PEDĠATRĠK KATARAKT CERRAHĠSĠNDE YENĠ YAKLAġIMLAR. Dr. Metin ÜNLÜ Dr. Ahmet HONDUR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PEDĠATRĠK KATARAKT CERRAHĠSĠNDE YENĠ YAKLAġIMLAR. Dr. Metin ÜNLÜ Dr. Ahmet HONDUR"

Transkript

1 PEDĠATRĠK KATARAKT CERRAHĠSĠNDE YENĠ YAKLAġIMLAR Dr. Metin ÜNLÜ Dr. Ahmet HONDUR KASIM 2010

2 GiriĢ Pediatrik katarakt Tedavi edilebilir çocukluk çağı körlük nedenleri en sık neden % 10 körlük 200 bin görmeyen çocuk Katarakt yönetimi ekip işi Pediatrist, oftalmolog En önemli AİLE

3 GĠRĠġ Türkiye 10 görme engelli okul çalışması 962 olgu % 28 makuloretinopati % 16 konjenital katarakt Berk ve ark. 4 yıllık kesitsel çalışma Çocuk göz hst Legal körlük % 22,9 konjenital katarakt

4 PEDĠATRĠK KATARAKT Konjenital katarakt doğumda İnfantil katarakt 1.yıl Juvenil katarakt 10 yaş 1/2000 1/3 izole kalıtsal 1/3 sistemik hst birlikte 1/3 nedeni bilinmeyen Asemptomatik opasite Ciddi görme bozukluğu

5 Sınıflama İzole/ sistemik sendrom Konjenital/ kazanılmış Kalıtsal/ sporadik Unilateral/ bilateral Parsiyel/ total Stabil/ progresif

6 MORFOLOJĠ Kapsülo-lentiküler katarakt -polar -kapsüler Lentiküler(nükleer) katarakt normal lens taslağında sütüral katarakt, çekirdek katarakt, toz katarakt, lameller katarakt anormal lens taslağında fuziform, koraliform, floriform, disk katarakt Total katarakt

7 Bilateral Kataraktlar İdyopatik Herediter (OD) Kromozom anomali Trizomi 13,18,21 Kraniyofasyal sendrom Hallerman-Streif, Rubenstein-Taybi Kas-iskelet sistemi Myotonik distrofi, Albright Renal Lowe, Alport Metabolik Galaktozemi, Fabry, Wilson, DM Maternal enfeksiyon (TORCH) Oküler anomali Aniridi, Axenfeld Rieger Send Toksik Steroid, radyasyon Unilateral kataraktlar İdyopatik Oküler anomali PFV Anterior segment disgenezisi Posterior segment tm Travmatik Çocuk istismarı

8 DEĞERLENDĠRME Tüm yenidoğanlarda Kırmızı refle muayenesi,ilimunasyon testi, Brückner testi Hemşire, pediatrist, aile hekimi Retinoskopi, aksiyel lens opasite görsel prognozu için dilate olmayan pupil muayene Santral opasite ya da çevresinde >3 mm kortikal opasite

9 DEĞERLENDĠRME Anterior kapsül opasiteleri genellikle prognoz iyi Santral ve posterior >3 mm opasiteler görmeyi etkiler Unilateral katarakt ŞAŞILIK Bilateral katarakt NİSTAGMUS Cerrahi için optimal zamanın geçirilmiş olduğu Cerrahi ile prognozda bir miktar iyileşme olabilir

10 DEĞERLENDĠRME <3 ay infant Normal fiksasyon refleksi 2-3 ay <2 ay infant fiksasyon ( ) >3 ay infant Fiksasyon tercihi, kapamaya cevap Teller kard VEP

11 OKÜLER MUAYENE Ön Segment Kornea İris Lens Ön kamara Arka segment Optik sinir, retina ve makula USG ile posterior segment patolojileri

12 DEĞERLENDĠRME Unilateral kataraktlar genellikle sistemik/metabolik hst ilişkili değil laboratuar test ( ) Bilateral katarakt (sistemik hst (-) İnfantil ve konjenital katarakt aile hx (+) Lab test İdrarda redüktan madde TORCH, VDRL Ca, P Galaktokinaz düzeyi Ek gelişimsel anomali + Pediatrik genetik, metabolizma,

13 PEDĠATRĠK KATARAKT Tedavi zamanlaması çok kritik Deprivasyon ambliyopisi Görsel sistem gelişim nörofizyolojisi Latent, kritik, sensitif peryodlar Başarılı rehabilitasyon erken tanı Cerrahi teknik Refraksiyonda değişim Fonksiyonel sonuç

14 CERRAHĠ ZAMANLAMASI UNİLATERAL 4-8 HAFTA <4 hft cerrahi sekonder glokom riski Patofizyoloji??? İnflamasyon trabeküler hasarı Trabeküler ağ mekanik destek kaybı Vitreustan trab ağ toksik madde >8 hft görsel prognoz 6 hft latent periyod visual deprivasyon 3 ay binokülarite Kısmi katarakt GK <20/70 BİLATERAL 2 AY Kısmi katarakt GK <0,1, >3mm

15 EriĢkin katarakt cerrahisinden farklıdır!!!! Pediatrik gözler farklı Kapsül, kornea elastisitesi fazla Skleral rijidite az Mitotik lens epitel hc (PKO) Kalın vitreus jel (KMÖ koruyucu) Postoperatif afaki düzeltilmesi Ambliyopi tx Postoperatif komplikasyonlar Postop yoğun enflamasyon, membran oluşumu Yoğun arka kapsül kesifleşmesi Afakik/psödofakik glokom

16 CERRAHĠ TEKNĠK-Genel Anestezi Subtenon % 2 lidokain+%0,75 bupivakain uygulaması Ağrı,bulantı,kusma azaltmakta Postop analjezi ihtiyacı azaltmakta Cost-Effective

17 CERRAHĠ TEKNĠK ANTERİOR YAKLAŞIM POSTERİOR YAKLAŞIM

18 CERRAHĠ TEKNĠK Anterior Yaklaşım Parasentez insizyonu Şeffaf korneal insizyon Ön Kapsülotomi İrigasyon/aspirasyon-fako Arka Kapsülotomi Ön Vitrektomi GİL implantasyonu > 2-3 yaş Optik Capture

19 ANTERĠOR YAKLAġIM ZORLUKLAR Mikroftalmik gözler Ön kapsülü fibrotik olgular

20 CERRAHĠ TEKNĠK Posterior Yaklaşım Ön kamara reaksiyonu az Pars plana infüzyon Ön vitrektomi+ arka kapsulotomi Vitrektör ile lens aspirasyonu Ön kapsulotomi <3 y ise sekonder IOL implant >3 y ise GİL implantasyonu Sulkusa, her iki kapsül önüne

21 POSTERĠOR YAKLAġIM ZORLUKLAR Küçük pupilli olgular Arka segmente lens parça düşme riski İOL implantasyonu yapılacaksa, ilave ön kamara girişi

22 CERRAHĠ TEKNĠK Kliniğimizde PPL sonrası ÇİFT KAPSÜL DESTEKLİ GİL İMPLANTASYONU 5 yıllık takiplerde hiçbir olguda arka kapsül opasifikasyonu görülmemiştir. Ort yaş 4,3 y (min-max 3,5-6y) Long-term results of pars plana lensectomy with double-capsulesupported intraocular lens implantation in children. Onol M, Ozdek S, Aktas Z, Hasanreisoglu B. Can J Ophthalmol Dec;43(6):673-7.

23

24 CERRAHĠ TEKNĠK ĠNSĠZYON İnce sklera, skleral rijidite az Ön kamara kollapsı Gy küçük 20-G MVR Sert nükleus (-) Korneal tünel insizyon Self sealing (-) düşük korneal rijidite, balık ağzı, iç korneal valf (-) <11 y 10/0 sütür EYESHIELD

25 Anterior Kapsülotomi Vitrektoreksis < 2y Güvenli alternatif Manuel KKK Kapsül elastikiyeti Daha büyük çocuklarda Radyo-frekans diatermi Fugo plasma blade Anterior capsule management for pediatric intraocular lens implantation. J Pediatr Ophthalmol Strabismus Nov-Dec;36(6):314-9 Anterior lens capsule management in pediatric cataract surgery. Trans Am Ophthalmol Soc. 2004;102:

26 CERRAHĠ TEKNĠK -KKK Yüksek viskositeli viskoelastik ajanlar Trypan mavisi Kapsülotomi istenilen büyüklükten daha küçük başlanmalı Kenardan sık yakalama Kuvvet merkeze çekilmeli Kapsüloreksis perifere kaçarsa Vitrektoreksis, RF diatermi

27 LENS ASPĠRASYONU Yumuşak, yapışkan A/I ya da okütom (burst cutting) Fakoemülsifikasyon (-) Hidrodiseksiyon (-) Posterior polar katarakt kontrendike hidrodeleminasyon

28 Arka kapsül Yönetimi En önemli problem PKO <yaş PKO daha erken ve insidans VA korunması ambliyojenik yaş aralığında önemli <5 yaş ÖN VİTREKTOMİ +posterior kapsulotomi Santralde, dairesel 3,5-4mm İOL implantasyonundan önce veya sonra >8 yaş Nd:YAG kapsulotomi

29 Ön Vitrektomi Gerekli mi? Anterior vitreus yüzeyi arka kapsül ile yakın ilişkili İnfantlarda reaktif Lens epitelyal hc ve metaplastik hc için çatı İntakt ön vitreus ciddi fibröz membran >5 y ön vitrektomi gerekli değil

30 IOL implantasyonu Primer/ Sekonder implantasyon Biometri ölçüm?? Postop hedef refraksiyon Doğru IOL gücü hesaplaması IOL seçimi

31 Primer IOL ĠMPLANTASYONU?? Afakik gözlük/kl SEKONDER IOL implantasyonu Primer IOL implantasyonu >2-3y ENDİKE <2y???? yoğun PKO Uveal inflamasyon Mikrokornea, mikroftalmus, üveit KONTRENDİKE Aniridi, glokom, PFV relatif KONTRENDİKE

32 Biometri ve IOL hesaplaması Kısa aksiyel aks,dik kornea, dar ÖK Genel anestezi ve nonfikse göz Aksiyel aks ve keratometri??? 200 pediatrik göz 1,08 D±0,93 hata payı Holladay-1, SRK2, SRK/T fark yok <2 y undercorrection Pediatrik IOL Hesaplama Formülü

33 Aksiyel Uzunluk Değişimi MYOPİK SHIFT en fazla ilk 2 yılda İlk 6 ay 0,62 mm/ay 6-18 ay 0,19 mm/ay 18 ay-18 y 0,01 mm/ay Afaki/psödofaki artmış Psödofaki daha az

34 Keratometri-AL-Lens Gücü DeğiĢimi

35 AKSĠYEL UZUNLUK DEĞĠġĠMĠ EMETROPİZASYON Yaşla Birlikte AL Artmakta Keratometri Azalmakta Lens Gücü Azalmakta

36 IOL REFRAKTĠF BÜYÜME HIZINI DEĞĠġTĠRĠR MĠ? Kugelberg ve ark (1997)- tavşan Lambert (1998)- neonatal maymun Mc Clatchey ve ark (2000)-rat MYOPİK SHIFT AZALTMAKTA İnsan çalışmaları >2 y Myopik shift kaçınılmaz ve öngörülemez???

37 -3y 6-7y -9y >10y

38

39 Postoperatif hedef refraksiyon IOL tercihi Hiperopi Emetropi Myopi Standart erişkin IOL gücü Avantaj Dezavantaj Erişkin Refraksiyon Daha az myopik shift Başlangıçta Gözlük/KL ihtiyacı - Ambliyopiyi önlemek için gözlük/kl - Ölçüm gerekmez Gözlük/KL ihtiyacı Fazla myopik shift Fazla myopik Shift Öngörülemez refraksiyon Düşük myopi/emetropi, hiperopi Myopi(orta-yüksek) Myopi(yüksek) Yüksek myopi-hiperopi

40 Intraoküler Lens Tipi IOL TİPLERİ Hidrofobik tek parça Hidrofobik üç parça Heparin kaplı PMMA ENDİKASYON In the bag fiksasyon Sulkus fiksasyon Üveitik olgular CZ70BD IOL 9/0 prolen Kapsül desteği zayıf(ektopia lentis, Marfan Send, travma, kapsül yok)

41 Intraoküler Lens Multifokal IOL İyi sonuç?? 18ay- 18 y 2 D shift???? Ayarlanabilir (adjustable) IOL Acri.Tec AR-1 PC/IOL Postoperatif refraksiyon değiştirilebillir PKO ve GK benzer Cristóbal

42 SEKONDER IOL ĠMPLANTASYONU Yeterli kapsül desteği (+) Siliyer sulkus Kapsül içine (bag) Viskodiseksiyon İris-Kapsül arası Posterior Sineşi açılması En sık hidrofobik 3 parça (Acrysof IOL) Skleral fiksasyon İris fiksasyon

43

44 POSTOPERATĠF ĠZLEM Medikal tedavi Korteks temizliği(+) lens implant (-) Ab ve steroid tx Midriasis (atropin/sikloplejik) uzun süre IOL (+) Daha yoğun topikal steroid Yoğun pigmentli iris, küçük çocuklarda Oral steroid

45 AMBLĠYOPĠ TEDAVĠSĠ Pediatrik kataraktların % 70 inde az görmenin ilk nedeni Görme sistemi doğumda immatür Subkortikal Latent periyod sonrası Sensitif Dönem Optik sinir miyelinizasyonu,fovea, oksipital korteks gelişimi

46 AMBLĠYOPĠ Deprivasyon ambliyopisinin geri dönüşebilmesi Görme sisteminin olgunluk derecesi Deprivasyonun(katarakt) süresi Tx başlama zamanına bağlı Tedavi edilmezse görme azlığı ciddi ve kalıcı olmakta

47 Ambliyopi Nedenleri Görsel deprivasyonun erken başlaması Cerrahinin latent periyod içinde yapılmaması Kataraktın yoğunluğu Tutulumun tek veya çift taraflı Preoperatif nistagmus Oküler (mikroftalmi, PFV, panoftalmopati) ve sistemik sorunlar(iu enf, MR, sendrom) Postop gelişen komplikasyonlar PM, Afak glokom, RD, sekonder membran Şaşılık gelişimi ve akomodasyon kaybı Optik rehabilitasyonda yaşanan sorunlar Gözlük ve kontakt lens uyumu Kapama tx uyumu Bebek, aile, hekim uzun süreli takiplerin aksaması

48 OPTĠK REHABĠLĠTASYON Zamanında yapılmış cerrahi kadar önemli Dinamik refraksiyon değişikliklerine uyumlu Yüksek hipermetropiyi düzelten Kesintisiz net görüntü İrritasyon (-) Komplikasyon oranı düşük Kristalin lensin optik özelliklerini taşıyan İDEAL YÖNTEM???

49 AFAK GÖZLÜK Avantaj Hemen takılabilir Refraksiyon değiştikçe değiştirilebilir İrritasyon(-) komplikasyon (-) Mikroftalmi ve ezotropyada net kesintisiz görüntü Dezavantaj Unilateral olgularda Anizokoni ve anizometropi Optik distorsiyon Görma alanı daralması KOZMETİK değil

50 AFAK KONTAKT LENS Avantaj Unilateral afakide gözlüğe üstün <12 ay daha fizyolojik Refraktif değ göre değiştirilebilir Erken kesintisiz net görüntü CERRAHİ SONUNDA TAKILMALI Dezavantaj İrritatif Enfeksiyon riski Kaybolup düşebilir (ambliyopi) Lens temizliği, bakım, takıp çıkarma zorlukları Aile için stresli ve masraflı +32 D / +29 D 7,5 mm BC(45D) 11,30 mm

51 Kontakt Lens Intoleransı Lensler sıklıkla kayboluyor mu? Dik BC, artmış çap,azalmıs kenar kalınlığı Ebeveynler lens takıp çıkartma işleminde zorlanıyor mu? Yumuşak>silsoft>RGP Lensler rahat değil mi? Çok hareketli, sıkı Lens takılıyken gözler kırmızı mı? Sıkı lens, temizleme solüsyon problemi

52 Monoküler Afakide Primer IOL implant/ Kontakt Lens INFANT APHAKIA TREATMENT STUDY GROUP 114 infant Unilateral konjenital katarakt 1-6 ay cerrahi Primer IOL/ Afak Kontakt Lens 1 yaş görme keskinlikleri arasında fark yok IOL grubunda ek cerrahi ihtiyacı (+) A randomized clinical trial comparing contact lens with intraocular lens correction of monocular aphkiaduring infancy:grating acuity and adverse events at age 1 year. INFANT APHAKIA TREATMENT STUDY GROUP Arch Ophthalmol 2010 Jul;128(7:931-3)

53 AMBLĠYOPĠ KAPATMA TEDAVĠSĠ Unilateral Afaki İlk 6 ay uyanık olduğu saatlerin < % 50 si Her ay için 1 saat/gün kapatma pratik 1 ay 1 saat/gün 2 ay 2 saat/gün 3 ay 3 saat/gün Sensitif peryod (6-7 yaş) sonuna kadar kapatma Bilateral Afaki Fiksasyon tercihi (-) kapatma (-) Fiksasyon tercihi (+) teller kart fark (+) Farkın büyüklüğüne göre kapatma tx

54 ĠNTRAOKÜLER LENS Avantaj Kristalin lense en yakın anatomik yerleşim Tam zamanlı optik düzeltme KL ten daha iyi görme??? Dezavantaj Emetropizasyon refraktif değişiklikler KL ve gözlük ihtiyacı Postop inflamasyon Cerrahi teknik zor, kapsül içi implantasyon

55 KOMPLĠKASYONLAR GLOKOM Postop erken dönem Cerrahi ilişkili açı kapanma glokom Postop geç dönem (10 yıl) Açık açılı glokom Uzun takip peryodunda glokom insidansı artmakta Mikroftalmi risk faktörü

56 GLOKOM- Gonyoskopi Mikrokornea ve geç başlangıçlı afakik glokom Yüksek iris insersiyosu Açı resesyonu (-) Açıyı örten iris damarları ve pigmente membranöz doku Skleral spur seçilememekte Konjenital nükleer katarakt /mikrokornea Normal iris Silier cisim band Trabeküler ağ

57 GLOKOM- Histopatoloji Geç başlangıçlı afakik glokom Skleral spur seçilememekte Trabeküler ağ intakt Trabeküler ağı örten neovasküler membran

58 GLOKOM 63 pediatrik katarakt cerrahisi 10 yıl takip Glokom ve Oküler HT % 59 Glokom % 19 (yarısında ilk 5 yılda) % 23 oküler HT glokom progresyon 18 yıl takip süresi Magnusson ark % 12 glokom <10 gün cerrahi geçiren Mikroftalmi

59 GLOKOM Diğer çalışmalarda glokom %20-%25,1 Erken yaşta cerrahi (< 1ay) Psödafakik ve afakik çocuklarda glokom insidansı benzer (Trivedi ve ark) Primer IOL implantasyonu glokom için koruyucu??? 377 primer psödofaki 1 gözde glokom (% 0,26) Afakik gözlerde % 11,4 Takip süresi kısa, cerrahi uygulanan yaş büyük

60 GLOKOM Glokom tanısında GİB tek başına yeterli değil Santral Korneal Kalınlık(SKK) Şimşek ve ark SKK 626 µm afak SKK 556 µm Psödofak Yalancı yüksek GİB

61 GLOKOM-TEDAVĠ Medikal tx + Genellikle cerrahi tx gerekmekte Trabekülektomi(mitC) düşük başarı Siklodestrüktif tx Geçici ve komplikasyon Drenaj implantları yüksek başarı Ahmed valf/ Baerveldt implant

62 ĠNFLAMASYON İris manipülasyonu ve uzamış cerrahi Posterior sineşi, seklüzyo pupilla, iris bombe ve açı kapanması glokomu Anterior ve posterior lens epitel hc proliferasyonu (Soemering halkası)

63 ĠNFLAMASYON-TEDAVĠ Yoğun topikal steroid + sikloplejik Sistemik, intrakamaral, periorbital depo steroid Heparin (infüzyon, intrakamaral) Plazminojen aktivatör Fibrinöz membran < 3 hft <3 gün hifema riski Cerrahi diseksiyon ya da viskodiseksiyon

64 RETĠNA DEKOLMANI VE KMÖ Lensektomi sonrası RD nadir % 1,8 (65 göz) % 3,2 (579 hst 1017 göz) Ön vitrektomi ve posterior kapsülotomi risk faktörü değil PFV anormal kalın ön vitreus temizlenirken traksiyon ve RD KMÖ problem oluşturmamakta

65 Sealed capsule irrigation-perfect capsule device Lens kapsül epitel hc Farmokolojik ajanlar 5-FU ve distile su Selektif toksisite Kapsüler kese içerisinde Minimal yan etki Milvella Pty Ltd, Sydney, Australia FDA onaylı asa

66 SONUÇ Pediatrik katarakt cerrahisi farklı daha küçük, mikroftalmik Cerrahi manipülasyonlar zor Azalmış korneal ve skleral rijidite ve artmış vitreus basıncı, Ön kamara stabil değil, kapsül yönetimi zor Glob büyümesi IOL gücü seçimi??? Postoperatif takip ve muayene Hayat boyu takip gerekli

PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM

PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM Dr.Metin Ünlü ARALIK 2010 GLOKOM Glokom önemli global sağlık sorunu 67 milyon primer glokom hastası 6,7 milyon bilateral kör Katarakttan sonra dünyada 2.körlük nedeni ABD de makuler

Detaylı

FAKOEMÜLSİFİKASYONLA BİRLİKTE YAPILAN TRABEKÜLEKTOMİ AMELİYATINDA DESCEMET PANÇI KULLANIMININ CERRAHİ BAŞARIYA ETKİSİ

FAKOEMÜLSİFİKASYONLA BİRLİKTE YAPILAN TRABEKÜLEKTOMİ AMELİYATINDA DESCEMET PANÇI KULLANIMININ CERRAHİ BAŞARIYA ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. GÖZ KLİNİĞİ ŞEF: PROF.DR.SUPHİ ACAR FAKOEMÜLSİFİKASYONLA BİRLİKTE YAPILAN TRABEKÜLEKTOMİ AMELİYATINDA DESCEMET PANÇI KULLANIMININ

Detaylı

KATARAKTI OLAN YÜKSEK MİYOPİLİ HASTALARDA KOMPLİKASYONSUZ FAKOEMÜLSİFİKASYON CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

KATARAKTI OLAN YÜKSEK MİYOPİLİ HASTALARDA KOMPLİKASYONSUZ FAKOEMÜLSİFİKASYON CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ KATARAKTI OLAN YÜKSEK MİYOPİLİ HASTALARDA KOMPLİKASYONSUZ FAKOEMÜLSİFİKASYON CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ Uncomplicated Phacoemulsification Surgery Results in Patients with Cataract and High Myopia Çiğdem HARMANCI

Detaylı

İSTANBUL TABİP ODASI NIN SÜRELİ BİLİMSEL YAYINIDIR CİLT 25 SAYI 2 2012. Göz

İSTANBUL TABİP ODASI NIN SÜRELİ BİLİMSEL YAYINIDIR CİLT 25 SAYI 2 2012. Göz İSTANBUL TABİP ODASI NIN SÜRELİ BİLİMSEL YAYINIDIR CİLT 25 SAYI 2 2012 Göz Klinik Gelişim Göz İlk Söz Bir Hazin Hürriyet Satarsın gözlerinin dikkatini, ellerinin nurunu, bir lokma bile tatmadan yoğurursun

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SĞLIK BKNLIĞI SĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KLİNİK ŞEFLİĞİ, KLİNİK ŞEF YRDIMCILIĞI VE BŞSİSTNLIK

Detaylı

YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ T.C. S.B.Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef: Prof. Dr. Ömer Faruk Yılmaz Şef: Doç. Dr. Ziya Kapran YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

Detaylı

T.C. S.B.Prof. Dr. N. Reşat Belger. Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Şef: Prof. Dr. Ömer Faruk Yılmaz. Şef: Doç. Dr.

T.C. S.B.Prof. Dr. N. Reşat Belger. Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Şef: Prof. Dr. Ömer Faruk Yılmaz. Şef: Doç. Dr. T.C. S.B.Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef: Prof. Dr. Ömer Faruk Yılmaz Şef: Doç. Dr. Ziya Kapran LASER SUBEPİTELYAL KERATOMILEUSIS (LASEK) SONUÇLARI (Uzmanlık Tezi)

Detaylı

Aberasyon (aberration) Normalden sapma. Normal lokalizasyondan farklı lokalizasyon veya fonksiyondan olma hali

Aberasyon (aberration) Normalden sapma. Normal lokalizasyondan farklı lokalizasyon veya fonksiyondan olma hali Göz Sözlüğü A) A taramalı (A-scan) Gözün ön arka eksenini ölçmek için kullanılan ultrason Aberasyon (aberration) Normalden sapma. Normal lokalizasyondan farklı lokalizasyon veya fonksiyondan olma hali

Detaylı

ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc.

ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. ÜRÜN BİLGİLERİ Alcon Laboratories, Inc. TURKISH R DİKKAT: ABD Federal yasaları bu cihazın satışını, sadece bir hekime veya hekimin siparişi üzerine yapılacak şekilde sınırlamaktadır. Model Özellikleri

Detaylı

Light Amplification by Stimulated Emission Radiation. Maiman, 1960

Light Amplification by Stimulated Emission Radiation. Maiman, 1960 Light Amplification by Stimulated Emission Radiation Maiman, 1960 700 nm 400 nm 100 nm CO2 10.600 nm (FIR) Nd:YAG 1064 nm(nir) Diode lazer 810 nm Argon 488-514 nm Excimer 193 nm Tek dalga boyunda (Monokromatik)

Detaylı

Komplike Retina Dekolmanlarında Pars Plana Vitrektomi ile Birlikte 5000 cs Silikon Yağı Kullanımı

Komplike Retina Dekolmanlarında Pars Plana Vitrektomi ile Birlikte 5000 cs Silikon Yağı Kullanımı Komplike Retina Dekolmanlarında Pars Plana Vitrektomi ile Birlikte 5000 cs Silikon Yağı Kullanımı Use of 5000 cs Silicone Oil in Conjunction with Pars Plana Vitrectomy for Eyes with Complicated Retinal

Detaylı

Uvea Tümörlerinde Cerrahi Tedavi

Uvea Tümörlerinde Cerrahi Tedavi DOI: 10.4274/tjo.98250 Derleme / Review Uvea Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Surgical Treatment in Uveal Tumors Kaan Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Detaylı

Bimanuel Küçük Kesili Katarakt Cerrahisi*

Bimanuel Küçük Kesili Katarakt Cerrahisi* Bimanuel Küçük Kesili Katarakt Cerrahisi* Bimanual Microincision Cataract Surgery İzzet CAN 1, Tamer TAKMAZ 2, Şenay AŞIK NACAROĞLU 3, İpek GENÇ 3, Gülizar SOYUGELEN 3 Klinik Çalışma Original Article ÖZ

Detaylı

GÖZ HASTALIKLARI HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2011

GÖZ HASTALIKLARI HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2011 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2011 Derleyenler: Düzenleyenler: Doç. Dr. Gamze MEN Hem. Narin ÖZÇİFTÇİ Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem.

Detaylı

SB İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

SB İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Okmeydanı Tıp Dergisi 29(Ek sayı 2):110-115, 2013 doi:10.5222/otd.supp2.2013.110 Yaşlılık ve Göz Meltem Altınel, Aylin Ardagil Akçakaya SB İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

Refraktif Cerrahi. Refraktif Cerrahi Çeşitleri. Göz Kırılma Kusurları. Ahmet GÜCÜKOĞLU. Miyopi

Refraktif Cerrahi. Refraktif Cerrahi Çeşitleri. Göz Kırılma Kusurları. Ahmet GÜCÜKOĞLU. Miyopi Refraktif Cerrahi Ahmet GÜCÜKOĞLU İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul Refraktif cerrahi önce korneada başlayan, hızla artan ilgi ve güvenle uygulama

Detaylı

Sayı 10 Aşağıdaki klinik meslektaş denetimine tabi tutulmuş temel yayınlar incelenecektir:

Sayı 10 Aşağıdaki klinik meslektaş denetimine tabi tutulmuş temel yayınlar incelenecektir: Bausch and Lomb un aylık araştırma güncelleme yazısına hoş geldiniz. Bilhassa ön segment üzerine klinik oftalmik araştırmalar konusundaki deneyimlerimize dayanarak, Bausch and Lomb, bizden, her ay araştırma

Detaylı

Retina Ameliyatlarından Sonra Oluşan Refraksiyon Değişimleri

Retina Ameliyatlarından Sonra Oluşan Refraksiyon Değişimleri Retina Ameliyatlarından Sonra Oluşan Refraksiyon Değişimleri Refraction Changes After Retinal Surgery Hilmi OR 1 Derleme Editorial Review ÖZ İntravitreal kesafetlerin lazerle eliminasyonu, pnömatik retinopeksi,

Detaylı

Arka Kapsül Kesafeti Olan Olgularda Nd:YAG Lazer Arka Kapsülotomi Sonrası Makula Bulgularının Değerlendirilmesi

Arka Kapsül Kesafeti Olan Olgularda Nd:YAG Lazer Arka Kapsülotomi Sonrası Makula Bulgularının Değerlendirilmesi İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2012;13(1):29-35 doi: 10.5505/1304.8503.2012.36035 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE Arka Kapsül Kesafeti Olan Olgularda Nd:YAG Lazer Arka Kapsülotomi Sonrası Makula

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. TOMRİS ŞENGÖR YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ

Detaylı

Diabetik maküler ödemde subtenon triamsinolon ile kombine fokal lazer fotokoagülasyonun etkinliğinin değerlendirilmesi

Diabetik maküler ödemde subtenon triamsinolon ile kombine fokal lazer fotokoagülasyonun etkinliğinin değerlendirilmesi 184 Dicle Tıp Dergisi / Ö. İlhan ve ark. Diabetik maküler ödem tedavisi 2012; 39 (2): 184-188 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.02.0124 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Diabetik

Detaylı

T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNTRAVİTREAL RANİBİZUMAB TEDAVİSİ ALAN HASTALARDA VİTREORETİNAL ARA YÜZEY DEĞİŞİKLİKLERİNİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TEDAVİ SONUCU İLE İLİŞKİSİ UZMANLIK

Detaylı

KONVANSĐYONEL VE BĐMANÜEL MĐKROĐNSĐZYONEL FAKOEMÜLSĐFĐKASYON CERRAHĐLERĐNĐN SERT KATARAKTLARDAKĐ SONUÇLARI

KONVANSĐYONEL VE BĐMANÜEL MĐKROĐNSĐZYONEL FAKOEMÜLSĐFĐKASYON CERRAHĐLERĐNĐN SERT KATARAKTLARDAKĐ SONUÇLARI T.C BAKIRKÖY EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ GÖZ HASTALIKLARI KLĐNĐĞĐ Tez Yöneticisi Op. Dr. F.Ulviye YĐĞĐT KONVANSĐYONEL VE BĐMANÜEL MĐKROĐNSĐZYONEL FAKOEMÜLSĐFĐKASYON CERRAHĐLERĐNĐN SERT KATARAKTLARDAKĐ

Detaylı

Kırma-refraksiyon kusurları ve buna bağlı net görememe, günümüzde insanları

Kırma-refraksiyon kusurları ve buna bağlı net görememe, günümüzde insanları DERLEME Hacettepe Tıp Dergisi 2004; 35:187-194 Excimer laser; oftalmolojinin hizmetinde 20 y l Mehmet Orhan 1 1 Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara Kırma-refraksiyon

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. XALATAN, pediyatrik glokomda ve göz içi basıncı yükselmiş pediyatrik hastalardaki göz içi basıncını düşürmede endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. XALATAN, pediyatrik glokomda ve göz içi basıncı yükselmiş pediyatrik hastalardaki göz içi basıncını düşürmede endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI XALATAN % 0.005 göz damlası 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her mililitrede; Etkin madde: Latanoprost Yardımcı maddeler: Sodyum klorür Sodyum dihidrojen fosfat

Detaylı

GÖZ ACiLLERi. Sunum Planı GÖZ ANATOMİSİ OPTİK SİNİR GÖZ ANATOMİSİ GÖZ ANATOMİSİ. Göz üç tabakadan meydana gelmiştir: Sırasıyla içten dışa doğru:

GÖZ ACiLLERi. Sunum Planı GÖZ ANATOMİSİ OPTİK SİNİR GÖZ ANATOMİSİ GÖZ ANATOMİSİ. Göz üç tabakadan meydana gelmiştir: Sırasıyla içten dışa doğru: GÖZ ACiLLERi DR. OĞUZ KÜÇÜKYILMAZ AKDENİZ ÜTF ACİL TIP AD Göz Anatomisi Göz muayenesi Travmatik olmayan aciller Akut Görme Azalması/Görme Kaybı Travmatik aciller Sunum Planı 2 GÖZ ANATOMİSİ GÖZ ANATOMİSİ

Detaylı

Sağlıkta Nabız Dergisinin Değerli Okurları

Sağlıkta Nabız Dergisinin Değerli Okurları 2012 / Sayı: 31 ED TÖRDEN Sağlıkta Nabız Dergisinin Değerli Okurları Sa l kta Nab z Aktüel ve Sosyal T p Dergisi 2012 / Say : 31 ISSN 1308 6006 stanbul Sa l k Mensuplar Derne i Ad na SAH B ; Opt. Dr.

Detaylı