HematoLog TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2013: 3 2. Dr. Rejin Kebudi. Anahtar Sözcükler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HematoLog TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2013: 3 2. Dr. Rejin Kebudi. Anahtar Sözcükler"

Transkript

1 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2013: 3 2 Dr. Rejin Kebudi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD ve İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye e-posta: Anahtar Sözcükler Burkitt Lenfoma, Difüz Büyük B Hücreli Lenfoma, Çocuk, Kemoterapi, Biyolojik ajanlar Çocukluk Çağı Burkİtt Lenfoma ve DİfÜz Büyük B Hücrelİ Lenfoma İle Burkİtt Lenfoma arası ayırededilemeyen B Hücrelİ Lenfoma ÖZET Burkitt lenfoma (BL) ve difüz büyük B hücreli lenfoma (DBBHL), yüksek proliferasyon indeksine sahip, ortak morfolojik, immünhistokimyasal ve genetik bulgular taşıyan B hücre kökenli agresif davranış gösteren non- Hodgkin lenfomalardandır. BL da, BCL-2 (-) ve MUM-1 (-) saptanırken, Ki-67 proliferasyon indeksi >%95 dir. DBBHL de ise genellikle BCL-2 (+) ve MUM-1 (+) bulunmuş, Ki-67 indeksi ise <%95 dır. Bu iki tip lenfoma özelliklerini taşıyıp sınıflanamayan B hücreli lenfoma olguları ise aynı BL gibi germinal merkez benzeri fenotipe sahiptir. DBBHL grubu ise germinal merkez benzeri ve merkez dışı fenotip gösterebilmektedir. Pediatrik hastalarda, tüm B hücreli lenfomalarda hücre siklusunda olabildiğince fazla sayıda tümör hücresini etkileyecek bölünmüş dozlarda ve devamlı infüzyon şeklinde yüksek doz tedavi verilmekteyken, erişkin DBBHL hastalarında, rituksimab-chop tedavisi yeterli olurken, BL ve sınıflanamayan B hücreli lenfoma olgularında ise yüksek doz metotreksat içeren protokollerle tedavi sağlanabilmektedir. Çocukluk çağı Burkitt lenfomalarında güncel tedavilerle sağkalım %80-90 larda bildirilmektedir. Çocukluk Çağı Non-lenfoblastİk Non-Hodgkİn Lenfoması Non-Hodgkin lenfomalar (NHL) heterojen bir grup lenfoid neoplazmları içerir. Dünya Sağlık Örgütü Hematopoetik ve Lenfoid Doku Tümörleri 407

2 :3 2 Sınıflaması (DSÖ-sınıflaması) uyarınca belirlenenen alt tiplerin dağılımında çocuk ve erişkinler arasında belirgin farklılıklar vardır. Çocuklarda, prekürsör B veya T hücreli lenfoblastik lenfoma (LBL) (%30), Burkitt ve Burkitt benzeri lenfoma (BL)/lösemi (B-ALL) (%40) ve anaplastik büyük hücreli lenfomalar (ALCL) (%10) en sık görülür, difüz büyük B hücreli lenfoma (DLBCL) (%20) sıklığı ise yaşla paralel olarak artış gösterir (1). Çocuklarda sık görülen NHL alt tiplerinin gerek klinik bulguları, gerek moleküler biyolojik özellikleri farklılıklar gösterir (Tablo 1). NHL alt tiplerinin hücre kinetikleri ve kemik iliği (Kİ) ve merkezi sinir sistemine (MSS) invazyon yapma oranlarında farklar vardır; LBL ve BL da bu oran diğer alt tiplerden çok daha fazladır. Son yıllarda histopatoloji, immünoloji, sitogenetik ve molekuler biolojideki gelişmeler sayesinde sınıflanan NHL alt tiplerinde, özelliklerine uygun etkin tedavi protokolleriyle tedavi başarısı ve sağkalım anlamlı olarak artmıştır (1). Tablo 1. Çocukluk çağı Non-Hodgkin Lenfoma altgruplarına ait tümör hücrelerinin immünhistokimyasal, sitomorfolojik ve sitogenetik bulguları Belirteç T-LBL PTCL ALCL pb-lbl Burkitt DBBHL PMLBL TdT CD CD ± CD79a Cyµ ± ± ± - sig ± - Pax Bcl ± - CD1a ± cµcd3 + - ± scd3 ± ± ± CD4 ± ± ± CD5 ± ± ± - - ± - CD7 ± ± ± CD8 ± ± ± CD56 - ± ± CD10 ± - - ± + ± - CD30 - ± ± ± ALK - - % ± - FAB-sitoloji L1/L2 NA NA L1/L2 L3 NA NA Sitogenetik 14q11.2 t(2;5) (p23;q35) t(1;2) (q25;p23) t(8;14) (q24;q32) t(2;8) (p11;q24) t(8;22) (q24;q11) v Kısaltmalar : T-LBL: prekursor-t hücreli lenfoblastik lenfoma; PTCL: periferal T- hücreli lenfoma; DBBHL: difüz büyük B hücreli lenfoma; ALCL: anaplastik büyük hücreli lenfoma; pb-lbl: prekursor B-hücreli lenfoblastik lenfoma; PMLBL: primer mediastinal büyük B- hücreli lenfoma; NA: uygulanabilir değil

3 Burkitt lenfoma 409 NHL de insidans yaş ve toplumlara göre değişiklik göstermektedir. Çocuklarda, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer gelişmiş ülkelerde, lösemi ve beyin tümörlerinden sonra üçüncü en sık görülen kanser iken (2), Türkiye de Türk Pediatrik Onkoloji Grubu (TPOG) Derneği ve Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) kanser kayıt verilerine göre, lösemilerden sonra ikinci sırada gelmektedir (3,4). NHL tüm çocukluk çağı kanserlerinin %15 ini teşkil eder (2). Beş yaşın altında NHL nadirken, yaşla beraber sıklık artmakta ve 10 yaşın üzerinde tüm kanserlerin %8-9 una tekabül etmektedir. BL, daha çok 5-15 yaş aralığında görülürken, DBBHL ve ALCL, daha büyük çocuk ve adolesanlarda görülmekte ve pik yaş yaş grubunda olmaktadır (2). Afrika ekvator bölgesinde ise Burkitt lenfoma, çocukluk çağı kanserlerinin hemen yarısını oluşturmaktadır (5,6). Hastalık bütün yaş gruplarında erkek çocuklarında sıktır, özellikle 15 yaşın altında olguların %75 ini erkekler oluşturmaktadır (2). Etyoloji kesin olarak bilinmemektedir. Doğumsal (Wiscott Aldrich sendromu, şiddetli değişken immün yetmezlikler vd.) veya edinsel immün yetmezliklerde (AIDS vd.), NHL gelişme riski anlamlı olarak artmıştır (7,8). Ebstein- Barr virusunun (EBV), bağışıklığı baskılanmış hastalarda lenfoproliferatif hastalıklarla ilişkisi gösterilmiş olmasına rağmen (9), immünkompetan hastalardaki rolü net değildir, ABD ve Avrupa daki olguların sadece %10-20 sinde EBV (+) bulunmuştur. Özellikle X e bağlı geçen lenfoproliferatif sendromlu çocuklarda EBV enfeksiyonu ile B hücreli lenfoma gelişimi görülebilir. Çocuklarda, erişkinden farklı olarak histolojik patern hemen her zaman difüzdur. Tümörün yüksek proliferasyon hızı ve c-myc gibi pro-proliferatif proteinlerin fazlasıyla ekspresyonu varlığı sebebiyle, birçok erişkin B hücreli NHL de tespit edilen apoptozis bozukluğundan ziyade, anormal proliferasyon çocukluk çağı NHL lerde patogenezin asıl sebebidir. TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BURKİTT LENFOMA BL, klinik, morfolojik, ve biyolojik olarak üç farklı varyanta sahiptir. Endemik tip, Afrika ekvator bölgesinde ve büyük oranda çocuklarda görülür. Dörtyedi yaş arası sıktır. Sporadik olgular ise dünyanın her yerinde, genellikle çocuk ve genç erişkinlerde görülür (2). İmmün yetmezlikle ilişkili BL, özellikle HIV enfeksiyonuna bağlı görülmektedir. Endemik ve immün yetmezlikle ilişkili BL olgularında olası mekanizma, malarya ve HIV enfeksiyonundan sonra görülen poliklonal B hücre aktivasyonudur. Birçok farklı çevresel etkenin birleşerek, genel bir patogenezle MYC genini etkilemesi de mümkündür (10). Endemik ve sporadik BL nin primer tutulum yerleri ve yayılım şekilleri farklılık göstermektedir. Endemik BL, erişkin olgularda ortalama 30 yaş civarında ve kadın:erkek oranı 1:2 dir. Endemik BL de, en sık çene tutulumu görülür, birlikte orbital ya da maksiller tutulum da olabilir. Çenede hızla büyüyen tümör nedeniyle özellikle molar dişlerde sallanma ve dökülmeler ortaya çıkabilir. Abdomende özellikle mezenter ve omentum bölgesi etkilenir. Over tutulumu sık görülmesine karşın, testis tutulumu nadirdir. MSS tutulumu (Bu hastalar baş ağrısı, meningeal infiltrasyon nedeniyle kafa içi basınç artışı, kafa çifti tutulumu

4 :3 2 yakınmalarıyla başvurabilirler) ya da epidural tutulum yaklaşık 1/3 hastada görülür. Kemik iliği tutulumu hem tanıda hem de nükste nadirdir (1,11-14) Sporadik BL de, en sık tutulan yer abdomendir. Çocuklarda 5-10 yaş arası daha sık görülür. Karın ağrısı, distansiyon, bulantı, kusma, gastrointestinal kanama ve nadiren intestinal perforasyon başlıca belirti ve bulgulardır. Yaklaşık %25-30 hastada ileoçekal invajinasyon nedeniyle sağ alt kadranda kitle ve akut karın ağrısı görülebilir. Bu tablo akut apandisit ile karışabilir. Altı yaşın üzerindeki çocuklarda invajinasyonun en sık nedeni lenfomalardır (1,14). Yaygın karın tutulumu olan hastaların çoğunda mezenter, retroperitoneal lenf bezleri, böbrek, overler ve periton düzeyi de tutularak sıklıkla malin asit oluşur. Baş ve boyun bölgesinde burun tıkanıklığı, kulak ağrısı, işitme kaybı, tek taraflı tonsil büyümesi olabilir. Kemik iliği tutulumu %20 olguda görülür. Sporadik BL de %1-2 oranında yaygın kemik iliği tutulumu (>%25 blast) olabilir, bu olgular B-ALL olarak adlandırılır. Bazı olgularda periferik kanda blastlar görülebilir. Testis, meme, pankreas, kemik, tiroid, deri, epidural aralık tutulumları çok nadirdir (1,11-14). Türkiye de BL nin abdomen tutulumu yüksek oranda (%69-77) ve küçük yaşlarda görülür. Çene tutulumuna da değişik oranlarda (%5-50) rastlanmaktadır (13). Ülkemizdeki olgular, endemik ve sporadik BL arasında ortak klinik gösterdiğinden Orta Doğu tipi olarak da adlandırılır (15,16). İmmün yetmezlikle ilişkili olgularda kemik iliği tutulumunun yanısıra nodal infiltrasyon da oldukça sıktır. Morfolojik olarak, orta büyüklükte yuvarlak-oval çekirdeği ve multiple bazofilik çekirdekçiği ile beraber bazofilik vakuollü sitoplazması bulunan homojen hücrelerden oluşmaktadır. Doku kesitlerinde yıldızlı gökyüzü hissini veren multiple malin lenfoid hücre arasında bu hücrelerin apoptotik artıklarını yok etmek için oraya giden reaktif makrofajlar göze çarpar (17). Ancak bu görüntü tüm hızlı bölünen NHL lerdeki ortak görüntüdür (17). BL olgularında saptanan en sık ve en önemli genetik anomali 8 nolu kromozomun q24 bandına lokalize MYC geninin, 14 nolu kromozomun q32 bandına lokalize Ig ağır zincir bölgesine translokasyonudur t(8;14). Bu translokasyon dışında daha az sıklıkla da olsa; MYC geni lambda hafif zincir bölgesini ilgilendiren 22q11 lokusu arasındaki translokasyon ve yine MYC geni ile kappa hafif zincir 2p12 arasındaki translokasyondur t(2;8). Endemik BL de kırıkların çoğu, aberan somatik hipermutasyonlardan köken alır. Sporadik olgularda ise, çoğunlukla 14q32 de bulunan IGH lokusunun Ig switch bölgesinde izlenir (10,18). MYC kırılma noktasındaki bu değişiklikler, EBV (+ ve genellikle endemik) ve EBV (- ve genellikle sporadik) BL ların farklı matürasyon düzeylerinde olduğunu düşündürmektedir (19). İmmunfenotipik olarak tümör hücreleri, CD19, CD20, CD22, CD79a gibi pan B hücre antijenlerini, membran IgM sini, CD38, CD77, CD43, CD10 ve BCL6 yı eksprese ederler (20). Genellikle BCL2 anti-apoptotik protein seviyeleri düşüktür, ancak %20 olguda zayıf (+) olabilir, MUM-1 (-) tir. Ki-67 (MIB-1) pozitifliği yaklaşık %100 dür (20) (Tablo 2).

5 Burkitt lenfoma 411 Tablo 2. Burkitt Lenfoma, Difüz Büyük B Hücreli Lenfoma ve Burkitt Lenfomaya benzer özellikler taşıyan, sınıflandırılamayan B Hücreli Lenfoma, ve Difüz Büyük B hücreli Lenfoma nın immünfenotipik ve genetik özellikleri Özellikler Burkitt Lenfoma Proliferasyon (Ki67/MIB1) >90%ve homojen <90%veya heterojen BCL2 ekpresyonu Negatif/zayıf Güçlü Genetik Özellikler -MYC mutasyonu IG-MYC NON IG-MYC -BCL2+ ama MYC yok -BCL6+ ama MYC yok -Double hit -MYC basit karyotip -MYC kompleks karyotip EVET HAYIR EVET HAYIR -EVET EVET HAYIR -HAYIR -HAYIR -HAYIR -EVET -NADİR Difüz Büyük B Hücreli Lenfoma ve Burkitt Lenfomaya benzer özellikler taşıyan, sınıflandırılamayan B Hücreli Lenfoma SIK BAZEN BAZEN BAZEN -SIK BAZEN BAZEN -NADİR -NADİR -BAZEN -NADİR -SIK Difüz Büyük B Hücreli Lenfoma NADİR SIK BAZEN BAZEN -NADİR NADİR NADİR -BAZEN -BAZEN - NADİR -NADİR -NADİR TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ DİFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA VE BURKİTT LENFOMA ARASI AYIRDEDİLEMEYEN B HÜCRELİ LENFOMA Difüz büyük B hücreli lenfoma ve Burkitt lenfomaya benzer özellikler taşıyan, sınıflandırılamayan B hücreli lenfoma, agresif bir lenfoma grubudur. Bu gruptaki olgular, DBBHL ve BL nin morfolojik ve genetik özelliklerini taşırlar (21,22). Ancak klinik ve biyolojik özellikleri nedeniyle bu iki kategoriden herhangi birine dahil edilemezler. Bu olguların bazıları önceden Burkitt-benzeri (Burkitt-like) lenfoma olarak sınıflandırılmıştı. Bu gruptaki olguların en önemli özelliği, morfolojik olarak DBBHL ve BL arası özellikler taşımalarıdır. DBBHL dan daha küçük BL ya benzer hücreler ve tipik BL dan daha büyük, DBBHL ya benzeyen hücreler görülmektedir. Bunun yanı sıra yüksek proliferasyon indeksi, yıldızlı gökyüzü manzarası ve BL ile immünofenotipik benzerliği dikkat çeken diğer özellikleridir. Bazı olgular morfolojik olarak BL için daha tipiktir. Ama atipik immünfenotip veya atipik genetik özellikler içermeleri BL tanısından uzaklaşılmasına neden olur. Tipik DBBHL morfolojisine sahip ancak MYC gen değişiklikleri gösteren olgular,

6 :3 2 DBBHL olarak; tipik BL morfolojisine sahip, ancak MYC gen değişiklikleri göstermeyen olgular BL olarak kabul edilmelidir (22,23). Bu lenfomalar nispeten nadirdir ve çoğu yetişkinlerde görülür. Hastaların yarısından fazlası sıklıkla, yaygın ekstranodal hastalık ile başvurur. BL nın tersine, öncelikle lokalizasyon ileoçekal bölge veya çene değildir. Kemik iliği ve periferal kan tutulabilir. Ekstranodal bölgelerde lenfadenopati veya kitlesel lezyonlarla başvurur, lösemi ile prezente olabilirler. Yıldızlı gökyüzü manzarasını oluşturan tipik makrofajların yanı sıra, mitotik figürler ve belirgin apoptozis dikkati çeker. Bu bulgularla BL ya benzer. Ancak nükleer büyüklüğün değişkenliği ve nükleer sınırların düzensizliği tanıda BL dan uzaklaşılmasına neden olur. Bu lenfomalar, CD19, CD20, CD22 ve CD79a gibi B-hücre belirteçlerini ekprese ederler. Olguların %35-50 sinde 8q24/MYC translokasyonları bulunur (22-24). Ancak BL da, translokasyonlar Ig genleri ile olurken, (Ig- MYC translokasyonları), bu olguların çoğunda translokasyonlar farklıdır (non- Ig-MYC translokasyonları). Olguların %15 kadarında BCL-2 translokasyonu bulunur. Bazen BCL-2 ve MYC translokasyonu birlikteliği olabilir. Bu olgular double hit lenfomalar olarak adlandırılır (25). BL nın aksine, double hit ve non-ig-myc translokasyonu gösteren olgular sıklıkla kompleks bir karyotipik yapı gösterir (26). Tipik olarak sig (+) olmasına rağmen, double hit olarak adlandırılan olgularda sig (-) tir. Genel olarak, BL ya benzer immüfenotip (CD10+, BCL6+, BCL2-, MUM1 veya çok zayıf +) bulunur. Morfolojik olarak BL ya benzeyen ama orta/kuvvetli BCL2 pozitifliği gösteren olgular bu kategoride yer alır. Ki67 proliferasyon indeksi sıklıkla BL ya benzer şekilde yüksektir. Ancak bazı olgularda değişkendir (%50-100) (21,22,24) (Tablo 2). Green ve ark. (27), 219 B-hücreli NHL (n=212 DBBHL, n=7 BL) olgusunu MYC translokasyonu açısından inceledikleri çalışmalarında, 29 olguda (n=7 BL, n=22 DBBHL) translokasyon tespit etmişlerdir. Bu olguların da %93 ünde c-myc proteininin tümör hücrelerinin %80 ininde (+) saptamışken, MYC translokasyonu olmayan olguların sadece %3 ünde c-myc (+) saptanmıştır. Benzer bir çalışma da İstanbul Üniversitesi Patoloji ABD da yapılmış olup, BL ve DBBHL olgularında altı antikordan (c-myc, BCL-2, Ki-67, CD10, BCL-6, MUM-1) oluşan immünhistokimya panelin değerlendirilmesi sonucu, BL ve DBBHL olguları için özgün bir ekspresyon paneli saptanmıştır. Bu panel ara olgularda faydalı olabilir. BL ve DBBHL olgularında, özellikle c-myc, BCL-2 ve Ki-67 antikorları ile boyanma farklılıkları gözlemlenmiş, BL tanısında bu üçlü panelin yüksek prediktif değere sahip olduğu saptanmıştır. Anti c-myc antikoru, BL olgularının %87.5 unda (+) saptanırken, DBBHL olgularında sadece %9 unda (+) saptanmıştır. Difüz büyük B hücreli lenfoma ve Burkitt lenfomaya benzer özellikler taşıyan, sınıflandırılamayan B hücreli lenfoma olgularında ise c-myc ile boyanma, %55 ile %98 arasında değişkenlik göstermiştir (28). Günümüzde, CD10, BCL-6 ve MUM-1 paneli ile, germinal merkez benzeri grup (GMB) dışı immünfenotipe sahip olduğu gösterilen olgular DBBHL olarak yorumlanmaktadır. Ayrıca BCL-2 (+) olgular ile Ki-67 proliferasyon indeksi %95 den küçük olgular da genellikle DBBHL kategorisine alınmaktadır. Ancak özellikle BCL-2 (-), GMB fenotipli DBBHL ların yüksek Ki-67 proliferasyon indeksine sahip olanlarını, morfolojik ve immünhistokimyasal olarak BL dan ayırmak mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda MYC geni önem kazanmaktadır.

7 Burkitt lenfoma 413 Tablo 3. Pediatrik B- hücreli non-hodgkin lenfoma tedavisinde kullanılan FAB/LMB ve BFM grubunun risk sınıflamaları ve tedavi detay ve sonuçları FAB/LMB 96 Tanım N: pefs Kemoterapi kürü M g/ C IFO AD VE Grup 1134 m2 A Evre I rezeke %12 %98 (3 yıl) COPAD-COPAD Evre II abdominal B Evre I rezeke değil Evre II abdomen dışı Evre III Evre IV Kİ blast <%25 Ve SSS (-) %67 %90 (4 yıl) COP-COPADM1-*COPADM2 - CYM-CYM-M1 *COPADM2 -CYM-CYM *COPADM1-CYM-CYM-M1 *COPADM1-CYM-CYM 3,x5 3,x4 3,x5 3,x C Evre IV Kİ blast >%25 Ve/veya SSS (+) %21 %79 (4yıl) COP-COPADM1-COPADM2- CYVE1-(SSS+ sadece: HD- MTX)- CYVE2- M1- M2- M3- M4 COP-COPADM1+2 cevabı olanlar randomize edildiler: mini-cyve adlı yoğunluğu azaltılmış kür verildi ve idame M2, M3, M4 kürleri verilmedi. Sonuç: Düşük cevap 8,x3 SSS (+) için x4 6.8 R R R 800 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

8 :3 2 Tablo 3. Devamı NHL/BFM 95 Tanım N:505 PEFS Kemoterapi kürü Grup R1 Evre I-II rezeke %10 %94 (3 yıl) A-B 1, x R2 Evre I+II nonrezeke Evre III-LDH <500/U/L R3 Evre III-LDH <999U/L Kİ+ ve LDH <1000U/L R4 LDH >1000 U/L ve/ veya SSS(+) %46 %94 (3 yıl) P-A-B-A-B MTX iv 24 hr vs 4 hr randomize edildi Sonuç: 4 hr daha az toksik, eşit etkili %16 %85 (3 yıl) P-AA-BB-CC-AA-BB MTX, AA, BB iv 24 hr vs 4 hr ile randomize edildi Sonuç: 4 hr daha az toksik, ancak daha az etkili %28 %81 (3 yıl) P-AA-BB-CC-AA-BB-CC MTX, AA, BB iv 24 hr vs 4 hr ile randomize edildi Sonuç: 4 hr daha az toksik, ancak daha az etkili 1, x ,x ,x Kısaltmalar: M: metotrexate; C: siklofosfamid; Ifo: ifosfamide; AD:doksorubicin; VE: VP-16; O: vinkristin; P: prednizolon; CY: ARA-C; R, randomizasyon; SSS: santral sinir sistemi; Kİ: kemik iliği. A: Deksametazon, vinkristin, ifosfamid, ARA-C, VP-16, M (1gr/m 2 ) ve üçlü intratekal; B: Deksametazon, vinkristin, siklofosfamid, doksorubisin, M (1gr/m2) ve üçlü intratekal; P: Sitoredüktif faz; AA ve BB: M (5gr/m 2 ); CC: Deksametazon, vindesin, yüksek doz ARA-C, VP-16 ve üçlü intratekal; *COP-COPADM1 cevaplılar randomize edildiler; Eşit etkin; COPADM2 deki siklofosfamid 3 g/m 2 ile COPADM1 deki 1.5 g/m2 karşılaştırıldı

9 Burkitt lenfoma 415 TEDAVİ Son 20 yıl içerisinde çocuk, adolesan ve genç erişkinlerde B hücreli NHL tedavisinin, geniş klinik çalışmalarla değerlendirilmesi, histolojik alt gruplara ve evreye göre belirlenen çoklu ve yoğun kemoterapi ajanlarının kullanılması ve destek tedavilerindeki ilerlemeler ile hastaların %75 inden fazlasında kür elde edilmektedir (1, 14, 29-32). Sınırlı hastalığı olan olgularda 5 yıllık olaysız sağ kalım (EFS) %90-95 olup prognoz çok iyidir (31,32). İleri evre hastalarda prognoz histolojik alt gruplarına göre değişim göstermekle birlikte önceki yıllara göre iyileşmiştir (5 yıllık EFS %60-90). Bu hastalarda tedaviye başlama zamanı çok önemlidir, erken tedavi hastalık remisyonunu sağlamada önemli role sahiptir (31). Kemik iliği ya da MSS tutulumu da tedaviyi belirlemede ve prognozda çok önemlidir. Hücre siklusu çok hızlı olduğundan, komplikasyonların erken tanınarak uygun tedavi yolunun seçimi büyük önem taşımaktadır. Superior vena kava sendromu, bu hastalarda spontan veya tedaviyle beraber görülebilen onkolojik bir acildir. Hastanın başı yüksekte veya oturtur pozisyonda tutulmalı, genel anesteziden kaçınmalıdır. Kortikosteroid ve/veya çocukta daha nadiren radioterapi, tümör yükünü azaltmak için kullanılabilir. Perikardiyal efüzyon, kardiyak tamponada neden olabilir. Pulsus paradoksus, venöz basınç yüksekliği, ya da hipotansiyon varlığında perikardiyosentez yapılmalıdır (1,14). Tümör lizis sendromu (TLS), lösemi ve lenfoma tanısı almış ve tümör yükü fazla olan hastalarda görülen metabolik bir acildir. Hiperürisemi, hiperfosfatemi, hipokalsemi ve hiperpotasemi ile karakterizedir. Spontan veya kemoterapiye ikincil olarak tümör hücrelerinin yıkımıyla beraber hücre içi anyon ve katyonlar, nükleik asit ve proteinlerin karaciğer ve böbrek kapasitesini aşmasıyla TLS riski artar. Bu nedenle, kan üre azotu, kreatinin, ürik asit, K, Na, Ca, P takibi en az 6 saatte bir veya takibe göre izlenmesi gereklidir. Tedavide amaç, ürik asit yapımını azaltmak veya atılmasını arttırmak, fosfor yapımını azaltmak, ürik asit ile fosforun idrarda çözünürlüğünü ve idrar miktarını arttırmaktır. Bu amaçla, hidrasyon, alkalinizasyon ve ürik asit düzeyini düşürücü ilaçlar kullanılmaktadır. Yeterli hidrasyon için idrar dansitesinin <1010, idrar çıkışının 3-5ml/kg/saat olarak sürdürülmesi, beraberinde bu sıvıya sodyum bikarbonat ( meq/lt) eklenmesi, idrar ph ının civarında tutulması önerilmektedir. Ürik asit düzeyini düşüren Allopurinol ve ürik asit oksidaz (Rasburikaz) adlı iki ilaç bulunmaktadır. Allopurinol, ksantin oksidaz enzim inhibitörü olup, hipoksantin ve ksantinin ürik aside dönüşmesine engel olmaktadır. Oral (300mg/m2/gün 3 doz, maksimum 900mg/gün) ve IV yolla kullanılmaktadır. Ancak ülkemizde IV formu bulunmamaktadır. Son yıllarda rasburikaz da kullanıma girmiştir. Bu ilaç, ürik asitin 5-10 kat daha iyi çözünebilen allantoine dönüşmesini sağlamaktadır. Otuz dakikalık IV yolla (0.2 mg/kg/gün) ile uygulanması sonucunda serum ürik asit düzeyinin hızla düşürüldüğü gösterilmiştir (1, 14, 29-32). Kemoterapi NHL tedavisinde kemoterapi başlıca tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir. Tedavi, histolojik alt gruplarına, hastalığın yaygınlığına ve risk grubuna göre düzenlenir (1,31,32). Çocukluk çağı NHL tedavisi üç alt gruba göre yapılmaktadır: 1- Lenfoblastik Lenfoma, 2- Olgun B Hücreli NHL ler (Burkitt TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

10 :3 2 Lenfoma, Difüz büyük B hücreli Lenfoma, ve Difüz büyük B hücreli lenfoma ve Burkitt lenfomaya benzer özellikler taşıyan, sınıflandırılamayan B hücreli lenfoma), 3- Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma şeklinde ayrılmaktadır. Burada sadece olgun B hücreli NHL tedavisinden bahsedilecektir. Çocukluk çağı olgun B hücreli NHL tedavisi, DBBHL dahil bütün olgun B hücreli NHL de kullanılan etkin bir tedavidir. Başta BL olmak üzere, hücre siklusunda olabildiğince fazla sayıda tümör hücresini etkileyecek sitotoksik ilaç konsantrasyonunu sağlamak için bölünmüş dozlarda ya da devamlı infüzyon ile tedavi verilmesi amaçlanır. Farklı etki mekanizması bulunan, ortak toksisitesi olmayan ve MSS ne etkili ajanların kısa aralıklarla, ancak yüksek dozlarda verilmesi önerilmektedir (33). BL tedavisi 1960 lı yıllarda Afrika da Burkitt tarafından siklofosfamidin tek ajan olarak kullanılmasıyla başlamıştır (1). Daha sonra siklofosfamide, vinkristin ve metotreksat eklenerek özellikle lokalize hastalıkta iyi sonuçlar alınmıştır. Bu üçlü tedavi daha sonraki tedavi protokollerinin temelini oluşturmuştur (34) yılından bu yana, Avrupa da hem Fransa (LMB protokolü), hem de Almanya da (BFM) çok merkezli protokollerin tedaviye girmesiyle bu hastalık grubunda ciddi önemli gelişmeler sağlanabilmiştir (Tablo 3). Benzer yıllarda Amerika Birleşik Devletleri nde önce pediatrik onkoloji grubu (POG), Children Cancer grubu (CCG) ve sonra her iki grubun birleşmesiyle Children Onkoloji grubu (COG) protokolleri yürütülmüştür. LMB Protokolleri Bu protokolde, başta sitoreduktif faz olan ve düşük dozlarda vinkristin, siklofosfamid ve prednisolondan oluşan COP kürü, 1 hafta sonra çok daha yoğun tedaviden oluşan, yüksek doz metotreksat (MTX) ve 5 güne bölünmüş siklofosfamid tedavisi (2 kür COPADM- siklofosfamid-vinkristinprednisolon-doksorubisin-metotreksat), ardından da ARA-C nin devamlı perfüzyon şeklinde verilmesiyle devam eden konsolidasyon kürü temel tedaviyi oluşturmaktadır. MSS profilaksisine yönelik tedavi yüksek doz MTX la beraber intratekal (İT) MTX tan oluşmaktadır. Fransız Pediatrik Onkoloji Derneği (SFOP), Fransa, Belçika ve Hollanda dan çalışmalara katılan merkezlerle beraber LMB81, 84, 86, 89 çalışmalarını yapmıştır (35-37). İlk üç çalışma sonucunda ileri evre MSS (-) BL de, olaysız sağ kalım (EFS) %75-90 lara ulaşmış, tedavi süresi ise 12 aydan 4 aya azaltılarak özellikle toksik yanetki ve ölümlerde de azalma sağlanmıştır. MSS profilaksisi için verilen yüksek doz MTX (3gr/m 2 /4 saat) ve İT MTX tedavisinin etkili olduğu bulunmuştur (MSS nüksü <%2). Tedavi sonunda rezidü kitlede canlı hücrenin bulunması nedeniyle hastaların otolog kök hücre nakli yoluyla tekrar remisyona girebildikleri, ancak COP tedavisi sonrasında tümör yükünün azalmamış olmasının kötü prognozu gösterdiği anlaşılmıştır (EFS %22). İlk tanı sırasında MSS tutulumu bulunan hastaların, LMB81 protokolünde EFS hızı %19 iken, pilot LMB86 çalışmasında MTX dozunun yükseltilmesi (8gr/m2 /4 saat) ile beraber üçlü İT tedavinin verilmesi ve devamlı ARA-C ve VP-16 infüzyonları (CYVE) ile konsolide edilmesi sayesinde EFS hızı %75 e çıkmıştır (38). LMB89 çalışmasında ( ), tüm periferik B hücreli lenfoma-lösemi türleri (BL, DBBHL, B-ALL) çalışmaya alınmış, hastalar üç gruba ayrılmıştır: Grup A (rezeke edilmiş evre I ve abdominal evre II hastalık) hastalar 2 kür COPAD

11 Burkitt lenfoma 417 (vinkristin- siklofosfamid- adriamisin-prednizon) tedavisi almışlardır. Grup B (grup A ve grup C dışı) hastalar LMB84 protokolünün kısa kolunu alarak tedavilerini 3.5 ayda tamamlamışlardır. Grup C (MSS ve ALL -kemik iliğinde >%25 blast- tutulumu mevcut) hastalar LMB86 protokolü benzeri yoğun tedavi almışlardır (35). Grup B olup, COP tedavisine cevapsız olan veya konsolidasyon tedavisi sonrasında halen canlı tümör hücresi bulunan herhangi bir hastada ise tedavi yoğunlaştırılmıştır. Toplam 562 hastanın değerlendirildiği çalışma sonucunda, 5 yıllık sağ kalım hızı (OS) %92 ve EFS hızı %91 bulunmuştur. Evre I + II EFS hızı %98, evre III EFS %91 ve evre IV EFS %87 saptanmıştır. Bulgular BL ile DBBHL hastalarında benzer sonuçlanmıştır (EFS hızı sırasıyla %92 ve %89). Grup B hastalarda, çok değişkenli analizde, LDH nın normalden iki katından fazla yükselmesi, COP sonrası hastanın cevapsız olması (EFS %72), ve yaşın >15 olması düşük EFS ile anlamlı olarak bağlantılı sonuçlanmıştır. Grup C hastalarda, tek prognostik faktörün MSS tutulumu olduğu gösterilmiştir (MSS + EFS %79 vs MSS EFS %90) (35). FAB LMB96 (Mayıs Haziran 2001) çalışması SFOP (Fransa), UKCCSG (İngiltere) ve CCG nin (Amerika Birleşik Devletleri) katılımıyla gerçekleşen uluslararası randomize bir çalışma olup, öncelikle başta erkeklerde steriliteyi önlemek için siklofosfamid ve diğer ilaçların yoğunluğunu azaltmak, genel olarak tedavi süresini kısaltmak, ve ilk prezentasyon sırasında MSS tutulumu bulunan hastalarda kranyal radyoterapiyi (RT) tedaviden çıkarmak amcıyla yapılmıştır (39,40) (Tablo 3). MSS (-), rezeke edilmemiş matür B NHL çocuk ve adolesanlarda, prefaz COP ve ilk konsolidasyondan sonra tam yanıt elde edilenlerde düşük doz siklofosfamid (3.3gr/m 2 ), adriamisin (120mg/m 2 ) ve kısa süreli (4 kür) tedavi ile %90 kür oranına ulaşılabileceği gösterilmiştir. İdame 1 (M1) tedavisini almayanlarda daha az toksisite gözlenmiştir (41). Yüksek riskli MSS(-) hastaların COP tedavisine iyi yanıtlı olanlarına, 2 kür konsolidasyon sonrası azaltılmış ARA-C ve VP-16 ile kısa süre verilen idame tedavisi, düşük EFS ve OS hızı ile sonuçlandığından (sırasıyla %80 ve %83), bu hastalara ve MSS (+) hastalara standart yoğunlukta FAB-LMB tedavisi önerilmiştir (4-yıllık EFS hızı %90 ve OS hızı %93) (39) (Tablo 3 ve 4). BFM Protokolleri Ardı sıra yapılan dört BFM çalışması (BFM 81, 83, 86, 90) sonucunda, tedavi yoğunluğu giderek arttırılmış, tedavi süresi azaltılmış ve MSS RT si terk edilmiştir (44) (Tablo 3 ve 4). BFM 90 çalışması neticesinde (BFM ), üç tedavi risk grubu ortaya çıkmıştır (SFOP çalışmasından biraz farklı): İki, dört veya altı kür şeklinde verilen deksametazon, MTX 5gr/m 2 /24 saat (veya düşük risk grubunda 0.5gr/m 2 ), İT tedavi ve ifosfamid-sitarabinetoposid ve siklofosfamid-doksorubisin alterne tedaviden oluşan kemoterapi kullanılmıştır. Toplam 413 hastadan oluşan protokolün 6 yıllık EFS oranı sırasıyla evre I, II, III, IV ve B-ALL de %97, 98, 88, 73 ve 74 tespit edilmiştir (44). Bu protokolde ortaya çıkan en önemli bulgu, MTX dozunun 0.5gr dan 5gr/m 2 a yükseltilmesiyle, evre IV, B-ALL, abdominal evre III+LDH>500 olan hastalarda EFS hızının %50 den 80 e ulaşması olmuştur. BFM 95 çalışması ise yüksek doz MTX infüzyonunun 24 saat vs 4 saat karşılaştırmasını yapmış, evre I ve II hastalarda 4 saatlik sürenin etkiyi azaltmadığı ve 1gr/m 2 dozun bu hasta grubunda etkili ve yeterli olduğu, ancak ileri evre hastalıkta (III ve IV) mutlaka 5gr/m 2 dozunda ve 24 saatlik infüzyon şeklinde devam edilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır (4 saat EFS hızı %77 vs 24 saat %93) (Tablo 3 ve 4) (45,46). TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

12 :3 2 Tablo 4. Dünyadaki farklı pediatrik merkezlerin Non-Hodgkin Lenfoma sonuçları Çalışma sahibi ve yayın yılı Ülke Protokol Hasta Sayısı Çalışma Yılları OS EFS Patte 2007 (41) Fransa LMB %93.3 Cairo-2012 (42) A.B.D LMB %91 %88 Eldar-2012 (43) İsrail LMB %91 %88.6 Reiter-1999 (44) Almanya BFM %81 Burkhardt-2005 (45) Almanya BFM-86,90, %87 Woessmann-2005 (46) Almanya BFM %89 Chantada-2003 (47) Arjantin BFM %81 %79 Muller-2008 (48) Macaristan BFM-90, %78 %75 Dokmanovic-2012 (49) Serbia BFM-90, %93 %84.1 Kutluk-2002 (16) Türkiye LMB %75 Karadeniz-2007 (50) Türkiye BFM-90, %85.8 %82.8 Celkan-2010 (51) Türkiye BFM %78.1 %76.6 Kebudi-2013 (52) Türkiye Modifiye BFM %77.3 %69.4

13 Burkitt lenfoma 419 Pediatrik Onkoloji Grup (POG), Children Cancer Grup (CCG), Children Onkoloji Grup (COG) Protokolleri Lokalize B hücreli lenfomalarda kullanılan COMP (siklofosfamid, vinkristin, MTX, prednizon) tedavisinin 6 ay süreyle verilmesinin, primer hastalık bölgesine RT ile birlikte verilen 18 aylık tedavi ile eşdeğer sonuç gösterdiği ve EFS nin %85, OS nin %90 dan fazla olduğu bildirilmiştir. Böylelikle B hücreli lenfomada lokal radyoterapi gerekmediği ve alkile edici ve methoteksat gibi antimetabolit içeren yoğun, kısa süreli kemoterapi şemalarının etkinliği gösterilmiştir (53). Aynı tedavilerle lenfoblastik lenfomalı hastaların ise sonuçlarının iyi olmadığı görülmüş, bu hasta grubunda ALL gibi uzun süreli tedavilerin etkinliği gösterilmiştir. B hücreli lenfoma tanılı hastalara 9 hafta süreli kısa ve yoğun kemoterapi ile birlikte tutulu alanlara RT verilmesi ile beraber 24 hafta süreyle idame tedavi verilmesi de araştırılmış, sonuç itibariyle lokal RT nin ve idame tedavinin bu lenfoma tipinde yararsız olduğu saptanmıştır (54). St. Jude Total tedavi protokolünde ileri evre hastalıkta yüksek doz ve devamlı infüzyon şeklinde verilen ARA-C tedavileriyle hastaların EFS hızları %52-79 arasında bulunmuştur (55,56). POG ileri evre periferik B NHL tanılı hastaların 12 aylık APO rejimi (Adria, vcr, pred, İT MTX), ile tedavisi sonucunda 4 yıllık EFS %67, OS %80 saptanmıştır (40). CCG Orange ileri evre NHL de MSS (+) ve kemik iliği (+) olan hastalarla olmayan hastaları karşılaştırdıkları çalışmada, standart risk EFS ve OS hızı %100 bulunurken, yüksek risk grubunda sırasıyla %61 ve %65 saptanmıştır. Bu protokolde CHOP tedavisi temelli indüksiyon, VP-16/ifosfamid ile konsolidasyon, DECAL (deksametazon, etoposid, cisplatin, ARA-C, ve L-ASP) yoğunlaştırma ve idame tedavisi (standart risk 3 kez, yüksek risk 6 kez) verilmiştir. Bu tedavi ile daha önceki CCG çalışmalarından daha iyi sonuç elde edilmiştir (40). Özet olarak, tanıda MSS tutulumu olan hastalarda, sistemik MTX dozunun risk gruplarına göre 5-8 gr/m2, ARA-C 3gr/m 2 ve LMB çalışmalarında üçlü İT tedavi, BFM-95 çalışmalarında ise Ommaya rezervuarı ile intraventriküler bölünmüş dozlarda tedavi verilmesi MSS nükslerini azaltmıştır. Tanıda MSS (+) olanların, MSS (-) ama kemik iliği tutulumu olanlara göre sonuçları daha kötüdür (sırasıyla 5yıllık EFS %60 vs %81) (57). MSS (+) hastalarda kranyal RT verilmesi ile ilgili randomize çalışma bulunmasa da, LMB ve BFM çalışmalarında RT verilmeksizin EFS %70 saptanmış, bu sonuç daha önceki RT verilen LMB ve BFM çalışma sonuçlarıyla benzer olduğundan, kranyal RT tedavisi terkedilmiştir (35,39,46). DBBHL ların LMB ve BFM tedavileriyle sonuçları BL ile benzer olmasına rağmen, primer mediastinal büyük B hücreli lenfomada sonuçlar BL kadar iyi değildir (5 yıllık EFS %70). Primer kemik tutulumu olan DBBHL da lokal RT terk edilmiştir (35,40,44). Pediatrik BL ve DBBHL da, Rituksimab ın, intermediate risk yeni tanılı hastalarda yoğun kemoterapiye eklenmesiyle yapılan COG faz II çalışmasında, rituksimabın güvenli bir şekilde FAB-LMB96 protokolü ile beraber kullanılabilir olduğu gösterilmiştir (58). Çocuklarda Burkitt lenfomada kemoterapiyle başarı çok yüksek olduğundan primer tedaviye rituksimab eklenmesi konusu halen tartışmalıdır. Nüks olgularda ifosfamid-carboplatin-etoposide tedavisine eklenen Rituksimab tedavisinin küçük bir hasta grubunda denendiği COG çalışmasında, etkin olduğu sonucuna varılmıştır (59). TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ TPOG ÇALIŞMA SONUÇLARI. Prof. Dr. Rejin KEBUDİ

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ TPOG ÇALIŞMA SONUÇLARI. Prof. Dr. Rejin KEBUDİ ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ TPOG ÇALIŞMA SONUÇLARI Prof. Dr. Rejin KEBUDİ İ.Ü., Cerrahpaşa T. F., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. & İ.Ü., Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Hematolojik-Onkoloji B.D. ÇOCUKLUK

Detaylı

PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ

PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ A C I B A D E M Ü N İ V E R S İ T E S İ T I P F A K Ü L T E S İ İ Ç H A S T A L I K L A R I A N A B İ L İ M D A L I A C I B A D E M A D A N A H A S T A N E

Detaylı

Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi

Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1945 Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi Dr. Talia İleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji BD Akut Lösemide Tedavi

Detaylı

LENFOMALARDA RADYOTERAPİ. Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

LENFOMALARDA RADYOTERAPİ. Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı LENFOMALARDA RADYOTERAPİ Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı HL EPİDEMİYOLOJİ ve ETYOLOJİ Olguların çoğunluğu 15-30 yaş arası Kadın /Erkek: 1/1,5 Noduler

Detaylı

Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi

Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı

Detaylı

Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar

Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar Dr. Mert Başaran İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Mayıs 2013, Antalya, Side GELİŞMELER TEDAVİ SEÇİMİ MOPP ABVD BEACOPP GEÇ TOKSİSİTENİN AZALTILMASI RT alan ve dozunun

Detaylı

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Kanser Enstitüsü İzmir, Kasım 2014 36 y, E Aralık 2009 da sol orşiektomi Markerlar ve CT normal Patoloji: Klasik seminom, tm 2,5 cm. Tm testis içine

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

MATÜR T- HÜCRELİ LENFOMALAR TANISI PATOLOG GÖZÜYLE

MATÜR T- HÜCRELİ LENFOMALAR TANISI PATOLOG GÖZÜYLE 4. ULUSAL LENFOMA MYELOMA KONGRESİ 2-5 MAYIS 2013, ANTALYA MATÜR T- HÜCRELİ LENFOMALAR TANISI PATOLOG GÖZÜYLE DR. NALAN AKYÜREK GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI Matür T- Hücre ve

Detaylı

Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi. Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013

Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi. Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013 Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013 RT nin yeri varmı? RT endike ise doz ve volüm? Hangi teknik? Kurtarma tedavisinde RT?

Detaylı

Flow Sitometrinin Malign Hematolojide Kullanımı. Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji/Onkoloji BD Antalya

Flow Sitometrinin Malign Hematolojide Kullanımı. Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji/Onkoloji BD Antalya Flow Sitometrinin Malign Hematolojide Kullanımı Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji/Onkoloji BD Antalya Neyi ölçer? Hücre çapı, hacmi, yüzey alanı ve granülaritesini

Detaylı

Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Transplant Dışı Tedavi Seçenekleri

Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Transplant Dışı Tedavi Seçenekleri Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Transplant Dışı Tedavi Seçenekleri Dr. Fikret ARPACI Liv Hospital ANKARA 6. Ulusal Lenfoma/Myeloma Kongresi 9-12 Nisan 2015 ANTALYA 1. Primer Refrakter veya Progressif

Detaylı

MATÜR T HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

MATÜR T HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI MATÜR T HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Sinan Yavuz Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Acıbadem Adana Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü Peripheral T Cell Lymphoma

Detaylı

Relaps ve Refrakter Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında Transplant Dışı Tedavi

Relaps ve Refrakter Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında Transplant Dışı Tedavi Relaps ve Refrakter Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında Transplant Dışı Tedavi Dr. Burhan Ferhanoğlu Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi 5.Ulusal Lenfoma-Myeloma Kongresi 24-27 Nisan 2014 Belek/Antalya

Detaylı

MULTİPL PLAZMASİTOMLA SEYREDEN PLAZMA HÜCRE HASTALIKLARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMI

MULTİPL PLAZMASİTOMLA SEYREDEN PLAZMA HÜCRE HASTALIKLARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMI MULTİPL PLAZMASİTOMLA SEYREDEN PLAZMA HÜCRE HASTALIKLARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMI PROF. DR. RAUF HAZNEDAR Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İlik dışı plazmasitomlar ; Plazma hücre hastalıklarının

Detaylı

GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR?

GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR? P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project Quantity Item Code Description Price Each Amount GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR? Dr.Aytekin Altıntaş Total GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER

Detaylı

(İlk iki harfleri - TR)

(İlk iki harfleri - TR) VET-A Kayıt Tarihi:. /. /.. THD Veritabanları Lenfoma Veritabanı Hasta Kayıt Formu VET-A HEKİM BİLGİLERİ 1. Merkez 2. Hekim HASTA BİLGİLERİ 3. Hasta Kodu Sistem tarafından otomatik olarak verilecektir

Detaylı

Plazma Hücreli Lösemi. Prof.Dr.Ercüment Ovalı

Plazma Hücreli Lösemi. Prof.Dr.Ercüment Ovalı Plazma Hücreli Lösemi Prof.Dr.Ercüment Ovalı Wladyslaw Antoni Gluzinski 1906 da 47 yaşında kemik ağrısı, kosta kırığı, idarda porteinöz birikim ve lokositoz ile başvuran bir hastada mevcut lokositozda

Detaylı

Pediatrik Tümör Kayıtları 7443 olgu (2002-2006 periyodu)

Pediatrik Tümör Kayıtları 7443 olgu (2002-2006 periyodu) ADÖLESAN LENFOMALAR Prof.Dr.Volkan Hazar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji/Onkoloji Bilim Dalı Pediatrik Kök Hücre Transplantasyon Ünitesi Pediatrik Tümör Kayıtları 7443 olgu (2002-2006

Detaylı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Çalışmaları. Dr Fikri İçli

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Çalışmaları. Dr Fikri İçli Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Çalışmaları Dr Fikri İçli AÜTF Onkoloji Birimleri Tıbbi Onkoloji BD Cerrahi Onkoloji BD Radyasyon Onkolojisi AnaBD Pediatrik Onkoloji BD Onkoloji Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır.

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır. HODGKIN LENFOMA HODGKIN LENFOMA NEDİR? Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed- Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf

Detaylı

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Olgu sunumu 49 y kadın hasta, Bir dış merkeze 2 aydır devam eden öksürük,

Detaylı

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ Prof Dr Ali Ünal Dr Leylagül Kaynar Akut Lenfoblastik Lösemi tedavisinde en önemli hedef; - Başlangıçta uygulanan remisyon indüksiyon tedavisi ile

Detaylı

Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU

Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU P1 Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU Slayt 1 P1 PackardBell; 01.11.2013 Pankreas kanseri tanısı konulduğu zaman, hastaların sadece

Detaylı

26. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ HEMATOPATOLOJİ ANTALYA, Dr.Nazan Özsan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı İzmir

26. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ HEMATOPATOLOJİ ANTALYA, Dr.Nazan Özsan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı İzmir 26. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ HEMATOPATOLOJİ ANTALYA, 2016 Dr.Nazan Özsan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı İzmir 53 yaşında, E Eylül 2015 te karında şişlik batında asit gece terlemesi,

Detaylı

Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler

Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler Dr. Mustafa Özdoğan Medstar Antalya Hastanesi Tıbbi Onkoloji 60 yaşında, erkek, inşaat işçisi, VAKA 60 paket/yıl sigara öyküsü, İlk başvuru:

Detaylı

Multiple Myelom Radyoterapi Uygulamaları. Prof.Dr. Serra KAMER

Multiple Myelom Radyoterapi Uygulamaları. Prof.Dr. Serra KAMER Multiple Myelom Radyoterapi Uygulamaları Prof.Dr. Serra KAMER Cevap Aranan Sorular Kemik Lezyonlarında Palyatif Radyoterapi Plazmositom tedavisinde küratif radyoterapi Kim ne zaman- tedavi sıralaması?

Detaylı

TRİPLE NEGATİF MEME KANSERİNE YAKLAŞIM RADYOTERAPİ

TRİPLE NEGATİF MEME KANSERİNE YAKLAŞIM RADYOTERAPİ TRİPLE NEGATİF MEME KANSERİNE YAKLAŞIM RADYOTERAPİ Dr. Zümre ARICAN ALICIKUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD Mart 2014 Sunum Planı: Meme Kanserinde Radyoterapinin Yeri Triple Negatif Meme

Detaylı

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ Cem Sezer 1, Mustafa Yıldırım 2, Mustafa Yıldız 2, Arsenal Sezgin Alikanoğlu 1,Utku Dönem Dilli 1, Sevil Göktaş 1, Nurullah Bülbüller

Detaylı

GEBELİK VE MEME KANSERİ

GEBELİK VE MEME KANSERİ GEBELİK VE MEME KANSERİ Doç. Dr. Ramazan YILDIZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, 27 Kasım 2014, Ankara Gebelikte Kanser Gebelikte kanser insidansı % 0.07-0.1 arasında Gebelik

Detaylı

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım Adjuvan Kemoterapi Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Rudolph Carl Virchow 13/10/1821-5/9/1902 Adjuvan Tedaviye İhtiyacı Olan Mide Kanserleri D1 veya D2, ama mutlaka

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD 15-30 yaş arası ve > 55 yaş olmak üzere iki dönemde sıklık artışı (+) Erkek ve kadınlarda en

Detaylı

Dr. Zeynep Özsaran. E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD

Dr. Zeynep Özsaran. E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD Dr. Zeynep Özsaran E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD Son cümle: Geçmiş yıllarda yapılan randomize çalışmalarda endometrium kanserinde RT nin rolü tanımlanmıştı Ancak eksternal RT nin yeri yüksek risk faktörlü

Detaylı

OLGU E.E., 14 YAŞINDA, ERKEK, KONYA DOÇ. DR. HANDAN DİNÇASLAN AÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ BD

OLGU E.E., 14 YAŞINDA, ERKEK, KONYA DOÇ. DR. HANDAN DİNÇASLAN AÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ BD OLGU E.E., 14 YAŞINDA, ERKEK, KONYA DOÇ. DR. HANDAN DİNÇASLAN AÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ BD Aralık 2007 de 10 yaşında sol diz ağrısı yakınması Sol diz MRI da sol femur distalinde kitle Trucut biyopsi

Detaylı

Multipl Myelomda otolog kök hücre nakli sonrası tedaviler. Dr. Gülsan Türköz SUCAK

Multipl Myelomda otolog kök hücre nakli sonrası tedaviler. Dr. Gülsan Türköz SUCAK Multipl Myelomda otolog kök hücre nakli sonrası tedaviler Dr. Gülsan Türköz SUCAK Multiple Myelomda etkili ajanlar 1. Alkilleyiciler 2. Kortikosteroidler (Prednizolon, Dexamethazon) 3. Antrasiklinler (Doxorubisin,

Detaylı

ONKOLOJİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ORGAN YETMEZLİKLERİNDE ETKİLEŞİM

ONKOLOJİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ORGAN YETMEZLİKLERİNDE ETKİLEŞİM ONKOLOJİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ORGAN YETMEZLİKLERİNDE ETKİLEŞİM İlaç etkileşiminde rolü olan organlar Böbrek Karaciğer Akciğer GİS Kalp Organ fonksiyonlarının değerlendirilmesi Böbrek (üre, kreatinin, GFR)

Detaylı

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF )

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Neyran Kertmen, Sercan Aksoy, Mustafa Cengiz, Gözde Yazıcı, Özge Keskin, Taner Babacan,

Detaylı

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR 01.05.2013-14.11.2013 TARİHLERİ ARASINDA SAĞLIK BAKANLIĞI EK ONAYI ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON DIŞI HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ İLAÇLARI LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER LİSTEYE EKLENENLER SIRA NO İLAÇLAR

Detaylı

Evre III KHDAK nde Radyoterapi

Evre III KHDAK nde Radyoterapi Evre III KHDAK nde Radyoterapi Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. 20. UKK, 2013, Antalya Evre III Alt Grupları IIIA 0 : N2 tutulumu yok (T3N1, T4N0-1) IIIA 1 : Rezeksiyon spesimeninde

Detaylı

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi?

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Sunum Akışı Giriş Lokal ileri

Detaylı

Diffüz Büyük B-Hücreli Lenfomalarda Son 10 Yıldaki Gelişmeler. Dr Dilek Dinçol Ankara Üniversitesi Tıbbi Onkoloji B.D.

Diffüz Büyük B-Hücreli Lenfomalarda Son 10 Yıldaki Gelişmeler. Dr Dilek Dinçol Ankara Üniversitesi Tıbbi Onkoloji B.D. Diffüz Büyük B-Hücreli Lenfomalarda Son 10 Yıldaki Gelişmeler Dr Dilek Dinçol Ankara Üniversitesi Tıbbi Onkoloji B.D. Sunum Planı Histopatolojik sınıflandırma Prognostik faktörler Tedavideki gelişmeler

Detaylı

NÜKS VE DİRENÇLİ HODGKİN LENFOMA PROGNOZ BELİRTEÇLERİ VE TEDAVİ DR.NAHİDE KONUK HEMATOLOJİ BD

NÜKS VE DİRENÇLİ HODGKİN LENFOMA PROGNOZ BELİRTEÇLERİ VE TEDAVİ DR.NAHİDE KONUK HEMATOLOJİ BD NÜKS VE DİRENÇLİ HODGKİN LENFOMA PROGNOZ BELİRTEÇLERİ VE TEDAVİ DR.NAHİDE KONUK AÜTF HEMATOLOJİ BD HODGKĠN HASTALIĞI Hodgkin, modern tedavilerle, % 85-90 kür sağlanan bir hastalıktır. Buna rağmen, % 10-20

Detaylı

HODGKİN DIŞI LENFOMALAR. Dr Mustafa ÇETİN 2004-2005 Kayseri

HODGKİN DIŞI LENFOMALAR. Dr Mustafa ÇETİN 2004-2005 Kayseri HODGKİN DIŞI LENFOMALAR Dr Mustafa ÇETİN 2004-2005 Kayseri 1 Hodgkin Dışı Lenfomalar Genellikle lenf nodlarından ve bazende herhangi bir organdan köken alan heterojen bir grup B veya T hücre malignitesidir.

Detaylı

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI RAPOR BÜLTENİ İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI Tarih: 10/09/2015 Sayı : 8 Dünya Lenfoma Farkındalık Günü 15 Eylül 2015 Hazırlayan Neşet SAKARYA Birkaç dakikanızı ayırarak ülkemizde 2011

Detaylı

PEDİATRİK TÜMÖRLERDE İKİNCİ SERİ IŞINLAMA Dr. Ahmet Dirier Gaziantep Üniversitesi

PEDİATRİK TÜMÖRLERDE İKİNCİ SERİ IŞINLAMA Dr. Ahmet Dirier Gaziantep Üniversitesi PEDİATRİK TÜMÖRLERDE İKİNCİ SERİ IŞINLAMA Dr. Ahmet Dirier Gaziantep Üniversitesi Başlıca Çocukluk Çağı Tümörleri Lenfoma Ewing's ve diğer sarkomlar Wilms Tümörü Baş-Boyun Kanserleri Nöroblastom SSS Tümörleri

Detaylı

OLGU-2. Dr. Mustafa Büyükavcı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Ünitesi Erzurum

OLGU-2. Dr. Mustafa Büyükavcı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Ünitesi Erzurum OLGU-2 Dr. Mustafa Büyükavcı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Ünitesi Erzurum 9 yaş Erkek Şikayeti Halsizlik İştahsızlık Öksürük Kilo kaybı Ateş Göğüs ağrısı Hikayesi Bir aydır

Detaylı

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D.

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. Kanser tedavisinde multidisipliner organ koruyucu yaklaşım: Meme kanseri Anal kanal kanseri Larinks kanseri Prostat kanseri

Detaylı

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri 5. TTOK-2014 Antalya Neoadjuvan Kemoterapi (KT) nin Rasyoneli Adjuvan tedavi olarak KT (5-FU veya Gemsitabin) veya KRT hastalıksız

Detaylı

Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri

Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri Dr Şahika Zeynep Akı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloi B.D. Allojeneik kök hücre nakli kür şansı veren tedavi seçeneği Dirençli hastalık/yüksek

Detaylı

REFRAKTER VE RELAPS AKUT LÖSEMİDE TEDAVİ SEÇENEKLERİ

REFRAKTER VE RELAPS AKUT LÖSEMİDE TEDAVİ SEÇENEKLERİ REFRAKTER VE RELAPS AKUT LÖSEMİDE TEDAVİ SEÇENEKLERİ Prof. Dr. Hale Ören Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Zeugma Müzesi 2 Mayıs 2012 Gaziantep REFRAKTER VE RELAPS AKUT

Detaylı

MİYELODİSPLASTİK SENDROM

MİYELODİSPLASTİK SENDROM MİYELODİSPLASTİK SENDROM Türk Hematoloji Derneği Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2013 30.01.2014 İnt. Dr. Ertunç ÖKSÜZOĞLU Miyelodisplastik sendrom (MDS) yetersiz eritropoez ve sitopenilerin varlığı ile ortaya

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Doğu Asya Cerrahi D2 sonrası oral floropirimidin bazlı adjuvan tedavi Avrupa Perioperatif kemoterapi (neoadjuvan ve adjuvan) Amerika Adjuvan kemoradyoterapi Surg Oncol

Detaylı

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR?

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR? LENFOMA NEDİR? Lenfoma, diğer grup onkolojik hastalıklar içinde yaşamın uzatılması ve daha kaliteli yaşam sağlanması ve hastaların kurtarılmaları açısından daha fazla başarı elde edilmiş bir hastalıktır.

Detaylı

Çocukluk Çağında Akut Myeloid Lösemi

Çocukluk Çağında Akut Myeloid Lösemi 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Çocukluk Çağında Akut Myeloid Lösemi Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı ÇOCUKLUK ÇAĞI

Detaylı

Doç Dr Ülkü Yılmaz Turay Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç Dr Ülkü Yılmaz Turay Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tümör Lizis Sendrom Doç Dr Ülkü Yılmaz Turay Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akut Tümör Lizis Sendrom Genellikle büyük, hızlı prolifere olan, tedaviye

Detaylı

Yılları Arasında Takip Ettiğimiz NHL Olgularımızın Demografik ve Klinik Özellikleri

Yılları Arasında Takip Ettiğimiz NHL Olgularımızın Demografik ve Klinik Özellikleri Dicle Tıp Dergisi, 2006 Cilt:33, Sayı: 4, (231-235) 1999-2005 Yılları Arasında Takip Ettiğimiz NHL Olgularımızın Demografik ve Klinik Özellikleri M. Nuri Özbek*, Selahattin Katar*, Sultan Ecer*, Celal

Detaylı

YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA KONVANSİYONEL KEMOTERAPİ VE YENİ TEDAVİLER. Dr. Elif Güler

YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA KONVANSİYONEL KEMOTERAPİ VE YENİ TEDAVİLER. Dr. Elif Güler YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA KONVANSİYONEL KEMOTERAPİ VE YENİ TEDAVİLER Dr. Elif Güler Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bölümü Mezenkimal hücrelerden kaynaklanır Her yerde olabilir

Detaylı

Çocukluk Ça Burkitt Lenfomalar : 10 Y ll k zlem

Çocukluk Ça Burkitt Lenfomalar : 10 Y ll k zlem Çocukluk Ça Burkitt Lenfomalar : 10 Y ll k zlem Karakafl Z., Bülbül A., Anak S., Ünüvar A., Sar beyo lu E.T., Devecio lu Ö., A ao lu L., Göksan B., Gediko lu G. 1992-2002 y llar aras nda klini imizde Burkitt

Detaylı

Özel Konakta Bağışıklama. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Özel Konakta Bağışıklama. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Özel Konakta Bağışıklama Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Olgu 45 yaşında erkek hasta Mantle Cell Lenfoma nedeniyle R-CHOP (rituksimab,

Detaylı

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ Dinç Süren 1, Mustafa Yıldırım 2, Vildan Kaya 3, Ruksan Elal 1, Ömer Tarık Selçuk 4, Üstün Osma 4, Mustafa Yıldız 5, Cem

Detaylı

REKTUM KANSERİNDE ADJUVAN NEOADJUVAN TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. Prof Dr Gökhan Demir İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

REKTUM KANSERİNDE ADJUVAN NEOADJUVAN TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. Prof Dr Gökhan Demir İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı REKTUM KANSERİNDE ADJUVAN NEOADJUVAN TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Prof Dr Gökhan Demir İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Rektum Kanserinde Cerrahi Total mezorektal eksizyon sonrası T3-4 ve N

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

AGRESİF B HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ

AGRESİF B HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ AGRESİF B HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ Dr. Evren Özdemir Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi 20.04.2013 International Prognostic Index (IPI) Patients of all ages Age Performance status Lactate dehydrogenase

Detaylı

Araştırma 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 1, (NİSAN) 2012, 21-26

Araştırma 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 1, (NİSAN) 2012, 21-26 21 Araştırma Tek Merkez Deneyimi: Folliküler Lenfomalı Olgularımızın Retrospektif Değerlendirmesi SINGLE CENTER EXPERIENCE: RETROSPECTIVE ANALYSIS OF FOLLICULER LYMPHOMA Abdullah KATGI 1, Aybüke OLGUN

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ MEDĠKAL ONKOLOJĠ

Detaylı

ALL IC-BFM Study Group relapse treatment proposal. ALL IC-BFM RezALL protokol önerisi

ALL IC-BFM Study Group relapse treatment proposal. ALL IC-BFM RezALL protokol önerisi ALL IC-BFM Study Group relapse treatment proposal ALL IC-BFM RezALL protokol önerisi Results of best international trials Relaps ALL de 2 farklı yaklaşım Multi drug, intensive, short courses AIEOP, BFM,

Detaylı

LÖSEMİ MORFOLOJİSİ. Dr. Namık ÖZBEK Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH

LÖSEMİ MORFOLOJİSİ. Dr. Namık ÖZBEK Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH LÖSEMİ MORFOLOJİSİ Dr. Namık ÖZBEK Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH UYGULAMA Posterior superior iliak krestten yapılır 18 ay altında tuberositas tibiadan yapılabilir YAYMA Önceden

Detaylı

Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi

Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi Dr. Hakan Bozcuk Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Tıbbi Onkoloji BD Antalya Akış Kemoradyoterapi Biolojik

Detaylı

MULTİPLE MYELOMA: PROGNOSTİK FAKTÖRLER IŞIĞINDA TEDAVİ İLKELERİ

MULTİPLE MYELOMA: PROGNOSTİK FAKTÖRLER IŞIĞINDA TEDAVİ İLKELERİ MULTİPLE MYELOMA: PROGNOSTİK FAKTÖRLER IŞIĞINDA TEDAVİ İLKELERİ DR. FATIH DEMIRKAN DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI HEMATOLOJİ BD,IZMIR AKDENİZ HEMATOLOJİ SEMPOZYUMU,3-5 NİSAN 2015,ANTALYA Miyelomda Risk Uyarlanmış

Detaylı

XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ

XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ İnteraktif Olgu Sunumu KEMİK TÜMÖRLERİ . 17 yaşında bayan hasta. 2.5 yıldır sol bacakda yürürken ağrı Enfeksiyon ve dolaşım bozukluğu tedavisi uygulanmış. Son 6 aydır ağrı

Detaylı

Kan Kanserleri (Lösemiler)

Kan Kanserleri (Lösemiler) Lösemi Nedir? Lösemi bir kanser türüdür. Kanser, sayısı 100'den fazla olan bir hastalık grubunun ortak adıdır. Kanserde iki önemli özellik bulunur. İlk önce bedendeki bazı hücreler anormalleşir. İkinci

Detaylı

Folliküler Lenfomalar Rehberliğinde Patolog-Klinisyen Ekibinin Gerçeğe Yolculuğu. Dr. Tülay Tecimer Acıbadem Sağlık Grubu

Folliküler Lenfomalar Rehberliğinde Patolog-Klinisyen Ekibinin Gerçeğe Yolculuğu. Dr. Tülay Tecimer Acıbadem Sağlık Grubu Folliküler Lenfomalar Rehberliğinde Patolog-Klinisyen Ekibinin Gerçeğe Yolculuğu Dr. Tülay Tecimer Acıbadem Sağlık Grubu 2. LENFOMA MYELOMA KONGRESİ, ANTALYA, 16 Nisan 2011 Lenfoma olgularının doğru değerlendirilmesi,

Detaylı

Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama. Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama. Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Bağışıklığın Baskılanması Birincil İkincil B hücre hastalıkları

Detaylı

Dr.Ceyhun Bozkurt Dr.Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH Çocuk Onkoloji Bölümü 20.04.2013

Dr.Ceyhun Bozkurt Dr.Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH Çocuk Onkoloji Bölümü 20.04.2013 Dr.Ceyhun Bozkurt Dr.Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH Çocuk Onkoloji Bölümü 20.04.2013 S.T. 15 Yaş Kız Hasta Başvuru tarihi: 12.08.2010 Yakınması: Mide bulantısı Kusma İshal Kolunda

Detaylı

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi Dr. Meltem Serin Sınırlı hastalıkta radyoterapi Yaygın hastalıkta radyoterapi Sınırlı hastalıkta radyoterapi Torakal radyoterapide tartışmalı konular Proflaktik

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal. Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Solid Tumors

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal. Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Solid Tumors Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Solid Tümörlerde Hematopoetik Kök Hücre Nakli Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Solid Tumors Serhan Küpeli 1 1 Çukurova Üniv. Tıp Fakültesi,

Detaylı

3.Lenfoma Myeloma Kongresi Antalya, 10 13 Mayıs 2012 YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR

3.Lenfoma Myeloma Kongresi Antalya, 10 13 Mayıs 2012 YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR Sunumumda aşağıda yer alan ruhsat dışı ilaç ve tıbbi cihazlar ile ilgili bilgi yer almaktadır: VARDIR : BORTEZOMİB, THALİDOMİD, LENALİDOMİD 3.Lenfoma Myeloma Kongresi Antalya, 10 13 Mayıs 2012 Araştırma

Detaylı

ETİK KURUL BAŞVURU DOSYASI

ETİK KURUL BAŞVURU DOSYASI ETİK KURUL BAŞVURU DOSYASI Ülkemizde Hematolojik Kanserlerin Yükü, Coğrafi Dağılımı, Demografik Karakteristiği, İmmünohistokimyasal Özellikleri ve Klinik Davranışı Epidemiyolog Danışman Doç. Dr. Mutlu

Detaylı

Akciğer Kanserinde Eş E Zamanlı Kemoradyoterapi

Akciğer Kanserinde Eş E Zamanlı Kemoradyoterapi Lokal İleri Küçük K Hücreli H DışıD Akciğer Kanserinde Eş E Zamanlı Kemoradyoterapi Doç. Dr Esra Kaytan SAĞLAM i.ü.onkoloji Enstitüsü Ardışık Kemoradyoterapi Eş zamanlı Kemoradyoterapi İndüksiyon konsolidasyon

Detaylı

LENFOMADA ERKEN YAPILAN PET/CT TEDAVİYE YÖN VERİR Mİ?

LENFOMADA ERKEN YAPILAN PET/CT TEDAVİYE YÖN VERİR Mİ? 1 LENFOMADA ERKEN YAPILAN PET/CT TEDAVİYE YÖN VERİR Mİ? O. Meltem Akay Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi 13-15 Mart 2015, Çeşme Giriş 2 Son 2-3 dekadda,

Detaylı

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Dr. E. Tuba CANPOLAT 1, Dr. Alper FINDIKÇIOĞLU 2, Dr. Neşe TORUN 3 1 Başkent Üniversitesi

Detaylı

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi Nöroendokrin tümörlerde 2004 WHO sınıflaması Tümör Tipi Tipik Karsinoid Atipik Karsinoid Büyük Hücreli nöroendokrin

Detaylı

Non-Hodgkin Lenfoma Vakalar m z n Klinik Özelliklerinin De erlendirilmesi

Non-Hodgkin Lenfoma Vakalar m z n Klinik Özelliklerinin De erlendirilmesi ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Non-Hodgkin Lenfoma Vakalar m z n Klinik Özelliklerinin De erlendirilmesi Gülsüm E. PAMUK*, Ferda

Detaylı

Araştırma 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 2, (MAYIS) 2011, S: 93-98

Araştırma 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 2, (MAYIS) 2011, S: 93-98 93 Araştırma Tek Merkez Deneyimi: Relaps / Refrakter Akut Lösemi ve Lenfoblastik Lenfomalı Olgularda Ida-FLAG Kemoterapisi SINGLE CENTER EXPERIENCE: IDA-FLAG TREATMENT IN PATIENTS WITH RELAPS / REFRACTORY

Detaylı

FİLADELFİYA KROMOZOMU POZİTİF AKUT LENFOBLASTİK LEUKEMİADA TEDAVİ

FİLADELFİYA KROMOZOMU POZİTİF AKUT LENFOBLASTİK LEUKEMİADA TEDAVİ FİLADELFİYA KROMOZOMU POZİTİF AKUT LENFOBLASTİK LEUKEMİADA TEDAVİ Zahit Bolaman Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi AYDIN Filadelfiya kromozomu pozitif akut lenfoblastik leukemia da klinik özellikler

Detaylı

Primer meme lenfoması; yineleyen hastalık

Primer meme lenfoması; yineleyen hastalık Türk Onkoloji Dergisi 2012;27(2):88-92 doi: 10.5505/tjoncol.2012.0121 OLGU SUNUMU CASE REPORT Primer meme lenfoması; yineleyen hastalık Primary breast lymphoma; disease recurrence Hüseyin KADIOĞLU, 1 Serap

Detaylı

HİDROJEN PEROKSİT, SAÇ BOYALARI ve KANSER

HİDROJEN PEROKSİT, SAÇ BOYALARI ve KANSER HİDROJEN PEROKSİT, SAÇ BOYALARI ve KANSER A)HİDROJEN PEROKSİT Hidrojen peroksit; ısı, kontaminasyon ve sürtünme ile yanıcı özellik gösteren, renksiz ve hafif keskin kokuya sahip olan bir kimyasaldır ve

Detaylı

LOKOREJYONAL REKÜREN ve UZAK METASTAZ SONRASI SİSTEMİK TEDAVİ Dr.Mehmet Aliustaoğlu Lokal nüks: Aynı taraf göğüs duvarında hastalığın görülmesi Bölgesel nüks: Genellikle aksiler veya supraklivikular ve

Detaylı

Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar

Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar KLL de tanı sırasında ortanca yaş 65 dir. %40 < 60 yaş %12

Detaylı

PRÝMER KUTANÖZ LENFOMA: RETROSPEKTÝF DEÐERLENDÝRME* Primary Cutaneous Lymphomas: A Retrospective Evaluation

PRÝMER KUTANÖZ LENFOMA: RETROSPEKTÝF DEÐERLENDÝRME* Primary Cutaneous Lymphomas: A Retrospective Evaluation ARAÞTIRMALAR (Research Reports) PRÝMER KUTANÖZ LENFOMA: RETROSPEKTÝF DEÐERLENDÝRME* Primary Cutaneous Lymphomas: A Retrospective Evaluation Ayten Ferahbaþ 1, Yýlmaz Ulaþ 1, Serap Utaþ 1, Bülent Eser 2,

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İnfeksiyon Hastalıklar kları ve Klinik Mikro. ABD. Risk? Başlangıç tedavisine yanıtsızlık değil. Ciddi

Detaylı

HAİRY CELL LÖSEMİDE GÜNCELEME. Dr. Harika ÇELEBİ Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

HAİRY CELL LÖSEMİDE GÜNCELEME. Dr. Harika ÇELEBİ Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH HAİRY CELL LÖSEMİDE GÜNCELEME Dr. Harika ÇELEBİ Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Hair Cell Lösemi (HCL) HCL ilk olarak1958 yılında (Bouroncle ve ark) tanımlanmıştır Nadir görülen, yavaş seyirli, B-hücreli

Detaylı

Dr Arzu OĞUZ 3. Kanserde Destek tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu 28-29 Mayıs 2016; ADANA

Dr Arzu OĞUZ 3. Kanserde Destek tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu 28-29 Mayıs 2016; ADANA Dr Arzu OĞUZ 3. Kanserde Destek tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu 28-29 Mayıs 2016; ADANA Myeloid hücrelerinin prolif; farklılaşmasını, canlılığını ve aktivasyonunu regüle ederler Nötropeni insidans

Detaylı

İmmun sistemi baskılanmış hastalarda lenfomagenezde rol alan faktörler ve etkileşimleri. Blood Reviews (2008) 22, 261

İmmun sistemi baskılanmış hastalarda lenfomagenezde rol alan faktörler ve etkileşimleri. Blood Reviews (2008) 22, 261 İmmun sistemi baskılanmış hastalarda lenfomagenezde rol alan faktörler ve etkileşimleri Blood Reviews (2008) 22, 261 Onkojenik viruslar Annu. Rev. Pathol. Mech. Dis. 2014.9:49 EBV Doğada çok yaygın İnsan

Detaylı

Araştırma 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 1, (OCAK) 2011, S: 25 30

Araştırma 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 1, (OCAK) 2011, S: 25 30 25 Araştırma Periferik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Lenfoma Hastalarımız. Tek Merkez Deneyimi PERIPHERAL BLOOD STEM CELL TRANSPLANTATION FOR LYMPHOMA PATIENTS. SINGLE CENTER EXPERIENCE Selda KAHRAMAN

Detaylı

Cerrahi Dışı Tedaviler

Cerrahi Dışı Tedaviler KÖTÜ HUYLU YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ Cerrahi Dışı Tedaviler Dr.Selami ÇAKMAK GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 50 den fazla yumuşak doku sarkomu tipi Kaynaklandığı doku, Klinik gidişat, Görülme yaşı, Agresifliği,

Detaylı

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi METASTATİK MALİGN MELANOM Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 49 yaşında erkek hasta Özgeçmiş:özellik yok Soygeçmiş:özellik

Detaylı