POLYETHYLENE GLYCOL 400 FOR SYNTHESIS MSDS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "POLYETHYLENE GLYCOL 400 FOR SYNTHESIS MSDS"

Transkript

1 POLYETHYLENE GLYCOL 400 FOR SYNTHESIS MSDS CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde : CAS numarası : Ürün kodu : Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Tanımlanmış uygun kullanımlar Endüstriyel/profesyonel kullanım özellikleri : Sanayi. Sadece profesyonel kullanım içindir Tavsiye edilmeyen kullanımlar 1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri LOBA CHEMIE PVT.LTD. 107 Wode House Road, Jehangir Villa, Colaba Mumbai - INDIA T F Acil durum telefon numarası Acil durum numarası : (9:00am - 6:00 pm) KISIM 2: Zararlılık tanımlanması 2.1. Madde ve karışımın sınıflandırılması 1272/2008 [CLP] AB yönetmeliği uyarınca sınıflandırma Sınıflandırılmadı 67/548/AET [DSD] veya 1999/45/AB [DPD] direktifine göre sınıflandırma Sınıflandırılmadı Zararlı fizikokimyasal etkiler ve insan sağlığı ile çevre üzerindeki olumsuz etkileri 14/04/2016 1/8

2 2.2. Etiket unsurları 1272/2008 (CLP) sayılı AB yönetmeliğine göre etiketleme Görüntülenecek ek etiket bilgisigörüntülenecek ek sınıflandırma(lar) Etiket sistemi uygulanmaz 2.3. Diğer zararlar KISIM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi 3.1. Maddeler Adı : CAS numarası : R- ve H-cümlelerin tam metni: 16 bölümüne bkz 3.2. Karışım Uygulanmaz KISIM 4: İlk yardım önlemleri 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması Solunması halinde ilkyardım müdahaleleri Deriyle temas etmesi halinde ilkyardım müdahaleleri Gözle temas etmesi halinde ilkyardım müdahaleleri Yutulması halinde ilkyardım müdahaleleri : Temiz havanın solunduğundan emin olunuz. Nefes almakta güçlük çekiyorsa, zarar gören kişiyi açık havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonda olmasını sağlayın. : Bol sabun ve su ile iyice yıkayın. : Bol su ile derhal durulayın. : Ağızı çalkalayın Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler Semptomatik olarak muamele edin. KISIM 5: Yangınla mücadele önlemleri 5.1. Yangın söndürücüler Uygun söndürme maddeleri Uygun olmayan söndürücü maddeler : Karbondiyoksit. Dry powder. Köpük. Water spray. : Su içeren yangın söndürme materyallerini kullanmayın Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler Yangın anında korunma : Solunum sistemi koruyucuları dahil uygun koruyucu ekipmanı kullanmadan yangın alanına girmeyin. 14/04/2016 2/8

3 KISIM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri Acil durum personeli olmayanlar için Acil durum planları Acil durumda müdahale eden kişiler için Koruyucu donanım 6.2. Çevresel önlemler Çevreye verilmesinden kaçının. : Gereksiz personeli çıkartın. : Kişisel koruyucu ekipman kullanın Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller Temizlik işlemleri 6.4. Diğer bölümlere atıflar KISIM 7: Elleçleme ve depolama : Karada uygun konteynerlere süpürün veya kürek kullanarak taşıyın. Döküntüleri toplayın Güvenli elleçleme için önlemler Güvenli elleçleme için önlemler Hijyen ölçütleri : Avoid contact with skin and eyes. : Herhangi birşey yemeden, içmeden ve işten ayrılmadan önce orta derecede sabun ve su kullanarak ellerinizi ve vücudunuzun maruz kalan diğer uzuvlarını yıkayın Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar Saklama koşulları : İyi havalandırılmış bir alanda depolayanız. Kabı sıkıca kapalı tutun Belirli son kullanımlar KISIM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma 8.1. Kontrol parametreleri 8.2. Maruz kalma kontrolleri Ellerin koruması Gözlerin koruması Deri ve vücudun korunması Solunum yollarının koruması : Protective gloves : Kimyasal gözlükler veya güvenlik gözlükleri. : Uygun koruyucu kıyafet kullanın : Solunum koruması kullanın KISIM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi Fiziksel hali : Sıvı Renk Koku Koku eşiği : Clear Colorless. 14/04/2016 3/8

4 ph : 6-7 at 10 g/l at 23 C Bağıl buharlaşma hızı (bütil asetat=1) Erime noktası : -18 C Donma noktası Kaynama noktası : > 300 C Parlama noktası : 220 C Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı : 305 C Ayrışma sıcaklığı Alevlenirlik (katı, gaz) Buhar basıncı : < 0.01 hpa at 20 C 20 C'de bağıl buhar yoğunluğu Bağıl yoğunluk Yoğunluk Çözünürlük Log Pow : g/cm³ : Su: Soluble in water Viskozite, kinematik : mm²/s at 20 C Viskozite, dinamik Patlayıcı özellikler Oksitleyici özellikler Patlayıcı sınırlar 9.2. Diğer bilgiler KISIM 10: Kararlılık ve tepkime Tepkime Kimyasal kararlılık Normal koşullar altında kararlıdır Zararlı tepkime olasılığı Kaçınılması gereken durumlar Direkt güneş ışığı Uyumsuz malzemeler Zararlı bozunma ürünleri 14/04/2016 4/8

5 KISIM 11: Toksikolojik bilgiler Toksik etkiler hakkında bilgi Akut toksisite Cilt aşınması/tahrişi Ciddi göz hasarları/tahrişi Solunum yolları veya cilt hassaslaşması Eşey hücre mutajenitesi Kanserojenite ph: 6-7 at 10 g/l at 23 C ph: 6-7 at 10 g/l at 23 C Üreme toksisitesi Belirli Hedef Organ Toksisitesi (tek maruz kalma) Belirli Hedef Organ Toksisitesi (tekrarlı maruz kalma) Aspirasyon zararı ( ) Viskozite, kinematik mm²/s at 20 C KISIM 12: Ekolojik bilgiler Toksisite Kalıcılık ve bozunabilirlik Biyobirikim potansiyeli Toprakta hareketlilik PBT ve vpvb değerlendirmesi sonuçları 14/04/2016 5/8

6 12.6. Diğer olumsuz etkiler KISIM 13: Berteraf etme bilgileri Atık işleme yöntemleri KISIM 14: Taşımacılık bilgileri ADR / RID / IMDG / IATA / ADN talimatlarına uygun olarak UN Numarası UN No. (ADR) UN no. (IMDG) UN no. (IATA) UN no. (ADN) UN no. (RID) Uygun UN taşımacılık adı Uygun sevkiyat adı (ADR) Uygun sevkiyat adı (IMDG) Uygun sevkiyat adı (IATA) Uygun sevkiyat adı (ADN) Uygun sevkiyat adı (RID) Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı ADR Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı IMDG Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı (IMDG) IATA Ambalajlama grubu (IATA) ADN Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı (ADN) RID Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı (RID) Ambalajlama grubu Ambalajlama grubu (ADR) Ambalajlama grubu (IMDG) Ambalajlama grubu (IATA) Ambalajlama grubu (ADN) Ambalajlama grubu (RID) Çevresel zararlar Çevreye zararlıdır Denizi kirletici Diğer bilgiler : Hayır : Hayır : Mevcut ek bilgi bulunmamaktadır 14/04/2016 6/8

7 14.6. Kullanıcı için özel önlemler - Karayolu Taşımacılığı - Deniz taşımacılığı - Hava taşımacılığı - İç sularda gemi nakliyesi - Demiryolu taşımacılığı MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık Uygulanmaz KISIM 15: Mevzuat bilgileri Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı AB talimatları REACH in XVII ekine göre kısıtlama yok REACH Aday listesinde değil. REACH'in XIV ekinde listelenmemiştir Ulusal yönetmelikler Almanya AwSV referansı İmisyon kontrollerine yönelik Alman federal yasanın uygulanmaya konulmasına ilişkin 12. karar - 12.BlmSchV : Su için tehlike sınıfı (WGK) 1, zayıf su kirletici (Classification according to AwSV; Kimlik No 279) : 12. BlmSchV'ye (emisyonlara karşı korunmaya yönelik kararname) tabii değildir (ciddi kazalara ilişkin düzenleme) Hollanda SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen SZW-lijst van mutagene stoffen NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Borstvoeding NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Vruchtbaarheid NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Ontwikkeling 14/04/2016 7/8

8 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirilmesi KISIM 16: Diğer bilgiler Bahsi geçen tedbirlerin alınmasından ve ürünün kullanımı hakkında tam ve eksiksiz bir bilgiye sahip olunmasından kullanıcının kendisi sorumludur 14/04/2016 8/8