Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Geçen doğum gününüzden beri yaşamınızda neler değişti? Boyunuz uzadı mı? Kilonuz arttı mı? Daha önce kendi başınıza yapamadığınız şeyleri artık yapabiliyor musunuz? Yoksa büyüdünüz mü? Peki, büyümek nasıl bir şey? Büyümek ne demek? Sizler için hazırladığımız etkinlikleri yaparken bu sorular üzerinde düşünün. Yoksa Büyüdünüz mü? Büyümek, Anne Karnında Başlar! Dokuz ayl k hamileliği boyunca annenizin karn nda geliştiniz, büyüdünüz. Üç haftal kken bir pirinç tanesi büyüklüğündeyken, tam on alt haftal k olduğunuzda bir limon büyüklüğüne ulaşt n z. Biliyor musunuz, bu kadar küçükken bile ellerinizi, kollar n z oynatabiliyor, yumruklar n z s kabiliyor, hatta başparmağ n z emebiliyordunuz. Anne karnında nasıl besleniyordunuz? Yandaki resmi bu sorunun yanıtını verecek şekilde tamamlayın.

10 Doğduğunuzda kendinizi ifade etmenin bir yolu da ağlamakt. Ağlaman z n birçok anlam vard. Karn n z açt. Alt n z slatm şt n z. Gaz n z vard. Uyuyam yordunuz ya da s k l yordunuz, annenizin sizi kucağ na almas n istiyordunuz. Gülümsemek de, kendinizi ifade etmenin başka bir yoluydu. Peki, nelere gülüyordunuz? Bunu büyüklerinize sorabilirsiniz. Doğduktan Sonra İlk Altı Ay Neler Yaptınız? Bu bebeğin gülmesini sağlayan şeyi çizerek resmi tamamlayın. 0-6 aylıkken çekilmiş fotoğraflarınızı inceleyin.

11 Yürümeyi Öğrenmek Neden Zordur? Bir yaş ndan sonra yaşam n zda iki önemli değişiklik olur. Bunlardan biri yürümektir. Bu iş başlang çta zordur. Çünkü, baş n z vücudunuza göre daha büyüktür. Bu da dengede durman z zorlaşt r r. Ancak bir kez yürümeye başlad ktan sonra sizi kimse tutamaz! İkinci önemli değişiklik de konuşmakt r. Bu işe sesleri taklit ederek başlars n z. İlk olarak birkaç sözcük kullan rs n z. Sonra bunlar n say s artar. Siz ilk olarak hangi sözcükleri kullanmışsınız? Bu sözcükleri yandaki konuşma balonuna yazın. 1-1,5 yaşılarında çekilmiş fotoğraflarınızı inceleyin.

12 Üç Yaşınızı Hatırlıyor musunuz? Biliyor musunuz, baz lar m z henüz üç yaş ndayken yaşad ğ baz olaylar hat rlayabilir. Çünkü üç yaş m zda beynimiz öyle gelişir ki, uzun süreli belleğimiz oluşur. Böylece an lar m z hat rlamaya başlar z. Siz üç yaş ndayken neler yapt ğ n z hat rl yor musunuz? Hangi oyuncaklar n z vard, hangi oyunlar oynuyordunuz? Haydi, aşağıdaki kutunun içine üç yaşındayken severek oynadığınız bir oyuncağın resmini çizin. 3 yaşında çekilmiş fotoğraflarınızı inceleyin.

13 Dört Yaşından Beri Görüştüğünüz Bir Arkadaşınız Var mı? Dört yaş na geldiğinizde çevrenizdekilerle daha çok ilişki kurmaya başlars n z. Birçok arkadaş n z olur. Onlarla birlikte oyunlar oynar, oyuncaklar n z paylaş r, bazen yaramazl k yapar, birbirinize arka ç kar, yetişkinleri hakl olduğunuza ikna etmeye çal ş rs n z. Bazen birbirinize k r l r ama sonra neden k r ld ğ n z bile hat rlamazs n z. Peki, siz ilk arkadaş n z hat rl yor musunuz? Bu arkadaş n zla hâlâ görüşüyor musunuz? 4 yaşında çekilmiş fotoğraflarınızı inceleyin. Bu resmi tamamlayın. İlk arkadaşınızın resmini çizin.

14 Okula Başlamak Bir Dönüm Noktası! Alt yaş na geldiğinizde okula başlars n z. Anas n f, birinci s n f, ikinci s n f... İlköğretim okulu, anas n f d ş nda tam sekiz y l sürer. Bu süre boyunca, okumaya başlad ğ n z anlar, arkadaşlar n z, öğretmeniniz, s n f n z, okulunuz ve elbette tatiller, bunlar n hepsi siz de birçok an b rak r. Okul yaşamınızı hatırlamaya çalışın ve yandaki kutuya okul yaşamınızla ilgili unutamayacağınız bir anınızı çizin. 6-7 yaşında çekilmiş fotoğraflarınızı inceleyin.

15 Ne Güzel Resim Yapıyorum! Okula başlad ktan sonra çeşitli derslerle birlikte baz becerilerinizi keşfetmeye başlars n z. Matematik, müzik, yarat c drama, tiyatro ya da bilimle uğraşmak, resim yapmak, bisiklete binmek, basketbol ya da futbol oynamak hoşunuza gider. Gösterilere, sergilere, yar şmalara, şenliklere kat larak becerilerinizi sergilersiniz. Sizin beceleriniz neler? Neler yapmaktan hoşlanırsınız? Aşağıdaki kutulara yapmaktan hoşlandığınız uğraşlarınızı yazın. 8-9 yaşlarında çekilmiş fotoğraflarınızı inceleyin.

16 Ergenlikte Vücudumuzda Önemli Değişiklikler Olur! Onbir, oniki yaşlar ndan sonra k zlar n ve erkeklerin vücutlar farkl şekillerde gelişir. Art k çocuk değil, genç olarak adland r l rs n z. Ergenlik olarak adland r lan bu dönemde vücudunuzda önemli değişiklikler olur. Bu değişiklikler nelerdir? Aşağ daki kutulara k zlar n ve erkeklerin vücutlar nda ergenlikte görülen değişiklikleri yaz n. Vücudunuzla ilgili daha çok bilgi edinmek istiyorsanız, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları ndan Vücudunuz ve Siz, Beyaz Balina Yayınları ndan İnsan Vücudu, Tudem Yayınları ndan Beni Ben Yapan Ne? kitaplarını okuyabilirsiniz. Tuğba Can Çizimler: Pınar Büyükgüral

17 Fosil Avc lar fl Yaklafl k 165 milyon y l önce dinozorlar yeryüzünde yayg nm fl. Asl nda tarihöncesi devirlerde dinozorlar d fl nda birçok ilginç canl yaflam fl. Bu canl lar araflt ran paleontolog lar nas l çal fl r? Fosil ler nas l oluflur? Dinozorlar hangi jeolojik devir de yaflam fllar? Tüm bunlar n yan tlar n ö renmek, k saca paleontolojiyle u raflmak ister misiniz? Bafl nda! Paleontologlar Nas l Çal fl r? Paleontologlar, fosil avc s olarak da adland r l r. Çünkü, iflleri fosil yataklar n aramak, fosil bulmak ve bunlar n hangi canl ya ait oldu unu araflt rmakt r! Yanda gördü ünüz paleontolog da bir ayak izi fosili bulmufl. Bu ayak izi, hangi tarihöncesi canl ya ait olabilir? Paleontologlar en küçük fosillerden bile, eski ça lar hakk nda o kadar çok ipucu toplarlar ki, flafl r rs n z! Bu küçük fosiller aras nda tohumlar da vard r. Tohum fosilleri, bir bölgede hangi bitkilerin yaflad, orman olup olmad, havan n s cak m, so uk mu, kuru mu, nemli mi oldu u hakk nda bilgi verebilir.

18 Fosiller Nas l Oluflur? Milyonlarca y l içinde yerkabu unun hareketleri sonucu ve ya mur, rüzgâr ve s n n da etkisiyle fosillerin bulunduklar kayalar afl n r. Fosiller olanca gizemleriyle ortaya ç karlar. Peki bu fosiller nas l oluflur? Afla da fosil oluflumunun aflamalar yla ilgili bilgileri kar fl k olarak s ralad k. Bunlar fosil oluflumunu gösteren yandaki resimden de yararlanarak do ru s raya koymaya çal fl n. S ralaman z kutular n içine yazabilirsiniz. skeletin üzeri zamanla kum tabakalar yla örtülür. Bir hayvan ölünce çürür. Mineraller iskeletin yap s na kar fl r ve onu sertlefltirir. skeletin fosilleflmesi milyonlarca y l sürer. Fosil oluflur. Geriye hayvan n iskeleti kal r. Canl lar öldükten sonra ya baflka canl lar taraf ndan yenilir ya da çürürler. Bir canl n n fosilinin oluflmas için baz koflullar gerekir. Örne in su kenarlar, batakl klar gibi ortamlar bir canl iskeletinin fosilleflmesine uygundur.

19 Bu Fosiller Hangi Jeolojik Devre Ait? Biliminsanlar milyonlarca y ll k dünya tarihini, co rafya, çevre, iklim koflullar ve canl çeflitlili i bak m ndan farkl l k gösteren dönemlere ay r rlar. Bu dönemler, jeolojik devir olarak adland r l r. Afla da farkl kaya katmanlar nda oluflmufl fosiller var. Bu fosiller, üç farkl jeolojik devre ait. Haydi, bu canl lar n yaflad devirleri araflt r p bulun! Trilobit lk insan Dyrosaurus ( dirosaurus okunur) Pterosaurus ( piterosaurus okunur) Dicynodont ( dikinodont okunur) Paleozoik Devir (545 myö - 251,4 myö) Antik yaflam olarak da adland r l r. Mezozoik Devir (251,4 myö - 65,5 myö) Dinozorlar ça olarak da adland r l r. Senozoik Devir (65,5 myö - günümüz) Modern yaflam olarak da adland r l r. Jeolojik devirler hakk nda bilgipaket/jeolojik/index2.htm adresinden bilgi sahibi olabilirsiniz.

20 Dinozorlar n Dünyas Dinozorlar n dünyas n tan mak için onlar n yeryüzünde bulunduklar Mezozoik Devri nin bir maketini haz rlayabilirsininiz. lk olarak yan sayfadaki resmi kesip kesik çizgili yerlerden foto raftaki gibi katlay n. Ard ndan afla daki resimleri de kesin. Resimlerin alt ndaki kulakç klar arkaya katlay n. Sonra da bunlara yap flt r c sürüp maketin zeminine yap flt r n. Elbette istedi iniz tasar m yapabilirsiniz. Bu ifl bittikten sonra Mezozoik Devri ni biraz daha araflt r p maketin arkas na bir öykü yazmak da e lenceli olabilir! Torvosaurus Tritylodon ( tiritilodon okunur) Huayangosaurus Pteranodon Brachiosaurus ( brakiyosaurus okunur)

21

22 Hey, Bir Dinozor Keflfettiniz! Bilim dünyas nda her canl türüne özel bir ad verilir. Canl türlerinin adlar ço unlukla Latince ya da Eski Yunanca olur ve italik yaz l r. lk sözcük büyük, ikinci sözcük küçük harfle bafllar. Asl nda biraz Latince ya da Eski Yunanca bilsek canl lar n k rm z kanatl dev dinozor, büyük boynuzlu dinozor gibi adlar oldu unu fark edebiliriz. Bir paleontolog oldu unuzu ve Mezozoik Devir de deniz kenar nda yaflam fl, s rad fl kanatlar olan hayali bir dinozor keflfetti inizi düflünün! Afla daki ipucu ve sözlükten yararlanarak buna bir ad vermeye çal fl n. Bu iflin ne kadar zevkli oldu unu göreceksiniz. pucu: Büyük bir kalbi ve dikenli ayaklar olan hayali bir dinozor keflfettiyseniz, bunun ad n Megalocardiosaurus acanthoelmi koyabilirsiniz. Megal + Cardio + (Dino)saurus = Megalocardiosaurus Acantho + Elmi = acanthoelmi Megalocardiosaurus acanthoelmi Sözlük Acantho ( akanto okunur): Dikenli Bellu : Güzel Cardio ( kardiyo okunur): Kalp Caud ( kaud okunur): Kuyruk Dinosaurus ( dinosaurus okunur): Dinozor Elmi : Ayak Ichthyo : ( ihtiyo okunur) Bal k Lana : Tüylü Megal : Büyük Ovo : Yumurta Pteryx ( piteriks diye okunur): Kanat Quadr ( kuadr okunur): Dört Segno : Yavafl Thallasso ( talasso okunur): Deniz Ultra : S rad fl / Önemli Venator : Avc Volcano ( volkano diye okunur): Yanarda

23 Bir Dinozorun Neye Benzedi ini Bulmak Yapboz Çözmeye Benzer! Paleontologlar, dinozor fosili bulduktan sonra tüm ipuçlar n t pk bir yapbozun parçalar gibi birlefltirir ve dinozorun neye benzedi ini tahmin etmeye çal fl rlar. Bunu yaparken dinozorun yaflad devrin co rafya, çevre, iklim koflullar ve canl çeflitlili ini de dikkate al rlar. Afla da bir dinozor iskeleti var. Paleontologlar, toplad klar bilgilerden bu fosilin bir yanarda yak nlar nda yaflam fl, kuyru u uzun tüylü ve ayaklar dikenli bir dinozora ait oldu unu söylüyorlar. Bu dinozorun neye benzedi ini tahmin etmeye çal fl n. Ard ndan iskeletin üzerine hayvan n d fl hatlar n çizip boyay n. Dinozorlarla ilgili birçok resim var. Ressamlar dinozorlar paleontologlar n onlara verdi i bilgilerden yola ç karak çizerler. Andrey Atuchin adl ressam n dinozor resimlerini adresli web sayfas ndan inceleyin.

24 Dinozorlar Nas l S n fland rmal? Dinozorlar birbirinden çok farkl. Kimi 1,5, kimi 15 metre boyunda! Kimi etçil, kimi otçul! Kimi 2, kimi 4 ayak üzerinde yürüyor. Kimi boynuzlu, kimi dikenli! Paleontologlar da bu bilgilere göre dinozorlar s n fland rmaya çal fl yorlar. Bir paleontolog olsan z, afla daki dinozorlar nas l s n fland r rs n z? Unutmay n, dinozorlar n benzerlikleri ve farkl l klar size ipucu olacak! Camasaurus ( kamasaurus okunur) Otçul, 23 metre boyunda! Nanshiungosaurus ( nanfliyungosaurus okunur) Hepçil, 4,5-5,5 metre boyunda! Garudimimus Hepçil, 23 metre boyunda! Chasmosaurus ( kazmosaurus okunur) Otçul, 5 metre boyunda! Yinlong Otçul, 1-1,5 metre boyunda! Juravenator Etçil, 0,8 metre boyunda! Brachiosaurus ( brakiyosaurus okunur) Otçul, 30 metre boyunda! Gasosaurus Etçil, 4 metre boyunda! Yan tlar Paleontologlar Nas l Çal fl rlar? Dinozor Fosiller Nas l Oluflur? 1. Bir hayvan ölünce çürür. 2. Geriye hayvan n iskeleti kal r. 3. skeletin üzeri zamanla kum tabakalar yla örtülür. 4. Mineraller iskeletin yap s na kar fl r ve onu sertlefltirir. skeletin fosilleflmesi milyonlarca y l sürer. Fosil oluflur. Bu Fosiller Hangi Jeolojik Devre Ait? Trilobit Paleozoik, Dicynodont, Pterosaurus ve Dyrosaurus Mezozoik ve ilk insan Senozoik. Tu ba Can Çizimler: P nar Büyükgüral

25 Haritalar, Keflfetmeyi Kolaylaflt r r! Diyelim ki, bir parktan söz edildi ini duydunuz. Üstelik söylenenler ilginizi çekti ve bu park keflfetmek istediniz. Ancak, oraya nas l gidece inizi bilemediniz. Kolay var. Kentin bir haritas n bulun! Bu harita, ilçeleri, ilçelerin s n rlar n, caddeleri, sokaklar, elbette parklar ; okul, hastane binalar n, itfaiye, meteoroloji, tren istasyonlar n, nehirleri, gölleri ve daha birçok fleyi gösterir! Parkta Buluflal m! ki arkadafl Esra ve Seçil; Kedili Park ta buluflacaklar. Afla daki haritay inceleyin ve sonra iki arkadafl n bulunduklar yerlerden yola ç k p en k sa hangi yolu izleyerek parka ulaflacaklar n bulun. Ancak, Esra arkadafl na kitap arma an etmek istiyor. Yolda kitapç ya da u rayacak! Hitit Caddesi Hitit Caddesi Ç nar Sokak Çam Sokak Do an Caddesi Akçaa ç Sokak Hitit Caddesi Toros Caddesi Akasya Sokak Ihlamur Sokak Akasya Sokak Deniz Caddesi Kavak Sokak Sö üt Sokak Ihlamur Sokak Toros Caddesi Kaya Sokak Ada Caddesi Mefle Sokak Toros Caddesi Ses Sokak Kiraz Sokak Ça Caddesi Maz Sokak Ça Caddesi 1: Harita Anahtar Ev A açl k alan Yeflil alan Apartman Hastane Okul Kütüphane Kitapç Postane tfaiye istasyonu Polis karakolu

26 Bilim Park Tasarlayal m! Bir bilim park tasarlad n z düflünün. Verdi imiz ipuçlar ndan da yararlanarak ziyaretçiler için buran n bir 1: ölçekli bir haritas n haz rlay n. Bu ölçekte haritadaki 1 cm, parktaki cm yi (250 m ya da 0,25 km yi) iflaret edecek. Buna dikkat edin! 1: Harita Anahtar A açl k alan Gösteri merkezi Yeflil alan Yol

27 Haydi Lunaparka Gidelim! Haritalar kare fleklinde hücre lere bölünür. Bunlar, kullan c n n bir yeri kolayca bulmas n sa lar. Afla daki lunapark haritas n inceleyin. Örne in, lunapark n kap s C1 hücresinde yer al yor. fiimdi de lunaparkta bulunan oyuncaklar n haritan n hangi hücresinde oldu unu bulun. Lunapark n kap s 1: Harita Anahtar Atl kar nca Zincirli sal ncak Balerin Çarp flan arabalar Dönmedolap Atl kar nca Dönmedolap Balerin Çarp flan arabalar Zincirli sal ncak

28 Sakl Kayay Bulal m! Ormanda yürüyüfle ç kacak iki arkadafl çok heyecanl! Uzun bir yürüyüfl ve büyük bir serüven olacak. Ellerinde bir harita, bir pusula ve izleyecekleri yolu gösteren bir kâ t var. Amaçlar, bu yolu izleyerek sakl kaya ya ulaflmak. Haydi, onlar n sakl kayaya ulaflmalar na yard m edin! Bafllang ç

29 Güneydo uya yürü. Köprüden geç. A aca gelince dur ve kuzeydo uya ilerle. Kesilmifl a aca geldi inde dur. Kesilmifl a açtan kuzeybat ya ilerle. Bir köprüye ulaflacaks n. zlenecek Yol Köprüden geç, ilerle. Önüne küçük bir kaya ç k nca dur. Kayadan kuzeydo uya yürü ve kütü ün üzerinden karfl ya geç. Karfl ya geçince nehir boyunca do u yönünde ilerle. Bu, uzun bir yürüyüfl olacak. Nehir gittikçe daralacak. En sonunda nehrin karfl k y s na geçebilece in tafllara uluflacaks n. Bu tafllar n üzerniden karfl ya geç. Güneydo u yönünde ilerle. Böylece sakl kayaya ulaflacaks n.

30 Yeni Bir Kasaba Kural m! Yedia aç Kasabas n n haritas na bak n. Bu kasaba yeni kuruluyor. Aliler, Gamzeler, Gökhanlar, Gayeler ve Ayflegüller evlerinin yerini seçtiler bile! Örne in, Ayflegüller kufl gözlemlemeyi seviyorlar. Bu nedenle evleri orman n kenar nda. Di er ailelerin evlerini de afla daki bilgilere göre haritaya yerlefltirin. Ayflegüllerin evi 1: Harita Anahtar A açl k alan Ceviz bahçesi Tren yolu Karayolu Göl Nehir Da Ev Aliler, da da kamp yapmay seviyorlar. Gamzeler, yüzmeyi seviyorlar. Gökhanlar, kufllar n foto raf n çekmeyi seviyorlar. Gayeler, ceviz bahçesi sat n almak istiyorlar.

31 Dünyam z Koruyal m! Dünyada birçok çevre sorunu var. Çevre kirlili i, iklim de iflikli i, enerji ve su sorunu! Üstelik tüm bu sorunlar tüm dünyay etkiliyor! Konunun önemini gündeme getirmek için arkadafllar n zla bir proje yapabilirsiniz. Belirli bir süre boyunca gazete, televizyon ya da radyoda yay mlanan çevre sorunlar yla ilgili haberlerin bafll klar n afla daki listeye yaz n. Ard ndan bu haberlerde sözü edilen sorunlar n yafland yerleri harita üzerine iflaretleyin. Sonra da bu haritay inceleyerek sonuçlar ç kar n. Bunlar di er insanlarla paylaflmak amac yla bir sunum haz rlay n. Haber Listesi

32 Odam z n Haritas n Ç karal m! Odan z n haritas n ç karmaya ne dersiniz? fle odan z n alan n ölçerek bafllay n. Haritan z n ölçe i 1:50 olsun. Yani, haritadaki 1 cm, odan zdaki 50 cm i iflaret edecek. Sizin için bir harita anahtar oluflturduk. Bu anahtara siz de pencere, çöp kutusu, masa gibi eflyalar ekleyin. Ard ndan harita anahtar ndan yararlanarak afla daki kutunun içine odan z n haritas n çizin. 1:50 Harita Anahtar Kap Ayna Yatak Kitapl k Oyuncak kutusu Bilgisayar Yan tlar Tu ba Can Çizimler: P nar Büyükgüral Parkta Buluflal m Haydi Lunaparka Gidelim Atl kar nca A3, Dönmedolap A1, Balerin B2, Çarp flan arabalar C2, Zincirli sal ncak C3 Sakl Kayay Bulal m Yeni Bir Kasaba Kural m Ali Gamze Gökhan Gaye

33 En sevdi iniz oyuncak ne? Bir top mu, uçak m, yoksa pelufl bir ördek mi? Bu oyunca neden çok seviyorsunuz? Peki, bir oyunca e lenceli, flafl rt c ya da ilginç yapan nedir, hiç düflündünüz mü? Bu sorular soruyoruz, çünkü birlikte basit malzemelerle oyuncaklar yapaca z ve bunlar yaparken oyuncak tasar m üzerinde düflenece iz! Bardaktan Pota Yapal m! Evde basketbol oynamak asl nda pek iyi bir fikir de il! Bu oyunu oynarken evdeki eflyalar zarar görebilir, komflular rahats z olabilir. Ancak her fleyin bir çözümü var. Evde ev basketbolu oynanabilir. Bunun için basit bir oyuncak yapmak yeterli! Gerekli Malzeme Kâ t ya da plastik bardak, on santimetre uzunlu unda ip, pinpon topu ve yap flt r c. Barda n taban na bir delik aç n. Bu delikten ipi geçirin ve ipin barda n içindeki ucuna bir dü üm at n. pin di er ucuna da pinpon topunu yap flt r n. Oyunca n z haz r! Bardak, pota yerine geçecek. Haydi, topu potaya atmaya çal fl n! Bu basketboldan daha kolay diye düflünüyorsan z, yan l yorsunuz. nan n bu ifl göründü ünden daha zor! Çevrenizi gözlemlemek, tasarlayaca n z oyuncak için esin kayna olabilir! Çevrenize dikkatle bak n. Nesnelere, bunlar n özelliklerine, nas l çal flt klar na, birbiriyle iliflkilerine... Çünkü, her fley size esin kayna olabilir! Gözlemlerinizle edindi iniz bir fikri bir oyunca a aktarabilirsiniz! Örne in futbolu düflünün. Bu oyundan esinlenerek nas l bir oyuncak yapabilirsiniz? Bu oyunca a ne ad verirsiniz?

34 F rlat c Yapal m! Tükenmez kalem, bulafl k makinesi, bilgisayar... Bunlar n hepsi birer bulufl. Üstelik bu bulufllar yaflam kolaylaflt r r, engelleri aflmam z sa lar. E lenceli bir oyuncak tasarlaman n bir yolu da bu olmal : Bir ifli kolaylaflt rmak! Bir engeli aflmak! Örne in, bir tafl olabildi ince uza a f rlatacak bir oyuncak yapman n yolu bulunabilir mi? Gerekli Malzeme Bir litrelik iki pet flifle, hiç kullan lmam fl iki kurflunkalem, iki paket lasti i, kibrit kutusu, küçük tafllar, delici z mba, yap flt r c, kuru fasulye ve makas. Delici z mbayla kulakçklara birer delik aç n. Üçüncü deli i de buraya aç n. birinci flifle ikinci flifle 1. Birinci fliflenin tepesini resimdeki gibi kesin. kinci fliflenin de önce tepesini kesin. Sonra da alt k sm n, iki kulakç olacak flekilde resimdeki gibi kesin. fiifleleri keserken bir büyü ünüzden yard m al n. Kibrit kutusunu ikinci kalemin di er ucuna yap flt r n. 2. Kulakç klardaki delikleri biraz büyütüp bu deliklerden birinci kalemi geçirin. kinci kalemi resimdeki gibi birinci kaleme paket lasti iyle ba lay n. Üçüncü deli e bir paket lasti i geçirin ve ikinci kalemin bir ucunu da resimdeki gibi bu lasti e tak n. 3. Birinci flifleyi yar s na kadar fasulyeyle doldurun. Böylece oyunca n z devrilmeyecek. Son olarak ikinci flifleyi birincinin içine oturtun. Oyunca n z haz r! Kibrit kutusunun içine küçük bir tafl koyun. Sonra da kutuyu afla çekin. Böylece kalemin di er ucundaki lastik gerilecek. Kutuyu b rakt n zda tafl h zla ileri f rlayacak. Bilimsel ilkeleri bilmek, oyuncak tasar m n kolaylaflt rabilir! F rlat c y bir düflünelim. Bilim bu oyunca n neresinde! Duran her cismin potansiyel enerjisi vard r. Cisim harekete geçti inde bu enerji, hareket enerjisi ne dönüflür. Kutuya tafl koyup bunu afla çekti inizde lastik gerilir ve potansiyel enerjisi artar. Kutuyu b rakt n zdaysa bu, hareket enerjisine dönüflür. Siz de bilimsel bir ilke düflünün. Bundan yararlanarak nas l bir oyuncak tasarlayabilirsiniz?

35 T rman c Kertenkele Yapal m! Baz oyuncak arabalar, önce geriye çekilir ve b rak ld klar nda h zla ileri f rlarlar. Bu oyuncaklar n içinde asl nda küçük birer lastik vard r. Araba geriye çekildi inde bu lastik gerilir. Araba b rak ld nda lastik, arabay da h zla ileri f rlatarak gevfler. Anlayaca n z, birçok oyunca n içinde basit bir düzenek bulunur! Biz de, bir ip kullanarak bir düzenek kural m ve bir kertenkeleyi t rmand ral m! Gerekli Malzeme Yap flkan bant, bir metre uzunlu unda paket ipi, oluklu mukavva, boya kalemler, bir madeni para, iki boncuk, makas ve pipet. pi pipetlerden resimdeki gibi geçirin. pin iki ucuna birer boncuk tak n ve sonra dü üm at n. Oyunca n z haz r Basit malzemeler oyuncak tasar m için birer hazine olabilir! Kâ t, ip, makara, pipet, huni, alüminyum folyo, paket lasti i gibi malzemeleri bir araya getirin. Bu malzemelerle nas l bir düzenek haz rlanabilir? Örne in, pipet, huni ve alüminyum folyo kullan larak nas l bir oyuncak tasarlanabilir? Oluklu mukavvaya bir kertenkele çizin ve bunu boyay n. Mukavva üzerindeki resmi dikkatlice kesin. 2. Pipetten 3 cm uzunlu unda iki parça kesin. Bunlar kertenkelenin arkas na yap flt r n. Madeni paray da, kertenkelenin kuyruk k sm na gelecek flekilde yine resmin arkas na yap flt r n. Bu, a rl k yapacak. 4. Oyuncakla nas l oynayacaks n z? Kertenkeleyi resimdeki gibi bir yere as n. Örne in bir kap koluna! Ard ndan ipleri elinize al n ve önce bir ipi, sonra di erini yana çekerek kertenkeleyi yukar t rmand r n.

36 Topaç Yapal m! Topaçla oynamak gibisi yoktur! Topaç kendi çevresinde f r l f r l dönerken bunun olabildi ince uzun sürmesini isteriz. Peki, bir topac n uzun süre dönmesini ne sa lar? Bir oyuncak tasarlayarak bu konuda düflünelim! Gerekli Malzeme Dört kurflunkalem, on iki madeni para, sekiz paket lasti i, oluklu mukavva, CD, yap flt r c ve makas. 1. CD yi mukavvan n üzerine yerlefltirerek dört daire çizin. Sonra bunlar kesin. 2. Dairelerin ortas n iflaretleyin ve buraya delik aç p kalemleri geçirin. Topaçlar haz r! Paket lastikleriyle kalemi sabitleyebilirsiniz. fiimdi topaçlar üzerinde birkaç de ifliklik yap n. Birinci topaçta daireyle yer aras ndaki uzakl n, resimdeki gibi fazla olmas na dikkat edin. 3. kinci topaçta da daireyle yer aras ndaki uzakl n, birinciye göre daha az olmas n sa lay n. 4. Üçüncü topac, ikinci topaç gibi haz rlay n. Alt madeni paray dairenin kenar na yak n bir biçimde yap flt r n. Bir oyuncak, gelifltirilerek daha e lenceli hale getirilebilir! Bir topac olabildi ince uzun döndürmenin onlarca, yüzlerce yolu olabilir. Bunun için oyunca n nas l çal flt n iyi bilmek gerekir. Sonra da tüm bilgi ve deneyimlerden yola ç karak oyuncak gelifltirilebilir. Oyuncakta yenilikler yap labilir. Bu yenilikler neler olabilir? Topaç örne ine geri dönersek, topaca nas l bir yenilik getirebiliriz? Bu konuda teknolojiden nas l yararlanabiliriz? 5. Dördüncü topac da ikincisi gibi haz rlay n. Bu kez, alt madeni paray dairenin merkezine yak n bir biçimde yap flt r n. Topaçlar deneyin! Hangisi uzun süre dönüyor?

37 Yar fl Otomobili Yapal m! Otomobil, en sevilen oyuncaklardan biridir. Bir oyuncak otomobil nas l çal fl r? Otomobilin içinde, küçük bir lasti in oldu u bir düzenek olabilir. Bu durumda otomobil mekanik flekilde kurulur ve ilerler. Belki de otomobilin içinde küçük bir motor ve güç kayna olarak da piller vard r. Otomobilin dü mesine bas l r, motor çal fl r ve otomobil hareket eder. Yani otomobilin hareket etmesi için bir güç kayna olmas Gerekli Malzeme Yar m litrelik süt kutusu, dört paket lasti i, dört makara, iki pipet, makas ve balon Süt kutusunun tepesini kesin. Ard ndan kutuyu, resimdeki gibi boyuna ikiye bölün. Parçalardan biri otomobilin gövdesi olacak. Kutuyu keserken bir büyü ünüzden yard m al n. S ra tekerlekleri takmaya geldi. Gövdenin iki yan na resimdeki gibi delikler aç n ve bu deliklere pipetleri tak n. Pipetlerin uçlar na da makaralar geçirin. Makaralar, tekerlek ifllevi görecek. Ancak makaralar pipetten f rlay p gidebilir. Bu nedenle pipetlerin ucuna resimdeki gibi paket lastikleri dolay n. Kutunun alt k sm otomobilin arkas olacak. Buraya bir delik aç n. Otomobiliniz haz r! 3. Peki, otomobil nas l hareket Düfl gücünü harekete geçirecek edecek? Elbette bir balon oyuncaklar tasarlanabilir! yard m yla! Balonu fliflirin, a z n Oyuncak arabalar, oyuncak bebekleri sevmemizin bir nedeni de, bunlarla s k ca tutun ve otomobilin üzerine oynarken düfl dünyam zda büyük koyun. Sonra da a z n araban n serüvenler yaflayabilmemizdir. arkas ndaki delikten geçirin. Balonun Düflünsenize! Bazen saatlerce bir a z n sak n b rakmay n! Ve, 1, 2, 3! oyuncak otomobille ya da bebekle diye sayd ktan sonra balonun a z n oynar, uzak ülkelere gider, burada devlerle savafl r, kahraman oldu umuz b rak n. Yar fl bafllas n! bir öykü kurar z. Ayr ca flunu da unutmay n: Bir oyuncak nas l düfl gücünü harekete geçiriyorsa, düfl gücü de ilginç bir oyuncak tasar m için bizi harekete geçirebilir! Haydi, düfl gücünüzü kullan n ve çocuklar n düfl kurmas n sa layacak bir oyuncak tasarlay n.

38 Paraflüt Yapal m! Paraflüt, yüksekten b rak lan bir tafl gibi h zla afla düflmez. Havada süzülerek yavaflça afla iner. Bunun nedeni, paraflütte bulunan iplere ba l büyük bir bez parças n n düflmeye gösterdi i dirençtir. Asl nda bu direnç havadan kaynaklan r. Hava direnci, paraflütün h zla afla düflmesini önler. Gelin birlikte bir paraflüt yaparak e lenceli bir oyuncak keflfedelim! Gerekli Malzeme 20 cm uzunlu unda dört dikifl ipli i, dörtte bir dosya kâ d, buzdolab pofleti, yap flkan bant ve bir pipet. 1. Dosya kâ d ndan bir külah yap n. Aç lmamas için bantlay n. Ancak külah n sivri ucunun kapal, a z n n da 3 cm çap nda olmas na dikkat edin. Bu, külah paraflütçü yerine geçecek! Bunu çeflitli malzemelerle süsleyin. 2. Peki, paraflütü nas l haz rlayacaks n z? Buzdolab pofletinden 20 x 20 cm boyutlar nda bir kare kesin. Dikifl ipliklerini bu karenin dört köflesine ba lay n. pliklerin di er uçlar n da birbirine dü ümleyin. Paraflütünüz de haz r! Külah, iplikleri birbirine dü ümledi iniz yere yap flt r n. 3. Külah, Oyuncak tarihini incelemek de, sivri ucu oyuncak tasarlarken iflinize yukar da yarayabilir! olacak flekilde dik tutun. Oyuncak raflar na bir bak n. Bu Külah n üzerine paraflütü raflarda binlerce y l önce ortaya yerlefltirin, ancak sivri ç kan misket, uçurtma gibi oyuncaklar da var, günümüzün ucunun paraflütün tam teknolojisinden yararlan larak ortas na gelmesine özen yap lm fl robot gibi elektronik gösterin. Külah n içine oyuncaklar da. Geçmifl ve pipeti koyun. Pipete kuvvetli günümüz oyuncaklar aras nda ne bir flekilde üfleyin. gibi farkl l klar var? Bunlar düflünün Paraflütünüz h zla yukar ve oyuncak tarihini inceleyin. Böylece oyuncak tasar m n z için f rlay p süzülerek afla önemli ipuçlar elde edebilirsiniz. iniyor mu?

39 Tekne Yapal m! Oyuncak otomobiller, uçaklar, tekneler, yani oyuncak tafl tlar tarih boyunca çocuklar n gözdesi olmufl. Tasar mc lar çok farkl düzenekler haz rlayarak oyuncak tafl tlar gelifltirmifller. flte bir tekne. Çal flma düzene i gerçekten çok ilginç! Gerekli Malzeme ki köpük tabak, köpük kâse, köpük bardak, k vr k uçlu pipet, beyaz tutkal ve le en. 1. ki taba, içleri birbirine bakacak flekilde yap flt r n. Böylece teknenin ana gövdesi haz r! Bu gövdenin üzerine kâseyi yap flt r n. Ancak, kâsenin taba n tam ortas nda olmas na dikkat edin. Barda da kâsenin üzerine, yine tam ortas na gelecek biçimde yap flt r n. 2. Barda n bir kenar na, resimdeki gibi bir delik aç n. Bu deli e pipeti, k vr k ucu yukar da olacak biçimde geçirin. Pipetin çevresinde boflluk olabilir. Bu bofllu u tutkalla kapat n. Tekneyi, a rl k yapmas için üzerine bir kitap koyduktan sonra kurumaya b rak n. sterseniz teknenizi guaj boyayla boyayabilirsiniz. 3. Tekneniz haz r! Le enin içine su doldurun. Ard ndan tekneyi suya b rak n. Pipetin boflta kalan ucunun suyun içinde olmas na dikkat edin. Peki, tekneniz nas l hareket edecek? Barda n içine su doldurun. Tekne, suda hareket ediyor mu? Sizce bu nas l oluyor? Oyuncaklar n e lence arac oldu unu unutmamak gerekir! Biliyor musunuz? Yeni bir oyuncak üretildikten sonra birçok güvenlik testinden geçirilir. Asl nda üretilen her ürün için bu tür testler vard r. Ancak, oyuncaklar için yap lan güvenlik testleri daha önemlidir. Çünkü oyuncaklarla oynayan çocuklar n zarar görmesi asla istenmez. Bu konuda ulusal ve uluslararas kurallar bulunur. Örne in, oyunca n boyas nda uzmanlar taraf ndan belirlenen orandan fazla kurflun olamaz. Çünkü kurflun zehirli bir maddedir!

40 Taklac Akrobat Yapal m! Dönen, yuvarlanan, takla atan oyuncaklar e lencelidir. Bu fikirden yola ç karak birçok oyuncak tasarlanabilir. Haydi biz de bir akrobat yapal m. Üstelik bu akrobat takla ats n! Gerekli Malzeme Büyük boy kahvalt l k gevrek kutusu, boya kalemleri, el ifli kâ tlar, kurflunkalem, yap flkan bant, yap flt r c ve cetvel. 1. Kutuyu resimdeki gibi boyuna ikiye bölün. Kesik çizgilerden 2. kutuyu kesin. ki parçay resimdeki gibi birlefltirin ve bantlay n. Bu uzun kutudan bir rampa yap lacak. Bunun için kutunun bir kenar na yerden 10 cm, di er kenar na da yerden 3,5 cm uzunlu unda birer nokta iflaretleyin. Cetvel kullanarak bu noktalar bir do ruyla birlefltirin. Rampa haz r! El ifli kâ tlar ve boya kalemleriyle rampay süsleyin. 3. Akrobat modelini web sayfam zdan indirip kesin. Ard ndan akrobat üzerindeki daireyi kesip buraya kurflunkalemi geçirin. Akrobat n kalemin tam ortas nda durmas na dikkat edin. Kalemi, rampan n tepesine yerlefltirin ve b rak n. Ne oluyor? Akrobat Modeli web sayfam zdan (www.biltek.tubitak.gov.tr/ cocuk) indirebilirsiniz. Yarat c l kullanmak, farkl düflünmek e lenceli oyuncaklar tasarlaman za yarayabilir! Bir oyunca e lenceli, flafl rt c ya da ilginç yapan nedir? Bunun üzerinde düflünün. Örne in, hac yatmaz! Bu oyuncak bir türlü devrilmez. Oyunca n devrilmemesi hem e lenceli, hem flafl rt c, hem de ilginçtir. Siz de yarat c l n z kullan n, farkl düflünün ve hac yatmaz gibi oyuncaklar tasarlamaya çal fl n. Kaynaklar: Hauser, J., F., "Gizmos and Gadgets", Tu ba Can Çizimler: P nar Büyükgüral

41 Sütü saklaman n en do al yolu! Börek, po aça, tost ve omletin biricik bilefleni! Protein ve vitamin kayna! Kalsiyum ve fosfor deposu! Ve karfl n zda dengeli beslenmenin kahraman : Peynir!.. Peynir Dedektifi Olun! Binlerce çeflit peynir var: Beyaz peynir, kaflar peyniri, krem peynir, dil peyniri, tulum peyniri, lor peyniri... Bu liste uzay p gider. Peki, bu peynirlerin birbirinden fark nedir? Bu konuda bir çal flma yapabilir, afla daki bilgileri farkl peynir çeflitleri için toplay p peynirleri karfl laflt rabilirsiniz. Peynirin çeflidi:... Besin de erleri Enerji (kcal):... Protein (gr):... Ya (gr):... Karbonhidrat (gr):... Kalsiyum (mg):... Fosfor (mg):... Görünüflü:... Tad :... Kullan labilece i yemekler:... Fiyat (100 gram için):...

Meyveler. Meyveler Çark felek. Meyveler. Yalanc de. F nd k

Meyveler. Meyveler Çark felek. Meyveler. Yalanc de. F nd k cocukkarton.qxp 6/8/05 3:31 PM Page 1 Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Çark felek Karabiber Eflekh yar Amasya Elmas F nd k Yalanc de K z lc k Feijoa Patl

Detaylı

Kakao. Sak z. Yenibahar. Vanilya

Kakao. Sak z. Yenibahar. Vanilya Baharat Çeflitleri Anason Baharat Çeflitleri K rm z Biber Baharat Çeflitleri Çemen Baharat Çeflitleri Çörekotu Baharat Çeflitleri Sak z Baharat Çeflitleri Kakao Baharat Çeflitleri Demirhindi Baharat Çeflitleri

Detaylı

magellan Uzaya gönderilifl y l 1989 A rl 1035 kg

magellan Uzaya gönderilifl y l 1989 A rl 1035 kg deep space 1 galileo hubble uzay teleskopu uluslararas uzay istasyonu magellan mariner 2 2001 mars odyssey sojourner yüzey arac pioneer uzay araçlar uzay araçlar uzay araçlar uzay araçlar uzay araçlar

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ 1. K TAP

FEN VE TEKNOLOJ 1. K TAP lkö retim FEN VE TEKNOLOJ DERS VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. K TAP 4 Yrd. Doç. Dr. Melike ÖZER KESK N Dr. fiule ÖZKAN KAfiKER Emel UYSAL Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulunun 26.12.2012 tarih ve

Detaylı

kizlik DNA Bankas nsan Genom Projesi Gen Haritas

kizlik DNA Bankas nsan Genom Projesi Gen Haritas genetik Kromozom genetik DNA (Deoksiribonükleik asit) genetik Baz Dizilifli Cinsiyet Kromozomlar kizlik DNA Parmakizi genetik genetik genetik genetik genetik Kök Hücreler Kal tsal Hastal klar Genetik Testler

Detaylı

Dünya Miraslar Ha Long Koyu, Vietnam

Dünya Miraslar Ha Long Koyu, Vietnam Dünya Miraslar Tassili n'ajjer, Cezayir Dünya Miraslar Ischigualasto/Talampaya Ulusal Parklar, Arjantin Dünya Miraslar Büyük Mercan Resifi, Avustralya Dünya Miraslar Purnululu Ulusal Park, Avustralya Dünya

Detaylı

cm yk dipkazan kültüvatör pamuk hasat makinesi patates dikim makinesi flekerpancar hasat makinesi tar m makineleri zeytin silkme makinesi

cm yk dipkazan kültüvatör pamuk hasat makinesi patates dikim makinesi flekerpancar hasat makinesi tar m makineleri zeytin silkme makinesi cm yk tar m makineleri traktör tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri pulluk zeytin silkme makinesi kepçe

Detaylı

2. SINIF CEVAP KÂ IDI

2. SINIF CEVAP KÂ IDI HYT LG S 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- TÜRKÇE 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- MTEMT K 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20-

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

İLKÖĞRETİM DERS VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI 2. KİTAP Y A Z A R L A R. Mehtap AGALDAY Hatice Kübra AKÇAM İnciser İPEK Fatma KABLAN

İLKÖĞRETİM DERS VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI 2. KİTAP Y A Z A R L A R. Mehtap AGALDAY Hatice Kübra AKÇAM İnciser İPEK Fatma KABLAN İLKÖĞRETİM 4 FEN VE TEKNOLOJİ DERS VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI 2. KİTAP Y A Z A R L A R Mehtap AGALDAY Hatice Kübra AKÇAM İnciser İPEK Fatma KABLAN DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

Dünyam z n Enerji htiyac ve

Dünyam z n Enerji htiyac ve Ocak - fiubat - Mart 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 2 - Say : 3 Dünyam z n Enerji htiyac ve Alternatif Çözümler Dimes in Yeni Yüzleri Gelece i Görmek Hedef 2012 Haflmet Babao lu Giriflimcilere Alt

Detaylı

LKÖ RET M DERS K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA

LKÖ RET M DERS K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA LKÖ RET M FEN VE TEKNOLOJ 8 DERS K TABI Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA Bu kitap, Millî E itim Bakanl, Talim ve Terbiye Kurulunun 26.12.2012 tarih ve 222 say l Kurul Karar ile 2013-2014 ö retim y l

Detaylı

Ya Y fl a a fl s a s n Gö G k ö b k i b l i i l m i lkö retim ö rencileri için...

Ya Y fl a a fl s a s n Gö G k ö b k i b l i i l m i lkö retim ö rencileri için... Yaflas n Gökbilim lkö retim ö rencileri için... Haz rlayan: Tu ba Can Grafik Tasar m: Hülya Y lmazcan Gökbilim denince akl na neler geliyor, kutular n içine yaz. Peki, gökbilimle u raflanlara ne denir?

Detaylı

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI SAYI 2 TEMEL B LG LER SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI MS WORD LE TANIfiMA B R KEL ME filem PROGRAMININ TEMEL TANITIMI WINDOWS WINDOWS DONATILARI WINDOWS UN DONATILAR

Detaylı

GÖKYÜZÜNDEK TEHL KE DERG N ZLE B RL KTE. e-postan z Var!.. Hücrede Mayoz Bölünme... Bulan k Bina... Mimari Ahflap Oyun Seti...

GÖKYÜZÜNDEK TEHL KE DERG N ZLE B RL KTE. e-postan z Var!.. Hücrede Mayoz Bölünme... Bulan k Bina... Mimari Ahflap Oyun Seti... ARALIK 2007 S A Y I 4 8 1 3,5 YTL DERG N ZLE B RL KTE GÖKYÜZÜNDEK TEHL KE 212110 2007/12 Organ Nakli... Atletik Performans... Çernobil in Sa l m za Etkisi... Einstein stanbul da... lkö retime Y ld z Tak

Detaylı

Einstein n Mucize Y l

Einstein n Mucize Y l Einstein n Mucize Y l Özel Görelilik Albert Einstein için 1905 çok verimli bir y ld. Bu y l yay mlad çok say da bilimsel makalesinin içinde özellikle üç tanesi birçok biliminsan taraf ndan devrimsel olarak

Detaylı

ORMAN ÇOCUK DERG S F YATI: 0,5 YTL (KDV DAH L) KASIM/ARALIK-2007

ORMAN ÇOCUK DERG S F YATI: 0,5 YTL (KDV DAH L) KASIM/ARALIK-2007 ORMAN ÇOCUK DERG S F YATI: 0,5 YTL (KDV DAH L) KASIM/ARALIK-2007 FGIHRUEATKLYQJVCZSBfgkyl Editör den.. Merhaba Sevgili Çocuklar, Bu say m zda sizlere Türkiye yi yeflillendirme projesinden bahsedece im.

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

yemek sohbetleri Cemal Hünal

yemek sohbetleri Cemal Hünal a fl a Say 20 Mart 2009 y Yaflar G da Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. yemek sohbetleri Cemal Hünal mutfaktay z Sarp Levendo lu mekan Kitchenette rehber Çocuk yaflad n ö renir söylefli Yemek kardeflli

Detaylı

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak Nisan-May s-haziran 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 40 Dimes in İngiltere deki yükselişi Özel Dosya: Bu Bahar Siz de Yenilenin Sıcak günlerin serin dostu Limonata Dünyada Dimes tutkusu

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

OKULÖNCES NDE ÇOCUK EDEB YATI

OKULÖNCES NDE ÇOCUK EDEB YATI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1815 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKULÖNCES NDE ÇOCUK EDEB YATI Yazarlar Prof.Dr. Sedat SEVER (Ünite

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Paleontoloji. Memelilerin Minik Atas. Raflit Gürdilek

Paleontoloji. Memelilerin Minik Atas. Raflit Gürdilek B L M VE TEKN LOJ HABERLER Raflit Gürdilek Paleontoloji Memelilerin Minik Atas Erken Jurasik dönemde dev dinozorlar koca a açlar n tepelerindeki yapraklar yemekle meflgulken, memelilerin atalar ne yap

Detaylı

Gezegenimizin Koruyucular

Gezegenimizin Koruyucular Gezegenimizin Koruyucular Foto: Aykut nce 8 Bilim Çocuk Öyle güzel bir gezegende yafl yoruz ki... Üstelik, yaln z de iliz. Bu güzel gezegeni birbirinden ilginç milyonlarca canl türüyle paylafl yoruz. Ne

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

iklim kontrolü do ay taklit etmek yeterli

iklim kontrolü do ay taklit etmek yeterli do ay taklit etmek yeterli iklim kontrolü klim son derece karmafl k bir sistem. Son derece güçlü de. Çeliflkili. Ve de Hassas... klimi yöneten atmosfer, gücünü Günefl in sa lad muazzam enerjiden al yor.

Detaylı

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK?

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? SAYI 52 TEMEL B LG LER B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? PROJELER DOS HATA MESAJINI KAPATMAK. BAZI ÖNEML

Detaylı