11. 09, / Yonetmelik Taslagi Hk. Sayi. Konu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "11. 09,2014 17366. 1.1.109/2014 0515-331 Yonetmelik Taslagi Hk. Sayi. Konu"

Transkript

1 _'".. # ]{AYSERI SANAYI ODASI GENEL SEKRETERL1~lNE YEN! PERVANE MAH. KOCAS1NAN BLV. NO: 161 TORKiYE ODALAR VE BORSALAR SiRLiGi KAYsER! Tarih Sayi L Konu _j / Yonetmelik Taslagi Hk , Gumruk ve Ticaret Bakanhgi Tuketicinin Korunmasi ve Piyasa Gozetimi Genel MUdUrlUgU 26/08/2014 tarihli ve sayih yazilan ile "Tuketici Kredisi Sozlesmeleri Yonetmelik Taslagi'tm Birligimize gondermis ve konu ile ilgili gorusurnuzu talep etmistir, Gumruk ve Ticaret Bakanhgi Tuketicinin Korunmasi ve Piyasa Gozetimi Genel Mudurlugune gonderilecek Birligimiz gorusunun hazirlanmasinda degerlendirilmek uzere konu ile ilgili gorus ve onerilerinizin ekteki form kullamlarak hazirlanmasi ve 23/09/2014 tarihine kadar Birligimize e-posta adresine) gonderilmesini rica ederim. Saygilanmla, Genel Sekreter Yrd. EKLER: 1- Tuketici Kredisi Sozlesmeleri Yonetmelik Taslagi (15 sayfa). Dumlupmar Bulvan No:252 (Eskisehir Yolu 9. Krn.) IANKARA Tel: +90 (312) (PBX). Faks: +90 (312) e-posta : Web: Aynntili Bilgi Icin: G. SEViNEL TELEFON : Birligimizde ISO 9001:2008 KaliteYonetirnSistemi uygulanmaktadir

2 (~) T!...!iJ~ R~K~i~Y~E~O~D~A!:!.L!::.:A!:!.R~V,.!;E~B:!!O~R~S;!..A~L~A~R~BI!!.!o R~L~i~(;.!..i..,_,. _ GORU~BiLDiRiLMESiNDE KULLANILACAK FORM Taslagm Geneli Uzerindeki Gijrii~ ve Degerlendirme Teklif Taslak Maddesi Gijrii~ ve Degertendirme Teklif Dumlupmar Bulvan No:252 (Eskisehir Yolu 9. Km.) (ANKARA Tel: +90 (312) (PBX) Faks: +90 (312) e-posta: Web: \~\\w.tohh."nur Aynntih Bilgi lcin: Ayrmtih Bilgi i..in: G. SEviNEL TELEFON : Birligimizde ISO 900 1:2008 Kalite Yonetim Sistemi uygulanmaktadir

3 t; t... ~. TUKETICI KREDISI SOZLE~MELERI,'YONETMELIGI BiRiNCi BOLUM Amae, Kapsam, Dayanak ve Tammlar Amae MADDE 1 - (l) Bu Yonetmeligin amaci; tuketici kredisi sozlesmelerine iliskin uygulama usul ve esaslanm duzenlemektir. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Yonetmelik, kredi veren ile tuketici arasmda kurulan her turlu tuketici kredisi sozlesmesi ile faiz veya benzeri bir menfaar karsihgmda, odemenin ii~ aydan daha uzun sure ertelenmesini veya benzer sekilde taksitle odeme imkamm saglayan kredi karti sozlesrnelerini kapsar. (2) Bu Yonetmelik, asagida sayilan sozlesmeler hakkmda uygulanmaz: a) Konut finansmaru sozlesrneleri, b) Konut amach tasmmazlann yenilenmesi icin teminat verilmeksizin kurulan kredi sozlesmeleri haric olmak uzere, kredi tutan Turk Lirasi ve uzerinde olan kredi sozlesmeleri, c) Sozlesme konusu mal veya hizmetin satm almmasi zorunlulugunun getirilmedigi kiralama veya finansal kiralama sozlesmeleri, c) Kredinin otuz gun icerisinde geri odenmesini gerektiren kredili mevduat sozlesrneleri, d) Kredi veren tarafmdan, faiz veya ticret talep edilmeden verilen kredi sozlesmeleri, e) O~ ay icinde geri odenmesi gereken ve yalmzca onemsiz ucretlerin odendigi kredi sozlesmeleri, f) Isveren tarafmdan, faizsiz veya piyasada sunulan yilhk faiz oranlannm altmda bir faiz oram ile tali bir hizmet olarak yalmzca cahsanlanna sunulan kredi sozlesrneleri, g) Mahkemede veya baska bir yasal kurulus nezdinde varilan bir uzlasmanm sonucu olarak ortaya cikan kredi sozlesmeleri, g) Tuketicinin bir tasmir esyayi teminat olarak kredi verene teslim etmesi istenen ve tuketicinin sorumlulugunun yalmzca rehin birakilan bu esya ile simrh oldugu kredi sozlesmeleri, h) Mevzuat hukumleri uyannca, kamu yaran amaciyla; faizsiz veya piyasada sunulan faiz oranlannm altmda bir faiz oramyla veya piyasa kosullanndan daha elverisli olanaklarla, simrh bir tuketici kesiminin kullanimma sunulmus kredi sozlesmeleri, (3) Bu Yonetmelik turn duzenlemeleri yonunden katihm bankalanrn da kapsar. Uygulama kar payi dikkate almarak yaplhr. Dayanak MADDE 3 - (1) Bu Yonetmelik, 7/ tarihli ve 6502 saylh Tiiketicinin Korunmasl Hakkmda Kanunun 31 inci ve 84 iincii maddelerine dayanilarak hazlrlanml~tir. TaDlmlar MADDE 4 - (1) Bu Yonetmeligin uygulanmasmda; a) Akdi faiz oranl: Tiiketici kredisi sozle~mesinde krediye uygulanan yilhk faiz oranml, b) Asgari odeme tutarl: Tiiketici kredisi sozle~mesinde; taksit tutarlannm farkh olmasl halinde en dii~iik olan taksit tutanm, taksit tutarlannm e~it olmasl halinde en az bir taksit tutanm, tek taksitli kredi sozle~mesinde toplam bakiye borcun yfude onuna denk gelen tutarl, kredi kartl sozle~mesinde 23/2/2006 tarihli ve 5464 saylh Banka Kartlan ve Kredi Kartlan Kanunu hiikiimleri ~er~evesinde belirlenen asgari tutarl, ", r' I~ I

4 c) Bagh kredi sozlesmesi: Ttiketici kredisinin munhasiran belirli bir maim veya hizmetin tedarikine iliskin bir sozlesmenin finansmaru icin verildigi ve bu iki sozlesmenin objektif acidan ekonomik bir birlik olusturdugu sozlesmeyi, c) Efektif yilhk faiz oram: Kredinin toplam maliyetinin, kredinin yilhk ytizde degeri olarak hesaplanmasi sonucu ortaya cikan yilhk maliyet oramm, d) Erken odeme: Tuketicinin, kredi verene borclandigi toplam tutan veya vadesi gelmemis bir veya birden cok taksidi vadesinden once odemesini, e) Kahci veri saklayicisi: Ttiketicinin gonderdigi veya kendisine gonderilen bilgiyi, bu bilginin amacma uygun olarak makul bir sure incelemesine elverecek sekilde kaydedilmesini ve degistirilmeden kopyalanmasmi saglayan ve bu bilgiye aynen ulasilmasma imkan veren kisa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafiza karti ve benzeri her ttirlti arac veya ortarru, f) Kanun: Ttiketicinin Korunmasi Hakkmda Kanunu, g) Kredi aracisi: Ticari veya mesleki amaclarla ttiketicilere kredi sozlesmesi sunan veya teklif eden; kredi sozlesmeleri icin hazirhk cahsmalan yaparak ttiketicilere yardim eden ya da kredi veren adma ttiketicilerle kredi sozlesmesi kuran gercek ya da tuzel kisiyi, g) Kredi veren: Mevzuatlan geregi tuketicilere kredi vermeye yetkili olan gercek veya tuzel kisiyi, h) Kredili mevduat hesabi sozlesmesi: Kredi verenin onceden tuketiciyle acikca kararlasnrarak belirli bir limit dahilinde tuketicinin mevduat hesabmda var olan aktiften fazlasmi kullanmasma izin verdigi sozlesmeyi, 1) Kredinin toplam maliyeti: Noter masraflan haric olmak uzere, ttiketicinin odemesi gereken akdi faiz, vergi, varsa sigorta primleri ve degisik isimler altmda ahnan her ttlrlu ucretin dahil oldugu toplam tutan, i) Limit asmn: Tuketici icin tammlanrms kredili mevduat hesabi limitinin asilmasi hali veya tuketicinin cari hesabmdaki mevcut bakiyenin uzerinde para temin ettigi ve tuketici tarafmdan zimnen kabul edilen hali, j) Odeme plam: Tuketici kredisi sozlesmesinde tuketicinin yapacak oldugu odemede esas almacak taksit, tutar ve vadeleriyle birlikte anapara, faiz, vergi, varsa sigorta primleri ve ticretlerin ayn ayn belirtildigi tabloyu, k) Taksit: Odeme planmda her bir vade iyin hesaplanan anapara, faiz, vergi, varsa sigorta primleri ve iicretlerin toplammdan olu~an her bir odeme tutanm, 1) Taksit vadesi: Odeme planmda belirtilmi~ olan taksitlerin odenecegi tarihi, m) Tiiketici: Ticari veya mesleki olmayan amaylarla hareket eden geryek veya tiizel n) Tiiketici kredisi sozle~mesi: Kredi verenin tiiketiciye faiz veya benzeri bir menfaat kar~lhgmda odemenin ertelenmesi, odiiny veya benzeri finansman ~ekilleri araclhglyla kredi verdigi veya kredi vermeyi taahhiit ettigi sozle~meyi, 0) Ucret: Faiz, vergi, fon ve benzeri yasal giderler dl~mda kalan iicret, komisyon, masraf ve benzeri adlar altmda ttiketiciden talep edilen her tiirli.i parasal tutan, ifade eder. ikinci BOLUM Sijzle~meOncesi Bilgilendirme Yiikiimliiliigii Sozle~meoncesi bilgilendirmenin ~ekli MADDE 5 - (1) Bu Yonetmelikte yer alan on bilgilendirmelerin en az on iki punto biiyiikli.igiinde, anla~llabilir bir dilde, aylk, sade ve okunabilir bir ~ekilde diizenlenmesi ve bunlann bir orneginin kaglt iizerinde veya kahcl veri saklaylclsl araclhglyla tiiketiciye verilmesi zorunludur.

5 . Belirli siireli tiiketici kredisi sozlesmesinde on bilgilendirme yiikiimliiliigii MADDE 6 - (1) Kredi verenin ve varsa kredi aracismm, tuketiciyi, belirli siireli kredi sozlesrnesi ile baglanrnasmdan makul bir sure once, kredi sozlesmesi sartlan hakkmda asagidaki bilgileri icerecek sekilde bilgilendirmesi zorunludur: a) Kredinin turu, b) Kredi verenin ve varsa kredi aracismm unvarn, acik adresi, telefonu ve diger iletisim bilgileri, c) Kredi sozlesmesinin suresi, c) Tiiketiciye odenecek kredinin net tutan ve kredi ahnmasina iliskin sartlar, d) Bagh kredi sozlesmesinde ve belirli mal veya hizmete iliskin vadeli odeme yapilmasi seklinde kurulan kredi sozlesmesinde, sozlesme konusu mal veya hizmet ile bunlann Turk Lirasi olarak pesin fiyati, e) Akdi faiz oram ve bu oramn uygulanmasma iliskin sartlar, f) Efektif yilhk faiz orammn hesaplanmasi amaciyla kullamlan butun bilesenleri belirten temsili bir ornek kullamlarak gosterilen efektif yilhk faiz oram ve tiiketici tarafindan odenecek top lam tutar, g) Odeme plam, g) Kredi sozlesmesine iliskin bir hesap acilmasi ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili islemler yapilmasi durumunda, bu hesaba iliskin herhangi bir isim altmda iicret veya masraf talep edilmeyecegine ve bu hesabm, tiiketicinin aksine yazih talebi olmamasi halinde kredinin odenmesi ile kapanacagma iliskin bilgi, h) Gerektiginde noter masraflanrnn odenecegine iliskin bilgi, I) Akdi faiz orammn yuzde otuz fazlasnu gecmeyecek sekilde gecikrne faiz oram ve gecikme nedeniyle ilgili mevzuat geregi odenecek iicretler, i) Tuketicinin, odemelerini odeme tarihinde yapmamasmm ve temerriide dusmesinin hukuki sonuclan, j) Tiiketicinin yazih olarak veya kalici veri saklayicisi aracihgi ile acik talebi olmaksizm krediyle ilgili sigorta yaptmlamayacagma iliskin bilgi, k) 26 nci maddeye uygun olarak varsa istenen kefaletler ve kefaletlerin adi kefalet sayilacagma iliskin bilgi, 1) Cayma hakki, siiresi ve usuliine iliskin bilgi ile bu hakkm kullammi durumunda anapara ile bu paranm faizini odeme yiikiimliiliigii ve bunun ne ~ekilde hesaplanacagma dair bilgiler de dahil olmak iizere bu hakkm kullanilmasma ili~kin diger ~artlar, m) Tiiketicinin erken odemede bulunma hakkl ve odenen tutara gore kredi verenin faiz ve diger maliyet unsurlarma ile ilgili indirim yapma yiikiimliiliigiine ili~kin bilgi, n) Kredi itibarmm degerlendirilmesi sonucunun olumsuz olmasi halinde tiiketicinin derhal ve iicretsiz olarak bilgilendirilecegine ili~kin bilgi, 0) Kredi verenin sozle~menin kurulmasml istemedigi durumlar haric;: olmak iizere, tiiketicinin kredi sozle~mesinin bir omegini iicretsiz olarak alma hakkl olduguna ili~kin bilgi, 0) Sozle~me oncesi bilgilerin kredi veren ic;:inbaglaylcl olacagl siireye ili~kin bilgi. (2) Tiiketicinin temerriide dii~mii~ olmasi nedeniyle odemenin ertelenmesi veya borcun yeniden yapllandmlmasma ili~kin yeni bir sozle~me kurulmasl durumunda birinci flkrada yer verilen bilgilere ilave olarak kredi sozle~mesinin feshedilmesine ili~kin usul ve ~artlara ili~kin bilgi de verilir. Kredi veren, bu tiir sozle~melere ili~kin on bilgilendirmede birinci flkranm (d), (g), (h), (j) ve (k) bentlerinde belirtilen bilgilere yer vermeyebilir. (3) Kredili mevduat hesabl ~eklinde olan ve kredinin talep iizerine veya iic;: ayhk bir siire ic;:inde geri odenmesini ongoren kredi sozle~mesinin kurulmasl durumunda, birinci flkrada yer veri len bilgilere ilave olarak kredi sozle~mesinin feshedilmesine ili~kin usul ve ~artlara ili~kin bilgi ile, uygulanabilir durumlarda, tiiketiciden, herhangi bir zamanda, kredinin

6 tamarmrun geri odenmesinin talep edilebilecegine iliskin bilgi de verilir. Kredi veren, bu tiir sozlesmelere iliskin on bilgilendirmede birinci fikranm (d), (g), Ut), (h), (j), (k) ve (I) bentierinde belirtilen bilgilere yer vermeyebilir. (4) Kredi veren ve varsa kredi aracisi, tiiketicinin onerilen kredi sozlesmesinin kendi gereksinirnleri ve mali dururnuna uygun olup olmadrgmi degerlendirebilmesi icin, birinci fikrada yer alan sozlesme oncesi bilgiler, onerilen kredi sozlesmesinin ternel ozellikleri ve bunlann tiiketici uzerindeki olasi etkileri ile tuketicinin ternerrude dusmesinin sonuclan hakkinda tiiketiciye gerekli aciklamalarda bulunur. (5) Birinci fikrada yer alan bilgiler dismda ilave bilgilerin verilrnesi dururnunda, bu bilgiler ayn bir beige ile tuketiciye verilir. Belirsiz siireli tiiketici kredisi sozlesmelerinde on bilgilendirme yiikiimliiliigii MADDE 7 - (1) Tiiketicinin belirsiz sureli kredi sozlesmesi ile baglanmasmdan rnakul bir siire once, kredi verenin ve varsa kredi aracismm, kredi sozlesmesi sartlan hakkmda asagidaki bilgileri icerecek sekilde bilgilendirilrnesi zorunludur: a) Kredinin turu, b) Kredi verenin ve varsa kredi aracismm unvam, acik adresi, telefonu ve diger iletisim bilgileri, c) Kredi lirniti ve bu lirnitin degistirilmesinde uygulanacak diizenlemeler, 9) Akdi faiz oram ile bu oramn uygulanmasma iliskin sartlar ve degistirilmesinde esas almacak diizenlemeler, d) Efektif yilhk faiz orarumn hesaplanmasi amaciyla kullamlan butun bilesenleri belirten temsili bir ornek kullamlarak gosterilen efektif yillik faiz oraru ve tiiketici tarafmdan odenecek toplam tutar, e) Varsa faiz dismda tiiketiciden talep edilecek iicretier, f) Kredi sozlesmesinin feshedilmesine iliskin usul ve sartlar, g) Akdi faiz orammn yiizde otuz fazlasim gecmeyecek sekilde gecikme faiz oraru ve gecikme nedeniyle ilgili mevzuat geregi odenecek iicretier, g) Tiiketicinin, odemelerini odeme tarihinde yapmamasmm ve temerriide dusmesinin hukuki sonuclan, h) Tuketicinin yazih olarak veya kahci veri saklaytcisi aracihgi ile acik talebi olmaksizin krediyle ilgili sigorta yaptmlamayacagma iliskin bilgi, 1) 26 ncr maddeye uygun olarak varsa istenen kefaletler ve kefaletlerin adi kefalet sayilacagina iliskin bilgi, i) Cayma hakki, siiresi ve usuliine iliskin bilgi ile bu hakkm kullarumi durumunda anapara ile bu paranm faizini odeme yukumlulugu ve bunun ne ~ekilde hesaplanacagma dair bilgiler de dahil olmak iizere bu hakkm kullantlmasma ili~kin diger ~artlar, j) Tiiketicinin erken odemede bulunma hakkl ve odenen tutara gore kredi verenin faiz ve diger maliyet unsurlanna ile ilgili indirim yapma yiikiimliiliigiine ili~kin bilgi, k) Kredi itibarmm degerlendirilmesi sonucunun olumsuz olmasl halinde tiiketicinin derhal ve iicretsiz olarak bilgilendirilecegine ili~kin bilgi, I) Kredi verenin sozle~menin kurulmasml istemedigi durumlar hari9 olmak iizere, tiiketicinin kredi sozle~mesinin bir omegini iicretsiz olarak alma hakkma ili~kin bilgi, m) Sozle~me oncesi bilgilerin kredi veren ic;in baglaylcl olacagl siireye ili~kin bilgi. (2) Birinci flkrada yer alan bilgiler dl~mda ilave bilgilerin verilmesi durumunda, ilave bilgiler ayn bir beige ile tiiketiciye verilir. Kredi aracisldld muafiyeti MADDE 8 - (1) Yardlmcl SlfatIyla kredi aracisiolarak hareket eden mal veya hizmet saglaylcilannm, sozle~me oncesi bilgilendirme yiikiimliiliigii bulunmamaktadlf. Ancak bu durum, kredi verenin, teklif edilen kredi sozle~mesinin ko~ullarml iyeren sozle~me oncesi bilgilendirme yiikiimliigiinii ortadan kaldlrmaz.

7 Tiiketicinin kredi itibart hakkmda bilgilendirilmesi MADDE 9 - (1) Tuketicinin kredi itibannm degerlendirilmesi sonucunun olumsuz olmasi nedeniyle kredi basvurusunun reddedildigi durumlarda; kredi verenin, tuketiciyi derhal ve ucretsiz olarak bilgilendirmesi zorunludur. U<;UNCU BOLUM Sdzlesmenin Sekli ve Zorunlu i~erigi Sdzlesmenin sekli MADDE 10 - (1) Tuketici kredisi sozlesmelerinin en az on iki punto buyuklugunde, anlasilabilir bir dilde, acik, sade ve okunabilir bir sekilde ve yazih olarak kurulmasi zorunludur. Gecerli bir sozlesme yapmarms olan kredi veren, sonradan sozlesmenin gecersizligini tuketicinin aleyhine olacak sekilde ileri suremez, Kurulan sozlesmenin bir ornegi, yazili olarak veya kahci veri saklayicisi ile tuketiciye verilir. Belirli siireli tiiketici kredisi sdzlesmesinin zorunlu i~erigi MAD DEli - (1) Belirli sureli tuketici kredisi sozlesmesinin acik ve anlasihr bicimde asagida yer alan bilgileri icermesi zorunludur: a) Kredinin turu, b) Kredi verenin ve varsa kredi aracisirun unvam, acik adresi, telefonu ve diger iletisim bilgileri, c) Kredi sozlesmesinin suresi, 9) Tuketiciye odenecek kredinin net tutan ve kredi ahnmasma iliskin sartlar, d) Bagh kredi sozlesmesinde ve belirli mal veya hizmete iliskin vadeli odeme yapilmasi seklinde kurulan kredi sozlesrnesinde, sozlesme konusu mal veya hizmet ile bunlann Turk Lirasi olarak pesin fiyati, e) Akdi faiz oram ve akdi faiz orammn uygulanmasma iliskin sartlar, f) Kredi sozlesmesinin kuruldugu tarihte hesaplanan efektif yilhk faiz oram, bu oramn hesaplanmasi icin kullamlan butun bilesenler ve tuketici tarafmdan cdenecek toplam tutar, g) Odeme plam, g) Kredi sozlesmesi suresince, tuketicinin istedigi herhangi bir zamanda ucretsiz olarak hesap ozeti alma hakkirun olduguna iliskin bilgi, h) Ucretler ve faizin anapara odemesi olmadan odenecek olmasi durumunda, faiz ile tekrarlayan ve tekrarlamayan her turlu ilgili ucretin odenmesine iliskin ~artlarl ve donemleri gosteren bir a9lklama, 1) Kredi sozle~mesine ili~kin bir hesap a9llmasl ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili i~lemler yapllmasl durumunda, bu he saba ili~kin herhangi bir isim altmda licret veya masraf talep edilmeyecegine ve bu hesabm, tiiketicinin aksine yazlh talebi olmamasl halinde kredinin odenmesi ile kapanacagma ili~kin bilgi, i) Akdi faiz oranmm yiizde otuz fazlasml ge9meyecek ~ekilde gecikme faiz oranl ve gecikme nedeniyle ilgili mevzuat geregi odenecek licretler, j) Tliketicinin, odemelerini odeme tarihinde yapmamasmm ve temerriide dii~mesinin hukuki sonu9larl, k) Kredi sozle~mesinin akdedilmesi slrasmda tiiketici tarafmdan notere odenecek licretin olmasl durumunda noter masraflan, 1) 26 nci maddeye uygun olarak varsa istenen kefaletler ve kefaletlerin adi kefalet sayllacagma ili~kin bilgi, m) Cayma hakkl, siiresi ve usuliine ili~kin bilgi ile bu hakkm kullamml durumunda anapara ile bu paranm faizini odeme yiikiimliiliigii ve bunun ne ~ekilde hesaplanacagma dair bilgiler de dahil olmak iizere bu hakkm kullamlmasma ili~kin diger ~artlar,

8 n) Bagh kredi sozlesmesiyle ilgili olarak 14 uncu maddede yer alan tuketicinin haklanna ve bu haklarm kullamlmasma iliskin aciklayici bilgi, 0) Tuketicinin erken odemede bulunma hakki ve odenen tutara gore kredi verenin faiz ve diger maliyet unsurlanna ile ilgili indirim yapma yukumlulugune iliskin bilgi, 0) Kredi sozlesmesini fesh etme hakkmm kullarulmasi icin izlenecek usul, p) Tuketicilerin uyusmazhk konusundaki basvurulanrn tuketici mahkemesine veya tuketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi, r) Varsa tuketicilerin basvurabilecegi diger cozum yollanna iliskin bilgi, s) Kredinin yabanci para birimi uzerinden kullandmlmasi durumunda, geri odemeye iliskin taksitlerin ve toplam kredi tutanmn hesaplanmasinda, hangi tarihteki kurun dikkate alinacagma iliskin bilgi. (2) Kredili mevduat hesabi seklinde olan ve kredinin talep uzerine veya liy ayhk bir sure icinde geri odenmesini ongoren kredi sozlesmesinde birinci fikrada yer alan (a), (b), (c), (c), (e), (f), (m), (p) ve (r) bentlerinde belirtilen bilgiler ile sozlesmenin kuruldugu tarihten itibaren uygulanacak ucretler ve gerektigi taktirde bu ucretlerde hangi sartlarda degisiklik yapilabilecegine iliskin bilginin yer almasi zorunludur. Belirsiz siireli tiiketici kredisi sdzlesmesinin zorunlu i~erigi MADDE 12 - (1) Belirsiz sureli tuketici kredisi sozlesmesinin acik ve anlasihr bicimde asagida yer alan bilgileri icermesi zorunludur: a) Kredinin turu, b) Kredi verenin ve varsa kredi aracismm unvam, acik adresi, telefonu ve diger iletisim bilgileri, c) Kredi limiti ve bu limitin degistirilmesinde uygulanacak duzenlemeler, y) Akdi faiz oram ile bu oramn uygulanmasma iliskin sartlar ve degistirilmesinde esas ahnacak duzenlemeler, d) Kredi sozlesmesinin kuruldugu tarihte hesaplanan efektif yilhk faiz oram, bu oramn hesaplanmasi icin kullamlan butun bilesenler, e) Faiz dismda tuketiciden talep edilecek ucretler, f) Kredi sozlesmesinin feshedilmesine ili~kin usul ve ~artlar, g) Akdi faiz oranmm yuzde otuz fazlasml geymeyecek ~ekilde gecikme faiz oram ve gecikme nedeniyle ilgili mevzuat geregi odenecek Ucretler, g) TUketicinin, odemelerini odeme tarihinde yapmamasmm ve temerriide du~mesinin hukuki sonuylan, h) 26 ncl maddeye uygun olarak varsa istenen kefaletler ve kefaletlerin adi kefalet sayllacagma ili~kin bilgi, 1) Cayma hakki, suresi ve usulune ili~kin bilgi ile bu hakkm kullamml durumunda anapara ile bu paramn faizini odeme ylikumluluguve bunun ne ~ekilde hesaplanacagma dair bilgiler de dahil olmak Uzere bu hakkm kullamlmasma ili~kin diger ~artlar, i) TUketicinin erken odemede bulunma hakkl ve odenen tutara gore kredi verenin faiz ve diger maliyet unsurlan ile ilgili indirim yapma yukumluluguneili~kin bilgi, j) TUketicilerin uyu~mazhk konusundaki ba~vurulanm tuketici mahkemesine veya tuketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi, k) Varsa tliketicilerin ba~vurabilecegi diger yozum yollarma ili~kin bilgi, 1)Diger sozle~me ~artlan. Sijzle~mede degi~iklik yapilmasl MADDE 13 - (1) Belirli sureli kredi sozle~mesinin ~artlan, tuketici aleyhine degi~tirilemez. (2) Belirsiz slireli kredi sozle~melerinde akdi faiz oramnda degi~iklik yapllmasl halinde, bu degi~ikligin yururluge girmesinden otuz gun once, tliketiciye yazlh olarak veya kahcl veri saklaylclsl araclhglyla bildirilmesi zorunludur. Bu bildirimde, yeni faiz oramnm

9 yururluge girmesinden sonra yapilacak odemelere iliskin aynntilara yer verilir. Faiz oranmm artmlmasi halinde, ycni faiz oraru geriye donuk olarak uygulanamaz. Tuketici, bildirim tarihinden itibaren en gee altrms gun icinde borcun tamarrum odedigi ve kredi kullanmaya son verdigi takdirde faiz artismdan ctkilenmez. (3) Belirsiz sureli kredi sozlesmesinde yer alan akdi faiz oraru dismda diger sozlesme sartlannda degisiklik yapilmasi halinde tuketicinin, yazih olarak veya kahci veri saklayicisi araciligi ile bilgilendirilmesi zorunludur. DORDUNCU BOLUM Cesitli Hiikiimler Bagh kredi sdzlesmesi MADDE 14 - (1) Bagh kredi sozlesmesi; tuketici kredisinin munhasiran belirli bir mahn veya hizmetin tedarikine iliskin bir sozlesmenin finansmaru icin verildigi ve bu iki sozlesmenin objektif acidan ekonomik birlik olusturdugu sozlesmedir. (2) Ekonomik birligin varhgi; a) Satici veya saglayicmm tuketici icin krediyi finanse ettigi, b) Ucuncu bir tarafca finanse edilmesi durumunda, kredi verenin kredi sozlesmesinin imzalanmasi veya hazirlanmasi ile ilgili olarak saner veya saglayicmm hizmetlerinden yararlandigi, c) Belirli bir mal veya hizmetin verilmesinin kredi sozlesmesinde acikca belirtildigi, durumlanndan en az birinin varligi halinde kabul edilir. (3) Tuketicinin mal veya hizmet tedarikine iliskin sozlesmeden caymasi ve buna iliskin bildirimin cayma suresi icinde aynca yazih ya da kredi verenin erisebilecegi kahci veri saklayicisi ile kredi verene de yoneltilmesi halinde, bagh kredi sozlesmesi de herhangi bir tazminat veya cezai sart odeme yukumlulugu olmaksizm sona erer. (4) Bagh kredilerde, mal veya hizmet hie ya da geregi gibi teslim veya ifa edilmez ise tuketicinin sans sozlesmesinden donme veya bedelden indirim hakkmi kullanmasi halinde satlcl, saglaylcl ve kredi veren mtiteselsilen sorumludur. Ttiketicinin bedelden indirim hakkml kullanmasi halinde bagh kredi de bu oranda indirilir ve odeme planl buna gore degi~tirilir. Ttiketicinin sozle~meden donme hakkml kullanmasl halinde, 0 gtine kadar yapml~ oldugu odemenin iadesi hususunda sahci, saglaylcl ve kredi veren mtiteselsilen sorumludur. Ancak, kredi verenin sorumlulugu; maim teslim veya hizmetin ifa edilmedigi durumlarda satl~ sozle~mesinde veya bagh kredi sozle~mesinde belirtilen maim teslim veya hizmetin ifa edilme tarihinden, maim teslim veya hizmetin ifa edildigi durumlarda ise maim teslim veya hizmetin ifa edildigi tarihten itibaren, kullanllan kredi tutarl ile slmrh olmak tizere bir Ylldu. (5) Kredi veren ile satici veya saglaylcl arasmda belirli bir maim veya hizmetin tedarikine ili~kin bir sozle~me olmakslzm, ttiketicinin kendisi tarafmdan belirlenen maim veya hizmetin bedelinin kredi veren tarafmdan odenmesi suretiyle kullandmlan krediler bagh kredi sayllmaz. Taksitli nakit avans kredisi MADDE 15 - (1) Belirsiz stireli ttiketici kredisi sozle~mesi niteligindeki kredi kartl veya_kredili mevduat hesabl sozle~mesine dayamlarak nakit kullanllan tutann taksitler halinde geri odenmesine imkan veren nakdi krediler, taksitli nakit avans kredisi olarak kabul edilir. (2) Taksitli nakit avans kredilerinde odeme plam, kredinin kullanlldlgl tarih ile son odeme tarihi arasmda gegen gun sayisi dikkate ahnarak hesaplanacak olan akdi faize gore belirlenir. (3) Kredilerin geri odenmesinde gecikme olmasl durumunda, gecikme faizi son odeme tarihinden ba~lamak tizere hesaplamr.

10 (4) Kredilerde, kredi veren tarafmdan anapara ve faiz ayn olarak izlenir. Geri odemede gecikrne olmast durumunda sadece anapara uzerinden gecikme faizi uygulamr. (5) Kredi kullanan tuketicilerin hesap kesim tarihleri kredi borcu tamamlanmcaya kadar degistirilernez. Ancak zorunlu nedenlerle hesap kesim tarihinin degistirilmesi durumunda ise 20 nci maddeye uygun olarak hesaplanan faiz ve diger maliyet unsurlanna iliskin indirim tuketicilere yansitihr. (6) Kredi veren, taksitli nakit avans kredilerinin erken odenmesi durumunda ise 20 nci maddeye uygun olarak faiz ve diger mali yet unsurlanna iliskin indirimi gerceklestirecek sistemi kurmakla yukumludur. Limit asnm MADDE 16 - (l) Limit asimma izm verilen bir cari hesap acilmasma iliskin sozlesmenin tuketiciyle kurulmasi durumunda, bu sozlesmede akdi faiz oram, bu oranmm uygulanmasma iliskin sartlar, kredi sozlesmesinin imzalanmasmdan soma uygulanacak ucretler ve gerektiginde bu ucretlerde hangi sartlarda degisiklik yapilabilecegine iliskin bilgiler de yer ahr. Kredi verenin, her halukarda bu bilgileri yazih olarak veya kahci veri saklayicisi aracihgiyla duzenli arahklarla tiiketiciye vermesi zorunludur. (2) Bir ayi asan donemde limit asirrn olmasi halinde kredi veren, tilketiciye yazih olarak veya kahci veri saklayicisi aracihgiyla gecikmeksizin asagidaki hususlarda bilgi verir: a) Limit asirmrnn yapildigma iliskin bilgi, b) Kullarulan tutar, c) Akdi faiz orarn, 9) Geciken tutara uygulanacak faiz veya ucret. (3) Kredi veren, limit asirm suresinin uzun olmasi durumunda tuketiciye baska turde bir kredi sozlesmesi de teklif edebilir. Faiz oram MADDE 17 - (I) Belirli sureli tuketici kredisi sozlesmelerinde faiz oram sabit olarak belirlenir. Sozlesmenin kuruldugu tarihte belirlenen bu oran tuketici aleyhine degistirilemez. (2) Sozlesmede, akdi faiz oram, efektif yilhk faiz oraru veya kredinin toplam maliyetinin yer almamasi durumunda, kredi tutan faizsiz olarak sozlesme suresinin sonuna kadar kullamhr. Efektif yilhk faiz oram, oldugundan dusuk gosterilmisse, kredinin toplam maliyetinin hesaplanmasmda esas almacak akdi faiz oram, dusuk gosterilen efektif yilhk faiz oranma uyacak sekilde yeniden belirlenir. Bu hallerde odeme plam, yaptlan degi~ikliklere gore yeniden dlizenlenir. (3) TemerrUt hali de dahil olmak lizere, tliketici i~lemlerinde bile~ik faiz uygulanmaz. (4) Faiz veya benzeri bir menfaat kar~lhgmda odemenin li9 aydan daha uzun slire ertelenmesini veya benzer ~ekilde taksitle odeme imkanl saglayan kredi kartl sozle~melerinde uygulanacak faiz oram kredi kartl sozle~mesi uyarmca belirlenen faiz orand an fazla olamaz. Hesap ozeti MADDE 18- (1) Belirsiz slireli kredi sozle~melerinde kredi veren tarafmdan tliketicinin, dlizenli arahklarla yazlh olarak veya kahci veri saklaylclsl araclhglyla a~aglda yer alan bilgileri igeren hesap ozeti ile bilgilendirilmesi zorunludur: a) Hesap ozetinin ilgili oldugu donem, b) Kullandmlan kredinin tutarl ve kullamldlgl tarihler, c) Bir onceki hesap ozetinin tarihi ve bakiyesi, 9) Mevcut hesap bakiyesi, d) Tliketici tarafmdan yapdan odemelerin tarihleri ve tutarlan, e) Akdi faiz oranl, f) Hesap ozetinin ait oldugu doneme ili~kin tliketiciden alman licretier, g) Varsa tliketici tarafmdan yapllacak asgari odeme tutan. (2) Belirli slireli kredi sozle~melerinde, sozle~menin kuruldugu anda verilen odeme

11 plaru, asagidaki bilgileri icermesi kaydiyla hesap ozeti olarak kabul edilir: a) Yapilmast gereken odemeler, b) Taksit tutarlarmm odenmesine iliskin donemler ve sartlar, c) Her bir geri odemenin anapara tutan, c) Akdi faiz oranma gore hesaplanan faiz ve duruma gore her turlu ilave licreti gosteren bir dokum. Cayma hakki MADDE 19 - (1) Tuketici, on dort glin icinde herhangi bir gerekce gostermeksizin ve cezai sart odemeksizin tliketici kredisi sozlesmesinden cayma hakkma sahiptir. (2) Cayma hakki sliresi, sozlesmenin kuruldugu tarihte baslar. Ancak sozlesmenin bir orneginin yazih olarak veya kahci veri saklayicisi araciligiyla tilketiciye verildigi tarihin sozlesmenin kuruldugu tarihten daha soma olmasi durumunda, bu sure, tliketicinin sozlesmenin bir ornegini aldigi tarihten itibaren baslar. (3) Kredi veren, cayma hakki oldugu konusunda tuketicinin bilgilendirildigini ispat etmekle yukumludur. Cayma hakkmm kullaruldigma dair bildirimin cayma hakki sliresi icinde yazih olarak ya da kahci veri saklayicisi ile kredi verene yoneltilmis olmasi yeterlidir. (4) Cayma hakkiru kullanan tliketicinin krediden faydalandigi hallerde, tuketici, anaparayi ve kredinin kullamldigi tarihten anaparamn geri odendigi tarihe kadar olan slirede tahakkuk eden faizi en gee cayma bildirimini kredi verene gondermesinden soma otuz gun icinde geri oder. Bu sure icinde odeme yapilmamasi halinde tliketici kredisinden cayilmarrus sayihr. Faiz, akdi faiz oranma gore hesaplamr. Tuketiciden, hesaplanan akdi faiz ve bir kamu kurum veya kurulusuna veya ucuncu kisilere odenmis olan licretler dismda herhangi bir bedel talep edilemez. (5) Kredi sozlesmesine bagh olarak tuketiciye baska bir hizmetin de sunuluyor olmasi halinde, tliketicinin kredi sozlesmesinden caymasi ile birlikte bu hizmete iliskin sozlesme de sona erer. (6) Kamu kurum veya kuruluslanna veya ucuncu kisilere odenmi~ olan licretler di~mda kalan ve tliketiciden tahsil edilen her tilrlli licret ile varsa tliketicinin bagh hizmet i<;:in odedigi bedel tliketicinin anaparayi ve tahakkuk eden faizi kredi verene geri odedigi tarihten itibaren yedi glin i<;:indetliketiciye iade edilir. Erken odeme MADDE 20 - (1) Tliketici, vadesi gelmemi~ bir veya birden <;:oktaksit odemesinde bulunabilir veya kredi borcunun tamamml erken odeyebilir. Bu hc111erdekredi veren, erken odenen tutara gore gerekli tlim faiz ve diger mali yet unsurlanna ili~kin indirim yapmakla yliklimllidlir. (2) Kredi sozle~melerinin feshi nedeniyle kredinin tlimlinlin erken geri odenmesi durumunda, odeme taksit tarihinde yaplhyorsa, vadesi gelen taksit odemesi, geriye kalan taksit tutarlarl i<;erisindeki anapara borcu ve varsa 0 tarihe kadar tahsil edilmemi~ faiz ve kamusal yliklimltillikler tahsil edilir. Erken odeme, iki taksit tarihi arasmda yapillyorsa, odeme planmda yer alan en son odenmi~ taksit tarihiyle erken kapatma i~leminin ger<;ekle~tigi tarih arasmda, anaparaya i~leyen faiz tutari, en son odenmi~ taksit tarihi itibariyle geriye kalan taksit tutarlarl i<;:erisindeki anapara borcu ve varsa 0 tarihe kadar tahsil edilmemi~ faiz ve kamusal yliklimltillikler tahsil edilir. (3) Tliketicinin bir veya birden fazla taksidi vadesinden once odemesi dururnunda, erken odenen taksit tutan i<;inde yer alan anapara tutan lizerinden akdi faiz oranl ve erken odenen glin saylsl dikkate almarak bulunacak faiz, faiz lizerinden hesaplanacak kamusal yliklimltillikler toplaml ve licret tutan kadar indirim yapilu. (4) Tliketicinin, kredi borcunun tamamml erken odemesi veya bir veya birden fazla taksidi vadesinden once odemesi durumunda, erken odeme indirimi veya faiz hesaplamrken

12 tuketicinin odemeyi yaptigi tarih esas ahrur. Bu tarih hicbir sekilde tuketici aleyhine olacak sckilde degistirilcmez. (5) Bu madde kapsammda yapilacak faiz ve diger maliyet unsurlanna iliskin indirimlerin hesaplanmasi Ek l ' de yer alan formul dogrultusunda yapihr. Temerriit ve gee ddeme MADDE 21 - (1) Tuketici kredisi sozlesmelerinde, tuketicinin taksitleri odemede temerrude dusmesi durumunda, kredi veren, borcun tamammm ifasiru talep etme hakkim sakh tutmussa, bu hak ancak kredi verenin butun edimlerini ifa etmis olmasi, tuketicinin de birbirini izleyen en az iki taksidi odemede temerrude dusmesi halinde kullarulabilir. Kredi verenin bu hakki kullanabilmesi icin tiiketiciye en az otuz gun sure vererek muacceliyet uyansmda bulunmasi zorunludur. Muaccel kilman taksitlerin hesaplanmasmda faiz ve iicretler dikkate almmaz, (2) Tuketiciden sozlesmede yer alan akdi faiz oranmm yuzde otuz fazlasmdan daha yiiksek bir oranda gecikme faizi tahsil edilemez. Bu orandan daha yiiksek bir gecikme faizi tahsil edilmesi durumunda, kredi veren, fazla tahsil ettigi tutar ile fazla tahsil edilen tutann tahsil edildigi tarihle fiilen tiiketiciye geri odendigi tarih arasmdaki sure icin sozlesmede yer alan akdi faiz orarunm yuzde otuz fazlasi iizerinden hesaplanacak faizi tiiketiciye odemekle yukumludur. (3) Kredi veren, tiiketicinin temerriide dusmesi veya gee odeme yapmasi durumunda, gee odenen tutar icinde yer alan anapara tutan iizerinden gecikme faiz oraru ile gee odenen gun sayisi dikkate ahnarak bulunacak faiz ve bu faiz iizerinden hesaplanacak kamusal yukumlulukler toplarmru tiiketiciden talep edebilir. (4) Kredi veren, tiiketicinin temerriide dusmesi veya gee odeme yapmasi durumunda, tiiketiciden talep edilebilecek gecikme faizi hesaplamrken tiiketicinin odemeyi yaptigi i~ giinii esas ahmr. Bu sure hicbir sekilde tiiketici aleyhine olacak sekilde degistirilemez, Belirsiz siireli tiiketici kredisi sozle~mesioio feshi MADDE 22 - (l) Belirsiz siireli tiiketici kredisi sozle~melerinde, tiiketici herhangi bir zamanda, iicret odemeden kredi verene yazlh olarak veya kahci veri saklaylclsl araclhglyla bildirimde bulunarak sozle~meyi sona erdirebilir. Ancak, taraflarca onceden belirlenmemi~ ise bildirim siiresi bir ayl geyemez. (2) Sozle~mede kararla~tmlml~ ise kredi veren, en az iki ay once den tiiketiciye yazlh olarak veya kahci veri saklaylclsl araclhglyla bildirimde bulunarak belirsiz siireli kredi sozle~mesini feshedebilir. (3) Sozle~mede kararla~tmlml~ ise kredi veren hakh nedenlerin varhgl halinde bildirim siiresine uymadan belirsiz siireli kredi sozle~mesini feshedebilir. Bu durumda kredi veren fesihten once fesih ve nedenleri hakkmda yazlh olarak veya kahci veri saklaylclsl araclhgl ile tiiketiciyi bilgilendirir. Ancak fesihten once bilgilendirmenin miimkiin olmamasl halinde bu bildirim en gey fesihten hemen soma yaplhr. Efektif ydhk faiz orammo hesaplaomasl MADDE 23 - (1) Tliketici kredisi sozle~melerinde efektif Yllhk faiz oranmm yer almasl zorunludur. Belirsiz slireli sozle~melerde faizin degi~tirilmesi hakkl sakh tutulmu~sa sozle~mede bu oramn, "ba~langlytaki efektif Yllhk faiz oranl" adl altmda gosterilmesi gerekir. Ancak bu oranla beraber sozle~mede hangi hallerde degi~iklik yapllabileceginin de aylkya belirtilmesi zorunludur. (2) Efektif yilhk faiz oram Ek 2'de yer alan formlil uyarmca hesaplanlr. Efektif yilhk faiz orani hesaplamrken kredinin tiiketiciye olan toplam maliyetine, tiiketici tarafmdan kredi sozle~mesinde belirtilen taahhlitlerden herhangi birine uyulmamasl nedeniyle odenecek licretler dahil edilmez.

13 (3) Efektif yilhk faiz oram hesaplamrken, kredi sozlesmesinin kararlastmlmis olan sure boyunca gecerli olacagi ve kredi veren ile tuketicinin kredi sozlesmesinde belirtilen sartlara gore ve belirtilen tarihlerde kendi yukumluluklerini yerine getirecekleri varsayihr. (4) Sozlesmede akdi faiz oranmda degisiklige izin veren hukumlerin ve varsa efektif yilhk faiz tutarma dahil olan ancak hesaplama esnasmda belli olmayan ucretlerin olmasi durumunda, efektif yilhk faiz oram hesaplamrken, akdi faiz oranmm ve diger ucretlerin sabit oldugu ve kredi sozlesrnesinin sonuna kadar gecerli oldugu varsayihr, (5) Gerektiginde, Ek 2'de belirlenen ilave varsayimlar efektif yilhk faiz orammn hesaplanmasmda kullamlabilir. Sigorta yaptmlmasr MADDE 24 - (1) Tuketicinin yazih veya kahci veri saklayicisi aracihgiyla acik talebi olmaksizm kredi ile ilgili sigorta yaptmlamaz. Tuketicinin sigorta yaptirmak istemesi halinde, istedigi sigorta sirketinden sagladigi teminat, kredi veren tarafmdan kabul edilmek zorundadir. Bu sigortamn kredi konusuyla, meblag sigortalannda kalan bore; tutanyla ve vadesiyle uyumlu olmasi gerekir. Kredi verenin haklarmm devri MADDE 2S - (1) Kredi verenin, tuketici ile kurulan kredi sozlesmesiyle veya ayn bir kredi sozlesmesiyle sozlesmeden dogan haklanm ucuncu bir kisiye devrettigi hallerde tuketici, kredi verene karst sahip oldugu sozlesmeden dogan haklanm ucuncu kisiye karst da ileri surebilir. (2) Kredi verenin sozlesme uyannca devralan kisiyle birlikte sorumlulugunun devam ettigi durumlar haric olmak uzere, tuketicilerin kredi veren tarafmdan bilgilendirilmesi zorunludur. Kefalet MADDE 26 - (1) Tuketici kredisi sozlesmelerinde tuketicinin edimlerine karsihk olarak ahnan sahsi teminatlar, her ne isim altmda olursa olsun adi kefalet sayihr. Tuketicinin alacaklanna iliskin karst tarafca veri len sahsi teminatlar diger kanunlarda aksine hukum bulunmadikca muteselsil kefalet sayihr, Diger hususlar MADDE 27 - (1) Belirli sureli kredi sozlesmesine iliskin bir hesap acilmasi ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili islernler yapilmasi durumunda, tuketiciden bu hesaba iliskin herhangi bir isim altmda ucret veya masraf talep edilemez. Bu hesap, tuketicinin aksine yazih talebi oimamasl halinde kredinin odenmesi ile kapamr. (2) TUketicinin aylk talimatl olmakslzm belirli sureli kredi sozle~mesi ile ili~kili bir kredili mevduat sozle~mesi yapiiamaz. (3) Bu Yonetmelikte duzenlenen sozle~melere istinaden tuketiciden talep edilecek her turiu Ucrete ili~kin bilgilerin, sozle~menin eki olarak kagit Uzerinde yazill ~ekilde tiiketiciye verilmesi zorunludur. Bu bilgilerin tuketiciye verildiginin ispati sozle~meyi duzenleyene aittir. (4) Bu Yonetmelik kapsammda tiiketici kredisi olarak kabul edilen kredi kartl sozle~melerine dayamlarak satm alman mal veya hizmete ili~kin i~lemin herhangi bir sebeple iptal edilmesi durumunda, tiiketicinin odemi~ oldugu tiim bedel, hiybir Ucret alinmakslzm ve kesinti yapilmakslzm kullaniian kredi kartl hesabma tek seferde ve derhal iade edilmek zorundadir. Aynca iptal edilen i~lem iyin henuz tahsil edilmemi~ ve bory olarak gozuken taksitler de derhal sonlandmhr. (5) Kredi veren kurulu~lar erken odeme, temerrut ve benzeri durumlarda akdi faiz oranmi, tuketicinin aleyhine olacak ~ekilde farkhla~tlrarak uygulayamaz. BE~iNCi BOLUM Son Hiikiimler

14 Yiiriirliikten kaldrrrlan mevzuat MADDE 28 - (l) 118/2003 tarihli ve sayih Resmi Gazete'de yayimlanan Tuketici Kredisinde Erken Odeme indirimi ve Kredinin Yilhk Maliyet Oramm Hesaplama Usul ve Esaslar Hakkmda Yonetmelik yururlukten kaldmlrmsnr. Yiiriirliik MADDE 29 - (1) Bu Yonetmelik yayirm tarihinde yururluge girer. Yiiriitme MADDE 30 - (1) Bu Yonetmelik htlkumlerini Gumruk ve Ticaret Bakam yurutur. Ek-l Erken Odeme Halinde Indirim Tutarmm Hesaplanmasi indirim Tutan= Ilgili taksit tutan icindeki anapara x erken odenen gun sayisi x yilhk akdi faiz oram Ornek Odeme Plam Tuketiciye 10 bin TL tutannda, 12 ay vadeli, ayhk akdi % 4 faiz oraru uzerinden kredi kullandinlmasi durumunda asagida belirtilen odeme plam olusturulur, KREDi TUT ARI FAiz ORANI (NET) FAiz ORANI (BRUT) ,00% 4,60% VADE KKDF BSMV 12 10% 5% GERi ODEME PLANI ANAPARA FAiz KALAN ANAPARA VERGi FON TOP LAM indirimli DEGERLER 1 642,94 TL 400,00 TL 9.357,06 TL 20,00 TL 40,00 TL 1.102,94TL ,00 TL 2 672,52 TL 374,28 TL 8.684,54 TL 18,71 TL 37,43 TL 1.102,94 TL 9.787,48 TL 3 703,46 TL 347,38 TL 7.981,08 TL 17,37 TL 34,74 TL 1.102,94 TL 9.084,02 TL 4 735,81 TL 319,24 TL 7.245,27 TL 15,96 TL 31,92 TL 1.102,94 TL 8.348,21 TL 5 769,66 TL 289,81 TL 6.475,60 TL 14,49 TL 28,98 TL 1.102,94 TL 7.578,55 TL 6 805,07 TL 259,02 TL 5.670,54 TL 12,95 TL 25,90 TL 1.102,94 TL 6.773,48 TL 7 842,10 TL 226,82 TL 4.828,44 TL 11,34 TL 22,68 TL 1.102,94 TL 5.931,38 TL 8 880,84 TL 193,14 TL 3.947,60 TL 9,66 TL 19,31 TL 1.102,94 TL 5.050,55 TL 9 921,35TL 157,90 TL 3.026,25 TL 7,90 TL 15,79 TL 1.102,94 TL 4.129,19TL ,74 TL 121,05 TL 2.062,51 TL 6,05 TL 12,10TL 1.102,94 TL 3.165,45 TL ,07TL 82,50 TL 1.054,44 TL 4,13 TL 8,25 TL 1.102,94 TL 2.157,38 TL ,44 TL 42,18 TL 0,00 TL 2,11 TL 4,22 TL 1.102,94 TL 1.102,94 TL ORNEK 1: Kredinin 9. taksidinin 10 gun erken odenmesi durumunda tuketiciden 1.088,82 TL tahsil edilir. ORNEK 2: Kredinin 9. taksitle beraber aym tarihte erken odenerek kapatilmasi durumunda tiiketiciden 4.129,19 TL tahsil edilir. ORNEK 3: Kredinin 9. taksidinin vadesinden 10 gun soma tamammm kapatilmasi durumunda tiiketiciden 3.072,65 TL tahsil edilir.

15 Ek-2 I. Odemeler ve Ucretler ile Kredi Tutart Arasmdaki Denkligi Gosteren Denklem (Bir tarafta kredi verence yapdan ddemelerin ve diger tarafta tiiketici tarafmdan kredi verene yapilan geri odemeler ile iicret ddemelerinin yilhk olarak bugiinkii degerlerini birbirine esltleyen temel denklem) m m Formulde kullamlan harfve sembollerin anlamlan: X : Efektif yilhk faiz oram m : Kredi veren tarafmdan yapilan son odemenin sayisi k : Kredi veren tarafmdan yapilan herhangi bir odemenin sayisi (I:::;k:::;m) Ck: k da belirtilen odemenin tutan tk : ilk odeme tarihi ile daha sonraki her bir odeme tarihi arasmdaki yil ve bir yilm kesirleri olarak ifade edilen araligm sayist ( tl=o) m.tuketici tarafmdan yapilan son geri odeme veya ucret odemesinin sayisi I : Tiiketici tarafindan yapilan herhangi bir geri odeme veya ucret odemesinin sayisi D: :Tuketici tarafmdan yapilan herhangi bir geri odeme veya ucret odemesinin tutan S1 : ilk odeme tarihi ile daha sonraki her bir geri odeme tarihi arasmdaki yil ve bir yilm kesirleri olarak ifade edilen araligm sayisi Bu hesaplama yapihrken: a) Her iki tarafca farkh tarihlerde odenen tutarlann esit olmasi ve esit arahklarla odenmesi zorunlu degildir, b) Baslangic tarihi kredi veren tarafindan yapilan ilk oderne tarihi olacaktir. c) Hesaplamalarda kullamlan tarihler arasmda gecen arahklar yil bazmda ya da yihn kesirleri olarak ifade edilecektir. Bir yihn; 365 gun (veya artik yillar icin 366 gunden), 52 haftadan veya 12 esit aydan olustugu kabul edilmektedir. Bir esit aym, bunun bir artik yil olup olrnadigma bakilmaksizm 30,41666 gtmden (yani 365/12) olustugu kabul edilmektedir. 9) Hesaplamanm sonucu en az bir ondahk basamak ile ifade edilecektir. izleyen ondahk basamaktaki rakamm 5'ten yuksek veya esit olmasi halinde soz konusu ondahk basamakta bulunan rakam bir nrttmlacakttr. d) Denklem pozitif veya negatif olacak ~ekilde ba~ka bir deyi~le Yll olarak ifade edilen 1'den k'ya kadar olan donemlerde odenen veya alman akl~ kavraml (Ak) ve tek bir tutar kullaniiarak ~u ~ekilde yeniden olu~turulabilir. n s= L Ak (l+x)-tk k=l

16 Burada S, akislann mevcut bakiyesidir. Akislarm esitliginin surdurulmesi amaclamyorsa bu deger 0 olacaktir. II. Efektif Yrlhk Faiz Oranmm Hesaplanmasma Yonelik have Varsayrmlar: a) Kredi sozlesmesinin tuketiciye krediyi kullanma imkam saglamasi durumunda, top lam kredi tutarmm tamammm derhal kullamldigi kabul edilir. b) Kredi sozlesmesinin, gene I anlamda tuketiciye krediyi kullanma imkaru saglamasma ragmen, farkh kredi kullandirma secenekleri arasmdan kredi tutan ve sure ile ilgili simrlamalar getirdiginde, kredi tutannm, kredi sozlesmesinde ongorulen en erken tarihte ve bu kullamm kisitlamalanna uygun olarak kullandmldigi kabul edilir. c) Kredi sozlesmesinin farkh ucret ve farkh akdi faiz oranlanyla farkh kredi kullanma imkam saglamasi durumunda, toplam kredi tutannm bu tur kredi sozlesmesine iliskin en yaygm kredi kullandirma mekanizmasma uygulanan en yuksek ucret ve akdi faiz oram uzerinden kullandmldigi kabul edilir. e;) Bir kredili mevduat hesabi ile ilgili olarak kredinin toplam tutan, kredi sozlesmesi suresince kullandmlacak toplam tutar olarak kabul edileeektir. Kredi sozlesmesinin suresinin bilinmemesi halinde efektif yilhk faiz oraru, kredinin suresinin lie;ay oldugu varsayirmna gore hesaplanacaktir. d) Belirsiz sureli kredi sozlesmesi, sabit sureli olmayan bir kredi sozlesmesidir ve belirli bir sure icerisinde veya 0 sureden sonra yeniden odenmesinin tumuyle gerceklesmesi halinde yeniden kredi kullamm olanagmm olusacagi kredileri icerir. Kredili mevduat hesabmdan farkh olan diger belirsiz sureli sozlesmelerde; 1) Kredi, ilk kredi kullamm tarihinden baslayarak bir yil boyunea sunulur ve tuketici tarafmdan yapilacak son odeme ile anapara, faiz ve varsa diger ucretler dengesi sifirlamr. 2) ilk kredi kullamm tarihinden sonraki bir ay icinde baslamak uzere, anapara tuketici tarafmdan esit sekilde ayhk odenir. Aneak, tuketicinin her oderne doneminde anaparayi butunuyle ve tek bir odeme seklinde gerceklestirmesi durumunda; asil kredi kullammmm ve tum anaparanm yeniden odenmesinin bir YIh a~km surede genrekle~tigi varsayilir. Faiz ve diger lieretier, kredi sozle~mesinde oldugu gibi ve kredi kullandmmi ve anaparamn yeniden odenmesine uyumlu ~ekilde uyguianmahdir. e) Kredili mevduat hesabmdan farkh olan ve (e;) ve (d) bentlerindeki varsayimlarda belirtilen belirsiz sureli sozle~melerde: 1) Tuketici tarafmdan anaparamn odendigi tarih veya odenen anaparanm tutarl tespit edilemiyorsa, odemenin kredi sozle~mesinde belirtilen en erken tarihte ve en du~uk tutarda yapildlgi varsayihr. 2) Kredi sozle~mesinin kurulma tarihi bilinmiyorsa, tilketieinin ilk krediyi kullanim tarihi ile ilk odeme yaptigi tarih arasmdaki en kisa arahgi saglayan krediyi kullanlm tarihi, sozle~menin kuruldugu tarih olarak varsayihr. f) TUketieinin odedigi tutarm veya tarihin kredi sozle~mesi veya (e;), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen varsayimlar temelinde tespit edilememesi ve a~agida belirtilen hususlarm bilinmemesi durumunda, odemenin, kredi verenin talep ettigi ~artlarda ve tarihlerde yapiidigi varsayihr. 1) Anapara ile birlikte odenen faiz giderleri, 2) Kredi sozle~mesinin kuruldugu tarihte belirtilen ve defaten odenen ucretler, 3) Anaparanm ilk odenmesiyle ba~layan, duzenli arahklarla odenen e;ok sayida odeme olarak belirtilen ucretlerin tutan bilinmiyorsa bu lieret odemelerinin e~it tutarlarda oldugu varsayihr,

17 .. 4) Anapara, faiz ve varsa diger giderler dengesini sifirlayan son odeme. g) Krcdiye uygulanacak ust smir henuz belirlenmemisse, ust smir TUrk Lirasi olarak kabul edilir.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ( Yönetmelik ) 22.05.2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yönetmelik yayımı tarihinden

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tüketici kredisi sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

YÖNETMELİK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29363 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29363 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

YÖNETMELİK. TÜKETĠCĠ KREDĠSĠ SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. TÜKETĠCĠ KREDĠSĠ SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 22 Mayıs 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29363 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜKETĠCĠ KREDĠSĠ SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

Ek - 1. I. Ödemeler ve Ücretler ile Kredi Tutarı Arasındaki Denkliği Gösteren Denklem

Ek - 1. I. Ödemeler ve Ücretler ile Kredi Tutarı Arasındaki Denkliği Gösteren Denklem Ek - 1 I. Ödemeler ve Ücretler ile Kredi Tutarı Arasındaki Denkliği Gösteren Denklem Aşağıda yer alan denklem, bir tarafta kredi verence yapılan ödemelerin ve diğer tarafta tüketici tarafından kredi verene

Detaylı

YILLIK MALİYET ORANININ HESAPLAMASI. I. Ödemeler ve Ücretler ile Kredi Tutarı Arasındaki Denkliği Gösteren Denklem

YILLIK MALİYET ORANININ HESAPLAMASI. I. Ödemeler ve Ücretler ile Kredi Tutarı Arasındaki Denkliği Gösteren Denklem Ek- 1 YILLIK MALİYET ORANININ HESAPLAMASI I. Ödemeler ve Ücretler ile Kredi Tutarı Arasındaki Denkliği Gösteren Denklem Aşağıda yer alan denklem, bir tarafta konut finansmanı kuruluşunca yapılan ödemelerin

Detaylı

22.11.2015 TARİHİ İTİBARIYLA TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ KONUSUNDA GETİRİLEN YENİLİKLER VE ÖRNEK HESAPLAMALAR

22.11.2015 TARİHİ İTİBARIYLA TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ KONUSUNDA GETİRİLEN YENİLİKLER VE ÖRNEK HESAPLAMALAR 22.11.2015 TARİHİ İTİBARIYLA TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ KONUSUNDA GETİRİLEN YENİLİKLER VE ÖRNEK HESAPLAMALAR Bilgehan ÖZKAN* 48 1.GİRİŞ 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (T.C. Yasalar,

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ NE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ NE İLİŞKİN BİLGİ NOTU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ NE İLİŞKİN BİLGİ NOTU Yönetmeliğin kapsamına giren Sözleşmeler; -İhtiyaç Kredilerine ilişkin sözleşmeler -Taşıt kredileri ilişkin sözleşmeler - Faiz veya benzeri

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29188 ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

SOS TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

SOS TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU SOS TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu form 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, bireysel müşterilere uygulanan Bankamız tüketici kredileri hakkında müşterilerimizin

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29369

Resmî Gazete Sayı : 29369 28 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29369 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

28 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29369 YÖNETMELİK

28 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29369 YÖNETMELİK 28 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29369 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

... TL. Geçerlilik süresi: Bu sözleşme öncesi bilgilendirme formu, telefonla görüşme yapılan tarihin mesai bitimine kadar geçerlidir.

... TL. Geçerlilik süresi: Bu sözleşme öncesi bilgilendirme formu, telefonla görüşme yapılan tarihin mesai bitimine kadar geçerlidir. 1/2 MESAFELİ - İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME FORMU (İHTİYAÇ KREDİSİ YENİDEN YAPILANDIRMA) Uzaktan iletişim aracıyla başvurmuş olduğunuz ihtiyaç kredisi işlemine ilişkin bilgileri aşağıda bilgilerinize

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşmenin bağlı kredi olarak talep edilmesi halinde bu alanın doldurulması gerekir.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşmenin bağlı kredi olarak talep edilmesi halinde bu alanın doldurulması gerekir. I. KULLANDIRIM KOŞULLARI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Anapara : Vade : Kredi Sözleşmesi Süresi Geçerli Aylık Faiz Oranı(Brüt) : Geçerli Yıllık Faiz Oranı(Brüt) : Toplam Vergi / Fon Geri Ödeme

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

Akdi Faiz Oranı (Aylık) (%) - - Akdi Faiz Oranı (Yıllık) (%) - -

Akdi Faiz Oranı (Aylık) (%) - - Akdi Faiz Oranı (Yıllık) (%) - - Türkiye İş Bankası A.Ş. - Mersis No: 0481005859000909 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi: Telefon

Detaylı

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır.

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır. MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Akbank T.A.Ş. (Banka) Adresi Akbank Genel Müdürlüğü Sabancı Center 34330 4. Levent İstanbul

Detaylı

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. ne TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE AİT BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. Mersis No 0267018932800017 Adresi

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI ÜRÜNE AİT BİLGİLER: İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: FAİZ MASRAFIN

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv-Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş / İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, ilgili kanun ve yönetmelik koşulları hakkında genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. uyarınca tüketiciye kredi Tüketici Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğüne

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğüne 05 Kasım 2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğüne Konu: Konut Finansman Sözleşmeleri Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Duyuru Tarihi: 05.06.2014 Duyuru No: 2014/ 11 ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli konut satışlarına

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU. Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi

KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU. Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi tarihine kadar geçerlidir. I. KREDİ KULLANDIRIM KOŞULLARI Form No : Kredi Tutarı : Kullanılabilecek

Detaylı

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1]

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No :... [1] Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Mayıs 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29363 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7694 Türkiye

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU ÜRÜNÜN ADI /TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) KREDİNİN TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi 6502 sayılı Tüketicinin

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir. Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDNİN ADI/TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı)

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı) ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı/Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İhtiyaç Kredisi Banka Sigorta Muamele

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Tarih 14/01/2009 Sayı KKDF-1/2009-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ

Detaylı

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1]

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1] BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No :... [1] Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Haziran 2015 Hukuk Bülteni. Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği

Haziran 2015 Hukuk Bülteni. Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği Haziran 2015 Hukuk Bülteni Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği ( Yönetmelik )28 Mayıs 2015 tarih ve 29369 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış olup yayımı

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 189356 Mersis No: 0876004342000105 TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye/ İSTANBUL www.teb.com.tr

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu form 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, bireysel müşterilere uygulanan Bankamız tüketici kredileri hakkında müşterilerimizin

Detaylı

MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER Şirket Unvanı Akbank T.A.Ş. (Banka) Esas Faaliyet Konusu Faaliyet izni kapsamında Banka, her türlü bankacılık işlemlerini yapmak,

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

Kredi Sözleşmesinin Sonu / Vade Sonu Tarihi 120 ay /

Kredi Sözleşmesinin Sonu / Vade Sonu Tarihi 120 ay / TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Bank Mellat İstanbul Merkez Şubesi Adresi Büyükdere Cad. Binbir Çiçek Sk. No:134 Levent / İstanbul

Detaylı

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI:

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI: TÜRKİYE BANKASI Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET,

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERECEK KURULUŞ : ICBC TURKEY BANK A.Ş. KREDİ TALEBİNDE BULUNAN : Müşterinin Adı Soyadı, Adresi ve Telefonu KREDİ TÜRÜ TEMİNAT GÖSTERİLEN) : KONUT KREDİSİ

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Akbank T.A.Ş. (Banka) Adresi Akbank Genel Müdürlüğü Sabancı Center 34330 4. Levent İstanbul Telefonu

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1]

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] I. TARAFLAR: Bu Kredili Mevduat Hesabı (Kurtaran Hesap) Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Unvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Şube Adresi

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete nin 31 Mayıs 2007 tarih ve 26538 sayılı nüshasında

Detaylı

Bireysel Bankacılık Hizmetlerinde Tüketiciye Genel Bilgiler. Merak Edilenler & Yanıtları

Bireysel Bankacılık Hizmetlerinde Tüketiciye Genel Bilgiler. Merak Edilenler & Yanıtları Bireysel Bankacılık Hizmetlerinde Tüketiciye Genel Bilgiler Merak Edilenler & ları Merak Ettikleriniz Tüketici kredisi sözleşmelerinde nelere dikkat etmeliyim? Bir banka ile sözleşme imzalarken nelere

Detaylı

: Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

: Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Sirküler No : 2015/19 Sirküler Tarihi :16.02.2015 Konu : Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Finansal Hizmetlere İlişkin

Detaylı

MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Form versiyon no: 03/2015-1 MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER Şirket Unvanı Akbank T.A.Ş. (Banka) Esas Faaliyet Konusu Faaliyet izni kapsamında Banka, her türlü

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 TANIM İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU (Konut Finansmanı Harici)

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU (Konut Finansmanı Harici) İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU (Konut Finansmanı Harici) KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Akbank T.A.Ş. (Banka) Adresi

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 TANIM İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

Sirküler no: 010 İstanbul, 15 Ocak 2009

Sirküler no: 010 İstanbul, 15 Ocak 2009 Sirküler no: 010 İstanbul, 15 Ocak 2009 Konu: Maliye Bakanlığı tarafından, dövize endeksli kredilerde KKDF uygulamasıyla ilgili açıklamalar yapıldı. Özet: Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 14 Ocak

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerin

Detaylı

İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU

İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU Sermayesi: 1.250.000.000 MÜŞTERİYE AİT BİLGİLER : Müşterinin Adı Soyadı TCKN/YKN - Müşteri Numarası İPOTEK TEMİNAI İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU KREDİ KURULUŞUNA AİT BİLGİLER: Kredi Kuruluşu (İşbu bilgi

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri devre tatil, ön ödemeli devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, değişim ve yeniden satış sözleşmelerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri devre tatil, ön ödemeli devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, değişim ve yeniden satış sözleşmelerini kapsar. YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası : : : Kredi türü ihtiyaç ise; TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU (İhtiyaç Kredisi) Kredi türü taşıt ise; TÜKETİCİ KREDİSİ

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine tüketici kredisi tahsis

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Bireysel Kredi Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Büyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe/İstanbul Şube Adresi

Detaylı

Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap)

Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015. Konu: FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015. Konu: FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/026 Ref:4/026 Konu: FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYINLANMIŞTIR 31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete de Finansal Hizmetlere

Detaylı

Gecikme Cezası Oranı(aylık) %... * Kefil ile akdedilecek her türlü sözleşme türü; adi kefalettir. Adı Tutarı/Oranı Geçerlilik Süresi

Gecikme Cezası Oranı(aylık) %... * Kefil ile akdedilecek her türlü sözleşme türü; adi kefalettir. Adı Tutarı/Oranı Geçerlilik Süresi Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe/Şişli/İst. Tel: 444 0 123 Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr

Detaylı

DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, değişim

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN BAZI HUSUSLARIN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2008/23) Bu sektör duyurusu, 09.04.2008 tarih ve 26842

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİLENDİRME FORMU

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİLENDİRME FORMU İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Akbank T.A.Ş. (Banka) Adresi Akbank Genel Müdürlüğü Sabancı Center 34330

Detaylı

DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, değişim

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 13 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; abonelik sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; abonelik sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 24 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29246 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK ABONELİK SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Aylık

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Aylık Tarih : Şube Adı/Adresi : Telefon Numarası: KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Gerçek Kişi Yatırım Amaçlı İşyeri Kredisi i İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

MESAFELİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MESAFELİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. (Banka) ile TC Kimlik Numaralı (Müşteri) arasında, aşağıda yazılı koşullarla anlaşmaya varılmıştır. Banka, Müşterinin talep

Detaylı