2018 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2018 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 . MENKUL DEĞERLER A.Ş. YILI FAALİYET RAPORU Polen Menkul Değerler A.Ş Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

2 2 İ Ç İ N D E K İ L E R 1 - GENEL BİLGİLER A - Ş rket n Organ zasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı a ) Sermayes b ) Ortaklık Yapısı c ) Hesap Dönem ç nde Meydana Gelen Değ ş kl kler B - İmt yazlı Paylara İl şk n B lg ler a ) İmt yazlı Pay M ktarı b ) İmt yazlı Payların Oy Haklarına İl şk n Açıklama C - Ş rket Yönet m Organı, Üst Düzey Yönet c ve Personel B lg ler a ) Ş rket Yönet m Organı b ) Ş rket Üst Düzey Yönet c ler c ) Personel Sayısı D - Ş rket Yönet m Organı Üyeler n n Kend s veya Başkası Adına yaptığı İşlemler 2 - YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 3 - ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 4 - ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER a ) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler b ) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü c ) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler d ) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler e ) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar f ) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler g ) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar h ) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler i ) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler j ) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler k ) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler ı) Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum raporuna ilişkin açıklama 5 - FİNANSAL DURUM a ) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu b ) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler c ) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri d ) Varsa ş rket n f nansal yapısını y leşt rmek ç n alınması düşünülen önlemler e ) Kâr payı dağıtım pol t kasına l şk n b lg ler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçes le dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına l şk n öner 6 - RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ a ) Ş rket n öngörülen r sklere karşı uygulayacağı r sk yönet m pol t kasına l şk n b lg ler, b ) Oluşturulmuşsa r sk n erken saptanması ve yönet m kom tes n n çalışmalarına ve raporlarına l şk n b lg ler, c ) Satışlar, ver ml l k, gel r yaratma kapas tes, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzer konularda ler ye dönük r skler, 7 - DİĞER HUSUSLAR a ) Faal yet yılının sona ermes nden sonra ş rkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve d ğer lg l k ş ve kuruluşların haklarını etk leyeb lecek n tel ktek özel önem taşıyan olaylara l şk n açıklamalar, b ) İlave b lg ler, 8 - TABLOLARIN SUNUMU ve KONTROLÜ 9 YÖNETİM KURULU

3 1 - GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem Ticaret unvanı Ticaret sicili numarası Kuruluş Tarihi Yetki Belgeleri POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş Kısmi Yetkili Aracı Kurum - İşlem Aracılığı Faal yet - B reysel Portföy Yönet c l ğ Faal yet - Yatırım Danışmanlığı Faal yet - En y gayret aracılığı suret yle Halka Arza Aracılık Faal yet - Sınırlı Saklama H zmet Kısmi Yetkili Aracı Kurum olarak İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri Yurt içinde Yurt dışında I. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti i. Paylar ii. Diğer menkul kıymetler iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri iv. Paya dayalı türev araçlar v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar vi. Diğer türev araçlar II. İşlem Aracılığı Faaliyeti i. Yurt içinde Yurt dışında Paylar ii. Diğer menkul kıymetler iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri - iv. Paya dayalı türev araçlar v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar vi. Diğer türev araçlar III. Portföy Aracılığı Faaliyeti Yurt içinde i. Paylar ii. Diğer menkul kıymetler iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri iv. Paya dayalı türev araçlar v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar vi. Diğer türev araçlar ---- IV. V. VI. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti Halka Arza Aracılık Faaliyeti 6.1. Aracılık yüklenimi 6.2. En iyi gayret aracılığı

4 VII. Kısmi Yetkili Aracı Kurum olarak İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri Saklama Hizmeti 7.1. Sınırlı Saklama Hizmeti 7.2. Genel Saklama Hizmeti I. 6362SAYILI SPKN. UYARINCA SUNMAYA YETKİLİ OLDUĞUMUZ YAN HİZMETLER Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin 7'nci Maddesi uyarınca Bildirilen Yan Hizmetlerimiz A. Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması X B. Kredi ya da ödünç verilmesi X C. Döviz hizmetleri sunulması X D. Genel yatırım tavsiyesi sunulması X E. Aracılık yüklenimi yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması X F. Finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması X G. Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması X Merkez Adresi İletişim Bilgileri Mete Caddesi Süren Apt. No 8 / 8 Taksim / İSTANBUL Tel pbx - Fax E-posta adresi Merkez Dışı Örgüt(Şube veya İrtibat Bürosu) bulunmamaktadır. İnternet Sitesi Adresi http// A - ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI a ) - Ş rket m z n Ödenm ş Sermayes ,00.-TL d r. b ) - Ortaklık Yapısı Ş rket m z n ortak sayısı 5 k ş olup, sermayem z n ortaklarımıza dağılımının son hal aşağıda bel rt lmekted r. 31 Aralık 31 Aralık 2017 Oran Tutar H sse Oran Tutar H sse ( % ) ( TL) Sayısı ( % ) ( TL) Sayısı Levent KOCA 94, , Ahmet Kemal BABAOĞLU 3, Fütuhat Ner man KOCA 1, , Meltem KOCA 0, , Orhan KARAKAYA 0, , yılı içinde gerçekleştirilen hisse devirlerine ilişkin bilgiler ; Ortaklarımızdan Levent KOCA tarihli Hisse Devir sözleşmesi ile %3,774 Pay Oranında Beheri (TL) Payın 2000 adet ve TL Tutarındaki kısmını Finansman ve İdari İşler sorumlusu ve 1.derece imza yetkilimiz Ahmet Kemal Babaoğlu'na devretmiş olup, Tarih 01 nolu Yönetim Kurulu Kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Tarih E.835 Sayılı onayı ile kurul kayıtlarına alınmıştır. 4

5 c ) - Ana sözleşme Değ ş kl ğ İle İlg l Hususlar yılında Ana sözleşme değ ş kl ğ yapılmamıştır. B - İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER a ) - Ş rket m z n çıkarılmış bulunan sermaye p yasası aracı ve mt yazlı Pay Sened bulunmamaktadır. b ) - Ş rket m z n çıkarılmış bulunan sermaye p yasası aracı ve mt yazlı Pay Sened oy hakkı bulunmamaktadır. C - ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ a ) - Şirketimizin Yönetim Kurulu, 1 Adet Yönetim Kurulu Başkanı ve 2 Adet Yönetim Kurulu üyesinden oluşmaktadır. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin Tarih ve 9308 sayılı nüshasının 510.sayfasında yayınlanan tarih ve 8 sayılı yönetim kurulu kararına göre ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin tarih ve 8801 sayılı nüshasının 830 ve 831.sayfalarında yayınlanan tarih ve 1 nolu İç Yönergeye göre; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Tarih ve 9300 sayılı nüshasının 501.Sayfasında yayınlanan tarihli Genel Kurul Kararına göre Yönetim Kurulu Üyeleri 3 yıllığına seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyeleri Ünvanı Adı Soyadı Yetki Alanı Görev Süresi Yönetim Kurulu Başkanı (A) Grubu İmza Yetkili Levent KOCA Tüm Birimler 3 Yıl Genel Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi (A) Grubu İmza Yetkili Meltem KOCA Tüm Birimler 3 Yıl Genel Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi (B) Grubu İmza Yetkili Orhan KARAKAYA Tüm Birimler 3 Yıl Genel Kurulu Yönetim Kurulunun Görev Sınırı Yönetim Kurulumuz A Grubu imza yetkililerinden iki kişinin şirket kaşesi veya şirket ünvanı üzerine müştereken atacakları imzaları ile şirketi her konuda en geniş şekilde, sınırsız temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır. Yönet m Kurulu Üyeler m zden Esra Gümüş Kad roğlu'nun st fası Yönet m Kurulunun tar h ve 7 nolu kararı le kabul ed lerek tar h nde yapılan 2016 Genel Kurulunda tüm yetk ler ptal ed lerek tar h nde tesc l ed lm ş olup tar h 9300 Sayılı T caret S c l Gazetes n n 501.sayfasında lan ed lm şt r. b ) - Ş rket n Üst Düzey Yönet c ler Ünvanı Adı Soyadı Meslek Tecrübe Genel Müdür (B) Grubu İmza Yetkilisi Eda BABAOĞLU 23 Muhasebe Operasyon Srm (B) Grubu İmza Yetkilisi Hanife TENEKECİ 34 Finansman ve İdari İşler Srm (A) Grubu İmza Yetkilisi Ahmet Kemal BABAOĞLU 24 Müfettiş İmza Yetkisi yok. Gönül ASLAN 23 c ) - yıl sonu t bar yle çalışan personel sayımız 17 k ş d r. D - Şirketimizin, genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyeti bulunmamaktadır. 2 - YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR Ş rket m z n üst düzey yönet c ler ne sağlanan huzur hakkı, ücret, pr m, kram ye, kâr payı g b mal menfaatler n toplam tutarları ,36.-TL'd r. Ş rket m zde halen örgütlenm ş send ka bulunmadığından toplu ş sözleşmes yapılmamaktadır. Ş rket m z çalışanlarına ücret ve yemek har c nde sağlanmış herhang b r hak ve menfaat bulunmamaktadır. Ş rket tüm personel ne mevcut İş kanunu gereğ nce en az b r yıl h zmet verd kten sonra şten ayrılma veya st fa le kötü davranış dışındak nedenlerle ş ne son ver len personel har c nde kalanlara kıdem tazm natı ödemekle ve karşılık ayırmakla yükümlüdür. Ş rket, çalışanları adına Sosyal Güvenl k Kurumu na yasa le bel rlenm ş tutarlarda katkı payı ödemek zorundadır tar hler arası Kıdem Tazm nat tavanı 5.434,42.-TL d r. Ş rket n yıl sonu t bar yle ayırdığı toplam Kıdem Tazm nat Karşılığı TL d r. 5

6 Sermaye P yasası Kurulu nun tar h ve 2011/17 Sayılı Haftalık Bülten nde yayınlanan tar h ve 12/383 sayılı lke kararı le oluşturulması tavs ye ed len ücretlend rmeye a t pol t ka ve prosedürler faal yet büyüklüğümüz ve yapılanma türümüze bağlı olarak oluşturulmamıştır. Tüm çalışanlarımıza maaş har c aylık yemek kartı ve BİST A.Ş. bünyes ndek steyen personel m ze serv s h zmet sağlanmaktadır. Sermaye P yasalarında çalışan personel n sah p olması gereken l sans belgeler ç n yapılan sınavlarda ş rket m z personel belge almaya hak kazanarak görevler ne devam etmekted rler ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Yapılan Araştırma Gel şt rme çalışmaları; Ş rket m z n yılı ç n detaylı b r Ar-Ge çalışması yapılmamıştır. 