4 DE 2 DE 2 DE 7 DE 3 DE 8 DE 5 DE 6 DA 3 DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4 DE 2 DE 2 DE 7 DE 3 DE 8 DE 5 DE 6 DA 3 DE"

Transkript

1 Bayrampaþa Cezaevi nde 12 tutuklunun öldüðü, 55 inin de yaralandýðý Hayata Dönüþ Operasyonu na iliþkin, tam 11 yýl boyunca savcýlýktan saklanan Tufan adlý müdahale planý, nihayet gün yüzüne çýktý. Tufan Planý nýn, ölüm orucunun bitirilmesi amacýyla Adalet Bakanlýðý ile koordineli biçimde aydýnlarýn tutuklularla masaya oturduðu günlerde hazýrlandýðý anlaþýlýyor. Dava açýlana kadar isimleri savcýlýktan saklanan askeri birliklerin, müdahaleden önce isim isim ve kan gruplarýna kadar kaydedildiði de ortaya çýktý. 2 DE Söyleþi 4 DE 2 DE Bir GSM operatörünün Hacýbektaþ Zir Mahallesi Ýsmet Ýnönü Sokak ta Baz Ýstasyonu kurmak istemesi üzerine Zir mahallesi halký bu olaydan büyük rahatsýzlýk duydu. Baz istasyonunun kurulmasýný engellemek için bir araya gelen mahalleli konuyla ilgili olarak GSM operatörünün yetkilileri ile görüþüp mahalle arasýnda Baz Ýstasyonu kurulmasýný istemediklerini ve baþka bir alanda insan saðlýðýna zarar vermeyecek þekilde Baz istasyonu kurmalarýný söylediler. Konuyu ilgili kuruluþla halledemeyince Baz Ýstasyonunun kurulmasýna engel olmak için konuyu yargýya taþýmaya karar verdiler. Kýrþehir barosu avukatlarýndan Ýsa Daðýstan ve Yusuf Eren aracýlýðýyla da tarihinde hukuki süreci baþlattýlar. Avukatlar Ýsa Daðýstan ve Yusuf Eren olay yerinde gerekli incelemeleri yaptýktan sonra þu açýklamalarda bulundu. 3 DE 7 DE 8 DE Cumhuriyet Halk Partisinin, 3 Nisan 2011 tarihinde Nevþehir'de milletvekilliði aday sýralamasýný belirlemek üzere gerçekleþtirdiði ön seçim sonucunda ilk üç sýrayý alan milletvekili adaylarý ön seçime katýlan aday adaylarý ile birlikte Hacýbektaþ a geldiler. 6 DA Evrensel Kültür'de Nisan ayýnýn dosya baþlýðý "23 Nisan öncesinde çocuklarý ve haklarýný düþünmek". Çocuklar, militarizmin, dogmatik zihniyetin ve neoliberal talan düzeninin kýskacýnda. Bir bayramlarý var ama kimse onlara ne yapmak istediklerini sormuyor, çünkü ciddiye alýnmýyorlar. Onlar sadece düzenli ve uyumlu hareketler yapmaya zorlandýklarý bir törenin öznesi deðil nesnesi olmakla yetiniyorlar. Artýk 23 Nisanlarý bir mesele olarak görüp tartýþmak ve çocuklarý ciddiye almak gerekir. Dosyada Serdar M. Deðirmencioðlu, Can Gezgör, Kemal Ýnal, Ünal Özmen, Hakan Acar'ýn yazýlarý var. 5 DE 3 DE

2 8 Nisan 2011 Cuma Zorunlu din dersi tartýþmasý, Alevilerin istemi olarak gündemdeki yerini korurken Kürtler de BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ ýn öncülüðünde ilköðretim okullarýnda her sabah öðrencilere törenle tekrar ettirilen Andýmýz ý tartýþmaya açtý. Andýmýz, içeriðindeki milliyetçi vurgu nedeniyle hep itiraz edilen bir metindi. Fakat ilk kez bu yemine uyulmayacaðý bir siyasi parti tarafýndan deklere ediliyor. Din dersi, ulusal ve uluslararasý yargý kararlarýna raðmen zorunlu olmaya devam ediyor. Andýmýz konusunda ilk yargý kararý aleyhte oldu. Danýþtay 8. Dairesi, Muhammet Çiçek in yürütmenin durdurulmasý istemiyle açtýðý davayý reddetti. Anayasa Mahkemesine bireysel baþvuru baþlamadýðýna göre bu dava da AÝHM e gidecek. Sonuç ne olursa olsun ok yaydan çýkmýþtýr. Danýþtay yargýçlarý her ne kadar milliyetçi söylem içermiyor deseler de Kürtlerin, çocuklarý üzerinden boykotu, Andýmýz a misyonunu teslim etmiþ, Kürtler açýsýndan (olmayan) anlamýný yitirmiþtir. Selahattin Demirtaþ ýn Türküm yerine Kürdüm denilmesini de istemem. açýklamasý bu metni hepten milliyetçileþtirmiþtir. Andýmýz bir yemin ve isteklendirme (motivasyon) metni ise Ben böyle bir yemin etmek istemiyorum, etsem bile sözümde durmayacaðým. diyen birine ýsrarla tekrarlatmak da anlamlý bir çaba deðil. Biline ki zorla isteklendirme olmaz. Kýsacasý tutulmayacak yemin, yemin et! diyen açýsýndan da anlamlý deðil. Aleviler, nedendir bilmem ama din dersi boykotunu gerçekleþtiremediler. Alevi nüfusunun belli bir bölgede yoðunlaþmamýþ olmasýnýn boykota katýlan öðrencilerin azýnlýkta kalýp dýþlanmasýna ve hatta kimi yerlerde tecrit edilmelerine neden olur diye vazgeçilmiþ olabilir. Yine de istemdeki ýsrarý vurgulamasý açýsýndan önemliydi. Buna raðmen, Andýmýz boykotunun din dersi boykotundan farklý olarak uygulanma þansý oldukça yüksek; uygulanmasý da mümkün: Düþünsenize, tören alanýnda bin çocuk ve sessiz üç dakika. *** ÖSYM baþkaný anlatamadý ama ben anladým ÖSYM Baþkanýnýn þifreli kopya iddialarýna iliþkin yaptýðý açýklama, ÖSYM nin her zaman bir skandala açýk olduðunu gösterdi bize. Bu kanýya, Baþkanýn sözcüklerin yerini deðiþtirerek anlaþýlmaz kýlmaya çalýþtýðý dilini çözerek vardým. OSYM Baþkaný, konuþmasýnda uygun sözcükleri seçemediði gibi bulduðu sözcükleri yerli yerinde de kullanamadý. Fakat buna raðmen onun ne demek istediðini anladým. Baþkan, her aday için soru ve yanýt seçeneklerinin farklý olduðu sýnav kitapçýklarý hazýrladýklarýný, basýna daðýtýlan kitapçýðýn ise sýnava katýlan bir milyon 700 bin kitapçýktan farklý bir kitapçýk olmasý için ayrýca hazýrlandýðýný, þifresi çözülenin bu kitapçýk olduðunu söylemek istedi. Anladýðým kadarýyla, 27 Mart ta yapýlan YGS sýnavýnda, sorularý þifreli yöntem kullanarak çözen olmamýþ; öyle sanýyorum. Fakat bir þey daha anladým ki ÖSYM nin kullandýðý seçenek daðýtma programý sorunlu: Basýna daðýtýlan kitapçýkta olduðu gibi yanýtlarý belli bir sistematiðe göre diziyorsa, program, diðerlerini de ayný olmasa bile benzer bir þekle göre dizebilir. Eðer yöntem deðiþmezse bundan sonra sýnava girenler sorular yerine þifre çözmeye çalýþacaklardýr. Yakýn zamanda dershaneler þifre çözme dersleri vermeye baþlarlarsa þaþmam. ÖSYM Baþkaný, KPSS sýnavýnda ortaya çýkan yanýt hýrsýzlýðýnýn bir daha yaþanmamasý için bir dizi polisiye önlem aldý. Aldýðý önlemler, soru ve yanýtlarýn ÖSYM den çýkýþýný deðil de çýktýktan sonra kullanýlmasýný engellemeye yönelikti. Sýnav sorumlularý ve katýlýmcýlarýn metal düðmelerinin bile görüntüleme aygýtý olarak sabýkalý listesine alýnmasý gibi absürt önlemler ise hýrsýzlýðýn içeriden, yani ÖSYM den deðil de dýþarýdan kaynaklandýðýna dikkat çekmekti. Oysa bu iþin iki sorumlusu var: Biri, adayýn çok, seçilenin az olduðu sýnava dayalý seçme yöntemi; diðeri ise emek harcamadan kazanmayý ahlaki bir sorun olarak görmeyen kültürel bozulma *** Gençlerden sorumlu üç bakan Bilinçli Gençlik Projesi de dünyada bir örneði daha olmayan bir birliktelik projesi olarak hayata geçecek. Milli Eðitim Bakaný Nimet Çubukçu, baþýnda bulunduðu Bakanlýðýn bir projesine atfen söylemiyor bu sözü. YÖK Baþkaný Yusuf Ziya Özcan, Çubukçu nun ardýndan raydan çýkmýþ vagon gibi "Eðer bu gençleri iyi yönlendirebilirsek çözümünde çok zorlandýðýmýz terör gibi bazý problemlerin de yakýn gelecekte, kolayca çözüme ulaþacaðýný düþünüyorum. Meseleyi o kadar geniþ alýyorum." diyor. Spordan sorumlu Devlet Bakaný Faruk Nafiz Özak da Hürriyet gazetesi ile Bilinçli Gençler Derneðinin Bilinçli Gençlik Projesi protokolünde. O da benzer laflar ediyor. Gençlerimizi teslim ettiðimiz bu üç devlet adamý, Bilinçli Gençler Derneðinin reklam amaçlý sýradan bir etkinliðini neden bu kadar abartýyorlar? Yanýtý YÖK Baþkaný Özcan veriyor Türkiye'de sýk sýk, gençliðin kendisini ifade edecek kanallarýn olmadýðýndan þikayet ediliyor. Bu açýdan bugün imzalanan proje önemli bir adýmdýr. Biri Milli Eðitim Bakaný, diðeri gençlerden sorumlu Devlet Bakaný, öteki gençlerimizi bilinçlendirecek olan üniversitelerin baþý. Aðýzlarýna bakýlýrsa üçü de gençleri baþlarýndan atacak yer arýyor. *** Bilcümle kamu kurumlarýný tekkeye çevirdikten sonra Duydunuz mu, AKP, Devrim Yasalarý na sýðýnýyor. Devlet Bakaný Faruk Çelik, Alevilerin, Cemevlerinin devlet tarafýndan ibadethane olarak tanýnmasý istemine Devrim Yasalarý na baktýktan sonra Bu kanunlara dikkat etmeden yeni ibadethaneler istemek, Cumhuriyeti kuran iradenin yok sayýlmasý anlamýna gelir. diyerek yanýt verdi. AKP nin bilcümle kamu kurumlarýný tekkeye, okullarý zaviyeye; parti binalarýný türbeye çevirdikten sonra Tekke ve Zaviyeler ile Türbelerin Kapatýlmasýna ve Türbedarlar ile Bazý Unvanlarýn Yasaklanmasýna Dair Kanun a sýðýnmalarý ironik olduðu kadar ikiyüzlülüðün yeni bir tezahürü olsa gerek. Bayrampaþa'da 12 kiþinin öldüðü 'Hayata Dönüþ' operasyonunun 11 yýldýr gizlenen planlarý ortaya çýktý. Planýn adýný 'Tufan' koymuþlar. ÝSMAÝL SAYMAZ Bayrampaþa Cezaevi nde 12 tutuklunun öldüðü, 55 inin de yaralandýðý Hayata Dönüþ Operasyonu na iliþkin, tam 11 yýl boyunca savcýlýktan saklanan Tufan adlý müdahale planý, nihayet gün yüzüne çýktý. Tufan Planý nýn, ölüm orucunun bitirilmesi amacýyla Adalet Bakanlýðý ile koordineli biçimde aydýnlarýn tutuklularla masaya oturduðu günlerde hazýrlandýðý anlaþýlýyor. Dava açýlana kadar isimleri savcýlýktan saklanan askeri birliklerin, müdahaleden önce isim isim ve kan gruplarýna kadar kaydedildiði de ortaya çýktý. Plandan yýllardýr Kamera kaydý yok diyen askerin operasyonu görüntüye aldýðý da anlaþýlýyor. Cezaevlerinde F Tipi ne geçiþ için 19 Aralýk 2000 de 20 ayrý cezaevinde eþzamanlý biçimde Hayata Dönüþ Operasyonu yapýlmýþtý. Bayrampaþa Cezaevi ndeki müdahalede 12 tutuklu ve hükümlü öldürülmüþ, 55 i yaralanmýþtý. Operasyon sonrasýnda baþlatýlan soruþturma, jandarmanýn isim bildirmeme, bilgi ve döküman paylaþmama gibi engellemeleri nedeniyle tam 10 yýl sürmüþtü. Bu nedenle hiçbir rütbeliye ve ölümlerin gerçekleþtiði C Koðuþu na giren Jandarma Komando Özel Asayiþ Komutanlýðý ve Halkalý Komando Taburu na dava açýlamazken; fatura, tali görevdeki Elazýð Komando Taburu nda görevli 39 ere kesilmiþti. Bakýrköy 13. Aðýr Ceza Mahkemesi nde 23 Kasým 2010 da ilk duruþmasý görülen davada sanýk erler kendilerinin Bayrampaþa da deðil, Ümraniye Cezaevi ndeki operasyonda görevli olduklarýný iddia etmiþti. Arþivde deðilmiþ! Ýlk duruþmada mahkeme; Genelkurmay, Jandarma Genel Komutanlýðý, Ýstanbul Ýl ve Bölge Jandarma komutanlýklarýndan operasyonun planýný ve kamera kayýtlarýný istedi. Jandarma Genel Komutanlýðý, Arþivimizde bulunmuyor diye yanýt verince istek tekrarlandý. Bunun üzerine Ýl Jandarma Komutanlýðý, 21 Mart 2011 de, birdenbire planý bulup mahkemeye yolladý. Yazýda, Arþivin yeniden tasnifi ile incelenmesi sonucunda Bayrampaþa Cezaevi Özel Müdahale Planý na rastlanmýþ olup arþivlenmesi gereken yer dýþýnda olduðu görülmüþtür denildi. Savcý Ali Ýhsan Demirel, soruþturma sürecinde, 8 Mart ve 29 Mayýs 2002 de bu planý ýsrarla istemiþti. Jandarmadan gönderilen yanýtta planýn varlýðýna deðinilmiþ, plana göre nasýl hareket edildiði üstünkörü anlatýlmýþ, hangi askeri birimlerin operasyona katýldýðý ve kimlerce koordine edildiði belirtilmiþ, fakat plan gönderilmemiþti. Dosyaya giren planla 11 yýldýr gizlenen gerçekler ortaya çýktý. PLANIN ADI: Bayrampaþa Özel Müdahale Planý, Tufan adýný taþýyor. Bu operasyondan sorumlu komutanýn dönemin Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Engin Hoþ, yardýmcýsýnýn dönemin Jandarma Komando Özel Asayiþ Komutaný (JKÖAK) Yarbay Burhan Ergin olduðu belirtiliyor. Sadece Yarbay Ergin hakkýnda soruþturma açýlmýþ fakat ifadesi bile alýnmadan hakkýnda takipsizlik kararý verilmiþti. Ergin, 17 Mart 2006 daki bir yazýsýnda, ölümlerin meydana geldiði C Blok a Astsubay Süreyya Yalçýnkaya ve Astsubay Zafer Sabancý nýn girdiðini söylemiþti. Fakat sonradan Sabancý nýn 1 Aðustos 2005 te þehit düþtüðü, Yalçýnkaya nýn 2002 de TSK dan çýkarýldýðý anlaþýldý. Operasyondaki isimler saklý tutuldu. Bayrampaþa Davasý nýn üçüncü duruþmasý bugün Bakýrköy 13. Aðýr Ceza Mahkemesi nde görülecek. ASKERLERÝN KAN GRUPLARI DAHÝ BÝLÝNÝYORMUÞ Planda, Jandarma Komando Özel Asayiþ Komutaný Yarbay Burhan Ergin e baðlý JKAÖK, Halkalý Jandarma Komando Taburu ve Bayrampaþa Koruma Bölüðü nün operasyonda görev aldýðý belirtilerek Operasyona iþtirak edecek tüm personelin isim listesi ve kan gruplarý G-2 gününe kadar tespit edilecek deniyor. Yani, operasyona katýlan tüm isimler biliniyor. Böyle olduðu halde 10 yýl boyunca jandarma savcýlýða isim bildirmemekte direndi. Savcý Demirel, 31 Mart 2003 te JKAÖK ya yazýsýnda, Birçok defa yazýlmasýna raðmen soruþturmanýn sürüncemede býrakýldýðý anlaþýlmýþtýr diye isyan etti. JKÖAK yýllarca isimleri vermedikten sonra 2006 da Altý yýl geçmiþ olmasý sebebiyle operasyona kimlerin katýldýðýna dair belgeye rastlanýlmamýþtýr yanýtý vermiþti. Yarbay Ergin ise Operasyon plansýz ve organizesiz geliþtiðinden kayýt tutulmadý yazdý. KAMERA KAYDININ PLANDA ÝZLERÝ VAR Planla birlikte mahkemeye gönderilen üst yazýda, Bayrampaþa Cezaevi ne düzenlenen operasyona ait kamera görüntü ve kaydýnýn bulunmadýðý bilgisi veriliyor. Fakat Tufan Planý nda þu ifadeler yer alýyor: Hukuki sorumluluk doðurmayacak þekilde operasyonun bütün safhalarýný video kamera ve fotoðraf makinesi ile tespit ederek tedbirler alýnacaðý... Baþka davadaki CD Jandarma bir noktayý da unutuyor Jandarma Genel Komutanlýðý, tutuklularýn sanýk olarak yargýlandýðý Eyüp 3. Asliye deki dava dosyasýna 22 Mart 2007 de 15 dakikalýk görüntü CD si göndermiþti. Eyüp teki dosyada yer alan CD, operasyonun kaydedildiðini ortaya koydu. GÖRÜÞME SÜRERKEN PLANLARI YAPMIÞLAR Planýn, Jandarma Genel Komutanlýðý nýn 11 Ekim 2000 deki emri uyarýnca 15 Aralýk 2000 tarihinde hazýrlandýðý anlaþýlýyor. Ölüm oruçlarý 20 Ekim 2000 de baþlamýþ, Adalet Bakanlýðý ile paralel çalýþan arabulucu heyet ise 12 Aralýk ta tutuklularla görüþme masasýna oturmuþtu. Anlaþýlan o ki, görüþmelerin üçüncü günü olan 15 Aralýk ta aslýnda müdahale planý da elde bekletiliyordu. Zaten dört gün sonra da müdahalede bulunuldu. Karþý güç ve terörist Planda 295 tutuklu ve hükümlü için Karþý Güç, destek alýnacak birimler için Dost Kuvvetler deniliyor. Ayrýca hakkýnda bir yargý kararý verilmemiþ tutuklulardan Teröristler diye bahsediliyor. TV HELÝKOPTERLERÝNÝN UÇUÞU ENGELLENECEK Bayrampaþa Cezaevi ne yapýlacak opersayonun planýnda, operasyon öncesi yapýlan istihbaratta cezaevinde 70 kadar tabanca ve el bombasý bulunduðu öne sürülüyor. Ayný þekilde, parçalar halinde LAW veya roketatara benzer silah ve patlayýcý maddeleri kadýnlar koðuþuna sakladýklarý iddia ediliyor. Oysa kadýnlar koðuþunda ne LAW ne roketatar ne de el bombasý çýktý. Cezaevi dýþýnda alýnacak önlemler de planlanmýþ. Buna göre, operasyon sýrasýnda cezaevi dýþýnda toplanacak kalabalýk takip edilecek, þüpheliler gözaltýna alýnacak. Müdahale sýrasýnda TV helikopterlerinin cezaevini üzerinde ve çevresinde uçuþuna izin verilmeyecek. Hepimizi kullandýlar Eski milletvekili Mehmet Bekaroðlu ortaya çýkan planý þöyle deðerlendirdi: Arabuluculuk görüþmelerinin bir aþamasýnda, Bunlar bir þey yapmayacak. Bizi kullanýyorlar demiþtim. Görüþmeler yapýlýrken Baþbakan Ecevit ve Adalet Bakaný Hikmet Sami Türk bu iþe inanýyordu. Devletin bazý görevlileri ise operasyon hazýrlýðý içindeydi. Hatta baþka bir devlet mi var, diye düþündük. Aracýlar, medyanýn ilgisi... Bunlarý cezaevlerine nakil için bir araç olarak kullandýlar. Devlet halka karþý psikolojik savaþ yöntemi kullandý. Bizi de medyayý da kullandýlar. Herkes kullanýldý. Asker, düþmaný yok etme üzerine eðitim alýyor, demiþtik. Nitekim böyle yaptý. Halbuki onlar düþman deðildi. Tutuklu ve hükümlüydüler. Bazýlarýnýn cezasý kesinleþmemiþti. Suç iþlendi. Radikal

3 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Çaðrý DANACI Bir GSM operatörünün Hacýbektaþ Zir Mahallesi Ýsmet Ýnönü Sokak ta Baz Ýstasyonu kurmak istemesi üzerine Zir mahallesi halký bu olaydan büyük rahatsýzlýk duydu. Baz istasyonunun kurulmasýný engellemek için bir araya gelen mahalleli konuyla ilgili olarak GSM operatörünün yetkilileri ile görüþüp mahalle arasýnda Baz Ýstasyonu kurulmasýný istemediklerini ve baþka bir alanda insan saðlýðýna zarar vermeyecek þekilde Baz istasyonu kurmalarýný söylediler. Konuyu ilgili kuruluþla halledemeyince Baz Ýstasyonunun kurulmasýna engel olmak için konuyu yargýya taþýmaya karar verdiler. Kýrþehir barosu avukatlarýndan Ýsa Daðýstan ve Yusuf Eren aracýlýðýyla da tarihinde hukuki süreci baþlattýlar. Avukatlar Ýsa Daðýstan ve Yusuf Eren olay yerinde gerekli incelemeleri yaptýktan sonra þu açýklamalarda bulundu; Þirketin kiraladýðý arsanýn evlere, Ýlköðretim okulu ve Lise ye yakýn olduðunu, Baz Ýstasyonu nun çocuklara karþý büyük bir tehlike oluþturduðu ifade ettiler. Davalý Þirketinin Kamu yararýna hizmet verdikleri savunulmaktadýr. Gerçektende Davalý tarafýndan bu ve benzeri tesislerin iþletilmesi sonucu bir halk kitlesinin yarar saðladýðý bilinen bir olgudur. Ne var ki bu yararýn saðlanmasý karþýsýnda kiþilerin zarar görmesi hoþ görülemez. Bu bakýmdan Hizmetten elde edilen yarar ve bunun karþýsýnda verilen zararýn dengelenmesi gerekmektedir. Hiçbir hizmet, Ýnsan yaþamý kadar öncelikli bir önem taþýmamaktadýr. Diðer bir anlatýmla, yararlý bir hizmetin karþýlýðý olarak insan ölümü uygun bir sonuç olarak kabul edilemez, insan yaþamýnda bir tehlike yaratan hizmetin, kiþi yaþamý önüne geçilmesi ve ona üstünlük tanýmasý doðru bir yaklaþým olarak düþünülemez. Kaldý ki bu hizmetin ayný yerde verilmesinde zorunlulukta bulunmak maktadýr. Muhtemelen fazla bir giderlerde olsa, baþka bir yerde ayný sonuçlarý saðlayacak bir istasyonun kurulmasý ve hizmet vermesi olanaklýdýr. Bu nedenle davalý þirketin bu yöndeki savunma ve iddialarýna hiçbir kýymet verilmemesi gerekmektedir. Av. Yusuf EREN Av. Ýsa DAÐISTAN Halkýmýzýn bilgisine sunarýz. Ýbrahim þahinli doktoruma yaz Yaþlýlara bir el uzat gel gayri Anadolu yaþlýsýna hizmet az Diþlerimin kalanýný gör gayri Güvencemiz umudumuz sen oldun Bir gün karþýlaþtýk halim sordun Aradým soyladým sonunda buldum Bu diþlerin tamircisi ol gayri Bu can her an diþlerinden ter döktü Yaþtan hayli ilerlerdi yol bitti Doktorlar hep benim diþimi söktü Senden yardým buna çare bul gayri Doðan þahin þahmeranlar karýþmýþ Genç Þahinli sanatýyla yarýþmýþ Hastasýyla dertlerini paylaþmýþ Bir azýcýk maðdurlarý sor gayri Genç doktor þahinli verdi bu sözü Bazen sýzý baþlar uyutmaz bizi Çürüyenler bitti kalan çok azý Sargýsýz yareye derman ol gayri Gençlik bitti yaþlýlýðýn zamaný Aðrýlar sýzýlar vermez amaný Bahar yaz tükendi kýþýn boraný Lodos yoksa kalkmaz yaðan kar gayri Emekte eserin görünür azdan Özverili hizmet kaçar mý gözden Bir hizmet bin dua alýrsýn bizden Fazla varsak yeter artýk der gayri Ali Turab yaþlý tükenmiþ varý Yardým geç kalýrsa katlanýr aðrý Yorgun aðýr aðýr yürür yollarý Tamirli diþ aðrýyarak yer gayri Halk Ozaný Ali ÖZCÝVAN Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Hüseyin KAÝM Nevþehir Lösev Aile Temsilcisi Zeynel Ferger, 1-7 Nisan Kanser Haftasý nedeniyle yaptýðý açýklamada, Kanserde erken teþhis tedaviyi kesinleþtiriyor insan hayatýný kurtarýyor, halkýmýzýn erken teþhis için mutlaka kanser erken teþhis ve tarama merkezlerine uðramalarý gerekmektedir dedi. Kanserin normal kurallar dýþýnda büyüyen, çoðalan ve geliþen hücrelerin oluþturduðu bir hastalýk olduðunu belirten Ferger, vücuttaki her organda, her dokuda olabileceðini kaydetti. Kanserin günümüzün en önemli saðlýk sorunlarýndan biri olduðunu söyleyen Zeynel Ferger, "Halk saðlýðý açýsýndan bakýldýðýnda kanser en çok ölümle sonuçlanan bir hastalýktýr. Kanser, sebebi bilinen ölümler sýralamasýnda kalp ve damar hastalýklarýndan sonra ikinci sýrada yer almaktadýr. Öldürücü olmasý, býraktýðý sakatlýklar ve tedavideki yüksek maliyetler nedeniyle de kanser, ülke ekonomisi ve iþ gücünde aðýr kayýplara neden olmaktadýr" dedi. Nevþehir Lösev Aile Temsilcisi Zeynel Ferger, Yaþadýðýmýz yüz yýlda geliþmiþ ülkeler nükleer artýklarýna çöplük ararken, Japonya da yaþanan doðal afetler sonucu nükleer santrallerinde ki patlama ve sýzýntýlar sonucu kanser ve kitlesel ölümler tehdidi yaþanmakta iken, bizim ülkemizde hala hükümet NÜKLEER Santral kuracaðýz diye dayatmasý; Halkýmýzýn saðlýðýný hiçe saymakta olmasý anlaþýlýr gibi deðildir. Türkiye de üniversiteler, profesörler alternatif enerji kaynaklarýmýza yönelmemizin Ýnsan ve çevre saðlýðý için çok gerekli olduðunu söylerken, Güneþ, Rüzgar, Su, Jeotermal ve doðal gaz gibi enerji kaynaklarýmýzýn hem insan saðlýðý hem de çevre saðlýðýnda dünya ya örnek yarýnlarýn teknolojisine yönelme ve yaþanýlabilir bir dünya çocuklarýmýza býrakmak tarihi görevimizdir. Derken, hükümet baþ belasý nükleer santrallerden vaz geçmelidir. dedi 2030 yýlýnda 15,5 milyon kiþinin kanser olacaðý ve 11,3 milyon kiþinin de kanserden öleceðinin tahmin edildiðini ifade eden Ferger, "Yani 2030 yýlýna kadar önlem alýnmazsa kanserden ölenlerin sayýsý yüzde 45 artacaktýr. Bu ölümlerin yüzde 40'ý kansere neden olan risk faktörlerine yönelik basit önlemlerle azaltýlabilir" diye konuþtu.

4 GÜLÞEN ÝÞERÝ Yönetmenliðini Ýlksen Baþarýr ýn yaptýðý, senaryosunu Mert Fýrat ve yine Ýlksen Baþarýr ýn yazdýðý 'Atlýkarýnca' vizyona girdi. Festivallerden ödülle dönen filmin baþrollerinde Mert Fýrat, Nergis Öztürk ve Zeynep Oral yer alýyor. Atlýkarýnca hiç de alýþýk olmadýðýmýz bir konuya parmak basýyor; býçak sýrtý bir meseleyi 'ensest'i beyaz perdeye aktararak izleyiciyi rahatsýz etmeyi baþarýyor. Onlar da zaten seyirciyi rahatsýz etmek istiyor. Çünkü, Türkiye nin tabularýndan biri olan ve kol kýrýlýr yen içinde kalýr mantýðýyla bakýlan ensesti Ýlksen Baþarýr ve Mert Fýrat hakkýný vererek çekmiþ. Daha öncesinde Baþka Dilde Aþk filmiyle adýndan söz ettiren Baþarýr ve Fýrat ikilisi, Biz ensesti konuþurken bile utanýyoruz, korkuyoruz, çekiniyoruz. Bundan biz deðil, faili utanmalý. Onun kabahatinin utancýný biz taþýmamalýyýz diyor. Cuma günü vizyona giren Atlýkarýnca yý konuþmak için Ýlksen Baþarýr ve Mert Fýrat la biraraya geldik... >>>> Baþka Dilde Aþk ýn hemen arkasýndan yine bambaþka bir derdi konu alan filminizi çektiniz. Pek çok yerde de tokat gibi bir film diye söz ediliyor... Ýlksen Baþarýr: Biz yaparken hiç böyle düþünmedik, tokat gibi olsun da demedik. Planýmýz yoktu. Ýki projemiz vardý yola çýktýðýmýzda, biri Baþka Dilde Aþk diðeri de Atlýkarýnca ydý. >>>>Neden ilk yola çýkýþýnýz Baþka Dilde Aþk oldu? Ý.B: O daha hýzlý ilerledi aslýnda. Yazým aþamasý biraz daha hýzlý oldu. Atlýkarýnca nýn taslaðýný bitirmiþtik ama onun içini, detaylarýný fazlaca çalýþmamýz gerekiyordu. Baþka Dilde Aþk daha erken yolunu aldý. Mert Fýrat: Onun doðal süreci onu getiriyor bir þekilde. Baþka Dilde Aþk olmasaydý bu filmi çekmekte çok yorulurduk. Oradan kazandýðýmýz üç-beþ bir þey, kazandýðýmýz prestij ve tecrübe bu filmin böyle olmasýný saðladý. Yoksa tek baþýna konusu ensest olan bir filme bütçe bulmak çok zor. Sadece Türkiye de deðil, dünyanýn pek çok yerinde böyle filmlere yapýmcý bulmak çok zor oluyor. Dolayýsýyla biz bu iþi sýrtlandýk. Baþka Dilde Aþk olmasaydý bu film olmazdý diyebiliriz. Planlamýyoruz ama biri diðerini doðuruyor. >>>> Atlýkarýnca ensesti direkt iþleyen bir film. Ama filmde de gördüðümüz kol kýrýlýr yen içinde kalýr durumu var, ne dersiniz? M.F: O bir seçim aslýnda. Senaryoyu daha yazarken böyle olmasýný hedeflemiþtik. Finalinde adam intihar edebilir, kýz polise gidebilir, adam müebbet hapse çarptýrýlýr ya da cezaevine giderken araç devrilir, ölür gibi baþka bir adalet duygusu yaratabilirdik... Burada Türkiye de olmayan bir þeyi göstermek istemedik. Böyle bir þey yok. Ýdealize ettiðimiz bir son deðil bu. Bu filmin en etkili sonu buydu bizim için. Bu anlamda bu soruyla da konuþulacak film. Biraz da bu etkiyi yaratmak için yaptýk, biraz rahatsýz etmek istedik. Toplumun vicdanýný rahatlatacak þey bu adamýn ölmesi, fakat bir anlamda bu tartýþýlacak da bir þey. Bizim de seçimimizdi. >>>>Bu anlamda tersten de bakabiliriz. Tabu olan bir þeyi siz bir sinema filmi yaptýnýz ve kol kýrýlýr yen içinde kalýr durumu da ortadan kalkýyor aslýnda. Dolayýsýyla toplumsal vicdan da sorgulanýyor burada. Ý.B: Filmin de bir baþka amacý sorgulatmasý. Ensesti duyunca geri adým atmak, arkamýzý dönmek vs evet zor bir mesele. Ýçine girdiðin zaman da çözemeyebilirsin. Ama biz istiyoruz ki toplumsal olarak bunu biliyorsak susmayalým. Çözümüne gidecek þeyler olsun. Bence konuþulmasý bile toplumsal vicdaný harekete geçirecek diye düþünüyorum. M.F: Kamuoyunun gücü oluþtuðunda bu hükümet ya da sonraki hükümet bir þey yapmaya çalýþýyor, orada kamuoyunun baskýsý devreye giriyor. Ýsmine oy potansiyeli deyin, pragmatiklik deyin bir þekilde onlarý harekete geçiriyor. Derdimiz o baskýyý alabilmek yanýmýza... >>>>Peki, nasýl karar verdiniz böyle bir film çekmeye? M.F: Yaptýðýmýz araþtýrmalarýmýza bakýp dedik ki, bu filmin senaryosunu yazalým belki beþinci filmimiz olur... Ya da bunu çekeriz diye konuþurken araþtýrmalarýn ve incelemelerin içine öyle bir daldýk ki, hemen çekmemiz gerektiðini hissettik. Çünkü gerçekten büyük bir sorumluluk. Toplum vicdanýn ötesinde, toplum saðlýðý için de büyük problem. Þiddet suçu iþleyenlerin yüzde i çocukluklarýnda cinsel istismara, tacize uðramýþ oluyor. O da þiddeti doðuruyor. Kendi saðlýðý, beden birliði, beden güvenliði olmadýktan sonra hiçbir þeyin güvenliði olmaz. Çekirdek aileyi geç, kiþinin kendi güvenliði, kendi bedenin kutsallýðýna tecavüz edildiðinde, sözle ya da elle, o toplumdan bir þey bekleyemezsin. Birey oluþturur zaten toplumu... >>>>Aslýnda ensestte hep bir önyargý vardýr: Kapalý toplumlarda, eðitim oraný düþük olan yerlerde yaþanýr gibi... Atlýkarýnca da baba Erdem bir þair, en azýndan biz öyle görüyoruz. Burada bu önyargýya da gönderme mi? M.F: Bu bir genelleme deðil. Aslýnda adam þair de deðil. Karýsý da bir iþ yapýyor ama ne iþ yaptýðý belli deðil. Adamýn ne iþ yaptýðý belli deðil. Ýlksen le ben ona þair demiyoruz. Oradan bakýnca þair gibi duruyor. O adam þiir yazma hevesinde olan, elinden geldiðince kendini buna adamýþ ama adadýkça uzaklaþmýþ, kaybeden bir adam... Ý.B: Bizim birtakým önyargýlarýmýz var. Ensestin faili alkolik olabilir, uyuþturucu baðýmlýsý olabilir, karýsýný çocuklarýný dövüyor olabilir, karýsýyla cinsel problemleri olabilir ama öyle deðil. M.F: Biz kimsenin vicdanýný da rahatlatmak istemiyoruz. Bunlar kaçýþlar. Adam alkolikmiþ ya da adam bilmem neymiþ gibi birtakým kaçýþlardan uzak durduk. Adamýn mesleði belli deðil, filmin geçtiði dönem belli deðil, karakterlerin isimleri bile özellikle seçilmiþ... Bunlarýn hepsi meseleye odaklanmak için yapýlmýþ þeyler. Orta sýnýf bir aile. Böyle baktýðýn zaman bir yere mal olmasýný istemedik. O bilinen þey vardýr ya, "ensest hep doðuda olur", böyle bir þey yok. En yüksek oranda yaþandýðý yer Türkiye de Ýstanbul. Dünyada ensest oranýn en yüksek olduðu yer Fransa. Fransa daki insanlarýn okuma yüzdesi bizimkinden çok daha fazla, eðitimleri de öyle... Reform ve Rönesans geçirmiþ bir ülkeden söz ediyoruz. O ülkede insanlar daha az mý eðitimli, hayýr. Her sýnýftan, her ýrktan kiþinin baþýna gelebilecek bir durum. Mesele sadece Türkiye nin problemi deðil. Ensest, dünyada görülen ama insanlarýn nasýl baþ edeceðini bilemediði, rahatlýkla tartýþamadýðý bir mesele. Bizde tabii faili fayda saðlýyor. Faili için bulunmaz bir zemin. Bir þey yapacaksýn ve kimse bundan söz etmeyecek. Biz ensesti konuþurken bile utanýyoruz,korkuyoruz, çekiniyoruz. Bundan biz deðil faili utanmalý. Onun kabahatinin utancýný biz taþýmamalýyýz. >>>>Siz iki projeye imza attýnýz ve bu iki projede derdi olan filmlerdi. Peki, sizin derdiniz ne? M.F: Derdimiz ötekiyle ilgili aslýnda. Derdimiz, derdini anlatamayan, ötekileþtirilen insanlarla ilgili. Bize yazdýran o. Biz böyle konular üzerine yazdýðýmýzda daha rahat yazabiliyoruz. O mesele bizim meselemiz oluyor. Zaten o mesele bize yazdýrýyor. Þununla ilgili bir film yapalým demiyoruz, o sürede çok rahatsýz oluyoruz ve yazýyoruz. Þimdi bizi 21. yüzyýl bireyleri rahatsýz ediyor, nereye gittiðini bilmediðimiz bir dünya, nereye gittiðini bilmediðimiz bir birey-toplum iliþkisi var; o bizi rahatsýz ediyor onun üzerine bir þey yazacaðýz. Galiba korktuðumuz þeylerden, bizi kaygýlandýran, bizi rahatsýz eden þeylerden besleniyoruz. Yoksa derdimiz bu dünyayý deðiþtirmek gibi bir þey deðil, en azýndan sinema güçlü bir silah; onunla neler yapabiliriz, onu nasýl bu anlamda kullanabilirizi düþünüyoruz. Ý.B: Benim derdim herkesin derdi. Kendime dert edindiðim þeyler var. Ensest onlardan bir tanesiydi. Çünkü seyrettiðimiz zaman ben de çok sinirleniyorum. Ama seyrediyorum. Niye sorusunu sorduðum her þey benim derdim aslýnda. >>>>Türkiye de toplumsal þiddet her geçen artýyor ama bunun yaný sýra da çözüme iliþkin umut verici þeyler de yaþanýyor. Atlýkarýnca toplumu vicdanýyla yüzleþtiriyor bir anlamda. Çözümsüzlükle özdeþleþtirdiðimiz bir akým tabularýn konuþulmasýný nasýl saðlayacaðýz peki? M.F: Konuþmak bunlardan bir tanesi. Çünkü konuþtukça problemin çözümüne yaklaþýyoruz. Hatta bir problem olarak kabul etmek bile büyük aþama. Çünkü bu ülkede hâlâ, kabinedeki insanlardan biri bu ülkede ensest yoktur, ensest demeyelim aile içi þiddet diyelim diyebiliyor. Ama aile içi þiddetle ensest arasýnda daðlar kadar fark var. Baþka bir bakýþ açýsý o. Bizi niye kandýrýyorsun! Bunun adýný koyamamak, buna ensest dememek bir riya... Bu ülkede kýz çocuklarý öldürülüyor, bu ülkede erkek çocuklarý hayatlarýnýn yarýsýnda bilmedikleri bir yaþam sürüyor ama buna hâlâ aile içi þiddet deniliyorsa o ülkede büyük bir problem vardýr. Ben olaylara böyle bakýyorum ve bunun kabulü bile bizim için yeterli. Bu þunun gibi, Kürt ün Kürt olmadýðýný kabul etmeyip yýllarca faþist bakýþ açýsýyla onlarý yok saymak gibi. Sen bir halkýn yýllarca dilini, dinini, bakýþ açýsýný, ülkesini, kendisini yoksaydýn. Þimdi niye var ediyorsun o zaman? KUTU... Toplumsal depresyon yaþanýyor >>>>Türkiye de bazý þeyler çok yavaþ çözüme kavuþuyor. O çözüme kavuþmak, çatlaktan sýzýntý yaratmak birtakým bedelleri de beraberinde getiriyor... Ý.B: Evet, çözüme yavaþ giden bir ülkeyiz çünkü çözmek istemiyoruz. Çözülmemesi bazý insanlarýn iþine yarýyor, beni çok rahatsýz ediyor. Kargaþa oldukça oradan gelen bir rant var... Ben bu konuda umutsuzum, bir þeyin çözüleceðini de zannetmiyorum. Ben sadece bir koyun olup, onu takip edemem; elimden geleni yapayým, en azýndan çözüm için elimi taþýn altýna soktuðumda harekete geçiriyorsam yeter bana. Yoksa Türkiye ye baktýðýnýzda biraz uyuþmuþ bir toplumuz. Ýstiyorlar ki evimizden hiç çýkmayalým, televizyon karþýsýnda oturalým, internetten markete sipariþ verelim... M.F: Toplumsal depresyon bunun adý. Gittikçe sosyalleþmenin önü kesiliyor. Ýstanbul a baktýðýnda tiyatro sahneleri kapanýyor. Alýþveriþ merkezlerine sinemaya gitmeye zorluyorlar. Tiyatro sahneleri otellere dönüþtürülmeye çalýþýlýyor. AKM üç yýldýr kapalý, Emek Sinemasý iki yýldýr kapalý... Bunlarýn hepsi tesadüf olabilir mi acaba? Kentsel dönüþüm tesadüf olabilir mi? Bence olamaz. Tesadüfse, bizim bu aþkýmýz o tesadüfleri sevmiyor. O yüzden biraz düþünmek ve tartýþmak lazým. Taþýn altýna elimizi koyalým; þapkayý da önümüze koyup, ne yapýyoruz, neyin sonunu hazýrlýyoruz dememiz lazým. Kürt sinemasý gümbür gümbür geliyor >>>>Türkiye de sürekli tartýþýlan bir meseledir aslýnda. Sanatçý toplumun bir adým önünden gider denilir. Bugün nasýl bir süreç yaþanýyor sizin gözünüzden? M.F: Bazen toplum sanatçýyý bir yere götürür. Dünyada çok örneði vardýr. Sanatçýlar Fransa'da krallýk tarafýndan o kadar çok onore edilmiþler ki, bir sýnýf susmuþ. Halkýn reform ve Rönesans hareketini görünce, "halktan bir þey geliyor, bizi de öldürecekler" diyerek dönüþmüþler. Türkiye de de örnekleri var, saymaya gerek yok. Tersi de var, halkýn kötü tarafta etkilediði aydýnlarýmýz da var. Kimi zaman halk talep eder. Kürt sinemasý için bu böyle oldu. Kürt halký talep etti, aydýnlarý zaten vardý... Bugün Kürt sinemasý varsa, o halkýn baþarýsýdýr. Geliyorlar, gümbür gümbür geliyorlar... Min Dit harika bir filmdi. Ýki Dil Bir Bavul baþka bir açýdan olaya yaklaþmýþtý, Press gayet iyi bir filmdi. Haberdar olmadýðýmýz belgeseller, baþka uzun metrajlar var; yer bulamýyor sinemada kendine... Çok güzel þeyler olacak, ben inanýyorum. FOTOÐRAFLAR: ALÝ CEMAL KARABUDAK BirGün

5 Sulucakarahöyük/ HACIBEKTAÞ DENÝZ DURUKAN Gideni deðil kalaný seçiyorum. Ben de kalýyorum çünkü Böyle diyor Taþ Devri adlý son kitabýnda Ali Teoman. Gitmekte olduðu sonun farkýna varýlarak kurulmuþ cümleler bunlar. Direnmenin ve baþkaldýrýnýn ifadesi bir anlamda. Ölüme baþkaldýrý mý? Yoksa yok olmaya karþý direniþ mi? Ýlk etapta ikinci seçenek diyebiliriz. Ali Teoman bunu tüm kitap boyunca yansýtýyor. Bir anlamda Taþ Devri var oluþunun, yok olmaya karþý direncin göstergesi olarak hissettiriyor kendini. Okumayý ilerlettiðinizde öfke büyüyor ve ilk seçeneðe yaklaþýyorsunuz. Ama üçüncü bir seçenek daha çýkýyor ortaya. Nasýl ki kitaba adýný veren Taþ Devri öyküsünde karanlýðý kabullenmekten söz ediyorsa, en son aþamada ölümü kabulleniþ var. Zaten ona göre Bir maçýn üç deðiþik sonucu vardýr. Bu sonuçlardan hep maðlubiyetin, dahasý kýl payý maðlubiyet deðil de, düpedüz hezimetin sizin payýnýza düþmesi yine sizin hatanýzdýr. O yazgýyý siz yazdýnýz. Aslýna bakarsanýz siz yazgýsýnýz. Siz son anlarýn adamýsýnýz. Sabretmeli sona kalmalýsýnýz Gemiyi en son terk etmeyi ya da gerekirse gemiyle beraber batmayý göze almaktan söz ediyor Ali Teoman. Direnerek kabulleniþtir bu. Ýnsanoðlunun öleceðini bile bile yaþamak için direnmesine bir gönderme olarak da yorumlayabiliriz bunu. Ancak þunu da göz ardý etmemek gerek: Sonuç ne olursa olsun, yazara göre; varýlan nokta hep aynýdýr. Bu durum kaderci bir bakýþý ifade etse, yazgýdan çok sýk söz edilse de, yazgýnýn kiþi tarafýndan belirlendiði anlayýþýyla sürekli karþýlaþýrýz. Aslýna bakarsanýz, iç içe geçmiþ, birbirinden baðýmsýz düþünemeyeceðiniz birçok þeyin kendi içinde bir zincir oluþturduðunu fark ediyorsunuz Taþ Devri nde. Dolayýsýyla, kitabý çok farklý düþünme ve okuma teknikleri kullanarak yorumlama þansý yakalýyor okuyucu. Karakterlerin an içersindeki ruh halinin zaman içersinde sürekli bir ileri bir geri sýçramasýyla deðiþkenlik göstermesi kuþkusuz Ali Teoman ýn bilinçakýþý tekniðini ustalýkla kullanmasýyla ilintili. Bu kaosa, belli bir düzensizliðe neden olsa da, Ali Teoman okuru en baþtan uyarýyor: Kendini hazýrla! Ve ekliyor Baþlamanýn en iyi yolu, aynada kendinize bir göz gezdirip çekidüzen vermektir. Mesele hayata çekidüzen vermekte deðil, kiþinin kendisine çekidüzen vererek yaþamýn içindeki tüm bu karmaþaya dirayetli olmasýnda yatýyor aslýnda. Birey kendine çekidüzen verdiðinde, hayata da çekidüzen verecektir. O nedenle, Portakal Soymasý adlý öyküde portakalý soymanýn zorluðundan deðil, bu soyma iþlemine kiþinin gereðince hazýrlanmasýnýn öneminden söz ediyor. Kýssadan Hisse! Böl ve yönet Baþa dönelim, dýþarýdan içeriye bakalým. Ýcap ederse bölelim ve yönetelim. Bölmek ve yönetmek Portakal Soymasý adlý öyküdeki karaktere göre mündemiç olarak kötü bir yöntemi ifade etmez. Portakal kuþkusuz bir simge. (Ayný zamanda bir tekerleme, oyun) Portakalýn kabuðunu soyup içine bakmak ve onu parçalara ayýrmak, insanlarý maskesiz halleriyle; geçmiþleri, gelecekleri ve þimdiki an içersindeki durumlarýyla deðerlendirmenin yoludur. Ve kiþinin kendine; saklý tuttuðu yanlarýna bakmasýdýr. Ya da, her varlýk kendi varlýk sebebini içinde taþýr, düþüncesine de ulaþabiliriz buradan. Yazarýn yýkýcý tavrýna, yaratmak istediði kaosa, öykülerde kullandýðý görsel anlatým da eþlik ediyor. Açýkçasý, birinci bölümdeki Hayat Dersi ve ikinci bölümdeki Triptik ve Unutmabeni baþlýklý öykülerin yazým biçimlerinin yarattýðý etki, doksanlý yýllarda öne çýkan 2/5 BZ adlý müzik projesinin sahibi Serhat Köksal ýn tavrýný hatýrlatýyor. Müzikte deneysel çalýþmalarda bulunan bölüp, parçalara ayýrma anlayýþýnýn, çeþitli ses kayýt örneklerinin kullanýldýðý bu projenin sanki düz yazýya yansýmýþ halini görüyoruz bu öykülerde. Birbirinden alakasýz gibi görünen kolajlar, iç konuþmalar, araya giren görüntüler, çeþitli radyo frekanslarýndan yayýlan haber bültenleri bir koro halinde Kuþlar adlý öyküde de karþýmýza çýkýyor. Tüm bu çaðrýþýmlar, yansýmalar aslýnda Ali Teoman ýn bugüne kadar hafýzasýnda biriktirdiði sesleri, görüntüleri, eskiye, bugüne veya geleceðe dair kalan, kalacak her kýrýntýyý son bir hamleyle dýþarýya aktarmasýyla ilintili. Buna hafýzayý boþaltmak diyebiliriz. Beynin yapýsý karmaþýk olduðu kadar özenli bir örgütlenmeyi de içinde barýndýrýr. Ali Teoman, özenli bir örgütlenmeyle yapýyor tüm bu slayt gösteriyi. Mesela; Hayat Dersi nde, ayný cümlelerin bir de Ýngilizce karakterlerle ve büyük puntoyla yazýlmasýyla baþlayan etki, Triptik te sözcüklerin daha da özgürleþerek savrulmasýna, farklý bir dizgiye kavuþmasýna kadar varýyor. Sadece anlam deðil, bir gösterge olarak görüntü de ön plana çýkmaya baþlýyor artýk. Ama anlamdan kopmadan ve anlamý pekiþtirerek. Triptik te, ilk sözcüðü normal puntoyla baþlayýp gittikçe büyüyen, öyküdeki en büyük puntolu sözcüklere dönüþen þu cümleler, yapýlmak istenenin sadece deneysel bir çalýþma deðil, bir yýkým süreci olduðunu kanýtlýyor: Ben sizi yok etmeliyim siz beni/ yok etmeden önce. Öyleyse, Ali Teoman ýn, hayatýn yarattýðý kaosa, elindeki son kozu kullanarak, dili kaosa sokarak cevap verdiðini pekâlâ söyleyebiliriz. Bir sonraki öykü olan Unutmabeni de ise yazým biçimleri daha da özgürleþiyor ve geometrik þekiller de iþin içine giriyor. Tüm bunlar, parçalama anlayýþýnýn bilinçli bir þekilde, bir yöntem olarak kullanýldýðýný ve deney yapma amacýyla deðil, içerdiði yýkýcý etkiyle hayat karþýsýnda bir cevap oluþturmak için kullanýldýðýný gösteriyor. Kitaba adýný veren, bilinçakýþý tekniðinin aðýr bastýðý Taþ Devri adlý öykü ise, Ali Teoman ýn tanrýya ve tarihe dokunmayý ihmal etmeden, sözünü sakýnmadan söylediði bir çeþit anti-öykü olarak okunabilir. Öyküleme yerine sayýklama þeklinde ilerleyen Taþ Devri, içimize attýðýmýz, çoðu zaman kendimize bile itiraf edemediðimiz gerçekleri su yüzüne çýkartan bir anlatý: Daðlarda az mý siper kazdýk, az mý pusuya yattýk, az mý uykusuz geceler geçirdik nöbette? Kimin için, ha, kimin için? Kimin için olacak, sizin için tabii! En azýndan bize söylenen buydu. (Orta Asya dan gelip ) Tikkayt! Su uyur, düþman uyumaz! Ne? Nerede? Neredeler? Her yerde, Niyazi, her yerde! Öykü ve romanlarýyla son dönem edebiyatýmýzda öne çýkan ve kendine özgü bir üslup geliþtirmeyi baþarmýþ olan Ali Teoman ýn son kitabý Taþ Devri geçtiðimiz günlerde yayýmlandý. Son kitabý diyorum ve bu son kelimesine ister istemez takýlýyorum. Bir yazarýn yeni çýkan kitabýný tanýtýrken birçoðumuzun gerçek anlamýnýn dýþýnda kullandýðý bir ifadedir son kitap tanýmý. Ali Teoman eðer bir sürpriz yapýp çekmecesinde yayýmlanmamýþ baþka bir dosya býrakmadýysa, gerçek anlamda son kitap Taþ Devri. Giderayak, son bir çabayla bize ulaþtýrdýðý bir armaðan da diyebiliriz. TAÞ DEVRÝ Ali Teoman Yapý Kredi Yayýnlarý 2011, 126 sayfa, 8 TL. Radikal kitap Evrensel Kültür'de Nisan ayýnýn dosya baþlýðý "23 Nisan öncesinde çocuklarý ve haklarýný düþünmek". Çocuklar, militarizmin, dogmatik zihniyetin ve neoliberal talan düzeninin kýskacýnda. Bir bayramlarý var ama kimse onlara ne yapmak istediklerini sormuyor, çünkü ciddiye alýnmýyorlar. Onlar sadece düzenli ve uyumlu hareketler yapmaya zorlandýklarý bir törenin öznesi deðil nesnesi olmakla yetiniyorlar. Artýk 23 Nisanlarý bir mesele olarak görüp tartýþmak ve çocuklarý ciddiye almak gerekir. Dosyada Serdar M. Deðirmencioðlu, Can Gezgör, Kemal Ýnal, Ünal Özmen, Hakan Acar'ýn yazýlarý var. Evrensel Kültür'ün bu sayýsý Mithat Fabian Sözmen in, 1990 lý yýllarda Özgür Gündem in Diyarbakýr bürosunda çalýþan gazetecileri anlattýðý Press filminin yönetmeni Sedat Yýlmaz ile yaptýðý söyleþiyle baþlýyor. Sonraki yazý ise basýlmamýþ kitabý toplanan gazeteci Ahmet Þýk ile Nedim Þener in tutuklanmasýnýn düþündürdükleri üzerine Fatih Polat ýn yazdýðý Ahir Zaman Kýskacýnda Gazetecilik baþlýklý yazý. Geçen ayýn gündemlerinden bir diðerini ise Nuray Sancar iþledi. Popüler kültür ikonu Ýbrahim Tatlýses hakkýndaki yazý Resmine Bir Mermi Çaktým Gelmezsen Gelme baþlýðýný taþýyor. Siyaset bilimci Taner Timur bu sayýda da tarihsel analizlerine devam ediyor. Bu sayýdaki yazýsýnýn baþlýðý: Marx, Engels ve Osmanlý Toplumu. Sennur Sezer in yazýsý ise Ýstanbul gravürleriyle ilgili: Ýstanbul un Kaç Yüzü Var. Derviþ Zaim in Kýbrýs ý anlattýðý filmi Gölgeler ve Suretler, Ayþen Güven in yönetmenle yaptýðý söyleþinin konusu olurken Koray Karaermiþ de adýna açýlan sergiden yola çýkarak Mengü Ertel in eserlerine odaklanýyor. Bir baþka biyografik çalýþma ise Özlem Bademli nin Tomris Uyar öykücülüðünü anlattýðý Bitmeyen Devingenlik baþlýklý yazýda. Çaðdaþ Günerbüyük ün yazýsý ise Gogol ün Palto sundan çýkan üç Rus yazarý hakkýnda: Belinski, Çerniþevski, Dobrolyubov u anlatýyor Günerbüyük. Bir diðer 19. yüzyýl Rus yazarý A.S. Griboyedov un Türkçeye kazandýrýlan eseri Akýldan Bela yý, yazýldýðý koþullarla ve dönemine etkisiyle inceleyen yazýnýn yazarý ise Çaðdaþ Oymak. Laurent Mignon ise bizden bir þaire, Cahit Sýtký Tarancý ya eðiliyor ve onun savaþ dönemindeki þiirlerini tartýþýyor. Derya Öncül ün yazýsý ise 12 Kýzgýn Adam filminin konu edindiði adalet mekanizmasýnýn iþleyiþ sürecini yumurta atan gençlerin davasýyla iliþkilendirerek iþliyor. Sevda Aydýn ise benzer bir izleði W. Golding in Seneklerin Tanrýsý ndan yola çýkarak ele aldý. Sineklerin Tanrýsý ile Arap ayaklanmalarý arasýnda iliþki kuruyor Aydýn. Ýlke Iþýk Saðdýç ise son yýllarda oraný çok artan kadýn cinayetleri ve kadýna yönelik þiddet ile ilgilendi. Yücel Tunca da Red Fotoðraf grubunun açtýðý Mücadelede Kadýn baþlýklý sergi üzerine kadýnýn toplumsal konumu, erkeklerle eþitlik mücadelesinin güncel sorunlarýna odaklanýyor. Uygur Orhan öðretmenlik yaptýðý Kayseri deki bir lisede öðrencileriyle açtýðý 100 Çizik 100 Þiir baþlýklý serginin oluþum sürecini anlattýðý yazýsýnda öðrencilerinin yazdýðý þiirleri okurlarla paylaþýyor. Tanju Akleman fotoðraf ile edebi metin arasýnda iliþki kurduðu yazýlarýna yine devam ediyor. Bu ayki yazýsýnýn baþlýðý: Çakýrköy deki Unutkan Silahþörler. Yonca Saka sanat piyasasýna odaklandýðý yazýsýnda sanat eserinin metalaþma sürecine odaklanýyor ve günümüz sanatçýsýnýn rolüne deðiniyor. Onur Bakýr Emek Araþtýrmalarý köþesinde Fikret Sazak ýn hazýrladýðý Sendikal Krizi Nasýl Aþmalý baþlýklý kitapta yer alan makaleleri tartýþýyor. Dergideki bir diðer söyleþi ise Zehra Ýpþiroðlu ile. Bu söyleþinin konusu yazarýn Gençlere Mektuplar adlý kitabý. Evrensel Kültür ün nisan sayýsýnýn þairleri: Bedriye Korkankorkmaz, Niels Hav, Sadýk Aytekin Melek Özlem Sezer, Aynur Uluç, Özcan Özgün, Özgün E. Bulut, Öykücüsü ise: Riitta Cankoçak.

6 8 Nisan 2011 Cuma Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Çaðrý DANACI Cumhuriyet Halk Partisinin, 3 Nisan 2011 tarihinde Nevþehir'de milletvekilliði aday sýralamasýný belirlemek üzere gerçekleþtirdiði ön seçim sonucunda ilk üç sýrayý alan milletvekili adaylarý ön seçime katýlan aday adaylarý ile birlikte Hacýbektaþ a geldiler. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Nevþehir'de milletvekilliði aday sýralamasýný belirlemek üzere gerçekleþtirdiði ön seçimde, CHP üyelerinin en az iki, en çok 3 milletvekili aday adayýna oy kullandý. Ön seçiminde CHP eski Ýl Baþkaný Bülent Yumuþ 755 oyla birinci, Atýlgan Sert 742 oy ile ikinci sýrada yer aldý. Üçüncü sýrayý 671 oyla, 1979 yýlýnda faþistler tarafýndan gerçekleþtirilen silahlý saldýrýda hayatýný kaybeden eski CHP Milletvekili Zeki Tekiner'in oðlu Bülent Tekiner aldý. Seçime giren diðer aday adaylarýndan Fahri Ertik 580, Mehmet Seyhan Duru 301, Yaþar Seyhan 265, Yusuf Akbaþ 210 ve Erol Yorgancý 148 oy aldý. Bu sonuçlara göre 12 Haziran Milletvekili seçimlerine katýlacak olan milletvekili adaylarý Bülent Yumuþ, Atýlgan Sert Nevþehir il örgütünde bir araya gelerek seçim stratejilerine katký saðlamak ve ilçe örgütlerine teþekkür amacýyla bir ziyaret turu düzenlediler. Hacýbektaþ ilçe örgütü ve demokratik kitle örgütlerine ziyaretlerde bulunan CHP Milletvekili adaylarý üçüncü sýrada yer alan Hilmi Bülent Tekiner in kendilerine bir hafta sonra katýlacaðýný Ankara daki iþleri için bu gezide bulunamadýðýnýn özürlerini ve selamlarýný söylediler. 12 Haziran Milletvekili seçimlerinde birlik ve beraberlik içerisinde tüm CHP üyeleri ve ön seçime katýlan milletvekili aday adaylarý arkadaþlarý ile Nevþehir de þimdi CHP zamaný sloganlarý ile 3 Milletvekilliðini de almak için kol kola çalýþacaklarýný belirtiler. Hacýbektaþlý CHP li olsun olmasýn tüm vatandaþlardan kendilerine güç vermelerini beklediklerini ifade ederek, Ülkenin ve Nevþehir in makus tarihini el ele omuz omuza deðiþtirelim dediler. Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Türkiye nin en önemli kültür turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesinde önümüzdeki günlerde çekimlerine baþlanýlacak Türkiye nin ilk çocuk sinema projesi olarak da deðerlendirilen Moya-Hitit Yýldýzý isimli filmin çekimleri öncesinde, koordinatör Halil Savran, Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver i ziyaret ederek,film ile ilgili bilgiler aktardý. Ziyarette konuþan Moya Hitit Yýldýzý isimli filmin koordinatörü Halil Savran, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak ve Türk Sinemasýnýn ünlü isimlerinin rol almasýnýn beklendiði Türkiye nin ilk fantastik çocuk filmi için Kapadokya yý ana çekim platosu olarak belirlediklerini söyledi.bölgeye ilk kez geldiðini ve görsel film potansiyeli açýsýndan çekimi yapýlacak film için en uygun mekan olarak belirlenen Kapadokya bölgesinde oldukça verimli bir çekim sürecinin geçirileceðine inandýðýný söyleyen Savran, Murat Karamanoðlu nun senaryosu yazýp yöneteceði ve 20 Haziran 2011 tarihinde baþlatýlayacak çekimlerin 1 ay süre ile devam edeceðini söyledi.savran Moya-Hitit Yýldýzý isimli filmin 2012 Þubat ayý içerisinde de Türkiye nin yaný sýra Avrupa ve Asya ülkelerinde ayný anda vizyona gireceðini söyledi. Moya-Hitit Yýldýzý isimli filmin sponsorlarýndan olan Nevþehir in Avanos ilçesindeki Suhan Otel Genel Müdürü Evren Yaðcý nýn da hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Savran, filmin Türkiye nin uluslar arasý alandaki tanýtýmýna ciddi katkýlar saðlayacaðýna inandýðýný ifade etti. Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver de Kapadokya bölgesinin son 22 yýllýk süreçte 52 dünya ülkesinden 488 konulu ve belgesel film çekimine mekan oluþturduðunu söyledi. Kapadokya bölgesinin doðal,kültürel ve tarihsel deðerlerinin filmlerle tanýtýlmasýnýn yerli ve yabancý turist gruplarýnýn büyülü bu dünya coðrafyasýnýn ziyaret edilmesinde ciddi bir güç oluþturduðunu dile getiren Ünver, talep gelmesi halinde çekim çalýþmalarýna Nevþehir Belediyesi olarak her türlü yardým ve katkýnýn verileceðini söyledi. Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir ziyareti sýrasýnda ilk olarak Vali Abdurrahman Savaþ'ý makamýnda ziyaret edecek olan Bakan Eroðlu, burada ilin sorunlarýna iliþkin brifing aldýktan sonra Nevþehir Belediyesi'ne geçerek, Belediye Baþkaný Hasan Ünver'le görüþecek. Daha sonra AK Parti Ýl Baþkanlýðý'ný ziyaret edecek olan Bakan Eroðlu, ardýndan esnaf ziyaretleri yapacak ve vatandaþlarla sohbet edecek. Eroðlu, ayný gün Kayseri'ye gitmek üzere Nevþehir'den ayrýlacak. Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Hüseyin Kaim Nevþehir Ýl Jandarma Komutanlýðýnca hýrsýzlýk olaylarýnýn önlenmesi kapsamýnda yapýlan çalýþmalar neticesinde, Derinkuyu Ýlçesine baðlý Yazýhüyük Beldesinde trafolara ait kablolarý çalan 2 kiþi suçüstü yakalandý. Elektrik trafosuna zarar veren N.H ve M.H. isimli þüphelilerin ev ve araçlarýnda yapýlan aramada, suçta kullanýlan 1 adet demir kesme makasý, 1 adet kanca, 1 adet demir testeresi ve direklere çýkmak için kullanýlan emniyet kemeri ele geçirildi. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.

7 Ben bir emekli eðitimciyim. Emeklilik yýllarýmý altýncýsýndayým. Emekli maaþýmýn artýþ oranlarý maalesef hükümetlerin insafýna kalmýþ.(emekliler örgütlü deðiller zira) Son beþ yýldaki aylýk maaþ artýþým ise gülünç denecek kadar az. Su þehri kentimizde son beþ yýlda suya yüzde yüz on zam yapýlmýþ. Ýller arasýnda su fiyatý bakýmýndan altýncý sýrada olduðumuz söyleniyor. Geçen yýlla bu yýl arasýnda zam farký ise yüzde altmýþ olmuþ. Konuyla ilgili herkes gibi bende tepki koydum ve hatta bir yazýmda zamla ilgili görüþlerimi belirttim. Yerel yönetimimiz belediye meclisine de onaylatarak; katý atýk bertaraf ücretini de atýk su bedelini de su faturalarýnýn üzerine ekleyerek 1 metre küp su bedelini 1 lira 84 kuruþa çýkardý. Ýnþaat ve iþ yerleri su kullaným bedeli daha da beter. Abonelere de neden fiyatlarýn bu þekilde olduðunu izah eden su birim fiyatlarý çizelgesi daðýtýldý. Hatta bu çizelgede çevre illerin su fiyatlarý da eklenmiþ. Ancak Konya ve Kayseri illerinin su birim fiyatlarýný göremedim listede. Sanýrým ilerde oralarý da öðreniriz. Çevre ve Orman Bakanlýðý nýn yayýnladýðý yönetmeliðe istinaden atýk su bedellerini KDV siyle birlikte Ç.T.V (çevre temizlik vergisi) yi de katarak suyun metre küpüne ekle. Bir sudan, bir atýk sudan bir katý atýktan KDV leri üzerlerine bindir. Suyun metre küpünü benim evimde 1.84 e kullandýr. Bütün bunlarý geçelim. Ben cebimden çýkana bakarým arkadaþ. Eðer halký düþünseniz önce suyun fiyatýný düþürürsünüz. Sonrada üzerine neler ekliyorsanýz ekleyeceksiniz, eliniz benim cebime girmeyecek. Belediye meclis üyeleri bu ayarlamalar yapýlýrken hiç mi uyarmadýlar yönetimi? Sudan sebeplerle suya zam yapýldý kentimizde. Bizde kabul ettik. Eðer yerel yönetim anlayýþýnýz bu kadarsa diyecek hiçbir þey bulamýyorum. Suya niye zam yaptýnýz? Açýklamalarýnýz tatmin edici deðil. Sizden önceki belediyeler alt yapýyý çözmeseler ve de suyu hýþ etmeselerdi, þu anda suyla ilgili hangi dertlerle tebelleþ olacaktýnýz, hiç düþündünüz mü? Katý atýk ücretindeki artýþlarla, yeni isdihtam yaratýlsa, kendi çöpümüzü kendi iþçimize toplatýp kendi depolarýmýzda yok etsek neyse. Elde edilen gelirler taþeron þirketlere ihaleyle devrediliyor. Kervansaray çöplüðüne halen arabalar çöp atýyor, takip eden yok. Suya yapýlan zamdan elde edilen gelirlerle kentin her tarafý su aðlarýyla donatýlsa, borular yenilense, klorlamadan vazgeçilip ozonlama yöntemine geçilse, yeni istihdamlar yaratýlsa amenna. Böyle kent yönetmeye ne var? Halktan kopuk, halktan uzak, oturun karar verin her yeri kafanýza göre aktarýn dönderin. Þu anda þehrin en havadar bölümü Kervansaray Mahallesi. Yeni yapýlan hastanenin yapýldýðý yer bile hava kirliliðinden muzdarip. Kentin en havadar yerine Asri mezarlýk yapýmý kararý alýndýðýný duydum. Umarým bu karardan vaz geçilir. Asri mezarlýk için çok uygun yerler var. Ben saymayayým. Sudan sebeplerle suya yapýlan zamlarýn geri çekilmesi, suyun ozonlanmasý, katý atýk bertaraf ünitesinin çalýþtýrýlmasý, zehirli kömürlerin satýþý ve bedavaya daðýtýlmasý uygulamalarýnýn yasaklanmasý, kentimize soluk aldýracaktýr Sulucakarahöyük/ HACIBEKTAÞ Kelime ATA Fethullah Gülen cemaati ve cemaate yakýn medya ve sivil toplum örgütlerinin yurtiçinde Alevileri hedef gösteren kara propaganda çalýþmalarý yeni bir aþamaya ulaþtý ve yurtdýþýna da sýçradý. Son aylarda Alevileri ordu ve yargýyý ele geçirmekle ve darbecilikle suçlayan cemaat çevresi ayný propagandayý bilimsel makaleler kýlýfý ile yurtdýþýnda yapmaya baþladý. Cemaatin üniversitesi olan Fatih Üniversitesi nde öðretim üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Gökhan Bacýk, " The Fragmentation of Turkish Secularists " baþlýklý makalesinde Alevilere yönelik nefret söylemini yurtdýþýnda geliþtiriyor. Cemaat ve AKP, son yýllarda Alevilerin yargýyý ve orduyu ele geçirdiði propagandasýný yapýyor. Ordu ve yargýdaki Alevileri hedef alan yayýn ve söylemlerde sýk sýk Türkiye, Suriye ye benzetiliyor ve Suriye de Sulucakarahöyük/ HACIBEKTAÞ HÜSEYÝN KAÝM Eðitim Sen Genel Baþkaný Zübeyde Kýlýç'ýn "Sorunlarýn Çözümü Vicdanlara Havale Edilemez!" baþlýklý açýklama metni. Bu yýlki ana temasý ''Hazreti Alevi azýnlýk yönetimdedir ama çoðunluk sünnidir. Aleviler de Sünnileri baský altýnda tutmaktadýr ifadelerine yer veriliyor. Örneðin Zaman gazetesi yazarlarýndan Mümtazer Türköne, Alevilerde darbeci eðilimlerin yüksek olduðunu yazmýþ, benzer görüþler hükümetin düzenlediði Alevi çalýþtayý toplantýlarýnda da gündeme getirilmiþti. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan da referandum mitinglerinde Dedelerden talimat alma dönemi bitti, Beni bir mezhebin mensuplarý mahkum ettirdi gibi ifadeler kullanmýþtý. Cemaatin yurtdýþýndaki ataðý Cemaat ve AKP nin nefret söylemi, þimdi yeni bir boyut kazandý ve Aleviler hakkýndaki bu kara propagandaya yurtdýþýnda start verildi. Cemaat, ABD de Ýslam ve Ortadoðu konularýnda çalýþma yapan akademisyenler arasýnda bu nefret söylemini yaygýnlaþtýrmayý amaçlayan adýmlardan birini attý. Cemaat üniversitesi olan Fatih Üniversitesi nde öðretim üyesi olan Peygamber ve Merhamet Eðitimi'' olarak belirlenen Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda, Milli Eðitim Bakanlýðý ile Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý arasýnda ortak faaliyetler yürütüleceði yönünde basýnda çeþitli haberler yer almýþtýr. Bakan Kavaf la da görüþen Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez in kadýna yönelik þiddetin önlenmesi adýna merhamet eðitimi önerisi getirmesiyle okullarýmýzýn söz konusu eðitime mekan olarak tahsis edilmesi ihtimali de artmýþtýr. Öncelikle belirtmeliyiz ki okullarýmýz bilimsel ve laik eðitim ilkeleri çerçevesinde eðitim verilmesi gereken kurumlardýr. Bunun yerine çocuklarýmýzýn vicdanlarýný, acýma duygularýný harekete geçirmek için merhamet eðitimleri planlamak ve bunun referansýný dinsel öðretiler ile oluþturmak bilimsel ve laik eðitim Yrd. Doç. Dr. Gökhan Bacýk ýn bir makalesi, geçen hafta 1200 akademisyenin üye olduðu "Sociology of Islam" adlý mesaj grubuna atýldý. "The Fragmentation of Turkish Secularists" baþlýklý bu makalede þu mesaj veriliyor: Nüfusu dindar Müslümanlardan oluþan Türkiye de, laiklik, ancak otoriter askeriye ile bürokraside kritik noktalarý elinde tutan Alevi azýnlýðýn Sünni çoðunluðu baský altýna almasý sayesinde devam ettirilebilmektedir anlayýþýna aykýrý olduðu gibi pedagojik açýdan da çeþitli sorunlar barýndýrabilmektedir. Geleceðimiz diyerek sahiplendiðimiz çocuklarýmýza sorunlarla karþýlaþtýklarýnda, içerisinde bulunduklarý somut geliþmeleri kendi gerçekliði içerisinde kavrayabilmeleri ve çeþitli çözüm yollarý üretebilmeleri becerisinin kazandýrýldýðý bir eðitim programý uygulanmalýdýr. Milli Eðitim Bakanlýðý ile Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan ortak yürütülecek çalýþmalarýn neler olacaðý konusunda acilen ayrýntýlý bir bilgilendirme yapýlmasý gerekmektedir. Zorunlu din dersinin kaldýrýlmasý kapsamýnda taleplerin yükseldiði bir dönemde eðitim hizmetini Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý faaliyetlerine açmayý planlamak, gerekçesi ne olursa olsun kabul edilemez bir uygulamadýr. Eðitim Sen olarak bu süreci yakýndan takip edeceðimiz bilinmelidir." Sevgili Canlar, Alevi-Bektaþi toplumumuzun birlikteliðini saðlamak ve yaþadýðý sorunlara çözümler getirmek için bir süredir dedeler, analar, babalar, rehberler, zakirler ve inancýmýzýn diðer hizmetlileri ile toplantýlar yapmaktayýz. Ýlkini 26 Aralýk 2010 tarihinde Antalya da yaptýðýmýz bu toplantýlarýn ikincisini 21 Ocak 2011 tarihinde Mersin de yaptýk. Bu toplantýnýn ardýndan yapýlan çalýþmalar internet ortamýna yansýdý. Bu toplantýlar üzerine farklý görüþler dile getirildi. Öncelikle þunu belirtmeliyim: Konu hakkýnda yazýlanlar, bizlere güç vermiþtir. Ýnternet ortamýnda bu toplantýlarý neden daha önce kamuoyu ile paylaþmadýðýmýz hakkýnda serzeniþler yapýldý. Bunun üzerine bu açýklama zorunlu oldu. Toplantýlarýmýzý daha önce basýna ve kamuoyuna duyurmamamýzýn nedenleri þöyledir: 1 Dedegan-Babagan-Çelebi ayrýþmasý sorununun yýllardýr toplumun önünde tartýþýlmasýnýn, bu ayrýþmanýn yarattýðý sorunlarýn çözümüne yardým etmediði görülmüþtür. 2 Yýllardýr baþta cem erkâný olmak üzere, cenaze ve nikâh gibi erkânlarýmýzýn; kýsacasý bizi biz eden, inancýmýzýn olmazsa olmazlarý üzerinde özünden uzak farklý yaklaþýmlar ve uygulamalar görülmüþtür. 3 Yine yýllardýr medyada ve kamuoyu önünde konuþanlarýn inancýmýz üzerine bin bir çeþit tanýmlamalar yaptýðý ve Alevi-Bektaþiliðe uymayan elbiseler biçmeye çalýþtýðý görülmüþtür. Bu sorunlarýn medya ve kamuoyu önünde tartýþýlmasýnýn çözüme hiçbir katký saðlamadýðý açýktýr. Dolayýsýyla bu toplantýlardaki amacýmýz sorunlarýmýzý önce gerçek muhataplarý ile bir araya gelerek konuþmaktý. Çözümleri kendi içimizde aramaktý. Ýþte bu nedenlerle yapýlan toplantýlarý medya ve kamuoyuna önceden duyurmadýk. Ancak gittiðimiz bölgelerde bizlere mihmandarlýk yapan demokratik örgütlerimizin ilgili kurumlarý ve yöneticileri bu toplantýlardan önceden haberdar edilmiþlerdi. Bizim arzu ve amacýmýz, herhangi bir demokratik kuruluþumuzun yanýnda görünmek deðil, hepsine eþit mesafede durmaktýr. Ýnançsal baðlamda kitlesel birliði, Serçeþme de saðlamaya çabalamaktýr. Ülke genelinde belirlediðimiz bir takvimi izleyen bu toplantýlarýmýz bundan sonra da ayný þekilde devam edecektir. Çalýþmalarýmýz belirli bir aþamaya geldiði zaman toplantýlarýmýzýn vardýðý sonuçlar kamuoyu ile paylaþýlacaktýr. Aþk-ý muhabbetlerimle, Veliyettin Hürrem Ulusoy Hacý Bektaþ Veli Dergâhý Postniþini

8 birlikteliði ile Hacýbektaþ Çevre Yoluna dikildi. Atatürk Ýlköðretim Okulu Yeþili Koruma Kulübü ''Doðal Yaþama Destek'' Projesi kapsamýnda Hacýbektaþ Kýrþehir- Nevþehir Çevre Yolu güzergahýndan, Toki kavþaðýna kadar olan orta kaldýrým bölümüne fidan dikildi. Aðaçlandýrma çalýþmasý 5 Nisan 2011 salý günü saat ile arasýnda Ýlçe Kaymakamý Mustafa Eldivan, Belediye baþkaný A.Rýza Selmanpakoðlu, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mehmet Çiftçiler ile okul müdürlerinin katýlýmý yapýldý. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Güneþ KAÝM Hacýbektaþ ta yaþanabilir bir çevre ve yeþil alanlar oluþturma çabasý her yýl artarak sürüyor. Hacýbektaþ Kaymakamý Mustafa Eldivan ýn giriþimleri ile ilçemizin aðaçlandýrma projeleri için getirtilen fidanlarýn bir kýsmý Atatürk Ýlköðretim Okulu Yeþili Koruma Kulübü öðrencileri, öðretmenleri, idarecileri, Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü, Hacýbektaþ Belediye Baþkanlýðý ve Hacýbektaþ Kaymakamlýðý Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir Ýl Tarým Müdürlüðü'nce sebzeciliði geliþtirmek ve teþvik etmek amacýyla Ýl Özel Ýdaresi destekli 3 Adet sera malzemesi Merkez Uçhisar, Kavak kasabasý ile Ürgüp Ýlçesi Sarýhýdýr Köylerinde sebze tarýmýyla uðraþan üreticilerin bahçelerine kuruldu. Nevþehir Ýl Tarým Müdür Vekili Kenan ÞAHÝN konu hakkýnda yaptýðý açýklamalarda þunlarý söyledi. Nevþehir de 2011 yýlýnda Sebzeciliði Geliþtirme Projesi kapsamýnda Ýl Özel Ýdaresi destekli; Merkez Uçhisar, Kavak Kasabasý ve Ürgüp Ýlçesi Sarýhýdýr Köyü çiftçilerine (6X40)M ölçülerinde 240 M2 alaný kapsayacak 3 adet plastik örtülü sera Ýl/Ýlçe Tarým Müdürlüðümüz teknik personelleri nezaretinde çiftçilerimizin bahçelerinde üretim yapacaklara yerlerine kurulumlarý gerçekleþtirildi. Kurulumu gerçekleþtirilen her bir sera 240 M2 alanlý olup, seralarýn toplam devlet katkýsý ise TL olarak gerçekleþmiþtir. Kurulumu gerçekleþtirilen bu seralar sayesinde, pazara uygun, yüksek verimli, erken ve geç turfanda sebze üretimi saðlanarak, ürün arzýnýn bollaþmadýðý ve ürün arzýnýn azaldýðý dönemlerde tüketicinin talebi doðrultusunda pazara uygun sebze arzý hedeflenmektedir. Ayrýca üreticilerimizin farklý ürün desenine yönelmeleri teþvik edilerek açýk alanda yapýlan tarýmsal ürünlere göre (don, dolu, rüzgâr, hortum v.s) gibi riskler daha asgari düzeye indirilmiþ olacaðýndan çiftçilerimize daha güvenli ve kontrol edilebilir bir yetiþtirme ortamý saðlanmýþ olacaktýr

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

SESIN YOLCULUGU 8: GENÇ BESTECILER SENLIGI

SESIN YOLCULUGU 8: GENÇ BESTECILER SENLIGI Portal Adres SESIN YOLCULUGU 8: GENÇ BESTECILER SENLIGI : www.bugunbugece.com İçeriği : Kültür/Sanat Tarih : 06.04.2015 : http://www.bugunbugece.com/git-gor/sesin-yolculugu-8-genc-besteciler-senligi 1/2

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı