AŞIRI KREDİ KARTI FAİZLERİNDEN DOĞAN SORUMLULUKLAR, ÖDENMİŞ BULUNAN AŞIRI FAİZLERİN GERİ ALINMA İMKANLARI,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AŞIRI KREDİ KARTI FAİZLERİNDEN DOĞAN SORUMLULUKLAR, ÖDENMİŞ BULUNAN AŞIRI FAİZLERİN GERİ ALINMA İMKANLARI,"

Transkript

1 AŞIRI KREDİ KARTI FAİZLERİNDEN DOĞAN SORUMLULUKLAR, ÖDENMİŞ BULUNAN AŞIRI FAİZLERİN GERİ ALINMA İMKANLARI, KATLAMALI FAİZİ YASAKLAYAN 3095 SAYILI FAİZ KANUNUN 3. MADDESİ İLE BORÇLAR KANUNUNUN 307. MADDESİNE AYKIRI VE GEÇERSİZ MÜREKKEP (KATLAMALI) KREDİ KARTI FAİZLERİNİ ENGELLEMEYEN MERKEZ BANKASI İLE BANKALAR BİRLİĞİ DAHİL DEVLET DE SORUMLUDUR. BANKALARA ZARAR VERENLERE KARŞI MÜCADELE ÇOK HAKLI İSE DE, BU AMAÇLA ÇIKARILAN 4969 VE 5020 SAYILI KANUNLARIN BİRÇOK MADDESİ ANAYASALARA, İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİNE, GENEL SORUMLULUK PRENSİPLERİNE AYKIRIDIR. BANKALARIN BATMASINDAN ÖNCELİKLE ANAYASANIN 40, 125 VE 129. MADDELERİLE BANKALAR KANUNU GEREĞİNCE BİRİNCİ SIRADA DEVLET VE MEMURLARI SORUMLUDUR. A- AŞIRI VE AYLIK KATLAMALI KREDİ KARTI FAİZLERİ: Tüketici ve toptan eşya fiyatlarında enflasyonun % arasında değiştiği 2003 ve 2004 yılları dahil bankalar kredi kartlarına ortalama aylık % 6 dan fazla faiz uygulamakta, her ayın faizini de izleyen ayın borcuna ilave ederek aylık katlamalı faiz istemekte ve tahsil etmektedir tarihli Takvim Gazetesinde BANKACILIK DÜZENLEME ve DENETLEME KURUMU (BDDK) araştırmalarına yollama yapan Oktay AYDİLEK in eleştirileri şöyledir: Kredi Kartına Acımasız Faiz! Genel faizlerdeki düşüşe rağmen bankaların kredi kartlarına uyguladıkları aylık faizler son 2 ayda fahiş

2 - 2 - rakamlara yükseldi. BDDK nın araştırması, bankaların bu konuda ne kadar acımasız davrandıklarını ortaya çıkardı in ilk 2 ayında, aylık ortalama faiz yüzde 6.51 e, yıllık birleşik faiz ise yüzde e kadar tırmandı. 21 Şubat itibariyle bankaların uyguladıkları faiz oranları şöyle: Banka adı Aylık faiz (%) Yıllık Bileşik Faizi Citibank 8.95 % 179 Yapı Kredi 8.11 % 170 Garanti 6.48 % 138 Denizbank 6.35 % 135 Akbank 6.25 % 125 Dışbank 6.25 % 125 Şekerbank 6.25 % 125 İş Bankası 5.95 % 101 Vakıflar 5.75 % 96 Ziraat Bankası 4.5 % 69 Oyakbank 4.44 % 68 B- YILLIK % 114 Ü AŞAN KREDİ KARTI TEMERRÜT FAİZLERİ UYGULAMASININ İHLAL ETTİĞİ EMREDİCİ HÜKÜMLER: 1) Kredi kartları dahil tüm alacakların katlamalı faize tabi tutulması evvela genel hüküm olan Borçlar kanununun 308/3. Maddesi ile yasaklanmış olup, BK. 308/3 şöyledir: Faizin, anaya zammedilerek birlikte tekrar faiz yürütülmesi evvelden mukavele edilmiş olsa bile, batıldır. Sözleşmelerin genel hükümlerinden olan BK. 19 ve 20. Madde hükümleri de BK. 308/3 doğrultusundadır

3 2) tarihli ve 3095 sayılı Faiz Kanunun 3. Maddesi de: Kanuni faiz ve temerrüt faizi hesaplanırken mürekkep faiz yürütülemez. Bu konuya ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır. Şeklinde olup, faize faiz, katlamalı faizin talep edilmeyeceği ve sözleşmede öngörülse dahi geçersiz olacağı yönündedir sayılı Kanunun 3. Maddesinde mahfuz tutulan Ticaret Kanuni hükümlerinden 8/2. Madde ise: Üç aydan aşağı olmamak üzere faizin ana paraya eklenerek birlikte tekrar faiz yürütülmesi şartı, yalnız cari hesaplarla borçlu bakımından ticari iş mahiyetini haiz olan karz akidlerinde muteberdir. şeklinde olup, TK. 87 gereğince YAZILI OLMASI zorunlu cari hesap sözleşmelerinde ve borçlu bakımından ticari iş mahiyetini haiz karz akitlerine özeldir ve ticari işletmesi olmayan, büyük çoğunluğu memur, ev kadını ve öğrenci gibi kimselerden oluşmuş kredi kartı sahiplerini kapsamaz. 3) 4389 sayılı Bankalar Kanununun 20/a maddesine göre: Bakanlar Kurulu; Bankaların ödünç para verme işlemleri ve mevduat kabulünde uygulayacakları azami faiz oranları ile sağlayacakları diğer menfaatlerin nitelikleri ile azami miktar ya da oranlarını tespit etmeye, bunları kısmen veya tamamen serbest bırakmaya... yetkilidir. Ancak Bakanlar Kurulu da faize faiz yasağını emreden BK. 308 ile 3095 sayılı Kanunun 3. Maddesile bağlı olup bankaları katlamalı faizde serbest bırakamaz

4 4) Aşırı faiz yasağı tarihli ve 2279 sayılı ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLERİ KANUNUNUN 17. Maddesile de yasaklanmış ve cezalandırılmış olup, madde şöyledir: Tefecilik edenlerle, Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen nispetler üstünde menfaat teminine müncer olabilecek herhangi bir fiil ve harekette bulunanlar veya alınacak faiz nispeti hususunda Hükümetçe ittihaz olunacak tedbir ve kararlara her ne suretle olursa olsun aykırı hareket edenler 6 aydan 2 seneye kadar hapis cezasiyle birlikte, temin ettikleri menfaatlerin 5 misli ağır para cezasiyle cezalandırılır.... Bu suçların tekerrürü halinde cezalar 3 misline çıkarılarak hükmolunur. Mezkür suçların hükmi şahsiyeti haiz bir teşekkül tarafından işlenmesi halinde para cezaları bu teşekküle, diğer cezalar ise İdare Meclisi veya İdare Komitesi Reis ve Azalardan veya imzaları ile müesseseyi ilzama salahiyetli müdür veya memurlarından cezayı müstelzim fiili işlemiş veya buna iştirak etmiş veya buna emir vermiş olanlara uygulanır. Bankalar kanununun 80 inci maddesi hükmü mahfuzdur. 5) tarihli ve 4822 sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesine göre de: Bu Kanunun yayımından önce borçlunun temerrüdü nedeniyle ödenmeyerek icra takibi aşamasına gelen veya icra takibine konu edilen - 5 -

5 kredi kartı borçları, temerrüt tarihindeki ana paraya, yıllık yüzde elliye geçmemek üzere gecikme faizi uygulanmak suretiyle oniki eşit taksitte ödenir. Kredi kartı borçları nedeniyle gerçekleştirilen her türlü takip, yukarıda yer alan hükme göre ilk taksitin ödenmesiyle durur ve son taksidin ödenmesiyle birlikte tüm sonuçlarıyla ortadan kalkar. Bu madde hükümleri, tüketicinin kredi verene, Kanunun yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı müracaat etmesi halinde uygulanır. 6) 3182 sayılı eski Bankalar kanunu ile daha önceki Bankalar Kanunlarında olduğu gibi 4389 sayılı Bankalar Kanununun 12/2. Maddesine göre, bankalar gayrımenkul ticareti konusunda iş yapan gerçek ve tüzel kişilere kredi açamaz... ve bu ortaklıklara katılamaz. İken, işçiler, ev hanımları ve öğrenciler dahil herkese kredi kartı verebilir. Çünkü, kredi kartları iyi bir soygun aracıdır. Daha önceki Bankalar kanununda olduğu gibi 4389 sayılı Kanunun 11. Maddesine göre, en varlıklı holdingler dahil bir kişiye açılacak Krediler sınırlı olduğu halde, asgari ücretli işçiler ve işsizler dahil tüketici özel kişilere verilecek kredi kartlarında borç sınırı yoktur. Zira, kredi kartları bankalar için, büyük bir bölümü haksız olmak üzere, en önemli kazanç aracıdır. Kredi kartına sınır getirilmesi tasarı ve önerilerine karşı çıkan BANKALAR BİRLİĞİ başkanı Ersin İZİNCE de sınırlama yapılamayacağını tarihli gazetelerde açıklamıştır. Çünkü banka kredi kartları, kanunsuz da olsa, çok kazançlı araçlardır. Kur anı Kerimin Ahzap Suresinin 72. Ayeti buyuruyor ki: İnsan ZALUMEN-CEHULADIR = İnsan çok ACIMASIZ - ZALİM, CAHİL VE ACEMİDİR

6 Girmeye çok özendiğimiz (AB) Avrupa Birliği kredi kartına sınırlandırma getirmekte ve sicil örgütlerin aşırı kazançları önlemeye çalışmaktadır. 3 Mart 2005 tarihli STAR Gazetesinde AB uygulamasına yollamalar yapan Şeref OĞUZ un verdiği bilgiler şöyledir: Avrupa Birliği nde kredi kartlarına yönelik özel bir yasa mevcut değil. Kart,bankaların tüketici kredileri kapsamında değerlendiriliyor ve genel yaklaşım, makul düzeyde bir limit koymak ve bunu asla aşmamak. Aksi durumu deneyen bazı ülkelerde pek çok banka zor durumda kalmış ve o ülkenin hazinesi bu batakları üstlenmek zorunda kalmamış. Bunun yanı sıra rekabeti bahane edip belli kıstaslara dayanan limiti aşan bankaların cezalandırıldığını görüyoruz. Batıdaki bir diğer uygulama, kredi kartlarının hangi bankaya ait olduğuna bakmaksızın, bir kişinin cüzdanındaki kartların toplamının tek bir limit üzerinden işlem görmesidir. Özetle limit, karta değil, kişiye verilmektedir ve bu limit, kişinin gelirinin (ülkelere göre aylık gelirin yüzde 70 inden maaşının 3 katına kadar) bir fonksiyonudur. AB deki tüketici örgütleri, limitin üzerinde harcama yaptıran bankalara karşı büyük tazminat davaları açabiliyor ve çoğunda da kazanıyorlar. Yeni taslakta faizin kapsam dışı bırakılmasını savunan bankacılarımıza rağmen Avrupa örneklerinde görülen şudur. Bu gibi bankalar, tefecilik yasalarına tabidir ve kredi kartına aşırı faiz yasaktır. Bu açıdan bizdeki tüketici birliklerine büyük iş düşüyor. Kredi kartına - 7 -

7 taksit yapıp kafaları karıştıran ve ekstre faiz oyunlarıyla fahiş faiz alan bankalar pekala mahkemeye verilebilir. Zira yapılan düpedüz tefeciliktir. Müşterisinin ödeme kabiliyetini ölçmeden, kişisel kredibiliteyi izlemeden kafasına göre limit belirleyip kart gönderen bankalar Avrupa da yok. Ama Türkiye de var. O halde bu işte bir sorun var. Ya Avrupalılar bu işi bizim bankacılar kadar iyi bilmiyor ya da bizdeki bu kart furyası bankacıların fena halde işine geliyor. Türkiye de bilgi ve iletişim teknolojilerini en yoğun olarak kullanan bankalarımız olduğuna göre, müşterilerin teker teker kredibilitesini ölçemiyoruz mazeretleri de olamaz. Milyonlarca doları gömdükleri banka operasyon merkezlerinde, aldığımız yoğurdun kaç taksit olduğunu dahi izleyecek kadar üstün teknolojileriyle övünen bankalarımızın, kredi kartı krizi yaratmadan bu eleştirileri dikkate almaları gerekiyor.... Kredi kartı krizi yolda bankacılar yoğurt taksitlerini savunadursun galiba en doğrusu yine kamu otoritesinin, AB örneklerinden yola çıkarak bizim kültüre en uygun düzenlemeyi dayatması olacak Anayasanın 167. Maddesi:

8 Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler. Dış ticaretin ülke ekonomisinin yaranına olmak üzere düzenlenmesi amacıyla ithalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri yükümlülükler dışında ek mali yükümlülükler koymaya ve bunları kaldırmaya kanunla Bakanlar Kuruluna yetki verilebilir. Dediği ve Bankalar kanununun 3/1. Maddesi de bu görevi Kamu tüzel kişiliğini haiz BDDK ya verdiği halde, ARZ ve TALEP Kanunu gereğince en fazla yıllık % faizle ticari kredi vermek durumunda bulunan bankalar, acemi ve tecrübesiz olanlar dahil özel kişilere % % 180 oranlarında yıllık faizlerle milyonlarca kişiye kredi kartı vermektedir. Çünkü kredi kartları, çok büyük bölümü suçlara da neden olacak şekilde, en kazançlı araçlardır. Anayasanın 40, 125, 129 ve 167. Maddeleri ile Ceza Kanununun 228, 230, 235 ve 240. Maddeleri, ayrıca Bankalar Kanununun 24. Maddesi gereğince Devlet sorumludur. Bankalar Kanununun 19. Maddesine dayalı KAMU tüzel kişisi Bankalar Birliği de bu sorumlulardandır. Bir bölümü yukarıda sayılan emredici kanunlara aykırı olarak bankalarca tahsil edilen AŞIRI kredi faizleri ihtar ve dava yolu ile haksız tahsilat yapan bankalardan geri alınabileceği gibi bu faizlerden, aşırı kredi faizini engellemeyen Merkez Bankası, Bankalar Birliği ve BDDK. gibi devlet kamu kuruluşlarının da sorumlu tutulması yasal ve mümkündür. Aşırı faiz ödemek zorunda kalanlar önce haksız bankayı ihtar etmeli, haksız faiz miktarının iadesini noter elile istemeli, günlük sürede banka iade etmeyi kabul etmediği takdirde ödeme emri göndermeli, itiraz halinde BK. 104 e göre faizi faiz ile en az % 40 inkar tazminatı da istemelidir

9 7) Bankalar ve Bankalar Birliğinin aşırı ve bazen de haksız kazanç sağlamak için istimal ve suistimal ettiği yollar, aşırı ve haksız faizler getiren kredi kartlarından da ibaret olmayıp bankalar daha çok müşteri edinmek için: a) Tarihte ve Dünyada benzeri görülmeyecek şekilde bağışlanan paraları dahi içeren çeklerin ödenmemesine 1-5 yıl arasında hapis cezasile çek bedeli kadar para cezasını da 1985 ve 2001 yıllarında kanunlaştırmışlar; b) Yine kaynak İsviçre İcra Kanunu ile diğer Dünya İcra Kanunlarının aksine İİK Maddelerde, borcunu ödemeyen kusurlu para borçlularına 10 günden 3 yıla kadar hapis cezası öngören kuralları sağlamışlar; c) Hiçkimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonamaz diyen Anayasanın 38. maddesine rağmen bu acımasız kanunların Anayasaya aykırı olmadığına dair kararların verilmesini de temin etmişlerdir. Anayasa Mahkemesi bu hatasını, 2001 Ekim inde Anayasanın 38. Maddesine eklenen ve: Hiçkimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonamaz şeklinde bulunan emredici kuralın yürürlüğe girmesinden sonra da tarihli ve 2001/415 E. 2002/186 K. sayılı kararla da tekrarlamıştır ve henüz gerekçesi Resmi Gazetede ilan edilmemiş bulunan bu karar şöyledir: günlü 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun

10 A günlü 538 sayılı Yasa ile değiştirilen 331. Maddesinin birinci, dördüncü ve altıncı fıkralarının; B Maddesinin, günlü, 3222 sayılı Yası ile değiştirilen birinci fıkrasının; C sayılı Yasa ile değiştirilen 338. Maddesinin birinci fıkrası ile 340. Maddesinin; D sayılı Yasa ile eklenen 352/a maddesinin; Anayasaya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE gününde Oybirliğile karar verildi. Yeterli kanunlar bulunmasına rağmen nasıl ki: - Hileli gıdalar satan, - Dozu eksik ilaçlar üreten, - Kentlerin yarısından çoğunu İmar Kanununa aykırı olarak rant alanına çeviren, - Verecekleri verginin % 2 sini bile beyan etmeyen, - Anayasanın 169 ve 170. Maddelerine aykırı olarak ormanlara den fazla bina yapan, - Devletin parasını, malını, ihalelerini her gün suistimal eden, Resmi memur ve elit siviller memleketi fakirleştirmiş, işsizliği katlamış ve çaresiz, işsiz insanlarımızın hırsızlığına neden olmuşsa, bankaların haksız kazanç hırsları da, aşırı faizler ve sınırsız kredi kartlarile soygundan önemli paylar almıştır. 2 Mart 2005 tarihli basında açıklandığı gibi, DENETİMSİZ bırakılan okul ve üniversiteler de 16 dan 7 yi çıkaramayan öğrencileri okutmakta ve mezun etmektedir. İstiklâl Harbini yapmak zorunda kalabiliriz ) Bakırköy 8. Asliye Hukuk Mahkemesi, tarihli ve 2004/166 dosyalı kararile daha ağır yaptırım ve cezalar getiren

11 yeni kanunların önceki işlem ve olaylara uygulanamayacağını emreden Anayasanın 38. Maddesi ile bu doğrultudaki Milletlerarası Sözleşmelere aykırı olarak bankaya zarar verenleri, bunların KUSURSUZ ve EHLİYETSİZ ÇOCUKLARI İLE EŞLERİNİ VE DİĞER AKRABALARINI, ayrıca banka sanıkları ile yakınlarının alım, satım, kira gibi konularda sözleşmeler yaptığı çok geniş bir üçüncü şahıslar gurubunu zarara uğratacak şekilde cezaları artıran, ispat külfetini ters çeviren, kusursuz kimseleri sorumlu tutan ve bu gibi nedenlerle Anayasanın 2, 5, 10, 18, 35, 36, 38, 41, 46, 48, 138 ve 141. Maddelerini ihlal eden 4969 ve 5020 sayılı Kanunun çeşitli hükümlerinin Anayasaya ve İnsan Hakları Sözleşmelerine aykırı olduğunu çok ayrıntılı bir şekilde vurgulamış ve İstanbul 3. İdare Mahkemesi de aynı iddiaları tekrarlamış olmasına rağmen netice alınamamıştır. 9) Aşırı faizli ve suçlar nedeni, banka kredi kartlarile Anayasanın 38/3. Maddesine aykırı olarak parasal borçlarını ödeyemeyenlere hapis cezaları öngören Çek Kanunu ve İcra İflas Kanunu gibi zulüm örneklerinden iktidarın vatandaşları kurtarması için Avrupa Birliği Müktesabatına Uyum asgari bir zorunluluktur. Hükümetimiz de bu yönde çalışmalara başlamış bulunmaktadır tarihli Resmi gazetede ilan edilen Başbakanlık Genelgesi aşağıdadır: Başbakanlıktan: Konu: Avrupa Birliği Müktesabatına Uyum Çalışmaları: Genelge 2004/20

12 Malumları olduğu üzere, Avrupa Birliği Müktesabatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı ile birlikte 24 Temmuz 2003 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2003/5930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 8 inci maddesi kamu kurum ve kuruluşlarınca, Ulusal Programda yer alan hedefler doğrultusunda mevcut mevzuatta değişiklik yapılması veya yeni mevzuat çıkarılması halinde mevzuat taslakları, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği koordinasyonunda AB müktesebatına uyum açısından önceden incelenecek ve Genel Sekreterliğin görüşü alındıktan sonra Başbakanlığa sevk edilecektir. Hükmünü amirdir. Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmalarında, hazırlanan mevzuat taslaklarının Başbakanlığa sunulmadan önce Avrupa Birliği normlarına uyumlu bir hale getirilmesi, daha sonra bu mevzuatın ikinci kez ele alınmasının önüne geçerek, zaman ve emek kaybını engelleyecektir. Bu nedenle, kamu kurum ve kuruluşlarının söz konusu Kararın 8 inci maddesi hükmüne riayet ederek Avrupa Birliği müktesebatına uyum sürecinde hazırladıkları tüm mevzuat taslaklarının, Başbakanlığa sevk edilmeden önce, Avrupa Birliği normları açısından incelenmek üzere Avrupa Birliği Genel Sekreterliğine gönderilmesi ve anılar Genel Sekreterliğin olumlu görüşü alındıktan sonra Başbakanlığa sunulması gerekmektedir ) Türk kanunları ile bunların ayrıntılı uygulama kurallarını düzenleyen nizamname ve yönetmeliklerin AB kurallarına uyacağını emreden ve tarihinden bu yana

13 uygulanması gerektiği açıklanan tarihli Başbakanlık Genelgesine rağmen tarihli ve 4969 sayılı, tarihli ve 5020 sayılı kanunlarda, AB yasaları şöyle dursun: - İ.Ö yıllarında yapılan Hamurabi Kanunları, - İ.Ö. yürürlüğe giren Roma 12 Levha Kanunu, tarihinde ilk yazılı Anayasa İngiliz kanunu Magna Carta, gibi eski kanunlar dahil, Dünya hukuk tarihinde ve halen Dünyada benzeri bulunmayan, sorumluluk genel prensiplerini de hiçe sayan KANUN niteliği de bulunmayan birçok kurallar getirmiş, Anayasalara, İnsan Hakları Sözleşmelerine aykırılıklar da doğmuş ve hukuk devleti prensibi ağır şekilde ihlal edilmiştir. Yasal dayanaklarile birlikte aşağıda ayrıntıları açıklanan bu KANUNSUZ kanunların ihlal ettiği başlıca sorumluluk prensiplerinin özeti şöyledir: 1) 4969 sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi ile 5020 sayılı Kanunun Ek. 2. Maddesine göre TMSF. (FON) un talebi üzerine mahkeme veya savcılık davada savunma olmaksızın derhal ve nihayet yirmidört saat içinde... tedbir kararı verecektir. Harç ve teminat aranmaz. 2) Aleyhine tedbir kararı verilenlerin davanın esası kesin hükme bağlanıncaya kadar itiraz ve tedbiri kaldırma hakkı yoktur. Oysa genel kural Medeni Usul kanununun 111. Maddesine göre, 10 gün içinde dava açılmazsa tedbir düşer tedbire itiraz da mümkündür ) Mahkemece verilecek tedbir ve mahkumiyet kararı, 4969 ve 5020 sayılı kanunların yürürlüğünden ÖNCEKİ işlemleri de kapsar.

14 4) Tedbir ve mahkumiyet kararı Bankalar kanununun 17/1. Maddesi gereğince İmzaları bankayı ilzam eden ve sadece verdikleri zararlar oranında sorumlu tutulan çalışanlarla hakim ortakların tümünü ve bunların eş ve çocukları, kan ve kayın hısımlarının tümü ile bunlarla sözleşme yapmış üçüncü şahısları da kapsar ve sorumlu tutar. 5) Tedbir alan ve sorumluluk davası açan BDDK ve FON un talepleri ispat edilmiş sayılır ve davalılar borçtan sorumlu olmadıklarını kanıtlamakla yükümlüdür. Tarihte ve halen Dünyada benzeri olmayan berbat bir kuraldır. 6) 5020 sayılı Kanunun 27/5. Maddesine göre FON un açtığı ve açacağı davalarda davalıların iyiniyet kuralarından ve sicil kayıtlarından yararlanma hakkı yoktur. 7) Sorumluluk davalarının FON aleyhinde neticelenmesi halinde FON a % 40 veya % 10 inkar tazminatı yüklenemez. Oysa İİK. 67 ve 72 ye göre, talep edilen borcun olmadığı kanıtlandığı takdirde haksız alacaklı % 40 inkar tazminatına mahkum edilir. 8) Bankaya zarar verdiği gerekçesile aleyhine dava açılan yönetici ve hakim ortaklarla bunların eş ve çocukları ile evlatlıklarının bunların kan ve kayın hısımlarının, - Kendi aralarında, - Ve üçüncü kişilerle, yaptıkları yedi grupta 35 tür sözleşme geçersiz sayılır ) FON un alacaklarının tahsili konusunda 6183 sayılı kanun uygulanır. Oysa tacir banka ve haleflerine Ticaret ve İcra Kanunları uygulanır. 10) Yukarıda sayılan aday sorumluların ortak olduğu şirketlerin idaresi de FON a intikal eder.

15 11) Bu şirketlere zarar veren Devlet memurlarının doğrudan dava edilmesi yasaklanmış olup, Madde gereğince tazminat davası ancak FON a karşı açılır. 12) Bankalar dahil Anonim Şirketlerde tazminat davalarına uygulanan zaman aşımı beş yıl olduğu halde, 4969 ve 5020 sayılı kanunlara dayalı davalarda zamanaşımı 10 yıl ve ceza zaman aşımları 20 yıldır. 13) Anayasanın 38. Maddesi parasal borçlar için borçluların hürriyetinin kısıtlanamayacağını emrettiği ve 23. Madde de seyahat hürriyetini garantilediği halde bankalardan sorumlu tutulanların hem hapsi ve hem de seyahat yasağı kanunlaştırılmıştır. 14) Anayasanın 38. Maddesi, daha sonraki kanunlarla getirilen daha ağır cezaların önceki suçlara uygulanamayacağını emrettiği halde 5020 ve 4969 sayılı kanunlarla getirilen cezalar daha önceki suçlara da uygulanmaktadır. 15) Ceza Kanununun 2, 46 ve 53. Maddeleri küçük ve ehliyetsiz büyükleri, hiçbir suçtan sorumlu tutmadığı halde 4969 ve 5020 sayılı kanunlar bebekleri de sorumlu tutmaktadır. 16) Anayasanın Maddesi ceza sorumluluğu şahsidir dediği halde 5020 ve 4969 sayılı kanunlar bankaya zarar verdiği iddia edilen kusurlu kimselerin sorumluluğundan kusursuz eşlerle, ehliyetsiz çocukları da sorumlu tutmaktadır. Hatalı oldukları yukarıda özetlenen kanunların ihlal ettiği Anayasal ve yasal hükümlerin ayrıntıları da aşağıdadır: A- ELEŞTİRİLERİN KONUSU TARİHLİ ve 5020 SAYILI KANUNUN Ek. 2. MADDESİ ŞÖYLEDİR:

16 EK MADDE 2- Temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden; Ve/veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme İZİN ve yetkileri ilgili Bakan, Bakanlar Kurulu veya Kurul tarafından KALDIRILAN bankalar ile tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen veya Fon tarafından, Tasfiye işlemleri başlatılan bankaların, Hakim ortakları, - Bankanın yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları ve BUNLARIN EŞ VE ÇOCUKLARI ile evlatlıklarının, bunların diğer kan ve kayın hısımlarının, - Ve imzaya yetkili banka mensuplarının KENDİ ARALARINDA veya ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE yaptıkları, 1- Taşınır ve taşınmaz rehni, ipotek, üst hakkı, intifa hakkı ve oturma hakkı gibi her türlü sınırlı ayni hak tesisine ilişkin sözleşmeler ile, 2- Kara, hava ve deniz taşıtları gibi taşınır ve yalı, villa, ada, site, tüm eklentileri ile çiftlik gibi taşınmaz adi ve HASILAT KİRA SÖZLEŞMELERİ, taşınır veya taşınmaz mal FİNANSAL KİRALAMA, 3- Uydu ve kablolu yayın kanalı kullanma hakkı, televizyon kanalı ile gazetelerin yayım hakkı, Marka ve lisansı devir ve kullanma hakkı veren sözleşmeleri, 5- İdare ve hizmet vekaleti ile Avrupa Birliği standartları üzerinde prim ödemek suretiyle

17 yapılan hayat, bireysel emeklilik, ihtiyarlık ve SAĞLIK SİGORTA sözleşmeleri, 6- Ve limitli veya limitsiz kredi kartı ile ATM kartı sözleşmeleri ile, 7- MÜNFERİT VEYA KARŞILIKLI VERİLEN banka teminat mektupları, kabul kredileri ve avalleri, GEÇERSİZ SAYILIR. Bu sözleşmelerden elde edilen tüm maddi menfaatlerin Fona intikal eden alacaklar bakımından açılmış veya açılacak davalarda mahkemece doğrudan Hazineye ayni veya değer olarak verilmesi veya ödenmesine karar verilir. Bu sözleşmelerin geçersizliğinden dolayı karşı tarafça açılacak tazminat davalarında sözleşmede muvazaa bulunmadığını ve sözleşmeyle ödenen bedelin muvazaalı olmayan rayiç bedel olduğunu İSPAT YÜKÜ DAVACIYA AİTTİR. Borçlunun, bir borçludan beklenecek derecede hayatını idame ettirebilmesi için gerekli konut KİRALAMASI yukarıdaki fıkra kapsamı dışındadır. Bu acımasız kuralı tamamlayan ve 5020 sayılı Kanunun 27/5. Maddesinin sonlarında yer alan ve: Tüm bu mal, hak ve alacaklara ilişkin olarak açılacak veya açılmış davalarda bu kişiler Türk Medeni Kanununun 3 üncü maddesindeki iyiniyet karinesi ile 985 inci maddesindeki MÜLKİYET KARİNESİNDEN ve tüm resmi SİCİLLERE İYİNİYETLİ güven ilkesinden yararlanamaz şeklinde bulunan ve MK gereğince Devletin sorumluluğunu da gerektiren bir kuraldır sayılı Kanunun çok yönden

18 Anayasaya aykırı olduğunu daha çarpıcı şekilde açıklamak amacile, birkaç ÖRNEK hüküm daha incelenmiştir. B- ELEŞTİRİLER ve ANAYASAL, YASAK DAYANAKLARI: Ek. 2. Maddede yer alan ve sınırlı ayni haklar, kira, yayın, marka, hasılat kirası, hizmet ve vekalet, kredi kartı, banka teminat mektupları, kabul kredileri ve avaller den oluşan bir bölümü Devletin sorumluluğunda tutulan çeşitli sicillere de kayıtlı ve ayrıntılarile birlikte 35 tür sözleşmeyi kapsayan 7 grup sözleşmenin; - SÖZLEŞMELERDE TARAF ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARI DA KAZANILMIŞ HAKLARDAN YOKSUN bırakacak şekilde, - Geriye de etkili olarak GEÇERSİZ sayılması, - TARİHTE VE DÜNYA HUKUKUNDA BENZERİ BULUNMAYAN, - ANAYASALARLA İNSAN HAKLARI ANLAŞMALARINA DA AYKIRI, - YARGI YETKİSİNE DE TECAVÜZ teşkil eden, Bir HUKUKSUZLUKTUR. Bu kuralsız kuralla ihlal edilen Anayasa hükümlerile diğer emredici kanunlardan bir bölümü şöyledir: 1) Evvela, 5020 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce yapılan bu 7 grup sözleşmenin herbiri, ancak imzalandıkları TARİHTE GEÇERLİ KANUNLARDAKİ sakatlık sebeplerinden birile ve sadece MAHKEME KARARLARI ile geçersiz sayılabilir sayılı Kanundan önce gerçekleştirilen sözleşmelerin daha sonra yapılan bir kanunla geçersiz sayılması, 5020 sayılı Kanunu yapan yasama organının ÖNCEKİ kanunlara göre gerçekleştirilen sözleşmelerin geçersizliğini saptamaya tek yetkili yargı organının sahasına TECAVÜZ teşkil eder, 5020 sayılı Kanunun Ek. 2. Maddesi Anayasaya aykırıdır. Zira, Anayasanın 7. Maddesi gereğince yasama yetkisine sahip Türkiye Büyük Millet Meclisi ise de, Anayasanın 9. Maddesine göre bir sözleşmenin geçerli olup

19 olmadığını tespit dahil, Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. Bu nedenle 5020 sayılı Kanundan önceki yasalara göre yapılan ve kısmen MK. 7 gereğince aksi ispat edilinceye kadar geçerli resmi belge tapu ve gemi sicillerile Ticaret Sicillerine de yansıyan ve bu yönlerden de Devlet garantisinde bulunan 7 grup sözleşmeyi, geriye de etkili olmak üzere geçersiz sayan Ek. 2. Madde yargı yetkisini mahkemelere veren Anayasanın 9. Maddesine aykırı olup değiştirilmesi veya Anayasa Mahkemesinde iptali zorunludur tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5020 sayılı Kanunun 31. Maddesi de Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Demek suretile, ÖNCEKİ birçok sözleşmenin geçersizliğini ilan eden Ek. 2. Maddenin ancak gününden sonra yapılacak sözleşmelerde uygulanabileceğini, bu tarihten önceki sözleşmeleri kapsamasının çelişki olduğunu kanıtlamaktadır. Sözleşme tarihinde Kanun yürürlükte olacak ki, sözleşmeler uygun yapılsın. Yapılan sözleşmelerin ileride çıkacak bir kararla geçersiz sayılması ihtimali işleri kilitler. Anayasanın DEĞİŞTİRİLEMEYECEK HÜKÜMLER ni sayan 4. Maddesinin kapsamına alınan Anayasanın 2. Maddesi de Türkiye Cumhuriyetini adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı... sosyal bir Hukuk Devleti olarak nitelediğinden, bu emredici kurala bağlı yasama organının önceki kanunlara göre yapılan ve bir bölümü EK RESMİ DEVLET GÜVENCESİ amacile sicillere de kaydedilen sözleşmeleri, sonraki bir kanunla geçersiz sayılama yetkisi yoktur. Aksi halde, Anayasanın DEĞİŞTİRİLEMEZ hükümlerine de aykırılık doğar Değiştirilemez hükümlerden biri olan 2. Maddenin gerekçesinde yer alan ve... bizzat Devletin koyduğu HUKUK KURALLLARINA uyacağını açıklayan dayanak da, ÖNCEKİ kanunlara göre yapılan sözleşmelerin ancak, o zaman yürürlükte bulunan kanunlara göre DEĞERLENDİRİLEBİLECEĞİNİ, bu sözleşmelerin geçerli olup olmadığını saptamayı içerecek bu DEĞERLEMENİN de Anayasanın

20 9. Maddesi gereğince sadece mahkemelerce yapılabileceğini kanıtlamaktadır. Nasıl ki dirence (temerrüt) faizlerini artıran bir kanun, Resmi Gazetede yayımlanmasından önceki temerrüt devrelerine uygulanamaz, bu devrelerin faizleri düşük tutulursa, sözleşme özgürlüğünü düzenleyen Anayasanın 48. Maddesile Borçlar Kanununun 19 ve 20. Maddelerinin koruması altında imzalanan ve bazıları sicillere de kaydedilen sözleşmelerden bir bölümü, daha sonra yürürlüğe giren bir kanunla ve bir yargı kararı da olmaksızın geçersiz sayılamaz. Aksi halde bu sakat kanunu yapan Yasama Organı ile temsil ettiği Devlet, Türkiye nin bir HUKUK devleti olduğunu açıklayan Anayasanın 2. Maddesi ile Devletin sorumluluğunu düzenleyen 40, 125 ve 129. Maddeleri gereğince sorumlu tutulur. Anayasanın 11. Maddesinde yer alan ve: Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz. Diyen emredici kural da Devletin yasalarla bağlı olduğunu, kişilerin müktesep haklarını bir kanunla kaldıramayacağını vurgulamaktadır. 2) Çalışma ve sözleşme hürriyetini düzenleyen ve Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlarına uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır. Diyen Anayasanın 48. Maddesi ile Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler diyen Anayasanın 167/1. Maddesi ve temelini bu hükümlerden alan (BK) Borçlar Kanununun 19 ve 20. Maddeleri de bankalara zarar veren

21 yöneticilerle hakim ortakları, eş ve çocukları dahil tüm kişilerin sözleşmeler yapmasında özgür olduklarını emrettiğinden bu Anayasal hakkın bir kanunla yok edilmesi Anayasaya aykırı ve geçersiz olup, bu anlaşmazlıklardan doğacak zararlardan Devlet sorumludur (Ay. M. 40, 125 ve 129). 3) Ayrıntılarile 35 türden fazla sözleşmeyi kapsayabilecek 7 grup sözleşmenin GERİYE DE ETKİLİ olmak üzere bir kanunla (Ek Madde 2) geçersiz sayılması ayrıca, yeni kanunlarla getirilen daha ağır yaptırımların daha önce yapılan sözleşmelere uygulanmayacağını açıklayan Anayasanın 38/1. Maddesine de aykırı olup Devlet sorumluluğu da söz konusudur. 4) Anayasanın 38/5. Maddesi gereğince ceza sorumluluğu şahsi olduğundan bir bankaya zarar veren yöneticilerle hakim ortakların sorumluluğunu düzenleyen kanunların, bu arada Ek. 2. Maddenin hatalı bankacılarla ilişkiye girmiş kusuru da ispat edilmemiş ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN KAZANILMIŞ HAKLARININ MAKABLİNE ŞAMİL olarak zarara uğratılması da Anayasanın 38/5. Maddesine aykırı ve Devletin sorumluluğuna nedendir. 5) Banka yöneticilerile hakim ortaklarının yasalara aykırı işlemlerinden: - Bankada görevli bulunmayan ve zarar verme İHTİMALİ de olmayan, - Bir kusuru da ileri sürülmeyen ve ispatlanmayan eşlerle - MK. 9 ve 10 gereğince fiil ehliyeti ve temyiz kudreti de bulunmayan ve Fiili işlediği zamanda onbir yaşını bitirmemiş olanlar hakkında takibat yapılamaz ve para cezası verilemez. Diyen TCK. 53/1 e göre adam öldürse bile cezalandırılamayan, çocukların sorumlu tutulması ve taraf olduğu anlaşmaların geriye de etkili olmak üzere geçersiz sayılması da bu emredici kanunlara aykırıdır sayılı Kanun çocuklarla ilgili bölümü evlatlıklar kan ve sıhri hısımlar için de geçerlidir.

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4491, 4672, 4684, 4743, 4842 ve 5020, 5189, 5228, 5354 Sayılı Kanunlar ve Anayasa Mahkemesi nin * 08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 18.10.2007 tarih

Detaylı

HUKUK. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.

HUKUK. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir. HUKUK 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 1982 Anayasası na göre, yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden

Detaylı

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU 111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail KÖKBULUT 2012 BEDELSİZDİR Sahibi Hazırlayan : İsmail KÖKBULUT : İsmail KÖKBULUT Kapak Tasarım : Derya Başpınar Basım Tarihi : Şubat 2012 İsteme Adresi : SUNUŞ

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU (1)

TÜRK TİCARET KANUNU (1) 10975 TÜRK TİCARET KANUNU (1) Kanun Numarası : 6102 Kabul Tarihi : 13/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama

Detaylı

TASARRUF SAHİPLERİNİN HAK VE MENFAATLERİNİN KORUNMASINA DAİR MEVZUAT

TASARRUF SAHİPLERİNİN HAK VE MENFAATLERİNİN KORUNMASINA DAİR MEVZUAT TASARRUF SAHİPLERİNİN HAK VE MENFAATLERİNİN KORUNMASINA DAİR MEVZUAT Yonca F. YÜCEL 1. Bankacılığa İlişkin Kanunlar 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 1. maddesine göre; Bu Kanununun amacı, finansal piyasalarda

Detaylı

14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN

14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN 14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

DİLEKÇE KOMİSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELİ

DİLEKÇE KOMİSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELİ DÖNEM: 24 YASAMA YILI: 3 TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELİ SAYI: 19 YAYIM TARİHİ 08/07/2013 1 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Dilekçe Komisyonu Genel Kurul Kararı Karar No:19 Tarih: 04/07/2013

Detaylı

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA Ekim 2012 6183 sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN 2 6183 Sayılı

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler BAŞLANGIÇ MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Haziran 1999 ÇARŞAMBA. Bankalar Kanunu

Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Haziran 1999 ÇARŞAMBA. Bankalar Kanunu r T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Haziran 1999 ÇARŞAMBA Sayı: 23734 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Bankalar Kanunu Kanun No. 4389

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 18 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 18 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 18 Aralık 1999 CUMARTESİ Sayı: 23910 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU Dinamikler İlkeler Zorunlu Hedefler Ticari İşletme Sermaye Şirketleri 1 ISBN : 978-9944-737-10-4 GİRİŞ I. Yeni Bir Ticaret Kanunu nu Gerekli Kılan Sebepler ve Dinamikler

Detaylı

7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU

7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU 7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU 30 Aralık 1959 10394 R.G. Amaç, Kapsam ve Tanımlar (22 Haziran 1994-21968 R.G.-539 KHK ile değiştirilmiştir) Madde 1- Bu Kanunun amacı, ülke sigortacılığının geliştirilmesini,

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

AV. FULYA DURU EROL. BÜLTEN Özel Sayı 2012 -Türk Ticaret Kanunu TÜRK TİCARET KANUNU I)TİCARİ İŞLETME HUKUKU NA İLİŞKİN YENİLİKLER

AV. FULYA DURU EROL. BÜLTEN Özel Sayı 2012 -Türk Ticaret Kanunu TÜRK TİCARET KANUNU I)TİCARİ İŞLETME HUKUKU NA İLİŞKİN YENİLİKLER TÜRK TİCARET KANUNU Uzun yıllar süren çalışmaların ardından 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Kanun un gerekçesinde

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU 1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun değişikliklerine ilişkin liste: 1-13 üncü maddesine bir fıkra ekleyen 28/5/1986 tarih ve 3291 sayılı Kanun, 3/6/1986 tarih

Detaylı

A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN. B. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNİN b FIKRASI AÇISINDAN SUÇUN

A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN. B. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNİN b FIKRASI AÇISINDAN SUÇUN GİRİŞ I. TÜRK HUKUKUNDA MARKALARIN KORUNMASI II. KHK İLE SUÇ İHDASI VE KANUNİLİK İLKESİ III. MARKA SUÇLARININ HUKUKİ KONUSU IV. MARKA SUÇLARI A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN

Detaylı

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU Kanun Numarası : 5464 Kabul Tarihi : 23/2/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/3/2006 Sayı : 26095 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Amaç MADDE 1 Bu Kanunun

Detaylı

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU 9703 BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU Kanun Numarası : 5464 Kabul Tarihi : 23/2/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/3/2006 Sayı : 26095 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Amaç MADDE 1

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU KREDİ KURULUŞLARI KANUNU TASARISI TASLAĞI (ÜÇÜNCÜ GÖZDEN GEÇİRME İÇİN HAZIRLANAN METİN)

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU KREDİ KURULUŞLARI KANUNU TASARISI TASLAĞI (ÜÇÜNCÜ GÖZDEN GEÇİRME İÇİN HAZIRLANAN METİN) BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU KREDİ KURULUŞLARI KANUNU TASARISI TASLAĞI (ÜÇÜNCÜ GÖZDEN GEÇİRME İÇİN HAZIRLANAN METİN) DÜZENLEMELER DAİRESİ 19.08.2004 Madde İÇİNDEKİLER Sayfa BİRİNCİ KISIM 1

Detaylı

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI Ticaret Kanunu Ticari İşletme" esasına dayanmaktadır. Bununla beraber ticari işletme kavramı kanunda tanımlanmış değildir.

Detaylı

Adli Yardım -Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Adli Yardım -Sorunlar ve Çözüm Önerileri Adli Yardım -Sorunlar ve Çözüm Önerileri leri- Av. Aykut OKUR Av. Mehmet KALAY TAKDĐM U zun zamandır gündemimizde bulunan CMUK Uygulamaları ve Sorunları ile birlikte Adli Yardım Sorunları ve Çözüm Önerileri

Detaylı

279) 6.12.2007 tarihli Vatan Gazetesi haberine göre:

279) 6.12.2007 tarihli Vatan Gazetesi haberine göre: İstanbul, 30.7.2008 279) 6.12.2007 tarihli Vatan Gazetesi haberine göre: OECD nin üç yılda bir yenilediği araştırma için 57 ülkede 400 bin ilköğretim öğrencisi uluslar arası bir sınava alındı. Türkiye,

Detaylı

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4054 Kabul Tarihi : 7/12/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih : 13/12/1994 Sayı : 22140 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 Sayfa : Amaç BİRİNCİ

Detaylı

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren 9537 BANKACILIK KANUNU Kanun Numarası : 5411 Kabul Tarihi : 19/10/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/11/2005 Sayı : 25983 (Mük.) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 29.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28956

Resmi Gazete Tarihi: 29.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28956 Resmi Gazete Tarihi: 29.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28956 YATIRIMCILARIN TAZMİNİ İLE TEDRİCİ TASFİYE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren 9537 BANKACILIK KANUNU Kanun Numarası : 5411 Kabul Tarihi : 19/10/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/11/2005 Sayı : 25983 (Mük.) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı