POLYETHYLENE GLYCOL 400 FOR SYNTHESIS MSDS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "POLYETHYLENE GLYCOL 400 FOR SYNTHESIS MSDS"

Transkript

1 POLYETHYLENE GLYCOL 400 FOR SYNTHESIS MSDS CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde : CAS numarası : Ürün kodu : Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Tanımlanmış uygun kullanımlar Endüstriyel/profesyonel kullanım özellikleri : Sanayi. Sadece profesyonel kullanım içindir Tavsiye edilmeyen kullanımlar 1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri LOBA CHEMIE PVT.LTD. 107 Wode House Road, Jehangir Villa, Colaba Mumbai - INDIA T F Acil durum telefon numarası Acil durum numarası : (9:00am - 6:00 pm) KISIM 2: Zararlılık tanımlanması 2.1. Madde ve karışımın sınıflandırılması 1272/2008 [CLP] AB yönetmeliği uyarınca sınıflandırma Sınıflandırılmadı 67/548/AET [DSD] veya 1999/45/AB [DPD] direktifine göre sınıflandırma Sınıflandırılmadı Zararlı fizikokimyasal etkiler ve insan sağlığı ile çevre üzerindeki olumsuz etkileri 14/04/2016 1/8

2 2.2. Etiket unsurları 1272/2008 (CLP) sayılı AB yönetmeliğine göre etiketleme Görüntülenecek ek etiket bilgisigörüntülenecek ek sınıflandırma(lar) Etiket sistemi uygulanmaz 2.3. Diğer zararlar KISIM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi 3.1. Maddeler Adı : CAS numarası : R- ve H-cümlelerin tam metni: 16 bölümüne bkz 3.2. Karışım Uygulanmaz KISIM 4: İlk yardım önlemleri 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması Solunması halinde ilkyardım müdahaleleri Deriyle temas etmesi halinde ilkyardım müdahaleleri Gözle temas etmesi halinde ilkyardım müdahaleleri Yutulması halinde ilkyardım müdahaleleri : Temiz havanın solunduğundan emin olunuz. Nefes almakta güçlük çekiyorsa, zarar gören kişiyi açık havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonda olmasını sağlayın. : Bol sabun ve su ile iyice yıkayın. : Bol su ile derhal durulayın. : Ağızı çalkalayın Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler Semptomatik olarak muamele edin. KISIM 5: Yangınla mücadele önlemleri 5.1. Yangın söndürücüler Uygun söndürme maddeleri Uygun olmayan söndürücü maddeler : Karbondiyoksit. Dry powder. Köpük. Water spray. : Su içeren yangın söndürme materyallerini kullanmayın Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler Yangın anında korunma : Solunum sistemi koruyucuları dahil uygun koruyucu ekipmanı kullanmadan yangın alanına girmeyin. 14/04/2016 2/8

3 KISIM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri Acil durum personeli olmayanlar için Acil durum planları Acil durumda müdahale eden kişiler için Koruyucu donanım 6.2. Çevresel önlemler Çevreye verilmesinden kaçının. : Gereksiz personeli çıkartın. : Kişisel koruyucu ekipman kullanın Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller Temizlik işlemleri 6.4. Diğer bölümlere atıflar KISIM 7: Elleçleme ve depolama : Karada uygun konteynerlere süpürün veya kürek kullanarak taşıyın. Döküntüleri toplayın Güvenli elleçleme için önlemler Güvenli elleçleme için önlemler Hijyen ölçütleri : Avoid contact with skin and eyes. : Herhangi birşey yemeden, içmeden ve işten ayrılmadan önce orta derecede sabun ve su kullanarak ellerinizi ve vücudunuzun maruz kalan diğer uzuvlarını yıkayın Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar Saklama koşulları : İyi havalandırılmış bir alanda depolayanız. Kabı sıkıca kapalı tutun Belirli son kullanımlar KISIM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma 8.1. Kontrol parametreleri 8.2. Maruz kalma kontrolleri Ellerin koruması Gözlerin koruması Deri ve vücudun korunması Solunum yollarının koruması : Protective gloves : Kimyasal gözlükler veya güvenlik gözlükleri. : Uygun koruyucu kıyafet kullanın : Solunum koruması kullanın KISIM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi Fiziksel hali : Sıvı Renk Koku Koku eşiği : Clear Colorless. 14/04/2016 3/8

