DÜNYA VAKIFLAR KONFERANSI İZLEME RAPORU EKİM 2013 ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNYA VAKIFLAR KONFERANSI İZLEME RAPORU EKİM 2013 ANKARA"

Transkript

1 DÜNYA VAKIFLAR KONFERANSI İZLEME RAPORU EKİM 2013 ANKARA

2 GİRİŞ Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak vakıf ve benzeri kavramların farklılık ve benzerliklerinin ele alındığı, vakıflarla ilgili teorik bilgiler ile dünyadaki vakıfların teknik deneyimlerinin paylaşıldığı, kurumumuzun bu anlamda küresel kurumlarla işbirliği içinde olduğu Dünya Vakıflar Konferansı Eylül 2013 tarihinde İstanbul da gerçekleştirilmiştir. ABD den Güney Afrika ya, İngiltere den Zimbabwe ye Suudi Arabistan dan Almanya ya dünyanın pek çok farklı ülkesinden vakıf konusunda araştırmalar yürüten bilim insanlarının, vakıflar alanında faaliyet gösteren devlet kurum ve kuruluşları ile çatı kuruluşların üst düzey temsilcilerinin, yerel ve uluslararası alanda aktif çalışan önemli vakıf temsilcilerinin oluşturduğu 42 kişi konuşmacı olarak katılmış, bilgi ve deneyimlerini paylaşmış ve karşılıklı fikir alışverişi çerçevesinde program yürütülmüştür. Bu oturumların dışında Açılış Konuşmaları ve Açılış Oturumu gerçekleştirilmiş ve alanlarında dünyada söz sahibi akademisyen ve saygın çatı kuruluşların temsilcilerinin tecrübe paylaşımında bulunmalarına imkan tanınmıştır. Bu amaçla gerçekleştirilen Dünya Vakıflar Konferansı aşağıdaki başlıklar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir: 1) Vakıf kavramının tanımlanması ve Vakıflarla ilgili terimlerin karşılaştırılması 2) Vakıfların yasal statüleri ve Vakıflarla ilgili yasal düzenlemeler ve uygulamalar 3) IRTI ve Kuveyt Evkaf İdaresi önderliğinde hazırlanan İslami Vakıflar Yasası 4) Dünya üzerinde farklı bölgelerdeki Vakıfların ulusal ve uluslararası faaliyetleri 5) Vakıfların ve Vakıf benzeri örgütlerin ülke ekonomisine etkileri ve katkıları 6) İslam ülkelerinde çağdaş vakıf uygulamaları 7) Hayırseverlik 8) Türkiye de vakıf Sistemi ve Yeni Vakıflar 1

3 AÇILIŞ KONUŞMALARI Avrupa Vakıflar Merkezi Başkanı Dr. Gerry SALOLE Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet AKGÜNDÜZ Dünya Vakıflar Konferansı nın açılış konuşmacılarından ilki olan, Avrupa Vakıflar Merkezi (EFC) Başkanı Dr. Gerry Salole konuşmasında öncelikle görev yaptığı kurum hakkında bilgi vermiş ve Avrupa nın büyük küçük bütün vakıflarını barındıran kurumun aynı zamanda Latin Amerika gibi farklı bölgelerden de vakıfları bünyesinde topladığını belirtmiştir. Dr. Salole vakıflar için beraberce çalışmanın tam zamanı olduğunu vurgulayarak devam ettirdiği konuşmasında bugüne kadar filantropiye dar çerçeveden yaklaşıldığını ve farklı hayırseverlik ve vakıf anlayışlarının dikkate alınmadığını belirtmiştir. Kurum olarak sadece Avrupa ve Amerika da geçerli olan vakıf ve vakfetme anlayışlarını ele aldıklarını ve bunun yanlış olduğunu, bu vakıf anlayışının dünyadaki yegâne anlayış olmadığını, farklı vakıf tecrübelerinin de bulunduğunu ve artık yeni yaklaşımların elzem olduğunu ifade etmiştir. Konuşmacı vakıflar konusunda bazı paradokslardan bahsetmiştir. Bunlar; vakıfların dini ve ekonomik boyutlarının işin sadece bir kısmı olduğu, vakıfların aynı zamanda şahsi tatmin ve gurur gibi motivasyonlara da dayandığı, bununla beraber vakıfların esnek yapıları sayesinde çok çabuk değişebilmeleridir - ki bu 2

4 yönleri vakıfları çok güçlü ve önemli kılmaktadır-. Konuşmacı diğer bir paradoksu ise şöyle izah etmektedir; daha önceleri zenginlerin kurduğu ve temelinde topluma olan borcumu ödüyorum düşüncesinin yattığı vakıflar çoğunluktayken günümüzde daha düşük gelir sınıfından insanların ortaklaşa kurdukları vakıflar öne çıkmaya başlamıştır. Dr. Salole nin değindiği bir başka konu ise vakıfları anlamaya çalışırken onların kendilerini nasıl tanımladıklarının önemli olduğudur. Bu noktada Dr. Salole konuşmasında batıda vakıfların kendilerine verdikleri isimlerden (trust-foundation) bahsetmiştir. Dr. Salole konuşmasını, böyle bir toplantının yapılmasının farklı vakıf kültürleri arasında köprüler kuracağından bahisle sonlandırmıştır. Açılış konuşmacılarının ikincisi olan Rotterdam İslam Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz konu olarak vakıf terminolojisini seçtiği konuşmasının ilk kısmında vakıf kurma işlemine ait üç kavramın; vakıf-habs-sadakanın üzerinde durarak farklı fıkıh ekollerine göre bu kavramlara verilen anlamları irdelemiştir. Bu bağlamda Prof. Dr. Akgündüz Maliki ve Şafii hukukçuların vakıf yerine habs tabirini tercih ettiklerini vurgulamıştır. Yine Caferilerin habs ile vakfı aynı manada kullandıklarını belirtmiş ve Caferilerde habs tabirinin geçici vakıfları tanımlamak için kullanıldığını izah etmiştir. Prof. Dr. Akgündüz ün konuşmasının ikinci kısmını teşkil eden vakıflarda gaye meselesi de yine farklı fıkıh ekollerine göre ele alınmış geniş anlamda tartışılması gereken önemli bir başlık olarak dikkat çekmiştir. Şafii ve Hanbelîlerde vakfın gayesinin daima hayra tahsis olduğu, bu ekollerde vakfeden Müslüman da zimmî de olsa havra, kilise, Tevrat ve İncil e yapılan vakıfların geçersiz kabul edildiği belirtilmiştir. Maliki hukukçuları ise kilise ve havralara vakıf yapılmasında iki görüşü benimsemişlerdir. Bunlardan ilkinde kiliselere zimmîlerce yapılan vakıfların caiz olduğu öne sürülürken, bazı kesimler ise bu durumun caiz olmadığını belirtmişlerdir. Hanefî hukukçulara göre ise vakfın gayesinin külli bir vasıfla fakir talebeler ve ilim talebeleri için yapılacak olması ilkesinin benimsendiği, bu düşüncenin de temelinde ibadullah, yani Allah ın kullarının yararlanması düşüncesinin bulunduğu şeklinde izah edilmiştir. Cami, çeşme, köprü gibi kamu hizmeti yapan kurumlarda olduğu gibi umumi ihtiyaçların giderilmesinde gayenin kurbet (Allah rızasının kazanılması) anlayışına hizmet olarak görüldüğü ve bunun da Hanefi ekolünü benimseyen 3

5 Osmanlı sultanlarının kurmuş oldukları vakıflar için meşruiyet sağladığı ifade edilmiştir. Prof. Dr. Akgündüz ün konuşmasının sonunda vakıf kavramının günümüzde çeşitli ülkelerde kullanımına yönelik bir değerlendirmeye yer verilmiştir. Şöyle ki, İngiltere ve benzeri devletlerde kullanılan charitable trust kavramının İslam hukukunda kullanılan vakıf kavramına benzediği ancak, onunla aynı yapıyı ifade etmediği belirtilmiştir. Amerika da vakıf kelimesinin karşılığı olarak kullanılan foundation kavramının da, te sis kavramının karşılığı olabileceği tespiti yapılmıştır. Amerika örneğinden seçilen Rockefeller Vakfı da Osmanlı dan ilham alınarak kurulan vakıflar arasında zikredilmiştir. Bu bağlamda, Amerikan etkisinde kalınarak bazı Haliç Devletleri tarafından ve ülkemizde de 1926 sonrası benimsenen müessese kavramının doğru bir kullanım olmadığı ve vakıf teriminin kullanılması gerektiği vurgusu ile konuşma sonlandırılmıştır. Bu çerçevede, Prof. Dr. Akgündüz tarafından çizilen ve Avrupa ve Amerika da hayır amaçlı kurulan vakıflar ile İslâmi vakıfları birbirinden ayıran keskin çizginin konu üzerine çalışan akademisyenlerce tartışılması ve farklı platformlarda yeniden ele alınmasının gerekli olduğu değerlendirilmektedir. 4

6 AÇILIŞ OTURUMU Prof. Dr. Lester SALAMON John Hopkins Üniversitesi (A.B.D) Hayırseverliğin Yeni Sınırları Prof. Dr. Üstün ERGÜDER TÜSEV (TÜRKİYE) Vakıfların Değişen Rolü Dr. David LYNN Wellcome Trust (İNGİLTERE) Vakıflar: Bir Farklılık Yaratmak Dünya Vakıflar Konferansı nın açılış oturumunda, oturum başkanı Prof. Dr. Murat Çızakça konuşmacıların takdimini yaparak sunum konuları hakkında bilgi vermiştir. Prof. Dr. Lester Salamon, Amerika Birleşik Devletleri John Hopkins Üniversitesi nde öğretim görevlisidir ve aynı zamanda John Hopkins Üniversitesi Siyaset Çalışmaları Enstitüsü bünyesinde kurulan Sivil Tolum Çalışmaları Merkezi nin başkanlığını yürütmektedir. Sunumunda, hayırsever bankalar olarak vakıflar şeklinde adlandırdığı yeni aktörler ve yeni araçların sosyal amaçlı faaliyetlerin finansmanındaki yeri ve önemi ile ortaya çıkan yeni vakıf tipinin hayır işlerine yönelik kaynaklarını harekete geçirecek önerilerinden bahsetmiştir. Prof. Dr. Üstün Ergüder, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı nın başkanıdır ve sunumunda vakıfların değişen rolü ile sivil toplumu besleyen bağışçılık kültürünün önemine değinmiştir. Son konuşmacı Dr. David LYNN, Wellcome Trust ta Stratejik Planlama Departmanı nın başkanlığını yürütmektedir. Sunumunda, İngiltere de kurulan Wellcome Trust nın faaliyetleri hakkında bilgi vermiştir. Dolayısıyla, açılış oturumunda genel olarak, günümüz vakıf anlayışındaki yeni oluşumlar ve yaklaşımlar örnekleriyle birlikte yansıtılmaya çalışılmış ve vakıfların hayır işlerine yönelik faaliyetlerinin daha iyi ve 5

7 kapsamlı nasıl olabileceğine dair öneriler sunulmuştur. Açılış oturumunun ilk konuşmacısı Prof. Dr. Lester Salamon, sunumunda, sosyal amaçlı aktivitelerin finanse edilmesi açısından global bir devrim yaşandığına ve bu devrimin birçok fırsatı da beraberinde getireceğine vurgu yapmıştır. Klasik dönem uygulamaların bir yansıması olan hibelerin artık çok popüler olmadığı, bunun yerine ikraz, kredi garantörleri, bonolar ve tahvil gibi finans dünyasında çok bilinen ancak hayırseverlik için çok yeni olan araçların vakıfların kısıtlı kaynaklarını harekete geçireceğini savunmuştur. Yatırım sermayesini sosyal amaçlı faaliyetlere kanalize etmek ve bu suretle yeni gelir kaynakları yaratmak gerektiğine vurgu yapmıştır. Salamon, ayrıca geleneksel hayırseverlik anlayışı ile yeni hayırseverlik anlayışı arasındaki belirgin farklara da değinmiştir. Geleneksel hayırseverlik anlayışında bireyler ve vakıflar odak noktası iken, yeni hayırseverlik anlayışında ikraz, kredi garantörleri, bonolar ve tahvil gibi çeşitlilik arz eden yatırım kaynakları söz konusudur. Eski sistemde kar amacı yokken yeni yaklaşımda sosyal amaçların sürdürebilirliği ve kalıcı olmalarını sağlamak için az da olsa kar etme kaygısı olduğunu belirtmiş ve yeni hayırseverlik yaklaşımında sonuç odaklı faaliyetlerin öneminden bahsetmiştir. Salamon, konuşmasının sonunda yeni hayırseverlik anlayışının gelişim kaydetmesi için bazı önerilere yer vermiştir. Bunun için daha iyi bir tanıtım ve teşviklendirme ile halka açılmak ve daha iyi yatırım sermayeleri oluşturmak suretiyle yeni hayırsever anlayışını yansıtan vakıfları güncelleştirmek. İkinci konuşmacı Prof. Dr. Üstün Ergüder in sunumunun ana temasını vakıfların değişen rolü ve sivil toplumu besleyen bağışçılık kültürü oluşturmuştur ve bu minvalde vakıfların Osmanlı dan günümüze tarihsel süreci, Cumhuriyet sonrası kurulan yeni vakıfların mevcut durumu ve bu süreçte dünyada gelişen farklı modellerden bahsetmiştir. Ergüder, sunumunun başında başkanlığını üstlendiği TÜSEV hakkında bilgi vermiştir yılında dönemin önde gelen vakıf ve dernekleri tarafından kurulan TÜSEV in amacı üçüncü sektörün yasal, mali ve işlevsel alt yapısını geliştirmek ve bu yönde sosyal yatırım ve uluslararası ilişkiler geliştirmektir. Örneğin, sosyal yatırım alanında ülkemizde bağışçılık kültürünün gelişmesi, ülkemizde bulunmayan yeni modellerin tanıtılması ve bunlarla ilgili farkındalık yaratılması ile ilgili çalışmalar gerçekleştirmektedir. Ergüder, Türkiye nin köklü bir vakıf geçmişine sahip olmasının nedenlerinden 6

8 birinin de, kültürümüzün bir parçası haline gelen hayırseverlik olgusu olduğunu, ancak bunun tüm dünyada stratejik bağışçılığa doğru yöneldiğini belirtmiştir. Hayırseverlik dendiğinde ihtiyaçları gidermek üzere yapılan, dini motivasyonu ağır basan ve genellikle tek seferlik bağışlar akla gelmektedir. Stratejik bağış ise sorunların çözümünde stratejik hedef belirleyerek uzun süreli sürdürebilir bağışlardır. Ergüder, bu bağlamda kaynak sıkıntısı çeken vakıfların sağlıklı ve sürdürebilir bir ortamda çalışmaları için uzun vadeli kaynak aktarımını öngören stratejik bağışçılık anlayışının yaygınlaştırılması gerektiğini savunmuştur. Son konuşmacı Dr. David Lynn, sunumunda İngiltere de kurulan Wellcome Trust ın faaliyetleri hakkında bilgi vermiştir. Wellcome Trust, ileri seviyede biomedikal ve tıbbî araştırmalar yapan kişileri desteklemek suretiyle insan ve hayvan sağlığında olağanüstü gelişmeler kaydetmeyi hedefleyen dünya çapında bir yardım kuruluşudur. Politik ve ticari menfaatlerden bağımsız olan Wellcome Trust hem İngiltere de hem de birçok düşük ve orta gelirli ülkelerde değişim için katalizör görevi üstlenmektedir. Son beş yılda, Afrika da en çok yardım yatırımları gerçekleştiren İngiltere deki en büyük yardım kuruluşlarından bir tanesidir. Wellcome Trust, araştırmacıların kanıta dayalı politikaların formülleşmesine katkıda bulunmayı ve evrensel ölçekte araştırmalar için yeni politikalar geliştirmeyi hedeflemektedir. Lynn, hayırseverliğin ve yardım amaçlı yatırımlarda değişimin önemine vurgu yaparak konuşmasını sonlandırmıştır. Sonuç olarak, açılış oturumunun ana temasını vakıf kavramında ve işleyişinde meydana gelen dünya ölçekli değişim oluşturmuştur. Salamon un sunumundan çıkan sonuca göre, sosyal amaçlı faaliyetlerin finansmanında ortaya çıkan yeni yatırım modelleri yeni bir vakıf tipinin ortaya çıkmasında önemli roller üstlenecektir. Ergüder in sunumunda öne çıkan öneriler daha çok ihtiyaçları gidermek üzere tek seferlik yapılan geleneksel bağışlar yerine sürdürebilir bağışçılık anlayışının yerleştirilmesi gerektiği yönünde olmuştur. Dolayısıyla, vakıfların sürdürülebilir stratejik bağışçılık kanalıyla daha çok sürdürülebilir hizmet, sosyal adaleti gerçekleştirme gibi alanlara kayması gerekmektedir. Vakıfların çağdaş yönetim modeline geçmesi ve modern finansal araçları kullanması gerekmektedir. Lynn in sunumundan ise yardım kuruluşlarının gerek faaliyetlerinde gerekse yardım amaçlı yatırımlarında değişime odaklanılması ile ulusal ve evrensel ortamda bunun gerçekleştirilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 7

9 1.OTURUM Vakıf Kavramının Tanımlanması ve Vakıflarla İlgili Terimlerin Karşılaştırılması Dr. Rupert Graf STRACHWITZ (ALMANYA) Vakıf Nedir? Tarihi ve Kültürler arası Bir Bakış Abdullah Omar Issa MDALA (MALAVİ) Vakıf Kavramını Tanımlamak Khaled SUKKARIEH (AVUSTRALYA) Batı Dünyasındaki ve Müslüman Toplumlardaki Evkaf, Vakıf ve Trust Modellerinin Karşılaştırılması Saad bin Mohammad AL-MOHANNA (SUUDİ ARABİSTAN) Vakfı, Vakıf Yapan Özellikler Prof. Dr. Usama ALANI (IRAK) İslami Vakıf Bağışlarının (Bağış Faaliyetlerinin), Vakıf (Kurum) Kültürüyle Korunması Dünya Vakıflar Konferansı nın ilk oturumunda; dünyada farklı adlarla anılan vakıf olgusunun genel çerçevesi çizilerek, teoriye ve uygulamaya yönelik farklı yaklaşımlar değerlendirilmiştir. Dr. Rupert Graf STRACHWITZ; vakıf ın Akdeniz kültürünün ortak bir özelliği olduğunu vurgulayarak, uygulamada Roma, Anglo-Sakson, Avrupa ve İslam hukuklarında kültürel çeşitlilikten kaynaklanan farklılıklar olduğunu belirtmiştir. Vakıfların salt kamu yararını gözetmeyip bir ailenin menfaati doğrultusunda idare edilebileceğini ifade etmiştir. Ona göre vakıf; verme, hatırlanma ve kişinin iradesini başka insanlara yansıtmasının bir aracıdır. Bu aracın varlıklarının maddi olabileceği gibi bir düşünce de olabileceğini belirtmiştir. Son tahlilde vakfın süreklilik adına esnek bir yapıda olması gerekliliğine değinmiştir. Abdullah Omar Issa MDALA; Türkiye'deki vakıf geçmişinin eskilere dayandığını, Afrika ve Malavi de vakıfların farklı hedeflere sahip olduğunu ve bu hedeflerin başında da halkın refah seviyesinin yükseltilmesinin geldiğini belirtmiştir. Malavi de vakıfların kamu ve özel vakıflar olmak üzere iki ayrı koldan faaliyet gösterdiğini ifade ederek bağışçılar vakfına değinmiştir. Vakıf için ortak bir tanımlama yapmanın zor olduğunu, 8

10 Malavi'de vakfın inançlar ve değerler temelinde yönetildiğini eklemiştir. Khaled SUKKARIEH; Avustralya'da yeni bir kurum olarak evkaf kelimesinin yaygın kullanılmadığı, trust, foundation gibi kurumlar ile waqf arasında farklılıklar olduğunu esas olanın Allah rızasını kazanmak olduğunu vurgularken; evkafın sürdürülebilirliği adına kısa, orta ve uzun vadeli programlar geliştirmek suretiyle kavramsallaştırılması ve markalaştırılmasının gerekliliğine dikkat çekmiştir. Saad bin Mohammad AL- MOHANNA; Allahın rızasını kazanmak ve hayır işlemek adına yardımı amaç edinen kuruluşlar olarak vakıfların devlete ve devletin de vakıflara katkısı olduğunu anlatmıştır. Konuşmada, vakfın şahsi veya siyasi bir amaç gütmemesi gerektiği ve kalkınma planlarının gerekliliği ile vakıf ekonomisine dikkat edilmesi hususlarına vurgu yapılırken, vakfın karakteristik özellikleri arasında "tüzel" ve "bağımsız" olma özellikleri ön plana çıkarılmıştır. Konuşmacı ayrıca vâkıfın iradesine saygının vakfın sürekliliğini sağlayacağını belirtmiştir. ihtisas sahibi kişilerden oluşan kurul oluşturulması, vakfın sürekliliğini sağlayacak çalışmalar yapılması ve vâkıf ın özgür olması konularına değinmiştir. Sonuç olarak, vakıf olgusunun temelinde birtakım ortaklıkların olduğu açıktır; fakat vakıf tanımındaki esas zorluk kültürel çeşitlilik, dini pratikler ve tarih içinde yaşanan toplumsal ve idari değişikliklerden kaynaklanmakta, bu da uygulamada farklılıkları ortaya çıkarmaktadır. Vakıf kurumunun varlığını sürdürebilmesi adına markalaşmak gerektiği görüşü dikkat çeken tekliflerden biri iken vakıf kurumunun popülaritesinin artırılarak vakıf kurmanın yaygınlaştırılması görüşü de kayda değerdir. Prof. Dr. Usama ALANI; vakıfların kanunla korunması, vakfın yönetiminin şeffaf olması, mali kayıtların tutulması, yargı denetiminin oluşturulması, her alanda 9

11 2.OTURUM HAYIRSEVERLİK Rawaa Nancy ALBILAL (AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ) Vakıf Hayırseverlik Sistemi Bizi Bağlayan Değer Ashahadu ASALI (ZİMBABVE) Sosyal ve Ekonomik Problemlerle Mücadelede Vakıf Kurumlarının Rolü Martyn EVANS (İSKOÇYA, BİRLEŞİK KRALLIK) Hayırseverliğe Öncülük, 100 Yıllık Dünya Vakıflar Konferansı nın 2. Oturumu Hayırseverlik ismi ile başlamıştır. Oturum başkanı Husain BENYOUNIS konuşmacıların takdimini yaparak sunum konuları hakkında bilgi vermiştir. İlk konuşmacı Rawaa Nancy ALBILAL, Amerika Birleşik Devletleri Vakıf Merkezi (Foundation Center) geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısıdır. Sunumunda Vakıf Merkezi nin vakıf bilgi sistemi alanındaki çalışmalarından ve doğu ile batı toplumlarının hayırseverlik duygusunu ortak bir değer olarak paylaştıklarından bahsetmiştir. İkinci konuşmacı Ashahadu ASALI Zimbabwe den konferansa katılmıştır. Sunumunda sosyal ve ekonomik problemlerle mücadelede vakıf kurumlarının rolünden ve Zimbabwe ve diğer Güney Afrika Kalkınma Topluluğu ülkelerinin şu an ve gelecekteki durumundan bahsetmiştir. Son konuşmacı Martyn EVANS İskoçya dan konferansa katılmıştır. Sunumunda Birleşik Krallıkta faaliyet gösteren The Carnegie UK Vakfı nın çalışmalarından ve Birleşik Krallık ta Vakfın hayırseverliğe yaptığı 100 yıllık öncülükten bahsetmiştir. Bu oturumun genel olarak amacı hayırseverlik duygusu ile yapılan vakıf faaliyetlerinin dünyamıza kazandırdıklarını anlatmaktır. 10

12 Rawaa Nancy ALBILAL yaptığı sunumda doğu toplumlarının kullandığı vakıf sisteminin batı toplumlarındaki hayırsever bağış uygulamalarına duygu temelinde benzer olduğunu vurgulamıştır. Doğu ve batı toplumlarını ve hatta tüm insanlığı, hayırseverlik duygusunun ve muhtaç olana yardım etme güdüsünün birleştirdiği ifade edilmiştir. Peygamber efendimizden bu yana vakıf ruhunun korunduğunu Peygamberimiz döneminde Medine de temiz su bulmak çok zordu. Bu yüzden temiz su yüksek fiyattan satılmaktaydı. İşte bu ortamda Peygamberimiz bir su kuyusu vakfederek soruna hayırseverlik duygusu ile çözüm olmuştur. diyerek örnek bir olayla açıklamıştır. İşte bu kutsal örneğe dayanarak, dünyada 780 milyon kişinin temiz suya erişim sorununa çözüm olmak üzere Afrika, Meksika ve Hindistan gibi ülkelerde vakıfların su konusunda çalışmalar yürüttüğünden bahsetmiş, ayrıca Amerika da Vakıf Merkezi isimli kurumun küresel bir vakıf bilgi sistemi oluşturmaya çalıştığını, Amerika dan ve diğer ülkelere ait olanlarla toplam vakfın verilerinin ortak bir havuzda toplandığını belirtmiştir. Vakıfların diğer faaliyetlerine ait verilerin toplandığı bu bilgi sistemi ile yararlanıcılara, bağışçılara ve politikacılara bilgi verilebilmekte olduğundan ve bu sistemin vakıfların ortak çalışma alanları bulmasına yardımcı olunduğundan bahsetmiştir. Ashahadu ASALI yaptığı sunumda vakfı, bir varlığın tüketimini hayırseverlik temelinde korumaya yönelen yapı olarak tanımlamıştır. Vakfın başlangıçta bir emlak veya emlak topluluğundan ibaretken daha sonraları nakit temelinde de vakıflar ortaya çıktığını belirtmiştir. Vakıfların, özellikle Zimbabwe gibi diğer GAKT ülkelerinde sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde rol oynayabildiklerine vurgu yaparak; yoksulluk, işsizlik, sağlık bakımına erişimden yoksunluk, okuryazarlığın olmaması ve eğitim imkânlarından yoksunluk, uyuşturucu kullanımı, savaşların getirdiği sorunlar, enerji kıtlıkları ve iş alanlarında azalma gibi konularda vakıfların etkin roller üstlenerek bu tür sosyal ve ekonomik sorunların çözümüne katkı sağladıklarını ayrıca küçük işletmeleri mikro finans yoluyla destekleyerek ekonominin gelişmesine ve büyümesine olumlu etkileri olduğunu belirtmiştir. Martyn EVANS, The Carnegie UK Vakfının Birleşik Krallık ta 100 yıllık bir hayırseverliğe öncülük ettiğini ifade etmiştir. Bu vakfın kraliyet şartına sahip ve hükümetten bağımsız olduğunu fakat devletten kopuk bir halde olmadığını belirtmiştir. Vakfın İngiltere ve İrlanda topraklarında 600 den fazla kütüphane 11

13 kurduğunu ve temel olarak rolünün; cesur deneyler yapmak, ortaklıklar yürütmek, ekonomi üzerinde olumsuz etki yapmamak olarak sıralamıştır. Cesur deneylere örnek olarak, vakfın Birleşik Krallık ta kasaba merkezlerindeki küçük ölçekli dükkânların ekonomik canlılığını yitirdiğini tespit edip harekete geçtiğini, bir test kasabası seçilerek cesur bir deney yapıldığını, bu deneyde gençlerin birikimleri ve enerjileri kullanılarak oluşturulan en iyi 10 fikrin seçildiğini, seçilen bu projelerle kasabadaki dükkânların büyük alışveriş merkezleri yüzünden yok olmasının engellenmeye çalışıldığını anlatmıştır. Ortaklıklara örnek olarak; gazeteciliği geliştirme projesinde gazetecilerle birlikte çalışıldığından, ekonomi üzerinde olumsuz etki yapmamak için ise firmaların kar ettiği alanlara dikkat edilerek bu alanlardaki faaliyetleri için belli kriterler belirlendiğinden bahsedilmiştir. Vakfın başarı sağladığı alanlardaki tecrübeler sonucunda hayırseverliğin formülünün oluşturulduğu ve bu formüle göre etki yaratabilmek için servet, düşünce ve zamanın birlikte kullanılması gerektiği görüşü paylaşılmıştır. ( servet + düşünce + zaman = etki) tüm vakıfların bir iç bilgi sistemi oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca yararlanıcılar, başvuranlar ve faaliyetlerle ilgili bu bilgileri oluşturulan ortak havuza aktarılarak vakıfların ortak çalışması teşvik edilmelidir. İkinci konuşmacının sunum sonucuna göre ise sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde hükümetler veya devletler tek sorumlu olarak görülmemeli, sivil toplum ve sivil toplumun en önemli parçası olan vakıfların bu konularda tüm ülkelerde faaliyet gösterebilmesinin önü açılmalıdır. Son konuşmacının sunum sonucuna göre vakıflar sadece nakdi sosyal yardımlarla ilgilenmemeli ve girişimcilik, belirli sektörlerin geliştirilmesi, geleceğe dönük yerel ve ulusal yatırımlar gibi konularla da ilgilenmelidir. Tüm sunumların sonucuna göre vakıf faaliyetlerine temel oluşturan hayırseverlik duygusu tüm dünyanın ortak bir değeri olarak benimsenmeli ve bu değer çağdaş vakıfçılık anlayışıyla birleştirilmelidir. Sonuç olarak, hayırseverlik isimli bu oturumda sunumlardan belli neticeler çıkarılmıştır. İlk konuşmacının sunumundan çıkan sonuca göre dünyadaki 12

14 3. OTURUM DÜNYA ÜZERİNDE FARKLI BÖLGELERDEKİ VAKIFLARIN ULUSAL ve ULUSLARARASI FAALİYETİ Andrew BROWN (İNGİLTERE) Kilisenin Temsilcileri ve İngiliz Kilisesine Sağladıkları Katkılar Z. Abedien CAJEE ( GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ) Müslüman Azınlık Toplulukları Vakıflarının Büyümesi ve Gelişimi-Güney Afrika Antonio NICOLETTI ( İTALYA) Sosyal Sermaye, Kültürel Miras ve Fon Yaratmak: Güney İtalya dan Zetema Vakfı nın Tecrübesi Raffaele VITULLI, Paolo MONTEMURRO (İTALYA) Vakıflar için Yeni Bakış Açıları- Avrupa Birliği ve Toplumsal Yenilenme Oturumun ilk konuşmacısı olan Andrew BROWN, İngiltere Kilisesi Temsilciliği nin bir hayır kurumu olarak kilisenin ihtiyaçlarını tespit edip çalışmalarına destek vermeyi amaçladığını, İngiliz parlamentosu da dahil olmak üzere, farklı kişi ve kurumlarca atanan bir mütevelli heyetine sahip olan kurumun devlet ve özel sektörden önemli yetkililerle güçlü bir iletişim ve işbirliği içinde olduğunu ifade etmiş olup kurumun 5,5 milyar sterlin değerindeki portföyünün yönetiminde, risksiz ve etik bir yatırım politikası izlenerek daha stabil bir gelir yapısının hedeflendiğine dikkat çekmiştir. Harcamalarında en büyük kalemin, kilise misyonunun yayılabilmesi adına, özellikle mahrumiyet bölgelerindeki din adamları ve ibadethanelere yapılan maddi yardımların oluşturduğunu belirtip, güçlü bir performans için herkesin ne iş yaptığının tam olarak bilincinde olması bakımından yönetişimin önemli olduğuna ve sürdürülebilirlik açısından her üç yılda bir harcamaların gözden geçirildiğine değinmiştir. İkinci konuşmacı olan Z. Abedien CAJEE, Güney Afrika Cumhuriyetini referans alarak Müslüman azınlıklarda vakıfların gelişiminden bahsetmiştir. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin %1,5'ini oluşturan Müslüman toplumun varlığının 17. yüzyıla kadar uzandığını, azınlık 13

15 Müslümanların tarihinde önemli üç dalgadan ilkinin Müslümanların köle olarak ülkeye gelmeleri, ikincisinin 1860'larda Hindistan Müslümanlarının ülkeye gelmesi ve vakıf müessesesini taşımaları, üçüncü dalganın ise Nelson Mandela'dan sonra özgürlüklerin artması ve Müslümanların ibadethanelerinin çoğalması olduğunu söylemiştir yılından itibaren ülkede Müslüman vakıflarının "trust" yani "kar amacı gütmeyen şirket" modelini benimsedikleri ve yönetim organlarının belirginleştiği üzerinde durulmuştur. Konuşmacı, Müslüman vakıflarının durumlarını iyileştirmek için vakıf fonlarıyla yatırım yapılmasını desteklemek, toplumsal gönüllülüğü ve adalet anlayışını geliştirmek, medyada farkındalık yaratmak amacıyla baskı enstrümanları oluşturmak, araştırma-geliştirme ekibi kurmak gibi yenilikçi hamlelere ihtiyaç duyulduğuna değinmiş; ayrıca mevzuat, eğitim, yönetişim ve insan kaynaklarıyla ilgili eksikliklere dikkat çekmiştir. Son olarak hedeflerinin "Vakıf Cennetleri" yaratmak olduğu ve uluslararası bir Evkaf Kalkınma Konseyi'nin toplumlar arası bilgi paylaşımında önemli olacağı vurgulanmıştır. Üçüncü konuşmacı olan Antonio NICOLETTI, İtalya da bulunan ve dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Matera nın uzun bir dönem yaşanan depresyonun ardından Unesco tarafından bir dünya mirası olarak ilan edilişinin hikayesini anlatmıştır. 20. yüzyılın ilk yarısına kadar kötü yaşam koşullarının hüküm sürdüğü ve sonradan koruma altına alınan bölgenin insanların mağaralarda yaşadığı yer olarak tanımlanması sonucu İtalya daki ana akımın bu şehri ulusal bir ayıp olarak adlandırdığından söz etmiştir da bu yaklaşıma karşı konuya farklı bir perspektifle yaklaşan bir kültürel akımının ortaya çıktığını ve bu akımın geçmişlerini daha iyi anlamak amacıyla gerçekleştirdiği araştırmalar sonucunda yeraltında unutulmuş mağara kiliselerine ulaşılmasının Matera nın kaderini değiştirdiğini ifade etmiştir de İtalya nın güneyinde Zetema Vakfı nın bu akımın etkisiyle çalışmalara başladığını; ulusal anlamda önemli ortakları olan vakfın, projelerinden yaklaşık 4 milyon euro kazandığını ve keşfettikleri terk edilmiş yapıların restorasyonlarını yaptığını belirtmiştir. Vakfın müzeler oluşturmasının yanı sıra gençleri sanata yönlendirmeye çalıştığını ve yerel kaynakları bir güç unsuru olarak yorumladığını ifade etmiştir. Son konuşmacılar Raffaele VITULLI ve Paolo MONTEMURRO, Avrupa Birliği yaklaşımının toplumların birlikte çalışabilecekleri bir zemin 14

16 oluşturmayı hedeflediğinden söz etmişlerdir. Ortak bir hedef doğrultusunda birlikte çalışma fırsatının değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamış, sahip olunan tüm araçların ve yeni teknolojilerin bir arada kullanılmasıyla toplumun daha iyi koşullarda yaşamasını sağlayacak sosyal yeniliğin gerçekleşebileceği üzerinde durmuşlardır. Bunun için de kültürel mirasın ve geleneksel değerlerin iyi korunması gerektiğine dikkat çekilmiştir sürecini kapsayan yeni AB programında, araştırma ve yenilikçi yaklaşımlara önem verildiğine değinilmiş olup ayrıca, Yaratıcı Avrupa adını taşıyan yeni bir önerinin Avrupa Komisyonu na sunulacağından bahsedilmiştir. Türk Cumhuriyetleri'nden vakıf temsilcilerinin bulunması gerekliliği gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, İngiliz Kilisesi'nin özerkliğe yakın idari ve mali yapısının Türkiye de uygulanabilirliği araştırılabilir. Türkiye'nin vakıf geçmişinden edindiği tecrübelerin vakıfçılık alanında uyguladığı plan ve projelerin gelişme ihtiyacı içindeki toplumlara aktarılmasının gerekli olduğu değerlendirilmektedir. Ulusal bir ayıp olarak görülen bir şehrin dünya mirasına dönüşme hikayesinin Türkiye'de ilgi bekleyen pek çok eser ve bölgenin akıbeti için yararlı bir örnek teşkil ettiği düşünülmektedir. Son olarak, konferansın kapsayıcılığının belirginleşmesi ve vakıf kültürünün paylaşımı adına Orta Asya 15

17 4. OTURUM VAKIFLARIN ve VAKIF BENZERİ ÖRGÜTLERİN ÜLKE EKONOMİSİNE ETKİLERİ ve KATKILARI Prof. Dr. Necdet SAĞLAM (TÜRKİYE) Vakıflarda Finansal Raporlama ve Hesap Verilebilirlik Ass. Prof. Abdallah TARAK (BAE) Vakıflar ve İç Kaynaklı, İçsel Gelişme: Alternatif Çözümler Reazul KARIM (BANGLADEŞ) Hayırsever Bağışların Genişlemesinde Para Vakıflarının Günümüze Uyarlanması Abdullah EKİNCİ(TÜRKİYE) Geçmişten Günümüze Vakıfların Ekonomi Üzerindeki Etkileri ve Bir Finans Yönetim Modeli Olarak Para Vakıflarının Günümüze Uyarlanması Husain BENYOUNIS (YENİ ZELANDA) Vakıf Sektörü Mühendisliği Oturumda, Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ başkanlığında yürütülen oturumda, ülke ekonomilerine önemli katkıları olan vakıflara yeni kaynaklar yaratılması, vakıf gelirlerinin arttırılıp yönetilmesi, kaynak artırımı ve bunların önündeki engellerin belirlenmesi konularının yanı sıra vakıfların güvenirliği ve yeni kaynak yaratma açısından oldukça önemli olan hesap verilebilirlik ve finansal raporlama ilkeleri üzerine genel bir değerlendirme yapılmıştır. İlk konuşmacı Prof. Dr. Necdet SAĞLAM; bir mal/ varlık topluluğu olan vakıfların toplumun ve kamunun kaynaklarını kullandığını; bu nedenle vakıfların gelir ve giderleri ile varlıklarının muhasebeleştirilmesinin ve raporlanmasının yanı sıra vakıfların finansal işlemlerinin devletle, vakfedenlerle ve ilgili taraflarla paylaşılmasının son derece önemli olduğunu belirtmiştir. Finansal raporlama, hesap verilebilirlik kavramları ile bu kavramların ön şartı olan şeffaflık ile güven ve kamuyu aydınlatma arasındaki ilişki üzerinde duran Sn. Sağlam Osmanlı Devleti nde vakıfların, gelir ve giderlerinin kaydedilmesinde takip edilen yöntemlere, günümüz Türkiye sindeki uygulamalara ve yasal düzenlemelere değinerek hayır kurumları/kar amacı gütmeyen kuruluşlar için dünyada uygulanmakta olan 16

SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006

SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006 TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006 ARAŞTIRMA BULGULARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI (TÜSEV) SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI

Detaylı

Sosyal Girişimler ve Türkiye

Sosyal Girişimler ve Türkiye Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu Tevfik Başak Ersen Derya Kaya Zeynep Meydanoğlu Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu Tevfik Başak Ersen Derya Kaya Zeynep Meydanoğlu SOSYAL

Detaylı

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER G İ R İ Ş İ M C İ L İ Ğ İ N F İ N A N S M A N I G Ö R Ü Ş B E L G E S İ İÇİNDEKİLER Giriş s.1 Yeniliğin ve Ar-Ge nin Finansmanı Girişimci Sermayesi s.3 Risk Sermayesi Fonunu Kimler Oluşturur? Risk Sermayesi

Detaylı

50. YILINDA YURTDIŞINA İŞÇİ GÖÇÜ GENİŞ AÇI YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ TÜRKİYE'NİN DAİMİ TEMSİLCİLERİDİR BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ

50. YILINDA YURTDIŞINA İŞÇİ GÖÇÜ GENİŞ AÇI YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ TÜRKİYE'NİN DAİMİ TEMSİLCİLERİDİR BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ Sayı 3, Temmuz - Ağustos - Eylül 2011 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yerel Süreli Yayınıdır. Ücretsiz Olarak Dağıtılır. ISSN: 1308-528X GENİŞ AÇI 50. YILINDA YURTDIŞINA İŞÇİ GÖÇÜ YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Türkiye de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi, Aile, Çocuk,

Detaylı

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK a Armağan Editörler: Dr. Buğra ÖZER Dr. Güven ŞEKER Manisa-2013

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Fon Yaratma. Ve AB Fonlarına Erişim

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Fon Yaratma. Ve AB Fonlarına Erişim Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır Fon Yaratma Ve AB Fonlarına Erişim Bu yayın Avrupa Birliği nin desteği ile hazırlanmıştır. Yayın içeriğinin tüm sorumluluğu yalnızca TACSO ya aittir

Detaylı

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI Bakan Sunuşu Dünyada son yıllarda ulaşım, haberleşme ve bilişim alanlarında yaşanan gelişmelere paralel olarak küresel

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı

CIVICUS Uluslararası Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) II Türkiye Yan Raporları

CIVICUS Uluslararası Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) II Türkiye Yan Raporları CIVICUS Uluslararası Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) II Türkiye Yan Raporları Kurumsal Sosyal Sorumluluk Vaka Analizi Çalışması: Türkiye deki 5 Şirket ve 5 STK nın İncelemesi Peren Özturan Koç Üniversitesi

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU Aralık 2014 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tüm Hakları Saklıdır. www.daka.org.tr VAN İLİ AKTİF YAŞAM

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ Harf Eğitim Yayıncılığı: 52 Akademik: 6 * Editörler (alfabetik sırayla) Semih AKTEKİN Penelope HARNETT Mustafa ÖZTÜRK Dean SMART * Birinci

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı

Tanıtım ve Değerlendirme

Tanıtım ve Değerlendirme Günümüz İngiltere sinde Din Eğitimi, Recep Kaymakcan, İstanbul: Dem Yayınları, 2004, 227 s., ISBN: 9756324007 Bilindiği gibi çağımızın en önemli özelliklerinden biri, bilgi ve iletişim alanındaki gelişmeler

Detaylı

ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANS RAPORU

ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANS RAPORU ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANS RAPORU Yayına Hazırlayan: Ceyda Dedeoğlu Bu yayın, Darüşşafaka Cemiyeti tarafından 150. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen

Detaylı

-Bülten İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ. URBAN AGE İstanbul da İstanbul un ve Kentlerin geleceğini tartıştı: KENTLERİN GELECEĞİ

-Bülten İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ. URBAN AGE İstanbul da İstanbul un ve Kentlerin geleceğini tartıştı: KENTLERİN GELECEĞİ -Bülten İstanbul ve Uluslararası Kent Gündemi Bülteni URBAN AGE İstanbul da İstanbul un ve Kentlerin geleceğini tartıştı: KENTLERİN GELECEĞİ Başkan TOPBAŞ Berlin deydi; Berlin de İstanbul Next Wave Sergisi

Detaylı

Yonetım SİVİL TOPLUM

Yonetım SİVİL TOPLUM www. t kyd. o r g Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği yayınıdır. 3 ayda bir yayınlanır. Ücretsizdir. SAYI 21 SONBAHAR 2013 Kurumsal... Yonetım SİVİL TOPLUM kuruluşlari İçin Kurumsal Yönetim Rehberi VII. Uluslararası

Detaylı

geleceğe sahip çıkıyoruz

geleceğe sahip çıkıyoruz İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 4 Genel Müdür ün Mesajı 7 Kurumsal Profil, Vizyonumuz, Misyonumuz, Kurumsal Değerlerimiz 8 Başlıca Göstergeler 11 Türkiye Finans ve Sürdürülebilirlik 17

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARINI BELİRLEMEYE

Detaylı

Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi

Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) programı Türkiye, BM nin

Detaylı

Burs Programı JEAN MONNET BURSİYERLERİ 2011-2012. Burs Programı

Burs Programı JEAN MONNET BURSİYERLERİ 2011-2012. Burs Programı Burs Programı JEAN MONNET BURSİYERLERİ 2011-2012 Durmak yok Avrupa halkları için birlik dışında bir gelecek yok çünkü... Jean Monnet T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Jean Monnet Burs Programı Ofisi Eskişehir

Detaylı

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU Dr. Hüseyin TUTAR Başak ÖNSAL DEMİR Mart 2013 ISBN 978-605-63661-2-3 Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 1. GİRİŞ...4

Detaylı

Hesap lütfen! Gelişmiş bir demokrasi için Kamu kurumlarının denetimi. Nisan - Haziran 2012-10 TL KDV Dahil

Hesap lütfen! Gelişmiş bir demokrasi için Kamu kurumlarının denetimi. Nisan - Haziran 2012-10 TL KDV Dahil Gelişmiş bir demokrasi için Kamu kurumlarının denetimi Hesap lütfen! Nisan - Haziran 2012-10 TL KDV Dahil 73 67 10 Doç. Dr. Recai Akyel KAMU HARCAMALARINDA SAYIŞTAY DENETİMİ 20 Dr. Yılmaz ARGÜDEN KAMU

Detaylı

S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i

S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SERMAYE PİYASALARINDA GÖRÜLEN ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE DEKİ SERMAYE PİYASALARININ UYUMU * Cansel SEYMEN OSKAY ** İsa ALTINIŞIK *** Yavuz ÇAKMAK **** Abstract Financial markets,

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ

YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ ARAŞTIRMA PROJESİ RAPORU Kalkınma Araştırmaları

Detaylı