İntestinal Obstrüksiyonun Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İntestinal Obstrüksiyonun Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi. Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul"

Transkript

1 İntestinal Obstrüksiyonun Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Dr. Ercan Kocakoç Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

2 Öğrenim hedefleri İntestinal obstrüksiyonunun radyolojik bulgularını öğrenmek İntestinal obstrüksiyon seviyesini saptamayı ve obstrüksiyona yol açan nedenleri öğrenmek

3 Sunu akışı Tanı yöntemleri Barsak obstrüksiyonu var mı? Obstrüksiyonun şiddeti Obstrüksiyonun lokalizasyonu (ince barsak, kolon) Transizyon noktası neresi? Obstrüksiyon sebepleri? Kolonik obstrüksiyon

4 Barsak Obstrüksiyonu Barsağın mekanik veya fonksiyonel obstrüksiyonu sonucu ortaya çıkan yaygın bir klinik durumdur Hastaneye yatış ve cerrahi konsültasyonların sık nedeni Akut batın nedeniyle yapılan cerrahi operasyonların % 20 si buna bağlı

5 Günümüzde görüntüleme yöntemlerinin gelişmesi İntestinal obstrüksiyonların cerrahiden ziyade nazointestinal dekompresyon gibi yöntemlerle takip edilmesi yeni bir eğilim olması nedeniyle Radyolojinin önemi artmıştır

6 Direkt batın grafisi (ayakta ve yatarak) Yaygın ve ucuz %50-60 oranında tanısal Yüksek dereceli (şiddetli) obstrüksiyonlarda daha duyarlı Direkt batın grafisi tedavi kararında ve daha ileri görüntüleme yöntemlerinin kullanılmasında yön gösterici

7 Ultrasonografi Obstrüksiyonda genellikle kullanılmaz Obstrükte barsak ansları çoğu zaman gazla distandü olup bu da US etkinliğini azaltmakta Barsak obstruksiyonunun en sık sebebi olan adezyonlar US de saptanamaz Obstrükte barsak ansları dilate ve sıvı ile dolu ise bazen obstrüksiyonun sebebi de gösterilebilir

8 Kontrastlı İncelemeler İB obstruksiyonu:enteroklizis Obstrüksiyon varlığını %100 Obstrüksiyon seviyesini %89 Obstrüksiyon sebebini % 86 oranında saptar Enteroklizis ve BT enteroklizis hafif veya subklinik obstrüksiyonda kullanılmakta

9 BT Barsak obstrüksiyonunda altın standart %90-96 duyarlılık %95 doğruluk %96 özgüllük Şiddetli obstrüksiyonda BT daha başarılı, hafif olgularda nispeten başarısız ÇKBT daha başarılı

10 Görüntüleme Algoritması Barsak obstrüksiyonu doğrulayacak Tedavi yaklaşımına yardımcı olacak ilk tekniğin ne olacağına karar verilmeli

11 Silva AC, ve ark. Radiographics 2009.

12 Ön tanı barsak obstrüksiyonu ise; Tercih edilecek ilk yöntem konvansiyonel batın grafisi olmalıdır %50-60 tanı koydurucu %20-30 şüpheli %10-20 olguda normal, nonspesifik veya yanlış tanı koydurucu

13 Batın grafide İB şiddetli obstr. bulgusu varsa acil cerrahi müdahale yapılmalıdır Acil cerrahi planlanmıyorsa diğer görüntüleme yöntemleri kullanılmalı Şiddetli ve komplet barsak obstrüksiyon bulguları varsa BT Normal, şüpheli veya hafif barsak obstrüksiyon bulguları varsa enteroklizis veya BT enteroklizis tercih edilmeli

14 Şiddetli ve hafif İB obstrüksiyonu arasındaki farklar? Dilate barsak ansının maksimum çapı 36 mm ve üzeri ise Dilate barsak ansının çapı görülebilen en büyük kolonik ansın çapının %50 sini geçiyorsa Dilate barsak anslarının sayısı normal olan barsak anslarının sayısını 2.5 kat aşıyorsa Şiddetli ince barsak obstrüksiyonu düşünülmeli

15 Şiddetli ince barsak obstrüksiyonu İkiden fazla hava-sıvı seviyesi 2.5 cm den geniş hava-sıvı seviyesi İB/kolon 0.5 in üzeri Aynı barsak segmenti için birbiri arasındaki yükseklik farkı 2 cm yi geçen hava-sıvı seviyesi Silva AC, ve ark. Radiographics 2009

16 US Bulguları Uzunluğu 10 cm yi geçen, çapı 3 cm den geniş, peristaltizmi artmış barsak ansları (peristaltizm to and fro şeklinde) Obstrüksiyon seviyesi lokalizasyona göre veya valvula konnivantes ve haustra paterninden ayırt edilebilir Dilate kesimden normal çapdaki barsak ansı seviyesine geçiş noktası incelenmeli

17 Hernilerin sebep olduğu obstr.lar US de ideal olarak saptanabilir Obstrüksiyonun derecesi de US olarak saptanabilir Barsak ansları arasında serbest sıvı bulunması, aperistaltizm, 3 mm yi geçen duvar kalınlığı barsak infarktını gösterir

18 ÇKBT Lümen içinde intraluminal mayii varlığı kontrast oluşturduğu için genellikle oral kontrast kullanılmaz Kontrastlı incelemelerden (Enteroklizis v.s) farklı olarak ekstraluminal alanlar da gösterilebilir

19 BT hastanın tedavisini değiştirecek sorulara cevap verebilmektedir: *Obstrüksiyon var mı? *Obstrüksiyonun şiddeti nedir? *Transizyon noktası nerededir? *Obstrüksiyonun sebebi nedir? * Eşlik eden komplikasyon var mı? (strangülasyon gibi)

20 İnce barsak obstrüksiyonu var mı? BT kriterleri: Normal çapta veya kollabe olmuş barsak anslarının proksimalinde çapı 2.5 cm yi geçen dilate barsak ansı (ölçüm dış duvardan dış duvara yapılır)

21

22 Obstrüksiyonun şiddeti nedir? Obstrüksiyonun şiddetli mi veya inkomplet mi olduğu, proksimaldeki dilatasyonun, distaldeki kollapsın derecesi ile belirlenebilir Şiddetli obstr. da distaldeki kollabe barsak ansı ile proksimaldeki dilate barsak ansı arasında %50 oranında çap farkı vardır Komplet obstr.da distale kontrast madde minimal veya hiç geçmezken parsiyel obstr. da distale kontrast madde geçişi görülür

23

24

25 Transizyon(geçiş) noktası nerededir? Transizyon noktası proks. dilate barsak ansı ile distal kollabe barsak ansı arasında ani çap değişim noktasıdır Retrograd olarak rektumdan başlayarak proksimale doğru çekum, ileum ve jejunum takip edilerek transizyon noktası bulunabilir.

26 Transizyon noktası proks.de düşünülüyorsa antegrad yöntem kullanılarak mideden distale gidilebilir Her zaman ince barsak feçes bulgusuna bakılmalıdır %7-8 oranında görülen bu bulgu genellikle transizyon noktasında bulunur

27

28

29 İnce barsak obstrüksiyonu sebepleri A-Ekstrinsik sebepler: *Adezyonlar, *Herniler (internal, eksternal) *Endometriozis *Hematomlar *Peritonitis karsinomatoza B- Intrinsik sebepler: *Enflamatuar hastalıklar (Crohn, tbc, eozinofilik gastroenterit) *Neoplaziler (Primer GIST, adeno Ca, lenfoma, sekonder) *Vasküler lezyonlar (radyasyon enteropatisi, iskemi) *Hematomlar (travma, antikoagülan tedavi, kanama bozuklukları) *Intussussepsiyon C- İntraluminal sebepler: *Safra taşları *Bezoarlar *Yabancı cisimler

30 Adezyonlar Adezyonlar İB obstr.nun en sık sebebi (%50-80) Çoğunlukla geçirilmiş operasyona sekonder Cerrahi geçirmiş hastalarda diğer sebepler ekarte edilmeli Adezyonlar konvansiyonel BT de görülmeyebilir Eşlik eden bulgu olmaksızın barsak kalibrasyonunda ani değişiklik önemli

31

32

33 Herniler Batılı ülkelerde en sık 2. sebep (%10) Gelişmekte olan ülkelerde en sık sebep Herniler anatomik lokalizasyonlarına göre ayrılırlar İnternal veya eksternal olarak sınıflandırılırlar

34

35 Endometriozis Endometriozis reproduktif çağdaki kadınların %5 inde görülür Barsak tutulum oranı bilinmemektedir Endometrial implantlar tipik olarak barsağın antimezenterik kesimini tutar; görünümleri değişkendir

36

37 Peritonitis karsinomatoza (en sık neden ovarian kaynaklı tm) ekstrinsik ince barsak obstrüksiyonuna sebep olabilirler Karsinoid tümörler, mikobakteriyel enfeksiyonlar ve desmoid tm ler benzer radyolojik görünüme yol açabilir

38

39 Crohn Hastalığı Hastalığın herhangi bir safhasında İB obstr. olabilir Barsak lümeninde daralma ve obstrüksiyon Akut safhada barsak duvarında hedef görünümü veya çift halo görünümü izlenebilir Kr. dönemde fibrozise sekonder skatrisiyel stenoz Submukozal yağ birikimi kronik Crohn hastalığını gösteren bir bulgudur

40

41 Neoplazi Primer ince barsak tümörüne bağlı obstr. çok nadir Tümör barsak obstrüksiyonu ile bulgu veriyorsa, ileri bir tümördür Çekum ve kolonu tutan malignensiler ileoçekal valv tutulumu varsa İB obstr.na neden olabilirler

42

43

44 İnvajinasyon İnvajinasyon yetişkinlerde nadir görülen bir durumdur (İB obstrüksiyonlarının %5 i) Neoplaziler,adezyonlar ve yabancı cisimler invajinasyon için lead-point oluşturabilirler BT de mezenterik vasküler yapıların ve yağlı dokunun eşlik edebileceği iç içe geçmiş barsak görünümü izlenir

45

46 Radyasyon enteriti RT nin geç komplikasyonu (>1 yıl) Pelvik RT sonrası ve ileal anslar tutulur Mezenterde fibrotik ve adezif değişikliklere yol açar BT de mural kalınlaşma, lümende daralma, adezyonlar ve mezenterde retraksiyon

47

48 Hematom Hematomlar lümende daralmaya yol açarak barsak obstrüksiyonuna sebep olurlar Hiperdens pıhtı materyalini göstermek için kontrastsız BT tercih edilmeli BT çevresel, düzenli, homojen ve spontan hiperdens duvar kalınlaşmasını gösterir

49

50 İskemi Arteryal veya venöz kan akımında stenoz veya oklüzyon, iskemiye sebep olarak barsak duvarında kalınlaşmaya ve sonuçta barsakta obstrüksiyona neden olabilir BT mezenterik damarları ve asimetrik kontrastlanma gösteren duvar kalınlığı artmış etkilenmiş barsak anslarını gösterebilir

51

52 İntraluminal sebepler Safra taşları Bezoarlar Yabancı cisimler

53 Furukawa A, ve ark. Radiographics 2001

54 Boudiaf M. ve ark. Radiographics 2001

55 İnce barsak obstrüksiyonu komplike mi? İBO 2 gruba ayrılabilir: Basit obstrüksiyonlar: Barsak seyri boyunca bir veya daha fazla noktada tıkanıyorsa Kapalı (closed loop) obstrüksiyonlar: Herhangi bir uzunluktaki barsak segmenti birbirine bitişik iki noktadan tıkanıyorsa Tıkanma parsiyel veya tam olabilir

56 Kapalı obstrüksiyon Bir barsak segmentinin iki ucundan tek lezyona bağlı sıkıştırılması sonucu oluşur Strangulasyon riski yüksektir Sıklıkla nedenler; adezyon, mezenterik dönme ve internal hernilerdir Tutulan barsak segmentinde C ya da U şeklinde dilatasyon ve obstrüksiyon noktasına doğru gaga ya da üçgen şeklinde sonlanma

57 Obstrüksiyon noktasına doğru konverjans gösteren dilate anslar Mezenterik damarlarda konverjans Mezenterde dönmeye bağlı girdap işareti Çocuklarda malrotasyona bağlı midgut volvulus ve erişkinde sigmoid volvulus tipik örnekleridir

58

59

60 Strangülasyon kapalı loop obstrüksiyona intestinal iskeminin eşlik etmesidir (İBO larının %10 u) BT de % oranında strangülasyon saptanabilir

61 Strangülasyonu düşündüren bulgular Duvar kalınlığında ve dansitede artış Halo veya target bulgusu Pnömatozis intestinalis Portal vende gaz (Bu bulgular spesifik değil) Spesifik bulgu:duvar boyanmasının olmaması Asimetrik boyanma veya boyanmada gecikme

62

63 İnce barsak obstrüksiyonunun ayırıcı tanısında generalize ve lokalize paralitik (adinamik) ileus vardır Klinik ve radyolojik olarak ikisini ayırt etmek güç olabilir Klinik ve lab. veriler genellikle yardımcı olur Paralitik ileusta erken postop. dönem, hipokalemi gibi bulgular

64 Kolonik Obstrüksiyon Kolon obstrüksiyonu ileoçekal valvin kompetan ya da yetersiz oluşu ve obstrüksiyon seviyesine göre değişen birkaç farklı görünüm oluşturabilir: İleoçekal valv kompetan ise çekum distandü kalacaktır, valv yetersiz ise basınç ileoçekal valvden ince barsağa iletilecek ve çekal dilatasyon olmadan ince barsak distansiyonu görülecektir

65 Kolonik obstrüksiyon sebepleri Karsinomlar Enflamatuar durumlar (divertikulit,appendisit gibi) Volvulus (en sık sigmoid ve çekumda) Enflamatuar barsak hastalığı( Crohn, ÜK ve Toksik megakolon) Metastazlar Lenfoma Pelvik kitleler Hirschprung ve anal atrezi gibi konjenital hastalıklar

66

67

68

69

70

71

72 Özet ve sonuç Transizyon noktasına dikkat İntrinsik barsak lezyonları lokalize mural kalınlaşma Ekstrinsik barsak lezyonları ekstraintestinal bulgular Adezyonlar en sık neden Kolonda nedenler daha ciddi

73 Dr. Musa Atay Dr. Aslı Serter Dr. Hüseyin Toprak TEŞEKKÜR EDERİM

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Akut ve kronik karın ağrısı çok farklı patofizyolojik mekanizmalar ve olaylar sonucunda oluşabilir. Klinisyenin birçok sebep

Detaylı

BARSAKLARIN VASKÜLER HASTALIKLARI

BARSAKLARIN VASKÜLER HASTALIKLARI BARSAKLARIN VASKÜLER HASTALIKLARI Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Barsakların vasküler anatomisi İnce barsağın tüm kanı çölyak trunkus (TÇ) ve superior mezenterik arter (SMA) den gelir. Vasküler anatomi insanlar

Detaylı

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ Dr. Bilal AYGÜN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Macit Ümran

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

KOLOREKTAL POLİPLERİN ve KİTLELERİN SAPTANMASINDA ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KOLONOGRAFİNİN TANISAL ETKİNLİĞİ

KOLOREKTAL POLİPLERİN ve KİTLELERİN SAPTANMASINDA ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KOLONOGRAFİNİN TANISAL ETKİNLİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ KOLOREKTAL POLİPLERİN ve KİTLELERİN SAPTANMASINDA ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ KOLONOGRAFİNİN TANISAL ETKİNLİĞİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2013 Derleyenler Dr. Ömer ENGİN Hem. Fadime KAÇAR Hem. Gülçiçek METE Hem. Zozan DOĞAN

Detaylı

AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI

AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Tanımlama Akut karın, saatler içinde hızla ilerleme gösteren, her zaman olmamakla birlikte genellikle

Detaylı

En s k görülen mezenterik iskemi: iskemik kolit

En s k görülen mezenterik iskemi: iskemik kolit Güncel Gastroenteroloji En s k görülen mezenterik iskemi: iskemik kolit Dr. Nihat AKBAYIR, Dr. Levent ERDEM fiiflli Eftal E itim ve Araflt rma Hastanesi, Gastroenteroloji Klini i, stanbul MEZENTER K SKEM

Detaylı

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ 1 AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ Prof. Dr.Ahmet Dobrucalı, Uz.Dr.Erkan Çağlar Tedavide kaydedilen belirgin ilerlemelere rağmen üst gastrointestinal sistem kanamaları günümüzde

Detaylı

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Treiz ligamanının altından kaynaklanan kanamalardır. Sıklık; yılda 20/100.000 dir ve yaşla artar. Alt GİS kanamalarının % 85 i kolondan, % 10 u Üst GİS den, % 5 i ince

Detaylı

Premenopozal Jinekolojik Akut Pelvik Ağrı da US ve BT. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

Premenopozal Jinekolojik Akut Pelvik Ağrı da US ve BT. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak Premenopozal Jinekolojik Akut Pelvik Ağrı da US ve BT Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak US and CT Evaluation of Acute Pelvic Pain of Gynecologic Origin in Nonpregnant Premenopausal Patients

Detaylı

Abdominal travma. Giriş. Giriş. Künt travma. Penetran travmada sıklıkla zedelenen organlar. Penetran travma 27.09.2012

Abdominal travma. Giriş. Giriş. Künt travma. Penetran travmada sıklıkla zedelenen organlar. Penetran travma 27.09.2012 Giriş Abdominal travma Dr. Savaş Arslan AÜTF Acil Tıp A.D. 05.06.2012 Abdominal travma, kafa ve ekstremite travmasından sonra 3. sıklıkla görülür Multitravmalı hastaların %25 inde vardır ve travma kaynaklı

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU GASTROİNTESTİNAL PATOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU GASTROİNTESTİNAL PATOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU GASTROİNTESTİNAL PATOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU GASTROİNTESTİNAL SİSTEM PATOLOJİSİ MAKROSKOPİK DEĞERLENDİRME KILAVUZU* Mart 2012 *Bu kılavuz;dr. Kemal Deniz, Dr. Berna Savaş, Dr.

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AKCİĞERDE MALİGNİTE ŞÜPHESİ OLAN KİTLESEL LEZYONLARIN KARAKTERİZASYONUNDA MULTİDEDEKTÖR TORAKS BİLGİSAYARLI

Detaylı

MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ T.C.S.B. OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTENESİ 5. GENEL CERAAHİ KLİNİĞİ ŞEF; DR. YAVUZ ERYAVUZ MİDE KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. İbrahim

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı. Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi. 2. Genel Cerahi Kliniği. Kln. Şefi : Op. Dr. Canan ERENGÜL

T.C. Sağlık Bakanlığı. Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi. 2. Genel Cerahi Kliniği. Kln. Şefi : Op. Dr. Canan ERENGÜL T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerahi Kliniği Kln. Şefi : Op. Dr. Canan ERENGÜL DENEYSEL KOLON ANASTOMOZUNDA SİYANOAKRİLAT KULLANIMININ ANASTOMOZ SAĞLAMLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

(Uzmanlık Tezi) Dr. Ali GÜNER

(Uzmanlık Tezi) Dr. Ali GÜNER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 4.CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç. Dr. M. Rafet YİĞİTBAŞI SIÇANLARDA DENEYSEL ERCP MODELİNDE PANKREATİK KANAL KANÜLASYONU, PANKREATİK

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ VE YANDAL DERNEKLERİ İŞBİRLİĞİ İLE Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Tanı ve Tedavi KILAVUZLARI (9) Aralık 2014 TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRK ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİNDE UYGULANAN AÇIK VE LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİNDE UYGULANAN AÇIK VE LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Zeki HOŞCOŞKUN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİNDE UYGULANAN AÇIK VE LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİLERİN

Detaylı

RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ 6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE

RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ 6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE 1 BİLİMSEL KURUL Dr. Tarık AKÇAL Dr. Alper AKCAN Dr. Müfide Nuran AKÇAY Dr. Ediz ALTINLI Dr. Mithat Kerim ARSLAN Dr. İbrahim AYDIN Dr. Mahmut BAŞOĞLU Dr. Yusuf BÜKEY Dr. Adnan ÇALIK Dr. Fehmi ÇELEBİ Dr.

Detaylı

Akut Gastrointestinal Kanamalı Hastalarda Başlangıç Değerlendirmesi ve Tedavisi

Akut Gastrointestinal Kanamalı Hastalarda Başlangıç Değerlendirmesi ve Tedavisi AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARI Her yıl 170/100.000 erişkin Gastrointestinal sistem (GİS) kanama tanısı alıp yoğun bakıma kabul edilmektedir. GİS kanamalı hastaların yaklaşık yarısı 60 yaş üzerindedir.

Detaylı

KÜNT BATIN TRAVMASI SONUCU GELİŞEN SOLİD ORGAN YARALANMALARINA GÜNCEL YAKLAŞIM

KÜNT BATIN TRAVMASI SONUCU GELİŞEN SOLİD ORGAN YARALANMALARINA GÜNCEL YAKLAŞIM T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ II. GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ ŞEF: PROF.DR.MUSTAFA GÜLMEN KÜNT BATIN TRAVMASI SONUCU GELİŞEN SOLİD ORGAN YARALANMALARINA GÜNCEL YAKLAŞIM

Detaylı

PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARINDA TEMEL KAVRAMLAR, TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARINDA TEMEL KAVRAMLAR, TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARINDA TEMEL KAVRAMLAR, TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ Genel anlamda vasküler sorunlar aterosklerozis veya thrompoflebite bağlıdır ve çoğunlukla üst ekstremite veya viseral organları

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Genel Cerrahi/1 Genel Cerrahi/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Genel Cerrahi/3

Detaylı

KOLON ANASTOMOZLARININ POLİPROPİLEN MEŞ İLE SARILMASININ ANASTOMOZ GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

KOLON ANASTOMOZLARININ POLİPROPİLEN MEŞ İLE SARILMASININ ANASTOMOZ GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜÇÜNCÜ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Bölüm Başkanı: Op. Dr. Arslan KAYGUSUZ KOLON ANASTOMOZLARININ POLİPROPİLEN MEŞ İLE SARILMASININ ANASTOMOZ GÜVENLİĞİ

Detaylı

ULTRASONOGRAFİ (US) Tablo 5. Ultrasonun doku yüzeylerinden yansıma oranları. Yüzeyler Yansıyan Bölüm (%) Kas-Yağ 1 Kas-Kemik 40 Kas-Hava 99.

ULTRASONOGRAFİ (US) Tablo 5. Ultrasonun doku yüzeylerinden yansıma oranları. Yüzeyler Yansıyan Bölüm (%) Kas-Yağ 1 Kas-Kemik 40 Kas-Hava 99. ULTRASONOGRAFİ (US) US, vücuda yüksek frekanstaki ses dalgaları (ultrason) gönderip, farklı doku yüzeylerinden yansımalarını (eko) saptama temeline dayanır. Gri skala US adı verilen kesit yönteminde görüntüler

Detaylı

AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MRKP ZAMANLAMASININ ERKP KARARINA KATKISI

AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MRKP ZAMANLAMASININ ERKP KARARINA KATKISI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I.GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç. Dr. M. İzzet TİTİZ AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ

Detaylı

Akut Batın Sağ Üst Kadran Ağrısında Radyolojik Yaklaşım. Dr.S.Süreyya Özbek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akut Batın Sağ Üst Kadran Ağrısında Radyolojik Yaklaşım. Dr.S.Süreyya Özbek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Batın Sağ Üst Kadran Ağrısında Radyolojik Yaklaşım Dr.S.Süreyya Özbek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Sağ Üst Kadran Ağrısı Safra sistemi: Akut Kolesistit (AK) ve komplikasyonları SK torsiyonu

Detaylı