4 ph : 6-7 at 10 g/l at 23 C Bağıl buharlaşma hızı (bütil asetat=1) Erime noktası : -18 C Donma noktası Kaynama noktası : > 300 C Parlama noktası : 220 C Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı : 305 C Ayrışma sıcaklığı Alevlenirlik (katı, gaz) Buhar basıncı : < 0.01 hpa at 20 C 20 C'de bağıl buhar yoğunluğu Bağıl yoğunluk Yoğunluk Çözünürlük Log Pow : g/cm³ : Su: Soluble in water Viskozite, kinematik : mm²/s at 20 C Viskozite, dinamik Patlayıcı özellikler Oksitleyici özellikler Patlayıcı sınırlar 9.2. Diğer bilgiler KISIM 10: Kararlılık ve tepkime Tepkime Kimyasal kararlılık Normal koşullar altında kararlıdır Zararlı tepkime olasılığı Kaçınılması gereken durumlar Direkt güneş ışığı Uyumsuz malzemeler Zararlı bozunma ürünleri 14/04/2016 4/8

5 KISIM 11: Toksikolojik bilgiler Toksik etkiler hakkında bilgi Akut toksisite Cilt aşınması/tahrişi Ciddi göz hasarları/tahrişi Solunum yolları veya cilt hassaslaşması Eşey hücre mutajenitesi Kanserojenite ph: 6-7 at 10 g/l at 23 C ph: 6-7 at 10 g/l at 23 C Üreme toksisitesi Belirli Hedef Organ Toksisitesi (tek maruz kalma) Belirli Hedef Organ Toksisitesi (tekrarlı maruz kalma) Aspirasyon zararı ( ) Viskozite, kinematik mm²/s at 20 C KISIM 12: Ekolojik bilgiler Toksisite Kalıcılık ve bozunabilirlik Biyobirikim potansiyeli Toprakta hareketlilik PBT ve vpvb değerlendirmesi sonuçları 14/04/2016 5/8

6 12.6. Diğer olumsuz etkiler KISIM 13: Berteraf etme bilgileri Atık işleme yöntemleri KISIM 14: Taşımacılık bilgileri ADR / RID / IMDG / IATA / ADN talimatlarına uygun olarak UN Numarası UN No. (ADR) UN no. (IMDG) UN no. (IATA) UN no. (ADN) UN no. (RID) Uygun UN taşımacılık adı Uygun sevkiyat adı (ADR) Uygun sevkiyat adı (IMDG) Uygun sevkiyat adı (IATA) Uygun sevkiyat adı (ADN) Uygun sevkiyat adı (RID) Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı ADR Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı IMDG Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı (IMDG) IATA Ambalajlama grubu (IATA) ADN Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı (ADN) RID Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı (RID) Ambalajlama grubu Ambalajlama grubu (ADR) Ambalajlama grubu (IMDG) Ambalajlama grubu (IATA) Ambalajlama grubu (ADN) Ambalajlama grubu (RID) Çevresel zararlar Çevreye zararlıdır Denizi kirletici Diğer bilgiler : Hayır : Hayır : Mevcut ek bilgi bulunmamaktadır 14/04/2016 6/8

7 14.6. Kullanıcı için özel önlemler - Karayolu Taşımacılığı - Deniz taşımacılığı - Hava taşımacılığı - İç sularda gemi nakliyesi - Demiryolu taşımacılığı MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık Uygulanmaz KISIM 15: Mevzuat bilgileri Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı AB talimatları REACH in XVII ekine göre kısıtlama yok REACH Aday listesinde değil. REACH'in XIV ekinde listelenmemiştir Ulusal yönetmelikler Almanya AwSV referansı İmisyon kontrollerine yönelik Alman federal yasanın uygulanmaya konulmasına ilişkin 12. karar - 12.BlmSchV : Su için tehlike sınıfı (WGK) 1, zayıf su kirletici (Classification according to AwSV; Kimlik No 279) : 12. BlmSchV'ye (emisyonlara karşı korunmaya yönelik kararname) tabii değildir (ciddi kazalara ilişkin düzenleme) Hollanda SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen SZW-lijst van mutagene stoffen NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Borstvoeding NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Vruchtbaarheid NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Ontwikkeling 14/04/2016 7/8

8 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirilmesi KISIM 16: Diğer bilgiler Bahsi geçen tedbirlerin alınmasından ve ürünün kullanımı hakkında tam ve eksiksiz bir bilgiye sahip olunmasından kullanıcının kendisi sorumludur 14/04/2016 8/8

DEXTROSE ANHYDROUS EXTRA PURE MSDS

DEXTROSE ANHYDROUS EXTRA PURE MSDS DEXTROSE ANHYDROUS EXTRA PURE MSDS CAS numarası: 50-99-7 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde

Detaylı

L-ARGININE FOR BIOCHEMISTRY MSDS

L-ARGININE FOR BIOCHEMISTRY MSDS MSDS CAS numarası: 74-79-3 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde : CAS numarası : 74-79-3 Ürün

Detaylı

GLYCINE EXTRA PURE MSDS

GLYCINE EXTRA PURE MSDS MSDS CAS numarası: 56-40-6 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde : CAS numarası : 56-40-6 Ürün

Detaylı

BENTONITE POWDER EXTRA PURE MSDS

BENTONITE POWDER EXTRA PURE MSDS BENTONITE POWDER EXTRA PURE MSDS CAS numarası: 1302-78-9 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde

Detaylı

ALUMINIUM OXIDE CALCINED EXTRA PURE MSDS

ALUMINIUM OXIDE CALCINED EXTRA PURE MSDS ALUMINIUM OXIDE CALCINED EXTRA PURE MSDS CAS numarası: 1344-28-1 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu

Detaylı

INDICATOR PAPER PH MSDS. CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

INDICATOR PAPER PH MSDS. CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği INDICATOR PAPER PH 2.0-4.5 MSDS CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde : Ürünün

Detaylı

ATP 10 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği

ATP 10 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği MSDS CAS numarası: 125971-95-1 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde : CAS numarası : 125971-95-1

Detaylı

CEDAR WOOD OIL NATURAL MSDS

CEDAR WOOD OIL NATURAL MSDS MSDS CAS numarası: 8000-27-9 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde : EC numarası : 294-939-5

Detaylı

CASTOR OIL EXTRA PURE MSDS

CASTOR OIL EXTRA PURE MSDS CASTOR OIL EXTRA PURE MSDS CAS numarası: 8001-79-4 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde :

Detaylı

2-CHLOROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS MSDS

2-CHLOROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS MSDS 2-CHLOROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS MSDS CAS numarası: 118-91-2 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu

Detaylı

GRAPHITE FINE POWDER EXTRA PURE MSDS

GRAPHITE FINE POWDER EXTRA PURE MSDS MSDS CAS numarası: 7782-42-5 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde : CAS numarası : 7782-42-5

Detaylı

CAS numarası: MSDS SODIUM HYDROXIDE 0.1M (0.1N) STANDARDIZED SOLUTION TRACEABLE TO NIST MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

CAS numarası: MSDS SODIUM HYDROXIDE 0.1M (0.1N) STANDARDIZED SOLUTION TRACEABLE TO NIST MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) SODIUM HYDROXIDE 0.1M (0.1N) STANDARDIZED SOLUTION TRACEABLE TO NIST MSDS CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın

Detaylı

AMMONIUM CARBONATE AR/ACS MSDS

AMMONIUM CARBONATE AR/ACS MSDS MSDS CAS numarası: 506-87-6 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde : CAS numarası : 506-87-6

Detaylı

ALUMINIUM STEARATE EXTRA PURE MSDS

ALUMINIUM STEARATE EXTRA PURE MSDS MSDS CAS numarası: 637-12-7 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde : CAS numarası : 637-12-7

