WHAT S THE USE OF CLOSING DOWN A PORT? L MAN KAPATMAK NEYE H ZMET?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "WHAT S THE USE OF CLOSING DOWN A PORT? L MAN KAPATMAK NEYE H ZMET?"

Transkript

1 WHAT S THE USE OF CLOSING DOWN A PORT? L MAN KAPATMAK NEYE H ZMET? HAL S ÖZTÜRK Türkiye limanc l bilmiyor, tan m yor. En çok tan yanlarsa TCDD çal flanlar. Onlar da kamu personeli olduklar için yasal olarak konuflam yor ve bilgilerini paylaflam yorlar. Limanc l k ve ülke ekonomisine katk s n n, ne derece karl bir iflletmecilik olabilece i bilinmedi i için de alt n yumurtlayan tavuklar özellefltiriliyor. Örneklerden biri, verimlili ini artt rmak yerine, kapat lmaya çal fl lan Haydarpafla Liman y l nda; TCDD limanlar içinde toplam yükün %14 ünün elleçlendi i, konteynerde Türkiye toplam n n %10.28 inin, TCDD limanlar toplam nda ise %19.13 ünün elleçlendi i Haydarpafla Liman... Üstelik de transit tafl mac l ktan yok denecek kadar az pay al rken ve ülke potansiyeli düflünüldü ünde çok daha fazla limana ihtiyac m z var iken... Turkey is ignorant of operating ports. Those who know it are the employees of the Turkish State Railways (TCDD). However, because they are civil servants, they cannot speak out and share their knowledge. And since it is not known how profitable the ports would be and how much contribution they would make to national economy, these geese that lay the golden eggs are being privatized. For example the Haydarpasa port is planned to be closed down, instead of considering increasing its efficiency. In 2004 Haydarpasa port accounted for 14 per cent of total cargoes handled at TCDD ports, per cent of the total number of containers handled in Turkey in general, and per cent of those handled at TCDD ports. In addition, the port is to be closed down at a time when we have a little or no share in the global transit transport and when we need many more ports taking into consideration the country s potentials

2 T ürkiye nin stratejik öneme sahip kurulufllar bir bir özellefltiriliyor. Erdemir, Tüprafl, Türk Telekom ve TCDD Limanlar bunlardan sadece baz lar. Verimlili i artt rmak ve devlete ticaretten elini çektirmek ad alt nda kimisi yok pahas na, kimisi hurda fiyat ndan da ucuz, ekonomik yaralara pansuman tedavisi yapmak amac yla... Neden özerk bir yap ya kavuflturulmad klar ise, y llard r savunulan özellefltirme art k kan ksand için büyük bir ço unluk taraf ndan sorulmuyor bile. Baz lar ysa bu yaflananlara fliddetle karfl, ama sesleri yeterince gür ç kmad için maalesef ciddiye al nm - yor. Ve kamu kurulufllar bir bir özellefltiriliyor. Gelir ve geliflme garantisi sunan limanlar n özellefltirilmesi konusuna gelince... Türkiye de liman iflletmecili i ve getirileri hemen hemen hiç bilinmedi i için, ço u büyük sermaye gruplar özellefltirme kapsam nda olan TCDD limanlar ile ilgilenmiyorlar bile... Y llard r bu limanlara gereken h zda yat r m yap lsa ve verimlilikleri artt r lsayd, flu anda hangi konumda olurlard acaba? L MAN EN AZ GELECEK YIL Ç N PLANLANMALI 1995 y l nda Kumport Genel Müdürü Say n Türkün Efeç nar ziyaret etti imde, kendisi ve sekreteri ofis haline dönüfltürülmüfl bir konteyner içinde çal fl yorlard. O y llarda Haydarpafla da yaflanan s k - fl kl a ra men insanlar Ambarl ya yönlendirmekte oldukça zorlan - yorlard. Liman sahas içinde sadece bir kaç tane konteyner göze çarp yordu. Ben oradan ayr l rken, d fl ticaretteki geliflim ve artan tafl - mac l de erlendirince; arka sahadaki yerleflim birimlerinin 10 y l içinde liman n geliflimine engel olaca n düflünmüfltüm. Henüz Ambarl Liman kompleksi s k flm fl de il. Ama pek yak nda büyüme için yeni alternatifler aranaca kesin. Çünkü 2004 y l konteyner elleçleme verileri, Ambarl Liman Kompleksi içinde yer alan Kumport ta %9.96, Marport ta %84.71 ve Mardafl ta %54.30 art fl oldu unu gösteriyor. Kapasite art rmaya yönelik yeni yat r mlarla birkaç y l daha h zl art fl sa lanabilir. Sonra ne olacak... KONTEYNER TAfiIMACILI I HIZLA ARTIYOR Türkiye limanlar nda konteyner elleçlemesi, genel olarak TCDD limanlar (Mersin, zmir ve Haydarpafla) ile zmit Körfezi, Gemlik ve Ambarl daki özel liman ve iskelelerde yap l yor. MARL M e ba l özel limanlarda, 2004 y l nda bir önceki y la oranla TEU baz nda % lik art fl dikkat çekiyor. Türkiye de kamu sektöründe konteyner elleçlemesinin yap ld TCDD ye ba l limanlar toplam nda ise 2004 y l nda 2003 e göre TEU baz nda % 17.0 lik art fl görülüyor y l nda TCDD ye ba l limanlardaki konteyner elleçlemesinin TEU baz nda % 49 u zmir Liman nda, % 32 si Mersin Liman nda ve % 19 u da Haydarpafla Liman nda gerçekleflmifl. Özellefltirmelerde ilk al c lar seçilebilir, peki ya sonras... In privatizations, first buyers are selected, well. What about then? T urkey s public establishments that have strategic importance are being privatized one by one. Erdemir, Tupras, Turkish Telecom and ports of the Turkish State Railways are only a few of them. Under the disguise of increasing efficiency, some of them have been sold at giveaway prices, some under scrap prices and some for the purpose to dress the economic wounds... The question as to why they had not been given an autonomous status is not even asked by many, for privatization that has been advocated for years has become inured to. Some are against all these things, but because they cannot express themselves aloud, unfortunately they are not taken seriously. And consequently the public enterprises are being privatized one by one. As for the privatization of the ports, which provide revenue and development guarantees Because the port industry and its yields are not known at all, most of the big capital groups are not even interested in the ports of the Turkish State Railways, which are within the scope of privatization... We wonder what position these ports would have had if necessary investments had been made and their efficiencies increased at required intervals. A PORT SHOULD BE PLANNED FOR THE NEXT YEARS When I visited Kumport s General Manager Mr. Turkun Efecinar in 1995, he and his secretary were working inside a container transformed into an office. In spite of congestion at Haydarpasa Port in those years, they experienced difficulties in directing the people to Ambarli region. There were only a few containers within the port area. As I was leaving, when he expressed his opinions about the development in foreign trade and increase in transportation, I thought that the settlement area behind would prevent development of the port within 10 years. The Ambarli port complex has not been congested yet, but I am sure they will begin looking for new alternatives for expansion soon. Because, container handling data for the year 2004 show that the Kumport s container handling throughput increased by 9.96 per cent, Marport s by per cent, and Mardas by per cent in the Ambarli Port Complex. Rapid increase may be possible for a few years more through new investments aimed at increasing the capacity. Well, what will happen then? RAPID GROWTH IN CONTAINER TRANSPORTATION Container handling operations are mainly performed at the ports of the Turkish State Railways (Mersin, Izmir and Haydarpasa), as well as private ports and quays located in Izmit Bay, Gemlik and Ambarli. An increase of per cent at the private ports affiliated to MARLIM in 2004 compared to previous year on TEU basis is significant. The increase on TEU basis in 2004 compared to 2003 in the combined container handling throughput of all ports of the Turkish State Railways (TCDD) was 17.0 per cent. 49 per cent of all containers handled at TCDD ports in 2004 was handled in Izmir Port, 32 per cent in Mersin Port and 19 per cent in Haydarpasa Port on TEU basis. There was a per cent increase in Haydarpasa Port, per cent in Mersin Port and per cent in Izmir Port. On the other hand, there is a per cent and per cent MARINE & COMMERCE SEPTEMBER

3 TÜRK YE L MANLARI KONTEYNER ELLEÇLEMES (TEU) CONTAINER HANDLING AT TURKISH PORTS Liman 04/03 de. Port 2003 % 2004 % change 2005* TCDD Samsun Haydarpafla Derince Band rma zmir Mersin skenderun Toplam // Total 1,416, ,656, Marlim Kumport Marport Sedefport , Borusan Loj Mardafl Gemport Toplam // Total 1,061, ,400, Di er // Others Antalya Trabzon Akport Toplam // Total Türkiye Top. // Grand Total 2,496, ,081, *2005 Temmuz sonu itibariyle // As of the end of July 2005 Kaynak // Source: TCDD, MARL M TÜRK DEN Z T CARET F LOSUNUN DWT GEL fi M DEVELOPMENT OF THE TURKISH MERCHANT MARINE FLEET, DWT ( ) Gemi Tipleri // Ship Typess * Kuru Yük // Dry Cargo 1, , , , , , , , , ,252.1 Dökme Yük // Bulk Carrier 5, , , , , , , , , , ,116.7 OBO Gemisi // Oil/Bulk/Ore Carrier 1, Petrol Tankeri // Oil Tanker 1, , , , Kimyevi Madde Tankeri // Chemical Tanker LPG Tankeri // LPG Tankers Asfalt Tankeri // Asphalt Tanker Su Gemisi // Water Carrier Ro/Ro Gemisi // Ro/Ro Ships Ro/Ro Ferry Yolcu // Ro/Ro Ferry boats Konteyner // Container vessels Feribot // FerryBoats Tren Ferisi // Train Ferries Frigofirik // Refrigerated Bal kç Gemisi // Fishing Boats Yolcu & Yolcu Yük // Paassenger and Cargo Ships Bilimsel Araflt rma // Research Ships fiehir Hat/Deniz Oto // Harbour Ferries fiehir Hat Arabal // Harbour Car Ferries Römorkör/Hizmet // Tugs and Service Ships Di er // Other Toplam // Total 10,311 10,894 10,563 9,760 10,322 9,489 9,307 8,666 7,627 7,055 7,303.5 * 2005 Haziran verileri // *as of June 2005 Kaynak: Denizcilik Müsteflarl // Source: Undersecretariat of Maritime Affairs 032

4 TCDD L MANLARINDA ELLEÇLENEN YÜKLER N REJ MLER NE GÖRE DA ILIMI DISTRIBUTION OF CARGOES HANDLED AT TCDD PORTS BY REGIMES (ton) Liman // Port Y l // Years Yükleme // Loading Boflaltma // Unloading Toplam Exports- hr. Domestic-D.Tic. Transit Imports- th. Domestic-D.Tic. Transit Total Haydarpafla Mersin skenderun Samsun Derince Band rma zmir Toplam // Total Not:2005 Temmuz sonu itibariyle // Note: As of the end of July Kaynak // Source: TCDD Haydarpafla Liman nda % 29.66, Mersin Liman nda % ve zmir de % art fl gözleniyor. skenderun Liman ve Derince Liman nda ise s ras yla % ve % azal fl dikkat çekiyor. Samsun ve Band rma limanlar nda 2004 y l nda konteyner elleçlemesi s f r olarak görülüyor. Oysa dahili tafl mac l kta denizyolu tafl ma pay n artt rmaya yönelik politikalar n gelifltirilerek uygulanmas durumunda, karayolu ile yap lan ço u tafl ma denizyolu konteyner tafl mac l na dönüflebilir. Ulaflt rma politikalar oluflturulurken veya flirketler tafl ma maliyetlerini en aza indirmeye çal fl rlarken dikkat edilmesi gereken konu; gidilebildi i kadar denizyoluyla, sonra demiryoluyla ve en son 100 kilometrenin karayoluyla gidilmesidir. Bunun en pratik yöntemi de konteyner veya Ro-Ro tafl mac l d r. Ton-km birim maliyet olarak en ucuz tafl ma flekli olan deniz tafl - mac l n n gelifltirilmesi son kullan c maliyetlerini afla çeker. Anadolu limanlar na veya bu limanlardan büyük flehirlerimize yap lacak olan tafl mac l k küçük flehirlerimizdeki limanlar m z n da verimlili ini artt r r. KONTEYNER GEM F LOSU DA TOPLAMDAK PAYI- NI ARTTIRIYOR Türk Deniz Ticaret Filosu ndaki konteyner gemilerinin say s art - yor. Her ne kadar filo, kolay bayra a kay t olmay tercih eden baz flirketler nedeniyle, gerçek anlamda Türk donatanlar n n sahip oldu u tüm gemileri içermese de filonun geliflimi incelendi inde; dwt baz nda konteyner gemileri 1995 y l nda filonun %0.1, 2000 y l nda %2.6 iken 2005 de %4.2 sini oluflturuyor. decrease in Iskenderun Port and Derince Port respectively. No containers were handled in Samsun and Bandirma ports in However, in case the policies aimed at increasing the share of sea in inland transportation were improved and implemented, most of the goods carried by land could shift to container transportation by sea. A matter that should be taken into consideration when formulating transportation policies or when the companies look for ways to decrease their transportation costs: use sea as far as possible, then railways and finally roads up to a distance of 100 kilometers. The most practical way is to use container or Ro-Ro transportation. Development of sea transportation that is the cheapest mode of transportation on ton-km basis would pull down the end-user costs. Transportation of goods to the Anatolian ports or from those ports to big cities in the country would also increase the efficiency of the ports in smaller cities. CONTAINER VESSEL FLEET INCREASES ITS SHARE IN WORLD S TOTAL Number of container vessels in the Turkish Merchant Marine increases. Even though the figure does not include all vessels owned by Turkish shipowners due to some companies that prefer registering with less strict flag states, when we look at the development of the fleet, we see that, on dwt basis, container vessels accounted for 0.1 per cent of the total fleet, 2.6 per cent in 2000 and 4.2 per cent in The bulk cargo carriers have the biggest share in the fleet, maintaining the level of 56 per cent. The share of the oil tankers displays a decreasing trend with 16.5 per cent, 13.1 per cent, MARINE & COMMERCE SEPTEMBER

5 DÜNYA DEN Z T CARET F LOSU WORLD MERCHANT MARINE FLEET Kaynak // Source: Clarkson Toplam Yük Filosu Y l Sonu Siparifl Defteri ve Teslimat Program Total Cargo Fleet Year End Orderbook & Delivery Schedule (m. Dwt) No. m.dwt No. m.dwt % Fleet Tanker >10k // Tankers >10k , , % Tanker <10k // Tankers <10k , % Dökmeciler // Bulkers , % Kombineler // Combos % LPG Gemisi // LPG Carriers % LNG Gemisi // LNG Carriers % Konteyner // Container Ships , , % Çok Amaçl G. // Mult -Purpose , % Kar. Yük Gemisi // General Cargo , % Ro-Ro Gemisi // Ro-Ro Vessels , % Araç Tafl y c // Car Carriers % So utuculu Gemiler // Reefers , % Dünya Filosu Toplam Total World Fleet , , % Filo içinde en büyük paya sahip dökme yük gemileri %56 dolay ndaki oran n koruyor. Ayn dönemlerde petrol tarkerleri oran ise s ras yla %16.5, %13.1 ve %12.1 rakamlar yla azalan bir e ilim sergiliyor. Kimyasal madde tarkerleri oranlar ise %0.89, %2.5 ve %2.7. Ro-Ro gemilerine iliflkin %1.25, %2.25 ve %2.6 rakamlar da oran n artt n gösteriyor. Sipariflteki gemiler düflünüldü ünde önümüzdeki y llarda konteyner gemileri ile tarkerlerin pay n n artaca ve kuruyük/dökmeyük gemilerinin azalaca görülüyor. Clarkson un raporuna göre; 1 A ustos 2005 itibariyle milyon dwt lik dünya deniz ticaret filosu içinde milyon dwt ile konteyner gemileri %12 yi oluflturuyor. Dökme yük gemileri ise milyon dwt ile filonun %38.1 i kadar. 10,000 dwt üzeri tankerler ise milyon dwt ile %38.3. TRANS T TAfiIMACILIK YOK TCDD limanlar n n verilerine göre; 2005 y l Temmuz ay sonu itibariyle toplam 26,022,787 ton yük elleçlendi i görülüyor. Elleçlenen toplam yükün 22,679,383 tonu yani %87.15 i d fl ticaret yükü oluflturuyor. Kabotaj yükleri ise 2,940,835 ton ile toplam n %11.3 ü kadar. Transit yükleri ise sadece %1.5 yani yok denecek kadar az, 402,569 ton y l verileri de benzer bir tablo çiziyor: d fl ticaret yükü 41,755,746 ton ile %89.42, kabotaj yükü 4,098,473 ile %8.78 ve transit yükü 843,813 ton ile % y l Temmuz ay sonu itibariyle kabotaj yüklerinde art fl ve transit yüklerde ise azalma oldu u gözleniyor. Kabotaj yüklerinde en büyük paya 2005 y l nda Band rma Liman 1,365,248 ton sahip ve 2004 y l na göre (1,021,952 ton) ciddi bir art fl sözkonusu. kinci s rada yer alan skenderun da ise 2005 ilk yedi ay rakam 637,146 ton ve 2004 teki 1,426,148 ton ile karfl laflt r ld nda, bu y l n sonu itibariyle kabotaj yüklerinde azalma olmas beklenebilir. Mersin de de benzer bir görüntü var, çünkü 2005 rakam and 12.1 per cent in the same periods respectively. And the share of the chemical tankers is 0.89 per cent, 2.5 per cent and 2.7 per cent in the respective periods. As for the Ro-Ro vessels, their share gradually increases with 1.25 per cent, 2.25 per cent and 2.6 per cent in the respective periods. When we take into account the vessels on order, we see that the share of container vessels and tankers will increase, while that of dry bulk/bulk carriers will decrease. According to Clarkson s report, with million dwt, container vessels account for 12 per cent of the world s merchant marine consisting of total of million dwt as of August 01, Bulk carriers account for 38.1 per cent with million dwt. Tankers above million dwt account for 38.3 per cent of the world s merchant marine. NO TRANSIT TRANSPORTATION According to the data of the TCDD ports, total of 26,022,787 tons of cargo was handled as of end of July per cent, i.e. 22,679,383 tons, of the cargo handled consisted of exports and imports. Coastal cargoes account for 11.3 per cent, i.e. 2,940,835 tons, of the total figure. With 1.5 per cent, i.e. 402,569 tons, there is almost no transit cargo handled. Data for the year 2004 present a similar picture: with 41,755,746 tons, imports and exports account for per cent of all cargoes handled; coastal cargoes 8,78 per cent with 4,098,473, and transit cargoes 1.8 per cent with a mere 843,813 tons. As of end of July 2005, there is an increase in coastal cargoes and a decrease in transit cargoes. The biggest share in the coastal cargoes belongs to Bandirma Port in 2005 with a figure of 1,365,248 tons, representing a considerable increase compared to the year 2004 (1,021,952 tons). Ranking second, Iskenderun port handled total of 637,146 tons of coastal cargoes in the first seven months of 2005, and a decrease may be expected by the end of the year when compared to that in the year 2004 (1,426,148 tons). Mersin port also presents a similar picture, because 2005 figure is 034

6 YARDIMCI TURKON BAYRAKTAR GROUP ARKAS HOLDING TÜRK DEN Z T CARET F LOSU NDAK KONTEYNER GEM LER CONTAINER SHIPS IN THE TURKISH MERCHANT MARINE FLEET Gemi Ad Sahibi DWT GRT NRT nfla Tarihi nfla Tersanesi nfla Ülke Boy (m) Draft Makine Yap mc s Vessel Name Owner Built Shipyard Country Length (m) Engine Maker Aurette A Arkas Denizcilik ve Nakliyat A.fi. 17,250 14,193 4, Peene-Werft Almanya // Germany 155,6 9,5 Alphe Bernard-A Limar Liman ve Gemi flletmeleri A.fi. 13,346 10,282 4, Bremer Almanya // Germany 146,7 8 Bremer Vulkan Claire A Menkar Gemicilik A.fi. 7,676 6,819 2, Juliana spanya // Espania 122,1 8,02 Liebknecht Dan el-a Arkas Denizcilik ve Nakliyat A.fi. 17,254 14,193 4, Wolgast Almanya // Germany 155,60 9,00 Man B&W Diane-A Mirak Gemicilik A.fi. stanbul fiubesi 7,960 6,819 2, Gijon spanya // Espania 121,17 8,01 SKL Erkut A Menkar Gemicilik A.fi. 7,676 6, spanya // Espania 122,08 8,01 SKL Esra-A Emes Denizcilik ve Nakliyat A.fi. 13,309 10,282 4, Bremer Almanya // Germany 146,7 8,04 B&W Gabriel A Arkas Denizcilik ve Nakliyat A.fi. 17,307 14,193 4, Wolgast Almanya // Germany 155,6 9 Man B&W Hilde A Arkas Denizcilik ve Nakliyat A.fi. 22,100 17,665 6, Wolgast Almanya // Germany 155,6 9 Man B&W Luc en G A Arkas Denizcilik ve Nakliyat A.fi. 17,124 14,236 4, Wolgast Almanya // Germany 155,6 9 Man B&W Marguerite A Arkas Denizcilik ve Nakliyat A.fi. 22,100 17,665 6, Wolgast Almanya // Germany 155,60 9,00 Man B&W Msc fiebnem Msc Gemi Acenteligi A.fi. 9,766 8,908 3, Orskov Christensens Danimarka // Denmark MAK Sami A Arkas Denizcilik ve Nakliyat A.fi. 6,220 4,393 1, Livorno talya // Italy 115,21 6,50 Fiat Gmt Yi itcan A Arkas Denizcilik ve Nakliyat A.fi. 17,264 14,193 4, Wolgast Almanya // Germany 155,6 9 Man B&W Vivien A Limar Liman ve Gemi flletmeleri A.fi. 17,289 14,193 4, Peene Werft Gmbh Almanya // Germany 155,6 4,96 Man Wanda-A Mizar Gemicilik A.fi. stanbul fib. 7,960 6,819 2, spanya // Espania 122,1 8,01 SKL Zerran A Arkas Denizcilik ve Nakliyat A.fi. 6,220 4,393 1, Livorno talya // Italy 115,21 6,50 Fiat Gmt Adnan Bayraktar Bayraktar Denizcilik ve Ticaret A.fi. 11,655 8,323 4, ,20 Burak Bayraktar Say Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.fi. 11,656 8,323 4, Torgem Türkiye // Turkey 136,02 8,2 Man B&W Denizhan Bayraktar Arif Kaptan Denizcilik ve Tic. A.fi. 6,252 4,721 2, Gisan Türkiye // Turkey 114,8 7,01 Man B&W Mehtap Bayraktar Bayraktar Denizcilik ve Ticaret A.fi. 6,231 4,631 2, G san Türkiye // Turkey 113,8 6,95 Man fiadan Bayraktar Say Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.fi. 8,081 5,886 2, Torgem Türkiye // Turkey 118 7,5 Man B&W Kaflif Kalkavan Sedef Gemi nflaat A.fi. 12,310 9,978 5, Sedef Türkiye // Turkey 149 8,55 Mitsui Leyla Kalkavan Tur-Kon Konteyner Tafl. ve Denizcilik A.fi. 12,310 9,978 5, Sedef Türkiye // Turkey 149 8,55 Mitsui Mehmet Kalkavan Tur-Kon Konteyner Tafl. ve Denizcilik A.fi. 12,301 8, Orkun Kalkavan Tur-Kon Konteyner Tafl. ve Denizcilik A.fi. 12,123 9, Sedef Türkiye // Turkey 149 7,8 Man B& W Andon Andon Denizcilik A.fi. 4,963 3,410 1, Istanbul Türkiye // Turkey 94,4 5,9 Wartsila Aron Yard mc Deniz Nakliyat A.fi. 4,962 3,410 1, Iyi Denz. Türkiye // Turkey 93,7 6,25 Wartsila & R 32d Cma Cgm Iskenderia Cimil Denizcilik A.fi. 5, Aksoy Truva Ali R za Aksoy Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.fi. 5,843 4,529 2, Gelibolu Türkiye // Turkey 113,8 6,6 MAK Beliz Ürkmez Fudafl D fl Ticaret Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.fi. 8, ,16 Gülhan-Y Gül Han Denizcilik ve Ticaret Ltd. fiti. 10,096 6, ,06 Hikmet K rem Denizcilik ve Ticaret Ltd. fiti. 5,570 3,726 1, Gisan Gemi Türkiye // Turkey 94,72 0 Caterpillar Kapt. Aslan Fato lu Fato lu G da San. ve Tic. A.fi. 3, Kaptan Murat Ayano lu Denizcilik ve Ticaret A.fi. 4,040 2,667 1, Buesum Danimarka // Denmark 89,77 6,03 Alpha Maersk stanbul Merit Gemicilik ve Ticaret A.fi. 12,854 10,396 5, Mtw Almanya // Germany 144,9 8,65 Mak Mehmet Ünlü Ünlü Denizcilik San. ve Tic. Ltd. fiti. 7,860 4, Msc Hoggar Yan ktafl Denizcilik ve Ticaret A.fi. 12,500 8,656 4, Torgem Türkiye // Turkey B&W Necati Çavuflo lu Çavuflo lu Kum-Çak l nflaat ve Ticaret Ltd.fiti. 3,171 1,868 1, Y ld r m Türkiye // Turkey SKL S ma Bahar K rmar Denizcilik ve Tic. A.fi. 12,666 8, ,190 ton ve 2004 y l toplam 1,189,688 ton. Transit yüklerden zmir Liman hiç pay almaz iken, en büyük paya 2004 y l nda %86 ve 2005 te %91.7 ile Mersin Liman sahip. Yok denecek kadar az olan transit tafl mac l ktan ciddi bir pay alabilmek için öncelikle yasal düzenlemelerin yap larak transit ifllemlerinin kolayl kla gerçeklefltirilebilir olmas n sa lamak gerekiyor. Sonra da uluslararas tan t ma önem vermek. Ancak tan t m ve reklam n iyi bir yat r m arac oldu u art k bilimsel olarak kabul edilmesine ra men; kamu kurulufllar Tasarruf Tedbirleri kapsam nda hiç bir tan t m faaliyetinde bulunam yor. Acaba dünyan n önde gelen limanlar, ülke ülke dolafl p tan t m ve ticari iliflkilerini gelifltirmeye yönelik toplant lar bofluna m düzenliyorlar? & around 629,190 tons compared to 1,189,688 tons in Izmir Port has no share in transit cargoes, while Mersin Port has the biggest share with 86 per cent in 2004 and 91.7 per cent in First of all, we should make necessary legal arrangements to facilitate transit procedures in order to be able to ensure a considerable share in transit transportation, which is currently at the lowest level. Then, we should attach importance to international promotional activities. However, even though it is now scientifically accepted that advertisements and promotional activities are very favorable investment vehicles, the public establishments are unable to conduct any promotional activities due to the Economizing Measures. We wonder whether the world s major ports visit almost every single country for promotional purposes and hold meetings to strengthen their commercial relations with them for nothing! & 036

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Deniz Ticareti 2012 İstatistikleri 2013 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DENİZYOLU TAŞIMA İSTATİSTİKLERİ...1 LİMANLARIMIZDA ELLEÇLENEN

Detaylı

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Deniz Ticareti İstatistikleri 2012 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DENİZYOLU TAŞIMA İSTATİSTİKLERİ...3 LİMANLARIMIZDA ELLEÇLENEN YÜK

Detaylı

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Murat KORÇAK Kimya Yüksek Mühendisi 2. Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi Sempozyumu ve Sergisi 1 Sunum İçeriği Denizcilik Sektörüne Temel Bakış

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

U zun y llar Arçelik teki kariyer hayat ndan sonra, Eylül

U zun y llar Arçelik teki kariyer hayat ndan sonra, Eylül READY FOR NEW INVESTMENTS YEN YATIRIMLARA HAZIRIZ HAL S ÖZTÜRK Akport Tekirdag Port has made considerable investments since its privatization, and attained a position to meet considerable potential in

Detaylı

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

TÜRKĐYE NĐN DIŞ TĐCARET HEDEFLERĐNĐN YENĐ LĐMAN YATIRIMLARINA ETKĐSĐ

TÜRKĐYE NĐN DIŞ TĐCARET HEDEFLERĐNĐN YENĐ LĐMAN YATIRIMLARINA ETKĐSĐ TÜRKĐYE NĐN DIŞ TĐCARET HEDEFLERĐNĐN YENĐ LĐMAN YATIRIMLARINA ETKĐSĐ Soner ESMER (1), Volkan ÇAĞLAR (2), Ersel Zafer ORAL (3) (1) Doç.Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, Lojistik Yönetimi

Detaylı

Daha ucuz, verimli ve güvenilir tafl man n yolu U.N. RO-RO dan geçiyor

Daha ucuz, verimli ve güvenilir tafl man n yolu U.N. RO-RO dan geçiyor Daha ucuz, verimli ve güvenilir tafl man n yolu U.N. RO-RO dan geçiyor U.N. RO-RO brings low cost, efficient and safe transportation solutions to its customers U.N. RO-RO sistemi, Türkiye-Avrupa aras tafl

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

IV. ULUSAL LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ KONGRESİ Bildiriler Kitabı

IV. ULUSAL LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ KONGRESİ Bildiriler Kitabı GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ IV. ULUSAL LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ KONGRESİ Bildiriler Kitabı EDİTÖRLER Yrd. Doç. Dr. İskender PEKER Yrd. Doç. Dr. Tarhan OKAN Yrd. Doç.

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

Sunumun içeriği. of small-scale fisheries in Datça-Bozburun

Sunumun içeriği. of small-scale fisheries in Datça-Bozburun Sunumun içeriği Viability Niçin Gökova? of small-scale fisheries in - Ne Special zamandan Environmental beri Gökova dayız? Protection Area (SEPA), Gökova (Eastern Körfezi nde Mediterranean), balıkçılık

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

M armara Denizi nin dahili tafl mac l k konusunda potansiyelinin

M armara Denizi nin dahili tafl mac l k konusunda potansiyelinin MARMARA FAILS TO USE ITS POTENTIAL MARMARA POTANS YEL N KULLANAMIYOR Approximately 8,000 trucks come to Istanbul from the Aegean region everyday, and only 500 of them are carried by sea. It would be highly

Detaylı

Deniz Ticareti 2014 Yılı İstatistikleri

Deniz Ticareti 2014 Yılı İstatistikleri Deniz Ticareti 2014 Yılı İstatistikleri Deniz Taşıtları, Denizyolu Taşıma ve Teşvik İstatistikleri 2014 T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü T.C Ulaştırma, Denizcilik

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

KARAYOLU ULAŞIM İSTATİSTİKLERİ (2013)

KARAYOLU ULAŞIM İSTATİSTİKLERİ (2013) KARAYOLU ULAŞIM İSTATİSTİKLERİ (213) Highway Transportation Statistics UE1 - TÜRKİYE VE KARAYOLU İSTATİSTİKLERİ Turkey and Road Statistics UE2 - YILLARA GÖRE KARAYOLU AĞI Road Network By Years UE3 - KARAYOLU

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

FLEET CAPACITY SNOWBALLS

FLEET CAPACITY SNOWBALLS WORLD MERCHANT FLEET FLEET CAPACITY SNOWBALLS DÜNYA DEN Z T CARET F LOSU F LO KAPAS TES ÇI G B BÜYÜYOR OKAN DURU 072 Following the New Year holidays, we started receiving signals of recovery. Sudden decreases

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ÜLKEMİZDEKİ KIYI TESİSLERİ Uluslararası sefer yapan gemilere açık 178 kıyı tesisimiz

Detaylı

Sunumun içeriği. Viability of small-scale fisheries in Datça-Bozburun Special Environmental Protection Area (SEPA), (Eastern Mediterranean), Turkey

Sunumun içeriği. Viability of small-scale fisheries in Datça-Bozburun Special Environmental Protection Area (SEPA), (Eastern Mediterranean), Turkey Niçin Gökova? Sunumun içeriği Viability of small-scale fisheries in Datça-Bozburun Special Environmental Protection Area (SEPA), (Eastern Mediterranean), Turkey Ne zamandan beri Gökova dayız? Gökova Körfezi

Detaylı

2 004 y l ortas ndaki rakamlarla karfl laflt r ld nda bu dwt

2 004 y l ortas ndaki rakamlarla karfl laflt r ld nda bu dwt TREMENDOUS ORDER ACTIVITIES OLA ANÜSTÜ GEM S PAR filer Dünya denizcilik sektöründeki siparifl faaliyetleri 2005 y l nda ola anüstü seviyelere ç kt. 1 Temmuz 2005 itibariyle toplam 226.7 milyon dwt ve 98.5

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

T uzla tersanelerinin yeni infla gereksinmelerine yeterince yan t verememesi

T uzla tersanelerinin yeni infla gereksinmelerine yeterince yan t verememesi CONTAINER TRANSPORTATION INCREASES KONTEYNER TAfiIMACILI I ARTIYOR Dünyada birçok liman, artan kargo hacmine yönelik kapasite problemleri yafl yor ve kapasite artt r m na gidiyor. Yeni terminaller yap

Detaylı

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2)

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (2/2) «REPA» WIND ATLAS prepared by General Directorate of Renewable Energy (former EIE) indicates wind resource

Detaylı

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY The Regional Workshop The World Trade Organisation (WTO) and Fisheries St. Petersburg, 29 31 October 2013 Binnur CEYLAN (MSc) Erdal USTUNDAG (PhD) Department of Aquaculture

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

KARAYOLU ULAŞIM İSTATİSTİKLERİ (2012) Highway Transportation Statistics

KARAYOLU ULAŞIM İSTATİSTİKLERİ (2012) Highway Transportation Statistics T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULAŞIM ETÜTLERİ ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF TRANSPORT MARITIME AFFAIRS

Detaylı

THE NON-SLEEPING GIANT: CHINA UYUMAYAN DEV: Ç N

THE NON-SLEEPING GIANT: CHINA UYUMAYAN DEV: Ç N THE NON-SLEEPING GIANT: CHINA UYUMAYAN DEV: Ç N DEN Z SÖZEN Çin, dünya ekonomisinin ve ticaretinin devleri aras ndaki yerini çoktan ald. Hatta birçok alanda rakiplerini korkutur durumda. Çin in 2004 y

Detaylı

Gemilerin Sınıflandırılması E. Kullanım Amaçlarına Göre. 2. Ticaret Gemileri. Prof. Dr. Tamer YILMAZ. GEMİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2009, Tamer Yılmaz

Gemilerin Sınıflandırılması E. Kullanım Amaçlarına Göre. 2. Ticaret Gemileri. Prof. Dr. Tamer YILMAZ. GEMİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2009, Tamer Yılmaz Gemilerin Sınıflandırılması E. Kullanım Amaçlarına Göre 2. Ticaret Gemileri Prof. Dr. Tamer YILMAZ 2. Ticaret Gemileri Maddi bir gelir elde etmek amacı ile kullanılan her gemiye ticaret gemisi denir. Ticaret

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

arina INDEX YER KAROLARI DUVAR & YER KAROLARI WALL & FLOOR TILES Mine Atlas Minuto Stone Lisbon Movito Ekstra Karizma Budak Figura Planets Roma Madrid

arina INDEX YER KAROLARI DUVAR & YER KAROLARI WALL & FLOOR TILES Mine Atlas Minuto Stone Lisbon Movito Ekstra Karizma Budak Figura Planets Roma Madrid arina Osmanlı İmparatorluğu nun temellerinin atıldığı Bilecik ili Söğüt ilçesinde Söğüt Seramik A.Ş. adı altında 1973 yılında 335 dönüm arazi üzerinde 270 çalışanı ile 1.200.000 m 2 /yıl üretim kapasitesi

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Aggregate Demand Aggregate (domestic) demand (or domestic absorption) is the sum of consumption, investment

Detaylı

SEA TRANSPORTATION IS VERY IMPORTANT FOR CEMENT EXPORT DEN ZYOLU, Ç MENTO HRACATI Ç N ÇOK ÖNEML

SEA TRANSPORTATION IS VERY IMPORTANT FOR CEMENT EXPORT DEN ZYOLU, Ç MENTO HRACATI Ç N ÇOK ÖNEML SEA TRANSPORTATION IS VERY IMPORTANT FOR CEMENT EXPORT DEN ZYOLU, Ç MENTO HRACATI Ç N ÇOK ÖNEML SÖYLEfi // INTERVIEW BY FUNDA SIDAL SA NAK, DEN Z SÖZEN Nuh Çimento Sanayi A.fi. zmit Hereke deki fabrikas

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account - General [ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country Başka bankamatikleri kullanırsam ne kadar

Detaylı

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well.

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well. NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082 ÜÇÜNCÜ DEVRE SESLERİNİN PORTE VE NEY ÜZERİNDEKİ YERLERİ Üçüncü devre sesleri ile eser icrasına başlamadan önce, öğrendiğimiz 7 perdenin, porte üzerindeki yerlerini,

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

Ege Bölgesi Limanları ve Sektör Durumu

Ege Bölgesi Limanları ve Sektör Durumu İzmir Nemrut/Aliağa Ege Bölgesi Limanları ve Sektör Durumu 2011 İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi 1 En Fazla Yük Elleçlemesi Yapılan İlk 10 Liman Başkanlığı (2010 Yılı / Ton) 60.000.000 (% 17) 53.770.364

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 18 EYLÜL 2014 / 18 th SEPTEMBER, 2014 DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE PAZARI KONFERANSI RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 08.00-09.00 Kayıt ve İçecekler Network / Registration, Drinks - Networking 09.00-09.10

Detaylı

Limanların Önemi. Yrd. Doç. Dr. Soner ESMER DEÜ Denizcilik Fakültesi

Limanların Önemi. Yrd. Doç. Dr. Soner ESMER DEÜ Denizcilik Fakültesi Limanların Önemi Yrd. Doç. Dr. Soner ESMER DEÜ Denizcilik Fakültesi Knidos, Efes, Bergama, Assos, Teos, Pagos (Kadifekale), Urla Knidos Knidos Marmaray.. OSMANLI DÖNEMİNDE LİMANLARIMIZ Osmanlı İmparatorluğunda

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Yildiz Technical University, Environmental Engineering Dept., Istanbul-Turkey Aim and

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

SHIPS UNDER CONSTRUCTION AT TURKISH SHIPYARDS TÜRK YE TERSANELER NDE NfiA HAL NDEK GEM LER

SHIPS UNDER CONSTRUCTION AT TURKISH SHIPYARDS TÜRK YE TERSANELER NDE NfiA HAL NDEK GEM LER SHIPS UNDER CONSTRUCTION AT TURKISH SHIPYARDS TÜRK YE TERSANELER NDE NfiA HAL NDEK GEM LER Tersane Sahibi Gemi Ad Tip DWT gt TEU Boy En Tekne No. nifl Tarihi TeslimTarihi Klas Bayra Shipyard Owner Vessel

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

-Dry Ports Structuring in Turkey-

-Dry Ports Structuring in Turkey- Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications of the Republic of Turkey 2nd Meeting of the Working Group on Dry Ports -Dry Ports Structuring in Turkey- Bülent SÜLOĞLU Head DG for Dangerous

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model 2016 Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model İsmet Kandilli 1 Ali Güven 2, Ercüment Karakaş 3, Melih Kuncan 4 1 Kocaeli Üniversitesi, Karamürsel MYO, Elektronik ve Otomasyon

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar)

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 161-167 Derleme Review 1Bagcılık Araştırma Enstitusu

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

RO-RO TRANSPORTATION IN TURKEY

RO-RO TRANSPORTATION IN TURKEY RO-RO TRANSPORTATION IN TURKEY TÜRK YE DE RO-RO TAfiIMACILI I Ro-Ro transportation, one of the most important and functional mode of intermodal transportation, provides new export routes for our international

Detaylı

EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE

EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE İbrahim TEMEL Danışman : Y. Doç. Dr. Rıfat EDİZKAN Elektrik Elektronik Mühendisliği Günümüzde kullanılan birçok gömülü sistemin uygulamaları çevremizde mevcuttur. Bu

Detaylı

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:Y-001 HABER BÜLTENİ

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:Y-001 HABER BÜLTENİ DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:Y-1 HABER BÜLTENİ 24.2.216 Yük İstatistikleri, 216 Yük elleçlemesi %12,1 arttı Limanlarımızda gerçekleşen toplam yük elleçleme miktarı 216 yılı ayında bir önceki yılın

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA)

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) H OECD VERİLERİ IŞIĞINDA DÜNYADA KATMA DEĞER VERGİSİNİN DURUMU * (THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) Yusuf ARTAR (Vergi Müfettişi/Tax Inspector) ÖZ Dünyada ilk olarak

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

GEMİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

GEMİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ GEMİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 1 İÇERİK 2 1- Geminin Tanımı, Tipleri ve Sınıflandırması 2- Gemi Ağırlığı ve Bileşenleri 3- Gemi Geometrisi ve Form Planı 4- Gemi Hidrostatiği ve Stabilitesi 5- Tonaj, fribord

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation.

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation. 1: To Zübeyde Hanım Öğretmenevi (Teacher s House) ---- from Sabiha Gökçen Airport Zübeyde Hanım Öğretmen Evi Sabiha Gökçen Airport From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there

Detaylı

T his is because a port exists for serving ships. Thus it is

T his is because a port exists for serving ships. Thus it is BILLIONS OF DOLLARS WORTH OF ARMS OF THE SEA DEN Z N M LYAR DOLARLIK KOLLARI BANU SARI Türkiye'de limanc l k sektöründen bahsedeceksek, önce flöyle bir tespitte bulunal m: Türk gemi infla sanayi gelifliyor.

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri 1 2 3 Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri Özet Dünyada kişi başına düşen günlük hayvansal protein miktarı 1961 ve 2011 yıllarında sırasıyla 19,7 ve 31,8 gramdır. Bu miktarlar 1961

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

The Australian Aborigines have lived in Australia for over 40,000 years. Avustralyalı Aborjinler 40,000 yıldan fazladır Avustralya da yaşamaktadırlar.

The Australian Aborigines have lived in Australia for over 40,000 years. Avustralyalı Aborjinler 40,000 yıldan fazladır Avustralya da yaşamaktadırlar. İş Hayatı İçin İngilizce Dersi 1. Hafta Çevirileri ABORIGINES 'Aborigines' are the first or original inhabitants of a country. First: ilk Inhabitant: Yerli, yerleşik Country: Ülke Aborjinler, bir ülkenin

Detaylı

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak FİRMAMIZ ; Mobilya İmalat&Satış taki 30 yıllık tecrübemizle, MKS MOBİLYA DEKORASYON SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. adı altında uzun yıllardır müşterilerimize hizmet

Detaylı

(MONTHS) Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden

(MONTHS) Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Gelen Giden Tablo 1. K.K.T.C.'ne hava ve deniz limanlarından gelen ve giden yolcuların uyruklara ve aylara göre dağılımı.(2012) (Number of arrivals and departures to and from T.R.N.C. by nationality and months) (MONTHS)

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

TURKEY AS A LOGISTICS HUB BETWEEN EAST & WEST

TURKEY AS A LOGISTICS HUB BETWEEN EAST & WEST Bridge Between Caucasus,Central Asia, Middle East and Europe: TURKEY Value US$ (000.000) TURKEY AS A LOGISTICS HUB ECONOMY Turkey s Total Exports 2001-2010 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Review Article Journal of Maritime and Marine Sciences Volume: 1 Issue: 1 (2015) 43-55. Marine Transportation in Turkey and A Future Perspective

Review Article Journal of Maritime and Marine Sciences Volume: 1 Issue: 1 (2015) 43-55. Marine Transportation in Turkey and A Future Perspective Review Article Journal of Maritime and Marine Sciences Volume: 1 Issue: 1 (2015) 43-55 Marine Transportation in Turkey and A Future Perspective Türkiye de Deniz Taşımacılığı ve Geleceğine Yönelik Bir Bakış

Detaylı

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi)

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI-UYGULAMALARI Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) Eskişehir, Ağustos 2011 OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI- UYGULAMALARI Kamuran Özlem

Detaylı