YENİ BİR DERS BAŞVURUSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ BİR DERS BAŞVURUSU"

Transkript

1 YENİ BİR DERS BAŞVURUSU Not: Bu başvuru tek başına bir ders anlamına gelmemektedir. Onun yerine, uzmanlaşmada kullanılacak (beş modüllü) bir müfredatın bir parçasıdır. Modüller/müfredat, bir yandan var olan genel ya da özellikli bir eğitim disiplininin içine yerleştirilebilir. Diğer taraftan da, modüllerin bir tanesi ya da tümü öğrencilerin aralarından istediklerini seçebildikleri bir eğitim programını oluşturabilir. Bundan sonraki bölümlerde, bu hatırlatmalar ışığında ders ifadesi kullanılacaktır. I. KURUM VE YENİ DERS KONUSU 1. Dersi isteyen kurum ve onaylanması durumunda dersin verileceği yerleşke/mekan: a. Kurum adı İzmir Ekonomi Üniversitesi b. Özel/Devlet Kurumu Vakıf Üniversitesi c. Adres Sakarya Cad. No: Balçova/İzmir d. Dersin verileceği yerleşke/mekan Sakarya Cad. No: Balçova/İzmir e. Üniversite Telefon/ Fax Tel: Fax: f. Üniversite adresi g. Üniversite Web sitesi h. Sorumlu kişi adı ve pozisyonu Doç. Dr. Nesrin Oruç Ertürk i. Sorumlu kişi telefonu j. Sorumlu kişi adresi 2. Dersin adı: Eğitim & Cinsiyet 3. Yeni dersin dili: İngilizce 1

2 4. Avrupa Birliği Çerçeve Programına Göre Seviyesi: Lisans Düzeyi (6. seviye) 5. Yeni Dersin hedef çıktıları: Farklı eğitim sistemlerinin tarihsel gelişimlerini cinsiyet bakış açısıyla ayrıt edebilir. Cinsiyet temelli eylemin hedeflerini ve görevlerini analiz edebilir. Okul içinde ve dışında meydana gelen cinsiyet-temelli eylemleri tanımlayabilir. Avrupa ülkelerini cinsiyet-temelli eylemleri açısından analiz edebilir ve kıyaslama yapabilir. Cinsiyet ve kimlik, cinsiyet ve cinsellik, cinsiyet ve çok kültürlülük ve cinsiyet ve yaşam stili konularında bilgi sahibidir. 6. Alanı: Öğretmen Eğitimi 7. Türkiye için yeni bir ders mi?: Evet 8. Özellikle bu alan için yeni bir ders mi?: Evet 9. Yeni dersin toplam kredisi: 15 AKTS-kredisi (5 x 3 AKTS) 10. Dersin katkı/mezuniyet sağlayacağı alan/diploma: Lisans düzeyi 11. Lisansüstü (gerekli nitelikler/kayıt koşulları): Bu bir lisansüstü dersi değildir. 12. Kabul edilmesi durumunda dersin verileceği akademik yıl: 2014/15 akademik yılı devamında 2015/16 akademik yılı. 2

3 II. DERSİN UYGUNLUĞU HAKKINDA BİLGİ 1. Türkiye de bu kurumda hali hazırda verilen derslere yeni dersin dahil edilmesi süreci: Eğitim ve cinsiyet adlı bu yeni ders, İzmir Ekonomi Üniversitesinde 4 yıllık eğitim veren fakültelerden birinde ya da hepsinde seçimlik derslere dahil edilebilir. Bu proje kapsamında hedeflenen bu dersin eğitim fakültesi öğrencilerine verilmesi idi fakat üniversitemizde bu fakültenin olmaması bu dersin diğer bölümlerde uygulanamayacağı anlamına gelmemektedir. Öğrenciler eğitimlerinin ilk iki yılında seçilen 2 ya da 3 alandaki teorik ve pratik eğitimin yanında, pedagoji, eğitim ve gelişimsel ve sosyal psikoloji alanlarında temel eğitim alırlar. Farklı alanlarda sunulan zorunlu dersler, öğrencilere edindikleri bilgileri derinleştirmelerini ya da daha geniş bir perspektif edinmelerini sağlar. Varolan programa Eğitim ve Cinsiyet dahil edilecektir. Bu durum sosyal gelişimlerinin ve pedagojik ve eğitimsel koşulların kurulumuna katkı sağlayacak ve yeni nesil öğretmenleri okulların mevcut sistemlerine hazırlamaya yardımcı olacakltır. Şunu da belirtmek gerekir ki, bu modüller ya da farklı modüller zaten varolan programlara dahil edileceği için öğrencilerin eğitim süreleri bundan etkilenmeyecektir. 2. Dersin sosyal boyutu: Avrupa Birliği nin Eğitim ve Cinsiyet üzerine yayınladığı bir raporda, sonuç bölümünde eğitim programlarının cinsiyet eşitliği üzerine bir müfredatın yerleştirilmesi vurgulanmıştır. Böyle bir müfredat ya da ders bir Avrupalıya hem değer katacak ve aynı zamanda eğitime dahil edilmek istenen Avrupalı boyutuna katkı sağlayacaktır. Bu ders diğer ülkelerde de verildiği için, içerik ulusal bir boyutun çok ötesindedir. Birçok araştırma sonuçları gösteriyor ki cinsiyet-temelli eylem konusunda oldukça farklı uygulamalar söz konusudur. Bu dersin var olan müfredata dahil edilmesi Türkiye de doğru cinsel eğitime ve Avrupa da eğitim ve öğretim ortamlarının bütünleşmesine katkı sağlayacaktır. Cinsiyet temelli konuların nispeten daha gelişkin olduğu ülkelerin bilgi ve deneyimleri Türkiye de ki belli koşullar için ışık tutacaktır. Toplumda meydana gelen değişiklikler, değişen değer yargıları ve normları, yeni ve farklı toplumsal rol tanımlamalarını, farklı iletişim yapılarını, aile içerisinde dönüşüme uğramış yeni organizasyonları ve aynı zamanda artan bir şekilde okul ortamlarında kendini ifade edememeye yol açmıştır. Tüm bu gelişimler öğretmen ve eğitimcilerin profesyonel tavır ve davranışlarında bir çeşit artan belirsizliğe ve tatminsizliğe sebep olmuştur. Aynı zamanda, bilimsel olarak yapılmış çalışmalar böyle bir dersin sosyal gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmaların sonuçları, diğerlerine ilaveten, gösteriyor ki: Erkek çocuklar uluslararası performans değerlendirmelerinde kız çocuklarından daha 3

4 az başarılıdırlar (PISA); Anoreksiya, bulumiya ve kendine zarar verme gibi bazı olaylar genellikle kızlar ve kadınlarda görülmektedir; Konuşma, okuma ve yazma bozuklukları kızlar ve erkekler kıyaslandığında daha çok erkeklerde ortaya çıkmaktadır; Erkek çocukları kızlarla kıyaslandığında dört kat daha fazla kekelemektedir; Davranışsal problemler ve şiddete olan meyil her iki cinsiyette de artış göstermektedir; Kızlar ve erkekler genellikle okulu herhangi bir yeterlilik ve vasıf edinmeden bırakmaktadırlar. 3. bu dersin uygulanmasının nedenleri: Yukarıda madde 2 de belirtilen sosyal gereklilik böyle bir dersin konulmasının önemli bir nedenidir. Yeni nesil öğretmenler böyle bir ders sayesinde bütünleştirici çalışma ve cinsiyet temelli sorunlara doğru yaklaşım becerileri edineceklerdir. Böylelikle, bunu uygulayan kurum ulusal ve Avrupalılık beklentilerini ve gerekliliklerini yerine getirmiş olacaktır. 4. Dersin verileceği kurumun profiline ne denli uyduğuna dair açıklama: Kurumun profili bağımsız bir çalışma programı ile (yukarıda da belirtildiği gibi) genişletilmeyecektir, fakat zorunlu seçimlik bir dersle desteklenecektir. Bu yüzden de kurumun profili değişmeyecektir. Öğrenciler şu an için 2 farklı dersi seçebilmektedirler. Yeni 5 modül ders programının bu bölümüne eklenecektir. Var olan 2 dersin AKTS kredileri 5 ten 4 e düşürülecek ve her biri 3 kredi olacaktır. Bu şekilde zorunlu kredi 9 da kalacaktır. Bunun sonucunda ise öğrenciler sunulan modüllerin en az bir tanesini almaya mecbur olacaklardır. Türkiye için bu durum, öğretmen yetiştirme alanında ilk kez uygulanacaktır. 5. Yerel ve bölgesel düzeyde kurumlar arası ilk iletişimlerin açıklanması: Bu uyarlama ve akreditasyon isteği 12 Avrupa ülkesinde 13 kurumun karşılıklı anlaşmalar doğrultusunda paralel araştırma ve çalışma alanlarında beraber çalıştığı çok taraflı bir Comenius projesi olan EDGE: Eğitim ve Cinsiyet projesinin sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu 13 kurumun birçoğu yine bir Comenius projesi olan Küçük Kahramanların İhtiyacı Var (Socrates II) adlı projede ortak çalışmışlardı. Müfredattaki bazı içerik eksikliklerinin eğitimcilerin sınırlı kapasitesine neden olduğu bu projede de belirtilmişti. Ve bunun sonucunda öğretmen yetiştirme alanında müfredata cinsiyet temelli içerik eklenmesi gerekliliği vurgulanmıştı. Projenin gerçekleştirilmesiyle, yaşam boyu öğrenmenin güçlendirilmesi kültürler arası diyalogların geliştirilmesi ve cinsiyet eşitliği yönünde aktif bir katılım sağlanmıştır. Projenin tamamlanmasıyla, müfredat içeriğinin yanı sıra (ki bu içerik burada sunulan dersin de içeriğini oluşturmaktadır) cinsiyet temalı öğretici materyaller, öğretmen yetiştirme ve diğer eğitim alanlarının programlarının hali hazırda var olan içeriğini genişletmeyi amaçlamıştır. 4

5 III. YENİ BİR DERSİN SUNULMASININ SEBEPLERİ Sunulan yeni dersin genel kalite ölçütleri ve değerlendirme esaslarına göre tanımlanması. 1. Uygun Seviye: Bu seviye, uyum ve uluslar arası bakış açısı ve güncel gelişmeleri yansıtmaktadır. Lütfen yukarıdaki uygulamalara (uluslar arası bakış açısı) bakınız! Bu çalışmayla araştırılan ve beş modülün tekil AKTS kredilerinden alınan yeterlilik düzeyine de gönderme yapılmıştır. 2. Öğrenme süreci: Öğrenme süreci öğrencilerin arzulanan amaçlara ulaşmasını hedeflemektedir. a. Programın şematik Eğitim & Cinsiyet müfredatı beş modülden oluşmaktadır. Her açıklaması modül yaklaşık 90 saatlik bir çalışma paketini ve dolayısıyla üç çalışma puanı (AKTS) kapsamaktadır. Toplamda, öğrenciler tüm müfredatı çalışmaları durumunda 15 AKTS kazanabilirler, fakat bu müfredatın tek başına çalışılması gerekliliği anlamına gelmez. Her ne kadar, her bir modülün içeriği diğer modülerle bağlantılı olsa da tüm modülleri çalışmak gerekli olabilir. Müfredat aynı zamanda modüller yerine kullanılabilir. b. Program içeriğinin tanımlanması (AKTS puanları) Her bir modül için hazırlanan içeriğin daha detaylı bir tanımlanması için, AKTS puanlarına referans yapılmıştır. Temel modül: Avrupa da Cinsiyet temelli eğitim ve bakım Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Estonya, İspanya, Macaristan, Hollanda, Norveç, Polonya, Türkiye 5

6 ve Birleşik Krallıkta cinsiyetlere göre eğitim ve yetiştirme 12 Avrupa ülkesinde cinsiyetlere göre eğitim ve yetiştirme kıyaslama çalışması Modül: Cinsiyet ve Kimlik Sosyalleşmenin teorik temelleri Cinsiyet temelli sosyalleşme Akran grupları arasında ve içinde sosyalleşme Ergenlerde bedensel algılama Avrupa da yabancı dil öğretiminde kullanılan ders kitaplarında kadın ve erkeklerin ve kız/erkek çocuklarının temsili Ders kitabı analizi Ergen dilinde iletişim ve kimlik çözümlemeleri Kimlik ve dijital medya Modül: Cinsiyet ve Cinsellik İlişkiler ve cinsellik eğitimi Cinsiyet ve sağlık eğitimi Cinsiyet ve cinsel sosyalleşme Cinsiyet ve özel ilişkiler Okul, cinsiyet ve cinsellik eğitimi Modül: Cinsiyet ve Çok kültürlülük Cinsiyet temelli ve kültürler arası eğitimsel bakış açıları: ulusal müfredatın incelenmesi 8. Sınıf tarih kitaplarında kültürler arası etkileşimin incelenmesi Öğretmen eğitimi - kültürler arası bir ortam sağlanıyor mu? Kültürler arası yeterlilik Eğitimin kadınsallaşması: ilköğretim kadınların dünyası mı oluyor? Modül: Cinsiyet ve yaşam stili Duygusal selamet: Cinsiyet ve gençlik Gelenekler ve akımlar Doğa, Kimlik ve Cinsiyet Yetişkinlik yolunda: okuldan profesyonel yaşama giden yol Beden Algısı çocukluktan yetişkinliğe geçişte önemli bir 6

7 konum mu? Cinsiyet, yaşam stili ve sosyal ağlar: genç muhit, kişisel tanıtım c. Kadronun Bu ders, öğretmen eğitimi alanında çalışan ve yukarıda bahsi tanımlanması geçen EDGE projesine dahil olan meslektaşlar tarafından verilecektir ve bu meslektaşların Bir yandan (özellikle) proje ortakları tarafından üretilen ve geliştirilen materyal Diğer yandan (genel olarak) cinsiyet konusu hakkında bilgi sahibi olması beklenir. d. Ortakların profesyonel Bu durum Türkiye için geçerli değildir. alanla ilişkileri (eğer uygunsa) 3. Değerlendirme: Çalışma, ders hedef çıktılarının gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol etmek için kullanılabilen değerlendirme kılavuzuna sahiptir. İzmir Ekonomi Üniversitesi Bolonya süreci kapsamında değerlendirme kılavuzu hazırlamıştır. Bu kılavuzda belirtilen gereklilikler her bir modülün değerlendirme metotlarına yansıtılmıştır. Aynı zamanda, önceden bahsedilen AKTS kataloğuna referans yapılmıştır. Buna göre her bir modül uygun değerlendirme süreçlerinden geçecektir. IV. Türkiye için özel kriter Yoktur 7

ERASMUS+ (2014-2020) 2015

ERASMUS+ (2014-2020) 2015 ERASMUS+ (2014-2020) 2015 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı); AB nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında yürüttüğü Erasmus+

Detaylı

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu Şubat 2014 İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu nun oluşturulması amacıyla, Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği (TMMOB)

Detaylı

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ MUĞLA ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ MUĞLA ÜNİVERSİTESİ MUĞLA ÜNİVERSİTESİ MUĞLA ÜNİVERSİTESİ MÜFREDAT REVİZYONU, ÖĞRENME KAZANIMLARI, AKTS VE İŞ YÜKÜ BELİRLEME REHBERİ Öğrenme Kazanımları Belirleme ve Öğrenci İş Yükü Hesaplama Kılavuzu Muğla Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 87 109 http://efdergi.yyu.edu.tr 87 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Prof. Dr. Mustafa

Detaylı

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir.

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Erasmus+ Program Rehberi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tercüme ettirilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI () ERASMUS+ KA2 YENİLİK VE İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ GENÇLİK ALANINDA STRATEJİK ORTAKLIKLAR BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber,

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2015 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu Yetişkinlerin Eğitiminde Avrupa İşbirliği Konusunda Rehberiniz Grundtvıg Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu 2 COLOPHON 2005 Hollanda Eğitimi için Avrupa Platformu Şube Bezuidenhoutsweg

Detaylı

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Demokrasiyi öğrenme ve yaşama Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR. Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR. Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-7-9 1. Basım,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAIVILARI

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAIVILARI İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAIVILARI Hazırlayan Müge Bulut Etüt ve Araştırma Şubesi Avrupa Birliği Servisi Uzman Yardımcısı YAYIN NO: 2004-64 İstanbul, 2004 Bu eserin yayın hakları

Detaylı

Phare Programina dayali; Türkiye Cumhuriyeti ile Sinir Ötesi Işbirligi; Ortak Küçük Projeler Fonu Projec BG2003/005-632-02.01-08; Yambol ve Edirne

Phare Programina dayali; Türkiye Cumhuriyeti ile Sinir Ötesi Işbirligi; Ortak Küçük Projeler Fonu Projec BG2003/005-632-02.01-08; Yambol ve Edirne Phare Programina dayali; Türkiye Cumhuriyeti ile Sinir Ötesi Işbirligi; Ortak Küçük Projeler Fonu Projec BG2003/005-632-02.01-08; Yambol ve Edirne Teknik Kolejler arasında işbirliğinin başlangıcı Bulgaristan

Detaylı

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi Türkiye genelinde devlet okullarında İngilizce eğitimi ihtiyaçlarını belirlemeyi ve politika önerileri

Detaylı

Gianluca Alberini İstanbul İtalyan Başkonsolosu

Gianluca Alberini İstanbul İtalyan Başkonsolosu İtalyan dil ve kültürü artık yüzyıllardır İstanbul ve Türkiye nin tarihi ve entelektüel çerçevesinin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Ortaçağda Venedikli ve Cevenizli tüccar ve iş adamlarının kullandıkları

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

Türkiye de Uluslararası İlişkiler Eğitimi: Lisans ve Lisansüstü Ders Programlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi

Türkiye de Uluslararası İlişkiler Eğitimi: Lisans ve Lisansüstü Ders Programlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 13 Sayı: 3 Temmuz 2013 ss. 303-316 Türkiye de Uluslararası İlişkiler Eğitimi: Lisans ve Lisansüstü Ders Programlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi International

Detaylı

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+ T. C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+ Ana Eylem

Detaylı

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU Aralık 2014 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tüm Hakları Saklıdır. www.daka.org.tr VAN İLİ AKTİF YAŞAM

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu 1 TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 I.GİRİŞ... 6 II. DURUM ANALİZİ... 8 II.1. DÜNYADA

Detaylı

Avrupa da Matematik Eğitimi: Temel Zorluklar ve Ulusal Politikalar

Avrupa da Matematik Eğitimi: Temel Zorluklar ve Ulusal Politikalar BG Avrupa da Matematik Eğitimi: Temel Zorluklar ve Ulusal Politikalar Avrupa Komisyonu Avrupa da Matematik Eğitimi: Temel Zorluklar ve Ulusal Politikalar Bu kitap Avrupa Komisyonu'nun (Eğitim ve Kültür

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Programı. Yenilik Transferi Projeleri (Transfer of Innovation)

Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Programı. Yenilik Transferi Projeleri (Transfer of Innovation) Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Programı Yenilik Transferi Projeleri (Transfer of Innovation) BAŞVURU REHBERİ Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı LdV

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ Harf Eğitim Yayıncılığı: 52 Akademik: 6 * Editörler (alfabetik sırayla) Semih AKTEKİN Penelope HARNETT Mustafa ÖZTÜRK Dean SMART * Birinci

Detaylı

Üniversitede Yaşam Boyu Öğrenme ve Avrupa çapında gönüllülük: Ulusal Raporlardan yansımalar Ekim 2011

Üniversitede Yaşam Boyu Öğrenme ve Avrupa çapında gönüllülük: Ulusal Raporlardan yansımalar Ekim 2011 Üniversitede Yaşam Boyu Öğrenme ve Avrupa çapında gönüllülük: Ulusal Raporlardan yansımalar Ekim 2011 Nick Ockenden (Gönüllülük Araştırmaları Kurumu - IVR) 1. Giriş: Ulusal Raporlar VALUE projesinin en

Detaylı