4 DE 2 DE 2 DE 7 DE 3 DE 8 DE 5 DE 6 DA 3 DE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4 DE 2 DE 2 DE 7 DE 3 DE 8 DE 5 DE 6 DA 3 DE"

Transkript

1 Bayrampaþa Cezaevi nde 12 tutuklunun öldüðü, 55 inin de yaralandýðý Hayata Dönüþ Operasyonu na iliþkin, tam 11 yýl boyunca savcýlýktan saklanan Tufan adlý müdahale planý, nihayet gün yüzüne çýktý. Tufan Planý nýn, ölüm orucunun bitirilmesi amacýyla Adalet Bakanlýðý ile koordineli biçimde aydýnlarýn tutuklularla masaya oturduðu günlerde hazýrlandýðý anlaþýlýyor. Dava açýlana kadar isimleri savcýlýktan saklanan askeri birliklerin, müdahaleden önce isim isim ve kan gruplarýna kadar kaydedildiði de ortaya çýktý. 2 DE Söyleþi 4 DE 2 DE Bir GSM operatörünün Hacýbektaþ Zir Mahallesi Ýsmet Ýnönü Sokak ta Baz Ýstasyonu kurmak istemesi üzerine Zir mahallesi halký bu olaydan büyük rahatsýzlýk duydu. Baz istasyonunun kurulmasýný engellemek için bir araya gelen mahalleli konuyla ilgili olarak GSM operatörünün yetkilileri ile görüþüp mahalle arasýnda Baz Ýstasyonu kurulmasýný istemediklerini ve baþka bir alanda insan saðlýðýna zarar vermeyecek þekilde Baz istasyonu kurmalarýný söylediler. Konuyu ilgili kuruluþla halledemeyince Baz Ýstasyonunun kurulmasýna engel olmak için konuyu yargýya taþýmaya karar verdiler. Kýrþehir barosu avukatlarýndan Ýsa Daðýstan ve Yusuf Eren aracýlýðýyla da tarihinde hukuki süreci baþlattýlar. Avukatlar Ýsa Daðýstan ve Yusuf Eren olay yerinde gerekli incelemeleri yaptýktan sonra þu açýklamalarda bulundu. 3 DE 7 DE 8 DE Cumhuriyet Halk Partisinin, 3 Nisan 2011 tarihinde Nevþehir'de milletvekilliði aday sýralamasýný belirlemek üzere gerçekleþtirdiði ön seçim sonucunda ilk üç sýrayý alan milletvekili adaylarý ön seçime katýlan aday adaylarý ile birlikte Hacýbektaþ a geldiler. 6 DA Evrensel Kültür'de Nisan ayýnýn dosya baþlýðý "23 Nisan öncesinde çocuklarý ve haklarýný düþünmek". Çocuklar, militarizmin, dogmatik zihniyetin ve neoliberal talan düzeninin kýskacýnda. Bir bayramlarý var ama kimse onlara ne yapmak istediklerini sormuyor, çünkü ciddiye alýnmýyorlar. Onlar sadece düzenli ve uyumlu hareketler yapmaya zorlandýklarý bir törenin öznesi deðil nesnesi olmakla yetiniyorlar. Artýk 23 Nisanlarý bir mesele olarak görüp tartýþmak ve çocuklarý ciddiye almak gerekir. Dosyada Serdar M. Deðirmencioðlu, Can Gezgör, Kemal Ýnal, Ünal Özmen, Hakan Acar'ýn yazýlarý var. 5 DE 3 DE

2 8 Nisan 2011 Cuma Zorunlu din dersi tartýþmasý, Alevilerin istemi olarak gündemdeki yerini korurken Kürtler de BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ ýn öncülüðünde ilköðretim okullarýnda her sabah öðrencilere törenle tekrar ettirilen Andýmýz ý tartýþmaya açtý. Andýmýz, içeriðindeki milliyetçi vurgu nedeniyle hep itiraz edilen bir metindi. Fakat ilk kez bu yemine uyulmayacaðý bir siyasi parti tarafýndan deklere ediliyor. Din dersi, ulusal ve uluslararasý yargý kararlarýna raðmen zorunlu olmaya devam ediyor. Andýmýz konusunda ilk yargý kararý aleyhte oldu. Danýþtay 8. Dairesi, Muhammet Çiçek in yürütmenin durdurulmasý istemiyle açtýðý davayý reddetti. Anayasa Mahkemesine bireysel baþvuru baþlamadýðýna göre bu dava da AÝHM e gidecek. Sonuç ne olursa olsun ok yaydan çýkmýþtýr. Danýþtay yargýçlarý her ne kadar milliyetçi söylem içermiyor deseler de Kürtlerin, çocuklarý üzerinden boykotu, Andýmýz a misyonunu teslim etmiþ, Kürtler açýsýndan (olmayan) anlamýný yitirmiþtir. Selahattin Demirtaþ ýn Türküm yerine Kürdüm denilmesini de istemem. açýklamasý bu metni hepten milliyetçileþtirmiþtir. Andýmýz bir yemin ve isteklendirme (motivasyon) metni ise Ben böyle bir yemin etmek istemiyorum, etsem bile sözümde durmayacaðým. diyen birine ýsrarla tekrarlatmak da anlamlý bir çaba deðil. Biline ki zorla isteklendirme olmaz. Kýsacasý tutulmayacak yemin, yemin et! diyen açýsýndan da anlamlý deðil. Aleviler, nedendir bilmem ama din dersi boykotunu gerçekleþtiremediler. Alevi nüfusunun belli bir bölgede yoðunlaþmamýþ olmasýnýn boykota katýlan öðrencilerin azýnlýkta kalýp dýþlanmasýna ve hatta kimi yerlerde tecrit edilmelerine neden olur diye vazgeçilmiþ olabilir. Yine de istemdeki ýsrarý vurgulamasý açýsýndan önemliydi. Buna raðmen, Andýmýz boykotunun din dersi boykotundan farklý olarak uygulanma þansý oldukça yüksek; uygulanmasý da mümkün: Düþünsenize, tören alanýnda bin çocuk ve sessiz üç dakika. *** ÖSYM baþkaný anlatamadý ama ben anladým ÖSYM Baþkanýnýn þifreli kopya iddialarýna iliþkin yaptýðý açýklama, ÖSYM nin her zaman bir skandala açýk olduðunu gösterdi bize. Bu kanýya, Baþkanýn sözcüklerin yerini deðiþtirerek anlaþýlmaz kýlmaya çalýþtýðý dilini çözerek vardým. OSYM Baþkaný, konuþmasýnda uygun sözcükleri seçemediði gibi bulduðu sözcükleri yerli yerinde de kullanamadý. Fakat buna raðmen onun ne demek istediðini anladým. Baþkan, her aday için soru ve yanýt seçeneklerinin farklý olduðu sýnav kitapçýklarý hazýrladýklarýný, basýna daðýtýlan kitapçýðýn ise sýnava katýlan bir milyon 700 bin kitapçýktan farklý bir kitapçýk olmasý için ayrýca hazýrlandýðýný, þifresi çözülenin bu kitapçýk olduðunu söylemek istedi. Anladýðým kadarýyla, 27 Mart ta yapýlan YGS sýnavýnda, sorularý þifreli yöntem kullanarak çözen olmamýþ; öyle sanýyorum. Fakat bir þey daha anladým ki ÖSYM nin kullandýðý seçenek daðýtma programý sorunlu: Basýna daðýtýlan kitapçýkta olduðu gibi yanýtlarý belli bir sistematiðe göre diziyorsa, program, diðerlerini de ayný olmasa bile benzer bir þekle göre dizebilir. Eðer yöntem deðiþmezse bundan sonra sýnava girenler sorular yerine þifre çözmeye çalýþacaklardýr. Yakýn zamanda dershaneler þifre çözme dersleri vermeye baþlarlarsa þaþmam. ÖSYM Baþkaný, KPSS sýnavýnda ortaya çýkan yanýt hýrsýzlýðýnýn bir daha yaþanmamasý için bir dizi polisiye önlem aldý. Aldýðý önlemler, soru ve yanýtlarýn ÖSYM den çýkýþýný deðil de çýktýktan sonra kullanýlmasýný engellemeye yönelikti. Sýnav sorumlularý ve katýlýmcýlarýn metal düðmelerinin bile görüntüleme aygýtý olarak sabýkalý listesine alýnmasý gibi absürt önlemler ise hýrsýzlýðýn içeriden, yani ÖSYM den deðil de dýþarýdan kaynaklandýðýna dikkat çekmekti. Oysa bu iþin iki sorumlusu var: Biri, adayýn çok, seçilenin az olduðu sýnava dayalý seçme yöntemi; diðeri ise emek harcamadan kazanmayý ahlaki bir sorun olarak görmeyen kültürel bozulma *** Gençlerden sorumlu üç bakan Bilinçli Gençlik Projesi de dünyada bir örneði daha olmayan bir birliktelik projesi olarak hayata geçecek. Milli Eðitim Bakaný Nimet Çubukçu, baþýnda bulunduðu Bakanlýðýn bir projesine atfen söylemiyor bu sözü. YÖK Baþkaný Yusuf Ziya Özcan, Çubukçu nun ardýndan raydan çýkmýþ vagon gibi "Eðer bu gençleri iyi yönlendirebilirsek çözümünde çok zorlandýðýmýz terör gibi bazý problemlerin de yakýn gelecekte, kolayca çözüme ulaþacaðýný düþünüyorum. Meseleyi o kadar geniþ alýyorum." diyor. Spordan sorumlu Devlet Bakaný Faruk Nafiz Özak da Hürriyet gazetesi ile Bilinçli Gençler Derneðinin Bilinçli Gençlik Projesi protokolünde. O da benzer laflar ediyor. Gençlerimizi teslim ettiðimiz bu üç devlet adamý, Bilinçli Gençler Derneðinin reklam amaçlý sýradan bir etkinliðini neden bu kadar abartýyorlar? Yanýtý YÖK Baþkaný Özcan veriyor Türkiye'de sýk sýk, gençliðin kendisini ifade edecek kanallarýn olmadýðýndan þikayet ediliyor. Bu açýdan bugün imzalanan proje önemli bir adýmdýr. Biri Milli Eðitim Bakaný, diðeri gençlerden sorumlu Devlet Bakaný, öteki gençlerimizi bilinçlendirecek olan üniversitelerin baþý. Aðýzlarýna bakýlýrsa üçü de gençleri baþlarýndan atacak yer arýyor. *** Bilcümle kamu kurumlarýný tekkeye çevirdikten sonra Duydunuz mu, AKP, Devrim Yasalarý na sýðýnýyor. Devlet Bakaný Faruk Çelik, Alevilerin, Cemevlerinin devlet tarafýndan ibadethane olarak tanýnmasý istemine Devrim Yasalarý na baktýktan sonra Bu kanunlara dikkat etmeden yeni ibadethaneler istemek, Cumhuriyeti kuran iradenin yok sayýlmasý anlamýna gelir. diyerek yanýt verdi. AKP nin bilcümle kamu kurumlarýný tekkeye, okullarý zaviyeye; parti binalarýný türbeye çevirdikten sonra Tekke ve Zaviyeler ile Türbelerin Kapatýlmasýna ve Türbedarlar ile Bazý Unvanlarýn Yasaklanmasýna Dair Kanun a sýðýnmalarý ironik olduðu kadar ikiyüzlülüðün yeni bir tezahürü olsa gerek. Bayrampaþa'da 12 kiþinin öldüðü 'Hayata Dönüþ' operasyonunun 11 yýldýr gizlenen planlarý ortaya çýktý. Planýn adýný 'Tufan' koymuþlar. ÝSMAÝL SAYMAZ Bayrampaþa Cezaevi nde 12 tutuklunun öldüðü, 55 inin de yaralandýðý Hayata Dönüþ Operasyonu na iliþkin, tam 11 yýl boyunca savcýlýktan saklanan Tufan adlý müdahale planý, nihayet gün yüzüne çýktý. Tufan Planý nýn, ölüm orucunun bitirilmesi amacýyla Adalet Bakanlýðý ile koordineli biçimde aydýnlarýn tutuklularla masaya oturduðu günlerde hazýrlandýðý anlaþýlýyor. Dava açýlana kadar isimleri savcýlýktan saklanan askeri birliklerin, müdahaleden önce isim isim ve kan gruplarýna kadar kaydedildiði de ortaya çýktý. Plandan yýllardýr Kamera kaydý yok diyen askerin operasyonu görüntüye aldýðý da anlaþýlýyor. Cezaevlerinde F Tipi ne geçiþ için 19 Aralýk 2000 de 20 ayrý cezaevinde eþzamanlý biçimde Hayata Dönüþ Operasyonu yapýlmýþtý. Bayrampaþa Cezaevi ndeki müdahalede 12 tutuklu ve hükümlü öldürülmüþ, 55 i yaralanmýþtý. Operasyon sonrasýnda baþlatýlan soruþturma, jandarmanýn isim bildirmeme, bilgi ve döküman paylaþmama gibi engellemeleri nedeniyle tam 10 yýl sürmüþtü. Bu nedenle hiçbir rütbeliye ve ölümlerin gerçekleþtiði C Koðuþu na giren Jandarma Komando Özel Asayiþ Komutanlýðý ve Halkalý Komando Taburu na dava açýlamazken; fatura, tali görevdeki Elazýð Komando Taburu nda görevli 39 ere kesilmiþti. Bakýrköy 13. Aðýr Ceza Mahkemesi nde 23 Kasým 2010 da ilk duruþmasý görülen davada sanýk erler kendilerinin Bayrampaþa da deðil, Ümraniye Cezaevi ndeki operasyonda görevli olduklarýný iddia etmiþti. Arþivde deðilmiþ! Ýlk duruþmada mahkeme; Genelkurmay, Jandarma Genel Komutanlýðý, Ýstanbul Ýl ve Bölge Jandarma komutanlýklarýndan operasyonun planýný ve kamera kayýtlarýný istedi. Jandarma Genel Komutanlýðý, Arþivimizde bulunmuyor diye yanýt verince istek tekrarlandý. Bunun üzerine Ýl Jandarma Komutanlýðý, 21 Mart 2011 de, birdenbire planý bulup mahkemeye yolladý. Yazýda, Arþivin yeniden tasnifi ile incelenmesi sonucunda Bayrampaþa Cezaevi Özel Müdahale Planý na rastlanmýþ olup arþivlenmesi gereken yer dýþýnda olduðu görülmüþtür denildi. Savcý Ali Ýhsan Demirel, soruþturma sürecinde, 8 Mart ve 29 Mayýs 2002 de bu planý ýsrarla istemiþti. Jandarmadan gönderilen yanýtta planýn varlýðýna deðinilmiþ, plana göre nasýl hareket edildiði üstünkörü anlatýlmýþ, hangi askeri birimlerin operasyona katýldýðý ve kimlerce koordine edildiði belirtilmiþ, fakat plan gönderilmemiþti. Dosyaya giren planla 11 yýldýr gizlenen gerçekler ortaya çýktý. PLANIN ADI: Bayrampaþa Özel Müdahale Planý, Tufan adýný taþýyor. Bu operasyondan sorumlu komutanýn dönemin Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Engin Hoþ, yardýmcýsýnýn dönemin Jandarma Komando Özel Asayiþ Komutaný (JKÖAK) Yarbay Burhan Ergin olduðu belirtiliyor. Sadece Yarbay Ergin hakkýnda soruþturma açýlmýþ fakat ifadesi bile alýnmadan hakkýnda takipsizlik kararý verilmiþti. Ergin, 17 Mart 2006 daki bir yazýsýnda, ölümlerin meydana geldiði C Blok a Astsubay Süreyya Yalçýnkaya ve Astsubay Zafer Sabancý nýn girdiðini söylemiþti. Fakat sonradan Sabancý nýn 1 Aðustos 2005 te þehit düþtüðü, Yalçýnkaya nýn 2002 de TSK dan çýkarýldýðý anlaþýldý. Operasyondaki isimler saklý tutuldu. Bayrampaþa Davasý nýn üçüncü duruþmasý bugün Bakýrköy 13. Aðýr Ceza Mahkemesi nde görülecek. ASKERLERÝN KAN GRUPLARI DAHÝ BÝLÝNÝYORMUÞ Planda, Jandarma Komando Özel Asayiþ Komutaný Yarbay Burhan Ergin e baðlý JKAÖK, Halkalý Jandarma Komando Taburu ve Bayrampaþa Koruma Bölüðü nün operasyonda görev aldýðý belirtilerek Operasyona iþtirak edecek tüm personelin isim listesi ve kan gruplarý G-2 gününe kadar tespit edilecek deniyor. Yani, operasyona katýlan tüm isimler biliniyor. Böyle olduðu halde 10 yýl boyunca jandarma savcýlýða isim bildirmemekte direndi. Savcý Demirel, 31 Mart 2003 te JKAÖK ya yazýsýnda, Birçok defa yazýlmasýna raðmen soruþturmanýn sürüncemede býrakýldýðý anlaþýlmýþtýr diye isyan etti. JKÖAK yýllarca isimleri vermedikten sonra 2006 da Altý yýl geçmiþ olmasý sebebiyle operasyona kimlerin katýldýðýna dair belgeye rastlanýlmamýþtýr yanýtý vermiþti. Yarbay Ergin ise Operasyon plansýz ve organizesiz geliþtiðinden kayýt tutulmadý yazdý. KAMERA KAYDININ PLANDA ÝZLERÝ VAR Planla birlikte mahkemeye gönderilen üst yazýda, Bayrampaþa Cezaevi ne düzenlenen operasyona ait kamera görüntü ve kaydýnýn bulunmadýðý bilgisi veriliyor. Fakat Tufan Planý nda þu ifadeler yer alýyor: Hukuki sorumluluk doðurmayacak þekilde operasyonun bütün safhalarýný video kamera ve fotoðraf makinesi ile tespit ederek tedbirler alýnacaðý... Baþka davadaki CD Jandarma bir noktayý da unutuyor Jandarma Genel Komutanlýðý, tutuklularýn sanýk olarak yargýlandýðý Eyüp 3. Asliye deki dava dosyasýna 22 Mart 2007 de 15 dakikalýk görüntü CD si göndermiþti. Eyüp teki dosyada yer alan CD, operasyonun kaydedildiðini ortaya koydu. GÖRÜÞME SÜRERKEN PLANLARI YAPMIÞLAR Planýn, Jandarma Genel Komutanlýðý nýn 11 Ekim 2000 deki emri uyarýnca 15 Aralýk 2000 tarihinde hazýrlandýðý anlaþýlýyor. Ölüm oruçlarý 20 Ekim 2000 de baþlamýþ, Adalet Bakanlýðý ile paralel çalýþan arabulucu heyet ise 12 Aralýk ta tutuklularla görüþme masasýna oturmuþtu. Anlaþýlan o ki, görüþmelerin üçüncü günü olan 15 Aralýk ta aslýnda müdahale planý da elde bekletiliyordu. Zaten dört gün sonra da müdahalede bulunuldu. Karþý güç ve terörist Planda 295 tutuklu ve hükümlü için Karþý Güç, destek alýnacak birimler için Dost Kuvvetler deniliyor. Ayrýca hakkýnda bir yargý kararý verilmemiþ tutuklulardan Teröristler diye bahsediliyor. TV HELÝKOPTERLERÝNÝN UÇUÞU ENGELLENECEK Bayrampaþa Cezaevi ne yapýlacak opersayonun planýnda, operasyon öncesi yapýlan istihbaratta cezaevinde 70 kadar tabanca ve el bombasý bulunduðu öne sürülüyor. Ayný þekilde, parçalar halinde LAW veya roketatara benzer silah ve patlayýcý maddeleri kadýnlar koðuþuna sakladýklarý iddia ediliyor. Oysa kadýnlar koðuþunda ne LAW ne roketatar ne de el bombasý çýktý. Cezaevi dýþýnda alýnacak önlemler de planlanmýþ. Buna göre, operasyon sýrasýnda cezaevi dýþýnda toplanacak kalabalýk takip edilecek, þüpheliler gözaltýna alýnacak. Müdahale sýrasýnda TV helikopterlerinin cezaevini üzerinde ve çevresinde uçuþuna izin verilmeyecek. Hepimizi kullandýlar Eski milletvekili Mehmet Bekaroðlu ortaya çýkan planý þöyle deðerlendirdi: Arabuluculuk görüþmelerinin bir aþamasýnda, Bunlar bir þey yapmayacak. Bizi kullanýyorlar demiþtim. Görüþmeler yapýlýrken Baþbakan Ecevit ve Adalet Bakaný Hikmet Sami Türk bu iþe inanýyordu. Devletin bazý görevlileri ise operasyon hazýrlýðý içindeydi. Hatta baþka bir devlet mi var, diye düþündük. Aracýlar, medyanýn ilgisi... Bunlarý cezaevlerine nakil için bir araç olarak kullandýlar. Devlet halka karþý psikolojik savaþ yöntemi kullandý. Bizi de medyayý da kullandýlar. Herkes kullanýldý. Asker, düþmaný yok etme üzerine eðitim alýyor, demiþtik. Nitekim böyle yaptý. Halbuki onlar düþman deðildi. Tutuklu ve hükümlüydüler. Bazýlarýnýn cezasý kesinleþmemiþti. Suç iþlendi. Radikal

3 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Çaðrý DANACI Bir GSM operatörünün Hacýbektaþ Zir Mahallesi Ýsmet Ýnönü Sokak ta Baz Ýstasyonu kurmak istemesi üzerine Zir mahallesi halký bu olaydan büyük rahatsýzlýk duydu. Baz istasyonunun kurulmasýný engellemek için bir araya gelen mahalleli konuyla ilgili olarak GSM operatörünün yetkilileri ile görüþüp mahalle arasýnda Baz Ýstasyonu kurulmasýný istemediklerini ve baþka bir alanda insan saðlýðýna zarar vermeyecek þekilde Baz istasyonu kurmalarýný söylediler. Konuyu ilgili kuruluþla halledemeyince Baz Ýstasyonunun kurulmasýna engel olmak için konuyu yargýya taþýmaya karar verdiler. Kýrþehir barosu avukatlarýndan Ýsa Daðýstan ve Yusuf Eren aracýlýðýyla da tarihinde hukuki süreci baþlattýlar. Avukatlar Ýsa Daðýstan ve Yusuf Eren olay yerinde gerekli incelemeleri yaptýktan sonra þu açýklamalarda bulundu; Þirketin kiraladýðý arsanýn evlere, Ýlköðretim okulu ve Lise ye yakýn olduðunu, Baz Ýstasyonu nun çocuklara karþý büyük bir tehlike oluþturduðu ifade ettiler. Davalý Þirketinin Kamu yararýna hizmet verdikleri savunulmaktadýr. Gerçektende Davalý tarafýndan bu ve benzeri tesislerin iþletilmesi sonucu bir halk kitlesinin yarar saðladýðý bilinen bir olgudur. Ne var ki bu yararýn saðlanmasý karþýsýnda kiþilerin zarar görmesi hoþ görülemez. Bu bakýmdan Hizmetten elde edilen yarar ve bunun karþýsýnda verilen zararýn dengelenmesi gerekmektedir. Hiçbir hizmet, Ýnsan yaþamý kadar öncelikli bir önem taþýmamaktadýr. Diðer bir anlatýmla, yararlý bir hizmetin karþýlýðý olarak insan ölümü uygun bir sonuç olarak kabul edilemez, insan yaþamýnda bir tehlike yaratan hizmetin, kiþi yaþamý önüne geçilmesi ve ona üstünlük tanýmasý doðru bir yaklaþým olarak düþünülemez. Kaldý ki bu hizmetin ayný yerde verilmesinde zorunlulukta bulunmak maktadýr. Muhtemelen fazla bir giderlerde olsa, baþka bir yerde ayný sonuçlarý saðlayacak bir istasyonun kurulmasý ve hizmet vermesi olanaklýdýr. Bu nedenle davalý þirketin bu yöndeki savunma ve iddialarýna hiçbir kýymet verilmemesi gerekmektedir. Av. Yusuf EREN Av. Ýsa DAÐISTAN Halkýmýzýn bilgisine sunarýz. Ýbrahim þahinli doktoruma yaz Yaþlýlara bir el uzat gel gayri Anadolu yaþlýsýna hizmet az Diþlerimin kalanýný gör gayri Güvencemiz umudumuz sen oldun Bir gün karþýlaþtýk halim sordun Aradým soyladým sonunda buldum Bu diþlerin tamircisi ol gayri Bu can her an diþlerinden ter döktü Yaþtan hayli ilerlerdi yol bitti Doktorlar hep benim diþimi söktü Senden yardým buna çare bul gayri Doðan þahin þahmeranlar karýþmýþ Genç Þahinli sanatýyla yarýþmýþ Hastasýyla dertlerini paylaþmýþ Bir azýcýk maðdurlarý sor gayri Genç doktor þahinli verdi bu sözü Bazen sýzý baþlar uyutmaz bizi Çürüyenler bitti kalan çok azý Sargýsýz yareye derman ol gayri Gençlik bitti yaþlýlýðýn zamaný Aðrýlar sýzýlar vermez amaný Bahar yaz tükendi kýþýn boraný Lodos yoksa kalkmaz yaðan kar gayri Emekte eserin görünür azdan Özverili hizmet kaçar mý gözden Bir hizmet bin dua alýrsýn bizden Fazla varsak yeter artýk der gayri Ali Turab yaþlý tükenmiþ varý Yardým geç kalýrsa katlanýr aðrý Yorgun aðýr aðýr yürür yollarý Tamirli diþ aðrýyarak yer gayri Halk Ozaný Ali ÖZCÝVAN Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Hüseyin KAÝM Nevþehir Lösev Aile Temsilcisi Zeynel Ferger, 1-7 Nisan Kanser Haftasý nedeniyle yaptýðý açýklamada, Kanserde erken teþhis tedaviyi kesinleþtiriyor insan hayatýný kurtarýyor, halkýmýzýn erken teþhis için mutlaka kanser erken teþhis ve tarama merkezlerine uðramalarý gerekmektedir dedi. Kanserin normal kurallar dýþýnda büyüyen, çoðalan ve geliþen hücrelerin oluþturduðu bir hastalýk olduðunu belirten Ferger, vücuttaki her organda, her dokuda olabileceðini kaydetti. Kanserin günümüzün en önemli saðlýk sorunlarýndan biri olduðunu söyleyen Zeynel Ferger, "Halk saðlýðý açýsýndan bakýldýðýnda kanser en çok ölümle sonuçlanan bir hastalýktýr. Kanser, sebebi bilinen ölümler sýralamasýnda kalp ve damar hastalýklarýndan sonra ikinci sýrada yer almaktadýr. Öldürücü olmasý, býraktýðý sakatlýklar ve tedavideki yüksek maliyetler nedeniyle de kanser, ülke ekonomisi ve iþ gücünde aðýr kayýplara neden olmaktadýr" dedi. Nevþehir Lösev Aile Temsilcisi Zeynel Ferger, Yaþadýðýmýz yüz yýlda geliþmiþ ülkeler nükleer artýklarýna çöplük ararken, Japonya da yaþanan doðal afetler sonucu nükleer santrallerinde ki patlama ve sýzýntýlar sonucu kanser ve kitlesel ölümler tehdidi yaþanmakta iken, bizim ülkemizde hala hükümet NÜKLEER Santral kuracaðýz diye dayatmasý; Halkýmýzýn saðlýðýný hiçe saymakta olmasý anlaþýlýr gibi deðildir. Türkiye de üniversiteler, profesörler alternatif enerji kaynaklarýmýza yönelmemizin Ýnsan ve çevre saðlýðý için çok gerekli olduðunu söylerken, Güneþ, Rüzgar, Su, Jeotermal ve doðal gaz gibi enerji kaynaklarýmýzýn hem insan saðlýðý hem de çevre saðlýðýnda dünya ya örnek yarýnlarýn teknolojisine yönelme ve yaþanýlabilir bir dünya çocuklarýmýza býrakmak tarihi görevimizdir. Derken, hükümet baþ belasý nükleer santrallerden vaz geçmelidir. dedi 2030 yýlýnda 15,5 milyon kiþinin kanser olacaðý ve 11,3 milyon kiþinin de kanserden öleceðinin tahmin edildiðini ifade eden Ferger, "Yani 2030 yýlýna kadar önlem alýnmazsa kanserden ölenlerin sayýsý yüzde 45 artacaktýr. Bu ölümlerin yüzde 40'ý kansere neden olan risk faktörlerine yönelik basit önlemlerle azaltýlabilir" diye konuþtu.

4 GÜLÞEN ÝÞERÝ Yönetmenliðini Ýlksen Baþarýr ýn yaptýðý, senaryosunu Mert Fýrat ve yine Ýlksen Baþarýr ýn yazdýðý 'Atlýkarýnca' vizyona girdi. Festivallerden ödülle dönen filmin baþrollerinde Mert Fýrat, Nergis Öztürk ve Zeynep Oral yer alýyor. Atlýkarýnca hiç de alýþýk olmadýðýmýz bir konuya parmak basýyor; býçak sýrtý bir meseleyi 'ensest'i beyaz perdeye aktararak izleyiciyi rahatsýz etmeyi baþarýyor. Onlar da zaten seyirciyi rahatsýz etmek istiyor. Çünkü, Türkiye nin tabularýndan biri olan ve kol kýrýlýr yen içinde kalýr mantýðýyla bakýlan ensesti Ýlksen Baþarýr ve Mert Fýrat hakkýný vererek çekmiþ. Daha öncesinde Baþka Dilde Aþk filmiyle adýndan söz ettiren Baþarýr ve Fýrat ikilisi, Biz ensesti konuþurken bile utanýyoruz, korkuyoruz, çekiniyoruz. Bundan biz deðil, faili utanmalý. Onun kabahatinin utancýný biz taþýmamalýyýz diyor. Cuma günü vizyona giren Atlýkarýnca yý konuþmak için Ýlksen Baþarýr ve Mert Fýrat la biraraya geldik... >>>> Baþka Dilde Aþk ýn hemen arkasýndan yine bambaþka bir derdi konu alan filminizi çektiniz. Pek çok yerde de tokat gibi bir film diye söz ediliyor... Ýlksen Baþarýr: Biz yaparken hiç böyle düþünmedik, tokat gibi olsun da demedik. Planýmýz yoktu. Ýki projemiz vardý yola çýktýðýmýzda, biri Baþka Dilde Aþk diðeri de Atlýkarýnca ydý. >>>>Neden ilk yola çýkýþýnýz Baþka Dilde Aþk oldu? Ý.B: O daha hýzlý ilerledi aslýnda. Yazým aþamasý biraz daha hýzlý oldu. Atlýkarýnca nýn taslaðýný bitirmiþtik ama onun içini, detaylarýný fazlaca çalýþmamýz gerekiyordu. Baþka Dilde Aþk daha erken yolunu aldý. Mert Fýrat: Onun doðal süreci onu getiriyor bir þekilde. Baþka Dilde Aþk olmasaydý bu filmi çekmekte çok yorulurduk. Oradan kazandýðýmýz üç-beþ bir þey, kazandýðýmýz prestij ve tecrübe bu filmin böyle olmasýný saðladý. Yoksa tek baþýna konusu ensest olan bir filme bütçe bulmak çok zor. Sadece Türkiye de deðil, dünyanýn pek çok yerinde böyle filmlere yapýmcý bulmak çok zor oluyor. Dolayýsýyla biz bu iþi sýrtlandýk. Baþka Dilde Aþk olmasaydý bu film olmazdý diyebiliriz. Planlamýyoruz ama biri diðerini doðuruyor. >>>> Atlýkarýnca ensesti direkt iþleyen bir film. Ama filmde de gördüðümüz kol kýrýlýr yen içinde kalýr durumu var, ne dersiniz? M.F: O bir seçim aslýnda. Senaryoyu daha yazarken böyle olmasýný hedeflemiþtik. Finalinde adam intihar edebilir, kýz polise gidebilir, adam müebbet hapse çarptýrýlýr ya da cezaevine giderken araç devrilir, ölür gibi baþka bir adalet duygusu yaratabilirdik... Burada Türkiye de olmayan bir þeyi göstermek istemedik. Böyle bir þey yok. Ýdealize ettiðimiz bir son deðil bu. Bu filmin en etkili sonu buydu bizim için. Bu anlamda bu soruyla da konuþulacak film. Biraz da bu etkiyi yaratmak için yaptýk, biraz rahatsýz etmek istedik. Toplumun vicdanýný rahatlatacak þey bu adamýn ölmesi, fakat bir anlamda bu tartýþýlacak da bir þey. Bizim de seçimimizdi. >>>>Bu anlamda tersten de bakabiliriz. Tabu olan bir þeyi siz bir sinema filmi yaptýnýz ve kol kýrýlýr yen içinde kalýr durumu da ortadan kalkýyor aslýnda. Dolayýsýyla toplumsal vicdan da sorgulanýyor burada. Ý.B: Filmin de bir baþka amacý sorgulatmasý. Ensesti duyunca geri adým atmak, arkamýzý dönmek vs evet zor bir mesele. Ýçine girdiðin zaman da çözemeyebilirsin. Ama biz istiyoruz ki toplumsal olarak bunu biliyorsak susmayalým. Çözümüne gidecek þeyler olsun. Bence konuþulmasý bile toplumsal vicdaný harekete geçirecek diye düþünüyorum. M.F: Kamuoyunun gücü oluþtuðunda bu hükümet ya da sonraki hükümet bir þey yapmaya çalýþýyor, orada kamuoyunun baskýsý devreye giriyor. Ýsmine oy potansiyeli deyin, pragmatiklik deyin bir þekilde onlarý harekete geçiriyor. Derdimiz o baskýyý alabilmek yanýmýza... >>>>Peki, nasýl karar verdiniz böyle bir film çekmeye? M.F: Yaptýðýmýz araþtýrmalarýmýza bakýp dedik ki, bu filmin senaryosunu yazalým belki beþinci filmimiz olur... Ya da bunu çekeriz diye konuþurken araþtýrmalarýn ve incelemelerin içine öyle bir daldýk ki, hemen çekmemiz gerektiðini hissettik. Çünkü gerçekten büyük bir sorumluluk. Toplum vicdanýn ötesinde, toplum saðlýðý için de büyük problem. Þiddet suçu iþleyenlerin yüzde i çocukluklarýnda cinsel istismara, tacize uðramýþ oluyor. O da þiddeti doðuruyor. Kendi saðlýðý, beden birliði, beden güvenliði olmadýktan sonra hiçbir þeyin güvenliði olmaz. Çekirdek aileyi geç, kiþinin kendi güvenliði, kendi bedenin kutsallýðýna tecavüz edildiðinde, sözle ya da elle, o toplumdan bir þey bekleyemezsin. Birey oluþturur zaten toplumu... >>>>Aslýnda ensestte hep bir önyargý vardýr: Kapalý toplumlarda, eðitim oraný düþük olan yerlerde yaþanýr gibi... Atlýkarýnca da baba Erdem bir þair, en azýndan biz öyle görüyoruz. Burada bu önyargýya da gönderme mi? M.F: Bu bir genelleme deðil. Aslýnda adam þair de deðil. Karýsý da bir iþ yapýyor ama ne iþ yaptýðý belli deðil. Adamýn ne iþ yaptýðý belli deðil. Ýlksen le ben ona þair demiyoruz. Oradan bakýnca þair gibi duruyor. O adam þiir yazma hevesinde olan, elinden geldiðince kendini buna adamýþ ama adadýkça uzaklaþmýþ, kaybeden bir adam... Ý.B: Bizim birtakým önyargýlarýmýz var. Ensestin faili alkolik olabilir, uyuþturucu baðýmlýsý olabilir, karýsýný çocuklarýný dövüyor olabilir, karýsýyla cinsel problemleri olabilir ama öyle deðil. M.F: Biz kimsenin vicdanýný da rahatlatmak istemiyoruz. Bunlar kaçýþlar. Adam alkolikmiþ ya da adam bilmem neymiþ gibi birtakým kaçýþlardan uzak durduk. Adamýn mesleði belli deðil, filmin geçtiði dönem belli deðil, karakterlerin isimleri bile özellikle seçilmiþ... Bunlarýn hepsi meseleye odaklanmak için yapýlmýþ þeyler. Orta sýnýf bir aile. Böyle baktýðýn zaman bir yere mal olmasýný istemedik. O bilinen þey vardýr ya, "ensest hep doðuda olur", böyle bir þey yok. En yüksek oranda yaþandýðý yer Türkiye de Ýstanbul. Dünyada ensest oranýn en yüksek olduðu yer Fransa. Fransa daki insanlarýn okuma yüzdesi bizimkinden çok daha fazla, eðitimleri de öyle... Reform ve Rönesans geçirmiþ bir ülkeden söz ediyoruz. O ülkede insanlar daha az mý eðitimli, hayýr. Her sýnýftan, her ýrktan kiþinin baþýna gelebilecek bir durum. Mesele sadece Türkiye nin problemi deðil. Ensest, dünyada görülen ama insanlarýn nasýl baþ edeceðini bilemediði, rahatlýkla tartýþamadýðý bir mesele. Bizde tabii faili fayda saðlýyor. Faili için bulunmaz bir zemin. Bir þey yapacaksýn ve kimse bundan söz etmeyecek. Biz ensesti konuþurken bile utanýyoruz,korkuyoruz, çekiniyoruz. Bundan biz deðil faili utanmalý. Onun kabahatinin utancýný biz taþýmamalýyýz. >>>>Siz iki projeye imza attýnýz ve bu iki projede derdi olan filmlerdi. Peki, sizin derdiniz ne? M.F: Derdimiz ötekiyle ilgili aslýnda. Derdimiz, derdini anlatamayan, ötekileþtirilen insanlarla ilgili. Bize yazdýran o. Biz böyle konular üzerine yazdýðýmýzda daha rahat yazabiliyoruz. O mesele bizim meselemiz oluyor. Zaten o mesele bize yazdýrýyor. Þununla ilgili bir film yapalým demiyoruz, o sürede çok rahatsýz oluyoruz ve yazýyoruz. Þimdi bizi 21. yüzyýl bireyleri rahatsýz ediyor, nereye gittiðini bilmediðimiz bir dünya, nereye gittiðini bilmediðimiz bir birey-toplum iliþkisi var; o bizi rahatsýz ediyor onun üzerine bir þey yazacaðýz. Galiba korktuðumuz þeylerden, bizi kaygýlandýran, bizi rahatsýz eden þeylerden besleniyoruz. Yoksa derdimiz bu dünyayý deðiþtirmek gibi bir þey deðil, en azýndan sinema güçlü bir silah; onunla neler yapabiliriz, onu nasýl bu anlamda kullanabilirizi düþünüyoruz. Ý.B: Benim derdim herkesin derdi. Kendime dert edindiðim þeyler var. Ensest onlardan bir tanesiydi. Çünkü seyrettiðimiz zaman ben de çok sinirleniyorum. Ama seyrediyorum. Niye sorusunu sorduðum her þey benim derdim aslýnda. >>>>Türkiye de toplumsal þiddet her geçen artýyor ama bunun yaný sýra da çözüme iliþkin umut verici þeyler de yaþanýyor. Atlýkarýnca toplumu vicdanýyla yüzleþtiriyor bir anlamda. Çözümsüzlükle özdeþleþtirdiðimiz bir akým tabularýn konuþulmasýný nasýl saðlayacaðýz peki? M.F: Konuþmak bunlardan bir tanesi. Çünkü konuþtukça problemin çözümüne yaklaþýyoruz. Hatta bir problem olarak kabul etmek bile büyük aþama. Çünkü bu ülkede hâlâ, kabinedeki insanlardan biri bu ülkede ensest yoktur, ensest demeyelim aile içi þiddet diyelim diyebiliyor. Ama aile içi þiddetle ensest arasýnda daðlar kadar fark var. Baþka bir bakýþ açýsý o. Bizi niye kandýrýyorsun! Bunun adýný koyamamak, buna ensest dememek bir riya... Bu ülkede kýz çocuklarý öldürülüyor, bu ülkede erkek çocuklarý hayatlarýnýn yarýsýnda bilmedikleri bir yaþam sürüyor ama buna hâlâ aile içi þiddet deniliyorsa o ülkede büyük bir problem vardýr. Ben olaylara böyle bakýyorum ve bunun kabulü bile bizim için yeterli. Bu þunun gibi, Kürt ün Kürt olmadýðýný kabul etmeyip yýllarca faþist bakýþ açýsýyla onlarý yok saymak gibi. Sen bir halkýn yýllarca dilini, dinini, bakýþ açýsýný, ülkesini, kendisini yoksaydýn. Þimdi niye var ediyorsun o zaman? KUTU... Toplumsal depresyon yaþanýyor >>>>Türkiye de bazý þeyler çok yavaþ çözüme kavuþuyor. O çözüme kavuþmak, çatlaktan sýzýntý yaratmak birtakým bedelleri de beraberinde getiriyor... Ý.B: Evet, çözüme yavaþ giden bir ülkeyiz çünkü çözmek istemiyoruz. Çözülmemesi bazý insanlarýn iþine yarýyor, beni çok rahatsýz ediyor. Kargaþa oldukça oradan gelen bir rant var... Ben bu konuda umutsuzum, bir þeyin çözüleceðini de zannetmiyorum. Ben sadece bir koyun olup, onu takip edemem; elimden geleni yapayým, en azýndan çözüm için elimi taþýn altýna soktuðumda harekete geçiriyorsam yeter bana. Yoksa Türkiye ye baktýðýnýzda biraz uyuþmuþ bir toplumuz. Ýstiyorlar ki evimizden hiç çýkmayalým, televizyon karþýsýnda oturalým, internetten markete sipariþ verelim... M.F: Toplumsal depresyon bunun adý. Gittikçe sosyalleþmenin önü kesiliyor. Ýstanbul a baktýðýnda tiyatro sahneleri kapanýyor. Alýþveriþ merkezlerine sinemaya gitmeye zorluyorlar. Tiyatro sahneleri otellere dönüþtürülmeye çalýþýlýyor. AKM üç yýldýr kapalý, Emek Sinemasý iki yýldýr kapalý... Bunlarýn hepsi tesadüf olabilir mi acaba? Kentsel dönüþüm tesadüf olabilir mi? Bence olamaz. Tesadüfse, bizim bu aþkýmýz o tesadüfleri sevmiyor. O yüzden biraz düþünmek ve tartýþmak lazým. Taþýn altýna elimizi koyalým; þapkayý da önümüze koyup, ne yapýyoruz, neyin sonunu hazýrlýyoruz dememiz lazým. Kürt sinemasý gümbür gümbür geliyor >>>>Türkiye de sürekli tartýþýlan bir meseledir aslýnda. Sanatçý toplumun bir adým önünden gider denilir. Bugün nasýl bir süreç yaþanýyor sizin gözünüzden? M.F: Bazen toplum sanatçýyý bir yere götürür. Dünyada çok örneði vardýr. Sanatçýlar Fransa'da krallýk tarafýndan o kadar çok onore edilmiþler ki, bir sýnýf susmuþ. Halkýn reform ve Rönesans hareketini görünce, "halktan bir þey geliyor, bizi de öldürecekler" diyerek dönüþmüþler. Türkiye de de örnekleri var, saymaya gerek yok. Tersi de var, halkýn kötü tarafta etkilediði aydýnlarýmýz da var. Kimi zaman halk talep eder. Kürt sinemasý için bu böyle oldu. Kürt halký talep etti, aydýnlarý zaten vardý... Bugün Kürt sinemasý varsa, o halkýn baþarýsýdýr. Geliyorlar, gümbür gümbür geliyorlar... Min Dit harika bir filmdi. Ýki Dil Bir Bavul baþka bir açýdan olaya yaklaþmýþtý, Press gayet iyi bir filmdi. Haberdar olmadýðýmýz belgeseller, baþka uzun metrajlar var; yer bulamýyor sinemada kendine... Çok güzel þeyler olacak, ben inanýyorum. FOTOÐRAFLAR: ALÝ CEMAL KARABUDAK BirGün

5 Sulucakarahöyük/ HACIBEKTAÞ DENÝZ DURUKAN Gideni deðil kalaný seçiyorum. Ben de kalýyorum çünkü Böyle diyor Taþ Devri adlý son kitabýnda Ali Teoman. Gitmekte olduðu sonun farkýna varýlarak kurulmuþ cümleler bunlar. Direnmenin ve baþkaldýrýnýn ifadesi bir anlamda. Ölüme baþkaldýrý mý? Yoksa yok olmaya karþý direniþ mi? Ýlk etapta ikinci seçenek diyebiliriz. Ali Teoman bunu tüm kitap boyunca yansýtýyor. Bir anlamda Taþ Devri var oluþunun, yok olmaya karþý direncin göstergesi olarak hissettiriyor kendini. Okumayý ilerlettiðinizde öfke büyüyor ve ilk seçeneðe yaklaþýyorsunuz. Ama üçüncü bir seçenek daha çýkýyor ortaya. Nasýl ki kitaba adýný veren Taþ Devri öyküsünde karanlýðý kabullenmekten söz ediyorsa, en son aþamada ölümü kabulleniþ var. Zaten ona göre Bir maçýn üç deðiþik sonucu vardýr. Bu sonuçlardan hep maðlubiyetin, dahasý kýl payý maðlubiyet deðil de, düpedüz hezimetin sizin payýnýza düþmesi yine sizin hatanýzdýr. O yazgýyý siz yazdýnýz. Aslýna bakarsanýz siz yazgýsýnýz. Siz son anlarýn adamýsýnýz. Sabretmeli sona kalmalýsýnýz Gemiyi en son terk etmeyi ya da gerekirse gemiyle beraber batmayý göze almaktan söz ediyor Ali Teoman. Direnerek kabulleniþtir bu. Ýnsanoðlunun öleceðini bile bile yaþamak için direnmesine bir gönderme olarak da yorumlayabiliriz bunu. Ancak þunu da göz ardý etmemek gerek: Sonuç ne olursa olsun, yazara göre; varýlan nokta hep aynýdýr. Bu durum kaderci bir bakýþý ifade etse, yazgýdan çok sýk söz edilse de, yazgýnýn kiþi tarafýndan belirlendiði anlayýþýyla sürekli karþýlaþýrýz. Aslýna bakarsanýz, iç içe geçmiþ, birbirinden baðýmsýz düþünemeyeceðiniz birçok þeyin kendi içinde bir zincir oluþturduðunu fark ediyorsunuz Taþ Devri nde. Dolayýsýyla, kitabý çok farklý düþünme ve okuma teknikleri kullanarak yorumlama þansý yakalýyor okuyucu. Karakterlerin an içersindeki ruh halinin zaman içersinde sürekli bir ileri bir geri sýçramasýyla deðiþkenlik göstermesi kuþkusuz Ali Teoman ýn bilinçakýþý tekniðini ustalýkla kullanmasýyla ilintili. Bu kaosa, belli bir düzensizliðe neden olsa da, Ali Teoman okuru en baþtan uyarýyor: Kendini hazýrla! Ve ekliyor Baþlamanýn en iyi yolu, aynada kendinize bir göz gezdirip çekidüzen vermektir. Mesele hayata çekidüzen vermekte deðil, kiþinin kendisine çekidüzen vererek yaþamýn içindeki tüm bu karmaþaya dirayetli olmasýnda yatýyor aslýnda. Birey kendine çekidüzen verdiðinde, hayata da çekidüzen verecektir. O nedenle, Portakal Soymasý adlý öyküde portakalý soymanýn zorluðundan deðil, bu soyma iþlemine kiþinin gereðince hazýrlanmasýnýn öneminden söz ediyor. Kýssadan Hisse! Böl ve yönet Baþa dönelim, dýþarýdan içeriye bakalým. Ýcap ederse bölelim ve yönetelim. Bölmek ve yönetmek Portakal Soymasý adlý öyküdeki karaktere göre mündemiç olarak kötü bir yöntemi ifade etmez. Portakal kuþkusuz bir simge. (Ayný zamanda bir tekerleme, oyun) Portakalýn kabuðunu soyup içine bakmak ve onu parçalara ayýrmak, insanlarý maskesiz halleriyle; geçmiþleri, gelecekleri ve þimdiki an içersindeki durumlarýyla deðerlendirmenin yoludur. Ve kiþinin kendine; saklý tuttuðu yanlarýna bakmasýdýr. Ya da, her varlýk kendi varlýk sebebini içinde taþýr, düþüncesine de ulaþabiliriz buradan. Yazarýn yýkýcý tavrýna, yaratmak istediði kaosa, öykülerde kullandýðý görsel anlatým da eþlik ediyor. Açýkçasý, birinci bölümdeki Hayat Dersi ve ikinci bölümdeki Triptik ve Unutmabeni baþlýklý öykülerin yazým biçimlerinin yarattýðý etki, doksanlý yýllarda öne çýkan 2/5 BZ adlý müzik projesinin sahibi Serhat Köksal ýn tavrýný hatýrlatýyor. Müzikte deneysel çalýþmalarda bulunan bölüp, parçalara ayýrma anlayýþýnýn, çeþitli ses kayýt örneklerinin kullanýldýðý bu projenin sanki düz yazýya yansýmýþ halini görüyoruz bu öykülerde. Birbirinden alakasýz gibi görünen kolajlar, iç konuþmalar, araya giren görüntüler, çeþitli radyo frekanslarýndan yayýlan haber bültenleri bir koro halinde Kuþlar adlý öyküde de karþýmýza çýkýyor. Tüm bu çaðrýþýmlar, yansýmalar aslýnda Ali Teoman ýn bugüne kadar hafýzasýnda biriktirdiði sesleri, görüntüleri, eskiye, bugüne veya geleceðe dair kalan, kalacak her kýrýntýyý son bir hamleyle dýþarýya aktarmasýyla ilintili. Buna hafýzayý boþaltmak diyebiliriz. Beynin yapýsý karmaþýk olduðu kadar özenli bir örgütlenmeyi de içinde barýndýrýr. Ali Teoman, özenli bir örgütlenmeyle yapýyor tüm bu slayt gösteriyi. Mesela; Hayat Dersi nde, ayný cümlelerin bir de Ýngilizce karakterlerle ve büyük puntoyla yazýlmasýyla baþlayan etki, Triptik te sözcüklerin daha da özgürleþerek savrulmasýna, farklý bir dizgiye kavuþmasýna kadar varýyor. Sadece anlam deðil, bir gösterge olarak görüntü de ön plana çýkmaya baþlýyor artýk. Ama anlamdan kopmadan ve anlamý pekiþtirerek. Triptik te, ilk sözcüðü normal puntoyla baþlayýp gittikçe büyüyen, öyküdeki en büyük puntolu sözcüklere dönüþen þu cümleler, yapýlmak istenenin sadece deneysel bir çalýþma deðil, bir yýkým süreci olduðunu kanýtlýyor: Ben sizi yok etmeliyim siz beni/ yok etmeden önce. Öyleyse, Ali Teoman ýn, hayatýn yarattýðý kaosa, elindeki son kozu kullanarak, dili kaosa sokarak cevap verdiðini pekâlâ söyleyebiliriz. Bir sonraki öykü olan Unutmabeni de ise yazým biçimleri daha da özgürleþiyor ve geometrik þekiller de iþin içine giriyor. Tüm bunlar, parçalama anlayýþýnýn bilinçli bir þekilde, bir yöntem olarak kullanýldýðýný ve deney yapma amacýyla deðil, içerdiði yýkýcý etkiyle hayat karþýsýnda bir cevap oluþturmak için kullanýldýðýný gösteriyor. Kitaba adýný veren, bilinçakýþý tekniðinin aðýr bastýðý Taþ Devri adlý öykü ise, Ali Teoman ýn tanrýya ve tarihe dokunmayý ihmal etmeden, sözünü sakýnmadan söylediði bir çeþit anti-öykü olarak okunabilir. Öyküleme yerine sayýklama þeklinde ilerleyen Taþ Devri, içimize attýðýmýz, çoðu zaman kendimize bile itiraf edemediðimiz gerçekleri su yüzüne çýkartan bir anlatý: Daðlarda az mý siper kazdýk, az mý pusuya yattýk, az mý uykusuz geceler geçirdik nöbette? Kimin için, ha, kimin için? Kimin için olacak, sizin için tabii! En azýndan bize söylenen buydu. (Orta Asya dan gelip ) Tikkayt! Su uyur, düþman uyumaz! Ne? Nerede? Neredeler? Her yerde, Niyazi, her yerde! Öykü ve romanlarýyla son dönem edebiyatýmýzda öne çýkan ve kendine özgü bir üslup geliþtirmeyi baþarmýþ olan Ali Teoman ýn son kitabý Taþ Devri geçtiðimiz günlerde yayýmlandý. Son kitabý diyorum ve bu son kelimesine ister istemez takýlýyorum. Bir yazarýn yeni çýkan kitabýný tanýtýrken birçoðumuzun gerçek anlamýnýn dýþýnda kullandýðý bir ifadedir son kitap tanýmý. Ali Teoman eðer bir sürpriz yapýp çekmecesinde yayýmlanmamýþ baþka bir dosya býrakmadýysa, gerçek anlamda son kitap Taþ Devri. Giderayak, son bir çabayla bize ulaþtýrdýðý bir armaðan da diyebiliriz. TAÞ DEVRÝ Ali Teoman Yapý Kredi Yayýnlarý 2011, 126 sayfa, 8 TL. Radikal kitap Evrensel Kültür'de Nisan ayýnýn dosya baþlýðý "23 Nisan öncesinde çocuklarý ve haklarýný düþünmek". Çocuklar, militarizmin, dogmatik zihniyetin ve neoliberal talan düzeninin kýskacýnda. Bir bayramlarý var ama kimse onlara ne yapmak istediklerini sormuyor, çünkü ciddiye alýnmýyorlar. Onlar sadece düzenli ve uyumlu hareketler yapmaya zorlandýklarý bir törenin öznesi deðil nesnesi olmakla yetiniyorlar. Artýk 23 Nisanlarý bir mesele olarak görüp tartýþmak ve çocuklarý ciddiye almak gerekir. Dosyada Serdar M. Deðirmencioðlu, Can Gezgör, Kemal Ýnal, Ünal Özmen, Hakan Acar'ýn yazýlarý var. Evrensel Kültür'ün bu sayýsý Mithat Fabian Sözmen in, 1990 lý yýllarda Özgür Gündem in Diyarbakýr bürosunda çalýþan gazetecileri anlattýðý Press filminin yönetmeni Sedat Yýlmaz ile yaptýðý söyleþiyle baþlýyor. Sonraki yazý ise basýlmamýþ kitabý toplanan gazeteci Ahmet Þýk ile Nedim Þener in tutuklanmasýnýn düþündürdükleri üzerine Fatih Polat ýn yazdýðý Ahir Zaman Kýskacýnda Gazetecilik baþlýklý yazý. Geçen ayýn gündemlerinden bir diðerini ise Nuray Sancar iþledi. Popüler kültür ikonu Ýbrahim Tatlýses hakkýndaki yazý Resmine Bir Mermi Çaktým Gelmezsen Gelme baþlýðýný taþýyor. Siyaset bilimci Taner Timur bu sayýda da tarihsel analizlerine devam ediyor. Bu sayýdaki yazýsýnýn baþlýðý: Marx, Engels ve Osmanlý Toplumu. Sennur Sezer in yazýsý ise Ýstanbul gravürleriyle ilgili: Ýstanbul un Kaç Yüzü Var. Derviþ Zaim in Kýbrýs ý anlattýðý filmi Gölgeler ve Suretler, Ayþen Güven in yönetmenle yaptýðý söyleþinin konusu olurken Koray Karaermiþ de adýna açýlan sergiden yola çýkarak Mengü Ertel in eserlerine odaklanýyor. Bir baþka biyografik çalýþma ise Özlem Bademli nin Tomris Uyar öykücülüðünü anlattýðý Bitmeyen Devingenlik baþlýklý yazýda. Çaðdaþ Günerbüyük ün yazýsý ise Gogol ün Palto sundan çýkan üç Rus yazarý hakkýnda: Belinski, Çerniþevski, Dobrolyubov u anlatýyor Günerbüyük. Bir diðer 19. yüzyýl Rus yazarý A.S. Griboyedov un Türkçeye kazandýrýlan eseri Akýldan Bela yý, yazýldýðý koþullarla ve dönemine etkisiyle inceleyen yazýnýn yazarý ise Çaðdaþ Oymak. Laurent Mignon ise bizden bir þaire, Cahit Sýtký Tarancý ya eðiliyor ve onun savaþ dönemindeki þiirlerini tartýþýyor. Derya Öncül ün yazýsý ise 12 Kýzgýn Adam filminin konu edindiði adalet mekanizmasýnýn iþleyiþ sürecini yumurta atan gençlerin davasýyla iliþkilendirerek iþliyor. Sevda Aydýn ise benzer bir izleði W. Golding in Seneklerin Tanrýsý ndan yola çýkarak ele aldý. Sineklerin Tanrýsý ile Arap ayaklanmalarý arasýnda iliþki kuruyor Aydýn. Ýlke Iþýk Saðdýç ise son yýllarda oraný çok artan kadýn cinayetleri ve kadýna yönelik þiddet ile ilgilendi. Yücel Tunca da Red Fotoðraf grubunun açtýðý Mücadelede Kadýn baþlýklý sergi üzerine kadýnýn toplumsal konumu, erkeklerle eþitlik mücadelesinin güncel sorunlarýna odaklanýyor. Uygur Orhan öðretmenlik yaptýðý Kayseri deki bir lisede öðrencileriyle açtýðý 100 Çizik 100 Þiir baþlýklý serginin oluþum sürecini anlattýðý yazýsýnda öðrencilerinin yazdýðý þiirleri okurlarla paylaþýyor. Tanju Akleman fotoðraf ile edebi metin arasýnda iliþki kurduðu yazýlarýna yine devam ediyor. Bu ayki yazýsýnýn baþlýðý: Çakýrköy deki Unutkan Silahþörler. Yonca Saka sanat piyasasýna odaklandýðý yazýsýnda sanat eserinin metalaþma sürecine odaklanýyor ve günümüz sanatçýsýnýn rolüne deðiniyor. Onur Bakýr Emek Araþtýrmalarý köþesinde Fikret Sazak ýn hazýrladýðý Sendikal Krizi Nasýl Aþmalý baþlýklý kitapta yer alan makaleleri tartýþýyor. Dergideki bir diðer söyleþi ise Zehra Ýpþiroðlu ile. Bu söyleþinin konusu yazarýn Gençlere Mektuplar adlý kitabý. Evrensel Kültür ün nisan sayýsýnýn þairleri: Bedriye Korkankorkmaz, Niels Hav, Sadýk Aytekin Melek Özlem Sezer, Aynur Uluç, Özcan Özgün, Özgün E. Bulut, Öykücüsü ise: Riitta Cankoçak.

6 8 Nisan 2011 Cuma Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Çaðrý DANACI Cumhuriyet Halk Partisinin, 3 Nisan 2011 tarihinde Nevþehir'de milletvekilliði aday sýralamasýný belirlemek üzere gerçekleþtirdiði ön seçim sonucunda ilk üç sýrayý alan milletvekili adaylarý ön seçime katýlan aday adaylarý ile birlikte Hacýbektaþ a geldiler. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Nevþehir'de milletvekilliði aday sýralamasýný belirlemek üzere gerçekleþtirdiði ön seçimde, CHP üyelerinin en az iki, en çok 3 milletvekili aday adayýna oy kullandý. Ön seçiminde CHP eski Ýl Baþkaný Bülent Yumuþ 755 oyla birinci, Atýlgan Sert 742 oy ile ikinci sýrada yer aldý. Üçüncü sýrayý 671 oyla, 1979 yýlýnda faþistler tarafýndan gerçekleþtirilen silahlý saldýrýda hayatýný kaybeden eski CHP Milletvekili Zeki Tekiner'in oðlu Bülent Tekiner aldý. Seçime giren diðer aday adaylarýndan Fahri Ertik 580, Mehmet Seyhan Duru 301, Yaþar Seyhan 265, Yusuf Akbaþ 210 ve Erol Yorgancý 148 oy aldý. Bu sonuçlara göre 12 Haziran Milletvekili seçimlerine katýlacak olan milletvekili adaylarý Bülent Yumuþ, Atýlgan Sert Nevþehir il örgütünde bir araya gelerek seçim stratejilerine katký saðlamak ve ilçe örgütlerine teþekkür amacýyla bir ziyaret turu düzenlediler. Hacýbektaþ ilçe örgütü ve demokratik kitle örgütlerine ziyaretlerde bulunan CHP Milletvekili adaylarý üçüncü sýrada yer alan Hilmi Bülent Tekiner in kendilerine bir hafta sonra katýlacaðýný Ankara daki iþleri için bu gezide bulunamadýðýnýn özürlerini ve selamlarýný söylediler. 12 Haziran Milletvekili seçimlerinde birlik ve beraberlik içerisinde tüm CHP üyeleri ve ön seçime katýlan milletvekili aday adaylarý arkadaþlarý ile Nevþehir de þimdi CHP zamaný sloganlarý ile 3 Milletvekilliðini de almak için kol kola çalýþacaklarýný belirtiler. Hacýbektaþlý CHP li olsun olmasýn tüm vatandaþlardan kendilerine güç vermelerini beklediklerini ifade ederek, Ülkenin ve Nevþehir in makus tarihini el ele omuz omuza deðiþtirelim dediler. Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Türkiye nin en önemli kültür turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesinde önümüzdeki günlerde çekimlerine baþlanýlacak Türkiye nin ilk çocuk sinema projesi olarak da deðerlendirilen Moya-Hitit Yýldýzý isimli filmin çekimleri öncesinde, koordinatör Halil Savran, Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver i ziyaret ederek,film ile ilgili bilgiler aktardý. Ziyarette konuþan Moya Hitit Yýldýzý isimli filmin koordinatörü Halil Savran, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak ve Türk Sinemasýnýn ünlü isimlerinin rol almasýnýn beklendiði Türkiye nin ilk fantastik çocuk filmi için Kapadokya yý ana çekim platosu olarak belirlediklerini söyledi.bölgeye ilk kez geldiðini ve görsel film potansiyeli açýsýndan çekimi yapýlacak film için en uygun mekan olarak belirlenen Kapadokya bölgesinde oldukça verimli bir çekim sürecinin geçirileceðine inandýðýný söyleyen Savran, Murat Karamanoðlu nun senaryosu yazýp yöneteceði ve 20 Haziran 2011 tarihinde baþlatýlayacak çekimlerin 1 ay süre ile devam edeceðini söyledi.savran Moya-Hitit Yýldýzý isimli filmin 2012 Þubat ayý içerisinde de Türkiye nin yaný sýra Avrupa ve Asya ülkelerinde ayný anda vizyona gireceðini söyledi. Moya-Hitit Yýldýzý isimli filmin sponsorlarýndan olan Nevþehir in Avanos ilçesindeki Suhan Otel Genel Müdürü Evren Yaðcý nýn da hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Savran, filmin Türkiye nin uluslar arasý alandaki tanýtýmýna ciddi katkýlar saðlayacaðýna inandýðýný ifade etti. Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver de Kapadokya bölgesinin son 22 yýllýk süreçte 52 dünya ülkesinden 488 konulu ve belgesel film çekimine mekan oluþturduðunu söyledi. Kapadokya bölgesinin doðal,kültürel ve tarihsel deðerlerinin filmlerle tanýtýlmasýnýn yerli ve yabancý turist gruplarýnýn büyülü bu dünya coðrafyasýnýn ziyaret edilmesinde ciddi bir güç oluþturduðunu dile getiren Ünver, talep gelmesi halinde çekim çalýþmalarýna Nevþehir Belediyesi olarak her türlü yardým ve katkýnýn verileceðini söyledi. Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir ziyareti sýrasýnda ilk olarak Vali Abdurrahman Savaþ'ý makamýnda ziyaret edecek olan Bakan Eroðlu, burada ilin sorunlarýna iliþkin brifing aldýktan sonra Nevþehir Belediyesi'ne geçerek, Belediye Baþkaný Hasan Ünver'le görüþecek. Daha sonra AK Parti Ýl Baþkanlýðý'ný ziyaret edecek olan Bakan Eroðlu, ardýndan esnaf ziyaretleri yapacak ve vatandaþlarla sohbet edecek. Eroðlu, ayný gün Kayseri'ye gitmek üzere Nevþehir'den ayrýlacak. Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Hüseyin Kaim Nevþehir Ýl Jandarma Komutanlýðýnca hýrsýzlýk olaylarýnýn önlenmesi kapsamýnda yapýlan çalýþmalar neticesinde, Derinkuyu Ýlçesine baðlý Yazýhüyük Beldesinde trafolara ait kablolarý çalan 2 kiþi suçüstü yakalandý. Elektrik trafosuna zarar veren N.H ve M.H. isimli þüphelilerin ev ve araçlarýnda yapýlan aramada, suçta kullanýlan 1 adet demir kesme makasý, 1 adet kanca, 1 adet demir testeresi ve direklere çýkmak için kullanýlan emniyet kemeri ele geçirildi. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi.

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi. Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Adana Þubeler Platformu üyeleri, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Ýnönü Parkýnda basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya, engelli yurttaþlar, HDK, TÜRK-ÝÞ,

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA Çok sert açýklamalar yapan Baþbuð Ýddialar vicdansýzlýk. Lanetliyorum. TSK nýn sabrýnýn sýnýr var dedi. Ayný saatlerde baþbakan Erdoðan ise Ankara da Uluslararasý Demokrasi Kongresi kongresinde konuþtu.

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor YIL:4 SAYI:840 35 YKR 19 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor Genç Sen Antakya Temsilcisi Burcu Ciniviz, kaldýðý Sabancý

Detaylı

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE Milli Prodüktivite Merkezi(MPM) 2011 yýlý 1 inci dönem verimlilik gösterge istatistiklerini açýkladý. EFÝS Rev.2 ye(avrupa Topluluðu nda Ekonomik Faaliyetlerin Ýstatistiki Sýnýflamasý) göre hesaplanan

Detaylı

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti.

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti. 9 Eskiþehir de 2 Haziran da Gezi Parký direniþi sýrasýnda sivil giyimli polisler tarafýndan aðýr yaralanan ve 38 gün komada kaldýktan sonra yaþamýný yitiren Ali Ýsmail Korkmaz ýn ailesi Antakya da talimatla

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti.

Detaylı

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR Sulucakarahöyük/VAN Van'daki depremlerin ardýnda kent merkezinde kurulan 9 çadýrkent ve Mevlana kentlerde Van Valiliði koordinasyonunda çeþitli kurumlar tarafýndan depremzede çocuklar için Yýlbaþý etkinlikleri

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama Barýþ gruplarý dün Habur dan giriþ yaptý. PKK, piþmanlýk yasasýndan yararlanmaya karþýyken hükümetin bu konuda yeni çalýþmasý yok. Uzmanlar ise affýn tartýþýlmasýndan yana 4 DE Kandil ve Mahmur dan gelen

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE Bursa Valisi Þahabettin Harput, Garnizon ve Jandarma Bölge Komutaný Tuððeneral Ümit Yýlmaz ve Bursa Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Abdullah Karadað'ýn çelenk koyduðu Atatürk Anýtý'nda saygý duruþunda

Detaylı

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in 8 Agos Genel Yayýn Yönetmeni ve BirGün yazarý Hrant Dink in öldürülmesine iliþkin verilen kararýn Yargýtay tarafýndan kýsmen bozulmasýnýn ardýndan 2 si tutuklu 18 sanýðýn yeniden yargýlandýðý davanýn duruþmasýna

Detaylı

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci YIL:3 SAYI:718 35 YKR 22 AÐUSTOS 2008 CUMA GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 0 555 858 18 98 Cumhurbaþkaný Gül den Esnafa Darbe Bizler hediyelik eþya satan esnaflar olarak 365 gün 16-19 Aðustos'ta

Detaylı

Söyleþi 4 DE 7 DE 2 DE 6 DA 2 DE 3 DE

Söyleþi 4 DE 7 DE 2 DE 6 DA 2 DE 3 DE Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE Üniversiteye giren polis ortalýðý savaþ alanýna çevirdi. Müdahalede bilindik görüntüler vardý. ODTÜ'lüler ise hem arkadaþlarýna hem de okullarýna sahip çýktý Bilim ve Teknoloji Yüksek

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi 8 Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Kýrk bin Alevi'yi katletmesiyle bilinen Osmanlý Padiþahý Yavuz Sultan Selim'in isminin köprüye verilmesine çýð gibi tepki baþladý. Ýstanbul Boðazý'na yapýlacak 3. köprünün temel

Detaylı

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný

Detaylı