VAKIF ÜNĠVERSĠTELERĠ BĠRLĠĞĠ NĠN YÜKSEKÖĞRETĠM KANUN TASLAĞI ÜZERĠNE GÖRÜġLERĠ (ÖZET)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VAKIF ÜNĠVERSĠTELERĠ BĠRLĠĞĠ NĠN YÜKSEKÖĞRETĠM KANUN TASLAĞI ÜZERĠNE GÖRÜġLERĠ (ÖZET)"

Transkript

1 VAKIF ÜNĠVERSĠTELERĠ BĠRLĠĞĠ NĠN YÜKSEKÖĞRETĠM KANUN TASLAĞI ÜZERĠNE GÖRÜġLERĠ (ÖZET) - Yükseköğretim kurumlarının idari ve akademik açılardan; kurumsallaşmışkurumsallaşmakta olan, araştırma ağırlıklı/eğitim ağırlıklı şeklinde ayırıma tabi tutulmasının uygun olmayacağı düşünülmektedir. - Eğitim-öğretim ve araģtırma, yükseköğretimin birbirinden ayrılamaz parçaları olarak düģünülmektedir. Yükseköğretim kurumları kendi misyonlarına göre bunlardan birine ağırlık verebilir; ancak araģtırma ağırlıklı/eğitim ağırlıklı yükseköğretim kurumu ayrımı Yükseköğretim Kanununda yer almamalıdır. - Yükseköğretim Kurumları sadece finans kaynakları bakımından Devlet, Vakıf ve Özel Yükseköğretim Kurumları olarak sınıflandırılmalıdır. - Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş bulunan vakıf yükseköğretim kurumlarına, Vakıf Yükseköğretim kurumu olarak devam etme veya özel yükseköğretim statüsüne geçme yönünde tercih hakkı tanınmalıdır. - Yabancı yükseköğretim kurumları ancak Türkiye deki yükseköğretim kurumları ile partner olarak veya afiliye yolu ile eğitim öğretim hakkı elde etmelidirler - Oluşturulacak Türkiye Yükseköğretim Kurulu üye sayısı 25 e çıkarılmalı ve vakıf ve özel yükseköğretim kurumları kendi aralarından seçecekleri 4 üye ile TYK ta temsil edilmelidir. - Vakıf ve Özel Yükseköğretim kurumlarında ita amiri Mütevelli Heyet BaĢkanıdır ve Yükseköğretim Kurumunun tüzel kiģiliğini temsil eder ifadesi net olarak belirtilmelidir. - Vakıf ve özel yükseköğretim kurumlarının mali, idari ve akademik özerklikleri yasal teminat altına alınmalıdır. İdari-akademik hesap verilebilirlik ile mali hesap verilebilirlik birbirinden ayrılmalı, denetim, TYK bünyesinde oluģturulacak Değerlendirme ve Denetleme Daire BaĢkanlığına değil, akreditasyon kuruluģları ile bağımsız denetim kuruluģlarına bırakılmalıdır. - Yükseköğretim kurumlarının Ġdari-Akademik denetimi, Türkiye Yükseköğretim Kurulundan bağımsız karar verme yetkisi bulunan ve bünyesinde ilgili paydaşları barındıran, kendine ait bütçesi olan ve kendine kaynak yaratan ayrı bir kurul olarak oluşturulacak Ulusal Kalite Güvencesi Kurulu tarafından yapılmalıdır. - Bünyesinde Tıp, Diş hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri bulunan vakıf ve özel Yükseköğretim Kurumları hastane açabilmeli veya devlet ve özel hastanelerle afiliye olabilmelidirler. - Mali denetim ise bağımsız denetim kuruluģlarınca yapılmalıdır. - Rektör dahil olmak üzere idari ve akademik kadrolara yapılacak atamalar aynı usul ve şartlara tabi olmalı, atama yetkisi doğrudan yükseköğretim kurumlarının yetkili organlarına bırakılmalıdır. Vakıf ve özel yükseköğretim kurumlarında rektör ita amiri olan mütevelli heyet tarafından atanmalıdır ve aynı usullerle görevden alınabilmelidir. - Üniversite Konseyi oluģturulan üniversitelerde, üniversite konseyine bırakılan yetki ve görevler vakıf ve özel üniversitelerde Mütevelli Heyet tarafından yerine getirilmelidir.

2 - Vakıf ve özel Yükseköğretim Kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelin atam ve yükseltme dıģındaki konuları iģ kanununa göre düzenlenmelidir. - Yükseköğretim, Avrupa Yükseköğretim Alanı ve Lizbon Stratejisi ilkeleri çerçevesinde yapılandırılmalıdır. - Üniversitelerde ihtiyaca göre merkez ve enstitülerin kurulması ve yapılanması Üniversitelerin akademik kurullarına bırakılmalıdır. - Üniversiteler kendi kontenjanlarını kendileri belirleyebilmelidir. - Üniversite adayları Üniversite seçme sınavı sonucuna göre kazandıkları bölüm/programa sınava girdikleri akademik yılın güz ve bahar dönemlerinde kayıt yaptırma hakkına sahip olmalıdırlar. - Akredite olan yükseköğretim kurumları yurt dıģında ve yurt içinde belirledikleri bölgelerde eğitim öğretim birimleri açabilmelidir. - Devlet, vakıf ve özel yükseköğretim kurumları üniversiteye gelir getirici faaliyetlerde bulunma amacıyla Ģirket kurabilmeli, böylece yükseköğretim kurumlarının kendi öz kaynaklarını yaratmalarına fırsat verilmelidir - Vakıf üniversiteleri ile özel üniversiteler öğrencilere verdikleri burs oranında kurumlar vergisinden muaf olmalıdır. - Devlet yükseköğretim kurumları dışındaki Üniversitelerde idari ve akademik personel 4857 sayılı İş Kanunu na tabi olmalıdır. Belirlemiş olduğumuz bu önerilerin Vakıf Üniversitelerini güçlendirerek ülkemiz Yükseköğretimine doğrudan katkı sağlayacağına inanıyoruz. VAKIF ÜNĠVERSĠTELERĠ BĠRLĠĞĠNĠN YÜKSEKÖĞRETĠM KANUN TASLAĞI ÜZERĠNE GÖRÜġLERĠ 1- Taslağın 5/d maddesinde, yükseköğretim kurumlarının öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi TYK un görevleri arasında gösterilmektedir. Önerimiz, TYK tarafından tespit edilecek kriterler doğrultusunda kontenjanların devlet yükseköğretim kurumlarında Üniversite Senatolarına vakıf ve özel yükseköğretim kurumlarında ise Mütevelli Heyetine bırakılmasıdır. 2- Taslağın 6/1 maddesinde Yükseköğretim Genel Kurulunun yapısı düzenlenmiştir. Sayıları 70 i aşan Vakıf yükseköğretim kurumları ile yeni kurulacak özel yükseköğretim kurumlarının da Genel Kurul da temsil edilmeleri, temsilde adalet ilkesinin ve katılımcı demokrasinin bir gereğidir. Bu nedenle, Yükseköğretim Genel Kurulunun üye sayısı 25 e çıkarılmalı ve kanunun 6/1. maddesine, son cümle olarak Vakıf ve özel yükseköğretim kurumlarını temsilen dört üye bu yükseköğretim kurumları tarafından belirlenir (seçilir). cümlesi eklenmelidir 3- Taslağın 8/3-c maddesinde denetleme kurulu daire başkanlığı düzeyine indirilmektedir. Yükseköğretim kurumlarının denetimi idari-akademik ve mali denetim olarak ayrılmalı, idari - akademik denetim kalite güvence sistemi ve akreditasyonla gerçekleģtirilmeli; vakıf ve özel yüksek öğretim kurumlarının mali denetimi ise bağımsız denetim kuruluģlarınca yapılmalıdır.

3 4- Taslağın 11 maddesi rektör ve rektör atamalarına ilişkindir. Maddeye yabancı uyruklu akademisyenlerin de Rektör olarak atanmasına imkan sağlayacak bir hüküm konulmalıdır. Yabancı uyruklu öğretim üyelerinin diğer idari kadrolara atanması mümkün olmalıdır. Aynı maddede genel bir ifade olarak üniversite tüzel kişiliğini rektörün temsil ettiği belirtilmiştir. Oysa 30/3. maddede Vakıf üniversitelerinde Mütevelli Heyet Başkanının tüzel kişiliği temsil ettiği belirtilmektedir. Bu nedenle 11/1. maddenin son kısmının rektör devlet üniversitelerinde Üniversite tüzel kiģiliğini temsil eder şeklinde düzeltilmelidir. Ayrıca, vakıf üniversitelerinde Mütevelli heyeti başkanın ita amiri olduğu kanunda açıkça yer almalıdır. 5- Taslağın 11/4. maddesinde rektör yardımcıları düzenlenmiştir. Rektör yardımcılarının profesör olma şartı kaldırılmalı, atanabilecek rektör yardımcısı sayısı öğrenci sayısı kriteri aranmaksızın beģ ile sınırlandırılmalıdır. 6- Taslağın 11/8. maddesi, Vakıf üniversiteleri ile özel üniversitelerde rektör, üniversite mütevelli heyeti tarafından yapılan teklif üzerine Kurul tarafından atanır şeklinde düzenlenmiştir. Konseyli Devlet Üniversiteleri nde, Rektörün doğrudan Üniversite Konseyi tarafından atanabildiği de dikkate alınarak, kamu kaynağı kullanmayan Vakıf Üniversiteleri ile Özel Üniversitelerde, Rektörün Mütevelli Heyet tarafından atanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Bu, adalet ilkesinin gereği olduğu gibi Mütevelli Heyetin, Devlet Üniversitesinin Konseyi ile aynı haklara sahip olmasının da bir sonucudur. Bu nedenlerle, tasarının 11/8. maddesi Vakıf Üniversiteleri ile Özel Üniversitelerde rektör, üniversite mütevelli heyeti tarafından atanır ve Türkiye Yükseköğretim Kurumuna bildirilir. Ģeklinde değiģtirilmelidir. 7- Taslağın 11/9. maddesi konseyli üniversiteler ile vakıf ve özel üniversitelerde rektörün görevden alınmasına ilişkindir. Mevcut durumda, vakıf üniversitelerinde rektör mevzuatta görüş alma zorunluluğu bulunmamakla birlikte YÖK Başkanlığından görüş alınarak mütevelli heyet kararı ile görevden alınmaktadır. Taslağın bu maddesi ile vakıf üniversiteleri ile özel üniversitelerde rektörün görevden alınması genel kurulun onayına bağlanmıştır. Rektör ile üst yönetimin çalıģamaz hale gelmesi durumunda kurum zarar göreceğinden ve bu iģlem hakkında yargı yolu açık olduğundan genel kurul onayının maddeden çıkarılması gerekir. 8- Taslağın 13. maddesi Üniversite Yönetim Kuruluna ilişkindir. Maddenin 3. fıkrasında yer alan görevlerin bir kısmı Vakıf Üniversitelerinde mütevelli heyet başkanlığının yetkisindedir. Bu görevlerin yine mütevelli heyetin yetkisinde kalması gerekir. Esasen maddenin 4. fıkrasında vakıf üniversitelerinde mütevelli heyetin yetkisinde olan konular, konseyli üniversitelerde konseye bırakılmıģtır. Bu nedenle maddenin 4. fıkrasının, Üçüncü fıkranın b, ç, d, e ve g bentlerindeki görevler, üniversite konseyi oluģturulan üniversitelerde üniversite konseyi, vakıf ve özel üniversitelerde ise mütevelli heyet tarafından yerine getirilir şeklinde düzeltilmesi gerekir. 9- Taslağın 15/6. maddesinde Fakülte Yönetim Kurullarının oluşumu düzenlenmiştir. Devlet üniversitelerinin pek çoğu dahil olmak üzere Fakülte yönetim kurullarını bu maddeye göre oluşturmak mümkün olamayacaktır. Zira, yönetim kurulundan 3 prof. 2 doç. 1 yrd. doç. dışında dekanın belirleyeceği en fazla 5 bölüm başkanının kurulda yer alabilmesi için o Fakültede, dekan ve 3 prof üye dışında, (bölüm başkanları da o bölümde prof. varsa profesörler arasından seçilmesi gerektiğine göre,) 5 profesör daha bulunması gerekmektedir. Belli merkezlerdeki üniversiteler dışında bu kadroya sahip üniversite yok denecek kadar azdır.

4 10- Taslağın 16. maddesinde yer alan Lisansüstü eğitim veren Enstitüler ile genellikle Fakültelere bağlı olarak kurulan Araştırma Enstitülerinin teşkilatlanma ve işleyişleri bakımından farklılıklar 2547 sayılı kanunda olduğu gibi bu taslakta da ortaya konulamamıştır. Düzenlemenin her iki yapıyı ayırt edecek şekilde yeniden kaleme alınması gerekir. 11- Taslağın 22. Maddesinde yer alan Üniversite Hastanesi tanımlamasının Üniversite Sağlık Uygulama ve AraĢtırma Merkezleri (Hastane) olarak değiştirilmelidir. 22. maddenin 1. fıkrasında Bünyesinde Tıp veya Diş Hekimliği Fakültesi bulunan Üniversitelerde, Sağlık Bakanlığı nın görüşü alınarak Kurul Kararı ile Üniversite Hastanesi kurulabilir. ifadesi yer almaktadır. Bu fıkranın Bünyesinde Tıp veya DiĢ Hekimliği, Eczacılık Fakültesi bulunan Üniversiteler Kendi Yetkili Kurullarının Kararı ile Üniversite Sağlık Uygulama ve AraĢtırma Merkezleri (Hastane) kurulabilir ya da özel ve devlet sağlık kuruluģları ile afiliye olabilir. şeklinde değiştirilmesi gerekir. 22. maddenin 2. fıkrası Üniversite hastanesi, rektörün görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında, sağlıkla ilgili fakültelerin dekanları, başhekim, hastane müdürü ve varsa döner sermaye işletmesinin müdüründen oluşan yönetim kurulu tarafından yönetilir. Ģeklinde düzenlenmiģtir. Yasa taslağı mevcut hali ile kanunlaştığı takdirde, diş hekimliği fakültesi, eczacılık fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi gibi hastane yönetimi ile doğrudan ilgisi olmayan fakültelerin dekanları otomatik olarak hastane yönetim kuruluna girerken; bu konuda bilgi ve tecrübesi olan öğretim üyeleri ile profesyonel yöneticilik tecrübesi olan Üniversite mensupları yönetim kurulunda yer alamayacaktır. Öte yandan, mevcut durumda, sağlık bilimleri, diş hekimliği ve eczacılık fakültesi olmayan üniversitelerde, hastane yönetim kurulu üye sayısında boşluk oluşacaktır. Bu durum gerek dünyadaki örneklere, gerek Türkiye deki mevcut tüm uygulamalara, gerekse Sağlık Bakanlığı nın kamu hastaneleri ile ilgili yeni çıkan yasada yer alan tüm gerekçelere ve gerekse hayatın olağan akışına aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenle maddenin Üniversite Sağlık Uygulama ve AraĢtırma Merkezlerinin (Hastane) yönetim kurulu en çok 11 üyeden oluģur. Yönetim kurulu baģkanı üniversite mensupları arasından rektör tarafından belirlenir. Tıp fakültesi dekanı, hastane baģmüdürü ve baģhekim yönetim kurulunun doğal üyesidir. Diğer üyeler, devlet üniversitelerinde rektör (veya üniversite yönetim kurulu), vakıf üniversiteleri ile özel üniversitelerde ise mütevelli heyet tarafından seçilir. Üniversiteye bağlı diģ hastanelerinde ise tıp fakültesi dekanı yerine diģ hekimliği fakültesi dekanı doğal üye olarak yönetim kurulunda yer alır. Yönetim kurulunun çalıģma usul ve esasları ilgili yükseköğretim kurumunun iç düzenlemesi ile belirlenir Ģeklinde değiģtirilmelidir. 12- Taslağın 23/2. maddesinde Vakıf ve özel yükseköğretim kurumları ile özel sağlık kuruluşları arasında tıp, dişhekimliği ve diğer sağlık bilimleri alanlarında eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve sağlık hizmeti sunumu amacıyla işbirliği yapılabilir. Türkiye Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde bu yükseköğretim kurumları ile işbirliği yapan özel sağlık kuruluşları üniversite hastanesi olarak kabul edilir. Bu işbirliğinin şartları, usul ve esasları Kurul tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. hükmü yer almaktadır. 23/2. maddede, özel sağlık kuruluģları ile iģbirliği yapabilme imkanının daha açık ifade edilmesi ya da bu iģbirliğinin ayrı bir yönetmelikle düzenlenmesi önerilmektedir. Bu nedenle maddeye, Bünyesinde tıp fakültesi, diģ hekimliği ve ya eczacılık fakültesi bulunduran üniversiteler, kendin yetkili kurullarının kararı ile kendilerine ait eğitim

5 araģtırma hastanesi açabilir yahut özel veya devlet sağlık kuruluģları ile afiliye olabilir. ifadesi eklenmelidir. Ayrıca, maddede vakıf ve özel üniversiteler ile mevcut devlet üniversiteleri ve Sağlık Bakanlığı na bağlı hastaneler arasında olması beklenen işbirliğinden söz edilmemektedir. Doğum, psikiyatri, adli tıp gibi bazı özel uygulamalar için bugün dahi gerek Vakıf, gerekse birçok devlet üniversitesinden öğrenciler, Sağlık Bakanlığı na bağlı kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapabilmektedirler. Devlet Üniversiteleri ile vakıf ve özel üniversiteler arasında sağlık eğitimi konusunda işbirliği yapılması da, Yükseköğretimin temel mantığına ve ülke menfaatlerine uygunluk teşkil eder. Her ne kadar yasa taslağında engelleyici bir hüküm bulunmasa da ilave açıklayıcı bir hüküm bulunmasında fayda olabilir Bu gerekçelerle, maddeye aģağıdaki fıkranın eklenmesi önerilmektedir. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve kuruluşlar ile vakıf ve özel yükseköğretim kurumları arasında, eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve sağlık hizmeti sunumu amacı ile işbirliği yapılabilir. Bu işbirliği esasları Sağlık Bakanlığı ile ilgili Yükseköğretim kurumu tarafından yapılan protokol ile belirlenir. Devlet Üniversiteleri ile vakıf ve özel yükseköğretim kurumları arasında da, eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve sağlık hizmeti sunumu amacı ile işbirliği yapılabilir. Bu işbirliğinin esasları iki yükseköğretim kurumu arasında yapılacak protokol ile belirlenir. 13- Taslağın 26. maddesinde yabancı yüksek öğretim kurumlarının Türkiye de faaliyetleri düzenlenmiştir. Bu maddeye; Yabancı yükseköğretim kurumlarının Türkiye de faaliyet gösterebilmesi için en az Vakıf ve Özel Yükseköğretim Kurumlarının kuruluģu için öngörülen mali mükellefiyetleri yerine getirmeleri gerekir. hükmü eklenmelidir. 14- Taslağın 28.1.ç. maddesinde yer alan Bu taşınmazın yürürlükteki imar planlarına göre eğitim amaçlı yapılaşmaya müsait olması ibaresi şehir planlarının bile tam oturtulamadığı bir kısım şehirlerimizde belediyelerin inisiyatiflerini artıracaktır. Bunun yerine fiziki mekanın yapılaşmaya uygunluğu ve varsa binaların deprem yönetmeliğine uygunluğu yeterli olmalıdır. Bu nedenle, maddenin 1. fıkrasının ç bendi; Bu taģınmazlar, fiziki olarak yapılaģmaya ve varsa binalar, deprem yönetmeliklerine uygun olmalıdır şeklinde değiştirilmelidir. 15- Taslağın 28/3-c maddesinde vakıf yükseköğretim kurumuna tahsis edilen taşınmazlar üzerinde yükseköğretim amacı dışında başka bir faaliyette ve tasarrufta bulunulamaz. hükmü yer almaktadır. Bu maddenin, Vakıf yükseköğretim kurumuna tahsis edilen taģınmazlar üzerinde yükseköğretim amacı veya yükseköğretime destek verici sosyal ve ekonomik faaliyet dıģında baģka bir faaliyette ve tasarrufta bulunulamaz Ģeklinde değiģtirilmesi uygun olur. Metnin, yükseköğretime destek verici sosyal ve ekonomik faaliyet lerkonusunda biristisna getirilmeden kanunlaşması halinde, bu taşınmazların içerinde öğrencilerin yemek yiyebilecekleri bir kantin, kitap alabilecekleri bir kitabevi veya kırtasiye işletilmesi dahi mümkün olamayabilir. 16- Taslağın 28/4. maddesindeyer alan eğitim-öğretime başlayacak birimlerin bir yıllık cari giderlerinin yüzde yirmisini karşılayacak tutardaki paranın yükseköğretim kurumu hesabına aktarılmış olması ifadesinin eğitim-öğretime baģlayacak birimlerin bir yıllık eğitim giderlerinin yüzde yirmisini karģılayacak tutardaki paranın yükseköğretim kurumu hesabına aktarılmıģ olması şeklinde değiştirilmesi önerilmektedir. 17- Taslağın 28/5. maddesinde vakıf yüksek öğretim kurumlarında kurucu vakfın yıllık cari harcamaların % 20 sini ödeme zorunluluğunun Üniversitenin mezun verene kadar devam edeceği düzenlenmiştir. Bu olumlu bir düzenlemedir. Ancak anlam karışıklığına neden olmaması için, Kurucu vakıf, ilgili yükseköğretim kurumunun ilk mezununu verinceye

6 kadar her eğitim-öğretim yılı başında bir yıllık eğitim giderlerinin yüzde yirmisini karşılayacak tutardaki parayı yükseköğretim kurumu hesabına aktarır. şeklinde değiştirilmesi önerilmektedir. 18- Taslağın 28/6. maddesinde, toplamda en az % 30 burslu ibaresinde belirtilen oranın % 25, % 50 ve % 75 burs oranlarının % 100 e iblağ edilmiş halini mi ifade ettiği anlaşılamamaktadır. Diğer yandan Kurul a burs oranlarını % 50 ye kadar artırma yetkisi tanınması, vakıf yükseköğretim kurumlarını mali açıdan ciddi ölçüde zorlayacak, teknoloji ve alt yapı yatırımlarına sekte vuracak bir düzenlemedir. Bu nedenle madde: Vakıf yükseköğretim kurumlarında ilan edilen toplam kontenjanın en az % 10 u tam burslu öğrenim görür. Bunun dıģında verilecek burs oranlarını belirleme yetkisi mütevelli heyete aittir. şeklinde düzenlenmelidir. 19- Taslağın 28/8. maddesinde yer alanvakıf yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanlarının disiplin işlemlerine ilişkin düzenlemenin 4857 sayılı İş Kanunu ile uyumlaştırılarak özel olarak düzenlenmesi gerekmektedir. 20- Taslağın 28. maddesinin 8. fıkrasının atanma ve disiplin işlemleri ifadeleri çıkarılarak; (8) Vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim faaliyetine iliģkin iģlemleri ile öğretim elemanlarının yükselme iģlemleri bu Kanun hükümlerine tabidir ve bu iģlemlerden doğan ihtilaflara iliģkin davalar idari yargı mercilerinde görülür. şeklinde değiştirilmesi önerilmektedir. Halihazırda vakıf yükseköğretim kurumları da, devlet yükseköğretim kurumları gibi öğretim üyesi alımında, ilan ile başvuru kabul etmekte ve jüri sadece yayın dosyası üzerinden değerlendirme yapabilmektedir. Halbuki işyerinde huzurlu çalışma, öğretim üyesi tarafından verilen derslerin öğrenci tarafından beğenilmesi, eğer bir hekim öğretim üyesi ise hekimlik mesleğindeki başarı gibi hiç bir kriter dikkate alınmamaktadır. Mevcut durumda öğrencinin dersine girmekten, hastaların ise tedavi olmaktan imtina ettikleri öğretim üyeleri olabilmektedir. Öte yandan yayın dosyası son derece başarılı bir hekim (cerrah) öğretim üyesi, eğer göz problemi veya el titremesi sorunu var ve ameliyat yapma konusunda sorunlu ise, sırf yayınları dikkate alınarak; devlet kaynağı kullanmayan vakıf ve özel yükseköğretim kurumları bu öğretim üyeleri ile çalışma zorunda bırakılmamalıdır. Eğer akademik özerklik söz konusu ise; vakıf yükseköğretim kurumları, bu kriterleri de dikkate alarak kendi atamalarını bağımsız olarak yapabilmelidir. Ayrıca vakıf ve özel yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanlarının disiplin ve atama işlemlerinin, öğretim elemanları ile bu yükseköğretim kurumları arasındaki hukuki ilişkinin niteliği gereği adli yargıya tabi olması daha uygundur. 21- Taslağın 28/9. maddesi Vakıf yükseköğretim kurumları mal varlıklarının yüzde ellisini aşacak düzeyde borçlanamazlar. hükmünü öngörmektedir.bu düzenleme ile vakıf yüksek öğretim kurumları mali açıdan ciddi Ģekilde sınırlandırılmakta adeta çelik yelek giydirilmektedir. Böyle bir sınırlandırmanın vakıf yüksek öğretim kurumlarının geliģmesini engelleyeceği düģünülmektedir. Bu nedenle söz konusu cümle taslaktan çıkarılmalıdır. 22- Taslağın 29/1-b maddesinde özel yükseköğretim kurumunu kuran anonim şirketin hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması öngörülmüş, 29/4. maddede yer alan hisse devirlerinin kurul iznine tabi olması nedeniyle de şirketin hisseleri bağlı nama yazılı hisse

7 senedi halini almıştır. Bu hükümlerde değişiklik yapılarak Özel Üniversitelerin hisselerinin %51 inin halka arzedilmesine imkan verilmesi önerilmektedir. Temel itibari ile özel yükseköğretim kurumlarının, bağımsız denetleme, kar dağıtımı, borçlanma, Ģirket organizasyon yapısı, hissedar yapısı itibariyle anonim Ģirketlere iliģkin düzenlemelere tabi olması gerekir. 23- Taslağın 29/1-d maddesinde, yer alan şirketin ödenmiş sermayesinin en az %40 nın nakit olarak yükseköğretim kurulunun izni olmaksızın tasarruf edilemeyecek şekilde bir devlet bankası hesabında tutulması zorunluluğu, önemli bir sermaye miktarının atıl vaziyette bankada muhafaza edilmesine sebebiyet verecek, bu meblağ üniversitenin gelişiminde kullanılamayacaktır. Bu nedenle, 29/1. maddenin d bendinin, Ģirketin ödenmiģ sermayesinin en az %40 nı karģılayacak miktarda banka teminat mektubu verilmesi şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir. 24- Taslağın 29. maddesinin 4. fıkrasının taslaktan çıkarılması önerilmektedir. Anonim şirketi kuran (ortağı olan) bir holding veya halka açık SPK denetimine tabi bir şirket olabilir. Halka açık ve SPK denetimine tabi şirketlerin hisseleri borsada işlem gördüğü için, ortaklık hisselerinin devrinin Yükseköğretim Kurulu iznine tabi olması hukuken mümkün değildir. Vakıflar ve Dernekler özel kanun ile yönetilen kurumlar olup, Vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğü; Dernekler ise İçişleri Bakanlığı denetimine tabidirler.dernek ve vakıfların yönetim kurullarının ne şekilde oluşturulacağı Dernekler ve Vakıflar kanunu ile ilgili derneğin dernek tüzüğünde veya vakfın vakıf senedindegösterilmiştir. Bir Vakfın veya Derneğin, özel yükseköğretim kurumuna ortak olduğu için Yönetim Kurulu üyelerinin değiştirilmesini Türkiye Yükseköğretim Kurulu ndan iznine bağlamak, ilgili mevzuatla ve dernek tüzüğü/vakıf senediyle belirlenenseçim usul ve şartları ile tezat teşkil edecektir. 25- Taslağın Özel yükseköğretim kurumlarına iliģkin 29/5. maddesinde yer alan anonim şirket bünyesinde iznin kapsamı dışında herhangi bir ticari faaliyette bulunamaz hükmü yeniden gözden geçirilmelidir. Kurucu Ģirket üniversiteye gelir getirici faaliyetlerde bulunma amacıyla baģka Ģirketler kurabilmeli veya bir Ģirkete ortak olabilmelidir. Burada önemli olan, kurucu Ģirketin kurduğu iktisadi iģletmelerin veya Ģirketlerin kurulmasının yasaklanması değil, gelirinin nasıl kullanılacağıdır. 26- Taslağın 29/8. maddesinde kurucu şirketin,özel yükseköğretim kurumu mezun verinceye kadar cari harcamalarının %20 sini karşılaması zorunluluğu öngörülmektedir. Bunun yerine: Kurucu Ģirket, ilgili yükseköğretim kurumu mezun verinceye kadar her eğitimöğretim yılı baģında bir yıllık eğitim giderlerinin yüzde yirmisini karģılayacak miktarda Banka Teminat Mektubunu yükseköğretim kurumuna verir. şeklinde düzenlenmelidir. 27- Taslağın 29/14-b maddesinde, özel yükseköğretim kurumlarında yönetim kurulu üyelerine ve ortaklarına, şirketin borçları varken kar payı ve ikramiye ödenemeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu düzenleme; borcu bulunmayan bir anonim şirket olamayacağından, özel yükseköğretim kurumlarında hiç bir zaman kar payı ve ikramiye ödenememesi sonucunu doğuracaktır. Özel yükseköğretim kurumlarına iliģkin düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, tasarıda özel yüksek öğretim kurumlarının bir çeģitlilik unsuru olarak yer alması düģünülmekle birlikte bunların açılması istenmemiģtir sonucuna varmak mümkündür. 28- Taslağın 29 maddesinin 16. fıkrasında yer alan cümlenin başına, Özel üniversitelerin öğretim izninin iptali (faaliyetinin durdurulması) halinde ibaresinin eklenmesi gerekir.

8 29- Taslağın 29 maddesine yeni bir fıkra eklenerek vakıf yüksek öğrenim kurumlarının özel yükseköğretim kurumuna dönüģtürülmesi imkanı verilmelidir. Bu konuda aģağıdaki düzenlemenin tasarının 29. maddesine 18. bent olarak eklenmesi önerilmektedir. (18) Mevcut Vakıf Yükseköğretim Kurumları nın kurucu Vakıfları tarafından talep edilmesi halinde, Vakıf tarafından bu amaç ile kurulan ve sermayesinin en az % 51 i vakfa ait olan bir anonim Ģirkete devredilir. Vakıf yükseköğretim kurumunun mevcut tüm mal varlığı bu Ģirkete sermayesi olarak irat kaydedilir. Bu amaçla kurulan Ģirkette 1 (d) maddesinde belirtilen sermaye Ģartı devir iģlemi öncesinde aranmaz. Bununla birlikte yükseköğretim kumumunun mal varlığı, Ģirkete devredildikten sonra Ģirketin toplam sermayesinin 1(d) maddesinde belirtilen limitin üzerinde olması gerekir. 30- Taslağın 30/1. maddesinde vakıf ve özel yükseköğretim kurumlarında mütevelli heyet üyelerinin atanması Kurul a bırakılmıştır. Atamanın kurucu vakıf/şirketin yetkili organı tarafından yapılıp Kurula bilgi verilmesi önerilmektedir. 31- Taslakta mütevelli heyet başkanın yetkileri korunmuşsa da mütevelli heyet başkanın ita amiri olduğu hususu açık ve net olarak belirtilmemiştir. Bu nedenle, taslağa vakıf ve özel yükseköğretim kurumlarında ita amiri mütevelli heyet baģkanıdır hükmü eklenmelidir. Böylece ileride doğabilecek yetki karmaşasının da önüne geçilmiş olur. 32- Taslağın 30. maddenin 1. fıkrasının son cümlesi, Rektör dıģında, Mütevelli heyette yer alan yükseköğretim kurumu mensuplarının sayısı, Mütevelli Heyetinin toplam mevcudunun % 30 unu aģamaz Ģeklinde değiģtirilmelidir. Devlet Üniversiteleri nde Üniversite konseyi kurularak Üniversite konusunda tecrübeli 7 öğretim üyesinin; Üniversite nin en üst düzey organı olan Üniversite konseyinde yer alması sağlanır iken; Vakıf veya Özel Yüksek Öğretim Kurumlarında, Rektör dışında, hiç bir Üniversite Öğretim Üyesine Mütevelli heyette yer verilmemektedir. Dolayısıyla, Rektör ile tamamen Üniversite ve akademik ortam dışından gelme zorunluluğu olan diğer Mütevelli heyet mensupları arasında bir kopukluklar yaşanmaktadır. Gerek sanayi üniversite işbirliğinin daha üst düzeyde sağlanabilmesi, gerek Üniversite deki akademik akışın, potansiyel sorunların ve çözüm önerilerinin Mütevelli Heyeti ne daha iyi yansıtılabilmesi ve gerekse Mütevelli Heyeti nin bakış açısının Üniversite deki akademisyenler tarafından daha iyi anlaşılabilmesine imkan sağlanabilmesi açılarından, mutlaka Vakıf Üniversiteleri ile Özel Üniversitelerde de Rektör (veya Vakıf Meslek Yüksekokulunda ise müdür) dıģında belli sayıda üniversite mensubunun (öğretim üyesinin) Mütevelli Heyeti içersinde yer alabilmesine izin verilmesi gerektiği kanaati hasıl olmuģtur. 33- Taslağın 30/1. maddesinde yer alan Vakıf yükseköğretim kurumlarında kurucu vakıf yönetim kurulu başkan ve üyeleri, bunların birinci derece kan ve sıhri hısımları ile eşlerinden mütevelli heyette görev alacakların sayısı ikiyi geçemez. hükmü yerine; Vakıf yükseköğretim kurumlarında kurucu vakıf yönetim kurulu baģkan ve üyeleri, bunların birinci derece kan ve sıhri hısımları ile eģlerinden mütevelli heyette görev alacakların sayısı üçü geçemez 34- Taslağın 31/1. maddesinin baģına; Vakıf ve Özel Yükseköğretim kurumları idari ve mali konularda özerktirler. cümlesinin eklenmesi bu kurumların inkişaf etmesi için gerekli görülmektedir. 35- Taslağın 31/1. maddesinde vakıf ve özel yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanlarının disiplin hükümleri bakımından devlet yükseköğretim kurumları ile aynı olduğu belirtilmektedir. Bu düzenleme 4857 sayılı İş Kanunu ile uyumlaştırılmalıdır.

9 36- Taslağın 31/1. maddesinde vakıf ve özel yüksek öğretim kurumlarında öğretim elemanlarının ders yüklerinin devlet yükseköğretim kurumları ile aynı olması öngörülmektedir. Devlet bütçesinden katkı almadan kendi öz kaynakları ile geliģimini sürdüren bu üniversitelerde, öğretim elemanlarının ders yüklerinin öğretim üyesi ile yükseköğretim kurumu arasındaki hizmet sözleģmesi çerçevesinde taraf iradeleri dikkate alınarak belirlenmelidir. 37- Taslağın 31/3. maddesinde yer alan Vakıf ve özel yükseköğretim kurumlarında Devlet yükseköğretim kurumlarında akademik ve idarî yapı esas alınır. Ancak bu kurumların özelliğine göre hangi hususlarda farklılıklar olabileceği Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenir. şeklindeki düzenlemeden idari yapı esas alınır ibaresi çıkarılmalıdır. 38- Taslağın 31/4 maddesinde yer alan Vakıf ve özel yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim esasları, öğretim süreleri, öğrenci hakları ve disiplin ile ilgili hususlar Devlet yükseköğretim kurumlarındaki ile aynıdır. şeklindeki düzenlemeden disiplin ile ilgili hususlar ibaresi çıkarılmalıdır. 39- Taslağın 31/5. maddesinde, Vakıf yükseköğretim kurumunun mütevelli heyet tarafından onaylanan ayrıntılı bütçesinin bir örneği ile bütçenin uygulanmasına ilişkin esaslar ve harcamaya ilişkin yetkileri gösterir mütevelli heyet kararları Kurula gönderilir. Hesap dönemi sonunda gerçek harcamalar yeminli malî müşavirce usulüne uygun olarak incelenip tasdik edilir ve Kurulun belirleyeceği tarihe kadar gönderilir. Vakıf yükseköğretim kurumuna ait taşınmazlar yükseköğretim kurumu tüzelkişiliği adına tapuya tescil edilir, her türlü araç, gereç ve demirbaşlar noter tasdikli ayniyat defterine kaydedilir ve kayıtlar usulüne uygun olarak muhafaza edilir. hükmü yer almaktadır. Madde bu hali ile kaldığı takdirde zaman içersinde bütçe uygulanması için izin alınır hale gelme durumu söz konusu olacak ve mali özerklik ortadan kalkacaktır. Bu nedenle; uygulanmasına iliģkin esaslar ve harcamaya iliģkin yetkileri gösterir mütevelli heyet kararları Kurula gönderilir. ifadesinin maddeden çıkarılması gerekmektedir. 40- Taslağın 31/8. maddesinde yer alan Bu yetkiler gerektiğinde ve uygun görüldüğü ölçüde mütevelli heyet başkan vekiline, rektör veya müdür yardımcılarına ve dekanlara devredilebilir şeklindeki düzenleme, Mütevelli Heyeti BaĢkanı uygun gördüğü durumlarda, harcama yetkisini Mütevelli Heyeti BaĢkan Vekiline; Rektöre veya Üniversitedeki diğer yöneticilere devredebilir şeklinde değiştirilmelidir. 41- Taslağın Vakıf ve özel yükseköğretim kurumlarında akademik, idari ve mali konular kenar başlıklı 31. maddesine 10. fıkra olarak Vakıf veya Özel Yükseköğretim kurumuna tahsis edilen taģınır ve taģınmazları ile hakların Kurulca belirlenen bir Devlet yükseköğretim kurumuna devri mahkeme onayı ile gerçekleģir. hükmünün eklenmesi önerilmektedir. 42- Taslağın 36/3.b. ve c bendinde, vakıf ve özel yükseköğretim kurumlarında devlet burslusu öğrenci okutulabilmesi için Vakıf ve özel yükseköğretim kurumunun lisans düzeyindeki bütün programlarında öğrenim gören tam burslu öğrenci sayısının, bu düzeydeki toplam öğrenci sayısının vakıf yükseköğretim kurumunda en az yüzde otuzunu, özel yükseköğretim kurumunda ise yüzde onunu oluşturması şartı öngörülmüştür. Bu maddede yer alan oranlar gerek vakıf ve gerekse özel yükseköğretim kurumları için % 10 olarak belirlenmelidir. 43- Taslağın maddesinde yer alan Öğretim elemanlarının akademik yükselmelerinde ve idarî görevlere yapılan atamalarında önceden ilan edilen usuller çerçevesinde akademik faaliyet puanları da dikkate alınır. hükmü, Öğretim elemanlarının akademik

TÜRKĠYE ĠġADAMLARI VE SANAYĠCĠLER KONFEDERASYONU(TUSKON) UN YÜKSEKÖĞRETĠM KANUN TASLAĞI ÜZERĠNE GÖRÜġLERĠ

TÜRKĠYE ĠġADAMLARI VE SANAYĠCĠLER KONFEDERASYONU(TUSKON) UN YÜKSEKÖĞRETĠM KANUN TASLAĞI ÜZERĠNE GÖRÜġLERĠ TÜRKĠYE ĠġADAMLARI VE SANAYĠCĠLER KONFEDERASYONU(TUSKON) UN YÜKSEKÖĞRETĠM KANUN TASLAĞI ÜZERĠNE GÖRÜġLERĠ 1- Taslağın 5/d maddesinde, yükseköğretim kurumlarının öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi TYK

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI

YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI YÜKSEKÖĞRETĠM KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tanımlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tanımlar ĠKĠNCĠ BÖLÜM Türkiye Yükseköğretim Kurulu MADDE 4- Türkiye

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUN TASLAĞI ÜZERİNE KİŞİSEL GÖRÜŞLERİM Doç. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yükseköğretim

YÜKSEKÖĞRETİM KANUN TASLAĞI ÜZERİNE KİŞİSEL GÖRÜŞLERİM Doç. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yükseköğretim YÜKSEKÖĞRETİM KANUN TASLAĞI ÜZERİNE KİŞİSEL GÖRÜŞLERİM Doç. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yükseköğretim Kurulu nun yeniden yapılandırma sürecinin başlıca adımını

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ GÖRÜŞÜ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ GÖRÜŞÜ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ GÖRÜŞÜ Yeni Bir Yükseköğretim Yasasına Doğru adlı Türkiye Yükseköğretim sistemini dönüştürmeye yönelik yasa taslağı için posizyon belgesinin Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Detaylı

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU Yükseköğretime yönelik talep küresel olarak artmakta, bütün dünyada yükseköğretim alanı genişlemektedir. Türkiye yükseköğretim alanı da gerek küresel eğilimlere ve

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU TASARISI NIN DEĞERLENDİRİLMESİ

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU TASARISI NIN DEĞERLENDİRİLMESİ İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU TASARISI NIN DEĞERLENDİRİLMESİ Ar. Gör. Neytullah Gül I. GİRİŞ Tahkim, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların milli mahkemeler yerine, kanunun tahkim yoluyla çözülmesine izin

Detaylı

TOPLU İŞ İLİŞKİLERİ KANUNU TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar

TOPLU İŞ İLİŞKİLERİ KANUNU TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar TOPLU İŞ İLİŞKİLERİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, işçi ve işveren sendikaları ile konfederasyonların kuruluşu, yönetimi, işleyişi, denetlenmesi, çalışma

Detaylı

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU Geçtiğimiz günlerde muhasebe ve denetim sistemi ile ilgili olarak düzenleme ve denetim yapmak üzere yeni, güçlü ve özerk bir kurul oluşturuldu. Bu

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28351 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28351 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

c) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini,

c) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini, İZMİR ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, organlarına, organlarının görevlerine

Detaylı

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4491, 4672, 4684, 4743, 4842 ve 5020, 5189, 5228, 5354 Sayılı Kanunlar ve Anayasa Mahkemesi nin * 08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 18.10.2007 tarih

Detaylı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 11419 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6114 Kabul Tarihi : 17/2/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/3/2011 Sayı : 27863 Yayımlandığı

Detaylı

Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MEVZUAT ANLAŞMA TÜZÜK YÖNETMELİKLER YÖNERGELER USUL VE ESASLAR İLKELER NİSAN 2015 BİŞKEK

Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MEVZUAT ANLAŞMA TÜZÜK YÖNETMELİKLER YÖNERGELER USUL VE ESASLAR İLKELER NİSAN 2015 BİŞKEK Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MEVZUAT ANLAŞMA TÜZÜK YÖNETMELİKLER YÖNERGELER USUL VE ESASLAR İLKELER NİSAN 2015 BİŞKEK İÇİNDEKİLER 1. KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ'NİN

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 688 Konya Milletvekili Kerim Özkul ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 45 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli)

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 1 2 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU Kanun No : 6361 Kabul Tarihi : 21.11.2012 R.G. Yayım

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 6945 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU Kanun Numarası : 3359 Kabul Tarihi : 7/5/1987 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/5/1987 Sayı : 19461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 26 Amaç Madde 1 Bu Kanunun

Detaylı

YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 19 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28712 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ÜNİVERSİTE AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİNİN YENİ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN TAM GÜN YASASI SONRASI GELİR GETİRİCİ FAALİYET OLARAK YAPABİLECEĞİ İŞLER

ÜNİVERSİTE AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİNİN YENİ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN TAM GÜN YASASI SONRASI GELİR GETİRİCİ FAALİYET OLARAK YAPABİLECEĞİ İŞLER Ayhan GÖKDEMİR Dokuz Eylül Üniversitesi SHMO Yüksekokul Sekreteri ayhan.gokdemir@deu.edu.tr ÜNİVERSİTE AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİNİN YENİ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN TAM GÜN YASASI SONRASI GELİR GETİRİCİ FAALİYET

Detaylı

Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Haziran 1999 ÇARŞAMBA. Bankalar Kanunu

Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Haziran 1999 ÇARŞAMBA. Bankalar Kanunu r T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Haziran 1999 ÇARŞAMBA Sayı: 23734 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Bankalar Kanunu Kanun No. 4389

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012)

TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012) TIP FAKÜLTESİ DEKANLARI ÇALIŞTAY RAPORU(22-23 ARALIK 2012) Tıp Fakültesi Dekanları 22-23 Aralık 2012 tarihinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi nde bir çalıştay düzenlemiştir. Çalıştaya Tıp Fakültesi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI KONU BAŞLIKLARI 375 SAYILI KHK UYGULAMASI Döner sermaye işletmelerinde ek ödeme işlemleri 666 sayılı KHK uygulaması 657

Detaylı

YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI

YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; a) Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM TASLAK TEBLİĞ GÖRÜŞLER

KURUMSAL YÖNETİM TASLAK TEBLİĞ GÖRÜŞLER KURUMSAL YÖNETİM TASLAK TEBLİĞ GÖRÜŞLER TADİL TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların uyacakları kurumsal yönetim

Detaylı

SAYIŞTAY KARARLARI. Genel Kurul Kararları. Temyiz Kurulu Kararları

SAYIŞTAY KARARLARI. Genel Kurul Kararları. Temyiz Kurulu Kararları SAYIŞTAY KARARLARI Genel Kurul Kararları Temyiz Kurulu Kararları SAYIŞTAY GENEL KURULU İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI Tarih : 5.5.2003 No : 5057/1 KONU 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2013 SALI Sayı : 28768 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 16 Eylül

Detaylı