VAKIF ÜNĠVERSĠTELERĠ BĠRLĠĞĠ NĠN YÜKSEKÖĞRETĠM KANUN TASLAĞI ÜZERĠNE GÖRÜġLERĠ (ÖZET)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VAKIF ÜNĠVERSĠTELERĠ BĠRLĠĞĠ NĠN YÜKSEKÖĞRETĠM KANUN TASLAĞI ÜZERĠNE GÖRÜġLERĠ (ÖZET)"

Transkript

1 VAKIF ÜNĠVERSĠTELERĠ BĠRLĠĞĠ NĠN YÜKSEKÖĞRETĠM KANUN TASLAĞI ÜZERĠNE GÖRÜġLERĠ (ÖZET) - Yükseköğretim kurumlarının idari ve akademik açılardan; kurumsallaşmışkurumsallaşmakta olan, araştırma ağırlıklı/eğitim ağırlıklı şeklinde ayırıma tabi tutulmasının uygun olmayacağı düşünülmektedir. - Eğitim-öğretim ve araģtırma, yükseköğretimin birbirinden ayrılamaz parçaları olarak düģünülmektedir. Yükseköğretim kurumları kendi misyonlarına göre bunlardan birine ağırlık verebilir; ancak araģtırma ağırlıklı/eğitim ağırlıklı yükseköğretim kurumu ayrımı Yükseköğretim Kanununda yer almamalıdır. - Yükseköğretim Kurumları sadece finans kaynakları bakımından Devlet, Vakıf ve Özel Yükseköğretim Kurumları olarak sınıflandırılmalıdır. - Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş bulunan vakıf yükseköğretim kurumlarına, Vakıf Yükseköğretim kurumu olarak devam etme veya özel yükseköğretim statüsüne geçme yönünde tercih hakkı tanınmalıdır. - Yabancı yükseköğretim kurumları ancak Türkiye deki yükseköğretim kurumları ile partner olarak veya afiliye yolu ile eğitim öğretim hakkı elde etmelidirler - Oluşturulacak Türkiye Yükseköğretim Kurulu üye sayısı 25 e çıkarılmalı ve vakıf ve özel yükseköğretim kurumları kendi aralarından seçecekleri 4 üye ile TYK ta temsil edilmelidir. - Vakıf ve Özel Yükseköğretim kurumlarında ita amiri Mütevelli Heyet BaĢkanıdır ve Yükseköğretim Kurumunun tüzel kiģiliğini temsil eder ifadesi net olarak belirtilmelidir. - Vakıf ve özel yükseköğretim kurumlarının mali, idari ve akademik özerklikleri yasal teminat altına alınmalıdır. İdari-akademik hesap verilebilirlik ile mali hesap verilebilirlik birbirinden ayrılmalı, denetim, TYK bünyesinde oluģturulacak Değerlendirme ve Denetleme Daire BaĢkanlığına değil, akreditasyon kuruluģları ile bağımsız denetim kuruluģlarına bırakılmalıdır. - Yükseköğretim kurumlarının Ġdari-Akademik denetimi, Türkiye Yükseköğretim Kurulundan bağımsız karar verme yetkisi bulunan ve bünyesinde ilgili paydaşları barındıran, kendine ait bütçesi olan ve kendine kaynak yaratan ayrı bir kurul olarak oluşturulacak Ulusal Kalite Güvencesi Kurulu tarafından yapılmalıdır. - Bünyesinde Tıp, Diş hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri bulunan vakıf ve özel Yükseköğretim Kurumları hastane açabilmeli veya devlet ve özel hastanelerle afiliye olabilmelidirler. - Mali denetim ise bağımsız denetim kuruluģlarınca yapılmalıdır. - Rektör dahil olmak üzere idari ve akademik kadrolara yapılacak atamalar aynı usul ve şartlara tabi olmalı, atama yetkisi doğrudan yükseköğretim kurumlarının yetkili organlarına bırakılmalıdır. Vakıf ve özel yükseköğretim kurumlarında rektör ita amiri olan mütevelli heyet tarafından atanmalıdır ve aynı usullerle görevden alınabilmelidir. - Üniversite Konseyi oluģturulan üniversitelerde, üniversite konseyine bırakılan yetki ve görevler vakıf ve özel üniversitelerde Mütevelli Heyet tarafından yerine getirilmelidir.

2 - Vakıf ve özel Yükseköğretim Kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelin atam ve yükseltme dıģındaki konuları iģ kanununa göre düzenlenmelidir. - Yükseköğretim, Avrupa Yükseköğretim Alanı ve Lizbon Stratejisi ilkeleri çerçevesinde yapılandırılmalıdır. - Üniversitelerde ihtiyaca göre merkez ve enstitülerin kurulması ve yapılanması Üniversitelerin akademik kurullarına bırakılmalıdır. - Üniversiteler kendi kontenjanlarını kendileri belirleyebilmelidir. - Üniversite adayları Üniversite seçme sınavı sonucuna göre kazandıkları bölüm/programa sınava girdikleri akademik yılın güz ve bahar dönemlerinde kayıt yaptırma hakkına sahip olmalıdırlar. - Akredite olan yükseköğretim kurumları yurt dıģında ve yurt içinde belirledikleri bölgelerde eğitim öğretim birimleri açabilmelidir. - Devlet, vakıf ve özel yükseköğretim kurumları üniversiteye gelir getirici faaliyetlerde bulunma amacıyla Ģirket kurabilmeli, böylece yükseköğretim kurumlarının kendi öz kaynaklarını yaratmalarına fırsat verilmelidir - Vakıf üniversiteleri ile özel üniversiteler öğrencilere verdikleri burs oranında kurumlar vergisinden muaf olmalıdır. - Devlet yükseköğretim kurumları dışındaki Üniversitelerde idari ve akademik personel 4857 sayılı İş Kanunu na tabi olmalıdır. Belirlemiş olduğumuz bu önerilerin Vakıf Üniversitelerini güçlendirerek ülkemiz Yükseköğretimine doğrudan katkı sağlayacağına inanıyoruz. VAKIF ÜNĠVERSĠTELERĠ BĠRLĠĞĠNĠN YÜKSEKÖĞRETĠM KANUN TASLAĞI ÜZERĠNE GÖRÜġLERĠ 1- Taslağın 5/d maddesinde, yükseköğretim kurumlarının öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi TYK un görevleri arasında gösterilmektedir. Önerimiz, TYK tarafından tespit edilecek kriterler doğrultusunda kontenjanların devlet yükseköğretim kurumlarında Üniversite Senatolarına vakıf ve özel yükseköğretim kurumlarında ise Mütevelli Heyetine bırakılmasıdır. 2- Taslağın 6/1 maddesinde Yükseköğretim Genel Kurulunun yapısı düzenlenmiştir. Sayıları 70 i aşan Vakıf yükseköğretim kurumları ile yeni kurulacak özel yükseköğretim kurumlarının da Genel Kurul da temsil edilmeleri, temsilde adalet ilkesinin ve katılımcı demokrasinin bir gereğidir. Bu nedenle, Yükseköğretim Genel Kurulunun üye sayısı 25 e çıkarılmalı ve kanunun 6/1. maddesine, son cümle olarak Vakıf ve özel yükseköğretim kurumlarını temsilen dört üye bu yükseköğretim kurumları tarafından belirlenir (seçilir). cümlesi eklenmelidir 3- Taslağın 8/3-c maddesinde denetleme kurulu daire başkanlığı düzeyine indirilmektedir. Yükseköğretim kurumlarının denetimi idari-akademik ve mali denetim olarak ayrılmalı, idari - akademik denetim kalite güvence sistemi ve akreditasyonla gerçekleģtirilmeli; vakıf ve özel yüksek öğretim kurumlarının mali denetimi ise bağımsız denetim kuruluģlarınca yapılmalıdır.

3 4- Taslağın 11 maddesi rektör ve rektör atamalarına ilişkindir. Maddeye yabancı uyruklu akademisyenlerin de Rektör olarak atanmasına imkan sağlayacak bir hüküm konulmalıdır. Yabancı uyruklu öğretim üyelerinin diğer idari kadrolara atanması mümkün olmalıdır. Aynı maddede genel bir ifade olarak üniversite tüzel kişiliğini rektörün temsil ettiği belirtilmiştir. Oysa 30/3. maddede Vakıf üniversitelerinde Mütevelli Heyet Başkanının tüzel kişiliği temsil ettiği belirtilmektedir. Bu nedenle 11/1. maddenin son kısmının rektör devlet üniversitelerinde Üniversite tüzel kiģiliğini temsil eder şeklinde düzeltilmelidir. Ayrıca, vakıf üniversitelerinde Mütevelli heyeti başkanın ita amiri olduğu kanunda açıkça yer almalıdır. 5- Taslağın 11/4. maddesinde rektör yardımcıları düzenlenmiştir. Rektör yardımcılarının profesör olma şartı kaldırılmalı, atanabilecek rektör yardımcısı sayısı öğrenci sayısı kriteri aranmaksızın beģ ile sınırlandırılmalıdır. 6- Taslağın 11/8. maddesi, Vakıf üniversiteleri ile özel üniversitelerde rektör, üniversite mütevelli heyeti tarafından yapılan teklif üzerine Kurul tarafından atanır şeklinde düzenlenmiştir. Konseyli Devlet Üniversiteleri nde, Rektörün doğrudan Üniversite Konseyi tarafından atanabildiği de dikkate alınarak, kamu kaynağı kullanmayan Vakıf Üniversiteleri ile Özel Üniversitelerde, Rektörün Mütevelli Heyet tarafından atanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Bu, adalet ilkesinin gereği olduğu gibi Mütevelli Heyetin, Devlet Üniversitesinin Konseyi ile aynı haklara sahip olmasının da bir sonucudur. Bu nedenlerle, tasarının 11/8. maddesi Vakıf Üniversiteleri ile Özel Üniversitelerde rektör, üniversite mütevelli heyeti tarafından atanır ve Türkiye Yükseköğretim Kurumuna bildirilir. Ģeklinde değiģtirilmelidir. 7- Taslağın 11/9. maddesi konseyli üniversiteler ile vakıf ve özel üniversitelerde rektörün görevden alınmasına ilişkindir. Mevcut durumda, vakıf üniversitelerinde rektör mevzuatta görüş alma zorunluluğu bulunmamakla birlikte YÖK Başkanlığından görüş alınarak mütevelli heyet kararı ile görevden alınmaktadır. Taslağın bu maddesi ile vakıf üniversiteleri ile özel üniversitelerde rektörün görevden alınması genel kurulun onayına bağlanmıştır. Rektör ile üst yönetimin çalıģamaz hale gelmesi durumunda kurum zarar göreceğinden ve bu iģlem hakkında yargı yolu açık olduğundan genel kurul onayının maddeden çıkarılması gerekir. 8- Taslağın 13. maddesi Üniversite Yönetim Kuruluna ilişkindir. Maddenin 3. fıkrasında yer alan görevlerin bir kısmı Vakıf Üniversitelerinde mütevelli heyet başkanlığının yetkisindedir. Bu görevlerin yine mütevelli heyetin yetkisinde kalması gerekir. Esasen maddenin 4. fıkrasında vakıf üniversitelerinde mütevelli heyetin yetkisinde olan konular, konseyli üniversitelerde konseye bırakılmıģtır. Bu nedenle maddenin 4. fıkrasının, Üçüncü fıkranın b, ç, d, e ve g bentlerindeki görevler, üniversite konseyi oluģturulan üniversitelerde üniversite konseyi, vakıf ve özel üniversitelerde ise mütevelli heyet tarafından yerine getirilir şeklinde düzeltilmesi gerekir. 9- Taslağın 15/6. maddesinde Fakülte Yönetim Kurullarının oluşumu düzenlenmiştir. Devlet üniversitelerinin pek çoğu dahil olmak üzere Fakülte yönetim kurullarını bu maddeye göre oluşturmak mümkün olamayacaktır. Zira, yönetim kurulundan 3 prof. 2 doç. 1 yrd. doç. dışında dekanın belirleyeceği en fazla 5 bölüm başkanının kurulda yer alabilmesi için o Fakültede, dekan ve 3 prof üye dışında, (bölüm başkanları da o bölümde prof. varsa profesörler arasından seçilmesi gerektiğine göre,) 5 profesör daha bulunması gerekmektedir. Belli merkezlerdeki üniversiteler dışında bu kadroya sahip üniversite yok denecek kadar azdır.

4 10- Taslağın 16. maddesinde yer alan Lisansüstü eğitim veren Enstitüler ile genellikle Fakültelere bağlı olarak kurulan Araştırma Enstitülerinin teşkilatlanma ve işleyişleri bakımından farklılıklar 2547 sayılı kanunda olduğu gibi bu taslakta da ortaya konulamamıştır. Düzenlemenin her iki yapıyı ayırt edecek şekilde yeniden kaleme alınması gerekir. 11- Taslağın 22. Maddesinde yer alan Üniversite Hastanesi tanımlamasının Üniversite Sağlık Uygulama ve AraĢtırma Merkezleri (Hastane) olarak değiştirilmelidir. 22. maddenin 1. fıkrasında Bünyesinde Tıp veya Diş Hekimliği Fakültesi bulunan Üniversitelerde, Sağlık Bakanlığı nın görüşü alınarak Kurul Kararı ile Üniversite Hastanesi kurulabilir. ifadesi yer almaktadır. Bu fıkranın Bünyesinde Tıp veya DiĢ Hekimliği, Eczacılık Fakültesi bulunan Üniversiteler Kendi Yetkili Kurullarının Kararı ile Üniversite Sağlık Uygulama ve AraĢtırma Merkezleri (Hastane) kurulabilir ya da özel ve devlet sağlık kuruluģları ile afiliye olabilir. şeklinde değiştirilmesi gerekir. 22. maddenin 2. fıkrası Üniversite hastanesi, rektörün görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında, sağlıkla ilgili fakültelerin dekanları, başhekim, hastane müdürü ve varsa döner sermaye işletmesinin müdüründen oluşan yönetim kurulu tarafından yönetilir. Ģeklinde düzenlenmiģtir. Yasa taslağı mevcut hali ile kanunlaştığı takdirde, diş hekimliği fakültesi, eczacılık fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi gibi hastane yönetimi ile doğrudan ilgisi olmayan fakültelerin dekanları otomatik olarak hastane yönetim kuruluna girerken; bu konuda bilgi ve tecrübesi olan öğretim üyeleri ile profesyonel yöneticilik tecrübesi olan Üniversite mensupları yönetim kurulunda yer alamayacaktır. Öte yandan, mevcut durumda, sağlık bilimleri, diş hekimliği ve eczacılık fakültesi olmayan üniversitelerde, hastane yönetim kurulu üye sayısında boşluk oluşacaktır. Bu durum gerek dünyadaki örneklere, gerek Türkiye deki mevcut tüm uygulamalara, gerekse Sağlık Bakanlığı nın kamu hastaneleri ile ilgili yeni çıkan yasada yer alan tüm gerekçelere ve gerekse hayatın olağan akışına aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenle maddenin Üniversite Sağlık Uygulama ve AraĢtırma Merkezlerinin (Hastane) yönetim kurulu en çok 11 üyeden oluģur. Yönetim kurulu baģkanı üniversite mensupları arasından rektör tarafından belirlenir. Tıp fakültesi dekanı, hastane baģmüdürü ve baģhekim yönetim kurulunun doğal üyesidir. Diğer üyeler, devlet üniversitelerinde rektör (veya üniversite yönetim kurulu), vakıf üniversiteleri ile özel üniversitelerde ise mütevelli heyet tarafından seçilir. Üniversiteye bağlı diģ hastanelerinde ise tıp fakültesi dekanı yerine diģ hekimliği fakültesi dekanı doğal üye olarak yönetim kurulunda yer alır. Yönetim kurulunun çalıģma usul ve esasları ilgili yükseköğretim kurumunun iç düzenlemesi ile belirlenir Ģeklinde değiģtirilmelidir. 12- Taslağın 23/2. maddesinde Vakıf ve özel yükseköğretim kurumları ile özel sağlık kuruluşları arasında tıp, dişhekimliği ve diğer sağlık bilimleri alanlarında eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve sağlık hizmeti sunumu amacıyla işbirliği yapılabilir. Türkiye Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde bu yükseköğretim kurumları ile işbirliği yapan özel sağlık kuruluşları üniversite hastanesi olarak kabul edilir. Bu işbirliğinin şartları, usul ve esasları Kurul tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. hükmü yer almaktadır. 23/2. maddede, özel sağlık kuruluģları ile iģbirliği yapabilme imkanının daha açık ifade edilmesi ya da bu iģbirliğinin ayrı bir yönetmelikle düzenlenmesi önerilmektedir. Bu nedenle maddeye, Bünyesinde tıp fakültesi, diģ hekimliği ve ya eczacılık fakültesi bulunduran üniversiteler, kendin yetkili kurullarının kararı ile kendilerine ait eğitim

5 araģtırma hastanesi açabilir yahut özel veya devlet sağlık kuruluģları ile afiliye olabilir. ifadesi eklenmelidir. Ayrıca, maddede vakıf ve özel üniversiteler ile mevcut devlet üniversiteleri ve Sağlık Bakanlığı na bağlı hastaneler arasında olması beklenen işbirliğinden söz edilmemektedir. Doğum, psikiyatri, adli tıp gibi bazı özel uygulamalar için bugün dahi gerek Vakıf, gerekse birçok devlet üniversitesinden öğrenciler, Sağlık Bakanlığı na bağlı kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapabilmektedirler. Devlet Üniversiteleri ile vakıf ve özel üniversiteler arasında sağlık eğitimi konusunda işbirliği yapılması da, Yükseköğretimin temel mantığına ve ülke menfaatlerine uygunluk teşkil eder. Her ne kadar yasa taslağında engelleyici bir hüküm bulunmasa da ilave açıklayıcı bir hüküm bulunmasında fayda olabilir Bu gerekçelerle, maddeye aģağıdaki fıkranın eklenmesi önerilmektedir. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve kuruluşlar ile vakıf ve özel yükseköğretim kurumları arasında, eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve sağlık hizmeti sunumu amacı ile işbirliği yapılabilir. Bu işbirliği esasları Sağlık Bakanlığı ile ilgili Yükseköğretim kurumu tarafından yapılan protokol ile belirlenir. Devlet Üniversiteleri ile vakıf ve özel yükseköğretim kurumları arasında da, eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve sağlık hizmeti sunumu amacı ile işbirliği yapılabilir. Bu işbirliğinin esasları iki yükseköğretim kurumu arasında yapılacak protokol ile belirlenir. 13- Taslağın 26. maddesinde yabancı yüksek öğretim kurumlarının Türkiye de faaliyetleri düzenlenmiştir. Bu maddeye; Yabancı yükseköğretim kurumlarının Türkiye de faaliyet gösterebilmesi için en az Vakıf ve Özel Yükseköğretim Kurumlarının kuruluģu için öngörülen mali mükellefiyetleri yerine getirmeleri gerekir. hükmü eklenmelidir. 14- Taslağın 28.1.ç. maddesinde yer alan Bu taşınmazın yürürlükteki imar planlarına göre eğitim amaçlı yapılaşmaya müsait olması ibaresi şehir planlarının bile tam oturtulamadığı bir kısım şehirlerimizde belediyelerin inisiyatiflerini artıracaktır. Bunun yerine fiziki mekanın yapılaşmaya uygunluğu ve varsa binaların deprem yönetmeliğine uygunluğu yeterli olmalıdır. Bu nedenle, maddenin 1. fıkrasının ç bendi; Bu taģınmazlar, fiziki olarak yapılaģmaya ve varsa binalar, deprem yönetmeliklerine uygun olmalıdır şeklinde değiştirilmelidir. 15- Taslağın 28/3-c maddesinde vakıf yükseköğretim kurumuna tahsis edilen taşınmazlar üzerinde yükseköğretim amacı dışında başka bir faaliyette ve tasarrufta bulunulamaz. hükmü yer almaktadır. Bu maddenin, Vakıf yükseköğretim kurumuna tahsis edilen taģınmazlar üzerinde yükseköğretim amacı veya yükseköğretime destek verici sosyal ve ekonomik faaliyet dıģında baģka bir faaliyette ve tasarrufta bulunulamaz Ģeklinde değiģtirilmesi uygun olur. Metnin, yükseköğretime destek verici sosyal ve ekonomik faaliyet lerkonusunda biristisna getirilmeden kanunlaşması halinde, bu taşınmazların içerinde öğrencilerin yemek yiyebilecekleri bir kantin, kitap alabilecekleri bir kitabevi veya kırtasiye işletilmesi dahi mümkün olamayabilir. 16- Taslağın 28/4. maddesindeyer alan eğitim-öğretime başlayacak birimlerin bir yıllık cari giderlerinin yüzde yirmisini karşılayacak tutardaki paranın yükseköğretim kurumu hesabına aktarılmış olması ifadesinin eğitim-öğretime baģlayacak birimlerin bir yıllık eğitim giderlerinin yüzde yirmisini karģılayacak tutardaki paranın yükseköğretim kurumu hesabına aktarılmıģ olması şeklinde değiştirilmesi önerilmektedir. 17- Taslağın 28/5. maddesinde vakıf yüksek öğretim kurumlarında kurucu vakfın yıllık cari harcamaların % 20 sini ödeme zorunluluğunun Üniversitenin mezun verene kadar devam edeceği düzenlenmiştir. Bu olumlu bir düzenlemedir. Ancak anlam karışıklığına neden olmaması için, Kurucu vakıf, ilgili yükseköğretim kurumunun ilk mezununu verinceye

6 kadar her eğitim-öğretim yılı başında bir yıllık eğitim giderlerinin yüzde yirmisini karşılayacak tutardaki parayı yükseköğretim kurumu hesabına aktarır. şeklinde değiştirilmesi önerilmektedir. 18- Taslağın 28/6. maddesinde, toplamda en az % 30 burslu ibaresinde belirtilen oranın % 25, % 50 ve % 75 burs oranlarının % 100 e iblağ edilmiş halini mi ifade ettiği anlaşılamamaktadır. Diğer yandan Kurul a burs oranlarını % 50 ye kadar artırma yetkisi tanınması, vakıf yükseköğretim kurumlarını mali açıdan ciddi ölçüde zorlayacak, teknoloji ve alt yapı yatırımlarına sekte vuracak bir düzenlemedir. Bu nedenle madde: Vakıf yükseköğretim kurumlarında ilan edilen toplam kontenjanın en az % 10 u tam burslu öğrenim görür. Bunun dıģında verilecek burs oranlarını belirleme yetkisi mütevelli heyete aittir. şeklinde düzenlenmelidir. 19- Taslağın 28/8. maddesinde yer alanvakıf yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanlarının disiplin işlemlerine ilişkin düzenlemenin 4857 sayılı İş Kanunu ile uyumlaştırılarak özel olarak düzenlenmesi gerekmektedir. 20- Taslağın 28. maddesinin 8. fıkrasının atanma ve disiplin işlemleri ifadeleri çıkarılarak; (8) Vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim faaliyetine iliģkin iģlemleri ile öğretim elemanlarının yükselme iģlemleri bu Kanun hükümlerine tabidir ve bu iģlemlerden doğan ihtilaflara iliģkin davalar idari yargı mercilerinde görülür. şeklinde değiştirilmesi önerilmektedir. Halihazırda vakıf yükseköğretim kurumları da, devlet yükseköğretim kurumları gibi öğretim üyesi alımında, ilan ile başvuru kabul etmekte ve jüri sadece yayın dosyası üzerinden değerlendirme yapabilmektedir. Halbuki işyerinde huzurlu çalışma, öğretim üyesi tarafından verilen derslerin öğrenci tarafından beğenilmesi, eğer bir hekim öğretim üyesi ise hekimlik mesleğindeki başarı gibi hiç bir kriter dikkate alınmamaktadır. Mevcut durumda öğrencinin dersine girmekten, hastaların ise tedavi olmaktan imtina ettikleri öğretim üyeleri olabilmektedir. Öte yandan yayın dosyası son derece başarılı bir hekim (cerrah) öğretim üyesi, eğer göz problemi veya el titremesi sorunu var ve ameliyat yapma konusunda sorunlu ise, sırf yayınları dikkate alınarak; devlet kaynağı kullanmayan vakıf ve özel yükseköğretim kurumları bu öğretim üyeleri ile çalışma zorunda bırakılmamalıdır. Eğer akademik özerklik söz konusu ise; vakıf yükseköğretim kurumları, bu kriterleri de dikkate alarak kendi atamalarını bağımsız olarak yapabilmelidir. Ayrıca vakıf ve özel yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanlarının disiplin ve atama işlemlerinin, öğretim elemanları ile bu yükseköğretim kurumları arasındaki hukuki ilişkinin niteliği gereği adli yargıya tabi olması daha uygundur. 21- Taslağın 28/9. maddesi Vakıf yükseköğretim kurumları mal varlıklarının yüzde ellisini aşacak düzeyde borçlanamazlar. hükmünü öngörmektedir.bu düzenleme ile vakıf yüksek öğretim kurumları mali açıdan ciddi Ģekilde sınırlandırılmakta adeta çelik yelek giydirilmektedir. Böyle bir sınırlandırmanın vakıf yüksek öğretim kurumlarının geliģmesini engelleyeceği düģünülmektedir. Bu nedenle söz konusu cümle taslaktan çıkarılmalıdır. 22- Taslağın 29/1-b maddesinde özel yükseköğretim kurumunu kuran anonim şirketin hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması öngörülmüş, 29/4. maddede yer alan hisse devirlerinin kurul iznine tabi olması nedeniyle de şirketin hisseleri bağlı nama yazılı hisse

7 senedi halini almıştır. Bu hükümlerde değişiklik yapılarak Özel Üniversitelerin hisselerinin %51 inin halka arzedilmesine imkan verilmesi önerilmektedir. Temel itibari ile özel yükseköğretim kurumlarının, bağımsız denetleme, kar dağıtımı, borçlanma, Ģirket organizasyon yapısı, hissedar yapısı itibariyle anonim Ģirketlere iliģkin düzenlemelere tabi olması gerekir. 23- Taslağın 29/1-d maddesinde, yer alan şirketin ödenmiş sermayesinin en az %40 nın nakit olarak yükseköğretim kurulunun izni olmaksızın tasarruf edilemeyecek şekilde bir devlet bankası hesabında tutulması zorunluluğu, önemli bir sermaye miktarının atıl vaziyette bankada muhafaza edilmesine sebebiyet verecek, bu meblağ üniversitenin gelişiminde kullanılamayacaktır. Bu nedenle, 29/1. maddenin d bendinin, Ģirketin ödenmiģ sermayesinin en az %40 nı karģılayacak miktarda banka teminat mektubu verilmesi şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir. 24- Taslağın 29. maddesinin 4. fıkrasının taslaktan çıkarılması önerilmektedir. Anonim şirketi kuran (ortağı olan) bir holding veya halka açık SPK denetimine tabi bir şirket olabilir. Halka açık ve SPK denetimine tabi şirketlerin hisseleri borsada işlem gördüğü için, ortaklık hisselerinin devrinin Yükseköğretim Kurulu iznine tabi olması hukuken mümkün değildir. Vakıflar ve Dernekler özel kanun ile yönetilen kurumlar olup, Vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğü; Dernekler ise İçişleri Bakanlığı denetimine tabidirler.dernek ve vakıfların yönetim kurullarının ne şekilde oluşturulacağı Dernekler ve Vakıflar kanunu ile ilgili derneğin dernek tüzüğünde veya vakfın vakıf senedindegösterilmiştir. Bir Vakfın veya Derneğin, özel yükseköğretim kurumuna ortak olduğu için Yönetim Kurulu üyelerinin değiştirilmesini Türkiye Yükseköğretim Kurulu ndan iznine bağlamak, ilgili mevzuatla ve dernek tüzüğü/vakıf senediyle belirlenenseçim usul ve şartları ile tezat teşkil edecektir. 25- Taslağın Özel yükseköğretim kurumlarına iliģkin 29/5. maddesinde yer alan anonim şirket bünyesinde iznin kapsamı dışında herhangi bir ticari faaliyette bulunamaz hükmü yeniden gözden geçirilmelidir. Kurucu Ģirket üniversiteye gelir getirici faaliyetlerde bulunma amacıyla baģka Ģirketler kurabilmeli veya bir Ģirkete ortak olabilmelidir. Burada önemli olan, kurucu Ģirketin kurduğu iktisadi iģletmelerin veya Ģirketlerin kurulmasının yasaklanması değil, gelirinin nasıl kullanılacağıdır. 26- Taslağın 29/8. maddesinde kurucu şirketin,özel yükseköğretim kurumu mezun verinceye kadar cari harcamalarının %20 sini karşılaması zorunluluğu öngörülmektedir. Bunun yerine: Kurucu Ģirket, ilgili yükseköğretim kurumu mezun verinceye kadar her eğitimöğretim yılı baģında bir yıllık eğitim giderlerinin yüzde yirmisini karģılayacak miktarda Banka Teminat Mektubunu yükseköğretim kurumuna verir. şeklinde düzenlenmelidir. 27- Taslağın 29/14-b maddesinde, özel yükseköğretim kurumlarında yönetim kurulu üyelerine ve ortaklarına, şirketin borçları varken kar payı ve ikramiye ödenemeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu düzenleme; borcu bulunmayan bir anonim şirket olamayacağından, özel yükseköğretim kurumlarında hiç bir zaman kar payı ve ikramiye ödenememesi sonucunu doğuracaktır. Özel yükseköğretim kurumlarına iliģkin düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, tasarıda özel yüksek öğretim kurumlarının bir çeģitlilik unsuru olarak yer alması düģünülmekle birlikte bunların açılması istenmemiģtir sonucuna varmak mümkündür. 28- Taslağın 29 maddesinin 16. fıkrasında yer alan cümlenin başına, Özel üniversitelerin öğretim izninin iptali (faaliyetinin durdurulması) halinde ibaresinin eklenmesi gerekir.

8 29- Taslağın 29 maddesine yeni bir fıkra eklenerek vakıf yüksek öğrenim kurumlarının özel yükseköğretim kurumuna dönüģtürülmesi imkanı verilmelidir. Bu konuda aģağıdaki düzenlemenin tasarının 29. maddesine 18. bent olarak eklenmesi önerilmektedir. (18) Mevcut Vakıf Yükseköğretim Kurumları nın kurucu Vakıfları tarafından talep edilmesi halinde, Vakıf tarafından bu amaç ile kurulan ve sermayesinin en az % 51 i vakfa ait olan bir anonim Ģirkete devredilir. Vakıf yükseköğretim kurumunun mevcut tüm mal varlığı bu Ģirkete sermayesi olarak irat kaydedilir. Bu amaçla kurulan Ģirkette 1 (d) maddesinde belirtilen sermaye Ģartı devir iģlemi öncesinde aranmaz. Bununla birlikte yükseköğretim kumumunun mal varlığı, Ģirkete devredildikten sonra Ģirketin toplam sermayesinin 1(d) maddesinde belirtilen limitin üzerinde olması gerekir. 30- Taslağın 30/1. maddesinde vakıf ve özel yükseköğretim kurumlarında mütevelli heyet üyelerinin atanması Kurul a bırakılmıştır. Atamanın kurucu vakıf/şirketin yetkili organı tarafından yapılıp Kurula bilgi verilmesi önerilmektedir. 31- Taslakta mütevelli heyet başkanın yetkileri korunmuşsa da mütevelli heyet başkanın ita amiri olduğu hususu açık ve net olarak belirtilmemiştir. Bu nedenle, taslağa vakıf ve özel yükseköğretim kurumlarında ita amiri mütevelli heyet baģkanıdır hükmü eklenmelidir. Böylece ileride doğabilecek yetki karmaşasının da önüne geçilmiş olur. 32- Taslağın 30. maddenin 1. fıkrasının son cümlesi, Rektör dıģında, Mütevelli heyette yer alan yükseköğretim kurumu mensuplarının sayısı, Mütevelli Heyetinin toplam mevcudunun % 30 unu aģamaz Ģeklinde değiģtirilmelidir. Devlet Üniversiteleri nde Üniversite konseyi kurularak Üniversite konusunda tecrübeli 7 öğretim üyesinin; Üniversite nin en üst düzey organı olan Üniversite konseyinde yer alması sağlanır iken; Vakıf veya Özel Yüksek Öğretim Kurumlarında, Rektör dışında, hiç bir Üniversite Öğretim Üyesine Mütevelli heyette yer verilmemektedir. Dolayısıyla, Rektör ile tamamen Üniversite ve akademik ortam dışından gelme zorunluluğu olan diğer Mütevelli heyet mensupları arasında bir kopukluklar yaşanmaktadır. Gerek sanayi üniversite işbirliğinin daha üst düzeyde sağlanabilmesi, gerek Üniversite deki akademik akışın, potansiyel sorunların ve çözüm önerilerinin Mütevelli Heyeti ne daha iyi yansıtılabilmesi ve gerekse Mütevelli Heyeti nin bakış açısının Üniversite deki akademisyenler tarafından daha iyi anlaşılabilmesine imkan sağlanabilmesi açılarından, mutlaka Vakıf Üniversiteleri ile Özel Üniversitelerde de Rektör (veya Vakıf Meslek Yüksekokulunda ise müdür) dıģında belli sayıda üniversite mensubunun (öğretim üyesinin) Mütevelli Heyeti içersinde yer alabilmesine izin verilmesi gerektiği kanaati hasıl olmuģtur. 33- Taslağın 30/1. maddesinde yer alan Vakıf yükseköğretim kurumlarında kurucu vakıf yönetim kurulu başkan ve üyeleri, bunların birinci derece kan ve sıhri hısımları ile eşlerinden mütevelli heyette görev alacakların sayısı ikiyi geçemez. hükmü yerine; Vakıf yükseköğretim kurumlarında kurucu vakıf yönetim kurulu baģkan ve üyeleri, bunların birinci derece kan ve sıhri hısımları ile eģlerinden mütevelli heyette görev alacakların sayısı üçü geçemez 34- Taslağın 31/1. maddesinin baģına; Vakıf ve Özel Yükseköğretim kurumları idari ve mali konularda özerktirler. cümlesinin eklenmesi bu kurumların inkişaf etmesi için gerekli görülmektedir. 35- Taslağın 31/1. maddesinde vakıf ve özel yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanlarının disiplin hükümleri bakımından devlet yükseköğretim kurumları ile aynı olduğu belirtilmektedir. Bu düzenleme 4857 sayılı İş Kanunu ile uyumlaştırılmalıdır.

9 36- Taslağın 31/1. maddesinde vakıf ve özel yüksek öğretim kurumlarında öğretim elemanlarının ders yüklerinin devlet yükseköğretim kurumları ile aynı olması öngörülmektedir. Devlet bütçesinden katkı almadan kendi öz kaynakları ile geliģimini sürdüren bu üniversitelerde, öğretim elemanlarının ders yüklerinin öğretim üyesi ile yükseköğretim kurumu arasındaki hizmet sözleģmesi çerçevesinde taraf iradeleri dikkate alınarak belirlenmelidir. 37- Taslağın 31/3. maddesinde yer alan Vakıf ve özel yükseköğretim kurumlarında Devlet yükseköğretim kurumlarında akademik ve idarî yapı esas alınır. Ancak bu kurumların özelliğine göre hangi hususlarda farklılıklar olabileceği Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenir. şeklindeki düzenlemeden idari yapı esas alınır ibaresi çıkarılmalıdır. 38- Taslağın 31/4 maddesinde yer alan Vakıf ve özel yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim esasları, öğretim süreleri, öğrenci hakları ve disiplin ile ilgili hususlar Devlet yükseköğretim kurumlarındaki ile aynıdır. şeklindeki düzenlemeden disiplin ile ilgili hususlar ibaresi çıkarılmalıdır. 39- Taslağın 31/5. maddesinde, Vakıf yükseköğretim kurumunun mütevelli heyet tarafından onaylanan ayrıntılı bütçesinin bir örneği ile bütçenin uygulanmasına ilişkin esaslar ve harcamaya ilişkin yetkileri gösterir mütevelli heyet kararları Kurula gönderilir. Hesap dönemi sonunda gerçek harcamalar yeminli malî müşavirce usulüne uygun olarak incelenip tasdik edilir ve Kurulun belirleyeceği tarihe kadar gönderilir. Vakıf yükseköğretim kurumuna ait taşınmazlar yükseköğretim kurumu tüzelkişiliği adına tapuya tescil edilir, her türlü araç, gereç ve demirbaşlar noter tasdikli ayniyat defterine kaydedilir ve kayıtlar usulüne uygun olarak muhafaza edilir. hükmü yer almaktadır. Madde bu hali ile kaldığı takdirde zaman içersinde bütçe uygulanması için izin alınır hale gelme durumu söz konusu olacak ve mali özerklik ortadan kalkacaktır. Bu nedenle; uygulanmasına iliģkin esaslar ve harcamaya iliģkin yetkileri gösterir mütevelli heyet kararları Kurula gönderilir. ifadesinin maddeden çıkarılması gerekmektedir. 40- Taslağın 31/8. maddesinde yer alan Bu yetkiler gerektiğinde ve uygun görüldüğü ölçüde mütevelli heyet başkan vekiline, rektör veya müdür yardımcılarına ve dekanlara devredilebilir şeklindeki düzenleme, Mütevelli Heyeti BaĢkanı uygun gördüğü durumlarda, harcama yetkisini Mütevelli Heyeti BaĢkan Vekiline; Rektöre veya Üniversitedeki diğer yöneticilere devredebilir şeklinde değiştirilmelidir. 41- Taslağın Vakıf ve özel yükseköğretim kurumlarında akademik, idari ve mali konular kenar başlıklı 31. maddesine 10. fıkra olarak Vakıf veya Özel Yükseköğretim kurumuna tahsis edilen taģınır ve taģınmazları ile hakların Kurulca belirlenen bir Devlet yükseköğretim kurumuna devri mahkeme onayı ile gerçekleģir. hükmünün eklenmesi önerilmektedir. 42- Taslağın 36/3.b. ve c bendinde, vakıf ve özel yükseköğretim kurumlarında devlet burslusu öğrenci okutulabilmesi için Vakıf ve özel yükseköğretim kurumunun lisans düzeyindeki bütün programlarında öğrenim gören tam burslu öğrenci sayısının, bu düzeydeki toplam öğrenci sayısının vakıf yükseköğretim kurumunda en az yüzde otuzunu, özel yükseköğretim kurumunda ise yüzde onunu oluşturması şartı öngörülmüştür. Bu maddede yer alan oranlar gerek vakıf ve gerekse özel yükseköğretim kurumları için % 10 olarak belirlenmelidir. 43- Taslağın maddesinde yer alan Öğretim elemanlarının akademik yükselmelerinde ve idarî görevlere yapılan atamalarında önceden ilan edilen usuller çerçevesinde akademik faaliyet puanları da dikkate alınır. hükmü, Öğretim elemanlarının akademik

10 yükselmelerinde önceden ilan edilen usuller çerçevesinde akademik faaliyet puanları da dikkate alınır şeklinde değiştirilmeli maddeden idarî görevlere yapılan atamalarda ifadesi mutlaka kaldırılmalıdır. Zira idari görev ile akademik başarı birbirinden tamamen ayrı konulardır. Aksi takdirde bir Rektör, Rektör yardımcısı veya genel sekreter ataması yapıldığında, her an, bir öğretim üyesi kendisinin akademik puanının daha fazla olduğunu iddia ederek atamanın iptalini talep edebilir. 44- Taslağın 46 ve 47. maddeleri denetim ve kalite güvencesi konularını düzenlemektedir. Vakıf ve özel yükseköğretim kurumlarında mali denetimin bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılması akreditasyonun tamamen bağımsız olması gerektiği görüşündeyiz. Akreditasyon içeriğinde akademik denetimi kapsadığından akademik denetim aslında Akreditasyon ile sağlamıģ olmaktadır. 45- Taslağın 49/2. maddesinde; Aynı alanda yapılacak olan atama için birden fazla adayın başvurması halinde, birinci fıkranın (c) bendine göre görevlendirilen öğretim üyelerinin hazırlayacakları değerlendirme raporlarında bu adayların bilimsel yeterlilikleri itibarıyla sıralaması konusunda da değerlendirmeye yer verilir. hükmü yer almaktadır. Tasarının 28/8. maddesi için belirttiğimiz gerekçelerle,maddenin baģına Devlet Üniversitelerinde ibaresinin eklenmesi; maddenin sonuna da Vakıf ve Özel Yükseköğretim Kurumlarında ilan edilen kadroya birden fazla aday baģvurduğunda, tercih hakkı üniversite yönetim kuruluna aittir. cümlesinin konulması önerilmektedir. 46- Taslağın 50/1. maddesinde, doçentliğe başvuruda bulunabilmek için doktoradan sonra beş yıl geçmiş olma şartının aranması, başarılı akademisyenlerin, akademik yükselmelerinde önemli bir engel olarak görülmektedir. Mevcut Yükseköğretim Kanununda olduğu gibi doçentliğe başvurmada bekleme süresi getirilmemelidir. 47- Taslağın 52/6. maddesinin 1 (a) bendinin En az 2 akademik yılı yükseköğretim kurumlarında olmak üzere, en az beģ yıl süreyle ilgili bilim alanında çalıģmıģ olmak. Ģeklinde değiģtirilmesi önerilmektedir. 48- Taslağın 54/3. maddesinde, devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının yaptıkları teorik derslerle, yürüttükleri uygulama, seminer, proje, bitirme ödevi ve tez danışmanlıklarının kaç ders saatine karşılık geldiği; kendi üniversitesi dışındaki Devlet, vakıf veya özel yükseköğretim kurumlarında haftada verebileceği azami ders saati Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Kurul tarafından belirlenir hükmü yer almaktadır. Devlet üniversitelerindeki öğretim elemanlarının, devlet, vakıf veya özel yükseköğretim kurumlarında verebileceği ders saatine getirilmek istenen bu sınırlama devlet üniversiteleri dahil tüm yükseköğretim kurumlarındaki eğitim öğretimi ciddi anlamda olumsuz etkileyecektir. Diğer yandan bu sınırlama, ders saati ücretlerinin düģünülemeyecek ölçüde artmasına neden olacaktır. 49- Taslağın 54/4. maddesinde Yükseköğretim kurumu idarecilerinin zorunlu ders yükleri düzenlenmiştir. Maddede yer alan zorunlu ders saati yükleri devlet üniversiteleri ile sınırlandırılmalı, kamu kaynağı kullanmayan özel ve vakıf üniversitelerini kapsamamalıdır. Bu konuda vakıf veya özel yükseköğretim kurumu ile öğretim elemanı arasında yapılacak hizmet sözleşmesi hükümleri çerçevesinde taraf iradeleri esas alınmalıdır. 50- Taslağın 68/3. maddesinin Yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taşınmazların ve bu taşınmazlar üzerindeki eğitim, sağlık, bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif amaçlı tesislerin kiralanması, işletilmesi, işlettirilmesi, taşınmazların sat ışı ile hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsis edilmiş taşınmaz malların üzerinde herhangi bir inşaat yapılmamak ve irtifak hakkı tesisine konu edilmemek şartıyla söz konusu amaçlarla kiralanması ve işletilmesi, bu madde kapsamında elde edilecek gelirin kullanımı ve muhasebeleştirilmesi ile yükseköğretim kurumu bütçesiyle ilişkileri hakkındaki usul ve

11 esaslar Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. hükmü, sadece ve kesinlikle devlet üniversitelerini kapsamalıdır. Vakıf ve özel üniversitelerin bu kapsamın dıģında olduğu maddeye özel olarak konulmalıdır. 51- Taslağın 68/5. maddesinde Vakıf veya özel üniversitelerde eğitim-öğretim için zaruri olması halinde yürütme kurulu tarafından verilecek kamu yararı kararı ve başkanın onayı üzerine bedeli kamulaştırmayı yapacak kurumdan alınmak üzere vakıf veya özel üniversite lehine kamulaştırma yapılabilir denilerek vakıf ve özel üniversitelere kamulaģtırma hakkı tanınmıģ, ancakbu hak kullanılması Türkiye Yükseköğretim Kurulunun iznine tabi kılınmıģtır. Özelliklevakıf yükseköğretim kurumlarının kamulaģtırma bakımından devlet yükseköğretim kurumları ile paralel düzenlenmesinin faydalı olacağını düģünmekteyiz. 52- Taslağın 68/5. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan Kamulaştırılan taşınmazın eğitim ve öğretimde kullanımına gerek kalmadığı takdirde, eski malik bedelini Kurula ödeyerek geri alma önerisini kabul etmezse, taşınmaz Kurul mülkiyetine geçer. Kurul bu suretle kendisine geçen taşınmazı amacı doğrultusunda kullanılmak üzere bir kamu üniversitesine devredebilir hükmü ile vakıf veya özel yükseköğretim kurumlarınınkamulaģtırma nedeniyle ödedikleri kamulaģtırma bedeli kaybolmaktadır. TaĢınmazın eski malikinin bedelinikurula ödeyerek geri alması veya geri almadığı takdirdetaģınmazın kurul mülkiyetine geçmesi vakıf/özel yükseköğretim kurumunun ödediği paranın yok olması anlamına gelmekte, böylece, vakıf/özel yükseköğretim kurumları eğitim öğretimi sürdürmek için gerekli olduğu düģüncesiyle yaptıkları kamulaģtırma nedeniyleadeta cezalandırılmaktadır. Aynı zamanda bu durum, eski malik kurula ödeme yaptığı veya taģınmaz kurulun mülkiyetine geçtiği takdire kurulun, taģınmaz bir devlet yükseköğretim kurumuna devredildiği takdirde devlet yükseköğretim kurumunun sebepsiz zenginleģmesine neden olacaktır. Böyle bir düzenleme hukukun temel ilkelerine aykırıdır. 53- Taslağın 69. maddesinin başına Devlet Yükseköğretim Kurumları nda ibaresinin konulması önerilmektedir. Taslağın 69. maddesine 27. fıkra eklenerek Vakıf Yükseköğretim Kurumları ile Özel Yüksek öğretim Kurumları Döner Sermaye iģletmesi kurmaları halinde, Döner Sermaye ile ilgili yönetim ve uygulama esaslarını çıkaracakları iç düzenleme ile belirlerler. hükmünün konulması önerilmektedir. 54- Vakıf ve özel üniversitelerin mütevelli heyet başkan ve üyeleri Taslağın 71. maddesinde yer alan düzenlemelerin kapsamı dıģında tutulmalı; mütevelli heyet baģkan ve üyeleri ile bu kurumların mensupları kamu görevlisi sayılmamalıdır. Bu bağlamda,taslağın 71. maddesinin 7 fıkrasında yer alan Üniversite konseyi başkan ve üyeleri ile vakıf ve özel yükseköğretim kurumları mütevelli heyet başkan ve üyeleri, öğretim elemanları ve diğer idarî personeli, bu Kanun kapsamına giren görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlar ile bu kişilere karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılırlar. hükmü taslaktan çıkarılmalıdır. Esasen, halihazırda Kamu tüzel kiģiliği olan Vakıf Üniversiteleri nde bile, akademik personel dıģında kalan, diğer Vakıf Üniversite çalıģanlarının dahi kamu personeli sayılamayacağı konusunda hem DanıĢtay, hem Yargıtay ve hem de Devlet Personel BaĢkanlığı nın gerekçeli kararları mevcuttur Vakıf, özel ve yabancı yükseköğretim kurumları yöneticileri ve mensuplarının tabi oldukları kanun esas alınarak, disiplin hükümlerinin temel esasları ayrı bir yönetmelik ile belirlenmelidir. 55- Taslağın 72. maddesinde yer alan disiplin hükümlerinin, vakıf ve özel yükseköğretim kurumu öğretim elemanları ve diğer personeli bakımından, tabi oldukları ĠĢ Kanunu

12 hükümleri ile uyumlu hale getirilmesi, disiplin suç ve cezaları ile disiplin amirlerinin devlet üniversitelerinden farklılıkları dikkate alınarak Türkiye Yükseköğretim Kurumunun çıkaracağı yönetmelik ile düzenlenmesi önerilmektedir. 56- Taslağın 72/11 maddesinin d bendinde yer alan Yükseköğretim kurumuna ait araç ve gereci şahsî işlerinde kullanmaları, şeklindeki suç tanımının, Yükseköğretim kurumuna ait araç ve gereci Ģahsî menfaatleri için suistimal etmeleri şeklinde düzenlenmesi önerilmektedir. Tasarıda yer alan düzenleme çerçevesinde, mesela bir Rektör veya yöneticinin eve geç geleceğini Üniversite nin telefonundan evine haber vermesi durumunda dahi bu tanımlamaya girebilecek disiplin suçu işlenmiş olabileceği düşünülmelidir. 57- Mevcut Taslağın 78. Maddesi Bu kanun yayımı tarihini takipeden 2. akademik yıl baģında yürürlüğe girer hükmü şeklinde düzeltilmelidir. 58- Vakıf üniversitelerinin şirket kurmasına veya kar amaçlı şirketlerden hisse alımına imkan verilen açık bir düzenleme yer almalıdır. 59- Merkezi sınav sistemi devam ettiği sürece, 28 yaş üstü gençlerin yetiģkin eğitimi statüsünden faydalanıp, ayrı bir sınav ile veya sınavsız üniversiteye kayıt olma imkanı sağlanmalıdır. 60- Uzaktan eğitimde (online) 1/3 kısıtlaması olmamalı ve uzaktan eğitim, üniversite senatosunun tam veya hibrid kararına bırakılmalıdır yıl eğitim öğretim faaliyeti sürdüren vakıf, özel ve yabancı yükseköğretim kurumları, bulunduğu şehirler dışında, önceden izin almaksızın, kurula bilgi vererek, eğitim, öğretim ve uygulama birimleri açabilmelidir.

TÜRKĠYE ĠġADAMLARI VE SANAYĠCĠLER KONFEDERASYONU(TUSKON) UN YÜKSEKÖĞRETĠM KANUN TASLAĞI ÜZERĠNE GÖRÜġLERĠ

TÜRKĠYE ĠġADAMLARI VE SANAYĠCĠLER KONFEDERASYONU(TUSKON) UN YÜKSEKÖĞRETĠM KANUN TASLAĞI ÜZERĠNE GÖRÜġLERĠ TÜRKĠYE ĠġADAMLARI VE SANAYĠCĠLER KONFEDERASYONU(TUSKON) UN YÜKSEKÖĞRETĠM KANUN TASLAĞI ÜZERĠNE GÖRÜġLERĠ 1- Taslağın 5/d maddesinde, yükseköğretim kurumlarının öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi TYK

Detaylı

Ayrıca, vakıf üniversitelerinde Mütevelli heyeti başkanın ita amiri olduğu kanunda açıkça yer almalıdır.

Ayrıca, vakıf üniversitelerinde Mütevelli heyeti başkanın ita amiri olduğu kanunda açıkça yer almalıdır. VAKIF ÜNİVERSİTELERİ BİRLİĞİNİN YÜKSEKÖĞRETİM KANUN TASLAĞI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ 1- Taslağın 5/d maddesinde, yükseköğretim kurumlarının öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi TYK un görevleri arasında gösterilmektedir.

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve 28768 Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR 1. Üniversite; fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve benzeri birimlerden oluşur. Ancak bir üniversitede en az... fakültenin bulunması zorunludur.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YÜRÜTÜLEN YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YÜRÜTÜLEN YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YÜRÜTÜLEN YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Esas ve Usullerin amacı, yükseköğretim

Detaylı

HARCAMA YETKİLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI ÇELİŞKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

HARCAMA YETKİLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI ÇELİŞKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ HARCAMA YETKİLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI ÇELİŞKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Asaf VAROL GİRİŞ 1999 yılı öncesinde Üniversitelerin bünyesinde yer alan bölüm ve birimlerin her birinin kendi Döner Sermaye

Detaylı

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27559 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 22 Eylül 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28062 YÖNETMELİK Mevlana Üniversitesinden: MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

a) Başkan: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını, b) Başkan Vekili: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekilini,

a) Başkan: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını, b) Başkan Vekili: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekilini, YÖNETMELİK Bursa Orhangazi Üniversitesinden: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Bursa

Detaylı

2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETĠM PERSONEL KANUNU VE 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU NUN EK DERSE ĠLĠġKĠN MADDELERĠ. 2914 sayılı Kanun

2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETĠM PERSONEL KANUNU VE 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU NUN EK DERSE ĠLĠġKĠN MADDELERĠ. 2914 sayılı Kanun 2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETĠM PERSONEL KANUNU VE 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU NUN EK DERSE ĠLĠġKĠN MADDELERĠ Ek ders ücreti : 2914 sayılı Kanun Madde 11 (DeğiĢik : 27/6/1989 - KHK - 375/17 md.) (1) (Değişik

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk 1 ATAMA İÇİN ÖNŞART MADDE 2 Öğretim üyeliğine atanabilmek için 657 sayılı Kanun

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1-1) Bu yönergenin amacı, Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş yapacak

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (Resmi Gazete 08 Ağustos 2006 tarih ve 26253 Sayı)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (Resmi Gazete 08 Ağustos 2006 tarih ve 26253 Sayı) BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (Resmi Gazete 08 Ağustos 2006 tarih ve 26253 Sayı) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesinin

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

19 Ekim 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27381 YÖNETMELİK

19 Ekim 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27381 YÖNETMELİK 19 Ekim 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27381 YÖNETMELİK İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 1 Rektör kim tarafından atanır? a) Cumhurbaşkanı. b) Yükseköğretim Kurulu c) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı d) Mütevelli Heyet 2 Rektörün görev süresi kaç yıldır? 3 Rektör adaylarını kim önerir? a)

Detaylı

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28036 Düzce Üniversitesinden: YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE İÇİ ve KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE İÇİ ve KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE İÇİ ve KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Şehir Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AMAÇ 11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön lisans

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27359)

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27359) Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan: BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 27.09.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27359) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

c) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini,

c) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini, İZMİR ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, organlarına, organlarının görevlerine

Detaylı

a. Aşağıdaki hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir:

a. Aşağıdaki hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir: Kararın Çeşidi : Genel Kurul Kararı Kararın Konusu: Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar Kararın Numarası : 5061/1 Kararın Tarihi : 29.05.2003 KONU Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen Ders Yükü Tespitinde

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amacı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda,

Detaylı

T.C. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

T.C. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ T.C. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1-1) Bu yönergenin amacı, Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş

Detaylı

Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/ /5 md.)

Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/ /5 md.) Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/2010-5947/5 md.) a) Yükseköğretim kurumlarında üniversite yönetim kurulunun önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile döner sermaye işletmesi kurulabilir.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KAMUOYUNA DUYURU

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KAMUOYUNA DUYURU 31.07.2008 KAMUOYUNA DUYURU Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Detaylı

ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Acıbadem Üniversitesinden: ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Acıbadem Üniversitesinin akademik ve idari birimlerinin

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, İstanbul AREL Üniversitesinde açık bulunan

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesinde uygulanacak yaz öğretimine ilişkin

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDIPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDIPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDIPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi önlisans ve lisans

Detaylı

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası 5105 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ORTAK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 2015 T.C. Pamukkkale Üniversitesi İle T.C.

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

TOROS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TOROS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TOROS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını başarıyla yürüten

Detaylı

a) Dekan: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki ilgili fakültenin dekanını,

a) Dekan: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki ilgili fakültenin dekanını, FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin yönetimi, işleyişi,

Detaylı

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 28.11.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26360 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine özel öğrenci kabulüne

Detaylı

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesinin akademik ve idari birimlerinin

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hoca Ahmet Yesevi

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını, 5 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu ndan; İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan idari personelin, aynı Kanunun

Detaylı

Yürürlük Tarihi: HRÜ Senatosunun tarih ve 2014/20 sayılı kararı.

Yürürlük Tarihi: HRÜ Senatosunun tarih ve 2014/20 sayılı kararı. HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul ve esasların

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 30 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28249 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI EK DERS İŞLEMLERİ Ek Ders Mevzuatı 2547 sayılı Kanunun 36. maddesi 2914 sayılı Kanunun 11. maddesi ve Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi nde Lisansüstü Eğitim

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 1 Haziran 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29373 YÖNETMELİK Yüksek İhtisas Üniversitesinden: YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

Öğretim Elemanlarının Ek Ders Uygulamaları ile Ek Ders Ücretleri ve Geliştirme Ödeneğine İlişkin Sorunlar

Öğretim Elemanlarının Ek Ders Uygulamaları ile Ek Ders Ücretleri ve Geliştirme Ödeneğine İlişkin Sorunlar Öğretim Elemanlarının Ek Ders Uygulamaları ile Ek Ders Ücretleri ve Geliştirme Ödeneğine İlişkin Sorunlar Ali KARATÜRK Daire Başkanı Özlem KÖSE Maliye Uzmanı Mayıs 2015 1 SUNUM PLANI Ek ders ücretine ilişkin

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. Avrasya Üniversitesinden: AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

YÖNETMELİK. Avrasya Üniversitesinden: AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç 28 Ocak 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27829 YÖNETMELİK Avrasya Üniversitesinden: AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki öğretim üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BURSLU LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BURSLU LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BURSLU LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde yürütülmekte olan lisansüstü programlara burslu olarak

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR, KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ BİRİM YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR, KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ BİRİM YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR, KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ BİRİM YÖNERGESİ (10.09.2009 tarih, 331 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı Kabul Edilmiştir.) (15.12.2016 tarih, 475 sayılı ve 02 numaralı

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler (12.12.2012 Tarih ve 2012 / 23 Sayılı Senato Kararı) (17.12.2012 Tarih ve 2012 /25 Sayılı Mütevelli Heyeti Kararı) Amaç MADDE 1 1.

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Çift Anadal Programının amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde bir programda lisans öğrenimini yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin

Detaylı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bünyesinde oluşturulan

Detaylı

13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27933 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27933 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27933 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 18 Ağustos 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27323 YÖNETMELİK Kapadokya Meslek Yüksekokulundan: KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ MADDE 1 Bu yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Ondokuz

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI > 2547 - Yükseköğretim Kanunu 1 > 2809 - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu 132 > 2914 - Yükseköğretim Personel Kanunu 287 > 3843 - Yükseköğretim

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde birinci

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15013 Karar No. 2013/4250 Tarihi: 01.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN- LARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKLARININ İDARİ

Detaylı

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 9 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27427 YÖNETMELİK Plato Meslek Yüksekokulundan: PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 23 Aralık 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27794 YÖNETMELİK Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulundan: FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

a Sayılı Yükseköğretim Kanunu, b Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, c Sayılı Mali Yönetim ve Kontrolü Kanunu,

a Sayılı Yükseköğretim Kanunu, b Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, c Sayılı Mali Yönetim ve Kontrolü Kanunu, İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞVİK GRUPLARI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama esaslarının amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 07.07.2009 tarih ve 27281

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMININ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU KANUNU TASLAĞI HAKKINDA HARRAN ÜNİVERSİTESİ NİN DEĞERLENDİRME RAPORU

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU KANUNU TASLAĞI HAKKINDA HARRAN ÜNİVERSİTESİ NİN DEĞERLENDİRME RAPORU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU KANUNU TASLAĞI HAKKINDA HARRAN ÜNİVERSİTESİ NİN DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİNCİ BÖLÜME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tanımlar Yükseköğretimin yeniden yapılandırılmasına

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1 ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Senato: 11 Eylül 2012 / 306-3-C Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi bünyesinde yer alan lisans düzeyindeki

Detaylı

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29084 Aksaray Üniversitesinden: YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu nun 07.07.2009 gün ve 80 sayılı kararında

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

HAFTA 7. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU NDA ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ HEDEFLER ĠÇĠNDEKĠLER

HAFTA 7. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU NDA ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ HEDEFLER ĠÇĠNDEKĠLER YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU NDA ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ HEDEFLER Bu konunun sonunda, Yükseköğretim mevzuatı kapsamında üniversite hastanelerinin yapı ve işleyişini öğrenebileceksiniz. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde bir lisans eğitim-öğretimine

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi önlisans ve lisans

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Yüksek İhtisas Üniversitesi ön lisans ve lisans düzeyi

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı