TAKSTL SATI UYGULAMALARI VE BELRLEYCLER AFYON L ÖRNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAKSTL SATI UYGULAMALARI VE BELRLEYCLER AFYON L ÖRNE"

Transkript

1 TAKSTL SATI UYGULAMALARI VE BELRLEYCLER AFYON L ÖRNE Yrd.Doç.Dr.uayip ÖZDEMR * Ör.Grv.Türker GÖKSEL ** ÖZET Bu çalmada taksitli sat uygulamalar hakknda genel tespitler yaplmtr. Daha sonra iletmelerin taksitli satlar hakkndaki tutumlar ölçülmütür. 188 Afyonlu iletmeye ait bilgilerde, iletmelerin taksitli satlar hakkndaki tutumlarn belirleyen 7 faktör tespit edilmitir. Bu faktörler önem srasna göre öyle sralanmaktadr: Satlar artrma etkisi, müteri süreklili$ini gelitirme etkisi, risk, di$er iletme fonksiyonlarn destekleyici etkisi, taksitli satlar konusunda bilgi, dsal etkiler (üretici iletmeler ve müteriler), di$er etkiler (yasal düzenlemeler vb). ABSTRACT This study investigates the installment sales of 118 firms in Afyon. Business managers attitudes are measured against the installment sales. It is found that seven factors have impacts on installment sales that relation to 118 firms. These factors can be ranked according to their impact as follow: The increasing effect on sales, the increasing effect on customer loyalty, the supporting effects on other business functions, the risk, the knowledge of installment sales, the external effects (manufacturers and customers) and other effects (legal regulations etc.). GR Taksitli alveriler, tüketiciler için günlük hayatn içinde skça kullanlan bir satn alma yöntemidir. Tüketiciler, ço$u zaman bir defada ödendi$i taktirde aile bütçesini skntya sokacak ürünleri biraz fiyat fark ve daha uzun sürede ödemeyi tercih etmektedir. /letmeler de tüketicilerin bir defada ödeyemedikleri ürünlerde taksitli sat yolunu tercih etmektedirler. Taksitli sat kampanyalar ve pein fiyatna taksitli satlar, iletmelerin satlarn artrma düüncesi ile yaygn olarak uygulanmaktadr. * Afyon Kocatepe Üniversitesi, /./.B.F., /letme Bölümü Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C..V, S.2, 2003) 57

2 /ngilizce literatürde taksitli satlarla ilgili makalelerin büyük ço$unlu$u taksitli satlar vergilendirme açsndan ele almaktadr. Bir sat yöntemi olarak tüketiciler üzerindeki etkisi ve sat artrma çabas olarak taksitli satlarn yer ald$ makalelerin says çok azdr. I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE Tüketiciler satn aldklar mal ve hizmetlerin bedellerini bir defada ödemeleri durumunda pein al veri yapm olmaktadrlar. Ancak tüm tüketicilerin pein alveri gücüne sahip olmadklar da bilinen bir gerçektir. /letmeler, tüketicilerin bir defada satn almaya güçlerinin yetmedi$i ürünleri satn almalarn kolaylatrmak üzere ürünün fiyatn ülkede cari olan kredi faizlerini esas alan vade farkn da ekleyerek tüketicilerin daha uzun zamanda ancak daha küçük ödemelerle ürünleri satn almasn sa$lamaktadrlar. Ksaca taksitli sat belirli bir vadede esas fiyatn bölünerek periyodik ödemelere dönütürülmü haline taksitli sat diyoruz. Tüketicilerin ödemeyi bir defada ama belirli bir müddet sonra yapmas durumunda ise kredili sat meydana gelmektedir. Kredili satlar iletmenin do$rudan tüketiciye tand$ bir kolaylk olabilece$i gibi kredi kartlar aracl$yla da olabilmektedir. Günümüzde kredi kartlarnn da taksit ödeme arac olarak kullanlmas gittikçe yaygnlaan bir uygulamadr. Böylece tüketiciler satc iletmeye bir defa giderken taksitli alveri imkanna kavumaktadrlar. Bu durumda kredi kart ile taksitli satn alma gerçeklemektedir. Bu çalmada amaç taksitli sat olgusunu iletme temsilcilerinin perspektifiyle de$erlendirmektir. Tüketicilerin tutum ve davranlarn ölçmeye giriilmeyecektir. Geçmite hem iletme perspektifiyle hem de tüketici perspektifiyle taksitli satlarn de$iik boyutlarna ilikin aratrmalar yaplmtr. Örne$in Kirby ve Capps n çalmasna göre tüketicilerin gda ürünlerini taksitli satn almaya iten nedenler iki grupta toplanmtr. Birinci grupta tüketiclerin do$rada sözkonusu ürünlerle ilgili satnalma kararn dolayl olarak etkileren faktörler yer almaktadr. Bu de$ikenler; harcanabilir gelirin büyüklü$ü, alkanlklar, beklenen gelir, faiz oranlar, isizlik oranlar ve tüketicilerin ya olarak sralanmtr. /kinci grupta ürünün gerçek fiyat, gda için harcanabilir 58 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C..V, S.2, 2003)

3 gelirin büyüklü$ü, taksitlendirmede kullanlan aylk faiz oran gibi ürünle do$rudan ilikili de$ikenler yer almaktadr. 1 Taksitli satnalma tüketiciler için alternatif finansal araç ortaya çkarmaktadr. Nunnally ve Plath, otomobil satn alan tüketicileri esas alarak yaptklar çalmada tüketicilerin taksitle al veri yapmann oto kiralama veya borç para alma gibi finans yöntemlerinden birisi oldu$unu ifade etmilerdir. 2 Taksitli satn almay bir finans yöntemi olarak düünen baka bir çalmada Watkins; alglanan firma gücü ile kredili satlar arsndaki ilikiyi incelemitir. Watkins çalmasnda ayrca; taksitli satlar borçlanmada ve borç ödemede Protestan etik, dayankl tüketim mallar satnalmada tüketicilerin gösterdi$i taksitli satnalma davranlarnda meydana gelen de$iimler ve para teorisi açsndan de$erlendirmitir. 3 Gallo, taksitli sat sisteminin satcnn güven duygusundan kaynakland$n ifade etmektedir. Buna göre müteriler, satclarn taksitleri belirlemede kulland$ faiz oranlarn belirlemede maddi bir güven, ilikiyi sonuna kadar götürme konusunda gelece$e dair bir güven duymaktadrlar. Ayn zamanda ürünü satn alrken ürün yannda sa$lanacak di$er faydalarn taksitlendirme nedeniyle azald$n düünmektedirler. 4 Yi-Wen ve Chien, müterinin demografik ve ekonomik özellikleri, kredi kullanma ve kredi kullanmaya kar müterinin tutumlarnn kredi kart kullanmada ve taksitli satlarda etkili oldu$unu tespit etmilerdir. 5 1 Raymond KIRBY ve Oral Jr. CAPPS,. Impact of Consumer Installment Debton Food Expenditures The Journal Of Consumer Affairs, Cilt 28, Say 1, 1994, s Bennie H. Jr. NUNUALLY ve D. Anthony PLATH, Leasing Versus Borrowing: Evaluating Alternative Forms of Consumer Credit. The Journal Of Consumer Affairs, Cilt. 23, Say2, 1989, s John P WATKINS, Corporate Power and the Evolution of Consumer Credit Journal of Economic Issues; Dec2000, Vol. 34 Issue 4, 2000, s Jon J. GALLO, Maybe It Works, Maybe It Doesn't: Installment Sales to Grantor Trusts, Journal of Financial Planning; Apr2003, Cilt 16 Say: 4, 2003, s Chien YI-WEN ve Sharon A DEVANEY, The Effects of Credit Attitude and Socioeconomic Factors on Credit Card and Installment Debt, Journal of Consumer Affairs; Summer2001, Cilt 35 Say:1, 2001, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C..V, S.2, 2003) 59

4 Taksitli satlar toplumsal ve genel ekonomik durumlarla da ilgilendirilmektedir. Örne$in Türkiye de Solako$lu nun 1987 ylndaki çalmas bu konuda Türkiye deki ilk makalelerdendir. Bu makalede genel olarak taksitli satlar düzenleyen yasalarn eksikli$inden bahsetmektedir. 6 Mimtad, taksitli satlarn tüketicilere sa$lad$ gelir artrc ve tasarrufu artrc faydalarn saymaktadr. Ayn çalmada vade farkndan dolay tüketicilerin yüksek fiyat ödemeleri, talebi; dolaysyla enflasyonu artrmas gibi ekonomik açdan olumsuz bir yönünden bahsetmektedir. 7 Taksitli satlarn ekonomi üzerindeki etkisine de$inen bir baka çalma ise Schmitt tarafndan yaplmtr. Bu çalmada ekonomik göstergelerle taksitli satlar arasndaki ilikiyi incelemitir. Buna göre gelecekte ekonomik büyümenin yavalayaca$n veya kötüye gidece$ini gösteren göstergelerin olmas durumunda taksitli satlarn artmas yönündeki hipotezi reddedilmitir. Taksitlerin harcanabilir gelire oran ile taksitler arasnda yüksek iliki bulunmutur. 8 Taksitli satlarn hakknda yaplm u tespitler taksitli satlarn ekonomik yap üzerindeki etkisini açk bir ekilde göstermektedir. Amerikan halknn ilk taksitle satla tanmas 1921 ylnda gerçeklemi 1930 ylna gelindi$inde otomobil satlarnn % 60, mobilya satlarnn yaklak % 80 i taksitle gerçekletirir olmutur. Finansal kredi sa$layan firmalarn saysndaki art bu büyümenin temel nedeni olarak gösterilmektedir. 9 Gürdal, taksitli satlarn hem tüketici yönünden hem de firma yönünden ele almaktadr. Firma yönünden pazarlama amaçlarn gerçekletirmedeki katks ve di$eri de di$er ortak amaçlarn kredi yardmyla gerçekletirilmesi olmak üzere iki fayda saymaktadr. Bunun yannda satc iletmelerin taksitli satn, sermayenin 6 Cengiz SOLAKORLU, Taksitli Satlarda Bugünkü Düzen Ve Uygulamada Taksitli Satlar, Pazarlama Dünyas- Yl 1, Say , s M. Zeki M/MTAD. Taksitle Sata /likin Gözlemler ve Tartmalar, Pazarlama Dünyas, Yl 1, Say 4, 1987, s Elizabeth Dunne SCHMITT, Does Rising Consumer Debt Signal Future Recessions?: Testing the Causal Relationship Between Consumer Debt and the Economy. Atlantic Economic Journal; Sep2000, Cilt 28,Say:3, 2000, s Lendol. CALDER, Financing the American Dream: A Cultural History of Consumer Credit. Princeton, N.J.: Princeton University, 1999, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C..V, S.2, 2003)

5 alacaklara dönütürülmesi, kredi riskinin artmas ve geri dönü ilemlerinin artmas gibi olumsuzluklarndan bahsetmektedir. 10 II. ARATIRMA YÖNTEM A) ARAUTIRMANIN AMACI Bu çalma günümüz Türkiye sindeki taksitli sat uygulamalarnn ileyiini ve iletme yöneticilerinin tespit etmeye yönelmitir. Çalma iletme yöneticileri ve çalanlarnn perspektifini yanstmaktadr. Bu özelli$i ile keifsel bir aratrma niteli$i tamaktadr. Bu yönüyle bu konuda aratrma yapmak isteyenler için bir temel olmas bakmndan önem tamaktadr. /letme yöneticilerinin taksitli satlara bakn ve sistematik olarak ele almak, onlarn beklentilerini ve uygulamalarn bilmek tüketicilerin haklarn kullanmalarna ve haksz uygulamalardan korunmalarna yardmc olabilecektir. B) ÖRNEKLEME VER/ TOPLAMA ANAL/Z YÖNTEMLER/ Aratrma 2002 ylnda Afyon ehir merkezinde gerçekletirilmitir. Afyon ticaret ve sanayi odasna kaytl 2379 iletme bulunmaktadr. Bu iletmelerden 767 sini eczaneler, ayakkab, bilgisayar, dayankl tüketim eyalar, inaat malzemeleri, oto yedek parçalar satclar ve konfeksiyonlar oluturmaktadr. Bu ana kütle içinden Afyon ehir merkezinde yer alan 250 iletme örneklem olarak ele alnmtr. Listelerden kümelere göre örnekleme yöntemiyle seçilen 250 iletmeden 37 si ehir merkezinde de$il ilçelerde oldu$undan bu iletmelere gidilmemitir. Listede yer almasna ra$men adreslerinde bulunamayan 19 iletme ve anket formunda önemli eksiklikler bulunan 8 iletme de analiz d tutularak 188 iletmeye ait bilgiler analiz edilmitir. Örneklemde yer alan iletmelere ve aratrma srasnda veri toplamak amacyla oluturulmu anket formlarn dolduran katlmclara ait bilgiler Tablo 1 de görülmektedir. Tablo 1 Aratrmann Örneklemi Hakknda Genel Bilgiler Sklk % Sklk % Faaliyet alan$ Personel say$s$ Bilgisayar ,1 10 Ruhi GÜRDAL,. Kredili (Taksitli) Satlar ve Faiz Peinat Dengesine Analitik Bir Yaklam, Pazarlama Dünyas-, Yl 2, Say:8, 1988, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C..V, S.2, 2003) 61

6 Dayankl tüketim mallar ,5 /naat malzemeleri ,8 Oto yedek parça ,6 Eczane ,0 Konfeksiyon Çal$(an personel say$s$ Sahibi , ,1 Yönetici 40 21, ,4 Çalan 20 10, ,1 Kat$l$mc$n$n Eitim Düzeyi ,5 /lkö$retim 44 23, ,6 Lise 94 50, ,0 Üniversite 50 26, ,3 Cinsiyeti Erkek ,8 Kadn 21 11,2 Katlmclarn demografik bilgilerinin yan sra taksitli satlar hakkndaki tutumlarn ölçmek üzere 5 li Likert ölçe$inde tutum sorular oluturularak katlmclara yöneltilmitir. Analizde; taksitli sat uygulamalarn ortaya koymak üzere frekans da$lmlarn gösteren tablolar oluturulmutur. Daha sonra taksitli satlara katlmclarn yaklamn ölçmeyi amaçlayan tutum sorularnn aritmetik ortalamalar alnarak ortak kanaatler belirlenmitir. Bundan sonrada tutum sorular faktör analizine tabi tutularak taksitli satlar etkileyen belirleyiciler belirli gruplarda toplanmtr. C) TAKS/TL/ SATIU UYGULAMASINA /L/UK/N BULGULAR Bu aratrma da taksitli sat yapmann do$as ve pazarlama açsndan ne gibi etkiler oluturdu$u tartlacaktr. Örneklemi oluturan iletmelerin % 94,7 si taksitli sat yapmaktadr.taksitli satlarn toplam satlara oran iletmelere göre farkllk göstermektedir. Buna göre Satlarn % 90 dan fazlasn taksitli olarak gerçekletiren iletmelerin toplam içindeki oran sadece % 7,5 tir. Satlarnn ço$unu taksitli olarak yapan iletmeler, mobilya, beyaz eya ve giyim alannda faaliyet gösteren iletmelerdir. /letmeler büyük ço$unlu$u (% 81,9) yaplan taksitli satlardan kaynaklanan tahsilat için iletmede ayr birim oluturmamlardr. Yaplan ki-kare testine göre (P<0,05) taksitlerin tahsilat için ayr birim oluturan iletmelerin da$lmnda herhangi Ya( 62 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C..V, S.2, 2003)

7 bir farkllk yoktur. Yine ki-kare testine göre (P<0,05) faaliyet alan ile taksitlerin tahsilat ekli arasnda bir iliki yoktur. Örneklemdeki iletmelerin %63,3 ü kredi kart ile sat yapmaktadr. Bu bilgi taksitli satlar ile kredi kartl satlarn birbirini etkileyebilece$i varsaymyla toplanmtr. Kredi kartna taksit yapan iletmelere uygulamada rastlanmaktadr. Ancak ki-kare testine göre (P<0,05) taksitli sat yapma ile kredi kart ile sat yapma arasnda bir iliki bulunamamtr. Baka bir deyile iletmeler kredi kartyla sat yapsalar da yapmasalar da taksitli sat yapmaktadrlar. Taksitli satlarda iletme sahiplerinin önemli bir oran (% 41,6) her mal için sadece bir senet düzenleme yoluna gitmektedir. Her taksit için bir senet düzenleme uygulamas ise bu uygulamadan sonra en yaygn olarak kullanlan ikinci yöntemdir. Üçüncü yöntem ise taksitli satlar için senet düzenlememe uygulamas yer almaktadr. Be iletmeden birisi taksitli satlarda bir senet düzenleme ihtiyac hissetmemektedir. Senet düzenleme ihtiyac duymayan iletmelerin % 73,7 sini giyim, gda ve inaat malzemeleri sat yapan iletmeler oluturmaktadr. Gda giyim ve inaat malzemeleri satclar müterileriyle daha yakn tanma ve daha uzun süre i ilikisi kurmalar nedeniyle senet düzenlemeye gerek duymadklar tahmin edilmektedir. Her taksit için ayr senet düzenlemenin en yaygn oldu$u alan ise giyim alannda faaliyet gösteren iletmeler olmakla beraber di$er alanlarda faaliyet gösteren iletmelerle aralarnda önemli derecede bir fark yoktur. Taksitli sat yapan iletmelerin yardan biraz fazlas (%52) müterilerine taksitlerini takip edebilmeleri için bir kart sunmaktadrlar. Yarya yakn ksm (%46,9) böyle bir uygulamalarnn olmad$n ifade etmektedir. Geriye kalan çok küçük bir bölüm ise bazen kart verdiklerini bazen de kart vermediklerini ifade etmektedirler. Tablo 2. Taksitli Satlar Hakknda Genel Bilgiler Sklk % Taksitli Sat Gerçekletiriyor musunuz? Evet ,7 Hayr 10 5,3 Gerçekletirdi$iniz taksitli satlarn Evet 34 18,1 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C..V, S.2, 2003) 63

8 tahsili için iletmeniz bünyesinde ayr bir Hayr ,9 biriminiz var m? Kredi kart ile sat yapyor musunuz? Evet ,3 Hayr 69 36,7 Her taksit için ayr senet 47 25,4 Mal için tek senet 77 41,6 Taksitli satlarnz da uygulamanz nasldr? Senet düzenlemeyiz ,5 Müterinin iste$ine uyarz 14 7,6 Kredi Kart 9 4,9 Evet 94 50,0 Sat srasnda baslm bir taksit takip kartn müterilerinize sunuyor musunuz? Hayr 90 47,9 Bazen 2 1,1 Müterilerin taksitli satlar için ya da belirli bir vadeye kadar olan satlar için iletme sahipleri için verilen senetler iletmeler için bir güvence olma yannda finansal bir kaynak da olabilir. Vadesinden önce ihtiyaç duyulan senetlerin iskonto edilerek satlmas uygulamas Afyondaki iletmelerin % 22,3 ü tarafndan uygulanmaktadr. Örneklemde yer alan iletmelerin %77,7 si bu yola bavurmadklarn ifade etmilerdir. Bu ekilde müterilerinin senetlerini ciro ederek senetleri devreden iletmelerin en çok bilgisayar, beyaz eya ve ilaç firmalar oldu$u tespit edilmitir. Bu tespiti yapmakla beraber bu alandaki iletmelerin bile en fazla 1/3 orannda senetleri devrettiklerini belirtmek yerinde olacaktr. Ayrca bu sektörlerin isimleri anlm olsa bile di$er alanlarda faaliyet gösteren iletmelerin oranlaryla önemli bir farkllk bulunmamaktadr. Baka bir deyile senetleri en çok hangi alanda faaliyet gösteren iletmeler kullanmaktadrlar? sorusunun cevab hemen her alanda yakn oranlarda olmaktadr. Bütün alanlarda iletmeler ödemeleri aksatan müterilerin var oldu$unu belirtmektedirler. Toplam içinde sadece % 8,5 lik bir iletmenin müterilerinin ödemelerini aksatmad$n düünmesi de bunun baka bir göstergesidir. Tablo 3. Taksitli Satlar ve Satc /letmeler Müterilerin senetlerini ihtiyacnz oldu$unda kullanyor musunuz? Müteriler ödemeleri aksatyor mu? Sklk % Evet 33 17,9 Hayr ,7 Bazen 8 4,4 Evet ,6 Hayr 16 8,5 64 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C..V, S.2, 2003)

9 Borcunu ödemekten bilerek kaçnan müterileriniz oluyor mu? Taksitlerini ödemeyen müterilerinize ne gibi bir yaptrm uyguluyorsunuz? Taksitli satlarda mal ald$nz firma ödememe riskini üstleniyor mu? Taksitli satlarnzda taksit says kim tarafndan belirlenmektedir? Bazen 43 22,9 Evet ,9 Hayr 36 19,2 Bazen 39 20,9 Maln iadesi 3 1,6 Yasal ilem 65 35,2 /kaz ,2 Evet 19 10,2 Hayr ,6 Bazen 6 3,2 Müteriler 16 8,6 Müteriler ve biz ,2 Üretici firma 49 26,2 Evet 29 15,5 Hayr ,7 Müterilerinizin taksitleri bitmeden mallar iade etmek istedikleri oluyor mu? Bazen 37 19,8 Sat yapaca$nz müteri hakknda Evet 57 30,6 kendisi dnda bir bilgi kayna$na Hayr 98 52,7 bavurmadan sat yapyor musunuz? Bazen 31 16,7 Borcunu ödemekten bilerek kaçnan müterilerden ikayetin en yo$un oldu$u alan beyaz eya satan iletmelerdir. Bunu mefruat ve teknik hizmet satclar takip etmektedir. Taksitli borçlar oldu$u halde ödemekten kaçnan müterilerden yaknan iletmelerin toplama oran % 80,8 dir. Taksitlerini ödemekten kaçnan müterilere ne gibi bir yaptrm uyguland$ sorusuna iletmelerin ço$u (%63,2)müteriyi bu konuda uyararak çözüm bulmaya çaltklarn ifade etmektedirler. Mobilya ve bilgisayar satclar tedarikçilerinin riskin bir ksmn üstlendiklerini söylemektedirler. Ancak yine de tüm iletmeler genel olarak riski üstlenmenin kendilerine dütü$ünü ifade etmektedirler. Taksitle sat yapan iletme yöneticileri satn alan kii hakknda bilgi sahibi olmak için baka bilgi kaynaklarna bavurma gere$i duymamaktadrlar. Taksit miktar ve taksit saysn bilgisayar ve beyaz eya ürünlerinde üretici firmalar belirlemektedirler. Müterilerin taksit saysn belirlemede etkili oldu$u ürünler ise gda ürünleridir. Taksitli satlar iletmeler için oldu$u gibi müteriler için de belirsizlikler tamaktadr. Üründen istenen faydann sa$lanamamas veya Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C..V, S.2, 2003) 65

10 planland$ gibi ödemelerin yaplmamas durumunda müterilerin zararlarn asgariye indirmek için bavurabilece$i yollardan birisi de satn alnan ürünlerin iadesidir. /letme yöneticilerinin yaklak % 65 i müterilerin iade talebiyle kendilerine gelmediklerini belirtmilerdir. Ancak geri kalan ksm olan % 35 lik oran da önemli bir orandr. En çok iade talebi inaat malzemelerinden gelmektedir. Fakat oran olarak tüm alanlarda yaplan iade taleplerinin toplam içindeki oranlar arasnda belirgin bir fark yoktur. Teknik hizmetler, bilgisayar ve beyaz eya satan iletme sahipleri di$er alanlarda faaliyet gösterenlere taksitli sat yapacaklar kiiler hakknda biraz daha fazla daha fazla bilgi toplama ihtiyac duymaktadrlar. D) TAKS/TL/ SATIULAR HAKKINDAK/ TUTUMLAR Katlmclara 19 adet yarg cümlesi yöneltilerek onlarn taksitli satlar hakkndaki tutumlar belirlenmeye çallmtr. Katlmclar taksitli satlar düzenleyen yasalarn yetersiz oldu$unu düünmektedirler. Bu kanaat her e$itim düzeyinde, yöneticilik süreleri ne olursa olsun bütün faaliyet alanlarnda geçerli bir yargdr. Katlmclar, taksitli satlarn bir risk oldu$unu düünmektedirler. Taksitli satlar üretici iletmeler istedi$i için de$il kendi istekleri ile yaptklarn ifade etmektedirler. Taksitli sat yapan iletmeler arasnda Üretici iletmeler istemese de taksitli sat yaparm düüncesi net bir ekilde belirtilmektedir. Katlmclar, taksitli satlarn ciroyu azaltmad$n aksine artrd$n; hatta taksitli satlar olmadan iletme olarak ayakta kalmann zor oldu$unu ifade etmektedirler. Taksitli satlar müterilerle tanmann ve sürekli hale getirmenin bir yolu olarak kullanlabilir. Bu kanaat katlmclarn kuvvetle katldklar bir kanaattir. Bu düünceyi taksit ödemeye gelen müterilerin baka mallar da satnald$ düüncesi desteklemektedir. Ayrca taksit ödemeye gelen müteriler yanlarnda yeni müteriler de getirmekte ve iletmenin müteri portföyünü geniletmektedir. Tablo 4. Taksitli Satlar Hakkndaki Tutumlar Ortalama Standart 66 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C..V, S.2, 2003)

11 Sapma Taksitli satlar düzenleyen yasalar yeterlidir. 3,4096 1,00124 Taksitli satlar üretici iletme istedi$i için yapyoruz. 3,367 1,32374 Taksitli satlar ciromuzun azalmasna neden oluyor. 3,2872 1,22472 Sektörümüzde taksitli sat yapmadan ayakta kalmak mümkün de$ildir. 2,8351 1,35609 Taksitli satlar düzenleyen yasalar hakknda bilgim var. 2,5851 0,92972 Müterilerimiz taksitli satlar bir tasarruf ekli olarak düünüyorlar. 2,383 1,05573 Sektörümüzde taksitli satlar iletmeleri ayakta tutmaktadr. 2,3564 1,15421 Üretici iletme istemese de taksitli sat yaparz 2,2553 1,22746 Taksitle sat yapmak, alaca$ riske atmak demektir. 2,1915 1,10203 Taksitli satlarmz olmasa satlarmz azalr. 2,0798 1,13713 Borcunu ödemekten bilerek kaçnan müterilerimiz oluyor. 2,0638 1,027 Müteri memnuniyeti ile kar hedefleri çatt$nda bir süre kâr hedeflerinden vazgeçilebilir. 2,0479 0,89134 Taksit ödemeye gelen müterimiz baka ürünler de alyor. 1,9362 0,87519 Taksitli satlar müterilerimizi satn almaya ikna etmede bize yardmc oluyor. 1,9309 0,8341 Taksit ödemeye gelen müterilerimiz yanlarnda baka müterilerde getiriyorlar. 1,8564 0,81142 Taksitli satlarn ekonomiye canllk kazandrd$na inanyorum. 1,8564 0,79141 Taksitle mal alan müterilerimiz daha sonra sürekli müterimiz oluyor. 1,7553 0,73399 Taksitle sat demek risk almak demektir. 1,7553 0,74842 Taksitli satlar, müterinin memnuniyetini arttryor. 1,6489 0, Tamamen katlyorum, 2. Katlyorum, 3. Fikrim yok, 4. Katlmyorum, 5. Kesinlikle katlmyorum Müterilerle yaplan sat konumas srasnda satlarn taksitli olmas, iletmeye müteriyi ikna etme açsndan yardmc olmaktadr. Ayrca sat sonras de$erlendirmelerde de müteri üzerinde olumlu etki yaparak memnuniyeti artrmaktadr. Katlmclar oluturan gruplara arasndaki tutum farkllklarn tespit etmek üzere yaplan Scheffe testi (P<0,05) yaplmtr. Bu testlerde ya, iletme büyüklü$ü, katlmcnn firmadaki konumu, e$itim düzeyi gibi gruplar arasnda düünce farkllklarnn olmad$ tespit edilmitir. E) TAKS/TL/ SATIULARIN TEMEL BEL/RLEY/C/LER/ /letmelerin taksitli satlar kaknda tutumlarn ölçmeye yönelik 20 yarg cümlesinin daha belirli faktörler altnda toplanp toplanmad$n test etmek üzere faktör analizi yaplmtr. Faktör analizi ile taksitli satlarn temel belirleyicileri ve taksitli satlar belirlemedeki a$rlklar tespit edilmi olacaktr. KMO testine göre (68,8) veriler faktör analizi yapmak için elverilidir. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C..V, S.2, 2003) 67

12 Faktör analizi sonucunda 7 faktör olumutur ve bu 7 faktör taksitli satlarn %59,4 ünü açklamaktadr. Analiz sonuçlarna göre oluan 7 faktör aa$daki Tablo 5 te görülen bileenlerden olumaktadr. Tablo 5. Faktör Analizi Sonuçlar Faktör yükü Açklama oran Faktör 1 sat*+lar* art*r*c* etkisi 11,6 Taksitli satlarmz olmasa satlarmz azalr.,774 Sektörümüzde taksitli satlar iletmeleri ayakta tutmaktadr.,752 Sektörümüzde taksitli sat yapmadan ayakta kalmak mümkün de$ildir.,668 Faktör 2 mü+teri süreklili3i geli+tirme 9,3 Taksit ödemeye gelen müterimiz baka ürünler de alyor.,789 Taksitle mal alan müterilerimiz daha sonra sürekli müterimiz oluyor.,676 Taksitli satlar, müterinin memnuniyetini arttryor.,524 Faktör 3 risk 9,2 Taksitle sat yapmak, alaca$ riske atmak demektir.,723 Borcunu ödemekten bilerek kaçnan müterilerimiz oluyor.,707 Taksitle sat demek risk almak demektir.,697 Faktör 4 Di3er fonksiyonlar* destekleme etkisi 8,2 Daha önce taksitli mal satt$mz bir müteriye güveniriz. -,703 Taksit ödemeye gelen müterilerimiz yanlarnda baka müterilerde getiriyorlar.,621 Taksitli satlarn ekonomiye canllk kazandrd$na inanyorum.,536 Taksitli satlar müterilerimizi satn almaya ikna etmede bize yardmc oluyor.,509 Faktör 5 Taksitli sat*+ bilgisi 7,5 Üretici iletme istemese de taksitli sat yaparz,793 Taksitli satlar düzenleyen yasalar hakknda bilgim var.,575 Faktör 6 D*+sal etkiler 7,1 Müterilerimiz taksitli satlar bir tasarruf ekli olarak düünüyorlar.,681 Taksitli satlar üretici iletme istedi$i için yapyoruz.,648 Faktör 7 di3er etkiler 6,5 Taksitli satlar ciromuzun azalmasna neden oluyor.,793 Taksitli satlar düzenleyen yasalar yeterlidir., tutum sorusu ile elde edilen ve taksitli sat yapmaya neden olan faktörler u ekilde ortaya çkmtr: /letme sahiplerini taksitli sat yapmaya iten ilk ve en önemli neden taksitlerin satlar artrc etkisi olarak tespit edilmitir. Sektörde yaanan rekabet, satlarn azalmamasn isteme gibi istekler nedeniyle iletmeler taksitli satlara bavurmaktadrlar. Taksitli satlarn müteri ile bir tanma vastas olarak düünülmektedir. Ma$azaya gelen müterinin sürekli hale 68 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C..V, S.2, 2003)

13 gelmesine neden olaca$ beklentisi taksitli satlarn yaplmasnn ikinci önemli nedenidir. Taksitli satlardan do$an risk satta taksit uygulamasnn bir baka belirleyicisidir. /letmeler taksitli satlar yoluyla pein alacaklarn vade farkn ekleyerek alacaklarn vadeli hale dönütürmektedir. Böylece iletmenin katlanmas gereken risk büyümektedir. Alglanan risk büyüklü$ü ya da iletme yöneticisinin riski sevmesi ya da kaçnmas taksitli satlar belirlemede bundan sonra gündeme gelecektir. Müteri ile iletme arasnda güven oluturma, müterilerin referans olma etkisi, ekonomiye etkisi, ya da tüketicileri daha kolay ikna etmeye olan yardmc etkisiyle di$er fonksiyonlar destekleme etkisi yapmaktadr. /letme temsilcilerinin taksitli satlarnn nasl yaplaca$n bilmeleri ve bu konuda kendilerini yetkin hissetmeleri taksitli sat yapmalarn belirlemektedir. Müterilerden ya da üretici iletmelerin etkisi de taksitli satlarn dsal belirleyicileri olarak karmza çkmaktadr. Taksitli satlarn ciroyu azaltyor olmas fikrine ve taksitli satlar düzenleyen yasalarn yeterli olmas düüncelerine iletme temsilcileri katlmadklarn belirtmilerdir. Bu iki konuyu ayn faktör çats altnda toplamak zor görünmektedir. Bundan dolay di$er belirleyiciler olarak tanmlanmtr. SONUÇ Taksitli satlar günlük hayatn içinde yer alan bir uygulamadr. Sosyal hayatta ortaya konan davranlarn anlalmas için her uygulamann uygulamadan etkilenen taraflar üzerindeki etkilerini aratrmak faydal olacaktr. Bu aratrmada taksitli satlar incelenmitir. Aratrma sonucunda iletmelerin taksitli satlar hakkndaki tutumlarn belirleyen 7 faktör tespit edilmitir. Bu faktörler önem Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C..V, S.2, 2003) 69

14 srasna göre u ekilde olumutur. Taksitlerin satlar artrc etkisinin olmas, müteriyi sürekli hale getirmesi, taksitli satlardan do$an risk, sat yapmay kolaylatrc etkisi, taksitli sat bilgisi, üretici iletmeler ve müterilerin oluturdu$u dal faktörler, di$er faktörler. Taksitli satlarn belirleyicisi olarak di$er faktörler içinde ölçülen yasal düzenlemelerin yetersiz oldu$u belirtilmitir. Yasal düzenlemeler konusunun taksitli satlarn belirleyicisi olarak faktörler arasnda önem sras açsndan sonuncu srada yer alm olmas dikkat çekicidir. /letme sahipleri bu düzenlemelerin yetersiz oldu$unu düünmelerine ra$men bundan çok etkilenmemektedirler. Mobilya, beyaz eya ve giyim alannda faaliyet gösteren iletmeler, satlarnn ço$unu taksitli olarak yapmaktadrlar. /letmeler büyük ço$unlu$u (% 81,9) yaplan taksitli satlardan kaynaklanan tahsilat için iletmede ayr birim oluturmamlardr. Taksitli sat yapma ile kredi kart ile sat yapma arasnda bir iliki bulunamamtr. Ancak son zamanlarda taksitli satnalma yapabilen kredi kart uygulamas yaygnlat$ndan bu konu üzerinde yarca durulmaldr. /letmeler taksitli satlarda en çok her mal için bir senet düzenleme yoluna gitmektedir. Her taksit için bir senet düzenleme uygulamas ikinci srada yer alrken; üçüncü srada taksitli satlar için senet düzenlememe uygulamas yer almaktadr. Bu yöntem satcy daha çok koruyan veya müterinin iletmeye daha çok güvenmesi anlamna gelmektedir. Bununla birlikte örneklemde yer alan iletmelerin %77,7 si müterilerinin senetlerini ciro etmediklerini ifade etmilerdir. Burada çkartlacak sonuç, iletmeler senetleri finansal araç olarak de$il bir ödeme teminat olarak görmektedirler. Toplam içinde sadece % 8,5 lik bir iletmenin müterilerinin ödemelerini aksatmad$n ifade etmitir. Bir önceki maddeyle beraber düünüldü$ünde ödemelerin bu kadar büyük bir oranda aksatlmasna ra$men senetlerin devredilmemesi iletmelerin senetleri sadece bir teminat olarak gördüklerinin bir baka göstergesidir. Bu konuda iletmeler, taksitlerini ödemeyen müterileri bu konuda uyararak (%63,2) geciken ödemelere çözüm bulmaya çalmaktadrlar. 70 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C..V, S.2, 2003)

15 Taksit miktar ve taksit saysn bilgisayar ve beyaz eya ürünlerinde üretici firmalar tarafndan yaplan kampanyalarla belirlendi$i anlalmaktadr. Müterilerin taksit saysn belirlemede etkili oldu$u ürünler ise gda ürünleridir. Taksitli satlarda tüketicilerin tutumlar ölçülerek tüketicileri etkileyen faktörler de ortaya çkartlabilir. Bu durumda taksitli satlarn gerçeklemesinde belirleyici olan iki tarafn da görüleri açkl$a kavuturulmu olacaktr. Ancak bu baka bir çalmann konusudur. Bundan sonra bu konuda yaplacak çalmalarda, üretici iletmelerin ve müterilerin taksitli satlardaki rolü, iletmelerin taksitli sat oluturmada üretici iletmelerden ba$msz davranma e$ilimi ile taksitli satlar arasndaki iliki üzerinde durulmas önerilebilir. KAYNAKÇA CALDER, Lendol., Financing the American Dream: A Cultural History of Consumer Credit. Princeton, N.J.: Princeton University, 1999, s.201. GALLO, Jon J., Maybe It Works, Maybe It Doesn't: Installment Sales to Grantor Trusts, Journal of Financial Planning; Apr2003, Cilt 16 Say: 4, 2003, s GÜRDAL, Ruhi, Kredili (Taksitli) Satlar ve Faiz Peinat Dengesine Analitik Bir Yaklam, Pazarlama Dünyas-, Yl 2, Say:8, 1988, s KIRBY, Raymond ve Oral Jr. CAPPS, Impact of Consumer Installment Debton Food Expenditures The Journal Of Consumer Affairs, Cilt 28, Say 1, 1994, s M/MTAD, M. Zeki. Taksitle Sata /likin Gözlemler ve Tartmalar, Pazarlama Dünyas, Yl 1, Say 4, 1987, s NUNUALLY, Bennie H. Jr. ve D. Anthony PLATH, Leasing Versus Borrowing: Evaluating Alternative Forms of Consumer Credit. The Journal Of Consumer Affairs, Cilt. 23, Say2, 1989, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C..V, S.2, 2003) 71

16 SCHMITT, Elizabeth Dunne, Does Rising Consumer Debt Signal Future Recessions?: Testing the Causal Relationship Between Consumer Debt and the Economy. Atlantic Economic Journal; Sep2000, Cilt 28,Say:3, 2000, s SOLAKORLU, Cengiz, Taksitli Satlarda Bugünkü Düzen Ve Uygulamada Taksitli Satlar, Pazarlama Dünyas- Yl 1, Say s WATKINS, John P, Corporate Power and the Evolution of Consumer Credit Journal of Economic Issues; Dec2000, Vol. 34 Issue 4, 2000, s YI-WEN, Chien ve Sharon A DEVANEY, The Effects of Credit Attitude and Socioeconomic Factors on Credit Card and Installment Debt, Journal of Consumer Affairs; Summer2001, Cilt 35 Say:1, 2001, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C..V, S.2, 2003)

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi 1. Etkinliğe hangi kurumu temsilen katıldınız? Sivil toplum kuruluşu 75,0% 9 Bireysel 8,3% 1 Şirket 16,7% 2 Üniversite 0,0% 0 Sosyal Girişim 0,0%

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

E-DEVLET H ZMETLER NDEN YARARLANMA DERECES VE ALGILANAN H ZMET KAL TES : AMPR K B R ÇALIMA

E-DEVLET H ZMETLER NDEN YARARLANMA DERECES VE ALGILANAN H ZMET KAL TES : AMPR K B R ÇALIMA E-DEVLET H ZMETLER NDEN YARARLANMA DERECES VE ALGILANAN H ZMET KAL TES : AMPR K B R ÇALIMA Yrd. Doç. Dr. Naci Tolga SARUÇ * ÖZET E-devlet hizmetlerin vatandalar tarafndan nasl alglandn, hangi hizmetlerin

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr?

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr? SORU 31: 3 / 4 Bir ekonomide kii ba üretim fonksiyonu y = 2k biçiminde verilmektedir. Nüfus art hz %2, teknik ilerleme hz %2 ve amortisman oran %6 iken tasarruf oran da %30 ise bu ekonomideki kii ba sermaye

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 Doç.Dr.sa SABA Adem BAOLU ÖZET Çalmada ilköretim çandaki örencilerin vergiyi nasl algladklar ve vergiyi alglamalar üzerinde etkili

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir?

Sigortac tazminatn ödedii sigortal maln sahibi olur. Sigortacnn bu ekilde sahip olduu mallarn satndan elde ettii gelire ne ad verilir? SORU 1: Aadaki sigorta türlerinden hangisi sigorta snflandrmas bakmndan dierlerine göre farkllk arz etmektedir? A) Kasko Sigortas B) Yangn Sigortas C) Nakliyat Sigortas D) Makine Montaj Sigortas E) Trafik

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf Doru-Yanl Sorular: 1. nsan ihtiyaçlarn dorudan ya da dolayl olarak karlama özelliine sahip ve bu amaçla kullanlmaya hazr olan fiziksel varlklara hizmet denir. 2. Tüketicinin ihtiyaçlarn dorudan karlayan

Detaylı

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas.

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. XIV. Ulusal Eitim ilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi 28 30 Eylül 2005 DEN&ZL& Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. Dr. Halil

Detaylı

Eti de TPM ve Kazandrdklar ET RKETLER GRUBU ET RKETLER GRUBU Bisküvi, Kek ve Çikolata alannda 315 çeit ürün 5 ayr üretim tesisi 200.000 ton/yl üretim Toplam 580 milyon USD yllk sat cirosu 190.000 sat noktas

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER *

MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER * Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8, Say: 4, 2006 MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER * Yrd. Doç. Dr. Ayehan ÇAKICI ** ÖZET Kadn giri$imcilerin i$ ya$amnda

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) Bülent ÖZTÜRK Okyay DOAN * Gürcü KOÇ ** Özet Bu çalmada, Gazi Eitim

Detaylı

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA Yrd. Doç. Dr. Said KINGIR * Ar. Grv. Erkan TAKIRAN * ÖZET Performans deerlendirme, astlar üzerinde etkili yönetim

Detaylı

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral'k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil

Detaylı

KURUMSAL TBARIN MÜTER TERCHLER ÜZERNE ETKLER: AFYON DA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALYET GÖSTEREN LETMELER ÜZERNE BR ARATIRMA

KURUMSAL TBARIN MÜTER TERCHLER ÜZERNE ETKLER: AFYON DA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALYET GÖSTEREN LETMELER ÜZERNE BR ARATIRMA KURUMSAL TBARIN MÜTER TERCHLER ÜZERNE ETKLER: AFYON DA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALYET GÖSTEREN LETMELER ÜZERNE BR ARATIRMA Ar.Grv.Nilüfer YÖRÜK KARAKILIÇ ÖZET Bu aratrmay gerçekletirme amacmz, bilinen pazarlama

Detaylı

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR GENEL SALIK SGORTASI UYGULAMASINA LKN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel salk sigortas uygulamasndaki deiiklikler nelerdir? Genel salk sigortasndan yararlanlmasnda temel artlardan

Detaylı

Kenneth C. Laudon - Jane Price Laudon

Kenneth C. Laudon - Jane Price Laudon Kenneth C. Laudon - - - - - - - - - vi Jane Price Laudon - - görevlilerimiz ve xx - - - - - - - - - - xxi xxii - - - - - - - - - - - xxiii - - - - - - - - - - Yönetim Örgüt Teknoloji Enformasyon Sistemi

Detaylı

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI SORU 1: 6 yl vade ile yllk %14 basit faiz oran üzerinden bir borç alnmtr. 3. yldaki faiz oranna e$de%er olan efektif iskonto oran a$a%dakilerden

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

ç Ç Ğ Ç Ğ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç Ğ ç Ğ Ğ ç Ç ç ç ç ç» ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Y DiT P "Frsat Yaratt'' 1_) GENEL ni,ci,nn so5e6 0

Detaylı

PERAKENDECLKTE TÜKETCNN ZAMAN ALGILAMASI VE ZAMAN ALGILAMASININ MÜTER TATMN ÜZERNE ETKS: KAVRAMSAL BR BAKI * Ar. Gör. Müjdat Özmen

PERAKENDECLKTE TÜKETCNN ZAMAN ALGILAMASI VE ZAMAN ALGILAMASININ MÜTER TATMN ÜZERNE ETKS: KAVRAMSAL BR BAKI * Ar. Gör. Müjdat Özmen PERAKENDECLKTE TÜKETCNN ZAMAN ALGILAMASI VE ZAMAN ALGILAMASININ MÜTER TATMN ÜZERNE ETKS: KAVRAMSAL BR BAKI * Ar. Gör. Müjdat Özmen ÖZET Zaman harcadmzda bir daha telafi edemediimiz en önemli kaynamz. Dier

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

Terapötik ileti imin bile enleri;

Terapötik ileti imin bile enleri; HASTA ve HASTA YAKINLARIYLA TERAPÖTK LETM letiim: "Kii ve çevresi arasnda iki yönlü ilikiyi ilgilendiren tüm aamalar" olarak tanmlanabilir. Terapotik letiim: Tedavi edici ya da tedaviye yardm eden, bir

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

360 DERECE GERBLDRM SSTEMNE ELETREL BR BAKI 1 : BR ÖRNEK OLAY

360 DERECE GERBLDRM SSTEMNE ELETREL BR BAKI 1 : BR ÖRNEK OLAY 360 DERECE GERBLDRM SSTEMNE ELETREL BR BAKI 1 : BR ÖRNEK OLAY Doç. Dr. Serkan BAYRAKTAROLU * Uzman Özlem BALABAN * Ar. Gör. Yasemin ÖZDEM$R * Özet Performans deerlendirme önemi giderek artan ve dier insan

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

Tarm Ürünleri Dolu Sigortas nda aa1da verilen seçeneklerden hangisi yanltr?

Tarm Ürünleri Dolu Sigortas nda aa1da verilen seçeneklerden hangisi yanltr? SORU 1: Sedan irketçe kabul edilen sigortalar için üst snr önceden belirtilmi olan saklama paynn (sigorta bedeli veya hasar tazminat tutarnn) almas halinde uygulanan ve reasürörün anlamaya katlma payna

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLAR HAKKINDA NCELEME RAPORU Yap Kredi

Detaylı

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI Yrd. Doç. Dr. Veysel ACA * Ar. Gör. Ender TUNÇER ** ÖZET letme baarsn tüm yönleriyle deerlendirmeyi amaçlayan performans deerleme

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI. Mustafa KALE

RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI. Mustafa KALE RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI Mustafa KALE Özet Aratrmann temel amac, Resmî ve Özel Fen nin örgütsel örenme açsndan bir karlatrmasnn yaplmasdr. Bu amaca yönelik olarak

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov.

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov. Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi (e.t.t.e) Er can Tür kan (ercan. turkan@tcmb. gov. t r) Tür kiye Bankalar Bir lii 28 Kasım 2007 Sunum içerii* Tüketim

Detaylı

lkö retim Matematik Ö retmen Adaylar n Hacim Ölçmede Birim Kullanmaya Yönelik Kavray lar

lkö retim Matematik Ö retmen Adaylar n Hacim Ölçmede Birim Kullanmaya Yönelik Kavray lar lköretim Matematik Öretmen Adaylarn Hacim Ölçmede Birim Kullanmaya Yönelik Kavraylar Yasemin ESEN a1, Erdinç ÇAKIROLU b a Kocaeli Üniversitesi b Ortadou Teknik Üniversitesi Özet: Bu çalmada öretmen adaylarn

Detaylı

TURZM SEKTÖRÜNDE SERVQUAL ANALZ LE HZMET KALTESNN ÖLÇÜLMES VE BR TERMAL OTELDE UYGULAMA Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN * Dr.Burhan KILIÇ **

TURZM SEKTÖRÜNDE SERVQUAL ANALZ LE HZMET KALTESNN ÖLÇÜLMES VE BR TERMAL OTELDE UYGULAMA Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN * Dr.Burhan KILIÇ ** TURZM SEKTÖRÜNDE SERVQUAL ANALZ LE HZMET KALTESNN ÖLÇÜLMES VE BR TERMAL OTELDE UYGULAMA Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN * Dr.Burhan KILIÇ ** ÖZET Turizm sektörü, tüm hizmet sektörleri içersinde yatrm, istihdam ve

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES

ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES ÖRETMENLER N SINIF Ç ÖRET M ETK NL KLER N N ÖRETMEN ADAYLARININ GÖRÜLER NE GÖRE DEERLEND R LMES Özet / Abstract H. smail ASLANTA Aratrmada, ilköretimde görev yapan öretmenlerin snf içi öretim etkinliklerinde

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

Biliim ve novasyon. S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye

Biliim ve novasyon. S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye Biliim ve novasyon S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye novasyon page 2 DONDURMASI DONDURMASI DONDURMASI DONDURMASI DÜNYANIN NYANIN NYANIN NYANIN EN EN EN EN TAZE TAZE TAZE TAZE DONDURMA Tanm Ticari Getirisi

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

MÜTER MEMNUNYET ÖLÇÜLMES VE SANDIKLI HÜDA KAPLICASI NDA BR ALAN ARATIRMASI

MÜTER MEMNUNYET ÖLÇÜLMES VE SANDIKLI HÜDA KAPLICASI NDA BR ALAN ARATIRMASI MÜTER MEMNUNYET ÖLÇÜLMES VE SANDIKLI HÜDA KAPLICASI NDA BR ALAN ARATIRMASI Dr. Mustafa SANDIKÇI ÖZET Müteri memnuniyetinin ölçülmesini hedefleyen bu aratrmada, Sandkl Hüdai Kaplcasnda müterilerin konaklama,

Detaylı

ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI)

ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI) ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI) Mustafa KÜÇÜKLHAN * Mustafa LAMBA ** ÖZET Günümüzün deien rekabet koullar içerisinde, salk kurumlar; müteri (hasta)

Detaylı

SINIF ÖRETMENLERNN DERSLERE LKN GÖRÜLER VE TERCH ETTKLER ÖRETM YÖNTEMLER: STANBUL ÖRNE. Cihangir DOAN *

SINIF ÖRETMENLERNN DERSLERE LKN GÖRÜLER VE TERCH ETTKLER ÖRETM YÖNTEMLER: STANBUL ÖRNE. Cihangir DOAN * SINIF ÖRETMENLERNN DERSLERE LKN GÖRÜLER VE TERCH ETTKLER ÖRETM YÖNTEMLER: STANBUL ÖRNE Cihangir DOAN * Özet Türkiye de Cumhuriyetin bandan itibaren snf öretmeni yetitirilmeye önem verilmi ve günümüzde

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER?

KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? KATILIMCI KARAR VERME: ÇALIANLAR HANG DÜZEYDE KARARLARA KATILMAK STERLER? Doç.Dr.smail Bakan Ör.Gör.Tuba Büyükbee * ÖZET letmelerde yönetsel faaliyetlerin en önemlilerinden biri karar vermedir. Karar vermede

Detaylı

ETMDE YABANCILAMA OLGUSU VE ÖRETMEN: LSE ÖRETMENLER ÜZERNE SOSYOLOJK BR ARATIRMA

ETMDE YABANCILAMA OLGUSU VE ÖRETMEN: LSE ÖRETMENLER ÜZERNE SOSYOLOJK BR ARATIRMA ETMDE YABANCILAMA OLGUSU VE ÖRETMEN: LSE ÖRETMENLER ÜZERNE SOSYOLOJK BR ARATIRMA Yaar ERJEM * Özet Bu aratrmann konusunu eitimde yabanclamann önemli bir formu olan öretmen yabanclamas oluturur. Lise öretmenleri

Detaylı

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN *

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ÖZET Eitim sisteminde baar en önemli hedeflerden birisidir. Sistemin baars iç ve d faktörler

Detaylı

DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER?

DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER? DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER? Sal?, Haziran 21, 2011 http://www.mmd.org.tr/dunya-teftis-kurulu-ornekleri 1.KITA AVRUPASI S?STEM? -FRANSA -?TALYA -?SPANYA -PORTEK?Z -BELÇ?KA -YUNAN?STAN 2.ANGLO-SAKSON S?STEM?

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC Say 24, Nisan 2011 Kent Karayollarnda Kapasitenin Bulank Mantk le Modellenmesi N.Bargan,.ahinolu KENT KARAYOLLARINDA KAPASTENN BULANIK MANTIK LE MODELLENMES Nuran BAIRGAN 1, lker AHNOLU 2 1 Dumlupnar Üniversitesi,

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r.

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r. GENELDURUM Suriye de yaanan iç karklk neticesinde, 29 Nisan 2011 tarihinden itibaren, Hatay dan snr geçerek ülkemize giri yapan Suriye vatandalarnn acil ihtiyaçlarnn karlanmas amacyla Türk Kzlay tarafndan

Detaylı

TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ A STUDY ON THE INTERNAL MIGRATION FLOWS IN TURKEY: LOWRY HYPOTHESIS

TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ A STUDY ON THE INTERNAL MIGRATION FLOWS IN TURKEY: LOWRY HYPOTHESIS TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ Ögr. Gör. Dr. Ferhat Topba' 1 Ar'. Gör. Banu Tanr+över 2 ÖZET Bu çalmann amac, Türkiye için Gedik (1992) tarafndan 1965 1980 ve Yamak ve Küçükkale

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN ARTVN L GELME PLANI TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN Artvin, 2005 ÇNDEKLER Sayfa no ÇNDEKLER...i TABLO LSTES... iii 1. TCARET...1 1.1 Giri...1 1.2

Detaylı

ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT

ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT Doç.Dr. Veysel KULA * Ar.Grv. Letife ÖZDEMR ** ÖZET Çalmada, stanbul Menkul Kymetler Borsas (MKB) na kote olan çimento

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

GÖLMARMARA SULAK ALANININ H DROLOJ S. Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 ÖZET

GÖLMARMARA SULAK ALANININ H DROLOJ S. Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 ÖZET GÖLMARMARA SULAK ALANININ HDROLOJS Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 1 Dumlupnar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendislii Bölümü, KÜTAHYA, karakus@dpu.edu.tr 2 Yüzüncü Yl Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlk

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

Herkese i$ Turkiska Arbete åt alla

Herkese i$ Turkiska Arbete åt alla Turkiska Arbete åt alla Herkese i$ Seçim günü olan 17 Eylül de (sveç in gelece+i için karar verilecek. Bunu sen ve ben seçimlere katlarak yapaca+z. Oylarmzn de+eri ayn hepimiz ayn sorumlulu+u payla$yoruz.

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

Okul Öncesi Eitim Kurumlarna Devam Eden 5-6 Ya Çocuklarnda Akademik Benlik Saygs

Okul Öncesi Eitim Kurumlarna Devam Eden 5-6 Ya Çocuklarnda Akademik Benlik Saygs Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: 28-39 (2006) Okul Öncesi Eitim Kurumlarna Devam Eden 5-6 Ya Çocuklarnda Akademik Benlik Saygs Fatma Nilgün Cevher*, Mustafa Bulu** ÖZET Bu aratrmann

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KARARIN BOZULMASI STEMMZ VARDIR TC Dan)*tay Ba*kanl),)na Sunulmak Üzere stanbul 3. dare Mahkemesi

Detaylı

TÜRK TEKSTL SEKTÖRÜ VE TÜRK TEKSTL FRMALARININ ETKNLK DÜZEYLERNN BELRLENMES

TÜRK TEKSTL SEKTÖRÜ VE TÜRK TEKSTL FRMALARININ ETKNLK DÜZEYLERNN BELRLENMES TÜRK TEKSTL SEKTÖRÜ VE TÜRK TEKSTL FRMALARININ ETKNLK DÜZEYLERNN BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.Ali Cüneyt ÇETN ÖZET Türk tekstil sektörü, ülke ekonomisini dorudan etkileyen bir role sahiptir. Artan ticaret hacmine

Detaylı

SOSYAL BLGLER DERSNE YÖNELK TUTUMUN BAARIYA ETKS

SOSYAL BLGLER DERSNE YÖNELK TUTUMUN BAARIYA ETKS SOSYAL BLGLER DERSNE YÖNELK TUTUMUN BAARIYA ETKS Bayram TAY * Betül AKYÜREK TAY ** Örenme bireyin çevresiyle etkileimi sonucunda davranlarnda meydana gelen kalc izli deiiklik olarak ifade edilir. Eitimin

Detaylı

MÜZ K BÖLÜMLER Ö RENC ÖZEL YETENEK G SINAVLARININ

MÜZ K BÖLÜMLER Ö RENC ÖZEL YETENEK G SINAVLARININ Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ TÜRKYE DEK ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSELER MÜZK BÖLÜMLER ÖRENC ÖZEL YETENEK G SINAVLARININ MÜZKSEL TME-ALGILAMA BOYUTUNUN DEERLENDLMES

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLLK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

TÜKET C KRED LER FA Z ORANLARININ R SK ESASLI F YATLAMASI

TÜKET C KRED LER FA Z ORANLARININ R SK ESASLI F YATLAMASI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ KTSAT ANABLM DALI PARA BANKA PROGRAMI YÜKSEK LSANS TEZ TÜKETC KREDLER FAZ ORANLARININ RSK ESASLI FYATLAMASI Eray YEDLER Danman Yrd. Doç. Dr. Hakan KAHYAOLU

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52)

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) K I R S A L K A L K I N M A D A K A D I N L A R Sibel DEMR Birle(mi(

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI SORU 1: 013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI ABC hisse senedinin spot piyasadaki fiyat 150 TL ve bu hisse senedi üzerine yazlm alivre sözle mesinin fiyat

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1

TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir - Türkiye TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1 Rahmi Ak n Türeli 2 ÖZET Çalmada ele alnan 1990-2006 dönemi,

Detaylı

Optimal Kamu Alm haleleri ve Rekabetçi Ortam: Türkiye

Optimal Kamu Alm haleleri ve Rekabetçi Ortam: Türkiye Motivasyon Optimal Kamu Alm haleleri ve Rekabetçi Ortam: Türkiye Analizi TOBB ETÜ ktisat Bölümü Stratejik Dü³ünce Enstitüsü, 28 Aralk 2012 Motivasyon Kamu Alm halelerinin Önemi Ara³trma Sorular Kamu Alm

Detaylı