FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10"

Transkript

1 Mali Çözüm Dergisi 2003 NİSAN SAYI : 260 YURT DIŞI İŞLERDE (ULUSLARARASI TAŞIMACILIK) GÖTÜRÜ GİDER - II ZİHNİ KARTAL Hesap Uzmanı Giriş 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun İndirilecek Giderler başlığı altında yer alan 40 ıncı maddesinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler sayılmıştır. Söz konusu giderler gelir vergisine tabi ticari kazancın tespitinde hasılattan indirilerek vergi matrahının bulunmasına yardımcı olacak kalemlerdir sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 13 üncü maddesinde safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu nun ticari kazanc hakkındaki hükümleri uygulanır hükmü yer aldığından, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun İndirilecek Giderler başlığı altında yer alan 40 ıncı maddesinin kurumlar tarafından da uygulanması gerekmektedir. Bu maddede sayılan giderlerin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun 227 ve izleyen maddeleri hükümlerinde belirtilen şekilde belgelendirilmesi1 zorunlu olup, bu hükümler çerçevesinde belgelendirilemeyen giderlerin ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün değildir. Ancak, Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin 1 numaralı bendi parantez içi hükmü ile, bazı giderlerin Vergi Usul Kanunu nun ilgili hükümlerine göre belgelendirilemediği hallerde de ticari kazancın tespitinde indirimine olanak tanınmıştır. Söz konusu hüküm aynen aşağıya alınmıştır: İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilirler. Götürü gider uygulaması olarak adlandırılabilecek bu düzenleme ile öngörülen, belgesiz gider kaydı olanağıdır. Bu uygulama, yurt dışındaki bazı gerçek giderlerin belgelendirilemediğinin kabulüne dayanmaktadır. Belge düzeninin yeterince işlemediği bazı ülkeler için geçerli sayılabilecek bu kabul, mali sistemin belgeleme yönünden tam anlamıyla uygulandığı bazı gelişmiş ülkelerde yapılan ticari faaliyetleri de kapsaması nedeniyle eleştiriyi hak etmektedir. Zira, belge düzeni konusunda hiç bir aksaklığa meydan vermeyecek derecede sıkı uygulamaların olduğu bir ülkede ticaret yapan mükellefler de yurt dışı işlemleri nedeniyle belgeledikleri giderlere ek olarak bir de belgenemeyen giderleri olduğu gerekçesiyle götürü gider olanağından yararlanabilir. Bu yasa maddesinin kötü niyetli kullanımı, korkarız gelirin yarısını götürüp gider. Götürü gider olanağı yasa metninde ihracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler için öngörülmüştür. Bu konu ile ilgili gelir idaresi uygulamaya yön vermek amacıyla açıklamalar yapmıştır. Temelde 194 ve 197 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğleri ile yapılan idari açıklamalar yazımıza ışık tutacaktır. 1. Götürü Gider Uygulamasından Yararlanabilecek Olan Mükellefler Götürü gider uygulamasından; -ihracat, -yurt dışında inşaat, -yurt dışında onarma, -yurt dışında montaj, -uluslararası taşımacılık, faaliyetinde bulunan, dar mukellefiyet esasında vergilendirilenler de dahil olmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabileceklerdir. Bu tür faaliyetleri bulunmayan mükelleflerin Gelir Vergisi Kanunu nun 40 ıncı maddesi hükmüne göre götürü gider kaydı ve bu giderleri kazancın tespitinde indirim konusu yapmaları mümkün değildir.

2 1.1. Ihracat İhracat, tarih ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İhracat Rejimi Kararı, bu karara dayanılarak hazırlanıp 6/1/1996 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe konulan İhracat Yönetmeliği ve ilgili tebliğler çerçevesinde yürütülmektedir. Söz konusu yönetmeliğin 4/e. maddesine gore, ihracat; bir malın veya değerin yürürlükteki İhracat Mevzuatı ile Gümrük Mevzuatı na uygun şekilde fiili ihracatının yapılması ve Kambiyo Mevzuatı na göre bedelinin (bedelsiz ihracat hariç) yurda getirilmesini veya Dış Ticaret Müsteşarlığı nça ihracat olarak kabul edilecek diğer çıkışları ifade eder. Aynı maddenin (d) bendi uyarınca ise ihraatı gerçekleştiren ve ihrac edeceği mala göre ilgili ihracatçı birliğine üye olan, gerçek usulde vergiye tabi ( tek vergi numarası sahibi) gerçek ve tüzel kişi tacirler, Esnaf ve Sanatkar Odalarına kayıtlı olup üretim faaliyetiyle iştigal eden esnaf ve sanatkarlar ile joint-venture ve konsorsiyumlara da ihracatçı denilmektedir. Söz konusu düzenlemelere gore ihracat çeşitli şekillerde yapılabilir. Kısaca ihracat şekillerine değinelim Özellik Arz Etmeyen İhracat Serbest ihracat da denilen özelliği olmayan ihracat, normal ihracattır. İhracatçılar, özellik arz etmeyen ihracatta, ihracatçı birliklerine onaylattıkları gümrük beyannamesi ile birlikte ihracatın yapılacağı gümrük idaresine müracaat ederler Kayda Bağlı İhracat Kayda bağlı ihracat; gümrük beyannamesinin fiili ihracattan önce ihracatçı birliklerince kayda alındığı ihracat şekline verilen addır. Bazı malların ihracı kayda bağlıdır. Kayda bağlı ihracatta ihracatçılar, gümrük beyannamesi ile birlikte kayıt için ilgili ihracatçı birliklerine müracaat ederler. Birlikler onayladıkları gümrük beyannamelerine kayıt meşruhatı düşerek, gümrük idarelerine tevdi edilmek üzere ihracatçıya verirler. İhracatçılar, birliklerce kayıt meşruhatı düşülerek onaylanmış gümrük beyannamesi ile birlikte ihracatın yapılacağı gümrük idaresine müracaat ederler Kredili İhracat Kredili ihracat; iki ve çok taraflı kredi anlaşmaları dışında kalmak kaydıyla, ihracat bedelinin Kambiyo Mevzuatında öngörülen süreleri aşacak şekilde yurda getirilmesine imkan tanıyan ihracat şekline denir. Kredili ihracat talepleri ile ilgili müracaatlar mal cinsi, ödeme planı ve ödeme süresini içeren satış sözleşmesinin aslı ve Türkçe tercümesi ile birlikte ihracatçı birliklerine yapılır. Madde ve/veya ülke politikası açısından Müsteşarlıkça getirilebilecek düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili kredili ihracat talepleri Müsteşarlığın görüşü alındıktan sonra, bunun dışında kalan mallara ilişkin talepler ise satış sözleşmesinde belirtilen esaslar dahilinde doğrudan ihracatçı birliklerince sonuçlandırılır. Kredili ihracat taleplerinin uygun görülmesi halinde ihracatçı birliklerince gümrük beyannamesi üzerine kredili ihracat meşruhatı düşülerek onaylanır Konsinye İhracat Konsinye ihracat; kesin satışı daha sonra yapılmak üzere dış alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube veya temsilciliklerine mal gönderilmesini ifade eder. Konsinye ihracat talepleri ilgili ihracatçı birliklerine yapılır. Madde ve/veya ülke politikası açısından Müsteşarlıkça getirilebilecek düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili konsinye ihraç talepleri Müsteşarlığın görüşü alındıktan sonra, bunun dışında kalan mallara ilişkin talepler ise doğrudan ihracatçı birliklerince sonuçlandırılır. Konsinye ihracata izin verilmesi halinde ihracatçı birliklerince gümrük beyannamesi üzerine konsinye ihracat meşruhatı düşülerek onaylanır. Konsinye olarak gönderilen malların fiili ihraç tarihinden itibaren bir yıl içinde kesin satışının yapılması gerekir. Bu süre, bitiminden önce başvurulmak kaydıyla haklı ve zorunlu nedenlerle izni veren merci tarafından toplam bir yıla kadar uzatılabilir. Süresi içinde satışı yapılan malların Kambiyo Mevzuatı na göre bedellerinin, satılamaması halinde ise malların Gümrük Mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi gerekir İthal Edilmiş Malların İhracı İthal edilmiş malların ihracı, daha once ihtal edilmiş ve millileşmemiş malların ihraç edilmesidir. İthalat Rejimi çerçevesinde ithal edilmiş ve vergileri ödenmiş bulunan yabancı menşeli yeni veya kullanılmış malların ihracı özellik arz etmeyen ihracat kapsamında yapılır Transit Ticaret Alış ve satış bedelleri arasında lehte fark esas olmak üzere, malların transit olarak veya doğrudan doğruya bir ülkeden başka bir ülkeye satılmasına transit ticaret denilmektedir. Transit ticaret, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ve tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürülüğe giren Transit Ticarete İlişkin Tebliğ de (İhracat 96/8 ) yer alan düzenlemeler çerçevesinde yürütlülmektedir.

3 Bedelsiz İhracat 6/1/1996 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İhracat Yönetmeliği nin 4/g. maddesine gore, bedelsiz ihracat bedeli yürürlükteki Kambiyo Mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi gerekli olmaksızın yurt dışına kesin olarak mal çıkarılmasını ifade eder Ticari Kiralama Yoluyla İhracat Ticari kiralama; malların bir bedel karşılığında, belirli bir süre kullanılmak üzere geçici olarak yurt dışına çıkarılmasına denmektedir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğ e (İhracat 98/3) göre; ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracata ilişkin talepler, yurt dışındaki firma veya kuruluşla yapılan; kiralanacak malın cinsi, teknik özellikleri, G.T.İ.P., miktarı, birim fiyatı, değeri, kira süresi, kira bedeli ve bu bedelin ödenme şekil ve zamanı, teslim yeri gibi bilgileri içeren kira sözleşmesi ve Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Başvuru Formu ile ilgili bölgedeki İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne yapılır. İhracatçı Birlikleri, başvuruları bu Tebliğ hükümlerine göre değerlendirerek uygun görülenlerin ticari kiralama yoluyla ihracına izin verir Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Kapsamında Yapılan İhracat Yurt dışında inşaat, tesisat ve montaj işi alan müteahhitlerin; üstlendikleri işlerle ilgili her türlü makina, teçhizat ve ekipmanın geçici ihracatı ve inşaat malzemeleri ve işçilerinin ihtiyacı olan tüketim maddelerinin kesin ihracatı bu kapsamdadır. Uygulama 6 Ocak 1996 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yurt Dişi Müteahhitlik Hizmetleri Kapsaminda Yapilacak İhracata İlişkin Sayılı İhracat 96/11 Tebliğ hükümlerine gore yürütülmektedir Takas Yoluyla Yapılan İhracat Takas yoluyla ihracat; iki ülke arasında olmak üzere, ihraç veya ithal edilen mal, hizmet veya teknoloji transferi bedelinin kısmen veya tamamen mal, hizmet, teknoloji transferi veya kısmen döviz ile karşılanmasına verilen addır Bağlı Muamele Yoluyla Yapılan İhracat İkiden fazla taraf arasında yapılan takas işlemine bağlı muamele denir Offset Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Offset Uygulamalarina İlişkin Tebliğ e gore (İhracat 98/27); offset: kamu kurum ve kuruluşları ile kamu ortaklıklarının açacakları uluslararası ihale çerçevesinde yapacakları dışalımlar sonucunda gerçekleştirecekleri döviz ödemelerini telafi etmek amacıyla anlaşma gereğince Türkiye den yapılan ihracatı ifade eder Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat Ülkenin diğer bölgelerinden serbest bölgelere mal sevkiyatı ihracat hükmündedir. Serbest bölgelere yapılacak ihracat, İhracat Mevzuatı hükümlerine tabidir Yurt Dışı Fuar ve Sergilere Katılım Yurt dışı fuar, Dış Ticaret Müsteşarlığınca, geçici yeterlilik veya yeterlilik belgesi sahibi organizatörler tarafından gerçekleştirilmesine izin verilmiş bulunan yurt dışındaki belirli bir ürün ihracına konu uluslararası fuarlara milli katılımlara denir. Ülkemizi temsilen iştirak edilecek uluslararası yurt dışı fuar ve sergiler Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından tespit edilir. Uluslararası ticari fuar ve sergilere, gerek ülkemizi temsilen milli düzeyde gerek bireysel olarak katılacak firma ve kuruluşlarca yurt dışına gönderilecek bedelli veya bedelsiz mal ve eşya ile yurt dışında düzenlenecek bilim, sanat, kültür veya tanıtım amaçlı fuar/sergi, konferans, seminer vb. etkinliklere kişi ve kuruluşlarca gönderilecek bedelli veya bedelsiz mal ve eşyanın yurt dışına çıkışıyla ilgili müracaatlar doğrudan ilgili Gümrük İdarelerine yapılır. Gümrük İdareleri söz konusu mal ve eşyanın yurt dışına çıkışı için yapılan talepleri ilgili mevzuat çerçevesinde inceleyip sonuçlandırır Bedelli Ticari Numune İhracatı İhraç edilen ticari numunelerin bedelinin yurda getirilmesi ile sonuçlanan ihracat şeklidir. Olağan koşullarda yurt dışına numune olarak gönderilen malların bedeli yurda getirilmesi beklenmez. Ancak, bazı değerli eşyalar ve yurt dışındaki alıcı ile anlaşma çerçevesinde bedelli olması kararlaştırılan mallar, yurt dışına numune olarak gönderilse dahi bedelleri yurda getirilebilir Prefinansman Yoluyla İhracat İhracatçı firmalarca uluslararası finans kuruluşlarından ihracat ve döviz kazandırıcı işlemlerle ilgili mal ve hizmet alımının finansmanında kullanmak üzere, kredi temin edebilir. Prefinansman kredileri denilen bu kredilerin anapara, faiz ve masrafları ihracat ve döviz kazandırıcı işlemlerden elde edilen dövizlerle ödenmesi gereklidir. Alıcıdan temin edilen prefinansman peşin döviz hükmünde olup, döviz alışı peşin döviz olarak yapılır.

4 Sınır ve Kıyı Ticareti Yoluyla Yapılan İhracat Özellikle coğrafi durum ve bölge ihtiyaçları göz önünde bulundurularak komşu ülkelerin sınır ve liman yörelerinde karşılıklı olarak yapılan ticaret sınır ve kıyı ticareti denir. Sözü edilen ticaret türü, tarihli, sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 96/7782 sayılı ve tarihli, sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 97/9113 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Sınır ve Kıyı Ticareti Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Sınır ve kıyı ticareti kapsamında yapılan yurt dışı mal teslimleri ihracat sayılır Türk Lirası Karşılığı Yapılan İhracat Karşılığı Türk Lirası olan serbest ihracata denmektedir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılan İhracat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Türk Lirası karşılığında yapılan ihracattır Yurt Dışında Ortak Olunan Firmalara Ayni Sermaye Olarak Mal Gönderilmesi Şeklinde Yapılan Ihracat Kambiyo Mevzuatı çerçevesinde yurt dışında şube kurulması, büro veya temsilcilik gibi birimler açılması, yeni kurulacak veya mevcut bir işletmeye ortak olunması nedenleriyle ayın olarak yapılan sermaye sevkiyatları ihracat hükmündedir Peşin Bedelli İhracat İhracat bedeli peşin olarak tahsil edilen ihracat şeklidir Mahrece İade Fiili ithali yapılan ve millileşen malların herhangi bir nedenle alındığı ülkeye geri gönderilmesine mahrece iade denir. Mahrece iade işlemi bir ihracat işlemidir Geçici İhracat Tekrar ülkeye getirilmek üzere yurt dışına mal sevkiyatına geçici ihracat denmektedir Posta Yoluyla Ticari Eşya Gönderilmesi Ticari malın yurt dışına posta yoluyla gönderilmesi dışında serbest ihracattan bir farkı yoktur Yabancı Gemi ve Uçaklara veya Uluslararası Sefer Yapan Yerli Gemi ve Uçaklara Yapılan Su, Yakıt, Kumanya ve Diğer Malzemelerin Teslimi Yabancı gemi ve uçaklara veya uluslararası sefer yapan yerli gemi ve uçaklara yapılan su, yakıt, kumanya ve diğer malzemelerin teslimleri ihracat sayılır Gümrük Hattı Dışındaki Mağaza ve Işletmelere Yapılan Mal Teslimleri 10 Mart 2000 tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Gümrük Hattı Dışi Eşya Satış Mağazalari ve Depolari Yönetmeliği ne gore, Türkiye ye gelen veya Türkiye den giden yolcular ile transit yolculara, yabancı devletlerin veya uluslararası kuruluşların Türkiye deki temsilciliklerine ve mensuplarına, yabancı ülkelere sefer yapan gemi ve uçaklara, yat limanlarına gelip giden veya kışlayan yat ve tekne sahiplerine, yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensuplarına ve Gümrük Müsteşarlığınca belirlenecek diğer kişilere satış yapmak üzere giriş ve çıkış yolcu kapılarında Gümrük Hatti Dışi Eşya Satış Mağazalari ve Depolar açılabilir. Yukarıda sayılan kişilere satış yapmak üzere tesis edilen ve özel antrepo sayılan yerlere Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazası (Mağaza) denir. 2/1/2002 tarihli, sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkinda Tebliğ e (İhracat 2001/8) gore, imalatçılar tarafından üretilerek gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılan satış ve teslimler (bu mağazalarda yapılan satışlar hariç) ihracat sayılan satış kabul edilir. Dolayısıyla, gümrük hattı dışındaki mağaza ve işletmeler gümrük hattı dışı sayıldığından bunlara yapılan mal teslimleri ihracat sayılır Türkiye deki Konsolosluklara, Diplomatik Temsilciliklere, Uluslararası Kuruluşlara ve Askeri Tesislere Yapılan Mal Teslimleri 2/1/2002 tarihli, sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkinda Tebliğ de (İhracat 2001/8) imalatçıların yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil), turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına yapacakları ve yıllık ABD Dolarını aşan, ihracatçıların aynı cinsten olmak üzere yıllık ABD Dolarını aşan satış ve teslimleri ihracat sayılmıştır. Yine aynı tebliğde, uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümlerine göre yurt içinde bulunan yabancı kuruluşların yurt dışından getirme imkanına sahip bulundukları sınai mamulleri teslim eden imalatçı firmalar ile 25/1/1988 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2 sayılı T.C. ile A.B.D. Hükümetleri Arasındaki İkili Anlaşmalar Kapsamına Giren İnşaat Faaliyetlerine Ait Esas ve Usuller Tebliği kapsamı dışında kalan tesislerin yapımını üstlenen müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri ihracat kabul edilmiştir.

5 Türkiye de Ikamet Etmeyenlere Yurt Içinde Yapılan Mal Teslimleri, Uluslararası Ihaleye Çıkarılan Projelere Ilişkin Olarak Türkiye de Yapılan Mal Teslimleri tarihli, sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türkiye de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İhracat 2000/12) uyarınca, Maliye Bakanlığı ndan Türkiye de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Satışlarda Katma Değer Vergisi İhracat İstisnası İzin Belgesi alan satıcıların özel fatura düzenlemek suretiyle yaptıkları satışlar, malların yurt dışı edilmesi ve bu durumun belgelenmesi amacıyla özel faturanın ilgili çıkış gümrüklerinde onaylatılması koşuluyla İhracat Yönetmeliği nin 4/e maddesine gore ihracat sayılır İhrac Edilmek Üzere İhracatçılara Yapılan Teslimler Dış Ticaret Mevzuatı nda yer almamakla birlikte, ihrac edilmek üzere ihracatçılara yapılan mal teslimleri, mal ve hizmet ihracatı başlığı altındaki 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 11. maddesinde düzenlenmiştir. Burada bahsi geçen satış yurt içi teslim olmakla birlikte katma değer vergisi uygulamasında ihracat olarak kabul edilmiştir Yurt Dışındaki Alıcılara Hizmet Satışı 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 11/2. maddesinde; yurt dışında bulunan bir alıcı için yapılan ve yurt dışında yararlanılan hizmetler hizmet ihracatı sayılmıştır. Böylece, katma değer vergisi uygulamasına münhasır olmak üzere, yurt dışında bulunan alıcılara yapılan hizmet satışları ihracat sayılmış olmaktadır. Yukarıda sayılan ihracat şekillerinin tamamı, götürü gider uygulaması yönünden iharacat sayılmamaktadır. Götürü gider uygualaması sırasında ihracat kavramı içinde değerlendirilecek ihracat hasılatları 4. bölümde belirtilmektedir. Dolayısıyla, götürü gider uygulamasında binde beşlik gider sınırının tespitinde sözü edilen bölümde sayılan ihracat türlerinden elde edilen hasılat tutarlarının dikkate alınmasına özen gösterilmelidir. 1.2.Yurt Dışında Inşaat, Onarma ve Montaj Inşaat, onarma, montaj deyimi, (hatta bazen sonuna teknik hizmetler terimi de eklenerek) çok bilinen bir tekerleme imiş gibi son dönemlerde hazırlanan vergi yasalarının değişik maddelerinde sürekli karşımıza çıkmaktadır. Daha once inşaat ve onarma deyimi her fırsatta tekrarlanırdı. Söz konusu terimlerin vergi uygulamasında kullanılmak üzere belirlenmiş bir tanımı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, yıllar süren uygulama sırasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın da bu konulardaki uygulamaları dikkate alınarak anılan kavramlara bir anlam yüklenmiştir. İnşaat ve onarma kavramlarının aşağıda verilen genel tanımları üzerinde günümüzde pek fazla uyuşmazlık yaratılmamakla beraber, montaj ve teknik hizmetler terimleri ile vergi uygulaması yönünden kastedilenin açıklığa kavuşturulması gerekir. Genel olarak inşaat, malzeme ve işçilik kullanmak suretiyle meydana getirilen bir gayrimenkulün yapı kısmına ilişkin faaliyetleri kapsar. Onarma, bir gayrimenkulün iskeleti dışında harap olan kısımlarının yeniden yapılmasına yönelik büyük ölçekli tamir ve yenileme faaliyetleri olarak tanımlanabilir.2 Montaj sözlükte3 kurgu anlamına gelmekte olup, ülkemizde yapı işlerinin sorumluluğunu yürüten Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın görüşü doğrultusunda, makine, cihaz ve tesisatın müteaahhitlerce üretilerek veya satın alınarak projesine gore montajlarının yapılması inşaat olarak kabul edilmektedir. Montaj, anlam ve kapsam olarak açıklamaya ihtiyaç göstermekle birlikte gayrimenkul ve menkul üretimi ile ilgili olması gerektiği ifade edilebilir. Yukarıda kısaca değinilen inşaat, onarma ve montaj tekerlemesi kapsamında kabul edilen ve yurt dışında yapılan işlerden elde edilen hasılat götürü gider uygulamasında dikkate alınacaktır. Dolayısıyla söz konusu işleri yurt dışında yürüten mükellefler bu faaliyetleri sebebiyle götürü gider uygulamasından yararlanabileceklerdir. Türkiye içinde bir serbest bölgede yapılan inşaat, onarma ve montaj işleri dolayısyla götürü gider uygulama hakkı doğup doğmayacağı sorusu akla gelmektedir. Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 ncı maddesi gereğince serbest bölgede faaliyetlerin sonucu Türkiye de vergilendirilmediğinden serbest bölgedeki kazancın tespitinde götürü gider uygulayıp uygulamamanın bir önemi kalmamaktadır. 1.3.Uluslararası Taşımacılık Değişik yasal düzenlemelerde yurt dışı taşımacılık teriminin tanımlandığına tanık olmaktayız. Karayolu taşımacılığını ilgilendiriyor olmakla birlikte, tanımın birine Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları Hakkında Yönetmelik te rastlamaktayız sayılı Ulaştırma Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun a dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan sayılı B.K.K eki Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları Hakkında Yönetmelik in 3 üncü maddesinde; uluslararası taşıma, Türkiye den veya Türkiye ye karayoluyla, Türkiye üzerinden karayoluyla transit, Türkiye ye denizyolu, demiryolu ve havayoluyla gelip karayolundan üçüncü ülkelere yapılan taşımalar olarak tanımlanmıştır.

6 Öte yandan, Katma Değer Vergisinde uluslararası taşımacılık istisnasının düzenlendiği 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 14 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak çıkarılan ve tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 84/8889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı nda da uluslararası taşımacılık deyimine değinildiği ve bu çerçevede görülen taşımacılık işlerinden bahsedildiği görülmektedir. Sözü edilen Bakanlar Kurulu Kararı nda uluslararası taşımacılık olarak değerlendirilen işler; -Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye den geçerek başka bir yabancı ülkede sona eren, - Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye de sona eren, - Türkiye de başlayıp yabancı bir ülkede sona eren taşımacılık işleridir. 194 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği nin 4/c bölümünde de bir başka tanıma yer verildiği göze çarpmaktadır. Bu tebliğde, yurt dışı taşımacılık ifadesinden başlangıç veya bitiş noktasından herhangi biri veya her ikisinin yurt dışında bulunduğu taşıma işlerinin anlaşılması gerektiği belirtilmiştir. Görüldüğü üzere, bu tanımda çok daha geniş bir alan kapsama alınmıştır. Burada yukarıdaki tanımlara ilaveten Türkiye sınırları ile hiç ilgisi bulunmayan taşıma işleri de tanımda yer almıştır. Buradan, kısaca, yurt dışı taşımacılıkta götürü gider uygulamasından yararlanabilecek taşıma işleri olarak aşağıdaki taşıma işlerini çıkarabiliriz: -Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye den geçerek başka bir yabancı ülkede sona eren taşımacılık işleri, -Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye de sona eren taşımacılık işleri, -Türkiye de başlayıp yabancı bir ülkede sona eren taşımacılık işleri, -Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye sınırlarından geçmeden aynı veya başka bir yabancı ülkede sona eren taşımacılık işleri. Yukarıda sözü edilen 194 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği nin 4/c bölümünde yer alan tanım incelendiğinde burada kastedilen taşımacılık işinin tamamen uluslararası taşımacılıkla sınırlı olmadığı sonucu çıkmaktadır. Taşımacılığın bir kısmının veya tamamının, taşımanın Türkiye sınırları dışında cereyan etmesi gerekli ve yeterli koşul olarak görülmektedir. Bu çerçevede taşımanın Türkiye de başlaması veya tamamlanması mutlaka gereken bir koşul değildir. Aynı şekilde, yabancı bir ülkede başlayıp aynı ülkede veya yabancı bir ülkede sona eren taşıma işleri Türkiye sınırlarından geçmese dahi götürü gider uygulamasından yararlanabilmek için yeterli olacaktır. Zira, İtalya da başlayıp Hollanda da son bulan taşıma işi de uluslararası taşımacılık veya yurt dışı taşımacılık kapsamında değerlendirilir. Yine, İtalya da sınırları içinde başlayıp İtalya sınırları içinde sona eren taşımacılık işlerinden elde edilen hasılat da götürü gider uygulamasına konu edilebilir. Taşımacılığın yapıldığı taşıtın türü, nitelikleri, hatta taşımanın ilgili ülkenin veya Türkiye nın ulusal yasalarına uygun olup olmaması, uluslararası taşımacılıkta götürü gider uygulamasından yararlanmaya engel değildir. Sınırları içinde taşımacılık yapılan ülkenin yasalarına gore yasa dışı sayılan bir taşıma işinden elde edilen hasılat dolayısıyla da götürü gider uygulamasından yararlanılabilir. Aynı şekilde, taşımanın denizyolu, karayolu, havayolu, demiryolu, hatta boru hattı ile yapılması, uluslararası taşımacılıkta götürü gider uygulamasından yararlanma açısından önem arz etmemektedir. Bu bağlamda, bir taşımanın bir kısmının denizyolu, bir kısmının da karayoluyla yapılması da bu uygulama yönünden sonucu değiştirmez. Burada göz önünde bulundurulması gereken husus, birden fazla yol veya araçla yapılan taşımanın her birinin aynı işletme tarafından üstlenilmiş olmasının gerekliliğidir. Aksi halde, her bir yol veya araç ile yapılan taşımanın farklı işletmeler tarafından üstlenilmesi halinde, götürü gider uygulamasından yararlanıp yararlanmama hususu her bir işletme açısından ayrı ayrı değerlendirilir. Örnek; (Z) işletmesine ait 16 ton domates salçası, Kayseri den İtalya nın Roma kentine taşınacaktır. Bu eşyanın taşıması (H) taşımacılık işletmesi tarafından üstlenilmiş ve eşya karayoluyla Haydarpaşa Limanına taşınmış, gümrükleme işlemlerinden sonra denizyoluyla İtalya nın Trieste Limanına, oradan da karayoluyla Roma ya ulaştırılmıştır. Yukarıdaki örnekte taşıma işleminin tamamı bir taşıma işletmesi tarafından üstlenilmiş olduğundan, (H) taşımacılık işletmesi yapmış olduğu taşıma işinin tamamı için düzenlediği taşıma faturasının tutarı üzerinden götürü gider uygulamasından yararlanabilir. Örnekteki taşıma işinin Kayseri-Haydarpaşa arası ihracatçı (Z) işletmesi tarafından, Haydarpaşa-Roma arası taşımacı (H) işletmesi tarafından yapılırsa, götürü gider uygulamasından, taşımacı (H) işletmesinin yararlanabileceği tutara esas taşımacılık hasılatı Haydarpaşa-Roma arası taşımaya isabet eden fatura tutarı olacaktır.

7 Taşıma Taşeronluğu Halk arasında nakliye simsarlığı, nakliye taşeronluğu ve nakliye komisyonculuğu deyimleri ile de anılan taşıma taşeronluğu, bir başka taşımacının üstlendiği taşıma işinin bir kısmını veya tamamını, üstlenene karşı üstlenmek demektir. Örnek; (Y) işletmesinin ihrac edeceği 30 ton yumurta Çorum dan Azerbaycan ın Bakü kentine taşınacaktır. Taşıma işi (U) Taşımacılık A.Ş. tarafından üstlenilmiştir. Bu taşıma işi karşılığında (Y) A.Ş., (U) Taşımacılık A.Ş.ne 2200 ABD Doları ödeyecektir. (U) Taşımacılık A.Ş. taşımanın yapılacağı günlerde filosuna dahil taşıtların uygun olmaması nedeniyle taşıma işini (K) Taşımacılık A.Ş. ne 2000 ABD Doları karşılığında yaptırmaya karar vermiş ve taşıma anlaşmaya uygun olarak gerçekleşmiştir. İşlem karşılığında (K) Taşımacılık A.Ş. (U) Taşımacılık A.Ş. den ABD Doları, (U) Taşımacılık A.Ş. (Y) A.Ş. den ABD Doları tahsil etmiştir. Bu tutarlara uygun olarak (K) Taşımacılık A.Ş. (U) Taşımacılık A.Ş. adına ABD Doları, (U) Taşımacılık A.Ş. (Y) A.Ş. adına ABD Doları tutarından Çorum-Bakü arası 30 ton eşya taşıması açıklamasıyla fatura düzenlemiştir. Faturalara bakıldığında hem (K) Taşımacılık A.Ş.nin (U) Taşımacılık A.Ş. adına düzenlediği ABD Doları, hem de (U) Taşımacılık A.Ş. nin (Y) A.Ş. adına düzenlediği ABD Doları tutarındaki fatura uluslararası taşımacılık içermektedir. Halbu ki her iki fatura da aynı taşımayı kapsamaktadır. İki ayrı taşıma faturası ortaya çıkması taşıma işinin taşeron olarak (K) Taşımacılık A.Ş. tarafından üstlenilmesi nedeniyle meydana gelmiştir. Örnekte taşıma işinin tamamı (K) Taşımacılık A.Ş. tarafından üstlenilmiştir. Uygulamada bunun daha çeşitlilerine rastlamak mümkündür. Burada söz konusu ettiğimiz taşıma işinin Çorum-Sarp Sınır Kapısı arasına isabet eden kısmı (U) Taşımacılık A.Ş. tarafından yapılabilir, Sarp Sınır Kapısı-Bakü arası ise 600 ABD Doları karşılığında (K) Taşımacılık A.Ş. tarafından üstlenilebilir. Örnekte de görüleceği üzere taşıma taşeronlarının taşıma yaptığı durumda, taşımanın taşeron tarafından yapılan kısmının kısmen veya tamamen yırt dışına isabet etmesi halinde aynı taşımaya ilişkin olarak iki ayrı uluslararası taşımacılık faturasına tanık olmaktayız. Peki bu iki fatura dolayısıyla hem asıl taşımacı hem de taşeron, götürü gider uygulamasından yararlanabilir mi? İşin özünü dikkate almadan sadece faturalara bakarak bu soruya verilecek yanıt evet olacaktır. Ancak götürü gider uygulamasına ilişkin yasal düzenlemenin amacına bakıldığında olumlu yanıt vermek pek de kolay olmamaktadır. Zira, uygulama ile, yapılan taşıma sırasında yurt dışında ortaya çıkan bazı giderlerin belgelendirilemediği gerekçesi ile taşımacının yapmış olduğu giderleri belgesiz de olsa vergi matrahının tespitinde gider olarak indirme olanağı sağlamak amaçlanmıştır. Sözü edilen yasal düzenlemenin yapıldığı Gelir Vergisi Kanunu nun 40 ıncı maddesinin 1 numaralı bendine ek yapan 4108 saylı Kanun nun 19 uncu maddesinin gerekçesinde; İhracat ve yurt dışı taşımacılık faaliyetinde bulunan mükellefler ile yurt dışında inşaat işleri yapan müteahhitler, yabancı ülkelerde yaptıkları bazı harcamaları için belge alamadıklarından bunları masraf olarak göstermeleri mümkün olmamaktadır. Yurt dışında iş yapan bu mükelleflerin belgeleyemedikleri harcamalarına karşılık olmak üzere, hasılatlarının binde beşini tevsik edici belge aranmaksızın ilave gider yazma imkanı getirilmektedir. Böylece bu mükelleflerin gerçek kazançlarının vergilendirilmesine imkan sağlanmaktadır. Açıklaması yer almıştır. Bu gerekçeye bakıldığında düzenlemenin amacının yurt dışında yapılmış ancak belgelendirilememiş giderleri vergi matrahının tespitinde dikkate almak olduğu anlaşılmaktadır. Demek ki götürü gider olarak hesaplanıp yasal kayıtlara intikal ettirilecek olan gider tutarı bir bakıma gerçek giderdir. Buradan hareketle, götürü gider uygulama hakkının, gerçekte yurt dışında taşıma yapana tanınması gerektiği sonucuna ulaşılabilir. Örnekteki iki fatura dolayısıyla hem asıl taşımacının hem de taşeronun, götürü gider uygulamasından yararlanması mümkün değildir. Böyle bir durum yasal düzenleme ile amaçlananın dışında kalmaktadır. Taşımayı taşerona yaptıran (U) Taşımacılık A.Ş. nin yasal düzenleme ile amaçlanan gerçekte yapılmış ancak belgelendirilemeyen bir gideri bulunmamaktadır. (U) Taşımacılık A.Ş. taşıma işini (K) Taşımacılık A.Ş. ne yaptırmış ve (Y) A.Ş. den almış olduğu bu iş karşılığında ( =) 200 ABD Doları komisyon geliri elde etmiştir. Gerçekte taşıma işini kendisi yapmamıştır, bu nedenle de yurt dışında gerçekleşen veya gerçekleşme olanağı bulunan bir gideri mevcut değildir. Taşıma işinin taşerona yaptırılması halinde uluslararası taşımacılık dolayısıyla ortaya çıkan götürü gider uygulama hakkının taşerona mı yoksa dış ticareti yapan işletmeye karşı üstlenen taşımacıya mı ait olduğu yoksa her ikisinin de kendi hasılatları üzerinden götürü gider hesaplayıp hesaplayamayacağı konusunda yasa maddesinde ve idari düzenlemelerde bir açıklama bulunmamaktadır. Kanımızca bu durumda, taşımanın yurt dışına isabet eden kısmını kısmen veya tamamen kapsaması koşuluyla götürü gider uygulama hakkı taşerora aittir. Taşeronun üstlendiği kısma ilişkin olarak taşımayı dış ticareti yapan işletmeye karşı üstlenen taşımacının götürü gider uygulaması yapması mümkün değildir. Zira bu kısma ilişkin olarak kendisinin yurt dışında gerçekleşen veya gerçekleşme olanağı bulunan bir gideri yoktur. Asıl taşımacının ihracatçı adına düzenlediği faturanın uluslararası taşımacılık içermesi ve taşıma bedelinin döviz cinsinden olması4 sonucu etkilemez.

8 Taşımanın yolcu veya eşya taşıması olması götürü gider uygulaması konusunda farklılık yaratmamaktadır. Yeter ki, uygulamadan yararlanacak taşıma işleri yukarıda sayılanlardan olsun ve diğer koşullar yerine getirilsin. Bununla birlikte, dar mükellefiyete tabi olan mükelleflerin Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yaptıkları ulaştırma işlerinden elde ettikleri kazançlar, Türkiye de elde edilen hasılata Maliye Bakanlığı nca belirlenen ortalama emsal oranlarının uygulanması suretiyle hesaplandığından bunların vergiye tabi kazançlarının tespitinde ayrıca götürü gider uygulamasından söz konusu olmayacaktır. Yukarıda sayılan ihracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık işlerinden birkaçını birlikte yapan mükellefler her bir için gerekli koşulları taşımak kaydıyla- götürü gider uygulamasından ayrı ayrı yararlanabilir. Örneğin uluslararası taşımacılık yapan bir mükellef, aynı zamanda yurt dışında inşaat ve ihracat da yapmakta ise her bir iş dolayısıyla götürü gider uygulamasından yararlanabilir. Bu mükellef uluslararası taşımacılık, ihracat ve yurt dışı inşaat işlerinin her birinden elde ettiği ve 4. bölümde yer alan açıklamalara gore hesaplayacağı döviz hasılatı toplamının binde beşini hesaplayıp bu tutara kadar belgesiz götürü gider kaydedebilir. Serbest Bölgelere Yapılan Taşımalar Serbest bölgeler, bir ülkenin siyasi ve coğrafi sınırları içinde ancak gümrük hattının dışıda kalan bölgelerdir sayılı Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 ıncı maddesi uyarınca serbest bölgeler gümrük hattı dışı sayılır, bu bölgelerde vergi, harç, gümrük, kambiyo mevzuatları uygulanmaz. O halde serbest bölgeler vergi uygulamasında yurt dışı kavramı içinde değerlendirilebilir mi? Soruyu daha da özele indirgemek gerekirse, başlangış veya bitiş noktası ya da her iki nokta da serbest bölgede olan taşımalar yurt dışı taşımacılık olarak kabul edilebilir mi? Doğal olarak, taşımaların; i-ülke içinden başlayıp Türkiye sınırları içinde faaliyet gösteren bir serbest bölgede tamamlanması, ii-türkiye sınırları içinde faaliyet gösteren bir serbest bölgede başlayıp ülke içinden tamamlanması, iii-türkiye sınırları içinde kurulu bir serbest bölgede başlayıp aynı veya diğer bir serbest bölge sınırları içinde tamamlanması, iv-türkiye sınırları içinde kurulu bir serbest bölgede başlayıp yabancı bir ülkede veya o ülkede mevcut bir serbest bölge sınırları içinde tamamlanması, olasılık dahilindedir. Kanımızca vergi yasalarının değişik maddelerinde geçen yurt dışı kavramı Türkiye nin siyasi ve coğrafi sınırlarını ifade etmektedir. Serbest bölgeleri yurt dışı olarak kabul etmemek gerekir. Dolayısıyla Türkiye de mevcut bir serbest bölge içinde, serbest bölgeler arasında veya başlangıç ve bitiş noktalarından biri Türkiye de, diğer serbest bölgede olan taşımalar yurt dışı taşıma olarak değerlendirilemez. Bununla birlikte, -Türkiye sınırları içinde kurulu bir serbest bölgede başlayıp yabancı bir ülkede veya o ülkede mevcut bir serbest bölge sınırları içinde tamamlanan, -Yabancı bir ülkede veya o ülkede mevcut bir serbest bölge sınırları içinde başlayıp Türkiye sınırları içinde kurulu bir serbest bölgede tamamlanan taşıma işlerinin yurt dışı taşıma kapsamında değerlendirleceği ve bu taşımacılıktan elde edilen hasılatın götürü gider uygulamasında dikkate alınacağı şüphesizdir.

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10 Mali Çözüm Dergisi 2003 MART SAYI : 259 İHRACATTA GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASI Zihni KARTAL Hesap Uzmanı Giriş Gelir Vergisi Kanunu nun "İndirilecek Giderler" başlığı altında yer alan 40 ıncı maddesinin l numaralı

Detaylı

Dış Ticaret Mevzuatı I İhracat Şekil ve Esasları. Dr.Dilek Seymen dilek.seymen

Dış Ticaret Mevzuatı I İhracat Şekil ve Esasları. Dr.Dilek Seymen dilek.seymen Dış Ticaret Mevzuatı I İhracat Şekil ve Esasları Dr.Dilek Seymen dilek.seymen seymen@deu.edu.tr İhracatı Düzenleyen Mevzuat-1 Kanun Kararname Yönetmelik Tebliğ Uygulama Esasları Dış Ticaret Müsteşarlığının

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde, ihracatın ülke ekonomisi

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde, ihracatın ülke ekonomisi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde, ihracatın ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve artırılmasını

Detaylı

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 21.06.2006 / 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR Ülkemizde ihracat işlemleri 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan (İhracat Rejimi Kararına ve bu Karara

Detaylı

Konu : 6728 Sayılı Kanun ile Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde vergi resim harç istisnası uygulanmasına ilişkin düzenlemeler

Konu : 6728 Sayılı Kanun ile Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde vergi resim harç istisnası uygulanmasına ilişkin düzenlemeler SİRKÜ : 2016/21 KAYSERİ Konu : 6728 Sayılı Kanun ile Döviz Kazandırıcı 22.09.2016 Faaliyetlerde vergi resim harç istisnası uygulanmasına ilişkin düzenlemeler 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kasım 2017 Ankara SUNUM PLANI Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulaması Mevzuat Uluslararası İhale Tanımı İstatistikler 2 VERGİ,

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR İÇİNDEKİLER İhracatı Düzenleyen Mevzuat Dar Anlamda Geniş Anlamda İhracatçı Kimdir? İhracat Nedir? İhracat İşlemleri İhracatta Kullanılan

Detaylı

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU Mustafa İnanç * 1.Kapsam Gümrüksüz Satış Mağazaları,Türkiye

Detaylı

İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 22.05.2017/63-1 İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanunla Damga Vergisi

Detaylı

İHRACAT YÖNETMELİĞİ. (6/1/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete) I. KISIM GENEL ESASLAR, TANIMLAR

İHRACAT YÖNETMELİĞİ. (6/1/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete) I. KISIM GENEL ESASLAR, TANIMLAR İHRACAT YÖNETMELİĞİ (6/1/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete) I. KISIM GENEL ESASLAR, TANIMLAR Madde 1- Bu Yönetmelik 22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İhracat

Detaylı

TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI

TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI Ömer AYDEMİR 19 * ÖZ Genel anlamda ifade etmek gerekirse, bir ürünün başka bir ülkeden satın alınıp, kendi ülkemizin gümrük sahasına sokmadan

Detaylı

düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler de harçlardan müstesna tutulmuştur.

düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler de harçlardan müstesna tutulmuştur. 05.12.2008/219 DÖVĐZ KAZANDIRICI FAALĐYETLERDE DAMGA VERGĐSĐ VE HARÇ ĐSTĐSNASI UYGULAMASI HAKKINDA 4 SERĐ NO LU TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve

Detaylı

İHRACAT İŞLEMLERİNDE DAMGA VERGİSİ (SİRKÜLER )

İHRACAT İŞLEMLERİNDE DAMGA VERGİSİ (SİRKÜLER ) Focus Denetim ve Y.M.M. A. Ş. Maltepe Mh. Edirne Çırpıcı Yolu 5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 No:10 Topkapı/İstanbul SİRKÜLER 2016/90 Tel: 0-212-510 48 14 Fax: 0-212-510 53 14 Sirküler Tarihi: 06.09.2016

Detaylı

Sayı : 2013/188 1 Tarih : 21.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N DÖVĠZ KAZANDIRICI FAALĠYETLERDE DAMGA VERGĠSĠ VE HARÇ ĠSTĠSNASI

Sayı : 2013/188 1 Tarih : 21.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N DÖVĠZ KAZANDIRICI FAALĠYETLERDE DAMGA VERGĠSĠ VE HARÇ ĠSTĠSNASI Sayı : 2013/188 1 Tarih : 21.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N DÖVĠZ KAZANDIRICI FAALĠYETLERDE DAMGA VERGĠSĠ VE HARÇ ĠSTĠSNASI 1 I- YASAL DAYANAK 5035 sayılı Bazı kanunlarda değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

TEBLİĞ İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

TEBLİĞ İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 18 Mayıs 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30070 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: TEBLİĞ İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL

Detaylı

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk.

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 67854564-1741-51 30/01/2015 Konu : Bedelsiz

Detaylı

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü B.02.1. HZN.0.09.01.01 SAYI:2009-GNL-1 TARĐH:23.07.2009 1.ĐHRACAT ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Đhracat bedellerinin tahsili 1.1.Đhracat bedelleri, Türk

Detaylı

99/13812 sayılı Kararnameyi değiştiren 2009/15686 sayılı BKK da yer alan düzenleme aşağıdaki gibidir.

99/13812 sayılı Kararnameyi değiştiren 2009/15686 sayılı BKK da yer alan düzenleme aşağıdaki gibidir. 30.12.2009/177 99/13812 SAYILI İHRACAT, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 99/13812

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 26/01/2016 Sayı: 2016/3 Ref : 6/3. Konu: ANTREPO VERGİ ERTELEME/ÖDEMEME OLANAĞIDIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 26/01/2016 Sayı: 2016/3 Ref : 6/3. Konu: ANTREPO VERGİ ERTELEME/ÖDEMEME OLANAĞIDIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 26/01/2016 Sayı: 2016/3 Ref : 6/3 Konu: ANTREPO VERGİ ERTELEME/ÖDEMEME OLANAĞIDIR Giriş Gümrük antreposuna eşya konulması işlemi ithalat vergileri, özel tüketim vergisi ve katma

Detaylı

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği İstanbul, 04.04.2008 Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği DUYURU NO:2008/35 Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan yurt

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/ 10 İstanbul, 17 Ocak 2005 KONU : Aralık/04 Vergilendirme

Detaylı

Yazar Akif Akarca Perşembe, 24 Haziran 2010 11:27 - Son Güncelleme Perşembe, 24 Haziran 2010 11:32

Yazar Akif Akarca Perşembe, 24 Haziran 2010 11:27 - Son Güncelleme Perşembe, 24 Haziran 2010 11:32 Özel fatura (bavul ticareti) 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun "İstisnalar" başlığını taşıyan ikinci kısmındaki 11 inci maddede; ihracat istisnası kapsamında " Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların

Detaylı

Sarfiyat Tablosu ve İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu) taahhüt kapatma müracaatında sunmasına gerek bulunmamaktadır.

Sarfiyat Tablosu ve İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu) taahhüt kapatma müracaatında sunmasına gerek bulunmamaktadır. İHRACAT 2005/9 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ÇERÇEVESİNDEKİ TAAHHÜT KAPATMA VE KISMİ TEMİNAT İADESİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 01.07.2013/145-1 2013/4962 SAYILI KANUNİ VEYA İŞ MERKEZİ MALDİVLER DE OLUP ULUSLARARASI HAVA YOLU TAŞIMACILIĞI YAPAN DAR MÜKELLEF VERGİLENDİRİLME ESASLARI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

YOLCU BERABERİNDE EŞYA İHRACINDA KDV VE MUHASEBE UYGULAMALARI

YOLCU BERABERİNDE EŞYA İHRACINDA KDV VE MUHASEBE UYGULAMALARI YOLCU BERABERİNDE EŞYA İHRACINDA KDV VE MUHASEBE UYGULAMALARI Cansın DEĞİRMENCİOĞLU* 24* Öz Katma Değer Vergisi Kanununda bazı mal ve hizmet teslimleri bu vergiden istisna edilmiştir. Bu istisnalar farklı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2012 Sayı: 2012/55 Ref: 4/55

SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2012 Sayı: 2012/55 Ref: 4/55 SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2012 Sayı: 2012/55 Ref: 4/55 Konu: ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İSTİSNASININ KAPSAMI İLE İSTİSNANIN TEVSİKİ VE İADE İÇİN İBRAZI GEREKEN BELGELER HAKKINDA K.D.V SİRKÜLERİ YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: 12.07.2010 KONU 19 No lu ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı. 9 Temmuz 2010 tarih ve 27636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19 sıra numaralı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

/ 148 DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERLE İLGİLİ OLARAK DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI DÜZENLEMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 148 DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERLE İLGİLİ OLARAK DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI DÜZENLEMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 28.07.2006 / 148 DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERLE İLGİLİ OLARAK DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI DÜZENLEMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili olarak uygulanan damga vergisi

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO:1)

DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO:1) DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO:1) Bu Tebliğde, 02/01/2004 tarihli ve 25334 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5035 sayılı Bazı Kanunlarda

Detaylı

ÖTV UYGULAMASINA İLİŞKİN DİPLOMATİK İSTİSNA VE STANDART YAKIT DEPOSU DÜZENLEMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ÖTV UYGULAMASINA İLİŞKİN DİPLOMATİK İSTİSNA VE STANDART YAKIT DEPOSU DÜZENLEMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 28.06.2017/83-1 ÖTV UYGULAMASINA İLİŞKİN DİPLOMATİK İSTİSNA VE STANDART YAKIT DEPOSU DÜZENLEMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli petrol ürünleri, doğal gaz ve bunların

Detaylı

YABANCILARA VE TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI

YABANCILARA VE TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI 05.05.2017/60-1 YABANCILARA VE TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI ÖZET : 6824 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren konut

Detaylı

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik yapılması konulu 2006/10866 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır Karar Sayısı : 2006/10866 Ekli Dahilde İşleme

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR SERBEST BÖLGELERDE KDV UYGULAMASI AÇISINDAN ÖZELLİK GÖSTEREN HUSUSLAR NELERDİR? ÖZEL DOSYA NO:10 Serbest bölgelerdeki mal ve/veya hizmet hareketleri KDVK açısından

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM KURUMLARINA VERİLEN ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BELGE DÜZENİ

YURTDIŞI EĞİTİM KURUMLARINA VERİLEN ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BELGE DÜZENİ YURTDIŞI EĞİTİM KURUMLARINA VERİLEN ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BELGE DÜZENİ İbrahim ERCAN* 1- GENEL BİLGİ Bilindiği üzere, ülkemizde yurtdışında

Detaylı

DUYURU. Üyelerimize ve Kamuoyuna önemle duyurulur.

DUYURU. Üyelerimize ve Kamuoyuna önemle duyurulur. DUYURU 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/121 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5) Ekonomi

Detaylı

Konu: İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

Konu: İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR DUYURU Sayı: 2017/069 BURSA, 26.05.2017 Konu: İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 18.5.2017 tarih ve 30070 sayılı Resmi

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, 12.07.2010 ÖZET: 19 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 19 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 9 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

İHRACATTA GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASI

İHRACATTA GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASI İHRACATTA GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASI Hamza SİVRİKAYA* I- GİRİŞ Ticari faaliyet sonucu hasılâtı elde edilen gelir, gerçek ve safi tutarları ile vergi hesaplamasına konu edilmektedir. Ticari faaliyetin idamesi

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 01.02.2010 / 31-1 DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINCA İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 Konu: Bazı KDV den İstisna Teslimler için KDV İade Talebi Olmasa Dahi, Vergi Dairesine İstisnayı Tevsik Edici Belgelerin Sunulmasının Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkında

Detaylı

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 89-1 19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 19 seri No lu ÖTV Genel Tebliği nde - Serbest bölgeye ve Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde

Detaylı

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır.

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMALATI İLE TAMİR BAKIM HİZMETİ VERİLMESİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları

Detaylı

SİRKÜLER. Konu: İhracat Ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği

SİRKÜLER. Konu: İhracat Ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği SİRKÜLER Sayı: 2017/22 Konu: İhracat Ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği Mevzuat: Damga Vergisi Kanunu-Harçlar Kanunu Web: http://taxauditingymm.com/sirkuler.aspx

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 24

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 24 KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 24 Konusu : Aralık/2004 Vergilendirme Döneminden İtibaren Kullanılacak Olan 1 No.lu (Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin) Katma Değer Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesi

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO:1)

DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO:1) 27 Şubat 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25386 DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO:1) Bu Tebliğde, 02/01/2004 tarihli ve 25334 sayılı Resmi

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/69 İstanbul, 26 Temmuz 2006 KONU : Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde

Detaylı

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında SİRKÜLER Sayı : 2017/21 Tarih : 16.05.2017 Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında 26.4.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 84974990-130[29-2013-20]-279278 13.10.2016 Konu : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-6.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-6.htm Sayfa 1 / 5 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29136 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/5) MADDE

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU 1. KONU: Bilindiği üzere, daha önce yayımlanmış bütün KDV Genel Tebliğlerini yürürlükten

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147 28.12.2016/ÇARŞAMBA ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2016/147 Konu: 15/7/2016 Tarihli ve 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN TAŞIMACILIK İSTİSNASI VE UYGULAMASI

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN TAŞIMACILIK İSTİSNASI VE UYGULAMASI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN TAŞIMACILIK İSTİSNASI VE UYGULAMASI Ertunç AKSÜMER* 25 ÖZ Taşımacılık İstisnası 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 14. Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili yasal

Detaylı

Serbest Bölgelerin Katma Değer Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumu

Serbest Bölgelerin Katma Değer Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumu Serbest Bölgelerin Kanunu Karşısındaki Durumu İSMAİL BARINIR Eski Hesap Uzmanı Özet Serbest bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber; serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI?

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerden önemli bir kısmını da dış ticaretten

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır.

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır. SİRKÜLER 2017/34: Yabancılara Konut Ve İşyeri Satışında Katma Değer Vergisi İstisnasının Uygulanmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı KDV Genel Tebliği Yayımlandı 6824 sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016/080 23.12.2016 Konu: Gelir Vergisi Kanunundaki Değişikliklere İlişkin 295 Seri No.lu GVK Tebliği Yayımlandı. Bilindiği üzere, 6728 ve 6754 Sayılı Kanunlarla; Gelir Vergisi Kanununda bazı değişiklikler

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014 SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014 ÖZET: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ (Seri No: 1) yayımlandı. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

Detaylı

: Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) yayımlandı. alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna

: Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) yayımlandı. alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna SİRKÜLER TARİH : 31.03.2016 SAYI : 2016-03-6 KONU : Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) yayımlandı. ÖZETİ : Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Selim TUNA* Öz Katma Değer Vergisinde kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin alıcı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü Sayı : 84974990-130[KDV.5/ I.1-2014-43]-103386 03.04.2017 Konu : Merkezi Yurtdışında

Detaylı

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 90) YAYIMLANDI

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 90) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/119-1 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 90) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz

Detaylı

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Sabri Arpaç Yeminli Mali Müşavir sabriarpacymm@gmail.com Konut satıcısı müteahhit tarafından yüzde

Detaylı

11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ

11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ 11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ 11.1- EŞYANIN ÖNGÖRÜLEN SÜRE DAHİLİNDE SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ KAPSAMINDA NİHAİ KULLANIMINA İLİŞKİN

Detaylı

h) Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi almak amacıyla proje formu ekinde verilecek taahhütnameler,

h) Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi almak amacıyla proje formu ekinde verilecek taahhütnameler, MADDE 1-14/1/2000 tarihli ve 23933 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat 2000/1 sayılı İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ve Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç

Detaylı

Konsinye Satışlar İhracat ve Muhasebe İşlemleri

Konsinye Satışlar İhracat ve Muhasebe İşlemleri Konsinye Satışlar İhracat ve Muhasebe İşlemleri Konsinye; bir malın alıcıya mülkiyeti devir edilmeksizin, tanıtılarak satışının yapılması amacıyla gönderilmesidir. Alıcı malı kabul etmesi (benimsemesi)

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/32

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/32 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ 1 KAPATMA MÜRACAATI Firmaların, Dahilde işleme izin belgesi

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

Yaklaşım Dergisinin 252 Sayısında Yayınlanmıştır.

Yaklaşım Dergisinin 252 Sayısında Yayınlanmıştır. Yaklaşım Dergisinin 252 Sayısında Yayınlanmıştır. Zihni KARTAL 1 İTHALATTA ÖDENEN EK MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN KAYDI I. GENEL BİLGİ İthalat aşamasında Gümrük Vergisi haricinde; KKDF, Toplu Konut Fonu, Antidamping

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 020 Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. KAPSAM : 12 Seri No lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 051 01.10.2014

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 051 01.10.2014 Sirküler Sayı: 2014 051 01.10.2014 Konu: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği nde Yapılan Değişiklikler Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5)

Detaylı

Dahilde İşleme Rejimi Kararına tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması

Dahilde İşleme Rejimi Kararına tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması Dahilde İşleme Rejimi Kararına 18.04.2014 tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması 18.04.2014 tarihli 2014/6197 sayılı Karar ile yapılan değişiklikler MADDE 1-17/1/2005

Detaylı

Sirküler No: 122 İstanbul, 23 Aralık 2016

Sirküler No: 122 İstanbul, 23 Aralık 2016 Sirküler No: 122 İstanbul, 23 Aralık 2016 Konu: 6728 ve 6745 sayılı Kanunlarla Gelir Vergisi Kanunu nda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar yapıldı. Özet: Ağustos ve Eylül aylarında yayımlanan 6728

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/048 BURSA, 13.06.2014

SİRKÜLER: 2014/048 BURSA, 13.06.2014 SİRKÜLER: 2014/048 BURSA, 13.06.2014 Konu: İade Hakkını İndirim Yoluyla Kullanan Mükellefler ile Ödenecek KDV Pozisyonundaki Mükelleflerin Tevsik, Beyan veya Bildirim Yükümlülükleri Sayın Mükellefimiz,

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/086 Ref: 4/086

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/086 Ref: 4/086 SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2017 Sayı: 2017/086 Ref: 4/086 Konu: İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 18.5.2017 tarih ve 30070

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/106 İstanbul, 29 Aralık 2005 KONU : Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını, Eski Düzenleme: Yeni Düzenleme: İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE

Detaylı

(10.04.2013 T. 28614 R.G.)

(10.04.2013 T. 28614 R.G.) Ekonomi Bakanlığından: YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ (SERBEST BÖLGELER: 2013/1) (10.04.2013 T. 28614 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT

10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: Amaç YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ (SERBEST

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ ]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ ] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 68554973-105[413-2016-4]-73 09.12.2016 Konu : Depoya Emanet Gelen Ticari Mala İlişkin Belge Düzeni

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, 18.02.2016 Page 1 Emsal Kira Bedeli Esası

Detaylı

YABANCILARA KONUT VEYA İŞYERİ TESLİMLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 12 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ TEBLİĞİ YAYINLANDI

YABANCILARA KONUT VEYA İŞYERİ TESLİMLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 12 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ TEBLİĞİ YAYINLANDI YABANCILARA KONUT VEYA İŞYERİ TESLİMLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 12 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ TEBLİĞİ YAYINLANDI 3065 SAYILI KDV KANUNU NUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN İ BENDİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/147 Ref: 4/147

SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/147 Ref: 4/147 SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/147 Ref: 4/147 Konu: GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURT ĐÇĐNDEN YAPILAN TESLĐMLER, BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN ĐTHALAT VE TESLĐMLER HAKKINDA KDV VE ÖTV SĐRKÜLERLERĐ

Detaylı

Konu: 295 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği 23 Aralık 2016 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Konu: 295 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği 23 Aralık 2016 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. No: 2016/98 Tarih: 28.12.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ SERBEST BIRAKILDI ANCAK TAHSİLİ VEYA KAPATILMASI BELLİ ESASLARA BAĞLI

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ SERBEST BIRAKILDI ANCAK TAHSİLİ VEYA KAPATILMASI BELLİ ESASLARA BAĞLI İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ SERBEST BIRAKILDI ANCAK TAHSİLİ VEYA KAPATILMASI BELLİ ESASLARA BAĞLI I.GİRİŞ Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve bu karara ilişkin Tebliğ ler,

Detaylı