Sancaktepe Belediyesi'ne 3 deðiþik yönetim sertifikasý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sancaktepe Belediyesi'ne 3 deðiþik yönetim sertifikasý"

Transkript

1 Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 07 HAZÝRAN 2012 YIL: 9 SAYI: AYDOS GENÇLÝK FESTÝVALÝ BAÞLIYOR Sul tan bey li genç li ði ya za fes ti val le gi ri yor. Se vi len sa nat çý la rýn ka tý la ca ðý 4 gün lük Ay dos Kül tür Sa nat ve Genç lik Fes ti va li 7 Ha zi ran'da baþ lý yor. Fes ti val kap sa mýn da Mus ta fa Ce ce li, Ge ce Yol cu la rý, Kut si ve Mu rat Gö ðe ba kan gi bi bir çok se vi len sa nat çý Sul tan bey li li genç ler le bu lu þa cak. Bölgenin En Ýstikrarlý Gazetesi Gerçek Medya Her Hafta Baský ve abonelerine PDF mail daðýtýmýyla adet tiraja ulaþýyor onbinlerce kiþi tarafýndan okunuyor! Sý nav stre si ni at mak, ta ti lin ta dý ný çý kar mak is te yen genç - ler için Sul tan bey li Be le di ye si, Ay - dos Kül tür Sa nat ve Genç lik Fes ti - va li dü zen li yor. 4 gün sü re cek olan fes ti val pro gra mý dop do lu 7 Ha zi ran'da baþ lý yor 2012 yý lý ný eði tim ve kül tür yý lý ilan eden Sul tan bey li Be le di ye si, kül tür et kin lik le ri kap sa mýn da, bir bi rin den ün lü sa nat çý la rý Sul - tan bey li li genç ler le bu luþ tur ma ya ha zýr la ný yor. Uzun ve yo ru cu eði tim öð re tim se zo nu nu ge ri de bý rak ma ya ha zýr - la nan genç ler den ge len ta lep le ri de ðer len di ren be le di ye, "Ay dos Kül tür Sa nat Genç lik Fes ti va li" dü zen li yor. 7 Ha zi ran Per þem be gü nü, sa at 19.00'da Meh met Akif Ma hal le si Be le di ye Spor Te sis le ri'nde baþ la - ya cak fes ti val de, bir bi rin den ün lü sa nat çý lar kon ser ve re cek. 01 Se ne bo - yun ca okul stre si ya þa yan genç ler fes ti - val le eð le ne - cek ay rý ca ba - þa rý lý genç le re ödül ler tak - dim edi le cek. 7 Ha zi - ran'da baþ la - ya cak olan fes ti va lin ilk gün ko nuk la rý, Grup Kum sal, Grup La çin ve Kut si olur ken, ay ný gün SBS 1001 Eði tim Des tek Pro je si'nde ba þa rý lý olan genç le re de ser ti fi ka ve ri le cek. Ýkin ci gün ise, Grup Ma vi ler, Grup Kün ye ve Mu rat Gö ðe ba kan sah ne ala cak. He men ar dýn dan Bilgiçaðý'nda Bilim Þenliði okul bi rin ci si olan öð ren ci le re ödül tak dim edi le cek. 9 Ha zi ran gü nü ise sah ne de Do ðaç la ma, Pe ra Ta y fa ve Ge ce Yol cu la rý ola cak. Sul tan bey li'nin ba þa rý lý genç le ri yi ne ödül len di - ri le cek. 10 Ha zi ran gü nü ise genç ler, Si lent Ro om, Ci han Yýl dýz ve Mus - ta fa Ce ce li ile eð le ne cek. Ödül ler ise bu kez Sul tan bey li'nin ye ni gi - ri þim ci le ri ne gi de cek. Sancaktepe Belediyesi'ne 3 deðiþik yönetim sertifikasý Hasan Can'a, 2011 Yýlýnýn En Baþarýlý Ýlçe Belediye Baþkaný Ödülü Genç De mo krat lar Der ne ði, 1,5 ay sü ren an ket so - nu cun da, 2011 Yý lý nýn En Ba þa rý lý isim le ri ni be lir - le di. Ya pý lan an ket so nu cun da '2011 Yý lý nýn En Ba - þa rý lý Ýl çe Be le di ye Baþ ka ný' se çi len Üm ra ni ye Be - le di ye Baþ ka ný Ha san Can, bu ödül le rin hiz met aþ - ký nýn bi rer mey ve si ol du ðu nu söy le di. Genç De mo krat lar Der ne - ði, 1,5 ay sü ren an ket so nu - cun da, 2011 Yý lý nýn En Ba þa - rý lý isim le ri ni be lir le di. Der - ne ðin ''2011 Yý lý nýn En Ba þa - rý lý la rý'' ödül tö re ni, Bay ram - pa þa Ti ta nic Bu si ness Ho tel Eu ro pe'da ger çek leþ ti ril di. Pro gra ma TBMM Baþ ka ný Ce - mil Çi çek, Av ru pa Bir li ði Ba - ka ný ve Baþ mü za ke re ci Ege - men Ba ðýþ, Üm ra ni ye Be le di - ye Baþ ka ný Ha san Can, si ya - set, eko no mi, sa nat ve spor dün ya sýn dan çok sa yý da isim ka týl dý. 05 TE Sultanbeyli Özel Bilgiçaðý okullarý öðrencileri mezuniyet ve yaz tatili heyecanýný Bilim Þenliði ile pekiþtirdi. Okul ida re si ve öð ret men le ri ta - ra fýn dan her yýl ge le nek sel ola rak dü zen le nen bi lim þen li ði, okul bah - çe sin de öð ren ci ve ve li le rin ve da - vet li le rin ka tý lý mýy la ya pýl dý. Öð - ren ci le rin yýl içe ri sin de ha zýr la dýk - la rý bir bi rin den il ginç icat lar ve dü - ze nek ler mi sa fir le re uy gu la ma lý ola rak ta ný týl dý. Eser le ri ni mi sa fir le - re uy gu la ma lý ola - rak an la tan öð ren - ci le rin he ye ca ný göz ler den kaç ma dý. Þen li ðin açý lý þýn - da bir se lam la ma ko nuþ ma sý ya pan Okul ku ru cu su ve mü dü rü A.Cü neyt Þe ner, ge le nek sel ha le ge tir dik le ri bir çok et kin lik ten bi ri olan Bi lim Þen li - ði'nin öð ren ci le rin ders le rin ya ný sý ra ye te nek ve be ce ri - le ri ni ge liþ tir mek açý sýn dan önem li ol du ðu nu be lir te rek, or ta ya bir bi - rin den gü zel eser ler çý ka ran öð ren - ci le re ve on la ra des tek ve ren öð ret - men ve ve li le re te þek kür et ti. Þen li ðin açý lý þýn da bir bi rin den gü zel folk lor et kin li ði gös te ri si ya - pan 5. sý nýf öð ren ci le ri iz le yi ci ler - den bol ca al kýþ al dý. San cak te pe Be le di ye Baþ kan lý ðý, bir sü re dir ça lýþ ma sý ný yap mak ta ol du ðu ÝSO 9001: 2008 Ka li te Yö ne tim Sis temi, ÝSO 14001: 2004 Çev - re Yö ne tim Sis temi ve BS OH SAS 18001: 2007 Ýþ Sað lý ðý ve Gü ven li ði Yö ne tim Sis temi'ne iliþ kin ser ti fi ka la rý ný mer ke zi Al man ya'da bu - lu nan TÜV Pro fi Cert Ulus la ra ra sý Bel ge len - dir me Yet ki li si Ot mar Wal ter'den tes lim al dý. San cak te pe Be le di ye Mec lis sa lo nun da ger çek leþ - ti ri len yö ne tim sis tem le ri ser ti fi ka tes lim tö re ni ne Be le di ye Baþ ka ný Ýs mail Er dem, Baþ kan Yar dým cý la rý Mu ham med Ali Can ka tar, Ta rýk Yu suf Uçar, Ba rýþ Ze hir, Ha san Ka mal, TÜV Pro fi Cert Bel ge len dir me Mü dü rü Ot mar Wal ter, Tüv Pro fi Cert Ulus la ra ra sý Ofis ler Mü dü rü And reas Fuchs, Ýle ti þim Uz ma ný Ralf Göthling, Be le di ye Bi rim Mü dür le ri ve ba sýn men sup la rý ka týl dý. Dü zen le nen tö ren de ser ti fi ka yý ve ren ku ru lu þun Al man yet ki li le ri de ha zýr bu lun du. TÜV Pro fi Cert Ulus la ra ra sý Bel ge len dir me Mü - dü rü Ot mar Wal ter yap tý ðý ko nuþ ma da, San cak te pe Be le di ye Baþ kan lý ðý'nýn ka li te yö ne tim sis temi ne iliþ kin yap tý ðý ça lýþ ma la rýn dan do la yý mut lu luk du y - duk la rý ný ifa de ede rek, Be le di ye Baþ ka ný Ýs mail Er - dem'i teb rik et ti. Ye rel ida re ola rak alý nan 3 fark lý yö ne tim sis temi ser ti fi ka sý nýn ko lay alý na bi le cek ser ti fi ka lar ol ma dý ðý nýn al tý ný çi zen Wal ter, "Edin di - ði miz bil gi le re gö re San cak te pe Be le di ye si 3 yýl lýk bir be le di ye ve bu ka dar ký sa sü re de yö ne ti min öz - ve ri ve ka li te li hiz met ver me an la yý þý içe ri sin de ça - lýþ ma yap mýþ ol du ðu nu gör dük. 05 TE

2 HAZİRAN 2012 KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ADALET OLMALI Avukat Halil İbrahim Arıkan, 2009 yerel seçimlerinde Saadet Partisi nin Sultanbeyli Belediye Başkan adayı olarak çıktı karşımıza. O tarihlerde Sultanbeyli nin Kentsel Dönüşüm alanı ilan edileceğini, TOKİ nin Sultanbeyli de proje yapmak için... Avukat Halil İbrahim Arıkan, 2009 yerel seçimlerinde Saadet Partisi nin Sultanbeyli Belediye Başkan adayı olarak çıktı karşımıza. O tarihlerde Sultanbeyli nin Kentsel Dönüşüm alanı ilan edileceğini, TOKİ nin Sultanbeyli de proje yapmak için devreye gireceğini ve çalışmalardan dolayı Sultanbeyli halkının bu ilçeden göç etmek zorunda kalacağını anlatıyordu. Aradan üç yıl gibi bir zaman geçti. Geçen bu üç yıllık zaman zarfında çıkan yasalar ve hükümetin attığı adımlar Arıkan ı haklı çıkarmaya başladı. Bizde Arıkan la görüşüp, 2B ve Kentsel Dönüşüm gibi önemli konuları konuştuk. İşte, ortaya çıkan o söyleşi. ARIKAN, SUSUKUNLUĞUNU BOZDU! 2009 Yerel seçimlerinde kahvehanelerde, toplantı salonlarında yaptığı konuşmalarda sürekli Sultanbeyli üzerinde rant çevrelerinin hesaplar yaptığını, yapılan hesapların içerisinde Sultanbeyli halkının olmadığını ve bundan dolayı 2009 yerel seçimlerinin belediye başkanını belirlemekten çok halkın kendi kaderini belirleyeceği bir seçimi yapacağını sürekli dile getiren Saadet Partisi Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Avukat Halil İbrahim Arıkan, aradan geçen üç yıl sonra suskunluğunu bozdu. Gazetemize konuşan Arıkan, son günlerde Sultanbeyli nin gündeminde olan 2B ve Kentsel Dönüşüm konuları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. ARIKAN: SULTANBEYLİ İLE İLGİLİ BİR TAKIM HESAPLAR YAPILIYOR 2009 yerel seçimlerinde Sultanbeyli halkına neler anlattığını hatırlatarak konuşmasına başlayan Arıkan, 2009 Yerel seçimlerinde Belediye Başkan adayı olarak bu konular üzerinde çalışmalarımız olmuştu. Bu konuları seçim döneminde gittiğimiz bütün yerlerde halkımıza anlatmıştık. Sultanbeyli nin en büyük probleminin imar ve tapu problemi olduğunu mutlaka çözülmesi gerektiğini dile getirmiştik. Bu problemlerin kalıcı olarak çözülemeden hiçbir işin yapılamayacağını beyan etmiştik. Bu problem öyle ya da böyle çözülür ama ast olan vatandaşın lehine çözülmesidir. Vatandaş mağdur edilmeden çözülmelidir demiştik. Bununla ilgili endişelerimizi şöyle dile getirmiştik. İstanbul da nüfus artıyor, konut ihtiyacı var, arazi ihtiyacı var. Sultanbeyli nin bir kısmı orman arazisi, bir kısmı hazine arazisi, bir kısmı 2B arazisi. Özel mülkiyete ait olan yerler hisse tapulu. Ve bu tapuların bir kısmı orada oturan vatandaşların elinde değil. Böyle ciddi bir problem var. Bu problemlerle birlikte Sultanbeyli nin arazisi değersiz konumda. O arazilerde oturan insanlar, oturdukları yerleri gerçek değerinden satabilme imkânına sahip değil, çünkü imarı yok iskânı yok. Ama ortasından otoban geçen, havalına çok yakın, etrafı ormanlarla çevrili olan bir Sultanbeyli var. Ucuz fiyata ele geçirilecek bir yer. Bu durumda birilerinin iştahını kabartıyor. Sultanbeyli nin üzerinde oyunlar var. Bir takım hesaplar yapılıyor demiştik. ARIKAN: RANT ÇEVRELERİ NİN SULTANBEYLİ HESABI VAR Sultanbeyli üzerinden bir takım grupların ciddi rant elde etme hesabı içerisinde olduklarını 2009 yılında gördüklerini ve o gördüklerini halka anlattıklarını söyleyen Arıkan: Bu nedenle bu seçim Sultanbeyli de bir fırsattır ve bu seçimde insanlar verdikleri oy ile belediye başkanını belirlemekten ziyade, Sultanbeyli de oturup oturmama kararını vereceği bir seçim yapacaklarını anlattık. Bunu neye dayanarak söyledik isterseniz o kısmı açayım. Sultanbeyli de bir kentsel dönüşüm gerçekleşirse yeni şehir kurulur, toplu konutlar yapılır, lüks villalar yapılır, alışveriş merkezleri yapılır ve Sultanbeyli modern bir şehir haline gelir dedi. Gelir gelmesine ancak, şehir değişirken bugün burada oturan insanlar burada oturmaya devam edebilecek mi? diye sorduk. İstanbul da ve ülkemizin çeşitli yerlerinde yapılan Kentsel Dönüşümleri insanlara örnekleri ile anlattık ve maalesef Sultanbeyli halkının burada oturamayacağı sonuçlarına ulaştık. Sultanbeyli de oturan insanların yerlerine bir değer biçilecek ve tapusu ellerinde yoksa o insanlara bir enkaz değeri biçilecek. Tapusu olan insanların yerlerinde yapılacak yeni sitelerde ise fiyatlar yüksek olacağı için o insanlar, o yeni sitelerden yüksek rakamlardan daire alamayacak. Kentsel dönüşümü anlatırken Sulukule ve Başıbüyük bölgelerini örnek verdik. Ne oldu o bölgelerde? İnsanların yerleri alındı yeni daireler teklif edildi ama insanlar alamadığı için başka yerlere göç etmek zorunda kaldı. Maltepe den bir kısım insanlarda Sultanbeyli Mimar Sinan mahallesine yerleşti. Bu manada kentsel dönüşüm gerçekleşirse Sultanbeyli halkı mağdur edilir ve Sultanbeyli halkı göç etmek zorunda kalır dedik. Bu söylemleri biz 2009 yerel seçimlerinde söyledik. Aradan geçen üç yıl içerisinde çıkan yasalara bakıyor, gidişatı seyrediyor ve bizim söylediklerimizin ne kadar isabetli konuşmalar olduğunu bir kez daha iyice anlıyoruz dedi. ARIKAN: RANT HESABI GÜDÜLMEZSE BU İŞ KOLAY ÇÖZÜLÜR Üç yıl önce Sultanbeyli halkını uyardıkları konusu üzerinde duran Avukat Halil İbrahim Arıkan, bugünde Kentsel Dönüşümde adaletli çözümün nasıl olacağını ortaya koydu. Arıkan; Çözüm nedir diye sorunuza şöyle cevap verebilirim. Piyasada tapu var ama karşılığında bir metre arazi yok. Belediyenin kanunlardan kaynaklanan, imarla ilgili, mevzuatla ilgili yetkileri var. Bu yetkileri kullanarak buradaki tapular en hesaplı, en makul şekilde tek tek bedel biçilir, hiçbir kâr ve rant hesabı güdülmeden belediyeye alınır ve bedel vererek arazisini alan insanlara satılabilir. Ondan sonra yapılacak imar planlarında, mümkün olduğunca hali hazırı koruyarak dönüşüm gerçekleştirilir. Siteleşmek, depreme dayanıklı yerler yapmak güzel. Ancak, yapılacak siteler hem İslami hem de insani olmalı. Yapılacak sitelerle insanları bir yere tıkarsanız hem komşuluk ilişkileri hem de dostluk ölüyor. Birinin cenazesi olduğu zaman yukarıdaki, komşun haberi olmuyor. Biz buna da karşıyız dedi. ÖRNEK PROJE YAPILARAK İNSAN- LAR DÖNÜŞÜME TEŞVİK EDİLEBİLİR Şu yapılabilir. Üzerine binaların yapılmadığı boş arazilerde belediye bir dönüşüm yapar ve gönüllük esasına dayalı olarak insanları oraya çeker ve örnek bir çalışma yapabilir. Beş yıl Büyükşehir Belediyesinde, imarla ilgili çalışmalarımız oldu, çeşitli ilçe belediyelerine imar dersleri verdik ve Sultanbeyli nin imarı ile ilgili nasıl çalışmalar yapacağımızı seçim beyannamelerimizde ortaya koyduk. Tabi Sultanbeyli de yaşayan insanlarımızın bir kısmı bize güvendi ve oylarını verdi. İstanbul da Saadet Partisi olarak en yüksek oyu Sultanbeyli den aldık. Ama seçimin sonucu ortada. Seçimden önce yaşanan kaçak inşaatlar ve ülke genelindeki AKP rüzgârı belliydi. Nihayet seçimin üzerinden 3 yıl geçti ve Sultanbeyli nin mülkiyet problemi ile ilgili gelişmeler de ortaya çıkmaya başladı. SULTANBEYLİ HALKI KENTSEL DÖNÜŞÜM KARARINI UNUTMAMALI Bakanlar Kurulunun Sultanbeyli için almış olduğu Kentsel Dönüşüm kararını insanların unutmaması gerektiğini hatırlatan Arıkan: 6 Ekim 2011 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Sultanbeyli Kentsel Dönüşüm alanı ilan edildi ve kanunu sizin gazete halka duyurdu. Şimdi o kanun alıp incelediğimizde Sultanbeyli nin tamamı Kentsel Dönüşüm alanı ilan edilmiş. Çıkan yasaya göre Sultanbeyli de Kentsel Dönüşüm ü yapabilmek yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve TOKİ ye veriyor. Yasada bazı maddelere atıfta bulunuluyor. O maddelere baktığınızda imarla ilgili tüm yetkiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığına veya TOKİ ye veriliyor. Ne gibi yetki bunlar. İmar planı yapma yetkisi, imar uygulama yetkisi, inşaat yapma yetkisi veriyor ve kamulaştırma yetkisi veriyor. Bu yetkileri bakanlık kullandığı zaman vatandaş mağdur edilecektir. Bu sıkıntıyı ortaya koymak ve insanlara anlatmak üzere Saadet Partisi olarak önce basın açıklamamızı yaptık, muhtarlarımızı topladık, çözüm önerilerimizi ortaya koyduk dedi. BU İŞİN RANTI YENECEKSE VATANDAŞ YESİN! Bakanlar Kurulunun almış olduğu kanun hükmünde kararnameyi muhtarlara ve sonrasında mahallelerde halk meclisi adı altında mahalle halkına anlatmaya başladık. Şu anda bizim ortaya koyduğumuz çözüm önerilerini yapabilme gibi bir şansımız yok. Ortada seçim yok, mecliste vekilimiz yok. Hükümet olarak bu işi kesinlikle yapacağız diyorlarsa öncelikle vatandaşın eline tapusunu vermeleri gerekiyor. Vatandaş tapusunu aldıktan sonra müteahhitle kendisi baş başa kalmalı ve kendi kararını kendisi vermeli. Kat karşılığında olabilir veya vatandaş kendi arazisini satar memnun şekilde buradan ayrılır. Süreç böyle işlerse vatandaş daha az mağdur edilmiş olur. Kentsel dönüşümden dolayı oluşacak ciddi bir rant var ve rantın tamamını büyük firmalar değil de küçük çaplı esnaflar ve vatandaş yemeli. Bu durum bizim istediğimiz şekilde olursa Sultanbeyli de yaşayan vatandaşlar olarak kendilere müteşekkir olacağımızı her zaman söylüyoruz. FİYATLARIN YÜKSEKLİĞİNE TEPKİ GÖSTERDİK Gelelim 2B mevzusuna. Uzun zamandır gündemde olan çeşitli defalarca veto edilen 2B yasası geçtiğimiz haftalarda yasalaştı. Kanun olması gerekiyordu ve olması iyi oldu. Fakat kanun çıktıktan sonra kafaları meşgul eden metrekarelerin yüksekliği sorunu var. Bu rakamlardan HABER TAKİP gazetesi sayesinde haberdar olduk. O listeye baktığınız zaman Sultanbeyli de 250 ile 800 TL arasında değişen yerlerin olduğunu gördük. Ortalama bir hesap yaptığınız zaman Sultanbeyli de 250 ile300 metrekare arazisi üzerinde yaşayan vatandaşların ciddi paralar ödemesi gerekiyor. Sultanbeyli de vatandaşın ekonomik durumu ortada. Rakamların yüksek olmasından sonra Saadet Partisi olarak Kent Meydanında bir basın açıklaması yaptık ve fiyatların yüksek olduğunu, aşağı çekilmesini istedik. KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNU OLDUKTAN SONRA FİYATLAR DÜŞSE NE OLACAK Şimdi vatandaş şu sıkıntıyı görmüyor. Hadi diyelim fiyatlar aşağı çekildi ve vatandaş arazisini alabildi. Ya Kentsel Dönüşüm işini ne yapacağız? Vatandaş 2B de tapusunu alarak her şey bitti diyemeyecek ki. Bu kez de karşısına binan depreme dayanıklı değil sorunu çıkacak. Bu durum hem 2B deki vatandaşlar hem de hisseli tapulu arazilerde yaşayan vatandaşlar için geçerli. Kısa vadede 2B gündem olduğu için insanlar bunu konuşuyor. Ama Kentsel Dönüşüm yasası daha sıkıntılı. Vatandaşımız daha arazisinin 2B de mi, Hisseli Tapuda mı kalıyor bunu bile bilmiyor. İşi takip eden vatandaşlar, il defterdarlığından rakamları öğrendi ve baktı ki, sizin gazetede yayınlanan fiyatlarla aynı. Yetkililerin de bunu teyit eder tarzda açıklamaları oldu. Bu açıklamaları yine sizin gazetenizde okuduk. Fiyatların düşmesi için belediye başkanının çaba sarf ettiği söyleniyor. Bir ihtimal aşağı çekilmesi söz konusu olabilir ama bu çözüm değil. Yarı yarıya düşese ne olacak? Kentsel dönüşüm kapsamında bu insanlar yine rahatsız edilecek. KENSEL DÖNÜŞÜMÜN BİR AMACI DA İNSAN PROFİLİNİ DEĞİŞTİRMEK! Bakanlar kurulu kararı açıklandıktan sonra bakanın yaptığı açıklamalar tarzında bir proje hayata geçirilirse Sultanbeyli halkının buradan göç etmek zorunda kalacağını söyleyebilirim. Ne demişti Çevre ve Şehircilik Bakanı sayın Erdoğan Bayraktar, tapusu olmayan insanlara enkaz bedeli ödeyeceğiz, tapusu olan alanları ise kamulaştıracak ve bu alanlarda Kentsel Dönüşüm yapacağız demişti. Şimdi bu açıklamadan sonra siz ne yapacaksınız? Size soruyorum? Kentsel Dönüşüm sadece binaları yenilemek için yapılmıyor. İnsan modelini ve yaşam tarzını da beraberinde değiştiriyor. İstanbul bir finans merkezi olma yolunda. Burada yaşayacak ve bu finans merkezlerinde çalışacak bürokratların barınacak yere ihtiyacı var. Beyaz yakalı insan dediğimiz insan kesimi buraya göç edecek. Dolayısıyla burada yaşayan insanlar burada barınamayacak diye düşünüyorum. BAŞKAN ÇALIŞIYOR OLABİLİR AMA MECLİS ÜYELERİ DAHİ BİLMİYOR 2B fiyatlarının belirlenmesinden önce Sultanbeyli Belediyesi nin nasıl çalışıp çalışmadığı konusunda bilgi sahibi olmadıklarını dile getiren Arıkan: Başkan sizin gazetenize bir açıklama yapıyorsa biz konulardan haberdar oluyoruz. Onun dışında belediyenin bir bilgilendirmesi yok. Meclis üyelerimiz 2B, Tapu, Kentsel Dönüşüm, Afet yasası ile ilgili defalarca soru sordular ama hiç birine cevap alamadılar. Neymiş bu işleri gizli götürüyorlarmış. Açıklanırsa fiyatlar yükselirmiş falan. Belki de Sultanbeyli Belediye Başkanının da bu konulardan haberi yok. Kentsel Dönüşüm yasası çıktığında çok iyi anladık ki, Sultanbeyli nin kaderi Ankara da çiziliyor. Belki de onun için diyorlardır başbakan buranın sıkıntısını çok iyi biliyor. Evet, başbakanımız biliyor ve Sultanbeyli yi problem olmaktan kurtarıyor. Hem de kökten kurtarım. Onun için açıklama yapamıyor. Hem bu meclis üyeleri kim? Bu halkın temsilcisi. Ama bırakın muhalefet meclis üyelerine bilgi vermeyi kendi meclis üyelerine bile bilgi vermiyorlar. YETKİSİ YOKSA ETKİSİ VARDIR Belediye Başkanının sadece AK Partililerin belediye başkanı olmadığını dile getiren Arıkan: Bugün Sultanbeyli sıkıntılı günler yaşıyor. Başkanımızın yetkisi kalmamış olabilir ama etkisi vardır diye düşünüyorum. Gerekirse bakanların, başbakanın kapısında yatacak ve sorunu iletecek. Aynı partiden ve yüzde 70 oranında bir oy almış ilçenin belediye başkanı. Bundan daha iyi etki mi olur? Çözüm bu. Bu konu konuşulmalı. Tartışılmalı. Ötelenmemeli. Halı altına süpürmek daha kötü sonuçlar doğurur. Belediye Başkanımız bizim çalışmamızı kullansın. Muhalefet, gazeteler ve kamuoyu bu işten rahatsız diye yukarıya rapor versin. BAŞKAN FACEBOOK A GİRMEYE NASIL ZAMAN BULUYOR! Belediye Başkanının, bilgilendirmeleri twitter ve facebook sayfasından yapıyor şeklindeki, sorumuza ise gülümseyerek cevap veren Arıkan: facebook ta yakın zamana kadar benim de hesabım vardı. 800 küsur kadar da arkadaşım vardı. Bırakın arkadaşların duvarda paylaştıklarını okumayı, özelime gelen mesajları okumaya bile zaman ve fırsat bulamadığım için facebook hesabımı kapattım. Belediye Başkanımız bu kadar yoğun işleri içerisinde facebook ta yazı yazmaya zaman ayırabiliyorsa kendisini tebrik etmemiz lazım. İnşallah hem AK Parti hem de Hüseyin Keskin bey bu işin altından kalkabilir. Temennimiz ve duamız o yönde. Umarız bu sorunlar vatandaşın lehine çözülür de hepimiz rahatlarız. Son olarak HABER TAKİP gazetesine teşekkür eden Arıkan, gazeteniz her gün bana geliyor. Yayınlarınız sayesinde birçok olaydan haberdar oluyoruz. Emeğinize teşekkür ediyorum, dedi.

3 07 HAZÝRAN 2012 HABER HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 03

4 04 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA HABER 07 HAZÝRAN 2012 Y l : 9 Say : 266 mtiyaz Sahibi ve Yaz þleri Müdürü ÖMER FARUK GERÇEK Genel Yay n ve Reklam Koordinatörü HAKAN ERDEM F. Kurumsal Tanýtým ve Müþteri Temsilcisi ÞÜKRÜ KAYA F. Reklam ve Tanýtým Sorumlularý HARUN ÇETÝN HASAN TAÞKIN - MEHMET SOLMAZ Genel Yay n ve Hukuk Dan þmanlar AV. MEHMET TOPKAYA - AV. OKTAY TOPKAYA Tasarým GERÇEK MEDYA Ulaþým EKREM ERDEM Dað t m Sorumlusu HASAN TAÞKIN Mehmet Akif Ersoy Mah. Cami Cad. 8/1 Sultanbeyli / STANBUL (0216) (0542) (0216) (0532) Bask : TAKÝP GAZETECÝLÝK ve MATBAACILIK LTD. ÞTÝ. BASKI TESÝSLERÝ A. Gazi Mah. Ferah Cad. Ýpekyolu Sk. No: 9 Sultanbeyli / STANBUL Yay n Türü: Yerel Süreli - Bask Tarihi: Gazetemiz bas n ahlak kurallar na uymaya söz vermiþtir. Köþe yaz lar ndan doðan hukuki sorumluluk yazarlara aittir. *Tanýtým amacýyla ücretsizdir

5 07 HAZÝRAN 2012 GÜNDEM HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 05 Hasan Can'a, 2011 Yýlýnýn En Baþarýlý Ýlçe Belediye Baþkaný Ödülü Genç Demokratlar Derneði, 1,5 ay süren anket sonucunda, 2011 Yýlýnýn En Baþarýlý isimlerini belirledi. Yapýlan anket sonucunda '2011 Yýlýnýn En Baþarýlý Ýlçe Belediye Baþkaný' seçilen Ümraniye Belediye Baþkaný Hasan Can, bu ödüllerin hizmet aþkýnýn birer meyvesi olduðunu söyledi. 1. SAYFADAN DEVAM Genç Demokratlar Derneði, 1,5 ay süren anket sonucunda, 2011 Yýlýnýn En Baþarýlý isimlerini belirledi. Derneðin ''2011 Yýlýnýn En Baþarýlýlarý'' ödül töreni, Bayrampaþa Titanic Business Hotel Europe'da gerçekleþtirildi. Programa TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, Avrupa Birliði Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ, Ümraniye Belediye Baþkaný Hasan Can, siyaset, ekonomi, sanat ve spor dünyasýndan çok sayýda isim katýldý. Proram Genç Demokratlar Derneði'nin kýsa bir tanýtým videosuyla baþladý. Daha sonra söz alan Genç Demokratlar Derneði Baþkaný Burak Akburak derneðin kuruluþundan bu yana gerçekleþtirdiði faaliyetleri anlattý. Program ödül töreni ile devam etti. Ümraniye Belediye Baþkaný Hasan Can, 2011 yýlýnýn En Baþarýlý Ýlçe Belediye Ümraniye Belediyesi Kütüphane Müdürlüðü bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Edindirme Kurslarý'nýn Yýlsonu Sergisi ve Kültür Sanat Etkinlikleri, Ümraniye Meydaný'nda düzenlenen bir törenle açýldý. 'Ramazan ve Itri' temalý serginin açýlýþýna Ak parti Ýstanbul Milletvekilleri Halide Ýncekara ve Mustafa Ataþ, Ümraniye Kaymakamý Mustafa Çek, Ümraniye Belediye Baþkaný Hasan Can, Ak Parti Ümraniye Ýlçe Baþkaný Öztürk Oran, Ümraniye Ýlçe Emniyet Müdürü Adem Öztürk, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Saadettin Gül, Ümraniye Belediye Baþkan Yardýmcýlarý, birim müdürleri, kursiyerler ve aileleri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. HASAN CAN'A TEÞEKKÜR Halk oyunlarý ekibinin gösterileri ile baþlayan programda bir konuþma yapan Ümraniye Ak Parti Ümraniye Ýlçe Baþkaný Öztürk Oran, sanatýn kuþaklarýn birbirine aktardýðý önemli bir kazaným olduðunu belirterek, bu anlamda Meslek Edindirme Kurslarý'nýn önemli olduðunu söyledi. Oran, bu vesile ile Baþkan Hasan Can'a teþekkür etti. Ümraniye Kaymakamý Mustafa Çek de yaptýðý konuþmada Baþkan Hasan Can'a teþekkür ederek Meslek Edindirme Kurslarý'nýn eðitim noktasýnda önemli bir misyon üstlendiðini söyledi. HASAN CAN: 20 BÝN KURSÝ- YER MEZUN OLDU Törende bir konuþma yapan Ümraniye Belediye Baþkaný Hasan Can, sekiz yýllýk süre zarfýnda Ümraniye'yi kültür ve sanat vadisi haline getirdiklerini söyledi. Meslek Edindirme Kurslarý'nýn 2004 yýlýndan bu yana faaliyette olduðunu belirten Baþkan Hasan Can, bugüne kadar 20 binin üzerinde Ümraniyeli hanýmýn bu kurslarda aldýklarý eðitimle meslek sahibi olduklarýný söyledi. Burada verilen eðitimle birçok alanda sanat erbabýnýn yetiþtiðini ifade eden Baþkan Hasan Can, bu yýl da bin'in üzerinde kursiyerin kurslarý baþarýyla tamamlayarak Baþkaný ödülüne layýk görüldü. Baþkan Hasan Can, ödülü alýrken yaptýðý kýsa konuþmada, 'Bu ödül vesilesiyle Genç Demokratlar Derneði'ndeki arkadaþlarýmýzý yakýndan tanýma fýrsatý buldum. Tarafsýz bakýþlarý beni ülkemizin geleceði adýna umutlandýrdý. Anket katýlýmcýlarý ile Genç Demokrat Derneði'ne teþekkür ederim. Genç kardeþlerimize bundan sonraki çalýþmalarýnda da baþarýlar diliyorum' dedi yýlýnýn En Baþarýlý Bakaný seçilen Avrupa Birliði Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ konuþmasýnda gençlerin yýllarca siyasi kutuplar arasýnda sýkýþýp kaldýðýný belirterek, adý hem genç ve hem demokrat olan bir dernekten bu ödülü almanýn çok anlamlý olduðunu söyledi. Program siyaset, ekonomi, sanat ve spor dünyasýndan bir çok baþarýlý isme ödül takdimiyle devam etti. Ümraniye'de Meslek Kurslarý Sergisi ve Kültür Sanat Etkinlikleri Baþladý Ümraniye Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarý'nýn 'Ramazan ve Itri' temalý Yýl Sonu Sergisi ve Kültür Sanat Etkinlileri, Baþkan Hasan Can'ýn da katýldýðý bir törenle açýldý. 30 Haziran'a kadar açýk olan sergi etkinlikleri kapsamýnda her gün oyun, gösteri ve dinletiler düzenlenecek. sertifika almaya hak kazandýðýný söyledi. Açýlýþýný gerçekleþtirdikleri sergide 30 Hazirana kadar çok sayýda kültürel etkinliðin düzenleneceðine dikkat çeken Baþkan Hasan Can, sergilenen eserlerin kursiyerlerin el emeði göz nuru olduðunu belirterek hepsinin gurucu verici olduðunu söyledi. Baþkan Hasan Can, sertifika almaya hak kazanan ve eserleri sergilenen tüm kursiyerleri tebrik etti. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan serginin açýlýþýna geçildi. Baþkan Hasan Can ve konuklar, daha sonra sergiyi gezerek kursiyerlerden eserlerle ilgili bilgi aldý. 23 BRAÞTAN, KURSÝYER MEZUN OLDU Kütüphane Müdürlüðü bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Edindirme Kurslarý, 21 kültür merkezinde, 23 branþta eðitim verdi kursiyerin mezun olduðu kurslarda eðitim verilen branþlar þunlar: Ahþap rölyef, bilgisayar, cam süsleme, çocuk geliþimi ve eðitimi, dekoratif ev aksesuarlarý, desinatörlük, ebru, el nakýþý, el sanatlarý, giyim, hasta ve yaþlý bakýmý, kumaþ boyama, kurdele nakýþý, mefruþat, modelistlik, okuma yazma, resim, Rize bezi dokuma (feretiko), taký aksesuar, temel bilgisayar, tezhib, web tasarým ve yabancý dil. SERGÝDE HER GÜN KÜLTÜREL ETKÝNLÝK VAR Ramazan ve Itri temalý sergi, 30 Hazirana kadar açýk olacak. Sergi etkinlikleri kapsamýnda, hafta içi her gün 14:00 ve 20:00 arasý çeþitli kültürel aktiviteler gerçekleþtirilecek. Bu etkinlikler çerçevesinde müzik kurslarý ud, keman, ney, gitar, baðlama kursu hocalarýnýn örgencileriyle beraber konserleri, Meslek Edindirme hocalarýnýn ve bilge çocuk eðitimcilerinin seminerleri, halk oyunu eðitimi, engelli tiyatrosu ve korosu, bilge çocuk gecesi, bilge çocuk eðitimcilerinden bilge masallar, sinema gösterileri, ayrýca taký ve ebrudan oluþan workshop gösterisi yapýlacak. Sancaktepe Belediyesi'ne 3 deðiþik yönetim sertifikasý Sancaktepe Belediye Baþkanlýðý, bir süredir çalýþmasýný yapmakta olduðu ÝSO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi, ÝSO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi ve BS OHSAS 18001: 2007 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi'ne iliþkin sertifikalarýný merkezi Almanya'da bulunan TÜV Profi Cert Uluslararasý Belgelendirme Yetkilisi Otmar Walter'den teslim aldý. Sancaktepe Belediye Meclis salonunda gerçekleþtirilen yönetim sistemleri sertifika teslim törenine Belediye Baþkaný Ýsmail Erdem, Baþkan Yardýmcýlarý Muhammed Ali Cankatar, Tarýk Yusuf Uçar, Barýþ Zehir, Hasan Kamal, TÜV Profi Cert Belgelendirme Müdürü Otmar Walter, Tüv Profi Cert Uluslararasý Ofisler Müdürü Andreas Fuchs, Ýletiþim Uzmaný Ralf Göthling, Belediye Birim Müdürleri ve basýn mensuplarý katýldý. Düzenlenen törende sertifikayý veren kuruluþun Alman yetkilileri de hazýr bulundu. TÜV Profi Cert Uluslararasý Belgelendirme Müdürü Otmar Walter yaptýðý konuþmada, Sancaktepe Belediye Baþkanlýðý'nýn kalite yönetim sistemine iliþkin yaptýðý çalýþmalarýndan dolayý mutluluk duyduklarýný ifade ederek, Belediye Baþkaný Ýsmail Erdem'i tebrik etti. Yerel idare olarak alýnan 3 farklý yönetim sistemi sertifikasýnýn kolay alýnabilecek sertifikalar olmadýðýnýn altýný çizen Walter, "Edindiðimiz bilgilere göre Sancaktepe Belediyesi 3 yýllýk bir belediye ve bu kadar kýsa sürede yönetimin özveri ve kaliteli hizmet verme anlayýþý içerisinde çalýþma yapmýþ olduðunu gördük. Almanya da bile Belediyelerimiz bu üç farklý yönetim sistemini belgelendirmekte oldukça zorlanmaktadýrlar, ancak görüyorum ki Sancaktepe Belediyesi bu zoru baþararak Kalite Yönetim, Çevre Yönetim ve Ýþ saðlýðý ve Güvenliði Yönetim sistemlerine iliþkin sertifikalarýný almaya hak kazanmýþlar, tekrar tebrik ediyorum, baþarýlý çalýþmalarýnýzýn devamýný diliyorum" dedi. Belediye Baþkaný Ýsmail Erdem ise tören de yaptýðý konuþmasýna, öncelikle Almanya'dan gelen Uluslararasý Yönetim Sistemi Tüv Profi Cert yetkililerine iþtiraklerinden dolayý teþekkür ederek baþladý. Baþkan Ýsmail Erdem, 2009 yýlýndan bugüne kadar, insan odaklý ve 7 gün 24 saat hizmet anlayýþý ile halka hizmet ettiklerini belirterek, yönetimde ve hizmette kaliteyi tescil etme adýna ÝSO'nun bu üç sertifikasýný almaya hak kazanan bir kurum olmaktan mutluluk duyduðunu ifade etti.

6 06 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA YORUM 07 HAZÝRAN 2012 Ýnsan hayatýnda bazý zamanlar vardýr ve o zaman hiç gelmeyecekmiþ gibi bir duyguya kapýlarak; her halde ömrüm yetmeyecek sanýrsýnýz. Ýnanýyorum sizlerde de böyle haller olmuþtur diye düþünüyorum. Bazý anlar vardýr hiç geçmesini istemezsiniz, bazý zamanlar vardýr onun da bir an önce geçmesini ve çabucak olmasýný istersiniz. Aslýnda dünyadaki zaman dilimi ve akýþý aynýdýr, akýþsa her zamanki gibidir. Sizin iç dünyanýzdaki saatte bu böyledir, saate bakar, bakar ve amma çabuk geçti veya amma geçmez zamanmýþ dersiniz. Herkes kendinden bir örneði gözünün önünden geçirmiþtir sanýrým. Benimde böyle zamanlarým olmuþtur hem de mükerrer ve devam edip giden. Bazý insanlar için söylenen ve benimde onlarý kýskandýðým hallerim vardýr. Hani þöyle derler'' Dünya yansa, adamýn bir bað (horom) otu yanmaz'' diye. Oh ne rahat adam, bu adam yaþlanmaz, bu adam hiçbir sinirsel hastalýða yakalanmaz diye. Oysa iþin aslý böyle deðilmiþ. Herkesin bir asabiyet ve bir acele zamaný olurmuþ, bazýlarý tepkileriyle bunu çabucak belli ederken; bazýlarý bunlarý iç dünyasýndaki geniþ potasýnda eriterek tepkisini daha azami belli ederlermiþ. Hep örneklerle anlatýrlar da ben itiraz ederdim. Bizim oralar için anlatýrlar, söylerler, falancalar var ya oðlum der babaannem; onlarýn iþleri hiç gecikmez bilir misin neden? Bizde neden diye sorardýk, yavrucuðum derdi babaannem, onlarýn ekinine kar yaðsa da, harmanlarýný rüzgâr alsa da bir þey olmaz dediklerindendir. Oysa býrak kar yaðmasýný, iki damla yaðmur yaðsa, göðe bulut gelse bizimkiler baþýmýza kýyameti kopartýrlar. Þimdi onlara bak, bize bak, biz dert verem sahibi olduk, onlar hale neþelerinde, öyle deðil mi. Ben bir muziplikle o zaman boþ ver bugün ki iþi derdim. Babaannem, oðlum ne boþ vermesi, bizim mizacýmýz biz tez canlýyýz, yap bir an önce iþini de sen de rahat et bizi de bihuzur etme. Ve ekledi, oðul hep baþkalarýna rahat ol, geniþ ol deriz ama en çok tez canlýda biz oluruz, öyle deðil mi? Çocuklarýmýz, iþ ortaklarýmýz, hayatýmýzdaki diðer insanlar, vs. vs. hepsini isteriz ki bizim gibi düþünsün, hareket etsin ve tabiri caizse hatasýz olsunlar. Zor bir þey istiyoruz sanýrým, o kadar zor ki; evimizde ki iki çocuðumuzun karakterleri, damak tatlarý ve düzenleri bile bir deðil. Biz onlarý bile kafamýzdaki þablon gibi olsun, herkesin örnek gösterdiði, herkesin gýpta ettiði, hatta bizim bile öve, öve býrakamadýðýmýz bir ölçüde olsun, yok böyle bir þey aslýnda, herkesi Allah farklý, farklý karakter ve ölçüde yaratmýþtýr. Oysa biz bunlarý kendi ölçü ve düþüncemiz dýþýnda bir hareket ve tavýrda gördük mü, yine tabiri caizse bir bardak suda fýrtýnalar kopartýyor, çocuklarýnda psikolojisiyle oynuyoruz. Bazen þöyle demeliyiz diye düþünüyorum; o benim çocuðumun fikri veya davranýþý, ben ona bunun yanlýþlýðýný kýrmadan, incitmeden güzel bir dille anlatmalýyým, anlatamýyorsam bile kýrmamalýyým. Bunu yapabilenlere özeniyor, tebrik ediyorum. Kýrmadan, incitmeden, Peygamber efendimizin dediði gibi "güzel ahlak" en güzel özelliktir, düþüncesiyle, öyle de olmak dilek ve temennisiyle. KAYA KILIÇ Çok istemek, öyle de düþünebilmek CEZÝRET'ÜL ARAB'A YOLCULUK -6- Hazreti Hamza'nýn saadet dairesine girmesiyle müþriklerin öfkeleri daha da artmýþtý. Hidayet dairesi gittikçe geniþliyordu. Þirk tarafýnda daha büyük planlar kuruluyor ve harekete geçiliyordu. Bir gün Kureyþ'in ileri gelenlerinden Utbe Bin Rebia, bir grup müþrike : "Muhammed'in yanýna gidip teklifte bulunmak istiyorum. O bunlarýn bazýsýný kabul eder bizde O'nun isteðini yerine getiririz" dedi. Topluluk kabul etti. Ve Utbe Peygamberimize þöyle dedi : "Ey kardeþimin oðlu biliyorsun ki sen aramýzda þeref ve soy sop bakýmýndan bizden daha hayýrlýsýn. Fakat kavminin baþýna büyük bir iþ açtýn. Onlarýn birliðini daðýttýn. Tanrýlarýný kötüledin. Baba ve atalarýný kafir saydýn. Sen bu davanla þayet mal ve servet elde etmek istiyorsan, mallarýmýzdan sana hisse verelim. Hepimizin en zengini ol. Eðer þan þeref peþinde isen seni reis yapalým. Eðer bu sendeki cinlerden gelme bir hastalýk ve sihir ise doktor getirelim. Seni tedavi ettirelim. Kurtuluncaya kadar mal ve servetimizi harcayalým" dedi. Peygamberimiz Utbe'ye : "Ey Velid'in babasý söyleyeceklerin bitti mi?" diye sordu. Evet, cevabýný alýnca Efendimiz: "O halde þimdi sen beni dinle" dedi ve besmele çekerek Fussilet Suresinin 136 arasýndaki ayetleri okumaya baþladý: "Hâ mim. Bu kitap, bilen bir topluluk için Allah'ýn rahmetiyle müjdeleyici ve O'nun azabýndan sakýndýrýcý olmak üzere, ayetleri açýklanýp ayýrt edilmiþ Arapça bir Kur'an olarak Rahman ve Rahim olan Allah tarafýndan indirilmiþtir. Fakat onlarýn çoðu yüz çevirdiler; artýk hakka kulak vermezler." Sureyi secde ayetine kadar okuyup secde etti ve Utbe'ye: "Ey Velid'in babasý okuduklarýmý dinledin artýk gerisini sen düþün" dedi. Kur'an'ýn mucizeliði Utbe'nin çehresini öyle deðiþtirmiþti ki Kureyþ'lilerin hemen dikkatini çekmiþti. Müþriklerin yanýna gelince Utbe onlarý þaþýrtan þu sözleri söyledi. "Vallahi ben ömrümde benzerini hiç iþitmediðim bir kelam iþittim. Ne þiir ne sihir ne de kehanettir! Ey Kureyþ topluluðu beni dinleyin de hatýrým için bu iþin peþini býrakýn. Bu adamdan vazgeçin. O'ndan uzak durun O'na dokunmayýn" dedi. Bu konuþma müþriklerin hoþuna gitmemiþti. " Ey Velid'in babasý seni dili ile büyülemiþ" dediler. Müþrikler Efendimiz karþýsýnda bir kez daha maðlubiyete uðramýþlardý. Çünkü Allah "Ben nurumu tamamlayacaðým. Kafirler müþrikler istemese bile" diyordu. Resulüne ise: "Sana vahyettiklerimi halka bildir. Korkma çekinme. Çünkü ben seni insanlardan onarlýn þer ve belalarýndan koruyacaðým" diyordu. Müþrikler Efendimizin davasýndaki kararlýlýðýný anlamýþlardý. Deðiþik tekliflere baþvuruyorlardý. "Rabbine dua et eðer Sefa tepesini bizim için altýna çevirirse biz o zaman Seni tasdik eder Sana iman ederiz" dediler. Efendimiz: "Teklifiniz yerine gelirse bu dediðinizi gerçekten yapar mýsýnýz?" diye sordu. "Evet, yaparýz" dediler. Resulü Ekrem: "Kudreti sonsuz Rabbine yalvarmaya baþladý. Anýnda Cebrail geldi: "Allah Teala seni selamlýyor ve; istersen onlara Sefa tepesini altýn yapayým ancak bundan sonra kim inkar ederse hiçbir varlýða yapmadýðým bir azapla onlarý azaplandýrýrým, yok, istersen onlara tövbe ve rahmet kapýlarýný açýk býrakayým diyor" dedi. Peygamberimiz iki teklif arasýnda serbest býrakýlmýþtý. Allah Teala isteðini yerine getirecekti. Böyle olmasýna raðmen O, kendisini böyle rahatsýz eden kavmine acýdý ve Rabbinden: "Hayýr Allah'ým Onlarýn isteklerini yerine getirme kendilerine rahmet ve tövbe kapýlarýný açýk býrak" duasýný istedi. Çünkü o hiçbir zaman þahsý için intikam peþinde deðildi. Kendisine zulmedenlere dahi hidayet diliyordu. Bir günde yine deðiþik bir teklifle Efendimize geldiler. "Sen ilahlarýmýzý kötülemekten vazgeç buna karþýlýk sana çok mal verelim. Ýstediðin kadýnla evlendirelim. Eðer bunu kabul etmezsen senin ve bizim için daha hayýrlý bir teklifimiz var. Sen bizim tanrýlarýmýz olan Lad ve Uzzaya bir yýl tap, biz de senin ilahýna bir yýl tapalým" dediler. Bu bir tuzaktý ve Efendimiz bu tuzaða asla düþmeyecekti. Cebrail hemen Kafirun Suresi'ni indirdi. "De ki: Ey Kafirler! Sizin taptýklarýnýza ben ibadet edecek deðilim. Benim ibadet ettiðime de siz ibadet edecek deðilsiniz. Ben zaten sizin taptýklarýnýza tapmam. Siz de benim ibadet ettiðime ibadet etmezsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana." Denilince kafirler tamamen ümitlerini yitirdiler. ZEYNEP BOYNUDELÝK z e y n e p _ n i k s a h o t m a i l. c o m SADETTÝN ABAYLI Ýþte þimdi de siyaset þike yapmýþtýr. Nasýl mý? Trabzon ve Rize'de yaþananlara göz yumanlar Saraçoðlu da bizatihi yangýna körükle gitmiþlerdir. Hatta siz buna "yavuz hýrsýz veya y a r a m a z çocuklarýn yaptýklarý gibi kardeþine veya arkadaþýna hem vurup hem de niye vuruyorsun diye yaygara kopardýklarý" gibi. Burada siyaset derken hangi kademesi de demekte yarar var. Kendi takýmlarýný teselli eden taraftara "biber gazý" sýkan polis seyirciyi sahaya girmeye zorladýðý görülmektedir. Sonra hiç bir þey yok iken misafir takýmý ne diye tecrit etmiþler meselâ onlar Çarþamba akþamý olduðu gibi tebrikleþeceklerdi. Buna ne diye Doðuda zaman yavaþ akar! Bu sözü kullananlar Batý'lýlar. Romantizm olsun diye de deðil geri kalmýþlýðýmýzdan dolayý kullanýlmýþ biz söz. Batý'nýn uzaklýðýndan dolayý kapý komþumuz olan bölgeye "Orta Doðu" dememiz gibi. Batýya uzak olan bize de mi uzak? Suriye muhalefetinin þansýzlýðý ÝSA DOÐAN Abone Olun, Gazeteniz Her Gün Masanýza Gelsin... Tel: Libya gibi Suriye'nin doðrudan Batý'nýn refah denkleminde yer almamasýdýr. Sadece stratejik bir önemi var. Ama bugünlerde stratejik konum da karýn doyurmuyor. Öncelikler deðiþtikçe, hesaplarýn yeniden yapýlmasý gerekiyor. Irak'a tüm gücüyle, þov yaparcasýna giren ABD, Suriye'de aradýðý bir þey olmadýðý için ilgisiz ve de sessiz. Uluslararasý iliþkilerdeki yeni konsept þu: Problemlerin çözümü için önce bölgesel güçler, sonra uluslararasý güçler devreye girecek. Zaten Libya'da uygulanan model de bu konseptin bir baþka þekliydi. Yani Batý kendi askeri yerine yerel güçleri uzaktan destekleyerek kardeþi kardeþe karþý kullanýyor, istediklerini daha ucuza ve de daha gürültüsüz halledebiliyor. Keþke sorunlara insancýl açýdan bakabilen bir dünya yaratabilsek! "Suriye'de demokrasi olsun "diyorlar! Her toplumun demokrasiye uyum saðlayýp saðlayamayacaðý da sorgulanmadan kendileri gibi zannederek söylüyorlar bunu. Demokrasi için sadece halkýn istemesi yeterli midir? Ulusal birlik, orta sýnýf, güçler ayrýmý olmadan Demokrasi olur mu? Olursa da saðlýklý olur mu? Demokrasi Monarjik yönetim þeklinin en modern halidir aslýnda. Mülkiyet konusuna parelel olarak geliþmiþ bir model. Önce güçlü krallar ve klise vardý. Topraðý üstünde yaþayanlar ya kiliseye ya Krala çalýþýrlardý. Sonra ticaret geliþti, geçimlik deðil kazanca dayalý ekonomi oluþtu. Bu oluþan ekonomik durumda yeni bir yapý ve sýnýf ortaya çýktý "Burjuvazi".Toprak sahipleri "Aristokrasi" ile Kentsoylular "Burjuvazi" siyasal güç yarýþýna girdiler. Bu mücadeleden önce Anayasal Monarþi, sonra Demokrasi doðdu. Peki, tüm bu tarihsel sürecin neresinde halkýn geneli yer alýyor? Biz bize sunulanlarý seçeriz. Ýþte Demokrasi bu! Yani demokrasinin güçler in daðýlýmýnda en adilane olduðu ülkeler refah seviyesi yüksek olan ülkelerdir. Çünkü güç daðýlýmý dengelidir. Türkiye dahi bu sistemi henüz daha sindirememiþken nasýl olacak da yapay sýnýrlarla oluþmuþ, güçlü bir ulusal orta sýnýfý olmayan Suriye demokrasiye geçecek. Bence "Demokrasi" eski rejimleri yýkmak için kutsal bir tabu gibi sunuluyor. Eðer Beþar Esad Suudi Arabistan ve Birleþik Arap Emirlikleri gibi petrol zengini ve de bu zenginlikten halkýna sus payý veren biri olsaydý bugün bambaþka þeyler konuþuyor olurduk. Ýþin ilginç yaný, Katar, Kuveyt gibi demokrasi ile alakasý olmayan ülkeler Suriye'den demokrasiyi talep ediyorlar. Komik ve tuhaf! Eðer olgun þartlar oluþmamýþsa demokrasinin getireceði kaostan daha hayýrlý deðil midir otoriter sistem? SÝYASÝ ÞÝKE Doðuda zaman yavaþ akar! engel olundu. Burada provokatörlüðü bazý sýð düþünceli veya iþgüzar memur arkadaþlar bilerek veya gayri ihtiyari yangýna körükle gittiklerinin belki de farkýnda bile olmadýklarý görüntülerden de anlaþýldýðý gibi þeflerinin onlarý <ne yapýyorsunuz?> dercesine omuzlarýndan çekmesinden anlaþýlmaktadýr. Sonra benim bildiðim hatta burada yorumcularýnda ýsrarla vurguladýklarý "LÝG KU- PASI" hiçbir zaman son maç sonrasý verilmediði halde bu defa illa da kupa verilsin diye ýsrar edilmiþ? Hatta yangýna körükle gidercesine daha önce de uygulanan "bayrak dikmeye" hangi aklý evvel teþebbüs etmiþ veya ettirilmiþtir. Burada da bence "yavuz hýrsýz" düþüncesi yatmaktadýr. Bakýn ne yazýktýr ki GS'li yönetim elan halâ TFF baþkanýný ve FB.li seyircileri suçlamaya devam ettikleri spor kanallarý ve internetten izlenebilmektedir. Burada þu tarafýn adamý veya taraftarý yerine "aklýselim" ön planda olmalý. Bazýlarýnýn varlýklarýný sürdürebilmeleri için "gerginliklere ihtiyaçlarý vardýr. Misal isterseniz meselâ Yunanistan da iktidar "Türk düþmanlýðýndan" geçmektedir. Yoksa iktidara gelemezler gelseler bu defa da devam ettiremezler. Bu aynen þimdilerde de uygulanmaktadýr. Kendileri FB yi örnek alarak yapýlanacaklarý halde FB.yi yok etmeyi veya kendi seviyelerine getirmeye harcamaktadýrlar. Bu eforlarýný baþarý için yerine FB.yi tökezletmeye harcamaktadýrlar. Bütün bu gerginliklerin kimsenin iþine yaramayacaðýný anlamamaktadýrlar. Hasbelkader yönetime gelenler tansiyonu düþüreceklerine yani demeçlerinde < bu gibi müsabakalar üç neticelidir. Bu bir müsabakadýr, bu ihtimallerden biri de bizim baþýmýza gelebilir.> gibi demeçler yerine bir yönetici çýkýyor <Bu maç maazallah güneydoðu olaylarýndan beter olabilir.> derken bir diðeri <þayet rakip galip gelirse.> diye baþlayarak devam eden mahut demeci ve ardýndan da devre arasýnda rakip takýmýn soyunma odasýna inerek yine rakip takýmýn oyuncularýna saldýrmasý ve ancak dört-beþ kiþi tarafýndan zorla zapt edilmesi. Bu durum bu mevkie kadar gelen bir zatý muhterem tarafýndan yapýlýrsa gerisi <imam cemaat> meselesi gibidir. Yukarýda ki durum bu vaziyete bir günde gelmemiþ bütün bir sezon <kupa geldi-geliyor> iþlendi, iþlendi dendiðinde hemen aklýmýza gelen bir sayýn Bakanýn <biz Trabzon'un þampiyonluðunu ilmik, ilmik iþliyoruz> bu durum iþlerin bu duruma gelmesinin özetinden baþka bir þey deðildir. Bir diðeri de UEFA ya fax veya meyillerle FB nin<suçlu þike yapmýþtýr> mesajlar gönderilmiþtir. Peki þimdi aklý selime soruyorum "FB ye elinizden geleni yaptýnýz, takýmlarýný tarumar ettiniz, peki bu sezon da mý þike yapmýþtýr? Sizin durumunuz da ortada olduðuna göre acaba þimdiye kadar siz.!!!!> gerisini siz ilave edersiniz. Aklýnýz hep uyanýk kalsýn. Amin. Bence dünyada hala Anayasal monarþi dönemini dahi hazmedememiþ ülkeler mevcut. Siz bu ülkelere merdivenin basamaklarýný dahi atlatsanýz temelleri saðlam olmadýðý için sistemin hazmedilmesi olanaklý deðil. Kýsacasý her toplumda demokrasi ayný etkiyi yapmaz. Çünkü her vücudun bir baðýþýklýk sistemi vardýr. Bazen siz o aþýyý yapsanýz dahi vücut reddedebilir. Geçmiþte iþine gelmediðine "bu koministtir" deyip Batý bloku tarafýndan harcananlar oldu: Komünizmi bir sepici hastalýk gibi gösterip kendilerine karþý olanlara bu hastalýðý atfedip dünya kamuoyundan kendilerini akladýlar. Bugün de ayný oyunun bir baþka versiyonunu demokrasi üzerinden oynuyorlar. Hadi hep beraber düþünelim þimdi!!!! Sizce her þey göründüðü gibi mi? Her ulusun bir geni var. Bizim genlerimizde de "güçlü liderlik sistemi" var. Bu nedenle koalisyonlar, zayýf iktidarlar dönemi en dip dönemlerimiz olmuyor mu? Zaten þuanda da bir baþkanlýk "baþbakanlýk sistemi" sitemi yok mu? Eksik olan sistemin kurgulanmasý, çerçevesinin belirlenmesi. Bence kendimize özgü uygun bir baþkanlýk sistemi modeli yaratýlabilir ÝNSANIN GELEBÝLECEÐÝ ÝKÝ ZIT UÇ NOKTA: Japon Doktor Miyazaki Van depreminde Japonya'dan hiç bir ýrk, dil, din, siyasi, kültürel bað düþüncesi olmadan gelip yardým elini uzatmýþtý. Sonra bu uðurda hayatýný kaybetti. Neden Miyazaki o kadar yolu insanlýktan baþka hiç bir ortak noktasý olmadýðý halde gelip yardým etti? Sizce düþünmek için iyi bir neden deðil mi? Neden Miyasaki? Ama "O" cevap veremez. Çünkü hayatýný bu uðurda kaybetti. Bir baþkalarý da ayný depremde mezar hýrsýzlýðýna soyunup yýkýntýlar arasýndan ganimet arýyorlardý. Þimdi söyler misiniz bana, bu iki eylemi yapanlarýn ortak yaný ne?"ýnsan olmalarý" Çýkýp birileri, kendini yazar sýfatýyla cilalamýþ aydýn geçinenler mezar hýrsýzlýðýný anlamak için (týpký terörde þiddeti anlamak gibi) çeþitli argümanlar sunabilirler. Bu her durumdan vazife çýkarma hastalýðý gibi bir þeydir Zavallý Ahmet Hakan! 19 Mayýs stat törenleriyle bir partinin Ýl kongresini birbiriyle kýyaslayacak kadar bilinçsiz ve de mantýksýz. Partilerin kongreleri kapalý salonlarda yapýlýrdý. AK Parti bir deðiþiklik yapýp, cesaret edip kiþilik statta yaptý. Ne alakasý var o soðuk 19 Mayýs törenlerinin Arenadaki kongre ile? Ne o hoþuna gitmedi mi kiþilik coþkulu kalabalýðýn tek yürek olmasý? CHP kongrelerindeki kavgalardan daha güzel deðil mi oluþan manzara? Býrakýn sürekli hesap kitap yapmayý: Tayyip ne zaman ölecek, ne zaman AK Parti parçalanacak, ne zaman iktidar yorgunluðuyla bitecek... Hala halkýn bu ilgisine hayret edip duracaðýnýza biraz da anlamaya çalýþýn, sorgulayýn.10 yýldýr sorgulamadýðýnýz gibi bugün de ayný kafada ayný önyargýlarla bakmaktan býkmadýnýz mý? Türkiye'nin birliðe ihtiyacý olduðu bir dönemde Arena'daki insan çeþitliliði size olmasa da halkýn büyük çoðunluðuna umut verdi. Ahmet Hakan, Halktan uzaklaþtýkça, köþene çekildikçe anlamsýzlaþýyorsun bilesin! Saðlýcakla Kalýn.

7 HAZİRAN 2012 Karataş yeniden ilçe başkanı Has Parti Sultanbeyli İlçe Teşkilatı, 1. Olağan Kongresini Sultanbeyli Kapalı Spor Salonunda yaptı. İlçe Başkanlığı için iki liste yarıştı. Kongreyi mevcut ilçe başkanı Dr. Oktay Karataş ın listesi 128 oyla kazandı. Diğer aday Mehmet Akkuş un listesi ise 13 oy aldı. Kongreye 2B, Kentsel Dönüşüm, Vergi Dairesinin Sultanbeyli den gitmesi damga vurdu. Kongreye geleceği önceden duyurulan Has Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş un katılmadığı kongrede, İl Başkanı Mehmet Bekaroğlu konuşmasında, Ak Parti Hükümetine ve Başbakan Erdoğan a yüklendi. Divan Başkanlığının seçimi ile başlayan kongre Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Kongreye Has Parti il ve ilçe yöneticileri nin yanı sıra Sultanbeyli mahalle muhtarları ve dernek ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri de katıldı. Kongrenin açılış konuşmasını Sultanbeyli Has Parti İlçe Başkanı Dr. Oktay Karataş yaptı. Konuşmasının büyük bölümünü Sultanbeyli nin yerel gündemine ayıran Karataş, ağırlıklı olarak 2B, Kentsel Dönüşüm ve Sultanbeyli den giden Vergi Dairesi üzerinden AK Parti ye ve Sultanbeyli Belediyesi ne yüklendi. Bekaroğlu, Başbakana ve Hükümete yüklendi Bekaroğlu, kongrede yaptığı konuşmada Hükümeti, Kürt meselesi, memur maaş zamları ve ekonomi uygulamaları konusunda eleştirdi. Başbakan Erdoğan ı da gazetecilerle yaşadığı polemik ve tasma meselesi yüzünden eleştiren Bekaroğlu, son olarak Yeni Şafak gazetesindeki yazısı dolayısıyla işinden atılan Ali Akel üzerinden başbakana yüklendi. Tasmanın hayvanlara takıldığını belirten Bekaroğlu, bu yakıştırma yanlıştır, başbakan çok fazla mağrurlanmakta ve her şeyi ben bilir ben yaparım, benim dediğim doğru gayrısı yanlıştır havasında olduğunu belirtti. Bekaroğlu o zaman size sormazlar mı İncirlik te, Kürecik te Nato da, Medeniyetler ittifakında, Irak ın bombalanmasında sizin tasmanız kimin elindeydi diye, şeklinde konuştu. Bekaroğlu, Şimşek, Derviş ten sonra uluslararası sermayenin tahsildarı Maliye Bakmanı Mehmet Şimşek i de eleştiren Bekaroğlu, Şimşek in Kemal Dervişten sonra Türkiye ye uluslararası sermaye tarafından Türkiye ye tahsildar olarak gönderildiğini belirtti. Ak Parti ve sermayenin insana bakışını da değerlendiren Bekaroğlu, bunlar insanları ucuz işgücü ve müşteri olarak görüyorlar, dedi. Bekaroğlu; salonun zayıflığı bizim kusurumuz Kongreye izleyici olarak vatandaşın rağbetinin zayıf olması konusuna da değinen Bekaroğlu, bu konudaki tüm eksikliğin il yönetimi olarak kendilerinde olduğunu belirterek, biz il ve ilçe olarak yeterince çalışamadık, dedi, Zamanlama olarak da kongrenin Pazar günü sınavların ve derneklerin pikniklerinin olduğu bir zamana denk geldiğini belirten Bekaroğlu, bu konuda bir eksiklik varsa ben onu üzerime alıyorum, teşkilat mensuplarımız tüm gayretleriyle çalışsın ve birebir herkese Türkiye nin gerçeklerini aktarsın, dedi. Karataş; İktidarı menfaatleri doğrultusunda kullanıyorlar Has Parti Sultanbeyli ilçe başkanı Dr. Oktay Karataş konuşmasında Has Parti Sultanbeyli teşkilatı olarak hedefimiz önümüzdeki ilk yerel seçimde idareye gelmektir. İlçemizin problemlerini biliyor ve çözüm önerilerimizi her fırsatta dile getiriyoruz. Bu vesileyle de birkaç temel meseleye değinip sözü sahiplerine teslim edeceğim. Mesela kangren haline gelen imar meselesi. Bu kör düğüm bir an önce çözülüp daha güvenli, sağlam ve estetik yapılarla ilçemiz modern ve yaşanılır bir hale dönüştürmelidir. Bu geçiş halkı kandırmadan mağduriyet yaşatmadan halkın sesi dikkate alınarak yapılmalıdır. Ama maalesef 1989 dan beri yani Sultanbeyli belediye olduğundan beri ülkeyi ve Sultanbeyli yi yönetenler bu meseleye hiçbir zaman sağlıklı bir çözüm getirmediler. Aksine bu belirsiz durumu yıllarca, usulsüzce ve haksızca kendi menfaatleri doğrultusunda kullandılar. Şimdiye kadar belediyeyi işgal eden kadrolar, bu başıbozuk mesele konusunda halkı hep yanlış ya da eksik bilgilendirdiler tabir-i caizse kandırıp oyaladılar hatta en çok da kendileri nemalandılar. Şimdi buradan soruyorum Ey iktidar sahipleri siz şimdiye kadar bu 2b kapsamdaki arsaların tapusuz olduğunu biliyor muydunuz? Neden bu çarpık yapılaşmaya müsaade ettiniz hatta bu arsaları bizzat sizler bu halka sattınız emlakçilik yaptınız. 2B arazilerini ve hisseli tapulu yerleri ve bir güzel parselleyip sattınız, satılmasına müsaade ettiniz. Ama halka astla tapu vermediniz. Bu konuda hiçbir düzenleme yapmadınız. Şimdi hangi yüzle bu problemi çözmeye soyundunuz. Şimdiki iktidara soruyorsunuz. On sene neyi beklediniz. Siz iş başına geldiğinizden beri bu usulsüz parselleme hep devam etti. Neden önce dur demediniz. Hatta tapu vereceğiz diye arada bir halkı silkeleyip cebini boşaltınız. Şimdi kalkmış aldığınız paraları geri vereceğiz diyorsunuz. İşin burası da ayrı bir ucube: Yıllar önce para toplayacaksınız sonra bu gün yanlışlık yapıldı diyeceksiniz. Ama aldığınız paraların vade farkını yok sayacaksınız. Öte yandan arsalarını metre kare fiyatlarına fahiş rakamlar belirleyecek, zaten parasını ödeyip aldığı Sultanbeyli insanına tekrar satacaksınız. Bu halkı iyice mağdur edeceksiniz. Sonradan kalkıp iktidarımıza mal olsa da bu işi çözeceğiz tribünlere oynayacaksınız. Yemezler artık Bu mesele sizin iktidarınıza mal olacak doğru, dolayısı ile giderayak daha ne koparırız düşüncesindesiniz. Bu halk sizi bir daha seçmeyecek. Bunu biliyorsunuz. Ne kadar kulaklarınız tıkasanız da halkın sesini size de duyuyor ve panik yapıyorsunuz. Anlaşılan ülkede satılacak başka bir şey kalmadı. Şimdi güncellediğiniz zamlarla cezalarla bir bu tapu verme vaadiyle alacağınız yeni paralarla kan kaybeden ekonominizi halktan emdiğiniz bu kanla besleme çırpınışları içerisindesiniz. Mevcut iktidar bu ilçeye değer vermiyor Arasıra başımızı okşayıp oyları toplamaktan başka bir planları da yok anlaşılan. Zira son icraatları artık bunu kati süret le ispat ediyor. Mesela son gelen seçimlerde Sultanbeyli den bir tane dahi milletvekili adayı göstermediniz. Daha geçen hafta il kongresi yaptılar. İl yönetimine bile bir Sultanbeyli liyi layık görmediler. Mesela gündemimizde olan 2B meselesinde TMBB komisyonlarında rayiç bedellerden yüzde 50 tahsilat kararlaştırılmışken, iktidar milletvekillerinin son Dakka gölüyle bu oranı yüzde 70 e çıkarttılar. İlçemizdeki kamu kurum ve kuruluşları bir bir burayı terk ediyor. Maalesef yerel yöneticilerin bu haksız uygulamalara adeta gıkı çıkmamaktadır. Nasıl çıksın ki; torpille, korkutmayla ve şantajla gelen, getirenin sözünden çıkmaz elbette. Geçen dönem; bizi seçmezseniz evlerinizi başınıza yıkarız korkusu yaymadılar mı? Bir gecede bütün oyları tehditle kendilerine çekiştirmediler mı? Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu örnekler çoktur. Fakat şimdi zaman az ve kıymetlidir. Gerisini siz zaten biliyorsunuz. Sultanbeyli liler işgalci değildir! Sultanbeyli halkı bu yerlere canını dişine takarak, dişinden tırnağından artırarak, bedel ödeyerek sahip olmuştur. Yanlışı bu insanlar değil başa gelen yönetimler bu işe müsaade ederek yada satılan yerlere doğru düzgün tapu vermeyerek yapmıştır. Biz şimdi diyoruz ki bu iş böyle olmaz, buna müsaade etmeyeceğiz. İktidara gelene kadar, bu işin takipçisi olacak yönetime gelince de halkı mağdur etmeden, kutsal mülkiyet hakkına ve emeğine saygı gösterip ona göre çözüm bulacağız. Bu bağlamda tapuları fahiş fiyatlara değil sembolik rakamlarla hak sahiplerine vereceğiz. Siz halkı mağdur edeceksiniz Nitekim şimdiye kadar bol bol çözdünüz şey, zaten zengin olan, etrafını yalayıp yuttuğu halde doymak bilmeyen bir iştahla çevresine saldıran para babalarının ayağındaki iplerdir. Siz ordan çözdüğünüz ipleri her fırsatta fakir fukaranın gırtlağına düğümlediniz. Şimdiye kadar yaptığınız budur. Bu noktada şimdiki yerel yöneticilere, başta belediye başkanımız değerli dostum Hüseyin Beye ve ekibine bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gerçekten halktan yanaysanız çıkın gelin bu haksız uygulamanın bir parçası olmayın. Hepinize kapımız açık Karataş, konuşmasının son kısmında Halkın sesine sizde artık kulak verin gelin has partinin güzide kadrolarına destek olun, halkın yararına kararları beraber verelim. Bu işi geçmişinde en ufak bir leke bulundurmayan pırıl pırıl geleceğe umut vadeden genç ve kabiliyetli Has Parti kadroları en yakın yerel seçimde iş başına gelerek çözecektir. Bu mesele sıcak ve ciddi sıkıntıları barındırdığı için üzerinde fazla durduk. Ama tabi daha birçok alanda eğitimden sağlığa istihdamdan üretime çevre düzenlemesinden sağlıklı sosyal alanların oluşturulmasına; Sultanbeyli yi örnek bir ilçe konumuna taşıyacak icraatların artık vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerekmektedir. Biz halkın Sesi partisi Sultanbeyli teşkilatı olarak bu eksende hareket edecek ve çalışmalar yürüteceğiz. Çıktığımız bu engelleri ama kutsal yolda ilk dönüm noktamız olan bu kongremizin hayırlar getirmesini yüce rabbimden diliyorum, dedi. İpi Karataş göğüsledi Divanın yetkiyi seçim kuruluna vermesinin ardından başlayan seçimde 143 delege oy kullandı. İlçe seçim kurulunun açıkladığı sayım sonuçlarına göre 143 oy un 2 si boş çıktı. 2 oy geçersiz sayılırken Dr. Oktay Karataş ın listesi 128, diğer aday Mehmet Akkuş un listesi ise 13 oy aldı. Tarih ve İnsan DİLOVASINDA ERBAKAN VARDI (I) Metin HASIRCI umartesi günü saat 10.30'da yola koyulduk izni ilahi ile Beylerbey'inden. Hedefimiz Milli görüş lideri merhum Erbakan Hocamızın, muhterem evladı Dr. Muhammed Ali Fatih Erbakan Beyefendinin, Refah Partisi kurucu genel başkanı Ahmet Tekdal, Fehim Adak, 1969'un yedi Milli görüşçü milletvekili adaylarından Muhterem Adalet eski bakanı İsmail Müftüoğlu,yine Muhtereme Elif Erbakan hanımefendi kardeşimizin davetli oldukları toplantıya, Nizam Ajans Editörümüz Muhterem Alaaddin Akyel, Mehmet Başar Vezir sayın bakanımız Müftüoğlu'nun riyasetinde,sanayi davamızın pek önemli alanı olan İstanbul ile Kocaeli arasındaki pek geniş alan da faaliyet halinde bulunan sanayi tesislerinin ve çalışanlarının meskun oldukları mahalle ulaşmak üzere yola koyulduk. Tam saat on iki de, yukarıda adları geçen kardeşlerimizin Fehim Beyefendi hariç olmak üzere, tecrübeli sendikacı ve Kocaeli il eski başkanlarından kadim dost um Mehmet Aras bey kardeşimizde her zamanki mütebessim ve ümit dolu kardeşimizde vardı. İlçenin bin kişi kapasiteli ve alternatifi olmayan düğün salonunda, iğne atılsa yere düşmeye cek bir kalabalık toplanmıştı. Ülkenin sanayi işçilerinin çok büyük çoğunluğunun siyasal ümidi olan Milli Görüş'ün vefakar insanları,1969'dan bu yana sanayimizin terakkisine dair söylenmesi ve gerçekleştirilmesi gereken ne varsa bunları,söylemiş,alalım diyenlere karşı yapalım diyen 20.asrın İslam anlayışının siyasi mücadele müceddidi olan Merhum, Cennetmekan Erbakan Hocamızın evladına gözleri mizi yaşartan coşkuda sevgi ve muhabbetlerini gösterip,bağırlarına basmaları ve de Fatih Bey 'in yaptığı konuşmada,gösterilen alakaya layık olduğunu,merhum babam ve liderim dedikleri zatın ayak izlerine basmakta olduğunu herkes büyük bir memnuniyet içinde müşahade etti. SİNEVİZYONDA DİKKAT ÇEKİCİ CÜMLELER Bunlardan en dikkatimi çekeni; "Milletin refahının vakti gelmişti" Milli görüş seyir yolculuğu nu hatırlattı. Bir köy'ün fakirliğinin Hocamızı ağlatanı ile başka bir köyün, her evinin bir atöl ye olduğunu ve asgari her eve günde elli lira gelir girdiğini öğrendiğindeki sevincini aklıma getirdi. Başka bir tespit:" Tek başına bir ordu, başlı başına bir kurtarıcı siyasetin mimarı" Bütün partilerin yok iken bir birinden farkı, milletin önüne bir şey koyamazlarken taklitçilikten, bundan istifade ederek, mason Demirel:" Var mı bunu düzeltecek bir babayiğit var mı" derken, Hocamızın meclis salonunda konuşurken kocaman bir sesle " Var Tabii"diye kükremesi, "Şu İstikbal inkılabatı içerisinde en yüksek gür seda islamın sadası olacaktır!"diyen Hz. Bediüzzaman'ın tebşirine, iştirak eden ve ümitlerin daha da ziyadeleşmesine yol açan,inananı kendine güvenme moduna taşıyan,vakarı ortaya koyması hafızamda bulduğum oldu. Kıbrıs harakatı nın gerçek fatihi olduğunu tevazu içinde iddia etmeyen tutumunu hatırlatan slogan da ordumuzun zaferinin siyasi destekçisi olduğunu dile getirmeyip, milletin anlayışına bırakma olgunluğu ve de sinevizyonun son sloganı:"hocam kervan yürüyor" idi. AHMET TEKDAL VE İSMAİL MÜFTÜOĞLU Refah Partisi kurucu genel başkanı Ahmet Tekdal Bey'in mikrofona gelmesi öncesinde, Fe him Adak Bey'in mazeretini bildiren mesajı okundu ve alkışlarla karşılandı. Sözlerine neden buradayız? Sorusuyla başlayan kurucu genel başkan sebebi izah ederken son derece kimseyi kırmamağa ancak,şahsi anlayışını da,ortaya koyması ve konuşmasının son cümleleri olan: "Fatih Bey kardeşim sanki yetim kaldın! Siz, yetim değilsiniz bilesiniz ki, Milli görüşçüler elbette Hocamızın emaneti olan sizlere sahip çıkacaktır. O'nun yolunda yürüdüğünüzde de yanınızda olacaktır ve olacağız" sözleri salonda kederli fakat müthiş bir alkış salvosu,sanki Sayın Tekdal 'ı bu ifadesindeki netliğinden dolayı azimkarlığından tebrikata tabi tutuyordu. Adalet eski bakanımız libası beyzayı labis(beyaz elbise giymiş)olarak son derece şık ve nurani simasıyla hem ahenk bir eda ve sada ilehazirunu selamlayıp, Erbakan Hocamızla 1969 müstakil aday harekatında başlayan birlikteliklerinin anılarından bahisle, Necip Fazıl merhumun Sakarya şiirinden okuduğu mısralarla merhumu yad ettikten sonra,yorulduk,çile çektik,hizmet e muvaffak olduk. Dedikten sonra; "Emanet ehline verilir" ayetine dikkat çekerek emroluna riayeti hatırlattı. Bir kimseye, daha ehil olan varken,emaneti vermeyi gerçekleştiren yanlıştadır. Demek suretiyle verdiği mesajın üzerinde durmak gerekir. Saadet Partisi, Milli görüşün parti karargahıdır. Yani,hiç kimse Saadet Partisini bırakıp,başka bir parti kurma yoluna gidecek de ğildir. Birilerinin, Fatih Bey, SP'den ayrılıp parti kuracak şeklindeki beyanları asla doğru ol mayıp hilafı hakikattır. Bühtandır. Milli görüş beş yıldızlı bayrağı Çankaya'nın tepesine dikecek olana emanettir. Emanetin önüne konacak engeller aşılacaktır, Kula kul olmama kararımız vardır. "Allah'a söz verdik kalu belada/ Bu yolda verilmiş ikrarımız var/ Bir günlük ömür için fani dünya da/ Kula kul olmamağa kararımız var/" Diye noktaladığında,hazirun ellerini patlatırcasına alkışlıyordu.

8 Ýsmek Sergisi törenle açýldý Ýsmek Sultanbeyli þubesinin 2012 yaz dönemi sergisi ismek binasýnda düzenlenen törenle açýldý. Açýlýþta kurdelayý Sultanbeyli ilçe milli eðitim müdürü Vefa Vedat Budak, davetlilerle birlikte kesti. Her yýl ge le nek sel ola rak ya pý lan ser gi - de, kur si yer le rin yýl bo yun ca gör dük le ri eði tim son ra sý oluþ tur duk la rý el eme ði göz nu ru eser ler Ýs - mek Sul tan bey li bi na sýn da ser gi len me ye baþ lan dý. Ýl çe mil li eði tim mü dü rü Ve fa Ve - dat Bu dak ve da vet li le rin ka - tý lý mýy la ya pý lan açý lýþ tö re ni - ne çok sa yý da kur si yer ya ký ný da ka týl dý. Kur sun tez hip öð ret men le rin - den Hül ya Dön mez, ser gi le nen tez hip eser le ri ile il gi li ola rak yap tý ðý açýk la ma da, as lýn da Tez hip ve di ðer branþ lar da öð - ren ci le ri mi zin oluþ tur du ðu eser le rin ta ma mý ný yer dar lý ðý se be biy le ser gi le ye mi yo ruz. As - lýn da yýl içe ri sin de üret tik le ri eser sa yý sý daha faz la ama iç le - rin den bi rer iki þer seç mek zo - run da kal dýk. Ay rý ca Ey üp'te Fesh ane'de de ge niþ bir ser gi - miz var. Tüm sa nat se ver le ri haf ta so nu na ka dar Sul tan bey - li'de ki ser gi mi ze ve son ra sýn da da Fesh ane'de ki ser gi ye bek li - yo ruz, de di. Ser gi nin açý lý þý nýn ar dýn dan da vet li le re, kur si yer ler ta ra - fýn dan ha zýr la nan yi ye cek ve içe cek ler ik ram edil di. Ser gi Sul tan bey li Çar þam ba pa za rý so ka ðýn da ki Ýs mek bi na sýn da 10 Ha zi ran Pa zar gü nü ne ka - dar ge zi le bi le cek.

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası açıklama yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası açıklama yaptı Haziran 25, 2017-8:26:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde kıldıktan sonra gazetecilere

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi Farkındalık Yaratacak

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

Mer ha ba sevgili ço cuk lar!

Mer ha ba sevgili ço cuk lar! DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Yayýnlarý: 684 Çocuk Kitaplarý: 176 Dualarýmý Öðreniyorum Yazan Rabia Gülcan Resimleyen Daðýstan Çetinkaya Yayýn Yönetmeni Mehmet Erdoðan Görsel Yönetmen

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Muğla OBM de Yeni Atamalar

Muğla OBM de Yeni Atamalar Muğla OBM de Yeni Atamalar Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde boş İşletme Müdür Yardımcıları kadrolarına atamalar yapıldı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğündeki atamlar Orman Genel Müdürlüğünce münhal bulunan İşletme

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi CHP ile, üniversitelerde okuyan gençlerin temsilcileri bir araya geldi, 15 sorun belirledi ve bu sorunların nasıl çözüleceği konusunda görüş birliğine vardı. Tarih : 04.12.2014

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

Hakkari de petrol bulduk, çýkaramýyoruz

Hakkari de petrol bulduk, çýkaramýyoruz HIZLI TREN PROJESÝ TAMAMLANACAK MEKKE-MEDÝNE ARASI 2014 TE 2.5 SAAT OLUYOR HABERÝ SAY FA 12 DE ÝBRAHÝM ABDURRAHMAN: ÝSLÂM HAYATIMI DEÐÝÞTÝRDÝ YAZISI SAY FA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ELÝF EKÝMÝZ

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

İlyas Güven EROĞLU «Bizim köklerimizi CHP den kazımaya ne onun gücü yeter ne ömrü yeter!» Kılıçdaroğlu nun özde CHP lileri!

İlyas Güven EROĞLU «Bizim köklerimizi CHP den kazımaya ne onun gücü yeter ne ömrü yeter!» Kılıçdaroğlu nun özde CHP lileri! İlyas Güven EROĞLU «Bizim köklerimizi CHP den kazımaya ne onun gücü yeter ne ömrü yeter!» Kılıçdaroğlu nun özde CHP lileri! CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen in kurşunlanmasının

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

HASAN KABLI GÖREVE BAŞLADI, PERSONEL İSTİFA DİLEKÇESİ VERDİ

HASAN KABLI GÖREVE BAŞLADI, PERSONEL İSTİFA DİLEKÇESİ VERDİ HASAN KABLI GÖREVE BAŞLADI, PERSONEL İSTİFA DİLEKÇESİ VERDİ 9 Şubat Pazar günü gerçekleştirilen seçimler ile Bodrum Şöförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanı seçilen Hasan Kablı, Aytekin Çanakcı dan

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr GR ÇK TN H BR V RiR B K L N Z... IL: 43 S I: 15.233 S NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 TMMUZ 2012 PZRTS/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr skerin her dediði doðru ise BU ÇLÞKLR N? DÜ ÞN U Ç ÐI

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM Öğrencinin adı- soyadı: ERDEM EGE MARAŞLI Proje Danışmanı: MÜGE SİREK Bahçeşehir - İSTANBUL Kentsel Dönüşüm Son günlerde haberlerde gazetelerde çok fazla rastladığımız

Detaylı

Çocuklarýn saðlýðý rantiyeye kurban

Çocuklarýn saðlýðý rantiyeye kurban HER KESÝMDEN TEPKÝ VAR Müslüman fiþlemesine tepkiler büyük ual man ya Ý çiþ le ri Ba ka ný Hans- Pe ter Fri ed rich in, baþ ta genç ler ol mak ü ze re dav ra nýþ la rýn da de ði þik lik göz le nen Müs

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı