TAKSTL SATI UYGULAMALARI VE BELRLEYCLER AFYON L ÖRNE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAKSTL SATI UYGULAMALARI VE BELRLEYCLER AFYON L ÖRNE"

Transkript

1 TAKSTL SATI UYGULAMALARI VE BELRLEYCLER AFYON L ÖRNE Yrd.Doç.Dr.uayip ÖZDEMR * Ör.Grv.Türker GÖKSEL ** ÖZET Bu çalmada taksitli sat uygulamalar hakknda genel tespitler yaplmtr. Daha sonra iletmelerin taksitli satlar hakkndaki tutumlar ölçülmütür. 188 Afyonlu iletmeye ait bilgilerde, iletmelerin taksitli satlar hakkndaki tutumlarn belirleyen 7 faktör tespit edilmitir. Bu faktörler önem srasna göre öyle sralanmaktadr: Satlar artrma etkisi, müteri süreklili$ini gelitirme etkisi, risk, di$er iletme fonksiyonlarn destekleyici etkisi, taksitli satlar konusunda bilgi, dsal etkiler (üretici iletmeler ve müteriler), di$er etkiler (yasal düzenlemeler vb). ABSTRACT This study investigates the installment sales of 118 firms in Afyon. Business managers attitudes are measured against the installment sales. It is found that seven factors have impacts on installment sales that relation to 118 firms. These factors can be ranked according to their impact as follow: The increasing effect on sales, the increasing effect on customer loyalty, the supporting effects on other business functions, the risk, the knowledge of installment sales, the external effects (manufacturers and customers) and other effects (legal regulations etc.). GR Taksitli alveriler, tüketiciler için günlük hayatn içinde skça kullanlan bir satn alma yöntemidir. Tüketiciler, ço$u zaman bir defada ödendi$i taktirde aile bütçesini skntya sokacak ürünleri biraz fiyat fark ve daha uzun sürede ödemeyi tercih etmektedir. /letmeler de tüketicilerin bir defada ödeyemedikleri ürünlerde taksitli sat yolunu tercih etmektedirler. Taksitli sat kampanyalar ve pein fiyatna taksitli satlar, iletmelerin satlarn artrma düüncesi ile yaygn olarak uygulanmaktadr. * Afyon Kocatepe Üniversitesi, /./.B.F., /letme Bölümü Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C..V, S.2, 2003) 57

2 /ngilizce literatürde taksitli satlarla ilgili makalelerin büyük ço$unlu$u taksitli satlar vergilendirme açsndan ele almaktadr. Bir sat yöntemi olarak tüketiciler üzerindeki etkisi ve sat artrma çabas olarak taksitli satlarn yer ald$ makalelerin says çok azdr. I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE Tüketiciler satn aldklar mal ve hizmetlerin bedellerini bir defada ödemeleri durumunda pein al veri yapm olmaktadrlar. Ancak tüm tüketicilerin pein alveri gücüne sahip olmadklar da bilinen bir gerçektir. /letmeler, tüketicilerin bir defada satn almaya güçlerinin yetmedi$i ürünleri satn almalarn kolaylatrmak üzere ürünün fiyatn ülkede cari olan kredi faizlerini esas alan vade farkn da ekleyerek tüketicilerin daha uzun zamanda ancak daha küçük ödemelerle ürünleri satn almasn sa$lamaktadrlar. Ksaca taksitli sat belirli bir vadede esas fiyatn bölünerek periyodik ödemelere dönütürülmü haline taksitli sat diyoruz. Tüketicilerin ödemeyi bir defada ama belirli bir müddet sonra yapmas durumunda ise kredili sat meydana gelmektedir. Kredili satlar iletmenin do$rudan tüketiciye tand$ bir kolaylk olabilece$i gibi kredi kartlar aracl$yla da olabilmektedir. Günümüzde kredi kartlarnn da taksit ödeme arac olarak kullanlmas gittikçe yaygnlaan bir uygulamadr. Böylece tüketiciler satc iletmeye bir defa giderken taksitli alveri imkanna kavumaktadrlar. Bu durumda kredi kart ile taksitli satn alma gerçeklemektedir. Bu çalmada amaç taksitli sat olgusunu iletme temsilcilerinin perspektifiyle de$erlendirmektir. Tüketicilerin tutum ve davranlarn ölçmeye giriilmeyecektir. Geçmite hem iletme perspektifiyle hem de tüketici perspektifiyle taksitli satlarn de$iik boyutlarna ilikin aratrmalar yaplmtr. Örne$in Kirby ve Capps n çalmasna göre tüketicilerin gda ürünlerini taksitli satn almaya iten nedenler iki grupta toplanmtr. Birinci grupta tüketiclerin do$rada sözkonusu ürünlerle ilgili satnalma kararn dolayl olarak etkileren faktörler yer almaktadr. Bu de$ikenler; harcanabilir gelirin büyüklü$ü, alkanlklar, beklenen gelir, faiz oranlar, isizlik oranlar ve tüketicilerin ya olarak sralanmtr. /kinci grupta ürünün gerçek fiyat, gda için harcanabilir 58 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C..V, S.2, 2003)

3 gelirin büyüklü$ü, taksitlendirmede kullanlan aylk faiz oran gibi ürünle do$rudan ilikili de$ikenler yer almaktadr. 1 Taksitli satnalma tüketiciler için alternatif finansal araç ortaya çkarmaktadr. Nunnally ve Plath, otomobil satn alan tüketicileri esas alarak yaptklar çalmada tüketicilerin taksitle al veri yapmann oto kiralama veya borç para alma gibi finans yöntemlerinden birisi oldu$unu ifade etmilerdir. 2 Taksitli satn almay bir finans yöntemi olarak düünen baka bir çalmada Watkins; alglanan firma gücü ile kredili satlar arsndaki ilikiyi incelemitir. Watkins çalmasnda ayrca; taksitli satlar borçlanmada ve borç ödemede Protestan etik, dayankl tüketim mallar satnalmada tüketicilerin gösterdi$i taksitli satnalma davranlarnda meydana gelen de$iimler ve para teorisi açsndan de$erlendirmitir. 3 Gallo, taksitli sat sisteminin satcnn güven duygusundan kaynakland$n ifade etmektedir. Buna göre müteriler, satclarn taksitleri belirlemede kulland$ faiz oranlarn belirlemede maddi bir güven, ilikiyi sonuna kadar götürme konusunda gelece$e dair bir güven duymaktadrlar. Ayn zamanda ürünü satn alrken ürün yannda sa$lanacak di$er faydalarn taksitlendirme nedeniyle azald$n düünmektedirler. 4 Yi-Wen ve Chien, müterinin demografik ve ekonomik özellikleri, kredi kullanma ve kredi kullanmaya kar müterinin tutumlarnn kredi kart kullanmada ve taksitli satlarda etkili oldu$unu tespit etmilerdir. 5 1 Raymond KIRBY ve Oral Jr. CAPPS,. Impact of Consumer Installment Debton Food Expenditures The Journal Of Consumer Affairs, Cilt 28, Say 1, 1994, s Bennie H. Jr. NUNUALLY ve D. Anthony PLATH, Leasing Versus Borrowing: Evaluating Alternative Forms of Consumer Credit. The Journal Of Consumer Affairs, Cilt. 23, Say2, 1989, s John P WATKINS, Corporate Power and the Evolution of Consumer Credit Journal of Economic Issues; Dec2000, Vol. 34 Issue 4, 2000, s Jon J. GALLO, Maybe It Works, Maybe It Doesn't: Installment Sales to Grantor Trusts, Journal of Financial Planning; Apr2003, Cilt 16 Say: 4, 2003, s Chien YI-WEN ve Sharon A DEVANEY, The Effects of Credit Attitude and Socioeconomic Factors on Credit Card and Installment Debt, Journal of Consumer Affairs; Summer2001, Cilt 35 Say:1, 2001, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C..V, S.2, 2003) 59

4 Taksitli satlar toplumsal ve genel ekonomik durumlarla da ilgilendirilmektedir. Örne$in Türkiye de Solako$lu nun 1987 ylndaki çalmas bu konuda Türkiye deki ilk makalelerdendir. Bu makalede genel olarak taksitli satlar düzenleyen yasalarn eksikli$inden bahsetmektedir. 6 Mimtad, taksitli satlarn tüketicilere sa$lad$ gelir artrc ve tasarrufu artrc faydalarn saymaktadr. Ayn çalmada vade farkndan dolay tüketicilerin yüksek fiyat ödemeleri, talebi; dolaysyla enflasyonu artrmas gibi ekonomik açdan olumsuz bir yönünden bahsetmektedir. 7 Taksitli satlarn ekonomi üzerindeki etkisine de$inen bir baka çalma ise Schmitt tarafndan yaplmtr. Bu çalmada ekonomik göstergelerle taksitli satlar arasndaki ilikiyi incelemitir. Buna göre gelecekte ekonomik büyümenin yavalayaca$n veya kötüye gidece$ini gösteren göstergelerin olmas durumunda taksitli satlarn artmas yönündeki hipotezi reddedilmitir. Taksitlerin harcanabilir gelire oran ile taksitler arasnda yüksek iliki bulunmutur. 8 Taksitli satlarn hakknda yaplm u tespitler taksitli satlarn ekonomik yap üzerindeki etkisini açk bir ekilde göstermektedir. Amerikan halknn ilk taksitle satla tanmas 1921 ylnda gerçeklemi 1930 ylna gelindi$inde otomobil satlarnn % 60, mobilya satlarnn yaklak % 80 i taksitle gerçekletirir olmutur. Finansal kredi sa$layan firmalarn saysndaki art bu büyümenin temel nedeni olarak gösterilmektedir. 9 Gürdal, taksitli satlarn hem tüketici yönünden hem de firma yönünden ele almaktadr. Firma yönünden pazarlama amaçlarn gerçekletirmedeki katks ve di$eri de di$er ortak amaçlarn kredi yardmyla gerçekletirilmesi olmak üzere iki fayda saymaktadr. Bunun yannda satc iletmelerin taksitli satn, sermayenin 6 Cengiz SOLAKORLU, Taksitli Satlarda Bugünkü Düzen Ve Uygulamada Taksitli Satlar, Pazarlama Dünyas- Yl 1, Say , s M. Zeki M/MTAD. Taksitle Sata /likin Gözlemler ve Tartmalar, Pazarlama Dünyas, Yl 1, Say 4, 1987, s Elizabeth Dunne SCHMITT, Does Rising Consumer Debt Signal Future Recessions?: Testing the Causal Relationship Between Consumer Debt and the Economy. Atlantic Economic Journal; Sep2000, Cilt 28,Say:3, 2000, s Lendol. CALDER, Financing the American Dream: A Cultural History of Consumer Credit. Princeton, N.J.: Princeton University, 1999, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C..V, S.2, 2003)

5 alacaklara dönütürülmesi, kredi riskinin artmas ve geri dönü ilemlerinin artmas gibi olumsuzluklarndan bahsetmektedir. 10 II. ARATIRMA YÖNTEM A) ARAUTIRMANIN AMACI Bu çalma günümüz Türkiye sindeki taksitli sat uygulamalarnn ileyiini ve iletme yöneticilerinin tespit etmeye yönelmitir. Çalma iletme yöneticileri ve çalanlarnn perspektifini yanstmaktadr. Bu özelli$i ile keifsel bir aratrma niteli$i tamaktadr. Bu yönüyle bu konuda aratrma yapmak isteyenler için bir temel olmas bakmndan önem tamaktadr. /letme yöneticilerinin taksitli satlara bakn ve sistematik olarak ele almak, onlarn beklentilerini ve uygulamalarn bilmek tüketicilerin haklarn kullanmalarna ve haksz uygulamalardan korunmalarna yardmc olabilecektir. B) ÖRNEKLEME VER/ TOPLAMA ANAL/Z YÖNTEMLER/ Aratrma 2002 ylnda Afyon ehir merkezinde gerçekletirilmitir. Afyon ticaret ve sanayi odasna kaytl 2379 iletme bulunmaktadr. Bu iletmelerden 767 sini eczaneler, ayakkab, bilgisayar, dayankl tüketim eyalar, inaat malzemeleri, oto yedek parçalar satclar ve konfeksiyonlar oluturmaktadr. Bu ana kütle içinden Afyon ehir merkezinde yer alan 250 iletme örneklem olarak ele alnmtr. Listelerden kümelere göre örnekleme yöntemiyle seçilen 250 iletmeden 37 si ehir merkezinde de$il ilçelerde oldu$undan bu iletmelere gidilmemitir. Listede yer almasna ra$men adreslerinde bulunamayan 19 iletme ve anket formunda önemli eksiklikler bulunan 8 iletme de analiz d tutularak 188 iletmeye ait bilgiler analiz edilmitir. Örneklemde yer alan iletmelere ve aratrma srasnda veri toplamak amacyla oluturulmu anket formlarn dolduran katlmclara ait bilgiler Tablo 1 de görülmektedir. Tablo 1 Aratrmann Örneklemi Hakknda Genel Bilgiler Sklk % Sklk % Faaliyet alan$ Personel say$s$ Bilgisayar ,1 10 Ruhi GÜRDAL,. Kredili (Taksitli) Satlar ve Faiz Peinat Dengesine Analitik Bir Yaklam, Pazarlama Dünyas-, Yl 2, Say:8, 1988, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C..V, S.2, 2003) 61

6 Dayankl tüketim mallar ,5 /naat malzemeleri ,8 Oto yedek parça ,6 Eczane ,0 Konfeksiyon Çal$(an personel say$s$ Sahibi , ,1 Yönetici 40 21, ,4 Çalan 20 10, ,1 Kat$l$mc$n$n Eitim Düzeyi ,5 /lkö$retim 44 23, ,6 Lise 94 50, ,0 Üniversite 50 26, ,3 Cinsiyeti Erkek ,8 Kadn 21 11,2 Katlmclarn demografik bilgilerinin yan sra taksitli satlar hakkndaki tutumlarn ölçmek üzere 5 li Likert ölçe$inde tutum sorular oluturularak katlmclara yöneltilmitir. Analizde; taksitli sat uygulamalarn ortaya koymak üzere frekans da$lmlarn gösteren tablolar oluturulmutur. Daha sonra taksitli satlara katlmclarn yaklamn ölçmeyi amaçlayan tutum sorularnn aritmetik ortalamalar alnarak ortak kanaatler belirlenmitir. Bundan sonrada tutum sorular faktör analizine tabi tutularak taksitli satlar etkileyen belirleyiciler belirli gruplarda toplanmtr. C) TAKS/TL/ SATIU UYGULAMASINA /L/UK/N BULGULAR Bu aratrma da taksitli sat yapmann do$as ve pazarlama açsndan ne gibi etkiler oluturdu$u tartlacaktr. Örneklemi oluturan iletmelerin % 94,7 si taksitli sat yapmaktadr.taksitli satlarn toplam satlara oran iletmelere göre farkllk göstermektedir. Buna göre Satlarn % 90 dan fazlasn taksitli olarak gerçekletiren iletmelerin toplam içindeki oran sadece % 7,5 tir. Satlarnn ço$unu taksitli olarak yapan iletmeler, mobilya, beyaz eya ve giyim alannda faaliyet gösteren iletmelerdir. /letmeler büyük ço$unlu$u (% 81,9) yaplan taksitli satlardan kaynaklanan tahsilat için iletmede ayr birim oluturmamlardr. Yaplan ki-kare testine göre (P<0,05) taksitlerin tahsilat için ayr birim oluturan iletmelerin da$lmnda herhangi Ya( 62 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C..V, S.2, 2003)

7 bir farkllk yoktur. Yine ki-kare testine göre (P<0,05) faaliyet alan ile taksitlerin tahsilat ekli arasnda bir iliki yoktur. Örneklemdeki iletmelerin %63,3 ü kredi kart ile sat yapmaktadr. Bu bilgi taksitli satlar ile kredi kartl satlarn birbirini etkileyebilece$i varsaymyla toplanmtr. Kredi kartna taksit yapan iletmelere uygulamada rastlanmaktadr. Ancak ki-kare testine göre (P<0,05) taksitli sat yapma ile kredi kart ile sat yapma arasnda bir iliki bulunamamtr. Baka bir deyile iletmeler kredi kartyla sat yapsalar da yapmasalar da taksitli sat yapmaktadrlar. Taksitli satlarda iletme sahiplerinin önemli bir oran (% 41,6) her mal için sadece bir senet düzenleme yoluna gitmektedir. Her taksit için bir senet düzenleme uygulamas ise bu uygulamadan sonra en yaygn olarak kullanlan ikinci yöntemdir. Üçüncü yöntem ise taksitli satlar için senet düzenlememe uygulamas yer almaktadr. Be iletmeden birisi taksitli satlarda bir senet düzenleme ihtiyac hissetmemektedir. Senet düzenleme ihtiyac duymayan iletmelerin % 73,7 sini giyim, gda ve inaat malzemeleri sat yapan iletmeler oluturmaktadr. Gda giyim ve inaat malzemeleri satclar müterileriyle daha yakn tanma ve daha uzun süre i ilikisi kurmalar nedeniyle senet düzenlemeye gerek duymadklar tahmin edilmektedir. Her taksit için ayr senet düzenlemenin en yaygn oldu$u alan ise giyim alannda faaliyet gösteren iletmeler olmakla beraber di$er alanlarda faaliyet gösteren iletmelerle aralarnda önemli derecede bir fark yoktur. Taksitli sat yapan iletmelerin yardan biraz fazlas (%52) müterilerine taksitlerini takip edebilmeleri için bir kart sunmaktadrlar. Yarya yakn ksm (%46,9) böyle bir uygulamalarnn olmad$n ifade etmektedir. Geriye kalan çok küçük bir bölüm ise bazen kart verdiklerini bazen de kart vermediklerini ifade etmektedirler. Tablo 2. Taksitli Satlar Hakknda Genel Bilgiler Sklk % Taksitli Sat Gerçekletiriyor musunuz? Evet ,7 Hayr 10 5,3 Gerçekletirdi$iniz taksitli satlarn Evet 34 18,1 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C..V, S.2, 2003) 63

8 tahsili için iletmeniz bünyesinde ayr bir Hayr ,9 biriminiz var m? Kredi kart ile sat yapyor musunuz? Evet ,3 Hayr 69 36,7 Her taksit için ayr senet 47 25,4 Mal için tek senet 77 41,6 Taksitli satlarnz da uygulamanz nasldr? Senet düzenlemeyiz ,5 Müterinin iste$ine uyarz 14 7,6 Kredi Kart 9 4,9 Evet 94 50,0 Sat srasnda baslm bir taksit takip kartn müterilerinize sunuyor musunuz? Hayr 90 47,9 Bazen 2 1,1 Müterilerin taksitli satlar için ya da belirli bir vadeye kadar olan satlar için iletme sahipleri için verilen senetler iletmeler için bir güvence olma yannda finansal bir kaynak da olabilir. Vadesinden önce ihtiyaç duyulan senetlerin iskonto edilerek satlmas uygulamas Afyondaki iletmelerin % 22,3 ü tarafndan uygulanmaktadr. Örneklemde yer alan iletmelerin %77,7 si bu yola bavurmadklarn ifade etmilerdir. Bu ekilde müterilerinin senetlerini ciro ederek senetleri devreden iletmelerin en çok bilgisayar, beyaz eya ve ilaç firmalar oldu$u tespit edilmitir. Bu tespiti yapmakla beraber bu alandaki iletmelerin bile en fazla 1/3 orannda senetleri devrettiklerini belirtmek yerinde olacaktr. Ayrca bu sektörlerin isimleri anlm olsa bile di$er alanlarda faaliyet gösteren iletmelerin oranlaryla önemli bir farkllk bulunmamaktadr. Baka bir deyile senetleri en çok hangi alanda faaliyet gösteren iletmeler kullanmaktadrlar? sorusunun cevab hemen her alanda yakn oranlarda olmaktadr. Bütün alanlarda iletmeler ödemeleri aksatan müterilerin var oldu$unu belirtmektedirler. Toplam içinde sadece % 8,5 lik bir iletmenin müterilerinin ödemelerini aksatmad$n düünmesi de bunun baka bir göstergesidir. Tablo 3. Taksitli Satlar ve Satc /letmeler Müterilerin senetlerini ihtiyacnz oldu$unda kullanyor musunuz? Müteriler ödemeleri aksatyor mu? Sklk % Evet 33 17,9 Hayr ,7 Bazen 8 4,4 Evet ,6 Hayr 16 8,5 64 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C..V, S.2, 2003)

9 Borcunu ödemekten bilerek kaçnan müterileriniz oluyor mu? Taksitlerini ödemeyen müterilerinize ne gibi bir yaptrm uyguluyorsunuz? Taksitli satlarda mal ald$nz firma ödememe riskini üstleniyor mu? Taksitli satlarnzda taksit says kim tarafndan belirlenmektedir? Bazen 43 22,9 Evet ,9 Hayr 36 19,2 Bazen 39 20,9 Maln iadesi 3 1,6 Yasal ilem 65 35,2 /kaz ,2 Evet 19 10,2 Hayr ,6 Bazen 6 3,2 Müteriler 16 8,6 Müteriler ve biz ,2 Üretici firma 49 26,2 Evet 29 15,5 Hayr ,7 Müterilerinizin taksitleri bitmeden mallar iade etmek istedikleri oluyor mu? Bazen 37 19,8 Sat yapaca$nz müteri hakknda Evet 57 30,6 kendisi dnda bir bilgi kayna$na Hayr 98 52,7 bavurmadan sat yapyor musunuz? Bazen 31 16,7 Borcunu ödemekten bilerek kaçnan müterilerden ikayetin en yo$un oldu$u alan beyaz eya satan iletmelerdir. Bunu mefruat ve teknik hizmet satclar takip etmektedir. Taksitli borçlar oldu$u halde ödemekten kaçnan müterilerden yaknan iletmelerin toplama oran % 80,8 dir. Taksitlerini ödemekten kaçnan müterilere ne gibi bir yaptrm uyguland$ sorusuna iletmelerin ço$u (%63,2)müteriyi bu konuda uyararak çözüm bulmaya çaltklarn ifade etmektedirler. Mobilya ve bilgisayar satclar tedarikçilerinin riskin bir ksmn üstlendiklerini söylemektedirler. Ancak yine de tüm iletmeler genel olarak riski üstlenmenin kendilerine dütü$ünü ifade etmektedirler. Taksitle sat yapan iletme yöneticileri satn alan kii hakknda bilgi sahibi olmak için baka bilgi kaynaklarna bavurma gere$i duymamaktadrlar. Taksit miktar ve taksit saysn bilgisayar ve beyaz eya ürünlerinde üretici firmalar belirlemektedirler. Müterilerin taksit saysn belirlemede etkili oldu$u ürünler ise gda ürünleridir. Taksitli satlar iletmeler için oldu$u gibi müteriler için de belirsizlikler tamaktadr. Üründen istenen faydann sa$lanamamas veya Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C..V, S.2, 2003) 65

10 planland$ gibi ödemelerin yaplmamas durumunda müterilerin zararlarn asgariye indirmek için bavurabilece$i yollardan birisi de satn alnan ürünlerin iadesidir. /letme yöneticilerinin yaklak % 65 i müterilerin iade talebiyle kendilerine gelmediklerini belirtmilerdir. Ancak geri kalan ksm olan % 35 lik oran da önemli bir orandr. En çok iade talebi inaat malzemelerinden gelmektedir. Fakat oran olarak tüm alanlarda yaplan iade taleplerinin toplam içindeki oranlar arasnda belirgin bir fark yoktur. Teknik hizmetler, bilgisayar ve beyaz eya satan iletme sahipleri di$er alanlarda faaliyet gösterenlere taksitli sat yapacaklar kiiler hakknda biraz daha fazla daha fazla bilgi toplama ihtiyac duymaktadrlar. D) TAKS/TL/ SATIULAR HAKKINDAK/ TUTUMLAR Katlmclara 19 adet yarg cümlesi yöneltilerek onlarn taksitli satlar hakkndaki tutumlar belirlenmeye çallmtr. Katlmclar taksitli satlar düzenleyen yasalarn yetersiz oldu$unu düünmektedirler. Bu kanaat her e$itim düzeyinde, yöneticilik süreleri ne olursa olsun bütün faaliyet alanlarnda geçerli bir yargdr. Katlmclar, taksitli satlarn bir risk oldu$unu düünmektedirler. Taksitli satlar üretici iletmeler istedi$i için de$il kendi istekleri ile yaptklarn ifade etmektedirler. Taksitli sat yapan iletmeler arasnda Üretici iletmeler istemese de taksitli sat yaparm düüncesi net bir ekilde belirtilmektedir. Katlmclar, taksitli satlarn ciroyu azaltmad$n aksine artrd$n; hatta taksitli satlar olmadan iletme olarak ayakta kalmann zor oldu$unu ifade etmektedirler. Taksitli satlar müterilerle tanmann ve sürekli hale getirmenin bir yolu olarak kullanlabilir. Bu kanaat katlmclarn kuvvetle katldklar bir kanaattir. Bu düünceyi taksit ödemeye gelen müterilerin baka mallar da satnald$ düüncesi desteklemektedir. Ayrca taksit ödemeye gelen müteriler yanlarnda yeni müteriler de getirmekte ve iletmenin müteri portföyünü geniletmektedir. Tablo 4. Taksitli Satlar Hakkndaki Tutumlar Ortalama Standart 66 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C..V, S.2, 2003)

11 Sapma Taksitli satlar düzenleyen yasalar yeterlidir. 3,4096 1,00124 Taksitli satlar üretici iletme istedi$i için yapyoruz. 3,367 1,32374 Taksitli satlar ciromuzun azalmasna neden oluyor. 3,2872 1,22472 Sektörümüzde taksitli sat yapmadan ayakta kalmak mümkün de$ildir. 2,8351 1,35609 Taksitli satlar düzenleyen yasalar hakknda bilgim var. 2,5851 0,92972 Müterilerimiz taksitli satlar bir tasarruf ekli olarak düünüyorlar. 2,383 1,05573 Sektörümüzde taksitli satlar iletmeleri ayakta tutmaktadr. 2,3564 1,15421 Üretici iletme istemese de taksitli sat yaparz 2,2553 1,22746 Taksitle sat yapmak, alaca$ riske atmak demektir. 2,1915 1,10203 Taksitli satlarmz olmasa satlarmz azalr. 2,0798 1,13713 Borcunu ödemekten bilerek kaçnan müterilerimiz oluyor. 2,0638 1,027 Müteri memnuniyeti ile kar hedefleri çatt$nda bir süre kâr hedeflerinden vazgeçilebilir. 2,0479 0,89134 Taksit ödemeye gelen müterimiz baka ürünler de alyor. 1,9362 0,87519 Taksitli satlar müterilerimizi satn almaya ikna etmede bize yardmc oluyor. 1,9309 0,8341 Taksit ödemeye gelen müterilerimiz yanlarnda baka müterilerde getiriyorlar. 1,8564 0,81142 Taksitli satlarn ekonomiye canllk kazandrd$na inanyorum. 1,8564 0,79141 Taksitle mal alan müterilerimiz daha sonra sürekli müterimiz oluyor. 1,7553 0,73399 Taksitle sat demek risk almak demektir. 1,7553 0,74842 Taksitli satlar, müterinin memnuniyetini arttryor. 1,6489 0, Tamamen katlyorum, 2. Katlyorum, 3. Fikrim yok, 4. Katlmyorum, 5. Kesinlikle katlmyorum Müterilerle yaplan sat konumas srasnda satlarn taksitli olmas, iletmeye müteriyi ikna etme açsndan yardmc olmaktadr. Ayrca sat sonras de$erlendirmelerde de müteri üzerinde olumlu etki yaparak memnuniyeti artrmaktadr. Katlmclar oluturan gruplara arasndaki tutum farkllklarn tespit etmek üzere yaplan Scheffe testi (P<0,05) yaplmtr. Bu testlerde ya, iletme büyüklü$ü, katlmcnn firmadaki konumu, e$itim düzeyi gibi gruplar arasnda düünce farkllklarnn olmad$ tespit edilmitir. E) TAKS/TL/ SATIULARIN TEMEL BEL/RLEY/C/LER/ /letmelerin taksitli satlar kaknda tutumlarn ölçmeye yönelik 20 yarg cümlesinin daha belirli faktörler altnda toplanp toplanmad$n test etmek üzere faktör analizi yaplmtr. Faktör analizi ile taksitli satlarn temel belirleyicileri ve taksitli satlar belirlemedeki a$rlklar tespit edilmi olacaktr. KMO testine göre (68,8) veriler faktör analizi yapmak için elverilidir. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C..V, S.2, 2003) 67

12 Faktör analizi sonucunda 7 faktör olumutur ve bu 7 faktör taksitli satlarn %59,4 ünü açklamaktadr. Analiz sonuçlarna göre oluan 7 faktör aa$daki Tablo 5 te görülen bileenlerden olumaktadr. Tablo 5. Faktör Analizi Sonuçlar Faktör yükü Açklama oran Faktör 1 sat*+lar* art*r*c* etkisi 11,6 Taksitli satlarmz olmasa satlarmz azalr.,774 Sektörümüzde taksitli satlar iletmeleri ayakta tutmaktadr.,752 Sektörümüzde taksitli sat yapmadan ayakta kalmak mümkün de$ildir.,668 Faktör 2 mü+teri süreklili3i geli+tirme 9,3 Taksit ödemeye gelen müterimiz baka ürünler de alyor.,789 Taksitle mal alan müterilerimiz daha sonra sürekli müterimiz oluyor.,676 Taksitli satlar, müterinin memnuniyetini arttryor.,524 Faktör 3 risk 9,2 Taksitle sat yapmak, alaca$ riske atmak demektir.,723 Borcunu ödemekten bilerek kaçnan müterilerimiz oluyor.,707 Taksitle sat demek risk almak demektir.,697 Faktör 4 Di3er fonksiyonlar* destekleme etkisi 8,2 Daha önce taksitli mal satt$mz bir müteriye güveniriz. -,703 Taksit ödemeye gelen müterilerimiz yanlarnda baka müterilerde getiriyorlar.,621 Taksitli satlarn ekonomiye canllk kazandrd$na inanyorum.,536 Taksitli satlar müterilerimizi satn almaya ikna etmede bize yardmc oluyor.,509 Faktör 5 Taksitli sat*+ bilgisi 7,5 Üretici iletme istemese de taksitli sat yaparz,793 Taksitli satlar düzenleyen yasalar hakknda bilgim var.,575 Faktör 6 D*+sal etkiler 7,1 Müterilerimiz taksitli satlar bir tasarruf ekli olarak düünüyorlar.,681 Taksitli satlar üretici iletme istedi$i için yapyoruz.,648 Faktör 7 di3er etkiler 6,5 Taksitli satlar ciromuzun azalmasna neden oluyor.,793 Taksitli satlar düzenleyen yasalar yeterlidir., tutum sorusu ile elde edilen ve taksitli sat yapmaya neden olan faktörler u ekilde ortaya çkmtr: /letme sahiplerini taksitli sat yapmaya iten ilk ve en önemli neden taksitlerin satlar artrc etkisi olarak tespit edilmitir. Sektörde yaanan rekabet, satlarn azalmamasn isteme gibi istekler nedeniyle iletmeler taksitli satlara bavurmaktadrlar. Taksitli satlarn müteri ile bir tanma vastas olarak düünülmektedir. Ma$azaya gelen müterinin sürekli hale 68 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C..V, S.2, 2003)

13 gelmesine neden olaca$ beklentisi taksitli satlarn yaplmasnn ikinci önemli nedenidir. Taksitli satlardan do$an risk satta taksit uygulamasnn bir baka belirleyicisidir. /letmeler taksitli satlar yoluyla pein alacaklarn vade farkn ekleyerek alacaklarn vadeli hale dönütürmektedir. Böylece iletmenin katlanmas gereken risk büyümektedir. Alglanan risk büyüklü$ü ya da iletme yöneticisinin riski sevmesi ya da kaçnmas taksitli satlar belirlemede bundan sonra gündeme gelecektir. Müteri ile iletme arasnda güven oluturma, müterilerin referans olma etkisi, ekonomiye etkisi, ya da tüketicileri daha kolay ikna etmeye olan yardmc etkisiyle di$er fonksiyonlar destekleme etkisi yapmaktadr. /letme temsilcilerinin taksitli satlarnn nasl yaplaca$n bilmeleri ve bu konuda kendilerini yetkin hissetmeleri taksitli sat yapmalarn belirlemektedir. Müterilerden ya da üretici iletmelerin etkisi de taksitli satlarn dsal belirleyicileri olarak karmza çkmaktadr. Taksitli satlarn ciroyu azaltyor olmas fikrine ve taksitli satlar düzenleyen yasalarn yeterli olmas düüncelerine iletme temsilcileri katlmadklarn belirtmilerdir. Bu iki konuyu ayn faktör çats altnda toplamak zor görünmektedir. Bundan dolay di$er belirleyiciler olarak tanmlanmtr. SONUÇ Taksitli satlar günlük hayatn içinde yer alan bir uygulamadr. Sosyal hayatta ortaya konan davranlarn anlalmas için her uygulamann uygulamadan etkilenen taraflar üzerindeki etkilerini aratrmak faydal olacaktr. Bu aratrmada taksitli satlar incelenmitir. Aratrma sonucunda iletmelerin taksitli satlar hakkndaki tutumlarn belirleyen 7 faktör tespit edilmitir. Bu faktörler önem Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C..V, S.2, 2003) 69

14 srasna göre u ekilde olumutur. Taksitlerin satlar artrc etkisinin olmas, müteriyi sürekli hale getirmesi, taksitli satlardan do$an risk, sat yapmay kolaylatrc etkisi, taksitli sat bilgisi, üretici iletmeler ve müterilerin oluturdu$u dal faktörler, di$er faktörler. Taksitli satlarn belirleyicisi olarak di$er faktörler içinde ölçülen yasal düzenlemelerin yetersiz oldu$u belirtilmitir. Yasal düzenlemeler konusunun taksitli satlarn belirleyicisi olarak faktörler arasnda önem sras açsndan sonuncu srada yer alm olmas dikkat çekicidir. /letme sahipleri bu düzenlemelerin yetersiz oldu$unu düünmelerine ra$men bundan çok etkilenmemektedirler. Mobilya, beyaz eya ve giyim alannda faaliyet gösteren iletmeler, satlarnn ço$unu taksitli olarak yapmaktadrlar. /letmeler büyük ço$unlu$u (% 81,9) yaplan taksitli satlardan kaynaklanan tahsilat için iletmede ayr birim oluturmamlardr. Taksitli sat yapma ile kredi kart ile sat yapma arasnda bir iliki bulunamamtr. Ancak son zamanlarda taksitli satnalma yapabilen kredi kart uygulamas yaygnlat$ndan bu konu üzerinde yarca durulmaldr. /letmeler taksitli satlarda en çok her mal için bir senet düzenleme yoluna gitmektedir. Her taksit için bir senet düzenleme uygulamas ikinci srada yer alrken; üçüncü srada taksitli satlar için senet düzenlememe uygulamas yer almaktadr. Bu yöntem satcy daha çok koruyan veya müterinin iletmeye daha çok güvenmesi anlamna gelmektedir. Bununla birlikte örneklemde yer alan iletmelerin %77,7 si müterilerinin senetlerini ciro etmediklerini ifade etmilerdir. Burada çkartlacak sonuç, iletmeler senetleri finansal araç olarak de$il bir ödeme teminat olarak görmektedirler. Toplam içinde sadece % 8,5 lik bir iletmenin müterilerinin ödemelerini aksatmad$n ifade etmitir. Bir önceki maddeyle beraber düünüldü$ünde ödemelerin bu kadar büyük bir oranda aksatlmasna ra$men senetlerin devredilmemesi iletmelerin senetleri sadece bir teminat olarak gördüklerinin bir baka göstergesidir. Bu konuda iletmeler, taksitlerini ödemeyen müterileri bu konuda uyararak (%63,2) geciken ödemelere çözüm bulmaya çalmaktadrlar. 70 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C..V, S.2, 2003)

15 Taksit miktar ve taksit saysn bilgisayar ve beyaz eya ürünlerinde üretici firmalar tarafndan yaplan kampanyalarla belirlendi$i anlalmaktadr. Müterilerin taksit saysn belirlemede etkili oldu$u ürünler ise gda ürünleridir. Taksitli satlarda tüketicilerin tutumlar ölçülerek tüketicileri etkileyen faktörler de ortaya çkartlabilir. Bu durumda taksitli satlarn gerçeklemesinde belirleyici olan iki tarafn da görüleri açkl$a kavuturulmu olacaktr. Ancak bu baka bir çalmann konusudur. Bundan sonra bu konuda yaplacak çalmalarda, üretici iletmelerin ve müterilerin taksitli satlardaki rolü, iletmelerin taksitli sat oluturmada üretici iletmelerden ba$msz davranma e$ilimi ile taksitli satlar arasndaki iliki üzerinde durulmas önerilebilir. KAYNAKÇA CALDER, Lendol., Financing the American Dream: A Cultural History of Consumer Credit. Princeton, N.J.: Princeton University, 1999, s.201. GALLO, Jon J., Maybe It Works, Maybe It Doesn't: Installment Sales to Grantor Trusts, Journal of Financial Planning; Apr2003, Cilt 16 Say: 4, 2003, s GÜRDAL, Ruhi, Kredili (Taksitli) Satlar ve Faiz Peinat Dengesine Analitik Bir Yaklam, Pazarlama Dünyas-, Yl 2, Say:8, 1988, s KIRBY, Raymond ve Oral Jr. CAPPS, Impact of Consumer Installment Debton Food Expenditures The Journal Of Consumer Affairs, Cilt 28, Say 1, 1994, s M/MTAD, M. Zeki. Taksitle Sata /likin Gözlemler ve Tartmalar, Pazarlama Dünyas, Yl 1, Say 4, 1987, s NUNUALLY, Bennie H. Jr. ve D. Anthony PLATH, Leasing Versus Borrowing: Evaluating Alternative Forms of Consumer Credit. The Journal Of Consumer Affairs, Cilt. 23, Say2, 1989, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C..V, S.2, 2003) 71

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER?

KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? Doç.Dr.smail Bakan Ör.Gör.Tuba Büyükbee * ÖZET letmelerde yönetsel faaliyetlerin en önemlilerinden biri karar vermedir. Karar vermede

Detaylı

GSM SEKTÖRÜNDE MÜTER BALILII (Pamukkale Üniversitesi Ö"rencilerinin GSM Operatörlerine Ba"l'l'klar' ve Ba"l'l'klar'n' Etkileyen Faktörler)

GSM SEKTÖRÜNDE MÜTER BALILII (Pamukkale Üniversitesi Örencilerinin GSM Operatörlerine Bal'l'klar' ve Bal'l'klar'n' Etkileyen Faktörler) GSM SEKTÖRÜNDE MÜTER BALILII (Pamukkale Üniversitesi Ö"rencilerinin GSM Operatörlerine Ba"l'l'klar' ve Ba"l'l'klar'n' Etkileyen Faktörler) Yrd. Doç. Dr. Süleyman BARUTÇU * ÖZET Bu çal)*mada, mü*teri ba/l)l)/)n)n

Detaylı

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA Yrd. Doç. Dr. Said KINGIR * Ar. Grv. Erkan TAKIRAN * ÖZET Performans deerlendirme, astlar üzerinde etkili yönetim

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES ÖZET TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. K.evket Sayn 1 Küreselleme ile birlikte balayan uluslar aras para hareketler, ülkemizdeki bankaclk sektörünü

Detaylı

YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR

YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR YOLSUZLUK VE DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR Doç. Dr. smail AYDOU * Doç. Dr. Erol KUTLU ** Ar. Grv. Selim YILDIRIM *** ÖZET Bu çalmann amac yolsuzluun dorudan yabanc yatrm üzerine etkisini incelemektir. Birinci

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.smet TTZ * Yrd.Doç.Dr.Yusuf DEMR ** Osman Kürat ONAT *** ÖZET Bu çalmada, Türkiye de faaliyet gösteren ve

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON

FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON TÜİK FİYAT ENDEKSLERİ VE ENFLASYON Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 3 ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU !"!# 3129 ISBN 978-975-19-4218-0-50 AdetǨ-ΰ ˇðŞŞŞˇ3ìúł Önsöz!! "#$"%!!! "#$%&'(! )*+,+&*+&%!

Detaylı

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010)

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) EYLÜL 2012 BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) Dr. fiehnaz Bak r Yi itbafl BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS

Detaylı

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti)

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti) ekil. Bamsz bölümlerin 3B temsili amacyla oluturulan ara yüz (Stoter ve Oosterom, 006) 3.. Avustralya (Queensland Eyaleti) Avustralya nn Queensland eyaletindeki kadastral yap B yüzey parselinden bamsz

Detaylı

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE

KAYIT DI I ST HDAM VE NEDEN OLDU U MAL KAYIPLARIN BÜTÇE ÜZER NDEK ETK LER : TÜRK YE ÖRNE MaliHizmetlerDernei YaynNo:7 KAYITDIISTHDAMVENEDENOLDUUMAL KAYIPLARINBÜTÇEÜZERNDEKETKLER:TÜRKYE ÖRNE ErkanKARAARSLAN MaliyeBakanlMuhasebatBakontrolörüve SGKPrimsizÖdemelerGenelMüdürlüü KurumsalGeliimveOrtakVeriTabanDaireBakan

Detaylı

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN

YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLA MAZLIKLARIN Yönetici ve Astlar Arasndaki Anlamazlklarn Çözümüne Yönelik Bir Ararma HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (21-38) YÖNET VE ASTLAR ARASINDAK ANLAMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELK BR ARATIRMA

Detaylı

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN *

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ÖZET Eitim sisteminde baar en önemli hedeflerden birisidir. Sistemin baars iç ve d faktörler

Detaylı

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME İbrahim Çütcü 1 ÖZET Çalmamzda, hzla küreselleerek küçülen dünyada,bata ülkemizde ve dünyada uygulanan özelletirme politikalar ayrntl bir ekilde incelenmitir.

Detaylı

Türkiye de Ya l Bak c s Moldavyal Kad nlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri. Dr. smail Tufan

Türkiye de Ya l Bak c s Moldavyal Kad nlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri. Dr. smail Tufan Türkiye de Yal Bakcs Moldavyal Kadnlar Sebepleri Hedefleri Geri Dönü stekleri Dr. smail Tufan çerik ÇERK... 2 ABSTRACT... 3 GR... 4 1. ARATIRMALARDA GÜNCEL DURUM VE TEOR... 4 1.1 KONUYLA LKL TEORK VE AMPRK

Detaylı

E-DEVLET H ZMETLER NDEN YARARLANMA DERECES VE ALGILANAN H ZMET KAL TES : AMPR K B R ÇALIMA

E-DEVLET H ZMETLER NDEN YARARLANMA DERECES VE ALGILANAN H ZMET KAL TES : AMPR K B R ÇALIMA E-DEVLET H ZMETLER NDEN YARARLANMA DERECES VE ALGILANAN H ZMET KAL TES : AMPR K B R ÇALIMA Yrd. Doç. Dr. Naci Tolga SARUÇ * ÖZET E-devlet hizmetlerin vatandalar tarafndan nasl alglandn, hangi hizmetlerin

Detaylı

TEMMUZ 2007 SEÇ MLER

TEMMUZ 2007 SEÇ MLER YASAL LETM YÖNTEMLERN SEÇMEN DAVRANIINA ETK VE 22 TEMMUZ 2007 SEÇMLER Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi T Bölümü Bakan Siyaset sklkla satranç metaforuna dayanlarak tanmlanan

Detaylı

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER Prof.Dr.Ahmet Erdinç TUTAR Yard.Doç.Dr.Hüsamettin NAÇ Dr.Ümit GÜNER*** ÖZET Outsourcing kavram, literatüre ilk defa ngiltere de, 20. yüzyln ikinci

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

MAKROEKONOM K DE KENLER VE DÖV Z KURU L K S : YAPAY S N R A I VE VAR YAKLA IMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES

MAKROEKONOM K DE KENLER VE DÖV Z KURU L K S : YAPAY S N R A I VE VAR YAKLA IMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES T.C. SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI MAKROEKONOMK DEKENLER VE DÖVZ KURU LKS: YAPAY SNR AI VE VAR YAKLAIMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES DOKTORA TEZ YEM HELHEL Tez Danman: Doç.

Detaylı

PAZARLAMA BLG SSTEM VE BR KAMU KURULUU ÖRNE

PAZARLAMA BLG SSTEM VE BR KAMU KURULUU ÖRNE PAZARLAMA BLG SSTEM VE BR KAMU KURULUU ÖRNE Ör.Gör.Kemal KARAYORMUK * Mehmet Ali KÖSEOLU ** ÖZET Bu çalmada, pazarlama yöneticilerinin kararlarna yön veren pazarlama bilgi sistemi ele alnmtr. Bilgi, iletmeler

Detaylı

KÖK HÜCRE TEKNOLOJS. Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU

KÖK HÜCRE TEKNOLOJS. Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU KÖK HÜCRE TEKNOLOJS Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E'itim Fakültesi, Fen Bilgisi Ö'retmenli'i alevdastan2007@hotmail.com, gurkangnl@hotmail.com, lamiaildo'an@hotmail.com,

Detaylı

Hisse senedi piyasas çalkantlar için erken uyar sistemi: Türkiye örnei

Hisse senedi piyasas çalkantlar için erken uyar sistemi: Türkiye örnei www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 2 (2009) 37-47 statistikçiler Dergisi Hisse senedi piyasas çalkantlar için erken uyar sistemi: Türkiye örnei Ayhan Topcu Sermaye Piyasas Kurulu Eskiehir Yolu

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM Faaliyet Raporu 2012 çindekiler 1 EKERYATIRIMMENKULDEERLERA.. 2012YILINAAT28MART2013TARHLOLAANGENELKURUL TOPLANTIGÜNDEM 1 AçlveYoklama 2 BakanlkDivanSeçimi 3 Bakanlk Divanna Genel Kurul Toplant tutanan

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı