FAALİYET RAPORU 2013 ADABANK A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAALİYET RAPORU 2013 ADABANK A.Ş."

Transkript

1 FAALİYET RAPORU 2013 ADABANK A.Ş.

2 İÇİNDEKİLER Konu Sayfa No Banka Hakkında Bilgiler 1 Banka nın Tarihsel Gelişimi 1 Ortaklık Yapısı 1 Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler Ve Nedenleri 2 Banka nın ve Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri İle Genel Müdür ve Yardımcıları nın Varsa Sahip Oldukları Paylara İlişkin Açıklamalar Dönem İçinde Gider Kaydedilen Araştırma Ve Geliştirme Harcamalarına İlişkin Açıklama İnsan Kaynakları Uygulamaları 3 Yönetim Kurulu Ve Denetim Komitesi İle Denetçilerin Hesap Dönemi 4 İçinde Yapılan Toplantılara Katılımları Hakkında Bilgiler Denetim Komitesinin; İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeleri ve Hesap Dönemi İçindeki Faaliyetleri 4 Hakkında Bilgiler İç Sistemler Birimleri ve Uyum Görevlisi 5 Diğer Hususlar 10 Destek hizmeti alınan kuruluşlara ilişkin açıklama 10 Derecelendirme kuruluşlarınca yapılan derecelendirmeler 10 Banka nın hizmet türü ve faaliyet alanların içeren özet bilgi 11 Mali durum, kârlılık ve borç ödeme gücüne ilişkin açıklamalar 11 Finansal göstergeler 12 Yönetim Kurulu Başkanı nın değerlendirmesi 13 Genel Müdür ün değerlendirmesi 14 Genel Kurul a sunulan özet yönetim kurulu raporu Yılı Faaliyet Raporu na ilişkin sorumluluk beyanı 16 Özet finansal bilgiler 17 Bağımsız Denetim Raporu Uygunluk Görüşü Aralık 2013 Tarihinde sona eren yıla ait konsolide olmayan finansal Bağımsız denetim raporu

3 BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER GENEL MÜDÜRLÜK ADRESİ : GENEL MÜDÜRLÜK TELEFON NO GENEL MÜDÜRLÜK FAKS NO İNTERNET : : : Büyükdere Cad. Rumelihan No: Mecidiyeköy / İstanbul BANKA NIN TARİHSEL GELİŞİMİ Kuruluş Tarihi : 30 Ekim 1984 Faaliyet Alanı : Mevduat Bankacılığı Merkezi : İstanbul Adabank Anonim Şirketi ( Banka ), 1984 yılında, Anonim Şirket şeklinde kuruluşunu tamamlayarak 1985 yılında bankacılık faaliyetlerine başlamıştır. Türkiye İmar Bankası TAŞ nin bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme yetkisinin kaldırılması üzerine, aynı hâkim sermayedar grubunun hâkim hissedarı bulunduğu Adabank Anonim Şirketi nin de yakından izlenmesini teminen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 25 Temmuz 2003 tarih ve 1102 sayılı kararla yeni bir yönetim kurulu atanmış olmakla beraber 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun geçici 11 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu nun 15 inci maddesinin 7 nci fıkrasının (a) bendi ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 134 üncü maddesi uyarınca; Adabank Anonim Şirketi nin temettü hariç ortaklık hakları, yönetimi ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ( TMSF ) tarafından devralınmıştır. Banka, hakim ortaklarının 6183 sayılı kanun çerçevesinde değerlendirilen kamu borçlarının tahsilini sağlamak amacıyla, yine aynı kanun hükümlerine dayanarak TMSF tarafından 02 Temmuz 2013 tarihinde ihale yolu ile satışa çıkarılmış, ancak alıcı çıkmamıştır. Rapor tarihi itibarıyla Banka nın yeni satışına ilişkin bir kararı bulunmamaktadır. ORTAKLIK YAPISI Banka nın dâhil olduğu risk grubu; ortakların hisse payları değerlendirildiğinde Uzan Grubu olduğu sonucuna varılmakla birlikte, bu ortakların temettü hariç ortaklık hakları TMSF tarafından kullanılmaktadır. Cari dönem içerisinde mevcut durumda herhangi bir değişiklik olmamıştır.

4 ANA SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu gereğince; Ana Sözleşme değişikliği yapılmıştır. BANKA NIN YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARININ VARSA SAHİP OLDUKLARI PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Yönetim Kurulu Adı Soyadı Görevi Öğrenim durumu Bankacılık ve İşletmecilik Dallarında İş Tecrübesi Abdullah GÜZELDÜLGER Başkan Lisans 24 yıl Hamit SARI Başkan Vekili Lisans 26 yıl İsmail GÜLER (*) Üye Lisans 18 yıl Zeynel KOÇ Üye Doktora 5 yıl Reyhan ŞENEL (*) Üye Lisans 15 yıl Ahmet YİĞİT Üye Lisans 35 yıl İsmet TUĞUL Üye Lisansüstü 34 yıl Tekin Gürlek (**) Genel Müdür Vekili - Üye Lisansüstü 32 yıl (*) Denetim Komitesi Üyesi (**) Banka Yönetim Kurulu nun tarih ve 411 sayılı Kararı doğrultusunda; Genel Müdür Vekili Tekin GÜRLEK in Banka daki görevi tarihi itibariyle sona ermiş olup, aynı karar ile Sayın Bedri SAYIN Genel Müdür olarak atanmıştır. Banka nın Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ün, Banka da sahip oldukları pay bulunmamaktadır.

5 DÖNEM İÇİNDE GİDER KAYDEDİLEN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME HARCAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI Banka personel politika ve uygulamaları Personel Yönetmeliği, Banka uygulamaları ve ilgili mevzuat doğrultusunda uygulanamaya devam edilmiştir. Yasal mevzuat ve Bankacılık uygulamalarındaki değişiklikler sonucu, personelin alması gereken eğitimler öncelikle (TBB) Türkiye Bankalar Birliği tarafından düzenlenen seminerlerden karşılanmıştır. Bunun dışında TBB ve diğer kurumlar tarafından düzenlenen Bankacılık mesleğiyle ilgili ücretsiz panel, konferans vb. etkinliklere personelin katılımı sağlanmıştır. Personelin yararlanması için Personel ve Eğitim Müdürlüğü tarafından TBB Eğitim sitesinde yer alan ücretsiz online eğitimlerin duyuruları yapılmaktadır. Ayrıca; Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik gereği her yıl Banka Uyum Görevlisi tarafından personele eğitim verilmektedir. Banka Ücretlendirme Politikası oluşturulmuş olup, yönetim kurulu onayına müteakip tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Banka İnsan kaynakları politikaları, ücretlendirme politikası ve politikalardaki olası değişiklikleri kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde değerlendirerek bankanın stratejik hedefleri, etik değerleri ve iç dengeleri ile uyumunun sağlanması yönünde gerekli denetim ve önerilerde bulunarak ücretlendirme politikası ve uygulamalarının sağlıklı yürümesini sağlamak ve bu hususlara ilişkin konularda Yönetim Kurulu na rapor hazırlamak üzere iki Yönetim Kurulu Üyesinden oluşan Ücretlendirme Komitesi oluşturulmuştur yılsonu itibariyle genel müdürlükte 27, şubede 4 personel olmak üzere toplam 31 personel bulunmaktadır.

6 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETİM KOMİTESİ ÜYELERİNİN HESAP DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN TOPLANTILARA KATILIMLAR HAKKINDA BİLGİLER Yapılan Yönetim Kurulu toplantılarına Banka Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Komitesi Üyeleri ve Denetçilerin katılımı tam olmuştur. DENETİM KOMİTESİ NİN; İÇ KONTROL, UYUM VE RİSK YÖNETİMİ SİSTEMLERİNİN ETKİNLİĞİ VE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ İLE HESAP DÖNEMİ İÇİNDEKİ FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER Denetim Komitesi; Yönetim Kurulu nun tarih ve 223 sayılı Kararı na istinaden 2 Yönetim Kurulu Üyesi nin atanmasıyla oluşturulmuştur. Daha sonra, tarih ve 225 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile tarihi itibariyle görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları belirlenerek Denetim Komitesi faaliyete başlamıştır tarihi itibariyle Denetim Komitesi nde, Yönetim Kurulu Üyeleri Reyhan ŞENEL tarihinden ve İsmail GÜLER tarihinden bu yana görev yapmaktadır. Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu adına bankanın iç sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin Kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşları ile derecelendirme, değerleme ve destek hizmeti kuruluşlarının yönetim kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, yönetim kurulu tarafından seçilen ve sözleşme imzalanan bu kuruluşların faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, Kanuna istinaden yürürlüğe giren düzenlemeler uyarınca konsolidasyona tâbi ortaklıkların iç denetim faaliyetlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamakla görevli ve sorumludur. Denetim Komitesi, iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi sistemleri kapsamında oluşturulan birimlerden, uyum görevlisinden ve bağımsız denetim kuruluşlarından; görevlerinin ifasıyla ilgili olarak düzenli raporlar almak ve bankanın faaliyetlerinin sürekliliği ve güven içinde yürütülmesini olumsuz etkileyebilecek hususlar veya mevzuata ve iç düzenlemelere aykırılıklar bulunması hâlinde bu hususları yönetim kuruluna bildirmekle yükümlüdür. Bankamızın İç Sistemler Birimleri ve Uyum Görevlisi bankacılık kanunu, yönetmelikleri ve ilgili mevzuat gereği etkin ve yeterli bir şekilde faaliyette bulunmaktadırlar. Denetim Komitesi ne dönemsel olarak gönderilen rapor ve yazılar ile Birimlerin faaliyetleri takip edilmekte ve önemli hususlarda Yönetim Kurulu bilgilendirilmektedir. İç Sistemler Birimleri ile Uyum Görevlisi, diğer birimler ve şube koordineli ve uyumlu bir şekilde faaliyet göstermektedir.

7 Denetim Komitesi, 6 (altı) aylık dönemleri aşmamak kaydıyla icra ettiği faaliyetlerin sonuçları ile Banka da alınması gereken önlemlere, yapılmasına ihtiyaç duyulan uygulamalara ve Banka nın faaliyetlerinin güven içinde sürdürülmesi bakımından önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin görüşlerini Yönetim Kurulu na bildirmektedir. Denetim Komitesi, Banka nın tüm birimlerinden, anlaşmalı destek hizmeti kuruluşları ve bağımsız denetim kuruluşlarından bilgi ve belge almaya, bedeli Banka tarafından karşılanmak suretiyle konularında ihtisas sahibi kişilerden yönetim kurulunun onayına bağlı olarak danışmanlık hizmeti sağlamaya yetkilidir. İÇ SİSTEMLER BİRİMLERİ VE UYUM GÖREVLİSİ İç Sistemler Birimleri ve Uyum Görevlisi tarafından Denetim Komitesi ne dönemsel olarak gönderilen rapor ve yazılar ile Birimlerin faaliyetleri takip edilmekte, önemli hususlar olduğunda Yönetim Kurulu bilgilendirilmektedir. Banka da İç Sistemler Birimleri ile Uyum Görevlisi, diğer birimler ve Merkez Şubesi koordineli ve uyumlu bir şekilde faaliyet göstermektedir. İç Sistemler Birimleri ile Uyum Görevlisi nin yıllık faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir. A) İç Denetim Başkanlığı : tarihi itibariyle İç Denetim Başkanlığı faaliyetlerini bir başkan ile yürütmektedir. BDDK ya gönderilen 2013 yılı İç Denetim Planı gereğince Birim ve şube denetimleri yapılmıştır. Bankamızın durumu göz önüne alınarak bir başkan ile yapılan planlı denetimlerde; denetlenen yerin faaliyetleri ile işlemlerinin yoğunluğu ve ayrıca denetim esnasında ortaya çıkan beklenmedik ilave işler nedeniyle örnekleme metoduna ve diğer denetim tekniklerine başvurulmak suretiyle, denetim planında belirtilen denetim süreçlerine uyum sağlanmıştır. Şube ve Birimlerde yapılan planlı denetimlerde; Birimlerin faaliyetleri, görev tanımları, personel durumu, tablo ve raporlamalar, kullanılan sistemler, eğitim ve mevzuat takibi, arşiv ve demirbaş durumu, sayımlar, kontroller, mutabakatlar vb. konular incelenmiş ve madde konusu yapılacak bir hususa rastlanılmamıştır. Birimlerde yapılan mutad işler göz önüne alındığında personel sayısının yeterli olduğu, işbölümü ve yardımlaşmanın yapıldığı gözlenmiştir. Denetimi yapılan ilgili Birimlerce kontrol ve mutabakatların yapıldığı, mevzuata uyum sağlandığı, mevzuat gereği görevlerin yerine getirildiği, arşivlerin düzenli olduğu, evrakların tarih sırasına göre dosyalanıp muhafaza edildiği, demirbaşların kayıtlar ile mutabık olduğu görülmüştür. İç kontrol, uyum ve risk yönetimi sistemlerinin etkinliği ile yeterliliği incelenmiş ve Bankamızın İç Kontrol Merkezi Başkanlığı nın, Risk Yönetimi Başkanlığı nın ve Uyum Görevlisi nin bankacılık kanunu, yönetmelikleri ve ilgili mevzuat gereği etkin ve yeterli bir şekilde faaliyette bulundukları kanaatine varılmıştır.

8 Bankanın teknik donanıma haiz müfettiş istihdam edilmemesi ile ilgili olarak BDDK nın tarih ve 2171 sayılı kararı ile müsaade verildiğinden dolayı Bilgi sistemlerinin denetimi Banka bünyesinde yapılmamaktadır. Ancak, bağımsız denetim firması tarafından Bankamız bilgi sistemleri denetimi her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. Uzayan, ertelenen veya iptal olan herhangi bir denetim bulunmamakta olup, 2013 yılı İç Denetim Planı na uyum sağlanmıştır. Yukarıda belirtilen faaliyetler dışında muhtelif görevler de yerine getirilmektedir. B) İç Kontrol Merkezi Başkanlığı : tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Bankamızda oluşturulan İç Kontrol Merkezi Başkanlığı nın çalışma usul ve esaslarını belirten ve Yönetim Kurulu nca onaylanan İç Kontrol Merkezi Başkanlığı Yönetmeliği tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Son olarak, tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanan Bankaların İç Sistemleri Hakkındaki Yönetmelik gereğince; İç Kontrol Yönetmeliği ile Politika ve Stratejileri tarih ve 394 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanarak güncellenmiştir. İç Kontrol Merkezi Başkanlığı nda tarihi itibariyle Uzman Yardımcısı (S.1566) Tülay YALÇIN görev yapmaktadır.. İç Kontrol Merkezi Başkanlığı nca 2013 yılı içinde Bankamız Genel Müdürlük birimleri ve Merkez Şube tarafından yapılan tüm bankacılık işlemleri, risk odaklı olarak merkezde ve yerinde kontrol yöntemleriyle incelenmiştir. Merkezde gerçekleştirilen kontrollerle, belirlenen risk odaklı kontrol noktalarında gerçekleştirilen işlemler incelenmiş, işlem bazlı kontrollerin yanı sıra iş akışları içinde, bankacılık sistemimizde ya da uygulamada rastlanan aksaklıkların giderilmesi ve daha verimli hale getirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması sağlanmıştır. Yerinde gerçekleştirilen kontrollerle yapılan işlemler ve dokümantasyonun iç ve dış mevzuata uyumu kontrol edilmiş, tespit edilen olumsuzlukların giderilmesi ve böylece bankacılık işlemlerinden doğan operasyonel riskin minimize edilmesi sağlanmıştır. İç kontrol faaliyetlerinin belirlenmesinde Genel Müdürlük Birimleri, Merkez Şube ve Bilgi İşlem Gurubu için ayrı ayrı hazırlanan kontrol listeleri doğrultusunda raporlama yapılmıştır. Kontrol listeleri değişen iç ve dış mevzuata göre belirli dönemlerde güncelleştirilmektedir. Kontrol sonuçlarının raporlama dönemi, üç aylık olmakla birlikte, olumsuz bir durumun tespiti halinde bu sürelere bağlı kalmaksızın raporlama yapılabilmektedir. Merkez Şube, Genel Müdürlük Birimleri ve Bilgi İşlem Gurubu için uygulanan kontrol listelerinden yararlanılarak iç kontrol raporları oluşturulmaktadır. Kontrol sonuçları, olağan hallerde düzenli olarak 3 ayda bir Denetim Komitesi ne, bilgi olarak ise İç Denetim Başkanlığı ve Genel Müdürlük Makamına, gerekli görülürse ilgili birimlere sunulmaktadır. Ayrıca, Birimlerde ve Merkez Şube de yapılan işlemlerle ilgili hiyerarşik kontrol, hesap mutabakatları, limitlere uygunluk incelemeleri, aşım ve aykırılıkların takibi yapılmaktadır. Hukuk İşleri Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Gurubu nun aylık faaliyet raporları ve Merkez Şube nin aylık jestiyon raporu kontrol edilmektedir. Bankacılık işlemlerinin yerine getirilmesi için kullanılan çeşitli bankacılık programlarında tanımlı yetki ve onay profillerinin, personele

9 verilen yetki ve sorumluluklarla uyumu düzenli olarak kontrol edilmiştir. 6 ayda bir ise birimler ile şubenin marbasii kullanıcılarına ait ekran hakları ve limit kontrolleri yapılmıştır. Bunların dışında, Mali Kontrol ve Muhasebe Müdürlüğü tarafından oluşturulan finansal raporlar BDDK, TCMB, TBB ve TMSF ye günlük, haftalık, 15 günlük, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık dönemlerde gönderilmektedir. BVTS sisteminden BDDK ya gönderilen finansal raporlarda hata, eksiklik ve geç gönderimlerin oluşup oluşmadığına ilişkin bilgi, Birim tarafından sistemden alınan ve İç Denetim Başkanlığı ve Başkanlığımıza günlük olarak gönderilen Yasal Süresi İçerisinde Gönderilmeyen Form Listesi ile Çapraz Denetim Sonucu maillerinden alınmaktadır. Bu doğrultuda, belli dönemlerde gönderilen finansal raporların hatasız ve zamanında gönderildiği anlaşılmaktadır. Birimler ile Şubenin hazırlamış olduğu iş akım şemaları kontrol edilmiş olup, tarih 402 sayılı yönetim kurulu kararı ile güncellenmiştir. İş akım şemaları, ekran hakları, bankacılık mevzuatında meydana gelen değişikliklere istinaden Banka mevzuatını güncelleme çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca, Banka MarbasII bilgilerinin yedeklendiği backup kartuşlarının yıllık sayımı ve mutabakatı yapılmıştır. Günlük, aylık, 3 aylık ve yıllık mizan kontrolleri gerçekleştirilmektedir yılında İç Kontrol Merkezi Başkanlığı nda Birimlerin, Bilgi İşlem Grubu ve Merkez Şube nin üçer aylık olağan kontrolleri ile verilen diğer görevler bir personel tarafından yerine getirilmiştir. Sonuç olarak, Banka nın faaliyeti doğrultusunda İç Kontrol Merkezi Başkanlığı nın etkin bir şekilde işlemler üzerinde günlük, haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık olarak yapılan gerek manüel, gerekse sistemsel kontrollerinin yeterli olduğu görülmüştür. C) Risk Yönetimi Başkanlığı : tarihi itibariyle Risk Yönetimi Başkanlığı faaliyetlerini bir başkan ile yürütmektedir. Risk Yönetimi Başkanlığı nın faaliyetleri aşağıda gösterilmiştir. Faiz riski ve kur riskinin standart metotla hesaplandığı aylık Piyasa Riski Raporu her ay Başkanlığımızca hazırlanarak, Mali Kontrol ve Muhasebe Müdürlüğü Raporlama Bölümü tarafından BDDK ya gönderilmektedir. Kredi riski, Basitleştirilmiş Standart Metot kullanılarak her ay Başkanlığımızca hazırlanmakta olup, Mali Kontrol ve Muhasebe Müdürlüğü tatarından BDDK ya gönderilmektedir. Her yılsonu itibariyle Temel Gösterge Yöntemi ile hesaplanan Operasyonel Risk Raporu Başkanlığımızca hazırlanarak Mali Kontrol ve Muhasebe Müdürlüğü Raporlama Bölümü tarafından BDDK ya gönderilmektedir. Faiz Oranı Riski Standart Rasyosu raporu her ay Başkanlığımızca hazırlanarak, Mali Kontrol ve Muhasebe Müdürlüğü Raporlama Bölümü tarafından BDDK ya gönderilmektedir.

10 Aşağıda belirtilen Raporlar 3 ayda bir hazırlanarak Banka Denetim Komitesi ve Genel Müdürlüğe gönderilmektedir. Risk Ağırlıklı Varlıklar Analizi, Mevduat - Likidite Analizi, Finansal Rasyo Analizi, Piyasa Riski Senaryo Analizi, Gap Durasyon Analizi Likidite Yeterlilik Oranı ve YPNGP/Özkaynak Analizi Ayrıca, aşağıda belirtilen faaliyetler yerine getirilmektedir. Haftalık Yabancı Para ve Stok Likidite Oranı Raporu günlük olarak Mali Kontrol ve Muhasebe Müdürlüğü Raporlama Bölümü tarafından hazırlanarak Başkanlığımıza gönderilmektedir. Başkanlığımızca günlük olarak likidite risk takibi yapılmaktadır. Birinci ve İkinci Vade Dilimlerine İlişkin Likidite Yeterlilik raporu her hafta Pazartesi itibariyle raporlanmakta olup, Stok Likidite Yeterlilik raporu ise, iki haftada bir Cuma günleri raporlanmaktadır Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in 45/4. fıkrasına göre yılda en az bir defa hazırlanması gereken Bankamız Sermaye Gereksinimi İçsel Değerlendirmesi Risk Yönetim Başkanlığı tarafından ve tarihleri itibariyle hazırlanarak, Tarih ve 402 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Banka Üst Yönetimine sunulmuştur. BDDK nın Tarih ve B.02.1.BDK /3 Sayılı Genelgesi gereği, İç Sistemler Birimleri ile ortak hazırlanan Yönetim Beyanı, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in 45/1. fıkrasına dayanılarak hazırlanan Sermaye Gereksinimi İçsel Değerlendirme Süreci ve Sermaye Yeterliliği Politikası nın H bölüm güncellenmesi, Tarih ve 402 sayılı karar ile Yönetim Kurulunca onaylanmıştır. Hazine ve Fon Yönetimi Müdürlüğü ile birlikte her ay sonu itibariyle Bankamız ile ilgili tanıtım ve bilgi verme amaçlı olarak powerpoint sunumu üçer aylık periyotlar dâhilinde Mart, Haziran, Eylül ve Aralık 2013 tarihleri itibariyle hazırlanmıştır. BDDK- Risk Yönetimi Daire Başkanlığı tarafında tüm bankalara, Basel II kriterleri çerçevesinde İç Sistemler Yönetmeliğinin 69. maddesinin 1, 2 ve 11. maddelerini kapsayan Stres Testi ve Senaryo Analizine geçiş için hazırlık soruları sorulmuş olup, bankamızın bu konuda özel durumu, bireysel bankacılık hizmeti vermemesi, nitelikli personel yetersizliği, ekonomik araştırma birimi bulunmaması konularını kapsayan, tarih ve referanslı bilgilendirme yazısı Başkanlığımız ve Genel Müdürlük imzalarıyla Kuruma gönderilmiştir. BDDK nın Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bankalarca Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisi Atanması Hakkında Usul ve Esaslar gereği; bankamızdan ilgili konu hakkında görevli atanması ve 3 ayda bir Kuruma raporlama yapılması talep edilmiş olup, Başkanlığımız ve Genel Müdürlük makamı tarafından tarih ve GM/ sayılı yazımız ile muafiyet talep edilmiştir. BDDK Sayı ve sayılı yazı ile bankamıza bu konuda, Esaslar a tabi bulunmadığımız ve Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisi atanmasına gerek bulunmadığı tarafımıza bildirilmiştir.

11 T. Bankalar Birliği ne bağlı Risk Merkezi tarafından tüm bankalara gönderilen İçsel Derecelendirme Sistemi bilgi paylaşımı için gerekli alt yapı çalışmaları hazırlanması bankamıza da tarihli ile bildirilmiştir. Başkanlığımız ve Genel Müdürlük makamı tarafından hazırlanan 110/3824 referans ve tarihli yazıda, bankamız bireysel müşteri hizmetleri vermemesi ve BDDK nın Basel II kriterleri çerçevesinde koymuş olduğu Basitleştirilmiş Standart yöntem kullanılmakta olduğu bildirilmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan T. Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetmeliğinin 3. maddesinin f fıkrası kapsamında Bankamız da Risk Merkezi Üyesi olmuştur tarihli ile bankamız Asli ve Yedek Sorumluları Risk Merkezine bildirilmiştir. Ayrıca, konu hakkında sorumluların görevleri, bankamız sorumlulukları, aidatlar hakkında gerekli bilgi yazısı Operasyon Müdürlüğüne tarihinde bildirilmiştir. Konu ile ilgili olarak, DTS sistemi kullanıcı bilgileri, asli ve yedek sorumlular hakkında bilgi Denetim Komitesine tarih ve 23 referanslı yazı ile bildirilmiştir. D) Uyum Görevlisi : tarihi itibariyle Uyum Görevlisi faaliyetleri, Risk Yönetim Başkanı Tarık ZİNCİR tarafından yürütülmektedir. Uyum Görevlisi Vekili Operasyon Müdürlüğü nde görev yapan Şef Ferhan ARAS tır. Uyum Yönetmeliği nin 21, 22 ve 23. maddeleri gereği; tarihlerinde 10 personele, tarihinde de 9 personele daha eğitim verilmiştir yılı içerisinde Uyum Görevlisi tarafından toplam 19 personele eğitim verilmiştir. Uyum Yönetmeliğinin 24 ve 28. maddesi gereği, her yılın Mart ayının sonuna kadar İç Denetim ve 23. maddede belirtilen konular dahilinde yapılan eğitim sonuçları Başkanlığa bildirilir. Bankamız 2013 yılı eğitim faaliyet ve iç denetim faaliyetlerini MASAK a tarihinde, referanslı yazıyla gönderilmiştir tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanını Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 3. bölümünde yayımlanan Kimlik ve Adres teyidi ile ilgili yükümlülükler gereği Adres Teyit işlemi yapılamayan müşterilerin her ay kontrolü yapılarak, Merkez Şube tarafından Uyum Görevlisine rapor sunulmaktadır yılında da bu gözetim ve rapor devam etmiştir. Uyum Görevlisi üç ayda bir hazırladığı Risk İzleme ve Değerlendirme Sonuçlarını Denetim Komitesine ve Genel Müdürlüğe sunmaktadır yılı içerisinde her ay sonu itibariyle Hazine ve Fon Yönetim Müdürlüğü tarafından Hizmet ve Ülke riski cetvelleri hazırlanarak Uyum Görevlisine gönderilmiştir. Operasyon Müdürlüğü ve Merkez Şube tarafından ise her ay Hizmet (nakit çekiliş işlemleri) ve Müşteri Riski Cetveli hazırlanarak Uyum Görevlisine gönderilmiştir. Ayrıca, MASAK tarafından tarih ve [01]-3785 sayılı yazıda belirtildiği üzere bir kereye mahsus olmak üzere kapatılan hesaplar dâhil tüm hesaplar, XML formatında MASAKONLINE sisteminden gönderilmesi talep edilmiştir. Bankamız,

12 tarihinde, kapatılan hesaplar dâhil tüm hesapları tarihinde MASAKONLINE sistemi üzerinden XML formatında göndermiştir. Yine aynı yazıda, bankamız kapatılan, açılan, müşterek olan hesaplar (hesap değişikliklerini) XML formatında MASAKONLINE sistemi üzerinden gönderilmesi gerektiği tarafımıza bildirilmiş olup, gerekli alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır. DİĞER HUSUSLAR Banka da Kurumsal Yönetim Komitesi: Banka da Kredi Komitesi: Banka da Aktif Pasif Komitesi: DESTEK HİZMETİ ALINAN KURULUŞLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelikte belirlenen bilgi sistemleri destek hizmeti Yaz Bilgi Sistemleri A.Ş. tarafından, diğer hizmetleri ise ; swift hizmetleri Eastern Networks Çözümleri Ticaret A.Ş. tarafından, mali denetim hizmeti İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firması tarafından, Bilgi Sistemleri Denetim Güreli Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firması, temizlik işlemleri ise Eren Tesis Yönetimi ve Servis Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti tarafından sağlanmaktadır. DERECELENDİRME KURULUŞLARINCA DERECELENDİRMELER Bankamızın içinde bulunduğu özel durum nedeniyle, derecelendirme çalışması yaptırılmamıştır. BANKA NIN HİZMET TÜRÜ VE FAALİYET ALANLARINI İÇEREN ÖZET BİLGİ Banka, özel sermayeli mevduat bankası olup; her çeşit ticari ve sanayi kredi plasmanı, tevdiat kabulü, kambiyo hizmetleri, her nevi esham, tahvilat, sigorta aracılık hizmetleri ile her nevi bankacılık faaliyetleri yapmaya yetkili bulunmaktadır. Ayrıca Banka, Sermaye Piyasası Kurulu alım-satım aracılığı, İMKB Tahvil ve Bono Piyasası ile Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Uluslararası Tahvil Pazarında ve İstanbul Altın Borsası nda işlem yapma yetkisine sahip olup Sermaye Piyasası Kurulu nun konu ile ilgili düzenlemelerine de tâbidir. Ancak, Banka yukarıda açıklandığı gibi temettü hariç ortaklık hakları TMSF nin kontrolü altında olduğundan, aktif bankacılık faaliyetleri yapmamaktadır.

13 MALİ DURUM, KÀRLILIK VE BORÇ ÖDEME GÜCÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Adabank A.Ş. nin 2013 yılı aktif büyüklüğü bir önceki yıla göre %0,73 oranında azalma ile 49,886 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Banka, TMSF yönetiminde ve denetiminde olması nedeniyle bankacılık faaliyetlerini kısıtlı yaptığından, mevcut fonlarını ağırlıklı olarak yurt içi bankalar hesabında değerlendirmesi nedeniyle faiz oranlarındaki düşüşler nedeniyle 2012 yılında 517 bin TL zarar eden banka, 2013 yılını da 348 bin TL zarar ile kapatmıştır. Banka, özel sermayeli mevduat bankası olup; her çeşit ticari ve sanayi kredi plasmanı, tevdiat kabulü, kambiyo hizmetleri, her nevi esham, tahvilat, sigorta aracılık hizmetleri ile her nevi bankacılık faaliyetleri yapmaya yetkili bulunmaktadır. Ayrıca Banka, Sermaye Piyasası Kurulu alım-satım aracılığı, İMKB Tahvil ve Bono Piyasası ile Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Uluslararası Tahvil Pazarında ve İstanbul Altın Borsası nda işlem yapma yetkisine sahip olup, Sermaye Piyasası Kurulu nun konu ile ilgili düzenlemelerine de tâbidir. Ancak, Banka yukarıda açıklandığı gibi temettü hariç ortaklık hakları TMSF nin kontrolü altında olduğundan, aktif bankacılık faaliyetleri yapmamaktadır. FİNANSAL GÖSTERGELER Bankanın son üç yıllık finansal göstergeleri aşağıda belirtilmiştir; Başlıca Finansal Göstergeler (Bin TL) Toplam Aktifler Toplam Krediler Özkaynaklar Toplam Mevduat Vergi Öncesi Kar (348) (498) (379) Cari Vergi Karşılığı - (19) - Net Kar (348) (517) (379) Başlıca Finansal Rasyolar (%) Sermaye Yeterlilik Rasyosu 200,42 162,32 150,95 Net Kar / Toplam Aktifler (0,70) (1,03) (0,74) Net Kar / Toplam Özkaynaklar (0,82) (1,21) (0,88) Menkul Kıymetler / Toplam Aktifler 0,21 0,22 0,19 Toplam Mevduat / Toplam Aktifler 12,94 12,90 12,86

14 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN DEĞERLENDİRMESİ Adabank Anonim Şirketi ( Banka ), 1984 yılında, Anonim Şirket şeklinde kuruluşunu tamamlayarak 1985 yılında bankacılık faaliyetlerine başlamıştır. Banka, özel sermayeli mevduat bankası olup; her çeşit ticari ve sanayi kredi plasmanı, tevdiat kabulü, kambiyo hizmetleri, her nevi esham, tahvilat, sigorta aracılık hizmetleri ile her nevi bankacılık faaliyetleri yapmaya yetkili bulunmaktadır. Ayrıca Banka, Sermaye Piyasası Kurulu alım-satım aracılığı, İMKB Tahvil ve Bono Piyasası ile Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Uluslararası Tahvil Pazarında ve İstanbul Altın Borsası nda işlem yapma yetkisine sahip olup Sermaye Piyasası Kurulu nun konu ile ilgili düzenlemelerine de tâbidir. Ancak, Banka yukarıda açıklandığı gibi temettü hariç ortaklık hakları TMSF nin kontrolü altında olduğundan, aktif bankacılık faaliyetleri yapmamaktadır. Türkiye İmar Bankası TAŞ nin bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme yetkisinin kaldırılması üzerine, aynı hâkim sermayedar grubunun hâkim hissedarı bulunduğu Adabank Anonim Şirketi nin de yakından izlenmesini teminen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 25 Temmuz 2003 tarih ve 1102 sayılı kararla yeni bir yönetim kurulu atanmış olmakla beraber 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun geçici 11 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu nun 15 inci maddesinin 7 nci fıkrasının (a) bendi ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 134 üncü maddesi uyarınca; Adabank Anonim Şirketi nin temettü hariç ortaklık hakları, yönetimi ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ( TMSF ) tarafından devralınmıştır. Banka, hakim ortaklarının 6183 sayılı kanun çerçevesinde değerlendirilen kamu borçlarının tahsilini sağlamak amacıyla, yine aynı kanun hükümlerine dayanarak TMSF tarafından 02 Temmuz 2013 tarihinde ihale yolu ile satışa çıkarılmış, ancak alıcı çıkmamıştır. Rapor tarihi itibarıyla Banka nın yeni satışına ilişkin bir kararı bulunmamaktadır. TMSF Tahsilat Daire Başkanlığı nın 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Kanunu hükümlerine göre başlatılan takip aşamasında Banka ya tarih ve B.02.2.TMS sayılı ödemeye çağrı mektubu ile tarih ve B.02.2 TMS sayılı ödeme emri gönderilmiştir. TMSF II. Tahsilat Daire Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı ile, tarihi itibarıyla Bin TL olarak tespit edilen amme alacağının tarihi itibariyle Bin TL sına baliğ olduğu bildirilmiştir. Banka Yönetim Kurulu nun 345 no.lu 28 Şubat 2011 tarihinde aldığı kararda; TMSF nin talebinin satışa yönelik olması nedeniyle, söz konusu ödeme talebine itirazda bulunulmayacağı belirtilmiştir. Açıklanan bu durum, Banka nın finansal durumuna etkisi açısından, Banka nın geleceğe yönelik varlığı üzerinde şüphe uyandırabilecek önemli belirsizlikler yaratmakla beraber, Banka nın yönetiminin TMSF de olması ve TMSF tarafından Banka nın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda hisse satışı veya varlık satışı kapsamında satışının yapılması halinde, hisse satışları gerçekleştirildiğinde söz konusu haczin Fon tarafından kaldırılması gerekeceğinden ekli finansal tablolar, işletmenin sürekliliği ilkesi gereği, Banka nın varlığının devam edeceği varsayımına göre hazırlanmıştır. İlişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler yukarıda açıklanan hususun etkilerini içermemekte olup, Banka nın sahip olduğu varlıklar ve faaliyetleri dikkate alındığında yukarıdaki ödenmesi talep edilen tutar Banka nın geleceğe yönelik varlığı ve sürekliliği hususunda önemli belirsizlik yaratmaktadır. Banka nın yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdürün Banka da sahip oldukları pay bulunmamaktadır. Adabank A.Ş. İstanbul Altın Borsası üyesidir. Bankanın herhangi bir emeklilik sandığı veya munzam vakfı yoktur. Abdullah GÜZELDÜLGER Yönetim Kurulu Başkanı

15 GENEL MÜDÜR ÜN DEĞERLENDİRMESİ Adabank A.Ş. nin bilanço değerleri incelendiğinde; toplam aktifleri, 2013 yılında, Aralık 2012 yılına göre % 0,73 oranında azalarak Bin TL olarak gerçekleşmiştir. 368 Bin TL azalan toplam aktifler içinde en önemli payı, % 92,05 oranı ile Bin TL sini Bankalar, %5,37 oranı ile Bin TL sini Sabit Kıymetler, %1,72 oranı ile 859 Bin TL sini TCMB hesapları oluşturmaktadır yılında toplam pasifler içinde en önemli payı, Aralık 2012 yılına göre %84,73 oranı ile Bin TL sini Özkaynaklar, %12,79 oranı ile Bin TL sini Mevduat hesapları oluşturmaktadır. Banka, yeni nakdi ve gayrinakdi kredi kullandırımı yapmamakta ve mevcut gayrinakdi kredi dışında kredi çeşidi bulunmamaktadır. Banka nın kaynaklarını, temel olarak, özkaynaklar ve toplam pasiflerin %12.91 ını (31 Aralık 2012: %12.86) bir ve üç aya kadar vadede yoğunlaşmış bulunan mevduatlar oluşturmaktadır. Banka bu kaynaklarını bankalar ve bankalararası para piyasasında değerlendirmektedir. Banka nın nakde kolay çevrilebilir varlıkları; bilânço yükümlülüklerini karşılaması haricinde, teminat mektuplarının tazmin riskine karşı önlem alma işlevini de görmektedir. Aralık 2013 faaliyet döneminde, faiz gelirleri 3,641 Bin TL, faiz giderleri ise 190 Bin TL bakiye arz etmiş, net faiz gelirleri de 3,451 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirler 301 Bin TL, Diğer giderler 4,100 Bin TL olup, 348 Bin TL zarar oluşmuştur. Banka nın Sermaye Yeterliliği Rasyosu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle % 200,42 olarak gerçekleşmiştir. Aralık 2013 döneminde Merkez şube ile Genel Müdürlük birimlerinde istihdam edilen toplam personel sayımız 31 kişidir. Bedri SAYIN Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

16 Değerli Ortaklarımız GENEL KURUL A SUNULAN ÖZET YÖNETİM KURULU RAPORU Bankamızın Olağan Genel Kurul Toplantısına hoş geldiniz. Bankamızın 2013 dönemi finansal tabloları tarafımızdan incelenmiş olup önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemekte ve Banka nın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte doğru bir şekilde yansıtmaktadır. Banka içinde oluşturulan bilgilendirme politikası mevzuatın gerektirdiği şekilde yerine getirilmiştir. Aktif olarak Banka faaliyetlerinde; iç ve dış düzenlemelere uyum, stratejik kararların uygulanması ve sonuçlandırılması, pay sahiplerinin ve menfaat sahiplerinin haklarının korunması hususları gözetilmiştir yılında yapılan Yönetim Kurulu Toplantılarına %100 katılım sağlanmıştır. 1 Merkez şube ve 31 personeli ile mevcut durumunu idame ettiren Banka nın 2013 yılı Bağımsız Denetimden geçmiş finansal tablolar ile bağımsız denetim ve inceleme raporları Yönetim Kurulu na dönemleri itibarıyla sunulmuştur. Bankamızın 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla; Aktif Büyüklüğü 49,886 bin TL, Mevduat toplamı 6,456 bin TL, Özkaynakları 42,266 bin TL, Kar / Zarar rakamı (348) bin TL olarak gerçekleşmiştir. Bankamızın sermaye yeterlilik rasyosu ise % olarak hesaplanmıştır yılı faaliyet raporumuzu bilanço kar ve zarar ile birlikte siz ortaklarımız ve/veya temsilcilerin onayına sunmuş bulunuyoruz. Adabank A.Ş. Abdullah GÜZELDÜLGER Yönetim Kurulu Başkanı Bedri SAYIN Genel Müdür İsmail GÜLER Denetim Komitesi Üyesi Reyhan ŞENEL Denetim Komitesi Üyesi

17 2013 YILI FAALİYET RAPORU NA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI Bankamızın 2013 Yılı Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemekte ve Banka nın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Abdullah GÜZELDÜLGER İsmail GÜLER Reyhan ŞENEL Yönetim Kurulu Başkanı Denetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Bedri SAYIN Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Levent ERDOĞAN Mali Kontrol ve Muhasebe Müdür Vek.

18 ÖZET FİNANSAL BİLGİLER Başlıca Finansal Göstergeler (Bin TL) Toplam Aktifler Toplam Krediler Özkaynaklar Toplam Mevduat Vergi Öncesi Kar (348) (498) (379) Cari Vergi Karşılığı - (19) Net Kar (348) (517) (379) Başlıca Finansal Rasyolar (%) Sermaye Yeterlilik Rasyosu 200,42 162,32 150,95 150,61 185,88 Net Kar / Toplam Aktifler (0,70) (1,03) (0,74) 1,04 1,58 Net Kar / Toplam Özkaynaklar (0,82) (1,21) (0,88) 1,23 1,87 Menkul Kıymetler / Toplam Aktifler 0,21 0,22 0,19 1,99 80,57 Toplam Mevduat / Toplam Aktifler 12,94 12,90 12,86 12,83 13,45

19

20 ADABANK ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

b) Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler

b) Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler YILLIK FAALİYET RAPORU BANK MELLAT TÜRKİYE 2012 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, 2012 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR II. YILLIK

Detaylı

BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 2011 FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 2011 FAALİYET RAPORU BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR II. YILLIK FAALİYET RAPORUNUN İÇERİĞİ

Detaylı

ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2006 YILLIK FAALİYET RAPORU

ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2006 YILLIK FAALİYET RAPORU ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2006 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM I GENEL BİLGİLER ABN AMRO tarihi 1824 yılına kadar uzanan, Hollanda kökenli dünyanın uluslararası seçkin

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014. The Royal Bank of Scotland Plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi

FAALİYET RAPORU 2014. The Royal Bank of Scotland Plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi FAALİYET RAPORU 2014 The Royal Bank of Scotland Plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC (MERKEZİ EDINBURGH) İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ 31 ARALIK 2014 YILLIK FAALİYET RAPORU

Detaylı

ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2007 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM I GENEL BİLGİLER ABN AMRO tarihi 1824 yılına kadar uzanan,

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2010. The Royal Bank of Scotland NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

FAALİYET RAPORU 2010. The Royal Bank of Scotland NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi FAALİYET RAPORU 2010 The Royal Bank of Scotland NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi THE ROYAL BANK OF SCOTLAND NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ 31 ARALIK 2010 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM

Detaylı

RABOBANK A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU

RABOBANK A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU RABOBANK A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU 2014 1 I. GENEL BİLGİLER a. Tanıtıcı Bilgiler Bankanın ticari unvanı Rabobank Anonim Şirketi Ticaret sicil numarası 907356 Merkez adresi River Plaza Esentepe Mah. Büyükdere

Detaylı

5 yönetim kururu başkanının mesajı. 7 genel müdürün mesajı. 9 aktif ve özkaynaklar. 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dış denetçi

5 yönetim kururu başkanının mesajı. 7 genel müdürün mesajı. 9 aktif ve özkaynaklar. 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dış denetçi 5 yönetim kururu başkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dış denetçi 11 banka hakkında genel bilgiler 14 son beş yıllık özet

Detaylı

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE ORTAKLIKLARI

TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE ORTAKLIKLARI VE ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TEB Holding A.Ş. Yönetim

Detaylı

Şekerbank Türk Anonim Şirketi

Şekerbank Türk Anonim Şirketi Şekerbank Türk Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 16 Mart 2007

Detaylı

Tekstil Bankası Anonim Şirketi

Tekstil Bankası Anonim Şirketi Tekstil Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Kuveyt Türk Katılım

Detaylı

ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2005 YILLIK FAALİYET RAPORU

ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2005 YILLIK FAALİYET RAPORU ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2005 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM I GENEL BİLGİLER ABN AMRO tarihi 1824 yılına kadar uzanan, Hollanda kökenli dünyanın uluslararası seçkin

Detaylı

The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi

The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Bağımsız Denetim

Detaylı

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na:

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: ODEA BANK A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetim raporu, konsolide olmayan finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin dipnotlar Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla hazırlanan kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu Bağımsız denetim raporu Yapı ve Kredi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI

2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI 2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na:

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na: 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Akbank T.A.Ş.

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (eski ünvanıyla İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.)

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (eski ünvanıyla İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.) 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 'NİN 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN

Detaylı

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2005 Tarihi itibariyle Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2005 Tarihi itibariyle Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2005 Tarihi itibariyle Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 ARALIK 2005 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU Calyon Bank Türk A.Ş. Yönetim Kurulu na: SINIRLI BAĞIMSIZ

Detaylı

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Bağımsız sınırlı denetim raporu Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na Albaraka Türk Katılım

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 31 MART 2006 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na: SINIRLI

Detaylı

I. YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR

I. YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 2009 FAALİYET RAPORU I. YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR II. YILLIK FAALİYET RAPORUNUN İÇERİĞİ a) Sunuş

Detaylı