6111 sayılı Kanun VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6111 sayılı Kanun VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI"

Transkript

1 6111 sayılı Kanun VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

2 KANUNUN KAPSAMI 1 Ödeme Kolaylığı (Tahsilatın Hızlandırılması) Kesinleşmiş alacakların ödenmesini kolaylaştırıcı hükümler. Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacaklarının ödenmesini kolaylaştırıcı hükümler. İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergilerin ödenmesini kolaylaştırıcı hükümler. 2 Matrah ve Vergi Artırımı Gelir ve kurumlar vergisinde matrah artırımı. Katma değer vergisinde artırım. Gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisinde artırım.

3 3 Stok Beyanı ve Bilanço Düzeltimi İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaş hesaplarının düzeltilmesine ilişkin hükümler. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hesaplarının düzeltilmesine ilişkin hükümler. 4 SGK ya Bağlı Tahsil Dairelerince Takip Edilen Alacaklara İlişkin Hükümler Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının ödenmesini kolaylaştırıcı hükümler. Dava safhasında bulunan veya dava açma süresi sona ermemiş idari para cezalarının ödenmesini kolaylaştırıcı hükümler. Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarlarının ödenmesini kolaylaştırıcı hükümler. Sosyal güvenlik borç yapılandırma anlaşmalarının ihyasına ilişkin hükümler. Sigortalılık süreleri durdurulanların ihya prim borçlarına ilişkin hükümler.

4 VERGİ, SGK VE DİĞER ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Kanun kapsamına giren alacaklar; tarihinden ( bu tarih dahil ) önce tahakkuk eden ve kesinleşen alacakları kapsıyor. Söz konusu tarih sosyal güvenlik kurumu alacakları için 2010 Kasım ve önceki aylar için geçerlidir. Kanun sadece vergi ve SGK alacaklarını değil, trafik cezalarından ödenmeyen su borçlarına kadar bir dizi alacağı yeniden yapılandırmaktadır. Kapsama giren alacaklar aşağıda yer almaktadır.

5 İlgili Kanun Kapsama Giren Alacaklar 13 Sayılı Vergi Usul Kanunu Vergi Vergi Aslına Bağlı Vergi Cezaları Gecikme Faizleri Gecikme Zamları Vergi Aslına Bağlı Olmayan Vergi Cezaları 111 Sayılı Askerlik Kanunu 539 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve örevleri Hakkında Kanun 839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu 918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları e İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun İdari Para Cezaları 376 Sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna unulması Hakkında Kanun 925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 001 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat e Görevleri Hakkında Kanun

6 6183 Sayılı AATUHK Devlet Hissesi ve Devlet Hakkı, Şeker Fiyat Farkı, Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı ve Akaryakıt Fiyat Farkı, Devlet Hakkı ve Özel İdare Payı ile Madencilik Fonu, Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmet Payı, Adli ve İdari Para Cezaları Hariç Olmak Üzere Asli ve Fer'i Amme Alacakları 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve İlgili Mevzuat 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Gümrük Vergileri İdari Para Cezaları Faizler Zamlar Gecikme Zammı Alacakları Sigorta Primi Emeklilik Keseneği ve Kurum Karşılığı İşsizlik Sigortası Primi Sosyal Güvenlik Destek Primi Gecikme Cezası Gecikme Zammı Alacakları Topluluk Sigortası Primi Damga Vergisi Özel İşlem Vergisi Eğitime Katkı Payı İdari Para Cezası İl Özel İdareleri İdari Para Cezaları

7 13 Sayılı Belediyelerin Vergi Usul Kanunu apsamına Girenler Emlak Vergisi Ve Diğer Vergiler Vergi Cezaları Gecikme Faizleri Gecikme Zamları İdari Para Cezaları 464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Ücret Alacakları ve Bunlara Bağlı Fer'i Alacaklar Su Bedeli Alacakları ve Bunlara Bağlı Fer'i Alacaklar üyükşehir Belediyeleri Su ve Atık Su Bedeli Alacakları ile Bu Alacaklara Bağlı Faiz, Gecikme Faizi, Gecikme Zammı Gibi Fer i Alacakları ile diğer alacaklar

8 Organize Sanayi Bölgeleri Su,Doğalgaz ve Yönetim Aidatları Kültür Turizm Bakanlığı Kredi Alacakları Sulama Kooperatifleri ve Birlikleri Orman Kanunu,Turizmi Teşvik Kanunu, Milli Parklar Kanunu SGK,İl Özel İdaresi ve Belediyeler ile İştirakleri Vakıflar Genel Müdürlüğü RTÜK Tarımsal Sulama Alacakları Tahsis Alacakları Taşınmaz Kira Alacakları Kira Alacakları Reklam Payları Tedaş ve hissedarı olduğu elektrik dağıtım şirketleri Elektrik tüketiminden kaynaklı alacakları Orman, Hazine TOBB ve Bağlı Odalar TÜRMOB ve Bağlı Odalar Barolar TRT KOSGEB Taşınmaz Kullanım, Kira, Tahsis Alacakları Aidat Alacakları Aidat ve Birlik Payları Avukatların baro kesenekleri ve stajer kredi alacakları Bandrol ücretleri ile paylar Desteklerden Alacaklar

9 KESİNLEŞMİŞ VERGİ ALACAKLARI İÇİN ÖDEME KOLAYLIĞI

10 KESİNLEŞMİŞ VERGİ ALACAKLARI İÇİN ÖDEME KOLAYLIĞI Getirilen kolaylıkla esas olarak BORCUN ANAPARASINDAN İNDİRİM YAPILMAMAKTA, anapara korunmakta ancak ceza ve feriler ( gecikme faizi, gecikme zammı ) kaldırılmaktadır. Kaldırılan feriler yerine borcun normal vadesinden bu Kanununun yürürlüğe girdiği tarihe kadar hesaplanacak TEFE/ÜFE aylık artış oranı esas alınarak hesaplanacak tutar esas alınmaktadır. Borcun, ( bu tarih dahil ) tarihinden önce vadesi geldiği halde ödenmemiş olması gerekmektedir. Bu kolaylıktan faydalanmak isteyen borçluların, bu Kanununun yayımlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonuna ( 30 Nisan son gün ) kadar ilgili idareye başvurmaları gerekmektedir. TEFE/ÜFE esas alınarak belirlenen yeni borç tutarları defaten ödenebileceği gibi taksitlede ödenebilmektedir

11 Diğer taraftan anaparanın yani kamu borcu aslının niteliği önem taşımaktadır. Örneğin ödenmemiş anapara sadece vergi aslından kaynaklanabilir. Bu durumda yeniden hesaplanmış borç (anapara TEFE/ÜFE ) olacaktır. Ancak anapara sadece feriden ibaretse örneğin gecikme faizi ise bu durumda TEFE/ÜFE esas alınacaktır. Cezalar için, eğer ki ceza vergi aslına bağlı ise örneğin vergi ziyaı yada kaçakçılık cezası ise zaten sıfırlanmaktadır. Ancak ceza vergi aslına bağlı değilse yani usulsüzlük yada özel usulsüzlük cezası ise bu durumda cezanın yarısı silinir yarısı ödenir. Bu cezaya işlemiş gecikme zammı var ise, gecikme zammı silinir yerine TEFE/ÜFE hesaplaması yapılır. Borcun türüne göre, yeniden hesaplanan ödenecek tutar ile silinen yani kamu tarafından vzgeçilen tutarlar aşağıda yer almaktadır.

12 PSAMA GİREN ALACAK KESİNLEŞMİŞ KAMU ALACAĞINDA KOLAYLIĞIN ALACAK TÜRÜNE GÖRE DAĞILIMI ÖDENECEK KISIM TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK KISIM desi geldiği halde ödenmemiş an ya da ödeme süresi henüz çmemiş bulunan rgiler/gümrük vergileri yana dayanan ve beyan edildiği lde ödenmemiş olan veya eme süresi henüz geçmemiş acaklar ılları tamamen ödenmiş makla birlikte, sadece vergi lına bağlı fer i alacaklar Vergi aslının tamamı ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak vergi aslı üzerinden hesaplanacak tutar Vergi aslının tamamı ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak vergi aslı üzerinden hesaplanacak tutar TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak vergi aslı üzerinden hesaplanacak tutar ( örnek gecikme faizi: gecikme faizinin hesaplandığı süre dikkate alınarak gecikme faizi yerine TEFE/ÜFE) Genel esaslara göre hesaplanan faiz, Gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezaları gibi fer i amme alacakları ile vergi cezalarına uygulanan gecikme zamlarının tamamı Genel esaslara göre hesaplanan gecikme zammı gibi fer i amme alacakları Genel esaslara göre hesaplanan gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezaları gibi fer i amme alacakları ile vergi cezalarına/idar para cezalarına uygulanan gecikme zamlarının tamamı

13 sılları tamamen ödenmiş olanlar ahil asla bağlı olarak kesilen rgi cezaları/idari para cezaları adesi geldiği halde ödenmemiş lan ya da ödeme süresi henüz çmemiş bulunan ve bir vergi slına bağlı olmaksızın kesilmiş lan vergi cezaları ergi Usul Kanunu nun 371 inci addesinde yer alan pişmanlık ükümlerine göre beyan edilen atrahlar üzerinden tahakkuk den alacaklar ergi Usul Kanunu uyarınca malen, re sen ya da idarece pılan tarhiyata ilişkin olarak ava açılmaksızın kesinleşen lacaklar ecilli alacaklar 0 Cezaların % 50 si ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak hesaplanacak tutar Vergi aslının tamamı ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak vergi aslı üzerinden hesaplanacak tutar Vergi aslının tamamı ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak vergi aslı üzerinden hesaplanacak tutar Vergi aslının tamamı ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak vergi aslı üzerinden hesaplanacak tutar Asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarını tamamı Cezaların % 50 si ve gecikme zammı Vergiye bağlı pişmanlık zammı, vergi ziyaı cezası gibi fer i alacakların tamamı Vergiye bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi ziyaı cezası gibi fer i alacakların tamam Genel esaslarla hesaplanan Gecikme faizi, gecikme zammı gi fer i amme alacakları

14 ştirak, teşvik ve yardım fiilleri edeniyle kesilmiş olan vergi ezaları ümrük vergisi asıllarına bağlı lmaksızın kesilmiş olan idari ara cezaları 010 yılına ilişkin geçici ergiye ilişkin gecikme zamları htirazi kayıtla verilen eyannameler üzerine ahakkuk etmiş olan vergiler otorlu Taşıtlar Vergisi ve bu ergiye ilişkin gecikme ammının kanuna göre denmesi sırasında yapılacak şlemler Cezaların % 50 si ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak hesaplanacak tutar Cezaların % 50 si ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak hesaplanacak tutar TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak hesaplanacak tutar Vergi aslının tamamı ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak vergi aslı üzerinden hesaplanacak tutar Vergi aslının tamamı ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak vergi aslı üzerinden hesaplanacak tutar Cezaların % 50 si ve gecikme zammı Cezaların % 50 si ve gecikme zammı Vergi aslının ödeme şartı aranmaksızın genel esaslara göre hesaplanan gecikme zamlarının tamamı Vergiye gecikme zammı, vergi ziyaı cezası gibi fer i alacakların tamamı Vergiye bağlı gecikme zammı, gecikme faizinin tamamı

15 BAŞVURU SON GÜN : 30 NİSAN N MAYIS 2011 YAZILI BAŞVURU VURU- BASILI FORM

16 TAKSİTLE ÖDEME KOLAYLIĞI TEFE/ÜFE ile yeniden hesaplanmış olan borç defaten ödenebileceği gibi 6,9,12 ve 18 eşit taksit halinde de ödenebilecektir. Bu durumda taksit ödemeleri 2 ayda bir yapılacaktır. Örneğin 18 taksiti seçen kişi sonuçta 36 ay kazanmış olacaktır. Ancak taksitlendirme halinde faiz alınmakta toplam borç katsayı ile çarpılmaktadır. Örneğin 18 taksit yani 36 ay seçilmesi halinde toplam borca uygulanacak katsayı 1.15 olmaktadır. Bu durumda TL borç TL olacaktır. Taksitle Ödeme Tablosu 12 ay (2 ayda bir ödemeli 6 eşit taksit) için 1,05 18 ay (2 ayda bir ödemeli 9 eşit taksit) için 1,07 24 ay (2 ayda bir ödemeli 12 eşit taksit) için 1,10 36 ay (2 ayda bir ödemeli 18 eşit taksit) için 1,15

17 ÖRNEK : 2006 ve 2007 yıllarından ödenmemiş KDV, Kurumlar vergisi ve vergi ziyaı cezası olmak üzere toplam borcu TL olan bir mükellefin affa girmesi halinde bu borç yarıdan fazla azalarak TL ye düşmektedir. Yani toplam borcun %70 i silinmektedir, %30 u alınmaktadır. Tablo: 1 AF ÖNCESİ KESİNLEŞMİŞ BORÇ orcun Türü Vade Tarih Vergi Aslı Gecikme Zammı Oran G.Zammı Tutarı Toplam Borç Anapara +Faiz urumlar ,00 101% , ,20 ergisi ergi Zıyaı ,00 101% , ,30 ezası DV ,00 140% , ,15 OPLAM , , ,65

18 Tablo:2 AFTAN YARARLANILMASI HALİNDE ÖDENECEK BORÇ orcun ürü urumlar ergisi ergi Ziyaı ezası Vade Tarih Vergi Aslı TEFE/ÜFE Tutarı Toplam Ödenecek , , ,00 DV , , ,00 0 OPLAM , , ,00

19 İHTİLAFLI ALACAKLAR

20 KESİNLEŞMEMİŞ VEYA İHTİLAFLI /DAVA AŞAMASINDA OLAN BORÇLAR KARAR AŞAMASINA GÖRE ÖDENECEK TUTARLAR PSAMA GİREN ALACAK ÖDENECEK KISIM TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK KISIM derece mahkemesinde dava açılmış ya dava açma süresi geçmemiş rgiler/gümrük vergileri ( Henüz Karar mamış) lge idare mahkemeleri nezdinde raza veya Danıştay nezdinde temyize nu edilmiş ya da bu mercilerde dava ma süresi geçmemiş alacaklara ilişkin rak verilmiş en son kararın terkin rarı olması halinde ( Mükellef zanmış) lge idare mahkemeleri nezdinde raza veya Danıştay nezdinde temyize nu edilmiş ya da bu mercilerde dava ma süresi geçmemiş alacaklara ilişkin rak verilmiş en son kararın tasdik ya tadilen tasdik kararı olması linde Vergilerin/gümrük vergilerinin % 50 si ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak bu tutar üzerinden hesaplanacak tutar Vergilerin/gümrük vergilerinin % 20 si ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak bu tutar üzerinden hesaplanacak tutar Tasdik edilen vergilerin/gümrük vergilerinin tamamı (% 100 ü ) ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak bu tutar üzerinden hesaplanacak tutar Vergilerin/gümrük vergilerinin % 50 si ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezalar ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı Vergilerin/gümrük vergilerinin % 80 i ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezalar ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı Tasdik edilen vergilerin/gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezalar ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı

21 erilmiş en son kararın bozma kararı lması halinde erginin/gümrük vergisinin ödenmiş lmasına rağmen sadece vergi ezalarına/ gümrük yükümlülüğü ile lgili idari para cezalarına ilişkin dava çılmış olması halinde ergi aslına bağlı olmaksızın kesilen e ilk derece mahkemesinde dava çılmış veya dava açma süresi eçmemiş bulunan vergi cezaları / ümrük yükümlülüğü ile ilgili idari ara cezaları ergi aslına bağlı olmaksızın kesilen e yargı tarafından terkin kararı erilmiş olan vergi cezaları / gümrük ükümlülüğü ile ilgili idari para ezaları ergi aslına bağlı olmaksızın kesilen e yargı tarafından tasdik kararı erilmiş olan vergi cezaları / gümrük ükümlülüğü ile ilgili idari para ezaları Vergilerin/gümrük vergilerinin % 50 si ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak bu tutar üzerinden hesaplanacak tutar 0 Vergilerin/gümrük vergilerinin % 50 si ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı Asla bağlı cezaların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamlarının tamamı Cezanın % 25 i Cezanın % 75 i Cezanın % 10 u Cezanın % 25 i Cezanın % 90 ı Cezanın % 75 i

22 İştirak, teşvik ve yardım fiilleri nedeniyle kesilen ve ilk derece mahkemesinde dava açılmış veya dava açma süresigeçmemiş bulunan vergi ziyaı cezaları Cezanın % 25 i Cezanın % 75 i İştirak, teşvik ve yardım fiilleri nedeniyle kesilen ve yargı tarafından terkin kararı verilmiş olan vergi ziyaı cezaları ( madde 3/6 ) Cezanın % 10 u Cezanın % 90 ı İştirak, teşvik ve yardım fiilleri nedeniyle kesilen ve yargı tarafından tasdik kararı verilmiş olan vergi ziyaı cezaları Cezanın % 25 i Cezanın % 75 i

23 UZLAŞMA TALEPLİ OLANLAR Kesinleşmemiş alacak niteliğinde olup dava aşamasında olup henüz karar çıkmamış statüsündedir. KAPSAMA GİREN ALACAK ÖDENECEK KISIM TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK KISIM Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 1.Uzlaşma talep edilmiş ancak henüz uzlaşma günü verilmemiş 2.Uzlaşma günü verilmiş ancak günü henüz gelmemiş 3.Uzlaşmaya girilmiş ancak uzlaşılamamış fakat dava açma süresi henüz dolmamış Vergilerin % 50 si ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas alınarak bu tutar üzerinden hesaplanacak tutar Vergilerin % 50 si ile bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı

24 ÖRNEK: 1 Mükellef adına yapılan 2006 ve 2007 yıllarına ilişkin tarhiyatın vergi aslı, gecikme faizi ve davanın toplam büyüklüğüvergi ziyaı cezası olmak üzere ,03 TL dir. Tablo:1 DAVA KONUSU TARHİYAT Vade Tarih Vergi Aslı Oran G.Faizi Anapara +Faiz Vergi Ziyaı Cezası Toplam Ödenecek um ,19 99% , , , ,35 V ,70 109% 7.570, , , ,10 V ,06 129% , , , ,58 V ,69 127% 5.618, , , ,81 V ,09 124% 8.095, , , ,18 PAJ ,67 119% 2.902, , , ,49 PAJ ,97 117% 3.675, , , ,19 PAJ ,91 114% 8.744, , , ,41 PAJ ,69 109% 7.227, , , ,02 PAJ ,87 104% , , , ,90 PLAM , , , , ,03

25 Tablo:2 Henüz Vergi Mahkemesinden Karar Çıkmamış o Vade Tarih Vergi Aslı 0ran Ödenecek vergi aslı TEFE TÜFEYE GÖRE FAİZ Toplam Ödenecek urum ,19 50% , , ,70 DV ,70 50% 3.464,85 970, ,01 DV ,06 50% 6.901, , ,02 DV ,69 50% 2.216,35 709, ,58 DV ,09 50% 3.257, , ,96 TOPAJ ,67 50% 1.216,84 389, ,22 TOPAJ ,97 50% 1.573,99 503, ,66 TOPAJ ,91 50% 3.826, , ,58 TOPAJ ,69 50% 3.307,85 926, ,04 TOPAJ ,87 50% , , ,56 OPLAM ,84 50% , , ,32 Bu durumda ,03 TL külfeti olan tarhiyat ,32 TL ye inmektedir. Vergi aslının yarısı, gecikme faizinin tamamı, vergi ziyaı cezasının tamamı silinmektedir. Vergi aslının yarısı alınmakta ve üzerinden TEFE/ÜFE hesaplanmaktadır. 36 aya kadar taksitle ödenebilir

26 Tablo:2 Mükellef Vergi Mahkemesinde Davayı Kazanmış Vade Tarih Vergi Aslı 0ran Ödenecek vergi aslı TEFE-TÜFE TEFE TÜFEYE GÖRE FAİZ Toplam Ödenece rum ,19 20% ,84 28% 4.502, ,2 V ,70 20% 1.385,94 28% 388, ,0 V ,06 20% 2.760,61 32% 883, ,0 V ,69 20% 886,54 32% 283, ,2 V ,09 20% 1.303,02 32% 416, ,9 OPAJ ,67 20% 486,73 32% 155,75 642,4 OPAJ ,97 20% 629,59 32% 201,47 831,0 OPAJ ,91 20% 1.530,78 32% 489, ,6 OPAJ ,69 20% 1.323,14 28% 370, ,6 OPAJ ,87 20% ,17 28% 3.522, ,6 PLAM ,84 20% , , ,9 Bu durumda ,03 TL toplam külfeti olan tarhiyat ,93 TL ye inmektedir. Vergi aslının yüzde 80 i, gecikme faizinin tamamı, vergi ziyaı cezasının tamamı silinmektedir. Vergi aslının yüzde 20 si alınmakta ve üzerinden TEFE/ÜFE hesaplanmaktadır. 36 aya kadar taksitle ödenebilir

27 Tablo:3 Mükellef Vergi Mahkemesinde Davayı Kaybetmiş No Vade Tarih Vergi Aslı 0ran Ödenecek vergi aslı TEFE- TÜFE TEFE TÜFEYE GÖRE FAİZ Toplam Ödenece Kurum ,19 100% ,19 28% , ,4 KDV ,70 100% 6.929,70 28% 1.940, ,0 KDV ,06 100% ,06 32% 4.416, ,0 KDV ,69 100% 4.432,69 32% 1.418, ,1 KDV ,09 100% 6.515,09 32% 2.084, ,9 STOPAJ ,67 100% 2.433,67 32% 778, ,4 STOPAJ ,97 100% 3.147,97 32% 1.007, ,3 STOPAJ ,91 100% 7.653,91 32% 2.449, ,1 STOPAJ ,69 100% 6.615,69 28% 1.852, ,0 STOPAJ ,87 100% ,87 28% , ,1 TOPLAM ,84 100% , , ,6 Bu durumda ,03 TL toplam külfeti olan tarhiyat ,65 TL ye inmektedir. Sadece gecikme faizinin tamamı ile vergi ziyaı cezasının tamamı silinmektedir. Vergi aslının tamamı alınmakta ve üzerinden TEFE/ÜFE hesaplanmaktadır. 36 aya kadar taksitle ödenebilir

28 İNCELEME VE TARHİYAT AŞAMASINDA BULUNAN VERGİLER 6111 sayılı yasanın yürürlüğünden önce başlamış bulunan inceleme ve takdir komisyonu işlemlerine devam edilecektir. İncelemenin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergi ve kesilen cezalar için de ödeme kolaylığından faydalanılabilmesi mümkündür. İncelemenin ne zaman tamamlandığı/tamamlanacağının önemi yoktur.inceleme 2011 Mart ayında tamamlanabilceği gibi 2012 yılında da tamamlanabilir. Bu durumda ihbarnamede yazılı olan vergi aslının %50 ile vergi zıyaı ( kaçakçılık cezası da olabilir ) cezasının tamamı silinecek, ayrıca gecikme faizi hesaplanmayacaktır. Bunun için, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunulması gerekmektedir.

29 İSTENİLEN TARHİYAT İhbarname ile istenilen tutar; 1.Vergi Aslı 2.Vergi ziyaı yada kaçakçılık cezası(tekerrür ile artırılmış olabilir) 3.Ayrıca hesaplanacak gecikme faizi ÖDENECEK KISIM Tarh edilen verginin %50 si ile bu tutar üzerinden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar hesaplanacak TEFE/ÜFE tutarı. Ayrıca Bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizi tutarı. TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK KISIM Vergilerin % 50 si ile bunlara bağlı gecikme faizi ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı Taksitle ödeme Kolaylığı: Kanun kapsamında hesaplanacak toplam tutar; defaten ödenebileceği gibi, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödenmesi de mümkündür. Sadece 6 taksit mümkün olup 9,12 yada 18 taksit bu bölümdekiler için geçerli değildir.

30 ESAS ALINACAK EN SON YARGI KARARI NEDİR? Kanun maddesine göre dava konusu edilmiş olan alacaklarda bu maddeye göre ödenecek alacakların tespitinde esas alınacak olan en son karar, tarhiyata/tahakkuka ilişkin verilen ve bu kanunun yayımlandığı tarihten önce taraflardan birine tebliğ edilmiş olan karar olacaktır. PİŞMANLIK YA DA KENDİLİĞİNDEN BEYAN İÇİN ÖDEME KOLAYLIĞI VAR MI? Kanunda yer alan söz konusu düzenlemelere göre; vergi aslının tamamı alınmakta, bu tutara TEFE/ÜFE aylık oranı uygulanmakta, diğer taraftan pişmanlık zammı, gecikme faizi,gecikme zammı ve cezaların tamamı kaldırılmaktadır. Ödeme kolaylığı bunlar içinde geçerlidir.

31 ÖDEME KOLAYLIĞINDAN FAYDALANILDIKTAN SONRA DAVA AÇILABİLİR Mİ? Ödeme kolaylığına ilişkin hükümlerden faydalanan mükelleflerin bu borç tutarları için daha sonra dava açmaları, uzlaşma ve cezalarda indirim talebinde bulunmaları mümkün değildir. KOLAYLIK SONRASI TAKSİTLER ZAMANINDA ÖDENMEZSE NE OLACAK? Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin bir takvim yılında en fazla iki defa ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırma bozulmamaktadır. Süresinde ödenmeyen tutarları gecikme zammı ile ödenebilecektir. Ancak; bir takvim yılında 2 den fazla taksidin ödenmemesi halinde kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybediliyor.

32 KOLAYLIK SONRASI MÜKELLEF VADESİ YENİ GELEN BORCU ÖDEMEZSE TAKSİTLER BOZULUR MU? Bu kanun kapsamında ödeme kolaylığından yararlananların cari yılda, örneğin 2011 de yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurum (stopaj vergisi), katma değer vergisi ve özel tüketim vergisini mutlaka ödemeleri gerekiyor. Bunun istisnası şöyledir; çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında cari dönem borçlarını ikiden fazla vadesinde ödememeleri halinde KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPILMASI MÜMKÜN MÜDÜR? Kredi kartı ile ödeme yapmak mümkün. Yapılan düzenlemede bankaların, borçluların kredi kartı ile ödedikleri taksit tutarlarını idareye taksit aylarında tahsilat kabul edilmek suretiyle aktarması ve borçlu hesaplarına ise taksit ayında yansıtması öngörülüyor.

33 MAHSUBEN ÖDEME YAPILMASI MÜMKÜN MÜDÜR? Vergi dairesinden vergi mevzuatı gereği iade alacağı bulunan borçlular, bu alacaklarının kanuna göre vergi dairesine ödenmesi gereken taksitlerine mahsubunu talep edebileceklerdir.mahsup talepleri sadece kendi borçlarıyla sınırlı olacaktır. Vadeden önce mutlaka yazılı olarak mahsup talebinde bulunulmalıdır.

KANUN. Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011

KANUN. Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011 25 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27857 (Mükerrer) KANUN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor?

Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor? Torba kanun şeklindeki Vergi affı paketi neler getiriyor? Yeni Vergi Af Paketi ile ilgili Kanun Tasarısı Bakanlar Kurulunca kabul edilerek TBMM ye gönderilmiştir. Paketin başlığı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN

ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN (Kasa-Ortaklar Cari Hesapları ve Yeniden Yapılandırma) Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali AKTAŞ maktas978@gmail.com KANUN BAŞLIĞI Torba Kanun olarak adlandırılan

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 050 29.09.2014

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 050 29.09.2014 Sirküler Sayı: 2014 050 29.09.2014 Konu: Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1) KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDAKİ ALACAKLI İDARELER VE

Detaylı

TORBA YASA MEVZUATI. ORTAK Seminer Merkezi

TORBA YASA MEVZUATI. ORTAK Seminer Merkezi amaç öğrenmekse çözüm ORTAK Seminer Merkezi TORBA YASA MEVZUATI (6552) İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR

Detaylı

Mali Bülten. No: 2010/91. Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı. 1. Yasa Tasarısının Kapsamı

Mali Bülten. No: 2010/91. Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı. 1. Yasa Tasarısının Kapsamı 15 Aralık 2010 Mali Bülten No: 2010/91 VERGİ Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı, Daha önceki bültenlerimizde Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından

Detaylı

Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. 1 İstanbul, 02.10.2014 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. I- GİRİŞ: 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES 6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES Hazırlayanlar: Uğur DOĞAN Ömer ERDAL Vergi Müfettişi Vergi Müfettişi 5510 SK. KAPSAMINDAK KURUM ALACAKLARININ

Detaylı

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır.

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır. Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri MADDE 1 (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen

Detaylı

AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1)

AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1) AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1) Resmi Gazete No 29132 Resmi Gazete Tarihi 27/09/2014 Kapsam 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) (27/09/2014 tarih ve 29132 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanmıştır) 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 62/14 İstanbul, 12.09.14 KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: Kamuoyunda uzun zamandır beklenen

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA DAĐR GENEL TEBLĐĞ (SERĐ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA DAĐR GENEL TEBLĐĞ (SERĐ NO: 1) BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA DAĐR GENEL TEBLĐĞ (SERĐ NO: 1) Resmi Sayısı Resmi Tarihi Kapsam Gazete Gazete 29132 27.09.2014 6552 sayılı Đş Kanunu ile Bazı Kanun

Detaylı

Tamim Tarihi : 08.10.2014 Tamim No : 2014/1 Tamim Konusu : 6552 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler Dağıtım : Bütün ġirketler

Tamim Tarihi : 08.10.2014 Tamim No : 2014/1 Tamim Konusu : 6552 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler Dağıtım : Bütün ġirketler T A M Ġ M Tamim Tarihi : 08.10.2014 Tamim No : 2014/1 Tamim Konusu : 6552 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler Dağıtım : Bütün ġirketler Kamuoyunda Torba Yasa olarak adlandırılan ve başta kamu alacaklarının

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 044 11.09.2014. Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa)

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 044 11.09.2014. Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa) Sirküler Sayı: 2014 044 11.09.2014 Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa) İçindekiler Yasa Kapsamına Giren Vergi Borçları... 2 Yararlanma Koşulları... 2 Taksitle Ödeme İmkanı...

Detaylı

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul 13/09/2014 Değerli Mükelleflerimiz, Uzun zamandır çoğu mükellef tarafından beklenen, 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 6552 SAYILI KANUN 21 Ekim 2014 1 SUNU İÇERİĞİ 2 6552 Sayılı Kanunun Madde Özeti Kapsama Giren Alacakların Türleri ve Dönemleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

Detaylı

6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ

6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 6111 SAYILI KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ 2011 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. KAPSAM VE TANIMLAR..2-3 1. Örnek: Sigara kullanımı hakkındaki idari para cezası ve nüfus para cezasına ilişkin örnek...2 2. Örnek:

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması SORU CEVAP KİTAPÇIĞI SAYILI KANUN

Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması SORU CEVAP KİTAPÇIĞI SAYILI KANUN Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması SORU CEVAP KİTAPÇIĞI 6111 SAYILI KANUN SUNUŞ 216 madde ve 18 geçici madde içeren (toplam 234 maddelik) 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Detaylı

SİRKÜLER (2014 42) Beyanname ile beyan edilen vergilerde ödeme tarihleri 30.04.2014 e kadar olan ve ödenmemiş vergi alacakları girmektedir.

SİRKÜLER (2014 42) Beyanname ile beyan edilen vergilerde ödeme tarihleri 30.04.2014 e kadar olan ve ödenmemiş vergi alacakları girmektedir. 02.10.2014 SİRKÜLER (2014 42) Konu: 6552 Sayılı Kanunun; 73 üncü Maddesi Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Alacaklar 01.12.2014 Tarihine Kadar ile 74 üncü Maddesine Göre Bilanço Esasına Göre Defter Tutan

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi.

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi. KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi. Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını da içeren ve çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapan

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/177 Ref: 4/177

SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/177 Ref: 4/177 SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/177 Ref: 4/177 Konu: 6552 SAYILI KANUNUN 73. MADDESİ KAPSAMINDAKİ AMME ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR UYGULAMA USUL VE ESASLARINI DÜZENLEYEN GENEL

Detaylı

6552 SAYILI KANUNUN GETİRDİĞİ İMKANLAR NELERDİR? Birikmiş borçlar enflasyon oranında güncellenerek, faiz ve zamlar silinmektedir.

6552 SAYILI KANUNUN GETİRDİĞİ İMKANLAR NELERDİR? Birikmiş borçlar enflasyon oranında güncellenerek, faiz ve zamlar silinmektedir. 6552 SAYILI KANUNUN GETİRDİĞİ İMKANLAR NELERDİR? Birikmiş borçlar enflasyon oranında güncellenerek, faiz ve zamlar silinmektedir. Alacak aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ ÜCRETSİZDİR

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ ÜCRETSİZDİR BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim

Detaylı

SORUDA VERGİ SİGORTA PRİMİ AFFI

SORUDA VERGİ SİGORTA PRİMİ AFFI Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey www.pwc.com/tr Telephone +90 (212)

Detaylı

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı

VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER

VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER 1 Değerli Üyemiz, 15/09/2014 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

Torba yasa neler getiriyor?

Torba yasa neler getiriyor? On5yirmi5.com Torba yasa neler getiriyor? Milyonlarca kişiyi ilgilendiren torba yasa neler içeriyor? İşte yanıtı... Yayın Tarihi : 11 Temmuz 2014 Cuma (oluşturma : 8/28/2015) TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Y.M.M. Adem ELĠKARA S.M.M.M. Doğan ġen

6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Y.M.M. Adem ELĠKARA S.M.M.M. Doğan ġen 6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Y.M.M. Adem ELĠKARA S.M.M.M. Doğan ġen VERGĠ ALACAKLARININ YENĠDEN YAPILANDIRILMASI (6552/73. Md.) GEREKÇE Borçluların kamuya olan borçlarının enflasyon oranında

Detaylı