Ekonomik ve Ekolojik. Yenilikçi ve güvenilir. Fiber 2D lazerli kesim makinesi, yenilik ve tecrübenin kusursuz dengesini simgelemektedir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ekonomik ve Ekolojik. Yenilikçi ve güvenilir. Fiber 2D lazerli kesim makinesi, yenilik ve tecrübenin kusursuz dengesini simgelemektedir."

Transkript

1 Verimli Lazerler

2 Yenilikçi ve güvenilir Ekonomik ve Ekolojik PLATINO Fiber 2D lazerli kesim makinesi, yenilik ve tecrübenin kusursuz dengesini simgelemektedir. Ürün, en geli mi düzeyde verimlilik ve ekolojik fiber lazer teknolojisini PLATINO Platformunun kanıtlanmı güvenilirli i ve esnekli i ile birle tirmektedir. PLATINO Fiber, a a ıdaki özelliklere kavu mak isteyen sac imalatçıları için do ru seçimdir: -Etkin, verimli enerji ve bakım tasarrufu sa lama -Özellikle ince ve orta kalınlıktaki levhalar için verimli üretkenlik -Yansıtıcılı ı yüksek metaller dahil olmak üzere bir çok malzeme için uygunluk ve esneklik -Güvenilir ve tüm üretim ihtiyaçlarını kar ılayabilir çok çe itli otomasyon birimleri -Kullanıcı dostu, kolay kurulur ve sürdürülür nitelik Geni! Malzeme Yelpazesi PLATINO Fiber, çok çe itli malzemelerin kesiminde gönül rahatlı ıyla kullanılabilir. Fiber lazerler, yansıtıcılı ı yüksek malzemeleri kesmek için kullanılan di er lazer seçeneklerinden çok daha etkilidir (örne in; alüminyum ala ımları, bakır, pirinç). PLATINO Fiber, 20 mm yumu ak çeli e kadar çe itli kalınlıklarda malzemeleri verimlilikle ve kaliteli bir biçimde kesmektedir. Özellikle ince ve orta kalınlıktaki metal destek levhalarında kalite artı göstermektedir. Özellikler Oldukça dü ük enerji tüketimi Lazer gazından arınma Dü ük bakım maliyeti ve az sarf malzemesi Yerden kazandıran- küçültülmü otomatik yükleme, bo altma ve depolama Kolay ve hızlı i letim ara yüzü-hızlı kurulum ve daha az bekleme süresi Çe itli otomatik i lem ve fonksiyonlar Di er Prima Power 2D lazer makineleri için tasarlanan programlar ile uyumluluk Etkiler Daha az enerji, daha az malzeme israfı, lazer gazlarından arınma daha az karbondioksit yayılımı Yüksek lazer verimlili i, daha az so utma kapasitesi gereksinimi, dü ük ısı üretimi - daha az karbondioksit yayılımı Sentetik granit gövde geleneksel lazerlere kıyasla daha az CO 2 Küçültülmü ve otomatikle tirilmi daha az tesis alanı ve yer ihtiyacı Yüksek verimlilik daha fazla performans

3 Açık ve eri!ilebilir Machine Kompakt tasarımı minimum taban alanı, kolay ula ım ve kurulum sa lar Sentetik granit sa lam gövdesiyle e siz makine tasarımı, en iyi ısı istikrarı ve titre im azalımına olanak tanır Makineye tam eri ebilirlik sa laması için dirsekli konsol tasarımı kullanılmı tır Tavanlı, fiber korumalı pencere ve tam açılan sürgülü kapılara sahip koruma kabini: tam güvenlik, çalı ma alanını izleyebilme ve alana eri ebilme olanakları sunar Numerik Kontrol Prima Electro CNC nin en son sürümü P30L u özelliklere sahiptir: 17 LCD dokunmatik ekranlı, iztoplu ve kullanıcı dostu ince konsol Hesaba dayalı yüksek güç ve daha güçlü HMI, Windows eklentileri En geli mi yörünge yönetimi için ileri düzey algoritmalar TOB - (teknolojik tablaların makine üzerinden seçimi) Önceki sürümler ve tüm Prima Power makineleri ile uyumluluk Esneklik ve verimlilik Lazer kafası PLATINO Fiber kesim kafası, tüm üretim ihtiyaçlarına yanıt veren tek bir odak lensi ile donatılmı tır. Kartu sistemi sayesinde bakımı kolay ve çabuktur. PLATINO Fiber lazer kesim kafasının di er özellikleri: Kesim kafasının di er parça ve teçhizatlarla çarpı masını önleyen SIPS (Çarpma Koruma Sistemi) Temassız nozul mesafe kontrolü Hızlı, basit ve kusursuz kesim kafası hizalaması için Optik Kesinlik Kontrolü (OPC) 35 mm hareket mesafesi ile dinamik vuru ste e ba lı 12 adet otomatik nozul de i tirici Geli mi kesim çözümleri Boru Kesme PLATINO Fiber, 4 çeneli rotary axis ile donatılabilir. Makine hazırlık süresi olmadan, düz metal levha kesiminden, daire, kare ve dikdörtgen boruların i lenmesine geçi yapılabilir.

4 Yenilikçi Teknoloji En geli!mi! lazer teknolojisi PLATINO Fiber, yüksek parlaklıkta bir fiber lazer ile donatılmı tır. Mü teri ihtiyaçları do rultusunda 2 kw dan 4 kw ya kadar de i en güç ile i letim sa lanabilir. Temel özellikler: Tamamen katı halde, fiberden fibere tasarım Son derece güvenilir, performanslı ve dayanıklı %30 un üzerine priz verimlili i Dü ük bakım ve i letim maliyeti Uzun diyot ömrü Ayna ve optiksiz Yüksek ı ın kalitesi Kompakt tasarım Tek lens ile sayısız çözüm PLATINO Fiber, tek lens ile tüm nitelik ve kalınlıktaki malzemeleri kesme imkanı veren optik kurulum özelli ine sahiptir. Üretim de i iklikleri, lens de i tirilmeksizin gerçekle tirilebilir. lave bir süre olmaksızın makinenin oldukça esnek yapısından faydalanılabilir. Kolay kullanım ve Modüler Yapı Programlama Çevrimdı ı programlama için PLATINO Fiber, kullanıcı dostu sistemden ve hızlı MAESTRO-Libellula sisteminden faydalanır. MAESTRO-Libellula, lazer makinelerinin daha iyi programlanması için gereken tüm özellikleri sa lar: CAD, CAM, son i lemci, Veri Tabanı özellikleri, Raporlar, Komut Yönetimi. MAESTRO-Libellula nın temel özellikleri: Oldukça verimli ve kusursuz Nesting Modülü Teknolojik tablaların makine üzerinden seçimi (TOB) Tam üretim masrafı ve zaman hesaplamalı Entegre edilmi Sanal Makine entegresi, ayrıntılı ve kesin raporlama Izgara kesimi için FBS (Hızlı I ın De i tirme) fonksiyonu, paralel profiller olması durumunda hızda artı sa lar P30L kontrol sistemine entegre edilen hücre yazılım paketi, sürekli ve etkili makine i letimine olanak tanır. Otomasyon Tüm ürün tipleri ve boyutları için sac levha kullanımının otomasyonuna dair geni ve modüler çapta çözümler mevcuttur: Levha a ırlı ına göre otomatik hız ayarlı palet de i tir ci ve etkili üretim atı ı toplama bölmeleri Levha beslemeyi otomatikle tirmek için levha yükleme kolu Çok az yer isteyen, iki katlı otomatik yükleme/bo altma sistemi Compact Tower: Taban alanı oldukça azaltılmı malzeme depolama ve de i tirme sistemi. Birimsel bir ekilde ilave kuleler ile büyütülebilir sistem Daha yo un ve zor üretim akı ları için Night Train FMS

5 Farklı konfigürasyonlar Her üretim ihtiyacına uygun Gizlenmi! Zaman Yükleme Bo!altma Otomatik palet de i!tirici kincil paletli harici yükleme/kaldırma istasyonu. Gizli sürede manuel levha yükleme ve kaldırma seçene i. Otomatik levha de i imi. Palet de i!tirici ve otomatik yükleyici kinci bir paletli, harici yükleme/bo altma istasyonu. Palet de i tiricinin her iki tarafında da yer alabilen harici paleti levhalarla otomatik olarak beslemek için yükleme kolu. Belirsiz zamanda otomatik levha yükleme. Otomatik levha de i imi. Gözetimsiz Üretim Compact Server yükleme/bo altma aygıtı. ki katlı birimler (biri bo luklar di eri ise i lenmi levhalar için). Tek levha ayrımı, kontrol sistemleri ve levha referansı. En küçük taban alanı. Compact Tower yükleme/bo altma aygıtları. 3, 10 veya 15 paletli istif kulesi. Tek levha ayrımı, kontrol sistemleri ve levha referansı. En uygun sistem kapasitesi/taban alanı oranı. Geli!tirilmi! Compact Tower yükleme/bo altma aygıtları. 26 ya da 36 paletten olu an, iki depolama kulesi. Tek levha ayrımı, kontrol sistemleri ve levha referansı. Uzun süren gözetimsiz çalı ma periyotları için ideal. Night Train FMS yükleme/bo altma aygıtları. Çoklu makineler için tam otomatik ba lantı mümkün. Esnek ve modüler yerle im. Kurum içi geli tirilmi grafik kontrol sistemi ve depolama yönetimi. Tam otomatik üretim ve gözetimsiz i letim için ideal bir çözümdür.

6 Gözetimsiz üretim için çözümler Teknik Özellikler Prima Power makineleri oldukça güvenilirdir ve en çetin üretim ortamlarında ve en zor üretim cetvellerinde bile dünya çapında kullanıma sahiptir. PLATINO Fiber 7/24 i letime elveri lidir ve genellikle gözetimsiz bir ekilde performans sergiler. Tamamen Ba ımsız bir Makina Makine i ler durumdayken manuel müdahale gereksinimleri sıfıra indirgenmi tir. Üretim cetveli programlandı ında, PLATINO Fiber gerekli ayarlama, uç de i imi, levha de i imi ve depolama gibi süreçlerin sorumlulu unu üstlenir. Üretim karı ımı ne kadar yo un, hacim ne kadar büyük ya da kalite standartları ne kadar katı olursa olsun PLATINO Fiber, müdahale olmaksızın 7/24 çalı ır durumdadır ve i letim tamamen gözetimsiz olsa da güvenilir sonuçlar elde edilebilir. Son derece geli mi sensörleri, yazılım çözümleri ve çok çe itli otomasyon seviyeleri makinenin etkili ve tek ba ına güvenilir çalı masını sa lar. Otomatik kontrol ve çözümleri Sistem için çok sayıda destek fonksiyonu mevcuttur: Otomatik yeniden ba latma fonksiyonu Otomatik açma/kapama E-posta ya da kısa mesaj yoluyla arıza bildirimi Uzaktan te his ve yardım için tele hizmet Çalı ma alanı Maksimum hız Do ruluk (*) VDI/DGQ 3441 standartlarına göre Ölçüm uzunlu u: tam vuru X, Y, Z (*) Malzemenin duyarlılı ı, türüne, ebadına, ön i lemine ve uygulama ko ullarına ba lıdır. Boru kesme (opsiyonel) Maksimum toplam boyutlar (otomatik palet de i tirici ve koruma kabini dahil, su so utucu, duman emici ve fotosel dahil de il) A ırlık (ana makine) Standart fiber lazer gücü X Y Z mm mm mm X, Y: 100 m/dk maksimum kombine aks hızı 140 m/dak Konumlama do rulu u (Pa): Tekrarlanabilirlik (Ps): 0,03 mm 0,03 mm Yuvarlak ve dikdörtgen boruların kesimi için CNC kontrollü Rotary Aks Uzunluk Geni!lik Yükseklik mm mm mm kg W W Standart renkler Sabit parçalar: RAL RAL 9006 Hareketli parçalar: RAL mm mm mm

7 primapower.com 104TR/Jan2014 Prima Industrie Group / Önceden haber vermeksizin de i iklik yapma hakkımız saklıdır

Yeni BLS-NEO Son derece verimli ve esnek.

Yeni BLS-NEO Son derece verimli ve esnek. Yeni BLS-NEO Son derece verimli ve esnek. Global powerhouse local solution provider. baykal.com.tr Yeni BLS-NEO Yüksek üretkenlik Hassas kabiliyet. Kurulduğu 1950 yılından bu yana metal sac işleme makineleri

Detaylı

FIBERMAK Momentum Gen-3

FIBERMAK Momentum Gen-3 Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi SAC İŞLEME MAKİNELERİ yenilikçi teknolojiler. FIBERMAK Momentum Gen-3 Yeni Nesil Fiber Lazer. F YARIM ASRI GERİDE BIRAKAN ERMAKSAN, GELECEĞE EMİN

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler.

Yenilikçi Teknolojiler. Yenilikçi Teknolojiler. 80.000 m Sektörün, Avrupadaki tek çatı altında toplanmıº en büyük üretim tesisi. ERMAKSAN; 1965 yılından beri Sac ݺleme Makineleri sektörüne güçlü AR-GE si ile yön veren, 80.000

Detaylı

Ölçme Elemanları Sıcaklık

Ölçme Elemanları Sıcaklık Ölçme Elemanları Sıcaklık Kontrol Cihazları Rutubet Proses Kontrolcular Kumanda Elemanları Basınç Sayma Sistemleri Solenoıd Vanalar Test Ölçü Cihazları Akı Akıllı Röleler Yön Valfleri Kayıt Cihazları Seviye

Detaylı

FIBERMAK Momentum Gen-2

FIBERMAK Momentum Gen-2 Yenilikçi Teknolojiler. www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi SAC İŞLEME MAKİNELERİ yenilikçi teknolojiler. FIBERMAK Momentum Gen-2 Yeni Nesil Fiber Lazer. F SAC İŞLEME MAKİNELERİ yenilikçi teknolojiler. www.ermaksan.com.tr

Detaylı

TÜRKÇE. SPACE 7040 ve 8030 Serileri

TÜRKÇE. SPACE 7040 ve 8030 Serileri TÜRKÇE SPACE 7040 ve 8030 Serileri 1950 yılında Kemal Coşkunöz tarafından kurulan Coşkunöz Holding, bugün 10 şirketi, 2.500 çalışanı ve Sınırsız Şekillendirme vizyonu ile 6 farklı sektörde faaliyet göstermektedir.

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler.

Yenilikçi Teknolojiler. Yenilikçi Teknolojiler. 80.000 m Sektörün, Avrupadaki tek çatı altında toplanmıº en büyük üretim tesisi ERMAKSAN; 1965 yılından beri Sac ݺleme Makineleri sektörüne güçlü AR-GE si ile yön veren, 80.000

Detaylı

journal Dünya prömiyeri: CELOS ve yeni tasarımıyla DMC 850 V nº 1 2014 Güçlü dik işleme için 3. jenerasyon DMC V serisi www.dmgmori.

journal Dünya prömiyeri: CELOS ve yeni tasarımıyla DMC 850 V nº 1 2014 Güçlü dik işleme için 3. jenerasyon DMC V serisi www.dmgmori. DMG MORI müşterileri ve ilgililer için dergi DMG MORI den CELOS Fikirden hazır ürüne 2014 te 24 adet dünya prömiyeri, 2014 yılında 24 dünya, bunun 9'u ilk yarıda DMG MORI Sistemler Maksimum verim artışı

Detaylı

ÜRÜN BROŞÜRÜ. Dea Global Silver. Koordinat Ölçüm Makineleri

ÜRÜN BROŞÜRÜ. Dea Global Silver. Koordinat Ölçüm Makineleri ÜRÜN BROŞÜRÜ Dea Global Silver Koordinat Ölçüm Makineleri 2 DEA GLOBAL Silver DEA GLOBAL SILVER DEA GLOBAL Silver 3 MAKSİMUM PERFORMANS İÇİN AYARLANDI DEA GLOBAL koordinat ölçüm makinesi (CMM) yeni milenyumun

Detaylı

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - letme Kılavuzu 51247137 04.13 T EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaylı

*Etiketleme. *Kodlama. *Yazılım ve Donanım Bileşenleri. *Etiketler ve Termal Transfer Ribonlar. *Destek ve Hizmetler 869TR 444 4 869

*Etiketleme. *Kodlama. *Yazılım ve Donanım Bileşenleri. *Etiketler ve Termal Transfer Ribonlar. *Destek ve Hizmetler 869TR 444 4 869 *Etiketleme *Kodlama *Yazılım ve Donanım Bileşenleri *Etiketler ve Termal Transfer Ribonlar * *Destek ve Hizmetler 869TR 444 4 869 İÇİNDEKİLER ETİKETLEME Print & Apply (Yaz ve Uygula Sistemleri) LA 4050

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Abkant Pres Serisi POWER-BEND PRO. 3 Eksen (R Manual) CNC Abkant Pres

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Abkant Pres Serisi POWER-BEND PRO. 3 Eksen (R Manual) CNC Abkant Pres Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Abkant Pres Serisi POWERBEND PRO 3 Eksen (R Manual) CNC Abkant Pres PB Yarım asrı geride bırakan Ermaksan, geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Gururla dolu 49

Detaylı

Journal. milltap 700 Hızlı ve hassas. DMG ve MORI SEIKI tarafından ortak olarak geliştirilen ilk ürün

Journal. milltap 700 Hızlı ve hassas. DMG ve MORI SEIKI tarafından ortak olarak geliştirilen ilk ürün Journal dmg / mori seiki İŞBİRLİĞİ YENİLİĞİ BERABERİNDE GETİRİYOR YENİ DMG / MORI SEIKI İNTERNET SİTESİ ANA SAYFASI: www.dmgmoriseiki.com 04 07 nlx + ctx Üst düzey üniversal tornalama teknolojisi 14 15

Detaylı

Hizmet yelpazesi. Hizmet yelpazesi. Daha yüksek üretim verimliliği için ileri teknoloji ürünü enjeksiyon kalıplama çözümleri. www.arburg.

Hizmet yelpazesi. Hizmet yelpazesi. Daha yüksek üretim verimliliği için ileri teknoloji ürünü enjeksiyon kalıplama çözümleri. www.arburg. Hizmet yelpazesi Hizmet yelpazesi Daha yüksek üretim verimliliği için ileri teknoloji ürünü enjeksiyon kalıplama çözümleri www.arburg.com Etkili enjeksiyon kalıplama için ARBURG Ürün tasarımı Üretim planlaması

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

Test Pompası Test, Ölçme ve So utma Tekni i

Test Pompası Test, Ölçme ve So utma Tekni i Test Pompası TP 40 S 0 bar a kadar çift valf sistemli hassas test pompası n Çift valf sistemi (ikiz valf) pompanın ve basıncın kendsinin testini sa lar n kinci valf üzerinden yeniden tam ayar n Uzun sapı

Detaylı

Orta yük taşıma. KUKA robotları

Orta yük taşıma. KUKA robotları Orta yük taşıma kapasiteleri için KUKA robotları KUKA GÜÇLÜ ORTAĞINIZ. Kalite "made in Germany", yaratıcılık ve en üst düzeyde müşteri odaklı çalışma: Bu ilkelere dayanarak KUKA onlarca yıldır üstün teknolojiler

Detaylı

Multi Fonksiyonel: Gözlem Modülü. Boru-TV-Kontrol Sistemi Boru/Kanal Temizleme ve Kontrol Tekni i. 1 Ana Cihaz 6 Kamera Modülü 3 Uygulama Alanı

Multi Fonksiyonel: Gözlem Modülü. Boru-TV-Kontrol Sistemi Boru/Kanal Temizleme ve Kontrol Tekni i. 1 Ana Cihaz 6 Kamera Modülü 3 Uygulama Alanı Boru-TV-Kontrol Sistemi ROSCOPE 1000 3.5 "TFT renkli ekran ile ana cihaz ile kullanılabilen kanal-boro gözlem, boru, mikro ve gözlem modülüne uyumlu kamera. KULLANIM AVANTAJLARI Ürün Profili n Tek cihaz

Detaylı

KeDrive for Motion. Dahili emniyet fonksiyonlu, kompakt kontrol ve sürücü sistemi

KeDrive for Motion. Dahili emniyet fonksiyonlu, kompakt kontrol ve sürücü sistemi KeDrive for Motion Dahili emniyet fonksiyonlu, kompakt kontrol ve sürücü sistemi Mümkün olan en küçük ölçülerdeki yüksek fonksiyonellik Konvensiyonel sistem ile karşılaştırıldığında kontrol panosunun içinde

Detaylı

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 02.04 - letme Kılavuzu 50434904 03.11 T ERC 214 ERC 216 ERC Z12 ERC 212 ERC Z14 ERC Z16 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte

Detaylı

Clasimat. Otomatik Dikey (Asansörlü) Depolama Sistemi

Clasimat. Otomatik Dikey (Asansörlü) Depolama Sistemi Clasimat Otomatik Dikey (Asansörlü) Depolama Sistemi Otomatik Dikey (Asansörlü) Depolama Sistemi Clasimat; bir mekik ve ayırıcı / kaldırıcı bir mekanizma sayesinde ürünlerin giriş ve çıkışının otomatik

Detaylı

GETINGE HS66 TURBO ÜSTÜN STERİLİZASYON

GETINGE HS66 TURBO ÜSTÜN STERİLİZASYON GETINGE HS66 TURBO ÜSTÜN STERİLİZASYON 2 Getinge HS66 Turbo yeni nesil sterilizatörlerle ilgili genel bilgi Getinge HS66 Turbo, enfeksiyon kontrolünde dünyanın lider markasının ürettiği, yeni nesil, son

Detaylı

Sysmac: Tam entegre bir platform Tek bağlantı - Tek yazılım - Tek makine kontrolörü

Sysmac: Tam entegre bir platform Tek bağlantı - Tek yazılım - Tek makine kontrolörü Sysmac: Tam entegre bir platform Tek bağlantı - Tek yazılım - Tek makine kontrolörü FABRİKA OTOMASYONU HMI Programlama DB bağlantısı IT sistemleri MAKİNE KONTROLÜ Servo İnverter G/Ç - Güvenlik Görüntü

Detaylı

Durmazlar 1956 yılından beri sürekli gelişmeyi hedef alıyor.

Durmazlar 1956 yılından beri sürekli gelişmeyi hedef alıyor. BUGÜN YARIN DAİMA Yönetim Merkezi & Ataevler Durmazlar 1956 yılından beri sürekli gelişmeyi hedef alıyor. Üretim teknolojileri sektöründe dünyanın en modern üretim tesislerinden birine sahip olması, 3

Detaylı

HCS Yüksek Performans Otomatik Daire Testereleri HCS 70 HCS 90 E HCS 100 MF HCS 130 MF HCS 160 MF HCS 180 MF

HCS Yüksek Performans Otomatik Daire Testereleri HCS 70 HCS 90 E HCS 100 MF HCS 130 MF HCS 160 MF HCS 180 MF HCS Yüksek Performans Otomatik Daire Testereleri HCS 70 HCS 90 E HCS 100 MF HCS 130 MF HCS 160 MF HCS 180 MF 2 Gelenekten gelen Mükemmellik Testere ile kesmek dünyamız, tutkumuz ve ustalığımız. Yaratıcı,

Detaylı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı POWERFLEX 7000 ORTA GERILIM AC SÜRÜCÜLERI 200 bg'den 34.000 bg'ye (150 kw'den 25.400 kw'ye)

Detaylı

VAROL MAKİNA 1994 yılından bugüne ağaç işleme ve mobilya makinaları sektöründe

VAROL MAKİNA 1994 yılından bugüne ağaç işleme ve mobilya makinaları sektöründe w w w. v a r o l m a k i n a. c o m VAROL MAKİNA 1994 yılından bugüne ağaç işleme ve mobilya makinaları sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu süreçte daima yüksek kalite ve hizmet anlayışını kendine görev

Detaylı

Fluke. Dünyanızı Sorunsuz Kılın.

Fluke. Dünyanızı Sorunsuz Kılın. Test Aletleri Kataloğu 2010/2011 Dijital Multimetreler Pens Ampermetreler Elektriksel Test Cihazları İzolasyon Test Cihazları Topraklama Test Cihazları Tesisat Test Cihazları Taşınabilir Elektriksel Aletler

Detaylı

MTS Criterion Üniversal Test Sistemleri. Araştırma, geliştirme ve üretim için yüksek performanslı monotonik test çözümleri

MTS Criterion Üniversal Test Sistemleri. Araştırma, geliştirme ve üretim için yüksek performanslı monotonik test çözümleri MTS Criterion Üniversal Test Sistemleri Araştırma, geliştirme ve üretim için yüksek performanslı monotonik test çözümleri MTS CRITERION ÜNIVERSAL TEST SISTEMLERI AILESI YÜKSEK PERFORMANSLI ELEKTROMEKANIK

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı