=JI (-AO f'ı"ı.:.ı)ı.j._rji Cf. _?-: ı./-ls ~ t_li..oi if 4i lj\5..ili IlA if ~y_r.l:s.t.j... ~ lj...::.. ~~~ j>. LŞ..iJI,~WI ~..li\11 Js- 4.l ~1.. w, j r+-" <S? \11 ~y\.sji ~I.WI.. w.., ~ ö_r-l;.\11.r"'~ jj.3 t_l.i..o\11 ~if ~yı.; J\_;::»':11...:,..ç. J.>.i LŞ..ÜI J(-Af 'Oı.:.ı)_;4JI...~..:-"~li!\ r+-"jj Y.j.3'\.Ş.JY.L::ll ~ cr.~ ~j Y.j r+-"\_r.$' ~..r.? J'LŞ_ra.;31.3'\.Ş.JY.L::ll ~,.:;.ıf ~'o J.,...; _;L...lı _;ı~,_;~ı ~ı -'-:->' ~_,Jı J!.JAi,Cıl.JS..ı..r. J_;lS'/ '-1-_,Jı '-:"'~\lı e-)j _).;ı " 1 t ~/r '-1-_,Jı '-:"'t:s:.ıı _;b<.;s'l...p.:.r.':1/ ı.ş,;a.jı '-:"'.ls' er.::,.; _).;ı,._;~ \lı ı.ş_;l.a.;\lı ~ı.:.r..ı...,... _?..,.. _,i ''. rrr._r"r 1 ~ ~,f_, 1 t 1 1,~ı)ı ~ı '"'~'.::.ı-'~.~ı_;jı ı..y"ij'rı.;s".:.r..ııı -'-:->' _,i 11. r IA/r IV/i eıws_,..r. J_;lS'/<.1-_,Jı '-:"'~\lı e...;g _)2;1 IV

10 J. '" t_ş~i ~1 yi J'4:~)1 J_r.-o-11 ~\..,:ı ~1 ('"""'Wl yi J'~l.;lll 41!1..!..:-".4.>...o.~ J'~4...;J~ı ~~ ı:.r.ı r+-"' 4:_r..ı:.t;.;~ı ~~.. W>- ı:.ıl;.pi 4i r.r"'\.ç.. ' ~ ı.. ıı i w.l.t - ıı...a.. ıı ı-:f' r'"' r=:- y - J ~..r-' -.r-' ı)~ J..llj) T. (.;. o i' u).j~l.)~w ı..!..:-" J y.a.ıı ı)l5..w,._; _ra:ji J Loi ~')~1 ~ J c.r'l:ji 0-" J_r.AJI.J J..a-> J, ~~~ J Lo.:i.i.ı Lolol ~1 (01_r.~..illL.JI ö.4>- ı:_ııs:;,~ JJ.ı..o')~ I~IJ,4:>-~ J.ı.:;4~ IJJ..O:.IJ 'A.: YL :YI ~L;. ~~ t.ş~ if" ıjis:;,ls_r>-i ~1.1. Jl ~ ~~(~ y.a.ll J}JI)4:y_;JI.. I.;J Lo~~ J 4:.J~WI J'öfL!ıiJ ~Lo if':>l:yi "':-' }<-JI J 4:.J~Wü,~Lo J...;~;;,.iJ ~':>\5JI ~1.1. t_? ~.; J'4:~i ~L;. Jl_rJI J 4:.J~WI J'4:~;Lo...;~;;,.i ~1..:...jl5 ~~~ 0i..IS;: k.,~ı _;~ı.;~w ı..!..:-".. ı) J Jı.,;4 ~ ı~ ı ~~J L.a.:i 1~ ~_,,4;:-~IJ 4:..-11 ~i "':-'.JL:... ~ ~J 4.:>J)I A.::_;:ll öjjl)l ~~~ "~ ~ı J n<.;. t \'1'-.::.ı)t.ŞJAI t.ş)..,a.;\lı.;:jwi _,;. _;>T '-:?~ı~ Jy ~ J, TT W::;... ı:.ıı~ J 0ıfi J ~ı.ı.. 0-" rj.glo j.. W>- 0-" r.s if.b:-v.. ı_;..;.ıı c.r'jj\.1 <.J"' 'i\ W~ _r.~ 'T.1 <cj~,..;_, J~ '0:::!JW.l ~ı )~ '\ŞJ~ Lf">" )ı.1.f> /.:..r.:--'::l. ')ı '-:-"'1.1_. _);;ı ".'l'~f-'i'a '0:"\Jı.:.;-- "'-':- ;>-i J...W.,.:ı~,..;_,J~,..;_,\; r.k-jı )~-J--Wı ır. \lı (.;->'-"/~1.:ıL,ç.i _)2;1 '~.\ii-\o~/~ 'i\~a'i'/j<>if '1'..ıJJ '\Ş~ı~ı ~..;~ı.uıı..!.f>.:r. e:il..> </-i.:r. _;~Wı..!.f> Y'.;~ı Ji.;~ı _;~Wı..!.f> ~ı T vj..:jı ~<~-i~~>- ~ı.:....:.r- ~J.ç J... ~J,_.,433 4.:... ~u ~ı~.ı.;jj,.:ıı..r.ı J.:ı~.:ıi J! 4: ilii.j ~ <.)"'J~J,...:..._;J.. J... ':f'j..:jı ~ 4i ~...o.\>..l.>-i eı...'jı '-:-".i.. J....:ııs.J U_;~,~ı.:r.4 WJ~ı <Ş~ı~ı ~.:r. ~..~...>.../:\.4Wı..:;..ll,k ~ J ~_;_);;ı,..;_,ı..,.ft-f '<.J"' 'i' ~AI/J<>I f 'I<J}~ı ~ı <cj~..:;..j~ <:f._rlı ":"L:5::Jı )~'J..r"j J...>i jı_,.;..ı... Y.i '\ŞJ~ı <Ş_;La.i\Jı J:lh.lı.:r. ~.:r..uıı.1.f>.:r. J...>i.:r...4>...4.:r. J...>i "..4>...4 ~\.,.. Y.iy.:ıt...ıJı.Jr.-".:r...~...>....:r. Lf">" )ı..l.f> J'c:::!~ı J,ı:-L...!.:r. ~ı.:r...4>...4 : r+" TT "'.J_r.,.:r..uıı..l.f>.:r...~...>...y#L...'Jı.?-: Y.i.J'~_r.lı <.)"'t.,...ıı.:r. _)~.J' ":"~.:r..?-: Y.i.J'<).o )ı.:ıl...,.;jı.:r.._);.:r..l.>-i.:r...4>...4j<<ş~ı ~_;.:r. ~ıj'":"l:ajı.?-: J.,iy<Ş_,_.<lı -~ı

11 (;,, ( ~. 't.f:... ~. 2-.~.t~ ~ ' ' 5 :.-( ~ '..,. ~ Ç: Ç 'ı:-<. v ı;; - 'tr Ç: C r ~... ~. [{ ~,":. 'b ~ {, ~ ~ ~ t t ~..c; - ~... t l {".ç:,p - ~ t 1 t.~ t ~ ~ l Ç: l... - Cı.~.(_ 'ı 'l_ [ 1!. - ~ ~ ~. t '-. y' c.... ~ t= I.ç: ( Ç",_ - ':.:. la.!;, Ç: '!:: rı '-.f \. 1: ~ ~ - ~ l :c. l ~ - ~ ~ '~~ ~. t,[ i ~ [ ~ [ " ç ~. ~:.r (. ~ l ~ ~. - ı.. ~ \ı. V\ y - { ti... J. {i LE~ (" - r- " L.ı:- - ~ +.. "\,.. ı:- - " ~ l:' ). '(- -~ c:-.c,ç ~ ti,.. ~ ~ ~ -.L: ~ "\, ç,, c;;.1!' ~ ~ ~. ı;,.( (;,, f :ı_; [. [. 't. ç t '-: ~ 1, ~ ~ t; \ \ l t ~ ~ [. \. l ~ [. t ~ ~! ~ \. t.: ez c;; - ~ ~ ı. 'r,:- ~ t 1 \ ~ - c. t ı;: L '!:::-t ı;: ~ -.~: t! ~ T..:. ı:- c..c:- "' ~ ı;, - 't" l_ ~ ~ r. ~ [:.c:-" ".~-:' ~ ~ <;i c. S::=.c:- '-ı. r F ~ f. c. l J!:::. \ı t: L ~ ı... l;- (" ~ ::.c: (: f l.t. "'. f. l. 't.. f'. r " ~ fl. ı;.. \ b 0: t ~ ~ ç( ~+.c. -.., E:E"'c,_l f. "' 1... ı;: N ll z - ~ V c. ~ 9 -.L: ~ - L ~ - "' - ı;- - '"1.. J ~ - { ~. t ~ ~ 1: ~ { ti,.. ~ ~. '\. 1: [ ~. l c;;.r [ '[ ~ ı '\. ~ 1.. t G.. - c. Ç;: ~ ~.. ~ - 1, (o t V\ f " \. c;; V\ c;; " J l J. 1. 'i"' ): ;:- S:- f t ' ~ - 1 ~ ' ~ ~!... t l ~ c;;... ~ ~ s; lı~ ~ l ~ ~ c l. t t l. ı;...f.. t 't - ~-. ~ -!;- - 't "' r:=.t. r fl & ı ~ r....ç.. ı- r- v l "', \. ı... ~ t..l..'t',c 1' ~ ~.c:- ~. ~ y_ ll. [ (: la - f. l z: c. ~. f. ~.: f. ~ Ci.. ~ ~ ~ r Ç;: [ : ~ f ~~ ~ '\., r.f:. ( o~.l;" (;; '-t_ 't "' v <, L - 'l!: t1 ~. ~.f ';l..!::,.( ~ ~ ~ f \ ı;_ t ~ L L ~.t: -._ _, - h - li>o r. h "' L ~ "' y "' ı.l." V\ y!:= L.ç.. ~ f: ç ı-; t:. l 1. E 1_ - t. ~.1!~ ~ f ~ - G-. - ~ k C' ç t."' :f r... \- c;; ~ ~. { ~.\ı t ( ~ - t ı t!'.:. C "'!-: L ' - ~ ~,...!:.C.1!' c.. G-. 1 ~ C. - ~ ~ 't... " ~ ı l> "' (! L ~- " Ci. E - ı: ti... c "' : ~ ~ ~. 1 t'.r;: E. J. ~ c;; :~ L 'v 1 f- -., çf-l-~ ti,...ç.. t:.(- ~.,.. ~ 1 t ~ c;; ~ t ~.r. ~; '[ \.. \1 ~.ı_ - - ı!. \-..ı:- 1)\ -"' ~.. "\,.. ıt' "' ~ -. ~ t t f :f t: ~ r. ~f ~ - ~!.::. ' ~ = "' "' - 1 -

12 .)ls:; <tş.:ıl~l ~1 ~.:ı~.j.r/=-._;~.;.;...\;ı.. '1 w.)ls' J'~ ı.$. i ~.. l.,ajjl 0! rs- 0! ~ 0!.M.>-i tş~i u--l>ji 0 _;JI ~ ~.:ıl~l r-+"~i j) 0A...Wl ~ (J.J V"'~l ~ 4.iQ.; <tş.:ıl~l ~1 0!1<r)JI Y.i'(..ıı>i \ o..:;.,)~l '-7'~1 P.Jfi TO.ıiJJ tş.:ıl~l.ı,;.ç. c5j.jj'.. kk.jij.. ~ı..;:ı. 'S! C?""'iJ ~1 ~...J\.j.r? - ~.rjij ~..Wl ~~.. ~1,y- }2JI...; ~ - ~1..:.>\.. l.isjj.:ıl~ r+".)ls:;,~._;~;;...\;ı 4...\1.) ~l ~ J.:ıl~ Jl <.)"".Jl;.:ı~ (.rj~.) ~~.. }._,k.ll TA._jwl..ıJ\ J TV._jl::... j_,;ji J' T 1 if j)_,;ji :.:ıı~ ~ 4$JWı r~r (.r.j.r/=- 4J.Jl5 ~.:ı..wi ~ ~.J ~ J'~l 0A 4.1.)j.W.:ıl~ ~ 4$JWI.;..;LS'.:r...ı....:r...ı....:r. J.)WI ~,~1.: :1 <)~1 _r>ly.jl.j,wfo.)ijj..ı. C:'->L; <i~; _)2;1 '' ~,_,.b-jl c.l:a.ii ~ J_,::S".ıJI ~,..ı..., _,i ı:r..ıji if"-' ~1..,?_;ll.Li)1 <li.:r. ı--ll...:.r..uıl ~. n ı/ 1 'i 1 rı <ır/-"' 1 t 1 r,~t:.jı ~ı '.r"'-"';~ı,.:ı":>~; ~ı.j c:_j.pi.j _r.:jl.j 4.<-L;k.l.l <.Ş)I j.<>i ~'<:<"'j)_,;ji _?.,. _,i,..ı...,..:.r. ı.rr..:.r...ı... {-">f r.:..ı)<,f"j)_,;jl ~_,i: ı*-"' " 4.)! if~.:ıi ~.ı...aaji ~J'JI_,..l4 wl:.::.. YI ~lsj 4.)! ~~ y4-! <)y.j.)ijj..ı. J! J;-J '~.J _)2;1.rvt/r~l.: :1 <) ~1 f>ly.jl<li)l..:.r.l,nv/r.)ijj..ı_ (:>_;L; ~) <) pl<ö_r <f _;S"i j,,.jl:.:j<.:..ı.j~'ı.i_,ji..ul)l ).),._,...~.JL:.-!...,_, <.Şjl.r-=Jl Jı.,.,,! _,i/.4a.öji.:..ıl4.:1. \ f o<.)"" 'i\ 'la\/-"' T, \ f \.ıj.j <<.Ş~I...UI ~.,;i <_,-W:-.J J. J.;- J. ~1{-"'frl.:..ı)<.Ş~I...UI ~.,;i :ı*-"' TV uıi '1*-"lsJ Jy.J wt:.::..yi w<) t/..j d.jj..ı. J! j>-j ~.;ı..ı..jı.ı...aajı Jy.Jl:...j~ ~ <VA/ A.)IJJ..ı_ (:>_;l; <) ~ _; _}2;1<~1...Wl <) <.Ş.Jw.JI ~ (._,..;..J'~~i.J ~ <./-i Jl:>-i JIJ)I c!_r :...,l:5ji J..ı...a..'~~..:.r.l /~1.: :1 <) r:-l.rji c::_l;. 1 1 ı/ T ~ı _r>l_r:jl, 1 t - 1 r '-'"" / Jl J;-J ~.:ıwı..~.ı.ıjy.;wı.uı,~ı..:.r. J.;-.:r...ı...:(... tva.:..ı).;wı.ıjı.uıı ~_,i :ı*-"' " öli.j ~ Jl_,..l4 wı:.::.. yı ~tsj.,ıı ~ı.j'<.şj.j..wı.j <.?~'.uıı ~ <.Ş] ı ıjs- J..;;.J.)IJJ..ı. )l..\2:.li.j..ul.j)i y...wl (!) <) r-swi ~.J,<.ŞJ.ı.:.s:ll _;Ü}l öi...aaji ':f"'lö ~ J 1 J'<.Ş~I.:r. r-:ıfll ~ ~ <li ilo~l/ '-:"'L.iYI <) ~; )2;1.J)J11.:ıll.,>Jı.JL...J'.:ıl_;ıı '-;-!._;. <) <..::.ıj~' ~~ ~~ ).)<<.Ş.)JJl:Jl ~ ~ ~J r-:ı...\.öj'(-"'oıt.:..ı).jl...-jl ~~ J_ra:..o 'u ı /T,f \ '\AA-..1'> \ f A <.h YI ~ı,.:ıl:.:] 'c:_j.pi.j _r.:jij c:;b1j.:ıl::,jı Jb e;bji i _r~...,.:ıl:.:].nrfr,~l.)l...ll..:.r.l/._,..ı>~.r Jl:>-i <i._,..ı>lll.:..ıij..ı...:.,nf<ı <.Şj.r:JI..:.r./ ~ı

13 ı) ~Wl il.! T\.~no..:ı)ı_Şft-!"':11 _?.-.. Y.i r+-" c:.ıts:;,~ı ~1 ı).:>~ _;l.. k.;i ır J )5 ~~"-!~..!lll. ~.lo ı) ~ J ~ c:.ıl.:..;.l~ AJ! j~ c)\s,~lıj J c:.ıy-~1 J c)_r.ili_;jij c:.ı~l_rll r+-" c)ls:;,~j<.o J ü_r.. ifjl.)'i r-lwi ~.4.11 _;L!.;:;I _;L:,..jl ı) ~,.l.,.:üji.ı.) y i...~.ç. c) ls.ı.; J '' c).. r-u\.;..ji J c) _r.-!j.j"':ji ~,.L,.:üll r;_jf-j "-! ~'J8 "-!~i.jl:s'j ı.ş.*-"':11..:.ıy ~J JI_rll ı) ~Wl t_t.;;)'.ı.ju. YJ Jl.rl~..!llı.. ~.lo ~ ~ ı.;.ij ~L:Jı ~.lo ır r.r? Jı '-:-'~_,ll ~ ~Wl ~ Iyi ı:r-lji ır J t''_;~ij 4-..l;)l ~i t.y'l:.ll.j,~ı J LS..fill ı) ('+".:ii. J ~ı) ~Wl ~~Wl '\...eıt n..:ı)ı_ş.:>i~i Wl~ c)~\:5 WJ'(...WI Jyi)Jy"':ll ı) "ö,:,\.;)'1"'-:-'l:s 4i.J J't_J_;..II ı)"~\"'-:-'\::5.:i.o~ ~1 J ~Wl.bLJ"':ll ı)~~ ö~..:...ils.:>1~ c:.ıi ~~ ~ Lı ı..j;> _r-.:>~ 4::1! _;UI ~~ _;~ J.. ~ ~ _,.:.:;ıj ~ ~ı..w,~ı.ljı ~ır ~ı d.. Li.SJı ~ '-:-'~'.:} <.r ~ <1-\]_, '... 4 ıy ~ ~.),;....J.,,~ ~ ~ cr. ;;\;...l.ı_j Jl0 e~w. cr..uıl ~ cr...4><.-o " '-:-'\.:5 _,.j _)All.)ı:-., )! '-:-'\.:5 (~1 ~ cr. ':ı')(~l _, _r.:s:ji)cr.~l ı.!'"' _r. <S.r"...A:JT::.!I ~L_, 4.s::...)ı:- 4-::..Lo..ll J.a.9 '-:-'\.:5-' 4.;lill ~...:;..~[ ~L_, 4-::..Lo..ll J'>i t_k:-! '-:-'\.:5-' Jy'JI.~L ~i _r.s. ~ ~.ı:s...:;.l.. JL.'ıl '-:-'\.:5-' Jl_,...ll '-:-'\.:5 :~.),;... cr.j'j.wı_, JS':ı'.UI_, '-:-'l.r:ji.:r.jji.;y r-'..r.! ~Wl ilo';:/lu.,...,..lji Cıl,Yi 4.;J""" J ~.LJI <::_4JJI ~1 ~.} J )iü! ~1 _;~.,,eıl:;:ji.:r.jji ~ cr. eı_,..t... ~.J U.;.,,.,s:ıwı Cıy) cr.~...;_,~! \O\-\ O 1 d''\\ ~~i/_r.l t IV,J_,'J! ~~ <CJl:..:]<...:;...J_r-;'~1 y)l_r.jl.k..._, 'JI '-:-' _;.JI_,,L,l\... '-:-' _;.JI ~'JI '-:-' _;..jl)~ '-:-' _;.JI J_,_, Jl ~ Cı.r.ı..JLM.ll r J! ~).ji.j"" }.1 r-"lill Y.i.J ~ 'Jı_, -ş~! ~.T!i._r.lJ..i\JI J'>i er...l (~ y.)_, 'Jı '-:-' _;.JI Y.i.J '-:-'')\;:JI cr. r-"lill Y.j.J.;ı...ıjAJI ~ Y.i.J <.Ş.*-'Jı F.-.T!i : ~i r+-'.j'()i_r.jl '-:-' }'- Cıl.r" _, cr.'.j <.Ş.ll~l..,..L:.-Jı j!i.j (~y J 4-::..Lo)"-!,~1 J;...-ı.l..i'ıl ~cr. _rs' j!i.j.;l.aa.ll cr. ~ı r.d-_, ~~..4><.-o j!i_, -ş~ı ~ j!i_, ~ 'Jı..4><.-o j!i_, _,ı..ı.:....,;- cr. ı_, i w. T o i d',.;:ı w ı Cı y) cr.! / ~.LJI Cıl,Yi 4.; J"" <.} ~.LJI <::_4JJI ~1 ~.} )'ül r 1,~..:;..W.r"'-' Jl J>-.) ~ _,,~ ~,.;:ıwı ~wı,..4><.-o Y.i'~ cr. Js' cr. '-:-'t... }ı ~ _, _,.,. rt ~.;b...:;..l_,_r.:..,~ _,.~..>-i ~'v""lf- ~lili/...1jwi ~_,z _,.!l)..lo..ll ~.}' ~.} J )iü! -n 1 Cıy) cr.ıf ~.LJI <::,4JJI <i~o-i~ 1/T.l:::],~l_,k,,;:.oıı ~.;b.j'cıl:..:j...:;...j.;::;'ö~l. 1 i~- 1 ia d'' <.Şjl_r..}l Jb...[.T!i/.4AAJI...:;..LA:k )'ül_,, T it

14 "<~fvfı..:..ı)c.r--l:ji..y)i Y.i r+" ı)~,l,ı,..r.f-j _ru rf 4.;.;l:... J'0::::: UL;.., J ~...Gi ıj~,_;:ıwı ~.Wl._) ~1 ı..:..ı~j.<ji '-:-'-"""L, Y'J'~J LJ...:.. ~~~ Jj lş.ui J... J.r"\ıı 1l5:.:-i -i J_ra.4Jı rls:.:-1 J ~~.. ~:ırı"'-:"l::5'"t1 _,.Jı cr- -i ~ı".ı.~:..o ~i if J>.~,~l J ~1..l..aA: ~l...t.i..: ~ <~o '1' )ı.?_,k}ji ~Y.i L.a.:i r+" ıj\5 ~ j.,- lşjji (~O fiı..:..ı)~_,ji 0: ~ Y.j J,rı~I.WI J t_lq...,\11 ı...ıi1:.;... rf ~Us. J ':1'':>~1 ~.Wl._) 4i~y J'4:)-MJ 4.;.;l:... if ~ı...li..: -i~ ~~ Lk L.a.:i :ı Jl!..Jı J::::... ıjs- 4:..- r-:>~ıj.ı..iıi.~ı '-?".)~ -i.r.:?.)~ 4-l ö.;~ ~~ rf {'"'""' lyj 1 J' lşj.., _;JI e:::r-._) ı.,?~ J> \lı ; ~ J' tb _,.JI e:::r-._) ~h _r=j 1. r "_r.:s Lı> _d-j ı:.ıt;j ı i ls:.:-i J, {'"'""'ı _,AJI j~l J[ J>-.).J'~,A _;:.-.1 <ı_rl..li'j~ ~~ J[ ~ <~l,ji <.J.J.lı,... Ll....<b;.. Ll..J~ :.Y'.J rr.j ~.ı<ı_rl..li'j~ ~Wl t:='.jl5<ı_rl..li'ji.~ ı:,r _? ~.le._) ' '<.!".).).ı~~.)l..li.:.ı.w... Ll..1...:>-i ~1/~1 cf'' \~V._r> c4j.li,a A/r.!.\)..ı...JI ~ _;:~.} ci _)2;1,..1.)~ i j>- 0~ ı:_r,;\.,>i ci '-:-"'JJI..:..ol,;..i...;.W /r 'i\ '\AA - -"' \ f A,.Jl;J<..::..>.J..d.,;.)Lo,;b/ <)L-l;JI ~_;Wl.n f/r <..::..>-.)<.Jl;J<..::..>.J,r.;,~1 ~l,;b<(-">1 A'\..::..>)~I.)L...JI.:r.l/'-:""'~ ı:,r U.~ J~ ~ ;;_;,_,1)o o~ ı_rl..li'j~ \..:.;, ~..li,; </-i Ll.~.._j f'...j _?.., ~i._?..:,.j..l:)_,ji Ll..,w... rı...;,;;, 4-::Jl J.,...:.Jl5.ı...J')\>JI JL.. ~..i>-i, d.h...j..r-! ~l,ji..l,;l_,ji ~i ":f""üll ~.J ı_rl..li'ji.)j~..!.:"-" <.1-i.J J,:...ll ~1.:r.l.ı ~L:..ll _?..,</-i..j.:.ç....;,;;, ö~l.ı.)l..ü.: y...)'..ı jl.:~-i, 4:... e-'--'~. rvr-rv 1...r''.:.ı y-).:r.l/'-:""'..i..ji c4jji ci ~.} )2;1 ~L:..ll Wi ı:,r \"""' _r.?.ı <)~ _r.ji.j. _;.,..,.J. )b J[ ~<~)b.ji </-_rj! Ll..W... Ll..1...:>-i Ll..ı.lll..J.:->- Ll..,W... Ll..uıl..J.:->- Ll..,W... ro J[ ~~ci j>-,; yo~ J:::i. ci ~~.Y'..::..>_n.l;<~ \..:.;y-">f'\a L ;;_ı ~ J.Jy...:.ı)>JI Ll...1.)1.,. ~.J.Jl5,,_;~1.ı.)l..li.:.ı..;,.:...).J'U"'..WI, 4u~)ll.ı J.l.:.~,y.b;.\.;,~JL.,)II.)J\,.11 ı:,r _? ı:,r.)1~ e-'.. i')\sji, J_,...,i.ı.ı..ü.ll.ı...:..=..J>Jı, ~1 U"'.J.) ci ~Li d.ö.l_y. J,t...a.:i.l,..J~; '-:-'Y-i Lr.,_)s- :~1 </-i ı:,r.ı ~,;_;:kll Lr.~...J,~I ci..ı::-dl,;4ji..ı.,... Lr..!l,;l;-JI ~1 </-i.1...:>-i Lr. ~.ı ~)1.w... Lr..)1_). <.!",;!_,..<ll </-i U:_,..:.JI ~1 ı:,r.ı.:.ıl>-_). Lr. _?.., </-i ı:_r.ı ~jl_r.ji ör-ji ci,.- </L..,..Ji )~ Lr. <..:...;G :Jbll <1-i--' ~_i:_r.ll ~_?j </-i--',;.)üll..ı.,... Lr. ~1 </-i--' cr-ll ~ _,1 }JI _?.., ~i, '-!"" ):JI.J...ol:- ~i, ~L:..ll _?.., ~i ~ ~JI ı:,r Jl,;t.;.)l..ü.: Jl.)ı_., l.,...ı.:,ç. ~l::.ll JL.. ~i, :i;_ı,jı ci c:-'ı,...:..=..j>jı ~, J_,...,'ıı,.ı..ü.~ı r..j.:.ç. <.)"'.J..ı.; ~.)'lı,.w...ıı ı:.r r.r.?.ı.rva-rv'\...r'' c4.ı.ll _)2;1 r.r.f:-.ı.':jy. ı:_r.:,ıl::..ıiih Wi._)... ijisji, J_,...,'Jı,...JJ\i...JI

15 :.)ı~ t.i ~L!.lı r~t ~ _,~wı j ~~ ~.wı t.i lt-ll.>~ı (:ı..->'_,:1.! wı_,.. 0l5 L.. J~ ı..k J _?J.; ~\1.:JI 4...>..WI J)l>. ~ ~.Wl _r:j ö~..r') ~\ \.k J ~L:ll.:.ı~..l9 J Ji *~l..:;..jl5.,.ı_,...,~l..b.ll 4s> _rll ~I_,.J(~ ta o.:.ı)"..!.ll.ji rl.12.i"_r_j)l ı.,i..:..;i.jll ~1 J~l)~~ 'lll.:.ıl:-:lji ~ _r. J'L5_;>-i ~lk ~l \.jl;.>-i ~1 4.:S:J J '~ ~t:; 4J 0l5..w <.:.ıl.:-).h.ll ~~Wl (... J ~J ö~ ı:r-..ui J JyAJI 41L J::-i ~ ~ 0~,~\.:Wl.. ı.)'j ~1 ~l.)j-6; j ~.Wl...J).. ~ı ~ 4;.- ~~l.)\~.,.w;; j) ~ J'.. f>ls:ll ~ yj~i ~ j J-'"""'\lı ~j.w.ıı ~.>P ~t:;.ı3i ~._;::-,...;L.. j.,.w;, j) y.)\~ JA.; n(~ t i.:.ı)~l_;... 'lll..ı...\.:- yi ~L:..ll ~ ~l ~ı J'~ c_;.ı ~L:..Jı.T.)) 0)~ dtıı 0l5j.ı..aA.::.. ~~ <\...>.),) ~ 0l5 ~...;_;.LS.rv~L:..ll ~.Wl J ~ ~W_;....:;..j~,.~ J ~.Wl 4...li.> )t_t:;...a.ll ı:r.l 4i r-+-" J <"\~to.:.ı)l.ş,).>jwi ~~ yi 0L.. )1 1-k J ~~.:.ıli:...a..ji '-:-"""L,..'~ rli...ll r':>\sjij.w.ll ı.j::: C"~\,~W;; j)...1.:>-i r\ ~t VV.:.ı.1>-i ı <~t n.:.ı)l.şjwi.uıl ~yi r~\11.,.':j_y. ~\.=:- ~l ~ J,~.Wl J ~~ ~1 ).l<..;:j _,.JI U... y. JLS,_r!.j<(ıJ-.ıJI Jl..::-)ı.ŞJ.:....'\11 r->" )1.)~/ ~L:..II..;:J~ ~ _;.j _)2;1 n.t -n/1 'i'o.av/""'' 1 t v.k,.jl:.;j,..;:j_,~,~ı ı.s.l.)s- ~L:.JI W <.)"J..ı.;.!.ı..l.:>-.Y'J 4:,]) i.ıj d~,)_yj'ı.)::-:1_;..-,~.ıj_,,-4.>-j.:;:..l..;...:;:.m.>-i rv ~1_, ci_,..1.:>-_,i _;l..o ı.?- r-lj4 '1 _,.;...:...,.ll~ i ı.; i..ı._? ).ıji ("""Wl..s. i.)s- ~.J4j.rJI.:;:.:r--=-JI.)s-~ J'.j_;...ll c?''-:-"'.wi.j ~1 4.'i\..i:...a.. <.r".ii_,..ji_,.!l_,.lji...ı.;s. """~ ~-' :i...~)i,y[ c\;fc.s.r.>ji ~L:..II..;:Jli:kJiyH'O-\rr/ O.)l~ t:'..j\.j ~_;-i _)2;1 -i~_; _)2;1,._wı J_,...,i 'i~)/1 _, C:_j_,.::)l_, _r..:ji _, :i.ç.~ fi"""'s?"l.:.hll.)r>'-"'_,.ji.ı...;... CI:A.ll ~ ~,~1.:r..ıJI.'lt-'I\ /t<tao-y'\v /o 'i\o.o.t/-"'t<\t Ir.k '.r""''ö~l.j _);;l,".:r..ıji_, t,;.ıji ":".)l"y"~lb.lji ik.-\11":4.i\..i:...a.. <.r"'ı.şr-;ji...-"wl''-:-::"".:;:.ı...;....:;:.)s- n. T V-T '1/T ı.ş_,:...\11 _);;lyt Ao-T W fo,...a; _;.J...aA.ll ~~ ~ _} '-;-"'.Wl.~.,J; _;l:5 I)Li _,d~ ~Ui.:JI :i..._;..ı...l4..r:i.),,pl~l..~.:>-1_,]1 ~.:;:.ı...;...:;:..ı.;..ji ~ "' ~L:..II..;:Jli:JJI ~ _;.j _)2;1...JJ\;JI.j Joıs:.!l _,,..Wl.j JoL:..II:o\.iW _;.. <.r".~l:..ii ~L, j.j.t -n/t ı.ş_,:...'ji/~l:..ii..;:j~ _};;l..ı <IAO.-IAA/Irt<t-ITT/o ~1.:;:1/c.S.r.>JI ~1/c.S.r.>JI..;:Jli:JJI _)2;1,~1.,Wl <ı.ş-ll~l ı.ş..ıl...iz::.ll.ı...;....:;:.m.>-1.:;:.ıııl ~.:;:.ı...;...,.. \TT/\ ı.ş_,:... \11/~L.:..il..;:J~ _)2;1 y \ot-\ ot/ t

16 ('"f-"i _,..).>-,!T _,t.~ıı ~~~.. ~ l..r" _r.s ~t:...i -"".J, ı' ~~u.~ı l..r".ı.ilı j.. ~ if ö).. ::;~Jı ~LS..12;,..')\.;.J'.? r.r.?.j,ır(~tvic.::.>)<.şjl~l Jı...ı Y.i ;(..)Wl.. yl...,\11 ~~1~1 ~~ Jl ~ )p)i.j ~i.j Jl_r-\11 ~ ~~~ '7'~1 1.! ~1.. ı.j.ı Lı ~~.J.r"'-".J (..)"""'_,ı.; ~~ (J" 4-:lltf-..l91.J :ö~, ~ ~wı r~r (J"..ııl ~ Y.i r+-" iy\9\11 l..r" _r.5 ~~~ ı) 4-::Jl.ı~l ö_;aji ı) ~Wl l..r" ~1 (J" ıjls.j,ıo~j..ji ı)~ c..::.ıli.ly ~\_.,:, y.ı.i\..j ı) ~Wl~ (~t ic.::.>)..l.o\.;....ıl:s' ıj~i..~>i 11 ( ~tv..:.ı)~ Y.i U:_rll ö_;aji..:.lli ı)~~.ıl:s'.j ~Wl ıj~i.j c..::.ıi.. I_;JI ~ ewi <.Ş~I~I 1 \~taac..::.ı)~l ~ '-li J-..5.ıl;..,~Wl. 4:~1 is" Y.k- JI_r-\lı ~ l..r" r y::i-5 lyls ~~~ ı) ~Wl y.ı..wi.j ~.Wl -~I..L..J ~l_r-i.j ~l)i if )2.:.li...J_,..a: ~t; 0-.J.ıı <f).ıji ı-wl _,i _,._pı..w....:r. ~~ J'~l _?..._,ı :r+" "..;..~\ _,.lö;l J' ~ 1/r.)\~ (:'.)-'.j.:...::-_; _,.lö;l <<.Şjl_r-..!1 JL-...J _,ı '<.?.)\~\ ~~ :r+" t'. \ot-\ oy /t?.1/ı,.s_;:.s:ll :ı.r"ıj w '-:--"'.LJI.j ö_r.?..:;li.j_;..,jl-...j <:1-ı ~...;J~"<.?.)4fjJ.r-<JI...O...Y-.:r. Js'.:r. ~l_r.! tr!'"="" )\..Lf-/~L:..ll..;..1..0:-k _,.lö;l J,y 01-n o-\ o/t?.lfı.s.;:.s:ll ~L:..ll..:.>1..0:-k _,.lö;i.lo'%j 'i\ ~AV /-A \' \ t V.1,.:,ıl:..:],._;., J~'~l ~1 Jb<..:.> yji Y- Jl.S ~'(<f..ıji J~)<.Ş_,:... \11.A-V/T _r. j.<ji 0-" ~Wl a...:.ll.j.ı.:jj ~ LS,~..ı.;\11 J'<.Ş~I ~~ JJ ~ l.s'<.şj~i <<.Şjl_r-..!1 ".JJ\11 c.} t:'~l ~'i ywi ~ c.}..;..la.:..,a...j '<.?.)\~\.ı.ııl..lf- _,ı 0\JJ" ıf. Js' ı.y...ı..l>.:r. ~1 to c.}.:...::-.} _,.lö;l...wl JJ...,jJ..:.r...ıJI J.r"i VJ.}..f-JI V.JJ?. ZL.,..,) 0-" i_,..; '-:--"'.LJI. n <..1"'''-:"'I.:SJI Jb'J J" j..}z-!ji ı.:r.~ /~Wl..:.>1..0:-k _r:::.;-... jıl.,qj J''-:--"'.LJI V yjı~l c...r"j.jj:..:ili.ly 0-",~4]1..w....:r...ı...,..\.:r. c..r-:?.:r. J}WI..Lf' ". o 1-o Y <..1"',~JL.. )ll ;.ıs::..:..., 4 ~,~ <:1-\ ıf. :1/~WI..:.>1..0:-k.j.:...::-.} _,.lö;l...ı...,...\ ıf. :1/ ~Wl..:.>1..0:-k.:...::-.}c.} _,.lö;l.o~j'~i if ~_}.o.:,ıis,j:_j>ji..lf' ıf. '-:"'LA _,ll..lf- <f..ı.ui JjJ tv.0\'("<..1"''~<:1-\

17 :.)1~ ~ ~~~)'1 ~ı i~i 0-" ı.ş}.:.ıi ~ 4...ol.:>- y4._r.lı d.k.u~ 0_.ı_,A-:-:.)ı~~ ;;_?Jı.~ J~ ~ı 0\S ~ jı_?.ı bi ~ı..)'ı ~ ~r"t...:.ıyı~.:.ı~.r.jı.:.ıts:.9d~ ~ r~~ (..)""~ı 0.. lil.:>-.. ı_;.:...,ı J ~ 0-" ~ J.lii d_; L::>-':J ı elli ~\S-'' '-:f'"" L:-J ı (.)"" 0\Sy~?I.:J)'ı ~ı_, Wı ~lkjı 0-:::..:..ıi.;')Wı ;;..ı;... ~lkjı ~l5:.9,4.\:w~ ~ ('"+".:ia_. _.ı,~\..)'ı t_:l!... ti" 1 "(~t \i..:..ı)~ı ~ı o_;ajı o~~ ('"+"~i j) d.k.uı ı.5jj ~.r--o ;(.,J5 '-:-""'"~..,:..:.ı\s ~~ı ö-4s-.gw y J,J~ ı_,.ı...i<i.lı_, i ')IS:Jı :ü J.) J.l; ~ ~ ı\ ~tn..:..ı)~_rj ı ~rj ı.~ ~i (.)"" 0\S _,,~ı 4-_r.lı ö _?.)ı~ ı:.r.::? ~ı ~ -4-" ~ J.!)Jı U""~ı 0.. lil.:>-.j ~.:.ıi ~ "-!Y. 0. ~JJı :i.,.\.ç.)ı.ı.:j!..:,.ı,)\.ç.,\.ç._;~ 4.)i ~_rlı ~_r.jı ıj\s J'(..AUV-~n )o.)j~ (.)"" _,,o.:.ı_,:.q.jı eji ~ ~ öfi..:..ıwy.j..ı <~ı).~t::...i ;;ı.;_, ~ ~l.kl.l ~_r.jı_, ~ı "-!~t::...i ~ ~lkjı ~ _; o'<~ tl..:..ı)'-:f'"" _,klı.)=:- Y.i ~i ~W> ~_;~ı ~ı ~ 4r 0-;::l:S ~,.:,ı_,:.q.jı ~ ~ ;;_r.s..:..ıwy.j ~\S_,,~_rlı ~ ~~)-; ı)s:._j.ı)\.bj.f. ":-'fl Jl ~ J-.ao ~ <_d.f..ı.,....f... ı)l...:ji.j. ~.f. ~!A ~J <~ ~J <~~Cı~.~Wl 1..4i..k...IY. LL....Jl5 o~i.:ı'j <.~l.:r.~..j~_j (.ull.:ı~i.)2;1 <.1.:-WI) <./" ~1 ö~l.:,s:j.ı.~)...ji_ı <(?.)l~l.ı <(?~1 :!.p _,r;,ı W ~. 1-rr/1 J--WI Lr-"'Jı ~/~1.:ı~i _,J2;ı,r-1ıs::ıı <f"' Y' 1 ı.. )lı.:r. r-ı.r.ı.:r. <f"' Y'.:r. ~.:r. ı.f"' Y'.:r. ~ı.:r. ~ r"wı Y.i ''. r '~-r li/a Lr-"'Jı ~/~ı ~1 ~.ı,;;..\..)11 J.jL:..ll t..a.:i \.p_ıt...ı.ij\a.ll JJ.)J..ı.ii_,AJI J.}-:01~ "-ö_ı~l JIL.'JI :!.p '' Lr-"'11 ~/~1.:ı~'i<~;.).)2;1 J..WI_,.,.L..aAJI )_,...,1 <..r' _r.ll.ia:..o _,,...,.JJJI.ı,~ı_, ("="'l_r.l J-'zA]I Y.i ~ ~,~ _rll ~ )1/ ~ _rll JL.i ;;...LO..o _ı<c}-wi '"""'.r.ıı.).>- J.>.l_,.)1~.)! ~ı~ Ll"').l.)~'-"'Ll"'~ J.J_,,t,?'_,.kll ~.:r. ~ı.:r. ~ " <,?'_,.kli.:r.,j.ll ~ _,.}- r.ı'wlkll ~dt':! _,,ı...,..l...: wlkll4...1sj.)_,; y.1.:-wi ~l.ı ~_rll.:r.,j.ll ~.ı J_ı-WI.ı ~L...:./1 _,!2;1<Cıp-l.zll.,;L J...<.l:::>-1..şJJI y-'>wy~.)y *.P:.Ir _r_j_ı.ot-~ ı.j"" '\\~W/-'>1 t \V ö..w.ji _,:,,y.l:><~')\..,,'ji.. ::...\.... IJ..ill _r-..ı.;ji.?..r"lr."'ji ~/t,?'_,.kli

18 JL.;;.;JI ~.)L:>.''JIJ ı..:..ı~ij)i ı) w~ J _;l..a.:=--~1 J \LS:.:.-"JI ~~ WJ ö_;~l..)\~ı}~ -iri\.)~\ ('l.w\1~ ı} 4i.1:2.::--;}ü J,or. 1 LS:.:.-\JIJ.ı_W~ :i,;j4)1 Jl_r-\11 ~ ~Y'...:..,j\5.)\~ 0i JJ\11.r-r-ıı L.r" JJ\Iı ~1 L.r" ~ J <J~ Jl)_f_;JIJ (<l.:y Jl)'-:?'_;lA.ll J (cj"'~i._;:.. I.A.l>-)'-1-_rll ~ ıjls::;,ıj-_ol ou ~ -i~~ J ı.~~ ı ~.:.ıı..s::;,tl.4..,:ı \lı ~ L.r" ~~ &...:..,j\5 w- 'r.r.? c..r".)u\j d)l ~_;JI 0-::: Lo ö~l ö_;.ıijl J')l;:..)\~...:..,j\5 \lg.j,~.wi ~_:;;.; ~.)Y.J Lo y~i.wi ~ ~~,~~~ ~L:.ll L.r" c/jl..~i r-1wi ~~ ~~~ ~~.)\~.:.ı.,s ı..:..ı~ı..u.ı...;. :J!,~Lb ~ L.r" ~J Lo~.)~' c.şfoj if41 ~1_,5 e-'t; L.r" ~1 ı..:..ıl_;.ıijl ı)...:..,j\5 ~IJ ~J\SJI ~\.Wl 0i..!D~'c/JL~I r-1wi _r,rji L.r" 4-;l:JI ö_?:aji J')l;:. L.r" d,k,...jwi.~...is'yyd.:::_;jij ~ cj"')...lo.)\~ :~I.WI0::: J _,.-.)! J.o~l -'\" ı).. ı_,... ~1 '-:"L\11 Jiı..u :i...l_;..ıji ö_? JJI>-.)\~.. ~ r:-1_; c..r".jb.b-~.~1 ~ J'~ if.1>~ ~Lo J'~L, if.1>~ ~ LS_?,~I ı..:..ıjl,a.ll Ji ~1 if ~ı...;.j,~lo if ~L..;.y~L..;. if ~Lo J'~ if ~L..;.y~L..;. if ~ ~1 ıj._;ji öjl,d y~lo if ~ y ~ if ~Lo J'~ı...;. if ~ J'~ ~1}1 ı).)~ )i ı...a.;ir-ji olg.j ıj\5j'c.,f'jl~i r-1wi ~~.)\~.:.ıi ~ ~} 4.1:1.) ~.:.ıi L.r" _?.'i..!d~~..u.lpl y~i.wi..!.lt~ t_~i 0-::: aa.l! if4 :il _;t:jı.) ~ J'~l.b:IJ)J JJ \lı ~'Cki ;;.;~ ı) :JLJI v.b ~.)lrji.:.ıl.:-:j J' ~ 0-::: ~1 ı..:..ıi_);w4 L,l>-..:.Jl:JI ~ y~i.wi Wi 0-::: J.)L;::.o.JI.. l.:..:.l!.~ı.wı..!.lt.. ~ :~1.b:IJ)I:JJ \11 C ~\11..)ı_rıı ~ :Jb eki JL:-Jı ~~ J _?.li.j--wi 0::-" ~1 ~/~1.:ıt.,...\,~ _; J _)0.;1 J.r"' ~1 ö..~; J J)\;.JI J.b ~1 J,~4:)1 ''.\'i'i-\0~/~

19 o\~ tr i..:..ı)ıji~l.;, 0-!.)>- '-li if ~.Wl ~l.:ji lşjl..r.:-=ji Jl:>...l Y.i.b;..i ~~ J ~~ _?:.ı. Y.i r+-- ;s ~~~.ı.;.ç. J.,;..i L.S u.;jı J ~~ lş~ı~ı ~ Jı Y.i ~.w ı ~L.:JılŞjl..r.:-=Jı if.1;..i L.S.? r.r.? J.;~..Jı _?:.ı. Y.i J'lŞ~ı~ı -~.;Jı _;:.ıwı ı..r--l:jı '-:'~\lı J ~ı..l..i.: ~ if ~.w ı _;:ı w ı ~J.j\fı lş)l...jı -1-.r-Jı 0-! _?:.ı. Y.i..ı.>-i c..r-~ı,j.:->" 0-!..~.o.>-i 0-! ;.=:...w... '-~-ij <~o. "..:.ı) lş_j:_r.:.ll J>- 0-! ~ 4.? j '-~i 00 ı.! _;ll ı)l> _,k 0-!1 J'( ~0'\'..:..ı)~l.:JI _;ı.,.wı ~-li J ' 01 (~0..:..ı)~l ~,J"..;Lo j.. ~ 4b:-i if ~ı..l..i.: J y. J _;:ı w ı ı..r--l:jı ~)ı Y.i..ı.>-i lş..;:kjı ~~ '-~i J'~wı rlol 0 \~rvr..:..ı)(.)""j.r" 0-!ı if...wı 4: J.,;..ti,~ı.wı lşjl..r.:-=ji if Jy\11 J...WII.b;..i L.S,~ı ilollş~i.uıl ~-li y~l.:ji ilol ~ 1./-i,J" e---'j,ov (~f ii..:..ı)lş~i~i ~~ _Y' _,>-l ~\..;,if ~...l>ji y~l.:ji.~1.. 1_;31 ~ 1./-i,J" J ~~lş~i J ıjl.;...,l..ı.ll.uıl ı)l5..ili ~I.WI.. ~ 0::: ~ı :ü...a.ll OJ~i ö.;_,5.wi ~Wl ~.ls_;; J y.wi ~.;L.:... ~1 ıj!j J>-y\JI r+-" J.!UI ~ 'f'u; J fv' j.ols:; ~.~i 0::: ~ t>".j ;J..,., ~1.Ji JSj/L.S,~y\SJIJ ~ı.wı ~t 0::: J~~ı.. \;!ll :_;l!lı ~~\lı Jl W-4 <4-.:Jl.;l:..JI)...k..JJI ö_? JYl> ~l..ı..i.: J ~ij ~I.WI e->g ö<-1)..r..~ Jll.:: ıj~ ~i ı...i>'~l;ji,j" _? LA..r..~ ~ı) ~l..:..ı~jwi J.AJI ö~l_ç.l E..J\j'~ _; }2jhjlj:JI ı)>- Y.i ı)\-* Lr. '-:"' _r- Lr. ı)\~l! ~ Lr...4:>-i Lr. ~l_r.l Lr. ~\ or.taa/v/.)1~.n-n~wi..::.>~~j~_;_)ö.;l ''.;;:ı ı ~ -"i.ş_,..:ı ı ~ı..:...t>...jı, J-biA.lı 1t.. )lı, ~..:.r. j_,~..:.r. A..:.r.ı.:.ıt>-_,1..:.r. ~ -~.)\..Lö.;.ll Jb-...1 Y.i/.4-<-<JI..::.>~ _)ö.;\,jlj:ji...rjr..:.r. ~..:.r...4:>-i..:.r..uı\ ~..:.r. ~\ J.,i ~ ". ' 1 ~ t..rp' ~j\~1. Tt of t._f.:-ji/c..s_r:s:.ll ~L:.J\..::.>l<.,kJI ya V- A T /r '-'""'~ <.F"'Uli/!l_,l..ı..JI 0 _; _):.;1 ov

20 ö.. ı; ö~ls-1 J1 ~~ r \lı ~ ı} r \lı J'~ ~~ ':1 ~ J-"i t;j\5 ı..r.!_,...a.; ~ _,Jı LsJ\AJI ~ ~i if'"l_,..jl ~..::.>~~)'1 J..::,l:-:-1-Jl if 0-"""i ö~ij1 ~i if \.;.;...,_;(; ~_,z j ~ J1 ~~ if'.;ıı ~Jl)l dl;,~ı if öj_,12.:..jl.r.? ~1)1 :ijj if j Jl:S?U ö\s...u,~ı..wı dt (>ls-i -:r.: ~ır-ıı if cw ~ 1.J eli~ ~ :4:-o ~ ~ 1.; _r>-l ö _? '-:"'l:jll~ ı} c Wl J'~..ı.; r if ~ L:L.J,~ı J_,; 4:--- ~ )1 ~~..::,l.i..aji if d.l ~i ~ ~ ~~ _?i:_ ~~ '-:"'l.wi J>.i ~i if.ı...a;i ~L:..ll ı} ~i) \... J~ c.şjj..l.a.lllf- ~~ ~i e--'.0i c.ş~ı~ı ~~ if c.?~ı.uıı ~ ~i ~\Alı ~L Jı.; c.şjl.r.-=jl Jı.::...1 Y.i <~l).gj>. j.u~.> -~L:..ll ~ı_;... ':lı..ul>- Y.i Jl.;.. 4-üJı if ~ij if pl J_,; JZ ~ ı.s.?.jl ~L:..ll..::,~ı}~~~~~.~ if'-;-'.}:\...~ ~~'-:"'~ı rl.ı ı:.ıl5j c.?~ı.uıı ~~i ~\Alı ~L :Jı.;,c.?jl.r.-=Jı Jı.::...ı ~~ ~~ if j...:.. _,ı;.; ı -.:..JJ \... JI.A.9(.j::l_;... ':ll)..ul>- ~i ~ı if _)2;i ~i) ~.ı.j\... j ı} ~ ~~ '-:"'~1 i\...1 c.şjj..l.a.ll ~ı Y.l ı)\5j ~ı Jl.; 'oa c.ş~jjl..lll c.şj_;...ll ~~ ~ı Y.ı c.?ı)ı '-:"'k..,..ı r\...1 ~~ ~r-ıı JüyJ>.l J5 ~.ı.l..,a.i,_, ~ l.;.r-= ı}~...ı..::.; ~ı.r. J1 <~>-JJ -.:...Li L.J:.>. c.?..uı ~ J'.. 4-üJı ı} ~ y..ıı r\...1 c.?jl.r.-=jı Jı.::...ı \;~ı ~ If-.,.ij _,Jl Y.i ı)\5 _f]wl c.?fi! \lı _?..: ~i (/ :JI.A.; \...r.- OJL:>i ı} ~l_r _,Jl r'\aji Y.i J.ciJ if J>.i.k: ~ j...:.. ~i ~~~ ı:.ı\5 ~... w ıs. ~ s~ Sı.; ıs. ~s-jj ı.ı::>- w ı..., s~.::-j '-:"'~T ~ij..l.a.!j ~l:-jij ~Ir-ll if.r-= ı) ~i \... ~ 4-..~)IJ ~~ :J~ ~j.d.l_,; Jı ı:.ı~ ~...;~ ~t Jı.,;t ı.i 1_,.41:;>.11~1 ~ ~r_, ~I..!JI \1, Y'J ~J ~f-lj ~ij r'\aji~f- ~ij ~k...)' iıs::.-..\lıj.b _r-:-jl :~.::.-::S 1 '.~ "f.-..._;':}\ d.;y\_; _,...; ~J.>Jlj.w.ıı ~ ifj ~j If- t1yj cu\... \ y t cr''..şjl..r.-=ji Jl;...l Y.i/.4-<.0JI..:..ıt..ö,.k OA FhJıü..UI J ~lyji y ~ J :i:.6 ~w,.:.>ls",... tn L..ıJJ'~I.W.I}I il.)'\ '' _)2;1 J'YH/t J'YYV/t?.1 ı:r-1/c>_,s:ll ~l:ji..:..ıl..ö,.k J' \it-iii/o~\~ (:ı..jl; _)2;1,._:.,\_,J;,W4. r A-il,_r> ~\ Jl/.<..4WI..:..ıLö,J. ~. n ı-n o/ t...o; J.ı... o2 l\?.1 _)2;1 J'' oy.:>...ı>) ı:r. ')1/<::._L::..ıJI _)2;1,.

21 -... > 1... < 1.~ ~ t,(;:' '- 'f (;., I ~ t ( &: ~. -~... r :: ır. J.' ~. t. ~ ~ l,,f ~ 't (\.. ~ ~ ıl." ~... 1!: ~ t ~ ı... \1 ı:- -' c- V\ - ~ c.!ır_ ~.e. ~v...:. t ~,_.._- [:::.ı:- <ı b V\ ~ c.. ~. ~.c;.. f v ':: ~ :( ~ ~ z ~ (\.. ~ :ç l.~ ~ { r +.. J- 1 r. ı ~. t. t ~ t ~. t r;_ ~ ~! k ~ t! f '- ~: ~ ~ - 1: \i 1 'b ~ t [ ~ t i ". ~ <r.-... ~.." t f: : - J (\.. f. -:ı ),{'' [ [ \;. Ç. ~ \.. ~ t '- ıl. ı:...ı: ~ ~ ;v e '(ı [ [ E t ~. C. "'ı..ı:!::::: C - "'ı. ı- - '-" V\ t_ - ", V (;; ' t ~ ~ ". f. - t ı:.. ~ f lr ç.c;.. <ı~ f: f b ~ J ~ ı; - r r /':' l... e - t ~,ı: ıl. ~ Y ' s: ~ 1,...Ç. - - \. f.r. C..-! cı:'\,. t~ _: ~ - ~ ~~'f. ~~~k l "\ı,. - ~ 1 ı.., ı-" y 'll..1>. -U - '- ı -. ~ f'' C,l ~ (;; ~ C. ıl." "Ç C. [,: - ''<> ı,.c. t Ç ;t" -1 - ıl l; C C. '- 1>.1 V\.c;.. ~ lf. t. ~ 1 t;, ç - (;.. '-. ~ - ~ 'ti.[.t_. r ~ tc :t 1; ; ~ t.t ~ E-!: t;..o;- ;~ \ ~. ;~ ~ \: :f ~ l 1-...ç;. [ ~ - [_ - - <ı r- ( - \ (\.. r ~ k L :v f::: ~ ç t c_ ~.(.\!:::::. l f: ~. 1_.c;.... _.. ;. t l 1>. ;::- j:'. r..., f. ) -..: c:;... cı..ç; OoG.. ~ ~.l> Do v ~ ~ ~ \C ;:: ı::: t..( <;t J. ~ ~ c l. ~= c. e: - e r.,t - ~ ~ V\ v ~ --: (1_ ~~ ı ( f" r t.c;.. 'ı.. v v ~~ 1.. f l _ ~ ~ S; v ı;: ~. ıl. c- l '\.. f 1. \. f. ~. r f1. Jf C. 't b - f ~ ( :r. "- (. ~ ;::-t ~ı ~ ~ 1. <ı f:~ C: C. ' ~ V\ - r- r ~ c. - \.. ~ V\ ~ '( ~ t (\,: E ~ ~; f. - [ ~ ıl."~. f i {i <.. r ( V f: (ı ı.~ )17 ç - c; t t - ~. 'l'. [ c r - C.. c. e: 1 ~ li' [ ~ (. 1; E: - - V\ ~.. ( Ç~!t (:. ıl.~~-. E r 1- ~ [. ~ 'b ~ r rı f ıl. z. 1. c. -L!:; ':!! (\.. t' ı~ IL t C' r- - r ~ t:: ~ ~ "-- ~ { f [ Çi - ~.!:::. C. ".c-![ f t r 1:. - V" - ~. fe: 1. -~. t "- c_ ~ - 1 ~ ~ ~~ ~~ <ı pı.t f. [ '1: - '- (\.: 'l t. -.r ~ Ol l'~ ~ ;;. ~ c. ~.r ~ L ~

22 1 ıy-i b~~ ıs; Jj liis ~1 L.tı_);t.:; ~ 0i ~ 1 ıy-i b ::ı)j ~ ~ r-lj ~ ;;JL. ı.)~~~~~ ü..l.a.:; 0i ~ _; ~J wl::o~\.i,ll~~.j r\lı w ~J.~IJJJ~J~~ ::ıl~ ı.) 4uk:- ö::ıls- ''-:-'::ıi ı.) ~ )1 ~~ d)"wi.)i OJ-_;;...AL Lo ~1 ;;JLJI ~ı} ~Li! ı} wl::o~<ıs~i J ıs..r:kji)~i ~ l.ft,..is_y_y ~ _;-: IY.~I W d)"w4 ~ J.!L... l::c)\:;.u ~ r-1 ) ~1,4-:bi vp r ::ı~ r -4~\::...i~J~I._ş~l.uıl ~ Y.i ~\.4.JI LoiJ ~k:-:14 Jl_,._.., :ı ı._ş..r;kji ~~ Y.i ~\.4.JI Ri 'i)\sji,ll 0 :1.jl.;...l..ıJI --4.r..uıl ~~i j:.- ~.J 0\S if Jı.;J '~~if c::=-"ı.; Jl>...l Y.i ı.kj ~~..l:.y ~~ Y.i ~l4.lı Jw ~~ ~ 0i ::ıl) if _rb\.:.- _,;; l.ft,j cjjjjis ~i if '-:-'ı..;, '-:-'Ll ~~ ~ r \11 J_;; L.J.; ~~ '-:-' ~ ıjlo~ if._şjl_r.jl ~~ 4..,\.:.-:J\..w 1 T:L.,o - - ;;jt_. ı ll "l>...l Li JL. '1 Li J..ı.... J ~ ~ LŞJ.r.-' tj. -.f..jy. if -..::..ıwi_;:.ç-4 JUI...; _;:.ç-1 ~,<\:.bi Jl>...l Y.i _?~'.ı.jl ~~ Lo ~ ~ J)..ıJ4.yu, -~ JL.aA;:JI c}_jj ~ Y.i ~~~..Wl )2.:.!1 ~i"-::--!._şjji.y>j ~ ~l:ji 4;:-J ~ ~~ JJl;,j ~. 1 _;_ li...a.ıi:ji 4...\.:.-:JI '1 ol ;.1 ~..o...,.. l>...l i ;;J:;,\1 ~.1:.'(.; "Lul..ıJI 4\ll ~ $'. _,...,...- (j ~ fr'"' ı..! ~..Ll "l>...,l \1 4...\.SJI..::..JA;:j\, 1 _;q ı~. ~ Wl - 1 t.;._.ı..ıjı - Rt;,.ş - (j ~ ~ <..$"' - _;.ç- ı..!...::..ıwi_;:.ç-:11 ~ bjj ~k:-1 ~ ~\.jt.;...l..ıji.uıl ~ 4i J ~L.:..ll._şjl_r.JI Jl>...!4i ~ 0i c}_j J J!-J ~L.:.Jı ~ı. ~ Rt; r ö::ı~ ~ ;;JL ry Jl>...l Y.i J!-J'f-T.. ı_,.. J'f-T 4iJ._;t.;...ı..ıJı.uıı ~ Y.i ıs~t;~l.ft,::ı r- i \.i. 1-k v-:) dj::ı~ ~~ ~ J..ı.:...ı.; J)..ıJI 11...::..ıWI_;.ç-:JI oy:;-jj l.ç.bi J ;;JLJI ~W; kg:.....!>ij J5 vp f. r t o/t~l lc.s?.ji ~L.:.ll uli:k _)2jh4l.O:J~ JW.':ll,....;.; J..J...A.,Ji/ ~"~ w 4:_r.ll u..ka...; J- ı-li 1~1 <,('lll 1r. r 0"\-HV/t.~l cr.:lfc.s?.ji ~L!JI uli:k _j 4Js..:.>1);\;.~\ "

23 -< -' ~ G-. t ı- ~ r ~\ t.. G-. 'l t ~. '- I. ~. 11 I ;: t \.. = ~ = ~ t' t T. t ~.f: ~' ~ s. f= ~ ~ Gı.,. G- ı ~ - t: 'f f s ~, h ~ " ~. t ~. r.: t r E L ~... ~ ~ n - c- ~ l c ı;;... } '.~ 1-.::;- r ~ ~ ~ f= "'ı ~ ~ " ~ ~\ \.o,.~ t <ı: : <E, 0 cr- l.or._ - ~ - ~.!!. 1'..., ~ ~! -.';L ~ c. C:V f ~ ~ ~ : t. c <ı: 'f 1: ~ ~ t ~ ~ -: ~. ~ Cf. [ ~" ~ ~ [ 1. t' C. o 2 - ~ [. cı 1' fl E.l 0' L ~- -: ç 'ı> 1.v ~ ç ı ~ \ C. ' o - ~ 'ı:. C. ~ k Ç. ~ \.,.? {i7 ~ h. c.. ~. oo l - \-;- :t' fo (1 V\ '\> e: " b f1 - L., ~. - \. ~ ['" t ( t-: -"J- r. ~ ~ t G; t. k t' :: r L <ı: ~.. -. E >L.. L b l ç ~ - -ct c-v\y- -.c- ~'ı...- ~., ( ~.t- '!;, "' ~~ 1 t {: t ~ t " ". 1. 'ı_ r \ E t: r,. t ~ ~ ~ J. (. f 1: rt.,.ç;: " ~ rt. ~ [ + E ç E E i ~ l ~! : ~ t -c t ~ l E ~ t ~ ~ ı. 'f. l ii. -~ -.~ ~... G- \._ ~ ~ -ı. l ~ C t: l r- Gı.,. E F. ~{';\ f ( c.~,..._ t 'ı. c.-; 't ı c. {; \., t ~,t_ ~. (. f ~ '. ~ '~ ~ ~ s.c- ı.., ~ V\ fz '" o f.ı: ~ V\ ~. <.~ ~., t_ ' 12.. ~.!::. \., ~ t -; ~ cr- ı; - \.,.[.. f ~ \ ı_ ç G- ~ f t ~ 1: ~ :~ ~.~ ç ( l, ~ - ~ C- J f.t ç: ~ ~ 1: ~ C ç ~ ~ l.~ ~ ~ '" '-.- ~ f. Ç;:; 'b r C.- l_ ;( f: ~. Ç;:; ~ Ir - V G- r c 'l- t.~ c. - b f' f L ~ ~ ~ :.: r ~ ı ~, t r ~ V\.r t \. ~ ~ r fl 1= ( f. 1 (.~ Gı., - \., ~ ~.1!' ['i - ~ C- ~ f. -. ~ _.r ~ o: ~ i i - <ı: <Ç L 1' f-.. C- ~ ~ L t. E ~ '-=. 't.. T y. <f" - 5 'L = ~ F. ~ & ~ \:: ~ E ~ J::. ~ <ı:.t ~: ~.~ & ~ 1. ~ L "'- (. ~ Gı.,. ~.. i=" ~ ':L ~ ~:.. ;.. (. f. )'..._, - ç (.:- 't.. 0' - ~ ı 'ı> ~ - 'ı>.t ı J:: c. L ç ~ C ~ <f_ 1 ç ~ 1:; 1 ~.o.~ - ~ [ l_ ~ ~.o (.. lo; L L ( ~. n_', f If.. C\, 1. ct ~.. ~ - f ~.ı;:- f' - f y_ ~. -~ c ~.... r - L... 1r,. ı,e 1.o _ - Gı... 1 _~., f _...:. re-

24 0-" pi.j '.1.1.:,_) r=jl 0-" pi.j,~ı ö_r::- ~ ~ı 0-" pir-wl ~ ~..\.4.J'l::l~ :ııı ZJh :ıı ~.y ~ r-wı 0-" 4-:--~ '-:"_,._: cl;. :J,~ı ı.).. wı y..i 0-" ~~ı JJ~>\Iı '-:"_,._:... t\jj) wl.r..-"'l::l~ ~ı ~ı'-:"_,._:... ZJLSI~l ~ ~1 ~1.:;;! d.j~i 0-" ~1.y ')\..,a.; ~1 ~ ~I.J c:pl_,:ll.j ~1 j-.<>1_,:)1 -~.J~..!.LJL..J.Ji ~ı ~~.L.J~ ö )~ı ~Lkll 0-".. kk.] ı w.;.y',_) ~rj! l..i.tı ~.J ~1.y )2;.ll...; ~,~4 ':ı'l.;..ı\.j y )! o..l..tı ~ 4...JL,.. w.9ly I.J~j.._W,~')\SJI. ~.:.ı j..l...t> -;-ı ı :~1.:-Jl.)r-Jı :~1.J Ll:-JI.J ~Lkll.;~;ı ~.L.Jı 0i..!.LJ~,~.L.Jı.r.? ~Lklı 0i r ~-.ı.-..y ~ '-"'l;jı 4..~ r1ı..: ~ _,...,:..Y' ~ ~ Y. (~f-..lil,_) :WlrJI ~.L.ll,_) Wl>..,JI)t.S_;>-\lı ~l.l.ll ~ ~,wsı_,ı:,.jl ~ı.l.jı ı.:.j~ 1~1:9 4h.i ~ ~ı.ji 4-.:! _,.aı~ ~JW! ~ :J 0 ZJi i" :ııı ~\.L.J\..:-JJi ~~~ \lı.lo \ ~ \.... :J"~~l.i. 4.., < Ö C~ 1. rl;i ı...j ~~ ı.ş ts.r-.. ~ ~ ı-:"..r.r.r:- '"F.. Y""' ~ i_,z ~L)I ~.L.ll ~,~LkJI lt::j! ~ ı.;jl ~L\'1 ~1.. L.,a.;)'l ZJh Y,..L,ajj.J)"~I ~.4::.JI ö)b 0-".. L.,a.;)'l.. l.,a.;!.j ~1 ~~~~~li. ~Li ö..~.pl.; d..l.,.:. ~ ı_şlll ~~)'1 ~ı ).1.!,_) (.ıs-.j}j.u_,..,.,i,_) i')l)'l.)! ~ ~.4JL )1 k>..)! ~1 0:: ~~! r->" J ljs:.d~,_) 4J.d...JI ~~.J~ ~ "-i.y. ı.j->. ~ ~ ~,~LkJI y.- ~~~ ı.;.j f' ~~ lj$:. ~~~ ).}JI ftl.r ~ ~ ')LJI ~ L.~ yö _,A.l~ ~l>..,ji 1_,.,..:..-.J ~ ~1.:-JI J ı.şy._rll.j ~4 :JI e:::!)! ~ ~Lkll )i y~l!:ji d...ol>-j Ul ~ \1 ~1.:-JI.J ı.şy..rji.j ~4 :JI e:::!)! ~ ~Lkll )l yfo.. ':ı' i Wl ı.şjl.a.>jij ;_..L:-Jı ~.;i.,:;ı \lı,..ı..;.i ;_..L:-Jı ~ ;i.,:;ı \ıı,fo.. :ıı iwı ı.ş.jl.a.>jı.j 1~! y4.1j..lii ö)~!,j ).}]! j..<>l.i..)! yi 0-" ~Lkll ~ J1;,j öl..a.> ydi.)! ~1.:-JI.J ~4 ':ı'l r-lji '-:-"K. ()_,..b~ ~1,9!4..\Jl if~ L.r.?'" ~ 1~.~1~ ~.:.ı_)a ı.;jl ~~1 ~,_).r\jll..i.tı ~.J'tL:-.aJI.J Ul:.ll

25 ~ o ı -1 o... _.,.... \; ~ _., < Ir C..[ c <.. ~ /:;! 't. 'c- :;,r"? t ~ ~ ~ ~ 1 ~ -r E C. i;! f. le 't 't ~ < ~ ~ ( cı V Ir C. f r. - -, ~ 5 C. - _,..c c. "'o, 5.e- ~ r.. [1> t.l.'i' ~ ç ~(; [ \.:.c-.ı:-- 0- "'o,. ~ '1. c E ı:: - } (.~: ( t t l \' -t z..f <;.,. {".ç: ı:.. ~ t ~ f.. ' c.. 'ı F. \.- ~ ~. E' cı.r-, ~ cı or ( 1 ~ ( Cl', (.. (: Ç. 0 ~ ~ ( l;, ı;. [ ':v f.~ ı:: "' ~ 1 &. '& :f "' ı. 1.e- &. h ~ ~.~ r t \ ~ ~. ~ ~ ~ t G' ~ ~c- ~ <;.,. ~ r:: c,_ ~ ~ t~ 1 1 ~ ~. [ t' J' ~ L - ~ '-ta 1 '& l:::: b ı:- t' "' y - ~ c. f ~. 9 ı. :; ~ :.~ ~ ---;; ı._ ı c <:ı... t c- ~.. LL.".ı- 1:: c_ : >.~ \ ~ ı ç: p ç ~ t. {';' ~ - ll - & c.., -1' V. ~ ~ L -.t:.s:. 'l :;- 8 t ~: ~. e: ı:; ~. "' ~!± <:ı... c. f T- <:ı... t. S:= ~...:. ~. c :ı. l <;... Ç, _: l 1 e l ~ ~. E [ ~. ~ c t....v fl:.~ 1 r.>ı "- - "- L '. L r c- "' h "- "l!_ 1. IJ c L \, L \, (,. "L- - ~. - >. ç ~ ~ ~ f - LL. - ~: l 't fi.i=" 1;: ~ S:= t ( ~: ~ t _; t' ~ ~ 1 -'.t- T. "-.t- f!, C \ -' ~:,ı:- ()o f \.,. b C < " - [, b C ı:- ~J -' ""' :L t.( b ~J "- b V ~! f" '& t - ' - ~ - ~ '- l - { t J' IJ ı 1 [ - t - - ~ f - ~ <;.,. < - t ~ IJ ( 1 ~... ~- : '[ [:' "' 1_? r- ~ ~.~ ~ ~ ~. :. ı ~ ~ ı:: ~~ r r \- i ~.f. t: ~ a: ~ ~ LL. 'L t t 'ı - b (;. S:= ( ~ ç - c... <;... G. 1 (. 1:, ~ - t. 1 ~ 1 f ~ ~ <;.,..r-. (:. - <: - \: rt.c- :f" - ç \ G'".[.f ~. r.,r:.c b E: ç, - 1,). l;- "' "' - ~ ~ ~ ı l 'r 1.: [ '- ~ ~ 1 "' - 1 \._ ~ ~ 1: -.E: Çi ~. t.b -;; ıl' :; ~ ı.. - ~ ~ { - ~ ~ - IJ.e- Ci - t ~ ( -!; f 1: ~ ~ Ç. ç. <;... ~ ~-. f1:- \..r _,f ı.s ı; }. ; t:!; B ~ ~ ~. <:ı....c:. [;;- ). i.r: ~ f- ~ rı. t ~ ~.. 1 b ~ 0 t c. _ 'ır <;.,. ~ ~ <e. ~ ~. ~ e. 1 - t i '!; f. ~ l ~ v c.. ; r n t -.. e c- 1 L " ~ 1: ~ ~ <t ~ r. n\ 1.::.c- t-' {";' E. h t.. "' V\ ~.._,.. c. :t t... c., L ı.:. c. K.!:::. ~ -.., ~ =:::- -.., ~ \. _ f { eç ~ s ~.~.r: ~ ~ ~ t: l t ~ f. ( c. '- - - IJ.b ı.:. 1;. '1.;. :ct -.c- IJ "' IJ V\ ~ t' t ~ t 00 <:ı.. ".f. ti_ <..!:= 1. 1:

26 .J ~Wl 0-" j::j~-.jl.j..ı.:s:...,:11 ~lk.l~..j/-'.. F.;,. f V i lı- ~l.m.:: ~lk:jl ;;_,...J..ı...Jl ;;_,...)..ı...jl.).j-'"!.. ~ :11 Jl.w~ L,_..,J_r-Jl JL.ı>i o~}.b.;,.,.l,;y\:11 J_,...,..} r ~ Jl o~ ~~ Jwi..:.ı..t:..l.J'~l.J ~~ Jwi ~ )Jl J~l;i Jl ele LS~lı,~lk:Jl Jç. ~ <.ŞJJI ~~ ~\j,ls~\11 ~.:.ıi ~,..:JWI il12.; -:r-1 4.l.J..ll1 J:!y )~ ~.)? ~ :i.::.q.jl o~~ J:-9 yö_;.j~ ~_,AJI <-4-il ~w,~wı 0-" Jl.i.J,~ k_;,ı.?~ı "-"'~<.?~i kı.j.;.fvo ilı- ~lk:jı 1..ı.; JWI ~~ ~ JJ.Çi.:.ıi ~ ~~~ 0-" <.Ş~l c_.j~ :ll~ ~.J ~)Jl ~ ~~ 1 ".uı ı,..i ~~;..w.ı u ı-:..j w ~.ı.. ~.:.ı ı ~ı) Jt...ı ~ı ~ı.:.ı ı <.??ı -:r-1 wl.j..; ~w ı ~ j.j <.??1 -:r. _ra:, c.~-1 _ra:,..j JL>...l y,l ~~ iı.;.j 4:~:!1..3 ~Wl ~ :i.::.q.jl.;._,.j.j.4.:>- ~~ c!.j J.Jl>..J..:JWI ~l.;~d)~._j..:jwi il12.; ~ls.j <.Ş~:ll ~.W o_r.:j : ~Lkll 0-".. w...ıı I...JÜ.J-4 y,i)<.ş}?l ~~ ~.:i:..;.ı.:.ıi ö/'~\lı.j ~Wl ~..:.ılf-~1 ;i 0-".:.ııs t...j o~j ~Wl '-:-" 0-" ı.ş~ \lı Jl.i L4.:! ~~~ 0-" 4b-)1 Jç. i.;>-.j ~Wl Jç. <Jb...l ~ Jt...ı c.~-ı ~~ Jı ~~ J.-..)\j rı~i 0-" <.??ı -:r. _ra:, y,i,j r..?~,~wı ~..:JWI il12.; Jl 4JL.J JL>...l y,l ~~ ~ ~ o..l:>- ~.J t.. 4.:>- ~...J il12.; ":"ı.r:-.:,ı ts:;,~ ~ı.jl...j ~b lı- 0-" ~ ~.J t.. 0i.J ~ı 0-" o _,ı,..; t...;slı...j..} Cl.J~.J <.Ş~l -:r-1 i~ Jç. ~..ı..:..:jl.j ~.J l...)1.5:;~ ~ o.ri 4J.J..ll1 _}-j Jl..:JWI. y~ JWI ~ ~~).J Ui-".J ~ 4.:...,.:.ı~ o:-4.j!.m ~~ ~w ı ~ y..j ı.5"' Y c.~ ı -:r. ~ y,ı ~rj ı J>.ı ~ t.. ~ ~ ~~.J ~ ~~ _,.\j ~~ LS~:ıı...;~...J JL>...l c.~-1 ~~..; ~ 0:-? 0-" ~ ~ J:-9 ;;.lll_., o d)~..}~..;_,.)l,; ~"Yt..:r.ı f(:>..jl:lı.j JoL<.lı J,nt-\'' -şj_r:jı..:r.ı <::.:)lı <1-ty /.!JJJ...JıJ (""""Yı (:>..J\.j.j ~ı _).;ı " 'djtyı ~h 0~'-.:.ıJ,;::;'~ı ~ı _;b,.jt;.ı.lı..._y- ~ ~J ~ıj'.tra/a,\\~av/_ı:,\ f V