4 - ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER a ) - yılında öneml b r gel şme bulunmamaktadır. Ş rket m z İstanbul,Türk ye de da kurulmuş ve tesc l ed lm şt r sayılı kanunla değ ş k 2499 sayılı Sermaye P yasası Kanunu çerçeves nde Sermaye P yasası Kurulundan tar h ve ARK/ASA-150 sayı le H sse Sened Alım Satıma Aracılık Yetk Belges n, tar h ve ARK/KRD 55 sayı le Sermaye P yasası Araçlarının Kred l Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemler Belges n alarak aracılık faal yet şlemler ne devam eden kurumumuz 2015 çeyreğ nde yen Sermaye P yasası mevzuatlarına uyum kapsamında yapılan yen düzenlemeler net ces nde, Mülga 2499 sayılı SPKn uyarınca ver lm ş olan mevcut yetk belgeler m z 6362 sayılı SPKn uyarınca yen lenerek SPK nın tar h ve 35 sayılı toplantısında III-37.1 sayılı Yatırım H zmetler ve Faal yetler le Yan H zmetlere İl şk n Esaslar Hakkında Tebl ğ(yatırım H zmetler Tebl ğ ) ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faal yet Esasları Hakkında Tebl ğ(yatırım Kuruluşları Tebl ğ ) uyarınca yen lenerek Tar h K-014(150) Sayılı Yetk belges uyarınca "Kısm Yetk l Aracı Kurum" olarak faal yet ne devam etmekted r. Faal yet z nler m ze l şk n duyurular Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve nternet s tem zde tüm kamuoyu le paylaşılmıştır. Yıllık İşlem Hacm B lg s ; Ş rket m z yılında BİST Pay P yasasında Toplam ,03.- TL İşlem Hacm gerçekleşt rm şt r. b ) - Ş rket n ç kontrol s stem ve ç denet m faal yetler le lg l olarak Yönet m Kurulu, kend ne bağlı üyelerden b r n İç Kontrolden Sorumlu Yönet m Kurulu Üyes olarak bel rleyerek ataması yapılmıştır. İç Kontrolden sorumlu olarak b r Yönet m Kurulu Üyes ve b r müfett ş görev yapmaktadır. Müfett ş ş rket n Sermaye P yasası Mevzuatı,Borsa İstanbul A.Ş ve Masak mevzuatına uyum,çalışma usul ve esasları çerçeves nde İç kontrol ve anal zler, Muhasebe, Operasyon, B lg İşlem, Takas Operasyon departmanlarının denet m n mevzuat ve tebl ğlere uygun olarak yapmaktadır. Müfett ş m z tarafından Yıllık denet m raporu düzenlenerek ç kontrolden sorumlu Yönet m Kurulu Üyes ne sunulmaktadır. İç kontrolden sorumlu yönet m kurulu üyes yönet m kurulunu b lg lend r r. SPK düzenlemeler ve Polen Menkul Değerler A.Ş. n n pol t kaları çerçeves nde kabul ed leb l r r sk düzeyler n bel rler, öngörüleb l r r sklere karşı müfett ş tarafından hazırlanan ç kontrol programını onaylar. İç kontrol pol t kaları le prosedürler n n hazırlanmasından ve yönet m kurulunun onayına sunulmasından sorumludur. c ) - Ş rket m z n doğrudan veya dolaylı şt rakler ve pay oranları bulunmamaktadır. d ) - Ş rket n kt sap ett ğ kend paylarına l şk n b lg ler Adet ,00.- TL Açıklama Ş rket m z sermayes ne tekabül eden ,00.-TL'n n tamamı nakden ödenm şt r. e ) Ş rket m z n yılı hesap dönem çer s nde Verg ve Tam Tasd k Denet m m z ı Trend Denet m ve Yem nl Mal Müşav rl k A.Ş. tarafından gerçekleşt r lm şt r. Ayrıca ş rket m z n yasal kayıtlarına dayanarak yapılan sınıflandırma ve düzeltmeler le, mal tabloların gerçeğ yansıtması lkes doğrultusunda, SPK tarafından yayımlanan Ser II, No14.1 Sayılı Sermaye P yasasında F nansal Raporlamaya İl şk n Esaslar Tebl ğ ne uygun olarak hazırlanan yılı 6 aylık ve 12 aylık F nansal Raporlarımız, Sermaye Yeterl l ğ Tablosu ve Bağımsız Denet m Ek Tabloları le Yıllık Yönet m Kurulu Faal yet Raporumuz Bağımsız Dış 6

7 Denet m F rması Mercek Bağımsız Denet m ve Yem nl Mal Müşav rl k A.Ş. tarafından denetlenerek onaylanmakta ve Uygunluk görüşü alınmaktadır.3 er aylık dönemler t bar yle kontrol ed len ve hazırlanan F nansal Raporlarımız, Yönet m Sorumluluk Beyanları le Yıllık Yönet m Kurulu Faal yet Raporumuz Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Ş rket m z nternet s tes nde B lg Toplumu H zmetler başlığı altında yayınlanmaktadır. f ) - Ş rket aleyh ne açılan ve ş rket n mal durumunu ve faal yetler n etk leyeb lecek n tel ktek davalar ve olası sonuçları hakkında b lg ler Ş rket m z aleyh ne açılan dava bulunmamaktadır. g ) - Ş rket m z ve yönet m organı üyeler hakkında mevzuat hükümler ne aykırı uygulamalar neden yle herhang b r dar veya adl yaptırım bulunmamaktadır. h ) - Ş rket m z geçm ş dönemlerde bel rlenen hedeflere ulaşılmış olup, genel kurulda alınan kararlar yer ne get r lm şt r. ) - Ş rket m z yılı çer s nde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapmamıştır. j ) - Ş rket m z n tar h t bar yle yapmış olduğu bağış ve yardımlar le sosyal sorumluluk projeler çerçeves nde yapılan b r harcaması bulunmamaktadır. k ) - Ş rket m z herhang b r ş rketler topluluğuna bağlı b r ş rket değ ld r. l ) Kurumsal Yönet m İlkeler ne Uyum Raporu, Ş rket m z halka açık olmaması sebeb yle Uyum Raporu hazırlama zorunluluğu yoktur. 5 - FİNANSAL DURUM a ) - Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu Şirketimizin karşılaştırmalı ( ) dönem sonuna ait TFRS göre hazırlanmış bilanço verileri aşağıda gösterilmiştir. VARLIKLAR Dönen Varlıklar Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZ KAYNAKLAR Ödenmiş Sermaye K/Z da Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Kardan Ayrılan Yedekler Geçmiş Yıl Kar / Zarar Net Dönem Karı / Zararı TOPLAM KAYNAKLAR b ) - Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler Öz Sermaye TL TL Ödenm ş Sermaye TL TL Dönem Net Karı (Zararı) TL TL Yurt İç Satışlar TL TL Satışların Mal yet TL TL İşlem Hacm ,03.-TL 7

8 Ş rket m z Tar hl Sermaye Yeterl l ğ Tabloları rasyoları aşağıdak g b d r; Dönen Varlıklar / Kısa Vadel Borçlar 5,71 Toplam Borçlar / Sermaye Yeterl l ğ Tabanı 0,24 Sermaye Yeterl l ğ Tabanı / Gerekl Asgar Özsermaye 0,74 c ) - Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri Şirketimiz sermaye yapısı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından haftalık olarak gönderilen Sermaye Yeterliliği tablolarından haftalık periyotlar halinde izlenmektedir. d ) - Ş rket n f nansal yapısını y leşt rmek ç n, faal yet gösterd ğ m z sermaye p yasalarında sermaye yapımızı da güçlend rerek müşter portföyümüzü arttırmak, mevcut s stemler m z gel şt rerek hızlı h zmet sunarak, etk n p yasa tak b ve müşter b lg lend rmeler doğrultusunda müşter memnun yetler n n artması ve buna bağlı olarak şlem hac mler n n dolayısıyla kom syon gel rler m z n arttırılması, g derler n kontrol altında tutulması karlılığın devamı hedeflenmekted r. e ) - Şirketimiz yılını Kar ile kapatmıştır. Kâr olduğu durumlarda dağıtılmayarak öncelikle geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmiştir. 6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ a ) - Ş rket m z faal yet gösterm ş olduğu Sermaye P yasalarındak r skler bel rleyeb lmek ç n yurt ç ve yurt dışı s yas, ekonom k ve h sse senetler le para p yasalarını etk leyeb lecek gel şmeler yakından tak p etmekted r. Yurt dışı ve yurt ç ndek en küçük s yas, ekonom k, h sse ve para p yasalarındak olumsuz b r etk, ş rket m z n faal yet gösterm ş olduğu p yasalarda etk s n anında gösterd ğ nden dolayı, müşter ler m z b lg lend r lerek r skler m n m ze ed lmekted r. Ayrıca, müşter ler m z n yatırımlarını değerlend rd ğ sermaye p yasalarımızda faal yet gösteren halka açık ş rketler n ş rket ekonom k yapıları, dönemler t bar le kar ve zararları yayınladıkları raporlar doğrultusunda tak p ed lerek müşter ler b lg lend r lmekted r. b ) - Polen Menkul Değerler A.Ş. n n verd ğ h zmetler ve gerçekleşt rd ğ şlemler d kkate alınarak - Pay P yasası şlemler, - Kred l Alım İşlemler, Açığa Satış ve Ödünç P yasa İşlemler, h zmet r sk kategor s nde değerlend rmeye alınab l r. İşlemlerin yapılmasını mümkün kılan sistemleri kullanarak işlem gerçekleştiren müşteriler için Şirket Yönetimi ve kredi komitesi karar ve onayları ile gerçekleştirilen işlemler neticesinde herhangi bir riske maruz kalınmamıştır. Risklerin tanımlanması, limitleri ve yönetimi mevzuata yönelik gün içi iç kontrol ve denetimleri kontrol edilmiştir. Şirketin yönetmelikleri çerçevesinde yazılı kurallara personelin uyması sağlanmıştır. Kurum faaliyetlerinin ilgili kanuna ve ilgili kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlerle, kurum politika ve prosedürlerine uygun yürütülüp yürütülmediği Uyum Görevlisi ve/veya Müfettiş tarafından sürekli olarak izlenir ve kontrol edilir. Tespit edilen hata, eksik ya da suistimaller dönemsel olarak Yönetim Kurulu na raporlanır. c ) - Satışlar, ver ml l k, gel r yaratma kapas tes, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzer konularda ler ye dönük r skler. Ş rket m z n gel rler müşter odaklı, Pay P yasasında Alım-Satım,Kred l şlem,açığa Satış ve Ödünç P yasa şlemler kom syon ve fa zler nden oluşmaktadır; bu nedenled r k ş rket m z müşter sayısını arttırmak ve mevcut müşter ler n şlem hac mler n arttırmak suret le gel rler n arttırarak borç/öz kaynak oranını yukarılara çıkarmayı hedeflemekted r. Ş rket m z yatırım teknoloj ler ne yatırım yapmak suret le s stemler m z n hızını arttırarak, bunu müşter ler m z n h zmet ne sunmaktadır. İler ye dönük r skler n olab leceğ herhang b r r sk öngörülmem şt r. 7- DİĞER HUSUSLAR a ) - Ş rket yılı faal yet sona ermes nden sonra ş rkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve d ğer lg l k ş ve kuruluşların haklarını etk leyeb lecek n tel ktek özel önem taşıyan ve f nansal tabloların görüşüleceğ tar h ne kadar geçen sürede meydana gelen öneml b r olay bulunmamaktadır. b ) - İlave b lg ler; Ş rket m z n F nansal Tablolarında yer almayan ancak kullanıcılar ç n faydalı olab lecek herhang b r husus bulunmamaktadır. 8

9 2019 yılında da y yönde beklent ler m z n gerçekleşmes n, başta ülkem z olmak üzere kuruluşumuz ve çalışanlarımız ç n umut etmektey z yılının ülkem ze ve çalışanlarımıza sağlık, mutluluk ve başarı get rmes n d ler z. Bu rapor; Gümrük ve T caret Bakanlığı tarafından tar h ve sayılı Resm Gazetede yayımlanan Ş rketler n Yıllık Faal yet Raporunun Asgar İçer ğ n n Bel rlenmes Hakkında Yönetmel k hükümler ne uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda s mler yazılı ş rket n yönet m kurulu üyeler tarafından mzalanarak onaylanmıştır. 8 - TABLOLARIN SUNUMU ve KONTROLÜ Eda BABAOĞLU Genel Müdür Han fe TENEKECİ Muhasebe Operasyon Sorumlusu 9 YÖNETİM KURULU Levent KOCA Meltem KOCA Orhan KARAKAYA Yön.Krl.Bşk. Yön.Krl.Üye Yön.Krl.Üye 9