SAĞLIK-SEN ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇALIŞANLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 11 OCAK 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK-SEN ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇALIŞANLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 11 OCAK 2014"

Transkript

1 SAĞLIK-SEN ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇALIŞANLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 11 OCAK Üniversite hastanelerinin siyasal ve toplumsal algısı: Üniversite hastaneleri bir kamu hastanesi değil; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre araştırma ve uygulama merkezidir. Temel amaçları da eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunmaktır. Bu konunun 2. Üniversite hastanelerinin ve çalışanlarının Sağlıkta Dönüşüm Programı ndaki yeri: Üniversite hastanelerinin Sağlıkta Dönüşüm Programı ndaki yeri, Sağlıkta Dönüşüm Programı nın 8 temel ilkesinden biri olan, sistemi destekleyecek eğitim ve bilim kurumları olarak tanımlanmıştır. Ancak, hem Sağlık Bakanlığı hem de üniversiteler, üniversite hastanelerinin hedeflenen amacına ulaşamadığı kanaatindedir. Bu konunun 3. Tam Gün de yeni düzenlemelerin değerlendirilmesi: Mecliste kabul edilip, Cumhurbaşkanının onayını bekleyen Torba Yasa da Tam Gün ile ilgili yapılan düzenlemeler ile kamudan özele geçen üniversite hocalarının yeniden sisteme dâhil edilmesi amaçlanmaktadır. Kabul edilen yasa tasarısına göre, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültelerinde görev yapan doçent ve profesörler, saat dan sonra kendi kurumlarında veya özel hastane ve vakıf üniversitesi hastanelerinde çalışabilecek. Özelde çalışacak hoca sayısı, kurumdaki toplam sayının % 5 inden fazla olamayacak. Kendi kurumunda çalışacak hocaların döner sermayesi artırılırken, üniversite dışında çalışacak hocaların gelirlerinin %50 si kendisine, % 50 si üniversiteye verilecek. Bunun yanı sıra serbest çalışan profesör ve doçentlerin üniversitelerde belli şartlarda ve %5 oranı ile sınırlı olarak sözleşmeli öğretim üyesi çalıştırılması öngörülmektedir. Bu konunun 4. Afili hastaneler: Mevcut afiliasyon uygulamalarının 5. Üniversite hastanelerinin geleceği / Kamu hastane birlikleri - Üniversite hastane birlikleri: Üniversite hastaneleri, eğitim kurumu ve sağlık hizmeti sunan kurum ikileminde, ne tam olarak eğitime; ne de tam olarak sağlık hizmetine yönelebilmektedir. Bu rollerin ve algının, gelecekte daha belirginleştirilerek yönetilmesi, üniversite hastanelerinin geleceğini belirleyecektir. Bu konunun

2 Geçmişte kamu hastane birlikleri kurulurken üniversitelerin dâhil edilme düşüncesi olmuş, ancak üniversitelerin bugünkü haliyle temel rollerine uygun olmadığı için bu düşünce gerçekleşmemiştir. Üniversite hastanelerinin daha çok desteklendiği ve sorunlarının çözüldüğü bir üniversite hastane birlikleri yapısı henüz kurulamamıştır. Üniversite hastanelerinin, kamu hastane birliklerine benzer bir model ile reorganizasyonu tartışılmalıdır. Bu konunun 6. Üniversite hastanelerinde yönetsel hiyerarşinin (YÖK, Rektörlük, Dekanlık, Başhekimlik ve Başmüdürlük) verimliliğe etkisi: Üniversite hastaneleri üzerinde özerk bir yapısı olan YÖK ün, özerk bir yapısı olan rektörlüğün ve dekanlığın ayrı ayrı tahakkümü söz konusudur. Bu nedenle de, başta başhekim ve başhekim yardımcıları olmak üzere yöneticilerin hekimler üzerindeki yaptırım ve yönetim gücü zayıf kalmaktadır. Özellikle de başhekimliğin anabilim dalı başkanlıkları üzerinde otoritesi yetersiz kalmaktadır. Tıp fakültesi dekanlığı ile hastane başhekimi arasındaki çarpık ilişki, hastane başhekimi ile hastane başmüdürü arasında da yaşanmaktadır. Tüm bu görev çakışmalarının nedeni de YÖK, rektörlük, dekanlık, başhekimlik ve başmüdürlük olarak sınırları netleştirilememiş yönetim sistemlerinin olmasıdır. Bu nedenle, üniversite hastanelerinde yöneticilerin görev tanımları net olarak yapılmalı ve görevleri arasındaki ilişki birbirinden ayrılmalıdır. Bu konunun 7. Üniversite hastanelerinin finansman sorunları:. Üniversite hastanelerinin borç miktarlarının fazla olması, çalışanlara ödenen ek ödemenin güçlükle karşılanması,. Borçların ödenmemesi veya geç ödenmesinden dolayı mal ve hizmetlerin pahalıya alınması,. Etkin bir stok yönetimi olmadığından aşırı stok bulunması, etkin bir ihtiyaç planlaması olmadığından atıl malzeme, cihaz ve demirbaş fazlalığı,. Kayıt edilmeyen/edilemeyen faaliyetlerden dolayı gelir kaybı,. SUT da üniversitelere herhangi bir ayrıcalık yapılmaması,. SUT da yer almayan hizmetler,

3 .Hizmet alımına dayalı personel çalıştırmada ücret ve çalışacak personel sayısı sınırı bulunmaması,. Döner sermaye gelirine katkısı olmayan eğitim kadrosundan hoca ve personele ödenen döner sermaye,. Bilimsel araştırmaların finansmanının döner sermayeden karşılanıyor olması,. Üniversitelerin eğitimle ilgili giderlerinin döner sermaye bütçesinden karşılanması 8. Mevzuatla ilgili sorunlar: 2547 sayılı Kanundan, döner sermaye yönetmeliklerinden, Sağlık Bakanlığı ve YÖK arası farklılıklar ile üniversiteler arasındaki farklı mevzuat uygulamaları 9. Üniversite hastaneleri çalışan sorunları: Çalıştayda aşağıda belirtilen sorunlar ve tespit edilecek diğer hususlar değerlendirilecektir. a. Mali konularla ilgili sorunlar - Döner sermaye ile ilgili sorunlar 1. Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin Ek-1 sayılı Kadro/Görev Unvan Katsayısı Cetvelinde verilen katsayı aralığında, kime hangi katsayıdan döner sermaye dağıtılabileceğine karar verme yetkisi yönetim kurulundadır. Bu subjektifliğin 2. Eğitim, öğretim ve bilimsel faaliyet cetvelleri hazırlanması bu cetvellere ilişkin düzenleme yapılana kadar yönetim kurulu tarafından belirlenir. Kalite ve verimlilik esasları ve katsayısı düzenleme yapılana kadar yönetim kurulu tarafından belirlenir. Gelir getirici faaliyet cetveli düzenleninceye kadar bu konuda düzenleme yapmaya yönetim kurulu yetkilidir. Bu kadar netleşmemiş katsayı, cetvel ve hususun olduğu yerde bu konularda değişiklik yapma yetkisinin kurula verilmesi sistemsizliğe ve sübjektifliğe sebebiyet vermektedir. Bu konunu 3. Dağıtılabilir döner sermaye tutarının (hizmet gelirlerinin %35 i kurumun ihtiyacı olan mal, hizmet ve yapım işleri için, %5 i bilimsel çalışmalar için, %15 i hazine hissesi, %5 ve %1 diğer vergiler olarak ayrıldıktan sonra geri kalan miktar dağıtılır) 4. Tavan katsayılarının artırılması

4 5. Kadro/görev unvan katsayılarının revize edilmesi 6.Döner sermaye ek ödemelerinin her ay maaşla birlikte ödenmesi 7. Ek ödemelerin emekliliğe yansıması 8. Sabit ek ödeme oranlarının artırılması 9. Döner sermayenin gelir vergisinden muaf tutulması - Maaş ve maaşı oluşturan katsayılar ile ilgili sorunlar: Sağlık Bakanlığında görev yapan hekimlere döner sermayeden mahsup edilmek üzere garanti gelir verilmekte ve bu tutar emekliliğe yansıtılmaktadır. Üniversitelerde görev yapan hekimler ise bu haktan yararlanamamaktadır. Kamuda görev yapan hekimler ile üniversite hastanelerinde görev yapan hekimler arasındaki bu eşitsizliğin b. Özlük hakları ile ilgili sorunlar 1. Üniversite hastanesinde çalışanlardan yalnızca radyasyonla çalışanlar fiili hizmet süresi zammından yararlanmakta, diğer birimlerde çalışanlar ise fiili hizmet süresi zammından yararlanamamaktadır. Özellik arz eden birimlerde görev yapanların taşıdığı mesleki riskler, nöbet usulü ile çalışan personelin yıpranmışlığı vb. hususlar göz önünde bulundurularak, fiili hizmet süresi zammının yeniden 2. Üniversitede görev yapan çalışanların tayin imkânı bulunmamaktadır. İki üniversite arası geçişler kurumlararası yer değişikliği olarak kabul edilmektedir. Kurumlararası yer değişikliği de muvafakata bağlı olup, üniversitelerin takdirinde değerlendirilmektedir. Özellikle eş durumu ve sağlık durumu gibi mazeret durumlarında üniversite çalışanlarına tayin imkânı verilmesinin 3. Üniversite çalışanlarına başka kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan aynı unvan ve kadrodaki personel ile becayiş hakkı verilmesinin 4. Görevde yükselme ve unvan değişikliği çerçeve yönetmeliğinde yapılan değişiklikler çerçevesinde Yönetmelikler revize edilmeliyken, henüz YÖK tarafından bir düzenleme yapılmamıştır. Üniversitelerde yıllardır sınav yapılmadığı da bilmektedir. Yeni Yönetmelik çerçevesinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yapılmasının

5 5. Kadroları yardımcı hizmetler sınıfında olanlardan hem memur olma şartlarını taşıyıp hem de memur olarak çalışanların herhangi bir sınava tabi olmaksızın memur kadrolarına atanması hususunun 6. Hem 2011 yılında hem de 2013 yılında sözleşmeli personelin kadroya geçiş işlemleri yapılırken, 4/B sözleşmeli personel döner sermaye kadrolarına geçirilmişlerdir. Döner sermaye kadrolu personel, döner sermaye bütçesinde büyük bir yük oluşturduğu gibi, bu personelin ücret ödemelerinde de sıkıntı yaşanmaktadır. Bu nedenle döner sermaye kadrosundaki personelin tamamının genel bütçeye geçirilmesi hususunun 7. Üniversite hastanelerinde geçici işçi olarak görev yapan personelden 5620 sayılı Kanun ile sözleşmeli statüye, akabinde de 632 sayılı KHK ile kadroya geçen personelin, geçici işçilikteki hizmetleri derece, kademe ve izin sürelerinin hesabında dikkate alınmamaktadır. Bu konunun 8. Ameliyathane ve yoğun bakım çalışanlarından sadece radyoloji teknisyenleri şua izninden yararlanmaktadır. Ancak doktorlar dâhil diğer personel de aynı oranda ışına maruz kalmaktadır. Işına maruz kalan diğer personelin de, şua izninden yaralandırılması hususunun 9. Nöbet ücretlerinin artırılması c. Mesleki riskler ve sorunlar 1. Üniversite hastanelerinde çalışanlar, 657 sayılı Kanunun 45. maddesine aykırı olarak sınıfının dışında ya da sınıfının içerisindeki derecesinin altında çalıştırılmaktadır. Bu konunun 2. Asistanlar tarafından sunulan sağlık hizmetinin, resmi kayıtlarda asistanların üzerinde görünmemesinin d. Çalışma koşulları ile ilgili sorunlar (Şiddet, altyapı eksikliği, vb.) 1. Tam Gün Yasası olarak adlandırılan 5947 sayılı Yasa ile haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlenmiş olsa da, üniversite hastanelerinde fiilen 45 saat çalışma devam etmektedir. Bu konunun 2. Üniversite hastanelerinde gerek doktor gerekse diğer sağlık personeli (anestezi teknisyeni, radyoloji teknisyeni, tıbbi sekreter, hemşire) alımlarının çok az olması hem

6 hastaları hem de sağlık personelini olumsuz etkilemektedir. Personel yetersizliği, üniversite hastanelerindeki eğitimin de sekteye uğramasına neden olmaktadır. Bu konunun 3. Asistanların çalışma saatlerinin fazlalığı ile çalışma koşullarının uygunsuzluğunun 4. Asistanlarla ilgili yasal düzenlemeler ile uygulamadaki farklılıkların 5. Çalışan güvenliğiyle ilgili önlemlerin yetersizliğinin 6. Üniversitelerin alt yapılarının yenilenememesinin 7. Tüm üniversite hastanelerinde kreş kurulması hususunun gerekliliğinin e. Yönetsel sorunlar 1. Yükseköğretim kurumlarında, yönetim kurullarında ve disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulunmamaktadır. Oysa ki; çalışanları temsil eden sendikaların, bu kurullarda bulunması, objektifliği ve tarafsızlığı sağlayacak, daha sağlıklı kararların alınmasının önünü açacaktır. Disiplin kurullarında sendika temsilcisinin görevlendirilmesine, yılı II. dönem toplu sözleşmesinde yer verilmiştir. Yönetim kurulunda da sendika temsilcisinin yer alması hususunun 2. Üniversitelerde seçim yapılan kurul ve yönetimlerde, çalışanların oy hakkının bulunmasının f. Üniversiteler arasındaki uygulama farklılıkları: Yönetim kurulu yetkisindeki tüm uygulamalardaki, atama ve nakillerdeki, ek ödemeyle ilgili hususlardaki farklılıkların, her üniversitenin kendine özgü döner sermaye mevzuatının bulunmasından kaynaklı farklılıkların

. SAĞLIK HİZMET KOLU TALEPLERİNİ İNCELEYELİM BAKALIM NELER VARMIŞ!!!

. SAĞLIK HİZMET KOLU TALEPLERİNİ İNCELEYELİM BAKALIM NELER VARMIŞ!!! . SAĞLIK HİZMET KOLU TALEPLERİNİ İNCELEYELİM BAKALIM NELER VARMIŞ!!! 1. Döner sermaye, ek ödeme, nöbet ücreti, ek ders ücreti (kimler için) ve fazla çalışma ücretlerinin emekliliğe yansıması 2. Döner sermayenin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER. Şubat-2014 İZMİR

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER. Şubat-2014 İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER Şubat-2014 İZMİR 1 6514 SAYILI YASA (TAMGÜN) İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARININ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK:1 T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLE SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİMİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

1. Bu yasa ile öğretim üyelerinin kurum dışında serbest çalışması sona eriyor mu?

1. Bu yasa ile öğretim üyelerinin kurum dışında serbest çalışması sona eriyor mu? Soru ve cevaplarla Yeni Torba Yasa ve Tıp Fakülteleri* (Bu metnin bazı konulardaki belirsizliklerin YÖK ve Sağlık Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle giderileceği bilgisi çerçevesinde değerlendirilmesi

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI

SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI MADDE 1.- 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü, dördüncü ve yedinci

Detaylı

SAĞLIK-SEN 2015 YILI KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU TALEPLERİMİZ (MART 2015)

SAĞLIK-SEN 2015 YILI KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU TALEPLERİMİZ (MART 2015) SAĞLIK-SEN 2015 YILI KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU TALEPLERİMİZ (MART 2015) 1. Sağlık çalıģanlarına yıpranma payı verilmesi Gerekçe: Sağlık-Sen TükenmiĢlik AraĢtırması sonuçlarına göre sağlık çalıģanlarının

Detaylı

05 Eylül 2011 1225/22011 CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI'NA ANKARA

05 Eylül 2011 1225/22011 CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI'NA ANKARA 05 Eylül 2011 1225/22011 CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI'NA ANKARA Hükümet, 26 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımladığı 650 Sayılı "Adalet Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Detaylı

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010 MADDE 1-4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

1/69 375 SAYILI KHK ÇERÇEVESİNDE YAPILAN EK ÖDEME VE BU KAPSAMDA YAPILAN DÖNER D SERMAYE UYGULAMALARI Özlem KÖSEK Maliye Bakanlığı Bütçe e ve Mali Kontrol Genel MüdürlM rlüğü Devlet Bütçe B e Uzmanı Şubat

Detaylı

6354 SAYILI TORBA YASA Ve SAĞLIK MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6354 SAYILI TORBA YASA Ve SAĞLIK MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6354 SAYILI TORBA YASA Ve SAĞLIK MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 12 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan torba yasa ile sağlık alanını düzenleyen mevzuatta yine pek çok değişiklik yapıldı. Değişiklikleri

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012)

TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012) TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012) Tıp Fakültesi Dekanları 22-23 Aralık 2012 tarihinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi nde bir çalıştay düzenlemiştir. Çalıştaya Tıp Fakültesi

Detaylı

Tanımlar Madde 3- (1) Bu Yönergede geçen;

Tanımlar Madde 3- (1) Bu Yönergede geçen; T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİRİMLERİNDE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Döner Sermaye

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ İDARİ VE TEKNİK PERSONELİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 04-05 NİSAN 2015

YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ İDARİ VE TEKNİK PERSONELİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 04-05 NİSAN 2015 YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ İDARİ VE TEKNİK PERSONELİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 04-05 NİSAN 2015 Sendikamız Eğitim Sen, Ortak Yaşam İlkelerimiz de ifade ettiğimiz üzere akademik,

Detaylı

KESK 2014-2015 YILLARI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM GİRİŞ: MÜZAKERENİN AMACI, KAPSAMI VE TANIMLAR

KESK 2014-2015 YILLARI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM GİRİŞ: MÜZAKERENİN AMACI, KAPSAMI VE TANIMLAR KESK 2014-2015 YILLARI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM GİRİŞ: MÜZAKERENİN AMACI, KAPSAMI VE TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu toplu sözleşmenin amacı, Konfederasyon ve bağlı sendikalar ile Kamu İşveren Kurulu arasında,

Detaylı

Türk Tabipleri Birliği

Türk Tabipleri Birliği Türk Tabipleri B i r l i ğ i S a ğ l ı k Türk Tabipleri Birliği Personelinin Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışmasına ve T a m S ü r e Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Çalışmasına ve Kanun Tasarısı

Detaylı

TAM GÜN YASASI TASLAK METNİ

TAM GÜN YASASI TASLAK METNİ TAM GÜN YASASI TASLAK METNİ MADDE 1.- 04/01/1961 tarihli ve 209 sa yı lı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Ka nu nun

Detaylı

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele,

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSGGM) SIK SORULAN ALO 170 SORULARI 1. SORU İşyerlerinde destek elemanı görevlendirilmesi nasıl gerçekleştirilir? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 18.06.2013

Detaylı

ÜNİVERSİTE AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİNİN YENİ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN TAM GÜN YASASI SONRASI GELİR GETİRİCİ FAALİYET OLARAK YAPABİLECEĞİ İŞLER

ÜNİVERSİTE AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİNİN YENİ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN TAM GÜN YASASI SONRASI GELİR GETİRİCİ FAALİYET OLARAK YAPABİLECEĞİ İŞLER Ayhan GÖKDEMİR Dokuz Eylül Üniversitesi SHMO Yüksekokul Sekreteri ayhan.gokdemir@deu.edu.tr ÜNİVERSİTE AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİNİN YENİ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN TAM GÜN YASASI SONRASI GELİR GETİRİCİ FAALİYET

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI

YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tanımlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tanımlar ĠKĠNCĠ BÖLÜM Türkiye Yükseköğretim Kurulu MADDE 4- Türkiye

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ İpek ÖZKAL SAYAN * Yusuf ŞAHAN ** 1980 li yıllarla birlikte ortaya çıkan Yeni Kamu Yönetimi anlayışının bir parçası olarak tanımlanması

Detaylı

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Av. Melis Ilgaz Güler& Yrd. Doç. Şeyma Köstekli İ Ç

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI KONU BAŞLIKLARI 375 SAYILI KHK UYGULAMASI Döner sermaye işletmelerinde ek ödeme işlemleri 666 sayılı KHK uygulaması 657

Detaylı

Sayı: 214 13 Aralık 2005 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

Sayı: 214 13 Aralık 2005 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Sayı: 214 13 Aralık 2005 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM YASASI İÇDÜZENİ Madde 1. Madde 2. Madde 3. Madde 4. Kısa İsim Tefsir Amaç Kapsam BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar İKİNCİ KISIM Yükseköğretimin

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA İŞ GÜVENLİĞİ, ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER

6552 SAYILI KANUNLA İŞ GÜVENLİĞİ, ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER 6552 SAYILI KANUNLA İŞ GÜVENLİĞİ, ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER 1. KONU: Kamuoyunda Torba Kanun olarak adlandırılan 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge

Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge Ocak 2015. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam:

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ EK DERS ÜCRETLERĠ ÖDEME ESASLARI

DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ EK DERS ÜCRETLERĠ ÖDEME ESASLARI DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ EK DERS ÜCRETLERĠ ÖDEME ESASLARI 10.11.1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu uyarınca ödenecek ek ders ücretlerinde ; -Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 13)

Detaylı

Değerli kamu görevlileri, Memurlarımızın uzun ve zorlu geçen bir bekleyiş sürecinin ardından, nihayet toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştır.

Değerli kamu görevlileri, Memurlarımızın uzun ve zorlu geçen bir bekleyiş sürecinin ardından, nihayet toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştır. Değerli kamu görevlileri, Memurlarımızın uzun ve zorlu geçen bir bekleyiş sürecinin ardından, nihayet toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştır. Milyonlarca kamu görevlisi, emekliler, dul ve yetimler, gazilerimiz

Detaylı

TOPLU SÖZLEŞME HAKKI VE BÜTÜN YÖNLERİYLE. ilk TOPLU SöZLEŞME

TOPLU SÖZLEŞME HAKKI VE BÜTÜN YÖNLERİYLE. ilk TOPLU SöZLEŞME TOPLU SÖZLEŞME HAKKI VE BÜTÜN YÖNLERİYLE ilk TOPLU SöZLEŞME 1 Toplu sözleşme ile toplu görüşme arasında ne fark vardır? Toplu sözleşme ve toplu görüşme arasındaki temel fark, üzerinde uzlaşılan konuların

Detaylı