ĐŞLETMECĐLĐK EĞĐTĐMĐNDE AKTĐF ÖĞRENME YÖNTEMLERĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐŞLETMECĐLĐK EĞĐTĐMĐNDE AKTĐF ÖĞRENME YÖNTEMLERĐ"

Transkript

1 MYO-ÖS Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu EKĐM 2010-DÜZCE ĐŞLETMECĐLĐK EĞĐTĐMĐNDE AKTĐF ÖĞRENME YÖNTEMLERĐ Filiz Eren BÖLÜKTEPE 1 Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu, Uludağ Üniversitesi, Bursa ÖZET Bu bildiride, son yıllarda işletmecilik eğitiminin geleceğini biçimlendiren bazı aktif öğrenme yöntemlerinin neler olduğu sorusuna yanıt aranmıştır. Bildirinin verileri yazın incelemesi yoluyla derlenmiştir. Bildiride öncelikle işletmecilik eğitiminin ekonomik ve toplumsal rolü ve önemi belirtilmiştir. Ardından, işletmecilik eğitiminde aktif öğrenme yöntemleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, son yıllarda işletmecilik eğitiminde, örnek olay yöntemi, rol oynama yöntemi, proje tabanlı öğrenme yöntemi, probleme dayalı öğrenme yöntemi araştırmacılar, uygulamacılar tarafından sıklıkla vurgulanan, uygulanması önerilen yöntemler arasında yer almaktadır. Anahtar Kelimeler: Đşletmecilik Eğitimi, Aktif Öğrenme Yöntemleri. 1.GĐRĐŞ Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, küreselleşme, yaşam boyu eğitim gereksiniminin artması gibi olguların sınıf ortamlarında yüzyüze yapılan işletmecilik eğitimini önemli ölçüde değiştirebileceği belirtilmektedir [1]. Bilgi toplumuna doğru geçildikçe, iş fiziksel olma özelliğini kaybetmekte, bilginin fikir yaratma gibi zihinsel olma özelliği artmaktadır. Dolayısıyla eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi anlam değiştirmeye başlamıştır. Eğitim ve geliştirme, daha önce geliştirilmiş statik durumdaki bilgilerin öğretilmesi olmaktan çıkmış, bireylerin bilgiyi bulma, yaratma, araştırma, karşılaşılan sorunların çözümü için kullanma arzu, özgüven ve yeteneğinin geliştirilmesine dönüşmüştür[2]. Bu çerçevede, işletmecilik eğitimi alanında köklü değişimler yaşanmakta, yeni bir paradigma oluşmaktadır [3]. Bir yandan işletmecilik eğitiminde uygulanan mevcut yaklaşımlar, öğretim yöntemleri sorgulanırken, öte yandan da yeni yaklaşımların, öğretim yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu bildiride, son yıllarda işletmecilik eğitiminin geleceğini biçimlendiren, araştırmacılar ve uygulamacılar tarafından uygulanması önerilen, bazı aktif öğretim yöntemleri incelenmiştir. Derleme türündeki bildiride, öncelikle işletmecilik eğitiminin rolü ve önemi belirtilmiş, ardından işletmecilik eğitiminde bazı aktif öğrenme yöntemleri açıklanmıştır. Son olarak elde edilen sonuçlara yer verilmiştir. 1

2 2.ĐŞLETMECĐLĐK EĞĐTĐMĐNĐN EKONOMĐK VE TOPLUMSAL ROLÜ Günümüzde insanların yaşamının her anı işletmelerle kuşatılmış, yaşamın her alanına işletmelerin yükselttiği ve öne çıkardığı değerler egemen olmuştur. Bu gelişmeler doğrultusunda işletmelerin değer sistemlerini belirleyen, aldıkları kararlarla insanların yaşamını, mutluluğunu etkileyebilen yöneticilerin ve bu kurumlara yönetici yetiştiren işletmecilik okullarının, işletmecilik eğitiminin önemini daha da artırmıştır [4]. Türk yüksek öğretiminde son üniversite reformu 1982 yılında yapılmış ve bu yılı izleyen dönemde kurulan üniversiteler yirmi yılı aşkın bir süre içinde kendi kadrolarını yetiştirmişlerdir. Bu reformun başarısının hem devlet üniversitelerinde hem de vakıf üniversitelerde önemli artışlara neden olduğu anlaşılmaktadır yılı sonunda Türkiye de 94 ü devlet, 45 i özel vakıf üniversitesi vardır. Bu sayının içinde işletme eğitimi veren Đktisadi Đdari Bilimler Fakülteleri ve benzeri fakültelerin sayısı ise 122 ye yükselmiştir. Meslek Yüksekokullarının sayısı da 623 ü bulmaktadır [5]. Đşletmecilik eğitiminin amacı, özel ve kamu sektörünün ihtiyaç duyduğu, olay ve olguları sorgulayabilme, karar verme, sorun çözme, planlama yapabilme, ekip çalışmasına yatkın olabilme, örgütleyebilme, düzenleyebilme ve denetleyebilme gibi niteliklere sahip yönetici adaylarını yetiştirmektir [6]. Đşletmecilik eğitimiyle çok geniş bir alana eleman yetiştirilmektedir. Đşletmecilik okullarının mezunları kendi işlerini kurabildikleri gibi büyük ölçekli, küçük ve orta ölçekli işletmelerde, kamu kesiminde, kar amacı gütmeyen kuruluşlarda vb. çeşitli görevlerde çalışmaktadırlar. Mezunların bu kurumlarda yönetici ve meslek personeli olarak aldıkları görevlerde birbirinden çok farklıdır [7]. Đşletmecilik ile ilgili her seviye (ön lisans, lisans, lisans üstü, v.b.) ve her tür (diploma, sertifika, kredi v.b) programlar yoğun ilgi görmektedir [1]. Bu bağlamda, işletmecilik eğitiminin ekonomik ve toplumsal alanda önemli bir rol oynadığı görülmektedir. 3.ĐŞLETMECĐLĐK EĞĐTĐMĐNDE AKTĐF ÖĞRENME YÖNTEMLERĐ Genel olarak öğrenme, eğitim ve öğretim veya deneyimler sonucu, bilgi, tutum ve davranışlarda ortaya çıkan göreceli değişim olarak tanımlanabilir [8]. Bireyin çevresi ile etkileşimi, onda düşünsel, duyuşsal ve davranışsal değişime yol açıyorsa öğrenmeden söz edilebilir. Öğrenme sonucu, birey içinde bulunduğu evrene yeni bir anlam yükler ve evrendeki konumunu yeniden belirler [9]. Öğrenme ve öğretme sürecinin etkililiğini geliştirecek faktörler çok eski çağlardan beri ilgi çeken konular arasında yer almıştır. Günümüzde küreselleşme ile birlikte artan rekabet ve bu rekabete dayalı olarak olarak bilgiye verilen önemin gelişmesine paralel olarak bu konuların önemi de gittikçe artmaktadır [8]. Bu bağlamda aktif eğitim, insanların kendi gerçeklerini nasıl yaratacaklarını keşfettikleri bir anlayış olarak tanımlanmaktadır [10]. Aktif eğitimin tanımı karşılığı bir Çin atasözü ile ifade edilebilir. Đşitirim ve unuturum, görürüm ve hatırlarım, yaparım ve anlarım [11]. Özellikle işletmecilik eğitimine odaklandığımızda, öğrenme sürecinde teori ve deneyimi bir araya getirmenin kabul gören bir yaklaşım olduğu belirtilmektedir [8]. Bu çerçevede, işletmecilik eğitimi alanında araştırmacılar ve uygulamacılar tarafından sıklıkla tartışılan, gündeme getirilen bazı aktif öğrenme yöntemleri aşağıda açıklanmıştır. 2

3 3.1.Ders Anlatma Eğitimcilerin sıkça uyguladığı anlatım, en eski öğretim yöntemlerinden biridir. Ders verme, konferans ve benzeri terimlerle ifade edilen anlatım yöntemi, bir eğiticinin, öğretilmesi planlanmış bir konuyu eğitilecek gruba ya da geniş bir dinleyici kitlesine anlatması esasına dayanır. Bu yöntem genellikle teorik bilgilerin aktarılmasına yöneliktir [10]. Çok sık kullanımı, yanlış kullanımı nedeniyle en etkisiz yöntem olarak da bilinmektedir. Bu yöntemde, öğrenci aktif olarak öğrenmeye katılmadığı için yüksek seviyeli bilişsel öğrenmenin olmadığı [8], başka araçlarla desteklenmez ise sıkıcı ve verimsiz olduğu belirtilmektedir [10]. Çağdaş öğretim anlatıma pek fazla yer vermemekle birlikte öğretmen hemen hemen her konuda bu yöntemden belirli bir ölçüde yararlanma gereğini duymaktadır. Öğretmen tarafından anlatımın kısa ve ilginç olmasını sağlama, herkesin dikkatini çekme bu yöntemin etkinliğini artırabilir [11]. 3.2.Örnek Olay Đncelemesi Yöntemi Örnek olay incelemesi yöntemi, ilk defa 1920 li yıllarda Harvard Üniversitesi Đşletme Okulu tarafından eğitim alanında uygulamaya konmuş, ancak sonraları yaygın kullanım alanına sahip olmuştur. Yöntem özellikle genç yöneticilerin, yönetici adaylarının işletme yönetimine alıştırılmaları için uygulanmaktadır [10]. Örnek olay incelemesi yönteminde temel amaç, uzun bir tartışma içinde bir durumu ya da sorunu bütün ayrıntıları ile bir gruba incelettirmek ve her olay tartışmasından sonra katılanları daha bilinçli düşünmeye, etkili karar almaya, çözümler bulmaya yöneltmektir [12]. Bu yöntem, işlemecilik eğitiminde uygun bir şekilde kullanıldığı takdirde aktif bir öğretim yöntemi olarak kabul edilmektedir. Örnek olaylar, bir konuyu öğretirken soyut, karmaşık anlatım ve ifadeleri uygulamadan örnekler göstererek daha açık, anlaşılır hale getirmektedir. Buna göre, teorik çerçevede anlatılan konu ve olaylar öğrencinin gözünde daha somut hale gelmektedir [13]. Örnek olay incelemesi yöntemiyle işletme öğrencilerinin, iş dünyasının ve işletmelerin karışıklığını, güçlüğünü kavramasına, bir olayı analiz etme, varsayımları değerlendirme, karar seçeneklerini belirleme, çeşitli görüşleri eleştirme yetenekleri geliştirilmeye çalışılmaktadır [12]. 3.3.Rol Oynama Yöntemi Rol oynama yönteminde, bir fikir, durum sorun ya da olay bir grup önünde dramatize edilir. Grubun üyeleri yalnızca dinlemek, tartışmak yerine olayın nasıl oluştuğunu izler ve konunun ayrıntısına inerler [11]. Đşletmecilik eğitiminde rol oynama yöntemi, bireyleri gerçek iş yaşamına alıştıran, bunu yaparken başkalarıyla yakın ilişkiler ve işbirliğine girmeyi öğreten, sorunlara çözümler aramaya yönelten, yararlı bir eğitsel yöntemdir [12]. Rol oynama yöntemi özel bir değere sahiptir. Çünkü, bu yöntemde öğrenciler başka bir kimliğe bürünür, başkalarının nasıl hissettiğini, düşündüğünü ve etkinlikte bulunduğunu anlama imkanına sahip olurlar [11]. 3

4 3.4.Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemi Yapılan birçok araştırma sonuçlarına göre, öğretmenin ders anlattığı ve öğrencinin dinlediği geleneksel eğitim sisteminde, öğrenci açısından bilginin zihinde kalma süresi oldukça kısadır. Bu süreyi uzatmak ve öğrenci potansiyelinin performansa dönüşebilmesi için, aktif katılımlı, araştırmaya dayalı bir eğitim modeline gereksinim bulunmaktadır. Proje merkezli öğrenim modeli, bu ihtiyaçtan doğmuştur [14]. Proje, tasarı ya da tasarı geliştirme, hayal etme ve planlama demektir. Proje tabanlı öğrenme, projeyi alt yapı unsuru olarak vurgulayan, süreç yönelimli, dolayısıyla hayal etmeye, planlamaya, kurgulamaya yönelik bir öğrenme süreci olarak karşımıza çıkmaktadır [15]. Proje tabanlı öğrenmenin en önemli özelliği, öğrenci odaklı olması, yaşamın sınıfa taşınması, yaratıcı düşüncenin sınıf ortamında öğrenciler tarafından oluşturulmasıdır [16]. Öğrencinin aktif olarak katıldığı bu modelde öğrenci, araştırdığı konuya yoğunlaşmakta, istenilen davranışlar geliştirmekte; öğrencinin öğrenmeye ilişkin istek ve ilgisi artarak akademik başarısı yükselmektedir. Bunlar da bütün olarak eğitimden beklenen sonuçları ortaya çıkarmaktadır [14]. 3.5.Probleme Dayalı Öğrenme Yöntemi Probleme Dayalı Öğrenme, 1960 lı yıllarda geleneksel öğretime alternatif olarak ortaya çıkan ve günümüzde hukuk, ekonomi, işletme, sosyal bilimler vb. farklı alanlarda kullanılmakta olan bir yaklaşımdır [17]. Son yıllarda eğitim alanında en fazla tartışılan konulardan birini oluşturmaktadır. Yapılan çalışmalar probleme dayalı öğrenme yönteminin öğrencilerin eleştirel, yaratıcı düşünme, problem çözme becerilerini geliştirme sürecinde geleneksel yöntemlere göre daha etkili olduğunu ortaya koymuştur [18]. Problem çözme, bilimsel bir araştırma sürecini temel almaktadır. Problemi sistematik bir yaklaşımla ele almayı gerektiren bu süreç, John Dewey in genel problem çözme yöntemindeki aşamalara dayanmaktadır. Problem çözme aşamaları; Problemi tanımlama, geçici hipotezleri formüle etme, veri toplama, organize etme, değerlendirme ve açıklama, sonuca ulaşma, sonuçları test etme olarak belirtilmektedir [11]. 4.SONUÇ Bilgi çağında kariyer sürekli öğrenmeye, çevreye uyabilmeye ve bilgiyi araştırmaya dayanmaktadır. Yani, öğrenmeyi öğrenme, sürekli eğitim ve kariyer geliştirmenin temelini oluşturmaktadır [2]. Bu doğrultuda, işletmecilik eğitiminde köklü bir değişim süreci yaşanmaktadır. Yakın gelecekte işletmecilik eğitiminin bugünkünden çok farklı bir yaklaşımla ele alınacağı belirtilmektedir [3]. Geleceğin yöneticileri olan işletme öğrencilerinin, sorun çözme, sosyal ve bilişsel becerilerini geliştirmeye yönelik, öğrenme sürecine doğrudan katılımı sağlayan, bazı aktif öğrenme yöntemleri ön plana çıkmaktadır. Bu bildiride, son yıllarda işletmecilik eğitiminin geleceğini biçimlendiren bazı aktif öğrenme yöntemlerinin neler olduğu sorusuna yanıt aranmıştır. Sonuç olarak, işletmecilik eğitiminde örnek olay yöntemi, rol oynama yöntemi, proje tabanlı öğrenme yöntemi, probleme dayalı öğrenme yöntemi araştırmacılar, uygulamacılar tarafından sıklıkla tartışılan, daha fazla uygulanması önerilen aktif öğrenme yöntemleri arasında yer almaktadır. 4

5 4.KAYNAKLAR [1] Ulukan, C., Đşletmecilik Eğitiminin Geleceği Yeni Öğrenme Ortamları ve Kurumsal Gereklilikleri, 11.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Bildiriler Kitabı, Sayfa , Afyon, [2] Koçel, T., Đşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, 1-759, Đstanbul, [3] Nigel, B., The future of business education, Strategic Direction, Cilt:25, No:8, 3-5, [4] Gölbaşı, Ş., Ahlaki Davranışların Kurumsallaşmasında Đşletmecilik Okullarının Rolü Đş Ahlakı Dergisi, Cilt:2, Sayı:4, 21-41, [5] Güvemli, O., Son On Yılda Üniversitelerde ve ĐĐBF lerinde Sayısal Gelişmeler, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:45, 19-33, Ocak, [6] Düzakın, E., Yılmaz, Ö., Đşletme Mezunlarının Đş Hayatındaki Yeri ve Đşletme Eğitimi: 1000 Büyük Sanayi Kuruluşunun Đşletme Mezunlarından Beklentileri Üzerine Araştırma Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:18, Sayı:1, , [7] Öz-Alp, Ş., Türkiye de Đşletmecilik Eğitimi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayını, 1-36, [8] Katrinli, A., Günay, G., Çangarlı, G., Deneyimsel Öğrenmenin Đşletme Eğitimindeki Yeri ve Eğitim Oyunlarının Rolü, Đzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları No:24, 1-189, [9] Özden, Y., Eğitimde Yeni Değerler, Pegem Yayınları, 1-226, [10] Gürol, Y., Đşletmecilik Eğitiminde Kullanılan Öğretim Metodları ve Aktif Bir Eğitim Aracı Olarak Yönetim Oyunları, Yönetim/Đşletme Đktisadı Enstitüsü Dergisi, Yıl:15, Sayı:47, 77-92, Şubat [11] Küçükahmet, L., Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Alkım Yayınevi, 1-238, Đstanbul, [12] Sabuncuoğlu, Z., Đnsan Kaynakları Yönetimi, Ezgi Kitabevi Yayınları, 1-297, Bursa, [13] Durna, U. ve Arkadaşları, Yönetimde Örnek Olaylar Niğde Üniversitesi ĐĐBF Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, 69-77, [14] Şentürk, Ü., Enformasyon Toplumunda Eğitimin Yeri Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Yıl:6, Sayı:3, , Yaz [15] Erdem, M., Proje Tabanlı Öğrenme" Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:22, ,

6 [16] Alacapınar, F., Effectiveness of Project Based Learning, Eurasian Journal of Educational Research, Sayı:32, 17-34, [17] Demirel, M., Arslan Turan, B., Probleme Dayalı Öğrenmenin Başarıya, Tutuma, Bilişötesi Farkındalık ve Güdü Düzeyine Etkisi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H.U.Journal of Education), Sayı:38, 55-66, [18] Sharp, D.C., Problem-Based Learning in an MBA Economics Course: Confessions of a First-Time User, New Directions For Teaching and Learning, Sayı: 95, 45-51,

ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI

ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI Yrd. Doc. Dr. Gökhan OFLUOĞLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Đ.Đ.B.F. Đşletme Bölümü, Arş. Gör. Ozan

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRETİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

YÜKSEK ÖĞRETİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2009, Cilt: 11, Sayı: 15, 83-93 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 YÜKSEK ÖĞRETİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hasan SERİN 1, Alper AYTEKİN* 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,

Detaylı

Hizmet İçi Eğitime Farklı Bir Yaklaşım: E-Hizmet İçi Eğitim

Hizmet İçi Eğitime Farklı Bir Yaklaşım: E-Hizmet İçi Eğitim Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi Hizmet İçi Eğitime Farklı Bir Yaklaşım: E-Hizmet İçi Eğitim Hakan Yılmaz 1, Muharrem Düğenci 2 1 Karabük

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ahmet ALDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav

Detaylı

GENEL OLARAK HİZMET İÇİ EĞİTİM: ÜLKER ŞİRKETLER TOPLULUĞU HİZMET İÇİ EĞİTİM SÜRECİ VE UYGULAMALARI

GENEL OLARAK HİZMET İÇİ EĞİTİM: ÜLKER ŞİRKETLER TOPLULUĞU HİZMET İÇİ EĞİTİM SÜRECİ VE UYGULAMALARI Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s. 217 270. GENEL OLARAK HİZMET İÇİ EĞİTİM: ÜLKER ŞİRKETLER TOPLULUĞU HİZMET İÇİ EĞİTİM SÜRECİ VE UYGULAMALARI Dr. Levent ŞAHİN Fırat Coşkun GÜÇLÜ ÖZET Nasıl

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu Şubat 2014 İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu nun oluşturulması amacıyla, Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği (TMMOB)

Detaylı

İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN

İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN Özet Yener PAZARCIK Uluslar ötesi, uluslar üstü gibi isimlerle de anılan globalleşme olgusu, teknoloji ve iletişim alanındaki

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Kamil Ufuk BİLGİN Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve (TODAİE) Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr.Aslı

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Barış ÇAYCI Doç. Dr. Ali GÜL ÖZ: Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU GİRİŞ Arş. Gör. Ferhat ENSAR * Emmek, emer gibi görünmek anlamına gelen sor- fiil kökünden türeyen soru sözcüğü

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 32. Dönem AB ve Uluslararası İlişkiler Temel Eğitim Programı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 32. Dönem AB ve Uluslararası İlişkiler Temel Eğitim Programı ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ 32. Dönem AB ve Uluslararası İlişkiler Temel Eğitim Programı YAYGIN EĞİTİM VE GENÇLİK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ Fatoş Oktay Gençlik ve

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİMDE YETİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ VE ESASLARI Yücel KAYABAŞ*

ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİMDE YETİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ VE ESASLARI Yücel KAYABAŞ* ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİMDE YETİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ VE ESASLARI Yücel KAYABAŞ* Özet: Bu çalışmayla, hizmet içi eğitimde kuramsal alt yapıya yönelik bilgi vermenin yanı sıra, öğretmenlerin görevleri

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ. İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr.

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ. İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr. ISSN: 2148-3523 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr. Aynur Aydın Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Öğr. Gör. Evin Doğan Yayın

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi

Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 1869-1894 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Yükseköğretim Kurumlarının

Detaylı

WEB TABANLI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ

WEB TABANLI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 21, Sayı: 1, Sayfa: 77-88, ELAZIĞ-2011 WEB TABANLI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ The Effect

Detaylı

ÖRGÜTSEL ETKİLİLİK AÇISINDAN PERFORMANS DEĞERLENDİRME-İŞ VE EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SÜRECİ

ÖRGÜTSEL ETKİLİLİK AÇISINDAN PERFORMANS DEĞERLENDİRME-İŞ VE EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SÜRECİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 1 Article Number: C0002 SOCIAL SCIENCES TURKISH (Abstract: ENGLISH) Received: September 2006 Accepted: January 2007 2007

Detaylı

1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın birinci bölümünde, problem durumu, Türkiye nin Yaşam Boyu Eğitim Politikaları, Okul Yöneticilerinin Geliştirilmelerinde Kullanılan Eğitim Yöntemleri, Uzaktan Eğitim E-Learning,

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI UZAKTAN EĞİTİMDE KULLANILMAK ÜZERE WEB TABANLI BİR PORTAL YAZILIMI GELİŞTİRME Mustafa YENİAD

Detaylı

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı. Sonuç Raporu. Moderatör Dr. İrfan MISIRLI. 23-26 Nisan 2009. Agean Dream Resort Hotel Turgutreis, Bodrum

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı. Sonuç Raporu. Moderatör Dr. İrfan MISIRLI. 23-26 Nisan 2009. Agean Dream Resort Hotel Turgutreis, Bodrum Sonuç Raporu Moderatör Dr. İrfan MISIRLI 23-26 Nisan 2009 Agean Dream Resort Hotel Turgutreis, Bodrum TANIMLAR VE KISALTMALAR SWOT: İngilizce Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats kelimelerinin

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

BĠLGĠ VE BELGE YÖNETĠMĠ'NDE UZAKTAN EĞĠTĠM: ĠRAN VE TÜRKĠYE MĠLLĠ KÜTÜPHANELERĠ'NĠN ROLÜ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA VE KAVRAMSAL MODEL ÖNERĠSĠ

BĠLGĠ VE BELGE YÖNETĠMĠ'NDE UZAKTAN EĞĠTĠM: ĠRAN VE TÜRKĠYE MĠLLĠ KÜTÜPHANELERĠ'NĠN ROLÜ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA VE KAVRAMSAL MODEL ÖNERĠSĠ T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BĠLGĠ VE BELGE YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI BĠLGĠ VE BELGE YÖNETĠMĠ'NDE UZAKTAN EĞĠTĠM: ĠRAN VE TÜRKĠYE MĠLLĠ KÜTÜPHANELERĠ'NĠN ROLÜ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ MEZUNLARININ ÇALIŞMA YAŞAMI İLE İLİŞKİLERİ. Prof. Dr. Uğur DEMİRAY. Mayıs-1999 ESKİŞEHİR

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ MEZUNLARININ ÇALIŞMA YAŞAMI İLE İLİŞKİLERİ. Prof. Dr. Uğur DEMİRAY. Mayıs-1999 ESKİŞEHİR AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ MEZUNLARININ ÇALIŞMA YAŞAMI İLE İLİŞKİLERİ Prof. Dr. Uğur DEMİRAY Mayıs-1999 ESKİŞEHİR Kitabın bölümleri yazarından izin alınmaksızın mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kağıt

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Employee Occupational Health and Safety Training Yazarlar: Teoman AKPINAR, Müge YILDIZ Önsöz: Çalışanların eğitimi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYARI VE İNTERNETİ KULLANMA ALANLARI VE NEDENLERİ.

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYARI VE İNTERNETİ KULLANMA ALANLARI VE NEDENLERİ. T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYARI VE İNTERNETİ KULLANMA ALANLARI VE NEDENLERİ Servet BATMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN: Yrd. Doç. Dr. Rıfat EFE

Detaylı