T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ"

Transkript

1 T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ VERĠ MADENCĠLĠĞĠNDE APRĠORĠ ALGORĠTMASI VE APRĠORĠ ALGORĠTMASININ FARKLI VERĠ KÜMELERĠNDE UYGULANMASI Ali Cenk GÜLCE Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. NurĢen SUÇSUZ Yardımcı DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. Nilüfer YURTAY Edirne 2010

2

3 iii ÖZET Günümüzde teknoloji sayesinde çok büyük miktarda veri elde edilip saklanabilmektedir. Bilindiği gibi veriler tek baģlarına değersizdirler. Bu veriler ancak belli bir amaç doğrultusunda iģlendiği zaman anlamlı hale gelmektedir. Veri madenciliği, büyük miktardaki mevcut veri içinden anlamlı, potansiyel olarak kullanıģlı, gelecekle ilgili tahmin yapılmasını sağlayan bağıntı ve kuralların bilgisayar programları kullanarak bulunmasıdır. Veri madenciliğinde en sık kullanılan yöntemlerden bir tanesi birliktelik kurallarıdır. Birliktelik kuralları, aynı iģlem içinde çoğunlukla beraber görülen nesneleri içeren kurallardır. Apriori algoritması, veri madenciliğinde sık geçen öğelerin keģfedilmesi için kullanılan en çok bilinen birliktelik-iliģki kuralı algoritmasıdır. Sık geçen öğeleri bulmak için birçok kez veritabanını taramak gerekir, bu taramalar aģamasında Apriori algoritmasının birleģtirme, budama iģlemleri ve minimum destek ölçütü yardımı ile birliktelik iliģkisi olan öğeler bulunur. Bu tez çalıģmasında, veri madenciliği ile ilgili kavramlar ve özellikle market sepet analizinde kullanmak üzere birliktelik kuralları üreten apriori algoritması detaylı bir Ģekilde ele alınmıģtır. Apriori algoritması market sepet analizinden farklı bir veri küme seti üzerine uygulanmıģtır. Örnek anket veri setinden, apriori algoritması kullanılarak birliktelik kurallarını bulan bir uygulama geliģtirilmiģtir. Bu uygulama içinde, veri tabanı dönüģüm iģlemi gerçekleģtirilmiģtir. Anahtar Kelimeler: Veri madenciliği, Apriori algoritması, Birliktelik kuralları, Market sepet analizi, Apriori algoritmasının farklı veri kümelerine uygulanması, Apriori algoritmasının anket verileri üzerine uygulanması

4 iv ABSTRACT Today, large amounts of data can be collected and stored by using technology. As known the data are worthless alone. These data would be significant only if they worked in the aim of this subject. Data mining is the process of finding the rules and the correlations among the large amounts of data by the computer programmes, which are understandable, potentially useful and provide predictions about the future. In data mining, association rules are one of the most frequently used methods which are the special application areas of the data mining. Association rules are the rules that include which items commonly occur together in the same transactions. The Apriori algorithm is the most popular association rule algorithm which discovers all frequent itemsets in large database of transactions. This algorithm uses iterative approach to count the frequent itemsets. Using this algorithm, candidate patterns which receive sufficient support from the database and the algorithm uses aprior gen actions join and prune to find all frequent itemsets. In this thesis, concepts about the data mining and apriori algorithm especially using in the market-basket analysis to produce the association rules are examined in details. Apriori algorithm was applied to dataset which is different from market basket analysis. An application was developed to find association rules from sample poll datasets by using apriori algorithm. Dataset transformation algorithm was developed and applied in this application. Keywords: Data mining, Apriori algorithm, Association rules, Market basket analysis, Applying apriori algorithm for different datasets, Applying apriori algorithm for poll datasets

5 v TEġEKKÜR Bu çalıģmanın hazırlanmasında bana yol gösteren, hiçbir yardımı esirgemeyen değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Nilüfer YURTAY a, tez çalıģmamda ve yazımında bana yardımcı olan ve desteğini esirgemeyen değerli hocam Yrd. Doç. Dr. NurĢen SUÇSUZ a, bu çalıģmanın hazırlanması sırasında baģından sonuna kadar yanımda olup hiçbir yardımdan kaçınmayan baģta Emre ÖZER olmak üzere tüm arkadaģlarıma ve benim bu seviyeye gelmemde en büyük katkıya sahip, hayatımın her aģamasında bana destek olan sevgili aileme sonsuz teģekkürlerimi sunarım.

6 vi ĠÇĠNDEKĠLER ÖZET... ĠĠĠ ABSTRACT... ĠV TEġEKKÜR... V ĠÇĠNDEKĠLER... VĠ SĠMGELER VE KISALTMALAR LĠSTESĠ... VĠĠĠ ġekġller LĠSTESĠ... ĠX TABLOLAR LĠSTESĠ... X 1. GĠRĠġ VERĠ MADENCĠLĠĞĠ LĠTERATÜRDE VERĠ MADENCĠLĠĞĠ VERĠ MADENCĠLĠĞĠNĠN GELĠġĠMĠNDEKĠ ETKENLER VERĠ MADENCĠLĠĞĠ SÜRECĠ VERĠ MADENCĠLĠĞĠNĠN UYGULAMA BASAMAKLARI VERĠ MADENCĠLĠĞĠNĠN UYGULAMA ALANLARI VERĠ MADENCĠLĠĞĠ UYGULAMALARINDA KARġILAġILAN PROBLEMLER METODOLOJĠ VERĠ MADENCĠLĠĞĠ TEKNĠKLERĠ Sınıflama Diskriminant analizi Naive bayes Karar ağaçları Sinir ağları Kaba kümeler Genetik algoritma Regresyon analizi Kümeleme Bölümleme yöntemleri HiyerarĢik yöntemler... 22

7 vii Izgara tabanlı yöntemler Model tabanlı yöntemler Birliktelik Kuralları ve Ardışık Örüntüler Bellek Tabanlı Yöntemler Yapay Sinir Ağları Karar Ağaçları BĠRLĠKTELĠK KURALI BĠRLĠKTELĠK KURALININ MATEMATĠKSEL GÖSTERĠMĠ Güven (confidence) ve destek (support) kavramları APRĠORĠ ALGORĠTMASI UYGULAMA KULLANILAN TEKNOLOJĠLER VERĠLERĠN HAZIRLANMASI APRĠORĠ ALGORĠTMASI ĠLE UYGULAMA SONUÇLAR KAYNAKLAR ÖZGEÇMĠġ... 71

