Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Geçen doğum gününüzden beri yaşamınızda neler değişti? Boyunuz uzadı mı? Kilonuz arttı mı? Daha önce kendi başınıza yapamadığınız şeyleri artık yapabiliyor musunuz? Yoksa büyüdünüz mü? Peki, büyümek nasıl bir şey? Büyümek ne demek? Sizler için hazırladığımız etkinlikleri yaparken bu sorular üzerinde düşünün. Yoksa Büyüdünüz mü? Büyümek, Anne Karnında Başlar! Dokuz ayl k hamileliği boyunca annenizin karn nda geliştiniz, büyüdünüz. Üç haftal kken bir pirinç tanesi büyüklüğündeyken, tam on alt haftal k olduğunuzda bir limon büyüklüğüne ulaşt n z. Biliyor musunuz, bu kadar küçükken bile ellerinizi, kollar n z oynatabiliyor, yumruklar n z s kabiliyor, hatta başparmağ n z emebiliyordunuz. Anne karnında nasıl besleniyordunuz? Yandaki resmi bu sorunun yanıtını verecek şekilde tamamlayın.

10 Doğduğunuzda kendinizi ifade etmenin bir yolu da ağlamakt. Ağlaman z n birçok anlam vard. Karn n z açt. Alt n z slatm şt n z. Gaz n z vard. Uyuyam yordunuz ya da s k l yordunuz, annenizin sizi kucağ na almas n istiyordunuz. Gülümsemek de, kendinizi ifade etmenin başka bir yoluydu. Peki, nelere gülüyordunuz? Bunu büyüklerinize sorabilirsiniz. Doğduktan Sonra İlk Altı Ay Neler Yaptınız? Bu bebeğin gülmesini sağlayan şeyi çizerek resmi tamamlayın. 0-6 aylıkken çekilmiş fotoğraflarınızı inceleyin.

11 Yürümeyi Öğrenmek Neden Zordur? Bir yaş ndan sonra yaşam n zda iki önemli değişiklik olur. Bunlardan biri yürümektir. Bu iş başlang çta zordur. Çünkü, baş n z vücudunuza göre daha büyüktür. Bu da dengede durman z zorlaşt r r. Ancak bir kez yürümeye başlad ktan sonra sizi kimse tutamaz! İkinci önemli değişiklik de konuşmakt r. Bu işe sesleri taklit ederek başlars n z. İlk olarak birkaç sözcük kullan rs n z. Sonra bunlar n say s artar. Siz ilk olarak hangi sözcükleri kullanmışsınız? Bu sözcükleri yandaki konuşma balonuna yazın. 1-1,5 yaşılarında çekilmiş fotoğraflarınızı inceleyin.

12 Üç Yaşınızı Hatırlıyor musunuz? Biliyor musunuz, baz lar m z henüz üç yaş ndayken yaşad ğ baz olaylar hat rlayabilir. Çünkü üç yaş m zda beynimiz öyle gelişir ki, uzun süreli belleğimiz oluşur. Böylece an lar m z hat rlamaya başlar z. Siz üç yaş ndayken neler yapt ğ n z hat rl yor musunuz? Hangi oyuncaklar n z vard, hangi oyunlar oynuyordunuz? Haydi, aşağıdaki kutunun içine üç yaşındayken severek oynadığınız bir oyuncağın resmini çizin. 3 yaşında çekilmiş fotoğraflarınızı inceleyin.

13 Dört Yaşından Beri Görüştüğünüz Bir Arkadaşınız Var mı? Dört yaş na geldiğinizde çevrenizdekilerle daha çok ilişki kurmaya başlars n z. Birçok arkadaş n z olur. Onlarla birlikte oyunlar oynar, oyuncaklar n z paylaş r, bazen yaramazl k yapar, birbirinize arka ç kar, yetişkinleri hakl olduğunuza ikna etmeye çal ş rs n z. Bazen birbirinize k r l r ama sonra neden k r ld ğ n z bile hat rlamazs n z. Peki, siz ilk arkadaş n z hat rl yor musunuz? Bu arkadaş n zla hâlâ görüşüyor musunuz? 4 yaşında çekilmiş fotoğraflarınızı inceleyin. Bu resmi tamamlayın. İlk arkadaşınızın resmini çizin.

14 Okula Başlamak Bir Dönüm Noktası! Alt yaş na geldiğinizde okula başlars n z. Anas n f, birinci s n f, ikinci s n f... İlköğretim okulu, anas n f d ş nda tam sekiz y l sürer. Bu süre boyunca, okumaya başlad ğ n z anlar, arkadaşlar n z, öğretmeniniz, s n f n z, okulunuz ve elbette tatiller, bunlar n hepsi siz de birçok an b rak r. Okul yaşamınızı hatırlamaya çalışın ve yandaki kutuya okul yaşamınızla ilgili unutamayacağınız bir anınızı çizin. 6-7 yaşında çekilmiş fotoğraflarınızı inceleyin.

15 Ne Güzel Resim Yapıyorum! Okula başlad ktan sonra çeşitli derslerle birlikte baz becerilerinizi keşfetmeye başlars n z. Matematik, müzik, yarat c drama, tiyatro ya da bilimle uğraşmak, resim yapmak, bisiklete binmek, basketbol ya da futbol oynamak hoşunuza gider. Gösterilere, sergilere, yar şmalara, şenliklere kat larak becerilerinizi sergilersiniz. Sizin beceleriniz neler? Neler yapmaktan hoşlanırsınız? Aşağıdaki kutulara yapmaktan hoşlandığınız uğraşlarınızı yazın. 8-9 yaşlarında çekilmiş fotoğraflarınızı inceleyin.

16 Ergenlikte Vücudumuzda Önemli Değişiklikler Olur! Onbir, oniki yaşlar ndan sonra k zlar n ve erkeklerin vücutlar farkl şekillerde gelişir. Art k çocuk değil, genç olarak adland r l rs n z. Ergenlik olarak adland r lan bu dönemde vücudunuzda önemli değişiklikler olur. Bu değişiklikler nelerdir? Aşağ daki kutulara k zlar n ve erkeklerin vücutlar nda ergenlikte görülen değişiklikleri yaz n. Vücudunuzla ilgili daha çok bilgi edinmek istiyorsanız, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları ndan Vücudunuz ve Siz, Beyaz Balina Yayınları ndan İnsan Vücudu, Tudem Yayınları ndan Beni Ben Yapan Ne? kitaplarını okuyabilirsiniz. Tuğba Can Çizimler: Pınar Büyükgüral

17 Fosil Avc lar fl Yaklafl k 165 milyon y l önce dinozorlar yeryüzünde yayg nm fl. Asl nda tarihöncesi devirlerde dinozorlar d fl nda birçok ilginç canl yaflam fl. Bu canl lar araflt ran paleontolog lar nas l çal fl r? Fosil ler nas l oluflur? Dinozorlar hangi jeolojik devir de yaflam fllar? Tüm bunlar n yan tlar n ö renmek, k saca paleontolojiyle u raflmak ister misiniz? Bafl nda! Paleontologlar Nas l Çal fl r? Paleontologlar, fosil avc s olarak da adland r l r. Çünkü, iflleri fosil yataklar n aramak, fosil bulmak ve bunlar n hangi canl ya ait oldu unu araflt rmakt r! Yanda gördü ünüz paleontolog da bir ayak izi fosili bulmufl. Bu ayak izi, hangi tarihöncesi canl ya ait olabilir? Paleontologlar en küçük fosillerden bile, eski ça lar hakk nda o kadar çok ipucu toplarlar ki, flafl r rs n z! Bu küçük fosiller aras nda tohumlar da vard r. Tohum fosilleri, bir bölgede hangi bitkilerin yaflad, orman olup olmad, havan n s cak m, so uk mu, kuru mu, nemli mi oldu u hakk nda bilgi verebilir.

18 Fosiller Nas l Oluflur? Milyonlarca y l içinde yerkabu unun hareketleri sonucu ve ya mur, rüzgâr ve s n n da etkisiyle fosillerin bulunduklar kayalar afl n r. Fosiller olanca gizemleriyle ortaya ç karlar. Peki bu fosiller nas l oluflur? Afla da fosil oluflumunun aflamalar yla ilgili bilgileri kar fl k olarak s ralad k. Bunlar fosil oluflumunu gösteren yandaki resimden de yararlanarak do ru s raya koymaya çal fl n. S ralaman z kutular n içine yazabilirsiniz. skeletin üzeri zamanla kum tabakalar yla örtülür. Bir hayvan ölünce çürür. Mineraller iskeletin yap s na kar fl r ve onu sertlefltirir. skeletin fosilleflmesi milyonlarca y l sürer. Fosil oluflur. Geriye hayvan n iskeleti kal r. Canl lar öldükten sonra ya baflka canl lar taraf ndan yenilir ya da çürürler. Bir canl n n fosilinin oluflmas için baz koflullar gerekir. Örne in su kenarlar, batakl klar gibi ortamlar bir canl iskeletinin fosilleflmesine uygundur.

19 Bu Fosiller Hangi Jeolojik Devre Ait? Biliminsanlar milyonlarca y ll k dünya tarihini, co rafya, çevre, iklim koflullar ve canl çeflitlili i bak m ndan farkl l k gösteren dönemlere ay r rlar. Bu dönemler, jeolojik devir olarak adland r l r. Afla da farkl kaya katmanlar nda oluflmufl fosiller var. Bu fosiller, üç farkl jeolojik devre ait. Haydi, bu canl lar n yaflad devirleri araflt r p bulun! Trilobit lk insan Dyrosaurus ( dirosaurus okunur) Pterosaurus ( piterosaurus okunur) Dicynodont ( dikinodont okunur) Paleozoik Devir (545 myö - 251,4 myö) Antik yaflam olarak da adland r l r. Mezozoik Devir (251,4 myö - 65,5 myö) Dinozorlar ça olarak da adland r l r. Senozoik Devir (65,5 myö - günümüz) Modern yaflam olarak da adland r l r. Jeolojik devirler hakk nda bilgipaket/jeolojik/index2.htm adresinden bilgi sahibi olabilirsiniz.

20 Dinozorlar n Dünyas Dinozorlar n dünyas n tan mak için onlar n yeryüzünde bulunduklar Mezozoik Devri nin bir maketini haz rlayabilirsininiz. lk olarak yan sayfadaki resmi kesip kesik çizgili yerlerden foto raftaki gibi katlay n. Ard ndan afla daki resimleri de kesin. Resimlerin alt ndaki kulakç klar arkaya katlay n. Sonra da bunlara yap flt r c sürüp maketin zeminine yap flt r n. Elbette istedi iniz tasar m yapabilirsiniz. Bu ifl bittikten sonra Mezozoik Devri ni biraz daha araflt r p maketin arkas na bir öykü yazmak da e lenceli olabilir! Torvosaurus Tritylodon ( tiritilodon okunur) Huayangosaurus Pteranodon Brachiosaurus ( brakiyosaurus okunur)

21

22 Hey, Bir Dinozor Keflfettiniz! Bilim dünyas nda her canl türüne özel bir ad verilir. Canl türlerinin adlar ço unlukla Latince ya da Eski Yunanca olur ve italik yaz l r. lk sözcük büyük, ikinci sözcük küçük harfle bafllar. Asl nda biraz Latince ya da Eski Yunanca bilsek canl lar n k rm z kanatl dev dinozor, büyük boynuzlu dinozor gibi adlar oldu unu fark edebiliriz. Bir paleontolog oldu unuzu ve Mezozoik Devir de deniz kenar nda yaflam fl, s rad fl kanatlar olan hayali bir dinozor keflfetti inizi düflünün! Afla daki ipucu ve sözlükten yararlanarak buna bir ad vermeye çal fl n. Bu iflin ne kadar zevkli oldu unu göreceksiniz. pucu: Büyük bir kalbi ve dikenli ayaklar olan hayali bir dinozor keflfettiyseniz, bunun ad n Megalocardiosaurus acanthoelmi koyabilirsiniz. Megal + Cardio + (Dino)saurus = Megalocardiosaurus Acantho + Elmi = acanthoelmi Megalocardiosaurus acanthoelmi Sözlük Acantho ( akanto okunur): Dikenli Bellu : Güzel Cardio ( kardiyo okunur): Kalp Caud ( kaud okunur): Kuyruk Dinosaurus ( dinosaurus okunur): Dinozor Elmi : Ayak Ichthyo : ( ihtiyo okunur) Bal k Lana : Tüylü Megal : Büyük Ovo : Yumurta Pteryx ( piteriks diye okunur): Kanat Quadr ( kuadr okunur): Dört Segno : Yavafl Thallasso ( talasso okunur): Deniz Ultra : S rad fl / Önemli Venator : Avc Volcano ( volkano diye okunur): Yanarda

23 Bir Dinozorun Neye Benzedi ini Bulmak Yapboz Çözmeye Benzer! Paleontologlar, dinozor fosili bulduktan sonra tüm ipuçlar n t pk bir yapbozun parçalar gibi birlefltirir ve dinozorun neye benzedi ini tahmin etmeye çal fl rlar. Bunu yaparken dinozorun yaflad devrin co rafya, çevre, iklim koflullar ve canl çeflitlili ini de dikkate al rlar. Afla da bir dinozor iskeleti var. Paleontologlar, toplad klar bilgilerden bu fosilin bir yanarda yak nlar nda yaflam fl, kuyru u uzun tüylü ve ayaklar dikenli bir dinozora ait oldu unu söylüyorlar. Bu dinozorun neye benzedi ini tahmin etmeye çal fl n. Ard ndan iskeletin üzerine hayvan n d fl hatlar n çizip boyay n. Dinozorlarla ilgili birçok resim var. Ressamlar dinozorlar paleontologlar n onlara verdi i bilgilerden yola ç karak çizerler. Andrey Atuchin adl ressam n dinozor resimlerini adresli web sayfas ndan inceleyin.

24 Dinozorlar Nas l S n fland rmal? Dinozorlar birbirinden çok farkl. Kimi 1,5, kimi 15 metre boyunda! Kimi etçil, kimi otçul! Kimi 2, kimi 4 ayak üzerinde yürüyor. Kimi boynuzlu, kimi dikenli! Paleontologlar da bu bilgilere göre dinozorlar s n fland rmaya çal fl yorlar. Bir paleontolog olsan z, afla daki dinozorlar nas l s n fland r rs n z? Unutmay n, dinozorlar n benzerlikleri ve farkl l klar size ipucu olacak! Camasaurus ( kamasaurus okunur) Otçul, 23 metre boyunda! Nanshiungosaurus ( nanfliyungosaurus okunur) Hepçil, 4,5-5,5 metre boyunda! Garudimimus Hepçil, 23 metre boyunda! Chasmosaurus ( kazmosaurus okunur) Otçul, 5 metre boyunda! Yinlong Otçul, 1-1,5 metre boyunda! Juravenator Etçil, 0,8 metre boyunda! Brachiosaurus ( brakiyosaurus okunur) Otçul, 30 metre boyunda! Gasosaurus Etçil, 4 metre boyunda! Yan tlar Paleontologlar Nas l Çal fl rlar? Dinozor Fosiller Nas l Oluflur? 1. Bir hayvan ölünce çürür. 2. Geriye hayvan n iskeleti kal r. 3. skeletin üzeri zamanla kum tabakalar yla örtülür. 4. Mineraller iskeletin yap s na kar fl r ve onu sertlefltirir. skeletin fosilleflmesi milyonlarca y l sürer. Fosil oluflur. Bu Fosiller Hangi Jeolojik Devre Ait? Trilobit Paleozoik, Dicynodont, Pterosaurus ve Dyrosaurus Mezozoik ve ilk insan Senozoik. Tu ba Can Çizimler: P nar Büyükgüral

25 Haritalar, Keflfetmeyi Kolaylaflt r r! Diyelim ki, bir parktan söz edildi ini duydunuz. Üstelik söylenenler ilginizi çekti ve bu park keflfetmek istediniz. Ancak, oraya nas l gidece inizi bilemediniz. Kolay var. Kentin bir haritas n bulun! Bu harita, ilçeleri, ilçelerin s n rlar n, caddeleri, sokaklar, elbette parklar ; okul, hastane binalar n, itfaiye, meteoroloji, tren istasyonlar n, nehirleri, gölleri ve daha birçok fleyi gösterir! Parkta Buluflal m! ki arkadafl Esra ve Seçil; Kedili Park ta buluflacaklar. Afla daki haritay inceleyin ve sonra iki arkadafl n bulunduklar yerlerden yola ç k p en k sa hangi yolu izleyerek parka ulaflacaklar n bulun. Ancak, Esra arkadafl na kitap arma an etmek istiyor. Yolda kitapç ya da u rayacak! Hitit Caddesi Hitit Caddesi Ç nar Sokak Çam Sokak Do an Caddesi Akçaa ç Sokak Hitit Caddesi Toros Caddesi Akasya Sokak Ihlamur Sokak Akasya Sokak Deniz Caddesi Kavak Sokak Sö üt Sokak Ihlamur Sokak Toros Caddesi Kaya Sokak Ada Caddesi Mefle Sokak Toros Caddesi Ses Sokak Kiraz Sokak Ça Caddesi Maz Sokak Ça Caddesi 1: Harita Anahtar Ev A açl k alan Yeflil alan Apartman Hastane Okul Kütüphane Kitapç Postane tfaiye istasyonu Polis karakolu

26 Bilim Park Tasarlayal m! Bir bilim park tasarlad n z düflünün. Verdi imiz ipuçlar ndan da yararlanarak ziyaretçiler için buran n bir 1: ölçekli bir haritas n haz rlay n. Bu ölçekte haritadaki 1 cm, parktaki cm yi (250 m ya da 0,25 km yi) iflaret edecek. Buna dikkat edin! 1: Harita Anahtar A açl k alan Gösteri merkezi Yeflil alan Yol

27 Haydi Lunaparka Gidelim! Haritalar kare fleklinde hücre lere bölünür. Bunlar, kullan c n n bir yeri kolayca bulmas n sa lar. Afla daki lunapark haritas n inceleyin. Örne in, lunapark n kap s C1 hücresinde yer al yor. fiimdi de lunaparkta bulunan oyuncaklar n haritan n hangi hücresinde oldu unu bulun. Lunapark n kap s 1: Harita Anahtar Atl kar nca Zincirli sal ncak Balerin Çarp flan arabalar Dönmedolap Atl kar nca Dönmedolap Balerin Çarp flan arabalar Zincirli sal ncak

28 Sakl Kayay Bulal m! Ormanda yürüyüfle ç kacak iki arkadafl çok heyecanl! Uzun bir yürüyüfl ve büyük bir serüven olacak. Ellerinde bir harita, bir pusula ve izleyecekleri yolu gösteren bir kâ t var. Amaçlar, bu yolu izleyerek sakl kaya ya ulaflmak. Haydi, onlar n sakl kayaya ulaflmalar na yard m edin! Bafllang ç

29 Güneydo uya yürü. Köprüden geç. A aca gelince dur ve kuzeydo uya ilerle. Kesilmifl a aca geldi inde dur. Kesilmifl a açtan kuzeybat ya ilerle. Bir köprüye ulaflacaks n. zlenecek Yol Köprüden geç, ilerle. Önüne küçük bir kaya ç k nca dur. Kayadan kuzeydo uya yürü ve kütü ün üzerinden karfl ya geç. Karfl ya geçince nehir boyunca do u yönünde ilerle. Bu, uzun bir yürüyüfl olacak. Nehir gittikçe daralacak. En sonunda nehrin karfl k y s na geçebilece in tafllara uluflacaks n. Bu tafllar n üzerniden karfl ya geç. Güneydo u yönünde ilerle. Böylece sakl kayaya ulaflacaks n.

30 Yeni Bir Kasaba Kural m! Yedia aç Kasabas n n haritas na bak n. Bu kasaba yeni kuruluyor. Aliler, Gamzeler, Gökhanlar, Gayeler ve Ayflegüller evlerinin yerini seçtiler bile! Örne in, Ayflegüller kufl gözlemlemeyi seviyorlar. Bu nedenle evleri orman n kenar nda. Di er ailelerin evlerini de afla daki bilgilere göre haritaya yerlefltirin. Ayflegüllerin evi 1: Harita Anahtar A açl k alan Ceviz bahçesi Tren yolu Karayolu Göl Nehir Da Ev Aliler, da da kamp yapmay seviyorlar. Gamzeler, yüzmeyi seviyorlar. Gökhanlar, kufllar n foto raf n çekmeyi seviyorlar. Gayeler, ceviz bahçesi sat n almak istiyorlar.

31 Dünyam z Koruyal m! Dünyada birçok çevre sorunu var. Çevre kirlili i, iklim de iflikli i, enerji ve su sorunu! Üstelik tüm bu sorunlar tüm dünyay etkiliyor! Konunun önemini gündeme getirmek için arkadafllar n zla bir proje yapabilirsiniz. Belirli bir süre boyunca gazete, televizyon ya da radyoda yay mlanan çevre sorunlar yla ilgili haberlerin bafll klar n afla daki listeye yaz n. Ard ndan bu haberlerde sözü edilen sorunlar n yafland yerleri harita üzerine iflaretleyin. Sonra da bu haritay inceleyerek sonuçlar ç kar n. Bunlar di er insanlarla paylaflmak amac yla bir sunum haz rlay n. Haber Listesi

32 Odam z n Haritas n Ç karal m! Odan z n haritas n ç karmaya ne dersiniz? fle odan z n alan n ölçerek bafllay n. Haritan z n ölçe i 1:50 olsun. Yani, haritadaki 1 cm, odan zdaki 50 cm i iflaret edecek. Sizin için bir harita anahtar oluflturduk. Bu anahtara siz de pencere, çöp kutusu, masa gibi eflyalar ekleyin. Ard ndan harita anahtar ndan yararlanarak afla daki kutunun içine odan z n haritas n çizin. 1:50 Harita Anahtar Kap Ayna Yatak Kitapl k Oyuncak kutusu Bilgisayar Yan tlar Tu ba Can Çizimler: P nar Büyükgüral Parkta Buluflal m Haydi Lunaparka Gidelim Atl kar nca A3, Dönmedolap A1, Balerin B2, Çarp flan arabalar C2, Zincirli sal ncak C3 Sakl Kayay Bulal m Yeni Bir Kasaba Kural m Ali Gamze Gökhan Gaye

33 En sevdi iniz oyuncak ne? Bir top mu, uçak m, yoksa pelufl bir ördek mi? Bu oyunca neden çok seviyorsunuz? Peki, bir oyunca e lenceli, flafl rt c ya da ilginç yapan nedir, hiç düflündünüz mü? Bu sorular soruyoruz, çünkü birlikte basit malzemelerle oyuncaklar yapaca z ve bunlar yaparken oyuncak tasar m üzerinde düflenece iz! Bardaktan Pota Yapal m! Evde basketbol oynamak asl nda pek iyi bir fikir de il! Bu oyunu oynarken evdeki eflyalar zarar görebilir, komflular rahats z olabilir. Ancak her fleyin bir çözümü var. Evde ev basketbolu oynanabilir. Bunun için basit bir oyuncak yapmak yeterli! Gerekli Malzeme Kâ t ya da plastik bardak, on santimetre uzunlu unda ip, pinpon topu ve yap flt r c. Barda n taban na bir delik aç n. Bu delikten ipi geçirin ve ipin barda n içindeki ucuna bir dü üm at n. pin di er ucuna da pinpon topunu yap flt r n. Oyunca n z haz r! Bardak, pota yerine geçecek. Haydi, topu potaya atmaya çal fl n! Bu basketboldan daha kolay diye düflünüyorsan z, yan l yorsunuz. nan n bu ifl göründü ünden daha zor! Çevrenizi gözlemlemek, tasarlayaca n z oyuncak için esin kayna olabilir! Çevrenize dikkatle bak n. Nesnelere, bunlar n özelliklerine, nas l çal flt klar na, birbiriyle iliflkilerine... Çünkü, her fley size esin kayna olabilir! Gözlemlerinizle edindi iniz bir fikri bir oyunca a aktarabilirsiniz! Örne in futbolu düflünün. Bu oyundan esinlenerek nas l bir oyuncak yapabilirsiniz? Bu oyunca a ne ad verirsiniz?

34 F rlat c Yapal m! Tükenmez kalem, bulafl k makinesi, bilgisayar... Bunlar n hepsi birer bulufl. Üstelik bu bulufllar yaflam kolaylaflt r r, engelleri aflmam z sa lar. E lenceli bir oyuncak tasarlaman n bir yolu da bu olmal : Bir ifli kolaylaflt rmak! Bir engeli aflmak! Örne in, bir tafl olabildi ince uza a f rlatacak bir oyuncak yapman n yolu bulunabilir mi? Gerekli Malzeme Bir litrelik iki pet flifle, hiç kullan lmam fl iki kurflunkalem, iki paket lasti i, kibrit kutusu, küçük tafllar, delici z mba, yap flt r c, kuru fasulye ve makas. Delici z mbayla kulakçklara birer delik aç n. Üçüncü deli i de buraya aç n. birinci flifle ikinci flifle 1. Birinci fliflenin tepesini resimdeki gibi kesin. kinci fliflenin de önce tepesini kesin. Sonra da alt k sm n, iki kulakç olacak flekilde resimdeki gibi kesin. fiifleleri keserken bir büyü ünüzden yard m al n. Kibrit kutusunu ikinci kalemin di er ucuna yap flt r n. 2. Kulakç klardaki delikleri biraz büyütüp bu deliklerden birinci kalemi geçirin. kinci kalemi resimdeki gibi birinci kaleme paket lasti iyle ba lay n. Üçüncü deli e bir paket lasti i geçirin ve ikinci kalemin bir ucunu da resimdeki gibi bu lasti e tak n. 3. Birinci flifleyi yar s na kadar fasulyeyle doldurun. Böylece oyunca n z devrilmeyecek. Son olarak ikinci flifleyi birincinin içine oturtun. Oyunca n z haz r! Kibrit kutusunun içine küçük bir tafl koyun. Sonra da kutuyu afla çekin. Böylece kalemin di er ucundaki lastik gerilecek. Kutuyu b rakt n zda tafl h zla ileri f rlayacak. Bilimsel ilkeleri bilmek, oyuncak tasar m n kolaylaflt rabilir! F rlat c y bir düflünelim. Bilim bu oyunca n neresinde! Duran her cismin potansiyel enerjisi vard r. Cisim harekete geçti inde bu enerji, hareket enerjisi ne dönüflür. Kutuya tafl koyup bunu afla çekti inizde lastik gerilir ve potansiyel enerjisi artar. Kutuyu b rakt n zdaysa bu, hareket enerjisine dönüflür. Siz de bilimsel bir ilke düflünün. Bundan yararlanarak nas l bir oyuncak tasarlayabilirsiniz?

35 T rman c Kertenkele Yapal m! Baz oyuncak arabalar, önce geriye çekilir ve b rak ld klar nda h zla ileri f rlarlar. Bu oyuncaklar n içinde asl nda küçük birer lastik vard r. Araba geriye çekildi inde bu lastik gerilir. Araba b rak ld nda lastik, arabay da h zla ileri f rlatarak gevfler. Anlayaca n z, birçok oyunca n içinde basit bir düzenek bulunur! Biz de, bir ip kullanarak bir düzenek kural m ve bir kertenkeleyi t rmand ral m! Gerekli Malzeme Yap flkan bant, bir metre uzunlu unda paket ipi, oluklu mukavva, boya kalemler, bir madeni para, iki boncuk, makas ve pipet. pi pipetlerden resimdeki gibi geçirin. pin iki ucuna birer boncuk tak n ve sonra dü üm at n. Oyunca n z haz r Basit malzemeler oyuncak tasar m için birer hazine olabilir! Kâ t, ip, makara, pipet, huni, alüminyum folyo, paket lasti i gibi malzemeleri bir araya getirin. Bu malzemelerle nas l bir düzenek haz rlanabilir? Örne in, pipet, huni ve alüminyum folyo kullan larak nas l bir oyuncak tasarlanabilir? Oluklu mukavvaya bir kertenkele çizin ve bunu boyay n. Mukavva üzerindeki resmi dikkatlice kesin. 2. Pipetten 3 cm uzunlu unda iki parça kesin. Bunlar kertenkelenin arkas na yap flt r n. Madeni paray da, kertenkelenin kuyruk k sm na gelecek flekilde yine resmin arkas na yap flt r n. Bu, a rl k yapacak. 4. Oyuncakla nas l oynayacaks n z? Kertenkeleyi resimdeki gibi bir yere as n. Örne in bir kap koluna! Ard ndan ipleri elinize al n ve önce bir ipi, sonra di erini yana çekerek kertenkeleyi yukar t rmand r n.

36 Topaç Yapal m! Topaçla oynamak gibisi yoktur! Topaç kendi çevresinde f r l f r l dönerken bunun olabildi ince uzun sürmesini isteriz. Peki, bir topac n uzun süre dönmesini ne sa lar? Bir oyuncak tasarlayarak bu konuda düflünelim! Gerekli Malzeme Dört kurflunkalem, on iki madeni para, sekiz paket lasti i, oluklu mukavva, CD, yap flt r c ve makas. 1. CD yi mukavvan n üzerine yerlefltirerek dört daire çizin. Sonra bunlar kesin. 2. Dairelerin ortas n iflaretleyin ve buraya delik aç p kalemleri geçirin. Topaçlar haz r! Paket lastikleriyle kalemi sabitleyebilirsiniz. fiimdi topaçlar üzerinde birkaç de ifliklik yap n. Birinci topaçta daireyle yer aras ndaki uzakl n, resimdeki gibi fazla olmas na dikkat edin. 3. kinci topaçta da daireyle yer aras ndaki uzakl n, birinciye göre daha az olmas n sa lay n. 4. Üçüncü topac, ikinci topaç gibi haz rlay n. Alt madeni paray dairenin kenar na yak n bir biçimde yap flt r n. Bir oyuncak, gelifltirilerek daha e lenceli hale getirilebilir! Bir topac olabildi ince uzun döndürmenin onlarca, yüzlerce yolu olabilir. Bunun için oyunca n nas l çal flt n iyi bilmek gerekir. Sonra da tüm bilgi ve deneyimlerden yola ç karak oyuncak gelifltirilebilir. Oyuncakta yenilikler yap labilir. Bu yenilikler neler olabilir? Topaç örne ine geri dönersek, topaca nas l bir yenilik getirebiliriz? Bu konuda teknolojiden nas l yararlanabiliriz? 5. Dördüncü topac da ikincisi gibi haz rlay n. Bu kez, alt madeni paray dairenin merkezine yak n bir biçimde yap flt r n. Topaçlar deneyin! Hangisi uzun süre dönüyor?

37 Yar fl Otomobili Yapal m! Otomobil, en sevilen oyuncaklardan biridir. Bir oyuncak otomobil nas l çal fl r? Otomobilin içinde, küçük bir lasti in oldu u bir düzenek olabilir. Bu durumda otomobil mekanik flekilde kurulur ve ilerler. Belki de otomobilin içinde küçük bir motor ve güç kayna olarak da piller vard r. Otomobilin dü mesine bas l r, motor çal fl r ve otomobil hareket eder. Yani otomobilin hareket etmesi için bir güç kayna olmas Gerekli Malzeme Yar m litrelik süt kutusu, dört paket lasti i, dört makara, iki pipet, makas ve balon Süt kutusunun tepesini kesin. Ard ndan kutuyu, resimdeki gibi boyuna ikiye bölün. Parçalardan biri otomobilin gövdesi olacak. Kutuyu keserken bir büyü ünüzden yard m al n. S ra tekerlekleri takmaya geldi. Gövdenin iki yan na resimdeki gibi delikler aç n ve bu deliklere pipetleri tak n. Pipetlerin uçlar na da makaralar geçirin. Makaralar, tekerlek ifllevi görecek. Ancak makaralar pipetten f rlay p gidebilir. Bu nedenle pipetlerin ucuna resimdeki gibi paket lastikleri dolay n. Kutunun alt k sm otomobilin arkas olacak. Buraya bir delik aç n. Otomobiliniz haz r! 3. Peki, otomobil nas l hareket Düfl gücünü harekete geçirecek edecek? Elbette bir balon oyuncaklar tasarlanabilir! yard m yla! Balonu fliflirin, a z n Oyuncak arabalar, oyuncak bebekleri sevmemizin bir nedeni de, bunlarla s k ca tutun ve otomobilin üzerine oynarken düfl dünyam zda büyük koyun. Sonra da a z n araban n serüvenler yaflayabilmemizdir. arkas ndaki delikten geçirin. Balonun Düflünsenize! Bazen saatlerce bir a z n sak n b rakmay n! Ve, 1, 2, 3! oyuncak otomobille ya da bebekle diye sayd ktan sonra balonun a z n oynar, uzak ülkelere gider, burada devlerle savafl r, kahraman oldu umuz b rak n. Yar fl bafllas n! bir öykü kurar z. Ayr ca flunu da unutmay n: Bir oyuncak nas l düfl gücünü harekete geçiriyorsa, düfl gücü de ilginç bir oyuncak tasar m için bizi harekete geçirebilir! Haydi, düfl gücünüzü kullan n ve çocuklar n düfl kurmas n sa layacak bir oyuncak tasarlay n.

38 Paraflüt Yapal m! Paraflüt, yüksekten b rak lan bir tafl gibi h zla afla düflmez. Havada süzülerek yavaflça afla iner. Bunun nedeni, paraflütte bulunan iplere ba l büyük bir bez parças n n düflmeye gösterdi i dirençtir. Asl nda bu direnç havadan kaynaklan r. Hava direnci, paraflütün h zla afla düflmesini önler. Gelin birlikte bir paraflüt yaparak e lenceli bir oyuncak keflfedelim! Gerekli Malzeme 20 cm uzunlu unda dört dikifl ipli i, dörtte bir dosya kâ d, buzdolab pofleti, yap flkan bant ve bir pipet. 1. Dosya kâ d ndan bir külah yap n. Aç lmamas için bantlay n. Ancak külah n sivri ucunun kapal, a z n n da 3 cm çap nda olmas na dikkat edin. Bu, külah paraflütçü yerine geçecek! Bunu çeflitli malzemelerle süsleyin. 2. Peki, paraflütü nas l haz rlayacaks n z? Buzdolab pofletinden 20 x 20 cm boyutlar nda bir kare kesin. Dikifl ipliklerini bu karenin dört köflesine ba lay n. pliklerin di er uçlar n da birbirine dü ümleyin. Paraflütünüz de haz r! Külah, iplikleri birbirine dü ümledi iniz yere yap flt r n. 3. Külah, Oyuncak tarihini incelemek de, sivri ucu oyuncak tasarlarken iflinize yukar da yarayabilir! olacak flekilde dik tutun. Oyuncak raflar na bir bak n. Bu Külah n üzerine paraflütü raflarda binlerce y l önce ortaya yerlefltirin, ancak sivri ç kan misket, uçurtma gibi oyuncaklar da var, günümüzün ucunun paraflütün tam teknolojisinden yararlan larak ortas na gelmesine özen yap lm fl robot gibi elektronik gösterin. Külah n içine oyuncaklar da. Geçmifl ve pipeti koyun. Pipete kuvvetli günümüz oyuncaklar aras nda ne bir flekilde üfleyin. gibi farkl l klar var? Bunlar düflünün Paraflütünüz h zla yukar ve oyuncak tarihini inceleyin. Böylece oyuncak tasar m n z için f rlay p süzülerek afla önemli ipuçlar elde edebilirsiniz. iniyor mu?

39 Tekne Yapal m! Oyuncak otomobiller, uçaklar, tekneler, yani oyuncak tafl tlar tarih boyunca çocuklar n gözdesi olmufl. Tasar mc lar çok farkl düzenekler haz rlayarak oyuncak tafl tlar gelifltirmifller. flte bir tekne. Çal flma düzene i gerçekten çok ilginç! Gerekli Malzeme ki köpük tabak, köpük kâse, köpük bardak, k vr k uçlu pipet, beyaz tutkal ve le en. 1. ki taba, içleri birbirine bakacak flekilde yap flt r n. Böylece teknenin ana gövdesi haz r! Bu gövdenin üzerine kâseyi yap flt r n. Ancak, kâsenin taba n tam ortas nda olmas na dikkat edin. Barda da kâsenin üzerine, yine tam ortas na gelecek biçimde yap flt r n. 2. Barda n bir kenar na, resimdeki gibi bir delik aç n. Bu deli e pipeti, k vr k ucu yukar da olacak biçimde geçirin. Pipetin çevresinde boflluk olabilir. Bu bofllu u tutkalla kapat n. Tekneyi, a rl k yapmas için üzerine bir kitap koyduktan sonra kurumaya b rak n. sterseniz teknenizi guaj boyayla boyayabilirsiniz. 3. Tekneniz haz r! Le enin içine su doldurun. Ard ndan tekneyi suya b rak n. Pipetin boflta kalan ucunun suyun içinde olmas na dikkat edin. Peki, tekneniz nas l hareket edecek? Barda n içine su doldurun. Tekne, suda hareket ediyor mu? Sizce bu nas l oluyor? Oyuncaklar n e lence arac oldu unu unutmamak gerekir! Biliyor musunuz? Yeni bir oyuncak üretildikten sonra birçok güvenlik testinden geçirilir. Asl nda üretilen her ürün için bu tür testler vard r. Ancak, oyuncaklar için yap lan güvenlik testleri daha önemlidir. Çünkü oyuncaklarla oynayan çocuklar n zarar görmesi asla istenmez. Bu konuda ulusal ve uluslararas kurallar bulunur. Örne in, oyunca n boyas nda uzmanlar taraf ndan belirlenen orandan fazla kurflun olamaz. Çünkü kurflun zehirli bir maddedir!

40 Taklac Akrobat Yapal m! Dönen, yuvarlanan, takla atan oyuncaklar e lencelidir. Bu fikirden yola ç karak birçok oyuncak tasarlanabilir. Haydi biz de bir akrobat yapal m. Üstelik bu akrobat takla ats n! Gerekli Malzeme Büyük boy kahvalt l k gevrek kutusu, boya kalemleri, el ifli kâ tlar, kurflunkalem, yap flkan bant, yap flt r c ve cetvel. 1. Kutuyu resimdeki gibi boyuna ikiye bölün. Kesik çizgilerden 2. kutuyu kesin. ki parçay resimdeki gibi birlefltirin ve bantlay n. Bu uzun kutudan bir rampa yap lacak. Bunun için kutunun bir kenar na yerden 10 cm, di er kenar na da yerden 3,5 cm uzunlu unda birer nokta iflaretleyin. Cetvel kullanarak bu noktalar bir do ruyla birlefltirin. Rampa haz r! El ifli kâ tlar ve boya kalemleriyle rampay süsleyin. 3. Akrobat modelini web sayfam zdan indirip kesin. Ard ndan akrobat üzerindeki daireyi kesip buraya kurflunkalemi geçirin. Akrobat n kalemin tam ortas nda durmas na dikkat edin. Kalemi, rampan n tepesine yerlefltirin ve b rak n. Ne oluyor? Akrobat Modeli web sayfam zdan (www.biltek.tubitak.gov.tr/ cocuk) indirebilirsiniz. Yarat c l kullanmak, farkl düflünmek e lenceli oyuncaklar tasarlaman za yarayabilir! Bir oyunca e lenceli, flafl rt c ya da ilginç yapan nedir? Bunun üzerinde düflünün. Örne in, hac yatmaz! Bu oyuncak bir türlü devrilmez. Oyunca n devrilmemesi hem e lenceli, hem flafl rt c, hem de ilginçtir. Siz de yarat c l n z kullan n, farkl düflünün ve hac yatmaz gibi oyuncaklar tasarlamaya çal fl n. Kaynaklar: Hauser, J., F., "Gizmos and Gadgets", Tu ba Can Çizimler: P nar Büyükgüral

41 Sütü saklaman n en do al yolu! Börek, po aça, tost ve omletin biricik bilefleni! Protein ve vitamin kayna! Kalsiyum ve fosfor deposu! Ve karfl n zda dengeli beslenmenin kahraman : Peynir!.. Peynir Dedektifi Olun! Binlerce çeflit peynir var: Beyaz peynir, kaflar peyniri, krem peynir, dil peyniri, tulum peyniri, lor peyniri... Bu liste uzay p gider. Peki, bu peynirlerin birbirinden fark nedir? Bu konuda bir çal flma yapabilir, afla daki bilgileri farkl peynir çeflitleri için toplay p peynirleri karfl laflt rabilirsiniz. Peynirin çeflidi:... Besin de erleri Enerji (kcal):... Protein (gr):... Ya (gr):... Karbonhidrat (gr):... Kalsiyum (mg):... Fosfor (mg):... Görünüflü:... Tad :... Kullan labilece i yemekler:... Fiyat (100 gram için):...

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz.

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Kesirler 53 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. 4. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir.

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir. UZUNLUKLARI ÖLÇEL M Burada bir çubuk üzerine ay c n resmi konmufltur. Çubuk kayd r ld kça çubuklar n boyu eksik kal yor. Eksik k sm boyayarak tamamlay n z. Her kareyi bir birim kabul ediniz. 3 Çubuk kareli

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

1.1 GEOMETR YE YOLCULUK 1. ÜN TE. Çevremizde Geometri. Kare, Dikdörtgen ve Üçgen

1.1 GEOMETR YE YOLCULUK 1. ÜN TE. Çevremizde Geometri. Kare, Dikdörtgen ve Üçgen 1. ÜN TE GEOMETR YE YOLCULUK 1.1 Çevremizde Geometri Kare, Dikdörtgen ve Üçgen 1. Kitab n z n sonundaki noktal kâ d ço altarak üçgen, kare ve dikdörtgenler çizerek bunlar isimlendiriniz. 2. Çevrenizde

Detaylı

22 (Anten ba -1) 23. (Anten ba -2) (Teleskop kapa ) (Anten-1) (Anten-2) (Günefl paneli tafl y c s ) (Anten tafl y c ) (Günefl paneli-1)

22 (Anten ba -1) 23. (Anten ba -2) (Teleskop kapa ) (Anten-1) (Anten-2) (Günefl paneli tafl y c s ) (Anten tafl y c ) (Günefl paneli-1) maketyazison 3/7/08 2:53 PM Page 2 22 (Anten ba -1) 23 (Anten ba -2) 19 (Teleskop kapa ) 13 (Anten-1) 20 (Anten-2) 16 21 (Günefl paneli tafl y c s ) (Anten tafl y c ) (Günefl paneli-1) 14 A (Günefl paneli-2)

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Tatilde Sanatla Uğraşalım

Tatilde Sanatla Uğraşalım Tatilde Sanatla Uğraşalım Bu kitapçığın sahibi 2 Yaz tatili sanat etkinlikleri yapmak için çok uygun bir zaman. Biz de bu yaz tatilinde yararlanmanız için bir sanat etkinlikleri kitapçığı hazırladık. Kitapçığın

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

DĠL ve KONUġMA GELĠġĠMĠ DESTEK EĞĠTĠM SETĠ KULLANMA KILAVUZU (15 ünite ve 30 kategori)

DĠL ve KONUġMA GELĠġĠMĠ DESTEK EĞĠTĠM SETĠ KULLANMA KILAVUZU (15 ünite ve 30 kategori) DĠL ve KONUġMA GELĠġĠMĠ DESTEK EĞĠTĠM SETĠ KULLANMA KILAVUZU (15 ünite ve 30 kategori) Set, toplam 15 alt ünite ve 30 kategoriden oluşmaktadır. Her sette ortalama 90 ile 120 arasında kart bulunmaktadır.

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz.

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. 1. KONU Adı - Soyadı:... Numarası:.. Sınıfı:. Ön Çalışma 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. SALÇA + 11 2. Afla daki nesnelerden koni, prizma ve küreye

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

I k Hakk nda. I k bir enerjidir. I k çok h zl d r.

I k Hakk nda. I k bir enerjidir. I k çok h zl d r. I k Hakk nda I k bir enerjidir. 1 2 I k da ses gibi bir enerjidir. Sesten fark, bo lukta da yay l r. Yoksa bir dü ünün; Güne nlar bize nas l ula rd? I k çok h zl d r. I k, bo lukta saniyede yakla k 300.000

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ NİSAN AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Çiçekleri tanıdık. Çiçekleri gözlemledik. Çiçek türlerini isimlendirdik. Çiçeklerin birer canlı olduğunu öğrendik. Farklı çiçeklerin bakımını

Detaylı

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r?

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? DO A VE MATEMAT K DO AL SAYILARLA BÖLME filem Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? A açtaki kufllar 2 dala eflit olarak konsayd, her

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

DĠL ve KONUġMA GELĠġĠMĠ DESTEK EĞĠTĠM SETĠ KULLANMA KILAVUZU (15 ünite ve 30 kategori)

DĠL ve KONUġMA GELĠġĠMĠ DESTEK EĞĠTĠM SETĠ KULLANMA KILAVUZU (15 ünite ve 30 kategori) DĠL ve KONUġMA GELĠġĠMĠ DESTEK EĞĠTĠM SETĠ KULLANMA KILAVUZU (15 ünite ve 30 kategori) Set, toplam 15 alt ünite ve 30 kategoriden oluşmaktadır. Her sette ortalama 90 ile 120 arasında kart bulunmaktadır.

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

ı ı A A şey yapman gereken

ı ı A A şey yapman gereken D Ş ı ı R D A A yapman gereken şey SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23 43 Sertifika No. 12603

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Öncelikle tamamen dolu olan albümlerde toplam kaç foto raf oldu unu bulal m. 20 x 5 ifllemini çözümleyerek yapal m. 25 x 17 175 + 255 425

Öncelikle tamamen dolu olan albümlerde toplam kaç foto raf oldu unu bulal m. 20 x 5 ifllemini çözümleyerek yapal m. 25 x 17 175 + 255 425 Do al Say larla Çarpma fllemi MATEMAT K DO AL SAYILARLA ÇARPMA filem Tolga Bey amatör bir foto rafç d r. Çekti i foto raflar her birinde 25 foto raf olan 17 albümde toplam flt r. 18. albümüne ise henüz

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Bölgemizi Tan yal m TEST 100 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki foto raflarda yer alan evleri inceleyiniz. Bu evlerin hangi bölgelerde yayg n oldu unu ve bu bölgelerin

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

Çöplerimizle yere serdi imiz Albatroslar

Çöplerimizle yere serdi imiz Albatroslar Dünya Döndükçe Sabriye Afl r Plastik çöpleri yiyecek zannederek yutan Albatroslar n dram Çöplerimizle yere serdi imiz Albatroslar Saatlerce insan ve do a aras ndaki tats z iliflkiden söz ederek, sebep

Detaylı

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u 5.3 Çevre Uzunlu u Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u Etkinlik Döner Metre Yapal m Araç ve Gereç: daire fleklinde nesneler (kavanoz kapa, tekerlek vb.), makas, kalem, raptiye, tahta çubuk 1) Daire fleklindeki

Detaylı

Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan BiliĢsel Alan Dil Alanı Özbakım Becerileri A 2: K 1, 2 A 3: K 1, 2, 3, 4 A 16: K 3

Psikomotor Alan Sosyal-Duygusal Alan BiliĢsel Alan Dil Alanı Özbakım Becerileri A 2: K 1, 2 A 3: K 1, 2, 3, 4 A 16: K 3 OKUL ADI : TARĠH: EKĠM AYI 1. HAFTA (PAZARTESĠ) YAġ GRUBU : 61-72 Ay ÖĞRETMEN ADI: ARAÇ OLARAK SEÇĠLEN Hayvanların Yuvalarını KAVRAMLAR : Canlı-cansız Hareketli-hareketsiz Aynı-farklı-benzer Altında-üstünde

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF ONU ANAIMI 2. ÜNİE: UVVE ve HAREE 3. onu OR, AÇISA MOMENUM ve DENGE EİNİ ve ES ÇÖZÜMERİ 2 2. Ünite 3. onu ork, Aç sal Momentum ve Denge A n n Yan tlar 1. Çubuk dengede oldu una göre noktas na

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir.

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir. Do al Say larla Bölme fllemi BÖLME filem Ankara daki ilkö retim okullar fiehrimizi Yeflillendirelim kampanyas bafllatt lar. Befl gün boyunca bofl alanlara toplam 1005 a aç dikildi ine göre günde ortalama

Detaylı

Geneti i De ifltirilmifl Organizmalar n Etkisi Süre: 6 Hafta

Geneti i De ifltirilmifl Organizmalar n Etkisi Süre: 6 Hafta Proje Görevi Geneti i De ifltirilmifl Organizmalar n Etkisi Süre: 6 Hafta Dereceler Ölçütler Tasar m HTML Kullan m Ba lant lar Araflt rman n çeri i Görsel Materyaller Sevgili Ö renciler; Sizden HTML kullanarak

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Saat - Dakika ve Dakika - Saniye Arasındaki Dönüflümler 1. Afla daki saatlerin gösterdi i zamanlar bofl kutucuklara say sal saat olarak yaz n z.

Saat - Dakika ve Dakika - Saniye Arasındaki Dönüflümler 1. Afla daki saatlerin gösterdi i zamanlar bofl kutucuklara say sal saat olarak yaz n z. . Zaman Zaman çinde Saat - Dakika ve Dakika - Saniye Arasındaki Dönüflümler 1. Afla daki saatlerin gösterdi i zamanlar bofl kutucuklara say sal saat olarak yaz n z. 1 1 1 1 1 1 Ö leden sonra Ö leden sonra

Detaylı

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER 31 BU ÜN TEN N AMAÇLARI Bu üniteyi çal flt n zda; Karbon hidratlar n genel yap lar n, adland

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI LKTRO K DVR LMALARI MODL SORU 1 DK SORULARI ÇÖZÜMLR MODL SORU 2 DK SORULARI ÇÖZÜMLR 1. Diyot kare dalgan n negatif parças n geçirmeyece inden ç k fl gerilimi; 1. fiekildeki K transistörü ; L transistörü

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

Büyük kuşlar için kutu yuvalar. Peçeli baykuş yuvası

Büyük kuşlar için kutu yuvalar. Peçeli baykuş yuvası Büyük kuşlar için kutu yuvalar Kuşların çoğu ağaç deliklerine yuva yaparlar. Yaşlı ve kurumuş ağaçlar fırtınalardan dolayı devrildiği için buraları kuşlar için önemli yuvalar teşkil etmezler. Bu yüzden

Detaylı

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR?

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Zeki Aslan YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Yıldız nedir sorusunu insanlık yüz binlerce belki de milyonlarca yıldır soruyordu? Fakat yıldızların fiziksel doğası ve yaşam çevrimleri ancak 1900 lü yıllardan sonra

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

3- Kayan Filament Teorisi

3- Kayan Filament Teorisi 3- Kayan Filament Teorisi Madde 1. Giriş Bir kas hücresi kasıldığı zaman, ince filamentler kalınların üzerinden kayar ve sarkomer kısalır. Madde 2. Amaçlar İnce ve kalın filamentlerin moleküler yapı ve

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı Okyanus, Yaşam İçin Gereklidir Ve Doğal Dengesinin Korunması İçin İnsanların Çaba Göstermesi Gereklidir Neler Biliyoruz? İpek A.: Okyanusun mavi ve yeşil su olduğunu biliyorum. Deniz Can K: Yunuslar karaya

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA. 3. Aşağıda verilen sayıların çarpanlarından asal olanları belirleyelim.

ÇARPANLAR VE KATLAR BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA. 3. Aşağıda verilen sayıların çarpanlarından asal olanları belirleyelim. ÇARPANLAR VE KATLAR 8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade yada üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA Her doğal

Detaylı

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9 Nesne Grafi i ve Tablo MATEMAT K 17. Afla daki tablolardan hangisi bu grafikteki verilere göre düzenlenmifltir? a. Meyve Say s b. Meyve Say s c. Kay s 3 Armut 4 Çilek 5 Elma 3 Kay s 9 Armut 12 Çilek 15

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

4.2. Alan ve Kesirlerle fllemler. Alanlar Ölçme. 1. Afla da verilen flekilleri belirtilen bölgelerle kaplayarak kaç bölge kullan ld n

4.2. Alan ve Kesirlerle fllemler. Alanlar Ölçme. 1. Afla da verilen flekilleri belirtilen bölgelerle kaplayarak kaç bölge kullan ld n . Alan ve Kesirlerle fllemler Alanlar Ölçme. Afla da verilen flekilleri belirtilen bölgelerle kaplayarak kaç bölge kullan ld n yaz n z.. Afla daki boyal alanlar n kaç birim kareden olufltu unu önce tahmin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Kalp Damar Hastal klar

Kalp Damar Hastal klar Kalp Damar Hastal klar Kalp damar hastal klar (kardiyovasküler hastal klar) dünyada en fazla ölüme sebep olan hastal klar n bafl nda gelmektedir. 2005 y l nda ölen her üç kifliden birinin hayat n kalp

Detaylı

MATEMAT K 1 ÜN TE II KÜMELER

MATEMAT K 1 ÜN TE II KÜMELER ÜN TE II KÜMELER 1. TANIM 2. KÜMELER N GÖSTER M a) Liste yöntemi ile gösterimi b) Venn flemas ile gösterimi c) Ortak özelik yöntemi ile gösterimi 3. KÜMELER N KARfiILAfiTIRILMASI a) Kümenin elaman say

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Sinema Duslerimizi. Gerceklestiriyor!

Sinema Duslerimizi. Gerceklestiriyor! Sinema Duslerimizi Gerceklestiriyor! Milyonlarca y l önce yaflam fl bir dinozoru bir ormanda görmeye ne dersiniz? Ya da bir tavu u konuflturmaya? Bunlar olanaks z diyeceksiniz! Belki de bir yanarda patlamas

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Tepetarla Mahallesi Demiryolu Mevkii Sar mefle Beldesi zmit - Kocaeli / TURKEY Tel: 00 90 262 371 57 00 Fax: 00 90 262 371 57 01 montel@montel.com.

Tepetarla Mahallesi Demiryolu Mevkii Sar mefle Beldesi zmit - Kocaeli / TURKEY Tel: 00 90 262 371 57 00 Fax: 00 90 262 371 57 01 montel@montel.com. Tepetarla Mahallesi Demiryolu Mevkii Sar mefle Beldesi zmit - Kocaeli / TURKEY Tel: 00 90 262 371 57 00 Fax: 00 90 262 371 57 01 montel@montel.com.tr www.montel.com.tr kullan m k lavuzu users manual onderhoudsvoorschrift

Detaylı

Buz. Fen ve Teknoloji. Zeytin ya. Hava. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Buz. Fen ve Teknoloji. Zeytin ya. Hava. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 4. SINIF Nu. : Maddeyi Tan yal m TEST 74 Uygulamal Etkinlik 1. Afla da maddelerin kat, s v ve gaz hâlleri ile ilgili baz resimler verilmifltir. Maddenin bu hâllerinin özelliklerini

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN DOĞA Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN 100 Çoruh Vadisi: Suya Gömülecek Miras Eray ÇAĞLAYAN Doğa Derneği Bozayı Araştırma ve Koruma Projesi Sorumlusu Çoruh Vadisi, Türkiye deki 305 Önemli Doğa Alanı ndan bir

Detaylı