WHAT S THE USE OF CLOSING DOWN A PORT? L MAN KAPATMAK NEYE H ZMET?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "WHAT S THE USE OF CLOSING DOWN A PORT? L MAN KAPATMAK NEYE H ZMET?"

Transkript

1 WHAT S THE USE OF CLOSING DOWN A PORT? L MAN KAPATMAK NEYE H ZMET? HAL S ÖZTÜRK Türkiye limanc l bilmiyor, tan m yor. En çok tan yanlarsa TCDD çal flanlar. Onlar da kamu personeli olduklar için yasal olarak konuflam yor ve bilgilerini paylaflam yorlar. Limanc l k ve ülke ekonomisine katk s n n, ne derece karl bir iflletmecilik olabilece i bilinmedi i için de alt n yumurtlayan tavuklar özellefltiriliyor. Örneklerden biri, verimlili ini artt rmak yerine, kapat lmaya çal fl lan Haydarpafla Liman y l nda; TCDD limanlar içinde toplam yükün %14 ünün elleçlendi i, konteynerde Türkiye toplam n n %10.28 inin, TCDD limanlar toplam nda ise %19.13 ünün elleçlendi i Haydarpafla Liman... Üstelik de transit tafl mac l ktan yok denecek kadar az pay al rken ve ülke potansiyeli düflünüldü ünde çok daha fazla limana ihtiyac m z var iken... Turkey is ignorant of operating ports. Those who know it are the employees of the Turkish State Railways (TCDD). However, because they are civil servants, they cannot speak out and share their knowledge. And since it is not known how profitable the ports would be and how much contribution they would make to national economy, these geese that lay the golden eggs are being privatized. For example the Haydarpasa port is planned to be closed down, instead of considering increasing its efficiency. In 2004 Haydarpasa port accounted for 14 per cent of total cargoes handled at TCDD ports, per cent of the total number of containers handled in Turkey in general, and per cent of those handled at TCDD ports. In addition, the port is to be closed down at a time when we have a little or no share in the global transit transport and when we need many more ports taking into consideration the country s potentials

2 T ürkiye nin stratejik öneme sahip kurulufllar bir bir özellefltiriliyor. Erdemir, Tüprafl, Türk Telekom ve TCDD Limanlar bunlardan sadece baz lar. Verimlili i artt rmak ve devlete ticaretten elini çektirmek ad alt nda kimisi yok pahas na, kimisi hurda fiyat ndan da ucuz, ekonomik yaralara pansuman tedavisi yapmak amac yla... Neden özerk bir yap ya kavuflturulmad klar ise, y llard r savunulan özellefltirme art k kan ksand için büyük bir ço unluk taraf ndan sorulmuyor bile. Baz lar ysa bu yaflananlara fliddetle karfl, ama sesleri yeterince gür ç kmad için maalesef ciddiye al nm - yor. Ve kamu kurulufllar bir bir özellefltiriliyor. Gelir ve geliflme garantisi sunan limanlar n özellefltirilmesi konusuna gelince... Türkiye de liman iflletmecili i ve getirileri hemen hemen hiç bilinmedi i için, ço u büyük sermaye gruplar özellefltirme kapsam nda olan TCDD limanlar ile ilgilenmiyorlar bile... Y llard r bu limanlara gereken h zda yat r m yap lsa ve verimlilikleri artt r lsayd, flu anda hangi konumda olurlard acaba? L MAN EN AZ GELECEK YIL Ç N PLANLANMALI 1995 y l nda Kumport Genel Müdürü Say n Türkün Efeç nar ziyaret etti imde, kendisi ve sekreteri ofis haline dönüfltürülmüfl bir konteyner içinde çal fl yorlard. O y llarda Haydarpafla da yaflanan s k - fl kl a ra men insanlar Ambarl ya yönlendirmekte oldukça zorlan - yorlard. Liman sahas içinde sadece bir kaç tane konteyner göze çarp yordu. Ben oradan ayr l rken, d fl ticaretteki geliflim ve artan tafl - mac l de erlendirince; arka sahadaki yerleflim birimlerinin 10 y l içinde liman n geliflimine engel olaca n düflünmüfltüm. Henüz Ambarl Liman kompleksi s k flm fl de il. Ama pek yak nda büyüme için yeni alternatifler aranaca kesin. Çünkü 2004 y l konteyner elleçleme verileri, Ambarl Liman Kompleksi içinde yer alan Kumport ta %9.96, Marport ta %84.71 ve Mardafl ta %54.30 art fl oldu unu gösteriyor. Kapasite art rmaya yönelik yeni yat r mlarla birkaç y l daha h zl art fl sa lanabilir. Sonra ne olacak... KONTEYNER TAfiIMACILI I HIZLA ARTIYOR Türkiye limanlar nda konteyner elleçlemesi, genel olarak TCDD limanlar (Mersin, zmir ve Haydarpafla) ile zmit Körfezi, Gemlik ve Ambarl daki özel liman ve iskelelerde yap l yor. MARL M e ba l özel limanlarda, 2004 y l nda bir önceki y la oranla TEU baz nda % lik art fl dikkat çekiyor. Türkiye de kamu sektöründe konteyner elleçlemesinin yap ld TCDD ye ba l limanlar toplam nda ise 2004 y l nda 2003 e göre TEU baz nda % 17.0 lik art fl görülüyor y l nda TCDD ye ba l limanlardaki konteyner elleçlemesinin TEU baz nda % 49 u zmir Liman nda, % 32 si Mersin Liman nda ve % 19 u da Haydarpafla Liman nda gerçekleflmifl. Özellefltirmelerde ilk al c lar seçilebilir, peki ya sonras... In privatizations, first buyers are selected, well. What about then? T urkey s public establishments that have strategic importance are being privatized one by one. Erdemir, Tupras, Turkish Telecom and ports of the Turkish State Railways are only a few of them. Under the disguise of increasing efficiency, some of them have been sold at giveaway prices, some under scrap prices and some for the purpose to dress the economic wounds... The question as to why they had not been given an autonomous status is not even asked by many, for privatization that has been advocated for years has become inured to. Some are against all these things, but because they cannot express themselves aloud, unfortunately they are not taken seriously. And consequently the public enterprises are being privatized one by one. As for the privatization of the ports, which provide revenue and development guarantees Because the port industry and its yields are not known at all, most of the big capital groups are not even interested in the ports of the Turkish State Railways, which are within the scope of privatization... We wonder what position these ports would have had if necessary investments had been made and their efficiencies increased at required intervals. A PORT SHOULD BE PLANNED FOR THE NEXT YEARS When I visited Kumport s General Manager Mr. Turkun Efecinar in 1995, he and his secretary were working inside a container transformed into an office. In spite of congestion at Haydarpasa Port in those years, they experienced difficulties in directing the people to Ambarli region. There were only a few containers within the port area. As I was leaving, when he expressed his opinions about the development in foreign trade and increase in transportation, I thought that the settlement area behind would prevent development of the port within 10 years. The Ambarli port complex has not been congested yet, but I am sure they will begin looking for new alternatives for expansion soon. Because, container handling data for the year 2004 show that the Kumport s container handling throughput increased by 9.96 per cent, Marport s by per cent, and Mardas by per cent in the Ambarli Port Complex. Rapid increase may be possible for a few years more through new investments aimed at increasing the capacity. Well, what will happen then? RAPID GROWTH IN CONTAINER TRANSPORTATION Container handling operations are mainly performed at the ports of the Turkish State Railways (Mersin, Izmir and Haydarpasa), as well as private ports and quays located in Izmit Bay, Gemlik and Ambarli. An increase of per cent at the private ports affiliated to MARLIM in 2004 compared to previous year on TEU basis is significant. The increase on TEU basis in 2004 compared to 2003 in the combined container handling throughput of all ports of the Turkish State Railways (TCDD) was 17.0 per cent. 49 per cent of all containers handled at TCDD ports in 2004 was handled in Izmir Port, 32 per cent in Mersin Port and 19 per cent in Haydarpasa Port on TEU basis. There was a per cent increase in Haydarpasa Port, per cent in Mersin Port and per cent in Izmir Port. On the other hand, there is a per cent and per cent MARINE & COMMERCE SEPTEMBER

3 TÜRK YE L MANLARI KONTEYNER ELLEÇLEMES (TEU) CONTAINER HANDLING AT TURKISH PORTS Liman 04/03 de. Port 2003 % 2004 % change 2005* TCDD Samsun Haydarpafla Derince Band rma zmir Mersin skenderun Toplam // Total 1,416, ,656, Marlim Kumport Marport Sedefport , Borusan Loj Mardafl Gemport Toplam // Total 1,061, ,400, Di er // Others Antalya Trabzon Akport Toplam // Total Türkiye Top. // Grand Total 2,496, ,081, *2005 Temmuz sonu itibariyle // As of the end of July 2005 Kaynak // Source: TCDD, MARL M TÜRK DEN Z T CARET F LOSUNUN DWT GEL fi M DEVELOPMENT OF THE TURKISH MERCHANT MARINE FLEET, DWT ( ) Gemi Tipleri // Ship Typess * Kuru Yük // Dry Cargo 1, , , , , , , , , ,252.1 Dökme Yük // Bulk Carrier 5, , , , , , , , , , ,116.7 OBO Gemisi // Oil/Bulk/Ore Carrier 1, Petrol Tankeri // Oil Tanker 1, , , , Kimyevi Madde Tankeri // Chemical Tanker LPG Tankeri // LPG Tankers Asfalt Tankeri // Asphalt Tanker Su Gemisi // Water Carrier Ro/Ro Gemisi // Ro/Ro Ships Ro/Ro Ferry Yolcu // Ro/Ro Ferry boats Konteyner // Container vessels Feribot // FerryBoats Tren Ferisi // Train Ferries Frigofirik // Refrigerated Bal kç Gemisi // Fishing Boats Yolcu & Yolcu Yük // Paassenger and Cargo Ships Bilimsel Araflt rma // Research Ships fiehir Hat/Deniz Oto // Harbour Ferries fiehir Hat Arabal // Harbour Car Ferries Römorkör/Hizmet // Tugs and Service Ships Di er // Other Toplam // Total 10,311 10,894 10,563 9,760 10,322 9,489 9,307 8,666 7,627 7,055 7,303.5 * 2005 Haziran verileri // *as of June 2005 Kaynak: Denizcilik Müsteflarl // Source: Undersecretariat of Maritime Affairs 032

4 TCDD L MANLARINDA ELLEÇLENEN YÜKLER N REJ MLER NE GÖRE DA ILIMI DISTRIBUTION OF CARGOES HANDLED AT TCDD PORTS BY REGIMES (ton) Liman // Port Y l // Years Yükleme // Loading Boflaltma // Unloading Toplam Exports- hr. Domestic-D.Tic. Transit Imports- th. Domestic-D.Tic. Transit Total Haydarpafla Mersin skenderun Samsun Derince Band rma zmir Toplam // Total Not:2005 Temmuz sonu itibariyle // Note: As of the end of July Kaynak // Source: TCDD Haydarpafla Liman nda % 29.66, Mersin Liman nda % ve zmir de % art fl gözleniyor. skenderun Liman ve Derince Liman nda ise s ras yla % ve % azal fl dikkat çekiyor. Samsun ve Band rma limanlar nda 2004 y l nda konteyner elleçlemesi s f r olarak görülüyor. Oysa dahili tafl mac l kta denizyolu tafl ma pay n artt rmaya yönelik politikalar n gelifltirilerek uygulanmas durumunda, karayolu ile yap lan ço u tafl ma denizyolu konteyner tafl mac l na dönüflebilir. Ulaflt rma politikalar oluflturulurken veya flirketler tafl ma maliyetlerini en aza indirmeye çal fl rlarken dikkat edilmesi gereken konu; gidilebildi i kadar denizyoluyla, sonra demiryoluyla ve en son 100 kilometrenin karayoluyla gidilmesidir. Bunun en pratik yöntemi de konteyner veya Ro-Ro tafl mac l d r. Ton-km birim maliyet olarak en ucuz tafl ma flekli olan deniz tafl - mac l n n gelifltirilmesi son kullan c maliyetlerini afla çeker. Anadolu limanlar na veya bu limanlardan büyük flehirlerimize yap lacak olan tafl mac l k küçük flehirlerimizdeki limanlar m z n da verimlili ini artt r r. KONTEYNER GEM F LOSU DA TOPLAMDAK PAYI- NI ARTTIRIYOR Türk Deniz Ticaret Filosu ndaki konteyner gemilerinin say s art - yor. Her ne kadar filo, kolay bayra a kay t olmay tercih eden baz flirketler nedeniyle, gerçek anlamda Türk donatanlar n n sahip oldu u tüm gemileri içermese de filonun geliflimi incelendi inde; dwt baz nda konteyner gemileri 1995 y l nda filonun %0.1, 2000 y l nda %2.6 iken 2005 de %4.2 sini oluflturuyor. decrease in Iskenderun Port and Derince Port respectively. No containers were handled in Samsun and Bandirma ports in However, in case the policies aimed at increasing the share of sea in inland transportation were improved and implemented, most of the goods carried by land could shift to container transportation by sea. A matter that should be taken into consideration when formulating transportation policies or when the companies look for ways to decrease their transportation costs: use sea as far as possible, then railways and finally roads up to a distance of 100 kilometers. The most practical way is to use container or Ro-Ro transportation. Development of sea transportation that is the cheapest mode of transportation on ton-km basis would pull down the end-user costs. Transportation of goods to the Anatolian ports or from those ports to big cities in the country would also increase the efficiency of the ports in smaller cities. CONTAINER VESSEL FLEET INCREASES ITS SHARE IN WORLD S TOTAL Number of container vessels in the Turkish Merchant Marine increases. Even though the figure does not include all vessels owned by Turkish shipowners due to some companies that prefer registering with less strict flag states, when we look at the development of the fleet, we see that, on dwt basis, container vessels accounted for 0.1 per cent of the total fleet, 2.6 per cent in 2000 and 4.2 per cent in The bulk cargo carriers have the biggest share in the fleet, maintaining the level of 56 per cent. The share of the oil tankers displays a decreasing trend with 16.5 per cent, 13.1 per cent, MARINE & COMMERCE SEPTEMBER

