DÜNYA VAKIFLAR KONFERANSI İZLEME RAPORU EKİM 2013 ANKARA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNYA VAKIFLAR KONFERANSI İZLEME RAPORU EKİM 2013 ANKARA"

Transkript

1 DÜNYA VAKIFLAR KONFERANSI İZLEME RAPORU EKİM 2013 ANKARA

2 GİRİŞ Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak vakıf ve benzeri kavramların farklılık ve benzerliklerinin ele alındığı, vakıflarla ilgili teorik bilgiler ile dünyadaki vakıfların teknik deneyimlerinin paylaşıldığı, kurumumuzun bu anlamda küresel kurumlarla işbirliği içinde olduğu Dünya Vakıflar Konferansı Eylül 2013 tarihinde İstanbul da gerçekleştirilmiştir. ABD den Güney Afrika ya, İngiltere den Zimbabwe ye Suudi Arabistan dan Almanya ya dünyanın pek çok farklı ülkesinden vakıf konusunda araştırmalar yürüten bilim insanlarının, vakıflar alanında faaliyet gösteren devlet kurum ve kuruluşları ile çatı kuruluşların üst düzey temsilcilerinin, yerel ve uluslararası alanda aktif çalışan önemli vakıf temsilcilerinin oluşturduğu 42 kişi konuşmacı olarak katılmış, bilgi ve deneyimlerini paylaşmış ve karşılıklı fikir alışverişi çerçevesinde program yürütülmüştür. Bu oturumların dışında Açılış Konuşmaları ve Açılış Oturumu gerçekleştirilmiş ve alanlarında dünyada söz sahibi akademisyen ve saygın çatı kuruluşların temsilcilerinin tecrübe paylaşımında bulunmalarına imkan tanınmıştır. Bu amaçla gerçekleştirilen Dünya Vakıflar Konferansı aşağıdaki başlıklar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir: 1) Vakıf kavramının tanımlanması ve Vakıflarla ilgili terimlerin karşılaştırılması 2) Vakıfların yasal statüleri ve Vakıflarla ilgili yasal düzenlemeler ve uygulamalar 3) IRTI ve Kuveyt Evkaf İdaresi önderliğinde hazırlanan İslami Vakıflar Yasası 4) Dünya üzerinde farklı bölgelerdeki Vakıfların ulusal ve uluslararası faaliyetleri 5) Vakıfların ve Vakıf benzeri örgütlerin ülke ekonomisine etkileri ve katkıları 6) İslam ülkelerinde çağdaş vakıf uygulamaları 7) Hayırseverlik 8) Türkiye de vakıf Sistemi ve Yeni Vakıflar 1

3 AÇILIŞ KONUŞMALARI Avrupa Vakıflar Merkezi Başkanı Dr. Gerry SALOLE Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet AKGÜNDÜZ Dünya Vakıflar Konferansı nın açılış konuşmacılarından ilki olan, Avrupa Vakıflar Merkezi (EFC) Başkanı Dr. Gerry Salole konuşmasında öncelikle görev yaptığı kurum hakkında bilgi vermiş ve Avrupa nın büyük küçük bütün vakıflarını barındıran kurumun aynı zamanda Latin Amerika gibi farklı bölgelerden de vakıfları bünyesinde topladığını belirtmiştir. Dr. Salole vakıflar için beraberce çalışmanın tam zamanı olduğunu vurgulayarak devam ettirdiği konuşmasında bugüne kadar filantropiye dar çerçeveden yaklaşıldığını ve farklı hayırseverlik ve vakıf anlayışlarının dikkate alınmadığını belirtmiştir. Kurum olarak sadece Avrupa ve Amerika da geçerli olan vakıf ve vakfetme anlayışlarını ele aldıklarını ve bunun yanlış olduğunu, bu vakıf anlayışının dünyadaki yegâne anlayış olmadığını, farklı vakıf tecrübelerinin de bulunduğunu ve artık yeni yaklaşımların elzem olduğunu ifade etmiştir. Konuşmacı vakıflar konusunda bazı paradokslardan bahsetmiştir. Bunlar; vakıfların dini ve ekonomik boyutlarının işin sadece bir kısmı olduğu, vakıfların aynı zamanda şahsi tatmin ve gurur gibi motivasyonlara da dayandığı, bununla beraber vakıfların esnek yapıları sayesinde çok çabuk değişebilmeleridir - ki bu 2

4 yönleri vakıfları çok güçlü ve önemli kılmaktadır-. Konuşmacı diğer bir paradoksu ise şöyle izah etmektedir; daha önceleri zenginlerin kurduğu ve temelinde topluma olan borcumu ödüyorum düşüncesinin yattığı vakıflar çoğunluktayken günümüzde daha düşük gelir sınıfından insanların ortaklaşa kurdukları vakıflar öne çıkmaya başlamıştır. Dr. Salole nin değindiği bir başka konu ise vakıfları anlamaya çalışırken onların kendilerini nasıl tanımladıklarının önemli olduğudur. Bu noktada Dr. Salole konuşmasında batıda vakıfların kendilerine verdikleri isimlerden (trust-foundation) bahsetmiştir. Dr. Salole konuşmasını, böyle bir toplantının yapılmasının farklı vakıf kültürleri arasında köprüler kuracağından bahisle sonlandırmıştır. Açılış konuşmacılarının ikincisi olan Rotterdam İslam Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz konu olarak vakıf terminolojisini seçtiği konuşmasının ilk kısmında vakıf kurma işlemine ait üç kavramın; vakıf-habs-sadakanın üzerinde durarak farklı fıkıh ekollerine göre bu kavramlara verilen anlamları irdelemiştir. Bu bağlamda Prof. Dr. Akgündüz Maliki ve Şafii hukukçuların vakıf yerine habs tabirini tercih ettiklerini vurgulamıştır. Yine Caferilerin habs ile vakfı aynı manada kullandıklarını belirtmiş ve Caferilerde habs tabirinin geçici vakıfları tanımlamak için kullanıldığını izah etmiştir. Prof. Dr. Akgündüz ün konuşmasının ikinci kısmını teşkil eden vakıflarda gaye meselesi de yine farklı fıkıh ekollerine göre ele alınmış geniş anlamda tartışılması gereken önemli bir başlık olarak dikkat çekmiştir. Şafii ve Hanbelîlerde vakfın gayesinin daima hayra tahsis olduğu, bu ekollerde vakfeden Müslüman da zimmî de olsa havra, kilise, Tevrat ve İncil e yapılan vakıfların geçersiz kabul edildiği belirtilmiştir. Maliki hukukçuları ise kilise ve havralara vakıf yapılmasında iki görüşü benimsemişlerdir. Bunlardan ilkinde kiliselere zimmîlerce yapılan vakıfların caiz olduğu öne sürülürken, bazı kesimler ise bu durumun caiz olmadığını belirtmişlerdir. Hanefî hukukçulara göre ise vakfın gayesinin külli bir vasıfla fakir talebeler ve ilim talebeleri için yapılacak olması ilkesinin benimsendiği, bu düşüncenin de temelinde ibadullah, yani Allah ın kullarının yararlanması düşüncesinin bulunduğu şeklinde izah edilmiştir. Cami, çeşme, köprü gibi kamu hizmeti yapan kurumlarda olduğu gibi umumi ihtiyaçların giderilmesinde gayenin kurbet (Allah rızasının kazanılması) anlayışına hizmet olarak görüldüğü ve bunun da Hanefi ekolünü benimseyen 3

5 Osmanlı sultanlarının kurmuş oldukları vakıflar için meşruiyet sağladığı ifade edilmiştir. Prof. Dr. Akgündüz ün konuşmasının sonunda vakıf kavramının günümüzde çeşitli ülkelerde kullanımına yönelik bir değerlendirmeye yer verilmiştir. Şöyle ki, İngiltere ve benzeri devletlerde kullanılan charitable trust kavramının İslam hukukunda kullanılan vakıf kavramına benzediği ancak, onunla aynı yapıyı ifade etmediği belirtilmiştir. Amerika da vakıf kelimesinin karşılığı olarak kullanılan foundation kavramının da, te sis kavramının karşılığı olabileceği tespiti yapılmıştır. Amerika örneğinden seçilen Rockefeller Vakfı da Osmanlı dan ilham alınarak kurulan vakıflar arasında zikredilmiştir. Bu bağlamda, Amerikan etkisinde kalınarak bazı Haliç Devletleri tarafından ve ülkemizde de 1926 sonrası benimsenen müessese kavramının doğru bir kullanım olmadığı ve vakıf teriminin kullanılması gerektiği vurgusu ile konuşma sonlandırılmıştır. Bu çerçevede, Prof. Dr. Akgündüz tarafından çizilen ve Avrupa ve Amerika da hayır amaçlı kurulan vakıflar ile İslâmi vakıfları birbirinden ayıran keskin çizginin konu üzerine çalışan akademisyenlerce tartışılması ve farklı platformlarda yeniden ele alınmasının gerekli olduğu değerlendirilmektedir. 4

6 AÇILIŞ OTURUMU Prof. Dr. Lester SALAMON John Hopkins Üniversitesi (A.B.D) Hayırseverliğin Yeni Sınırları Prof. Dr. Üstün ERGÜDER TÜSEV (TÜRKİYE) Vakıfların Değişen Rolü Dr. David LYNN Wellcome Trust (İNGİLTERE) Vakıflar: Bir Farklılık Yaratmak Dünya Vakıflar Konferansı nın açılış oturumunda, oturum başkanı Prof. Dr. Murat Çızakça konuşmacıların takdimini yaparak sunum konuları hakkında bilgi vermiştir. Prof. Dr. Lester Salamon, Amerika Birleşik Devletleri John Hopkins Üniversitesi nde öğretim görevlisidir ve aynı zamanda John Hopkins Üniversitesi Siyaset Çalışmaları Enstitüsü bünyesinde kurulan Sivil Tolum Çalışmaları Merkezi nin başkanlığını yürütmektedir. Sunumunda, hayırsever bankalar olarak vakıflar şeklinde adlandırdığı yeni aktörler ve yeni araçların sosyal amaçlı faaliyetlerin finansmanındaki yeri ve önemi ile ortaya çıkan yeni vakıf tipinin hayır işlerine yönelik kaynaklarını harekete geçirecek önerilerinden bahsetmiştir. Prof. Dr. Üstün Ergüder, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı nın başkanıdır ve sunumunda vakıfların değişen rolü ile sivil toplumu besleyen bağışçılık kültürünün önemine değinmiştir. Son konuşmacı Dr. David LYNN, Wellcome Trust ta Stratejik Planlama Departmanı nın başkanlığını yürütmektedir. Sunumunda, İngiltere de kurulan Wellcome Trust nın faaliyetleri hakkında bilgi vermiştir. Dolayısıyla, açılış oturumunda genel olarak, günümüz vakıf anlayışındaki yeni oluşumlar ve yaklaşımlar örnekleriyle birlikte yansıtılmaya çalışılmış ve vakıfların hayır işlerine yönelik faaliyetlerinin daha iyi ve 5

7 kapsamlı nasıl olabileceğine dair öneriler sunulmuştur. Açılış oturumunun ilk konuşmacısı Prof. Dr. Lester Salamon, sunumunda, sosyal amaçlı aktivitelerin finanse edilmesi açısından global bir devrim yaşandığına ve bu devrimin birçok fırsatı da beraberinde getireceğine vurgu yapmıştır. Klasik dönem uygulamaların bir yansıması olan hibelerin artık çok popüler olmadığı, bunun yerine ikraz, kredi garantörleri, bonolar ve tahvil gibi finans dünyasında çok bilinen ancak hayırseverlik için çok yeni olan araçların vakıfların kısıtlı kaynaklarını harekete geçireceğini savunmuştur. Yatırım sermayesini sosyal amaçlı faaliyetlere kanalize etmek ve bu suretle yeni gelir kaynakları yaratmak gerektiğine vurgu yapmıştır. Salamon, ayrıca geleneksel hayırseverlik anlayışı ile yeni hayırseverlik anlayışı arasındaki belirgin farklara da değinmiştir. Geleneksel hayırseverlik anlayışında bireyler ve vakıflar odak noktası iken, yeni hayırseverlik anlayışında ikraz, kredi garantörleri, bonolar ve tahvil gibi çeşitlilik arz eden yatırım kaynakları söz konusudur. Eski sistemde kar amacı yokken yeni yaklaşımda sosyal amaçların sürdürebilirliği ve kalıcı olmalarını sağlamak için az da olsa kar etme kaygısı olduğunu belirtmiş ve yeni hayırseverlik yaklaşımında sonuç odaklı faaliyetlerin öneminden bahsetmiştir. Salamon, konuşmasının sonunda yeni hayırseverlik anlayışının gelişim kaydetmesi için bazı önerilere yer vermiştir. Bunun için daha iyi bir tanıtım ve teşviklendirme ile halka açılmak ve daha iyi yatırım sermayeleri oluşturmak suretiyle yeni hayırsever anlayışını yansıtan vakıfları güncelleştirmek. İkinci konuşmacı Prof. Dr. Üstün Ergüder in sunumunun ana temasını vakıfların değişen rolü ve sivil toplumu besleyen bağışçılık kültürü oluşturmuştur ve bu minvalde vakıfların Osmanlı dan günümüze tarihsel süreci, Cumhuriyet sonrası kurulan yeni vakıfların mevcut durumu ve bu süreçte dünyada gelişen farklı modellerden bahsetmiştir. Ergüder, sunumunun başında başkanlığını üstlendiği TÜSEV hakkında bilgi vermiştir yılında dönemin önde gelen vakıf ve dernekleri tarafından kurulan TÜSEV in amacı üçüncü sektörün yasal, mali ve işlevsel alt yapısını geliştirmek ve bu yönde sosyal yatırım ve uluslararası ilişkiler geliştirmektir. Örneğin, sosyal yatırım alanında ülkemizde bağışçılık kültürünün gelişmesi, ülkemizde bulunmayan yeni modellerin tanıtılması ve bunlarla ilgili farkındalık yaratılması ile ilgili çalışmalar gerçekleştirmektedir. Ergüder, Türkiye nin köklü bir vakıf geçmişine sahip olmasının nedenlerinden 6

8 birinin de, kültürümüzün bir parçası haline gelen hayırseverlik olgusu olduğunu, ancak bunun tüm dünyada stratejik bağışçılığa doğru yöneldiğini belirtmiştir. Hayırseverlik dendiğinde ihtiyaçları gidermek üzere yapılan, dini motivasyonu ağır basan ve genellikle tek seferlik bağışlar akla gelmektedir. Stratejik bağış ise sorunların çözümünde stratejik hedef belirleyerek uzun süreli sürdürebilir bağışlardır. Ergüder, bu bağlamda kaynak sıkıntısı çeken vakıfların sağlıklı ve sürdürebilir bir ortamda çalışmaları için uzun vadeli kaynak aktarımını öngören stratejik bağışçılık anlayışının yaygınlaştırılması gerektiğini savunmuştur. Son konuşmacı Dr. David Lynn, sunumunda İngiltere de kurulan Wellcome Trust ın faaliyetleri hakkında bilgi vermiştir. Wellcome Trust, ileri seviyede biomedikal ve tıbbî araştırmalar yapan kişileri desteklemek suretiyle insan ve hayvan sağlığında olağanüstü gelişmeler kaydetmeyi hedefleyen dünya çapında bir yardım kuruluşudur. Politik ve ticari menfaatlerden bağımsız olan Wellcome Trust hem İngiltere de hem de birçok düşük ve orta gelirli ülkelerde değişim için katalizör görevi üstlenmektedir. Son beş yılda, Afrika da en çok yardım yatırımları gerçekleştiren İngiltere deki en büyük yardım kuruluşlarından bir tanesidir. Wellcome Trust, araştırmacıların kanıta dayalı politikaların formülleşmesine katkıda bulunmayı ve evrensel ölçekte araştırmalar için yeni politikalar geliştirmeyi hedeflemektedir. Lynn, hayırseverliğin ve yardım amaçlı yatırımlarda değişimin önemine vurgu yaparak konuşmasını sonlandırmıştır. Sonuç olarak, açılış oturumunun ana temasını vakıf kavramında ve işleyişinde meydana gelen dünya ölçekli değişim oluşturmuştur. Salamon un sunumundan çıkan sonuca göre, sosyal amaçlı faaliyetlerin finansmanında ortaya çıkan yeni yatırım modelleri yeni bir vakıf tipinin ortaya çıkmasında önemli roller üstlenecektir. Ergüder in sunumunda öne çıkan öneriler daha çok ihtiyaçları gidermek üzere tek seferlik yapılan geleneksel bağışlar yerine sürdürebilir bağışçılık anlayışının yerleştirilmesi gerektiği yönünde olmuştur. Dolayısıyla, vakıfların sürdürülebilir stratejik bağışçılık kanalıyla daha çok sürdürülebilir hizmet, sosyal adaleti gerçekleştirme gibi alanlara kayması gerekmektedir. Vakıfların çağdaş yönetim modeline geçmesi ve modern finansal araçları kullanması gerekmektedir. Lynn in sunumundan ise yardım kuruluşlarının gerek faaliyetlerinde gerekse yardım amaçlı yatırımlarında değişime odaklanılması ile ulusal ve evrensel ortamda bunun gerçekleştirilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 7

9 1.OTURUM Vakıf Kavramının Tanımlanması ve Vakıflarla İlgili Terimlerin Karşılaştırılması Dr. Rupert Graf STRACHWITZ (ALMANYA) Vakıf Nedir? Tarihi ve Kültürler arası Bir Bakış Abdullah Omar Issa MDALA (MALAVİ) Vakıf Kavramını Tanımlamak Khaled SUKKARIEH (AVUSTRALYA) Batı Dünyasındaki ve Müslüman Toplumlardaki Evkaf, Vakıf ve Trust Modellerinin Karşılaştırılması Saad bin Mohammad AL-MOHANNA (SUUDİ ARABİSTAN) Vakfı, Vakıf Yapan Özellikler Prof. Dr. Usama ALANI (IRAK) İslami Vakıf Bağışlarının (Bağış Faaliyetlerinin), Vakıf (Kurum) Kültürüyle Korunması Dünya Vakıflar Konferansı nın ilk oturumunda; dünyada farklı adlarla anılan vakıf olgusunun genel çerçevesi çizilerek, teoriye ve uygulamaya yönelik farklı yaklaşımlar değerlendirilmiştir. Dr. Rupert Graf STRACHWITZ; vakıf ın Akdeniz kültürünün ortak bir özelliği olduğunu vurgulayarak, uygulamada Roma, Anglo-Sakson, Avrupa ve İslam hukuklarında kültürel çeşitlilikten kaynaklanan farklılıklar olduğunu belirtmiştir. Vakıfların salt kamu yararını gözetmeyip bir ailenin menfaati doğrultusunda idare edilebileceğini ifade etmiştir. Ona göre vakıf; verme, hatırlanma ve kişinin iradesini başka insanlara yansıtmasının bir aracıdır. Bu aracın varlıklarının maddi olabileceği gibi bir düşünce de olabileceğini belirtmiştir. Son tahlilde vakfın süreklilik adına esnek bir yapıda olması gerekliliğine değinmiştir. Abdullah Omar Issa MDALA; Türkiye'deki vakıf geçmişinin eskilere dayandığını, Afrika ve Malavi de vakıfların farklı hedeflere sahip olduğunu ve bu hedeflerin başında da halkın refah seviyesinin yükseltilmesinin geldiğini belirtmiştir. Malavi de vakıfların kamu ve özel vakıflar olmak üzere iki ayrı koldan faaliyet gösterdiğini ifade ederek bağışçılar vakfına değinmiştir. Vakıf için ortak bir tanımlama yapmanın zor olduğunu, 8

10 Malavi'de vakfın inançlar ve değerler temelinde yönetildiğini eklemiştir. Khaled SUKKARIEH; Avustralya'da yeni bir kurum olarak evkaf kelimesinin yaygın kullanılmadığı, trust, foundation gibi kurumlar ile waqf arasında farklılıklar olduğunu esas olanın Allah rızasını kazanmak olduğunu vurgularken; evkafın sürdürülebilirliği adına kısa, orta ve uzun vadeli programlar geliştirmek suretiyle kavramsallaştırılması ve markalaştırılmasının gerekliliğine dikkat çekmiştir. Saad bin Mohammad AL- MOHANNA; Allahın rızasını kazanmak ve hayır işlemek adına yardımı amaç edinen kuruluşlar olarak vakıfların devlete ve devletin de vakıflara katkısı olduğunu anlatmıştır. Konuşmada, vakfın şahsi veya siyasi bir amaç gütmemesi gerektiği ve kalkınma planlarının gerekliliği ile vakıf ekonomisine dikkat edilmesi hususlarına vurgu yapılırken, vakfın karakteristik özellikleri arasında "tüzel" ve "bağımsız" olma özellikleri ön plana çıkarılmıştır. Konuşmacı ayrıca vâkıfın iradesine saygının vakfın sürekliliğini sağlayacağını belirtmiştir. ihtisas sahibi kişilerden oluşan kurul oluşturulması, vakfın sürekliliğini sağlayacak çalışmalar yapılması ve vâkıf ın özgür olması konularına değinmiştir. Sonuç olarak, vakıf olgusunun temelinde birtakım ortaklıkların olduğu açıktır; fakat vakıf tanımındaki esas zorluk kültürel çeşitlilik, dini pratikler ve tarih içinde yaşanan toplumsal ve idari değişikliklerden kaynaklanmakta, bu da uygulamada farklılıkları ortaya çıkarmaktadır. Vakıf kurumunun varlığını sürdürebilmesi adına markalaşmak gerektiği görüşü dikkat çeken tekliflerden biri iken vakıf kurumunun popülaritesinin artırılarak vakıf kurmanın yaygınlaştırılması görüşü de kayda değerdir. Prof. Dr. Usama ALANI; vakıfların kanunla korunması, vakfın yönetiminin şeffaf olması, mali kayıtların tutulması, yargı denetiminin oluşturulması, her alanda 9

11 2.OTURUM HAYIRSEVERLİK Rawaa Nancy ALBILAL (AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ) Vakıf Hayırseverlik Sistemi Bizi Bağlayan Değer Ashahadu ASALI (ZİMBABVE) Sosyal ve Ekonomik Problemlerle Mücadelede Vakıf Kurumlarının Rolü Martyn EVANS (İSKOÇYA, BİRLEŞİK KRALLIK) Hayırseverliğe Öncülük, 100 Yıllık Dünya Vakıflar Konferansı nın 2. Oturumu Hayırseverlik ismi ile başlamıştır. Oturum başkanı Husain BENYOUNIS konuşmacıların takdimini yaparak sunum konuları hakkında bilgi vermiştir. İlk konuşmacı Rawaa Nancy ALBILAL, Amerika Birleşik Devletleri Vakıf Merkezi (Foundation Center) geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısıdır. Sunumunda Vakıf Merkezi nin vakıf bilgi sistemi alanındaki çalışmalarından ve doğu ile batı toplumlarının hayırseverlik duygusunu ortak bir değer olarak paylaştıklarından bahsetmiştir. İkinci konuşmacı Ashahadu ASALI Zimbabwe den konferansa katılmıştır. Sunumunda sosyal ve ekonomik problemlerle mücadelede vakıf kurumlarının rolünden ve Zimbabwe ve diğer Güney Afrika Kalkınma Topluluğu ülkelerinin şu an ve gelecekteki durumundan bahsetmiştir. Son konuşmacı Martyn EVANS İskoçya dan konferansa katılmıştır. Sunumunda Birleşik Krallıkta faaliyet gösteren The Carnegie UK Vakfı nın çalışmalarından ve Birleşik Krallık ta Vakfın hayırseverliğe yaptığı 100 yıllık öncülükten bahsetmiştir. Bu oturumun genel olarak amacı hayırseverlik duygusu ile yapılan vakıf faaliyetlerinin dünyamıza kazandırdıklarını anlatmaktır. 10

12 Rawaa Nancy ALBILAL yaptığı sunumda doğu toplumlarının kullandığı vakıf sisteminin batı toplumlarındaki hayırsever bağış uygulamalarına duygu temelinde benzer olduğunu vurgulamıştır. Doğu ve batı toplumlarını ve hatta tüm insanlığı, hayırseverlik duygusunun ve muhtaç olana yardım etme güdüsünün birleştirdiği ifade edilmiştir. Peygamber efendimizden bu yana vakıf ruhunun korunduğunu Peygamberimiz döneminde Medine de temiz su bulmak çok zordu. Bu yüzden temiz su yüksek fiyattan satılmaktaydı. İşte bu ortamda Peygamberimiz bir su kuyusu vakfederek soruna hayırseverlik duygusu ile çözüm olmuştur. diyerek örnek bir olayla açıklamıştır. İşte bu kutsal örneğe dayanarak, dünyada 780 milyon kişinin temiz suya erişim sorununa çözüm olmak üzere Afrika, Meksika ve Hindistan gibi ülkelerde vakıfların su konusunda çalışmalar yürüttüğünden bahsetmiş, ayrıca Amerika da Vakıf Merkezi isimli kurumun küresel bir vakıf bilgi sistemi oluşturmaya çalıştığını, Amerika dan ve diğer ülkelere ait olanlarla toplam vakfın verilerinin ortak bir havuzda toplandığını belirtmiştir. Vakıfların diğer faaliyetlerine ait verilerin toplandığı bu bilgi sistemi ile yararlanıcılara, bağışçılara ve politikacılara bilgi verilebilmekte olduğundan ve bu sistemin vakıfların ortak çalışma alanları bulmasına yardımcı olunduğundan bahsetmiştir. Ashahadu ASALI yaptığı sunumda vakfı, bir varlığın tüketimini hayırseverlik temelinde korumaya yönelen yapı olarak tanımlamıştır. Vakfın başlangıçta bir emlak veya emlak topluluğundan ibaretken daha sonraları nakit temelinde de vakıflar ortaya çıktığını belirtmiştir. Vakıfların, özellikle Zimbabwe gibi diğer GAKT ülkelerinde sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde rol oynayabildiklerine vurgu yaparak; yoksulluk, işsizlik, sağlık bakımına erişimden yoksunluk, okuryazarlığın olmaması ve eğitim imkânlarından yoksunluk, uyuşturucu kullanımı, savaşların getirdiği sorunlar, enerji kıtlıkları ve iş alanlarında azalma gibi konularda vakıfların etkin roller üstlenerek bu tür sosyal ve ekonomik sorunların çözümüne katkı sağladıklarını ayrıca küçük işletmeleri mikro finans yoluyla destekleyerek ekonominin gelişmesine ve büyümesine olumlu etkileri olduğunu belirtmiştir. Martyn EVANS, The Carnegie UK Vakfının Birleşik Krallık ta 100 yıllık bir hayırseverliğe öncülük ettiğini ifade etmiştir. Bu vakfın kraliyet şartına sahip ve hükümetten bağımsız olduğunu fakat devletten kopuk bir halde olmadığını belirtmiştir. Vakfın İngiltere ve İrlanda topraklarında 600 den fazla kütüphane 11

13 kurduğunu ve temel olarak rolünün; cesur deneyler yapmak, ortaklıklar yürütmek, ekonomi üzerinde olumsuz etki yapmamak olarak sıralamıştır. Cesur deneylere örnek olarak, vakfın Birleşik Krallık ta kasaba merkezlerindeki küçük ölçekli dükkânların ekonomik canlılığını yitirdiğini tespit edip harekete geçtiğini, bir test kasabası seçilerek cesur bir deney yapıldığını, bu deneyde gençlerin birikimleri ve enerjileri kullanılarak oluşturulan en iyi 10 fikrin seçildiğini, seçilen bu projelerle kasabadaki dükkânların büyük alışveriş merkezleri yüzünden yok olmasının engellenmeye çalışıldığını anlatmıştır. Ortaklıklara örnek olarak; gazeteciliği geliştirme projesinde gazetecilerle birlikte çalışıldığından, ekonomi üzerinde olumsuz etki yapmamak için ise firmaların kar ettiği alanlara dikkat edilerek bu alanlardaki faaliyetleri için belli kriterler belirlendiğinden bahsedilmiştir. Vakfın başarı sağladığı alanlardaki tecrübeler sonucunda hayırseverliğin formülünün oluşturulduğu ve bu formüle göre etki yaratabilmek için servet, düşünce ve zamanın birlikte kullanılması gerektiği görüşü paylaşılmıştır. ( servet + düşünce + zaman = etki) tüm vakıfların bir iç bilgi sistemi oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca yararlanıcılar, başvuranlar ve faaliyetlerle ilgili bu bilgileri oluşturulan ortak havuza aktarılarak vakıfların ortak çalışması teşvik edilmelidir. İkinci konuşmacının sunum sonucuna göre ise sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde hükümetler veya devletler tek sorumlu olarak görülmemeli, sivil toplum ve sivil toplumun en önemli parçası olan vakıfların bu konularda tüm ülkelerde faaliyet gösterebilmesinin önü açılmalıdır. Son konuşmacının sunum sonucuna göre vakıflar sadece nakdi sosyal yardımlarla ilgilenmemeli ve girişimcilik, belirli sektörlerin geliştirilmesi, geleceğe dönük yerel ve ulusal yatırımlar gibi konularla da ilgilenmelidir. Tüm sunumların sonucuna göre vakıf faaliyetlerine temel oluşturan hayırseverlik duygusu tüm dünyanın ortak bir değeri olarak benimsenmeli ve bu değer çağdaş vakıfçılık anlayışıyla birleştirilmelidir. Sonuç olarak, hayırseverlik isimli bu oturumda sunumlardan belli neticeler çıkarılmıştır. İlk konuşmacının sunumundan çıkan sonuca göre dünyadaki 12

14 3. OTURUM DÜNYA ÜZERİNDE FARKLI BÖLGELERDEKİ VAKIFLARIN ULUSAL ve ULUSLARARASI FAALİYETİ Andrew BROWN (İNGİLTERE) Kilisenin Temsilcileri ve İngiliz Kilisesine Sağladıkları Katkılar Z. Abedien CAJEE ( GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ) Müslüman Azınlık Toplulukları Vakıflarının Büyümesi ve Gelişimi-Güney Afrika Antonio NICOLETTI ( İTALYA) Sosyal Sermaye, Kültürel Miras ve Fon Yaratmak: Güney İtalya dan Zetema Vakfı nın Tecrübesi Raffaele VITULLI, Paolo MONTEMURRO (İTALYA) Vakıflar için Yeni Bakış Açıları- Avrupa Birliği ve Toplumsal Yenilenme Oturumun ilk konuşmacısı olan Andrew BROWN, İngiltere Kilisesi Temsilciliği nin bir hayır kurumu olarak kilisenin ihtiyaçlarını tespit edip çalışmalarına destek vermeyi amaçladığını, İngiliz parlamentosu da dahil olmak üzere, farklı kişi ve kurumlarca atanan bir mütevelli heyetine sahip olan kurumun devlet ve özel sektörden önemli yetkililerle güçlü bir iletişim ve işbirliği içinde olduğunu ifade etmiş olup kurumun 5,5 milyar sterlin değerindeki portföyünün yönetiminde, risksiz ve etik bir yatırım politikası izlenerek daha stabil bir gelir yapısının hedeflendiğine dikkat çekmiştir. Harcamalarında en büyük kalemin, kilise misyonunun yayılabilmesi adına, özellikle mahrumiyet bölgelerindeki din adamları ve ibadethanelere yapılan maddi yardımların oluşturduğunu belirtip, güçlü bir performans için herkesin ne iş yaptığının tam olarak bilincinde olması bakımından yönetişimin önemli olduğuna ve sürdürülebilirlik açısından her üç yılda bir harcamaların gözden geçirildiğine değinmiştir. İkinci konuşmacı olan Z. Abedien CAJEE, Güney Afrika Cumhuriyetini referans alarak Müslüman azınlıklarda vakıfların gelişiminden bahsetmiştir. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin %1,5'ini oluşturan Müslüman toplumun varlığının 17. yüzyıla kadar uzandığını, azınlık 13

15 Müslümanların tarihinde önemli üç dalgadan ilkinin Müslümanların köle olarak ülkeye gelmeleri, ikincisinin 1860'larda Hindistan Müslümanlarının ülkeye gelmesi ve vakıf müessesesini taşımaları, üçüncü dalganın ise Nelson Mandela'dan sonra özgürlüklerin artması ve Müslümanların ibadethanelerinin çoğalması olduğunu söylemiştir yılından itibaren ülkede Müslüman vakıflarının "trust" yani "kar amacı gütmeyen şirket" modelini benimsedikleri ve yönetim organlarının belirginleştiği üzerinde durulmuştur. Konuşmacı, Müslüman vakıflarının durumlarını iyileştirmek için vakıf fonlarıyla yatırım yapılmasını desteklemek, toplumsal gönüllülüğü ve adalet anlayışını geliştirmek, medyada farkındalık yaratmak amacıyla baskı enstrümanları oluşturmak, araştırma-geliştirme ekibi kurmak gibi yenilikçi hamlelere ihtiyaç duyulduğuna değinmiş; ayrıca mevzuat, eğitim, yönetişim ve insan kaynaklarıyla ilgili eksikliklere dikkat çekmiştir. Son olarak hedeflerinin "Vakıf Cennetleri" yaratmak olduğu ve uluslararası bir Evkaf Kalkınma Konseyi'nin toplumlar arası bilgi paylaşımında önemli olacağı vurgulanmıştır. Üçüncü konuşmacı olan Antonio NICOLETTI, İtalya da bulunan ve dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Matera nın uzun bir dönem yaşanan depresyonun ardından Unesco tarafından bir dünya mirası olarak ilan edilişinin hikayesini anlatmıştır. 20. yüzyılın ilk yarısına kadar kötü yaşam koşullarının hüküm sürdüğü ve sonradan koruma altına alınan bölgenin insanların mağaralarda yaşadığı yer olarak tanımlanması sonucu İtalya daki ana akımın bu şehri ulusal bir ayıp olarak adlandırdığından söz etmiştir da bu yaklaşıma karşı konuya farklı bir perspektifle yaklaşan bir kültürel akımının ortaya çıktığını ve bu akımın geçmişlerini daha iyi anlamak amacıyla gerçekleştirdiği araştırmalar sonucunda yeraltında unutulmuş mağara kiliselerine ulaşılmasının Matera nın kaderini değiştirdiğini ifade etmiştir de İtalya nın güneyinde Zetema Vakfı nın bu akımın etkisiyle çalışmalara başladığını; ulusal anlamda önemli ortakları olan vakfın, projelerinden yaklaşık 4 milyon euro kazandığını ve keşfettikleri terk edilmiş yapıların restorasyonlarını yaptığını belirtmiştir. Vakfın müzeler oluşturmasının yanı sıra gençleri sanata yönlendirmeye çalıştığını ve yerel kaynakları bir güç unsuru olarak yorumladığını ifade etmiştir. Son konuşmacılar Raffaele VITULLI ve Paolo MONTEMURRO, Avrupa Birliği yaklaşımının toplumların birlikte çalışabilecekleri bir zemin 14

16 oluşturmayı hedeflediğinden söz etmişlerdir. Ortak bir hedef doğrultusunda birlikte çalışma fırsatının değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamış, sahip olunan tüm araçların ve yeni teknolojilerin bir arada kullanılmasıyla toplumun daha iyi koşullarda yaşamasını sağlayacak sosyal yeniliğin gerçekleşebileceği üzerinde durmuşlardır. Bunun için de kültürel mirasın ve geleneksel değerlerin iyi korunması gerektiğine dikkat çekilmiştir sürecini kapsayan yeni AB programında, araştırma ve yenilikçi yaklaşımlara önem verildiğine değinilmiş olup ayrıca, Yaratıcı Avrupa adını taşıyan yeni bir önerinin Avrupa Komisyonu na sunulacağından bahsedilmiştir. Türk Cumhuriyetleri'nden vakıf temsilcilerinin bulunması gerekliliği gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, İngiliz Kilisesi'nin özerkliğe yakın idari ve mali yapısının Türkiye de uygulanabilirliği araştırılabilir. Türkiye'nin vakıf geçmişinden edindiği tecrübelerin vakıfçılık alanında uyguladığı plan ve projelerin gelişme ihtiyacı içindeki toplumlara aktarılmasının gerekli olduğu değerlendirilmektedir. Ulusal bir ayıp olarak görülen bir şehrin dünya mirasına dönüşme hikayesinin Türkiye'de ilgi bekleyen pek çok eser ve bölgenin akıbeti için yararlı bir örnek teşkil ettiği düşünülmektedir. Son olarak, konferansın kapsayıcılığının belirginleşmesi ve vakıf kültürünün paylaşımı adına Orta Asya 15

17 4. OTURUM VAKIFLARIN ve VAKIF BENZERİ ÖRGÜTLERİN ÜLKE EKONOMİSİNE ETKİLERİ ve KATKILARI Prof. Dr. Necdet SAĞLAM (TÜRKİYE) Vakıflarda Finansal Raporlama ve Hesap Verilebilirlik Ass. Prof. Abdallah TARAK (BAE) Vakıflar ve İç Kaynaklı, İçsel Gelişme: Alternatif Çözümler Reazul KARIM (BANGLADEŞ) Hayırsever Bağışların Genişlemesinde Para Vakıflarının Günümüze Uyarlanması Abdullah EKİNCİ(TÜRKİYE) Geçmişten Günümüze Vakıfların Ekonomi Üzerindeki Etkileri ve Bir Finans Yönetim Modeli Olarak Para Vakıflarının Günümüze Uyarlanması Husain BENYOUNIS (YENİ ZELANDA) Vakıf Sektörü Mühendisliği Oturumda, Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ başkanlığında yürütülen oturumda, ülke ekonomilerine önemli katkıları olan vakıflara yeni kaynaklar yaratılması, vakıf gelirlerinin arttırılıp yönetilmesi, kaynak artırımı ve bunların önündeki engellerin belirlenmesi konularının yanı sıra vakıfların güvenirliği ve yeni kaynak yaratma açısından oldukça önemli olan hesap verilebilirlik ve finansal raporlama ilkeleri üzerine genel bir değerlendirme yapılmıştır. İlk konuşmacı Prof. Dr. Necdet SAĞLAM; bir mal/ varlık topluluğu olan vakıfların toplumun ve kamunun kaynaklarını kullandığını; bu nedenle vakıfların gelir ve giderleri ile varlıklarının muhasebeleştirilmesinin ve raporlanmasının yanı sıra vakıfların finansal işlemlerinin devletle, vakfedenlerle ve ilgili taraflarla paylaşılmasının son derece önemli olduğunu belirtmiştir. Finansal raporlama, hesap verilebilirlik kavramları ile bu kavramların ön şartı olan şeffaflık ile güven ve kamuyu aydınlatma arasındaki ilişki üzerinde duran Sn. Sağlam Osmanlı Devleti nde vakıfların, gelir ve giderlerinin kaydedilmesinde takip edilen yöntemlere, günümüz Türkiye sindeki uygulamalara ve yasal düzenlemelere değinerek hayır kurumları/kar amacı gütmeyen kuruluşlar için dünyada uygulanmakta olan 16

18 uluslararası finansal raporlama ve muhasebe standartlarını açıklamıştır. Günümüzde finansal raporlamalarda karşılaşılan sorunlara değinen Sn. Sağlam özellikle tarihi ve kültürel miras varlıklarının raporlanması sorunu üzerinde durmuştur. İkinci konuşmacı olarak söz alan Reazul KARIM, Bangladeş te temel olarak vakıfların mallarının yönetiminde ve gelir elde etmede yaşanan sıkıntılar sonucu ortaya çıkmış olan vakıfların nakit ile kurulması temeline dayanan sistemi tanıtmıştır. Bu sistem ile Bangledeş te hayır işleri için kitlesel katılımlar ile önemli fonlar oluşturulduğunu, mikro finansmanın önemli boyutlara geldiğini belirtmiştir. Üçüncü konuşmacı olan Abdullah EKİNCİ, tarihsel olarak Osmanlı da vakıfların etkinliklerine, ekonomik faaliyet gösteren vakıfların kullandıkları sistemlere, eski vakıfların toplum içinde olma usullerine, katılım bankalarının kullanmakta olduğu finansal ürünlere, günümüz finans kurumlarının aşırı kar baskısının sonuçlarına, vakıf finansmanının üretim sistemlerine olan etkisine, geçmişten günümüze vakıf akarlarına, ticaretin fıkha uygunluğunun tesisinin önemine değinmiştir. Konuşmasının bitiminde bugün karşılaşılan olumsuz yaklaşımları ortadan kaldırmak için halkına samimi olarak hizmet etmek isteyen samimi yöneticilere ihtiyaç olduğuna ve yeni finansal ve ticari ürünlerin önündeki helallik kavramı sorununun acilen çözülmesi gerektiğini belirtmiştir. Son konuşmacı Husain BENYOUNIS; Yeni Zelanda da hayata geçirilen, sadece kurbanların, post ve kemik gibi atılan ürünlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirlerin bir vakfa aktarıldığından, bu gelirler ile bir vakıf çiftliği kurulduğundan ve uzun vadede bu sistemin dünya genelinde uygulanabilir hale getirilebileceğinden bahsetmiştir. Oturum genel olarak verimli geçmiş, özellikle vakıflarda kaynak yaratma ve bu kaynağın yönetimi açısından Yeni Zelanda da ve Bangladeş te hayata geçirilen uygulamaları görmek faydalı olmuştur. 17

19 5. OTURUM VAKIFLARIN YASAL STATÜLERİ ve VAKIFLARLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER ve UYGULAMALAR M. Hisham DAFTERDAR (BAHREYN) Bağış ve Vakıf Kuruluşları İle İlgili Yasal Konular Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ (TÜRKİYE) Türkiye deki Vakıf Kurumunun Hukuki Açıdan Genel Görünümü Av. İlhan AHMET (YUNANİSTAN) Yunanistan Batı Trakya da Var Olan Osmanlı Türk Vakıflarının Hukuki Statüsü ve Fiili Durumu Dünya Vakıflar Konferansının ikinci günü 24 Eylül 2013 de saat de başlayan 5.Oturumunun başlığı: Vakıfların Yasal Statüleri ve Vakıflarla İlgili Yasal Düzenlemeler ve Uygulamalar dır. Dr. Rupert Graf STRACHWITZ ın başkanlığında yürütülen bu oturumda, M. Hisham DAFTERDAR ve Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ vakıflar ile ilgili hukuki konuları ele alırken Av. İlhan AHMET ise Batı Trakya daki azınlık vakıflarının hukuki sorunlarına değinmiştir. M. Hisham DAFTERDAR öncelikle vakıfların ülke ekonomisi üzerindeki etkilerine değinmiştir. Vakıfların; mülkiyetinde bulundurduğu mallar, yerine getirdiği kamu hizmetleri ve elde ettiği vakıf serveti ile bulunduğu ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayarak ulusal refahın bir bölümünü oluşturduğunu belirtmiştir. Bu yönü ile vakıfların sadece dini bir olgu olmaktan çıkarak artık piyasanın da ilgisini çekmekte olduğunu vurgulamış, devlet teşkilatının bir parçası olmamasına rağmen hitap ettiği sosyal genişlik ve elde ettiği sosyal sonuçlar ile toplumsal fayda sağladığını eklemiştir. Vakıflarda sürdürülebilir karlılık konusuna değinirken de vakıfların bir kazanç kapısı olarak görülüp görülemeyeceği olgusunu sorgulamıştır. Vakıfların artan ekonomik boyutu ile birlikte donörler, yararlanıcılar, 18

20 gönüllüler, finansörler, çalışanlar, yerel topluluklar, hükümet ve medya gibi gruplarının etkisi altında kaldığını da belirtmiştir. Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ konuşmasına vakıf kavramını açıklayarak başlamıştır. Vakıf kavramının temelinde sadaka olgusunun yattığını ve sadaka kavramının bağışlamadan oldukça farklı olduğunu belirterek sadakanın kurbet kastı ile yapıldığını kurbetin ise, dinî bir kavram olarak, Allah'a yakınlaştıran her türlü iyiliği anlattığını ifade etmiştir yılında Türk medeni kanununun kabulü ile vakıf kelimesinin terk edilip yerine tesis kelimesinin getirildiği bilgisini paylaşan konuşmacı; esasında tesisin kelime anlamı olarak vakıf/vakfetme kavramlarını bire bir karşılamadığını, vakıf kavramının İslam hukuku açısından kurbet kastını içerdiğini ve gerçek anlamda hayrı, karşılıksız olarak Allah sevgisi kazanmayı amaçladığını eklemiştir.1967 yılında yapılan yeni değişiklik ile de vakıf kelimesi kanuna tekrar girmiş ve bu şekilde yanlışlık düzeltilmiştir. Şu anda tüm eski vakıfların yasal temsilcisinin Vakıflar Genel Müdürlüğü olduğunu belirten Hatemi, yapılması gereken değişiklik ve yeniliklerin devam etmekte olduğunu ifade ederken son dönemde yaşanan gayrimüslim cemaat vakıflarının el konulmuş mallarına iade yolunun açılmasını da olumlu gelişmeler arasında saymıştır. Av. İlhan AHMET konuşmasında, Batı Trakya'da dini ve milli bir azınlık olan Türk azınlığına ait Osmanlı döneminde ve sonrasında kurulmuş vakıfların Lozan antlaşması sonrasında yaşadığı problemleri ele almıştır. Bu çerçevede Lozan Antlaşmasının 45. maddesi ile getirilen paralel yükümlülük konusuna değinerek, bu yükümlülüğün tam olarak yerine getirilmemiş olmasına rağmen 1967 yılına kadar vakıf mütevellilerinin Müslüman cemaat tarafından seçildiğini aktarmıştır. Sonraki süreçte vakıf mütevellilerinin Yunan yetkililer tarafından atanmasına ve herhangi bir vakıf envanteri çalışmasının yapılmadığına ve şu an vakıfların devlete borçlandırılmış ve ipotekli olduğuna dikkat çekmiştir yılında çıkarılan yasa ise Ahmet e göre Müslüman azınlık vakıflarının sorununu çözmemektedir. Sonuç olarak konferans programının yoğunluğu sebebiyle, kısıtlı zaman dilimi içerisinde konuşmacıların vakıf müessesesinin Türkiye ve Yunanistan daki konumu hakkında yaptıkları değerlendirmelerin katılımcılar için yararlı olduğunu düşünüyoruz. 19

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER 9. ASOSAI ARAŞTIRMA PROJESİ IŞIĞINDA İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM BİRİMLERİ İLE SAYIŞTAYLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER 9. ASOSAI ARAŞTIRMA PROJESİ IŞIĞINDA İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM BİRİMLERİ İLE SAYIŞTAYLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER 9. ASOSAI ARAŞTIRMA PROJESİ IŞIĞINDA İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM BİRİMLERİ İLE SAYIŞTAYLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER 9. ASOSAI ARAŞTIRMA PROJESİ IŞIĞINDA İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM

Detaylı

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu BAŞKANIN SONUÇ DEKLARASYONU ( TASLAK ) 4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu Ana teması: İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Arasında Ekonomik Entegrasyon: Beklentiler

Detaylı

Sunumun başında, temsil ettiğim kurumu biraz sizlere anlatmadan yapamam. Bu kadar seçkin bir grubun bir arada olması önemli bir fırsat.

Sunumun başında, temsil ettiğim kurumu biraz sizlere anlatmadan yapamam. Bu kadar seçkin bir grubun bir arada olması önemli bir fırsat. Değerli konuklar; bugün önemli bir konferansta aranızda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Böyle seçkin bir topluluğu bir araya getirdiği için, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzü ayrıca can-ı gönülden kutluyorum.

Detaylı

Sosyal Girişimler ve Türkiye

Sosyal Girişimler ve Türkiye Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu Yönetici Özeti Yazarlar: Tevfik Başak Ersen Derya Kaya Zeynep Meydanoğlu Yayına Hazırlayan: Tuğçe Demir Giriş Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ve

Detaylı

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ BASINDAN EKONOMİ HABERLERİ 24 MAYIS 2016 SALI KIBRIS GENÇ TV (23.05.2016) KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ Kalkınma Bankası'nın Türkiye Kalkınma Bankası ile yürüttüğü Teknik İşbirliği Programı kapsamında;

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZSİZ FİNANS SEKTÖRÜ İÇİN YASAL ÇERÇEVE SEMPOZYUMU

TÜRKİYE DE FAİZSİZ FİNANS SEKTÖRÜ İÇİN YASAL ÇERÇEVE SEMPOZYUMU TÜRKİYE DE FAİZSİZ FİNANS SEKTÖRÜ İÇİN YASAL ÇERÇEVE SEMPOZYUMU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, İstanbul Üniversitesi nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye de

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU

27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU 27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU Toplantı Konusu: Kamu sektörü muhasebe ve raporlama reformu Katılan Ülkeler: Türkiye, Makedonya, Rusya, Moldova, Azerbaycan,

Detaylı

EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU

EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU İsa CAN GİRİŞ INTOSAI bünyesinde faaliyet gösteren bölgesel çalışma gruplarından olan Avrupa Sayıştayları Birliği (EUROSAI) ve Arap Sayıştayları

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

10. MUHASEBE FORUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

10. MUHASEBE FORUMU SONUÇ BİLDİRGESİ 10. MUHASEBE FORUMU SONUÇ BİLDİRGESİ 10.TÜRKİYE MUHASEBE FORUMU SONUÇ BİLDİRGESİ tarafından düzenlenen 10.Türkiye Muhasebe Forumu 2317 meslek mensubu ile 28 Nisan 2015 tarihinde Konya da toplanmıştır.

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı!

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! REC Türkiye tarafından, Almanya Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen geniş katılımı konferansta; BM İklim Değişikliği Marakeş COP22 - Taraflar

Detaylı

Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı

Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -EMEKLİLERİMİZİN, EMEKLİLİK HAKLARINI EN İYİ ŞEKİLDE KULLANABİLMELERİ DEVLETİN ÖNDE GELEN GÖREVLERİ ARASINDADIR -EMEKLİLERİMİZ

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden Neler Yaptık? Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın himayesinde 15 16 Eylül 2015 tarihleri

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin yönetimi ve

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

Haziran. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Haziran. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2015 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2015 Dönemi Değerlendirmeleri ve

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Sosyal Girişimler, Sosyal bir amaçla kurulur ve faaliyet gösterir, Ekonomik faaliyetler yürütür, Elde ettikleri karı sosyal amaçları için kullanır.

Sosyal Girişimler, Sosyal bir amaçla kurulur ve faaliyet gösterir, Ekonomik faaliyetler yürütür, Elde ettikleri karı sosyal amaçları için kullanır. Sosyal Girişimler, Sosyal bir amaçla kurulur ve faaliyet gösterir, Ekonomik faaliyetler yürütür, Elde ettikleri karı sosyal amaçları için kullanır. Sosyal girişimler, çoğunlukla ürün ve hizmetler yaratırken

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Eski adıyla İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) günümüzde nüfusunun çoğunluğu veya bir kısmı Müslüman olan ülkelerin üye olduğu ve üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel,

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2012 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 70 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

Somut Olmayan Kültürel Miras. İrem ALPASLAN

Somut Olmayan Kültürel Miras. İrem ALPASLAN Somut Olmayan Kültürel Miras İrem ALPASLAN Sunum Planı Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşme Öncesinde Önemli Süreçler Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Sözleşme Madde 2: Tanımlar Listeler

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Tanıtım Sunumu 2017

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Tanıtım Sunumu 2017 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Tanıtım Sunumu 2017 İÇİNDEKİLER Hakkımızda Misyon Vizyon Organizasyon Yapısı TKYD Yönetim Kurulu TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2015 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ... Semih ERDEN EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini Türkiye için tamamen özgün bir yapısı

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2016 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 80 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Başvuru Formu TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Başvuru Formu TÜSEV olarak Sosyal Yatırım Programı ile 2006 yılından

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

MARUF VAKFI İslam Ekonomisi Enstitüsü

MARUF VAKFI İslam Ekonomisi Enstitüsü MARUF VAKFI İslam Ekonomisi Enstitüsü İslam ekonomisi çalışmanın gerekliliği Ekonomik mükellefiyetler ibadetin önemli bir bölümüdür. Kur an da bu konuyla alakalı en az 250 ayet bulunmaktadır. Hz. Peygamber

Detaylı

Eylül Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Eylül Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2014 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2014 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

KONFERANS GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ YABANCILARIN TÜRKİYE DE ÇALIŞMASI

KONFERANS GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ YABANCILARIN TÜRKİYE DE ÇALIŞMASI KONFERANS GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ YABANCILARIN TÜRKİYE DE ÇALIŞMASI Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Türkiye de Çalışması Konferansı Büyük İlgi Gördü Ankara da ilk kez geçici koruma sağlanan yabancıların

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Program Tanıtımı TÜRKİYE DE BAĞIŞÇILIĞI ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA DESTEĞİ İLE BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Program Tanıtımı

Detaylı

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER ÇALIŞTAYI

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER ÇALIŞTAYI YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER ÇALIŞTAYI SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE SAĞLIK SİSTEMİNE ETKİSİ ÇALIŞTAYI 16 MAYIS 2017 BERA OTEL, ANKARA PROGRAM

TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE SAĞLIK SİSTEMİNE ETKİSİ ÇALIŞTAYI 16 MAYIS 2017 BERA OTEL, ANKARA PROGRAM TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE SAĞLIK SİSTEMİNE ETKİSİ ÇALIŞTAYI 16 MAYIS 2017 BERA OTEL, ANKARA PROGRAM 08.00 9.00 : KAHVALTI MODERATÖR : MEHMET ATASEVER RAPORTÖRLER: ZAFER KARACA, FATMA

Detaylı

Amna HAFDHALLAH. Kütür Ve Yaratıcılık Forumu Derneği Başkanı 1 KÜLTÜR VE YARATICILIK FORUMU DERNEĞİ

Amna HAFDHALLAH. Kütür Ve Yaratıcılık Forumu Derneği Başkanı 1 KÜLTÜR VE YARATICILIK FORUMU DERNEĞİ Amna HAFDHALLAH Kütür Ve Yaratıcılık Forumu Derneği Başkanı 1 KÜLTÜR VE YARATICILIK FORUMU DERNEĞİ Tunus resmi gazetesinde 18 Şubat 2014 tarihinde yayımlanan yazıyla Evrensel Arap kültür ve yaratıcılığını

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK:

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: -BU FORUM KASIM AYINDA KATAR DA DÜZENLENECEK DÜNYA SOSYAL GÜVENLİK FORUMU NA IŞIK TUTACAKTIR -TÜRKİYE BUGÜN DÜNYANIN

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ MECLİS TOPLANTISI RAPORU

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ MECLİS TOPLANTISI RAPORU TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ MECLİS TOPLANTISI RAPORU Toplantı Gündemi 1. Açılış Konuşması (Meclis Başkanı Sn. Yılmaz KÜÇÜKSEYHAN tarafından) 2. 2016 Yılı Türk Savunma ve Havacılık Sanayii Performansı Sunumu

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş Finansal Erişim Konferansı Açılış Konuşması 3 Haziran 2014 Sn. Hazine Müsteşarım, Sn. BDDK Başkanım, Dünya Bankasının ülke direktörü Sn. Raiser, yurtiçinden

Detaylı

KALKINMANIN ANAHTARI ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLE BİRLİKTE İNSAN ONURUNA YAKIŞIR İŞ OĞUZ BAŞOL

KALKINMANIN ANAHTARI ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLE BİRLİKTE İNSAN ONURUNA YAKIŞIR İŞ OĞUZ BAŞOL KALKINMANIN ANAHTARI ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLE BİRLİKTE İNSAN ONURUNA YAKIŞIR İŞ OĞUZ BAŞOL KIRKLARELİ-2013 Kırklareli Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi KALKINMANIN ANAHTARI ÇEVRESEL

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) 6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası ( 06-08 Mart 2015, Serena Hotel - İslamabad ) Güvenlik kavramı durağan değildir.

Detaylı

2015 YILI KURUMSALLAŞMA KOMITE RAPORLARI FAALİYET RAPORU

2015 YILI KURUMSALLAŞMA KOMITE RAPORLARI FAALİYET RAPORU KURUMSALLAŞMA KOMITESI KOMITE RAPORLARI GÖREVİ Başkan Başkan Yrd. Sekreter ADI SOYADI HIDIR ÖZDEN GÖZDE OKYAY TURUNÇ GÖZDE ERTAŞ HACER MELTEM AKDOĞAN AKSAÇ NEŞE YILMAZ HÜSEYİN DOĞAN ÇİĞDEM ASLANCAN MURAT

Detaylı

Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2000 Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 5 3. Özet 6 4. Faaliyetler ve Çıktılar 8 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE 20 Eylül 2013, İstanbul DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ 1 Sayın Maliye Bakanım, Yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz,

Detaylı

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu Toplantısı TOBB Plaza da

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI GENÇLİK ARAŞTIRMA RAPORU YÜZLERCE GENCİN ÖNÜNDE AÇIKLANDI

TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI GENÇLİK ARAŞTIRMA RAPORU YÜZLERCE GENCİN ÖNÜNDE AÇIKLANDI Basın Bülteni 16 Mayıs 2017 TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI GENÇLİK ARAŞTIRMA RAPORU YÜZLERCE GENCİN ÖNÜNDE AÇIKLANDI Türkiye de bugüne kadar gerçekleştirilmiş en kapsamlı araştırma olan Türkiye deki Gençlerin

Detaylı

A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR

A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR girişimci kimdir? girişimcilik örnekleri iş fikri ve özellikleri sermaye kaynakları Girişimci, bir ihtiyacı teşhis ederek, iş fikrine dönüştüren ve gerekli

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Saygılarımızla, Genç Barış İnisiyatifi Derneği adına, M. Emre Akkaş Genel Başkan

Saygılarımızla, Genç Barış İnisiyatifi Derneği adına, M. Emre Akkaş Genel Başkan Genç Barış İnisiyatifi Derneği tüm insanlığın ortak gayesi olan dünya barışının temin edilmesine katkı sağlamak isteyen, insanlığa din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin faydalı olmayı hedeflemiş,

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Prof. Dr. Candeğer YILMAZ,... Ege Üniversitesi Rektörü EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

GTÜ Bilgisayar Topluluğu

GTÜ Bilgisayar Topluluğu GTÜ Bilgisayar Topluluğu Tanıtım Dökümanı Şubat 2016 tarihinden itibaren GTÜ Bilgisayar Topluluğunun yapmış olduğu faaliyetlerin kapsamlı incelemesini içerir. GTÜ Bilgisayar Topluluğu Tanıtım Dökümanı

Detaylı