HematoLog TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2013: 3 2. Dr. Rejin Kebudi. Anahtar Sözcükler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HematoLog TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2013: 3 2. Dr. Rejin Kebudi. Anahtar Sözcükler"

Transkript

1 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2013: 3 2 Dr. Rejin Kebudi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD ve İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye e-posta: Anahtar Sözcükler Burkitt Lenfoma, Difüz Büyük B Hücreli Lenfoma, Çocuk, Kemoterapi, Biyolojik ajanlar Çocukluk Çağı Burkİtt Lenfoma ve DİfÜz Büyük B Hücrelİ Lenfoma İle Burkİtt Lenfoma arası ayırededilemeyen B Hücrelİ Lenfoma ÖZET Burkitt lenfoma (BL) ve difüz büyük B hücreli lenfoma (DBBHL), yüksek proliferasyon indeksine sahip, ortak morfolojik, immünhistokimyasal ve genetik bulgular taşıyan B hücre kökenli agresif davranış gösteren non- Hodgkin lenfomalardandır. BL da, BCL-2 (-) ve MUM-1 (-) saptanırken, Ki-67 proliferasyon indeksi >%95 dir. DBBHL de ise genellikle BCL-2 (+) ve MUM-1 (+) bulunmuş, Ki-67 indeksi ise <%95 dır. Bu iki tip lenfoma özelliklerini taşıyıp sınıflanamayan B hücreli lenfoma olguları ise aynı BL gibi germinal merkez benzeri fenotipe sahiptir. DBBHL grubu ise germinal merkez benzeri ve merkez dışı fenotip gösterebilmektedir. Pediatrik hastalarda, tüm B hücreli lenfomalarda hücre siklusunda olabildiğince fazla sayıda tümör hücresini etkileyecek bölünmüş dozlarda ve devamlı infüzyon şeklinde yüksek doz tedavi verilmekteyken, erişkin DBBHL hastalarında, rituksimab-chop tedavisi yeterli olurken, BL ve sınıflanamayan B hücreli lenfoma olgularında ise yüksek doz metotreksat içeren protokollerle tedavi sağlanabilmektedir. Çocukluk çağı Burkitt lenfomalarında güncel tedavilerle sağkalım %80-90 larda bildirilmektedir. Çocukluk Çağı Non-lenfoblastİk Non-Hodgkİn Lenfoması Non-Hodgkin lenfomalar (NHL) heterojen bir grup lenfoid neoplazmları içerir. Dünya Sağlık Örgütü Hematopoetik ve Lenfoid Doku Tümörleri 407

2 :3 2 Sınıflaması (DSÖ-sınıflaması) uyarınca belirlenenen alt tiplerin dağılımında çocuk ve erişkinler arasında belirgin farklılıklar vardır. Çocuklarda, prekürsör B veya T hücreli lenfoblastik lenfoma (LBL) (%30), Burkitt ve Burkitt benzeri lenfoma (BL)/lösemi (B-ALL) (%40) ve anaplastik büyük hücreli lenfomalar (ALCL) (%10) en sık görülür, difüz büyük B hücreli lenfoma (DLBCL) (%20) sıklığı ise yaşla paralel olarak artış gösterir (1). Çocuklarda sık görülen NHL alt tiplerinin gerek klinik bulguları, gerek moleküler biyolojik özellikleri farklılıklar gösterir (Tablo 1). NHL alt tiplerinin hücre kinetikleri ve kemik iliği (Kİ) ve merkezi sinir sistemine (MSS) invazyon yapma oranlarında farklar vardır; LBL ve BL da bu oran diğer alt tiplerden çok daha fazladır. Son yıllarda histopatoloji, immünoloji, sitogenetik ve molekuler biolojideki gelişmeler sayesinde sınıflanan NHL alt tiplerinde, özelliklerine uygun etkin tedavi protokolleriyle tedavi başarısı ve sağkalım anlamlı olarak artmıştır (1). Tablo 1. Çocukluk çağı Non-Hodgkin Lenfoma altgruplarına ait tümör hücrelerinin immünhistokimyasal, sitomorfolojik ve sitogenetik bulguları Belirteç T-LBL PTCL ALCL pb-lbl Burkitt DBBHL PMLBL TdT CD CD ± CD79a Cyµ ± ± ± - sig ± - Pax Bcl ± - CD1a ± cµcd3 + - ± scd3 ± ± ± CD4 ± ± ± CD5 ± ± ± - - ± - CD7 ± ± ± CD8 ± ± ± CD56 - ± ± CD10 ± - - ± + ± - CD30 - ± ± ± ALK - - % ± - FAB-sitoloji L1/L2 NA NA L1/L2 L3 NA NA Sitogenetik 14q11.2 t(2;5) (p23;q35) t(1;2) (q25;p23) t(8;14) (q24;q32) t(2;8) (p11;q24) t(8;22) (q24;q11) v Kısaltmalar : T-LBL: prekursor-t hücreli lenfoblastik lenfoma; PTCL: periferal T- hücreli lenfoma; DBBHL: difüz büyük B hücreli lenfoma; ALCL: anaplastik büyük hücreli lenfoma; pb-lbl: prekursor B-hücreli lenfoblastik lenfoma; PMLBL: primer mediastinal büyük B- hücreli lenfoma; NA: uygulanabilir değil

3 Burkitt lenfoma 409 NHL de insidans yaş ve toplumlara göre değişiklik göstermektedir. Çocuklarda, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer gelişmiş ülkelerde, lösemi ve beyin tümörlerinden sonra üçüncü en sık görülen kanser iken (2), Türkiye de Türk Pediatrik Onkoloji Grubu (TPOG) Derneği ve Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) kanser kayıt verilerine göre, lösemilerden sonra ikinci sırada gelmektedir (3,4). NHL tüm çocukluk çağı kanserlerinin %15 ini teşkil eder (2). Beş yaşın altında NHL nadirken, yaşla beraber sıklık artmakta ve 10 yaşın üzerinde tüm kanserlerin %8-9 una tekabül etmektedir. BL, daha çok 5-15 yaş aralığında görülürken, DBBHL ve ALCL, daha büyük çocuk ve adolesanlarda görülmekte ve pik yaş yaş grubunda olmaktadır (2). Afrika ekvator bölgesinde ise Burkitt lenfoma, çocukluk çağı kanserlerinin hemen yarısını oluşturmaktadır (5,6). Hastalık bütün yaş gruplarında erkek çocuklarında sıktır, özellikle 15 yaşın altında olguların %75 ini erkekler oluşturmaktadır (2). Etyoloji kesin olarak bilinmemektedir. Doğumsal (Wiscott Aldrich sendromu, şiddetli değişken immün yetmezlikler vd.) veya edinsel immün yetmezliklerde (AIDS vd.), NHL gelişme riski anlamlı olarak artmıştır (7,8). Ebstein- Barr virusunun (EBV), bağışıklığı baskılanmış hastalarda lenfoproliferatif hastalıklarla ilişkisi gösterilmiş olmasına rağmen (9), immünkompetan hastalardaki rolü net değildir, ABD ve Avrupa daki olguların sadece %10-20 sinde EBV (+) bulunmuştur. Özellikle X e bağlı geçen lenfoproliferatif sendromlu çocuklarda EBV enfeksiyonu ile B hücreli lenfoma gelişimi görülebilir. Çocuklarda, erişkinden farklı olarak histolojik patern hemen her zaman difüzdur. Tümörün yüksek proliferasyon hızı ve c-myc gibi pro-proliferatif proteinlerin fazlasıyla ekspresyonu varlığı sebebiyle, birçok erişkin B hücreli NHL de tespit edilen apoptozis bozukluğundan ziyade, anormal proliferasyon çocukluk çağı NHL lerde patogenezin asıl sebebidir. TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BURKİTT LENFOMA BL, klinik, morfolojik, ve biyolojik olarak üç farklı varyanta sahiptir. Endemik tip, Afrika ekvator bölgesinde ve büyük oranda çocuklarda görülür. Dörtyedi yaş arası sıktır. Sporadik olgular ise dünyanın her yerinde, genellikle çocuk ve genç erişkinlerde görülür (2). İmmün yetmezlikle ilişkili BL, özellikle HIV enfeksiyonuna bağlı görülmektedir. Endemik ve immün yetmezlikle ilişkili BL olgularında olası mekanizma, malarya ve HIV enfeksiyonundan sonra görülen poliklonal B hücre aktivasyonudur. Birçok farklı çevresel etkenin birleşerek, genel bir patogenezle MYC genini etkilemesi de mümkündür (10). Endemik ve sporadik BL nin primer tutulum yerleri ve yayılım şekilleri farklılık göstermektedir. Endemik BL, erişkin olgularda ortalama 30 yaş civarında ve kadın:erkek oranı 1:2 dir. Endemik BL de, en sık çene tutulumu görülür, birlikte orbital ya da maksiller tutulum da olabilir. Çenede hızla büyüyen tümör nedeniyle özellikle molar dişlerde sallanma ve dökülmeler ortaya çıkabilir. Abdomende özellikle mezenter ve omentum bölgesi etkilenir. Over tutulumu sık görülmesine karşın, testis tutulumu nadirdir. MSS tutulumu (Bu hastalar baş ağrısı, meningeal infiltrasyon nedeniyle kafa içi basınç artışı, kafa çifti tutulumu

4 :3 2 yakınmalarıyla başvurabilirler) ya da epidural tutulum yaklaşık 1/3 hastada görülür. Kemik iliği tutulumu hem tanıda hem de nükste nadirdir (1,11-14) Sporadik BL de, en sık tutulan yer abdomendir. Çocuklarda 5-10 yaş arası daha sık görülür. Karın ağrısı, distansiyon, bulantı, kusma, gastrointestinal kanama ve nadiren intestinal perforasyon başlıca belirti ve bulgulardır. Yaklaşık %25-30 hastada ileoçekal invajinasyon nedeniyle sağ alt kadranda kitle ve akut karın ağrısı görülebilir. Bu tablo akut apandisit ile karışabilir. Altı yaşın üzerindeki çocuklarda invajinasyonun en sık nedeni lenfomalardır (1,14). Yaygın karın tutulumu olan hastaların çoğunda mezenter, retroperitoneal lenf bezleri, böbrek, overler ve periton düzeyi de tutularak sıklıkla malin asit oluşur. Baş ve boyun bölgesinde burun tıkanıklığı, kulak ağrısı, işitme kaybı, tek taraflı tonsil büyümesi olabilir. Kemik iliği tutulumu %20 olguda görülür. Sporadik BL de %1-2 oranında yaygın kemik iliği tutulumu (>%25 blast) olabilir, bu olgular B-ALL olarak adlandırılır. Bazı olgularda periferik kanda blastlar görülebilir. Testis, meme, pankreas, kemik, tiroid, deri, epidural aralık tutulumları çok nadirdir (1,11-14). Türkiye de BL nin abdomen tutulumu yüksek oranda (%69-77) ve küçük yaşlarda görülür. Çene tutulumuna da değişik oranlarda (%5-50) rastlanmaktadır (13). Ülkemizdeki olgular, endemik ve sporadik BL arasında ortak klinik gösterdiğinden Orta Doğu tipi olarak da adlandırılır (15,16). İmmün yetmezlikle ilişkili olgularda kemik iliği tutulumunun yanısıra nodal infiltrasyon da oldukça sıktır. Morfolojik olarak, orta büyüklükte yuvarlak-oval çekirdeği ve multiple bazofilik çekirdekçiği ile beraber bazofilik vakuollü sitoplazması bulunan homojen hücrelerden oluşmaktadır. Doku kesitlerinde yıldızlı gökyüzü hissini veren multiple malin lenfoid hücre arasında bu hücrelerin apoptotik artıklarını yok etmek için oraya giden reaktif makrofajlar göze çarpar (17). Ancak bu görüntü tüm hızlı bölünen NHL lerdeki ortak görüntüdür (17). BL olgularında saptanan en sık ve en önemli genetik anomali 8 nolu kromozomun q24 bandına lokalize MYC geninin, 14 nolu kromozomun q32 bandına lokalize Ig ağır zincir bölgesine translokasyonudur t(8;14). Bu translokasyon dışında daha az sıklıkla da olsa; MYC geni lambda hafif zincir bölgesini ilgilendiren 22q11 lokusu arasındaki translokasyon ve yine MYC geni ile kappa hafif zincir 2p12 arasındaki translokasyondur t(2;8). Endemik BL de kırıkların çoğu, aberan somatik hipermutasyonlardan köken alır. Sporadik olgularda ise, çoğunlukla 14q32 de bulunan IGH lokusunun Ig switch bölgesinde izlenir (10,18). MYC kırılma noktasındaki bu değişiklikler, EBV (+ ve genellikle endemik) ve EBV (- ve genellikle sporadik) BL ların farklı matürasyon düzeylerinde olduğunu düşündürmektedir (19). İmmunfenotipik olarak tümör hücreleri, CD19, CD20, CD22, CD79a gibi pan B hücre antijenlerini, membran IgM sini, CD38, CD77, CD43, CD10 ve BCL6 yı eksprese ederler (20). Genellikle BCL2 anti-apoptotik protein seviyeleri düşüktür, ancak %20 olguda zayıf (+) olabilir, MUM-1 (-) tir. Ki-67 (MIB-1) pozitifliği yaklaşık %100 dür (20) (Tablo 2).

5 Burkitt lenfoma 411 Tablo 2. Burkitt Lenfoma, Difüz Büyük B Hücreli Lenfoma ve Burkitt Lenfomaya benzer özellikler taşıyan, sınıflandırılamayan B Hücreli Lenfoma, ve Difüz Büyük B hücreli Lenfoma nın immünfenotipik ve genetik özellikleri Özellikler Burkitt Lenfoma Proliferasyon (Ki67/MIB1) >90%ve homojen <90%veya heterojen BCL2 ekpresyonu Negatif/zayıf Güçlü Genetik Özellikler -MYC mutasyonu IG-MYC NON IG-MYC -BCL2+ ama MYC yok -BCL6+ ama MYC yok -Double hit -MYC basit karyotip -MYC kompleks karyotip EVET HAYIR EVET HAYIR -EVET EVET HAYIR -HAYIR -HAYIR -HAYIR -EVET -NADİR Difüz Büyük B Hücreli Lenfoma ve Burkitt Lenfomaya benzer özellikler taşıyan, sınıflandırılamayan B Hücreli Lenfoma SIK BAZEN BAZEN BAZEN -SIK BAZEN BAZEN -NADİR -NADİR -BAZEN -NADİR -SIK Difüz Büyük B Hücreli Lenfoma NADİR SIK BAZEN BAZEN -NADİR NADİR NADİR -BAZEN -BAZEN - NADİR -NADİR -NADİR TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ DİFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA VE BURKİTT LENFOMA ARASI AYIRDEDİLEMEYEN B HÜCRELİ LENFOMA Difüz büyük B hücreli lenfoma ve Burkitt lenfomaya benzer özellikler taşıyan, sınıflandırılamayan B hücreli lenfoma, agresif bir lenfoma grubudur. Bu gruptaki olgular, DBBHL ve BL nin morfolojik ve genetik özelliklerini taşırlar (21,22). Ancak klinik ve biyolojik özellikleri nedeniyle bu iki kategoriden herhangi birine dahil edilemezler. Bu olguların bazıları önceden Burkitt-benzeri (Burkitt-like) lenfoma olarak sınıflandırılmıştı. Bu gruptaki olguların en önemli özelliği, morfolojik olarak DBBHL ve BL arası özellikler taşımalarıdır. DBBHL dan daha küçük BL ya benzer hücreler ve tipik BL dan daha büyük, DBBHL ya benzeyen hücreler görülmektedir. Bunun yanı sıra yüksek proliferasyon indeksi, yıldızlı gökyüzü manzarası ve BL ile immünofenotipik benzerliği dikkat çeken diğer özellikleridir. Bazı olgular morfolojik olarak BL için daha tipiktir. Ama atipik immünfenotip veya atipik genetik özellikler içermeleri BL tanısından uzaklaşılmasına neden olur. Tipik DBBHL morfolojisine sahip ancak MYC gen değişiklikleri gösteren olgular,

6 :3 2 DBBHL olarak; tipik BL morfolojisine sahip, ancak MYC gen değişiklikleri göstermeyen olgular BL olarak kabul edilmelidir (22,23). Bu lenfomalar nispeten nadirdir ve çoğu yetişkinlerde görülür. Hastaların yarısından fazlası sıklıkla, yaygın ekstranodal hastalık ile başvurur. BL nın tersine, öncelikle lokalizasyon ileoçekal bölge veya çene değildir. Kemik iliği ve periferal kan tutulabilir. Ekstranodal bölgelerde lenfadenopati veya kitlesel lezyonlarla başvurur, lösemi ile prezente olabilirler. Yıldızlı gökyüzü manzarasını oluşturan tipik makrofajların yanı sıra, mitotik figürler ve belirgin apoptozis dikkati çeker. Bu bulgularla BL ya benzer. Ancak nükleer büyüklüğün değişkenliği ve nükleer sınırların düzensizliği tanıda BL dan uzaklaşılmasına neden olur. Bu lenfomalar, CD19, CD20, CD22 ve CD79a gibi B-hücre belirteçlerini ekprese ederler. Olguların %35-50 sinde 8q24/MYC translokasyonları bulunur (22-24). Ancak BL da, translokasyonlar Ig genleri ile olurken, (Ig- MYC translokasyonları), bu olguların çoğunda translokasyonlar farklıdır (non- Ig-MYC translokasyonları). Olguların %15 kadarında BCL-2 translokasyonu bulunur. Bazen BCL-2 ve MYC translokasyonu birlikteliği olabilir. Bu olgular double hit lenfomalar olarak adlandırılır (25). BL nın aksine, double hit ve non-ig-myc translokasyonu gösteren olgular sıklıkla kompleks bir karyotipik yapı gösterir (26). Tipik olarak sig (+) olmasına rağmen, double hit olarak adlandırılan olgularda sig (-) tir. Genel olarak, BL ya benzer immüfenotip (CD10+, BCL6+, BCL2-, MUM1 veya çok zayıf +) bulunur. Morfolojik olarak BL ya benzeyen ama orta/kuvvetli BCL2 pozitifliği gösteren olgular bu kategoride yer alır. Ki67 proliferasyon indeksi sıklıkla BL ya benzer şekilde yüksektir. Ancak bazı olgularda değişkendir (%50-100) (21,22,24) (Tablo 2). Green ve ark. (27), 219 B-hücreli NHL (n=212 DBBHL, n=7 BL) olgusunu MYC translokasyonu açısından inceledikleri çalışmalarında, 29 olguda (n=7 BL, n=22 DBBHL) translokasyon tespit etmişlerdir. Bu olguların da %93 ünde c-myc proteininin tümör hücrelerinin %80 ininde (+) saptamışken, MYC translokasyonu olmayan olguların sadece %3 ünde c-myc (+) saptanmıştır. Benzer bir çalışma da İstanbul Üniversitesi Patoloji ABD da yapılmış olup, BL ve DBBHL olgularında altı antikordan (c-myc, BCL-2, Ki-67, CD10, BCL-6, MUM-1) oluşan immünhistokimya panelin değerlendirilmesi sonucu, BL ve DBBHL olguları için özgün bir ekspresyon paneli saptanmıştır. Bu panel ara olgularda faydalı olabilir. BL ve DBBHL olgularında, özellikle c-myc, BCL-2 ve Ki-67 antikorları ile boyanma farklılıkları gözlemlenmiş, BL tanısında bu üçlü panelin yüksek prediktif değere sahip olduğu saptanmıştır. Anti c-myc antikoru, BL olgularının %87.5 unda (+) saptanırken, DBBHL olgularında sadece %9 unda (+) saptanmıştır. Difüz büyük B hücreli lenfoma ve Burkitt lenfomaya benzer özellikler taşıyan, sınıflandırılamayan B hücreli lenfoma olgularında ise c-myc ile boyanma, %55 ile %98 arasında değişkenlik göstermiştir (28). Günümüzde, CD10, BCL-6 ve MUM-1 paneli ile, germinal merkez benzeri grup (GMB) dışı immünfenotipe sahip olduğu gösterilen olgular DBBHL olarak yorumlanmaktadır. Ayrıca BCL-2 (+) olgular ile Ki-67 proliferasyon indeksi %95 den küçük olgular da genellikle DBBHL kategorisine alınmaktadır. Ancak özellikle BCL-2 (-), GMB fenotipli DBBHL ların yüksek Ki-67 proliferasyon indeksine sahip olanlarını, morfolojik ve immünhistokimyasal olarak BL dan ayırmak mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda MYC geni önem kazanmaktadır.

7 Burkitt lenfoma 413 Tablo 3. Pediatrik B- hücreli non-hodgkin lenfoma tedavisinde kullanılan FAB/LMB ve BFM grubunun risk sınıflamaları ve tedavi detay ve sonuçları FAB/LMB 96 Tanım N: pefs Kemoterapi kürü M g/ C IFO AD VE Grup 1134 m2 A Evre I rezeke %12 %98 (3 yıl) COPAD-COPAD Evre II abdominal B Evre I rezeke değil Evre II abdomen dışı Evre III Evre IV Kİ blast <%25 Ve SSS (-) %67 %90 (4 yıl) COP-COPADM1-*COPADM2 - CYM-CYM-M1 *COPADM2 -CYM-CYM *COPADM1-CYM-CYM-M1 *COPADM1-CYM-CYM 3,x5 3,x4 3,x5 3,x C Evre IV Kİ blast >%25 Ve/veya SSS (+) %21 %79 (4yıl) COP-COPADM1-COPADM2- CYVE1-(SSS+ sadece: HD- MTX)- CYVE2- M1- M2- M3- M4 COP-COPADM1+2 cevabı olanlar randomize edildiler: mini-cyve adlı yoğunluğu azaltılmış kür verildi ve idame M2, M3, M4 kürleri verilmedi. Sonuç: Düşük cevap 8,x3 SSS (+) için x4 6.8 R R R 800 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

8 :3 2 Tablo 3. Devamı NHL/BFM 95 Tanım N:505 PEFS Kemoterapi kürü Grup R1 Evre I-II rezeke %10 %94 (3 yıl) A-B 1, x R2 Evre I+II nonrezeke Evre III-LDH <500/U/L R3 Evre III-LDH <999U/L Kİ+ ve LDH <1000U/L R4 LDH >1000 U/L ve/ veya SSS(+) %46 %94 (3 yıl) P-A-B-A-B MTX iv 24 hr vs 4 hr randomize edildi Sonuç: 4 hr daha az toksik, eşit etkili %16 %85 (3 yıl) P-AA-BB-CC-AA-BB MTX, AA, BB iv 24 hr vs 4 hr ile randomize edildi Sonuç: 4 hr daha az toksik, ancak daha az etkili %28 %81 (3 yıl) P-AA-BB-CC-AA-BB-CC MTX, AA, BB iv 24 hr vs 4 hr ile randomize edildi Sonuç: 4 hr daha az toksik, ancak daha az etkili 1, x ,x ,x Kısaltmalar: M: metotrexate; C: siklofosfamid; Ifo: ifosfamide; AD:doksorubicin; VE: VP-16; O: vinkristin; P: prednizolon; CY: ARA-C; R, randomizasyon; SSS: santral sinir sistemi; Kİ: kemik iliği. A: Deksametazon, vinkristin, ifosfamid, ARA-C, VP-16, M (1gr/m 2 ) ve üçlü intratekal; B: Deksametazon, vinkristin, siklofosfamid, doksorubisin, M (1gr/m2) ve üçlü intratekal; P: Sitoredüktif faz; AA ve BB: M (5gr/m 2 ); CC: Deksametazon, vindesin, yüksek doz ARA-C, VP-16 ve üçlü intratekal; *COP-COPADM1 cevaplılar randomize edildiler; Eşit etkin; COPADM2 deki siklofosfamid 3 g/m 2 ile COPADM1 deki 1.5 g/m2 karşılaştırıldı

9 Burkitt lenfoma 415 TEDAVİ Son 20 yıl içerisinde çocuk, adolesan ve genç erişkinlerde B hücreli NHL tedavisinin, geniş klinik çalışmalarla değerlendirilmesi, histolojik alt gruplara ve evreye göre belirlenen çoklu ve yoğun kemoterapi ajanlarının kullanılması ve destek tedavilerindeki ilerlemeler ile hastaların %75 inden fazlasında kür elde edilmektedir (1, 14, 29-32). Sınırlı hastalığı olan olgularda 5 yıllık olaysız sağ kalım (EFS) %90-95 olup prognoz çok iyidir (31,32). İleri evre hastalarda prognoz histolojik alt gruplarına göre değişim göstermekle birlikte önceki yıllara göre iyileşmiştir (5 yıllık EFS %60-90). Bu hastalarda tedaviye başlama zamanı çok önemlidir, erken tedavi hastalık remisyonunu sağlamada önemli role sahiptir (31). Kemik iliği ya da MSS tutulumu da tedaviyi belirlemede ve prognozda çok önemlidir. Hücre siklusu çok hızlı olduğundan, komplikasyonların erken tanınarak uygun tedavi yolunun seçimi büyük önem taşımaktadır. Superior vena kava sendromu, bu hastalarda spontan veya tedaviyle beraber görülebilen onkolojik bir acildir. Hastanın başı yüksekte veya oturtur pozisyonda tutulmalı, genel anesteziden kaçınmalıdır. Kortikosteroid ve/veya çocukta daha nadiren radioterapi, tümör yükünü azaltmak için kullanılabilir. Perikardiyal efüzyon, kardiyak tamponada neden olabilir. Pulsus paradoksus, venöz basınç yüksekliği, ya da hipotansiyon varlığında perikardiyosentez yapılmalıdır (1,14). Tümör lizis sendromu (TLS), lösemi ve lenfoma tanısı almış ve tümör yükü fazla olan hastalarda görülen metabolik bir acildir. Hiperürisemi, hiperfosfatemi, hipokalsemi ve hiperpotasemi ile karakterizedir. Spontan veya kemoterapiye ikincil olarak tümör hücrelerinin yıkımıyla beraber hücre içi anyon ve katyonlar, nükleik asit ve proteinlerin karaciğer ve böbrek kapasitesini aşmasıyla TLS riski artar. Bu nedenle, kan üre azotu, kreatinin, ürik asit, K, Na, Ca, P takibi en az 6 saatte bir veya takibe göre izlenmesi gereklidir. Tedavide amaç, ürik asit yapımını azaltmak veya atılmasını arttırmak, fosfor yapımını azaltmak, ürik asit ile fosforun idrarda çözünürlüğünü ve idrar miktarını arttırmaktır. Bu amaçla, hidrasyon, alkalinizasyon ve ürik asit düzeyini düşürücü ilaçlar kullanılmaktadır. Yeterli hidrasyon için idrar dansitesinin <1010, idrar çıkışının 3-5ml/kg/saat olarak sürdürülmesi, beraberinde bu sıvıya sodyum bikarbonat ( meq/lt) eklenmesi, idrar ph ının civarında tutulması önerilmektedir. Ürik asit düzeyini düşüren Allopurinol ve ürik asit oksidaz (Rasburikaz) adlı iki ilaç bulunmaktadır. Allopurinol, ksantin oksidaz enzim inhibitörü olup, hipoksantin ve ksantinin ürik aside dönüşmesine engel olmaktadır. Oral (300mg/m2/gün 3 doz, maksimum 900mg/gün) ve IV yolla kullanılmaktadır. Ancak ülkemizde IV formu bulunmamaktadır. Son yıllarda rasburikaz da kullanıma girmiştir. Bu ilaç, ürik asitin 5-10 kat daha iyi çözünebilen allantoine dönüşmesini sağlamaktadır. Otuz dakikalık IV yolla (0.2 mg/kg/gün) ile uygulanması sonucunda serum ürik asit düzeyinin hızla düşürüldüğü gösterilmiştir (1, 14, 29-32). Kemoterapi NHL tedavisinde kemoterapi başlıca tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir. Tedavi, histolojik alt gruplarına, hastalığın yaygınlığına ve risk grubuna göre düzenlenir (1,31,32). Çocukluk çağı NHL tedavisi üç alt gruba göre yapılmaktadır: 1- Lenfoblastik Lenfoma, 2- Olgun B Hücreli NHL ler (Burkitt TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

10 :3 2 Lenfoma, Difüz büyük B hücreli Lenfoma, ve Difüz büyük B hücreli lenfoma ve Burkitt lenfomaya benzer özellikler taşıyan, sınıflandırılamayan B hücreli lenfoma), 3- Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma şeklinde ayrılmaktadır. Burada sadece olgun B hücreli NHL tedavisinden bahsedilecektir. Çocukluk çağı olgun B hücreli NHL tedavisi, DBBHL dahil bütün olgun B hücreli NHL de kullanılan etkin bir tedavidir. Başta BL olmak üzere, hücre siklusunda olabildiğince fazla sayıda tümör hücresini etkileyecek sitotoksik ilaç konsantrasyonunu sağlamak için bölünmüş dozlarda ya da devamlı infüzyon ile tedavi verilmesi amaçlanır. Farklı etki mekanizması bulunan, ortak toksisitesi olmayan ve MSS ne etkili ajanların kısa aralıklarla, ancak yüksek dozlarda verilmesi önerilmektedir (33). BL tedavisi 1960 lı yıllarda Afrika da Burkitt tarafından siklofosfamidin tek ajan olarak kullanılmasıyla başlamıştır (1). Daha sonra siklofosfamide, vinkristin ve metotreksat eklenerek özellikle lokalize hastalıkta iyi sonuçlar alınmıştır. Bu üçlü tedavi daha sonraki tedavi protokollerinin temelini oluşturmuştur (34) yılından bu yana, Avrupa da hem Fransa (LMB protokolü), hem de Almanya da (BFM) çok merkezli protokollerin tedaviye girmesiyle bu hastalık grubunda ciddi önemli gelişmeler sağlanabilmiştir (Tablo 3). Benzer yıllarda Amerika Birleşik Devletleri nde önce pediatrik onkoloji grubu (POG), Children Cancer grubu (CCG) ve sonra her iki grubun birleşmesiyle Children Onkoloji grubu (COG) protokolleri yürütülmüştür. LMB Protokolleri Bu protokolde, başta sitoreduktif faz olan ve düşük dozlarda vinkristin, siklofosfamid ve prednisolondan oluşan COP kürü, 1 hafta sonra çok daha yoğun tedaviden oluşan, yüksek doz metotreksat (MTX) ve 5 güne bölünmüş siklofosfamid tedavisi (2 kür COPADM- siklofosfamid-vinkristinprednisolon-doksorubisin-metotreksat), ardından da ARA-C nin devamlı perfüzyon şeklinde verilmesiyle devam eden konsolidasyon kürü temel tedaviyi oluşturmaktadır. MSS profilaksisine yönelik tedavi yüksek doz MTX la beraber intratekal (İT) MTX tan oluşmaktadır. Fransız Pediatrik Onkoloji Derneği (SFOP), Fransa, Belçika ve Hollanda dan çalışmalara katılan merkezlerle beraber LMB81, 84, 86, 89 çalışmalarını yapmıştır (35-37). İlk üç çalışma sonucunda ileri evre MSS (-) BL de, olaysız sağ kalım (EFS) %75-90 lara ulaşmış, tedavi süresi ise 12 aydan 4 aya azaltılarak özellikle toksik yanetki ve ölümlerde de azalma sağlanmıştır. MSS profilaksisi için verilen yüksek doz MTX (3gr/m 2 /4 saat) ve İT MTX tedavisinin etkili olduğu bulunmuştur (MSS nüksü <%2). Tedavi sonunda rezidü kitlede canlı hücrenin bulunması nedeniyle hastaların otolog kök hücre nakli yoluyla tekrar remisyona girebildikleri, ancak COP tedavisi sonrasında tümör yükünün azalmamış olmasının kötü prognozu gösterdiği anlaşılmıştır (EFS %22). İlk tanı sırasında MSS tutulumu bulunan hastaların, LMB81 protokolünde EFS hızı %19 iken, pilot LMB86 çalışmasında MTX dozunun yükseltilmesi (8gr/m2 /4 saat) ile beraber üçlü İT tedavinin verilmesi ve devamlı ARA-C ve VP-16 infüzyonları (CYVE) ile konsolide edilmesi sayesinde EFS hızı %75 e çıkmıştır (38). LMB89 çalışmasında ( ), tüm periferik B hücreli lenfoma-lösemi türleri (BL, DBBHL, B-ALL) çalışmaya alınmış, hastalar üç gruba ayrılmıştır: Grup A (rezeke edilmiş evre I ve abdominal evre II hastalık) hastalar 2 kür COPAD

11 Burkitt lenfoma 417 (vinkristin- siklofosfamid- adriamisin-prednizon) tedavisi almışlardır. Grup B (grup A ve grup C dışı) hastalar LMB84 protokolünün kısa kolunu alarak tedavilerini 3.5 ayda tamamlamışlardır. Grup C (MSS ve ALL -kemik iliğinde >%25 blast- tutulumu mevcut) hastalar LMB86 protokolü benzeri yoğun tedavi almışlardır (35). Grup B olup, COP tedavisine cevapsız olan veya konsolidasyon tedavisi sonrasında halen canlı tümör hücresi bulunan herhangi bir hastada ise tedavi yoğunlaştırılmıştır. Toplam 562 hastanın değerlendirildiği çalışma sonucunda, 5 yıllık sağ kalım hızı (OS) %92 ve EFS hızı %91 bulunmuştur. Evre I + II EFS hızı %98, evre III EFS %91 ve evre IV EFS %87 saptanmıştır. Bulgular BL ile DBBHL hastalarında benzer sonuçlanmıştır (EFS hızı sırasıyla %92 ve %89). Grup B hastalarda, çok değişkenli analizde, LDH nın normalden iki katından fazla yükselmesi, COP sonrası hastanın cevapsız olması (EFS %72), ve yaşın >15 olması düşük EFS ile anlamlı olarak bağlantılı sonuçlanmıştır. Grup C hastalarda, tek prognostik faktörün MSS tutulumu olduğu gösterilmiştir (MSS + EFS %79 vs MSS EFS %90) (35). FAB LMB96 (Mayıs Haziran 2001) çalışması SFOP (Fransa), UKCCSG (İngiltere) ve CCG nin (Amerika Birleşik Devletleri) katılımıyla gerçekleşen uluslararası randomize bir çalışma olup, öncelikle başta erkeklerde steriliteyi önlemek için siklofosfamid ve diğer ilaçların yoğunluğunu azaltmak, genel olarak tedavi süresini kısaltmak, ve ilk prezentasyon sırasında MSS tutulumu bulunan hastalarda kranyal radyoterapiyi (RT) tedaviden çıkarmak amcıyla yapılmıştır (39,40) (Tablo 3). MSS (-), rezeke edilmemiş matür B NHL çocuk ve adolesanlarda, prefaz COP ve ilk konsolidasyondan sonra tam yanıt elde edilenlerde düşük doz siklofosfamid (3.3gr/m 2 ), adriamisin (120mg/m 2 ) ve kısa süreli (4 kür) tedavi ile %90 kür oranına ulaşılabileceği gösterilmiştir. İdame 1 (M1) tedavisini almayanlarda daha az toksisite gözlenmiştir (41). Yüksek riskli MSS(-) hastaların COP tedavisine iyi yanıtlı olanlarına, 2 kür konsolidasyon sonrası azaltılmış ARA-C ve VP-16 ile kısa süre verilen idame tedavisi, düşük EFS ve OS hızı ile sonuçlandığından (sırasıyla %80 ve %83), bu hastalara ve MSS (+) hastalara standart yoğunlukta FAB-LMB tedavisi önerilmiştir (4-yıllık EFS hızı %90 ve OS hızı %93) (39) (Tablo 3 ve 4). BFM Protokolleri Ardı sıra yapılan dört BFM çalışması (BFM 81, 83, 86, 90) sonucunda, tedavi yoğunluğu giderek arttırılmış, tedavi süresi azaltılmış ve MSS RT si terk edilmiştir (44) (Tablo 3 ve 4). BFM 90 çalışması neticesinde (BFM ), üç tedavi risk grubu ortaya çıkmıştır (SFOP çalışmasından biraz farklı): İki, dört veya altı kür şeklinde verilen deksametazon, MTX 5gr/m 2 /24 saat (veya düşük risk grubunda 0.5gr/m 2 ), İT tedavi ve ifosfamid-sitarabinetoposid ve siklofosfamid-doksorubisin alterne tedaviden oluşan kemoterapi kullanılmıştır. Toplam 413 hastadan oluşan protokolün 6 yıllık EFS oranı sırasıyla evre I, II, III, IV ve B-ALL de %97, 98, 88, 73 ve 74 tespit edilmiştir (44). Bu protokolde ortaya çıkan en önemli bulgu, MTX dozunun 0.5gr dan 5gr/m 2 a yükseltilmesiyle, evre IV, B-ALL, abdominal evre III+LDH>500 olan hastalarda EFS hızının %50 den 80 e ulaşması olmuştur. BFM 95 çalışması ise yüksek doz MTX infüzyonunun 24 saat vs 4 saat karşılaştırmasını yapmış, evre I ve II hastalarda 4 saatlik sürenin etkiyi azaltmadığı ve 1gr/m 2 dozun bu hasta grubunda etkili ve yeterli olduğu, ancak ileri evre hastalıkta (III ve IV) mutlaka 5gr/m 2 dozunda ve 24 saatlik infüzyon şeklinde devam edilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır (4 saat EFS hızı %77 vs 24 saat %93) (Tablo 3 ve 4) (45,46). TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

12 :3 2 Tablo 4. Dünyadaki farklı pediatrik merkezlerin Non-Hodgkin Lenfoma sonuçları Çalışma sahibi ve yayın yılı Ülke Protokol Hasta Sayısı Çalışma Yılları OS EFS Patte 2007 (41) Fransa LMB %93.3 Cairo-2012 (42) A.B.D LMB %91 %88 Eldar-2012 (43) İsrail LMB %91 %88.6 Reiter-1999 (44) Almanya BFM %81 Burkhardt-2005 (45) Almanya BFM-86,90, %87 Woessmann-2005 (46) Almanya BFM %89 Chantada-2003 (47) Arjantin BFM %81 %79 Muller-2008 (48) Macaristan BFM-90, %78 %75 Dokmanovic-2012 (49) Serbia BFM-90, %93 %84.1 Kutluk-2002 (16) Türkiye LMB %75 Karadeniz-2007 (50) Türkiye BFM-90, %85.8 %82.8 Celkan-2010 (51) Türkiye BFM %78.1 %76.6 Kebudi-2013 (52) Türkiye Modifiye BFM %77.3 %69.4

13 Burkitt lenfoma 419 Pediatrik Onkoloji Grup (POG), Children Cancer Grup (CCG), Children Onkoloji Grup (COG) Protokolleri Lokalize B hücreli lenfomalarda kullanılan COMP (siklofosfamid, vinkristin, MTX, prednizon) tedavisinin 6 ay süreyle verilmesinin, primer hastalık bölgesine RT ile birlikte verilen 18 aylık tedavi ile eşdeğer sonuç gösterdiği ve EFS nin %85, OS nin %90 dan fazla olduğu bildirilmiştir. Böylelikle B hücreli lenfomada lokal radyoterapi gerekmediği ve alkile edici ve methoteksat gibi antimetabolit içeren yoğun, kısa süreli kemoterapi şemalarının etkinliği gösterilmiştir (53). Aynı tedavilerle lenfoblastik lenfomalı hastaların ise sonuçlarının iyi olmadığı görülmüş, bu hasta grubunda ALL gibi uzun süreli tedavilerin etkinliği gösterilmiştir. B hücreli lenfoma tanılı hastalara 9 hafta süreli kısa ve yoğun kemoterapi ile birlikte tutulu alanlara RT verilmesi ile beraber 24 hafta süreyle idame tedavi verilmesi de araştırılmış, sonuç itibariyle lokal RT nin ve idame tedavinin bu lenfoma tipinde yararsız olduğu saptanmıştır (54). St. Jude Total tedavi protokolünde ileri evre hastalıkta yüksek doz ve devamlı infüzyon şeklinde verilen ARA-C tedavileriyle hastaların EFS hızları %52-79 arasında bulunmuştur (55,56). POG ileri evre periferik B NHL tanılı hastaların 12 aylık APO rejimi (Adria, vcr, pred, İT MTX), ile tedavisi sonucunda 4 yıllık EFS %67, OS %80 saptanmıştır (40). CCG Orange ileri evre NHL de MSS (+) ve kemik iliği (+) olan hastalarla olmayan hastaları karşılaştırdıkları çalışmada, standart risk EFS ve OS hızı %100 bulunurken, yüksek risk grubunda sırasıyla %61 ve %65 saptanmıştır. Bu protokolde CHOP tedavisi temelli indüksiyon, VP-16/ifosfamid ile konsolidasyon, DECAL (deksametazon, etoposid, cisplatin, ARA-C, ve L-ASP) yoğunlaştırma ve idame tedavisi (standart risk 3 kez, yüksek risk 6 kez) verilmiştir. Bu tedavi ile daha önceki CCG çalışmalarından daha iyi sonuç elde edilmiştir (40). Özet olarak, tanıda MSS tutulumu olan hastalarda, sistemik MTX dozunun risk gruplarına göre 5-8 gr/m2, ARA-C 3gr/m 2 ve LMB çalışmalarında üçlü İT tedavi, BFM-95 çalışmalarında ise Ommaya rezervuarı ile intraventriküler bölünmüş dozlarda tedavi verilmesi MSS nükslerini azaltmıştır. Tanıda MSS (+) olanların, MSS (-) ama kemik iliği tutulumu olanlara göre sonuçları daha kötüdür (sırasıyla 5yıllık EFS %60 vs %81) (57). MSS (+) hastalarda kranyal RT verilmesi ile ilgili randomize çalışma bulunmasa da, LMB ve BFM çalışmalarında RT verilmeksizin EFS %70 saptanmış, bu sonuç daha önceki RT verilen LMB ve BFM çalışma sonuçlarıyla benzer olduğundan, kranyal RT tedavisi terkedilmiştir (35,39,46). DBBHL ların LMB ve BFM tedavileriyle sonuçları BL ile benzer olmasına rağmen, primer mediastinal büyük B hücreli lenfomada sonuçlar BL kadar iyi değildir (5 yıllık EFS %70). Primer kemik tutulumu olan DBBHL da lokal RT terk edilmiştir (35,40,44). Pediatrik BL ve DBBHL da, Rituksimab ın, intermediate risk yeni tanılı hastalarda yoğun kemoterapiye eklenmesiyle yapılan COG faz II çalışmasında, rituksimabın güvenli bir şekilde FAB-LMB96 protokolü ile beraber kullanılabilir olduğu gösterilmiştir (58). Çocuklarda Burkitt lenfomada kemoterapiyle başarı çok yüksek olduğundan primer tedaviye rituksimab eklenmesi konusu halen tartışmalıdır. Nüks olgularda ifosfamid-carboplatin-etoposide tedavisine eklenen Rituksimab tedavisinin küçük bir hasta grubunda denendiği COG çalışmasında, etkin olduğu sonucuna varılmıştır (59). TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemileri

Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemileri Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16: 83-89/Ocak 2015 DERLEME / REVIEW Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemileri Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia Kadir YÜMLÜ Türkiye Kamu Hastaneler

Detaylı

Araştırma 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 1, (OCAK) 2011, S: 25 30

Araştırma 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 1, (OCAK) 2011, S: 25 30 25 Araştırma Periferik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Lenfoma Hastalarımız. Tek Merkez Deneyimi PERIPHERAL BLOOD STEM CELL TRANSPLANTATION FOR LYMPHOMA PATIENTS. SINGLE CENTER EXPERIENCE Selda KAHRAMAN

Detaylı

30 Mayıs 1 Haziran 2014. Konuşma Özetleri ve Bildiriler

30 Mayıs 1 Haziran 2014. Konuşma Özetleri ve Bildiriler 30 Mayıs 1 Haziran 2014 Konuşma Özetleri ve Bildiriler BİLİMSEL SEKRETERYA Doç. Dr. Ener Çağrı Dinleyici Uzm. Dr. Ayşe Bozkurt Turhan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim

Detaylı

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI 19. Ulusal Kanser Kongresi 20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI B L MSEL SEKRETERYA Prof. Dr. Nur Olgun Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çocuk Onkoloji Bilim Dalı Tel :

Detaylı

NODAL DİFFÜZ BÜYÜK B- HÜCRELİ LENFOMA

NODAL DİFFÜZ BÜYÜK B- HÜCRELİ LENFOMA T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği Şef: Doç. Dr. Erol Rüştü Bozkurt NODAL DİFFÜZ BÜYÜK B- HÜCRELİ LENFOMA OLGULARINDA ZAP-70 EKSPRESYONUNUN MORFOLOJİK VARYANT

Detaylı

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE ÖZET 2012: 2 1

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE ÖZET 2012: 2 1 TÜRK HEMATOLOJ DERNE HematoLog 2012: 2 1 Dr. Teoman Soysal 1 - Dr. Ahmet Emre E kazan 2 1 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde

GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde 1 GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde çevirisi yapılan Lenfoma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Lenfoma, lenfatik

Detaylı

MULTİPL MİYELOM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU

MULTİPL MİYELOM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU MULTİPL MİYELOM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU Multipl miyelom (MM) plazma hücrelerinin habis bir hastalıg ıdır. Göreceli nadir bir hastalıktır. Tüm kanserlerin %1 ini ve hematolojik malignitelerin %10 unu oluşturur.

Detaylı

Altı yaşında erkek hastanın hastanemize sevkinden üç ay önce ağrısız karın şişliği

Altı yaşında erkek hastanın hastanemize sevkinden üç ay önce ağrısız karın şişliği SORUN VAKA Hacettepe Tıp Dergisi 2004; 35:227-233 Kar nda kitle ile baflvuran alt yafl nda bir erkek hasta Diclehan Orhan 1, Ali Varan 2, Arbay Özden Çiftçi 3, Münevver Büyükpamukçu 4 1 Doç. Dr., Hacettepe

Detaylı

Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu

Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu Konuşma Metinleri Allojenik Hematopoietik Kök Hücre Naklinin İmmünobiyolojisi Emin Kansu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü, Ankara Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu

Detaylı

ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ

ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ Giriş Çocuk ve adolesanlarda akut miyeloid lösemi (AML) lösemilerin %15-20 sini oluşturur. İnsidansı her yıl milyonda 5-7 dir. İki yaş insidansın

Detaylı

Akut Lösemiler. 86 XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. 86 XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı Akut Lösemiler Bildiri: 73 Poster No: P000 ADOLESAN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİSİNDE İNDÜKSİYONDA YÜKSEK DOZ STEROİD KULLANIMI İLE ARTMIŞ SAĞKALIM: Şule Ünal, Aytemiz Gürgey, Selin Elmas, Sevgi Yetgin, Murat

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

TIBBI KONGRESI ONKOLOJI KONUŞMA METİNLERİ VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

TIBBI KONGRESI ONKOLOJI KONUŞMA METİNLERİ VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI TIBBI ONKOLOJI KONGRESI KONUŞMA METİNLERİ VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI KONGREYE DAVET...4 KURULLAR... 5-6 BİLİMSEL PROGRAM...7 KONUŞMA METİNLERİ... SEÇİLMİŞ SÖZEL BİLDİRİLER...0 SÖZEL BİLDİRİLER...08 HEMŞİRE

Detaylı

Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye. Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye e-posta: drkaramans@yahoo.com.

Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye. Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye e-posta: drkaramans@yahoo.com. TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2013: 3 2 Dr. Serap Karaman 1, Dr. Sema Anak 2 1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye 2 İstanbul Üniversitesi

Detaylı

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ 38 PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ Dr. Uğur SUNGURTEKİN Anal bölge kanserleri nadir görülen kanser türü olarak bilinmekte ise de görülme sıklığı 1973-1979 dönemiyle karşılaştırıldığında 1994-2000 döneminde

Detaylı

Kutanöz Graft-Versus-Host Hastalığı

Kutanöz Graft-Versus-Host Hastalığı 92 Derleme / Review Kutanöz Graft-Versus-Host Hastalığı Cutaneous Graft-Versus-Host Disease Emine Çölgeçen 1, Ayten Ferahbaş 2 1 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye

Detaylı

EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU

EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU P. Albers (başkan), W. Albrecht, F. Algaba, C. Bokemeyer, G. Cohn-Cedermark, A. Horwich, M. P. Laguna, Avrupa Üroloji Derneği 2008 Çeviri: Üroonkoloji Derneği 1 İÇİNDEKİLER:

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Hodgkin Lenfoma Yaşayanlarında Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografi Kullanımı Use of Computed Tomography Angiography in Hodgkin Lymphoma Survivors

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİYİ YÖNLENDİRİCİ BİYOLOJİK BELİRTEÇLER: RRM-1, SINIF III

Detaylı

TIPDERGİSİ ORTADOĞU ORTADOGU MEDICAL JOURNAL. 3 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi Aralık 2010, Cilt:2 Sayı:4 ISSN NO : 1309-3630

TIPDERGİSİ ORTADOĞU ORTADOGU MEDICAL JOURNAL. 3 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi Aralık 2010, Cilt:2 Sayı:4 ISSN NO : 1309-3630 ORTADOĞU TIPDERGİSİ ORTADOGU MEDICAL JOURNAL 3 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi Aralık 2010, Cilt:2 Sayı:4 ISSN NO : 1309-3630 İçindekiler: 6 Orijinal Makale - 2 Derleme - 2 Vaka Sunumu İndeks:

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Allojenik Hematopoetik Kök Hücre Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonların Yönetimi Management of Viral Infections in Allogenic Hematopoietic

Detaylı

Kanser Genetiği. Kıvanç ÇEFLE. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Genetik Bilim Dalı, İstanbul

Kanser Genetiği. Kıvanç ÇEFLE. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Genetik Bilim Dalı, İstanbul Kanser Genetiği Kıvanç ÇEFLE İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Genetik Bilim Dalı, İstanbul Kanser, basit bir ifadeyle kontrolsüz hücre çoğalması olarak

Detaylı

AVRUPA ÜROLOJİ DERNEĞİ PROSTAT KANSERİ KILAVUZU

AVRUPA ÜROLOJİ DERNEĞİ PROSTAT KANSERİ KILAVUZU AVRUPA ÜROLOJİ DERNEĞİ PROSTAT KANSERİ KILAVUZU G. Aus, C.C. Abbou, M. Bolla, A. Heidenreich, H. van Poppel, H-P. Schmid, J.M. Wolff, F. Zattoni İÇİNDEKİLER SAYFA 1 GENEL BİLGİ 6 1.1 Kaynaklar 6 2 SINIFLAMA

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Adana

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Adana 109 ÜROLOJİDE SİNTİGRAFİ KULLANIMI I THE USE OF SCINTIGRAPHY IN UROLOGY Ürolojik Malignitelerde F-18 Florodeoksiglikoz Pozitron Emisyon Tomografisi F-18 Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ Dr. ASUMAN

Detaylı

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları DERLEME/REVIEW Tuberk Toraks 2012; 60(4): 393-400 Geliş Tarihi/Received: 01/03/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 10/03/2012 Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı

Detaylı

TIPDERGİSİ ORTADOĞU. Kanser Hastalarında Refakatçi Sayısı. Morbid Obezite Tedavisi Sporcularda Ön Çapraz Bağ Yaralanmaları

TIPDERGİSİ ORTADOĞU. Kanser Hastalarında Refakatçi Sayısı. Morbid Obezite Tedavisi Sporcularda Ön Çapraz Bağ Yaralanmaları ORTADOĞU TIPDERGİSİ 3 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi Haziran 2010, Yıl:2 Sayı:2 ISSN NO : 1309-3630 Kanser Hastalarında Refakatçi Sayısı Morbid Obezite Tedavisi Sporcularda Ön Çapraz Bağ Yaralanmaları

Detaylı

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DOÇ. DR. MUSTAFA ÜNSAL UTERUS SARKOMLARI 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların

Detaylı