TÜRKĐYE NĐN FĐNANSAL PĐYASA LĐKĐDĐTESĐ, ÖLÇÜMÜ VE ANALĐZĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĐYE NĐN FĐNANSAL PĐYASA LĐKĐDĐTESĐ, ÖLÇÜMÜ VE ANALĐZĐ"

Transkript

1 Cenral Bank Review Vol. 11 (January 2011), pp ISSN prin / online 2011 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ TÜRKĐYE NĐN FĐNANSAL PĐYASA LĐKĐDĐTESĐ, ÖLÇÜMÜ VE ANALĐZĐ Burcu Deniz Yıldırım ABSTRACT In his sudy, a marke liquidiy index for Turkey is buil, which presens informaion abou he course of he liquidiy in he financial markes. Moreover, he impac of he global financial crisis on Turkey s financial sysem is examined by comparing he index o VIX, a risk appeie and a volailiy indicaor. According o he conduced sochasic analysis, he resuls sugges ha Turkish financial markes were affeced by he said global crisis for a shorer period of ime compared o he financial markes in he US. MEASURING AND ANALYZING FINANCIAL MARKET LIQUIDITY OF TURKEY JEL C22, E58, G21 Keywords Marke liquidiy index, Bid-ask spread, Illiquidiy raio, SWARCH ÖZ Bu çalışmada, Türkiye için bir piyasa likidiesi endeksi hesaplanmış ve oluşurulan endeks bir oynaklık ve risk işahı gösergesi olan VIX ile karşılaşırılarak, küresel finansal krizin Türkiye finansal sisemi üzerindeki ekisi incelenmişir. Uygulanan sokasik modele göre yapılan analizde Türkiye de finansal piyasaların söz konusu krizden, likidie ölçüsüne göre ABD ye kıyasla daha kısa süre ekilendiği sonucu elde edilmişir. JEL C22, E58, G21 Anahar Kelimeler Piyasa likidiesi endeksi, Alış-saış fiya aralığı, Likidie yeersizlik oranı, SWARCH Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası, Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü, Đsiklal Cad.10, Ankara, Türkiye YILDIRIM: Çalışmada sunulan görüşler yazarlara ai olup, Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası nı veya çalışanlarını bağlayıcı nielik aşımaz.

2 12 Yıldırım Cenral Bank Review 11(1): Giriş Bu çalışmada, Türkiye için bir piyasa likidiesi endeksi (PLE) hesaplanmış ve oluşurulan endeks bir oynaklık ve risk işahı gösergesi olan VIX 1 ile karşılaşırılmışır. Bu şekilde, küresel finansal krizin Türkiye finansal sisemi üzerindeki ekisi incelenmişir. PLE finansal piyasalardaki likidienin harekei konusunda bilgi vermekedir. Özellikle, finansal piyasalarda güven kaybı yaşandığı bilinen 2006 yılı Mayıs-Haziran ve 2008 yılı Ekim-Kasım aylarında kriz likidie kanalı ile kendisini gösermişir. Bu nedenle bu dönemlerde PLE büyük ölçüde düşüş gösermişir (Grafik 1). Grafik 1. Türkiye için Oluşurulan PLE a ve Fonlama Likidiesi b Fonlama likidiesi (%) Piyasa Likidiesi Endeksi (sağ eksen) a Piyasa likidiesi endeksi= 0,5*ahvil piyasası likidiesi + 0,5* döviz likidiesi. Tahvil piyasasındaki likidie en iyi alış-saış fiya eklifleri arasındaki fark ile likidie yeersizliği oranının oralamasından oluşurken, döviz piyasası likidiesi TCMB nin TL/USD döviz alış kurlarını belirlediği koasyonlar üzerinden en iyi-alış saış eklif aralıkları ile hesaplanmakadır. b Fonlama likidiesi için emel alınabilecek bir göserge (naki ve benzeri değerlerler + serbes menkul değerler)/çekirdek olmayan fonlama kaynakları oranıdır. Çekirdek olmayan fonlama kaynakları ise vadesiz bankalar mevduaı, repodan sağlanan fonlar ve kısa vadeli bankalara borçlar kalemlerinden oluşmakadır. Piyasa likidiesinin izlenmesi finansal isikrara yönelik uygulanan poliikalar açısından önem aşır. Merkez bankaları, piyasa likidiesindeki azalmanın finansal isikrar üzerindeki olumsuz ekilerini azalmak için 1 Chicago Opsiyon Borsası nın oluşurduğu bir oynaklık endeksi olan VIX, S&P 500 hisse senedi üzerine yazılan opsiyonların kullanılmasıyla hesaplanır ve beklenen oynaklığı göserir.

3 Yıldırım Cenral Bank Review 11(1): likidie önlemleri alarak piyasaları rahalaabilir. Piyasa ve fonlama likidiesi ekileşiminde, merkez bankası likidiesi ile deneim ve gözeim uygulamaları finansal sisemdeki isikrarın emininde büyük öneme sahipir. Piyasa likidiesi, finansal kuruluşların fonlama sorunu yaşaması ve porföylerindeki varlıkları samak isemeleri durumunda önemi daha da belirginleşen bir kavramdır. Küresel finansal krizde, piyasa likidiesinin ve genel olarak likidienin önemi bir kez daha oraya çıkı. Geleneksel bankacılıkan ziyade, özellikle kredilerin seküriizasyonuna dayalı bir bankacılık modelinin varlığı, faizlerdeki arışla bozulan kredi kaliesi sonucu sisemde kırılganlık yaraı. Böyle bir oramda varlık fiyalarındaki düşüş sonucu oraya çıkan finansal kuruluşların sermayesindeki erime ve bununla eş zamanlı gerçekleşen borçlanma koşullarındaki daralma, belli bir ölçüde kaçınılmaz olarak varlık saışlarını beraberinde geirdi. Böylece, varlık fiyaları daha da düşü ve fonlamadaki sıkışıklık daha da arı (Brunnermeier, 2009). Oraya çıkan güven kaybı, piyasalarda alınıp saılan varlıkların fiyalarında daha fazla düşüşlere ve finansal piyasalarda likidie sıkışıklığına neden oldu. Varlık fiyalarının düşmesi, bilançoları göreceli olarak zayıf olan bankaları daha fazla varlık sama eğilimine yöneli. Bu durum, fiyaların daha da düşmesi ve bilançoların daha da zayıflaması sonucunu doğurdu (Adrian ve Shin 2008). Piyasa likidiesi - fonlama likidiesi arasında oluşan bu olumsuz geri beslemeli ilişki, kriz boyunca merkez bankalarının öncelikli ilgi alanlarından biri oldu. Piyasa likidiesi konusunda yapılan eorik çalışmaların da buna paralel olarak krizle birlike arığını görüyoruz. Bu çalışmaların başında Nikolaou (2009), Adrian ve Shin (2009), Brunnermeier ve Pedersen (2008) ve Brunnermeier (2009) gelmekedir. Piyasa likidiesinin genel seyrinin akibi ve diğer likidie kavramları ile ilişki seviyesinin belirlenmesi, piyasa likidiesinin ölçümünü gerekirir. Piyasa likidiesinin farklı finansal piyasalarda ve farklı boyularda gerçekleşmesi ise ölçümün kompozi göserge ile yapılmasını gerekiriyor. Merkez bankaları, bu konuda inisiyaif alarak piyasa likidiesi seviyesini göseren söz konusu kompozi gösergeyi gelişirmeye başladılar. Özellikle Avrupa genelinde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan PLE yi oluşuran kurumlar Đngilere (BoE), Avrupa (ECB), Macarisan (MNB) ve Çek Cumhuriyei (CNB) merkez bankalarıdır. PLE nin önemi (i) piyasalarda varlıkların alınıp-saılma kolaylığı hakkında bilgi vermek, (ii) güven kaybının oluşuğu dönemleri gösermek, (iii) büünden yola çıkılarak kırılganlıkların nedenlerine dair yapılacak analizlere bir başlangıç nokası eşkil emek, (iv) diğer ülkelerin benzer gösergeleri ile kıyaslanarak karşılaşırmalı analizlere olanak sağlamak ve

4 14 Yıldırım Cenral Bank Review 11(1):11-28 (v) bankacılık sisemine uygulanan sres eslerine kakı sağlamak gibi işlevlerden gelmekedir. PLE nin öneminin giderek arması ve dünyada yaygınlaşması dikkae alınarak bu çalışmada, Türkiye için böyle bir endeks oluşuruldu. Çalışmanın bundan sonraki bölümlerinin konuları piyasa likidiesi kavramı, uluslararası uygulamalar, Türkiye için oluşurulan PLE ve buna ilişkin karşılaşırmalı bir analizden oluşmakadır. 2. Likidie Kavramı ve Piyasa Likidiesi Bu bölümde likidie kavramının farklı anımları ve aralarındaki ekileşim kısaca oraya konulmuşur. Bu şekilde daha geniş olarak açıklanan piyasa likidiesinin özellikle fonlama likidiesi ile olan ilişkisi izah edilmişir. Finansal sisem için önemli olan üç emel likidie kavramı vardır: (i) merkez bankası likidiesi, (ii) fonlama likidiesi ve (iii) piyasa likidiesi. Merkez bankası likidiesi, Nikolaou (2009) un beliriği üzere, gerekli likidienin merkez bankası arafından finansal siseme arz edilebilme kapasiesidir. Ölçümü merkez bankası para abanındaki değişime dayalı olarak yapılmakadır. Merkez bankası likidiesi ile yakın ilişkili olması nedeniyle vurgulanmasında yarar olan diğer bir kavram ise parasal likidiedir. Parasal likidie parasal büyüklükler ile ifade edilmekedir ve içeriğinde merkez bankası likidiesi de bulunmakadır. Ancak, bu çalışmada, parasal likidieye emel likidie kavramları arasında yer verilmemiş, doğrudan merkez bankasının ekilediği likidie olan merkez bankası likidiesine aıfa bulunulmuşur. Diğer yandan, fonlama likidiesi, bankaların yükümlülüklerini çevirebilme ve karşılayabilme yekinliğidir. Piyasa likidiesi ise, bir varlığın kısa sürede ve düşük işlem maliyeiyle fiyaı en az ekilenecek şekilde alınıp saılabilmesi kolaylığıdır. Piyasa likidiesi iki emel grup alında ele alınabilir. Bunlar: bankalararası piyasa ve varlık piyasası likidiesidir. Bankalararası piyasa likidiesi bankalar arasında likidie değişimini ifade emekedir. Bu çalışmada, daha çok varlık piyasası likidiesi üzerinde durulmuşur. Bunun emel nedeni, Türkiye de bankalararası piyasanın daha çok merkez bankası nezdinde eminaa dayalı bir şekilde gerçekleşiyor olmasıdır. Likidie kavramları ekileşim halindedir. Bu ekileşim mekanizması banka bilançosu bakış açısıyla basi olarak Şekil 1 de yer almakadır. 2 2 Bu göserim şeklinin oluşurulmasında banka bilançosu bakış açısı da dikkae alınarak Nikalaou (2009) ile Brunnermeier ve Pedersen (2008) den esinlenilmişir.

5 Şekil 1. Likidie Kavramları Arasındaki Ekileşim Yıldırım Cenral Bank Review 11(1): Fonlama likidiesi ile piyasa likidiesi arasındaki ilişkinin konu alındığı önemli bir çalışma olan Brunnermeier ve Pedersen (2008) de bir varlığın piyasa likidiesinin o piyasada işlem yapan yaırımcıların fonlama likidiesine bağlı olduğu belirilmişir. Buna göre, belli koşullar alında marjlar 3 azalmaka ve piyasa likidiesi ile fonlama likidiesi birbirlerini karşılıklı ekileyen bir likidie döngüsüne girmekedir. Çalışmada oraya konulan bazı ampirik bulgular şu şekildedir: (i) piyasa likidiesi aniden düşebilir, (ii) farklı varlık piyasalarındaki likidie benzer şekilde hareke eder, (iii) piyasa likidiesi oynaklık ile ilişkilidir, çünkü fiyaları daha oynak varlıkların alım-saımı daha yüksek marj gerekirir, (iv) fonlama sıkınısı yaşandığında, spekülaörler yüksek marj gerekiren varlıkları düşük olanlar ile ikame ederler, (v) piyasa likidiesi fonlama koşullarına bağlı olarak piyasaya göre hareke eder. Brunnermeier (2009) a göre yükümlülüklerle ilişkili olan fonlama likidiesi riski üç şekilde kendini göserebilir. Bu riskler piyasa likidiesi düşük olduğunda çok zarar verici olabilir. Söz konusu riskler şöyledir: (i) marjla fonlama riski, (ii) borç çevirme riski, ve (iii) kaynakların çekilme riskidir. Söz konusu risklerden ilki olan marjla fonlama durumunda, finansal kuruluşlar saın aldıkları varlıkların emina değerlerine kadar olan kısmını 3 Sermaye ile karşılanan bölüm.

6 16 Yıldırım Cenral Bank Review 11(1):11-28 borçlanarak, geri kalan marjı ise kendi sermayelerinden karşılar. Diğer bir deyişle, kaldıraca dayalı işlem yapan yaırımcılar borçlanarak saın aldıkları varlıkları bu borçlarına karşılık emina olarak göserirler. Faka işleme konu olan varlığın değerinin amamı borçlanarak finanse edilemez. Yaırımcılar varlığın fiyaı ile eminaa konu olan değeri arasındaki fark uarını kendi sermayesinden karşılar. Marj olarak adlandırılan bu bölüm günlük bazda değerlenir. Maliyei yüksek olduğu için aşırı sermaye umak isemeyen yaırımcılar eminaa konu olan varlığın değeri düşüğünde yükselen kaldıraç oranlarını düşürmek amacıyla varlıklarının bir bölümünü sama eğilimine girer. Bu şekilde, borçlarını ödeyen yaırımcılar varlık fiyalarının daha da düşmesine neden olur. Đkinci bir risk olarak değerlendirilen borç çevirme riski ise, özellikle küresel kriz sırasında oldukça gündeme gelmişir. Türkiye de çekirdek olmayan fonlama kaynakları 4 görece az bir paya sahipir. Ancak, uluslararası alanda birçok ülkede, opan piyasalardan sağlanan ve çekirdek olmayan fonlar bankalar için oldukça önemli bir kaynak eşkil emekedir. Bilindiği üzere, 2008 yılı sonunda şiddelenen küresel krizde opan piyasalara bağımlı olan bankalar büyük sıkını yaşamış ve varlıklarını samaya yönelmişir. Oluşan güven kaybı nedeniyle saıcılar piyasalarda alıcı bulmaka sorun yaşamışır. Bu durum bankaların alış-saış fiya eklifleri arasındaki aralığın açılmasına neden olmuşur. Varlıklarını ancak düşük fiyaan saabilen bankalar daha fazla varlık samak zorunda kalmışır. Böylece fiyalar daha fazla düşmüşür. Piyasa likidiesindeki düşüş, bankaların opan piyasalara fon sunma iseğini azalmışır. Bu döngünün özellikle piyasa fiyalamasına dayalı değerlemeler ve seküriizasyonun yaygın olduğu sisemlerde finansal isikrar açısından daha ehlikeli boyulara ulaşabildiği görülmüşür. Üçüncü ve son olarak bahsedilecek konu ise kaynakların çekilme riskidir. Bilindiği üzere bankalar, likidie ihiyaçlarını hem varlık hem de yükümlülüklerinden karşılayabilir. Varlık arafında likidie ihiyacı, naki ve benzeri değerler ile buna ek olarak kredilerin seküriizasyonundan elde edilen varlığa dayalı menkul değerler gibi varlıklar ile karşılanır. Bir anlamda varlık likidiesi rezerv görevi görür. Yükümlülük arafında ise likidie ihiyacı mevdua, merkez bankasından fonlar, reeskon penceresi, repo, mevdua serifikaları ve diğer borçlanma olanakları gibi yabancı kaynaklar ile karşılanır. Yükümlülüklerin önemli bir payını oluşuran ve göreli olarak isikrarlı bir fon kaynağı olan mevdualarda çekilme olması da fonlama likidiesi riski eşkil edebilir. 4 Shin (2010) dan esinlenilerek ve Türkiye bankacılık sisemi dikkae alınarak çekirdek olmayan fonlama kaynakları = vadesiz bankalar mevduaı + repodan sağlanan fonlar + bankalara borçlar kalemleri olarak ifade edimişir.

7 Yıldırım Cenral Bank Review 11(1): Daha çok çekirdek olmayan fonlama kaynaklarındaki çıkışla kendini göseren fonlama likidiesi 5 sorunu hem varlık saışlarındaki arış hem de güven eksikliği kanalı ile piyasa likidiesinde düşüşe neden olabilir. Diğer yandan, küresel piyasalarda risk işahındaki azalmanın da ekisiyle yabancı sermaye çıkışıyla birlike piyasa likidiesindeki azalış fonlama likidiesi sıkınısı yaşayabilecek bankalar açısından bir risk eşkil edebilir. Her halukarda, fonlama likidiesi ile piyasa likidiesi sorun hangi nokadan başlarsa başlasın, birbirlerini büyük ölçüde olumsuz ekileme poansiyeline sahipir. Piyasa likidiesi ile fonlama likidiesi arasındaki ekileşimde merkez bankası likidiesi önemli bir araçır. Merkez bankası piyasalara likidie sunarak fonlama ve piyasa likidiesinde yaşanan sorunları kısa vadede çözümleyebilir. Ayrıca, finansal piyasaların işleyişi ve oyuncuların işlemlerine yönelik deneim ve düzenleme uygulamaları da fonlama likidiesi ve piyasa likidiesi konusunda merkez bankası uygulamalarını desekleyerek ekin çözümler üreilmesini sağlayabilir. Öe yandan, merkez bankalarının piyasaya sunduğu para mikarı ekonominin dinamikleri içerisinde diğer likidie kavramlarını uzun vadede de ekileyebilir. Para arzındaki bir arış, hane halkı ve firmaların daha fazla varlık umaları ile sonuçlanabilir. Bu durum, finansal varlıklara olan alepe ve beraberinde finansal piyasa akivielerinin genel düzeyinde bir arışa neden olabilir. Piyasalarda alıcı ve saıcıların armasıyla ora vadede parasal likidiedeki arış piyasa likidiesinde bir arış oraya çıkarabilir (Kerry, 2007). Diğer yandan, akarım mekanizması çalışmayabilir, piyasaya ne kadar likidie sunulursa sunulsun piyasa likidiesi düşük kalabilir. Buraya kadar likidienin anımı ve ekileşimlerine yer verilmişir. Diğer bir konu ise likidienin boyularıdır. Lieraürde piyasa likidiesinin boyuları (i) sıkılık, (ii) derinlik ve (iii) esneklik olarak geçmekedir. Sıkılık, açılan bir pozisyonu kısa sürede kapama maliyeidir. Bir yaırımcı uygun bir fiya oluşumunu bekleyip işlem yapabileceği gibi mevcu alış-saış fiya eklifleri üzerinden de işlemini gerçekleşirebilir. Sıkılık, alış-saış fiya eklifleri arasındaki fark esas alınarak hesaplanır 5 Bir banka kredi kaliesinde yaşanan sorunlar ve kredileri fonlama koşullarına bağlı olarak da sorun yaşayabilir. Ülkemizde kredi/mevdua oranı yüzde 100 ün alındadır. Dolayısıyla, kredilerden gelen zarar daha çok uzun vadeli ekiler kapsamında değerlendirilmekle birlike, Merkez Bankasının bu konuda poliika araçları ile sürecin bir likidie sıkınısına dönüşmemesi yolunda önlemler alınabilmekedir. Yukarıda bahsi geçen fonlama likidiesi sorunu daha çok kısa vadede kırılganlık oluşurabilecek ve bankaların naki ve benzeri değerleri ile çekirdek olmayan yükümlülüklerini karşılayamayacak duruma gelmesine ilişkindir. Diğer yandan varlık piyasalarındaki gelişmeler bankaların akiflerinde menkul değer cüzdanı değer değişimleri ile karlılığı ekileyerek sermayede değişim yaraabilir. Bu ür bir karlılık ekisi de kısa vadeli ekiler arasında değerlendirilmemişir.

8 18 Yıldırım Cenral Bank Review 11(1):11-28 (Amihud ve Mendelson, 1986) ve liki olmayan bir piyasada, bu fark yüksekir. Derinlik, alım-saım işlemlerinin varlık fiyalarını ekileme gücü olup, piyasada belli bir mikar alım-saım işlemi yapıldığında bunun fiyalarda yaraığı değişim ile ölçülür. Görece olarak düşük hacimli bir işlemin yüksek fiya değişimleri yaraması, bu piyasadaki derinliğin az olduğunu göserir (Kyle, 1985; BIS, 1999; Sarr ve Lybek, 2002). Diğer bir boyu olan esneklik ise beklenmeyen bir şok sonucu değişen fiyaların denge değerine ne kadar çabuk geri döndüğü ile ilgilidir. Esnekliğin ölçümü oldukça güç olmakla birlike, piyasa ekinlik kasayısı (PEK) ile ölçülebileceği önerilmekedir (Sarr ve Lybek, 2002). 6 Son olarak, lieraürde belirilen ancak uygulamada yer almayan bir boyu olarak çabukluk sayılabilir (IMF, 2006). Đşlemlerin ve bu işlemlere yönelik akasın ne kadar hızlı gerçekleşirildiğinin bir ölçüsü olan çabukluk, ölçümü hayli zor olduğundan veri kısıı nedeniyle analizlere konu olamamakadır. Sonuç olarak, Black (1971) de belirilen liki piyasa, alış-saış fiyalarının koe edildiği, bu fiyalar arasındaki aralığın yeerince düşük olduğu ve özellikli bir bilgi girmediği durumda büyük işlemlerin fiyaa en az eki ile hemen yerine geirildiği bir piyasa anım dikkae alındığında uluslararası uygulamalarda piyasa likidiesi sıkılık ile derinlik ve esneklik boyuları ile oraya konulmakadır. Diğer arafan, piyasa likidiesinin gelişimini belirleyen fakörlerin espii, alınacak poliika önlemlerine ışık uabilmekedir. Bu fakörler (i) piyasada işlem gören varlıklara has özellikler, (ii) piyasanın mikro yapısı ve (iii) piyasa kaılımcılarının davranışları olmak üzere üç ana başlık alında sıralanabilir Uluslararası Uygulamalar PLE yi ilk yapan merkez bankası BoE dir. PLE, ilk defa Bankanın 2007 yılı Nisan ayı Finansal Đsikrar Raporunda yayınlandı. BoE nin hazırladığı PLE likidienin sıkılık, derinlik ve esneklik boyuları ile likidie primi üzerine inşa edildi. Temel özellikleri; (i) büyük bankaların önemli rol oynadığı piyasaları dikkae alması (ii) sıkılık, derinlik ve esneklik ile likidie primi boyuunu içermesi ve (iii) normalizasyona dayalı dönüşürme ve eşi 6 Beş günlük geiri varyansının günlük geiri varyansının beş kaına oranlanmasıyla hesaplanan PEK eorik olarak emellendirilmiş olmadığı gibi, Yıldırım (2009) çalışmasına göre de Türkiye için uarlı sonuçlar vermemişir. 7 Bkz. BIS (1999).

9 Yıldırım Cenral Bank Review 11(1): ağırlıklandırma ekniğini kullanmasıdır (Kerry, 2007). BoE yi ilk akip eden merkez bankası ECB oldu. ECB, 2007 yılı Haziran ayında 8 BoE ninkine benzer bir finansal PLE yayınladı. Diğer merkez bankaları (MNB ve CNB) da endeks hesaplamasında BoE ile aynı ekniği uyguladılar. MNB, PLE de yer alan piyasaları belirlerken, BoE ye paralel olarak, bankacılık sekörüne, büyüklükleri gereği önemli boyua risk yükleyen sekörleri dikkae aldı. Ancak, MNB oluşurduğu PLE de likidie primi boyuuna yer vermedi. Bunun nedeni, MNB nin oraya koyduğu boyu ve gösergelerin seçilen her bir piyasa için hesaplanabilir olması krieridir. Diğer yandan, MNB nin, derinlik boyuunu ayrıca ele aldığı ve bu boyuu işlem sayısı ile ölçerek PLE ye dâhil eiği dikka çekiyor (Pales ve Varga, 2008). Son örnek CNB ise, diğer uygulamalardan farklı olarak PLE hesaplamalarında oynaklık endeksine de yer verdi. Her zaman olmasa da, özellikle sres dönemlerinde oynaklığı yüksek olan piyasaların daha az liki olduğu düşüncesi bu konuda ekili olmuşur. Ayrıca, CNB, esneklik ve derinliği iki farklı boyu olarak ele almışır (Gersl ve Komarkova, 2009). Ülkeler arasındaki PLE uygulamalarındaki benzerlikler ve farklıklar Tablo 1 de özelenmekedir. Tablo 1. Piyasa Likidiesi Endeksi Örnekleri Boyu Sıkılık Derinlik ve Esneklik Derinlik Likidie Primi Esneklik Oynaklık Goserge GFA LYO DH ve işlem sayısı Spred LYO 30-günlük arihsel oynaklık Piyasa BoE ECB MNB CNB TCMB Gil Repo EONIA Para Piyasası EUR/HUF Spo Döviz Piyasası Döviz Piyasası Döviz Piyasası Döviz Piyasası FTSE-100 Gil Piyasası FTSE-100 S&P 500 Opsiyonları Dow Jones Euro STOXX 50 Endeksi Euro Bond Piyasaları Dow Jones Euro STOXX 50 Endeksi Hisse Senedi Opsiyon Piyasası USD/HUF FX Swap Piyasası Devle Tahvili Piyasası Bankalararası Teminasız Para Piyasası Tahvil Piyasası Hisse Senedi Piyasası Para Piyasası Tahvil Piyasası Hisse Senedi Piyasası Şirke Tahvilleri Şirke Tahvilleri Para Piyasası Libor Spred Euro Alanı Spred'leri Tahvil Piyasası Para Piyasası Tahvil Piyasası Hisse Senedi Piyasası Para Piyasası Döviz Piyasası Tahvil Piyasası Hisse Senedi Piyasası ĐMKB nezdindeki ahvil/bono ikincil piyasası Döviz piyasası (USD/TL ) ĐMKB nezdindeki ahvil/bono ikincil piyasası Kaynak: TCMB (2009), Gersl ve Komarkova (2009), Yıldırım (2009), Pales ve Varga (2008), Kerry (2008), BoE (2007), ECB ( 2007) ve MNB (2008). Tabloda kullanılan kısalmalar: GFA = Göreli Fiya Aralığı, LYO = Likidie Yeersizlik Oranı, EONIA = Euro Gecelik Endeks Oralaması 8 Bkz. ECB (2007).

10 20 Yıldırım Cenral Bank Review 11(1): Türkiye için Oluşurulan PLE 9 Türkiye için piyasa likidiesi hesaplamalarında Türkiye finansal piyasalarının kendine özgü yapısı ve veri kısıı dikkae alınarak bir endeks oluşuruldu. Bu çerçevede, finansal kuruluşların yoğun işlem yapığı piyasalar incelendi. Đşlem hacmi dikkae alındığında, Türkiye de ön plana çıkan finansal piyasalar; (i) Đsanbul Menkul Kıymeler Borsası (ĐMKB) nezdindeki ahvil/bono ikincil piyasası, (ii) TL/USD spo piyasası, (iii) ĐMKB nezdindeki hisse senedi ikincil piyasası ve (iv) Vadeli Đşlem ve Opsiyon Borsası (VOB) bünyesindeki ĐMKB-30 üzerine olan vadeli işlem sözleşmesi piyasasıdır. Öe yandan, VOB da bulunan TL/USD ve TL/EUR spo piyasaları işlem hacimlerinin göreceli olarak düşük olması, ĐMKB nezdindeki Repo piyasası ise bu piyasada oluşan fiyalarda Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası nın (TCMB) belirleyici olması ve son olarak ezgahüsü swap piyasası veri kısıı nedenleri ile endeks oluşurulmasında kullanılmadı. Dikkae alınan dör piyasa için sıkılık, derinlik ve esneklik boyuları üzerinde durulmuş ve Tablo 2 den de görüldüğü gibi bu boyuları emsilen göreli fiya aralığı (GFA) ve likidie yeersizlik oranı (LYO) 10 kullanılmışır. Tablo 2. PLE nin Al Gösergeleri GFA = BA BB ( BA + BB ) / 2 F LYO = DH BB: En iyi alış fiya eklifi BA: En iyi saış fiya eklifi Kaynak: Sarr ve Lybek (2002), IMF (2006). F: Günlük fiya değişimi (%) DH: Devir hızı (Đşlem mikarının dolaşımdaki değere oranıdır.) Bundan sonraki bölümde, analize konu edilen piyasalar için hesaplanan gösergeler kısaca açıklanmışır. Tahvil Piyasası 11 Endekse ĐMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Saım Pazarında piyasanın referans aldığı göserge ahviller kullanılmışır. Ele alınan dönemde göserge ahvil işlem hacmi piyasa işlem hacminin yaklaşık yüzde 53 ünü oluşurmakadır. Analizde oplam işlem hacminin yaklaşık yüzde 29 u gibi göreceli olarak küçük bir payını oluşuran ileri valörlü işlemler 9 Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürlüğü, Đsanbul Menkul Kıymeler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü ve Hisse Senedi Piyasası Müdürlüğü ile Vadeli Đşlem ve Opsiyon Borsasına değerli kakıları için eşekkür ederim. 10 Hui-Huebel oranı olarak da bilinmekedir. Oran fiya değişimleri ile devir hızı arasında ilişki kurmakadır. Derinlik ve esneklik boyularını birlike emsil emek üzere kullanılmakadır. 11 Đsanbul Menkul Kıymeler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Günlük Büleni ve Spread Raporu kullanılmışır.

11 Yıldırım Cenral Bank Review 11(1): dikkae alınmamışır. Akıncı ve diğerleri (2006) da da ahvil bono piyasası için geiri eğrisi ahmininde yalnızca aynı gün valörlü işlemler kullanılmışır. Sonuç olarak, bu çalışmada kullanılan göserge ahvil serisi, orijinal vadesi yaklaşık 1,8 yıl olan oplamda 19 farklı iskonolu ahvilden oluşmakadır. GFA nın hesaplanması için ĐMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Saım Pazarında gün içinde gerçekleşen işlemler dikkae alınmışır. Geiri üzerinden koe edilen en iyi alış-saış ekliflerinin vadeye kalan gün sayısı kullanılarak en iyi alış ve saış fiya eklifleri elde edilmişir. 12 Gün içinde koe edilen fiya eklifleri arasındaki farklar yine bu ekliflerin oralamasına bölünerek fiya aralıkları elde edilmişir. Fiya aralıkları gün başlangıcında ve gün sonunda yüksek değerler alabilmekedir. Bu nedenle ilgili günü emsilen o güne ai oralama GFA kullanılmışır. LYO için ise, göserge ahvillerin fiyalarının mulak değer olarak günlük yüzde değişimi hesaplanmışır. Bu değerler devir hızına (DH) oranlanmışır. DH, göserge ahvilin bir gündeki işlem mikarının, dolaşımdaki değere bölünmesi ile bulunmuşur. Dolaşımdaki değer ise Hazine Müseşarlığının iskonolu ihalelerinde ilgili kağıan o güne kadar ihraç eiği oplam nominal uardır. Bir derinlik ölçüü olan LYO nun ölçümü için gün içi verileri içeren emir deferi kullanılması daha uygun olmakla birlike, emir deferine ulaşmadaki kısı nedeniyle uygulamalarda ölçüm yönemi olarak ercih edilmemekedir. Döviz Piyasası 13 PLE de döviz piyasası için TCMB arafından yayımlanan TL/USD döviz saış kuru esas alınmışır. Bu kur Türkiye de faaliye göseren bankaların verdiği alım-saım koasyonlarının oralaması alınarak hesaplanmakadır. TCMB her iş günü 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30 ve 15:30 saalerinde oplam alı defa, bankalararası döviz piyasasında 1 ABD doları karşılığında Türk lirası koasyon veren bankaların alım ve saım fiyalarının oralamalarının oralamasını hesaplamakadır. Bu şekilde espi edilen 6 oralamanın arimeik oralaması Merkez Bankasının o gün için belirlediği göserge nieliğindeki 1 ABD doları döviz saış kuru olmakadır (TCMB, 2002). GFA, belirilen saalerdeki fiya eklif aralıklarının yine bu ekliflerin oralamasına bölünmesi ile bulunmuşur. Daha sonra bulunan bu alı oranın oralaması alınarak ilgili güne ai GFA hesaplanmışır. LYO ise hesaplanamamışır. Bunun nedeni, dolaşımdaki değer verisinin bulunmamasıdır. 12 IMF nin 2006 yılında yayınladığı Financial Soundness Indicaors: Compilaion Guide da sunulan yönem kullanılmışır. Fiyaların yanısıra, geiri üzerinden de GFA ve LYO hesaplanmış ve benzer sonuçlar elde edilmişir. 13 Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası, Piyasalar Genel Müdürlüğü Döviz Raporu kullanılmışır.

12 22 Yıldırım Cenral Bank Review 11(1):11-28 Hisse Senedi Piyasası Endekse hisse senedi piyasası için ĐMKB-30 endeksi esas alınmışır. Bunun nedeni VOB için ĐMKB-30 üzerine yazılı vadeli sözleşmeler alındığından karşılaşırmalı gidilmek isenmesidir. 14 Ayrıca, döneminde ĐMKB-30 endeksi, ĐMKB-100 endeksinin hacim olarak oralama yüzde 59 unu oluşurmakadır. Bunun yanı sıra, her iki endeks serisinin incelenen dönemde paralel seyremesi de ĐMKB-30 endeksinin ercih edilmesinde ekili olmuşur. GFA, hisse senedi piyasası için kullanılamamışır. Bunun nedeni ise minimum fiya adımının (ik) göreceli olarak büyük olması dolayısıyla fiya aralığının çoğunlukla ek iken gerçekleşmesi ve analiz için elverişli bir veri sei eşkil ememesidir. LYO için ise iki yaklaşım denenmişir. Endeks kapsamındaki şirkeler her üç ayda bir piyasa verilerine göre güncellenmekedir. Bu nedenle ĐMKB, endekseki sürekliliği sağlamak amacıyla baz değer ile düzelme yapmakadır. Đlk yaklaşımda, bu güncellemeler dikkae alınarak, endekseki her bir hisse için LYO hesaplanmışır. Bu oranlar hisse sayısı ve halka açıklık oranları ile ağırlıklandırılarak bir araya geirilmişir. Bulunan değerler baz değer ile düzelilmişir. Ancak bu hesaplanan yönemde bireysel hisse harekelerinin ön plana çıkığı görülmüşür. Özellikle ağırlığı fazla olan hisselerdeki harekeler LYO üzerinde belirleyici olmuşur. Bu nedenle, diğer bir yaklaşıma başvurulmuşur. Buna göre, doğrudan ĐMKB-30 endeksi üzerinden mulak değeri hesaplanan günlük geiriler DH ye oranlanmışır. DH hesaplanırken, ĐMKB-30 bünyesindeki şirkelerin işlem adelerinin oplamı, Merkezi Kayı Kuruluşu (MKK) saklamasında bulunan hisse senedi adelerinin oplamına bölünmüşür. Vadeli Đşlemler Piyasası PLE de VOB-30 sözleşmeleri dikkae alınmışır. Bunun nedeni VOB da en çok işlem gören sözleşmelerin ĐMKB-30 üzerine yazılı olan vadeli işlem sözleşmeleri olmasıdır. VOB-ĐMKB-30 için GFA gösergesi kullanılamamışır. Bunun nedeni minimum fiya adımının yüksek olmasıdır. 15 LYO ise, ağırlıklı oralama fiya üzerinden hesaplanan geirilerin mulak değerinin DH ye bölünmesi ile hesaplanmışır. Seansın bir nevi kapanış fiyaı olan uzlaşma fiyaı yerine AOF kullanılmasının nedeni ilgili gündeki piyasa harekeini en iyi oralama değerin yansımasıdır. DH ise ilgili sözleşmenin işlem adedinin, alınmış ve henüz kapaılmamış pozisyonların oplamı olan açık pozisyona bölünmesiyle hesaplanmışır. Dolaşımdaki değer olarak alınan açık pozisyon değerleri günden güne büyük değişim göserebildiğinden aylık oralama değeri ile hesaplamaya dahil edilmişir. 14 VOB-ĐMKB-30 un incelenen dönemde günlük oralama işlem adedi VOB-ĐMKB-100 ün çok üzerindedir. 15 hp://www.vob.org.r/vobporaltur/deailspage.aspx?abid=552

13 Yıldırım Cenral Bank Review 11(1): PLE nin Hesaplanması Ele alınan finansal piyasaların her biri piyasa likidiesi açısından değerlendirilmişir. Sonuç olarak, GFA nin yalnızca ahvil piyasası ile döviz piyasası için, LYO nun ise döviz piyasası haricinde incelenen üm piyasalar için hesaplanabilir olduğu espi edilmişir. Hesaplanan gösergeler Temel Bileşenler Analizi (PCA) ne abi uulmuşur. Endekse bulunacak gösergeler fakör yükleri de dikkae alınarak belirlenmişir (Yıldırım, 2009). Buna göre, nihai olarak ahvil piyasası GFA sı ve LYO su ile döviz piyasası GFA sı endekse yer almışır. 16 Belirlenen gösergelerin endekse ne şekilde ağırlıklandırılacağı konusunda iki yönem denenmişir. Bunlar: (i) eşi ağırlıklandırma ve (ii) PCA ile ağırlıklandırmadır. Bu yönemler arasında sonuçlar açısından belirgin bir fark görülmediğinden, piyasalar ve gösergeler için eşi ağırlıklandırma kullanılmışır. Dönüşürme ekniği olarak ise üç yönem denenmişir: (i) normalizasyon, (ii) sıralamaya dayalı yüzdelendirme ve (iii) minimum ve aralık değerine göre sandardizasyon. Sıralamaya dayalı yüzdelendirme yönemi uç değerlerin göreli büyüklüğü hakkında yeerince bilgi vermemekedir. Normalizasyon ile minimum ve aralık değerine göre sandardizasyon yönemi benzer sonuçlar vermişir (Yıldırım, 2009). Herhangi bir dağılım varsayımına dayanmaması nedeniyle minimum ve aralık değerine göre sandardizasyon yönemi ercih edilmişir. 17 Ancak, uluslararası uygulamalarla karşılaşırılması amacıyla veriler normalize edilerek sunulmuşur. Elde edilen göserge MNB nin PLE si ile karşılaşırmalı olarak Grafik 2 de sunulmuşur. Grafik 2. Türkiye nin ve Macarisan ın PLE si Türkiye Macarisan Türkiye için hesaplanmış PLE nin üsel düzlenmiş (exponenial smoohing) hali sunulmuşur. Endekseki arış finansal piyasalardaki likidienin arığını gösermekedir. Endekslerin düzlenmiş halleri sunulurken farklı paramereler kullanılabileceğinden doğrudan değersel karşılaşırmalar yerine genel eğilim açısından karşılaşırmalı analizlerin yapılması uygun görülmekedir. 16 Đsaisiksel yönemin deayları için bkz. Yıldırım (2009). 17 Minimum ve aralık değerine göre sandardizasyon formülü (X-Min)/(Max-Min) şeklindedir.

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Finansal İsikrarın Bankacılık Siseminin Borç Verme Poliikaları Üzerindeki Ekisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Öze Ekrem ERDEM * M. Faih İLGÜN ** Cüney DUMRUL *** 2008 yılında

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 98-110 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2008 İsanbul Menkul Kıymeler

Detaylı

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun Paramerik ve Paramerik Olmayan Eşbüünleşme Tesleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılar Dergisi, Sayı 68, 2009 Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Doç. Dr. Haydar Akyazı * - Ayku Ekinci ** Bu çalışma, enflasyon hedeflemesi (EH) döneminde ilk defa ciddi

Detaylı

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:7 Cil:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaşırılması ve Ekonomiye Ekileri Doç. Dr. C. Mehme BAYDUR Muğla

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH- YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ ÖZET Yard.Doç. Dr. Tülin ATAKAN İsanbul Üniversiesi, İşleme Fakülesi, Finans Anabilim Dalı Bu çalışmada,

Detaylı

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences BORSA YATIRIM FONLARININ ENDEKS PİYASALARDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME 1

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME 1 Ekonomik Yaklaşım, Cil : 20, Sayı : 72, ss. 59-85 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME Ersoy ÖZ 2 Öze Ülkemizde son yıllarda finans sekörü üzerine yapılan geleceğe

Detaylı

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU:

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: İMKB ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Cemal Küçüksözen Güray Küçükkocaoğlu ÖZET Finansal piyasaların emel aşı olan finansal bilginin, ekonomik performansı çeşili yollarla

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2012/25 http ://www.tek.org.tr TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI. Ercan Uygur

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2012/25 http ://www.tek.org.tr TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI. Ercan Uygur TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 202/25 hp ://www.ek.org.r TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI Ercan Uygur Bu çalışma "GAP BÖLGESİNDE DIŞ TİCARET ve TARIM", başlığı ile Prof. Dr. Ercan UYGUR ve Prof.

Detaylı

ÖZEL ARAŞTIRMA MAKALE KONFERANS - SEMİNER ARALIK 2012

ÖZEL ARAŞTIRMA MAKALE KONFERANS - SEMİNER ARALIK 2012 SAYI 83 ARALIK 2012 ÖZEL ARAŞTIRMA Prof. Dr. Ümi Özlale Alper Karakur Türkiye de Tasarruf Açığının Nedenleri ve Kapaılması İçin Poliika Önerileri Yrd. Doç. Dr. Burak Darıcı Finansal İsikrar ve Finansal

Detaylı

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI T.C. Hii Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Đkisa Anabilim Dalı EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI Yusuf MURATOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

İthaf. Bu eseri bize doğruya giden yolu gösteren ve bu doğruyu bulmak için cesaretlendiren sevgili hocamız, Prof. Dr. Özer Ertuna ya ithaf ediyoruz.

İthaf. Bu eseri bize doğruya giden yolu gösteren ve bu doğruyu bulmak için cesaretlendiren sevgili hocamız, Prof. Dr. Özer Ertuna ya ithaf ediyoruz. İhaf Sadi, Gülüsan eserinde der: Bir gün bana, sevimli bir insan hoş kokulu bir kil verdi. Kil e dedim ki: Mis misin, yoksa amber misin? Gönlümü alıp giden kokundan ben sarhoş oldum. Kil: Ben, değersiz

Detaylı

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 4 Sayı: 2 Nisan 204 ss. 2-220 Türk Sermaye Piyasasında Fiya ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimerik Nedensellik Analizi Price and Trade Volume Relaionship

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama

Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Bankacılar Dergisi, Sayı 6, 7 Geriye Dönük Teslerin Karşılaşırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Ailla Çifer * - Dr. Alper Özün ** - Sai Yılmazer *** Bu çalışmada, riske maruz değer modellerinin

Detaylı

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.99-114. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2009, Vol.14,

Detaylı

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK Nuray ERGÜL ÖZET Son yıllarda, Türk Sermaye Piyasalarında hukuk, muhasebe ve deneim alanlarında, uluslararası kuralların uygulanması için büyük değişiklikler

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 97 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Ebru Yüksel* - Güldal Güleryüz** 32 Öze Bu makale, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na (İMKB) ai

Detaylı

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi February 1-, 015-5 h Inernaional Scienific Conference of Iranian Academicians Abroad in Turkey VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Ekisi Mirrasoul SEYEDGHOMI PhD (Candidae) in

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

Bankaların Hisse Senedi Getirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama

Bankaların Hisse Senedi Getirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama Bankacılar Dergisi, Sayı 59, 26 Bankaların Hisse Senedi Geirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sekörü Üzerine Bir Uygulama Dr. Alper Özün * - Ailla Çifer ** Bu makale göserge

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 53

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 53 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 2, 2010 53 FİNANSAL PİYASA ETKİNLİĞİ: S&P 500 ÜZERİNE BİR UYGULAMA Erhan DEMİRELİ *, Gökuğ Cenk AKKAYA ** ve Elif İBAŞ *** Öze Finansal ekinlik kavramı

Detaylı

Kamu Borçlanması, Sermaye Stoku ve Tüketim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli

Kamu Borçlanması, Sermaye Stoku ve Tüketim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli Kamu Borçlanması, Sermaye Soku ve Tükeim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli Kamu Borçlanması, Sermaye Soku ve Tükeim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli İler ÜNLÜKAPLAN

Detaylı

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI Onur GÖZBAŞI * ÖZ Bu çalışmanın amacı, İMKB ile gelişmeke olan yedi ülkenin (Arjanin, Brezilya,

Detaylı

TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİN SWARCH YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİN SWARCH YÖNTEMİ İLE ANALİZİ TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİN SWARCH YÖNTEMİ İLE ANALİZİ Pamukkale Üniveriei Soyal Bilimler Eniüü Yükek Lian Tezi İkia Anabilim Dalı Ayşe AKMAN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bülen GÜLOĞLU Temmuz-007

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013 Dokuz Eylül Üniversiesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013 Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 05.07.2014 Cil: 16, Sayı: 2, Yıl: 2014, Sayfa: 281-302 Online Yayın Tarihi: 30.09.2014 ISSN:

Detaylı