26/01/2013 GÜN VE SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN RİSKLİ ALANLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "26/01/2013 GÜN VE 28540 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN RİSKLİ ALANLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA RAPORU"

Transkript

1 İSTANBUL İLİ, GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, 26/01/2013 GÜN VE SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN RİSKLİ ALANLARA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EMİ-AYDOĞDU-BELDE MÜŞTEREK ADİ İŞ ORTAKLIĞI - ARALIK

2 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM : AÇIKLAMALAR Plan Sistematiği Rapor Sistematiği BÖLÜM: PLANLAMA ALANININ BULUNDUĞU GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ BÖLÜM : RİSKLİ ALAN ARAŞTIRMA BULGULARI Jeolojik Durum Yapısal Analizler Arazi Kullanımı Kat Yüksekliği Yapı Cinsi Yapı Yaşı Yapı Kalitesi Yapıların Risk Durumu ve Değerlendirmesi Doku Analizi BÖLÜM: PLAN KARARLARI Planlama Yaklaşımı Konut Alanları Kentsel Çalışma Alanları Ticaret+Turizm+Konut Alanı Ticaret+Konut Alanı Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı Belediye Hizmet Alanı Kamu Hizmet Alanı Sosyal Altyapı Alanları Eğitim Alanı Yüksek Öğretim Alanı Sağlık Alanı Sosyal Kültürel Tesis Alanı Spor Alanı İbadet Alanı Açık ve Yeşil Alanlar Park ve Yeşil Alanlar Mezarlık Alanı Afet Tehlikeli Alanlar Teknik Altyapı Alanları Karayolu Kentsel Toplu Taşıma Güzergahları BÖLÜM: DEĞERLENDİRME VE SONUÇ BÖLÜM: PLAN NOTLARI KAYNAKLAR i

3 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1 : Gaziosmanpaşa İlçesi nin Marmara Bölgesi İçindeki Konumu... 4 Şekil 2 : Gaziosmanpaşa İlçesi nin İstanbul İli İçindeki Konumu... 5 Şekil 3 : Gaziosmanpaşa İlçesi nin Gelişim Süreci... 6 Şekil 4 : İstanbul Avrupa Yakası 1/ Ölçekli Genel Jeoloji Haritası... 8 Şekil 5 : İstanbul İli, Deprem Haritası Şekil 6 : Jeolojik Durum Şekil 7 : Arazi Kullanımı Şekil 8 : Kat Yüksekliği Analizi Şekil 9 : Yapı Cinsi Şekil 10 : Yapı Yaşı Şekil 11 : Yapı Kalitesi Şekil 12 : Ruhsat Durumu Şekil 13 : Puantaj ii

4 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1 : Türkiye, İstanbul ve Gaziosmanpaşa İlçesine İlişkin Demografik Veriler Tablo 2 : Gaziosmanpaşa İlçesinde Mahallelere Göre Nüfus Büyüklükleri Tablo 3 : Türkiye, İstanbul ve Gaziosmanpaşa Bağımlılık Oranları Tablo 4 : Gaziosmanpaşa İlçesi Bağımlı ve Çalışan Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 5 : Bina Saçak Yükseklikleri Tablo 6 : 1/5000 Ölçekli Mer i Nazım İmar Planı Alan Kullanım Büyüklükleri Tablo 7 : 1/1000 Ölçekli Mer i Uygulama İmar Planı Alan Kullanım Büyüklükleri Tablo 8 : Riskli Alan İlan Edilen Bölgeler Tablo 9 : Puantaj Kriterleri ve Değerleri Tablo 10 : 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılacak alanda mevcut durum ve meri imar planına ilişkin veriler Tablo 11 : 1/5000 ölçekli nazım imar planı fonksiyonlara göre alan dağılımı Tablo 12 : 1/5000 ölçekli nazım imar planı nüfus ve yoğunluk kararlarının 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bölgelerine dağılımı Tablo 13 : 1/5000 ölçekli nazım imar planı fonksiyonlara göre alan dağılımı iii

5 GRAFİKLER LİSTESİ Grafik 1 : Riskli Alanlarda Kat Adetleri Grafik 2 : Riskli Alanlarda Yapı Cinsi Grafik 3 : Riskli Alanlarda Yapı Kalitesi Grafik 4 : Riskli Alanlardaki Yapıların Ruhsat Durumları iv

6 1. BÖLÜM : AÇIKLAMALAR 1.1 Plan Sistematiği İstanbul, coğrafi yapısı ve tarihiyle bütünleşmiş, aynı zamanda sahip olduğu kent silüeti ile de dünyanın en özellikli kentlerinden birisidir. Kentin ayrıcalıklı kimliğini yansıtan İstanbul a özgü siluetin nüfus artışı, planlı ve plansız gelişmeler, ulaşım ve sosyal yapıda yaşanan değişimlerle risk altına girdiği gözlenmektedir. Bu nedenle üç büyük medeniyetin mekansal izlerini sunan, aynı zamanda doğal ve kültürel dokunun bir yansıması olan İstanbul silüetinin özgün niteliğinin algılanmasını sağlayacak şekilde dönüşümünün sağlanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre kişi olan İstanbul nüfusu, 2013 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre kişi olmuştur. Aradan geçen 90 yılda sanayi politikaları doğrultusunda hızla kente göç eden kırsal nüfus, öncelikli olarak plansız ve altyapısız olarak gecekondular üretmiş, sonraki dönemde imar afları ile söz konusu gecekondular yasallaştırılarak yap-satçı süreç başlamış ve bugünkü yeterli mühendislik hizmeti almamış, sağlıksız, güvensiz, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılaşma süreci geçirmiş yapı stoku ortaya çıkmıştır. İstanbul da 1950 li yıllardan itibaren başlayan ve ard arda devam eden göçlerle birlikte gelişim gösteren Gaziosmanpaşa ilçesinde, yetersiz altyapıya sahip gecekondu alanları ve yap-satçı süreç ile gelişen apartman yapılarının yoğun olduğu gözlenmektedir. İstanbul merkezine yakın bir konumda bulunan Gaziosmanpaşa ilçesinin, güneyinde ve doğusunda Eyüp ilçesi, kuzeyinde TEM otoyolu ile sınırlarının çizildiği Sultangazi ilçesi, batısında Bayrampaşa ve Esenler ilçeleri bulunmaktadır. Günümüzde TEM Otoyolu ve bağlantı yollarının bulunması ve İstanbul un merkezi yerleşimlerine yakın konumda olması nedeniyle ilçede kırsal karakterde alanlar kalmayıp, tamamı kentsel kullanımlardan oluşmaktadır. Ancak, bugün Gaziosmanpaşa ilçesi birbirinden farklı konut dokusuyla, yetersiz sosyal ve teknik altyapısıyla nüfusun ihtiyacına cevap verememektedir. Bu nedenle ilçenin 431,92 ha lık kısmı 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli alan ilan edilmiştir sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 1

7 yapılacak planlama çalışmaları ile hem niteliksiz konut stokunun yenilenmesi, hem sanayi alanlarının işlevsel dönüşümü, hem de nüfusun sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarına yönelik donatı alanlarının oluşturulması daha kısa sürede mümkün olmaktadır. Bu kapsamda İstanbul un merkezine yakın konumda bulunan Gaziosmanpaşa İlçesinde Gaziosmanpaşa İlçesi İlçe Bütününde Kentsel Dönüşüm Master Planı ve Riskli Alan Sınırlarında İmar Planlarının Hazırlanması İşi nin ilk aşaması olan ve mekanın dönüşümüne ilişkin altlık oluşturan Mevcut Durum Analizi tamamlanmış, ilçe bütününde dönüşüm faaliyetlerine yön verecek temel ilke ve kararların belirlendiği Kentsel Dönüşüm Master Planı çalışması hazırlanmıştır. Söz konusu çalışmanın üçüncü ve son aşaması olan Uygulama Rehberi aşamasında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında ilan edilen riskli alanların 1/5000 ölçekli nazım imar planları, 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ve kentsel tasarım fikir projeleri ile uygulama aşamasında esas alınması gereken temel ilkeleri içeren uygulama rehberi hazırlanmıştır. 1.2 Rapor Sistematiği Gaziosmanpaşa İlçesi nde 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkından Kanun kapsamında toplam büyüklüğü 431,92 ha olan 13 bölge riskli alan olarak ilan edilmiştir. Bu bölgelerin riskli alan olarak ilan edilmesinde amaç, riskli yapı stoku, sağlıksız ve çarpık yapılaşma, kentsel donatı alanlarının yetersizliği ve çoğunluğu deprem öncesi yapılmış binalardan oluşan konut dokusunu olası bir deprem riskine karşı hazırlıklı hale getirmek, eskimiş konut stokunun dönüştürülmesinin yanı sıra ilçede bulunan sanayinin desantralizasyonu ve bu bölgelerin hizmet sektörüne dönüşümünün sağlanarak Gaziosmanpaşa nın yaşanılabilirliğini arttırmaktır. Riskli alan ilan edilen ve ilerleyen dönemlerde ilan edilebilecek alanlar ile ilçede gerçekleşebilecek kentsel dönüşüm uygulamalarına yön vermek amacı ile ilçe bütününde hazırlanan Kentsel Dönüşüm Master Planı kararları doğrultusunda hazırlanan Riskli Alanlara İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu Açıklamalar, Planlama Alanının Bulunduğu Gaziosmanpaşa İlçesi, Riskli Alan Araştırma Bulguları, Plan Kararları olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. 2

8 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu nun; Açıklamalar Bölümü nde Riskli Alanlara İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının sistematiği ile rapor sistematiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır. Planlama Alanının Bulunduğu Gaziosmanpaşa İlçesi Bölümü nde Gaziosmanpaşa İlçesi İlçe Bütününde Kentsel Dönüşüm Master Planı ve Riskli Alan Sınırlarında İmar Planlarının Hazırlanması İşi nin ilk aşaması olan Mevcut Durum Analizi çalışması kapsamında yapılan analizler yer almaktadır. Riskli Alan Bulguları Bölümü nde 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında ilan edilen riskli alanlar içerisinde bina ve alan ölçeğinde yapılan analizler yer almaktadır. Plan Kararları Bölümü nde hazırlanan planın nüfus, yoğunluk kararları ile ulaşım şeması, oluşturulan kentsel kullanımlar yer almaktadır. 3

9 2. BÖLÜM: PLANLAMA ALANININ BULUNDUĞU GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ Gaziosmanpaşa İlçesi, Türkiye nin kuzeybatısında yer alan Marmara Bölgesi nde, kuzeyde Karadeniz, doğuda Kocaeli İli, güneyde Marmara Denizi, batıda Tekirdağ İli ile çevrili olan İstanbul İli nde yer almaktadır (Şekil 1). Şekil 1 : Gaziosmanpaşa İlçesi nin Marmara Bölgesi İçindeki Konumu Kaynak :Emi-Aydoğdu-Belde Müşterek Adi İş Ortaklığı, Gaziosmanpaşa, İstanbul İli nin Avrupa yakasında yer alan Gaziosmanpaşa İlçesi nin güneyinde ve doğusunda Eyüp İlçesi, kuzeyinde TEM Otoyoluyla sınırlarının çizildiği Sultangazi İlçesi ve batısında Bayrampaşa ve Esenler İlçeleri ile idari sınırı bulunmaktadır (Şekil 2). 4

10 Şekil 2 : Gaziosmanpaşa İlçesi nin İstanbul İli İçindeki Konumu Kaynak :Emi-Aydoğdu-Belde Müşterek Adi İş Ortaklığı, Gaziosmanpaşa, Gaziosmanpaşa İlçesi 1173 ha yüzölçümüyle ha büyüklüğündeki İstanbul İli yüzölçümünün % 0,22 lik kısmını oluşturmaktadır. Gaziosmanpaşa İlçesi, dört komşu ilçeye sahiptir. İlçenin güneyinde ve doğusunda Eyüp İlçesi, kuzeyinde Sultangazi İlçesi, batısında Esenler ve Bayrampaşa İlçeleri bulunmaktadır. İlçenin en uzun sınırı Eyüp ilçesiyle, en kısa sınırı ise Esenler ilçesi ile olan sınırdır. Adını Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa dan alan Gaziosmanpaşa İlçesi nin yerleşim tarihi çok eskilere dayanmamaktadır lerden önce kırsal yerleşim karakteri özelliğini taşıyan ilçe, 1950 lerden sonra iskan bölgesi olmaya başlamıştır. Kara surları çevresinde yaşayan ve 1950 li yıllarda Vatan Caddesi nin yapımı ile birlikte evleri yıkılan bir grup Roman topluluğun Rami Kışlası kuzeyindeki bölgeye yerleşmesi ilçede gelişmeyi başlatan ilk unsurdur. Kentte gelişmeyi hızlandıran bir diğer unsur ise Bulgaristan ın Türk vatandaşlarını tehcir etmesi nedeniyle gelen göçmenlerin Eyüp sırtlarına yerleştirilmiş olmasıdır ten sonra Yugoslavya dan gelen göçmenlerle birlikte gecekondular artmış, yerleşim genişlemiştir li yıllar ilçede iskanın başlaması açısından bir eşik noktasıdır yılında kişi olan ilçe nüfusu sanayileşme ve göçmenlerin gelmesiyle kişi olmuştur (Şekil 3) [1],[2]. 5

11 Şekil 3 : Gaziosmanpaşa İlçesi nin Gelişim Süreci Kaynak :Emi-Aydoğdu-Belde Müşterek Adi İş Ortaklığı, Gaziosmanpaşa, Gaziosmanpaşa İlçesi, ilçe statüsünü kazanmadan önce Eyüp ve Çatalca ilçe sınırları içinde bulunmaktaydı. Eskiden Eyüp e bağlı olan günümüzdeki ilçe merkezi etrafındaki topraklar, kıraç ve taşlı olduğundan bu alanlar Taşlıtarla olarak adlandırılmıştır. 1950'den önce Taşlıtarla da hayvancılıkla uğraşanların kurduğu ağıllar ve birkaç atölye tipi imalathane bulunmaktaydı yılında Balkan göçmenlerine devletin yaptırdığı evlerle başlayan yapılaşma, 1960'lı yıllardan itibaren sanayinin Rami ve Eyüp'e kaymasıyla büyük bir ivme kazandı. Taşlıtarla, 1958'e kadar Eyüp'ün Rami Bucağı'na bağlı olan Küçükköy'ün bir mahallesiydi. Eyüp İlçesi'nde kurulan Göktepe Bucağı'nın merkezi durumundaki Taşlıtarla nüfusun hızla artmasına bağlı olarak tarih ve 309 sayılı İstanbul İli Eyüp İlçesine Bağlı Gaziosmanpaşa Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun ile ilçe statüsü kazanarak Gaziosmanpaşa adını almıştır [3].Gaziosmanpaşa ilk kurulduğunda 163 km² büyüklüğünde, 29 mahalle ve 10 köyden oluşmaktaydı. Bu mahalleler Bağlarbaşı, Barbaros Hayrettin Paşa, Cebeci, Cumhuriyet, 50.Yıl, Esentepe, Fevzi Çakmak, Gazi, Habibler, Hürriyet, İsmet Paşa, Karadeniz, Karayolları, Karlıtepe, Kazım Karabekir, Malkoçoğlu, Merkez, Pazariçi, Sarıgöl, Sultançiftliği, Şemsi Paşa, Uğur Mumcu, Yeni Mahalle, Yenidoğan, Yıldıztabya, Zübeyde Hanım, Arnavutköy Merkez, İslam Bey, Yavuz Selim; kırsal yerleşimleri isearnavutköy, Boğazköy, Bolluca, Çilingir, Hacımaşlı, Haraççı, İmrahor, Taşoluk, Tayakadın, Yeniköy yerleşimleri idi. 6

12 Sanayileşmenin Gaziosmanpaşa nın gelişiminde önemli etkileri bulunmaktadır. Sanayileşme, 1946 da Kazlıçeşme-Zeytinburnu nda başlamış ve bunu yine aynı dönem içerisinde Mecidiyeköy, Yıldız, Şişli, Kasımpaşa, Eyüp, Çarşamba, Karagümrük, Şehremini, Ayvansaray, Kumkapı ve Anadolu yakasında Paşabahçe-Beykoz, Çamlıca bölgeleri izlemiştir. Eyüp sanayisi ile yıllarda Topçular, Bayrampaşa hattı üzerinde bulunan sanayilerin gelişimi burada çalışanların Gaziosmanpaşa ve civarına yerleşmesine neden olmuştur [4]. Gaziosmanpaşa İlçesi nin sınırları 5747 sayı ve tarihli Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile birlikte değiştirilmiş ve günümüzdeki şeklini almıştır. Bu kanunun uygulaması kapsamında önceden ilçe sınırları içinde olan Hacımaşlı, Yeniköy, Tayakadın birimleri Arnavutköy İlçesine, Sultançiftliği, 50. Yıl, Uğur Mumcu, İsmet Paşa, Cumhuriyet, Cebeci, Malkoçoğlu, Habipler, Zübeyde Hanım, Gazi, Esentepe, 75. Yıl, Yunus Emre, Kazım Karabekir Mahallesi nin TEM Otoyolu kuzeyinde kalan kısmı Sultangazi İlçesi ne bağlanmıştır. İlçe sınırlarının değişmesiyle birlikte 2007 yılında kişi olan ilçe nüfusu 2008 yılında kişi olmuştur. Gaziosmanpaşa İlçesinin tamamı kentsel karakterde olup, kırsal yerleşimi bulunmamaktadır. Yapılaşmanın ilçe bütününe yoğun bir şekilde dağılımı sonucu bitki örtüsü ciddi oranda tahrip olmuştur. Yoğun yerleşim alanlarından oluşan kentte, küçük parklar kentsel yeşil alanları oluşturmaktadır. Gaziosmanpaşa İlçesinde yükselti dere yataklarında 0-20 metre arasında, dere kollarının geçtiği diğer alanlarda ise metre arasında değişmektedir. Yerleşim alanlarında yükselti genel olarak metre arasında değişmektedir. İlçenin batısındaki Karadeniz, Barbaros Hayrettin Paşa ve Hürriyet Mahallelerinde yükselti genel olarak ve metre aralığındadır. Yükselti genel olarak ilçenin batısından doğusuna ve güneyinden güneydoğusuna doğru azalış göstermektedir. Sultangazi İlçesi nde yer alan Esentepe Mahallesi sınırları içerisinden doğan ve Alibeyköy Deresi ile birleşip Haliç kıyılarına ulaşan Küçükköy Deresi Gaziosmanpaşa İlçesi nin önemli su kaynağıdır. Küçükköy Deresi nin ıslah çalışmaları tamamlanmıştır. 7

13 İstanbul İli nin kuzey bölümlerinde kuzey rüzgarlarının hakim olduğu ıslak ve nemli iklim özellikleri, güney bölümlerinde ise sıcak ve kuru iklim özellikleri gözlenmektedir. Kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Akdeniz iklimi özelliği görülen kentte, kışlar ılık ve yağışlı, yazlar ise sıcak geçmektedir. İstanbul İli genelinde en sıcak aylar Haziran, Temmuz ve Ağustos, en soğuk aylar ise Aralık, Ocak ve Şubat aylarıdır. Yıl içerisinde hava ve mevsimlere göre değişiklik gösteren hakim rüzgar yönü kent için kuzey yönüdür. İstanbul İli sınırları içerisinde yer alan Gaziosmanpaşa ilçesi, İstanbul un iklim özelliklerinin görüldüğü bir yerleşimdir. Gaziosmanpaşa İlçesine en yakın iki ölçüm istasyonunun (Florya ve Kireçburnu Ölçüm İstasyonları) verilerine göre yazın sıcaklığın en yüksek olduğu aylar Temmuz ve Ağustos, kışın sıcaklığın en düşük olduğu aylar Ocak ve Şubat aylarıdır. Yağışlar genellikle sonbahar mevsiminde yağmur, kış mevsiminde ise kar yağışı şeklinde olmaktadır. Yağışın maksimum olduğu aylar Kasım ve Aralık aylarıdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından hazırlanan İstanbul İl Alanının Jeolojisi Raporundaki 1/ ölçekli İstanbul ili jeoloji haritasında Gaziosmanpaşa ilçesi sınırları içerisinde Trakya formasyonu, Çekmece formasyonu/çukurçeşme, Güngören, Bakırköy üyeleri, İstanbul formasyonu/kıraç üyesi ve yapay dolgu birimleri yer almaktadır [5]. Şekil 4 te Gaziosmanpaşa İlçesi nin bulunduğu İstanbul ili Avrupa yakasına ilişkin genel jeoloji haritası verilmiştir. Şekil 4 : İstanbul Avrupa Yakası 1/ Ölçekli Genel Jeoloji Haritası Kaynak : İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, İstanbul İl Alanının Jeolojisi, İstanbul, Aralık,2011 8

14 Trakya Formasyonu (Ct) Trakya Formasyonu, kumtaşı, miltaşı, şeyil, yer yer çakıltaşı türünden kırıntılı kayaların ardalanmasından oluşur; alt kesimlerinde, değişen kalınlıkta kireçtaşı arakatkı ve merceklerini kapsar. Avrupa yakasında Boğaz dan başlayarak Çekmece göllerine kadar geniş bir alana yayılır. Çekmece Formasyonu (Tç)/ Çukurçeşme Üyesi (Tçç) Çekmece Formasyonu nun en alt düzeyini oluşturan Çukurçeşme Üyesi, çakıl mercekli ve kil arakatkılı kumlardan oluşur. Çukurçeşme Üyesi adı, Çekmece Formasyonu nun taban düzeyini oluşturan, çapraz katmanlı, bol mikalı, yer yer kil arakatkılı, ufak çakıl ve çakılcıklı tutturulmamış kumların egemen olduğu, Küçükköy, Çukurçeşme ve Mahmutbey semtleri dolaylarında yüzeyleyen istifler için sınırlı anlamda kullanılmaktadır. Küçükköy semtindeki dik şevli eski kum ocağında Çukurçeşme Üyesi kumlu bir düzey ile, Trakya Formasyonu nun yüksek eğimli, sert şeyillerinin oluşturduğu taban kayasını açısal uyumsuzlukla üstler. Bu kum düzeyi, tabana yakın kesiminde, taban kayadan türemiş çakılları yoğun olarak bulunduran, ~5 m kalınlıkta, çakıl ve çakılcıklı bir düzeyle başlar. Çakıllar, başlıca volkanit, metamorfit, kuvarsit ve taban kayayı oluşturan Trakya Formasyonu nun şeyil-kumtaşından türemiştir. Çukurçeşme Üyesi başlıca, sarımsı, boz, külrengi, bol mika pullu, orta boylanmış, yer yer derecelenmiş, orta-kaba kum boyu kuvars, kuvarsit, çakmaktaşı, volkanit, kumtaşı ve kireçtaşı kökenli tutturulmamış gereci kapsar. Kama ve tekne tipi çapraz katmanlanma yaygındır. Genellikle alt düzeylerinde kalınlığı 1 m yi geçmeyen çakıl merceklerini, üst düzeylerinde ise koyu yeşilimsi kil ara düzeylerini kapsar; değişik düzeylerinde killi-kireçli konkresyonlar izlenir. Çukurçeşme Üyesi Güngören Üyesi ile giriktir. Çukurçeşme dolayında, üst dokanağı aşınmış olan yüzeylemeleri en çok m kalınlıktadır. Çekmece Formasyonu (Tç)/ Güngören Üyesi (Tçg) Çekmece formasyonu Güngören üyesi, bol mikalı, çapraz katmanlı kum-kil ardalanmalı düzeyle başlar; koyu külrengi, yeşil renkli, bitki kırıntılı killer istifin egemen kaya türünü oluşturur. Üst kesimlerinde kalınlığı 5-30 cm dolayında ince arakatkılar halinde, Bakırköy Üyesi nin kireçtaşlarıyla benzer özellikte, makrofosil kavkılı kireçtaşı, killi kireçtaşı, kireçli 9

15 kiltaşı ve kum düzeylerini ve 5-10 cm kalınlıkta mercek ya da arakatkılar halinde, bol makrofosil yığınlarını kapsar. İstifin alt kesimlerinde mil-kum oranı, üst kesimlerde ise kil-kireç oranı yüksektir. Güngören Üyesi, kum kapsamının yüksek olduğu alt düzeyi ile Çukurçeşme kumlarını dereceli geçişli olarak üstler; geçiş zonunda kil oranı üste doğru giderek artar. Üstte, Mactra lı kireçtaşı arakatkılı kil-marn düzeyi aracılığıyla, Bakırköy Üyesi ne geçiş gösterir. Çekmece Formasyonu (Tç)/ Bakırköy Üyesi (Tçb) Çekmece Formasyonu nun üst düzeylerini oluşturan Bakırköy Üyesi büyük oranda kireçtaşından oluşur; değişen oranda kil ve marn arakatkılıdır. Kireçtaşı, çok eskilerden beri, Bakırköy ve çevresindeki taş ocaklarından çıkarılarak işletildiği için Bakırköy taşı olarak bilinir. Bakırköy Üyesi Güngören Üyesi ni yanal ve düşey geçişli olarak üstler, dolaysıyla üye kalınlığı yerden yere değişir. Yüzeylemeleri genellikle güncel aşınmaya açık olduğundan gerçek kalınlığı bilinmemektedir; görünür kalınlığı m dolayındadır. İstanbul Formasyonu(Ti) / Kıraç Üyesi (Tik) Kızılımsı açık kahve-boz renkli büyük bölümüyle çakıl ve daha az oranda kum-mil boyu, tutturulmamış gereçten oluşur. İstanbul Deprem Bölgeleri Dağılım Haritası Şekil 5 de verilmiştir. Gaziosmanpaşa İlçesi nin tamamı 2. derece deprem bölgesi içerisinde yer almaktadır. 10

16 Şekil 5 : İstanbul İli, Deprem Haritası Kaynak : İBB, 2011 İstanbul un sahip olduğu dinamik yapı, il içerisindeki konumu itibariyle Gaziosmanpaşa İlçesi nin demografik özelliklerine de yansımaktadır. Gaziosmanpaşa İlçesi, 2013 yılı Adrese Dayalı Nüfus kayıt Sistemi sonuçlarına göre kişilik nüfusu ile İstanbul il nüfusunun % 3,5 lik kısmını oluşturmaktadır [6]. Tablo 1 de Türkiye, İstanbul ve Gaziosmanpaşa İlçesi ne ilişkin demografik göstergeler verilmiştir. 11

17 Tablo 1 : Türkiye, İstanbul ve Gaziosmanpaşa İlçesine İlişkin Demografik Veriler TÜRKİYE İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA Toplam Nüfus (2012) Toplam Nüfus (2013) Nüfus Artış Hızı ( ),(2013) 13,7 21,8 13,8 Nüfus Yoğunluğu (KİŞİ/KM²),(2013) Yüzölçüm (KM²) ,73 Yüzölçüm (HA) Nüfus Yoğunluğu (Kişi/km²),(2013) Nüfus Yoğunluğu (Kişi/ha),(2013) Kaynak: TÜİK, 2013 Yılı ADNKS Sonuçları ve Büro Çalışması. Gaziosmanpaşa İlçe nüfus artışı hızı 13,8 değeriyle 21,8 olan İstanbul İli nin nüfus artış hızının gerisinde, 13,7 olan ülke ortalamasına ise yakın bir değerdedir. Gaziosmanpaşa İlçesi nin nüfus yoğunluğu 422 kişi/ha iken, İstanbul İli nüfus yoğunluğu 26 kişi/hektardır. Gaziosmanpaşa İlçesi nin nüfus yoğunluğunun İstanbul İli ne oranla yüksek olmasının edeni ilçenin tamamen yapılaşmış olması, kırsal yerleşim karakteri özelliği gösteren alanlar ile orman alanı, mera alanı vs gibi doğal karakteri korunması gereken alanların bulunmamasıdır. İdari sınırları içerisinde Bağlarbaşı, Barbaros Hayrettin Paşa, Fevzi Çakmak, Hürriyet, Merkez, Mevlana, Karadeniz, Karayolları, Karlıtepe, Kazım Karabekir, Pazariçi, Sarıgöl, Şemsipaşa, Yenidoğan, Yeni Mahalle, Yıldıztabya olmak üzere 16 mahalleyi barındıran Gaziosmanpaşa İlçesi nin mahalle nüfus dağılımları Tablo 4 te verilmiştir. 12

18 Tablo 2 : Gaziosmanpaşa İlçesinde Mahallelere Göre Nüfus Büyüklükleri MAHALLE ADI NÜFUS BÜYÜKLÜĞÜ Bağlarbaşı Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Fevzi Çakmak Mahallesi Hürriyet Mahallesi Karadeniz Mahallesi Karayolları Mahallesi Karlıtepe Mahallesi Kazım Karabekir Mahallesi Merkez Mahallesi Mevlana Mahallesi Pazariçi Mahallesi Sarıgöl Mahallesi Şemsipaşa Mahallesi Yeni Mahalle Yenidoğan Mahallesi Yıldıztabya Mahallesi TOPLAM Kaynak: TÜİK, 2013 Yılı ADNKS Sonuçları ve Büro Çalışması kişi ile ilçe içerisindeki en kalabalık mahalle olan Karadeniz Mahallesi ni kişilik nüfusu ile Barbaros Hayrettin Paşa, kişilik nüfusu ile Kazım Karabekir ve kişilik nüfusu ile Karayolları Mahallesi izlemektedir. Yenidoğan Mahallesi (9.355 kişi) ve Pazariçi Mahallesi ( kişi) Gaziosmanpaşa İlçesi nin en az nüfusa sahip iki mahallesidir. Gaziosmanpaşa İlçe nüfusunun tamamına yakını sırasıyla 1950, 1960 ve 1970 li yıllarda gerçekleşen göçlerle gelenlerin yerleşmesi ile oluşmuştur. İkinci ve üçüncü dalga göçmenler genellikle hemşehrilik mekanizmalarıyla kente tutunabilmişlerdir. Örneğin, Karadeniz Mahallesinde genellikle Karadeniz Bölgesinden gelen insanların yaşadığı gözlemlenmiştir. Göçler bu dönemden sonrada devam ederek ilçenin nüfusunun artmasına ve yerleşme yönünün kuzeye doğru kaymasına neden olmuştur. 13

19 Nüfusun sosyal yapısı incelendiğinde Balkan Göçmenleri, Romen göçmenleri, Karadeniz kökenli göçmenler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gelen göçmenler olarak gruplandırılabilir. Her gruba ait sosyal ve kültürel davranışlar göçle geldikleri ilk dönemde farklılık göstermiş, aynı mahalli sınırlar içerisinde sahip oldukları kültürlerini devam ettirmişlerdir ancak, 1980 den sonra teknoloji, eğitim, haberleşme olanakların artması ve küreselleşen dünyanın getirdiği tüketim alışkanlıklarının tek tipleşmesi ile varolan sosyo-kültürel alışkanlıklar, gelenek ve görenekler de azalma eğilimi göstermeye başlamıştır. Günümüzde gerek ilçede yapılan Mevcut Durum Analizi çalışması kapsamında yapılan hanehalkı anketi analizlerinden ve gerekse yapılan gözlemlerden özellikle genç kuşakla birlikte gelenek, göreneklerin zayıfladığı, ağırlıklı olarak Romen göçmenlerinin yaşadığı Sarıgöl Mahallesi nde Romen kimliğine ait kültürün korunduğu gözlemlenmiştir. Türkiye, İstanbul ve Gaziosmanpaşa bağımlılık oranları Tablo 5 de verilmiştir. Tablo 3 : Türkiye, İstanbul ve Gaziosmanpaşa Bağımlılık Oranları NÜFUS BAĞIMLILIK ORANI (%) YAŞLI ORANI (%) BAĞIMLILIK GENÇ BAĞIMLILIK ORANI (%) Türkiye 47,6 11,3 36,3 İstanbul İli 40,2 8,2 32,3 Gaziosmanpaşa İlçesi 41,8 6,8 35,0 Kaynak: TÜİK, 2013 ADNKS Sonuçları ve Büro Çalışması yılı nüfus bağımlılık oranları incelendiğinde Gaziosmanpaşa ilçesinin genel bağımlılık oranı % 41,8 değerindedir. İlçede genç nüfusun bağımlılık oranı % 35 değeriyle % 6,8 olan yaşlı bağımlılık oranına göre oldukça yüksektir. Gaziosmanpaşa İlçesi bağımlı ve çalışan nüfusun cinsiyete göre dağılımı Tablo 6 da verilmiştir. 14

20 Tablo 4 : Gaziosmanpaşa İlçesi Bağımlı ve Çalışan Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı NÜFUS ARALIĞI KADIN ERKEK NÜFUS ORAN (%) 0-14 Yaş Yaş Yaş TOPLAM Kaynak: TÜİK ADNKS Sonuçları ve Büro Çalışması. Erkek nüfus (%50,5) ve kadın nüfusu (%49,5) büyüklük değerleri birbirine oldukça yakındır. Genç nüfus olan 0-14 yaş aralığında kişi, faal nüfus olan yaş aralığında kişi ve yaşlı nüfus olan 65 yaş ve üzeri yaş aralığında ise kişi bulunmaktadır. Faal nüfus olan yaş aralığındaki nüfus %70,5 oranı ile en yüksek nüfusa sahip olduğu görülmektedir. İstanbul ekonomisinde 1980 sonrası hizmet sektörünün öne çıkmasıyla kentte iş alanları yeni bölgelerde yığılmaya başlamıştır. Şişli-Mecidiyeköy-Maslak aksı boyunca yapılan modern büro binaları, yeni merkezi iş alanlarını oluşturmaya başlamıştır. Ulusal ve uluslararası yatırımların odağı olan Büyükdere-Maslak aksına ilk talepler ülke ekonomisine yön veren ulusal ve uluslararası kurumsal firmalar ve bankaların genel merkezlerinin yapımına yönelik olmuştur. Çok merkezli gelişme ile merkezi iş alanları gelişiminde temel sektör üst düzey hizmetler olmuştur. Gaziosmanpaşa mevcut durumu ile 3. derece merkez niteliğindedir. Gaziosmanpaşa ilçesinde kişisel hizmetler yerel yapının ayırt edici sektörleridir. Gaziosmanpaşa İlçesinde 2009 yılı verilerine göre 2877 ticari, 474 sanayi olmak üzere toplam 3351 işyeri bulunmaktadır. İlçede ekonomik hayatın temelini küçük esnaf ve dış üretim oluşturmaktadır. İlçede faal nüfusun % 60 ı bu işlerde çalışmaktadır. Türkiye nin uluslararası ve ulusal karayolu ağında önemli bir yere sahip olan TEM otoyolu Gaziosmanpaşa İlçesi nin kuzey sınırını oluşturmaktadır. Gaziosmanpaşa İlçesi nin İstanbul İli ana ulaşım güzergahları ile bağlantısı gelişmiş olup, ilçeye birçok noktadan erişim sağlanabilmektedir. 15

21 TEM Otoyolu üzerinde bulunan Gazi Mahallesi Kavşağı ndan Mevlana ve Karayolları Mahallelerine ve Küçükköy bölgesine, Otogar Kavşağı ndan Metris Cezaevi nin olduğu mevkiden Karadeniz Mahallesi ne ve Eski Edirne Asfaltı Caddesi ne ulaşılmaktadır. TEM Otoyolu-Otogar Bağlantı Yolu üzerindeki Yıldırım Kavşağı üzerinden Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Eski Edirne Asfaltı Caddesi ne ve Hal-Atışalanı Kavşağı üzerinden ilçe merkezinin de bulunduğu Merkez Mahallesi ne erişim sağlanabilmektedir. D-100 Karayolu dan Şehitlik Mevkiinden ayrılan Eski Edirne Asfaltı Caddesi aracılığıyla Merkez Mahallesi nde bulunan Salihpaşa ve Halitpaşa Caddesi ne ulaşılmaktadır. Komşu Eyüp İlçesi nden Gaziosmanpaşa İlçesi ne ulaşım birkaç alternatif ile olmaktadır. Eyüp İlçe merkeziden Gaziosmanpaşa ilçe merkezine bağlanan Eyüp Yolu Caddesi, Silahtarağa Mahallesi üzerinden Pazariçi Mahallesi ne uzanan Şehnaz Caddesi, Alibeyköy üzerinden Küçükköy merkeze uzanan Gaziosmanpaşa Caddesi ve devamındaki İstanbul Caddesi, Yeşilpınar üzerinden Mevlana ve Kazım Karabekir Mahalleleri ne uzanan İmam Hatip Bulvarı iki ilçe arasındaki bağlantıyı sağlayan önemli akslardır.ilçenin batısında bulunan Bayrampaşa İlçesi nden TEM Otoyolu-Otogar Bağlantı yolu üzerindeki iki noktanın yanı sıra Bereç Mevkiinden ayrılan Salihpaşa Caddesi aracılığı ile Gaziosmanpaşa merkezine ulaşılmaktadır.ilçenin kuzeyinde bulunan Sultangazi İlçesi ile ana ulaşım koridorunu Eski Edirne Asfaltı Caddesi ile Gazi Kavşağı nın bulunduğu mevkide yer alan Hekimsuyu Caddesi oluşturmaktadır. Gaziosmanpaşa İlçesi nde karayolu dışında Topkapı-Habipler Hafif Metro Hattı bulunmaktadır. Mevcut hafif metro hattının dışında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Raylı Sistem Daire Başkanlığı tarafından projelendirilen ve Gaziosmanpaşa ilçesi sınırlarından geçen 2 yeni metro hattı bulunmaktadır. Söz konusu hatlardan ilçenin kuzeyinden geçen 18 km uzunluğundaki Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattı nın ihalesi yapılmış olup, tarihinde yükleniciye yer teslimi yapılmış ve uygulaması başlamıştır. Toplam 15 istasyondan oluşan (Mecidiyeköy, Çağlayan, Kağıthane, Nurtepe, Alibeyköy, Yeşilpınar, Veysel Karani, Akşemsettin, Kazım Karabekir, Yeni Mahalle, Karadeniz Mahallesi, Tekstilkent, Yüzyıl Mahallesi, Göztepe ve Mahmutbey) Mahmutbey-Kabataş Metro Hattı nın Akşemsettin, Kazım Karabekir, Yeni Mahalle ve Karadeniz Mahallesi istasyonları Gaziosmanpaşa İlçesi nde bulunan istasyonlardır. İlçe sınırlarının 16

22 güneyinden ve Gaziosmanpaşa Meydanı ndan geçen diğer hat, 40.3 km uzunluğunda ve 26 istasyondan oluşan Söğütlüçeşme-Kazlıçeşme Metro Hattı dır. Hattın yatırım programına alınarak 2023 yılına kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Söz konusu hattın Gaziosmanpaşa İstasyonu ilçe içerisinden geçmektedir. Gaziosmanpaşa İlçesinin kuzeybatı ve kuzeydoğu aksında 154 KV Anbarlı-Yıldıztepe II Enerji İletim Hattı ile 154 KV Anbarlı-Yıldıztepe I. Enerji İletim Hattı, kuzeydoğusunda ise 154 KV Anbarlı-Küçükköy Enerji İletim Hattı geçmektedir. Yerüstünden geçen TEİAŞ enerji iletim hatları altında yoğun yerleşim alanları mevcuttur. İlçede enerji altyapısı olarak İGDAŞ doğalgaz dağıtım hatları bulunmaktadır. İlçenin batısıyla doğusu arasında lineer bir aks takip eden ANT Akaryakıt Boru Hattı mevcuttur tarih ve 2286 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ile İstanbul silüet ana planı hazırlanması ve Tarihi Yarımada silüetini etkileyecek ilçelerde yükseklik sınırlaması getiren çalışmaların yapılmasına karar verilmiştir. Silüete ilişkin çalışma iki etap olarak tasarlanmış olup, ilk etapta Tarihi Yarımada silüetini oluşturan tarihi eserlerin üzerine oturduğu zeminin diğer bir ifadeyle hattı bâlânın teknik incelemesi yapılarak skalayı oluşturacak eşik değerleri ve bu eşiklerdeki en yüksek kottaki maksimum bina yükseklik değerleri tespit edilmiş, tarih ve 173 sayılı meclis kararı ile kabul edilmiştir. 2. etapta ise ilk etapta belirlenen eşik değerlerde adilane bir uygulama yapılabilmesi için gereken formüller hazırlanmış, tarih ve 1823 sayılı meclis kararı ile kabul edilmiştir. Gaziosmanpaşa ilçesindeki Merkez, Pazariçi, Mevlana, Karayolları, Yeni, Fevzi Çakmak, Bağlarbaşı, Yıldıztabya, Karadeniz, Yenidoğan, Sarıgöl, Barbaros Hayrettin Paşa Mahalleleri İstanbul Büyükşehir Belediyesince belirlenen silüete ilişkin meclis kararlarından etkilenmektedir. Riskli alanlarda yapılacak yapıların ±0.00 kotuna göre maksimum saçak yükseklikleri Tablo 5 de belirtilen değerledir. 17

26/01/2013 GÜN VE 28540 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN RİSKLİ ALANLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA RAPORU

26/01/2013 GÜN VE 28540 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN RİSKLİ ALANLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA RAPORU İSTANBUL İLİ, GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, 26/01/2013 GÜN VE 28540 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN RİSKLİ ALANLARA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EMİ-AYDOĞDU-BELDE MÜŞTEREK ADİ İŞ ORTAKLIĞI

Detaylı

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI İSTANBUL İLİ, GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ, 3568 ADA, 1-2-3-4-5-6 SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA 22-23 SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, SINDIRGI İLÇESİ, ÇELEBİLER MAHALLESİ, ADA 108,PARSELLER 34-39-40-41 DE KAYITLI TAŞINMAZLAR İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU ŞUBAT 2017 Balıkesir İli,

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONUNUN ÖZÜ: Esenler Menderes Mahallesinde 15 metrelik yol açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 2. Dönem 2015 Senesi Mayıs

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ŞUBAT 2016 A) PLANLAMA ALANI KONUMU Planlama alanı; Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Üçkuyu Mahallesinde;

Detaylı

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT GÖLMARMARA (MANİSA) GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

TARSUS (MERKEZ) MUHTELİF BÖLGELER 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

TARSUS (MERKEZ) MUHTELİF BÖLGELER 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU TARSUS (MERKEZ) MUHTELİF BÖLGELER 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MEVCUT DURUM TESPİTİ VE KAPSAM Tarsus (Mersin) Nazım İmar Planı Revizyonu 02.10.2012 tarihinde Tarsus

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR

Detaylı

Bu revizyon çalışmaları kapsamında, Bağcılar İlçesi nin yerleşime uygunluk açısından incelenmesinde;

Bu revizyon çalışmaları kapsamında, Bağcılar İlçesi nin yerleşime uygunluk açısından incelenmesinde; 12. YERLEŞİME UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ Bağcılar Belediyesi nin imar planları revizyonuna esas olmak üzere yapılan Jeolojik, Jeofizik ve Jeoteknik Etüt çalışmalar sonucunda, yerleşime uygunluk değerlendirilmesi

Detaylı

KONUM. Tekirdağ İli, Şarköy İlçesi, Kocaali Mahallesi, 1110 ve 1111 Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli NİP

KONUM. Tekirdağ İli, Şarköy İlçesi, Kocaali Mahallesi, 1110 ve 1111 Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli NİP KONUM Planlama alanı, Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Kocaali Mahallesi 1111 (12.690 m 2 ) ve 1110 (59.036 m 2 ) numaralı parselleri kapsayan toplamda alanlardır. Planlama alanı Kocaali Mahallesi merkezine

Detaylı

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU MAYIS 2016 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak)

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak) MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMEN EVİ ÖNÜ VE ÇEVRESİ FARKLI SEVİYELİ KAVŞAK DÜZENLEMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMENEVİ

Detaylı

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3

1-Planlama Alanının Tanımı Alanın Fiziki Yapısı Alanın Uydu Görüntüsü 3. 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 Đçerik 1 1-Planlama Alanının Tanımı 2 1-1 Alanın Coğrafi Konumu 2 1-2 Alanın Fiziki Yapısı 3 1-3 Alanın Uydu Görüntüsü 3 2-Mevcut Arazi Kullanım ve Kadostral Durum 3 2-1-Üst Ölçekli Plan Durumu 3 2-2-Mevcut

Detaylı

1. PLANLAMA ALANININ KONUMU

1. PLANLAMA ALANININ KONUMU ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, 13438 ADA 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22 PARSELLERDE YAPILAN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ KONUMU Antalya

Detaylı

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER EK-1ç NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER SINIR SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR KÖY SINIRI PLANLAMA SINIRLARI MEVCUT PLANDAKI DURUMU KORUNACAK ALAN SINIRI K YENİDEN DÜZENLENECEK ALAN

Detaylı

TEKİRDAĞ- ERGENE MARMARACIK KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI (ETAP 3) REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- ERGENE MARMARACIK KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI (ETAP 3) REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- ERGENE MARMARACIK KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI (ETAP 3) REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ YERİ Planlama alanı, Tekirdağ İli, Ergene İlçesi sınırları içerisinde

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA 2. HAFTA 1 ÇEVRE DÜZENİ PLANI : Çevre Düzeni Planları, Bölge Planlarına uygun olarak, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırlarını kapsayan planlardır. Bu planlar

Detaylı

Muradiye (Rize) Belediyesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Açıklama Raporu

Muradiye (Rize) Belediyesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Açıklama Raporu A.PLANLAMA ALANININ TANIMI Rize İli, Muradiye imar planında Belediye nin talebi üzerine imar planı değişiklik teklifi hazırlanmıştır. Planlama alanı 1/5000 ölçekli nazım imar planında G45-a-01-c ve G45-a-06-b

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

BURSA İLİ ( MERKEZ ) NİLÜFER İLÇESİ BEŞEVLER MAHALLESİ

BURSA İLİ ( MERKEZ ) NİLÜFER İLÇESİ BEŞEVLER MAHALLESİ BURSA İLİ NİLÜFER İLÇESİ BEŞEVLER MAHALLESİ 325 ADA 1 PARSEL, 326 ADA 9 PARSEL VE 815 ADA 1 PARSEL (UİP:256,41) 1/1000 ÖLÇEKLİ BEŞEVLER AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN: A.İsmet BETİN Pafta No: H21-C-05-C-4-B

Detaylı

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU SAHĐBĐ ĐLĐ ĐLÇESĐ KÖYÜ MEVKĐĐ : BĐGA MERMER SANAYĐ VE TĐC. LTD. ŞTĐ : ÇANAKKALE : BĐGA : KOCAGÜR : SARIGÖL PAFTA NO : 6 ADA NO : -- PARSEL NO : 1731-1732-1734 ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT

Detaylı

ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25

ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25 1 ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ YUKARIKOCAYATAK, ESKİYÖRÜK VE KAYABURNU MAHALLESİ O25 B2 VE O26 A1 PAFTALARINA GİREN ALANDA HAZIRLANAN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN RAPORU 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 636 ADA 37, 42 VE 44 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Kapak dahil 7 sayfa PLANLAMA ALANININ TANIMI

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, NİLÜFER İLÇESİ, ERTUĞRUL MAHALLESİ H21C.04C.1A-1B PAFTA, 1018 ADA 3 PARSEL VE 924 ADA 26 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ŞUBAT 2016 BURSA İLİ, NİLÜFER

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 2795 ada, 19-48-84-85 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.03.2016 tarih, 2016/6524 sayılı teklifi.

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

KARADENİZ MÜHENDİSLİK

KARADENİZ MÜHENDİSLİK KARADENİZ MÜHENDİSLİK BAĞLIK MAH. ŞEHİT RIDVAN CAD. NO:25/1 KDZ EREĞLİ / ZONGULDAK TEL & FAX : 0 (372) 322 46 90 GSM : 0 (532) 615 57 26 ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİ KIYICAK KÖYÜ İNCELEME ALANI F.26.c.04.c.4.d

Detaylı

GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 98 PAFTA,1705 ADA,1 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 98 PAFTA,1705 ADA,1 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 98 PAFTA,1705 ADA,1 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aralık,2016 1 1-KONUM: Ayvalık

Detaylı

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak)

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak) MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMEN EVİ ÖNÜ VE ÇEVRESİ FARKLI SEVİYELİ KAVŞAK DÜZENLEMESİNE YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMENEVİ

Detaylı

BALIKESİR İLİ, BURHANİYE İLÇESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ, BURHANİYE İLÇESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, BURHANİYE İLÇESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU NİSAN 2017 Balıkesir İli, Burhaniye İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Plan Açıklama Raporu

Detaylı

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2016 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli 12.01.2016 tarih ve 91352717-310-01/111 sayılı yazı okundu. Akçaabat

Detaylı

XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER

XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER 1- Bu çalışma Edirne İli, Keşan İlçesine bağlı Erikli Beldesinde G16-c-15-d-1-d nolu 1/1000 ölçekli hali hazır paftasında sınırları belirtilen tapuda 12 Pafta, 1041 Parsel olarak

Detaylı

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, BAŞKÖY MEVKİİ, HURDACILAR SİTESİ KAVŞAK, YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR İLÇESİ, BULGURLU (ACIBADEM) MAHALLESİ, 77 ADA 5 PARSEL, 1083 ADA 56 PARSEL VE BİR KISIM KADASTRAL BOŞLUK ALANINA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA

Detaylı

KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ

KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. Boğaz Köprüsü Dahil) PROJESİ KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ www.marmaraotoyolu.com KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. Boğaz Köprüsü Dahil) PROJESİ KINALI ODAYERİ KESİMİ

Detaylı

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.)

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.) PLAN NOTLARI: 1. GENEL HÜKÜMLER TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI (16.05.2011 T.T.-25.11.2011 T.T.) 1.1.Şifa Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve

Detaylı

-------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU (ŞUBAT 2015) Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

-------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU (ŞUBAT 2015) Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ÇİĞLİ İLÇESİ, BALATÇIK MAHALLESİ, KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ NDE (27j Pafta, 22477 Ada, 1 Parselin Kuzey-Doğusunda) CAMİ ALANI BELİRLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ --------------------

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projeleri. TÜBİTAK Projeleri

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projeleri. TÜBİTAK Projeleri Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projeleri Baraj Tipi Büyük Yapılarda Kayaçlardaki Ayrışmaya Bağlı Direnç Azalmasının İyileştirilmesi, 2003 (97K12048), Ayhan Koçbay, R.Pelin Bilgehan. Özet: Obruk baraj

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ KARESİ İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 6279 ADA /1, 6280 ADA/ 1 PARSELLERE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU SINIRLI SORUMLU KARAKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOP. MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ BAYRAMİÇ İLÇESİ KARAKÖY KÖYÜ Pafta No : 1-4 Ada No: 120 Parsel No: 61 DANIŞMANLIK ÇEVRE

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EX /0 Sayı : 90852262-301.03-.../.../2015 Konu: Manavgat 154 ada 1parsel NİP BAŞKANLIK MAKAMINA Manavgat

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR İLİ, GÖNEN BELEDİYESİ KURTULUŞ MAHALLESİ, 1603 Ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,14 Prs. 1555 Ada, 1,2,3,4,5,6 Prs. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ EKİM 2016 T.C.

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI OCAK AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI OCAK AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Çavuşoğlu Mah. 2370 ada, 559 parselle ilgili imar planı değişikliği teklifi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 30.11.2016 tarih, 2016/34538 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA İlgi:

Detaylı

1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI 1.2 PLANLAMA ALANI ULAŞIM SİSTEMİ

1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI 1.2 PLANLAMA ALANI ULAŞIM SİSTEMİ 1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI İmar planı değişikliği yapılan alan, Manisa İli, Salihli İlçesi sınırları içerinde Adala mahallesinde yer almaktadır. Salihli ilçesi Manisa İline yaklaşık 75 km. uzaklıkta

Detaylı

Ö:1/1000 OCAK Küçüksu Mah.TekçamCad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:

Ö:1/1000 OCAK Küçüksu Mah.TekçamCad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL: ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, GÖKÇETEPE MAH. KÖYİÇİ MEVKİİ, İ17-d-23-a-1-b PAFTA, 248 ADA-8,17 PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Ö:1/1000 OCAK 2016 Küçüksu Mah.TekçamCad.Söğütlü

Detaylı

BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ ERDEK İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 874-875 ADA 1 PARSELLER 1/5000 18-19 M 2015 1 Planlama Alanı Balıkesir ili, Erdek ilçesi, Yalı mahallesi sınırları içerisinde kalmaktadır.

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER MAHALLESİ, (28092 ADA 9 VE 10 NOLU PARSELLER) BELEDİYE HİZMET ALANI 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

ALANSAL UYGULAMALAR. 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ALANSAL UYGULAMALAR. 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ALTYAPI ve KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALANSAL UYGULAMALAR 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İsmail TÜZGEN Şehir Plancısı 6306

Detaylı

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu

Şekil 1. Planlama Alanının Konumu ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, BAŞKÖY MEVKİİ, HURDACILAR SİTESİ KAVŞAK, YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

Detaylı

MEMNUNE BAHÇIVAN PLANLAMA BÜROSU

MEMNUNE BAHÇIVAN PLANLAMA BÜROSU 1.PLAN ÖNERİSİNİN KONUSU Manisa İli, Gördes İlçesi, Adnan Menderes (Kurtuluş) Mahallesi, mevcut-onaylı imar planlarında Açık Pazar Alanı olarak planlanmış alan ve çevresinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Adres: Emirhan Caddesi Bayındır Çıkmazı Sokak No:1/1

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: (0 312) 294 30 00 - Faks: (0 312) 294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü V V V exp02016 Sayı : 9 0 8 5 2 2 6 2-3 0 1.0 3 -^ ^ ) / 0^/1 2 /2 0 1 5 Konu: Konyaaltı, 6431

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ. 50 K IVa PAFTA, 130 ADA 1,2,3,12,13,14,17,18,20,21 PARSELLERE AİT

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ. 50 K IVa PAFTA, 130 ADA 1,2,3,12,13,14,17,18,20,21 PARSELLERE AİT ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,BEYBAĞLAR MEVKİİ 50 K IVa PAFTA, 130 ADA 1,2,3,12,13,14,17,18,20,21 PARSELLERE AİT TADİLAT İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 29/05/2014 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2016/08 Tarih : 29.02.2016 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi 351 ada 23 parsel komşuluğunda bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ TAK-TASARIM ATÖLYESİ KADIKÖY. 3x3 STRATEJİK TASARIM PROGRAMI FENERYOLU MAHALLESİ

KADIKÖY BELEDİYESİ TAK-TASARIM ATÖLYESİ KADIKÖY. 3x3 STRATEJİK TASARIM PROGRAMI FENERYOLU MAHALLESİ KADIKÖY BELEDİYESİ TAK-TASARIM ATÖLYESİ KADIKÖY 3x3 STRATEJİK TASARIM PROGRAMI FENERYOLU MAHALLESİ E - 5 Y O L U PROJE ALANI KENT İÇİ KONUMU Feneryolu Mahallesi, Kadıköy ilçesinin merkezi konumunda olan,

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA İ20 ve İ21 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. DURSUNBEY

Detaylı

Konut Sektörü Genel Değerlendirme Ocak 2015

Konut Sektörü Genel Değerlendirme Ocak 2015 Konut Sektörü Genel Değerlendirme Ocak 2015 KONUT SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ 2 İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN GSYH DEKİ PAYI % (SABİT FİYATLARLA) 7,0% 6,4% 6,5% 6,0% 5,0% 5,8% 5,8% 5,7% 5,0% 5,4% 5,5% 5,8%

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İSTANBUL İLİ ÜSKÜDAR İLÇESİ BULGURLU (ACIBADEM) MAHALLESİ 77 ADA 11-12-15-79-80 PARSELLER VE 1083 ADA 73-76 PARSELLER (E:77/5 ve 1083/56 PARSELLER) İLE KADASTRAL BOŞLUK ALANINA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- a dil, / Konu: Kepez Varsak Eğitim Kampüsü UIP. V EXP02016 0 3 /07/2015

Detaylı

Popüler Bölgeler 2017

Popüler Bölgeler 2017 Popüler Bölgeler 2017 TÜRKİYE VE İSTANBUL DA ARZ VE TALEP AÇISINDAN ÖN PLANA ÇIKAN LOKASYONLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME Türkiye de gayrimenkul piyasasında arz ve talebi oluşturan dinamikler; Sosyal - ekonomik

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL İSTANBUL İLİ BAHÇELİEVLER İLÇESİ YENİBOSNA MAHALLESİ 1542 ADA 35 NO LU PARSEL TANITIM DOKÜMANI Kasım 2010 1. TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL

Detaylı

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI :

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : Onay Tarihi : 03.12.2004 AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Aydıntepe Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve plan uygulama hükümleri

Detaylı

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS YEREL-BÖLGESEL POLITIKALARIN PLANLANMASINDA SÖZ HAKKIMIZ KANAL İSTANBUL PROJESI KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS Türkiye nüfusunun yaklaşık beşte biri, yani 14 milyon 160 bin 467 kişi, İstanbul

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2012 YÜKLENİCİ: DOĞUKAN & BHA İŞ ORTAKLIĞI 1 "Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59 GÜNDEM -4: 1/1000 Ölçekli Nakkaş Mahallesi Komisyon raporunun görüşülmesi. İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1015-6848 sayılı yazısında; İLGİ:a) 08.11.2012 tarih ve 154

Detaylı

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN 6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN BİLGİ NOTU Sayfa 1 / 15 GENEL BİLGİLER Tanıtım konusu

Detaylı

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Dğuş BALDAN ŞEHİR

Detaylı

K f r ^ ı ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ / İmar ve Şehircilik D airesi Başkanlığı

K f r ^ ı ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ / İmar ve Şehircilik D airesi Başkanlığı t.c. K f r ^ ı ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ / İmar ve Şehircilik D airesi Başkanlığı ANTALYA Planlama Şube M üdürlüğü EXP02fli6 Sayı : 90852262-301.03- Q O 0 ^ /0 9 /2 0 1 5 Konu: D öşem ealtı

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.05.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.05.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.05.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 18 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Yer Tahsisi. (İSMEK Kurs Merkezi.) TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM DEVAM EDİYOR

KENTSEL DÖNÜŞÜM DEVAM EDİYOR KENTSEL DÖNÜŞÜM DEVAM EDİYOR İşte sözümüz diye çıktık yola Bu söz, yıllardır süren dev şehircilik projelerinin vizyonu Kararlı ve azimli çalışmaların sembolü Yarınlarda gerçekleşecek büyük hamlelerin

Detaylı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 Tanım Onaylı halihazır haritalar üzerine Kadastral durumu işlenmiş olan Nazım İmar Planına uygun olarak

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2014 Senesi OCAK ayı Meclis

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 26/05/2014

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, GAZİLER MAHALLESİ KÜÇÜK SANAYİ ALANINA İLİŞKİN 1. ETAP 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 2. ETAP 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN REVİZYONU RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

BORNOVA (İZMİR) 3720 ADA, 5 (2,3,4) PARSEL NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

BORNOVA (İZMİR) 3720 ADA, 5 (2,3,4) PARSEL NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1-ALANIN TANIMI Planlama alanı; İmar Planı değişikliği yapılan alan, İzmir İli, Bornova İlçesi sınırları içerisindedir. Bornova İlçesi İzmir İlinin merkezinde yer alan bir ilçe konumundadır.(şekil 1,2).

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KASIM 2016 DONEMİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 13. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin

Detaylı

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici KALİTELİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMA ve ÇALIŞMA MEKANLARI AMACINA İLİŞKİN EYLEMLER (Kısa Vade) 1 MEKANSAL ORGANİZASYON

Detaylı