BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108"

Transkript

1 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

2 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti. Tel: (Pbx) Fax: MART 2009

3 ÖNSÖZ Belediyemiz tarafýndan, her üç ayda bir olmak üzere düzenlediðimiz, ilçe istiþare kurulu toplantýmýzýn 38 sini yapmýþ bulunuyoruz. Bilindiði gibi oldukça geniþ bir katýlýmcý gurubunun davet edildiði bu toplantýlarýmýz, herkesin, görüþlerini serbestçe açýkladýðý özgür bir platform oluþturuyor. Bizim, baðcýlar belediyesi olarak, yýllardan beri uyguladýðýmýz bu istiþare toplantýsý, yeni Belediyeler yasasýnda da, 'KENT KONSEYÝ' adýyla yer almýþ bulunmaktadýr. Bu uygulamamýzýn yasada yer almasýndan da kývanç duyuyoruz. Þeffaf ve katýlýmcý yönetimin örneðini sunan bu gibi uygulamalarýn idaremizin her kademesinde dikkate alýnmasý ve yönetenlerle yönetilenlerin (kendilerine hizmet verilen vatandaþýn) problemlerin çözümünde görüþ birliðine varmalarý çok olumlu sonuçlar doðuracaktýr. Buna inanýyor ve uygulamanýn yaygýnlaþtýrýlmasýný diliyoruz. Ýstiþare kurul toplantýlarýmýzda Yaþadýðýmýz kentin sorunlarýný halkýmýzla istiþare etmeye ve müþterek çözüm önerilerini tartýþýp hayata geçirmeye devam edeceðiz. Ýstiþare kurul toplantýmýzda beyan edilen görüþler ve çözüm önerleri bu kitapcýkta toplanarak herkesin istifadesine sunuldu. Bu toplantýnýn düzenlenmesinde emeði geçen herkese ve tüm katýlýmcýlara teþekkür ediyorum. Herkese mutluluklar diliyor, saygýlarýmý sunuyorum. Lokman Çaðýrýcý Belediye Baþkaný

4

5

6 Kerim AYTEKÝN Divan Baþkaný Açýþ konuþmasý ile baþlayacaðýz. Her zaman olduðu gibi protokole dahil zevata söz vereceðiz. Gündem ile ilgili her zaman uzman konuþmacýmýz oluyordu, bu defa belediye baþkanýmýz hizmetleri anlatacak. Daha sonra þahýslarý adýna gündem ile ilgili söz isteyenleri, katýlýmcý ve misafirleri önce bir tespit edip sonra zaman ayarlayarak onlara söz vereceðiz. Daha sonra siyasi parti temsilcilerimiz, sivil toplum kurulu temsilcilerimiz konuþacaklar sonunda da bir deðerlendirme olacaktýr. En sonunda da yemek ikramýmýz olacak üst salonda. Bunu baþtan özellikle belirtiyoruz, ikramýmýzý almadan salondan ayrýlmamanýzý rica ediyoruz. Açýþ konuþmasýný yapmak üzere Belediye Baþkanýmýz olan Sayýn Lokman Çaðýrýcý'yý davet ediyoruz. Buyurun efendim.

7 Lokman ÇAÐIRICI Belediye Baþkaný Sayýn Divan, Sayýn Kaymakamýmýz, Buraya Davet Edilen Tüm Katýlýmcýlar, birbirinden güzide insanlarýmýz ve gerek Baðcýlar ýmýzýn sivil toplum kuruluþlarý nezdinde olsun, gerekse birçok kurumlarýn temsilcileri olsun, ilçe baþkanlarýmýz burada, muhtarlarýmýz burada hepsini teker teker saydýðýmýzda Baðcýlarda güzel bir topluluk ancak bu kadar olur diye düþünüyorum. Hepinizi önce saygý ile selamlýyorum ve hoþ geldiniz diyorum. Yapmýþ olduðumuz 38. Ýstiþare Toplantýsý, Baðcýlar ýmýzda geleneksel hale gelen güzel bir demokrasi örneði. Öncelikle þunu söylemek istiyorum Kent Konseyi ile tamamen ayrý bir çalýþma idi. Biliyorsunuz bizim bu çalýþmamýz daha sonra kanunlarda Kent Konseyi diye Türkiye genelinde uygulanan model haline gelmiþti. Fakat kent konseyinde bir sýnýrlama söz konusuydu. Ýþte muhtarlardan belli bir sayýda veya sivil toplum kuruluþlarýndan belli bir sayýda katýlýyordu. Biz istiþare

8 sonucunda, istiþare toplantýlarýmýzýn yine ayný formatta devam etmesi gerektiðini, ayrýca kent konseyinin de kendi formatýnda devam etmesi gerektiðini kararlaþtýrdýk. Kent Konseyi 6 ayda bir, istiþare toplantýmýz da 3 ayda bir aralýksýz olarak devam ediyor. Onun için bu konuya da bir açýklýk getirmek istedim. Demokratik ülkelerde demokrasinin temel taþlarý olarak zikredilen, sivil toplum kuruluþlarýndan, muhtarlýklar ve belediyelere kadar birçok kuruluþlar, o beldenin, ilçenin ve ilin imarý için birçok çalýþmalar yaparken kendilerine has metotlar ve modeller seçerler. Baðcýlar Belediyesi olarak bunlarýn en güzellerinden biri istiþareler ve danýþma meclisleridir. Baðcýlarýmýzý bu güne getirdiðimiz noktada neler yapýldý, Baðcýlar da neler eksik kaldý veya daha farklý neler yapýlabilir? Þu da þöyle yapýlsa daha güzel olurdu diyebileceðimiz bir þeyler varsa onlarý da bugün gündemde konuþalým istedik. Ýnþallah birazdan sizlere sunumu arz edeceðim. Baðcýlar ýn kurulduðu günden bugüne kadar neler deðiþti? Ana hatlarý ile geldiðimiz noktada ne tür çalýþýmlar yapýldý? Ben daha sonraki konuþmamda bunlarý deðerlendireceðim. Þimdilik bununla yetineyim, ben katýlýmýnýzdan dolayý hepinize hoþ geldiniz diyorum ve saygýlar sunuyorum. Kerim Aytekin Divan Baþkaný Teþekkür ediyoruz. Þimdi Feyzullah Kýyýklýk Bey geldi. Programýmýza katýlacak, Sayýn Kaymakamýmýzý dinleyelim. Buyurun efendim Ýstiþare Kurulu Toplantýý

9 Veysel YURDAKUL Baðcýlar Kaymakamý Sayýn Divan Baþkanýmýz, Sayýn Belediye Baþkanýmýz, Deðerli Konuklar, Baðcýlar istiþare toplantýsýnda bulunmaktan, bu toplantýyý izlerken mutlu olduðumu söyleyerek sözlerime baþlamak istiyorum. Yerelleþmenin ve çaðdaþ belediyeciliðin, yerel demokrasinin geliþmesinde yerel yönetimlerin, yerel yönetimlerin karar alma organlarýnýn, karar alma süreçlerinde bulunmasý, demokrasimizin geliþmesi açýsýndan gerçekten büyük bir potansiyele ve büyük öneme haiz. Bu bakýmdan Baðcýlar da gerek belediyemizin, gerekse belediyemizin idare kuruluþlarý ile iþ birliði yaparak ürettiði projelerinin bugün burada tartýþýlmasýna sizlerin deðerli katkýlarýn saðlanmasýnda bende katký saðlamaya çalýþacaðým. Hakikaten yönetiþim dediðimiz olay dünyada yükselen bir trendi olan deðer, bu bakýmdan Baðcýlarda bunu görmek, bu yönetiþim kavramýnýn kurum ve kurallarýnýn iþlediðini görmek doðrusu beni de Ýlçe

10 Kaymakamý olarak mutlu ediyor. Bu iþbirliðinin hem yatay hem de dikey düzeyde artýrýlarak devam etmesi lazým, hakikaten Baðcýlar'da bu sinerji yakalanmýþ durumdadýr. Ama bu yeter mi? yetmez. Vatandaþýmýzýn daha iyi hizmetlere daha iyi hayat þartlarýna ulaþmasý için bu iþbirliðinin artýrýlarak sürdürülmesi gerekiyor. Bu baðlamda salonda bulunan herkesin olumlu düþüncelerini, katkýlarýný, eleþtirilerini ortaya koymasý gerekiyor ki, bundan daha büyük sinerjiler olsun. Baðcýlar layýk olduðu ve özlenen yere bir an önce gelsin. Bugün salona girerken müjdeli bir haber aldým. Göreve baþladýðým günlerde koordinatörlüðünü yaptýðýmýz bir yönetiþim, karar alma süreçlerinde sivil toplum kuruluþlarýnda yer alma ile ilgili bir projemiz vardý. Arkadaþýmýz bunu Avrupa Birliði Komisyonundan tarafýndan kabul edildiðini söyledi. Bu bakýmdan Baðcýlar da yapýlan bugün itibari ile Avrupa Komisyonu tarafýndan da artýk takdir edilmiþ ve onaylanmýþ durumda inþallah yeni projelere yeni açýlýmlara bu benzeri toplantýlar vesile olur. Ben bu toplantýnýn baþarýlý geçmesini diliyorum. Herkesin katkýlarýný objektif bir þekilde gerçekten bir sinerji oluþturacak þekilde ortaya koymasýný diliyorum. Bu güzel istiþare toplantýlarýný baþlatan kurucu belediye baþkanýmýza, mevcut belediye baþkanýmýza belediye meclis üyelerine salonda bulunan siyasi partilerimizin de deðerli baþkanlarýna ve meclis üyelerine vatandaþlarýmýza ve burada bulunan herkese teþekkür ediyorum. Herkese sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum. Kerim Aytekin Divan Baþkaný Sayýn Kaymakamýmýza teþekkür ediyoruz. Toplantýya mazeretleri sebebi ile katýlamayanlar var. Telgraf ile katýlýyorlar ve ben isimlerini arz etmek istiyorum. Devlet Bakaný Sayýn Nazým Ekren, Ak Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý, Manisa Milletvekili Sayýn Hüseyin Tanrýverdi, Ýstanbul Milletvekili Sayýn Ýbrahim Yiðit, Ýstanbul Milletvekili, Sayýn Halide Ýncekara, Ýstanbul milletvekili, Güldal Aksüt, AK Parti Ýl Baþkaný, Sayýn Aziz Babuþcu, Büyükþehir Belediye Baþkanýmýz, Sayýn Kadir Topbaþ, Ýstiþare Kurulu Toplantýý

11 Ýstanbul Milletvekilimiz, Sayýn Ünal Kaçýr telgrafla katýlýyorlar ve kendilerine teþekkür ediyoruz. Sað olsunlar. Kurucu Belediye Baþkanýmýz Sayýn Feyzullah Kýyýklýk, buyurun efendim. 38. Ýstiþare Kurulu Toplantýsý 11

12 Feyzullah KIYIKLIK Ýstanbul Milletvekili Sayýn Divan, Protokoldeki Sayýn Arkadaþlarýmýz, Saygýdeðer Baðcýlar Halký Allah'ýn selamý, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hepinize iyi akþamlar diliyorum. Deðerli arkadaþlar, Baðcýlar hakikaten birçok güzelliðin adresi oldu. Güzel idare edildi. Çok güzel þeyler yapýldý. En önemli olan da Baðcýlar'da yapýlan her þey insan merkezli çalýþmaydý. AK Partinin felsefesi de þu; 'önce insaný yaþatacaksýn ki, devlet ayakta durabilsin', 'her þey insan için' Baðcýlar'da bu anlayýþla güzel çalýþmalar yapýldý. Ben bugün sizinle birlikte olmaktan gurur duyuyorum, hakikaten büyük bir zevk alýyorum. Çok da sevinçliyim ancak, bugün acý bir olayda yaþadýk maalesef. Türkiye de terör her zaman sýkýntý veriyor. Ýnsanlarýmýza da büyük zararlar veriyor. Ýl baþkanlýðýmýzda da bugün bir terör olayý oldu bir

13 patlama yaþandý ve on kiþi yaralandý. bunlardan bir kýsmý güvenlik görevlisi, bir kýsmý da orada çalýþan insanlarýmýz. Sadece insana hizmet eden bu insanlara bu þekilde bir olayýn uygulanmasý lanetlenecek bir olaydýr. Allah onlara akýl ve nizam versin, bu topluma merhametini esirgemesin, bunlarýn sonu da gelsin inþallah. Ülkemiz çok zor imtihanlardan geçiyor. 6 yýldýr hükümetimiz iþ baþýnda. Türkiye'de yapýlan þeyler iyice hesap edildiði zaman 60 yýla sýðmayacak olaylar yaþanmýþtýr. Ama ne yazýk ki aydýnlýðý herkes sevmiyor. Bundan hoþlanmýyor. Aydýnlýktan zarar gördüðünü zanneden yahut da bu þekilde kandýrýlan insanlar her zaman çýkacaktýr. Biz de bu olmamasý gerekir diye düþünüyoruz. Gerek güneydoðudaki yýldýrma olaylarý gerekse büyük þehirlerimizdeki yýldýrma olaylarý acý þeylerdir. Þuna inanýyorum ki, devlet bu toplumun bütün insanlarý ile birlikte bunlarýn mutlaka üstesinden gelecektir. Ama bu arada birçok can maalesef yanýyor. Ateþ düþtüðü yeri yakýyor. Onlarýn ailesine de çok büyük bir zarar veriyor. Ben bugünkü olayda yaralanan bütün kardeþlerimize sizden dua bekliyorum ve inþallah sýhhat ve afiyete kavuþurlar. Onlarýn yakýnlarýna þimdiden hem sabýr diliyorum hem de Rabbimin onlara rahmet ve merhamet ederek çocuklarýna, eþlerine ve arkadaþlarýna tekrar kavuþturmalarý için sizden dua etmenizi istiyorum. Deðerli arkadaþlar Türkiye'de ne zaman güzel þeyler olmuþsa, çirkinlikler de ortaya çýkacaktýr. Bizler çok uyanýk ve çok dikkatli olmak zorundayýz. Bu tip olaylara karþý mutlaka etrafýmýzý uyarmak zorundayýz ki sizlerin bunu yaptýðýna inanýyorum. Rabbim bunlarý bir daha yaþatmasýn ve bizleri de korusun, dünyada þu anda bir küresel kriz var. Ama daha önce alýnan çok akýllý kararlar sebebi ile Türkiye'de, öyle zannediyorum ki, çok daha az sýkýntý olacaktýr. Bu konuda hem gayret edelim hem de dua edelim. Belediyeler, Türkiye'de bizim neslimizle bir þeyleri ortaya koymaya baþladýlar. Sosyal belediyecilik bu dönemlerde baþladý. Ýnsan merkezli yönetim bu dönemlerde baþladý ve eðitim, öðretim, saðlýk, ulaþým, güvenlik konularýnda, bu dönemde çok güzel þeyler oldu. Ýstanbul'u düþünün. Kapkaçlarýn inanýlmaz yoðun olduðu bir þehirdi ama, son alýnan önlemlerle birlikte yüzde civarýnda azalma oldu. Bunun daha da azalacaðýna inanýyorum. Güvenlik güçlerimizin gayretli 38. Ýstiþare Kurulu Toplantýsý 13

14 çalýþmalarý ve halkýmýzýn da her olaya duyarlý olmasý çok büyük bize fayda veriyor. Bunlarýn da sýkýntýsýz giderilmesine yardýmcý oluyor. Halkýmýza bundan dolayý teþekkür ediyoruz. Güvenlik güçlerimize, belediyede çalýþan tüm insanlarýmýza da teþekkür ediyoruz. Yakýnda bir yerel seçim gideceðiz. Ama bu genel seçim kadar bütün toplum için çok önemli bir seçimdir. Aþaðý yukarý 500 bine yakýn insan seçilecek bu dönemde, meclis üyeleri, muhtarlar, belediye baþkanlarý, il genel meclis üyeleri, yedekleri ile birlikte bu rakama ulaþýyor. Bu rakam çok büyük, bizim insanýmýz toplu kararlarda çok güzel kararlar veriyor. Bu seçimde de en güzeli ve en doðruyu mutlaka bulacak gereken her þeyi yerine koyacaktýr. Baðcýlar'da sizler yaþýyorsunuz ve dünden bu güne kadar nelerin deðiþtiðini de nelerin güzelleþtiðini de iyi gören insanlarsýnýz. Baðcýlar'da bu çalýþmalar devam edecektir. Büyükþehirde ve Ýstanbul'daki geliþmeler dikkatle gözleniyor. Ýstanbul dünya þehirleri arasýnda güzelliði ile zaten göz alýcý bir þehirdi ve bu son yapýlan çalýþmalarda bunu daha da güzel hale getirdi Ýstiþare Kurulu Toplantýý

15 Baðcýlar'a bu güzelliklerde çok paylarýn düþtüðüne inanýyorum. Gerek metro çalýþmalarý gerek hafif raylý sistem çalýþmalarý gerekse diðer çalýþmalar Baðcýlar'a çok güzel þeyler katacak ben buna inanýyorum. Bir yýl sonra artýk hemen burnumuzun dibinde metro istasyonu olacak ve oradan halkýmýz her tarafa gidip gelecektir. Bunlar ekonomiye ve bize de canlýlýk getirecektir. Hem insanýmýza hem de toplumumuza büyük bir ivme kazandýracaktýr. Ben inanýyorum ve sayýn baþkanýmýza da çalýþmalarýndan dolayý teþekkür ediyorum. Ýnþallah bundan sonrada bu güzelliklere çok þeyler katacak buna da inanýyorum. Ayrýca eðitime daha çok eðilmesini istiyorum baþkanýmýzdan, çok iyi bir kaymakamýmýz var. Baðcýlar þanslý bir yer, hep güzel insanlarla karþýlaþýyor. Zannediyorum kaymakamýmýz da bu konuda deneyimli bir insan. Bilhassa Avrupa birliði ve onun birçok faaliyetleri ile ilgili konularda bilgi sahibi olan bir insan, onun da birçok þey katacaðýna inanýyorum. Sizlerin de çok þey katacaðýna inanýyorum. Ben Baðcýlardaki insanlarý seviyorum. Baðcýlarýn geleceðini de güzel görüyorum. Bu istiþare toplantýsýnýn hayýrlara vesile olmasýný diliyorum. Divana teþekkür ediyorum. Sizlere teþekkür ediyorum. Hepinizin Allah yardýmcýsý olsun. Ýyi akþamlar diliyorum. Kerim Aytekin Divan Baþkaný Sayýn vekilimize teþekkür ediyoruz. Gündemimize geldik. Gündem maddesini þimdi iþleyeceðiz. Deðiþimin ve dönüþümün adresi Baðcýlar, sayýn baþkaným Lokman Çaðýrýcý takdim edecek buyurun efendim. 38. Ýstiþare Kurulu Toplantýsý 15

16 Lokman ÇAÐIRICI Belediye Baþkaný Tekrar sayýn divan ve tüm katýlýmcýlarý selamlýyorum. Sayýn milletvekilimize de hoþ geldiniz diyorum. Baðcýlar Ýstanbul'un en genç ilçelerinden biri, tabi bu yeni kurulan ilçelerden önce, aslýnda cumhuriyetteki tarihi de gençtir. Cumhuriyetle yaþýt bir ilçemizdir. Hizmet yönünde bakýldýðýnda o kadar da genç durmamasý gerekiyordu ama, yýllarýn ihmali, yýllarýn unutulmuþluðu var. Baðcýlar sene öncesine kadar bunlarla anýlýyordu. Varoþ diye zikrediliyordu. Belki bu günler bile düþünülemiyordu. Bunu bariz yaþayan kardeþlerinizden bir tanesiyim. 32 yýllýk Baðcýlarlý ve Baðcýlar'da lisede okurken mum ýþýðýnda ders yapmýþ birisiyim. Birçok simaya baktýðýmda bunu yaþayanlardan birçok insaný da burada görüyorum. ÝSTOÇ Baðcýlar ýmýzdan eski olmasýna raðmen geliþim ve dönüþüm içerisinde maalesef yýllar sonra gerçek deðerine ulaþabilmiþtir. Tabi ki 1992'den bugüne kadar bu

17 yatýrýmlarýn tamamýný anlatarak zamanýzý almak istemiyorum. Özetle prensip ve üslup olarak nasýl bir geliþim süreci yaþanmýþ ve Baðcýlar'da neler deðiþmiþ ana hatlarý ile bunlara deðinmek istiyorum yýlýnda ilçe olmasý ile birlikte tabi hýzlý bir yapýlanma sürecine giren, belediye kadrosu ekibi kurulmasý ile birlikte hizmet aþkýyla tutuþan bir ekip kuruldu. Gerek yerel anlamda gerekse hükümet çalýþmalarý ile belediyecilikte büyük bir rahatlama oldu. Bunu da kabullenmek lazým. Hizmetlerinde hýzlý gidiþin sebeplerinden bir tanesi de budur. Netice itibarý ile yýllarýnda belediye hizmetleri yaparken maalesef kamu kurum ve kuruluþlarýnýn bürokratik iþlemlerde direnmesi ile de mücadele ediliyordu. Özellikle Baðcýlar da bunu yaþayan bir kardeþiniz olarak bir iki örnek vermek istiyorum. Mahmutbey yoluna asfalt döküldü diye büyükþehir belediyesi bizi mahkemeye vermiþti. Acý ama gerçek bunlar, Mahmutbey ve Peyami Safa Okulu yapýldý diye zimmet çýkarýlmýþtý. Allah'a çok þükür bunlardan ülkemiz kurtuldu. Geçmiþin karanlýklarýndan bahsedilmeden geleceðe daha hýzlý bir þekilde yürümeye devam ediyor. Milletvekilimiz de söyledi. Bu çalýþmalarýn tabanýnda insan odaklý bir yönetim benimsenmesi ve insana hizmet anlayýþý yatýyor. Baðcýlarýn temelinde yeni ekip ruhu ile istiþareyi temel esas alarak yapýlan çalýþmalar yatar. Bunlara örnek olarak bir tanesi de istiþare toplantýlarýmýzdýr. Yine halk meclislerimiz ki bu bizim için çok önemli. Tüm birim müdürlerimiz ve baþkan yardýmcýlarýmýzla birlikte mahalle mahalle gidip hem halkýmýza hem hesap veriyoruz hem de hizmetlerin eksiklerini yerinde görüp neler yapýldý, neler eksik kaldý öðrenmiþ oluyoruz. Onlarla beraber istiþare etme fýrsatý bulmuþ oluyoruz. Halk görüþ günleri 1992 yýlýnda baþladý ve hala devam ediyor. Birçok uygulamalarýmýz devam ediyor demiyorum. Tüm uygulamalarýmýz baþladýðýndan daha da güzel bir þekilde devam ediyor. Bu da Baðcýlar Belediyesinin ayrý ilkleri ve güzelliðidir ki, henüz keþke yapýlmasa denilip de yarým býrakýlan ve vazgeçilen bir uygulama hiçbir zaman Baðcýlar da yaþanmadý. Her yapýlan çalýþmanýn ikincisine, kültürel faaliyetlere geleneksel ibaresi eklenerek tüm hýzý ile devam etti. Ýþte halk görüþ günleri ile birlikte her çarþamba gelenlerle bizzat görüþerek onlarýn dertlerini dinliyoruz. Kalabalýk nüfus olduðundan dolayý diðer günlerde randevulu görüþmelerimiz devam ediyor. 38. Ýstiþare Kurulu Toplantýsý 17

18 Bunlarýn akabinde belediyemizde sosyal meclisler faaliyete geçirildi ve daha da þekillenmesi saðlandý. Bunlar; çocuk meclisimiz, gençlik meclisi, hanýmlar meclisi, engelliler meclisi, çevre kulübü, izci kulübü, engelliler meclisi gibi her branþta ve her yaþta çalýþmalarýn yapýldýðý meclislerdir. Ayrýca belediye çalýþmalarý ve Baðcýlar'da yapýlacak çalýþmalarýn istiþare edildiði gerek kendi sorunlarý gerekse Baðcýlarýn ve ülke sorunlarýn tartýþýldýðý bu meclislerimiz bize birçok çalýþmalarýmýzda ýþýk tuttu. Bunlarýn 6 ayda bir yapmýþ olduklarý þuralar gerçekten takdire þayan, inþallah çarþamba günü de burada Engelliler Meclisi Þurasý yapýlacak. Sizleri davet ediyoruz. Orada da göreceksiniz ki sadece engelliler kendi problemlerini deðil, Baðcýlarýn ve ülkenin birçok konuda problemleri tartýþýldýðýnda þahit olacaksýnýz. 22 mahallede önceden yapmýþ olduðumuz mahalle konaklarýnda halka daha da yakýn olma ve halkýn yönetime katýlýmýnýn saðlanmasý noktasýnda gerçekten büyük bir baþarý saðlandý. Mahalle konaklarýmýzýn alt katlarýnda spor salonlarý, kütüphaneleri, muhtarlýk binalarý, saðlýk ocaklarý ve ayrýca ÝSMEK kurslarýmýz var Ýstiþare Kurulu Toplantýý

19 ÝSMEK kurslarý 1994 yýlýnda Baþbakanýmýzýn baþlatmýþ olduðu bir kurstur. Þu anda Ýstanbul'da 220 bin kursiyer ÝSMEK kurslarýnda eðitim görüyor. Bu da sosyal tabanlý belediyeciliðin örnek bir uygulamasýdýr. Eðitim bizim her zamanki önceliklerimizin önünde olmaya devam ediyor. Baðcýlar da sýnýf mevcutlarý 30 kiþi olana ve tam gün eðitim verilene kadar, Baðcýlarýn arzusunun gerçekleþtirilmesi için çalýþmalara devam edilecektir. Baðcýlarda bu güne kadar yapýlmýþ olan tüm okullarýn arazileri Belediyemiz tarafýndan tahsis edildi. Baðcýlar da sadece Belediyemizin katkýlarý ile 13 okul inþa edilmiþ oldu. Son 5 yýl içerisinde 30'u aþkýn okul yapýldý. Gerek belediyemiz gerekse il genel meclisimiz ve hayýrseverlerimizin iþ birliði ile güzel bir proje gerçekleþtirdik. Okullarýmýzda tüm sýnýflarýmýza projeksiyon ve bilgisayar alarak çocuklarýmýzýn teknolojinin imkanlarýndan da faydalanmasý da saðlanmýþ oldu. Yine yeni bir uygulamamýz, ki þu anda bitmek üzere, tüm okullarýmýz içerden ve dýþarýdan kamera güvenlik sistemi ile artýk izleniyor. Daha güvenli bir eðitim imkanýyla çocuklarýmýz okullarda okuyacaklar. Saðlýk alanýnda yatýrýmlarýmýz yine devam ediyor. Baðcýlar Belediyesi olarak kurulduðu günden bugüne kadar hizmet ediyor ve Baðcýlar insanýna hangi konuda hizmet edilecekse hangi kamu kurum ve kuruluþu olursa olsun tüm hizmetlerin de öncüsü olduk. Bu da tüm hýzý ile devam ediyor. Son 1,5 yýl içerisinde yine 4 saðlýk ocaðýnýda daha saðlýk grup baþkanlýðýmýza teslim ettik. Baðcýlar Belediyesi halkýmýza hizmet ediyor. Eðitim ile alakalý biliyorsunuz yine bir rekor kýrmýþtýk, 20 bin insanýmýz okur- yazar olmuþtu. Bunlarýn 5 bini de 2. Kademe kursuna devam ederek diploma alma fýrsatý bulmuþtu. Halkýmýzýn Belediyesinin þeffaf, hesap verilebilir, denetlenebilir bir yapýya kavuþarak farklýlýklara ve yeni düþüncelere açýk olmanýn mutluluðunu hep yaþadýk, inþallah bu þeffaflýktan ve hesap verilebilirlikten taviz vermeden çalýþmalarýmýza devam edeceðiz. Engelliler, Baðcýlarda gerek hizmet olarak gerekse þefkat olarak gerçekten farklý bir hizmet alýyor. Biliyorsunuz engelliler rehabilitasyon merkezimiz 38. Ýstiþare Kurulu Toplantýsý 19

20 ki, Baðcýlar da þu anda týbbi müdahaleler dýþýnda hiçbir engellimiz Baðcýlar dýþarýsýna hizmet için gitmiyor. Tüm ihtiyaçlarý Baðcýlarýmýzda karþýlanýyor. Yeni bir engelliler sarayýmýz, ki bu da bir ilk olacak, metrekare toplam kapalý alanlý, tedavi odalarý ile kapalý oto parký ile psikolojik danýþma merkezi ile konferans salonu olacak. Hidro terapisinden, fizyo terapisine kadar destek verilecek. Ayrýca meslek atelyeleri ki, biz buna çok önem veriyoruz deðiþik branþta engellilerimiz meslek edinme þansý bulacaklar. Burada meslek edindirmede, hem piyasada iþ bulma imkaný bulurken ayný zamanda ürettikleri ürünleri de satabilecekleri 1000 metrekare kapalý alanlý yerde satýþ merkezide bunun içerisinde olacaktýr. Yine Baðcýlardan engellilerin þefkati daha da güzel bir þekilde tüm Türkiye de yansýmýþ olacaktýr. Sosyal tabanlý bir belediye sosyal çalýþmalara büyük önem veren bir belediyedir ve biz hiçbir yardýmýmýzý dönemlik yapmadýk. Güzel bir sloganla yola çýktýk. 'Gelecek seçim için deðil, gelecek nesil için belediyecilik' dedik ve bundan hiçbir zaman taviz vermedik. 15 yýldýr devam eden eðitim yardýmlarý; yine 15 yýldýr devam eden gýda yardýmlarý vs bunlara hiçbir zaman ara vermedik. Ne ekonomik krizde, ne deprem zamanýnda aksatmadýk ve aralýksýz devam etti. Bu günlerde televizyonlarda gündemde ama üzülüyorum çünkü, bunun hiçbir zaman ne reklamýný yaptýk ne bir televizyon kanalý çaðýrýp bunu daðýtýrken daðýtýmýný sergiledik. Ne de þu kimseye þu yardýmý yapýyoruz diye rencide ettik. Bizim ne inancýmýzda ne de belediyecilik anlayýþýmýzda böyle bir þey hiç olmadý ve olmayacaktýr da. Okullarýmýzla alakalý biraz önce bahsetmiþtim, sadece bu yatýrýmlar son dönemde yapýlan yatýrýmlar ki konferans salonlarýndan, seminer salonlarýna, kütüphanesinden, laboratuarýna birçok alanda eðitim yardýmlarý yine devam ediyor. Son 1,5 yýl içerisinde tabii ki, bunun içerisinde sinevizyonu, bilgisayarý hariç sadece okuldaki ufak çevre düzenlemeleri ve salon iç düzenlemeleri ve yeni okul yapýmlarý yok. 5 milyon gibi bir masrafýmýz olmuþ. Bir bu kadar da bilgisayara ödemiþtik. Ayrýca kamu binalarýna toplam harcadýðýmýz bedel 6,5 milyon YTL. Baðcýlarýmýzda, gerek camilerimiz olsun gerek okullarýmýz olsun gerekse diðer kamu binalarýmýz olsun hiç birini ayýrt etmeden tüm yardýmlarýmýz devam ediyor Ýstiþare Kurulu Toplantýý

21 Kültür ve sanat etkinliklerimizde hiç ara vermeden devam ediyor. Gerek anma günlerimiz olsun, gerekse seminerlerimiz, konferanslarýmýz, panellerimiz ve deðiþik konularda, ki Türk Cumhuriyetlerinden gönül köprüsü kurarak yine 137 öðrencimizi getirdik ve ülkemizin deðiþik yerlerini gezdiler. Bu gelen öðrenciler baþarýlý olan öðrenciler hem ülkemizin tanýtýmýna katký saðlamýþ olduk. Hem de tarihten gelen baðýmýzýn ve kardeþliðin de Baðcýlar da yeniden yeþermesine vesile olduk. Çanakkale'ye gezilerimiz devam etti ve yine devam edecektir. Hazýrlýklarýmýzý yeni dönem için yapýyoruz. Biliyorsunuz Çanakkale bizim için çok önemli Avustralya'dan, Yenizelanda'dan hâlâ 10 binlerce insan gelip o kutlamalarý yapýyorlar. Orada onlar ecdatlarýný gezerken bizim burada duyarsýz kalmamýz mümkün deðildi öðrenci ve halkýmýzý þehitlik ziyaretine götürdük. Tarihin dönüm noktalarýndan birinin yaþandýðý yeri ziyaret etme þansý buldular. 3 adet bilgievinden birini geçen yýl açmýþtýk, bu yýl da 2 tanesini açtýk. Buna önem veriyoruz. Ýnþallah önümüzdeki yýl 22 mahallemizde bunu hýzlý bir þekilde tamamlamak istiyoruz. Bu çok önemli bir proje, ilköðretim çaðýndaki çocuklarýmýz okul zamaný dýþýndaki vakitlerinde branþ öðretmenleri eþliðinde hem burada ders alýyorlar. Hem de sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri ayný zamanda görüyorlar ki, 3 bilgievimizde þuan itibarý ile 1300 öðrencimiz faydalanýyor. Yazlarý da ayrýca yaz spor okullarý olarak devreye giriyor. Ramazan programlarýmýz biliyorsunuz tüm hýzý ile devam etti. Kazakistan'da baþlatmýþ olduðumuz kültürel faaliyetlerimiz bu yýlda devam etti. Ayrýca Almanya'da da Hahn Büyükþehir Belediyesi ile yine beraber organize ettiðimiz güzel bir Ramazan programý icra ettik. Farklý bir çalýþmaya daha imza attýk. Sayýn kaymakamýmýzla beraber burada Baðcýlardan bir grup halkýmýz birlikte þehitlerimizle iftar yapma þansý bulduk. Aliya Ýzzetbegoviç sempozyumu, ilk defa bu isim altýnda düzenlenen uluslar arasý bir sempozyum olma özelliðini de taþýdý. Gerek ülkemizde gerekse Bosna'da çok iyi yankýlarý oldu. Aliya Ýzzetbegoviç kimi için bir bilge kral, kimi için de son Osmanlý olarak anýlýyordu. Gerçekten de savaþ zamanýnda barýþý düþünebilen bir insan, çaðýna ve dönemine damgasýna vuran bir insan ve ona da vefa borcumuzu da ödemiþ olduk. 38. Ýstiþare Kurulu Toplantýsý 21

22 Yaz spor okullarýmýz yine 7500 öðrencimizle devam etti. Kefken'deki kampýmýmýza da baþarýlý olan öðrencilerimizi götürdük. Ýzmit'teki yerimiz Çevre ve Orman Bakanlýðýmýzdan kiralamýþ olduðumuz yerdir. Orada kamp yapma ve baþarýlarýn teþviki amacý ile güzel bir çalýþma sergilendi. Yine Çevre ve Orman Bakanlýðýmýzdan kiraladýðýmýz Kemerburgaz'daki Kirazlýbent piknik alanýmýza birçok derneðimiz piknik yapmaya gittiler. Dernekler ve okullar mahalle konaklarýndan kaldýrdýðýmýz otobüslerle 350 bin civarýnda Baðcýlarlý Kemerburgaz'da piknik alanýmýzda piknik yapma imkâný buldular. 29 yýllýðýna 12 ay, 365 gün yani her gün kullanabileceðiniz bu alan belediyemiz adýna kiralandý. Tüm vakýflarýmýz derneklerimiz sosyal çalýþmalarýný da ücretsiz olarak orada yapýyorlar. Yeni dönem içerisinde inþallah yeni düzenlemelerle birlikte sizlerin hizmetine sunacaðýz. Ýzci kulübümüz geçen yýl Ýngiltere'ye gitmiþti. Bu yýlda daha farklý bir çalýþmaya imza attýlar. Güneydoðu bölgelerimizden gelen 450 izcimizle birlikte Kemerburgaz'daki alanýmýzda 1 hafta kamp yaptýlar. Çok güzel, olumlu izler býrakýldý. Önümüzdeki yýl da bunlarý gerek vilayet olarak ve gerekse sayý olarak çoðaltmayý arzuluyoruz. Öðretmenlerimizi de unutmadýk öðretmenimize güzel bir resepsiyon verdik. Onlar bunu hak ediyorlardý. Çünkü Baðcýlar daki eðitime yapýlmýþ olan yatýrým anýnda tepkisini buluyor ve güzel bir þekilde de geri dönüyor. OKS' de 2 öðrencimiz birinci olarak çýktý. ÖSS'de derecelere giren öðrencilerden bazýlarý Baðcýlar ýmýzdan çýktý. Gerek sportif yarýþmalarda gerekse geçenlerde yapmýþ olduðumuz gençlik þöleninde de 315 gencimize, sporda ve eðitimde baþarýlý olmuþ öðrencilerimize ödül verme imkâný bulduk. Alan uygulamalý iletiþim çalýþmalarýmýz -ki, bu dönem daha öncesinde bildiðiniz gibi hane halký araþtýrmalarý ile Baðcýlar ýmýzda güzel bir çalýþma yapmýþtýk-. Bu yýl da güzel bir çalýþma yaptýk. Baðcýlar da 100 bin aileye ulaþýldý. Onlarýn dertleri, sýkýntýlarý ve hizmetlerle alakalý görüþleri alýndý. Bu çalýþmalarla ilgili belediyemiz anýnda devreye girerek acil olan problemleri giderdi. Bu noktadaki gerek alt yapý çalýþmalarý ile olsun, gerekse çevre düzenlemeleri olsun birçok problem de beraberinde çözümlendi. Ayný zamanda bu sayede 500 bin Baðcýlarlý da yönetime ve bu istiþareye de katýlma imkâný bulmuþ oldu Ýstiþare Kurulu Toplantýý

23 Muhtarlýklarýmýzý mahalle konaklarýndan taþýyoruz ve ayrý binalar yapýyoruz. Mahalle konaklarýmýzý tamamen birer kültür merkezi haline getirmek istiyoruz. Þu anda 10 adet muhtarlýk binamýz bitmiþ durumda diðerlerinin de inþaatý devam ediyor. Ýnþallah 2-3 ay içerisinde bunlarý tamamlayýp muhtarlarýmýza teslim etmek istiyoruz. Yaðmur suyu alt yapýsý ile ilgili 2 milyon 247 bin liralýk harcama yapmýþýz geçen dönemde, askerlik ve polis merkez binalarýmýz hakkýnda bir þeyler söylemiþtik. Güneþli'de bir karakol binasý inþa ettik. Gerçekten Türkiye de örnek bir karakol, altýnda atýþ poligonlarý yine spor salonlarý ile bir konsept, Yüzyýl'daki karakol inþaatýmýzda tüm hýzý ile devam ediyor. Yeþil alan ve parklar Baðcýlar'da yeterli deðil. Daha da güzelini hýzlý bir þekilde yapmayý hedefliyoruz. 130 civarýnda park yapmýþýz, çevre haftasý kutlamalarý baþta olmak üzere çevre kulübümüz güzel þeylere imza atýyor. Halkýmýzý bilinçlendirme konusunda 10 bin tane süpürge ve faraþ daðýttýk. Sembolik olsa bunun etkisini de gördük. Geçen aylarda düzenlenen 2 yarýþmaya girmiþtik. Baþbakanýmýzdan da bunun ödülünü aldýk. 2'si çevre ve 1'i yönetiþim konusunda olmak üzere 3 ödül aldý Baðcýlar. 38. Ýstiþare Kurulu Toplantýsý 23

24 130 parký ile yine kendinden bahsedilen bir yer haline geldi. 15 sene önce 7-8 tane orta refüj ve kavþaklarda belki oturulacak bir yeri bile olmayan park adýnda yerler vardý. 23 tane parkýmýzý revize etmiþiz bunlardan 8 tanesini de tamamen yenilemiþiz. Kafeteryalarý ve tüm alanlarý ile güzel ve nezih ortamlar oldu. Açýk alan fitness aletlerini hýzlý bir þekilde çoðaltýyoruz. Bu halkýmýzdan olumlu tepki alýyor. Tüm mahallerimizde hýzlý bir þekilde bunu da artýrmak istiyoruz. Bunlar için büyük alanlara da gerek yok metrekare yerlerde olsa da mutlaka bunlarý yapmak istiyoruz. Avrupa Birliði ile alakalý projelerimiz vardý. Bu göç ile ilgili Zeytinburnu belediyesi ile beraber yürüttüðümüz göç alan illerle ilgili bir proje idi. Bizim yine göç ile Baðcýlarýmýza gelen insanlarýmýza yönelik çalýþmalarýmýz da gerek buraya adaptasyonu ve gerekse eðitim noktasýnda çalýþmamýz devam ediyor. 2 tane onaylanmýþ projemiz var. Biri boru kaynakçýlýðý eðitimi bir tanesi de sera gazý emisyonlarýnýn azaltýlmasý projesi inþallah bunun da imzasýný çarþamba günü atacaðýz. Endüstri meslek lisemizle birlikte, sera gazý bildiðiniz gibi arabalarýn eksozundan çýkan gazdýr, bu gazýn rehabilitasyonu ile alakalý bir çalýþma Ýstiþare Kurulu Toplantýý

25 Avrupa komisyonunda yine insan haklarý ve demokratikleþmek için Avrupa Birliðinin desteði kapsamýnda ön onay verilmiþti. Þimdi onun da onayý geldi. 1 milyon 200 bin Euro tutarýnda bir projedir. Kýrsal kesimlerden göç etmiþ kadýnlarýmýzýn haklarý konusunda bilinçlendirme projesidir. Büyükþehir belediyemiz ilçemizde gerçekten son zamanlarda çalýþmalarýný tüm hýzý artýrdý. Baþta MÝA yollarý ki, bizim için çok önemli. Þu anda planlarla ilgili tüm çalýþmalarýmýzý Baðcýlar'da bitirdik. Planlama problemimiz kalmadý. Mahmutbey MÝA bölgemiz, Maslaða alternatif olarak düþünülen bir yerdi. Maslak yapý itibarý ile tamamen bitirilmiþ bir bölge olarak bahsediliyor. Ne alt yapýsý ne de yollarý maalesef yeterli deðil ama, Baðcýlarýmýzdaki güzel planlamanýn neticesinde Mahmutbey'de bir bölge, þu anda otelleri ile devam edip gidiyor. Güzel bir otel de ÝSTOÇ inþa ediyor. Metro çalýþmalarý tüm hýzý ile devam ediyor sonunda Baðcýlar da metroya artýk çok rahat bir þekilde binilecektir. Baðcýlar da planlanmýþ 3 metro hattý daha var. Belki 5-6 yýl sonra Baðcýlar metro kenti haline gelecek ve Ýstanbul'un ulaþým yönünden en rahatlamýþ yeri olacaktýr. Bahçelievler sýnýrýmýzda Þahin durakta, Ýkitelli köprüde, Mahmutbey'de ve Ateþtuðla'da büyükþehrimizin çok güzel çalýþmalarý devam ediyor. Kadir Topbaþ Baþkanýmýza sizler adýna teþekkür etmek istiyorum. Yeni dönemle alakalý tabii ki birçok projemiz var. Birkaç tanesinden bahsetmek istiyorum. Bir tanesi belediye baþkanlýk binamýz bunun proje çalýþmalarý sona doðru yaklaþtý. Güneþli'de Kazak Kent, Kazakistan'dan gelen kardeþlerimiz için güzel bir bina orada onlarýn mimarisine uygun bir cami ve kültür merkezi þeklinde, Fevzi Çakmak mahallemizde güzel bir stadyum, Kefken'deki yerimizin güzel bir þekilde projesini hazýrladýk orasýný yenileyeceðiz. Gençlik merkezleri projelerimiz var. Bunlardan hazýr olan 2 tanesini önümüzdeki yýl baþlatmayý hedefliyoruz. Bir tanesini yeri Yýldýztepe Ulu Cami mezarlýðý karþýsýnda, diðeri Yeni Mahallede Kuba camisinin yanýnda. Bu ikisi hazýr projemizdir. Mahmutbey saðlýk ocaðý ve lojman projemiz var. Kazým Ömürlü camiinin orada bir yeni bir projemiz var. Demirkapý'da ve Yenimahalle'de yerleri hazýr katlý otopark ve pazaryeri. Bunun dýþýnda ise kurban zamaný da kesim yapýlabilecek bir mekân, deprem zamanýnda 38. Ýstiþare Kurulu Toplantýsý 25

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI. Gündem. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR

39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI. Gündem. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI DİZİSİ NO:124 39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI Gündem 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN -

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107. 7.Hanımlar. Şûrâsı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107. 7.Hanımlar. Şûrâsı BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 7.Hanımlar Şûrâsı BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 7.Hanımlar Şûrâsı Tashih Ekrem KAFTAN KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 Tasarým Ayþe

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:93

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:93 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:93 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 93 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON - Kemal GÜLTÜRK Tashih Ekrem

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:100

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:100 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:100 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:100 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 12.ÇEVRE ŞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 12.ÇEVRE ŞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 12.ÇEVRE ŞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 105

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 105 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 105 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:105 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103 11. ÇEVRE ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Osman GÜNEÞ Yayýn Kurulu Abdullah

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 86

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 86 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 86 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 86 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Ekrem KAFTAN

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah ARIDORU-Yalçýn

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET BÜLTENÝ

2010 YILI FAALÝYET BÜLTENÝ 2010 YILI FAALÝYET BÜLTENÝ BELEDÝYE MECLÝS ÜYELERÝMÝZ SEVGÝLÝ VATANDAÞLARIM; Yeni yýlýnýzý gönülden kutlar, sevdiklerinizle beraber, barýþ içinde saðlýklý mutlu yýllar temenni eder sevgi ve saygýlarýmý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN -

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:118 8. HANIMLAR ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:118 8. HANIMLAR ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:118 8. HANIMLAR ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:118 Yayýn Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah ARIDORU-Yalçýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Þevket SEZER - Yalçýn LÝMON Tashih Ekrem KAFTAN

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:92 6.ÇOCUK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:92 6.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:2 6.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:2 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON - Kenan GÜLTÜRK Tashih

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Yeniden Çýkarken BAÞKAN DAN. Kadir Topbaþ Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Baþkaný ve Birlik Baþkaný

Yeniden Çýkarken BAÞKAN DAN. Kadir Topbaþ Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Baþkaný ve Birlik Baþkaný BAÞKAN DAN Kadir Topbaþ Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Baþkaný ve Birlik Baþkaný Yeniden Çýkarken Geçen yýl 30. kuruluþ yýlýný kutladýðýmýz Birliðimiz in sesi olan "BÝRLÝK" dergisi, bir süredir yayýna

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı