Sancaktepe Belediyesi'ne 3 deðiþik yönetim sertifikasý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sancaktepe Belediyesi'ne 3 deðiþik yönetim sertifikasý"

Transkript

1 Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 07 HAZÝRAN 2012 YIL: 9 SAYI: AYDOS GENÇLÝK FESTÝVALÝ BAÞLIYOR Sul tan bey li genç li ði ya za fes ti val le gi ri yor. Se vi len sa nat çý la rýn ka tý la ca ðý 4 gün lük Ay dos Kül tür Sa nat ve Genç lik Fes ti va li 7 Ha zi ran'da baþ lý yor. Fes ti val kap sa mýn da Mus ta fa Ce ce li, Ge ce Yol cu la rý, Kut si ve Mu rat Gö ðe ba kan gi bi bir çok se vi len sa nat çý Sul tan bey li li genç ler le bu lu þa cak. Bölgenin En Ýstikrarlý Gazetesi Gerçek Medya Her Hafta Baský ve abonelerine PDF mail daðýtýmýyla adet tiraja ulaþýyor onbinlerce kiþi tarafýndan okunuyor! Sý nav stre si ni at mak, ta ti lin ta dý ný çý kar mak is te yen genç - ler için Sul tan bey li Be le di ye si, Ay - dos Kül tür Sa nat ve Genç lik Fes ti - va li dü zen li yor. 4 gün sü re cek olan fes ti val pro gra mý dop do lu 7 Ha zi ran'da baþ lý yor 2012 yý lý ný eði tim ve kül tür yý lý ilan eden Sul tan bey li Be le di ye si, kül tür et kin lik le ri kap sa mýn da, bir bi rin den ün lü sa nat çý la rý Sul - tan bey li li genç ler le bu luþ tur ma ya ha zýr la ný yor. Uzun ve yo ru cu eði tim öð re tim se zo nu nu ge ri de bý rak ma ya ha zýr - la nan genç ler den ge len ta lep le ri de ðer len di ren be le di ye, "Ay dos Kül tür Sa nat Genç lik Fes ti va li" dü zen li yor. 7 Ha zi ran Per þem be gü nü, sa at 19.00'da Meh met Akif Ma hal le si Be le di ye Spor Te sis le ri'nde baþ la - ya cak fes ti val de, bir bi rin den ün lü sa nat çý lar kon ser ve re cek. 01 Se ne bo - yun ca okul stre si ya þa yan genç ler fes ti - val le eð le ne - cek ay rý ca ba - þa rý lý genç le re ödül ler tak - dim edi le cek. 7 Ha zi - ran'da baþ la - ya cak olan fes ti va lin ilk gün ko nuk la rý, Grup Kum sal, Grup La çin ve Kut si olur ken, ay ný gün SBS 1001 Eði tim Des tek Pro je si'nde ba þa rý lý olan genç le re de ser ti fi ka ve ri le cek. Ýkin ci gün ise, Grup Ma vi ler, Grup Kün ye ve Mu rat Gö ðe ba kan sah ne ala cak. He men ar dýn dan Bilgiçaðý'nda Bilim Þenliði okul bi rin ci si olan öð ren ci le re ödül tak dim edi le cek. 9 Ha zi ran gü nü ise sah ne de Do ðaç la ma, Pe ra Ta y fa ve Ge ce Yol cu la rý ola cak. Sul tan bey li'nin ba þa rý lý genç le ri yi ne ödül len di - ri le cek. 10 Ha zi ran gü nü ise genç ler, Si lent Ro om, Ci han Yýl dýz ve Mus - ta fa Ce ce li ile eð le ne cek. Ödül ler ise bu kez Sul tan bey li'nin ye ni gi - ri þim ci le ri ne gi de cek. Sancaktepe Belediyesi'ne 3 deðiþik yönetim sertifikasý Hasan Can'a, 2011 Yýlýnýn En Baþarýlý Ýlçe Belediye Baþkaný Ödülü Genç De mo krat lar Der ne ði, 1,5 ay sü ren an ket so - nu cun da, 2011 Yý lý nýn En Ba þa rý lý isim le ri ni be lir - le di. Ya pý lan an ket so nu cun da '2011 Yý lý nýn En Ba - þa rý lý Ýl çe Be le di ye Baþ ka ný' se çi len Üm ra ni ye Be - le di ye Baþ ka ný Ha san Can, bu ödül le rin hiz met aþ - ký nýn bi rer mey ve si ol du ðu nu söy le di. Genç De mo krat lar Der ne - ði, 1,5 ay sü ren an ket so nu - cun da, 2011 Yý lý nýn En Ba þa - rý lý isim le ri ni be lir le di. Der - ne ðin ''2011 Yý lý nýn En Ba þa - rý lý la rý'' ödül tö re ni, Bay ram - pa þa Ti ta nic Bu si ness Ho tel Eu ro pe'da ger çek leþ ti ril di. Pro gra ma TBMM Baþ ka ný Ce - mil Çi çek, Av ru pa Bir li ði Ba - ka ný ve Baþ mü za ke re ci Ege - men Ba ðýþ, Üm ra ni ye Be le di - ye Baþ ka ný Ha san Can, si ya - set, eko no mi, sa nat ve spor dün ya sýn dan çok sa yý da isim ka týl dý. 05 TE Sultanbeyli Özel Bilgiçaðý okullarý öðrencileri mezuniyet ve yaz tatili heyecanýný Bilim Þenliði ile pekiþtirdi. Okul ida re si ve öð ret men le ri ta - ra fýn dan her yýl ge le nek sel ola rak dü zen le nen bi lim þen li ði, okul bah - çe sin de öð ren ci ve ve li le rin ve da - vet li le rin ka tý lý mýy la ya pýl dý. Öð - ren ci le rin yýl içe ri sin de ha zýr la dýk - la rý bir bi rin den il ginç icat lar ve dü - ze nek ler mi sa fir le re uy gu la ma lý ola rak ta ný týl dý. Eser le ri ni mi sa fir le - re uy gu la ma lý ola - rak an la tan öð ren - ci le rin he ye ca ný göz ler den kaç ma dý. Þen li ðin açý lý þýn - da bir se lam la ma ko nuþ ma sý ya pan Okul ku ru cu su ve mü dü rü A.Cü neyt Þe ner, ge le nek sel ha le ge tir dik le ri bir çok et kin lik ten bi ri olan Bi lim Þen li - ði'nin öð ren ci le rin ders le rin ya ný sý ra ye te nek ve be ce ri - le ri ni ge liþ tir mek açý sýn dan önem li ol du ðu nu be lir te rek, or ta ya bir bi - rin den gü zel eser ler çý ka ran öð ren - ci le re ve on la ra des tek ve ren öð ret - men ve ve li le re te þek kür et ti. Þen li ðin açý lý þýn da bir bi rin den gü zel folk lor et kin li ði gös te ri si ya - pan 5. sý nýf öð ren ci le ri iz le yi ci ler - den bol ca al kýþ al dý. San cak te pe Be le di ye Baþ kan lý ðý, bir sü re dir ça lýþ ma sý ný yap mak ta ol du ðu ÝSO 9001: 2008 Ka li te Yö ne tim Sis temi, ÝSO 14001: 2004 Çev - re Yö ne tim Sis temi ve BS OH SAS 18001: 2007 Ýþ Sað lý ðý ve Gü ven li ði Yö ne tim Sis temi'ne iliþ kin ser ti fi ka la rý ný mer ke zi Al man ya'da bu - lu nan TÜV Pro fi Cert Ulus la ra ra sý Bel ge len - dir me Yet ki li si Ot mar Wal ter'den tes lim al dý. San cak te pe Be le di ye Mec lis sa lo nun da ger çek leþ - ti ri len yö ne tim sis tem le ri ser ti fi ka tes lim tö re ni ne Be le di ye Baþ ka ný Ýs mail Er dem, Baþ kan Yar dým cý la rý Mu ham med Ali Can ka tar, Ta rýk Yu suf Uçar, Ba rýþ Ze hir, Ha san Ka mal, TÜV Pro fi Cert Bel ge len dir me Mü dü rü Ot mar Wal ter, Tüv Pro fi Cert Ulus la ra ra sý Ofis ler Mü dü rü And reas Fuchs, Ýle ti þim Uz ma ný Ralf Göthling, Be le di ye Bi rim Mü dür le ri ve ba sýn men sup la rý ka týl dý. Dü zen le nen tö ren de ser ti fi ka yý ve ren ku ru lu þun Al man yet ki li le ri de ha zýr bu lun du. TÜV Pro fi Cert Ulus la ra ra sý Bel ge len dir me Mü - dü rü Ot mar Wal ter yap tý ðý ko nuþ ma da, San cak te pe Be le di ye Baþ kan lý ðý'nýn ka li te yö ne tim sis temi ne iliþ kin yap tý ðý ça lýþ ma la rýn dan do la yý mut lu luk du y - duk la rý ný ifa de ede rek, Be le di ye Baþ ka ný Ýs mail Er - dem'i teb rik et ti. Ye rel ida re ola rak alý nan 3 fark lý yö ne tim sis temi ser ti fi ka sý nýn ko lay alý na bi le cek ser ti fi ka lar ol ma dý ðý nýn al tý ný çi zen Wal ter, "Edin di - ði miz bil gi le re gö re San cak te pe Be le di ye si 3 yýl lýk bir be le di ye ve bu ka dar ký sa sü re de yö ne ti min öz - ve ri ve ka li te li hiz met ver me an la yý þý içe ri sin de ça - lýþ ma yap mýþ ol du ðu nu gör dük. 05 TE

2 HAZİRAN 2012 KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ADALET OLMALI Avukat Halil İbrahim Arıkan, 2009 yerel seçimlerinde Saadet Partisi nin Sultanbeyli Belediye Başkan adayı olarak çıktı karşımıza. O tarihlerde Sultanbeyli nin Kentsel Dönüşüm alanı ilan edileceğini, TOKİ nin Sultanbeyli de proje yapmak için... Avukat Halil İbrahim Arıkan, 2009 yerel seçimlerinde Saadet Partisi nin Sultanbeyli Belediye Başkan adayı olarak çıktı karşımıza. O tarihlerde Sultanbeyli nin Kentsel Dönüşüm alanı ilan edileceğini, TOKİ nin Sultanbeyli de proje yapmak için devreye gireceğini ve çalışmalardan dolayı Sultanbeyli halkının bu ilçeden göç etmek zorunda kalacağını anlatıyordu. Aradan üç yıl gibi bir zaman geçti. Geçen bu üç yıllık zaman zarfında çıkan yasalar ve hükümetin attığı adımlar Arıkan ı haklı çıkarmaya başladı. Bizde Arıkan la görüşüp, 2B ve Kentsel Dönüşüm gibi önemli konuları konuştuk. İşte, ortaya çıkan o söyleşi. ARIKAN, SUSUKUNLUĞUNU BOZDU! 2009 Yerel seçimlerinde kahvehanelerde, toplantı salonlarında yaptığı konuşmalarda sürekli Sultanbeyli üzerinde rant çevrelerinin hesaplar yaptığını, yapılan hesapların içerisinde Sultanbeyli halkının olmadığını ve bundan dolayı 2009 yerel seçimlerinin belediye başkanını belirlemekten çok halkın kendi kaderini belirleyeceği bir seçimi yapacağını sürekli dile getiren Saadet Partisi Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Avukat Halil İbrahim Arıkan, aradan geçen üç yıl sonra suskunluğunu bozdu. Gazetemize konuşan Arıkan, son günlerde Sultanbeyli nin gündeminde olan 2B ve Kentsel Dönüşüm konuları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. ARIKAN: SULTANBEYLİ İLE İLGİLİ BİR TAKIM HESAPLAR YAPILIYOR 2009 yerel seçimlerinde Sultanbeyli halkına neler anlattığını hatırlatarak konuşmasına başlayan Arıkan, 2009 Yerel seçimlerinde Belediye Başkan adayı olarak bu konular üzerinde çalışmalarımız olmuştu. Bu konuları seçim döneminde gittiğimiz bütün yerlerde halkımıza anlatmıştık. Sultanbeyli nin en büyük probleminin imar ve tapu problemi olduğunu mutlaka çözülmesi gerektiğini dile getirmiştik. Bu problemlerin kalıcı olarak çözülemeden hiçbir işin yapılamayacağını beyan etmiştik. Bu problem öyle ya da böyle çözülür ama ast olan vatandaşın lehine çözülmesidir. Vatandaş mağdur edilmeden çözülmelidir demiştik. Bununla ilgili endişelerimizi şöyle dile getirmiştik. İstanbul da nüfus artıyor, konut ihtiyacı var, arazi ihtiyacı var. Sultanbeyli nin bir kısmı orman arazisi, bir kısmı hazine arazisi, bir kısmı 2B arazisi. Özel mülkiyete ait olan yerler hisse tapulu. Ve bu tapuların bir kısmı orada oturan vatandaşların elinde değil. Böyle ciddi bir problem var. Bu problemlerle birlikte Sultanbeyli nin arazisi değersiz konumda. O arazilerde oturan insanlar, oturdukları yerleri gerçek değerinden satabilme imkânına sahip değil, çünkü imarı yok iskânı yok. Ama ortasından otoban geçen, havalına çok yakın, etrafı ormanlarla çevrili olan bir Sultanbeyli var. Ucuz fiyata ele geçirilecek bir yer. Bu durumda birilerinin iştahını kabartıyor. Sultanbeyli nin üzerinde oyunlar var. Bir takım hesaplar yapılıyor demiştik. ARIKAN: RANT ÇEVRELERİ NİN SULTANBEYLİ HESABI VAR Sultanbeyli üzerinden bir takım grupların ciddi rant elde etme hesabı içerisinde olduklarını 2009 yılında gördüklerini ve o gördüklerini halka anlattıklarını söyleyen Arıkan: Bu nedenle bu seçim Sultanbeyli de bir fırsattır ve bu seçimde insanlar verdikleri oy ile belediye başkanını belirlemekten ziyade, Sultanbeyli de oturup oturmama kararını vereceği bir seçim yapacaklarını anlattık. Bunu neye dayanarak söyledik isterseniz o kısmı açayım. Sultanbeyli de bir kentsel dönüşüm gerçekleşirse yeni şehir kurulur, toplu konutlar yapılır, lüks villalar yapılır, alışveriş merkezleri yapılır ve Sultanbeyli modern bir şehir haline gelir dedi. Gelir gelmesine ancak, şehir değişirken bugün burada oturan insanlar burada oturmaya devam edebilecek mi? diye sorduk. İstanbul da ve ülkemizin çeşitli yerlerinde yapılan Kentsel Dönüşümleri insanlara örnekleri ile anlattık ve maalesef Sultanbeyli halkının burada oturamayacağı sonuçlarına ulaştık. Sultanbeyli de oturan insanların yerlerine bir değer biçilecek ve tapusu ellerinde yoksa o insanlara bir enkaz değeri biçilecek. Tapusu olan insanların yerlerinde yapılacak yeni sitelerde ise fiyatlar yüksek olacağı için o insanlar, o yeni sitelerden yüksek rakamlardan daire alamayacak. Kentsel dönüşümü anlatırken Sulukule ve Başıbüyük bölgelerini örnek verdik. Ne oldu o bölgelerde? İnsanların yerleri alındı yeni daireler teklif edildi ama insanlar alamadığı için başka yerlere göç etmek zorunda kaldı. Maltepe den bir kısım insanlarda Sultanbeyli Mimar Sinan mahallesine yerleşti. Bu manada kentsel dönüşüm gerçekleşirse Sultanbeyli halkı mağdur edilir ve Sultanbeyli halkı göç etmek zorunda kalır dedik. Bu söylemleri biz 2009 yerel seçimlerinde söyledik. Aradan geçen üç yıl içerisinde çıkan yasalara bakıyor, gidişatı seyrediyor ve bizim söylediklerimizin ne kadar isabetli konuşmalar olduğunu bir kez daha iyice anlıyoruz dedi. ARIKAN: RANT HESABI GÜDÜLMEZSE BU İŞ KOLAY ÇÖZÜLÜR Üç yıl önce Sultanbeyli halkını uyardıkları konusu üzerinde duran Avukat Halil İbrahim Arıkan, bugünde Kentsel Dönüşümde adaletli çözümün nasıl olacağını ortaya koydu. Arıkan; Çözüm nedir diye sorunuza şöyle cevap verebilirim. Piyasada tapu var ama karşılığında bir metre arazi yok. Belediyenin kanunlardan kaynaklanan, imarla ilgili, mevzuatla ilgili yetkileri var. Bu yetkileri kullanarak buradaki tapular en hesaplı, en makul şekilde tek tek bedel biçilir, hiçbir kâr ve rant hesabı güdülmeden belediyeye alınır ve bedel vererek arazisini alan insanlara satılabilir. Ondan sonra yapılacak imar planlarında, mümkün olduğunca hali hazırı koruyarak dönüşüm gerçekleştirilir. Siteleşmek, depreme dayanıklı yerler yapmak güzel. Ancak, yapılacak siteler hem İslami hem de insani olmalı. Yapılacak sitelerle insanları bir yere tıkarsanız hem komşuluk ilişkileri hem de dostluk ölüyor. Birinin cenazesi olduğu zaman yukarıdaki, komşun haberi olmuyor. Biz buna da karşıyız dedi. ÖRNEK PROJE YAPILARAK İNSAN- LAR DÖNÜŞÜME TEŞVİK EDİLEBİLİR Şu yapılabilir. Üzerine binaların yapılmadığı boş arazilerde belediye bir dönüşüm yapar ve gönüllük esasına dayalı olarak insanları oraya çeker ve örnek bir çalışma yapabilir. Beş yıl Büyükşehir Belediyesinde, imarla ilgili çalışmalarımız oldu, çeşitli ilçe belediyelerine imar dersleri verdik ve Sultanbeyli nin imarı ile ilgili nasıl çalışmalar yapacağımızı seçim beyannamelerimizde ortaya koyduk. Tabi Sultanbeyli de yaşayan insanlarımızın bir kısmı bize güvendi ve oylarını verdi. İstanbul da Saadet Partisi olarak en yüksek oyu Sultanbeyli den aldık. Ama seçimin sonucu ortada. Seçimden önce yaşanan kaçak inşaatlar ve ülke genelindeki AKP rüzgârı belliydi. Nihayet seçimin üzerinden 3 yıl geçti ve Sultanbeyli nin mülkiyet problemi ile ilgili gelişmeler de ortaya çıkmaya başladı. SULTANBEYLİ HALKI KENTSEL DÖNÜŞÜM KARARINI UNUTMAMALI Bakanlar Kurulunun Sultanbeyli için almış olduğu Kentsel Dönüşüm kararını insanların unutmaması gerektiğini hatırlatan Arıkan: 6 Ekim 2011 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Sultanbeyli Kentsel Dönüşüm alanı ilan edildi ve kanunu sizin gazete halka duyurdu. Şimdi o kanun alıp incelediğimizde Sultanbeyli nin tamamı Kentsel Dönüşüm alanı ilan edilmiş. Çıkan yasaya göre Sultanbeyli de Kentsel Dönüşüm ü yapabilmek yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve TOKİ ye veriyor. Yasada bazı maddelere atıfta bulunuluyor. O maddelere baktığınızda imarla ilgili tüm yetkiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığına veya TOKİ ye veriliyor. Ne gibi yetki bunlar. İmar planı yapma yetkisi, imar uygulama yetkisi, inşaat yapma yetkisi veriyor ve kamulaştırma yetkisi veriyor. Bu yetkileri bakanlık kullandığı zaman vatandaş mağdur edilecektir. Bu sıkıntıyı ortaya koymak ve insanlara anlatmak üzere Saadet Partisi olarak önce basın açıklamamızı yaptık, muhtarlarımızı topladık, çözüm önerilerimizi ortaya koyduk dedi. BU İŞİN RANTI YENECEKSE VATANDAŞ YESİN! Bakanlar Kurulunun almış olduğu kanun hükmünde kararnameyi muhtarlara ve sonrasında mahallelerde halk meclisi adı altında mahalle halkına anlatmaya başladık. Şu anda bizim ortaya koyduğumuz çözüm önerilerini yapabilme gibi bir şansımız yok. Ortada seçim yok, mecliste vekilimiz yok. Hükümet olarak bu işi kesinlikle yapacağız diyorlarsa öncelikle vatandaşın eline tapusunu vermeleri gerekiyor. Vatandaş tapusunu aldıktan sonra müteahhitle kendisi baş başa kalmalı ve kendi kararını kendisi vermeli. Kat karşılığında olabilir veya vatandaş kendi arazisini satar memnun şekilde buradan ayrılır. Süreç böyle işlerse vatandaş daha az mağdur edilmiş olur. Kentsel dönüşümden dolayı oluşacak ciddi bir rant var ve rantın tamamını büyük firmalar değil de küçük çaplı esnaflar ve vatandaş yemeli. Bu durum bizim istediğimiz şekilde olursa Sultanbeyli de yaşayan vatandaşlar olarak kendilere müteşekkir olacağımızı her zaman söylüyoruz. FİYATLARIN YÜKSEKLİĞİNE TEPKİ GÖSTERDİK Gelelim 2B mevzusuna. Uzun zamandır gündemde olan çeşitli defalarca veto edilen 2B yasası geçtiğimiz haftalarda yasalaştı. Kanun olması gerekiyordu ve olması iyi oldu. Fakat kanun çıktıktan sonra kafaları meşgul eden metrekarelerin yüksekliği sorunu var. Bu rakamlardan HABER TAKİP gazetesi sayesinde haberdar olduk. O listeye baktığınız zaman Sultanbeyli de 250 ile 800 TL arasında değişen yerlerin olduğunu gördük. Ortalama bir hesap yaptığınız zaman Sultanbeyli de 250 ile300 metrekare arazisi üzerinde yaşayan vatandaşların ciddi paralar ödemesi gerekiyor. Sultanbeyli de vatandaşın ekonomik durumu ortada. Rakamların yüksek olmasından sonra Saadet Partisi olarak Kent Meydanında bir basın açıklaması yaptık ve fiyatların yüksek olduğunu, aşağı çekilmesini istedik. KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNU OLDUKTAN SONRA FİYATLAR DÜŞSE NE OLACAK Şimdi vatandaş şu sıkıntıyı görmüyor. Hadi diyelim fiyatlar aşağı çekildi ve vatandaş arazisini alabildi. Ya Kentsel Dönüşüm işini ne yapacağız? Vatandaş 2B de tapusunu alarak her şey bitti diyemeyecek ki. Bu kez de karşısına binan depreme dayanıklı değil sorunu çıkacak. Bu durum hem 2B deki vatandaşlar hem de hisseli tapulu arazilerde yaşayan vatandaşlar için geçerli. Kısa vadede 2B gündem olduğu için insanlar bunu konuşuyor. Ama Kentsel Dönüşüm yasası daha sıkıntılı. Vatandaşımız daha arazisinin 2B de mi, Hisseli Tapuda mı kalıyor bunu bile bilmiyor. İşi takip eden vatandaşlar, il defterdarlığından rakamları öğrendi ve baktı ki, sizin gazetede yayınlanan fiyatlarla aynı. Yetkililerin de bunu teyit eder tarzda açıklamaları oldu. Bu açıklamaları yine sizin gazetenizde okuduk. Fiyatların düşmesi için belediye başkanının çaba sarf ettiği söyleniyor. Bir ihtimal aşağı çekilmesi söz konusu olabilir ama bu çözüm değil. Yarı yarıya düşese ne olacak? Kentsel dönüşüm kapsamında bu insanlar yine rahatsız edilecek. KENSEL DÖNÜŞÜMÜN BİR AMACI DA İNSAN PROFİLİNİ DEĞİŞTİRMEK! Bakanlar kurulu kararı açıklandıktan sonra bakanın yaptığı açıklamalar tarzında bir proje hayata geçirilirse Sultanbeyli halkının buradan göç etmek zorunda kalacağını söyleyebilirim. Ne demişti Çevre ve Şehircilik Bakanı sayın Erdoğan Bayraktar, tapusu olmayan insanlara enkaz bedeli ödeyeceğiz, tapusu olan alanları ise kamulaştıracak ve bu alanlarda Kentsel Dönüşüm yapacağız demişti. Şimdi bu açıklamadan sonra siz ne yapacaksınız? Size soruyorum? Kentsel Dönüşüm sadece binaları yenilemek için yapılmıyor. İnsan modelini ve yaşam tarzını da beraberinde değiştiriyor. İstanbul bir finans merkezi olma yolunda. Burada yaşayacak ve bu finans merkezlerinde çalışacak bürokratların barınacak yere ihtiyacı var. Beyaz yakalı insan dediğimiz insan kesimi buraya göç edecek. Dolayısıyla burada yaşayan insanlar burada barınamayacak diye düşünüyorum. BAŞKAN ÇALIŞIYOR OLABİLİR AMA MECLİS ÜYELERİ DAHİ BİLMİYOR 2B fiyatlarının belirlenmesinden önce Sultanbeyli Belediyesi nin nasıl çalışıp çalışmadığı konusunda bilgi sahibi olmadıklarını dile getiren Arıkan: Başkan sizin gazetenize bir açıklama yapıyorsa biz konulardan haberdar oluyoruz. Onun dışında belediyenin bir bilgilendirmesi yok. Meclis üyelerimiz 2B, Tapu, Kentsel Dönüşüm, Afet yasası ile ilgili defalarca soru sordular ama hiç birine cevap alamadılar. Neymiş bu işleri gizli götürüyorlarmış. Açıklanırsa fiyatlar yükselirmiş falan. Belki de Sultanbeyli Belediye Başkanının da bu konulardan haberi yok. Kentsel Dönüşüm yasası çıktığında çok iyi anladık ki, Sultanbeyli nin kaderi Ankara da çiziliyor. Belki de onun için diyorlardır başbakan buranın sıkıntısını çok iyi biliyor. Evet, başbakanımız biliyor ve Sultanbeyli yi problem olmaktan kurtarıyor. Hem de kökten kurtarım. Onun için açıklama yapamıyor. Hem bu meclis üyeleri kim? Bu halkın temsilcisi. Ama bırakın muhalefet meclis üyelerine bilgi vermeyi kendi meclis üyelerine bile bilgi vermiyorlar. YETKİSİ YOKSA ETKİSİ VARDIR Belediye Başkanının sadece AK Partililerin belediye başkanı olmadığını dile getiren Arıkan: Bugün Sultanbeyli sıkıntılı günler yaşıyor. Başkanımızın yetkisi kalmamış olabilir ama etkisi vardır diye düşünüyorum. Gerekirse bakanların, başbakanın kapısında yatacak ve sorunu iletecek. Aynı partiden ve yüzde 70 oranında bir oy almış ilçenin belediye başkanı. Bundan daha iyi etki mi olur? Çözüm bu. Bu konu konuşulmalı. Tartışılmalı. Ötelenmemeli. Halı altına süpürmek daha kötü sonuçlar doğurur. Belediye Başkanımız bizim çalışmamızı kullansın. Muhalefet, gazeteler ve kamuoyu bu işten rahatsız diye yukarıya rapor versin. BAŞKAN FACEBOOK A GİRMEYE NASIL ZAMAN BULUYOR! Belediye Başkanının, bilgilendirmeleri twitter ve facebook sayfasından yapıyor şeklindeki, sorumuza ise gülümseyerek cevap veren Arıkan: facebook ta yakın zamana kadar benim de hesabım vardı. 800 küsur kadar da arkadaşım vardı. Bırakın arkadaşların duvarda paylaştıklarını okumayı, özelime gelen mesajları okumaya bile zaman ve fırsat bulamadığım için facebook hesabımı kapattım. Belediye Başkanımız bu kadar yoğun işleri içerisinde facebook ta yazı yazmaya zaman ayırabiliyorsa kendisini tebrik etmemiz lazım. İnşallah hem AK Parti hem de Hüseyin Keskin bey bu işin altından kalkabilir. Temennimiz ve duamız o yönde. Umarız bu sorunlar vatandaşın lehine çözülür de hepimiz rahatlarız. Son olarak HABER TAKİP gazetesine teşekkür eden Arıkan, gazeteniz her gün bana geliyor. Yayınlarınız sayesinde birçok olaydan haberdar oluyoruz. Emeğinize teşekkür ediyorum, dedi.

3 07 HAZÝRAN 2012 HABER HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 03

4 04 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA HABER 07 HAZÝRAN 2012 Y l : 9 Say : 266 mtiyaz Sahibi ve Yaz þleri Müdürü ÖMER FARUK GERÇEK Genel Yay n ve Reklam Koordinatörü HAKAN ERDEM F. Kurumsal Tanýtým ve Müþteri Temsilcisi ÞÜKRÜ KAYA F. Reklam ve Tanýtým Sorumlularý HARUN ÇETÝN HASAN TAÞKIN - MEHMET SOLMAZ Genel Yay n ve Hukuk Dan þmanlar AV. MEHMET TOPKAYA - AV. OKTAY TOPKAYA Tasarým GERÇEK MEDYA Ulaþým EKREM ERDEM Dað t m Sorumlusu HASAN TAÞKIN Mehmet Akif Ersoy Mah. Cami Cad. 8/1 Sultanbeyli / STANBUL (0216) (0542) (0216) (0532) Bask : TAKÝP GAZETECÝLÝK ve MATBAACILIK LTD. ÞTÝ. BASKI TESÝSLERÝ A. Gazi Mah. Ferah Cad. Ýpekyolu Sk. No: 9 Sultanbeyli / STANBUL Yay n Türü: Yerel Süreli - Bask Tarihi: Gazetemiz bas n ahlak kurallar na uymaya söz vermiþtir. Köþe yaz lar ndan doðan hukuki sorumluluk yazarlara aittir. *Tanýtým amacýyla ücretsizdir

5 07 HAZÝRAN 2012 GÜNDEM HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 05 Hasan Can'a, 2011 Yýlýnýn En Baþarýlý Ýlçe Belediye Baþkaný Ödülü Genç Demokratlar Derneði, 1,5 ay süren anket sonucunda, 2011 Yýlýnýn En Baþarýlý isimlerini belirledi. Yapýlan anket sonucunda '2011 Yýlýnýn En Baþarýlý Ýlçe Belediye Baþkaný' seçilen Ümraniye Belediye Baþkaný Hasan Can, bu ödüllerin hizmet aþkýnýn birer meyvesi olduðunu söyledi. 1. SAYFADAN DEVAM Genç Demokratlar Derneði, 1,5 ay süren anket sonucunda, 2011 Yýlýnýn En Baþarýlý isimlerini belirledi. Derneðin ''2011 Yýlýnýn En Baþarýlýlarý'' ödül töreni, Bayrampaþa Titanic Business Hotel Europe'da gerçekleþtirildi. Programa TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, Avrupa Birliði Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ, Ümraniye Belediye Baþkaný Hasan Can, siyaset, ekonomi, sanat ve spor dünyasýndan çok sayýda isim katýldý. Proram Genç Demokratlar Derneði'nin kýsa bir tanýtým videosuyla baþladý. Daha sonra söz alan Genç Demokratlar Derneði Baþkaný Burak Akburak derneðin kuruluþundan bu yana gerçekleþtirdiði faaliyetleri anlattý. Program ödül töreni ile devam etti. Ümraniye Belediye Baþkaný Hasan Can, 2011 yýlýnýn En Baþarýlý Ýlçe Belediye Ümraniye Belediyesi Kütüphane Müdürlüðü bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Edindirme Kurslarý'nýn Yýlsonu Sergisi ve Kültür Sanat Etkinlikleri, Ümraniye Meydaný'nda düzenlenen bir törenle açýldý. 'Ramazan ve Itri' temalý serginin açýlýþýna Ak parti Ýstanbul Milletvekilleri Halide Ýncekara ve Mustafa Ataþ, Ümraniye Kaymakamý Mustafa Çek, Ümraniye Belediye Baþkaný Hasan Can, Ak Parti Ümraniye Ýlçe Baþkaný Öztürk Oran, Ümraniye Ýlçe Emniyet Müdürü Adem Öztürk, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Saadettin Gül, Ümraniye Belediye Baþkan Yardýmcýlarý, birim müdürleri, kursiyerler ve aileleri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. HASAN CAN'A TEÞEKKÜR Halk oyunlarý ekibinin gösterileri ile baþlayan programda bir konuþma yapan Ümraniye Ak Parti Ümraniye Ýlçe Baþkaný Öztürk Oran, sanatýn kuþaklarýn birbirine aktardýðý önemli bir kazaným olduðunu belirterek, bu anlamda Meslek Edindirme Kurslarý'nýn önemli olduðunu söyledi. Oran, bu vesile ile Baþkan Hasan Can'a teþekkür etti. Ümraniye Kaymakamý Mustafa Çek de yaptýðý konuþmada Baþkan Hasan Can'a teþekkür ederek Meslek Edindirme Kurslarý'nýn eðitim noktasýnda önemli bir misyon üstlendiðini söyledi. HASAN CAN: 20 BÝN KURSÝ- YER MEZUN OLDU Törende bir konuþma yapan Ümraniye Belediye Baþkaný Hasan Can, sekiz yýllýk süre zarfýnda Ümraniye'yi kültür ve sanat vadisi haline getirdiklerini söyledi. Meslek Edindirme Kurslarý'nýn 2004 yýlýndan bu yana faaliyette olduðunu belirten Baþkan Hasan Can, bugüne kadar 20 binin üzerinde Ümraniyeli hanýmýn bu kurslarda aldýklarý eðitimle meslek sahibi olduklarýný söyledi. Burada verilen eðitimle birçok alanda sanat erbabýnýn yetiþtiðini ifade eden Baþkan Hasan Can, bu yýl da bin'in üzerinde kursiyerin kurslarý baþarýyla tamamlayarak Baþkaný ödülüne layýk görüldü. Baþkan Hasan Can, ödülü alýrken yaptýðý kýsa konuþmada, 'Bu ödül vesilesiyle Genç Demokratlar Derneði'ndeki arkadaþlarýmýzý yakýndan tanýma fýrsatý buldum. Tarafsýz bakýþlarý beni ülkemizin geleceði adýna umutlandýrdý. Anket katýlýmcýlarý ile Genç Demokrat Derneði'ne teþekkür ederim. Genç kardeþlerimize bundan sonraki çalýþmalarýnda da baþarýlar diliyorum' dedi yýlýnýn En Baþarýlý Bakaný seçilen Avrupa Birliði Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ konuþmasýnda gençlerin yýllarca siyasi kutuplar arasýnda sýkýþýp kaldýðýný belirterek, adý hem genç ve hem demokrat olan bir dernekten bu ödülü almanýn çok anlamlý olduðunu söyledi. Program siyaset, ekonomi, sanat ve spor dünyasýndan bir çok baþarýlý isme ödül takdimiyle devam etti. Ümraniye'de Meslek Kurslarý Sergisi ve Kültür Sanat Etkinlikleri Baþladý Ümraniye Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarý'nýn 'Ramazan ve Itri' temalý Yýl Sonu Sergisi ve Kültür Sanat Etkinlileri, Baþkan Hasan Can'ýn da katýldýðý bir törenle açýldý. 30 Haziran'a kadar açýk olan sergi etkinlikleri kapsamýnda her gün oyun, gösteri ve dinletiler düzenlenecek. sertifika almaya hak kazandýðýný söyledi. Açýlýþýný gerçekleþtirdikleri sergide 30 Hazirana kadar çok sayýda kültürel etkinliðin düzenleneceðine dikkat çeken Baþkan Hasan Can, sergilenen eserlerin kursiyerlerin el emeði göz nuru olduðunu belirterek hepsinin gurucu verici olduðunu söyledi. Baþkan Hasan Can, sertifika almaya hak kazanan ve eserleri sergilenen tüm kursiyerleri tebrik etti. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan serginin açýlýþýna geçildi. Baþkan Hasan Can ve konuklar, daha sonra sergiyi gezerek kursiyerlerden eserlerle ilgili bilgi aldý. 23 BRAÞTAN, KURSÝYER MEZUN OLDU Kütüphane Müdürlüðü bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Edindirme Kurslarý, 21 kültür merkezinde, 23 branþta eðitim verdi kursiyerin mezun olduðu kurslarda eðitim verilen branþlar þunlar: Ahþap rölyef, bilgisayar, cam süsleme, çocuk geliþimi ve eðitimi, dekoratif ev aksesuarlarý, desinatörlük, ebru, el nakýþý, el sanatlarý, giyim, hasta ve yaþlý bakýmý, kumaþ boyama, kurdele nakýþý, mefruþat, modelistlik, okuma yazma, resim, Rize bezi dokuma (feretiko), taký aksesuar, temel bilgisayar, tezhib, web tasarým ve yabancý dil. SERGÝDE HER GÜN KÜLTÜREL ETKÝNLÝK VAR Ramazan ve Itri temalý sergi, 30 Hazirana kadar açýk olacak. Sergi etkinlikleri kapsamýnda, hafta içi her gün 14:00 ve 20:00 arasý çeþitli kültürel aktiviteler gerçekleþtirilecek. Bu etkinlikler çerçevesinde müzik kurslarý ud, keman, ney, gitar, baðlama kursu hocalarýnýn örgencileriyle beraber konserleri, Meslek Edindirme hocalarýnýn ve bilge çocuk eðitimcilerinin seminerleri, halk oyunu eðitimi, engelli tiyatrosu ve korosu, bilge çocuk gecesi, bilge çocuk eðitimcilerinden bilge masallar, sinema gösterileri, ayrýca taký ve ebrudan oluþan workshop gösterisi yapýlacak. Sancaktepe Belediyesi'ne 3 deðiþik yönetim sertifikasý Sancaktepe Belediye Baþkanlýðý, bir süredir çalýþmasýný yapmakta olduðu ÝSO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi, ÝSO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi ve BS OHSAS 18001: 2007 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi'ne iliþkin sertifikalarýný merkezi Almanya'da bulunan TÜV Profi Cert Uluslararasý Belgelendirme Yetkilisi Otmar Walter'den teslim aldý. Sancaktepe Belediye Meclis salonunda gerçekleþtirilen yönetim sistemleri sertifika teslim törenine Belediye Baþkaný Ýsmail Erdem, Baþkan Yardýmcýlarý Muhammed Ali Cankatar, Tarýk Yusuf Uçar, Barýþ Zehir, Hasan Kamal, TÜV Profi Cert Belgelendirme Müdürü Otmar Walter, Tüv Profi Cert Uluslararasý Ofisler Müdürü Andreas Fuchs, Ýletiþim Uzmaný Ralf Göthling, Belediye Birim Müdürleri ve basýn mensuplarý katýldý. Düzenlenen törende sertifikayý veren kuruluþun Alman yetkilileri de hazýr bulundu. TÜV Profi Cert Uluslararasý Belgelendirme Müdürü Otmar Walter yaptýðý konuþmada, Sancaktepe Belediye Baþkanlýðý'nýn kalite yönetim sistemine iliþkin yaptýðý çalýþmalarýndan dolayý mutluluk duyduklarýný ifade ederek, Belediye Baþkaný Ýsmail Erdem'i tebrik etti. Yerel idare olarak alýnan 3 farklý yönetim sistemi sertifikasýnýn kolay alýnabilecek sertifikalar olmadýðýnýn altýný çizen Walter, "Edindiðimiz bilgilere göre Sancaktepe Belediyesi 3 yýllýk bir belediye ve bu kadar kýsa sürede yönetimin özveri ve kaliteli hizmet verme anlayýþý içerisinde çalýþma yapmýþ olduðunu gördük. Almanya da bile Belediyelerimiz bu üç farklý yönetim sistemini belgelendirmekte oldukça zorlanmaktadýrlar, ancak görüyorum ki Sancaktepe Belediyesi bu zoru baþararak Kalite Yönetim, Çevre Yönetim ve Ýþ saðlýðý ve Güvenliði Yönetim sistemlerine iliþkin sertifikalarýný almaya hak kazanmýþlar, tekrar tebrik ediyorum, baþarýlý çalýþmalarýnýzýn devamýný diliyorum" dedi. Belediye Baþkaný Ýsmail Erdem ise tören de yaptýðý konuþmasýna, öncelikle Almanya'dan gelen Uluslararasý Yönetim Sistemi Tüv Profi Cert yetkililerine iþtiraklerinden dolayý teþekkür ederek baþladý. Baþkan Ýsmail Erdem, 2009 yýlýndan bugüne kadar, insan odaklý ve 7 gün 24 saat hizmet anlayýþý ile halka hizmet ettiklerini belirterek, yönetimde ve hizmette kaliteyi tescil etme adýna ÝSO'nun bu üç sertifikasýný almaya hak kazanan bir kurum olmaktan mutluluk duyduðunu ifade etti.

6 06 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA YORUM 07 HAZÝRAN 2012 Ýnsan hayatýnda bazý zamanlar vardýr ve o zaman hiç gelmeyecekmiþ gibi bir duyguya kapýlarak; her halde ömrüm yetmeyecek sanýrsýnýz. Ýnanýyorum sizlerde de böyle haller olmuþtur diye düþünüyorum. Bazý anlar vardýr hiç geçmesini istemezsiniz, bazý zamanlar vardýr onun da bir an önce geçmesini ve çabucak olmasýný istersiniz. Aslýnda dünyadaki zaman dilimi ve akýþý aynýdýr, akýþsa her zamanki gibidir. Sizin iç dünyanýzdaki saatte bu böyledir, saate bakar, bakar ve amma çabuk geçti veya amma geçmez zamanmýþ dersiniz. Herkes kendinden bir örneði gözünün önünden geçirmiþtir sanýrým. Benimde böyle zamanlarým olmuþtur hem de mükerrer ve devam edip giden. Bazý insanlar için söylenen ve benimde onlarý kýskandýðým hallerim vardýr. Hani þöyle derler'' Dünya yansa, adamýn bir bað (horom) otu yanmaz'' diye. Oh ne rahat adam, bu adam yaþlanmaz, bu adam hiçbir sinirsel hastalýða yakalanmaz diye. Oysa iþin aslý böyle deðilmiþ. Herkesin bir asabiyet ve bir acele zamaný olurmuþ, bazýlarý tepkileriyle bunu çabucak belli ederken; bazýlarý bunlarý iç dünyasýndaki geniþ potasýnda eriterek tepkisini daha azami belli ederlermiþ. Hep örneklerle anlatýrlar da ben itiraz ederdim. Bizim oralar için anlatýrlar, söylerler, falancalar var ya oðlum der babaannem; onlarýn iþleri hiç gecikmez bilir misin neden? Bizde neden diye sorardýk, yavrucuðum derdi babaannem, onlarýn ekinine kar yaðsa da, harmanlarýný rüzgâr alsa da bir þey olmaz dediklerindendir. Oysa býrak kar yaðmasýný, iki damla yaðmur yaðsa, göðe bulut gelse bizimkiler baþýmýza kýyameti kopartýrlar. Þimdi onlara bak, bize bak, biz dert verem sahibi olduk, onlar hale neþelerinde, öyle deðil mi. Ben bir muziplikle o zaman boþ ver bugün ki iþi derdim. Babaannem, oðlum ne boþ vermesi, bizim mizacýmýz biz tez canlýyýz, yap bir an önce iþini de sen de rahat et bizi de bihuzur etme. Ve ekledi, oðul hep baþkalarýna rahat ol, geniþ ol deriz ama en çok tez canlýda biz oluruz, öyle deðil mi? Çocuklarýmýz, iþ ortaklarýmýz, hayatýmýzdaki diðer insanlar, vs. vs. hepsini isteriz ki bizim gibi düþünsün, hareket etsin ve tabiri caizse hatasýz olsunlar. Zor bir þey istiyoruz sanýrým, o kadar zor ki; evimizde ki iki çocuðumuzun karakterleri, damak tatlarý ve düzenleri bile bir deðil. Biz onlarý bile kafamýzdaki þablon gibi olsun, herkesin örnek gösterdiði, herkesin gýpta ettiði, hatta bizim bile öve, öve býrakamadýðýmýz bir ölçüde olsun, yok böyle bir þey aslýnda, herkesi Allah farklý, farklý karakter ve ölçüde yaratmýþtýr. Oysa biz bunlarý kendi ölçü ve düþüncemiz dýþýnda bir hareket ve tavýrda gördük mü, yine tabiri caizse bir bardak suda fýrtýnalar kopartýyor, çocuklarýnda psikolojisiyle oynuyoruz. Bazen þöyle demeliyiz diye düþünüyorum; o benim çocuðumun fikri veya davranýþý, ben ona bunun yanlýþlýðýný kýrmadan, incitmeden güzel bir dille anlatmalýyým, anlatamýyorsam bile kýrmamalýyým. Bunu yapabilenlere özeniyor, tebrik ediyorum. Kýrmadan, incitmeden, Peygamber efendimizin dediði gibi "güzel ahlak" en güzel özelliktir, düþüncesiyle, öyle de olmak dilek ve temennisiyle. KAYA KILIÇ Çok istemek, öyle de düþünebilmek CEZÝRET'ÜL ARAB'A YOLCULUK -6- Hazreti Hamza'nýn saadet dairesine girmesiyle müþriklerin öfkeleri daha da artmýþtý. Hidayet dairesi gittikçe geniþliyordu. Þirk tarafýnda daha büyük planlar kuruluyor ve harekete geçiliyordu. Bir gün Kureyþ'in ileri gelenlerinden Utbe Bin Rebia, bir grup müþrike : "Muhammed'in yanýna gidip teklifte bulunmak istiyorum. O bunlarýn bazýsýný kabul eder bizde O'nun isteðini yerine getiririz" dedi. Topluluk kabul etti. Ve Utbe Peygamberimize þöyle dedi : "Ey kardeþimin oðlu biliyorsun ki sen aramýzda þeref ve soy sop bakýmýndan bizden daha hayýrlýsýn. Fakat kavminin baþýna büyük bir iþ açtýn. Onlarýn birliðini daðýttýn. Tanrýlarýný kötüledin. Baba ve atalarýný kafir saydýn. Sen bu davanla þayet mal ve servet elde etmek istiyorsan, mallarýmýzdan sana hisse verelim. Hepimizin en zengini ol. Eðer þan þeref peþinde isen seni reis yapalým. Eðer bu sendeki cinlerden gelme bir hastalýk ve sihir ise doktor getirelim. Seni tedavi ettirelim. Kurtuluncaya kadar mal ve servetimizi harcayalým" dedi. Peygamberimiz Utbe'ye : "Ey Velid'in babasý söyleyeceklerin bitti mi?" diye sordu. Evet, cevabýný alýnca Efendimiz: "O halde þimdi sen beni dinle" dedi ve besmele çekerek Fussilet Suresinin 136 arasýndaki ayetleri okumaya baþladý: "Hâ mim. Bu kitap, bilen bir topluluk için Allah'ýn rahmetiyle müjdeleyici ve O'nun azabýndan sakýndýrýcý olmak üzere, ayetleri açýklanýp ayýrt edilmiþ Arapça bir Kur'an olarak Rahman ve Rahim olan Allah tarafýndan indirilmiþtir. Fakat onlarýn çoðu yüz çevirdiler; artýk hakka kulak vermezler." Sureyi secde ayetine kadar okuyup secde etti ve Utbe'ye: "Ey Velid'in babasý okuduklarýmý dinledin artýk gerisini sen düþün" dedi. Kur'an'ýn mucizeliði Utbe'nin çehresini öyle deðiþtirmiþti ki Kureyþ'lilerin hemen dikkatini çekmiþti. Müþriklerin yanýna gelince Utbe onlarý þaþýrtan þu sözleri söyledi. "Vallahi ben ömrümde benzerini hiç iþitmediðim bir kelam iþittim. Ne þiir ne sihir ne de kehanettir! Ey Kureyþ topluluðu beni dinleyin de hatýrým için bu iþin peþini býrakýn. Bu adamdan vazgeçin. O'ndan uzak durun O'na dokunmayýn" dedi. Bu konuþma müþriklerin hoþuna gitmemiþti. " Ey Velid'in babasý seni dili ile büyülemiþ" dediler. Müþrikler Efendimiz karþýsýnda bir kez daha maðlubiyete uðramýþlardý. Çünkü Allah "Ben nurumu tamamlayacaðým. Kafirler müþrikler istemese bile" diyordu. Resulüne ise: "Sana vahyettiklerimi halka bildir. Korkma çekinme. Çünkü ben seni insanlardan onarlýn þer ve belalarýndan koruyacaðým" diyordu. Müþrikler Efendimizin davasýndaki kararlýlýðýný anlamýþlardý. Deðiþik tekliflere baþvuruyorlardý. "Rabbine dua et eðer Sefa tepesini bizim için altýna çevirirse biz o zaman Seni tasdik eder Sana iman ederiz" dediler. Efendimiz: "Teklifiniz yerine gelirse bu dediðinizi gerçekten yapar mýsýnýz?" diye sordu. "Evet, yaparýz" dediler. Resulü Ekrem: "Kudreti sonsuz Rabbine yalvarmaya baþladý. Anýnda Cebrail geldi: "Allah Teala seni selamlýyor ve; istersen onlara Sefa tepesini altýn yapayým ancak bundan sonra kim inkar ederse hiçbir varlýða yapmadýðým bir azapla onlarý azaplandýrýrým, yok, istersen onlara tövbe ve rahmet kapýlarýný açýk býrakayým diyor" dedi. Peygamberimiz iki teklif arasýnda serbest býrakýlmýþtý. Allah Teala isteðini yerine getirecekti. Böyle olmasýna raðmen O, kendisini böyle rahatsýz eden kavmine acýdý ve Rabbinden: "Hayýr Allah'ým Onlarýn isteklerini yerine getirme kendilerine rahmet ve tövbe kapýlarýný açýk býrak" duasýný istedi. Çünkü o hiçbir zaman þahsý için intikam peþinde deðildi. Kendisine zulmedenlere dahi hidayet diliyordu. Bir günde yine deðiþik bir teklifle Efendimize geldiler. "Sen ilahlarýmýzý kötülemekten vazgeç buna karþýlýk sana çok mal verelim. Ýstediðin kadýnla evlendirelim. Eðer bunu kabul etmezsen senin ve bizim için daha hayýrlý bir teklifimiz var. Sen bizim tanrýlarýmýz olan Lad ve Uzzaya bir yýl tap, biz de senin ilahýna bir yýl tapalým" dediler. Bu bir tuzaktý ve Efendimiz bu tuzaða asla düþmeyecekti. Cebrail hemen Kafirun Suresi'ni indirdi. "De ki: Ey Kafirler! Sizin taptýklarýnýza ben ibadet edecek deðilim. Benim ibadet ettiðime de siz ibadet edecek deðilsiniz. Ben zaten sizin taptýklarýnýza tapmam. Siz de benim ibadet ettiðime ibadet etmezsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana." Denilince kafirler tamamen ümitlerini yitirdiler. ZEYNEP BOYNUDELÝK z e y n e p _ n i k s a h o t m a i l. c o m SADETTÝN ABAYLI Ýþte þimdi de siyaset þike yapmýþtýr. Nasýl mý? Trabzon ve Rize'de yaþananlara göz yumanlar Saraçoðlu da bizatihi yangýna körükle gitmiþlerdir. Hatta siz buna "yavuz hýrsýz veya y a r a m a z çocuklarýn yaptýklarý gibi kardeþine veya arkadaþýna hem vurup hem de niye vuruyorsun diye yaygara kopardýklarý" gibi. Burada siyaset derken hangi kademesi de demekte yarar var. Kendi takýmlarýný teselli eden taraftara "biber gazý" sýkan polis seyirciyi sahaya girmeye zorladýðý görülmektedir. Sonra hiç bir þey yok iken misafir takýmý ne diye tecrit etmiþler meselâ onlar Çarþamba akþamý olduðu gibi tebrikleþeceklerdi. Buna ne diye Doðuda zaman yavaþ akar! Bu sözü kullananlar Batý'lýlar. Romantizm olsun diye de deðil geri kalmýþlýðýmýzdan dolayý kullanýlmýþ biz söz. Batý'nýn uzaklýðýndan dolayý kapý komþumuz olan bölgeye "Orta Doðu" dememiz gibi. Batýya uzak olan bize de mi uzak? Suriye muhalefetinin þansýzlýðý ÝSA DOÐAN Abone Olun, Gazeteniz Her Gün Masanýza Gelsin... Tel: Libya gibi Suriye'nin doðrudan Batý'nýn refah denkleminde yer almamasýdýr. Sadece stratejik bir önemi var. Ama bugünlerde stratejik konum da karýn doyurmuyor. Öncelikler deðiþtikçe, hesaplarýn yeniden yapýlmasý gerekiyor. Irak'a tüm gücüyle, þov yaparcasýna giren ABD, Suriye'de aradýðý bir þey olmadýðý için ilgisiz ve de sessiz. Uluslararasý iliþkilerdeki yeni konsept þu: Problemlerin çözümü için önce bölgesel güçler, sonra uluslararasý güçler devreye girecek. Zaten Libya'da uygulanan model de bu konseptin bir baþka þekliydi. Yani Batý kendi askeri yerine yerel güçleri uzaktan destekleyerek kardeþi kardeþe karþý kullanýyor, istediklerini daha ucuza ve de daha gürültüsüz halledebiliyor. Keþke sorunlara insancýl açýdan bakabilen bir dünya yaratabilsek! "Suriye'de demokrasi olsun "diyorlar! Her toplumun demokrasiye uyum saðlayýp saðlayamayacaðý da sorgulanmadan kendileri gibi zannederek söylüyorlar bunu. Demokrasi için sadece halkýn istemesi yeterli midir? Ulusal birlik, orta sýnýf, güçler ayrýmý olmadan Demokrasi olur mu? Olursa da saðlýklý olur mu? Demokrasi Monarjik yönetim þeklinin en modern halidir aslýnda. Mülkiyet konusuna parelel olarak geliþmiþ bir model. Önce güçlü krallar ve klise vardý. Topraðý üstünde yaþayanlar ya kiliseye ya Krala çalýþýrlardý. Sonra ticaret geliþti, geçimlik deðil kazanca dayalý ekonomi oluþtu. Bu oluþan ekonomik durumda yeni bir yapý ve sýnýf ortaya çýktý "Burjuvazi".Toprak sahipleri "Aristokrasi" ile Kentsoylular "Burjuvazi" siyasal güç yarýþýna girdiler. Bu mücadeleden önce Anayasal Monarþi, sonra Demokrasi doðdu. Peki, tüm bu tarihsel sürecin neresinde halkýn geneli yer alýyor? Biz bize sunulanlarý seçeriz. Ýþte Demokrasi bu! Yani demokrasinin güçler in daðýlýmýnda en adilane olduðu ülkeler refah seviyesi yüksek olan ülkelerdir. Çünkü güç daðýlýmý dengelidir. Türkiye dahi bu sistemi henüz daha sindirememiþken nasýl olacak da yapay sýnýrlarla oluþmuþ, güçlü bir ulusal orta sýnýfý olmayan Suriye demokrasiye geçecek. Bence "Demokrasi" eski rejimleri yýkmak için kutsal bir tabu gibi sunuluyor. Eðer Beþar Esad Suudi Arabistan ve Birleþik Arap Emirlikleri gibi petrol zengini ve de bu zenginlikten halkýna sus payý veren biri olsaydý bugün bambaþka þeyler konuþuyor olurduk. Ýþin ilginç yaný, Katar, Kuveyt gibi demokrasi ile alakasý olmayan ülkeler Suriye'den demokrasiyi talep ediyorlar. Komik ve tuhaf! Eðer olgun þartlar oluþmamýþsa demokrasinin getireceði kaostan daha hayýrlý deðil midir otoriter sistem? SÝYASÝ ÞÝKE Doðuda zaman yavaþ akar! engel olundu. Burada provokatörlüðü bazý sýð düþünceli veya iþgüzar memur arkadaþlar bilerek veya gayri ihtiyari yangýna körükle gittiklerinin belki de farkýnda bile olmadýklarý görüntülerden de anlaþýldýðý gibi þeflerinin onlarý <ne yapýyorsunuz?> dercesine omuzlarýndan çekmesinden anlaþýlmaktadýr. Sonra benim bildiðim hatta burada yorumcularýnda ýsrarla vurguladýklarý "LÝG KU- PASI" hiçbir zaman son maç sonrasý verilmediði halde bu defa illa da kupa verilsin diye ýsrar edilmiþ? Hatta yangýna körükle gidercesine daha önce de uygulanan "bayrak dikmeye" hangi aklý evvel teþebbüs etmiþ veya ettirilmiþtir. Burada da bence "yavuz hýrsýz" düþüncesi yatmaktadýr. Bakýn ne yazýktýr ki GS'li yönetim elan halâ TFF baþkanýný ve FB.li seyircileri suçlamaya devam ettikleri spor kanallarý ve internetten izlenebilmektedir. Burada þu tarafýn adamý veya taraftarý yerine "aklýselim" ön planda olmalý. Bazýlarýnýn varlýklarýný sürdürebilmeleri için "gerginliklere ihtiyaçlarý vardýr. Misal isterseniz meselâ Yunanistan da iktidar "Türk düþmanlýðýndan" geçmektedir. Yoksa iktidara gelemezler gelseler bu defa da devam ettiremezler. Bu aynen þimdilerde de uygulanmaktadýr. Kendileri FB yi örnek alarak yapýlanacaklarý halde FB.yi yok etmeyi veya kendi seviyelerine getirmeye harcamaktadýrlar. Bu eforlarýný baþarý için yerine FB.yi tökezletmeye harcamaktadýrlar. Bütün bu gerginliklerin kimsenin iþine yaramayacaðýný anlamamaktadýrlar. Hasbelkader yönetime gelenler tansiyonu düþüreceklerine yani demeçlerinde < bu gibi müsabakalar üç neticelidir. Bu bir müsabakadýr, bu ihtimallerden biri de bizim baþýmýza gelebilir.> gibi demeçler yerine bir yönetici çýkýyor <Bu maç maazallah güneydoðu olaylarýndan beter olabilir.> derken bir diðeri <þayet rakip galip gelirse.> diye baþlayarak devam eden mahut demeci ve ardýndan da devre arasýnda rakip takýmýn soyunma odasýna inerek yine rakip takýmýn oyuncularýna saldýrmasý ve ancak dört-beþ kiþi tarafýndan zorla zapt edilmesi. Bu durum bu mevkie kadar gelen bir zatý muhterem tarafýndan yapýlýrsa gerisi <imam cemaat> meselesi gibidir. Yukarýda ki durum bu vaziyete bir günde gelmemiþ bütün bir sezon <kupa geldi-geliyor> iþlendi, iþlendi dendiðinde hemen aklýmýza gelen bir sayýn Bakanýn <biz Trabzon'un þampiyonluðunu ilmik, ilmik iþliyoruz> bu durum iþlerin bu duruma gelmesinin özetinden baþka bir þey deðildir. Bir diðeri de UEFA ya fax veya meyillerle FB nin<suçlu þike yapmýþtýr> mesajlar gönderilmiþtir. Peki þimdi aklý selime soruyorum "FB ye elinizden geleni yaptýnýz, takýmlarýný tarumar ettiniz, peki bu sezon da mý þike yapmýþtýr? Sizin durumunuz da ortada olduðuna göre acaba þimdiye kadar siz.!!!!> gerisini siz ilave edersiniz. Aklýnýz hep uyanýk kalsýn. Amin. Bence dünyada hala Anayasal monarþi dönemini dahi hazmedememiþ ülkeler mevcut. Siz bu ülkelere merdivenin basamaklarýný dahi atlatsanýz temelleri saðlam olmadýðý için sistemin hazmedilmesi olanaklý deðil. Kýsacasý her toplumda demokrasi ayný etkiyi yapmaz. Çünkü her vücudun bir baðýþýklýk sistemi vardýr. Bazen siz o aþýyý yapsanýz dahi vücut reddedebilir. Geçmiþte iþine gelmediðine "bu koministtir" deyip Batý bloku tarafýndan harcananlar oldu: Komünizmi bir sepici hastalýk gibi gösterip kendilerine karþý olanlara bu hastalýðý atfedip dünya kamuoyundan kendilerini akladýlar. Bugün de ayný oyunun bir baþka versiyonunu demokrasi üzerinden oynuyorlar. Hadi hep beraber düþünelim þimdi!!!! Sizce her þey göründüðü gibi mi? Her ulusun bir geni var. Bizim genlerimizde de "güçlü liderlik sistemi" var. Bu nedenle koalisyonlar, zayýf iktidarlar dönemi en dip dönemlerimiz olmuyor mu? Zaten þuanda da bir baþkanlýk "baþbakanlýk sistemi" sitemi yok mu? Eksik olan sistemin kurgulanmasý, çerçevesinin belirlenmesi. Bence kendimize özgü uygun bir baþkanlýk sistemi modeli yaratýlabilir ÝNSANIN GELEBÝLECEÐÝ ÝKÝ ZIT UÇ NOKTA: Japon Doktor Miyazaki Van depreminde Japonya'dan hiç bir ýrk, dil, din, siyasi, kültürel bað düþüncesi olmadan gelip yardým elini uzatmýþtý. Sonra bu uðurda hayatýný kaybetti. Neden Miyazaki o kadar yolu insanlýktan baþka hiç bir ortak noktasý olmadýðý halde gelip yardým etti? Sizce düþünmek için iyi bir neden deðil mi? Neden Miyasaki? Ama "O" cevap veremez. Çünkü hayatýný bu uðurda kaybetti. Bir baþkalarý da ayný depremde mezar hýrsýzlýðýna soyunup yýkýntýlar arasýndan ganimet arýyorlardý. Þimdi söyler misiniz bana, bu iki eylemi yapanlarýn ortak yaný ne?"ýnsan olmalarý" Çýkýp birileri, kendini yazar sýfatýyla cilalamýþ aydýn geçinenler mezar hýrsýzlýðýný anlamak için (týpký terörde þiddeti anlamak gibi) çeþitli argümanlar sunabilirler. Bu her durumdan vazife çýkarma hastalýðý gibi bir þeydir Zavallý Ahmet Hakan! 19 Mayýs stat törenleriyle bir partinin Ýl kongresini birbiriyle kýyaslayacak kadar bilinçsiz ve de mantýksýz. Partilerin kongreleri kapalý salonlarda yapýlýrdý. AK Parti bir deðiþiklik yapýp, cesaret edip kiþilik statta yaptý. Ne alakasý var o soðuk 19 Mayýs törenlerinin Arenadaki kongre ile? Ne o hoþuna gitmedi mi kiþilik coþkulu kalabalýðýn tek yürek olmasý? CHP kongrelerindeki kavgalardan daha güzel deðil mi oluþan manzara? Býrakýn sürekli hesap kitap yapmayý: Tayyip ne zaman ölecek, ne zaman AK Parti parçalanacak, ne zaman iktidar yorgunluðuyla bitecek... Hala halkýn bu ilgisine hayret edip duracaðýnýza biraz da anlamaya çalýþýn, sorgulayýn.10 yýldýr sorgulamadýðýnýz gibi bugün de ayný kafada ayný önyargýlarla bakmaktan býkmadýnýz mý? Türkiye'nin birliðe ihtiyacý olduðu bir dönemde Arena'daki insan çeþitliliði size olmasa da halkýn büyük çoðunluðuna umut verdi. Ahmet Hakan, Halktan uzaklaþtýkça, köþene çekildikçe anlamsýzlaþýyorsun bilesin! Saðlýcakla Kalýn.

Filistin Jabalia Belediye Baþkaný Essam Juda Sultanbeyli'deydi. Sancaktepe'de Askeri alana hastane projesi

Filistin Jabalia Belediye Baþkaný Essam Juda Sultanbeyli'deydi. Sancaktepe'de Askeri alana hastane projesi Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 18 MART 2013 YIL: 10 SAYI: 286 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Baþbakan Erdoðan,

Detaylı

Koçak: Söylentilere Belgelerle cevap verdi

Koçak: Söylentilere Belgelerle cevap verdi 19 MAYIS 2012 YIL: 9 SAYI: 264 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com 05 Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz Koçak:

Detaylı

ayrý ayrý kut la dý. Daha son ra söz alan San cak te - pe Kay ma ka mý Fey zul lah Öz can, kül tür sa na týn öne mi ne de ðin di ði

ayrý ayrý kut la dý. Daha son ra söz alan San cak te - pe Kay ma ka mý Fey zul lah Öz can, kül tür sa na týn öne mi ne de ðin di ði Üm ra ni ye Be le di ye si ta ra fýn - dan bu yýl 8. kez dü zen le nen Ge le nek sek Re sim, Hi kâ ye ve Þi ir Ya rýþ ma la rý'nda de re ce ye gi ren le re ya pý lan bir tö ren le ödül le ri ve ril di.

Detaylı

Hocalarýn Hocasý Prof. Dr. Sabahattin Zaim. Aydos Kütüphanesi Parmaklarýnýzýn Ucunda

Hocalarýn Hocasý Prof. Dr. Sabahattin Zaim. Aydos Kütüphanesi Parmaklarýnýzýn Ucunda Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 01-11 OCAK 2013 YIL: 9 SAYI: 281 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Hocalarýn

Detaylı

Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor

Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 21 HAZÝRAN 2013 YIL: 10 SAYI: 293 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Öðretmenler

Detaylı

Sultanbeyli ve Jajce kardeþ þehir oldu

Sultanbeyli ve Jajce kardeþ þehir oldu Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 02 KASIM 2012 YIL: 9 SAYI: 277 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Sultanbeyli

Detaylı

Son olarak Sultanbeyli'nin çeþitli noktalarýnda yüzlerce fidan ve binlerce çiçek diktiklerini belirten Baþkan Keskin, 'belediye olarak

Son olarak Sultanbeyli'nin çeþitli noktalarýnda yüzlerce fidan ve binlerce çiçek diktiklerini belirten Baþkan Keskin, 'belediye olarak Sultanbeyli Belediyesi, çiçeklendirme çalýþmasýyla ilçenin birçok cadde ve sokaðýna on binlerce mevsimlik çiçek ve fidan ekti. Park ve Bahçeler Müdürlüðü ekipleri, Nisan ayýndan itibaren baþlattýðý çalýþma

Detaylı

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR MHP lideri Devlet Bahçeli: Kürt kardeþlerinizi kucaklayýnýz Os ma ni ye de hal ka hi tap e den MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, Os ma ni - ye de bu lu nan ve bin yýl lýk kar deþ li ði mi zin tem

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ Balýkçýlardan Vira Bismillah / 11 DE 6asýrlýkgelenekyaþatýlýyor / 10 DA Ödevleri veliler yapýyor/ 3 TE Kayýt parasý istenmeyecek/ 6 DA DARÜLACEZE'DE BAYRAM Yaþlýlarýn yüzlerini güldürdüler HABERÝ SAYFA

Detaylı

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN Devlet, vatandaþlarýný ayýrt etmemeli CEVHER ÝLHAN IN YAZI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA Diyanet ten Afrika için yeni kampanya HABERÝ SAYFA 4 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ:

Detaylı

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri Bir çözüm formülü: doðuda Ýslâm Üniversitesi CEVHER ÝLHAN IN AZI DÝZÝSÝ 12. SAFADA Somali, din eðitimi de bekliyor HABERÝ SAFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý Uluslararasý Halil Ýbrahim buluþmalarý Ha be ri sayfa 16 da 104.4 Bi zim Rad yo Ge nel Ya yýn Yö net me ni Meh - met Ya þar 3 Ekim den itibaren baþlayacak olan yeni

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çantalar artýk tarih oluyor Altýngözdeyatýrýmaracý Milletvekilinin kitap aþký 11 5 3 OKUL DEÐÝL TELEVÝZYON YETÝÞTÝRÝYOR Ha be ri sayfa 3 te GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AB süreci demokratikleþme için önemli

AB süreci demokratikleþme için önemli HADÝSLERDEN HAYAT PRENSÝPLERÝ Herhangi bir idareci, bir topluluðu idare eder de, onlara karþý yumuþak davranýp þefkat gösterirse, Allah da Kýyamet Günü ona þefkatle muamele eder. Hadis-i Þerif Meâli B

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DAVETLER ÝPTAL, ÝFTARLAR SOMALÝ YE ÝTSO Baþ ka ný Ha san Hü se yin Ka çý koç, bu yýl Ra ma zan a yý bo yun ca ve re cek le ri bü tün if tar ye mek le ri ni ip tal e dip, bedeli ni So ma li ye ba ðýþ la

Detaylı

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Gönüllü saðlýkçýlar aranýyor/ 3 TE Üniversiteyegiriþtedeðiþiklikyok/ 6 DA Bayramda ucuz þeker uyarýsý/ 11 DE Simav da yine korku dolu anlar/ 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AVUSTRALYA DA ASUDE BÝR RAMAZAN

Detaylı

SULTANBEYLÝ'DE KÜLTÜR SANAT SEZONU AÇILDI

SULTANBEYLÝ'DE KÜLTÜR SANAT SEZONU AÇILDI RAMAZAN BAYRAMINIZI TEBRÝ EDERÝZ. azetemiz; Anadolu Yakasý azeteciler Derneði Üydir Haftalýk Bölge azeteniz 04 EÝM 202 YIL: 9 SAYI: 275 026. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com

Detaylı

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.942 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSî NÝN YAÞADIÐI MEKÂNLAR ÞÝMDÝ TAKVÝM YAPRAKLARINDA... Nur Menzilleri takvimi ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA + GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.343 AS YA NIN BAH

Detaylı

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI 10 OCAK 2012'YE ERTELENDÝ 3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI HABERÝ SAYFA 11 DE Irak ta kanlý gün/ 7 DE Sakal-ý Þerif e yoðun ilgi / 6 DA Balanlý ya hakimden uyarý / 4 TE En çok okunan kitap

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 EYLÜL 2011 SALI / 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 EYLÜL 2011 SALI / 75 Kr Üniversite kayýtlarý baþladý/ 3 TE Ýþtebilânço:162ölü,907yaralý/ 6 DA Avrupa ruhen hasta/ 7 DE ÞÝMDÝ DE OKUL ALIÞ VERÝÞÝ TELÂÞI Ha be ri sayfa 11 de GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.920 AS A NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SAYI: 14.869 17 TEMMUZ 2011 PAZAR/ 75 Kr www.yeniasya.com.tr Terör saldýrýsýnýn hedefi kardeþlik ve demokrasi

Detaylı