Ýklimlendirme Yapýlacak Tesislerde Enerji Tasarrufu Tedbirleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýklimlendirme Yapýlacak Tesislerde Enerji Tasarrufu Tedbirleri"

Transkript

1 Tesisat Mühendisliði Dergisi Sayý: 89, s , 2005 Ýklimlendirme Yapýlacak Tesislerde Enerji Tasarrufu Tedbirleri Bülent CERÝT* Nafer DO¼RUL Özet Bu çalýþmada; iklimlendirilmesi yapýlacak tesisin cihaz seçimi, projelendirilmesi, tasarýmý ve sistemin iþletilmesi aþamalarýnda enerji tasarrufu tedbirleri açýklanmýþtýr. Ýklimlendirme tesislerinde kullanýlan atýk ýsý ve enerjinin deðerlendirmesi genel olarak ele alýnmýþtýr. Bir iklimlendirme tesisinde ýsý geri kazaným cihazýnýn kullanýlmasý sonucu elde edilecek kazançlar göz önünde bulundurularak, tesis için en uygun egzoz havasý çýkýþ sýcaklýk deðerlerinin tesbitinin, termodinamik ve termoekonomik denklemler kullanýlarak nasýl yapýlacaðý açýklanmýþtýr. Ayrýca örnek bir uygulama modeli seçilerek, en uygun egzoz havasý çýkýþ sýcaklýðý hesaplanmýþtýr. Anahtar Kelimeler: Ýklimlendirme, Egzoz sýcaklýðý, Atýk enerji 1. GÝRÝÞ Ýklimlendirme yapýlacak tesislerde, ýsýtma ve soðutma iþleminin gerçekleþtirilmesinde enerji taþýyýcý akýþkan olarak havanýn kullanýlmasý ve iç ortamýn ihtiyacý kadar bir taze havanýn, iç ortama sürekli ilave edilmesinden dolayý, ortamdan konfor þartlarýndaki bir miktar havayla birlikte dýþ ortama sürekli enerji atýlmaktadýr. Bu atýlan enerjiden dolayý, klasik ýsýtma ve soðutma sistemlerine göre klima sistemlerinde daha fazla iþletme ve yatýrým maliyetleriyle karþýlaþýlmaktadýr. Yaz iklimlendirmesi yapýlan tesislerde soðutmayý temin etmek için elektrik enerjisi kullanýlmakta, kýþ iklimlendirme tesislerinde ise alýþýlmýþ yakýtlar kullanýlmaktadýr. Bu tür sistemlerde alýnabilecek enerji tasarrufu tedbirleri sayesinde, önemli miktarlarda enerji tasarrufu saðlanabilir. Ýklimlendirilmesi düþünülen binanýn mimari tasarýmý aþamasýnda, dýþ yüklerini azaltacak þekilde, binanýn geometrisi, pencere yönleri ve boyutlarý, dýþ yüzey kaplama ve boyasýnýn renginin seçilmesi konularýnda uygun tercihler yapýlabilir. Ayrýca yaz uygulamalarýnda gündüz ve gece arasýndaki sýcaklýk farký kullanýlarak, gündüz binanýn iç ortam havasýnda ve yapý bileþenlerinde depolanan enerji, gece çekilerek sistemin normal çalýþma saatlerindeki yükleri azaltýlabilir [1]. * Akdeniz Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Ýklimlendirme Soðutma Bölümü, Antalya. 71

2 Ayrýca binanýn dýþ duvar yüzeyi ve pencerelerine, güneþ radyasyonu etkisini azaltacak tedbirler ile beraber binanýn dýþ yapý kabuðunun ýsý yalýtýmý yapýlmasý sonucu, daha küçük kapasiteli cihazlar ile daha az iþletme maliyeti temin edilebilir[7]. 1.2 Projelendirme Aþamasýnda Göz ÖnündeBulundurulmasý Gerekli Hususlar Projelendirme aþamasýnda iklimlendirme tesislerinde gerçek iklim verileri kullanýlmalýdýr. Isý kazancý ve kaybý yükleri doðru hesap edilmeli, bu kazançlarýn soðutma ve ýsýtma yüklerine dönüþümleri doðru tespit edilmeli ve lüzumsuz yere büyük kapasiteli cihaz seçimi önlenmelidir [6]. Þehir dýþýnda bulunan otel, alýþveriþ merkezleri veya binalarýn soðutma yükünün önemli bir kýsmý, eðer fazla derin olmayan su kuyularý açma imkaný varsa, yer altý suyu kullanýlarak karþýlanabilir. Ayrýca absorbsiyonlu soðutma sistemleri kullanýlarak soðutma için sarf edilen elektrik enerjisi çok düþük seviyelere çekilebilir. Kýþ klimasýnda da ýsý pompalarýnýn bu tür sistemlerde kullanýlmalarý deðerlendirilmelidir. Kanal tasarýmýnda da optimum kanal tasarým yöntemleri ve hesaplarý kullanýlarak hem iþletme hem de yatýrým maliyetleri uygun seviyelerde olan kanal sistemleri elde edilebilir. Ýklimlendirme tesislerinde kurulacak, egzoz havasý ile çalýþacak ön ýsýtma ve ön soðutma yapabilen enerji geri kazaným cihazlarýnýn kullanýmý çok büyük boyutlarda enerji tasarrufu saðlayabilmektedir. Ayrýca tesisin iþletilmesinde deðiþik yükler için sistemi ayarlayarak, maksimum kapasitesinde çalýþtýrýlmasýný önleyecek otomatik kontrol sistemleriyle donatýlmasý sonucu da önemli miktarlarda enerji tasarrufu saðlanabilmektedir. 2.1 Klimalý Kullanýlan Binalarýn ve Kanallarýn Yalýtýlmasýnýn Kazançlarý Ýklimlendirme yapýlacak binanýn yükleri deðerlendirilirken, iç ve dýþ yükler olarak iki grup altýnda deðerlendirilmektedir. Dýþ yükler binanýn dýþ yapý kabuðundan geçerek binanýn içine gelen yükler olup bu yükler duvar, çatý, pencere ve kapýdan iletimle gelen ayrýca þeffaf yüzeylerden güneþ ýþýnýmý ile gelen ve sýzýntý veya havalandýrma havasý ile gelen yükler olarak tanýmlanabilir. Ýnsan ve cihaz yoðun olmayan binalarda dýþ yüklerin payý daha büyük deðerlere ulaþabilir. Dýþ yükler içinde iletimle ortama ulaþan yüklerin payýný, binanýn dýþ yapý kabuðuna yalýtým yaparak azaltma potansiyeli mevcuttur. Bu potansiyel de yalýtým kalýnlýðýna baðlý olarak deðiþmektedir. Binanýn tasarýmý aþamasýnda yalýtým kalýnlýðý sorgulanmalýdýr [7]. Yalýtým veya diðer tedbirlerden dolayý yükün azaltýlmasý oranýna baðlý olarak, kullanýlan klima cihazlarýnýn boyutlarý ve kapasiteleri ile beraber kanal boyutlarý ve iþletme maliyetleri de azalmaktadýr [7]. Kanallý tip cihazlarda ve klima santrallerinde yüksek maliyette hazýrlanan havanýn özelliklerinin bozulmadan iklimlendirme yapýlacak ortama ulaþtýrýlmasý gerekmektedir. Eðer kanallarýn ýsý kaybýna karþý yalýtýmý yetersizse bunun iþletme maliyeti, kanaldaki hava dolaþtýrma maliyetinden daha büyük deðerlerde çýkabilir ve yalýtým kalýnlýðý kanal içi ve dýþ ortam arasýndaki sýcaklýk farkýna baðlý olarak tespit edilmelidir. En iyi çözüm ise kanal tasarýmý aþamasýnda optimum kanal kesitiyle beraber optimum yalýtým kalýnlýðýnýn da elde edilmesidir [8]. 2.2 Ýklimlendirme Yapýlacak Tesislerde Enerji Geri Kazanýmý Ýklimlendirme sisteminden atýlan egzoz havasý ile yaz veya kýþ iklimlendirilmesi durumlarýnda sisteme ilave edilecek bir enerji geri kazaným ünitesi ile dýþ havanýn ön soðutulmasý veya ön ýsýtýlmasý yapýlabilir. Bu sayede ýsýtýcý ünite soðutucu ünite ile birlikte diðer ýsýtma ve soðutma grubunun kapasiteleri azaltýlarak, hem bu cihazlarýn yatýrým maliyetleri hem de iþletme maliyetleri azaltýlabilmektedir. Ýklimlendirme tesislerinde aþaðýda belirtilen dört deðiþik tip enerji geri kazaným sistemi kullanýlmaktadýr [5], [3], [6]. - Isý borulu ýsý geri kazaným cihazýnýn kullanýlmasý - Sýcak ve soðuk (gidiþ ve dönüþ) hava kanallarýna yerleþtirilmiþ, kanatlý borulu serpantinler arasýnda pompa yardýmý ile suyun dolaþtýrýlmasý - Plakalý tip ýsý deðiþtirgeci kullanýlmasý 72 TESÝSAT MÜHENDÝSLÝ¼Ý DERGÝSÝ, Sayý 89, 2005

3 - Dönel tip ýsý deðiþtirgeci kullanýlmasý Sisteme ilave edilecek bir enerji geri kazaným cihazýnýn ek bir basýnç kaybý yükü getireceði unutulmamalýdýr. Bununla birlikte yukarýda açýklanan her bir enerji geri kazaným cihazýnýn avantaj ve dezavantajlarý bulunmaktadýr [3], [5]. Örneðin suyun iki hat arasýnda sirkülasyonu ile enerji geri kazanýmýnda (bataryalý tip EGK) enerji geri kazanma miktarý çok fazla olamamaktadýr (yaklaþýk %40). Dönel tip enerji geri kazanýmý cihazýnda, ýsý tekerleðinin sürekli döndürülmesinden dolayý ilave elektrik enerjisi ve dönel elemanlarýn bulunmasýndan dolayý bakýmýnýn ve kontrolünün sýk sýk yapýlmasý gerekmektedir. Bu tip EGK sistemlerinde temiz havaya kirli hava karýþma riski vardýr. Bununla birlikte duyulur ve gizli ýsý kazanýmýný da birlikte gerçekleþtirebilmektedir. Isý borulu geri kazaným sistemlerinin yatýrým maliyetlerinin büyük olduðu söylenebilir. Plakalý tip enerji geri kazaným cihazlarý, genellikle alüminyum veya paslanmaz çelik özel plaka profillerinden imal edilirler. Gizli ýsý kazaným arzu edilirse selüloz esaslý malzeme (nem geçiþine müsaade edebilir) kullanýlabilir. Plakalý ýsý deðiþtirgecinin, ýsý borulu ya da dönel tip EGK sistemlerinde olduðu gibi, yaðlanma, ayar ve parça deðiþimi, ýsý taþýma gazý özel kaplama v.b. gibi ihtiyaçlarý yoktur. Montajý kolaydýr ve basýnç kaybýnýn dýþýnda ilave bir iþletme maliyeti yoktur. Plakalý enerji geri kazaným cihazýnda enerji geri kazaným miktarý %65 ila %75 oranýndadýr [5] Enerji Geri Kazanýmý Cihazýnýn Seçimi ve Örnek Sistem Enerji geri kazaným cihazýnýn seçiminde iki durum söz konusudur. Birincisi iklimlendirme tesisi mevcuttur ve bu tesis için enerji geri kazaným cihazý seçimi yapýlacaktýr. Bu durumda böyle bir enerji geri kazanýmý cihazýnýn yatýrým maliyeti ile ömrü boyunca cihazýn çalýþmasý için gerekli ilave masraflar ile birlikte yine ömrü boyunca sistemin ýsýtma veya soðutma yükünde yapacaðý tasarruf miktarý da dikkate alýnarak, toplam iþletme maliyetleri elde edilerek, sistemin toplam (yatýrým+iþletme) maliyetinin en düþük düzeyde olacaðý cihaz seçilmelidir [3]. Ýkinci durum ise iklimlendirme sistemi için kullanýlacak cihazlarýn henüz seçim aþamasýnda olunduðu durumdur. Seçilecek bir enerji geri kazaným cihazý, kapasitesine baðlý olarak, iklimlendirme santralinde kullanýlacak ýsýtýcý ünite, soðutucu ünite, ýsýtma grubu ve soðutma grubunun hem yatýrým hem de iþletme maliyetlerini azaltacaktýr. Sisteme ilave edilen uygulanabilir bir ýsý geri kazaným cihazýnýn seçiminde takip edilecek en uygun yol, deðiþik kapasitelerde yapýlabilecek böyle bir ilavenin sisteme saðlayacaðý avantaj ve dezavantajlarýn ortaya konularak, ekonomik olarak deðerlendirilmesidir [2], [4]. Bu çalýþmada oluþturulan model yaz iklimlendirme tesisinde bir enerji geri kazaným cihazýnýn kullanýlmasý durumunu kapsamaktadýr. Þekil 1'de basit þemasý verilen sistemin soðutma yükü 30 kw olup, duyulur ýsý oranýn (DIO) % 80 ve resirkülasyon oranýnýn (m 9 / m 6 ) 0.45 olduðu kabul edilmiþtir. Klima santralinde, soðutucu üniteden çýkan havanýn sýcaklýðýnýn ýsýtýcý ünitede yaklaþýk 4 C yükseltilerek klima yapýlan ortama gönderildiði varsayýlmýþtýr. Dolayýsýyla sisteme ilave edilecek bir enerji T 5 =17 C ø 5 =%73 5 Þartlandýrma Oraný Klima Santrali IU SU FÝ SG HÖS T 6 =25 C ø 6 =%50 T 1 =39 C ø 1 =% ø = %100 Hava Hac. Kuru termometre sýcaklýðý C 9 2 ÖS 1 3 Özgül nem w(kg.nem/kg kuru hava) Þekil 1: Yaz iklimlendirme tesisinde enerji geri kazaným cihazý kullanýlmasý TESÝSAT MÜHENDÝSLÝ¼Ý DERGÝSÝ, Sayý 89,

4 geri kazaným cihazýnýn, soðutucu ünitenin ve soðutma grubunun iþletme ve yatýrým maliyetlerini etkileyeceði yaklaþýmý ile sistem incelenmeye çalýþýlmýþtýr Örnek Sistemle Ýlgili Termodinamik Baðýntýlar Sistem kararlý rejim durumu için analiz edilmiþtir. Sistemin toplam soðutma yükü Q olmak üzere ortama üflenmesi gerekli havanýn debisi Þekil 1 esas alýnmak üzere, m 3 =m 5 =m 6 = Q/(h 6 -h 5 ) (1) baðýntýsý ile elde edilebilir. Egzoz havasý ile dýþarýdan alýnan hava miktarlarýnýn eþit olduðu ve ön soðutucuda duyulur ýsý geçiþinin olduðu yaklaþýmý ile, enerji geri kazaným cihazýna, akýþ hatlarýndaki kinetik ve potansiyel enerji deðiþimleri ihmal edilerek, kararlý rejim için termodinamiðin 1. kanununu uygulanýrsa, m 7 C ph (T 8 -T 7 )=m 1 C ph (T 1 -T 2 ) (2) T 2 =T 1 -T 8 +T 7 (3) baðýntýlarý elde edilir. Nemli havanýn özgül entalpisi de aþaðýdaki baðýntý yardýmý ile hesaplanýr. h=(c ph +w.c ps )T+w.h fg (4) Bu baðýntýda C ph =1.0035, C ps = kj/kg ve h fg =2501 kj/kg olarak alýnmýþtýr. Resirküle havasý ile ön soðutma cihazýndan çýkan havalarýn karýþmasý sonucu elde edilen 3 noktasýnýn özellikleri ise, h 3 =(m 9 h 9 +m 2 h 2 ) / (m 9 +m 2 ) (5) w 3 = (w 9 m 9 + w 2 m 2 ) / (m 9 + m 2 ) (6) T 3 =(h 3 -w 3 hfg)/(c ph +w 3 C ps ) (7) þeklinde elde edilir. T d cihaz çið noktasý sýcaklýðýný ifade etmektedir ve bu örnek çalýþmadaki karýþým sýcaklýðý aralýðý (33-26 C ) için, T 3 sýcaklýðýnýn fonksiyonu olarak aþaðýdaki gibi elde edilmiþtir. Hesaplamalar için gerekli diðer psikometrik özellikler aþaðýdaki baðýntýlar yardýmý ile elde edilir T d = T T 3 2 (8) P bd =0, T d T d Td 3 (9) W d =0.622(P bd / P bd ) (10) Doymuþ durumdaki nemli havanýn özgül entalpisi, (4) no lu denklemde ki sýcaklýk ve özgül nem yerine doyma sýcaklýðý ve doyma durumundaki özgül nem kullanýlarak, elde edilebilir. Soðutucu ünite için bypass faktörü (BF), 4 noktasýnýn özellikleri yardýmý ile aþaðýdaki baðýntýdan elde edilir. BF=(T 4 -T d )/(T 3 -T d ) (11) Ayrýca soðutma grubunun kapasitesi ve çillerin kompresör gücü için gerekli baðýntýlar, Q soð =m 3 (1-BF) (h 3 -h d ) (12) PW çil =(Q soð / STK) (13) þeklinde elde edilir Örnek Sistemle Ýlgili Ýþletme Maliyetleri Örnek sistemle ilgili deðiþen iþletme maliyetleri olarak çillerin kapasitesindeki deðiþme sonucu, kompresörün iþletilme maliyeti azalacaktýr, buna karþýn ön soðutucunun hem egzoz havasý tarafýnda hem de taze hava tarafýnda oluþturduðu ek basýnç kayýplarýndan dolayý vantilatörlerin iþletme maliyetleri artacaktýr. Ýþletme maliyetlerinin yýllýk miktarý ise elde edilen elektrik sarfiyatý gücünün yýllýk çalýþma süresi ve elektriðin birim fiyatý ile çarpýlarak elde edilir Örnek Sistemle Ýlgili Yatýrým Maliyeti Baðýntýlar Ekonomik deðerlendirmede seçilen parametrelerle soðutucu ünite, soðutma gurubu ve hava ön soðutma cihazlarýnýn yatýrým maliyetlerinde deðiþmeler olacaðý için bu maliyetlerin hesaplanmasýnda aþaðýdaki baðýntýlar kullanýlmýþtýr. Soðutucu ünite için verilen yatýrým maliyeti kw arasýnda geçerli olup, tm = 15 C içindir. Logaritmik sýcaklýk farkýnýn TESÝSAT MÜHENDÝSLÝ¼Ý DERGÝSÝ, Sayý 89, 2005

5 C den farklý olmasý durumunda aþaðýdaki baðýntý þeklinde kullanýlabilir [3]. F sg = ( 15 Q sog. / ³t m ) (15 Q sog. / ³t m ) 2 (14) Soðutma grubunun yatýrým maliyeti, soðutma tesir katsayýsý (STK) 3 için soðutma kapasitesinin fonksiyonu olarak aþaðýdaki baðýntý yardýmý ile hesaplanabilir [4]. F sog = Q soð Q 2 soð Q 3 soð Q 4 soð (15) Ön soðutucunun yatýrým maliyeti baðýntýsý, ön soðutucunun etkinliðine ve dolaþtýrýlan havanýn debisine baðlý bir þekilde, yaklaþýk olarak, F HÖS = m T (ε / 1 - ε) 0.5 (16) þeklinde hesaplanabilir. Bu baðýntýdaki ε, ön soðutucunun etkinliðini göstermekte olup soðuk ve sýcak akýþkan hava debi miktarlarýnýn da, birbirine eþit olduðu duruma göre, ε = Gerçekte transfer olan ýsý miktarý / Transfer olabilecek max. ýsý miktarý = (T 1 T 2 ) / (T 7 T1) (17) þeklinde elde edilir. Isý geri kazanýmý cihazýnýn sisteme oluþturacaðý ek basýnç kaybý yaklaþýk olarak, L yaklaþýk ýsý küpünün geniþliðini göstermek üzere, L = (T 8-25) (18) ³P ek = 225 L (19) þeklinde hesaplanabilir Ekonomik Deðerlendirme ve Örnek Sistemle Ýlgili Amaç Fonksiyonunun Oluþturulmasý Ekonomik analizlerde paranýn zaman deðerini göz önünde bulunduran metotlar kullanýlarak ayný zaman düzeyine getirilmiþ maliyetler üzerinden yapýlan deðerlendirmeler gerçek anlamda bir yatýrým için fikir verebilmektedir. Optimizasyon çalýþmalarýnda ayný zaman düzeyine getirilmiþ yatýrým ve iþletme maliyetlerinin toplamýndan oluþan bir amaç fonksiyonu oluþturulur ve bu amaç fonksiyonunu minimum yapacak deðiþken deðerleri aranmaktadýr. Optimum çözümler için amaç fonksiyonunun ilgili deðiþkenlere göre türevi alýnarak sýfýra eþitlenip deðiþken sayýsý kadar denklem elde edilmekte ve bu denklem sistemi ortak çözülmektedir. Sistemde maliyeti deðiþen her bir cihaza ait yakýt veya elektrik tüketimi dýþýndaki yýllýk yatýrým yükü aþaðýdaki baðýntý yardýmý ile elde edilebilir [2], [4]. Z i = (a + σ) F i + γ.t.q + R (20) Bu baðýntýdaki a = i/(1-(1+i)-n) yatýrýmýn yýllýk yükünü, g ve s da iþletme ve bakým faktörlerini ifade etmektedir. Nominal kapasitede yýllýk çalýþma süresini (t) ve R de diðer kalan maliyetleri ifade etmektedir. Yatýrýmýn bir saatlik yükü, Z i = Z i /t (21) baðýntýsý ile elde edilir. Amaç fonksiyonu ise, aþaðýdaki þekilde elde edilir. M T =Z SÜ +Z SG +Z HÖS +(PW çil +PW faek ).f elk (22) Örnek sistemde, faiz oraný i = % 5 ($ bazýnda), sistemin ömrünün n = 18 yýl, Z SÜ = 0.01 soðutucu ünite ile hava ön soðutucusu için ve 0.02 soðutma grubu için, y = 0, R = 0, t = 1260 h ve f elk = 0.1 $/kw olarak alýnmýþtýr. Amaç fonksiyonunda sadece hava ön soðutucusundan (HÖS) egzoz edilen havanýn sýcaklýðý (T 8 ) deðiþken alýnmýþtýr. Amaç fonksiyonu deðiþik egzoz sýcaklýklarýna göre hesaplanmýþ ve minimum deðeri grafik yolla tespit edilmiþtir. Termodinamik hesaplama sonuçlarý Tablo 1 'de özetlenmiþtir. Tablo 2'de ise ekonomik hesap sonuçlarý özetlenmiþtir. Þekil 2'de de toplam yatýrým maliyeti yükü, toplam iþletme maliyeti ve amaç fonksiyonu deðiþik egzoz sýcaklýklarýnýn (T 8 ) fonksiyonu olarak gösterilmiþtir. TESÝSAT MÜHENDÝSLÝ¼Ý DERGÝSÝ, Sayý 89,

6 Tablo 1: Örnek çözüm için deðiþik egzoz sýcaklýklarýnda elde edilen termodinamik hesaplama sonuçlarý T 8 T 2 h 2 W 2 T 3 h 3 W 3 T d h d W d BF Q soð. PW komp Tablo 1 den görüleceði gibi örnek hesaplamada, önce hava ön soðutucusu yokken, daha sonrada çeþitli egzoz sýcaklýklarýnda hava ön soðutucusu varken, Þekil 1' de belirtilen noktalardaki özellikler ile cihaz çið noktasý özellikleri, bypass faktörü, soðutucunun kapasitesi ve soðutma grubunda kullanýlan kompresörün gücü elde edilmiþtir. Egzoz sýcaklýðýnýn 37 ÞC'ye yükseltilmesi ile hava ön soðutucusu kullanmayan ilk duruma göre, kompresör gücünde yaklaþýk % 20'lere varan bir azalma olduðu görülmektedir. Þekil 2'den, artan egzoz sýcaklýðý ile yatýrým maliyetlerinin arttýðý ve iþletme maliyetlerinin azaldýðý, bununla beraber amaç fonksiyonunu oluþturan toplam maliyetin azalarak 35 C'de bir minimumdan geçerek tekrar arttýðý gözlenmiþtir. Böylece en uygun hava ön soðutucu egzoz sýcaklýðýnýn, verilen bu þartlarda T8 = 35 C olduðu görülür. Maliyet (USD/h) Ön Soðutucu Çýkýþ Sýcaklýðý (ÞC) Þekil 2: Deðiþik egzoz sýcaklýklarýyla yatýrým, iþletme ve toplam maliyetlerin deðiþimi Tablo 2, Þekil 2'nin hazýrlanmasý için gerekli bilgilerin bulunduðu tablo olup, incelendiðinde, egzoz sýcaklýðýnýn soðutucu ünitenin ilk yatýrým maliyetinde pek büyük deðiþiklik oluþturmadýðý, 35 ÞC de elde edilen optimum sonuçtaki toplam yatýrým maliyetinin, hava ön soðutmasýz sisteme göre (( )/24845 = %17) daha fazla gerçekleþtiði ve buna karþýn iþletme maliyetinin (( ) / = %14.85) daha azaldýðý görülmektedir Ýþletmede Enerji Tasarrufu Açýsýndan Alýnmasý Gereken Tedbirler Ýklimlendirme sistemlerinde, santral ve kanal içinde oluþan kirliliklerden dolayý ve mekanik aksanlardaki aþýnmalardan dolayý zamanla ortaya çýkan enerji kayýplarý da iyi bir bakým Tablo 2: Örnek çözüm için deðiþik egzoz sýcaklýklarýnda elde edilen maliyetler T 8 F sü F sð F ÖNS Z sð. Z sg Z HÖS PW ek.f elk. PWc k.f elk M T TESÝSAT MÜHENDÝSLÝ¼Ý DERGÝSÝ, Sayý 89, 2005

7 ve temizlik programý ile ortadan kaldýrýlabilir. Kanallarýn temizliði iþleminde uzaktan kumandalý robotlar kullanýlarak etkin temizlik yapýlabilmektedir. Hava filtreleri sýk sýk kontrol edilerek, gerekli deðiþtirmeler ve temizlikler öngörüldüðü þekilde yapýlmalýdýr. 3- TARTIÞMA ve SONUÇLAR Bu çalýþmada iklimlendirilmesi yapýlacak mekanýn yapý proje tasarýmý, iklimlendirme projesi tasarýmý, klima santrali ve elemanlarýnýn seçimi ve sistemin iþletilmesi aþamalarýnda, enerji tasarrufu açýsýndan göz önünde bulundurulmasý gerekli hususlar açýklanmaya çalýþýlmýþtýr. Enerji tasarrufu açýsýndan binanýn geometrisinin, yalýtýmýnýn, atýk enerji geri kazanýmý sisteminin ve otomatik kontrol sistemin bulunmasýnýn önemli olduðu vurgulanmaya çalýþýlmýþtýr. Ayrýca iklimlendirme tesislerinde kullanýlan atýk ýsý geri kazaným sistemi (havadan havaya ön soðutma yapan plakalý ýsý deðiþtirgeci) örnek bir sistem için uygulanarak, termodinamik ve termoekonomik metot kullanarak en uygun egzoz sýcaklýðýnýn nasýl elde edileceði açýklanmýþ ve örnek sistem için bu deðer 35 C olarak elde edilmiþtir. Ayrýca tam klima yani yaz + kýþ klimasýný uygulayan sistemlerde kullanýlan atýk ýsý geri kazanýmý sisteminin kullanma faktörü büyük olduðu için saðlanan kazançta daha da büyümektedir. Klima sistemlerinde, binalarýn yalýtým kalýnlýðý, ýsýtýcý ve soðutucu grubu sýcaklýk fark seviyeleri, soðutma performans katsayýsý gibi parametrelerde göz önünde bulundurularak daha bir kapsamlý optimizasyon çalýþmasý yapýlabilir. SEMBOLLER BF Baypas Faktörü C Özgül ýsý (kw/kg C) F Yatýrým maliyeti ($) Fi Filtre h Entalpi (kw/kg) HÖS Hava ön soðutma sistemi L HÖS sisteminin boyu (m). m Kütlesel debi (kg/s) P Basýnç (kpa) pw Güç (kw). Q Isý (kw) STK Soðutma tesir katsayýsý T Sýcaklýk C w Özgül nem (kg nem / kg kuru hava) ³ Fark p Yoðunluk (hava için 1.2 kg/m 3 ) ø Baðýl nem n Verim Alt Ýndisler çil çiller ek ilave d doyma fan vantilatör IU Isýtýcý ünite fanik vantilatöre ilave h hava hd buhar doyma ph sabit basýnçta havaya ait pw sabit basýnçta suya ait sg soðutma grubu soð soðutma sü soðutucu ünite T Toplam KAYNAKLAR - ARISOY, A., CETEGEN, E., Nisan/1 Mayýs, 2002, Gece Soðutmasýnda Binalarýn Isýl Performansý, TTMD V. Uluslararasý Yapýda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu, Ýstanbul. - BEJAN, A., TSATSARONIS, G., and MORAN, M., 1997, Thermal Design And Optimization,, John Wiley & Sons, Inc. - BESANT, R., W. And SIMONSON, C., J., Kasým- Aralýk 2001, Havadan Havaya Isý Geri Kazanýmý, Sh: 37-42, TTMD Dergisi. - CAMARATA, G., FICHERA, A., MAMMINO, L. And MARLETTA, L., 1997, Exergonomic Optimization Of An Air Conditioning System, Vol. 119, Transactions of the ASME. - DEMÝREL, Ö., Kasým- Aralýk 2001, Klima Sistemlerinde Isý Geri Kazanýmý,, Sh: 30-32, TTMD Dergisi. - MC QUISTON, F.C. and PARKER, D.J. and SPITLER, D.J., 2000, Heating Ventilating And Air Conditioning, Analysis and Design, John Wiley & Sons Inc. - ÖZTÜRK, Ý., 2001, Klima ve Yalýtým, Yalýtým Kongresi, MMO Eskiþehir Þubesi, Eskiþehir. - ÖZTÜRK, Ý. ve KARABAY H., Nisan/1 Mayýs, 2002Ýklimlendirme Tesislerinde Kullanýlan Hava Kanallarýnýn Optimum Boyutlandýrýlmasý ve Yalýtým Kalýnlýðýnýn Elde Edilmesi, TTMD V. Uluslararasý Yapýda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu, Ýstanbul. TESÝSAT MÜHENDÝSLÝ¼Ý DERGÝSÝ, Sayý 89,

Đklimlendirme Yapılacak Tesislerde Enerji Tasarrufu Tedbirleri

Đklimlendirme Yapılacak Tesislerde Enerji Tasarrufu Tedbirleri Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 89, s. 71-77, 2005 Đklimlendirme Yapılacak Tesislerde Enerji Tasarrufu Tedbirleri Bülent CERĐT* Nafer DOĞRUL Özet Bu çalışmada; iklimlendirilmesi yapılacak tesisin cihaz

Detaylı

İklimlendirme Yapılacak Tesislerde Enerji Tasarrufu Tedbirleri

İklimlendirme Yapılacak Tesislerde Enerji Tasarrufu Tedbirleri Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 89, s. 71-77, 2005 İklimlendirme Yapılacak Tesislerde Enerji Tasarrufu Tedbirleri Bülent CERIT* Nafer DOĞRUL Özet Bu çalışmada, Mimlendirilme sı yapılacak tesisin cihaz

Detaylı

Isı Geri Kazanım Cihazlarının Bazı Şehirlerdeki Yıllık Toplam Isıtma ve Soğutma Kazançları

Isı Geri Kazanım Cihazlarının Bazı Şehirlerdeki Yıllık Toplam Isıtma ve Soğutma Kazançları Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 93, s. 13-19, Isı Geri Kazanım Cihazlarının Bazı Şehirlerdeki Yıllık Toplam Isıtma ve Soğutma Kazançları Serhan KÜÇÜKA* Özet Klima santralları bünyesinde bulunan veya

Detaylı

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller ECOMFORT Fonksiyonu Küçük ve orta büyüklükteki iklimlendirme uygulamalarında iç ortamın ısıtılması/soğutulması ve filtrelenmesi için kullanılmaktadır. Asma tavana montaj imkanı vardır, hava dağıtımı asma

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

TAM KLİMA TESİSATI DENEY FÖYÜ

TAM KLİMA TESİSATI DENEY FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TAM KLİMA TESİSATI DENEY FÖYÜ 2015-2016 Bahar Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

Taze hava yükünü ortadan kaldırır Havayı nemlendirmez, %100 hijyenik Ortamda taze hava kalitesi sağlar!.. www.polybloc.ch www.esanjorler.

Taze hava yükünü ortadan kaldırır Havayı nemlendirmez, %100 hijyenik Ortamda taze hava kalitesi sağlar!.. www.polybloc.ch www.esanjorler. Taze hava yükünü ortadan kaldırır Havayı nemlendirmez, %100 hijyenik Ortamda taze hava kalitesi sağlar!.. SoftCool, su kaydırma ve yayma özelliğine sahip hidroflik kaplamalı alüminyum şeritler ile üretilen

Detaylı

Soðuk Depoculukta Alýþýlagelen Yöntemler, Uygulanmayan Doðrular ve Kalite

Soðuk Depoculukta Alýþýlagelen Yöntemler, Uygulanmayan Doðrular ve Kalite Tesisat Mühendisliði Dergisi Sayý: 81, s. 1-9 2004 Soðuk Depoculukta Alýþýlagelen Yöntemler, Uygulanmayan Doðrular ve Kalite Bahar BAYBOZ* Enver YALÇIN Sabri SAVAÞ Özet Besin ürünlerinin soðuk depolarda

Detaylı

Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARININ BAZI ŞEHİRLERDEKİ YILLIK TOPLAM ISITMA VE SOĞUTMA KAZANÇLARINA ETKİSİ Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Konular Isı geri kazanım cihazları,

Detaylı

Psikrometri Esasları

Psikrometri Esasları Psikrometri Esasları Merkezi İklimlendirme Sistemlerinin Sınıflandırılması Merkezi iklimlendirme sistemleri tesis bakımından iki ana grupta toplanabilir. - Konfor iklimlendirme tesisleri, - Endüstriyel

Detaylı

İKLİMLENDİRME NEDİR?

İKLİMLENDİRME NEDİR? İKLİMLENDİRME NEDİR? İnsan, hayvan ve bitkilerin konforu veya endüstriyel bir ürünün üretilmesi için gerekli olan iklim şartlarının (sıcaklık, nem, hava hızı, taze hava miktarı vb) otomatik olarak sağlanması

Detaylı

İKLİMLENDİRMEDE ENERJİ TASARRUFU TEDBİRLERİ

İKLİMLENDİRMEDE ENERJİ TASARRUFU TEDBİRLERİ İKLİMLENDİRMEDE ENERJİ TASARRUFU TEDBİRLERİ Bekir YELMEN Serdar ÖZTEKİN M.Tarık ÇAKIR ÖZET İklimlendirilme sistemlerinde tüketilen enerjinin toplam enerji tüketimindeki payı, yaklaşık olarak %20 yi bulmaktadır.

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU 197 İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU Dürriye BİLGE Mustafa BİLGE ÖZET Bu çalışmada havanın, indirek ve direk olmak üzere iki aşamada evaporatif olarak soğutulduğu bir sistem tanıtılmıştır.

Detaylı

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ Deneyin Amacı İklimlendirme tesisatının çalıştınlması ve çeşitli kısımlarının görevlerinin öğrenilmesi, Deney sırasında ölçülen büyüklükler yardımıyla Psikrometrik Diyagramı kullanarak,

Detaylı

İZMİR İLİ İÇİN SERBEST SOĞUTMA POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI

İZMİR İLİ İÇİN SERBEST SOĞUTMA POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI _ 685 İZMİR İLİ İÇİN SERBEST SOĞUTMA POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI Mehmet Azmi AKTACİR Hüsamettin BULUT ÖZET Havalı tip iklimlendirme sistemlerinin en büyük avantajlarından biri, serbest soğutma yapmaya

Detaylı

S Kule Gövdesi Aksiyal Fanlý Su Soðutma Kuleleri oðutma ve klima sistemlerinde kullanýlan su soðutma kulelerinde suyun soðutulmasý hava ve suyun çapraz akýþlý bir sistemde temasý sonucu saðlanmaktadýr.

Detaylı

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 Kapalı Sistem Enerji Analizi TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 4-27 0.5 m 3 hacmindeki bir tank başlangıçta 160 kpa basınç ve %40 kuruluk derecesinde soğutucu akışkan-134a içermektedir. Daha

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Victrix 24 kw Duvar tipi yo uþmal kombi (24 kw) Duvar tipi yo uþmal kat kaloriferi (24 kw X) Yoðuþmalý Kombi Yo uþmal Kombi Victrix 24 kw Victrix 24 kw X mmergas 24 kw çevre

Detaylı

Abs tract: Key Words: Fatih ÜNAL Derya Burcu ÖZKAN

Abs tract: Key Words: Fatih ÜNAL Derya Burcu ÖZKAN 1Fatih Unal:Sablon 24.11.2014 14:46 Page 5 Tunçbilek Termik Santralinin Enerji ve Ekserji Analizi Fatih ÜNAL Derya Burcu ÖZKAN Abs tract: ÖZET Bu çalışmada Türkiye de çalışmakta olan Tunçbilek Termik Santrali,

Detaylı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yalıtım Kongresi Mart 2001 Eskişehir-Türkiye KLİMA VE YALITIM. İlhan Tekin ÖZTÜRK

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yalıtım Kongresi Mart 2001 Eskişehir-Türkiye KLİMA VE YALITIM. İlhan Tekin ÖZTÜRK TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yalıtım Kongresi 3-- Mart 001 Eskişehir-Türkiye KLİMA VE YALITIM İlhan Tekin ÖZTÜRK Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 1 300 Kocaeli Tel:0

Detaylı

AMELİYAT ODALARINDA KLİMA VE HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ İÇİN TÜKETİLEN ENERJİNİN ANALİZİ

AMELİYAT ODALARINDA KLİMA VE HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ İÇİN TÜKETİLEN ENERJİNİN ANALİZİ 1177 AMELİYAT ODALARINDA KLİMA VE HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ İÇİN TÜKETİLEN ENERJİNİN ANALİZİ Gamze ÖZYOĞURTÇU Moghtada MOBEDİ M. Barış ÖZERDEM ÖZET Bu çalışmanın amacı, farklı iklim koşullarına sahip ve

Detaylı

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ Hüsamettin BULUT Orhan BÜYÜKALACA Tuncay YILMAZ ÖZET Binalarda ısıtma ve soğutma için enerji ihtiyacını tahmin etmek amacıyla kullanılan

Detaylı

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ. Bölüm 5: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ. Bölüm 5: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ 1 Amaçlar Kütlenin korunumu ilkesi geliştirilecektir. Kütlenin korunumu ilkesi sürekli ve sürekli olmayan akış sistemlerini içeren çeşitli sistemlere

Detaylı

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SAN. VE TİC. Yeni sanayi sitesi 36.Sok. No:22 BALIKESİR Telefaks:0266 2461075 http://www.deneysan.com R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Hüseyin

Detaylı

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MM 410 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ 1. AMAÇ Soğutma kulesi performansının

Detaylı

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18A BALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948 http://www.deneysan.com mail: deneysan@deneysan.com

Detaylı

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ DENEY FÖYÜ

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ DENEY FÖYÜ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ DENEY FÖYÜ AMAÇ: İklimlendirme sistemlerinin ve elemanlarının tanıtılması, havanın ısıtılması, nemlendirilmesi ve soğutulması işlemlerinin gösterilmesi, soğutma kulesinde su soğutma

Detaylı

SOĞUTMA KULESİ EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ

SOĞUTMA KULESİ EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA KULESİ EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ BALIKESİR 2013 DENEY NO -1: Soğutma Kulesindeki Proseslerin Gözlemlenmesi DENEYİN

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

TAM HAVALI İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE DIŞ HAVA SICAKLIK KONTROLLÜ SERBEST SOĞUTMA VE ENERJİ ANALİZİ

TAM HAVALI İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE DIŞ HAVA SICAKLIK KONTROLLÜ SERBEST SOĞUTMA VE ENERJİ ANALİZİ TAM HAVALI İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE DIŞ HAVA SICAKLIK KONTROLLÜ SERBEST SOĞUTMA VE ENERJİ ANALİZİ Mehmet Azmi AKTACİR Hüsamettin BULUT ÖZET Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin enerji

Detaylı

Abs tract: Key Words: Ebru Mançuhan

Abs tract: Key Words: Ebru Mançuhan ebru mancuhan:sablon 12012011 18:10 Page 35 Yaş Tuğla Kurutulan Bir Tünel Kurutucuda Enerji ve Ekserji Analizi Ebru Mançuhan ÖZET Bu çalışmada, yaş tuğla kurutulan bir tünel kurutucudan alınan ölçüm değerleri

Detaylı

EVAPORATİF SOĞUTMA VE HVAC SİSTEMLERİNDE DEC UYGULAMASI

EVAPORATİF SOĞUTMA VE HVAC SİSTEMLERİNDE DEC UYGULAMASI 185 EVAPORATİF SOĞUTMA VE HVAC SİSTEMLERİNDE DEC UYGULAMASI Atıf İMARET ÖZET Bu çalışma konfor kliması alanında konvensiyonel düşünce tarzının dışındaki yeni bazı yöntemleri tanıtmayı amaçlamaktadır. Soğutma

Detaylı

YÜZME HAVUZU KLİMA ve NEM ALMA SANTRALLARI HNS

YÜZME HAVUZU KLİMA ve NEM ALMA SANTRALLARI HNS HNS GENEL BİLGİLER HNS tipi paket üniteler kapalı yüzme havuzlarında satıh buharlaşmasından meydana gelen aşırı nemi gidermek ve havuz mahallinde yıl boyunca optimum konforu temin etmek üzere tasarlanmış

Detaylı

AQUA BLOCKER Solvent içermez Bitüm içermez Silikon içermez Yüksek elastikiyet özelliðine sahiptir Ýþçilikten tasarruf saðlar Rulo ile rahatça sürülebilir 10 mm ye kadar çatlak köprüleme özelliði vardýr

Detaylı

AirMini 04 08 kw Serisi Isı Pompası Sistemleri

AirMini 04 08 kw Serisi Isı Pompası Sistemleri AirMini 04 08 kw Serisi Isı Pompası Sistemleri Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma, soğutma, kullanım sıcak suyu

Detaylı

Topvex ve SoftCooler Modülü

Topvex ve SoftCooler Modülü Fanlar Klima Santralleri Hava Dağıtım Ürünleri Yangın Güvenliği Klima Hava Perdeleri ve Isıtma Ürünleri Tünel Fanları Topvex ve SoftCooler Modülü Her Zaman Doğru Sıcaklık 2 Topvex with SoftCooler Soluk

Detaylı

HUBER Solar aktif çamur kurutma teknolojisi ile daha az koku, daha yüksek kurutma performansı

HUBER Solar aktif çamur kurutma teknolojisi ile daha az koku, daha yüksek kurutma performansı HUBER Solar aktif çamur kurutma teknolojisi ile daha az koku, daha yüksek kurutma performansı Çamuru neden kurutmalıyız? KM giriş= %25 KM çıkış= %75 Kurutma Ağırlık= 1000 kg Hacim= 1 m³ Ağırlık= 333 kg

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ Serhan Küçüka*, Serkan Sunu, Anıl Akarsu, Emirhan Bayır Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Ýnverter Serisi Klimalar R10A MONO ÝNVERTER KLÝMALAR Duvar Tipi RS inverter MODELLER ENERJÝ SINIFI A HiCOP:3.86(W/W) Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h RS inverter MODELLER

Detaylı

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ Mak. Yük. Müh. Emre DERELİ Makina Mühendisleri Odası Edirne Şube Teknik Görevlisi 1. GİRİŞ Ülkelerin

Detaylı

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller EVHRAC Fonksiyonu Bilindiği gibi binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Rev: 17.09.2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Termodinamik Genel Laboratuvar Föyü Güz Dönemi Öğrencinin Adı Soyadı : No

Detaylı

CUMHURİYET BAYRAMIMI KUTLU OLSUN.

CUMHURİYET BAYRAMIMI KUTLU OLSUN. CUMHURİYET BAYRAMIMI KUTLU OLSUN. TTMD ve Sektörel Derneklerin Çalışma Hedefleri TTMD 28 30 EKİM ÇALIŞTAY Gürkan ARI TTMD Yönetim Kurulu Başkanı TTMD; Tesisat Mühendisleri Derneği adı altında Sayın Celal

Detaylı

ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARININ BAZI ŞEHİRLERDEKİ YILLIK TOPLAM ISITMA VE SOĞUTMA KAZANÇLARI

ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARININ BAZI ŞEHİRLERDEKİ YILLIK TOPLAM ISITMA VE SOĞUTMA KAZANÇLARI 39 ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARININ BAZI ŞEHİRLERDEKİ YILLIK TOPLAM ISITMA VE SOĞUTMA KAZANÇLARI Serhan KÜÇÜKA ÖZET Klima santralları bünyesinde bulunan veya havalandırma sistemine bağımsız olarak tesis edilen

Detaylı

Paket Tip Isı Pompaları

Paket Tip Isı Pompaları Paket Tip Isı Pompaları Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Tesisat ekipmanları aynı gövdenin içine yerleştirilmiş Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma,

Detaylı

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M DEÜ HASTANESİ KLİMA SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA SİSTEMLERİNİN N ISIL VE HİDROLİK DENGELENMESİ Burak Kurşun un / Doç.Dr.Serhan KüçüK üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M BölümüB GİRİŞ Değişen

Detaylı

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir.

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir. PANEL RADYATÖR DENEYİ 1. Deneyin Amacı Binalarda ısıtma amaçlı kullanılan bir panel radyatörün ısıtma gücünü oda sıcaklığından başlayıp kararlı rejime ulaşana kadar zamana bağlı olarak incelemektir. 2.

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ SEÇİM ESASLARI

KLİMA SANTRALLERİ SEÇİM ESASLARI KLİMA SANTRALLERİ SEÇİM ESASLARI HVAC uygulamalarındaki temel ortam, kuru hava ve su buharının karışımı, Nemli Hava diğer bir değişle atmosferik havadır. Nemli havanın termodinamiği veya Psikrometri, hava

Detaylı

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ Kapalı yüzme havuzlarında nem oranının VDI 2089 a göre 40 % ϕ 64 % değerleri arasında olması gerekmektedir. Bu değerlerin üzerine çıkması ortamda virüs, bakteri ve mantar gibi

Detaylı

FOUR - CFHR Yüksek Verimli Karşıt Akışlı Isı Geri Kazanım Cihazı SEASON. Doğu İklimlendirme A.Ş. Markasıdır

FOUR - CFHR Yüksek Verimli Karşıt Akışlı Isı Geri Kazanım Cihazı SEASON. Doğu İklimlendirme A.Ş. Markasıdır FOUR - CFHR Yüksek Verimli Karşıt Akışlı Isı Geri Kazanım Cihazı SEASON Doğu İklimlendirme A.Ş. Markasıdır FOUR - CFHR Yüksek Verimli Karşıt Akışlı Isı Geri Kazanım Cihazı Egzoz hava filtresi Karşıt akışlı

Detaylı

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Evaporatif Soğutma Deney Raporu

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Evaporatif Soğutma Deney Raporu YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Evaporatif Soğutma Deney Raporu Laboratuar Tarihi: Laboratuarı Yöneten: Numara: Adı Soyadı: Grup/Alt grup:..

Detaylı

Bir Hastanede Ameliyathane Klima Santrali Isıtma Hattının Ekserji Analizi

Bir Hastanede Ameliyathane Klima Santrali Isıtma Hattının Ekserji Analizi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 12, No: 4, 2015 (103-114) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 12, No: 4, 2015 (103-114) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ 1 Amaçlar Amaçlar Saf madde kavramının tanıtılması Faz değişimi işleminin fizik ilkelerinin incelenmesi Saf maddenin P-v-T yüzeylerinin ve P-v, T-v ve P-T özelik diyagramlarının

Detaylı

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Adı:Evaporatif Soğutma Deneyi ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Amacı:Evaporatif Soğutucunun Soğutma Kapasitesinin ve Verimin Hesaplanması 1.Genel Bilgiler Günümüzün iklimlendirme sistemleri soğutma

Detaylı

ÖRNEK PROJENİN HİDROLİK HESAPLARI: HİDROLİK BOYUTLANDIRMAYA ESAS KAPASİTE DEĞERLERİ. DİZAYN KAPASİTESİ m 3 /gün. Havalandırma 42 500 0,492 -

ÖRNEK PROJENİN HİDROLİK HESAPLARI: HİDROLİK BOYUTLANDIRMAYA ESAS KAPASİTE DEĞERLERİ. DİZAYN KAPASİTESİ m 3 /gün. Havalandırma 42 500 0,492 - Pnömatik Sistem Hava Kompresörü Tesisteki tüm pnömatik kapak ve vanaların operasyonunda kuru ve temiz havayı temin edecektir. Tank basıncına göre otomatik olarak devreye girip çıkacaktır. Gerekli emniyet

Detaylı

Performans grafikleri İklimlendirme

Performans grafikleri İklimlendirme Performans grafikleri İklimlendirme 2 Performans grafikleri İklimlendirme Performans grafikleri Ortam havası ile soğutma sistemleri TopTherm fan-filtre üniteleri ve EMC TopTherm fan-filtre üniteleri Hava

Detaylı

DEÜ Makina Mühendisliği Bölümü MAK 4097

DEÜ Makina Mühendisliği Bölümü MAK 4097 ÇİFT BORULU BİR ISI EĞİŞTİRİCİSİNE ISI YÜKLERİNİN VE TOPLAM ISI TRANSFER KATSAYISININ BELİRLENMESİ üzenleyen: Prof. r. Serhan KÜÇÜKA r. Mehmet Akif EZAN eney Sorumlu: Prof. r. Serhan KÜÇÜKA Arş. Gör Ayşe

Detaylı

TARU ISI POMPALARI Doğadan gelen konfor, doğaya duyulan saygı

TARU ISI POMPALARI Doğadan gelen konfor, doğaya duyulan saygı TARU POMPALARI Doğadan gelen konfor, doğaya duyulan saygı KÖMÜRSÜZ, YAKITSIZ, ATIKSIZ SAĞLIKLI VE EKONOMİK TARU POMPALARI MEKANDA TARU POMPASI Firmamız ISO 9001 Kalite Güvence Belgesine sahiptir. POMPASI

Detaylı

Basýnç dengeli 3 yollu flanþlý baðlantý. Uygulama Isýtma ve soðutma sistemlerinde kullanýlan, kontrol termostatlý

Basýnç dengeli 3 yollu flanþlý baðlantý. Uygulama Isýtma ve soðutma sistemlerinde kullanýlan, kontrol termostatlý Yardýmcý Enerjisiz Sýcaklýk Regülatörleri Sýcaklýk Regülatörü Tip 9 asýnç dengeli yollu flanþlý baðlantý Uygulama Isýtma ve soðutma sistemlerinde kullanýlan, kontrol termostatlý karýþtýrýcý veya daðýtýcý

Detaylı

Şekil 2.1 İki kademeli soğutma sistemine ait şematik diyagram

Şekil 2.1 İki kademeli soğutma sistemine ait şematik diyagram 2. ÇOK BASINÇLI SİSTEMLER 2.1 İKİ KADEMELİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ: Basit buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi -30 ye kadar verimli olmaktadır. -40 C ile -100 C arasındaki sıcaklıklar için kademeli soğutma sistemleri

Detaylı

Proses Tekniği TELAFİ DERSİ

Proses Tekniği TELAFİ DERSİ Proses Tekniği TELAFİ DERSİ Psikometrik diyagram Psikometrik diyagram İklimlendirme: Duyulur ısıtma (ω=sabit) Bu sistemlerde hava sıcak bir akışkanın bulunduğu boruların veya direnç tellerinin üzerinden

Detaylı

KLİMA SUNUM - 4 PSİKROMETRİK

KLİMA SUNUM - 4 PSİKROMETRİK KLİMA SUNUM - 4 PSİKROMETRİK Hesaplamalar için ÖN HESAPLAR : ( Bulunulan ŞEHİR 'e göre ) ) KIŞ AYI İÇİN Bilinenler : Kış - Dış Ortam Sıcaklığı ( KT ) : 0 C Kış - Dış Ortam Bağıl Nemi ( RH ) : 90% Kış -

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

BİNA OTOMASYON SİSTEMİ VE ISI GERİ KAZANIMI BMS AND HEAT RECOVERY. M. Selçuk ERCAN selcuk.ercan@alarko-carrier.com.tr selcuk.ercan@ttnet.net.

BİNA OTOMASYON SİSTEMİ VE ISI GERİ KAZANIMI BMS AND HEAT RECOVERY. M. Selçuk ERCAN selcuk.ercan@alarko-carrier.com.tr selcuk.ercan@ttnet.net. BİNA OTOMASYON SİSTEMİ VE ISI GERİ KAZANIMI BMS AND EAT RECOVERY M. Selçuk ERCAN selcuk.ercan@alarko-carrier.com.tr selcuk.ercan@ttnet.net.tr Özet : Bu bildiride sabit plakalı ısı geri kazanım cihazları,

Detaylı

Isı Geri Kazanım Cihazları

Isı Geri Kazanım Cihazları Klimacı Mert Talatpaşa Bulvarı No:5/A Alsancak İZMİR T. 3 5 39 65 6 F. 3 7 9 www.klimacimert.com.tr info@klimacimert.com.tr VRS3 Vent Isı Geri Kazanımlı Cihazları, sağlıklı iç mekan havalandırması için

Detaylı

AirMini 10 22 kw Serisi Isı Pompası Sistemleri

AirMini 10 22 kw Serisi Isı Pompası Sistemleri AirMini 10 22 kw Serisi Isı Pompası Sistemleri Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma, soğutma, kullanım sıcak suyu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Proses Tekniği 3.HAFTA YRD.DOÇ.DR. NEZAKET PARLAK

Proses Tekniği 3.HAFTA YRD.DOÇ.DR. NEZAKET PARLAK Proses Tekniği 3.HAFTA 3.HAFTA YRD.DOÇ.DR. NEZAKET PARLAK Sürekli Akışlı Açık Sistemlerde Enerji Korunumu de = d dt Sistem dt eρdv + eρ V b n A Bu denklemde e = u + m + gz Q net,g + W net,g = d dt eρdv

Detaylı

3. TERMODİNAMİK KANUNLAR. (Ref. e_makaleleri) Termodinamiğin Birinci Kanunu ÖRNEK

3. TERMODİNAMİK KANUNLAR. (Ref. e_makaleleri) Termodinamiğin Birinci Kanunu ÖRNEK 1 3. TERMODİNAMİK KANUNLAR (Ref. e_makaleleri) Termodinamiğin Birinci Kanunu Termodinamiğin Birinci Kanununa göre, enerji yoktan var edilemez ve varolan enerji yok olmaz, ancak şekil değiştirebilir. Kanun

Detaylı

BAZI İLLER İÇİN GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ, GÜNEŞLENME SÜRESİ VE BERRAKLIK İNDEKSİNİN YENİ ÖLÇÜMLER IŞIĞINDA ANALİZİ

BAZI İLLER İÇİN GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ, GÜNEŞLENME SÜRESİ VE BERRAKLIK İNDEKSİNİN YENİ ÖLÇÜMLER IŞIĞINDA ANALİZİ Güneş Günü Sempozyumu 99-28 Kayseri, 2-27 Haziran 1999 BAZI İLLER İÇİN GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ, GÜNEŞLENME SÜRESİ VE BERRAKLIK İNDEKSİNİN YENİ ÖLÇÜMLER IŞIĞINDA ANALİZİ Hüsamettin BULUT Çukurova Üni. Müh.

Detaylı

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ

VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA SİSTEMLERİ MARGEM ENERJİ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. Yalım Atalay Mak. Yük. Mühendisi DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİSİ VARIABLE REFRIGERANT FLOW Sistemin Temel Elemanları 1. İÇ ÜNİTELER

Detaylı

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No :

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No : Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 06.01.2015 Soru (puan) 1 (15) 2 (15) 3 (15) 4 (20)

Detaylı

Ameliyathane Havalandırma Santrallerinin İşletme Şartlarının Değiştirilerek Enerji Verimliğinin Artırılması

Ameliyathane Havalandırma Santrallerinin İşletme Şartlarının Değiştirilerek Enerji Verimliğinin Artırılması Ameliyathane Havalandırma Santrallerinin İşletme Şartlarının Değiştirilerek Enerji Verimliğinin Artırılması Adem KISSAL, umutadem@hotmail.com İzmir Kuzey KHB M.Zeki BİLGİN, KOÜ, Elektrik Müh. Bölümü EVK

Detaylı

LEFKOŞA BÖLGESİ İÇİN EVAPORATİF SOĞUTMA FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

LEFKOŞA BÖLGESİ İÇİN EVAPORATİF SOĞUTMA FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI V. ULUSAL TSİSAT ÜNDİSLİĞİ KONGRSİ V SRGİSİ 41 LFKOŞA BÖLGSİ İÇİN VAPORATİF SOĞUTA FİZİBİLİT ÇALIŞASI Uğur ATİKOL asan ACIŞVKİ ÖZT Kıbrıs ın coğrafi yapısı içerisinde, Lefkoşa, bulunduğu konum itibarı

Detaylı

Etkin soğutulmuş hava huzmeli sistemlerde yoğuşma nasıl önlenir?

Etkin soğutulmuş hava huzmeli sistemlerde yoğuşma nasıl önlenir? Aktif Soğuk Kiriş Sistemlerinde Yoğuşmaya Karşı Koruma Witold Leven Swegon Polonya Dr. Andrzej Odyjas Çevre Mühendisliği Enstitüsü, Poznan Teknik Üniversitesi Etkin soğutulmuş hava huzmeli sistemlerde

Detaylı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı IGK cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını karşılamak amacı ile tasarlanmış alüminyum

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 20.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

ISI Mühendisliği İçindekiler

ISI Mühendisliği İçindekiler ISI Mühendisliği İçindekiler Aktarım hesabı...2 Genel...2 Nominal tüketim...2 Nominal tüketimin hesaplanması...4 Tesis kapasitesi...6 Tesis kapasitesinin hesaplanması...8 1 Aktarım Hesabı Genel Aktarım

Detaylı

SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN OPTİMUM BORU BOYUTLARI

SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN OPTİMUM BORU BOYUTLARI 59 SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN OPTİMUM BORU BOYUTLARI Arif İLERİ Sami Cem KESİM ÖZET Soğutma sistemlerindeki bağlantı borularının optimum çaplarını veren ilişkiler elde edilmiştir. Bu termoekonomik optimizasyon,

Detaylı

YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ

YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ OTOMATİK KONTROL III. Bölüm MEKANİK TESİSATLARDA OTOMASYON Kullanım Sıcak Su Tesisatı (Boyler) Boyler düzeneği Güneş enerji destekli boyler düzeneği Boyler düzeneği

Detaylı

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ Kapalı yüzme havuzlarında nem oranının VDI 2089/1 göre % 40 - % 64 değerleri arasında olması gerekmektedir. Nem oranının % 64 değerinin üzerine çıkması ortamda mikrop, bakteri

Detaylı

AirMini Serisi 28-34 kw Isı Pompası Sistemleri

AirMini Serisi 28-34 kw Isı Pompası Sistemleri AirMini Serisi 28-34 kw Isı Pompası Sistemleri Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma, soğutma, kullanım sıcak suyu

Detaylı

4.4. SOĞUK SU DEPOLAMALI BİR İKLİMLENDİRME SİSTEMİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYARDA SİMÜLASYONU

4.4. SOĞUK SU DEPOLAMALI BİR İKLİMLENDİRME SİSTEMİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYARDA SİMÜLASYONU 4.4. SOĞUK SU DEPOLAMALI BİR İKLİMLENDİRME SİSTEMİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYARDA SİMÜLASYONU Mazhar Ünsal * Murtaza Yıldırım ** Asaf Varol ** Özet Bu çalışmada, iklimlendirme sistemi kondenserinin enerji

Detaylı

Özlenen serinlik, keyif veren konfor...

Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Genel Katalog Kaset Tipi Klimalar Soğutma Kapasitesi : 18.000 -.000 Btu/h Isıtma Kapasitesi :.000-52.000 Btu/h Salon Tipi Klimalar Soğutma Kapasitesi : 24.000 -.000

Detaylı

TESA GT 6-10 HS YÜKSEK BASINÇLI FAN COIL SERİSİ

TESA GT 6-10 HS YÜKSEK BASINÇLI FAN COIL SERİSİ TESA GT 6-10 HS YÜKSEK BASINÇLI FAN COIL SERİSİ FCH 021104 TK TESA GT 6-10 HS YÜKSEK BASINÇLI FAN COIL SERİSİ TESA GT 6-10 HS Yüksek Basınçlı Fan Coil Serisi, yüksek dış statik basınçlı kanal bağlantılı

Detaylı

KOJENERASYON. Prof. Dr. İlhan Tekin Öztürk. Kocaeli Üniversitesi

KOJENERASYON. Prof. Dr. İlhan Tekin Öztürk. Kocaeli Üniversitesi KOJENERASYON Prof. Dr. İlhan Tekin Öztürk Kocaeli Üniversitesi Kojenerasyon nedir? Aynı anda elektrik ve ısı tüketimine ihtiyaç duyulan bir tesiste, ısı ve elektriğin ayrı ayrı santrallerde üretilerek

Detaylı

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE,

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, ARAÞTIRMA MAKALESÝ Çanakkale'de 1991-21 Yýllarý Arasýnda Hava Kirliliði Sorunu Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, Cilt:11 Sayý:45 (22), 18-23

Detaylı

SOĞUTMA KULESİ AMAÇ. Soğutma kulesine ait temel özelliklerin ve çalışma prensiplerinin öğrenilmesi.

SOĞUTMA KULESİ AMAÇ. Soğutma kulesine ait temel özelliklerin ve çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. SOĞUTMA KULESİ AMAÇ GİRİS: Soğutma kulesine ait temel özelliklerin ve çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. Endüstride irçok işlemde su soğutma amacı ile kullanılmaktadır. Çeşitli işlemlerden geçmiş u suyu

Detaylı

TÜPRAŞ HAM PETROL ÜNİTESİNDE ENERJİ ve EKSERJİ ANALİZİ

TÜPRAŞ HAM PETROL ÜNİTESİNDE ENERJİ ve EKSERJİ ANALİZİ TÜPRAŞ HAM PETROL ÜNİTESİNDE ENERJİ ve EKSERJİ ANALİZİ Başak BARUTÇU, Nüket YAPII, Zehra ÖZÇELİK Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Bornova İzmir e-posta: zozcelik@bornova.ege.edu.tr

Detaylı

3. Versiyon Kitapta 5. Bölüm, 7. Versiyon Kitapta 6. Bölüm, soruları

3. Versiyon Kitapta 5. Bölüm, 7. Versiyon Kitapta 6. Bölüm, soruları 3. Versiyon Kitapta 5. Bölüm, 7. Versiyon Kitapta 6. Bölüm, soruları Soru 5-26 Buharlı bir güç santralinin kazanında aracı akışkana 280 GJ/saat ısı geçişi olmaktadır. Borularda ve diğer elemanlarda buhardan

Detaylı

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FAN SİSTEMİ EĞİTİM ÜNİTESİ FAN

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FAN SİSTEMİ EĞİTİM ÜNİTESİ FAN ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FAN SİSTEMİ EĞİTİM ÜNİTESİ FAN Döner bir pervane kanatları tarafından hava veya gazları hareket ettiren basit makinalardır. Eksenel fan: Döner bir mil üzerine pervane

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE AVM VE OFİS ÇÖZÜMLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE AVM VE OFİS ÇÖZÜMLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE M A AVM VE OFİS ÇÖZÜMLERİ AVM VE OFİS ÇÖZÜMLERİ AVM, OFİS, site, okul, hastahane, iş merkezleri, hizmet binaları vs. merkezi sistemle ısıtılıp soğutulabilmesi için; 60-500 kw performans

Detaylı

Özlenen serinlik, keyif veren konfor...

Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Genel Katalog Kaset Tipi Klimalar Kapasite Aralığı Soğutma Kapasitesi : 18.000 48.000 Btu/h Isıtma Kapasitesi : 20.000 52.000 Btu/h İç ünite Dış ünite Özellikleri

Detaylı

EcoWave DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA

EcoWave DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA EcoWave DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA Doğadan Gelen Esinti... İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ TERMODİNAMİK İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Doğadan Gelen Esinti... İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Çevre Dostu Enerji Tasarruflu Akıllı

Detaylı

KAYSERİ İLİNİN SERBEST SOĞUTMA POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ

KAYSERİ İLİNİN SERBEST SOĞUTMA POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ KAYSERİ İLİNİN SERBEST SOĞUTMA POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ Mehmet Azmi AKTACİR, Hüsamettin BULUT Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, 63100-Şanlıurfa Tel:0-414-344 00 20,

Detaylı

Birebir Ticari Tip Klimalar

Birebir Ticari Tip Klimalar Birebir Ticari Tip Klimalar 1 BİREBİR KASET TİPİ KLİMALAR Birebir Kaset Tipi Klimalar 2 3 Birebir Kaset Tipi Klimalar Birebir Kaset Tipi Klimalar Teknoloji Estetik dizayn Düşük ses seviyesi Hava üfleme

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU Prof. Dr. Cemal OKUYAN 25-27 MAYIS 2012 ÇANKIRI

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU Prof. Dr. Cemal OKUYAN 25-27 MAYIS 2012 ÇANKIRI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU Prof. Dr. Cemal OKUYAN 25-27 MAYIS 2012 ÇANKIRI 1 1. Ev tipi soğutma 2. Ticari tip soğutma 3. Endüstriyel soğutma 2 1. Bireysel iklimlendirme (Split, paket, vb.) 2. Ticari

Detaylı