BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108"

Transkript

1 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

2 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti. Tel: (Pbx) Fax: MART 2009

3 ÖNSÖZ Belediyemiz tarafýndan, her üç ayda bir olmak üzere düzenlediðimiz, ilçe istiþare kurulu toplantýmýzýn 38 sini yapmýþ bulunuyoruz. Bilindiði gibi oldukça geniþ bir katýlýmcý gurubunun davet edildiði bu toplantýlarýmýz, herkesin, görüþlerini serbestçe açýkladýðý özgür bir platform oluþturuyor. Bizim, baðcýlar belediyesi olarak, yýllardan beri uyguladýðýmýz bu istiþare toplantýsý, yeni Belediyeler yasasýnda da, 'KENT KONSEYÝ' adýyla yer almýþ bulunmaktadýr. Bu uygulamamýzýn yasada yer almasýndan da kývanç duyuyoruz. Þeffaf ve katýlýmcý yönetimin örneðini sunan bu gibi uygulamalarýn idaremizin her kademesinde dikkate alýnmasý ve yönetenlerle yönetilenlerin (kendilerine hizmet verilen vatandaþýn) problemlerin çözümünde görüþ birliðine varmalarý çok olumlu sonuçlar doðuracaktýr. Buna inanýyor ve uygulamanýn yaygýnlaþtýrýlmasýný diliyoruz. Ýstiþare kurul toplantýlarýmýzda Yaþadýðýmýz kentin sorunlarýný halkýmýzla istiþare etmeye ve müþterek çözüm önerilerini tartýþýp hayata geçirmeye devam edeceðiz. Ýstiþare kurul toplantýmýzda beyan edilen görüþler ve çözüm önerleri bu kitapcýkta toplanarak herkesin istifadesine sunuldu. Bu toplantýnýn düzenlenmesinde emeði geçen herkese ve tüm katýlýmcýlara teþekkür ediyorum. Herkese mutluluklar diliyor, saygýlarýmý sunuyorum. Lokman Çaðýrýcý Belediye Baþkaný

4

5

6 Kerim AYTEKÝN Divan Baþkaný Açýþ konuþmasý ile baþlayacaðýz. Her zaman olduðu gibi protokole dahil zevata söz vereceðiz. Gündem ile ilgili her zaman uzman konuþmacýmýz oluyordu, bu defa belediye baþkanýmýz hizmetleri anlatacak. Daha sonra þahýslarý adýna gündem ile ilgili söz isteyenleri, katýlýmcý ve misafirleri önce bir tespit edip sonra zaman ayarlayarak onlara söz vereceðiz. Daha sonra siyasi parti temsilcilerimiz, sivil toplum kurulu temsilcilerimiz konuþacaklar sonunda da bir deðerlendirme olacaktýr. En sonunda da yemek ikramýmýz olacak üst salonda. Bunu baþtan özellikle belirtiyoruz, ikramýmýzý almadan salondan ayrýlmamanýzý rica ediyoruz. Açýþ konuþmasýný yapmak üzere Belediye Baþkanýmýz olan Sayýn Lokman Çaðýrýcý'yý davet ediyoruz. Buyurun efendim.

7 Lokman ÇAÐIRICI Belediye Baþkaný Sayýn Divan, Sayýn Kaymakamýmýz, Buraya Davet Edilen Tüm Katýlýmcýlar, birbirinden güzide insanlarýmýz ve gerek Baðcýlar ýmýzýn sivil toplum kuruluþlarý nezdinde olsun, gerekse birçok kurumlarýn temsilcileri olsun, ilçe baþkanlarýmýz burada, muhtarlarýmýz burada hepsini teker teker saydýðýmýzda Baðcýlarda güzel bir topluluk ancak bu kadar olur diye düþünüyorum. Hepinizi önce saygý ile selamlýyorum ve hoþ geldiniz diyorum. Yapmýþ olduðumuz 38. Ýstiþare Toplantýsý, Baðcýlar ýmýzda geleneksel hale gelen güzel bir demokrasi örneði. Öncelikle þunu söylemek istiyorum Kent Konseyi ile tamamen ayrý bir çalýþma idi. Biliyorsunuz bizim bu çalýþmamýz daha sonra kanunlarda Kent Konseyi diye Türkiye genelinde uygulanan model haline gelmiþti. Fakat kent konseyinde bir sýnýrlama söz konusuydu. Ýþte muhtarlardan belli bir sayýda veya sivil toplum kuruluþlarýndan belli bir sayýda katýlýyordu. Biz istiþare

8 sonucunda, istiþare toplantýlarýmýzýn yine ayný formatta devam etmesi gerektiðini, ayrýca kent konseyinin de kendi formatýnda devam etmesi gerektiðini kararlaþtýrdýk. Kent Konseyi 6 ayda bir, istiþare toplantýmýz da 3 ayda bir aralýksýz olarak devam ediyor. Onun için bu konuya da bir açýklýk getirmek istedim. Demokratik ülkelerde demokrasinin temel taþlarý olarak zikredilen, sivil toplum kuruluþlarýndan, muhtarlýklar ve belediyelere kadar birçok kuruluþlar, o beldenin, ilçenin ve ilin imarý için birçok çalýþmalar yaparken kendilerine has metotlar ve modeller seçerler. Baðcýlar Belediyesi olarak bunlarýn en güzellerinden biri istiþareler ve danýþma meclisleridir. Baðcýlarýmýzý bu güne getirdiðimiz noktada neler yapýldý, Baðcýlar da neler eksik kaldý veya daha farklý neler yapýlabilir? Þu da þöyle yapýlsa daha güzel olurdu diyebileceðimiz bir þeyler varsa onlarý da bugün gündemde konuþalým istedik. Ýnþallah birazdan sizlere sunumu arz edeceðim. Baðcýlar ýn kurulduðu günden bugüne kadar neler deðiþti? Ana hatlarý ile geldiðimiz noktada ne tür çalýþýmlar yapýldý? Ben daha sonraki konuþmamda bunlarý deðerlendireceðim. Þimdilik bununla yetineyim, ben katýlýmýnýzdan dolayý hepinize hoþ geldiniz diyorum ve saygýlar sunuyorum. Kerim Aytekin Divan Baþkaný Teþekkür ediyoruz. Þimdi Feyzullah Kýyýklýk Bey geldi. Programýmýza katýlacak, Sayýn Kaymakamýmýzý dinleyelim. Buyurun efendim Ýstiþare Kurulu Toplantýý

9 Veysel YURDAKUL Baðcýlar Kaymakamý Sayýn Divan Baþkanýmýz, Sayýn Belediye Baþkanýmýz, Deðerli Konuklar, Baðcýlar istiþare toplantýsýnda bulunmaktan, bu toplantýyý izlerken mutlu olduðumu söyleyerek sözlerime baþlamak istiyorum. Yerelleþmenin ve çaðdaþ belediyeciliðin, yerel demokrasinin geliþmesinde yerel yönetimlerin, yerel yönetimlerin karar alma organlarýnýn, karar alma süreçlerinde bulunmasý, demokrasimizin geliþmesi açýsýndan gerçekten büyük bir potansiyele ve büyük öneme haiz. Bu bakýmdan Baðcýlar da gerek belediyemizin, gerekse belediyemizin idare kuruluþlarý ile iþ birliði yaparak ürettiði projelerinin bugün burada tartýþýlmasýna sizlerin deðerli katkýlarýn saðlanmasýnda bende katký saðlamaya çalýþacaðým. Hakikaten yönetiþim dediðimiz olay dünyada yükselen bir trendi olan deðer, bu bakýmdan Baðcýlarda bunu görmek, bu yönetiþim kavramýnýn kurum ve kurallarýnýn iþlediðini görmek doðrusu beni de Ýlçe

10 Kaymakamý olarak mutlu ediyor. Bu iþbirliðinin hem yatay hem de dikey düzeyde artýrýlarak devam etmesi lazým, hakikaten Baðcýlar'da bu sinerji yakalanmýþ durumdadýr. Ama bu yeter mi? yetmez. Vatandaþýmýzýn daha iyi hizmetlere daha iyi hayat þartlarýna ulaþmasý için bu iþbirliðinin artýrýlarak sürdürülmesi gerekiyor. Bu baðlamda salonda bulunan herkesin olumlu düþüncelerini, katkýlarýný, eleþtirilerini ortaya koymasý gerekiyor ki, bundan daha büyük sinerjiler olsun. Baðcýlar layýk olduðu ve özlenen yere bir an önce gelsin. Bugün salona girerken müjdeli bir haber aldým. Göreve baþladýðým günlerde koordinatörlüðünü yaptýðýmýz bir yönetiþim, karar alma süreçlerinde sivil toplum kuruluþlarýnda yer alma ile ilgili bir projemiz vardý. Arkadaþýmýz bunu Avrupa Birliði Komisyonundan tarafýndan kabul edildiðini söyledi. Bu bakýmdan Baðcýlar da yapýlan bugün itibari ile Avrupa Komisyonu tarafýndan da artýk takdir edilmiþ ve onaylanmýþ durumda inþallah yeni projelere yeni açýlýmlara bu benzeri toplantýlar vesile olur. Ben bu toplantýnýn baþarýlý geçmesini diliyorum. Herkesin katkýlarýný objektif bir þekilde gerçekten bir sinerji oluþturacak þekilde ortaya koymasýný diliyorum. Bu güzel istiþare toplantýlarýný baþlatan kurucu belediye baþkanýmýza, mevcut belediye baþkanýmýza belediye meclis üyelerine salonda bulunan siyasi partilerimizin de deðerli baþkanlarýna ve meclis üyelerine vatandaþlarýmýza ve burada bulunan herkese teþekkür ediyorum. Herkese sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum. Kerim Aytekin Divan Baþkaný Sayýn Kaymakamýmýza teþekkür ediyoruz. Toplantýya mazeretleri sebebi ile katýlamayanlar var. Telgraf ile katýlýyorlar ve ben isimlerini arz etmek istiyorum. Devlet Bakaný Sayýn Nazým Ekren, Ak Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý, Manisa Milletvekili Sayýn Hüseyin Tanrýverdi, Ýstanbul Milletvekili Sayýn Ýbrahim Yiðit, Ýstanbul Milletvekili, Sayýn Halide Ýncekara, Ýstanbul milletvekili, Güldal Aksüt, AK Parti Ýl Baþkaný, Sayýn Aziz Babuþcu, Büyükþehir Belediye Baþkanýmýz, Sayýn Kadir Topbaþ, Ýstiþare Kurulu Toplantýý

11 Ýstanbul Milletvekilimiz, Sayýn Ünal Kaçýr telgrafla katýlýyorlar ve kendilerine teþekkür ediyoruz. Sað olsunlar. Kurucu Belediye Baþkanýmýz Sayýn Feyzullah Kýyýklýk, buyurun efendim. 38. Ýstiþare Kurulu Toplantýsý 11

12 Feyzullah KIYIKLIK Ýstanbul Milletvekili Sayýn Divan, Protokoldeki Sayýn Arkadaþlarýmýz, Saygýdeðer Baðcýlar Halký Allah'ýn selamý, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hepinize iyi akþamlar diliyorum. Deðerli arkadaþlar, Baðcýlar hakikaten birçok güzelliðin adresi oldu. Güzel idare edildi. Çok güzel þeyler yapýldý. En önemli olan da Baðcýlar'da yapýlan her þey insan merkezli çalýþmaydý. AK Partinin felsefesi de þu; 'önce insaný yaþatacaksýn ki, devlet ayakta durabilsin', 'her þey insan için' Baðcýlar'da bu anlayýþla güzel çalýþmalar yapýldý. Ben bugün sizinle birlikte olmaktan gurur duyuyorum, hakikaten büyük bir zevk alýyorum. Çok da sevinçliyim ancak, bugün acý bir olayda yaþadýk maalesef. Türkiye de terör her zaman sýkýntý veriyor. Ýnsanlarýmýza da büyük zararlar veriyor. Ýl baþkanlýðýmýzda da bugün bir terör olayý oldu bir

13 patlama yaþandý ve on kiþi yaralandý. bunlardan bir kýsmý güvenlik görevlisi, bir kýsmý da orada çalýþan insanlarýmýz. Sadece insana hizmet eden bu insanlara bu þekilde bir olayýn uygulanmasý lanetlenecek bir olaydýr. Allah onlara akýl ve nizam versin, bu topluma merhametini esirgemesin, bunlarýn sonu da gelsin inþallah. Ülkemiz çok zor imtihanlardan geçiyor. 6 yýldýr hükümetimiz iþ baþýnda. Türkiye'de yapýlan þeyler iyice hesap edildiði zaman 60 yýla sýðmayacak olaylar yaþanmýþtýr. Ama ne yazýk ki aydýnlýðý herkes sevmiyor. Bundan hoþlanmýyor. Aydýnlýktan zarar gördüðünü zanneden yahut da bu þekilde kandýrýlan insanlar her zaman çýkacaktýr. Biz de bu olmamasý gerekir diye düþünüyoruz. Gerek güneydoðudaki yýldýrma olaylarý gerekse büyük þehirlerimizdeki yýldýrma olaylarý acý þeylerdir. Þuna inanýyorum ki, devlet bu toplumun bütün insanlarý ile birlikte bunlarýn mutlaka üstesinden gelecektir. Ama bu arada birçok can maalesef yanýyor. Ateþ düþtüðü yeri yakýyor. Onlarýn ailesine de çok büyük bir zarar veriyor. Ben bugünkü olayda yaralanan bütün kardeþlerimize sizden dua bekliyorum ve inþallah sýhhat ve afiyete kavuþurlar. Onlarýn yakýnlarýna þimdiden hem sabýr diliyorum hem de Rabbimin onlara rahmet ve merhamet ederek çocuklarýna, eþlerine ve arkadaþlarýna tekrar kavuþturmalarý için sizden dua etmenizi istiyorum. Deðerli arkadaþlar Türkiye'de ne zaman güzel þeyler olmuþsa, çirkinlikler de ortaya çýkacaktýr. Bizler çok uyanýk ve çok dikkatli olmak zorundayýz. Bu tip olaylara karþý mutlaka etrafýmýzý uyarmak zorundayýz ki sizlerin bunu yaptýðýna inanýyorum. Rabbim bunlarý bir daha yaþatmasýn ve bizleri de korusun, dünyada þu anda bir küresel kriz var. Ama daha önce alýnan çok akýllý kararlar sebebi ile Türkiye'de, öyle zannediyorum ki, çok daha az sýkýntý olacaktýr. Bu konuda hem gayret edelim hem de dua edelim. Belediyeler, Türkiye'de bizim neslimizle bir þeyleri ortaya koymaya baþladýlar. Sosyal belediyecilik bu dönemlerde baþladý. Ýnsan merkezli yönetim bu dönemlerde baþladý ve eðitim, öðretim, saðlýk, ulaþým, güvenlik konularýnda, bu dönemde çok güzel þeyler oldu. Ýstanbul'u düþünün. Kapkaçlarýn inanýlmaz yoðun olduðu bir þehirdi ama, son alýnan önlemlerle birlikte yüzde civarýnda azalma oldu. Bunun daha da azalacaðýna inanýyorum. Güvenlik güçlerimizin gayretli 38. Ýstiþare Kurulu Toplantýsý 13

14 çalýþmalarý ve halkýmýzýn da her olaya duyarlý olmasý çok büyük bize fayda veriyor. Bunlarýn da sýkýntýsýz giderilmesine yardýmcý oluyor. Halkýmýza bundan dolayý teþekkür ediyoruz. Güvenlik güçlerimize, belediyede çalýþan tüm insanlarýmýza da teþekkür ediyoruz. Yakýnda bir yerel seçim gideceðiz. Ama bu genel seçim kadar bütün toplum için çok önemli bir seçimdir. Aþaðý yukarý 500 bine yakýn insan seçilecek bu dönemde, meclis üyeleri, muhtarlar, belediye baþkanlarý, il genel meclis üyeleri, yedekleri ile birlikte bu rakama ulaþýyor. Bu rakam çok büyük, bizim insanýmýz toplu kararlarda çok güzel kararlar veriyor. Bu seçimde de en güzeli ve en doðruyu mutlaka bulacak gereken her þeyi yerine koyacaktýr. Baðcýlar'da sizler yaþýyorsunuz ve dünden bu güne kadar nelerin deðiþtiðini de nelerin güzelleþtiðini de iyi gören insanlarsýnýz. Baðcýlar'da bu çalýþmalar devam edecektir. Büyükþehirde ve Ýstanbul'daki geliþmeler dikkatle gözleniyor. Ýstanbul dünya þehirleri arasýnda güzelliði ile zaten göz alýcý bir þehirdi ve bu son yapýlan çalýþmalarda bunu daha da güzel hale getirdi Ýstiþare Kurulu Toplantýý

15 Baðcýlar'a bu güzelliklerde çok paylarýn düþtüðüne inanýyorum. Gerek metro çalýþmalarý gerek hafif raylý sistem çalýþmalarý gerekse diðer çalýþmalar Baðcýlar'a çok güzel þeyler katacak ben buna inanýyorum. Bir yýl sonra artýk hemen burnumuzun dibinde metro istasyonu olacak ve oradan halkýmýz her tarafa gidip gelecektir. Bunlar ekonomiye ve bize de canlýlýk getirecektir. Hem insanýmýza hem de toplumumuza büyük bir ivme kazandýracaktýr. Ben inanýyorum ve sayýn baþkanýmýza da çalýþmalarýndan dolayý teþekkür ediyorum. Ýnþallah bundan sonrada bu güzelliklere çok þeyler katacak buna da inanýyorum. Ayrýca eðitime daha çok eðilmesini istiyorum baþkanýmýzdan, çok iyi bir kaymakamýmýz var. Baðcýlar þanslý bir yer, hep güzel insanlarla karþýlaþýyor. Zannediyorum kaymakamýmýz da bu konuda deneyimli bir insan. Bilhassa Avrupa birliði ve onun birçok faaliyetleri ile ilgili konularda bilgi sahibi olan bir insan, onun da birçok þey katacaðýna inanýyorum. Sizlerin de çok þey katacaðýna inanýyorum. Ben Baðcýlardaki insanlarý seviyorum. Baðcýlarýn geleceðini de güzel görüyorum. Bu istiþare toplantýsýnýn hayýrlara vesile olmasýný diliyorum. Divana teþekkür ediyorum. Sizlere teþekkür ediyorum. Hepinizin Allah yardýmcýsý olsun. Ýyi akþamlar diliyorum. Kerim Aytekin Divan Baþkaný Sayýn vekilimize teþekkür ediyoruz. Gündemimize geldik. Gündem maddesini þimdi iþleyeceðiz. Deðiþimin ve dönüþümün adresi Baðcýlar, sayýn baþkaným Lokman Çaðýrýcý takdim edecek buyurun efendim. 38. Ýstiþare Kurulu Toplantýsý 15

16 Lokman ÇAÐIRICI Belediye Baþkaný Tekrar sayýn divan ve tüm katýlýmcýlarý selamlýyorum. Sayýn milletvekilimize de hoþ geldiniz diyorum. Baðcýlar Ýstanbul'un en genç ilçelerinden biri, tabi bu yeni kurulan ilçelerden önce, aslýnda cumhuriyetteki tarihi de gençtir. Cumhuriyetle yaþýt bir ilçemizdir. Hizmet yönünde bakýldýðýnda o kadar da genç durmamasý gerekiyordu ama, yýllarýn ihmali, yýllarýn unutulmuþluðu var. Baðcýlar sene öncesine kadar bunlarla anýlýyordu. Varoþ diye zikrediliyordu. Belki bu günler bile düþünülemiyordu. Bunu bariz yaþayan kardeþlerinizden bir tanesiyim. 32 yýllýk Baðcýlarlý ve Baðcýlar'da lisede okurken mum ýþýðýnda ders yapmýþ birisiyim. Birçok simaya baktýðýmda bunu yaþayanlardan birçok insaný da burada görüyorum. ÝSTOÇ Baðcýlar ýmýzdan eski olmasýna raðmen geliþim ve dönüþüm içerisinde maalesef yýllar sonra gerçek deðerine ulaþabilmiþtir. Tabi ki 1992'den bugüne kadar bu

17 yatýrýmlarýn tamamýný anlatarak zamanýzý almak istemiyorum. Özetle prensip ve üslup olarak nasýl bir geliþim süreci yaþanmýþ ve Baðcýlar'da neler deðiþmiþ ana hatlarý ile bunlara deðinmek istiyorum yýlýnda ilçe olmasý ile birlikte tabi hýzlý bir yapýlanma sürecine giren, belediye kadrosu ekibi kurulmasý ile birlikte hizmet aþkýyla tutuþan bir ekip kuruldu. Gerek yerel anlamda gerekse hükümet çalýþmalarý ile belediyecilikte büyük bir rahatlama oldu. Bunu da kabullenmek lazým. Hizmetlerinde hýzlý gidiþin sebeplerinden bir tanesi de budur. Netice itibarý ile yýllarýnda belediye hizmetleri yaparken maalesef kamu kurum ve kuruluþlarýnýn bürokratik iþlemlerde direnmesi ile de mücadele ediliyordu. Özellikle Baðcýlar da bunu yaþayan bir kardeþiniz olarak bir iki örnek vermek istiyorum. Mahmutbey yoluna asfalt döküldü diye büyükþehir belediyesi bizi mahkemeye vermiþti. Acý ama gerçek bunlar, Mahmutbey ve Peyami Safa Okulu yapýldý diye zimmet çýkarýlmýþtý. Allah'a çok þükür bunlardan ülkemiz kurtuldu. Geçmiþin karanlýklarýndan bahsedilmeden geleceðe daha hýzlý bir þekilde yürümeye devam ediyor. Milletvekilimiz de söyledi. Bu çalýþmalarýn tabanýnda insan odaklý bir yönetim benimsenmesi ve insana hizmet anlayýþý yatýyor. Baðcýlarýn temelinde yeni ekip ruhu ile istiþareyi temel esas alarak yapýlan çalýþmalar yatar. Bunlara örnek olarak bir tanesi de istiþare toplantýlarýmýzdýr. Yine halk meclislerimiz ki bu bizim için çok önemli. Tüm birim müdürlerimiz ve baþkan yardýmcýlarýmýzla birlikte mahalle mahalle gidip hem halkýmýza hem hesap veriyoruz hem de hizmetlerin eksiklerini yerinde görüp neler yapýldý, neler eksik kaldý öðrenmiþ oluyoruz. Onlarla beraber istiþare etme fýrsatý bulmuþ oluyoruz. Halk görüþ günleri 1992 yýlýnda baþladý ve hala devam ediyor. Birçok uygulamalarýmýz devam ediyor demiyorum. Tüm uygulamalarýmýz baþladýðýndan daha da güzel bir þekilde devam ediyor. Bu da Baðcýlar Belediyesinin ayrý ilkleri ve güzelliðidir ki, henüz keþke yapýlmasa denilip de yarým býrakýlan ve vazgeçilen bir uygulama hiçbir zaman Baðcýlar da yaþanmadý. Her yapýlan çalýþmanýn ikincisine, kültürel faaliyetlere geleneksel ibaresi eklenerek tüm hýzý ile devam etti. Ýþte halk görüþ günleri ile birlikte her çarþamba gelenlerle bizzat görüþerek onlarýn dertlerini dinliyoruz. Kalabalýk nüfus olduðundan dolayý diðer günlerde randevulu görüþmelerimiz devam ediyor. 38. Ýstiþare Kurulu Toplantýsý 17

18 Bunlarýn akabinde belediyemizde sosyal meclisler faaliyete geçirildi ve daha da þekillenmesi saðlandý. Bunlar; çocuk meclisimiz, gençlik meclisi, hanýmlar meclisi, engelliler meclisi, çevre kulübü, izci kulübü, engelliler meclisi gibi her branþta ve her yaþta çalýþmalarýn yapýldýðý meclislerdir. Ayrýca belediye çalýþmalarý ve Baðcýlar'da yapýlacak çalýþmalarýn istiþare edildiði gerek kendi sorunlarý gerekse Baðcýlarýn ve ülke sorunlarýn tartýþýldýðý bu meclislerimiz bize birçok çalýþmalarýmýzda ýþýk tuttu. Bunlarýn 6 ayda bir yapmýþ olduklarý þuralar gerçekten takdire þayan, inþallah çarþamba günü de burada Engelliler Meclisi Þurasý yapýlacak. Sizleri davet ediyoruz. Orada da göreceksiniz ki sadece engelliler kendi problemlerini deðil, Baðcýlarýn ve ülkenin birçok konuda problemleri tartýþýldýðýnda þahit olacaksýnýz. 22 mahallede önceden yapmýþ olduðumuz mahalle konaklarýnda halka daha da yakýn olma ve halkýn yönetime katýlýmýnýn saðlanmasý noktasýnda gerçekten büyük bir baþarý saðlandý. Mahalle konaklarýmýzýn alt katlarýnda spor salonlarý, kütüphaneleri, muhtarlýk binalarý, saðlýk ocaklarý ve ayrýca ÝSMEK kurslarýmýz var Ýstiþare Kurulu Toplantýý

19 ÝSMEK kurslarý 1994 yýlýnda Baþbakanýmýzýn baþlatmýþ olduðu bir kurstur. Þu anda Ýstanbul'da 220 bin kursiyer ÝSMEK kurslarýnda eðitim görüyor. Bu da sosyal tabanlý belediyeciliðin örnek bir uygulamasýdýr. Eðitim bizim her zamanki önceliklerimizin önünde olmaya devam ediyor. Baðcýlar da sýnýf mevcutlarý 30 kiþi olana ve tam gün eðitim verilene kadar, Baðcýlarýn arzusunun gerçekleþtirilmesi için çalýþmalara devam edilecektir. Baðcýlarda bu güne kadar yapýlmýþ olan tüm okullarýn arazileri Belediyemiz tarafýndan tahsis edildi. Baðcýlar da sadece Belediyemizin katkýlarý ile 13 okul inþa edilmiþ oldu. Son 5 yýl içerisinde 30'u aþkýn okul yapýldý. Gerek belediyemiz gerekse il genel meclisimiz ve hayýrseverlerimizin iþ birliði ile güzel bir proje gerçekleþtirdik. Okullarýmýzda tüm sýnýflarýmýza projeksiyon ve bilgisayar alarak çocuklarýmýzýn teknolojinin imkanlarýndan da faydalanmasý da saðlanmýþ oldu. Yine yeni bir uygulamamýz, ki þu anda bitmek üzere, tüm okullarýmýz içerden ve dýþarýdan kamera güvenlik sistemi ile artýk izleniyor. Daha güvenli bir eðitim imkanýyla çocuklarýmýz okullarda okuyacaklar. Saðlýk alanýnda yatýrýmlarýmýz yine devam ediyor. Baðcýlar Belediyesi olarak kurulduðu günden bugüne kadar hizmet ediyor ve Baðcýlar insanýna hangi konuda hizmet edilecekse hangi kamu kurum ve kuruluþu olursa olsun tüm hizmetlerin de öncüsü olduk. Bu da tüm hýzý ile devam ediyor. Son 1,5 yýl içerisinde yine 4 saðlýk ocaðýnýda daha saðlýk grup baþkanlýðýmýza teslim ettik. Baðcýlar Belediyesi halkýmýza hizmet ediyor. Eðitim ile alakalý biliyorsunuz yine bir rekor kýrmýþtýk, 20 bin insanýmýz okur- yazar olmuþtu. Bunlarýn 5 bini de 2. Kademe kursuna devam ederek diploma alma fýrsatý bulmuþtu. Halkýmýzýn Belediyesinin þeffaf, hesap verilebilir, denetlenebilir bir yapýya kavuþarak farklýlýklara ve yeni düþüncelere açýk olmanýn mutluluðunu hep yaþadýk, inþallah bu þeffaflýktan ve hesap verilebilirlikten taviz vermeden çalýþmalarýmýza devam edeceðiz. Engelliler, Baðcýlarda gerek hizmet olarak gerekse þefkat olarak gerçekten farklý bir hizmet alýyor. Biliyorsunuz engelliler rehabilitasyon merkezimiz 38. Ýstiþare Kurulu Toplantýsý 19

20 ki, Baðcýlar da þu anda týbbi müdahaleler dýþýnda hiçbir engellimiz Baðcýlar dýþarýsýna hizmet için gitmiyor. Tüm ihtiyaçlarý Baðcýlarýmýzda karþýlanýyor. Yeni bir engelliler sarayýmýz, ki bu da bir ilk olacak, metrekare toplam kapalý alanlý, tedavi odalarý ile kapalý oto parký ile psikolojik danýþma merkezi ile konferans salonu olacak. Hidro terapisinden, fizyo terapisine kadar destek verilecek. Ayrýca meslek atelyeleri ki, biz buna çok önem veriyoruz deðiþik branþta engellilerimiz meslek edinme þansý bulacaklar. Burada meslek edindirmede, hem piyasada iþ bulma imkaný bulurken ayný zamanda ürettikleri ürünleri de satabilecekleri 1000 metrekare kapalý alanlý yerde satýþ merkezide bunun içerisinde olacaktýr. Yine Baðcýlardan engellilerin þefkati daha da güzel bir þekilde tüm Türkiye de yansýmýþ olacaktýr. Sosyal tabanlý bir belediye sosyal çalýþmalara büyük önem veren bir belediyedir ve biz hiçbir yardýmýmýzý dönemlik yapmadýk. Güzel bir sloganla yola çýktýk. 'Gelecek seçim için deðil, gelecek nesil için belediyecilik' dedik ve bundan hiçbir zaman taviz vermedik. 15 yýldýr devam eden eðitim yardýmlarý; yine 15 yýldýr devam eden gýda yardýmlarý vs bunlara hiçbir zaman ara vermedik. Ne ekonomik krizde, ne deprem zamanýnda aksatmadýk ve aralýksýz devam etti. Bu günlerde televizyonlarda gündemde ama üzülüyorum çünkü, bunun hiçbir zaman ne reklamýný yaptýk ne bir televizyon kanalý çaðýrýp bunu daðýtýrken daðýtýmýný sergiledik. Ne de þu kimseye þu yardýmý yapýyoruz diye rencide ettik. Bizim ne inancýmýzda ne de belediyecilik anlayýþýmýzda böyle bir þey hiç olmadý ve olmayacaktýr da. Okullarýmýzla alakalý biraz önce bahsetmiþtim, sadece bu yatýrýmlar son dönemde yapýlan yatýrýmlar ki konferans salonlarýndan, seminer salonlarýna, kütüphanesinden, laboratuarýna birçok alanda eðitim yardýmlarý yine devam ediyor. Son 1,5 yýl içerisinde tabii ki, bunun içerisinde sinevizyonu, bilgisayarý hariç sadece okuldaki ufak çevre düzenlemeleri ve salon iç düzenlemeleri ve yeni okul yapýmlarý yok. 5 milyon gibi bir masrafýmýz olmuþ. Bir bu kadar da bilgisayara ödemiþtik. Ayrýca kamu binalarýna toplam harcadýðýmýz bedel 6,5 milyon YTL. Baðcýlarýmýzda, gerek camilerimiz olsun gerek okullarýmýz olsun gerekse diðer kamu binalarýmýz olsun hiç birini ayýrt etmeden tüm yardýmlarýmýz devam ediyor Ýstiþare Kurulu Toplantýý

21 Kültür ve sanat etkinliklerimizde hiç ara vermeden devam ediyor. Gerek anma günlerimiz olsun, gerekse seminerlerimiz, konferanslarýmýz, panellerimiz ve deðiþik konularda, ki Türk Cumhuriyetlerinden gönül köprüsü kurarak yine 137 öðrencimizi getirdik ve ülkemizin deðiþik yerlerini gezdiler. Bu gelen öðrenciler baþarýlý olan öðrenciler hem ülkemizin tanýtýmýna katký saðlamýþ olduk. Hem de tarihten gelen baðýmýzýn ve kardeþliðin de Baðcýlar da yeniden yeþermesine vesile olduk. Çanakkale'ye gezilerimiz devam etti ve yine devam edecektir. Hazýrlýklarýmýzý yeni dönem için yapýyoruz. Biliyorsunuz Çanakkale bizim için çok önemli Avustralya'dan, Yenizelanda'dan hâlâ 10 binlerce insan gelip o kutlamalarý yapýyorlar. Orada onlar ecdatlarýný gezerken bizim burada duyarsýz kalmamýz mümkün deðildi öðrenci ve halkýmýzý þehitlik ziyaretine götürdük. Tarihin dönüm noktalarýndan birinin yaþandýðý yeri ziyaret etme þansý buldular. 3 adet bilgievinden birini geçen yýl açmýþtýk, bu yýl da 2 tanesini açtýk. Buna önem veriyoruz. Ýnþallah önümüzdeki yýl 22 mahallemizde bunu hýzlý bir þekilde tamamlamak istiyoruz. Bu çok önemli bir proje, ilköðretim çaðýndaki çocuklarýmýz okul zamaný dýþýndaki vakitlerinde branþ öðretmenleri eþliðinde hem burada ders alýyorlar. Hem de sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri ayný zamanda görüyorlar ki, 3 bilgievimizde þuan itibarý ile 1300 öðrencimiz faydalanýyor. Yazlarý da ayrýca yaz spor okullarý olarak devreye giriyor. Ramazan programlarýmýz biliyorsunuz tüm hýzý ile devam etti. Kazakistan'da baþlatmýþ olduðumuz kültürel faaliyetlerimiz bu yýlda devam etti. Ayrýca Almanya'da da Hahn Büyükþehir Belediyesi ile yine beraber organize ettiðimiz güzel bir Ramazan programý icra ettik. Farklý bir çalýþmaya daha imza attýk. Sayýn kaymakamýmýzla beraber burada Baðcýlardan bir grup halkýmýz birlikte þehitlerimizle iftar yapma þansý bulduk. Aliya Ýzzetbegoviç sempozyumu, ilk defa bu isim altýnda düzenlenen uluslar arasý bir sempozyum olma özelliðini de taþýdý. Gerek ülkemizde gerekse Bosna'da çok iyi yankýlarý oldu. Aliya Ýzzetbegoviç kimi için bir bilge kral, kimi için de son Osmanlý olarak anýlýyordu. Gerçekten de savaþ zamanýnda barýþý düþünebilen bir insan, çaðýna ve dönemine damgasýna vuran bir insan ve ona da vefa borcumuzu da ödemiþ olduk. 38. Ýstiþare Kurulu Toplantýsý 21

22 Yaz spor okullarýmýz yine 7500 öðrencimizle devam etti. Kefken'deki kampýmýmýza da baþarýlý olan öðrencilerimizi götürdük. Ýzmit'teki yerimiz Çevre ve Orman Bakanlýðýmýzdan kiralamýþ olduðumuz yerdir. Orada kamp yapma ve baþarýlarýn teþviki amacý ile güzel bir çalýþma sergilendi. Yine Çevre ve Orman Bakanlýðýmýzdan kiraladýðýmýz Kemerburgaz'daki Kirazlýbent piknik alanýmýza birçok derneðimiz piknik yapmaya gittiler. Dernekler ve okullar mahalle konaklarýndan kaldýrdýðýmýz otobüslerle 350 bin civarýnda Baðcýlarlý Kemerburgaz'da piknik alanýmýzda piknik yapma imkâný buldular. 29 yýllýðýna 12 ay, 365 gün yani her gün kullanabileceðiniz bu alan belediyemiz adýna kiralandý. Tüm vakýflarýmýz derneklerimiz sosyal çalýþmalarýný da ücretsiz olarak orada yapýyorlar. Yeni dönem içerisinde inþallah yeni düzenlemelerle birlikte sizlerin hizmetine sunacaðýz. Ýzci kulübümüz geçen yýl Ýngiltere'ye gitmiþti. Bu yýlda daha farklý bir çalýþmaya imza attýlar. Güneydoðu bölgelerimizden gelen 450 izcimizle birlikte Kemerburgaz'daki alanýmýzda 1 hafta kamp yaptýlar. Çok güzel, olumlu izler býrakýldý. Önümüzdeki yýl da bunlarý gerek vilayet olarak ve gerekse sayý olarak çoðaltmayý arzuluyoruz. Öðretmenlerimizi de unutmadýk öðretmenimize güzel bir resepsiyon verdik. Onlar bunu hak ediyorlardý. Çünkü Baðcýlar daki eðitime yapýlmýþ olan yatýrým anýnda tepkisini buluyor ve güzel bir þekilde de geri dönüyor. OKS' de 2 öðrencimiz birinci olarak çýktý. ÖSS'de derecelere giren öðrencilerden bazýlarý Baðcýlar ýmýzdan çýktý. Gerek sportif yarýþmalarda gerekse geçenlerde yapmýþ olduðumuz gençlik þöleninde de 315 gencimize, sporda ve eðitimde baþarýlý olmuþ öðrencilerimize ödül verme imkâný bulduk. Alan uygulamalý iletiþim çalýþmalarýmýz -ki, bu dönem daha öncesinde bildiðiniz gibi hane halký araþtýrmalarý ile Baðcýlar ýmýzda güzel bir çalýþma yapmýþtýk-. Bu yýl da güzel bir çalýþma yaptýk. Baðcýlar da 100 bin aileye ulaþýldý. Onlarýn dertleri, sýkýntýlarý ve hizmetlerle alakalý görüþleri alýndý. Bu çalýþmalarla ilgili belediyemiz anýnda devreye girerek acil olan problemleri giderdi. Bu noktadaki gerek alt yapý çalýþmalarý ile olsun, gerekse çevre düzenlemeleri olsun birçok problem de beraberinde çözümlendi. Ayný zamanda bu sayede 500 bin Baðcýlarlý da yönetime ve bu istiþareye de katýlma imkâný bulmuþ oldu Ýstiþare Kurulu Toplantýý

23 Muhtarlýklarýmýzý mahalle konaklarýndan taþýyoruz ve ayrý binalar yapýyoruz. Mahalle konaklarýmýzý tamamen birer kültür merkezi haline getirmek istiyoruz. Þu anda 10 adet muhtarlýk binamýz bitmiþ durumda diðerlerinin de inþaatý devam ediyor. Ýnþallah 2-3 ay içerisinde bunlarý tamamlayýp muhtarlarýmýza teslim etmek istiyoruz. Yaðmur suyu alt yapýsý ile ilgili 2 milyon 247 bin liralýk harcama yapmýþýz geçen dönemde, askerlik ve polis merkez binalarýmýz hakkýnda bir þeyler söylemiþtik. Güneþli'de bir karakol binasý inþa ettik. Gerçekten Türkiye de örnek bir karakol, altýnda atýþ poligonlarý yine spor salonlarý ile bir konsept, Yüzyýl'daki karakol inþaatýmýzda tüm hýzý ile devam ediyor. Yeþil alan ve parklar Baðcýlar'da yeterli deðil. Daha da güzelini hýzlý bir þekilde yapmayý hedefliyoruz. 130 civarýnda park yapmýþýz, çevre haftasý kutlamalarý baþta olmak üzere çevre kulübümüz güzel þeylere imza atýyor. Halkýmýzý bilinçlendirme konusunda 10 bin tane süpürge ve faraþ daðýttýk. Sembolik olsa bunun etkisini de gördük. Geçen aylarda düzenlenen 2 yarýþmaya girmiþtik. Baþbakanýmýzdan da bunun ödülünü aldýk. 2'si çevre ve 1'i yönetiþim konusunda olmak üzere 3 ödül aldý Baðcýlar. 38. Ýstiþare Kurulu Toplantýsý 23

24 130 parký ile yine kendinden bahsedilen bir yer haline geldi. 15 sene önce 7-8 tane orta refüj ve kavþaklarda belki oturulacak bir yeri bile olmayan park adýnda yerler vardý. 23 tane parkýmýzý revize etmiþiz bunlardan 8 tanesini de tamamen yenilemiþiz. Kafeteryalarý ve tüm alanlarý ile güzel ve nezih ortamlar oldu. Açýk alan fitness aletlerini hýzlý bir þekilde çoðaltýyoruz. Bu halkýmýzdan olumlu tepki alýyor. Tüm mahallerimizde hýzlý bir þekilde bunu da artýrmak istiyoruz. Bunlar için büyük alanlara da gerek yok metrekare yerlerde olsa da mutlaka bunlarý yapmak istiyoruz. Avrupa Birliði ile alakalý projelerimiz vardý. Bu göç ile ilgili Zeytinburnu belediyesi ile beraber yürüttüðümüz göç alan illerle ilgili bir proje idi. Bizim yine göç ile Baðcýlarýmýza gelen insanlarýmýza yönelik çalýþmalarýmýz da gerek buraya adaptasyonu ve gerekse eðitim noktasýnda çalýþmamýz devam ediyor. 2 tane onaylanmýþ projemiz var. Biri boru kaynakçýlýðý eðitimi bir tanesi de sera gazý emisyonlarýnýn azaltýlmasý projesi inþallah bunun da imzasýný çarþamba günü atacaðýz. Endüstri meslek lisemizle birlikte, sera gazý bildiðiniz gibi arabalarýn eksozundan çýkan gazdýr, bu gazýn rehabilitasyonu ile alakalý bir çalýþma Ýstiþare Kurulu Toplantýý

25 Avrupa komisyonunda yine insan haklarý ve demokratikleþmek için Avrupa Birliðinin desteði kapsamýnda ön onay verilmiþti. Þimdi onun da onayý geldi. 1 milyon 200 bin Euro tutarýnda bir projedir. Kýrsal kesimlerden göç etmiþ kadýnlarýmýzýn haklarý konusunda bilinçlendirme projesidir. Büyükþehir belediyemiz ilçemizde gerçekten son zamanlarda çalýþmalarýný tüm hýzý artýrdý. Baþta MÝA yollarý ki, bizim için çok önemli. Þu anda planlarla ilgili tüm çalýþmalarýmýzý Baðcýlar'da bitirdik. Planlama problemimiz kalmadý. Mahmutbey MÝA bölgemiz, Maslaða alternatif olarak düþünülen bir yerdi. Maslak yapý itibarý ile tamamen bitirilmiþ bir bölge olarak bahsediliyor. Ne alt yapýsý ne de yollarý maalesef yeterli deðil ama, Baðcýlarýmýzdaki güzel planlamanýn neticesinde Mahmutbey'de bir bölge, þu anda otelleri ile devam edip gidiyor. Güzel bir otel de ÝSTOÇ inþa ediyor. Metro çalýþmalarý tüm hýzý ile devam ediyor sonunda Baðcýlar da metroya artýk çok rahat bir þekilde binilecektir. Baðcýlar da planlanmýþ 3 metro hattý daha var. Belki 5-6 yýl sonra Baðcýlar metro kenti haline gelecek ve Ýstanbul'un ulaþým yönünden en rahatlamýþ yeri olacaktýr. Bahçelievler sýnýrýmýzda Þahin durakta, Ýkitelli köprüde, Mahmutbey'de ve Ateþtuðla'da büyükþehrimizin çok güzel çalýþmalarý devam ediyor. Kadir Topbaþ Baþkanýmýza sizler adýna teþekkür etmek istiyorum. Yeni dönemle alakalý tabii ki birçok projemiz var. Birkaç tanesinden bahsetmek istiyorum. Bir tanesi belediye baþkanlýk binamýz bunun proje çalýþmalarý sona doðru yaklaþtý. Güneþli'de Kazak Kent, Kazakistan'dan gelen kardeþlerimiz için güzel bir bina orada onlarýn mimarisine uygun bir cami ve kültür merkezi þeklinde, Fevzi Çakmak mahallemizde güzel bir stadyum, Kefken'deki yerimizin güzel bir þekilde projesini hazýrladýk orasýný yenileyeceðiz. Gençlik merkezleri projelerimiz var. Bunlardan hazýr olan 2 tanesini önümüzdeki yýl baþlatmayý hedefliyoruz. Bir tanesini yeri Yýldýztepe Ulu Cami mezarlýðý karþýsýnda, diðeri Yeni Mahallede Kuba camisinin yanýnda. Bu ikisi hazýr projemizdir. Mahmutbey saðlýk ocaðý ve lojman projemiz var. Kazým Ömürlü camiinin orada bir yeni bir projemiz var. Demirkapý'da ve Yenimahalle'de yerleri hazýr katlý otopark ve pazaryeri. Bunun dýþýnda ise kurban zamaný da kesim yapýlabilecek bir mekân, deprem zamanýnda 38. Ýstiþare Kurulu Toplantýsý 25

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn

Detaylı

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a Bakýrköy Tarihini Yazmalý SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ Babalardan, dedelerden kalan miras bilgi ve dökümanlar ile Bakýrköy ü sonraki kuþaklara devredecek bilgi, fotoðraf, obje, kýyafet, aksesuar malzemelerinin

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN

Detaylı

7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88

7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 7.Çevre Þûrasý Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Nereden nereye PROJE TASARIM

Nereden nereye PROJE TASARIM 2EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ içindekiler 3 Nereden nereye Eylül-Ekim 2007 Sayý: 9 Genel Yayýn Koordinatörü ÖMER POLAT Basýn Yayýn Daire Baþkaný YUSUF GENÇ Sorumlu Müdür MEHMET KESEN Arþiv Fotoðraflarý NURDOÐAN

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ TOKÝ GERÇEÐÝ PANELÝ 6 Mart 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : TOKÝ Gerçeði Paneli ISBN : 978-9944-89-865-2 Genel Baský :

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak'

Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak' Yeni Osmancýk Devlet Hastanesi hizmette SAYFA DA www.yildizhaber.com 0 KURUÞ Kenan Nuhut: En Büyük Projem, Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak' Daþdan'dan Adnan Türkoðlu'na ziyaret TE MHP Çorum Belediye Baþkan

Detaylı

Kanser kaderimiz olmayacak

Kanser kaderimiz olmayacak 2 genç isale hatýnda boðuldu Çorum'un Osmancýk ilçesi Kýnalýtaþ köyünde, belediyeye ait isale hattýna su almak için giren 2 genç boðuldu. HABERÝ 5 DE Osmancýk ta isale hattýna su almak için giren 2 genç

Detaylı

(Ç.HAK:684) * HABERÝ 8 DE

(Ç.HAK:684) * HABERÝ 8 DE Ümmet Platformu ndan idam protestosu Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan 257.346 m2 lik bir arazinin tahsisinin yapýldýðý Güney Kampüsü için arazi tahsisi * HABERÝ 2 DE Mýsýr da 529 Müslüman ýn haksýz

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi.

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi. O nun sevgisi salona sýðmadý Ýmam Hatip Lisesi, Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu ve Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen Kutlu Doðum Gecesi, büyük bir katýlýmla Atatürk

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Yumurta üreticisi tedirgin!

Yumurta üreticisi tedirgin! 3 ilçe hastanesine 4 uzman doktor SAÐLIK Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, 48. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülük Kurasý ile Sungurlu, Osmancýk ve Alaca Devlet Hastaneleri'nde görevlendirmek üzere 4 adet uzman

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı