11. 09, / Yonetmelik Taslagi Hk. Sayi. Konu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "11. 09,2014 17366. 1.1.109/2014 0515-331 Yonetmelik Taslagi Hk. Sayi. Konu"

Transkript

1 _'".. # ]{AYSERI SANAYI ODASI GENEL SEKRETERL1~lNE YEN! PERVANE MAH. KOCAS1NAN BLV. NO: 161 TORKiYE ODALAR VE BORSALAR SiRLiGi KAYsER! Tarih Sayi L Konu _j / Yonetmelik Taslagi Hk , Gumruk ve Ticaret Bakanhgi Tuketicinin Korunmasi ve Piyasa Gozetimi Genel MUdUrlUgU 26/08/2014 tarihli ve sayih yazilan ile "Tuketici Kredisi Sozlesmeleri Yonetmelik Taslagi'tm Birligimize gondermis ve konu ile ilgili gorusurnuzu talep etmistir, Gumruk ve Ticaret Bakanhgi Tuketicinin Korunmasi ve Piyasa Gozetimi Genel Mudurlugune gonderilecek Birligimiz gorusunun hazirlanmasinda degerlendirilmek uzere konu ile ilgili gorus ve onerilerinizin ekteki form kullamlarak hazirlanmasi ve 23/09/2014 tarihine kadar Birligimize e-posta adresine) gonderilmesini rica ederim. Saygilanmla, Genel Sekreter Yrd. EKLER: 1- Tuketici Kredisi Sozlesmeleri Yonetmelik Taslagi (15 sayfa). Dumlupmar Bulvan No:252 (Eskisehir Yolu 9. Krn.) IANKARA Tel: +90 (312) (PBX). Faks: +90 (312) e-posta : Web: Aynntili Bilgi Icin: G. SEViNEL TELEFON : Birligimizde ISO 9001:2008 KaliteYonetirnSistemi uygulanmaktadir

2 (~) T!...!iJ~ R~K~i~Y~E~O~D~A!:!.L!::.:A!:!.R~V,.!;E~B:!!O~R~S;!..A~L~A~R~BI!!.!o R~L~i~(;.!..i..,_,. _ GORU~BiLDiRiLMESiNDE KULLANILACAK FORM Taslagm Geneli Uzerindeki Gijrii~ ve Degerlendirme Teklif Taslak Maddesi Gijrii~ ve Degertendirme Teklif Dumlupmar Bulvan No:252 (Eskisehir Yolu 9. Km.) (ANKARA Tel: +90 (312) (PBX) Faks: +90 (312) e-posta: Web: \~\\w.tohh."nur Aynntih Bilgi lcin: Ayrmtih Bilgi i..in: G. SEviNEL TELEFON : Birligimizde ISO 900 1:2008 Kalite Yonetim Sistemi uygulanmaktadir

3 t; t... ~. TUKETICI KREDISI SOZLE~MELERI,'YONETMELIGI BiRiNCi BOLUM Amae, Kapsam, Dayanak ve Tammlar Amae MADDE 1 - (l) Bu Yonetmeligin amaci; tuketici kredisi sozlesmelerine iliskin uygulama usul ve esaslanm duzenlemektir. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Yonetmelik, kredi veren ile tuketici arasmda kurulan her turlu tuketici kredisi sozlesmesi ile faiz veya benzeri bir menfaar karsihgmda, odemenin ii~ aydan daha uzun sure ertelenmesini veya benzer sekilde taksitle odeme imkamm saglayan kredi karti sozlesrnelerini kapsar. (2) Bu Yonetmelik, asagida sayilan sozlesmeler hakkmda uygulanmaz: a) Konut finansmaru sozlesrneleri, b) Konut amach tasmmazlann yenilenmesi icin teminat verilmeksizin kurulan kredi sozlesmeleri haric olmak uzere, kredi tutan Turk Lirasi ve uzerinde olan kredi sozlesmeleri, c) Sozlesme konusu mal veya hizmetin satm almmasi zorunlulugunun getirilmedigi kiralama veya finansal kiralama sozlesmeleri, c) Kredinin otuz gun icerisinde geri odenmesini gerektiren kredili mevduat sozlesrneleri, d) Kredi veren tarafmdan, faiz veya ticret talep edilmeden verilen kredi sozlesmeleri, e) O~ ay icinde geri odenmesi gereken ve yalmzca onemsiz ucretlerin odendigi kredi sozlesmeleri, f) Isveren tarafmdan, faizsiz veya piyasada sunulan yilhk faiz oranlannm altmda bir faiz oram ile tali bir hizmet olarak yalmzca cahsanlanna sunulan kredi sozlesrneleri, g) Mahkemede veya baska bir yasal kurulus nezdinde varilan bir uzlasmanm sonucu olarak ortaya cikan kredi sozlesmeleri, g) Tuketicinin bir tasmir esyayi teminat olarak kredi verene teslim etmesi istenen ve tuketicinin sorumlulugunun yalmzca rehin birakilan bu esya ile simrh oldugu kredi sozlesmeleri, h) Mevzuat hukumleri uyannca, kamu yaran amaciyla; faizsiz veya piyasada sunulan faiz oranlannm altmda bir faiz oramyla veya piyasa kosullanndan daha elverisli olanaklarla, simrh bir tuketici kesiminin kullanimma sunulmus kredi sozlesmeleri, (3) Bu Yonetmelik turn duzenlemeleri yonunden katihm bankalanrn da kapsar. Uygulama kar payi dikkate almarak yaplhr. Dayanak MADDE 3 - (1) Bu Yonetmelik, 7/ tarihli ve 6502 saylh Tiiketicinin Korunmasl Hakkmda Kanunun 31 inci ve 84 iincii maddelerine dayanilarak hazlrlanml~tir. TaDlmlar MADDE 4 - (1) Bu Yonetmeligin uygulanmasmda; a) Akdi faiz oranl: Tiiketici kredisi sozle~mesinde krediye uygulanan yilhk faiz oranml, b) Asgari odeme tutarl: Tiiketici kredisi sozle~mesinde; taksit tutarlannm farkh olmasl halinde en dii~iik olan taksit tutanm, taksit tutarlannm e~it olmasl halinde en az bir taksit tutanm, tek taksitli kredi sozle~mesinde toplam bakiye borcun yfude onuna denk gelen tutarl, kredi kartl sozle~mesinde 23/2/2006 tarihli ve 5464 saylh Banka Kartlan ve Kredi Kartlan Kanunu hiikiimleri ~er~evesinde belirlenen asgari tutarl, ", r' I~ I

4 c) Bagh kredi sozlesmesi: Ttiketici kredisinin munhasiran belirli bir maim veya hizmetin tedarikine iliskin bir sozlesmenin finansmaru icin verildigi ve bu iki sozlesmenin objektif acidan ekonomik bir birlik olusturdugu sozlesmeyi, c) Efektif yilhk faiz oram: Kredinin toplam maliyetinin, kredinin yilhk ytizde degeri olarak hesaplanmasi sonucu ortaya cikan yilhk maliyet oramm, d) Erken odeme: Tuketicinin, kredi verene borclandigi toplam tutan veya vadesi gelmemis bir veya birden cok taksidi vadesinden once odemesini, e) Kahci veri saklayicisi: Ttiketicinin gonderdigi veya kendisine gonderilen bilgiyi, bu bilginin amacma uygun olarak makul bir sure incelemesine elverecek sekilde kaydedilmesini ve degistirilmeden kopyalanmasmi saglayan ve bu bilgiye aynen ulasilmasma imkan veren kisa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafiza karti ve benzeri her ttirlti arac veya ortarru, f) Kanun: Ttiketicinin Korunmasi Hakkmda Kanunu, g) Kredi aracisi: Ticari veya mesleki amaclarla ttiketicilere kredi sozlesmesi sunan veya teklif eden; kredi sozlesmeleri icin hazirhk cahsmalan yaparak ttiketicilere yardim eden ya da kredi veren adma ttiketicilerle kredi sozlesmesi kuran gercek ya da tuzel kisiyi, g) Kredi veren: Mevzuatlan geregi tuketicilere kredi vermeye yetkili olan gercek veya tuzel kisiyi, h) Kredili mevduat hesabi sozlesmesi: Kredi verenin onceden tuketiciyle acikca kararlasnrarak belirli bir limit dahilinde tuketicinin mevduat hesabmda var olan aktiften fazlasmi kullanmasma izin verdigi sozlesmeyi, 1) Kredinin toplam maliyeti: Noter masraflan haric olmak uzere, ttiketicinin odemesi gereken akdi faiz, vergi, varsa sigorta primleri ve degisik isimler altmda ahnan her ttlrlu ucretin dahil oldugu toplam tutan, i) Limit asmn: Tuketici icin tammlanrms kredili mevduat hesabi limitinin asilmasi hali veya tuketicinin cari hesabmdaki mevcut bakiyenin uzerinde para temin ettigi ve tuketici tarafmdan zimnen kabul edilen hali, j) Odeme plam: Tuketici kredisi sozlesmesinde tuketicinin yapacak oldugu odemede esas almacak taksit, tutar ve vadeleriyle birlikte anapara, faiz, vergi, varsa sigorta primleri ve ticretlerin ayn ayn belirtildigi tabloyu, k) Taksit: Odeme planmda her bir vade iyin hesaplanan anapara, faiz, vergi, varsa sigorta primleri ve iicretlerin toplammdan olu~an her bir odeme tutanm, 1) Taksit vadesi: Odeme planmda belirtilmi~ olan taksitlerin odenecegi tarihi, m) Tiiketici: Ticari veya mesleki olmayan amaylarla hareket eden geryek veya tiizel n) Tiiketici kredisi sozle~mesi: Kredi verenin tiiketiciye faiz veya benzeri bir menfaat kar~lhgmda odemenin ertelenmesi, odiiny veya benzeri finansman ~ekilleri araclhglyla kredi verdigi veya kredi vermeyi taahhiit ettigi sozle~meyi, 0) Ucret: Faiz, vergi, fon ve benzeri yasal giderler dl~mda kalan iicret, komisyon, masraf ve benzeri adlar altmda ttiketiciden talep edilen her tiirli.i parasal tutan, ifade eder. ikinci BOLUM Sijzle~meOncesi Bilgilendirme Yiikiimliiliigii Sozle~meoncesi bilgilendirmenin ~ekli MADDE 5 - (1) Bu Yonetmelikte yer alan on bilgilendirmelerin en az on iki punto biiyiikli.igiinde, anla~llabilir bir dilde, aylk, sade ve okunabilir bir ~ekilde diizenlenmesi ve bunlann bir orneginin kaglt iizerinde veya kahcl veri saklaylclsl araclhglyla tiiketiciye verilmesi zorunludur.

5 . Belirli siireli tiiketici kredisi sozlesmesinde on bilgilendirme yiikiimliiliigii MADDE 6 - (1) Kredi verenin ve varsa kredi aracismm, tuketiciyi, belirli siireli kredi sozlesrnesi ile baglanrnasmdan makul bir sure once, kredi sozlesmesi sartlan hakkmda asagidaki bilgileri icerecek sekilde bilgilendirmesi zorunludur: a) Kredinin turu, b) Kredi verenin ve varsa kredi aracismm unvarn, acik adresi, telefonu ve diger iletisim bilgileri, c) Kredi sozlesmesinin suresi, c) Tiiketiciye odenecek kredinin net tutan ve kredi ahnmasina iliskin sartlar, d) Bagh kredi sozlesmesinde ve belirli mal veya hizmete iliskin vadeli odeme yapilmasi seklinde kurulan kredi sozlesmesinde, sozlesme konusu mal veya hizmet ile bunlann Turk Lirasi olarak pesin fiyati, e) Akdi faiz oram ve bu oramn uygulanmasma iliskin sartlar, f) Efektif yilhk faiz orammn hesaplanmasi amaciyla kullamlan butun bilesenleri belirten temsili bir ornek kullamlarak gosterilen efektif yilhk faiz oram ve tiiketici tarafindan odenecek top lam tutar, g) Odeme plam, g) Kredi sozlesmesine iliskin bir hesap acilmasi ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili islemler yapilmasi durumunda, bu hesaba iliskin herhangi bir isim altmda iicret veya masraf talep edilmeyecegine ve bu hesabm, tiiketicinin aksine yazih talebi olmamasi halinde kredinin odenmesi ile kapanacagma iliskin bilgi, h) Gerektiginde noter masraflanrnn odenecegine iliskin bilgi, I) Akdi faiz orammn yuzde otuz fazlasnu gecmeyecek sekilde gecikrne faiz oram ve gecikme nedeniyle ilgili mevzuat geregi odenecek iicretler, i) Tuketicinin, odemelerini odeme tarihinde yapmamasmm ve temerriide dusmesinin hukuki sonuclan, j) Tiiketicinin yazih olarak veya kalici veri saklayicisi aracihgi ile acik talebi olmaksizm krediyle ilgili sigorta yaptmlamayacagma iliskin bilgi, k) 26 nci maddeye uygun olarak varsa istenen kefaletler ve kefaletlerin adi kefalet sayilacagma iliskin bilgi, 1) Cayma hakki, siiresi ve usuliine iliskin bilgi ile bu hakkm kullammi durumunda anapara ile bu paranm faizini odeme yiikiimliiliigii ve bunun ne ~ekilde hesaplanacagma dair bilgiler de dahil olmak iizere bu hakkm kullanilmasma ili~kin diger ~artlar, m) Tiiketicinin erken odemede bulunma hakkl ve odenen tutara gore kredi verenin faiz ve diger maliyet unsurlarma ile ilgili indirim yapma yiikiimliiliigiine ili~kin bilgi, n) Kredi itibarmm degerlendirilmesi sonucunun olumsuz olmasi halinde tiiketicinin derhal ve iicretsiz olarak bilgilendirilecegine ili~kin bilgi, 0) Kredi verenin sozle~menin kurulmasml istemedigi durumlar haric;: olmak iizere, tiiketicinin kredi sozle~mesinin bir omegini iicretsiz olarak alma hakkl olduguna ili~kin bilgi, 0) Sozle~me oncesi bilgilerin kredi veren ic;:inbaglaylcl olacagl siireye ili~kin bilgi. (2) Tiiketicinin temerriide dii~mii~ olmasi nedeniyle odemenin ertelenmesi veya borcun yeniden yapllandmlmasma ili~kin yeni bir sozle~me kurulmasl durumunda birinci flkrada yer verilen bilgilere ilave olarak kredi sozle~mesinin feshedilmesine ili~kin usul ve ~artlara ili~kin bilgi de verilir. Kredi veren, bu tiir sozle~melere ili~kin on bilgilendirmede birinci flkranm (d), (g), (h), (j) ve (k) bentlerinde belirtilen bilgilere yer vermeyebilir. (3) Kredili mevduat hesabl ~eklinde olan ve kredinin talep iizerine veya iic;: ayhk bir siire ic;:inde geri odenmesini ongoren kredi sozle~mesinin kurulmasl durumunda, birinci flkrada yer veri len bilgilere ilave olarak kredi sozle~mesinin feshedilmesine ili~kin usul ve ~artlara ili~kin bilgi ile, uygulanabilir durumlarda, tiiketiciden, herhangi bir zamanda, kredinin

6 tamarmrun geri odenmesinin talep edilebilecegine iliskin bilgi de verilir. Kredi veren, bu tiir sozlesmelere iliskin on bilgilendirmede birinci fikranm (d), (g), Ut), (h), (j), (k) ve (I) bentierinde belirtilen bilgilere yer vermeyebilir. (4) Kredi veren ve varsa kredi aracisi, tiiketicinin onerilen kredi sozlesmesinin kendi gereksinirnleri ve mali dururnuna uygun olup olmadrgmi degerlendirebilmesi icin, birinci fikrada yer alan sozlesme oncesi bilgiler, onerilen kredi sozlesmesinin ternel ozellikleri ve bunlann tiiketici uzerindeki olasi etkileri ile tuketicinin ternerrude dusmesinin sonuclan hakkinda tiiketiciye gerekli aciklamalarda bulunur. (5) Birinci fikrada yer alan bilgiler dismda ilave bilgilerin verilrnesi dururnunda, bu bilgiler ayn bir beige ile tuketiciye verilir. Belirsiz siireli tiiketici kredisi sozlesmelerinde on bilgilendirme yiikiimliiliigii MADDE 7 - (1) Tiiketicinin belirsiz sureli kredi sozlesmesi ile baglanmasmdan rnakul bir siire once, kredi verenin ve varsa kredi aracismm, kredi sozlesmesi sartlan hakkmda asagidaki bilgileri icerecek sekilde bilgilendirilrnesi zorunludur: a) Kredinin turu, b) Kredi verenin ve varsa kredi aracismm unvam, acik adresi, telefonu ve diger iletisim bilgileri, c) Kredi lirniti ve bu lirnitin degistirilmesinde uygulanacak diizenlemeler, 9) Akdi faiz oram ile bu oramn uygulanmasma iliskin sartlar ve degistirilmesinde esas almacak diizenlemeler, d) Efektif yilhk faiz orarumn hesaplanmasi amaciyla kullamlan butun bilesenleri belirten temsili bir ornek kullamlarak gosterilen efektif yillik faiz oraru ve tiiketici tarafmdan odenecek toplam tutar, e) Varsa faiz dismda tiiketiciden talep edilecek iicretier, f) Kredi sozlesmesinin feshedilmesine iliskin usul ve sartlar, g) Akdi faiz orammn yiizde otuz fazlasim gecmeyecek sekilde gecikme faiz oraru ve gecikme nedeniyle ilgili mevzuat geregi odenecek iicretier, g) Tiiketicinin, odemelerini odeme tarihinde yapmamasmm ve temerriide dusmesinin hukuki sonuclan, h) Tuketicinin yazih olarak veya kahci veri saklaytcisi aracihgi ile acik talebi olmaksizin krediyle ilgili sigorta yaptmlamayacagma iliskin bilgi, 1) 26 ncr maddeye uygun olarak varsa istenen kefaletler ve kefaletlerin adi kefalet sayilacagina iliskin bilgi, i) Cayma hakki, siiresi ve usuliine iliskin bilgi ile bu hakkm kullarumi durumunda anapara ile bu paranm faizini odeme yukumlulugu ve bunun ne ~ekilde hesaplanacagma dair bilgiler de dahil olmak iizere bu hakkm kullantlmasma ili~kin diger ~artlar, j) Tiiketicinin erken odemede bulunma hakkl ve odenen tutara gore kredi verenin faiz ve diger maliyet unsurlanna ile ilgili indirim yapma yiikiimliiliigiine ili~kin bilgi, k) Kredi itibarmm degerlendirilmesi sonucunun olumsuz olmasl halinde tiiketicinin derhal ve iicretsiz olarak bilgilendirilecegine ili~kin bilgi, I) Kredi verenin sozle~menin kurulmasml istemedigi durumlar hari9 olmak iizere, tiiketicinin kredi sozle~mesinin bir omegini iicretsiz olarak alma hakkma ili~kin bilgi, m) Sozle~me oncesi bilgilerin kredi veren ic;in baglaylcl olacagl siireye ili~kin bilgi. (2) Birinci flkrada yer alan bilgiler dl~mda ilave bilgilerin verilmesi durumunda, ilave bilgiler ayn bir beige ile tiiketiciye verilir. Kredi aracisldld muafiyeti MADDE 8 - (1) Yardlmcl SlfatIyla kredi aracisiolarak hareket eden mal veya hizmet saglaylcilannm, sozle~me oncesi bilgilendirme yiikiimliiliigii bulunmamaktadlf. Ancak bu durum, kredi verenin, teklif edilen kredi sozle~mesinin ko~ullarml iyeren sozle~me oncesi bilgilendirme yiikiimliigiinii ortadan kaldlrmaz.

7 Tiiketicinin kredi itibart hakkmda bilgilendirilmesi MADDE 9 - (1) Tuketicinin kredi itibannm degerlendirilmesi sonucunun olumsuz olmasi nedeniyle kredi basvurusunun reddedildigi durumlarda; kredi verenin, tuketiciyi derhal ve ucretsiz olarak bilgilendirmesi zorunludur. U<;UNCU BOLUM Sdzlesmenin Sekli ve Zorunlu i~erigi Sdzlesmenin sekli MADDE 10 - (1) Tuketici kredisi sozlesmelerinin en az on iki punto buyuklugunde, anlasilabilir bir dilde, acik, sade ve okunabilir bir sekilde ve yazih olarak kurulmasi zorunludur. Gecerli bir sozlesme yapmarms olan kredi veren, sonradan sozlesmenin gecersizligini tuketicinin aleyhine olacak sekilde ileri suremez, Kurulan sozlesmenin bir ornegi, yazili olarak veya kahci veri saklayicisi ile tuketiciye verilir. Belirli siireli tiiketici kredisi sdzlesmesinin zorunlu i~erigi MAD DEli - (1) Belirli sureli tuketici kredisi sozlesmesinin acik ve anlasihr bicimde asagida yer alan bilgileri icermesi zorunludur: a) Kredinin turu, b) Kredi verenin ve varsa kredi aracisirun unvam, acik adresi, telefonu ve diger iletisim bilgileri, c) Kredi sozlesmesinin suresi, 9) Tuketiciye odenecek kredinin net tutan ve kredi ahnmasma iliskin sartlar, d) Bagh kredi sozlesmesinde ve belirli mal veya hizmete iliskin vadeli odeme yapilmasi seklinde kurulan kredi sozlesrnesinde, sozlesme konusu mal veya hizmet ile bunlann Turk Lirasi olarak pesin fiyati, e) Akdi faiz oram ve akdi faiz orammn uygulanmasma iliskin sartlar, f) Kredi sozlesmesinin kuruldugu tarihte hesaplanan efektif yilhk faiz oram, bu oramn hesaplanmasi icin kullamlan butun bilesenler ve tuketici tarafmdan cdenecek toplam tutar, g) Odeme plam, g) Kredi sozlesmesi suresince, tuketicinin istedigi herhangi bir zamanda ucretsiz olarak hesap ozeti alma hakkirun olduguna iliskin bilgi, h) Ucretler ve faizin anapara odemesi olmadan odenecek olmasi durumunda, faiz ile tekrarlayan ve tekrarlamayan her turlu ilgili ucretin odenmesine iliskin ~artlarl ve donemleri gosteren bir a9lklama, 1) Kredi sozle~mesine ili~kin bir hesap a9llmasl ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili i~lemler yapllmasl durumunda, bu he saba ili~kin herhangi bir isim altmda licret veya masraf talep edilmeyecegine ve bu hesabm, tiiketicinin aksine yazlh talebi olmamasl halinde kredinin odenmesi ile kapanacagma ili~kin bilgi, i) Akdi faiz oranmm yiizde otuz fazlasml ge9meyecek ~ekilde gecikme faiz oranl ve gecikme nedeniyle ilgili mevzuat geregi odenecek licretler, j) Tliketicinin, odemelerini odeme tarihinde yapmamasmm ve temerriide dii~mesinin hukuki sonu9larl, k) Kredi sozle~mesinin akdedilmesi slrasmda tiiketici tarafmdan notere odenecek licretin olmasl durumunda noter masraflan, 1) 26 nci maddeye uygun olarak varsa istenen kefaletler ve kefaletlerin adi kefalet sayllacagma ili~kin bilgi, m) Cayma hakkl, siiresi ve usuliine ili~kin bilgi ile bu hakkm kullamml durumunda anapara ile bu paranm faizini odeme yiikiimliiliigii ve bunun ne ~ekilde hesaplanacagma dair bilgiler de dahil olmak iizere bu hakkm kullamlmasma ili~kin diger ~artlar,

8 n) Bagh kredi sozlesmesiyle ilgili olarak 14 uncu maddede yer alan tuketicinin haklanna ve bu haklarm kullamlmasma iliskin aciklayici bilgi, 0) Tuketicinin erken odemede bulunma hakki ve odenen tutara gore kredi verenin faiz ve diger maliyet unsurlanna ile ilgili indirim yapma yukumlulugune iliskin bilgi, 0) Kredi sozlesmesini fesh etme hakkmm kullarulmasi icin izlenecek usul, p) Tuketicilerin uyusmazhk konusundaki basvurulanrn tuketici mahkemesine veya tuketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi, r) Varsa tuketicilerin basvurabilecegi diger cozum yollanna iliskin bilgi, s) Kredinin yabanci para birimi uzerinden kullandmlmasi durumunda, geri odemeye iliskin taksitlerin ve toplam kredi tutanmn hesaplanmasinda, hangi tarihteki kurun dikkate alinacagma iliskin bilgi. (2) Kredili mevduat hesabi seklinde olan ve kredinin talep uzerine veya liy ayhk bir sure icinde geri odenmesini ongoren kredi sozlesmesinde birinci fikrada yer alan (a), (b), (c), (c), (e), (f), (m), (p) ve (r) bentlerinde belirtilen bilgiler ile sozlesmenin kuruldugu tarihten itibaren uygulanacak ucretler ve gerektigi taktirde bu ucretlerde hangi sartlarda degisiklik yapilabilecegine iliskin bilginin yer almasi zorunludur. Belirsiz siireli tiiketici kredisi sdzlesmesinin zorunlu i~erigi MADDE 12 - (1) Belirsiz sureli tuketici kredisi sozlesmesinin acik ve anlasihr bicimde asagida yer alan bilgileri icermesi zorunludur: a) Kredinin turu, b) Kredi verenin ve varsa kredi aracismm unvam, acik adresi, telefonu ve diger iletisim bilgileri, c) Kredi limiti ve bu limitin degistirilmesinde uygulanacak duzenlemeler, y) Akdi faiz oram ile bu oramn uygulanmasma iliskin sartlar ve degistirilmesinde esas ahnacak duzenlemeler, d) Kredi sozlesmesinin kuruldugu tarihte hesaplanan efektif yilhk faiz oram, bu oramn hesaplanmasi icin kullamlan butun bilesenler, e) Faiz dismda tuketiciden talep edilecek ucretler, f) Kredi sozlesmesinin feshedilmesine ili~kin usul ve ~artlar, g) Akdi faiz oranmm yuzde otuz fazlasml geymeyecek ~ekilde gecikme faiz oram ve gecikme nedeniyle ilgili mevzuat geregi odenecek Ucretler, g) TUketicinin, odemelerini odeme tarihinde yapmamasmm ve temerriide du~mesinin hukuki sonuylan, h) 26 ncl maddeye uygun olarak varsa istenen kefaletler ve kefaletlerin adi kefalet sayllacagma ili~kin bilgi, 1) Cayma hakki, suresi ve usulune ili~kin bilgi ile bu hakkm kullamml durumunda anapara ile bu paramn faizini odeme ylikumluluguve bunun ne ~ekilde hesaplanacagma dair bilgiler de dahil olmak Uzere bu hakkm kullamlmasma ili~kin diger ~artlar, i) TUketicinin erken odemede bulunma hakkl ve odenen tutara gore kredi verenin faiz ve diger maliyet unsurlan ile ilgili indirim yapma yukumluluguneili~kin bilgi, j) TUketicilerin uyu~mazhk konusundaki ba~vurulanm tuketici mahkemesine veya tuketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi, k) Varsa tliketicilerin ba~vurabilecegi diger yozum yollarma ili~kin bilgi, 1)Diger sozle~me ~artlan. Sijzle~mede degi~iklik yapilmasl MADDE 13 - (1) Belirli sureli kredi sozle~mesinin ~artlan, tuketici aleyhine degi~tirilemez. (2) Belirsiz slireli kredi sozle~melerinde akdi faiz oramnda degi~iklik yapllmasl halinde, bu degi~ikligin yururluge girmesinden otuz gun once, tliketiciye yazlh olarak veya kahcl veri saklaylclsl araclhglyla bildirilmesi zorunludur. Bu bildirimde, yeni faiz oramnm

9 yururluge girmesinden sonra yapilacak odemelere iliskin aynntilara yer verilir. Faiz oranmm artmlmasi halinde, ycni faiz oraru geriye donuk olarak uygulanamaz. Tuketici, bildirim tarihinden itibaren en gee altrms gun icinde borcun tamarrum odedigi ve kredi kullanmaya son verdigi takdirde faiz artismdan ctkilenmez. (3) Belirsiz sureli kredi sozlesmesinde yer alan akdi faiz oraru dismda diger sozlesme sartlannda degisiklik yapilmasi halinde tuketicinin, yazih olarak veya kahci veri saklayicisi araciligi ile bilgilendirilmesi zorunludur. DORDUNCU BOLUM Cesitli Hiikiimler Bagh kredi sdzlesmesi MADDE 14 - (1) Bagh kredi sozlesmesi; tuketici kredisinin munhasiran belirli bir mahn veya hizmetin tedarikine iliskin bir sozlesmenin finansmaru icin verildigi ve bu iki sozlesmenin objektif acidan ekonomik birlik olusturdugu sozlesmedir. (2) Ekonomik birligin varhgi; a) Satici veya saglayicmm tuketici icin krediyi finanse ettigi, b) Ucuncu bir tarafca finanse edilmesi durumunda, kredi verenin kredi sozlesmesinin imzalanmasi veya hazirlanmasi ile ilgili olarak saner veya saglayicmm hizmetlerinden yararlandigi, c) Belirli bir mal veya hizmetin verilmesinin kredi sozlesmesinde acikca belirtildigi, durumlanndan en az birinin varligi halinde kabul edilir. (3) Tuketicinin mal veya hizmet tedarikine iliskin sozlesmeden caymasi ve buna iliskin bildirimin cayma suresi icinde aynca yazih ya da kredi verenin erisebilecegi kahci veri saklayicisi ile kredi verene de yoneltilmesi halinde, bagh kredi sozlesmesi de herhangi bir tazminat veya cezai sart odeme yukumlulugu olmaksizm sona erer. (4) Bagh kredilerde, mal veya hizmet hie ya da geregi gibi teslim veya ifa edilmez ise tuketicinin sans sozlesmesinden donme veya bedelden indirim hakkmi kullanmasi halinde satlcl, saglaylcl ve kredi veren mtiteselsilen sorumludur. Ttiketicinin bedelden indirim hakkml kullanmasi halinde bagh kredi de bu oranda indirilir ve odeme planl buna gore degi~tirilir. Ttiketicinin sozle~meden donme hakkml kullanmasl halinde, 0 gtine kadar yapml~ oldugu odemenin iadesi hususunda sahci, saglaylcl ve kredi veren mtiteselsilen sorumludur. Ancak, kredi verenin sorumlulugu; maim teslim veya hizmetin ifa edilmedigi durumlarda satl~ sozle~mesinde veya bagh kredi sozle~mesinde belirtilen maim teslim veya hizmetin ifa edilme tarihinden, maim teslim veya hizmetin ifa edildigi durumlarda ise maim teslim veya hizmetin ifa edildigi tarihten itibaren, kullanllan kredi tutarl ile slmrh olmak tizere bir Ylldu. (5) Kredi veren ile satici veya saglaylcl arasmda belirli bir maim veya hizmetin tedarikine ili~kin bir sozle~me olmakslzm, ttiketicinin kendisi tarafmdan belirlenen maim veya hizmetin bedelinin kredi veren tarafmdan odenmesi suretiyle kullandmlan krediler bagh kredi sayllmaz. Taksitli nakit avans kredisi MADDE 15 - (1) Belirsiz stireli ttiketici kredisi sozle~mesi niteligindeki kredi kartl veya_kredili mevduat hesabl sozle~mesine dayamlarak nakit kullanllan tutann taksitler halinde geri odenmesine imkan veren nakdi krediler, taksitli nakit avans kredisi olarak kabul edilir. (2) Taksitli nakit avans kredilerinde odeme plam, kredinin kullanlldlgl tarih ile son odeme tarihi arasmda gegen gun sayisi dikkate ahnarak hesaplanacak olan akdi faize gore belirlenir. (3) Kredilerin geri odenmesinde gecikme olmasl durumunda, gecikme faizi son odeme tarihinden ba~lamak tizere hesaplamr.

10 (4) Kredilerde, kredi veren tarafmdan anapara ve faiz ayn olarak izlenir. Geri odemede gecikrne olmast durumunda sadece anapara uzerinden gecikme faizi uygulamr. (5) Kredi kullanan tuketicilerin hesap kesim tarihleri kredi borcu tamamlanmcaya kadar degistirilernez. Ancak zorunlu nedenlerle hesap kesim tarihinin degistirilmesi durumunda ise 20 nci maddeye uygun olarak hesaplanan faiz ve diger maliyet unsurlanna iliskin indirim tuketicilere yansitihr. (6) Kredi veren, taksitli nakit avans kredilerinin erken odenmesi durumunda ise 20 nci maddeye uygun olarak faiz ve diger mali yet unsurlanna iliskin indirimi gerceklestirecek sistemi kurmakla yukumludur. Limit asnm MADDE 16 - (l) Limit asimma izm verilen bir cari hesap acilmasma iliskin sozlesmenin tuketiciyle kurulmasi durumunda, bu sozlesmede akdi faiz oram, bu oranmm uygulanmasma iliskin sartlar, kredi sozlesmesinin imzalanmasmdan soma uygulanacak ucretler ve gerektiginde bu ucretlerde hangi sartlarda degisiklik yapilabilecegine iliskin bilgiler de yer ahr. Kredi verenin, her halukarda bu bilgileri yazih olarak veya kahci veri saklayicisi aracihgiyla duzenli arahklarla tiiketiciye vermesi zorunludur. (2) Bir ayi asan donemde limit asirrn olmasi halinde kredi veren, tilketiciye yazih olarak veya kahci veri saklayicisi aracihgiyla gecikmeksizin asagidaki hususlarda bilgi verir: a) Limit asirmrnn yapildigma iliskin bilgi, b) Kullarulan tutar, c) Akdi faiz orarn, 9) Geciken tutara uygulanacak faiz veya ucret. (3) Kredi veren, limit asirm suresinin uzun olmasi durumunda tuketiciye baska turde bir kredi sozlesmesi de teklif edebilir. Faiz oram MADDE 17 - (I) Belirli sureli tuketici kredisi sozlesmelerinde faiz oram sabit olarak belirlenir. Sozlesmenin kuruldugu tarihte belirlenen bu oran tuketici aleyhine degistirilemez. (2) Sozlesmede, akdi faiz oram, efektif yilhk faiz oraru veya kredinin toplam maliyetinin yer almamasi durumunda, kredi tutan faizsiz olarak sozlesme suresinin sonuna kadar kullamhr. Efektif yilhk faiz oram, oldugundan dusuk gosterilmisse, kredinin toplam maliyetinin hesaplanmasmda esas almacak akdi faiz oram, dusuk gosterilen efektif yilhk faiz oranma uyacak sekilde yeniden belirlenir. Bu hallerde odeme plam, yaptlan degi~ikliklere gore yeniden dlizenlenir. (3) TemerrUt hali de dahil olmak lizere, tliketici i~lemlerinde bile~ik faiz uygulanmaz. (4) Faiz veya benzeri bir menfaat kar~lhgmda odemenin li9 aydan daha uzun slire ertelenmesini veya benzer ~ekilde taksitle odeme imkanl saglayan kredi kartl sozle~melerinde uygulanacak faiz oram kredi kartl sozle~mesi uyarmca belirlenen faiz orand an fazla olamaz. Hesap ozeti MADDE 18- (1) Belirsiz slireli kredi sozle~melerinde kredi veren tarafmdan tliketicinin, dlizenli arahklarla yazlh olarak veya kahci veri saklaylclsl araclhglyla a~aglda yer alan bilgileri igeren hesap ozeti ile bilgilendirilmesi zorunludur: a) Hesap ozetinin ilgili oldugu donem, b) Kullandmlan kredinin tutarl ve kullamldlgl tarihler, c) Bir onceki hesap ozetinin tarihi ve bakiyesi, 9) Mevcut hesap bakiyesi, d) Tliketici tarafmdan yapdan odemelerin tarihleri ve tutarlan, e) Akdi faiz oranl, f) Hesap ozetinin ait oldugu doneme ili~kin tliketiciden alman licretier, g) Varsa tliketici tarafmdan yapllacak asgari odeme tutan. (2) Belirli slireli kredi sozle~melerinde, sozle~menin kuruldugu anda verilen odeme

11 plaru, asagidaki bilgileri icermesi kaydiyla hesap ozeti olarak kabul edilir: a) Yapilmast gereken odemeler, b) Taksit tutarlarmm odenmesine iliskin donemler ve sartlar, c) Her bir geri odemenin anapara tutan, c) Akdi faiz oranma gore hesaplanan faiz ve duruma gore her turlu ilave licreti gosteren bir dokum. Cayma hakki MADDE 19 - (1) Tuketici, on dort glin icinde herhangi bir gerekce gostermeksizin ve cezai sart odemeksizin tliketici kredisi sozlesmesinden cayma hakkma sahiptir. (2) Cayma hakki sliresi, sozlesmenin kuruldugu tarihte baslar. Ancak sozlesmenin bir orneginin yazih olarak veya kahci veri saklayicisi araciligiyla tilketiciye verildigi tarihin sozlesmenin kuruldugu tarihten daha soma olmasi durumunda, bu sure, tliketicinin sozlesmenin bir ornegini aldigi tarihten itibaren baslar. (3) Kredi veren, cayma hakki oldugu konusunda tuketicinin bilgilendirildigini ispat etmekle yukumludur. Cayma hakkmm kullaruldigma dair bildirimin cayma hakki sliresi icinde yazih olarak ya da kahci veri saklayicisi ile kredi verene yoneltilmis olmasi yeterlidir. (4) Cayma hakkiru kullanan tliketicinin krediden faydalandigi hallerde, tuketici, anaparayi ve kredinin kullamldigi tarihten anaparamn geri odendigi tarihe kadar olan slirede tahakkuk eden faizi en gee cayma bildirimini kredi verene gondermesinden soma otuz gun icinde geri oder. Bu sure icinde odeme yapilmamasi halinde tliketici kredisinden cayilmarrus sayihr. Faiz, akdi faiz oranma gore hesaplamr. Tuketiciden, hesaplanan akdi faiz ve bir kamu kurum veya kurulusuna veya ucuncu kisilere odenmis olan licretler dismda herhangi bir bedel talep edilemez. (5) Kredi sozlesmesine bagh olarak tuketiciye baska bir hizmetin de sunuluyor olmasi halinde, tliketicinin kredi sozlesmesinden caymasi ile birlikte bu hizmete iliskin sozlesme de sona erer. (6) Kamu kurum veya kuruluslanna veya ucuncu kisilere odenmi~ olan licretler di~mda kalan ve tliketiciden tahsil edilen her tilrlli licret ile varsa tliketicinin bagh hizmet i<;:in odedigi bedel tliketicinin anaparayi ve tahakkuk eden faizi kredi verene geri odedigi tarihten itibaren yedi glin i<;:indetliketiciye iade edilir. Erken odeme MADDE 20 - (1) Tliketici, vadesi gelmemi~ bir veya birden <;:oktaksit odemesinde bulunabilir veya kredi borcunun tamamml erken odeyebilir. Bu hc111erdekredi veren, erken odenen tutara gore gerekli tlim faiz ve diger mali yet unsurlanna ili~kin indirim yapmakla yliklimllidlir. (2) Kredi sozle~melerinin feshi nedeniyle kredinin tlimlinlin erken geri odenmesi durumunda, odeme taksit tarihinde yaplhyorsa, vadesi gelen taksit odemesi, geriye kalan taksit tutarlarl i<;erisindeki anapara borcu ve varsa 0 tarihe kadar tahsil edilmemi~ faiz ve kamusal yliklimltillikler tahsil edilir. Erken odeme, iki taksit tarihi arasmda yapillyorsa, odeme planmda yer alan en son odenmi~ taksit tarihiyle erken kapatma i~leminin ger<;ekle~tigi tarih arasmda, anaparaya i~leyen faiz tutari, en son odenmi~ taksit tarihi itibariyle geriye kalan taksit tutarlarl i<;:erisindeki anapara borcu ve varsa 0 tarihe kadar tahsil edilmemi~ faiz ve kamusal yliklimltillikler tahsil edilir. (3) Tliketicinin bir veya birden fazla taksidi vadesinden once odemesi dururnunda, erken odenen taksit tutan i<;inde yer alan anapara tutan lizerinden akdi faiz oranl ve erken odenen glin saylsl dikkate almarak bulunacak faiz, faiz lizerinden hesaplanacak kamusal yliklimltillikler toplaml ve licret tutan kadar indirim yapilu. (4) Tliketicinin, kredi borcunun tamamml erken odemesi veya bir veya birden fazla taksidi vadesinden once odemesi durumunda, erken odeme indirimi veya faiz hesaplamrken

YÖNETMELİK. TÜKETĠCĠ KREDĠSĠ SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. TÜKETĠCĠ KREDĠSĠ SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 22 Mayıs 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29363 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜKETĠCĠ KREDĠSĠ SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını

Detaylı

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ Esas No : 1/787, 2/34, 2/49, 2/109, 2/280, 2/461, 2/576, 2/726, 2/882 4/7/2013 Karar No: 14 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 12151 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6502 Kabul Tarihi : 7/11/2013 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 28/11/2013 Sayı : 28835 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 54 BİRİNCİ KISIM

Detaylı

Sayı : 2015 / 24 Konu: Bilgilendirme 16 Ocak 2015

Sayı : 2015 / 24 Konu: Bilgilendirme 16 Ocak 2015 Sayı : 2015 / 24 Konu: Bilgilendirme 16 Ocak 2015 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 13 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013

Detaylı

Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif

Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı,

Detaylı

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN FAİZ DIŞINDA ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN FAİZ DIŞINDA ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN FAİZ DIŞINDA ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, mesafeli sözleşmelere ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, mesafeli sözleşmelere ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 27 Kasım 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29188 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

: Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

: Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Sirküler No : 2015/19 Sirküler Tarihi :16.02.2015 Konu : Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Finansal Hizmetlere İlişkin

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015. Konu: FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015. Konu: FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/026 Ref:4/026 Konu: FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYINLANMIŞTIR 31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete de Finansal Hizmetlere

Detaylı

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 3 Ekim 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29138 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği. Kurum: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kabul Tarihi: 14.01.2015 RGT: 14.01.2015 RG NO: 29236

Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği. Kurum: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kabul Tarihi: 14.01.2015 RGT: 14.01.2015 RG NO: 29236 Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği Kurum: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kabul Tarihi: 14.01.2015 RGT: 14.01.2015 RG NO: 29236 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerin

Detaylı

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan bedenî ve/veya fikrî faaliyetleri,

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan bedenî ve/veya fikrî faaliyetleri, KANUN NO: 4077 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 23 Şubat 1995 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 8 Mart 1995 - Sayı: 22221 5.t. Düstur, c.34 - s. BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ

Detaylı

DİLEKÇE KOMİSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELİ

DİLEKÇE KOMİSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELİ DÖNEM: 24 YASAMA YILI: 3 TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELİ SAYI: 19 YAYIM TARİHİ 08/07/2013 1 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Dilekçe Komisyonu Genel Kurul Kararı Karar No:19 Tarih: 04/07/2013

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

SABİT KAR PAYLI KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT KAR PAYLI KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT KAR PAYLI KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu bilgi formu konut edinmeleri amacıyla bankamızca müşterilerimize kredi kullandırılması, sahip oldukları konutların

Detaylı

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Getirilen Değişiklikler

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Getirilen Değişiklikler 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Getirilen Değişiklikler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 07.11.2013 tarihi itibariyle TBMM de kabul edilmiş olup 28 Kasım 2013 tarihinde

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1 Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri Banka tarafından

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4077 Kabul Tarihi : 23/2/1995 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI YASASI. 58/2014 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI YASASI. 58/2014 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: R.G 232 20 Kasım 2014 BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI YASASI 58/2014 Sayılı Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1.Bu Yasa, Banka Kartları ve Kredi Kartları

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu bireysel ihtiyaç kredisi sözleşmesi

Detaylı

KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (işbu Sözleşme de kısaca BANKA olarak anılacaktır) diğer taraftan KART

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi,5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli

Detaylı