Detaylı

CHROMIUM (III) CHLORIDE (HEXAHYDRATE) EXTRA PURE MSDS

CHROMIUM (III) CHLORIDE (HEXAHYDRATE) EXTRA PURE MSDS CHROMIUM (III) CHLORIDE (HEXAHYDRATE) EXTRA PURE MSDS CAS numarası: 10060-12-5 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği

Detaylı

2-ETHOXYPHENOL FOR SYNTHESIS MSDS

2-ETHOXYPHENOL FOR SYNTHESIS MSDS 2-ETHOXYPHENOL FOR SYNTHESIS MSDS CAS numarası: 94-71-3 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde

Detaylı

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) MSDS CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Karışım : Ürün kodu : 02722 1.2. Madde veya

Detaylı

CETYL ALCOHOL EXTRA PURE MSDS

CETYL ALCOHOL EXTRA PURE MSDS MSDS CAS numarası: 36653-82-4 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde : CAS numarası : 36653-82-4

Detaylı

CITRIC ACID ANHYDROUS GMP MANUFACTURED MSDS

CITRIC ACID ANHYDROUS GMP MANUFACTURED MSDS CITRIC ACID ANHYDROUS GMP MANUFACTURED MSDS CAS numarası: 77-92-9 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu

Detaylı

BARIUM DIPHENYLAMINE SULPHONATE AR MSDS

BARIUM DIPHENYLAMINE SULPHONATE AR MSDS BARIUM DIPHENYLAMINE SULPHONATE AR MSDS CAS numarası: 6211-24-1 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu

Detaylı

CAS numarası: MSDS BUFFER TABLETS PH 4.0 (1 TABLET DISSOLVED TO 100 ML SOLUTION) MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

CAS numarası: MSDS BUFFER TABLETS PH 4.0 (1 TABLET DISSOLVED TO 100 ML SOLUTION) MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) BUFFER TABLETS PH 4.0 (1 TABLET DISSOLVED TO 100 ML MSDS CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün

Detaylı

AMARANTH EXTRA PURE MSDS

AMARANTH EXTRA PURE MSDS AMARANTH EXTRA PURE MSDS CAS numarası: 915-67-3 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde : CAS

Detaylı

FULLER S EARTH FOR ADSORPTION PURPOSE MSDS

FULLER S EARTH FOR ADSORPTION PURPOSE MSDS FULLER S EARTH FOR ADSORPTION PURPOSE MSDS CAS numarası: 8031-18-3 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün

Detaylı

GALLIC ACID EXTRA PURE MSDS

GALLIC ACID EXTRA PURE MSDS GALLIC ACID EXTRA PURE MSDS CAS numarası: 5995-86-8 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde :

Detaylı

N-OCTYL BENZENE MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği

N-OCTYL BENZENE MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği MSDS CAS numarası: 2189-60-8 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde : CAS numarası : 2189-60-8

Detaylı

DI-AMMONIUM HYDROGEN ORTHOPHOSPHATE ANHYDROUS EXTRA PURE MSDS

DI-AMMONIUM HYDROGEN ORTHOPHOSPHATE ANHYDROUS EXTRA PURE MSDS DI-AMMONIUM HYDROGEN ORTHOPHOSPHATE ANHYDROUS EXTRA PURE MSDS CAS numarası: 7783-28-0 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın

Detaylı

ERIOCHROME CYANINE R AR MSDS

ERIOCHROME CYANINE R AR MSDS MSDS CAS numarası: 3564-18-9 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde : CAS numarası : 3564-18-9

Detaylı

DIMIDIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS MSDS

DIMIDIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS MSDS DIMIDIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS MSDS CAS numarası: 518-67-2 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu :

Detaylı

ALGINIC ACID EXTRA PURE MSDS

ALGINIC ACID EXTRA PURE MSDS ALGINIC ACID EXTRA PURE MSDS CAS numarası: 9005-32-7 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde

Detaylı

DODECYL BENZENE SULPHONIC ACID SODIUM SALT PURIFIED MSDS

DODECYL BENZENE SULPHONIC ACID SODIUM SALT PURIFIED MSDS DODECYL BENZENE SULPHONIC ACID SODIUM SALT PURIFIED MSDS CAS numarası: 25155-30-0 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın

Detaylı

ACES BUFFER EXTRA PURE MSDS

ACES BUFFER EXTRA PURE MSDS EXTRA PURE MSDS CAS numarası: 7365-82-4 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde Ticari değil

Detaylı

CASEIN VITAMIN FREE EXTRA PURE MSDS

CASEIN VITAMIN FREE EXTRA PURE MSDS CASEIN VITAMIN FREE EXTRA PURE MSDS CAS numarası: 9000-71-9 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu

Detaylı

ALKALI BLUE INDICATOR MSDS

ALKALI BLUE INDICATOR MSDS ALKALI BLUE INDICATOR MSDS CAS numarası: 1324-76-1 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde

Detaylı

CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE EXTRA PURE MSDS

CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE EXTRA PURE MSDS CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE EXTRA PURE MSDS CAS numarası: 7789-77-7 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği

Detaylı

D (+) MANNOSE FOR BIOCHEMISTRY 99% MSDS

D (+) MANNOSE FOR BIOCHEMISTRY 99% MSDS MSDS CAS numarası: 3458-28-4 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde : CAS numarası : 3458-28-4

Detaylı

HAYEM S REAGENT MSDS. CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

HAYEM S REAGENT MSDS. CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği MSDS CAS numarası MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde Ürün kodu 04012 1.2. Madde veya karışımın

Detaylı

L-HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY MSDS

L-HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY MSDS L-HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY MSDS CAS numarası: 5934-29-2 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği

Detaylı

: Prilocaine. Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.

: Prilocaine. Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1. Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Maddenin adı : Madde : Prilocaine Ürün kodu : 201600752 Eşanlamlar

Detaylı

CYSTEAMINE HYDROCHLORIDE FOR SYNTHESIS MSDS

CYSTEAMINE HYDROCHLORIDE FOR SYNTHESIS MSDS CYSTEAMINE HYDROCHLORIDE FOR SYNTHESIS MSDS CAS numarası: 156-57-0 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün

Detaylı

N,N-DIMETHYL ACETAMIDE FOR HPLC MSDS

N,N-DIMETHYL ACETAMIDE FOR HPLC MSDS N,N-DIMETHYL ACETAMIDE FOR HPLC MSDS CAS numarası: 127-19-5 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu :

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Maddenin adı : Madde : Salmeterol Ürün kodu : 201600811 Eşanlamlar

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Maddenin adı : Madde : Metformin Ürün kodu : 201600570 Eşanlamlar

Detaylı

PHENYL FLUORONE AR MSDS

PHENYL FLUORONE AR MSDS MSDS CAS numarası: 975-17-7 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde : CAS numarası : 975-17-7

Detaylı

ACRIDINE ORANGE FOR MICROSCOPICAL STAINING MSDS

ACRIDINE ORANGE FOR MICROSCOPICAL STAINING MSDS ACRIDINE ORANGE FOR MICROSCOPICAL STAINING MSDS CAS numarası: 65-61-2 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün

Detaylı

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) BROMOTHYMOL BLUE 0.1% W/V AQUEOUS SOLUTION MSDS CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu

Detaylı

4-(BROMOMETHYL) PYRIDINE HYDROBROMIDE EXTRA PURE MSDS

4-(BROMOMETHYL) PYRIDINE HYDROBROMIDE EXTRA PURE MSDS 4-(BROMOMETHYL) PYRIDINE HYDROBROMIDE EXTRA PURE MSDS CAS numarası 73870-24-3 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği

Detaylı

: Tri-n-butyl phosphate

: Tri-n-butyl phosphate Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Maddenin adı Kimyasal adı : Madde : Tri-n-butyl phosphate : Tribütil

Detaylı

HYDROCHLORIC ACID AR MSDS

HYDROCHLORIC ACID AR MSDS MSDS CAS numarası 7647-01-0 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde EC indeks numarası 017-002-01-X

Detaylı

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) MSDS CAS numarası MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Ürün kodu Karışım 0292E 1.2. Madde veya karışımın

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Maddenin adı : Madde : Ropinirole Ürün kodu : 201600804 Eşanlamlar

Detaylı

SODIUM PHOSPHATE DIBASIC ANHYDROUS AR MSDS

SODIUM PHOSPHATE DIBASIC ANHYDROUS AR MSDS SODIUM PHOSPHATE DIBASIC ANHYDROUS AR MSDS CAS numarası: 7558-79-4 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün

Detaylı

HYDROCHLORIC ACID 10% EXTRA PURE MSDS

HYDROCHLORIC ACID 10% EXTRA PURE MSDS HYDROCHLORIC ACID 10% EXTRA PURE MSDS CAS numarası 7647-01-0 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Karışım

Detaylı

ALIZARINE CYANINE GREEN MSDS

ALIZARINE CYANINE GREEN MSDS ALIZARINE CYANINE GREEN MSDS CAS numarası: 4403-90-1 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde

Detaylı

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) MANGANESE (MN) ICP STANDARD SOLUTION 1 GM/L IN DILUTE HNO3 TRACEABLE TO NIST MSDS CAS numarası MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde

Detaylı

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) MSDS CAS numarası: 632-68-8 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde : AB numarası : 211-183-3

Detaylı

CYCLOPENTANOL FOR SYNTHESIS MSDS

CYCLOPENTANOL FOR SYNTHESIS MSDS MSDS CAS numarası 96-41-3 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde CAS numarası 96-41-3 Ürün kodu

Detaylı

COPPER (METAL) POWDER ELECTROLYTIC GRADE MSDS

COPPER (METAL) POWDER ELECTROLYTIC GRADE MSDS COPPER (METAL) POWDER ELECTROLYTIC GRADE MSDS CAS numarası 7440-50-8 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün

Detaylı

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) SULPHURIC ACID 2N (1M) SOLUTION GMP MANUFACTURED MSDS CAS numarası MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu

Detaylı

TWEEN 20 MOLECULAR BIOLOGY GRADE MSDS

TWEEN 20 MOLECULAR BIOLOGY GRADE MSDS MSDS CAS numarası: 9005-64-5 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde : AB numarası : 500-018-3

Detaylı

BENZALDEHYDE AR MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği

BENZALDEHYDE AR MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği MSDS CAS numarası 100-52-7 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde EC indeks numarası 605-012-00-5

Detaylı

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) DIPHENYL BENZIDINE INDICATOR SOLUTION MSDS CAS numarası MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Ürün kodu

Detaylı

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) MSDS CAS numarası MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Ürün kodu Karışım 4710D 1.2. Madde veya karışımın

Detaylı

PATENT BLUE V (VF) FOR MICROSCOPY MSDS

PATENT BLUE V (VF) FOR MICROSCOPY MSDS PATENT BLUE V (VF) FOR MICROSCOPY MSDS CAS numarası: 3536-49-0 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu

Detaylı

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ACETATE BUFFER TS ACC. TO USP MSDS CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu Ticari değil

Detaylı

BENZOIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS MSDS

BENZOIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS MSDS FOR SYNTHESIS MSDS CAS numarası: 93-97-0 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde Ticari değil

Detaylı

HYDROCHLORIC ACID 1N (1M) SOLUTION GMP MANUFACTURED MSDS

HYDROCHLORIC ACID 1N (1M) SOLUTION GMP MANUFACTURED MSDS HYDROCHLORIC ACID 1N (1M) SOLUTION GMP MANUFACTURED MSDS CAS numarası 7647-01-0 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği

Detaylı

SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION MSDS

SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION MSDS MSDS CAS numarası 7681-52-9 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Karışım EC indeks numarası 017-011-00-1

Detaylı

IRON (METAL) FILINGS EXTRA PURE MSDS

IRON (METAL) FILINGS EXTRA PURE MSDS IRON (METAL) FILINGS EXTRA PURE MSDS CAS numarası 7439-89-6 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde

Detaylı

N-BUTYL CHLORIDE FOR HPLC MSDS

N-BUTYL CHLORIDE FOR HPLC MSDS N-BUTYL CHLORIDE FOR HPLC MSDS CAS numarası 109-69-3 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde EC

Detaylı

IRON (METAL) POWDER ELECTROLYTIC MSDS

IRON (METAL) POWDER ELECTROLYTIC MSDS MSDS CAS numarası 7439-89-6 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde CAS numarası 7439-89-6 Ürün

Detaylı

ACETAMIDE FOR SYNTHESIS MSDS

ACETAMIDE FOR SYNTHESIS MSDS ACETAMIDE FOR SYNTHESIS MSDS CAS numarası: 60-35-5 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde

Detaylı

TRI-SODIUM CITRATE DIHYDRATE FOR MOLECULAR BIOLOGY MSDS

TRI-SODIUM CITRATE DIHYDRATE FOR MOLECULAR BIOLOGY MSDS TRI-SODIUM CITRATE DIHYDRATE FOR MOLECULAR BIOLOGY MSDS CAS numarası: 6132-04-3 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın

Detaylı

2-(ETHYLAMINO) ETHANOL FOR SYNTHESIS MSDS

2-(ETHYLAMINO) ETHANOL FOR SYNTHESIS MSDS 2-(ETHYLAMINO) ETHANOL FOR SYNTHESIS MSDS CAS numarası 110-73-6 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu

Detaylı

CFS-CU, CP 651N. KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. KISIM 2: Zararlılık tanımlanması Madde /Karışımın kimliği

CFS-CU, CP 651N. KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği. KISIM 2: Zararlılık tanımlanması Madde /Karışımın kimliği Yayın tarihi: 10/05/2017 Revizyon tarihi: 10/05/2017 Yerini alanlar: 12/06/2013 Versiyon: 2.1 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu Adı

Detaylı

ANTIMONY POTASSIUM TARTRATE TRIHYDRATE EXTRA PURE MSDS

ANTIMONY POTASSIUM TARTRATE TRIHYDRATE EXTRA PURE MSDS ANTIMONY POTASSIUM TARTRATE TRIHYDRATE EXTRA PURE MSDS CAS numarası 28300-74-5 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği

Detaylı

1,2,4-TRICHLOROBENZENE FOR SYNTHESIS MSDS

1,2,4-TRICHLOROBENZENE FOR SYNTHESIS MSDS 1,2,4-TRICHLOROBENZENE FOR SYNTHESIS MSDS CAS numarası 120-82-1 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu

Detaylı

CHLOROACETYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS MSDS

CHLOROACETYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS MSDS CHLOROACETYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS MSDS CAS numarası: 79-04-9 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu

Detaylı

AURAMIN FOR MICROSCOPY MSDS

AURAMIN FOR MICROSCOPY MSDS MSDS CAS numarası 2465-27-2 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde CAS numarası 2465-27-2 Ürün

Detaylı

BUTYRALDEHYDE EXTRA PURE MSDS

BUTYRALDEHYDE EXTRA PURE MSDS BUTYRALDEHYDE EXTRA PURE MSDS CAS numarası 123-72-8 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde EC indeks

Detaylı

DI-N-BUTYLAMINE FOR SYNTHESIS MSDS

DI-N-BUTYLAMINE FOR SYNTHESIS MSDS MSDS CAS numarası 111-92-2 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde CAS numarası 111-92-2 Ürün kodu

Detaylı

POTASSIUM THIOCYANATE 0.1N SOLUTION MSDS. CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

POTASSIUM THIOCYANATE 0.1N SOLUTION MSDS. CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) POTASSIUM THIOCYANATE 0.1N SOLUTION MSDS CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu Ürünün

Detaylı

3,4-DIHYDRO-2H-PYRAN FOR SYNTHESIS MSDS

3,4-DIHYDRO-2H-PYRAN FOR SYNTHESIS MSDS MSDS CAS numarası 110-87-2 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde EC numarası 203-810-4 CAS numarası

Detaylı

KISIM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

KISIM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Yayın Tarihi : 05/05/2016 Versiyon : 1.0 LBMOLL A Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik R.G. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayısına uygun olarak hazırlanmıştır

Detaylı

AMMONIUM FLUORIDE AR MSDS

AMMONIUM FLUORIDE AR MSDS MSDS CAS numarası 12125-01-8 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde EC indeks numarası 009-006-00-8

Detaylı

JACK BEAN MEAL MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği

JACK BEAN MEAL MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği MSDS CAS numarası: 9002-13-5 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde : CAS numarası : 9002-13-5

Detaylı

CHROMIUM(III) NITRATE (NONAHYDRATE) AR MSDS

CHROMIUM(III) NITRATE (NONAHYDRATE) AR MSDS CHROMIUM(III) NITRATE (NONAHYDRATE) AR MSDS CAS numarası 7789-02-8 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu

Detaylı

SODIUM TUNGSTATE SOLUTION 10% W/V MSDS

SODIUM TUNGSTATE SOLUTION 10% W/V MSDS MSDS CAS numarası: 10213-10-2 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Karışım : CAS numarası : 10213-10-2

Detaylı

METHYL ORANGE INDICATOR ACS MSDS

METHYL ORANGE INDICATOR ACS MSDS MSDS CAS numarası: 547-58-0 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde : CAS numarası : 547-58-0

Detaylı

P-CRESOL FOR SYNTHESIS MSDS

P-CRESOL FOR SYNTHESIS MSDS P-CRESOL FOR SYNTHESIS MSDS CAS numarası 106-44-5 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde CAS numarası

Detaylı

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) MSDS CAS numarası MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Ürün kodu Karışım 3521D 1.2. Madde veya karışımın

Detaylı

SULPHURIC ACID 0.05MOL/L (0.1N) FOR 1000 ML MSDS. CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

SULPHURIC ACID 0.05MOL/L (0.1N) FOR 1000 ML MSDS. CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) SULPHURIC ACID 0.05MOL/L (0.1N) FOR 1000 ML MSDS CAS numarası MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu

Detaylı

: Alfuzosin for peak identification CRS

: Alfuzosin for peak identification CRS Yayın tarihi: 08/08/2016 Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde Ticari İsmi : Alfuzosin for peak identification CRS

Detaylı

ETHANEDIOL AR MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği

ETHANEDIOL AR MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği MSDS CAS numarası: 107-21-1 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde : EC indeks numarası :

Detaylı

DAP Güvenlik Bilgi Formu

DAP Güvenlik Bilgi Formu Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkinGüvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkındaki yönetmelik R.G. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayısına uygun KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının

Detaylı

TERT-BUTYL METHYL ETHER FOR HPLC MSDS

TERT-BUTYL METHYL ETHER FOR HPLC MSDS TERT-BUTYL METHYL ETHER FOR HPLC MSDS CAS numarası 1634-04-4 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde

Detaylı

1-OCTANE SULFONIC ACID SODIUM SALT ANHYDROUS AR/HPLC MSDS. CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

1-OCTANE SULFONIC ACID SODIUM SALT ANHYDROUS AR/HPLC MSDS. CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 1-OCTANE SULFONIC ACID SODIUM SALT ANHYDROUS AR/HPLC MSDS CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği

Detaylı

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) MSDS CAS numarası MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Ürün kodu Karışım 5240D 1.2. Madde veya karışımın

Detaylı

: Dicycloverine for system suitability CRS

: Dicycloverine for system suitability CRS Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde Ticari İsmi : Dicycloverine for system suitability CRS AB numarası : 200-671-1

Detaylı

CHROMIUM (III) NITRATE NONAHYDRATE EXTRA PURE MSDS

CHROMIUM (III) NITRATE NONAHYDRATE EXTRA PURE MSDS CHROMIUM (III) NITRATE NONAHYDRATE EXTRA PURE MSDS CAS numarası 7789-02-8 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği

Detaylı