5 DÜNYA DEN Z T CARET F LOSU WORLD MERCHANT MARINE FLEET Kaynak // Source: Clarkson Toplam Yük Filosu Y l Sonu Siparifl Defteri ve Teslimat Program Total Cargo Fleet Year End Orderbook & Delivery Schedule (m. Dwt) No. m.dwt No. m.dwt % Fleet Tanker >10k // Tankers >10k , , % Tanker <10k // Tankers <10k , % Dökmeciler // Bulkers , % Kombineler // Combos % LPG Gemisi // LPG Carriers % LNG Gemisi // LNG Carriers % Konteyner // Container Ships , , % Çok Amaçl G. // Mult -Purpose , % Kar. Yük Gemisi // General Cargo , % Ro-Ro Gemisi // Ro-Ro Vessels , % Araç Tafl y c // Car Carriers % So utuculu Gemiler // Reefers , % Dünya Filosu Toplam Total World Fleet , , % Filo içinde en büyük paya sahip dökme yük gemileri %56 dolay ndaki oran n koruyor. Ayn dönemlerde petrol tarkerleri oran ise s ras yla %16.5, %13.1 ve %12.1 rakamlar yla azalan bir e ilim sergiliyor. Kimyasal madde tarkerleri oranlar ise %0.89, %2.5 ve %2.7. Ro-Ro gemilerine iliflkin %1.25, %2.25 ve %2.6 rakamlar da oran n artt n gösteriyor. Sipariflteki gemiler düflünüldü ünde önümüzdeki y llarda konteyner gemileri ile tarkerlerin pay n n artaca ve kuruyük/dökmeyük gemilerinin azalaca görülüyor. Clarkson un raporuna göre; 1 A ustos 2005 itibariyle milyon dwt lik dünya deniz ticaret filosu içinde milyon dwt ile konteyner gemileri %12 yi oluflturuyor. Dökme yük gemileri ise milyon dwt ile filonun %38.1 i kadar. 10,000 dwt üzeri tankerler ise milyon dwt ile %38.3. TRANS T TAfiIMACILIK YOK TCDD limanlar n n verilerine göre; 2005 y l Temmuz ay sonu itibariyle toplam 26,022,787 ton yük elleçlendi i görülüyor. Elleçlenen toplam yükün 22,679,383 tonu yani %87.15 i d fl ticaret yükü oluflturuyor. Kabotaj yükleri ise 2,940,835 ton ile toplam n %11.3 ü kadar. Transit yükleri ise sadece %1.5 yani yok denecek kadar az, 402,569 ton y l verileri de benzer bir tablo çiziyor: d fl ticaret yükü 41,755,746 ton ile %89.42, kabotaj yükü 4,098,473 ile %8.78 ve transit yükü 843,813 ton ile % y l Temmuz ay sonu itibariyle kabotaj yüklerinde art fl ve transit yüklerde ise azalma oldu u gözleniyor. Kabotaj yüklerinde en büyük paya 2005 y l nda Band rma Liman 1,365,248 ton sahip ve 2004 y l na göre (1,021,952 ton) ciddi bir art fl sözkonusu. kinci s rada yer alan skenderun da ise 2005 ilk yedi ay rakam 637,146 ton ve 2004 teki 1,426,148 ton ile karfl laflt r ld nda, bu y l n sonu itibariyle kabotaj yüklerinde azalma olmas beklenebilir. Mersin de de benzer bir görüntü var, çünkü 2005 rakam and 12.1 per cent in the same periods respectively. And the share of the chemical tankers is 0.89 per cent, 2.5 per cent and 2.7 per cent in the respective periods. As for the Ro-Ro vessels, their share gradually increases with 1.25 per cent, 2.25 per cent and 2.6 per cent in the respective periods. When we take into account the vessels on order, we see that the share of container vessels and tankers will increase, while that of dry bulk/bulk carriers will decrease. According to Clarkson s report, with million dwt, container vessels account for 12 per cent of the world s merchant marine consisting of total of million dwt as of August 01, Bulk carriers account for 38.1 per cent with million dwt. Tankers above million dwt account for 38.3 per cent of the world s merchant marine. NO TRANSIT TRANSPORTATION According to the data of the TCDD ports, total of 26,022,787 tons of cargo was handled as of end of July per cent, i.e. 22,679,383 tons, of the cargo handled consisted of exports and imports. Coastal cargoes account for 11.3 per cent, i.e. 2,940,835 tons, of the total figure. With 1.5 per cent, i.e. 402,569 tons, there is almost no transit cargo handled. Data for the year 2004 present a similar picture: with 41,755,746 tons, imports and exports account for per cent of all cargoes handled; coastal cargoes 8,78 per cent with 4,098,473, and transit cargoes 1.8 per cent with a mere 843,813 tons. As of end of July 2005, there is an increase in coastal cargoes and a decrease in transit cargoes. The biggest share in the coastal cargoes belongs to Bandirma Port in 2005 with a figure of 1,365,248 tons, representing a considerable increase compared to the year 2004 (1,021,952 tons). Ranking second, Iskenderun port handled total of 637,146 tons of coastal cargoes in the first seven months of 2005, and a decrease may be expected by the end of the year when compared to that in the year 2004 (1,426,148 tons). Mersin port also presents a similar picture, because 2005 figure is 034

6 YARDIMCI TURKON BAYRAKTAR GROUP ARKAS HOLDING TÜRK DEN Z T CARET F LOSU NDAK KONTEYNER GEM LER CONTAINER SHIPS IN THE TURKISH MERCHANT MARINE FLEET Gemi Ad Sahibi DWT GRT NRT nfla Tarihi nfla Tersanesi nfla Ülke Boy (m) Draft Makine Yap mc s Vessel Name Owner Built Shipyard Country Length (m) Engine Maker Aurette A Arkas Denizcilik ve Nakliyat A.fi. 17,250 14,193 4, Peene-Werft Almanya // Germany 155,6 9,5 Alphe Bernard-A Limar Liman ve Gemi flletmeleri A.fi. 13,346 10,282 4, Bremer Almanya // Germany 146,7 8 Bremer Vulkan Claire A Menkar Gemicilik A.fi. 7,676 6,819 2, Juliana spanya // Espania 122,1 8,02 Liebknecht Dan el-a Arkas Denizcilik ve Nakliyat A.fi. 17,254 14,193 4, Wolgast Almanya // Germany 155,60 9,00 Man B&W Diane-A Mirak Gemicilik A.fi. stanbul fiubesi 7,960 6,819 2, Gijon spanya // Espania 121,17 8,01 SKL Erkut A Menkar Gemicilik A.fi. 7,676 6, spanya // Espania 122,08 8,01 SKL Esra-A Emes Denizcilik ve Nakliyat A.fi. 13,309 10,282 4, Bremer Almanya // Germany 146,7 8,04 B&W Gabriel A Arkas Denizcilik ve Nakliyat A.fi. 17,307 14,193 4, Wolgast Almanya // Germany 155,6 9 Man B&W Hilde A Arkas Denizcilik ve Nakliyat A.fi. 22,100 17,665 6, Wolgast Almanya // Germany 155,6 9 Man B&W Luc en G A Arkas Denizcilik ve Nakliyat A.fi. 17,124 14,236 4, Wolgast Almanya // Germany 155,6 9 Man B&W Marguerite A Arkas Denizcilik ve Nakliyat A.fi. 22,100 17,665 6, Wolgast Almanya // Germany 155,60 9,00 Man B&W Msc fiebnem Msc Gemi Acenteligi A.fi. 9,766 8,908 3, Orskov Christensens Danimarka // Denmark MAK Sami A Arkas Denizcilik ve Nakliyat A.fi. 6,220 4,393 1, Livorno talya // Italy 115,21 6,50 Fiat Gmt Yi itcan A Arkas Denizcilik ve Nakliyat A.fi. 17,264 14,193 4, Wolgast Almanya // Germany 155,6 9 Man B&W Vivien A Limar Liman ve Gemi flletmeleri A.fi. 17,289 14,193 4, Peene Werft Gmbh Almanya // Germany 155,6 4,96 Man Wanda-A Mizar Gemicilik A.fi. stanbul fib. 7,960 6,819 2, spanya // Espania 122,1 8,01 SKL Zerran A Arkas Denizcilik ve Nakliyat A.fi. 6,220 4,393 1, Livorno talya // Italy 115,21 6,50 Fiat Gmt Adnan Bayraktar Bayraktar Denizcilik ve Ticaret A.fi. 11,655 8,323 4, ,20 Burak Bayraktar Say Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.fi. 11,656 8,323 4, Torgem Türkiye // Turkey 136,02 8,2 Man B&W Denizhan Bayraktar Arif Kaptan Denizcilik ve Tic. A.fi. 6,252 4,721 2, Gisan Türkiye // Turkey 114,8 7,01 Man B&W Mehtap Bayraktar Bayraktar Denizcilik ve Ticaret A.fi. 6,231 4,631 2, G san Türkiye // Turkey 113,8 6,95 Man fiadan Bayraktar Say Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.fi. 8,081 5,886 2, Torgem Türkiye // Turkey 118 7,5 Man B&W Kaflif Kalkavan Sedef Gemi nflaat A.fi. 12,310 9,978 5, Sedef Türkiye // Turkey 149 8,55 Mitsui Leyla Kalkavan Tur-Kon Konteyner Tafl. ve Denizcilik A.fi. 12,310 9,978 5, Sedef Türkiye // Turkey 149 8,55 Mitsui Mehmet Kalkavan Tur-Kon Konteyner Tafl. ve Denizcilik A.fi. 12,301 8, Orkun Kalkavan Tur-Kon Konteyner Tafl. ve Denizcilik A.fi. 12,123 9, Sedef Türkiye // Turkey 149 7,8 Man B& W Andon Andon Denizcilik A.fi. 4,963 3,410 1, Istanbul Türkiye // Turkey 94,4 5,9 Wartsila Aron Yard mc Deniz Nakliyat A.fi. 4,962 3,410 1, Iyi Denz. Türkiye // Turkey 93,7 6,25 Wartsila & R 32d Cma Cgm Iskenderia Cimil Denizcilik A.fi. 5, Aksoy Truva Ali R za Aksoy Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.fi. 5,843 4,529 2, Gelibolu Türkiye // Turkey 113,8 6,6 MAK Beliz Ürkmez Fudafl D fl Ticaret Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.fi. 8, ,16 Gülhan-Y Gül Han Denizcilik ve Ticaret Ltd. fiti. 10,096 6, ,06 Hikmet K rem Denizcilik ve Ticaret Ltd. fiti. 5,570 3,726 1, Gisan Gemi Türkiye // Turkey 94,72 0 Caterpillar Kapt. Aslan Fato lu Fato lu G da San. ve Tic. A.fi. 3, Kaptan Murat Ayano lu Denizcilik ve Ticaret A.fi. 4,040 2,667 1, Buesum Danimarka // Denmark 89,77 6,03 Alpha Maersk stanbul Merit Gemicilik ve Ticaret A.fi. 12,854 10,396 5, Mtw Almanya // Germany 144,9 8,65 Mak Mehmet Ünlü Ünlü Denizcilik San. ve Tic. Ltd. fiti. 7,860 4, Msc Hoggar Yan ktafl Denizcilik ve Ticaret A.fi. 12,500 8,656 4, Torgem Türkiye // Turkey B&W Necati Çavuflo lu Çavuflo lu Kum-Çak l nflaat ve Ticaret Ltd.fiti. 3,171 1,868 1, Y ld r m Türkiye // Turkey SKL S ma Bahar K rmar Denizcilik ve Tic. A.fi. 12,666 8, ,190 ton ve 2004 y l toplam 1,189,688 ton. Transit yüklerden zmir Liman hiç pay almaz iken, en büyük paya 2004 y l nda %86 ve 2005 te %91.7 ile Mersin Liman sahip. Yok denecek kadar az olan transit tafl mac l ktan ciddi bir pay alabilmek için öncelikle yasal düzenlemelerin yap larak transit ifllemlerinin kolayl kla gerçeklefltirilebilir olmas n sa lamak gerekiyor. Sonra da uluslararas tan t ma önem vermek. Ancak tan t m ve reklam n iyi bir yat r m arac oldu u art k bilimsel olarak kabul edilmesine ra men; kamu kurulufllar Tasarruf Tedbirleri kapsam nda hiç bir tan t m faaliyetinde bulunam yor. Acaba dünyan n önde gelen limanlar, ülke ülke dolafl p tan t m ve ticari iliflkilerini gelifltirmeye yönelik toplant lar bofluna m düzenliyorlar? & around 629,190 tons compared to 1,189,688 tons in Izmir Port has no share in transit cargoes, while Mersin Port has the biggest share with 86 per cent in 2004 and 91.7 per cent in First of all, we should make necessary legal arrangements to facilitate transit procedures in order to be able to ensure a considerable share in transit transportation, which is currently at the lowest level. Then, we should attach importance to international promotional activities. However, even though it is now scientifically accepted that advertisements and promotional activities are very favorable investment vehicles, the public establishments are unable to conduct any promotional activities due to the Economizing Measures. We wonder whether the world s major ports visit almost every single country for promotional purposes and hold meetings to strengthen their commercial relations with them for nothing! & 036

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens Deal Technology, i-marine; Iopened the Istanbul Strait Local Traffic Control Center, which will keep the sea traffic

Detaylı

2 004 y l ortas ndaki rakamlarla karfl laflt r ld nda bu dwt

2 004 y l ortas ndaki rakamlarla karfl laflt r ld nda bu dwt TREMENDOUS ORDER ACTIVITIES OLA ANÜSTÜ GEM S PAR filer Dünya denizcilik sektöründeki siparifl faaliyetleri 2005 y l nda ola anüstü seviyelere ç kt. 1 Temmuz 2005 itibariyle toplam 226.7 milyon dwt ve 98.5

Detaylı

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR ALARM BELLS RING FOR EXPORTS HRACAT S NYAL VER YOR O UZ SATICI Türkiye nin iktisadi sorunlar karfl s ndaki tutumu, büyük bir masan n üzerindeki, masaya küçük gelen bir örtüye benziyor. Örtüyü aç k kalan

Detaylı

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR BANU SARI Türkiye de özellefltirme ve kamu ihaleleri sürecinde yaflanan gecikmeler, y llard r gündemdeki yerini koruyor. halelerin ard

Detaylı

CE Certificates by Turkish Loyd

CE Certificates by Turkish Loyd KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R CE Certificates by Turkish Loyd CE Belgeleri Türk Loydu ndan Binali Y ld r m, Doç.Dr.Mustafa nsel y signing of new protocol, B yachts are going to be CE certified by

Detaylı

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre 2006 y l ihracat hedefi 75 milyar $ 75 million-dollar export target for the end of 2006 Tuncer Kayalar D fl Ticaret Müsteflar Undersecretary of Foreign Trade Röportaj / Interview : Seramik Türkiye Seramik

Detaylı

Deniz Kuvvetleri Komutan

Deniz Kuvvetleri Komutan Donanma tersanelerine aç k davet Open invitation to Navy Shipyards Erdemir den Yar mca ya lojistik merkez Erdemir establishes logistics center in Yar mca ürkiye nin demir-çelik de- Erdemir A.fi., Yar m-

Detaylı

Japan Finance Corporation n uluslararas

Japan Finance Corporation n uluslararas Wastes From Large Vessels To Be Tracked From Virtual Environment Büyük Gemilerin At klar da Sanal Ortamdan Takip Edilebilecek Second Export Credit Line for Ships to Turkiye Türkiye çin nfla Edilen Gemilere

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. 20 06 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. ÇELEB HAVA SERV S A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. 2006 ANNUAL REPORT Ç NDEK LER Yönetim

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı

T arihinden do as na, mevsimlerinden tesislerine kadar, öyle

T arihinden do as na, mevsimlerinden tesislerine kadar, öyle SEA TOURISM, BECAUSE DEN Z TUR ZM, ÇÜNKÜ... D LDAR ÜNDE ER T arihinden do as na, mevsimlerinden tesislerine kadar, öyle çok güzellik bar nd r yor ki Türkiye. Tabii bunun yan s ra, düzensizli i ve plans

Detaylı

GL s Biggest Containership. GL in En Büyük Konteyner Gemisi. A.P. Moller - Maersk Sells Its Shareholding in Martinair

GL s Biggest Containership. GL in En Büyük Konteyner Gemisi. A.P. Moller - Maersk Sells Its Shareholding in Martinair GL s Biggest Containership GL in En Büyük Konteyner Gemisi he biggest containership T ever classed by Germanischer Lloyd (GL) was delivered in mid-december at Samsung Heavy Industry Shipyard in Geoje,

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

faaliyet raporu annual report 2001

faaliyet raporu annual report 2001 faaliyet raporu annual report 2001 çindekiler Vizyon ve Misyon 01 Finansal Göstergeler 02 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi fllemleri 03 K saca Petrol Ofisi 05 Yönetim in Mesaj 06 Yönetim Kurulu ve Denetim

Detaylı

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:20 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2010 Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU M. M. van Gulpen : Paola Lancellotti: Ali Eser:

Detaylı

LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K

LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K DEN Z SÖZEN Bir broker ister armatör için, ister yük sahibi için, isterse her iki taraf için birden bile çal flsa denizcilik

Detaylı

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB > Yaflar Duran Aytafl: > Özdemir Ataseven: > Yat sektörünün envanteri ç k yor Yalova G OSB

Detaylı

D enizcili in içinde do up büyüyen, Sar o lu Denizcilik te de

D enizcili in içinde do up büyüyen, Sar o lu Denizcilik te de YOUNG VIEW // GENÇ BAKIfi FEMALE CHARACTER OF SHIPPING ON THE RISE! DEN ZC L N D fi KARAKTER YÜKSEL fite! The remark Turkish shipping s future is female made by Michael Drayton, president of the Baltic

Detaylı

NOR-SHIPPING 2005 iddial geliyor comes assertively. IMO Güney Asya ya elini uzatt. BIMCO ya yeni genel sekreter. New secretary-general to BIMCO

NOR-SHIPPING 2005 iddial geliyor comes assertively. IMO Güney Asya ya elini uzatt. BIMCO ya yeni genel sekreter. New secretary-general to BIMCO KS HI OS R A T WD A AV EL G A NOR-SHIPPING 2005 iddial geliyor comes assertively lki 1960 lar n bafllar nda Güverte ve Makine Dairesi ad yla düzenlenen Nor-Shipping 2005 e say l günler kald. 7-10 Haziran

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

stanbul Gemi Finans Forumu Ship Finance Forum

stanbul Gemi Finans Forumu Ship Finance Forum KS IH SO A R T D AW LA GV AE stanbul Gemi Finans Forumu Ship Finance Forum arine Money Yunanistan M ile ana sponsor Genel Denizcilik, 3. Marine Money stanbul Gemi Finansman Konferans n n 4 May s Perflembe

Detaylı

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions De iflken Türbin Geometrisi, Torku Optimize Ediyor Ve Emisyonlar Azalt yor ne of the most powerful O tugs in the port of Hamburg has just

Detaylı

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions KS IH SO A R T D AW LA GV AE Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions De iflken Türbin Geometrisi, Torku Optimize Ediyor Ve Emisyonlar Azalt yor ne of the most powerful O tugs in

Detaylı

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT {2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY 2009 PETK M FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER TABLE OF CONTENTS 002 Kurum Profili

Detaylı

H amburg Marine Grup taraf ndan 22 Ekim 2009 tarihinde

H amburg Marine Grup taraf ndan 22 Ekim 2009 tarihinde IS THE CRISIS V, W OR L? KR Z V, W YA DA L M? Economists are playing a game of letters at the moment whether it is a V shaped or a W shaped recovery. In the container industry we might see a L shaped recovery.

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel Oceanographic Research Vessel For Turkey Türkiye ye Oflinografik Araflt rma Gemisi lstein Es-Cad has entered U into a contract with the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)

Detaylı

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 8 Baflkan Tahir Uysal ile yeni dönemde YASED Uluslararas Yat r mc lar Derne

Detaylı