8 viii SĠMGELER VE KISALTMALAR LĠSTESĠ A B : A ürünün bulunduğu satıģlarda B ürünün de bulunması olayı A T : A, T nin alt kümesi C k : K adetli sık geçen aday veri setleri I A : I birleģim A L k : Sık geçen k adet öğeli veri setleri L k L k : K öğeli veri setlerinin kombinasyonları min_destek min_güven SQL : Minimum destek değeri : Minimum güven değeri : Structured Query Language

9 ix ġekġller LĠSTESĠ ġekil 2.1. Veri madenciliği çalıģmasında kullanılan metodoloji ġekil 3.1. Apriori algoritması akıģ diyagramı ġekil 3.2. Apriori algoritması özet kodu ġekil 3.3. Apriori-gen iģleminin özet kodu ġekil 3.4. Apriori budama iģleminin grafiksel gösterimi ġekil 4.1. Uygulama akıģ diyagramı ġekil 4.2 Tablo iliģkileri ġekil 4.3 Taraftar anketi demografik bilgiler giriģ ekranı 48 ġekil 4.4 Taraftar bilgileri giriģ ekranı. 49 ġekil 4.5 AlıĢveriĢ alıģkanlıkları giriģ ekranı ġekil 4.6 Elemeyi yapan SQL cümlesi. 50

10 x TABLOLAR LĠSTESĠ Tablo 2.1. Veri madenciliği uygulama alanları ve oranları Tablo 3.1. Ürün satıģ tablosu Tablo 3.2. Apriori algoritmasında kullanılan değiģkenler Tablo 3.3. Hareketler ve ürünler tablosu Tablo 3.4. Tekli birlikteliklerin destek değerleri Tablo 3.5. Minimum destek değerini sağlayan ürünler. 40 Tablo 3.6. Ġkili birliktelikler ve destek değerleri Tablo 3.7. Ġkili birlikteliklerden destek değerini sağlayan setler Tablo 3.8. Üçlü birliktelikler ve destek değerleri Tablo 3.9. Üçlü birlikteliklerden destek değerini aģan ürün setleri Tablo Üçlü birlikteliklerden çıkan birliktelik kuralları Tablo 4.1. Ürünler tablosu Tablo 4.2. Anket veri tablosu Tablo 4.3. Eğitim durumları tablosu Tablo 4.4. ĠĢlemler tablosu Tablo 4.5. Ürünler tablosu Tablo 4.6. ĠĢlemler tablosu Tablo 4.7. C1 ve L1 tabloları Tablo 4.8. C2 ve L2 tabloları... 60

11 xi Tablo 4.9. C3 ve L3 tabloları Tablo C3 ve L3 tabloları iterasyon sonu Tablo Kurallar tablosu Tablo Kabul edilen kurallar tablosu... 65

12 1 1. GĠRĠġ GeliĢen ve değiģen teknoloji sayesinde biliģimde de baģ döndürücü hızda geliģmeler yaģanmaktadır. Bu geliģmeler sayesinde bilgisayar sistemleri de her geçen gün hem daha fazla ucuzlamakta, hem de teknik anlamda kapasiteleri geliģmektedir. ĠĢlemciler hızlanmakta, disklerin kapasiteleri artarken fiziksel yapıları da küçülmektedir. Bu sayede artık bilgisayarlar daha büyük miktardaki veriyi saklayabilmekte ve daha kısa sürede iģleyebilmektedir. Bu geliģmeler doğrultusunda bilgisayar ağlarındaki alt yapı kalitesinin artmasıyla veriye baģka bilgisayarlardan da hızla ulaģabilmek mümkün olmaktadır. Bu geliģmeler ekonomik yapılanmayı da peģinden getirmektedir. Yeni bir sistem geliģtirildiğinde otomatikman eski sistemlerin fiyatları da ucuzlamaktadır. Bilgisayarların ucuzlaması ise sayısal teknolojiyi daha yaygın olarak kullanılabilir hale getirmektedir. Bu yaygın teknoloji veriyi depolamada sayısal sistemin kullanılmasına imkân tanımaktadır. Veri doğrudan sayısal olarak toplanmakta ve saklanmaktadır. Buda detaylı ve doğru bilgiye daha rahat ulaģabilmeyi sağlamaktadır. Bu geliģmeler günlük hayatta kullanılan birçok araç ve gerecinde fonksiyonelliklerini arttırmaktadır. Mesela cep telefonları sadece telefon olmaktan çıkarak, fotoğraf makinesi, hesap makinesi, telefon defteri ajanda vb. özelliklerle günlük yaģantıda vazgeçilmez bir köģeye yerleģmiģtir. Örneğin, eskiden marketlerdeki yazarkasalar basit bir hesap makinesi gibi müģterinin satın almıģ olduğu ürünlerin bedelini hesaplamak için kullanılmaktayken, günümüzde kasa yerine kullanılan satıģ noktası terminalleri sayesinde yapılan alıģveriģin bütün detayları veri olarak saklanabilmektedir. Saklanan bu binlerce malın ve binlerce müģterinin hareket bilgileri sayesinde her malın zaman içindeki hareketleri takip edilebilmektedir. Marketlerin indirim ve kampanya avantajlarını sunmak maksadıyla kartlı müģteri takip sistemleriyle bir müģterinin zaman içindeki tüm alıģveriģ verilerine ulaģmak ve analiz etmek artık firmalar için çok önemli olduğu kadar bir o kadar da kolay hale gelmiģtir.

13 2 Sadece veri kendi baģına değersiz olabilmektedir. Ġsteğe ve amaca bağlı olarak Ģekillendirildiğinde ise o veri artık bilgi olmaktadır. Bilgi bir amaca yönelik iģlenmiģ veridir. Veriyi bilgiye çevirmeye veri analizi denmektedir [Akpınar, 2002]. Bilgi de bir soruya yanıt vermek için veriden çıkardığımız olarak tanımlanabilir. Veri sadece sayılar veya harfler değildir; veri, sayı ve harfler ve onların anlamıdır. Veri hakkındaki bu veriye metaveri denmektedir [Akpınar, 2002]. Mesela market örneğinde veri analizi yaparak her mal için bir sonraki ayın satıģ tahminleri çıkarılabilmekte; satın alınan mallara bağlı olarak müģteriler gruplanabilmekte; yeni bir ürün için potansiyel müģteriler belirlenebilmekte; müģterilerin zaman içindeki hareketleri incelenerek onların davranıģları ile ilgili tahminler yapılabilmektedir. Binlerce malın ve müģterinin olabileceği düģünülürse bu analiz gözle ve elle yapılamayacağı için yazılımla desteklenerek yapılabilmektedir. ĠĢte veri madenciliği burada devreye girer: Veri madenciliği büyük miktarda veri içinden gelecekle ilgili tahmin yapmamızı sağlayacak bağıntı ve kuralların bilgisayar programları kullanarak aranmasıdır [Akpınar, 2002]. Veri Madenciliği; Büyük ve karmaģık verilerle çalıģır. Her türlü veriyi kullanarak çözümler üretebilir. Ġstatistik, yapay zekâ, makine öğrenmesi, veri tabanlarında bilgi keģfi, bilgisayar bilimi vb. gibi disiplinlerden faydalanır. Daha önceden bilinmeyen, doğrulanabilir, etkinleģtirilebilir bilgi arar. Otomatik veya yarı otomatik olarak çalıģan çözüm araçları kullanır. Birçok endüstride kullanılmaktadır. Sorunlara göre değiģen çözüm araçları vardır.

14 3 Hızla büyümekte olan bir sektördür. Gelecekte en popüler mesleklerden biri olacağı tahmin edilen veri madenciliği için Gartner Group araģtırma Ģirketinin gelecek 10 yıla dair tahminlerine göre; hedef pazarlarda veri madenciliği kullanımının %75 lere ulaģacağı iddia edilmektedir. Nobel ödülü sahibi Dr. Penzias vermiģ olduğu bir röportajda veri madenciliğinin önemini Ģu sözlerle belirtmektedir. Veri madenciliği oldukça önemli bir konuma gelecektir ve firmalar müģterileriyle ilgili hiçbir bilgiyi atamayacaklardır, çünkü bu bilgiler oldukça değerli olacaktır. Eğer siz müģterilerinizin bilgilerini değerlendirmiyorsanız, firmanız sektörünüzün dıģında kalacaktır. Yakın geleceğin, insanların tüketim alıģkanlıklarına ıģık tutacağını varsayarsak geçmiģ veriden çıkarılmıģ olan yorumlar gelecekte de geçerli olacak ve ilerisi için doğru tahmin yapılmasını sağlayacaktır.

15 4 2. VERĠ MADENCĠLĠĞĠ Basit bir tanım yapmak gerekir ise veri madenciliği, büyük ölçekli veriler arasından bilgiye ulaģma, bilgiyi madenleme iģidir. Ya da bir anlamda büyük veri yığınları içerisinden gelecek ile ilgili tahminde bulunabilmeyi sağlayabilecek bağıntıların bilgisayar programı kullanılarak aranmasıdır. Spesifik veri madenciliği yazılımları; kümeleme, doğrusal regresyon, sinir ağları, bayes ağları, görselleģtirme ve ağaç tabanlı modeller gibi pek çok modeli içermektedir. Veri madenciliği uygulamalarında yıllar boyu istatistiksel yöntemler kullanılmıģtır. Bununla birlikte, bugünün veri madenciliği teknolojisinde eski yöntemlerin tersine büyük veri kümelerindeki trend ve iliģkileri kısa zamanda saptayabilmek için yüksek hızlı bilgisayarlar kullanılmaktadır. Böylece veri madenciliği, gizli trendleri minimum çaba ve emekle ortaya çıkarmaktadır. Veri madenciliğinin temel bileģenlerinden biri veri ambarlarıdır. Veri ambarı, organizasyonun ihtiyaçları ile uyumlu büyük miktarlardaki verinin kolay eriģilebilir bir yapıda tutulmasını sağlayan bilgisayar tabanlı depolama sistemidir. Veri ambarları, organizasyonel veriye kolay bir Ģekilde ulaģılmasını sağlayan yapılardır. Veri ambarları 1990 lı yıllarda ortaya çıkmıģtır. Veri ambarları veriyi kullanılabilir iliģki ve profillerde sınıflandırmazlar, sadece potansiyel bilgiye sahip veritabanlarıdırlar. Veride saklı bilgiyi keģfetmeyi sağlayan ise veri madenciliği gibi tekniklerdir. Veri ambarından veriyi çekebilmek için hangi verinin gerekli olduğunu ve bu verinin nerede olduğunu tespit etmek önemlidir. Çoğunlukla gerekli veri, farklı sistemler üzerinde olup, farklı formatlardadır. Bu nedenle, ilk aģamada veri temizleme ve düzenleme iģlemi gerçekleģtirilmektedir. Veri ambarının yaratıcısı W.H. Immon a göre veri ambarı verinin temizlendiği, birleģtirildiği ve yeniden düzenlendiği merkezi ve entegre bir depodur.

16 5 Bazı veri madenciliğinin teknikleri tümevarım mantığı (inductive logic) programlamasını, makinevi öğrenmeyi v.b. kapsar. Veri madenciliği, sınıflandırmayı, birliktelik ve verilerin arasındaki sıralamayı yapmak için kurallar bulmayı içermektedir. Temel olarak birisi gözlenen örneklerden ve desenlerden çıkarılan bilgi olan hipotezlere varır. Bu desenler verilen sorgulardan elde edilmekte ve her sorgu önce verilen sorguya bağlı olmaktadır [Thuraisingham, 2003]. Gartner Grup tarafından yapılan tanımda ise veri madenciliği, istatistik ve matematik tekniklerle birlikte iliģki tanıma teknolojilerini kullanarak, depolama ortamlarında saklanmıģ bulunan veri yığınlarının elenmesi ile anlamlı yeni iliģki ve eğilimlerin keģfedilmesi sürecidir [Eker, 2004]. Veri madenciliği, temel olarak bilgisayar destekli bir bilgi çözümleme iģlemidir [Nazife, 2003]. Veri madenciliği, ayrı sorgular vererek büyük miktarda olan veriden yararlı bilgi, desenler ve eğilimler (genelde önceden belli olmayan) çıkarabilmektir [Thuraisingham, 2003]. Veri madenciliği, verinin sahibine anlamlı ve yararlı olacak Ģekilde veri kümesinin içinde Ģüphe uyandırmayan iliģkileri bulmak ve veriyi yeni bir Ģekilde özetlemek için veri kümelerinin incelenmesidir [Larose, 2005] Literatürde Veri Madenciliği Veri madenciliği 1990 lı yıllarda ortaya çıkmıģtır. Bir online veritabanı olan Science Direct te 1960 tan günümüze kadar bir literatür taraması yapıldığında veri

17 6 madenciliği ile ilgili 1500 e yakın makale olduğu görülmektedir. Veri madenciliğinin özellikle 2000 yılından bu yana büyük bir geliģme gösterdiği göze çarpmaktadır. AĢağıda tarihleri arasında veri madenciliği konusunda farklı alanlarda gerçekleģtirilen uygulama örnekleri yer almaktadır. Jiao, Zhang ve Helande 2006 da Kansai haritalama tekniği ile bir karar destek sistemi tasarlamıģlardır [Jiao vd., 2006]. Jeng, Chen ve Liang 2006 da genetik algoritma ile biyolojik sistemlerin kinetik parametrelerini belirlemiģlerdir [Jeng vd., 2006]. Facca ve Lanzi 2005 te web kütüklerinde tutulan verileri analiz etmek için makine öğrenme algoritmalarını kullanmıģlardır [Facca ve Lanzi, 2005]. Hong, Park, Jon ve Rho 2005 te veri madenciliği tekniklerini kullanarak bir tedarikçi seçim modeli önermiģlerdir [Hong vd., 2005]. Huang, Chen ve Wu 2005 te kümeleme tekniklerini kullanarak dağıtım merkezleri için bir sipariģ yönetim sistemi geliģtirmiģlerdir [Huang vd., 2005]. Cervone, Kafatos ve Singh 2006 da, veri madenciliği tekniklerini kullanarak bir deprem erken uyarı sistemi geliģtirmiģlerdir [Cervone vd., 2006]. Crespo ve Weber 2004 te, bulanık kümelemeye dayalı veri madenciliği metodolojisi geliģtirmiģlerdir [Crespo ve Weber, 2004]. Lee, Chiu, Chou ve Lu 2004 te, sınıflama ve regresyon tekniklerini kullanarak bir kredi derecelendirme uygulaması gerçekleģtirmiģlerdir [Lee vd., 2004]. Bellazi, Larizza ve Magni 2005 te, veri madenciliği tekniklerini kullanarak hemodiyaliz servislerinin kalite ölçümünü gerçekleģtirmiģlerdir [Bellazi vd., 2005].

18 7 Last ve Kandel 2004 te, karar ağacı algoritmasını kullanarak yarı iletken endüstrisindeki bir fabrikada üretim planlama uygulaması gerçekleģtirmiģlerdir [Last ve Kandel, 2004]. Lian, Lai, Lin ve Yao 2002 de, veri madenciliği tekniklerini montaj hattı uygulamalarında kullanmıģlardır [Lian vd.,2002]. Lin ve McClean 2001 de, Ģirket iflaslarının tahminine yönelik veri madenciliği yaklaģımı geliģtirmiģlerdir [Lin ve McClean, 2001]. Caskey 2001 de, genetik algoritma ve sinir ağları teknikleri ile bir fabrikadaki çalıģma koģullarını ortaya koymuģ ve bu koģulları iyileģtirici iģletme stratejileri önermiģtir [Caskey, 2001]. Cox ve Lewis 2002 de, çelik endüstrisindeki bir fabrikada yaptıkları uygulamada yapay sinir ağları yöntemini kullanarak ürünün istenilen kalite standartlarını sağlaması için gerekli girdi miktarını saptamıģlardır [Cox vd., 2002] Veri Madenciliğinin GeliĢimindeki Etkenler Temel olarak veri madenciliğini etkileyen faktörler aģağıdaki gibi ayrılabilir: Veri: Veri madenciliğinin geliģimindeki en önemli etken veridir. Son yıllarda sayısal verinin hızla artması bu verilerin yorum ihtiyacını hızlandırmıģ, dolayısıyla da veri madenciliğindeki geliģmeler hızlanmıģtır. Donanım: Verilerin çoğalması sonucu, veri madenciliğinde, sayısal ve istatistiksel olarak bu veriler üzerinde iģlemler yapma ihtiyacı doğmuģtur. GeliĢen

19 8 bellek ve iģlem hızı kapasitesi, birkaç yıl önce madencilik yapılamayan veriler üzerinde çalıģmayı mümkün hale getirmiģtir. Ġnternet ve Bilgisayar Ağları: Mevcut internet eskiye nazaran oldukça hızlandığı için daha fazla veriye hızlı bir Ģekilde ağ üzerinden ulaģmak ve farklı yerlerdeki verileri kolaylıkla toplayarak belirli algoritmalarla yorumlamakta kolay hale gelmiģtir. Buna bağlı olarak, veri madenciliğine uygun ağların tasarımı da yapılmaktadır. Bilimsel Hesaplamalar: Günümüz bilim adamları ve mühendisleri, simülasyonu, bilimin üçüncü yolu olarak görmektedirler. Veri madenciliği ve bilgi keģfi, teori, deney ve simülasyonu birbirine bağlamada önemli rol almaktadır. Ticaret: Ticari alanda rekabet gün geçtikçe artmakta ve bu da iģletmelerin bu ortamda ayakta kalabilmek için farklı yollar ve yöntemler aramalarına yol açmaktadır. Bu yöntemler hem az maliyetli olmalı, hem de kaliteyi düģürmeden hizmet ederek verimliliği artırmalıdır. ĠĢte bu noktada veri madenciliği kullanılan temel teknoloji haline gelmektedir. Çünkü veri madenciliği sayesinde müģterilerin ve müģteri faaliyetlerinin oluģturduğu fırsatlar daha kolay tespit edilebilmekte ve riskler daha açık görülebilmektedir Veri Madenciliği Süreci Veri madenciliğinde sadece verilerin sağlıklı bir Ģekilde toplanması ya da algoritmanın doğru seçilip düzgün çalıģıyor olması yeterli değildir. Sistemin belirli bir düzende iģliyor olması temel Ģarttır. BaĢarılı bir veri madenciliği projelerinde izlenmesi gereken adımlar aģağıdadır;

20 9 1. Problemin tanımlanması, 2. Verilerin hazırlanması, 3. Modelin kurulması ve değerlendirilmesi, 4. Modelin kullanılması, 5. Modelin izlenmesi Veri Madenciliğinin Uygulama Basamakları Veri madenciliğinin uygulama adımları aģağıdadır. Veri Temizleme (gürültü ve tutarsız verileri çıkarmak) Veri BütünleĢtirme (birçok veri kaynağını birleģtirmek) Veri Seçme (yapılacak olan analiz ile ilgili olan verileri belirlemek) Veri DönüĢümü (verinin, veri madenciliği tekniğinde kullanılabilecek Ģekilde dönüģümünü gerçekleģtirmek) Veri Madenciliği (veri örüntülerini yakalayabilmek için akıllı metotları uygulamak) Örüntü Değerlendirme (bazı ölçümlere göre elde edilmiģ bilgiyi temsil eden ilginç örüntüleri tanımlamak) Bilgi Sunumu (madenciliği yapılmıģ olan elde edilmiģ bilginin kullanıcıya sunumunu gerçekleģtirmek)

21 Veri Madenciliğinin Uygulama Alanları Veri madenciliğinin asıl amacı, çeģitli kaynaklar kullanılarak elde edilen birçok veriyi anlamlı bilgiler elde etmek ve bunu eyleme dönüģtürecek kararlar için kullanmaktır. Örnek birkaç kullanım alanı aģağıdadır [Akpınar, 2002]. Bir iģletme kendi müģterisiyken rakibine giden müģterilerle ilgili analizler yaparak rakiplerini tercih eden müģterilerinin özelliklerini elde edebilir ve bundan yola çıkarak gelecek dönemlerde kaybetme olasılığı olan müģterilerin kimler olabileceği yolunda tahminlerde bulunarak onları kaybetmemek, kaybettiklerini geri kazanmak için strateji geliģtirebilir. Ürün veya hizmette hangi özelliklerin ne derecede müģteri memnuniyetini etkilediği, hangi özelliklerinden dolayı müģterinin bunları tercih ettiği ortaya çıkarılabilir. MüĢterilerin kredi riskleri hesaplanarak hangi müģterilerin kredi riskinin yüksek olduğu, hangi müģterilerin geri ödemesini zamanında yapamayabileceği kestirilebilir. Kredi kartı ödemelerini aksatan, gecikmeli olarak yapan veya hiç yapmayanların özelliklerinden yola çıkılarak bundan sonra aynı duruma düģebilecek muhtemel kiģiler saptanabilir. Ürün talebi bazında müģteri profillerini belirleyerek, müģteri segmentasyonuna gitmek ve çapraz satıģ olanakları yaratmakta kullanılabilir. Piyasada oluģabilecek değiģikliklere mevcut müģteri portföyünün vereceği tepkinin firma üzerinde yaratabileceği etkinin tespitinde kullanılabilir.

22 11 En karlı mevcut müģteriler saptanarak, potansiyel müģteriler arasından en karlı olabilecekler belirlenebilir. Karlı müģteriler tespit edilerek onlara özel kampanyalar uygulanabilir. En masraflı müģteriler daha masrafsız müģteri haline dönüģtürülebilir. Örneğin, en çok bankacılık iģlemi yapanlar ortaya çıkarılıp bunlar Ģube bankacılığı yerine daha masrafsız Ġnternet bankacılığına yönlendirilebilir. Bir ürün veya hizmetle ilgili bir kampanya programı oluģturmak için hedef kitlenin seçiminden baģlayarak bunun hedef kitleye hangi kanallardan sunulacağı kararına kadar olan süreçte veri madenciliği kullanılabilir. Operasyonel süreçte oluģabilecek olası kayıpların veya suiistimallerin tespitinde kullanılabilir. Kurum teknik kaynaklarının optimal Ģekilde kullanılmasını sağlamakta kullanılabilir. Firmanın finansal yapısının, makro ekonomik değiģmeler karģısındaki duyarlılığı ve oluģabilecek risklerin tespitinde kullanabilir. GeçmiĢ ve mevcut yapı analiz edilerek geleceğe yönelik tahminlerde bulunulabilir. Özellikle ciro, karlılık, pazar payı, gibi analizlerde veri madenciliği çok rahat kullanılabilir. Yukarıda anlatılanlar ıģığında veri madenciliğinin uygulama alanları konu baģlıkları itibariyle aģağıdaki gibi sınıflandırılabilir. Veri madenciliğinin pazarlama alanındaki kullanım amaçları; MüĢteri segmentasyonunda, MüĢterilerin demografik özellikleri arasındaki bağlantıların kurulmasında,

23 12 ÇeĢitli pazarlama kampanyalarında, Mevcut müģterilerin elde tutmada, Pazar sepeti analizinde, Çapraz satıģ analizleri, MüĢteri değerleme, MüĢteri iliģkileri yönetiminde, ÇeĢitli müģteri analizlerinde, SatıĢ tahminlerinde. Veri madenciliğinin bankacılık alanındaki kullanım amaçları; Farklı finansal göstergeler arasındaki gizli korelasyonların bulunmasında, Kredi kartı dolandırıcılıklarının tespitinde, MüĢteri segmentasyonunda, Kredi taleplerinin değerlendirilmesinde, Usulsüzlük tespiti, Risk analizleri, Risk yönetimi, Sigortacılık, Yeni poliçe talep edecek müģterilerin tahmin edilmesinde, Sigorta dolandırıcılıklarının tespitinde, Riskli müģteri tipinin belirlenmesinde. Veri madenciliğinin perakendecilik alanındaki kullanım amaçları; SatıĢ noktası veri analizleri, AlıĢ-veriĢ sepeti analizleri, Tedarik ve mağaza yerleģim optimizasyonu.

24 13 Veri madenciliğinin borsa alanındaki kullanım amaçları; Hisse senedi fiyat tahmini, Genel piyasa analizleri, Alım-satım stratejilerinin optimizasyonu. Veri madenciliğinin telekomünikasyon alanındaki kullanım amaçları; Kalite ve iyileģtirme analizlerinde, Hisse tespitlerinde, Hatların yoğunluk tahminlerinde, ĠletiĢim desenlerinin belirlenmesi, Kaynakların daha iyi kullanılması, Servis kalitesinin arttırılması. Veri madenciliğinin sağlık ve ilaç alanındaki kullanım amaçları; Test sonuçlarının tahmini, Ürün geliģtirme, Tıbbi teģhis, Tedavi sürecinin belirlenmesinde, Semptomlara göre hastalık tespiti, Magnetik rezonans verileri ile sinir sistemi bölge iliģkilerinin belirlenmesi. Veri madenciliğinin endüstri alanındaki kullanım amaçları; Kalite kontrol analizlerinde, Lojistik, Üretim süreçlerinin optimizasyonunda.

25 14 Son yıllar içinde veri madenciliğinin uygulandığı alanlar ise Tablo 2.1 deki gibidir. Tablo 2.1. Veri Madenciliği uygulama alanları ve oranları Bankacılık (51) 12% Bioteknoloji / Genetik (11) 3% Kredi skorlama (35) 8% CRM (52) 12% Doğrudan pazarlama (34) 8% E-Ticaret (11) 3% Eğlence/ Müzik (4) 1% Sahtekarlık tespiti (31) 7% ġans oyunu (2) 0,01 % Kamu uygulamaları (12) 3% Sigortacılık (24) 6% Yatırım / Hisse senedi (5) 1% Junk / Anti-spam (5) 1% Sağlık/ ĠK (15) 4% Ġmalat (19) 5% Tıp/ Farmakoloji (12) 3% Perakende (25) 6% Bilim (17) 4% Güvenlik / Anti-terörizm(5) 1% Telekomünikasyon (23) 5% Seyahat (8) 2% Web (9) 2% Diğer (11) 3%

26 Veri Madenciliği Uygulamalarında KarĢılaĢılan Problemler Veri madenciliği girdi olarak kullanılacak bilgileri veritabanlarından alır. Bu sebeple veritabanlarının dinamik, eksiksiz, geniģ ve net veri içermesini gerektirir. Aksi durumda sağlıksız bilgiler içeren analizler yanlıģ stratejilerin oluģturulmasına neden olacaktır. Veri madenciliğinde karģılaģılan baģlıca sorunlar aģağıdaki gibi sıralanabilir: Sınırlı Bilgi: Veritabanları genel olarak veri madenciliği dıģındaki amaçlar için tasarlanmıģlardır. Bu yüzden, öğrenme görevini kolaylaģtıracak bazı özellikler bulunmayabilir. Gürültü ve Kayıp Değerler: Veri özellikleri ya da sınıflarındaki hatalara gürültü adı verilir. Veri tabanlarındaki eksik bilgi ve bu yanlıģlardan dolayı veri madenciliği amacına tam olarak ulaģmayabilir. Bu bilgi yanlıģlığı, ölçüm hatalarından, ya da öznel yaklaģımdan olabilir. Belirsizlik: YanlıĢlıkların Ģiddeti ve verideki gürültünün derecesi ile ilgilidir. Veri tahmini bir keģif sisteminde önemli bir husustur. Ebat, Güncellemeler ve Konu DıĢı Sahalar: Veri tabanlarındaki bilgiler, veri eklendikçe ya da silindikçe değiģebilir. Veri madenciliği perspektifinden bakıldığında, kuralların hala aynı kalıp kalmadığı ve istikrarlılığı problemi ortaya çıkar. Öğrenme sistemi, kimi verilerin zamanla değiģmesine ve keģif sisteminin verinin zamansızlığına karģın zaman duyarlı olmalıdır.

27 Metodoloji Bir veri madenciliği çalıģmasında kullanılan metodoloji ġekil 1 de verilmiģtir. Standart form içinde verilen veri, öğrenme ve deneme olmak üzere ikiye ayrılır. Her uygulamada kullanılabilecek birden çok teknik vardır ve önceden hangisinin en baģarılı olacağını kestirmek olası değildir. Bu yüzden öğrenme kümesi üzerinde L değiģik teknik kullanılarak L tane model oluģturulur. Sonra bu L model deneme kümesi üzerinde denenerek en baģarılı olanı, yani deneme kümesi üzerindeki tahmin baģarısı en yüksek olanı seçilir. Eğer bu en iyi model yeterince baģarılıysa kullanılır, aksi takdirde baģa dönerek çalıģma tekrarlanır. Tekrar sırasında baģarısız olan örnekler incelenerek bunlar üzerindeki baģarının nasıl arttırılabileceği araģtırılır. Örneğin standart forma yeni alanlar ekleyerek programa verilen bilgi arttırılabilir veya olan bilgi değiģik bir Ģekilde kodlanabilir veya amaç daha değiģik bir Ģekilde tanımlanabilir. İlk Standard Form Öğrenme Kümesi Deneme Kümesi Model 1 Model 2 Model L Olası modelleri Öğrenme kümesi Üstünde eğit En iyiyi Seç Eğitilmiş Modelleri Deneme kümesi Üzerinde dene ve En başarılısını seç Yeterince İyi ise Kabul et ġekil 2.1. Veri madenciliği çalıģmasında kullanılan metodoloji.

28 Veri Madenciliği Teknikleri Sınıflama, Kümeleme, Birliktelik Kuralları ve Sıralı Örüntüler, Veri madenciliği, bu maddelerle, iģlevlerine göre 3 temel grupta toplanabilir Sınıflama Verinin önceden belirlenen çıktılara uygun olarak ayrıģtırılmasını sağlayan bir tekniğe sınıflama denmektedir. Çıktılar, önceden bilindiği için sınıflama, veri kümesini denetimli olarak öğrenmektedir. Örneğin; A finans hizmetleri Ģirketi; müģterilerinin yeni bir yatırım fırsatıyla ilgilenip ilgilenmediğini öğrenmek istemektedir. Daha önceden benzer bir ürün satmıģtır ve geçmiģ veriler hangi müģterilerin önceki teklife cevap verdiğini göstermektedir. Amaç; bu teklife cevap veren müģterilerin özelliklerini belirlemek ve böylece pazarlama ve satıģ çalıģmalarını daha etkin yürütmektir. MüĢteri kayıtlarında müģterinin önceki teklife cevap verip vermediğini gösteren evet / hayır Ģeklinde bir alan bulunmakta bu alan hedef ya da bağımlı değiģken olarak adlandırılmaktadır. Amaç, müģterilerin diğer niteliklerinin (gelir düzeyi, iģ türü, yaģ, medeni durum, kaç yıldır müģteri olduğu, satın aldığı diğer ürün ve yatırım türleri)

29 18 hedef değiģken üzerindeki etkilerini analiz etmektir. Analizde yer alan diğer nitelikler bağımsız ya da tahminci değiģken adını almaktadır. Temel sınıflama algoritmaları aģağıdadır: Diskriminant analizi, Naive Bayes, Karar ağaçları, Sinir ağları, Kaba kümeler, Genetik algoritma, Regresyon analizi Diskriminant analizi Diskriminant analizi, bir dizi gözlemi önceden tanımlanmıģ sınıflara atayan bir tekniktir. Model, ait oldukları sınıf bilinen gözlem kümesi üzerine kurulmaktadır. Bu küme, öğrenme kümesi olarak da adlandırılmaktadır. Öğrenme kümesine dayalı olarak, diskriminant fonksiyonu olarak bilinen doğrusal fonksiyonların bir kümesi oluģturulmaktadır. Diskriminant fonksiyonu, yeni gözlemlerin ait olduğu sınıfı belirlemek için kullanılmaktadır. Yeni bir gözlem söz konusu olduğunda tüm diskriminant fonksiyonları hesaplanmakta ve yeni gözlem diskriminant fonksiyonunun değerinin en yüksek olduğu sınıfa atanmaktadır.

MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNDE MÜġTERĠ SEGMANTASYONU. BĠR HAVAYOLU ġġrketġnde UYGULANMASI. Hazırlayanlar: Burak GÜLġEN. F.Çiğdem ÇERÇEVĠK.

MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNDE MÜġTERĠ SEGMANTASYONU. BĠR HAVAYOLU ġġrketġnde UYGULANMASI. Hazırlayanlar: Burak GÜLġEN. F.Çiğdem ÇERÇEVĠK. MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNDE MÜġTERĠ SEGMANTASYONU VE BĠR HAVAYOLU ġġrketġnde UYGULANMASI Hazırlayanlar: Burak GÜLġEN F.Çiğdem ÇERÇEVĠK EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı

Detaylı

KARINCA KOLONĠSĠ OPTĠMĠZASYONU ĠLE ARAÇ ROTALAMA PROBLEMĠNĠN MALĠYETLERĠNĠN KÜMELEME TEKNĠĞĠ ĠLE ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ. KAMĠL ÇALIġKAN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ

KARINCA KOLONĠSĠ OPTĠMĠZASYONU ĠLE ARAÇ ROTALAMA PROBLEMĠNĠN MALĠYETLERĠNĠN KÜMELEME TEKNĠĞĠ ĠLE ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ. KAMĠL ÇALIġKAN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ KARINCA KOLONĠSĠ OPTĠMĠZASYONU ĠLE ARAÇ ROTALAMA PROBLEMĠNĠN MALĠYETLERĠNĠN KÜMELEME TEKNĠĞĠ ĠLE ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ KAMĠL ÇALIġKAN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ TOBB EKONOMĠ VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Genetik Algoritma, Uzman Sistem, Kural Çıkarma

Anahtar Kelimeler: Genetik Algoritma, Uzman Sistem, Kural Çıkarma ÖZET Bu çalıģmanın amacı evrim ve genetiğin doğal sürecine dayalı stokastik bir araģtırma ve kural çıkarma tekniği olan genetik algoritmalar ile Uzman Sistem oluģturmaktır. Klasik programlama teknikleri

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ CEVAP YÜZEYİ TASARIMLARI VE SİNİR AĞLARI YAKLAŞIMI. Cem BAŞ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ CEVAP YÜZEYİ TASARIMLARI VE SİNİR AĞLARI YAKLAŞIMI. Cem BAŞ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ CEVAP YÜZEYİ TASARIMLARI VE SİNİR AĞLARI YAKLAŞIMI Cem BAŞ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 00 Her Hakkı Saklıdır ÖZET Doktora Tezi CEVAP YÜZEYĠ

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ VERİ MADENCİLİĞİ (Öğrenci Başarısına Etki Eden Faktörlerin Regresyon Analizi ile Tespiti) MEHMET TAŞDEMİR DANIŞMAN

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:11 Sayı: 21 Bahar 2012 s. 1-23 VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Serkan SAVAŞ 1, Nurettin TOPALOĞLU 2, Mithat YILMAZ 3 Geliş: 11.01.2012

Detaylı

VERĠ AMBARI VE OLAP TEKNOLOJĠLERĠNDEN YARARLANILARAK RAPORLAMA ARACI GERÇEKLEġTĠRĠMĠ

VERĠ AMBARI VE OLAP TEKNOLOJĠLERĠNDEN YARARLANILARAK RAPORLAMA ARACI GERÇEKLEġTĠRĠMĠ VERĠ AMBARI VE OLAP TEKNOLOJĠLERĠNDEN YARARLANILARAK RAPORLAMA ARACI GERÇEKLEġTĠRĠMĠ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Devrim ĠġLĠ

Detaylı

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM ANA BĠLĠM DALI HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠLĠM DALI ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERİ ÜRÜNLERİNİN KESİMİNDE VERİMLİLİK ARAŞTIRMASI VE YÜKSEK BAŞARIMLI HESAPLAMA KULLANIMI Kenan YAVUZ Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi AYġE MELEK TOPALAK ĠSTANBUL, 2014 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER

Detaylı

MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠ STRATEJĠLERĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE ETKĠSĠ, BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BĠR UYGULAMA

MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠ STRATEJĠLERĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE ETKĠSĠ, BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BĠR UYGULAMA i T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠ STRATEJĠLERĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE ETKĠSĠ, BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BĠR UYGULAMA GÖKHAN ÜSTÜNDAĞ YÜKSEK LĠNSANS

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ORACLE DATA MINER İLE ÖĞRENCİ KAYITLARI ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ORACLE DATA MINER İLE ÖĞRENCİ KAYITLARI ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ORACLE DATA MINER İLE ÖĞRENCİ KAYITLARI ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI BİTİRME ÖDEVİ Ceyda DURMAZ Murat KOCAMIŞ Anabilim Dalı: MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

VERİTABANI SİSTEMLERİ... 2 1-TEMEL KAVRAMLAR... 2 1.1 Veri Nedir?... 2 1.2 Genel Kavramlar... 2 1.3 Veri Tabanı Nedir?... 4 1.

VERİTABANI SİSTEMLERİ... 2 1-TEMEL KAVRAMLAR... 2 1.1 Veri Nedir?... 2 1.2 Genel Kavramlar... 2 1.3 Veri Tabanı Nedir?... 4 1. VERİTABANI SİSTEMLERİ... 2 1-TEMEL KAVRAMLAR... 2 1.1 Veri Nedir?... 2 1.2 Genel Kavramlar... 2 1.3 Veri Tabanı Nedir?... 4 1.4 Veri Erişim Teknolojileri... 7 2-VERİ VE VERİ MODELLERİ... 8 2.1 Model Nedir?...

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ YÜZ TANIMADA ÖZYÜZ VE FĠSHER YÜZ ALGORĠTMALARININ ĠNCELENMESĠ AHMET YILDIRIM ERDOĞAN

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ YÜZ TANIMADA ÖZYÜZ VE FĠSHER YÜZ ALGORĠTMALARININ ĠNCELENMESĠ AHMET YILDIRIM ERDOĞAN ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ YÜZ TANIMADA ÖZYÜZ VE FĠSHER YÜZ ALGORĠTMALARININ ĠNCELENMESĠ AHMET YILDIRIM ERDOĞAN ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI ANKARA 2010 Her

Detaylı

T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEKNOLOJĠ YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI

T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEKNOLOJĠ YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEKNOLOJĠ YÖNETĠMĠ ANA BĠLĠM DALI GÖZETLEME VE ĠZLEME SĠSTEM TEKNOLOJĠLERĠNĠN ÇALIġANLARIN STRES VE VERĠMLĠLĠK ALGILARI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ: TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BASKETBOL ĠÇĠN BULANIK MANTIK TEMELLĠ BĠR YETENEK BELĠRLEME UZMAN SĠSTEMĠ GELĠġTĠRĠLMESĠ F.Hakan ÜLKER YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Bilgisayar Mühendisliği Anabilim

Detaylı

KATILIM BANKALARINDA ELEKTRONİK PAZARLAMA UYGULAMALARI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ 1

KATILIM BANKALARINDA ELEKTRONİK PAZARLAMA UYGULAMALARI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ 1 KATILIM BANKALARINDA ELEKTRONİK PAZARLAMA UYGULAMALARI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ 1 Atilla YÜCEL * Yavuz ATLI ** ÖZ ÇalıĢmanın amacı, katılım bankalarında elektronik pazarlama uygulamalarının tespit edilmesine

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ SÜRECİ KULLANILARAK PORTFÖY PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASINDA BİR UYGULAMA

VERİ MADENCİLİĞİ SÜRECİ KULLANILARAK PORTFÖY PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASINDA BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI VERİ MADENCİLİĞİ SÜRECİ KULLANILARAK PORTFÖY PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASINDA BİR

Detaylı

OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK ARAġTIRMA

OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK ARAġTIRMA T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI ĠġLETME BĠLĠM DALI OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj ÜRETİM YÖNETİMİ klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk 5-8. ÜNİTE

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MÜŞTERİ KARLILIK ANALİZİNDE FAALİYET TABANLI MALİYET SİSTEMİNİN KULLANIMI: BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULAMA İlker

Detaylı

MİGROS TÜRK A.Ş.DE BİRLİKTELİK KURALLARININ YERLEŞİM DÜZENİ PLANLAMADA KULLANILMASI

MİGROS TÜRK A.Ş.DE BİRLİKTELİK KURALLARININ YERLEŞİM DÜZENİ PLANLAMADA KULLANILMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2 Sayfa: (14-29) YA/EM 2008 Özel Sayısı MİGROS TÜRK A.Ş.DE BİRLİKTELİK KURALLARININ YERLEŞİM DÜZENİ PLANLAMADA KULLANILMASI Derya AY*, İbrahim ÇİL Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

TURĠZM ĠġLETMELERĠNDE E-TĠCARET: YEMEKSEPETĠ.COM ÜZERĠNDE SATIġ YAPAN YĠYECEK-ĠÇECEK ĠġLETMELERĠNDE BĠR ĠNCELEME: KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ

TURĠZM ĠġLETMELERĠNDE E-TĠCARET: YEMEKSEPETĠ.COM ÜZERĠNDE SATIġ YAPAN YĠYECEK-ĠÇECEK ĠġLETMELERĠNDE BĠR ĠNCELEME: KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMELERĠNDE E-TĠCARET: YEMEKSEPETĠ.COM ÜZERĠNDE SATIġ YAPAN YĠYECEK-ĠÇECEK ĠġLETMELERĠNDE BĠR ĠNCELEME: KONYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ Hazırlayan Meral

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ (LRA), YAPAY SİNİR AĞLARI (YSA) ve SINIFLANDIRMA ve REGRESYON AĞAÇLARI (C&RT) YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ve TIP

Detaylı

A Formal Approach to Discovery in Very Large Databases

A Formal Approach to Discovery in Very Large Databases Veri Tabanlarında Bilgi Keşfine Formel Bir Yaklaşım Kısım I: Eşleştirme Sorguları ve Algoritmalar A Formal Approach to Discovery in Very Large Databases Part I : Association Queries and Algorithms Hayri

Detaylı

Veri Madenciliği. Veri Madenciliği. Veri Madenciliği Veriden Bilgiye, Masraftan Değere Dr. Yılmaz Argüden. Veri Madenciliği Burak Erşahin

Veri Madenciliği. Veri Madenciliği. Veri Madenciliği Veriden Bilgiye, Masraftan Değere Dr. Yılmaz Argüden. Veri Madenciliği Burak Erşahin Veri Madenciliği AR GE, 1991 yýlýn dan bu ya na müþ te ri le ri ne yö ne tim da nýþ man lýðý hiz met le ri sun mak ta dýr. Bu gün ge liþmiþ me to do lo ji le ri, çe þit li sek tör ler de el de et ti ði

Detaylı

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ PİLOT ÇALIŞMASI HAZIRLAYAN: İLTER EROL GÜROL DANIŞMAN: YASİN

Detaylı