TÜRK YE GERONTOLOJ AJANDASI 2020

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YE GERONTOLOJ AJANDASI 2020"

Transkript

1 2020 TÜRK YE GERONTOLOJ AJANDASI 2020 Türkiye de Bilim nsanlar n n Gözünde Ya l l k Sorunlar : Görü ler, Planlar, Talepler, Tutumlar Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü Prof. Dr. smail Tufan 1

2 çindekiler EK LLER... 3 TABLOLAR... 3 ABSTRACT... 4 G R GERONTOLOJ : ARA TIRMALARDA GÜNCEL DURUM VE TEOR Uluslararas Perspektif Türkiye de Durum Ajanda2020 nin Teorik Model ARA TIRMANIN SORULARI VE H POTEZ METOT Ara t rma Dizayn Ölçüm Arac ve Ölçek Denekler BULGULAR Deskriptif statistikler Reliabilite, Faktör Analizi, Korelasyon Analizleri TARTI MA VE GELECE E YÖNEL K GÖRÜ LER KAYNAKÇA EK Tablolar Ek ekiller Soru Ka d Uzmanlara Gönderilen Yaz

3 ekiller ekil 1: Teorik model ekil 2: Kat l m-paradoksu teorisi ekil 3: Eylem plan ekil 4: Likert-ölçe i ekil 5: Deskriptif istatistikler ekil 6: Aç klanabilen varyans oranlar ekil 7: Kat l m paradoksu: Problemi görme, planlar üretme, kararlar alma, taleplerde bulunma ekil 8: Çözüm uygulamalar na kat lamama e ilimi Ek'teki ekiller ekil 9: Deneklerin cinsiyete göre da l m ekil 10: Deneklerin ya gruplar na göre da l m ekil 11: Bireysel yeterlik ekil 12: Ekonomik yeterlik ekil 13: Altyap birikimi ekil 14: Sosyal birikim ekil 15: Çerçeve ko ullar ekil 16: Öngörüler ekil 17: Planlar, Talep, Kararlar ekil 18: Kat l m paradoksu Tablolar Tablo 1: Ajanda2020 ye kat lan uzmanlar n çal ma alan ve cinsiyeti Tablo 2: Ajanda2020 ye kat lan uzmanlar n ya grubu ve cinsiyeti Tablo 3: Item lerin reliabilite analiz sonuçlar Tablo 4: Tutumlarda ya, cinsiyet ve uzmanl k alan n n etkileri Tablo 5: Kat l m paradoksu (korelasyon hesaplar yla) Ek'teki Tablolar Tablo 6: Deskriptif istatistikler (devam bundan sonraki iki sayfadad r) Tablo 7: Ya faktörüne ba l korelasyonlar (devam arka sayfadad r)

4 Abstract Türkiye Gerontoloji Ajandas 2020, farkl alanlarda çal an uzmanlardan olu an bir denek grubu üzerinde yap lan ampirik ara t rmadan ve bu uzmanlarla yap lacak bir toplant dan meydana gelen bir çal mad r. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü taraf ndan tasarlan p yürütülmü tür. Burada iki standart soru ka d n n ikisini de cevapland ran 210 uzman n ya lanma ve ya l l kla ba lant l tutumlar Likert-ölçe i ile yönetilen sorulara verilen cevaplara dayan larak analiz edilmektedir. Ön ara t rma üniversite ö rencileri aras nda yap lm t r. Bu ara t rmada kullan lan ve tutum ölçümü aç s ndan uygun sorulardan olu turulan 8 adet Item-bataryas ile uzmanlar n tutumlar belirlenmi tir. Ara t rman n bir bölümünü içeren bulgular burada sunulmaktad r. Uzmanlar yöneltilen sorular, ya am durumu modeli ve kat l m-paradoksu-teorisi olarak adland r lan iki tezin kavramlar ndan hareket edilerek yöneltilmi tir. Sorularda, ya l lar n bireysel ve ba lamsal yeterlikleri ve çerçeve ko ullar üzerine uzmanlar n ne dü ündü ü ve geronolojik çal malar kat lma iste i belirlenmeye çal lmaktad r. statistiksel analizler, denek grubunda, ampirik verilerle uyumsuz abart l pozitif bir ya l görüntüsünün belirginle ti ini göstermi tir. Gerontolojik sorunlar alg lama, bunlara yönelik plan ve önerilerde bulunma, kararlar kat l mda istekli görünen uzmanlar, ara t rman n stratejisi olarak kullan lan gerontolojik çal malara ça r ya olumsuz yan t vermi lerdir. Denek grubundaki bireylerin ya yükseldikçe, çal malara kat l m iste inde belirgin azalma meydana geldi i saptanm t r. Ara t rman n hipotezi udur: Türkiye de ya l lar n her yönden (ekonomik, fiziksel, sosyal, psi ik) çok olumsuz görünen durumu, buna yönelik çözüm giri imi yapabilme olana bulunan aktörlerdeki, ya lanma ve ya l l görmezlikten gelme e ilimiyle (tutumuyla) ba lant l d r. Bulgular, bu hipotezin kesin kan t n de il, fakat dikkate al nmas n gerektiren yöndedir. Ortaya ç kan sonuç, uzmanlara daha yo un ekilde gerontolojik bilgi transferinin gerçekle mesi gerekti ine i aret etmektedir. 4

5 Giri Ya am süresinin uzamas Türk toplumunu gelecek y llarda belirgin ekilde de i tirecektir. Bu de i imden günlük ya am n pek çok alan etkilenecektir. Ya am süresinin uzamas (bunun her türlü izi Türkiye de vard r) nedeniyle meydana gelen sosyodemografik de i imler, ya l lardan toplumun beklentilerini de de i tirecektir. Ya l lar n, toplumun s rt ndaki maddi ve manevi yük olarak görülmeleri için bugünden ba layarak aktif ekilde ya l lar n ya am durumunu düzeltmeye çal mak gerekmektedir. Türkiye Gerontoloji Ajandas 2020 (Ajanda2020), Antalya kentindeki Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü taraf ndan haz rlanm t r. Bilim adamlar 1 aras nda yürütülmü ampirik ara t rman n ad d r. Ara t rmaya denek olarak kat lan bilim adamlar n n, ya lanma ve ya l l kla ilgili tutumlar n da içermektedir. Ocak A ustos 2008 döneminde derlenen verilerin analizine dayanmaktad r. Ara t rman n sadece bu k sm yla ilgili bulgular burada tart lacakt r. Gerontolojik literatürü biraz kar t r nca ister istemez kazan lan y llar sözü ile kar la l r. Bat ülkelerindeki ya l lar aç s ndan bak ld nda ya am süresinin uzamas na ek olarak büyük ölçüde sa l klar n uzun süre koruyabildikleri, ekonomik güvenlik alt na al nm olduklar, sa l k ve bak m hizmetlerinden önemli ölçüde yararlanabildikleri gibi sebepler, kazan lan y llardan söz edilmesini hakl ç karmaktad r. Fakat Türkiye deki ya l lar n genel durumu buna hiç uymuyor. Türk ya l s aç s ndan bak ld nda ya l l k daha çok kaybolan y llara benziyor. Bunun sebebi ya am süresinin daha k sa olu u de ildir. Aksine ya am süresi h zl bir t rman göstermektedir. leri ya l l k Türk toplumunun da gerçeklerinden biridir. Ancak ya am süresinin uzamas yla kazan lan y llar, kazançl y llar olarak nitelendirmek genellikle mümkün de ildir. Bir Türk atasözü der ki: Kom u kom usunun kaybolan merkebini sl k çalarak arar. Henüz 2006 y l nda kurulan Gerontoloji Bölümü nün vizyonu, ya l insanlar n, e er bu resimde kalacak olursak, kaybolmu y llar n imdiye dek yap lmam bir ciddiyetle aramakt r. Sadece nerede oldu u merak edildi i için de il, aksine neden kayboldu unu bulup, bir daha olmamas n sa layacak müdahalelerde bulunabilmek içindir. Kurt Lewin in u sözü AJANDA2020 nin temel ç k noktas d r: Kitap ortaya koymaktan ba ka bir ey yapmayan ara t rmalar, yeterli de ildir (al nt : Hinte & Karas, 2003) 2. Ancak bu yol takip edilirse ya l l Türkiye de de kazançl y llara dönü türülebilme ans yükselir. Durum tespiti için incelenen veriler, ya l lar n her yönden olumsuz bir tablo çizdiklerini göstermi tir. Analiz edilen veriler T.C. Ba bakanl k statistik Kurumu na aittir. Toplam 68 milyon ki iyi kapsamaktad r (TÜ K, 2002) 3. Türk ya l s n n en önemli sorunlar n n hastal k, engellilik, bak ma muhtaçl k, yoksulluk ve ya l kad na özgü sorunlar oldu u kesinlik kazanm t r (Tufan, 2007) 4. Bunlar dikkate al nd nda klasik ya l görüntülerinin Türk toplumunda yayg n oldu undan hareket edilebilir. Türkiye nin nüfusu Bat ülkeleriyle kar la t r ld nda çok gençtir. Fakat bu durum ayn zamanda yanl bir dü üncenin ayakta kalmas na da yol açm t r. Ya l l k ve ya lanman n, toplumsal sorun olarak alg lanmas na 1 Bilim adam : Türkçeye yrle mi kavram olarak bunu kullanmay tercih ediyorum, fakat tabii ki bilim kad nlar n da bu kavram n içinde görüyorum. 2 Hinte, W. & Karas, F. Die Aktionsforschung in der Gemeinwesenarbeit, Handbuch Aktivierende Befragung : Konzepte, Erfahrungen, Tips für die Praxis. Ed: M.Lüttringhaus & H. Richers. Arbeitshilfen für Selbsthilfe- und Bürgerinitiativen, Nr. 29. Stiftung Mitarbeit: Bonn, (2003). Pp: T. C. Ba bakanl k statistik Kurumu, Ankara, (2002). 4 Tufan,. Birinci Türkiye Ya l l k Raporu, GeroYay: Antalya, (2007). 5

6 engel te kil etmi tir. Bu yüzden Gerontoloji Bölümünün hedefi, toplumsal ya lanmay görmezlikten gelme e iliminin ortadan kalkmas n sa lamakt r. Bunun için iki gruba ula abilmek gerekir: Birincisi sosyal politikalar n aktörleridir, di eri ise bilim insanlar d r. Bu giri imlerden biri olan Ajanda2020, bilim camias nda nab z yoklama niteli i ta maktad r. Farkl alanlarda çal an uzmanlar n ya lanma ve ya l l kla ilgili dü ünceleri nedir? Ya l l k problemine yönelik nas l bir tutum içersindedirler? Ya l l n gelece i ve ya l lar n güncel durumunu nas l de erlendirmektedirler? Bu sorulardan hareket ederek haz rlanm t r. 1 Gerontoloji: Ara t rmalarda Güncel Durum ve Teori 1.1 Uluslararas Perspektif Bat ülkelerinde 1920 li y llar n ortalar nda gerontolojik ara t rmalara geçilmi tir (Wahl, 2004) 5. Ba lang çta t bbi perspektif ön planda yer alm t r li y llardan sonra ya lanman n psikolojisi ve sosyolojisi ara t r lmaya ba lanm t r (Wahl, 2004). Bugün disiplinler aras bilim olarak kabul edilmektedir (Kruse & Martin, 2004) 6. Ya lanman n biyolojik, t bbi, psikolojik, sosyal yönlerini ara t rmaktad r (Owald et. al. 2006) 7. Amaç, ya lanma süreçlerine yap lan müdahalelerle ya l l kta ya am kalitesini yükseltmektir. Biyoloji, T p, Psikoloji ve Sosyolojinin yan s ra Antropoloji, Pedagoji, Bak m Bilimi gibi pek çok alanda ya lanma ara t r larak, bu hedef ula lmaya çal lmaktad r. Ya lanman n çok boyutlulu unu ve yönlülü ünü dikkate alan konseptleriyle Gerontoloji Bat ülkelerinde ya l lar n ya am kalitesinin yükselmesine önemli katk larda bulunmu tur (Wahl & Heyl, 2004) 8. Bu geli melerin d nda kalan Türkiye de, görülecektir ki, ya l lar n durumu, Bat l ya l dan belirgin ekilde ayr lmaktad r. Bu yüzden Türkiye de de Gerontolojiden beklenen disiplinler aras bak (Lehr, 2006) 9 ve gerontologlar n yeti mesine katk s olan kurumlardan, farkl disiplinlerin teorilerini, konseptlerini, metotlar n ve bulgular n dikkate almalar ve en az ndan bunlar tezlerine entegre etmeleridir (Kruse & Martin, 2004) 10. Gerontolojinin, uygulama alanlar na yapt olumlu etkiler, ya l lar n ya am ko ullar nda kan tlanabilir pozitif de i imlere yol açm t r. Bunu günlük ya amda kendi gözlemlerimizden de bilmekteyiz. Gerontolojik uygulama alanlar Bat ülkelerinde giderek ço almaktad r (Wahl & Tesch-Römer, 2002) 11. Nitekim Wahl ve Heyl (2004), henüz ilk cümlede buna dikkat çekmekte, say lar giderek ço alan genç gerontologlardan bahsetmektedirler. 5 Wahl, H.-W. Entwicklung gerontologischer Forschung, Enzyklopädie der Gerontologie: Alternsprozesse in multidisziplinärer Sicht, Ed: A. Kruse & M. Martin. Huber: Bern, Göttingen, Toronto, Seattle, (2004). Pp: Kruse, A. & Martin, M. Enzyklopädie der Gerontologie: Alternsprozesse in multidisziplinärer Sicht. Huber: Bern, Göttingen, Toronto, Seattle, (2004). 7 Oswald, W.D., Lehr, U., Sieber, C. & Kornhuber, J. Gerontologie: Medizinische, psychologische und sozialwissenschaftliche Grundbegriffe, 3., vollständig überarbeitete Aufl., Kohlhammer: Stuttgart, (2006). 8 Wahl, H.-W. & Heyl, V. Gerontologie: Einführung und Geschichte. Kohlhamer: Stuttgart, (2004). 9 Lehr, U. Alternstheorien Einführung, Gerontologie: Medizinische, psychologische und sozialwissenschaftliche Grundbegriffe, 3., vollständig überarbeitete Aufl., Ed: W.D. Oswald, U.Lehr, C. Sieber, J. Kornhuber. Kohlhammer: Stuttgart, (2006). Pp: Kruse, A. & Martin, M. Vorwort, Enzyklopädie der Gerontologie: Alternsprozesse in multidisziplinärer Sicht, Ed: A. Kruse & M. Martin. Huber: Bern, Göttingen, Toronto, Seattle, (2004). Pp: Wahl, H.-W. & Tesch-Römer, C. Angewandte Gerontologie in Schlüsselbegriffen. Kohlhammer: Stuttgart, (2002). 6

7 Bat toplumlar nda Gerontoloji ve gerontolojik uygulamalar aras ndaki ba lant lar n daha iyi sa lanmas için çerçeve ko ullar n n daha iyi düzeye gelmesine de çal lmaktad r. Bak ma muhtaç ya l lar n hukuksal haklar (Klie, 2006) 12, Gerontoloji ve Bak m Bilimi aras nda ortak çal ma alanlar n n belirlenmesi ve giri imler (Klie & Brandenburg, 2003) 13 ya da ku aklar aras ili kiler (Lüscher & Liegle, 2003) 14, ama yan zamanda ya l lar için sosyal politik bilimsel çal malar (Schulz-Nieswandt, 2006), Gerontolojinin Bat daki yüksek konumunu ortaya birkaç örnektir. Ya lanman n çok boyutlulu u, ya lanma süreçlerine müdahalelerde demografik de i imlerin, birey, toplum ve sosyal güvenlik sistemlerinin, sosyal politikalar n ve kültürel perspektiflerin dikkate al nmalar n gerekli k lmaktad r. Moleküler Biyolojiden Gerontopsikiyatriye, sosyal hizmetlerden göçmenli e, ya l l kta dinden ya l l n kültürel yorumlar na kadar her aç dan ara t r lan ya lanma (bkz. Kruse & Martin, 2004), Bat l ya l s aç s ndan bak l nca, ya l l k anlaml ve kazançl bir ya am dönemi olarak kar m za ç kmaktad r. Tabii ya l l a tozpembe gözlükle bakmamak, aksine zorluklar n, risklerini göz önüne almak gerekir. Fakat ya 70 ve üzerinde olan ya l lar daha ne kadar ya amak isterlerdi sorusu yöneltilmi, günlük ya am nda k s tl olmayanlar n %90 n en az 6 ile 20 aras nda ve daha fazla ya amak istediklerini söylemi tir. Hatta bir bak mevinde yatalak durumdakilerin %12 si 6 ile 20 y l, ayn orandaki di erleri 20 y l n üzerinde ya amay arzu etti ini söylemi tir (Martin & Kliegel, 2005) 15. Bu bulgulardan hareket ederek, Bat l ya l lar n önemli ölçüde anlaml ya am sürdürdü ü dü ünülebilir. Bununla Türk ya l s aç s ndan tam tersinin geçerli olmas gerekmez. nsan n en zor ko ullarda dahi kendine anlam ç karak bir varl k oldu u da bilinmektedir (Oerter & Montada, 2002). Fakat bundan daha iyisi, iyi ko ullarda alg lanabilen anlamlard r. Bu yüzden Türk ya l s ne durumda, k saca da olsa, buna bakmak laz m. 1.2 Türkiye de Durum Türkiye deki temel sorun sadece gerontolojik tezlerin noksanl de ildir, ayn zamanda gerontolojik hedefler takip eden disiplinler aras ara t rma ve uygulamalara da rastlanmamaktad r. Bu yüzden Gerontolojinin kendisinden beklenenlere yan t verme ans pek fazla de ildir. Ajanda2020, farkl alanlardan gelen bilim adamlar n, ya lanma ve ya l l kla ilgilenmeye yönelten bir ara t rmad r. Türkiye s n rlar içinde imdiye kadar tek gerontologun yeti memi olmas tesadüften çok, ya lanma ve ya l l a ilgisizli in sonucudur. Psikolojide tutum ve ilgi tesadüfen birlikte ele al nan kavramlar de illerdir. Tutumlar, davran lar idare eden kuvvetlerdir (Toman, 1973) 16. Dolay s yla tutumlar, insan, içinden ilgi duydu u eylere sürüklemektedir. Türk bilim camias nda son birkaç y la kadar ya l lara yönelik giri imlerin yok denilecek kadar az oldu u dikkate al n rsa, ya l lar n, bilimin ve hizmet sektörlerinin ilgi alanlar d nda alg land klar söylenebilir. 12 Klie, T. Rechtskunde, 8. überarbeitete und aktualisierte Aufl., Vincentz: Hannover, (2006). 13 Klie, T. & Brandenburg, H. Gerontologie und Pflege: Beiträge zur Proffessionalisierungsdiskussion in der Pflege alter Menschen, Vincentz: Hannover, (2003). 14 Lüscher, K. & Liegle, L. Generationenbeziehungen in Familie und Gesellschaft, UVK Verlagsgesellschaft: Konstanz, (2003). 15 Martin, M. & Kliegel, M. Psychologische Grundlagen der Gerontologie. Kohlhammer: Stuttgart, (2005). 16 Toman, W. Einführung in die Psychologie. Band 2: Affektivität, Motivation, Persönlichkeit, Soziale Kontexte. Rombach: Freiburg, (1973). 7

8 Türkiye Gerontoloji alan na henüz yeni girdi. Ya l l k ara t rmac l Türkiye de tam olarak bilinen bir alan olmad gibi gerontolojik bak ta da büyük eksiklik vard r. Türk ya l s n n durumu bunun en belirgin göstergesidir. Türkiye de ya l l k ve yoksulluk aras nda s k ba lant lar n bulundu u, ya l lar n hem erken hem de a r kronik hastal klara yakaland klar saptanm t r. Ya aras ndaki bireylerin %27 si, 80 ya n üzerindekilerin %54 ü engellidir y l nda den fazla ya l n n ev kazalar sonucu engelli kald belirlenmi tir. Ya l lar n neredeyse %50 nin sa l k hizmetlerin yararlanamad, 10 ya l dan 3 nün sosyal güvenlikten yoksun oldu u, 10 ya l dan 9 nun hiçbir geliri olmad belirlenmi tir. %80 den fazlas n n 5 y ll k temel e itimden yararland, hatta %40 n n daha da az okula gitti i, bu yüzden okuryazarl k oran n n ya l lar aras nda çok dü ük oldu u da ortaya konulmu tur (TÜ K, 2002; Tufan, 2007). Ya l lar aras nda kad nlar n ve engelli ya l lar n durumu de il sadece, gençler aras nda da yayg n olan engellilik ve genç kad nlar n e itim ve çal ma alanlar na entegre edilememeleri, gelece in ya l lar aç s ndan çok olumsuz bir gidi at n göstergeleri olarak kabul edilmelidir ya lar aras nda yakla k 15 Milyon ev kad n emekli olamam gelece in yoksul ve ba ml kad nlar n meydana getirecektir ve yoksullu un, hastal klar n, engelliliklerin ve bak ma muhtaçl n yayg n olaca na dair göstergeler mevcuttur. Demografik ya lanman n h zl bir süreç içersinde geli ti i de saptanm t r tan bu yana 60+ ku a %57, buna kar n 80+ ku a %266 ço alm t r. Kesin rakamlar bilinmeyen Alzheimer hastas ya l lar n say s minimum dir. Yine eldeki eksik veriler ve uluslar aras bulgulardan hareket ederek hesaplanan bak ma muhtaç ya l say s n n minimum oldu undan hareket etmek gerekir (Tufan, 2007). Fakat Türkiye nin ya lanmayla ba lant l en büyük sorunlar ya l lar de il, asl nda gençliktir. Gençlerin nüfustaki yüksek oran, ayn zamanda ya lanan insan say s n n çok fazla oldu u anlam na gelmektedir. Bunlar seri dalgalar halinde art arda ya lanacaklard r ve onlar n durumu göstermektedir ki ya lanma süreçlerine gerontolojik-bilimsel bulgulara ve teorilere dayanan müdahaleler yap lmad takdirde gelecekteki ya l lar n durumu bugünkü ya l lardan çok daha iyi olmayacaklard r. Ya l 30 ve a a s nda 40 milyona yak n insan n ya ad Türkiye de toplumsal ya lanman n güçlü etkileri 2050 y llar nda iyice kendisini hissettirecektir. Kaba tahminlerden hareket ederek 2020 ye kadar 60+ ku a n n nüfustaki pay n n en az %15 e ve 2050 de %30 a yükselece inden hareket etmek gerekir. Bugün 72 milyonluk nüfusta ya l lar n pay %9 u a m t r; 2050 de 100 Milyona ula aca tahmin edilen nüfusun 30 Milyonunu 60 ya n üzerindeki bireyler meydana getirecektir. Henüz 6 milyon ya l s n n ihtiyaçlar n kar lamakta zorlanan Türkiye nin sosyal güvenlik sistemi, imdiden finansal çökü tehlikesiyle burun buruna gelmi tir. Yakla k 6 milyon ya l dan 2,1 milyonunun sosyal güvenli i olmad n, bunlar n 1,2 milyonunun kad n oldu unu dikkate al rsak, sanki ya l kad nlar n sosyal güvenlik aç s ndan erkeklere göre daha avantajl olduklar intiba uyanabilir. Fakat bunun sebepleri asl nda kad n n ya lanma sürecinde daima kar kar ya kald dezavantajlard r ve Türk kad n n n ekonomik ba ml l n n göstergelerinden biridir. Bütün ya lanan toplumlarda oldu u gibi Türkiye de de kad nlar n ortalama ya am süresi erkeklerden daha uzundur. Yeni do an bir k z ortalama 72, erkek 68 y ll k ya am beklentisine sahiptir (TÜ K, 2005) 17. Bu durum ya l nüfusta kad nlar n ço almas na yol açarken, dul kad nlara, e i emeklilik maa al yorduysa, dulluk maa ba lanmaktad r. Böylece daha önce e i üzerinden sosyal güvenlik kapsam nda yer al rken, e i öldükten sonra da yine onun sayesinde bu olanaktan yararlanmaya devam 17 T. C. Ba bakanl k statistik Kurumu, Ankara, (2005). 8

9 etmektedir. Öte yandan dul kad nlara, e i öldükten sonra, e i emekli de ildiyse, ama kad n n babas emeklilikten yararlan yorduysa, bu kez dul kad na (erkeklere bu olanak tan nmam t r) yetim maa ba lanmaktad r. Kad n ya am boyunca ekonomik aç dan hep erke e ba ml d r, ba ml l e ine, hatta babas na kadar gerilere uzanmaktad r. Bugünün ev kad nlar gelecekte ayn duruma dü ecektir (TÜ K, 2002; Tufan, 2007). Sosyal güvenlik gelecekte de ya l lar n sorunlar n n ba nda gelecektir. Çünkü Türkiye de 72 milyonu çal an 14 milyon ki i beslemektedir. Kamu sektöründe çal anlar n (2,9 milyon) sadece %3 ü sigortas zd r. Buna kar n özel sektörde çal anlar n (5,8 milyon) %29 u, kendi hesab na çal anlar n (4,2 milyon) %52 si, ücretsiz i çi olarak aile i letmesinde çal anlar n (1 milyon) %62 si ve i veren konumundaki bireylerin (0,35 milyon) %21 inin sosyal sigortas yoktur. Burada birkaç yüz bin çocuk i çi konusuna dahi girmeye gerek yoktur, çünkü sayd m z, ampirik verilerle kan tlanm bütün veriler gelece in ya l lar aç s ndan adeta alarm sireni çalmaktad r (Tufan, 2007). Ampirik verilerle ileri ya l l k olgusunun ortaya ç kt, 1960 y l ndan bu yana ya l lar aras nda en h zl ço alan kesimin ya 80 nin üzerindeki bireyler oldu u saptanm t r. Ya 60 n üzerindekiler ayn dönemde %57 lik, fakat 80+ ku a %266 l k art göstermi tir döneminde nüfusun %25, buna kar n ya l nüfusun toplam nüfustaki art n n %628 oldu u görülmü tür (Tufan, 2007). Öte yandan Türkiye de nüfusun %12 den fazlas engellidir (Türkiye Özürlüler Ara t rmas, 2002) 18. Her ne kadar ya l lar aras nda engellilik ve bak ma muhtaçl k oran hat safhaya eri se de, mutlak say lar daha çok olan genç ve çocuk engellileri özellikle dikkate alan bir Gerontlojiye de Türkiye de acilen ihtiyaç vard r. Her ne kadar 2008 y l ba nda yasalla an sosyal güvenlik reformu toplumsal ya lanmaya yönelik bir önlem olarak kabul edilebilse de sadece emeklilik ya n yükseltmekle s n rl kalan bu reform(!) problemin özüne dokunmam t r. Ya l lar n sa l k sorunlar n n yan s ra, psi ik ve sosyal sorunlar, topluma kat l mdaki dezavantajlar, alg lanan ve alg lanamayan bariyerler, ya l l Türkiye de kalitesiz bir ya am dönemine dönü türmektedir. 1.3 Ajanda2020 nin Teorik Model Bilim adamlar ndan Türk ya l s n ekonomik, sosyal ve psi ik yeterlikleri bak m ndan de erlendirmeleri istenmi tir. Hans Thomae (1998) 19, ya l lar n sosyal durumunun tarifinden ba ms z olarak, ya l lar n farkl yeterliklerine yönelik taleplere özellikle dikkat çekmektedir. Schulz-Nieswandt n (2006) 20 ya am durumu modelinde, ekonomik, sosyal ve psi ik yeterlikler, günlük ya am yeterli i olarak kabul edilmektedir. Ya am durumu, birey ve çevre aras ndaki ili kilere dayanan, birikimlerle (rezerv) aç klanan bir teoridir. Bireyin, günlük ya am yeterli inin yan s ra, kognitif ve psi ik yeterli i, bireysel birikimler olarak tan mlanmaktad r. Çevreye ait nitelikler olarak ekonomik, altyap sal ve sosyal birikimler ba lamsal birikimler olarak tan mlan r. Bireysel ve ba lamsal birikimlerin yan s ra bireyin sa l k durumu, konut ve konut çevresi, trafik sistemi, teknik-ayni-çevre ve 18 T. C. Ba bakanl k Türkiye statistik Kurumu, Türkiye Özürlüler Ara t rmas. Yay n Numaras D E Matbaas : Ankara, (2002). 19 Thomae, H. Probleme der Konzeptualisierung von Alternsformen, Psychosoziale Gerontologie, Band 1: Grundlagen. Jahrbuch der Medizinischen Psychologie 15. Ed: A. Kruse. Hogrefe, Verlag für Psychologie: Göttingen, Bern, Toronto, Seattle, (1998). Pp: Schulz-Nieswandt, F. Sozialpolitik und Alter. Kohlhammer: Stuttgart, (2006). 9

10 yerle imsel altyap özellikleri de çerçeve ko ullar kavram alt nda toparlanm t r (Schulz- Nieswandt, 2006, S.14ff.). Türk ya l s yla ilgili veriler, bireysel ve ba lamsal rezervlerinin çok dü ük oldu una i aret ederek, bunlar düzeltme olanaklar bulunan aktörlerin, ya l l toplumsal sorun olarak tan mlamaktan kaç nmalar, çerçeve ko ullar n n da olumsuz bir görünüm çizmesine yol açmaktad r. Türkiye nin hedefleri kesin tan mlanm bir ya l l k politikas dahi olmad dikkate al n rsa, toplumsal ya lanmay sosyal sorunlar çerçevesinde alg lad söylenemez. Bu yüzden ya l l kla ba lant l sorunlar n, genellikle bireysel ve ailesel sorunlar kategorisinde alg lanmaya devam edilmektedir. Yeterlik, de i imleri, geli meleri veya kay plar kognitif, duygusal davran larla i leme koyma kapasitesidir. Schulz-Nieswandt n (2005) dedi i gibi bilgi veya enformasyona indirgenemez. Ba ka bir deyi le, bilgi, yeterlik aç s ndan gerekli, fakat belirleyici tek ko ulu de ildir. Kognitif yeterlik, tutumlarla ba lant l d r, yani duygu yüklü dü ünce ve davran boyutlar na sahiptir. Davran lar n tutumlar taraf ndan yönlendirildi ine (Toman, 1973) de inmi tik. Di er taraftan dü ünme yetene inin özelliklerinden biri, alg lanan düzene koymak, olgu ve davran lara anlam yüklemektir. Dolay s yla sosyal kognisyon, yani sosyal dü ünce ve davran lar n sebepleri, ki inin kendisi ve ba kalar taraf ndan bunlar n bilinçli alg lan na ve de erlendirili ine dayan r (attribution). Bunlar n içine bireyin ba kalar taraf ndan alg lan, çevredeki nesnelerin alg lan (sosyal alg lama) ve sosyal aç dan önemli unsurlar n alg lan girmektedir (Pöppel, Bullinger & Härtel, 1994, S.231) 21. Demek ki kognitif yeterlik, ya l lar n tutumsal yeterli ini kast etmektedir ve kendi sosyal dü ünce ve davran lar da bunun içinde yer almaktad r. Fakat burada bizi ilgilendiren ya l lar n kendilerini nas l alg lad klar de il, aksine ba kalar taraf ndan nas l alg land klar d r. Ba kalar kavram n n anlam ise ara t rmaya denek olarak kat lan bilim adamlar d r. Schulz-Nieswandt n (2006) ya am durumu modelinden hareket ederek, a a da ematik olarak yeterlik kavram n n göstergeleri belirlenmi tir. Amac m z ya l lar n bireysel ve ba lamsal yeterliliklerini ve çerçeve ko ullar n tespit etmek de il, aksine, bilim adamlar n n ya l lar bu aç lardan nas l alg lad klar d r. Dolay s yla amac m z bilim adamlar n n sosyal alg lamalar na ula mak, bunlar n ard ndaki olumlu veya olumsuz tutumlar görünür hale getirmektir. Türk ya l s n n objektif ya am ko ullar ndan kaynaklanan olumsuz görüntüsünün ard nda, daha çok olumsuz beklentilerin yatt ndan hareket edilmi tir. 21 Pöppel, E., Bullinger, M., & Härtel, U. Medizinische Psychologie und Soziologie. Chapman & Hall, (1994). 10

11 ekil 1: Teorik model (Kaynak: Schulz-Nieswandt, 2004) Yeterlik Bireysel Ba lamsal Çerçeve Ko ulu Günlük ya am yeterli i Kognitif yeterlik Psi ik yeterlik Ekonomik birikimler Altyap sall birikimler Sosyal birikimler Sa l k kamet Hukuki Teknik- Ayni Çevre Ya l lar n bilim insanlar n n sosyal alg lamalar na dayanan görüntüleri Meslek Gelir Servet Tesisler: Eri ilebilirlik, girilebilirlik, mevcudiyet, Benimsemek, hizmet E, çocuklar, akrabalar, tan d klar vs. Fiziksel, Psi ik sa l k (ojektif), sübjektif sa l k Konut, konut çevresi, mimari yap lar (örn. kurumlar) Örn. bak m yasas 11

12 2 Ara t rman n Sorular ve Hipotez Ajanda2020 her ne kadar iddial bir kavram gibi görünse de, bu giri imin temel sebebi, böyle bir ajandan n Türkiye de gerçekle tirilebilirli i konusundaki kayg lar m zd r. Çünkü ya lanma ve ya l l k dikkate de er bir konu olarak alg lanmamaktad r. Bunun gerekçesi olarak nüfusun genç olu u gösterilemez. Çünkü Gerontolojinin ortaya ç kt dönemlerde Bat toplumlar da genç bir nüfus yap s na sahiplerdi. Hatta 19. yüzy lda Quetelet ve Galton, 20. yüzy l n hemen ba nda Metschinikoff gibi isimlerin ya lanmayla ilgilenen öncüler olduklar dü ünülürse, Türk ayd nlar n n hala genç nüfus kavram yla hareket etmeleri, üphesiz bir tutum meselesidir ve ya l l a ve ya lanmaya ilgisiz kalan bir tutumla aç klanabilir. Bu negatif ç k noktas n n gerekçeleri sadece bilimsel alandaki ilgisizlikle s n rl da de ildir. Genel bir ilgisizlikten rahatl kla söz edilebilir. Türkiye ye ilk defa gelen bir yabanc büyük kentleri saran beton apartmanlar n aras ndaki swimmingpool leri ve tenis kortlar n görünce, Türkiye de yüzmeye ve tenise çok büyük bir merak ve ilgi oldu unu zannedebilir. Oysa üç taraf denizle çevrili bu ülkenin yüzme ve tenis dallar nda olimpik bir madalyas veya ünlü bir sporcusu yoktur. Buna kar n yoksul, hasta ve bak ma muhtaç ya l s hem çok, hem de ço almaktad r. Ya lanma ve ya l l n Türkiye de sosyal problem olarak görülmedi ine dikkat çekildi. Bunun sebepleri Ritter ve Hohmeier e (1999) 22 göre iki davran la aç klanabilir: Ya çözüm giri imlerine yönelme ya da çözüm giri iminden kaç nma durumlar yla ba lant l d r. Çözüm giri imleri, uygun artlar yarat l ncaya kadar sürebilir veya problemle hiç ilgilenilmez ve kal c hale gelebilir. Sorunlara pasif davran la tepki veriliyorsa ya da çözüm giri imlerine yönelme olmuyorsa, bu durumda da üç davran gözlemlenmektedir. As l soruna çözüm aramak yerine, ba ka sorunlar yaratarak bunlara çözüm aramak veya sorunu görmezlikten gelmek, gizlemek veya alg layamamak, hatta inkara varan davran lar ortaya ç kmaktad r. Türkiye de imdiye kadar toplumsal ya lanma yoktur diyen olmam t r. Bu yüzden toplumun giderek ya lanaca n alg lama konusunda kan m zca bir sorun yoktur. Daha ziyade bu sorunu tan mlamaktan kaç nma e ilimleri alg lanmaktad r. Ama sosyal sorunlar tan mlanmad klar sürece var olduklar ndan söz edilemez. Bu yüzden imdiye dek çözüm olanaklar na sahip olan aktörler, tan mlanmayan sorunu da yok say yor gibi bir izlenim yaratmaktad rlar. Sosyal problemlerin tan mlar n ise daima iktidar yap lar belirlemektedir, bunun ard nda daima ç karlar yatmaktad r. Sorunla kar kar ya kalanlar n ise iktidar özellikleri çok azd r (Cloerkes : Tufan, ). Dolays s yla Türk ya l s n n kendi sorunlar n tan mlamas mümkün de ildir. Say lar giderek ço ald halde sosyal problem olarak tan mlanmay n ard nda ise ya l lar n sosyoekonomik zay f gücü vard r. Türkiye de ta lanma ve ya l l k, toplumsal sorun olarak tan mlanmaya çal lal, aradan henüz çok az bir süre geçmi tir. Kesin tarih verilemez, fakat 2000 li y llar n ba lang c nda henüz toplumsal ya lanmadan söz eden yoktu y l nda Antalya da düzenlenen Birinci Uluslararas Sosyal ve Uygulamal Gerontoloji Sempozyumu ile kamuoyuna bu sorun duyuruldu. imdiye kadar üç sempozyum yap ld. Fakat hiçbirine davet edilen yüksek düzey politikac lar kat lmad. Bunun sebebi tan mlamaktan kaç nma olabilece i gibi ard nda sorunu 22 Ritter, U.P. and Hohmeier, J. Alterspolitik. Oldenbourg Verlag: München, Wien, (1999). 23 Cloerkes, G. Soziologie der Behinderten. Eine Einführung, 2.Aufl.. Edition S. Univ. Verlag Winter: Heidelberg, (2001). 24 Tufan,. Türkiye de Ya lanmak ve Ya l l k, GeroYay: Antalya, (2006). 12

13 alg layamama durumuna yatabilir. Muhtemelen her ikisinden de biraz al rsak, tan mlama olanaklar na sahip aktörlerin tutumlar n daha iyi anlayabiliriz. Bilim camias n n sosyal sorunlar tan mlamadaki gücü inkar edilemez, hatta sosyal sorunlar ilk tan mlayanlar genellikle ayd nlar olmaktad r. Geriatri d nda son y llara kadar ya lanma olgusunu inceleyen, sorunu ciddi ekilde tart maya açan, önerilerine eylemlerini de katan Türk ayd nlar n n say s, bunu yapmayanlardan çok azd r. Özellikle sosyal bilimciler konuya çok yabanc kalm görünmektedir. Siyasi partilerin programlar nda da toplumsal ya lanma ve ya l l k, emeklilikle s n rl tutulmaktad r. Oysa Türkiye deki emeklilerin ortalama ya 45 civar ndad r (Tufan, 2007). Listeyi daha fazla uzatmaya gerek yoktur. Belirtilen sebepler ara t rman n hipotezi için yeterlidir: Türkiye de ya l lar n her yönden (ekonomik, fiziksel, sosyal, psi ik) çok olumsuz görünen durumu, buna yönelik çözüm giri imi yapabilme olana bulunan aktörlerdeki, ya lanma ve ya l l görmezlikten gelme e ilimiyle (tutumuyla) ba lant l d r. ekil 2: Kat l m-paradoksu teorisi (Kaynak: Palm, 1987; al nt yap lan kaynak: Reinert, 1998). Kat l m Problemi Alg lama Çözüm planlar Çözüm kararlar Çözüm getirecek uygulamalar Bu e ilimin var olup olmad sorunun yan s ra, varsa, devam edip etmeyece i sorusu da Türk ya l s n n gelecekteki durumu aç s ndan büyük bir önem kazanmaktad r. Kat l m- Paradoksu olarak adland r lan bir teoriden hareket ederek bu tespit edilmeye çal lm t r. (Tomas Palm, ; al nt yap lan kaynak: Reinert, ). Buna göre bireyler problemlere çözüm giri imlerinin farkl a amalar nda farkl davran lar ortaya koymaktad rlar. Daha önceki bilgileri de dikkate al rsak, çözüm eylemlerinin a amas na göre bireylerde tutumlar n gücü yön de i tirmekte, davran lar buna ba l olarak belirgin ekilde de i mektedir. 25 Tomas Palm, Information för bättre demokrati, ekonomi och folkhälsa, Informationens möjiligheter. Ed: Malle Jöever. Stockholm, (1987). 26 Reinert, A. Mobilisierung der Kompetenz von Laien Die Methode der Planungszelle/Bürgergutachten, Wege zur Zukunftsfähigkeit ein Methodenhandbuch. Arbeitshilfen für Selbsthilfe- und Bürgerinitiativen Nr. 19. Ed: H. Apel, D. Dernbach, T. Ködelpeter & P. Weinbrenner. Stiftung Mitarbeit: Bonn, (1998). Pp:

Sonuçlar ve Yorumlar yla Akdeniz Üniversitesi Do a, Sa l k ve Sosyal Bilimler Ö rencileri Aras nda Yap lan Bir Kesitsel Ara t rma

Sonuçlar ve Yorumlar yla Akdeniz Üniversitesi Do a, Sa l k ve Sosyal Bilimler Ö rencileri Aras nda Yap lan Bir Kesitsel Ara t rma Modernle me Hareketi Ba lam nda Türkiye de Ku aklar Aras ndaki li kiler; Modernle me Hareketi Genç ve Ya l Ku aklar n li kilerine Nas l Bir Etki Yap yor? Sonuçlar ve Yorumlar yla Akdeniz Üniversitesi Do

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

YaúlÕlÕkta KuúaklararasÕ øliúkiler

YaúlÕlÕkta KuúaklararasÕ øliúkiler Ya l l kta Ku aklararas li kiler Dr. smail Tufan 1 çindekiler G R... 3 A LEN N TAR HSEL SÜREÇTEK GEL MES... 4 GÜNÜMÜZDE A LE KAPSAMINDA KU AKLARARASI L K LER... 5 KU AKLARARASI L K LER N GELECE... 7 SONUÇ

Detaylı

Türkiye Özürlüler Ara t rmas kincil Analizleri ve Sonuçlar. Prof. Dr. smail Tufan & Yrd. Doç. Dr. Özgür Arun

Türkiye Özürlüler Ara t rmas kincil Analizleri ve Sonuçlar. Prof. Dr. smail Tufan & Yrd. Doç. Dr. Özgür Arun Türkiye Özürlüler Ara t rmas kincil Analizleri ve Sonuçlar Prof. Dr. smail Tufan & Yrd. Doç. Dr. Özgür Arun Türkiye Özürlüler Ara t rmas kincil Analizlerinden Ülkemizin Elde Etti i Faydalar... 1 Giri...

Detaylı

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD. Bildiriler 8. Ulusal Müzik E itimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ MÜZ K E NDE L SANSÜSTÜ E M VE BU PROGRAMLARA KAYITLI ARA TIRMA GÖREVL LER N E M SORUNLARI Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER Ar. Gör. Vahit LHAN Erciyes Üniversitesi leti im Fakültesi e-mail: vilhan66@hotmail.com Öz Yeni

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

GELENEKSEL S STEMLERDEN

GELENEKSEL S STEMLERDEN 48 SOSYAL GÜVENL KTE REFORM E MLER : GELENEKSEL S STEMLERDEN REYSEL EMEKL K PROGRAMLARINA DÖNÜ ÜM ÖZET Tekin AKGEY K * Son 20 y ll k periyotta pek çok ülkede genelde sosyal güvenlik, özelde emeklilik sistemlerinin

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DEN Z Ar. Gör. Ba ak UYSAL ÖZ: Yurt d nda ya ayan Türk çocuklar

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI Nur ERSUN * Kahraman ARSLAN ** ÖZ Bu çal mada; Kapadokya Bölgesinin kongre turizmi destinasyonu olarak geli tirilebilmesi

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK:

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: 66 NSAN KAYNAKLARI YÖNET BOYUTUYLA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: (B R ALAN ARA TIRMASI) ÖZET Tekin AKGEY K Kavram olarak kurumsal sosyal sorumluluk, i letmenin toplumdaki çe itli rollerini sorumlu ve sürdürülebilir

Detaylı

TÜRK SERAM K KAPLAMA MALZEMELER SEKTÖRÜNÜN REKABET ANAL VE ULUSLARARASI B R STRATEJ ÖNER

TÜRK SERAM K KAPLAMA MALZEMELER SEKTÖRÜNÜN REKABET ANAL VE ULUSLARARASI B R STRATEJ ÖNER T.C. MARMARA ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ LETME ANAB M DALI YÖNET M VE ORGAN ZASYON B MDALI TÜRK SERAM K KAPLAMA MALZEMELER SEKTÖRÜNÜN REKABET ANAL VE ULUSLARARASI B R STRATEJ ÖNER (YÜKSEK L SANS

Detaylı

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Hikmet Savc 34 ve Kamil Arif K rk ç 35 Abstract: The aim of the study is to investigate

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

Dr. Ayfer AYDINER BOYLU Prof. Dr. R. Günsel TERZ O LU

Dr. Ayfer AYDINER BOYLU Prof. Dr. R. Günsel TERZ O LU A LELER N YA AM KAL TELER N ETK LEYEN BAZI OBJEKT F VE SUBJEKT F GÖSTERGELER N NCELENMES Dr. Ayfer AYDINER BOYLU Prof. Dr. R. Günsel TERZ O LU Ankara 2007 ii TE EKKÜR Bu ara t rman n planlanmas ve yürütülmesi

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA letmelerde Etiksel Karar Almada Kültürün Rolü Doç. Dr. Canan AY Celal Bayar Üniversitesi, BF, letme Bölümü, MAN SA ÖZET Kültür,

Detaylı

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Bankac lar Dergisi, Say 78, 2011 Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Prof. Dr. Erdinç Telatar * I. Giri Türkiye ekonomisinde son y llarda en çok tart lan iktisadi sorunlardan

Detaylı

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Ali HALICI Ba kent Üniversitesi, Uygulamal

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay EK M ARALIK 2008 Say : 50 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür Yaz leri Sorumlusu Ertan NAN itim ve Halkla li kiler

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA Prof. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akaya@erciyes.edu.tr

Detaylı

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i 50. Y l nda Türkiye Bankalar Birli i ve Türkiye de Bankac l k Sistemi 1958-2007 Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 Yay n No: 262 Haz rlayanlar Yorum ve De erlendirmeler

Detaylı

Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi

Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi

Detaylı

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Ç NDEK LER Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu...29 Sa l k Bilimleri Yüksekokulu...34

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı