İÇİNDEKİLER 1. CİLT BİRİNCİ KİTAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER 1. CİLT BİRİNCİ KİTAP"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER 1. CİLT BİRİNCİ KİTAP BİRİNCİ BÖLÜM AÇIKLAMALAR 5 BİRİNCİ KESİM MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ DAVASININ BÖLÜMLENMESİ, ŞARTLARI, HUSUMET EHLİYETİ, İSPAT YÜKÜ VE DAVANIN SAVUNMA ARAÇLARI A) GENEL BİLGİLER 5 a) Mülkiyet davaları 5 aa) Zilyedliğin iadesi (istihkak) 5 bb) Zilyedliğe vaki olan tecavüzün sona erdirilmesi (men'i müdahale davası) 6 cc) Hakkın saptanması(tesbiti) davası 6 b) Zilyetlik davaları 6 c) Suçtan doğan davalar 6 d) Yeni Medeni Kanun, Elatmanın Önlenmesi Davası ile İlgili Olarak Değişik (yeni) Hüküm/Hükümler Getirmiş midir? 6 B) MÜDAHALENİN MENİ DAVASININ ŞARTLARI 8 a) Haksız bir müdahalenin varlığı 8 aa) Haksız müdahale nedir? 8 bb) Mülkiyet hakkının sözlü ihlali olanaklı mıdır? 8 cc) Haksız müdahalenin gelecekte oluşmasının koşulları 9 dd) Gelecekte oluşacak haksız müdahalede ispat yükü 9 ee) Hukuka aykırılık ve eylem yeteneği 9 b) Haksız müdahalenin çeşitleri 9 aa) Doğrudan doğruya müdahaleler 9

2 X bb) Dolaylı müdahaleler ıu aaa) Maddi müdahaleler 10 bbb) Maddi olmayan (psişik) müdahaleler 10 ccc) Olumsuz müdahaleler 1 ( ) c) Haksız müdahale eşyanın (şeyin) gasbı şeklinde olmamalıdır 12 C) MÜDAHALENİN MENİ DAVASINDA HUSUMET EHLİYETİ 13 a) Taraf yeteneği 1* b) Dava yeteneği " c) Davada sıfat Konu ile ilgili Yargıtay içtihatları 14 d ) Müdahalenin men' i davasında davacı olmak 19 aa) Malikin dava açması 19 bb) Mülkiyet hakkının ispatı 19 cc) İntifa veya rehin hakkı gibi (sınırlı ayni hak) sahipleri de davacı olabilir 20 dd) Satış vaadi sözleşmesinin alacaklısı müdahalenin men'i davası açamaz 20 ee) Devletin davacı olması 21 ff) Yola elatmada davacılık sıfatı 21 gg) Vakıf mallarda davacılık 22 hh) Köy merasına müdahalede dava açma yetkisi 22 ıı) Kat mülkiyetine tabi bir taşınmazda yönetici, taşınmaza elatılmasından ötürü dava açamaz 23 ii) Müşterek mülkiyet konusuna haksız müdahale durumunda davacılık sıfatı 25 1) Paydaşın dava hakkı vardır 25 2) Paydaş diğer paydaşa karşı da dava açabilir 26 3) Paydaşların haksız müdahaleye rıza göstermesi hali 26 4) Verilen karar taşınmazın tamamına aittir 26 5) Verilen karar kesin hüküm oluşturmaz 27 6) 743 Sayılı Eski Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki ölümlerde durum 27 7) Ortak mülkiyete konu taşınmazın özel parselasyona göre kullanılması kararlaştırılmış ise bu husus dikkate alınmalıdır 28

3 XI 8) Paydaşlar arasındaki elatmanın önlenmesi davasının özellikleri 29 jj) İştirak halinde mülkiyet konusuna haksız müdahalelerde davacılık sıfatı 30 1) Ortaklardan birisi tarafından dava açılamaz 30 2) Bir paydaş tarafından açılan davaya icazet (onay) verilmesi 31 3 ) Mirasçıların tümünün müdahalenin men'i davasını birlikte açıktan sonra bazı mirasçıların davayı izlememesi ya da verdikleri (icazeti) geri almaları hiçbir önem taşımaz 32 4) Dürüstlük kuralına aykırı olarak icazet verilmemesi 32 5) Onay sağlanamaz ya da miras şirketine temsilci atanamazsa dava esastan değil ve fakat taraf yeteneğinin bulunmamasından ötürü usul yönünden reddedilir 32 6) Kesin hüküm tüm ardılları (mirasçıları) bağlar 33 7) İştirak halinde mülkiyete karşı yapılan eleştiriler ve zorlayıcı durumlarda tek bir mirasçının miras ortaklarının temsilcisi olarak hareket ederek dava açabileceği ilkesi 33 ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNDE (iştirak halinde mülkiyette) ORTAKLARDAN HER BİRİNİN ORTAKLIĞIN HAKLARININ KORUNMASINI SAĞLAYABİLMELERİNE İLİŞKİN TMK. md. 702/4 HÜKMÜNE DAİR YARGITAY UYGULAMASINDAN ÖRNEKLER 34 8) Müşterek ve iştirak halinde mülkiyetin birleşmesi halinde dava açılması 69 9) Elatmanın önlenmesi davalarında istemin kapsamı 69 10) Hakkın kötüye kullanılması 70 11) Davalıların diğer paydaşlardan haricen satın almışlarsa davacı paydaş bir başına payı oranında elatmanın önlenmesi davası açabilir 71 e) Müdahalenin men'i (önlenmesi) davasında davalı olmak 72 aa) Müdahalenin men'i davasında kusur aranamaz 72 bb) Kiracıya karşı açılan müdahalenin önlenmesi davasında kiralayanın davalılık sıfatı ve sebep olma teorisi 73

4 XII cc) Haksız müdahale bazen tek bir kimse tarafından değil, birçok kişi tarafından birlikte meydana getirilmiş olabilir 75 dd) Elatmanın iştirak halini gerektiren bir hakka dayanması, lehine kamu kuruluşlarınca karar verilen kimsenin davalı gösterilmesi, birden fazla kişinin müdahalede bulunması ve köy yoluna elatma durumlarında husumet 76 ee) Salt doğa olaylarından kaynaklanan müdahalelerden, müdahalenin kaynağı olan malın maliki sorumlu değildir 77 ff) Kamulaştırmasız elatma davalarında, davalı konumunda daima haksız olarak elatan kamu tüzel kişiliği bulunacaktır 77 gg) Mülhak vakfa karşı açılan mülkiyet iddialarına ait davalarda mütevellilerin vakıflar idaresiyle birlikte hasım tutulması gerekir 78 D) MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ DAVALARINDA İSBAT YÜKÜ VE DAVALININ SAVUNMA ARAÇLARI 78 a) Genel olarak 78 b) Isbat yüküne ilişkin prensibin elatmanın önlenmesi davasındaki görünümü 79 c) Davalının savunma araçları 79 aa) Davalı elatmadığını savunursa 79 bb) Dava konusu yer davacının tapusu sının dışında kalıyorsa 80 cc) Davalının tapusu içinde kalması 80 dd) Dava konusu yer mer'a ise 81 aaa) ön açıklamalar 81 bbb) Sonuç 82 ee) Her iki tarafın tapusu çekişmeli yere uyuyorsa yapılacak işlemler 82 ff) Davacı müdahalenin önlenmesi davasında tapu kaydına dayanırken davalı da, dava konusu yeri (tahsis ve teffız) belgelerine göre elinde bulundurduğunu ileri sürebilir 84 gg) Müdahalenin önlenmesi davasında her iki tarafta iskan yoluyla aldıkları (tahsis ve teffız) belgelerine dayanıyorlarsa ne olacaktır? 85 hh) Davalı taşınmaz malda kiracı olduğunu savunmuş olabilir 85 aaa) Kiracılığın ispatı 85 bbb) Paylı mülkiyete tabi taşınmazlarda kiracılık 86 ccc) icazet verilmesi her türlü delil ile ispat edilebilir 86

5 ddd) Paydaşlar arasında fiili kullanmaya ayrılan yerlerin kiralanması 87 hhh) Davalı, taşınmazı haricen satın alarak zorunlu ve yararlı giderler yaptığını savunmuş olabilir 88 aaa) Haricen ödenen satış parası için hapis hakkı tanınmalıdır 90 bbb) Tapulu bir taşınmaz malı sicil dışında satın alan kimse bu hakkını ancak satıcıya karşı ileri sürebilir 91 ccc) MK (TMK. mad. 994) maddesine göre sicil dışındaki satış nedeniyle taşınmazı eline geçiren kişi yapmış olduğu zorunlu ve yararlı giderleri satandan isteyebilir. Fakat davalının (satın alan) kişinin elde ettiği semerelerin bundan düşülmesi gerekir 91 ddd) Taşınmaza davalı tarafından bina yapılmışsa ne olacaktır? 92 ii) Davalı, çekişmeli taşınmaz malı, MK. 639/11 (TMK. mad. 713) uyarınca olağanüstü zamanaşımı ile kazanmış olduğunu savunabilir 93 aaa) Kökleşen Yargıtay İçtihatlarına göre, tapuya karşı ileri sürülen böyle bir savunma, müdahalenin önlenmesi davasında dinlenmez 93 bbb) Kadastrosuna başlanan bölge içinde kalan ve fakat henüz sırası gelmeyen yerler için, yerel mahkemelerde zilyed aleyhine açılan davalarda, kadastro yasası uyarınca zilyed yararına doğmuş olan haklar kullanılabilir 94 jj) 775 Sayılı Gecekondu Yasası uyarınca davacıya tahsis edilen (tapuya bağlanan) taşınmaza (tapu tahsis belgesi) olarak elatan davalının durumu 98 kk) Davalı 1515 sayılı yasaya dayanabilir 11) Davalı, davayı kabul edebilir 99 mm) Taraflar sulh olabilirler 99 İKİNCİ KESİM MÜLKİYET HAKKININ AŞKIN KULLANILMASI NEDENİYLE DOĞAN MÜDAHALELERİN ÖNLENMESİ İÇİN ESKİ HALİN İADESİ DAVASININ KOŞULLARI A) Taşınmaz malikinin sorumluluğu hakkında genel bilgiler. Yeni Medeni Kanununa Göre Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu

6 XIV B) Zarar tehlikesinin giderilmesi ve eski halin iadesi davası 178 a) Tanım ve iki dava arasındaki ayırım b) Taşkın müdahalelerin sınırlanması ve yasaklanması 180 c) Bilirkişi incelemesi ve hükümde yer alacak hususlar 186 d) Taşkın müdahalelerin zaman yönünden sınırlandırılması 188 e) Taşınmazın taşkın bir şekilde kullanılmasının veya işletilmesinin yasaklanması ya da taşınmazın tahsis yönünün değiştirilmesi I 8 9 C) Zarar tehlikesinin önlenmesi (içtinap) davası 190 a) Genel açıklama 190 D) DAVACILAR E) Davalılar a) Dava komşu malike yönetilmelidir 195 b) Sınırlı ayni hak sahibinin durumu 9 l ^ c) Zararın kaynağı kamu emlaki ise hazine davalı olabilir 196 F) İLLİYET BAĞI KOŞULU 202 G) MANEVİ TAMZMİNAT DAVASI 6) Manevi tazminat davası 203 H) Görevli ve yetkili mahkeme 204 ÜÇÜNCÜ KESİM KAMU MALLARI KAVRAMI VE BUNI.ARA MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ A) Tanımı 208 B) İsviçre, Fransa ve Alman hukukunda durum 208 a) İsviçre Hukukunda 208 aa) Devlete yahut komüne ait özel şeyler 208 bb) Sahipsiz şeyler 208 b) Fransız hukukunda 209 c) Alman hukukunda 209 C) TÜRK HUKUKUNDA 209 a) Medeni Kanundaki düzenleme 209 b) Özel yasalardaki düzenleme 210 I) 3402 sayılı Kadastro Kanunu 210

7 XV 2) 2762 sayılı Vakıflar Kanunu 210 3) 3213 sayılı Maden Kanunu 211 4) 167 sayılı Yeraltı Suları Kanunu 211 5) 1050 sayılı Yasada durum 211 c) Kamu mallan kavramı 211 D) KAMU MALLARININ BÖLÜMLENMESİ 213 a) Orta malları 213 b) Hizmet malları 215 c) Sahipsiz mallar 216 E) BİR ŞEYİN KAMU MALI SAYILABİLME NEDENLERİ 216 a) Doğal nitelik 216 b) Doğal zenginlik. 217 c) Gelenekten ötürü kamu malı 217 d) Tahsis 217 e) Yasa 217 F) KAMU MALLARININ HUKUKSAL NİTELİKLERİ 217 a) Devir ve ferağ edilemez 217 b) İpotek ve kira gibi medeni hukuk tasarrufuna olanaklı değildir 217 c) Haciz edilemez 218 d) Zamanaşımı ile kazanılamaz 218 e) Sübjektif hakka olanak tanımaz Vergi ve resimden muafiyet 218 g) Tahribi halinde ağır ceza verilir 218 h) Tapu siciline kayıt edilemez 218 G) KAMU MALLARINA YAPILAN MÜDAHALENİN ÖNLENMESİNDE TARAFLAR 218 a) Hazinenin davacı olması 218 b) Köyün davacı olması 219 c) Belediyenin davacı olması 220 d) Tüzel kişiler ile özel kişiler 220 e) Tanık dinlenmesi sorunu 220 f) Bilirkişi seçilmesi sorunu 221 H) KONU İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 221

8 XVI DÖRDÜNCÜ KESİM MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ DAVASINDA GÖREV YETKİ VE HÜKMÜN İCRA EDİLMESİ A) GÖREV, YETKİ VE HÜKÜMLERİN YERİNE GETİRİLMESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 231 a) Görev 23 1 b) Yetki 231 c) Hükümlerin yerine/getirilmesi 232 B) MÜDAHALENİN MEN'İ DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME 232 a) Taşınmazın tamamına ya da bir kesimine vaki elatmalarda görevli mahkeme 232 b) Taşınmazla birlikte üzerindeki yapının yıktırılması, dikilen şeylerin söktürülmesi suretiyle müdahalenin önlenmesi davasında görevli mahkeme 233 c) Men'i müdahale ile ecrimisil birlikte istenilmişse görevli mahkeme. 233 d) Fuzuli işgal sebebiyle tahliye davasında görevli mahkeme 233 e) Suya yapılan haksız müdahalelerde görevli mahkeme 233 f) Hakim, itiraz olmadan (değerin) dava dilekçesinde gösterilenden fazla olduğunu saptarsa dilekçeyi görev noktasından red edebilir mi? 234 g) Kamulaştırmasız elatma davaları adli mahkemelerde çözüme bağlanır 235 h) Kadastro davalarında görev 236 ı) Zorunlu tahkimde görev 237 i) Kat malikleri arasındaki müdahalenin men'ine ilişkin davalar 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 33. maddesi uyarınca Sulh Mahkemelerinde görülür 239 j) Değeri gayrimuayyen olan davalara Asliye Hukuk Mahkemesinde bakılmak gerekir 239 C) MÜDAHALENİN MEN'İ DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME 239 a) Taşınmaz mal davalarında yetki 239 b) Müdahalenin men'i davasında yetki 241 D) MÜDAHALENİN MEN'İNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN YERİNE GETİRİLMESİ 242

9 XVII a) Hüküm kesinleşmelidir 242 b) Hükmün icrası 242 c) Elatmanın önlenmesi kesin hükme bağlanan taşınmaza tekrar müdahale edilirse yeniden dava açmaya gerek yoktur. Sorun İİK. 26/3 uyarınca çözümlenmelidir 242 d) İlam zamanaşımına tabi değildir 243 BEŞİNCİ KESİM MÜDAHALENİN MENİ DAVASINDA MÜDAHALEYE KATLANMA YÜKÜMÜ A) GENEL OLARAK 245 B) KAMU HUKUKUNDAN DOĞAN MÜLKİYET SINIRLAMALARI VE KAÇINILMAZLIK KAVRAMI 245 a) Mecellede mülkiyet 245 b) Modern hukukumuzda mülkiyet 246 C) ÖZEL HUKUKTAN DOĞAN MÜDAHALELERE KATLANMA YÜKÜMÜ 246 a) Hakkın kötüye kullanılması 246 b) Komşuluk hukukundan doğan katlanma borcu 246 c) Komşuluk kavramı 246 d) Komşuluk hukukunda müdahale kavramı 248 e) ölçüyü aşan müdahaleler 248 f) MK (TMK.mad. 737) maddesinden doğan istemler 249 aa) MK (TMK.mad. 730) maddesinden doğan istemler 249 bb) Zilyedliğin ihlalinden doğan istemler 249 cc) Müdahalenin men'i davası 249 dd) İrtifaklardan doğan katlanma yükümü 249 aaa) Ayni irtifak hakkı 249 bbb) Şahıs lehine irtifak 249 D) KİŞİSEL HAKLARDAN DOĞAN KATLANMA YÜKÜMÜ 250 E) İÇTİHATLAR 250

10 XVIII ALTINCI KESİM MÜDAHALENİN MEN'İ DAVASINDA ZAMANAŞIMI A) GENEL AÇIKLAMALAR B ) ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARINDA ZAMANAŞIMI 258 a) Alman, İsviçre ve Türk Hukukunda durum 258 b) MK. 2. maddesi dikkate alınmalıdır c) Müdahalenin men'i davası ile birlikte açılan tazminat davaları BK. mad. 41'deki 1 ve 10 yıllık genel zamanaşımı sürelerine bağlıdır 2^1 Alman ve İsviçre Hukukuna göre BK. 60. maddesinde sözüedilen (zararı öğrenme) kavramı hakkında açıklamalar 261 aa) Zararın varlığını öğrenmek yeterli olup, miktarı ve kapsamını öğrenmek gerekli değildir 261 bb) Zararın birliği prensibi 2^1 cc) Tesbit davası zamanaşımını keser 2^1 dd) Her yeni fiilden doğan zarar için yeni bir zamanaşımı işlemeye başlar 61 2 ee) Zarar verenin katkısı olmaksızın zarar verici durumun devam etmesi 262 ff) Zararlı durum yükümlünün bunu ortadan kaldırmasına dayanıyorsa 262 C) AYNİ (NESNEL) HAKKA DAYANAN (MEN'İ MÜDAHALE DAVALARI) ZAMANAŞIMINA UĞRAMAZ İLKESİNİN İSTİSNASI: KAMULAŞTIRMA YASASININ 38. MADDESİ 263 a) Kamulaştırma Kanununun 38. maddesinin gerekçesi 263 b) Hak düşürücü süreler hakkında genel bilgiler 263 c) Hak düşürücü sürenin belirlenmesinde ölçüt 264 d) Zamanaşımı ile hak düşürücü süre arasındaki farklar 264 e) Hakkın etkisizleşmesi 265 aa) Dayanağı (güven ilkesi) 265 bb) Hakkın ileri sürülmeyeceği konusunda köklü bir kanı uyandırması hali 265 cc) Sadece belirli bir sürenin hareketsizce, sessizce geçirilmesi bir başına yeterli değildir 266

11 XIX dd) Hileli davranış dikkate alınmaz 266 ee) Gerekçesi 266 F) HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI HALLERİNDE HAK DÜŞÜMÜ SÜRESİ UZATILABİLİR 266 aa) Genel olarak 266 bb) Hak düşümü süresinin uzatılma nedenleri 266 g) Hak düşümü süresinin uzatılamayacağına ilişkin görüş veya hak düşümü süresinin özel sertliği sorunu 267 h) Görüşümüz 268 ı) İdarece elkonulan taşınmazın mülkiyeti taraflar (özel kişi ile elkoyan idare) arasında uyuşmazlık halinde ise (2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 38. maddesinde sözüedilen) hak düşümü süresi dava sırasında da işlemeye devam edecek midir? 268 aa ) Kamulaştırmasız elatma davasının (görülebilirliği) koşulu olan (aktif dava ehliyeti) ayna ilişkin davanın kesinleştiği tarihte doğar sayılı Yasanın 38. maddesinde sözüedilen süre önce görülen davalar nedeniyle kesilmiştir 268 bb) Hak düşürücü süre hiçbir kesintiye uğramadan taşınmaza idarece elkonulduğu tarihten itibaren işlemeye başlar ve devam eder 270 YEDİNCİ KESİM MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ DAVALARINDA BELGELERİN ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZLARA UYGULANMASI SORUNU A) BİLİRKİŞİ SEÇİMİ, NİTELİĞİ VE İŞLEVİ 272 a) Genel olarak 272 b) Kadastro (tapulaması) yapılan yerlerde durum 274 c) Kroki düzenlemek 275 B) BELGELERİN ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZLARA UYGULANMASI SORUNU 276 a) Dosyanın belgeler yönünden keşfe hazır hale getirilmesi 276 b) Tarafların çekişmeli yeri göstermede uyuşmaları 277

12 XX c) Çift tapuda (önceki tarihli ve gerçek esasa dayanan tapuya üstünlük tanınmak suretiyle) sorun çözümlenmelidir 285 d) Tarafların çekişmeli yeri göstermede uyuşmazlığa düşmeleri halinde yapılacak işlem 285 e) Çekişmeli yerin tarafların tapusu kapsamı dışında kalması ve davacının bu kez zilyedliğe dayanarak hak talep etmesi sorunu 28(3 f) Yargıtay uygulamasından örnekler 286 SEKİZİNCİ KESİM KEŞİF VE UYGULAMA A) MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ DAVASINDA KEŞİF 291 a) Genel olarak keşif. 291 aa) Mahkemenin keşif için aldığı ara kararı nasıl olmalı ve neleri içermelidir? 291 bb) Hakim tarafından tayin edilen kesin süre içinde keşif giderini yatırmayan taraf, keşif isteminden vazgeçmiş sayılır 294 cc) Kural olarak hakimin bir tarafa kesin mehil (önel) vermesi ile, diğer taraf için bir müktesep (kazanılmış) hak doğar; bu nedenle hakim, kesin olarak vermiş olduğu surenin, sonradan uzatılmasına karar veremez, şu varki bu kuralın istisnaları da bulunmaktadır 294 3) Mehil verilen taraf böyle bir işlemi yaptırmak zorunda olmalıdır, iddiasını ispat eden tarafa böyle bir mehil verilemez 295 dd) keşif masraflarının devlet hazinesinden ödenmesi sorunu 296 ee) Görevsiz mahkemenin yaptığı keşfin tekrarlanmasını gerektirecek bir sebep yok ise, görevsiz mahkeme tarafından yapılan keşif ile yetinilebilir 298 ff) keşif günü ve saati bildirilmek suretiyle taraflar keşfe davet edilir gg) Taşınmaza ilişkin konularda tanıkların yerinde dinlenmeleri gerekir 299 hh) Keşifte yapılan işlemler bir tutanak ile mahallinde (yerinde) tesbit edilir. Tutanağa gereken plan, kroki ve fotoğraflar eklenir 300 ıı) Hakim, keşif sonucunda edindiği bilgileri (ve varsa bilirkişi

13 XXI raporunu) özgürce takdir ederek bir karara varacaktır. Hakim, keşif sonucunda davanın gereği gibi aydınlanmadığı kanısına varırsa, yeniden keşif yapdhilir ve bu iki keşif arasında aykırılık (mübayenet) varsa, bu aykırılığın giderilmesi için üçüncü bir keşif dahi yapılabilir 300 B) BİLİRKİŞİ 301 a) Genel olarak 301 b) Seçimi 301 c) Reddi 303 d) Bilirkişiliği kabul zorunluluğu 304 e) Bilirkişi incelemesi 305 f) Bilirkişi raporu 305 aa) Genel Olarak 305 bb) Bilirkişi raporuna itiraz ve süresi 306 aaa) Yargıtay uygulaması 306 bbb) Bu konudaki bilimsel görüşler 308 g) Bilirkişi raporuna itiraz etmemiş olan taraf, temyiz safhasında bilirkişi raporuna itiraz edemez 309 h) Dava dışında tek yanlı (özel) olarak alınan rapor mahkemeyi bağlamaz 309 I) BİLİRKİŞİ RAPORU HAKİMİ BAĞLAR MI? 311 aa) Bilirkişi raporunun delil olarak değeri 311 bb) Hakim salt özel ve teknik bilgisini kararına dayanak yapabilir mi? 313 cc) Görüşümüz 316 DOKUZUNCU KESİM KAYIT VE BELGELERİN KAPSAMI NASIL TAYİN OLUNUR? A) KONUNUN ÖNEMİ 319 B) KAYIT VE BELGE KAVRAMINDAN NE ANLAŞILMAKTADIR? 319 C) KAYIT VE BELGELERİN KAPSAMINI BELİRLEME 319 a) Genel açıklama 319 b) Sınırların belirlenmesi ve sınır uyuşmazlıkları 319 aa) Plan, Harita, Kroki ve Çap Kavramları 319 bb) İşaretler '. 320

14 XXII cc) Tapu kayıtları kadastroya veya tapulamaya dayanıyorsa sınırlar harita ile saptanacaktır 320 oo 1 c) Sınırın tanımı ve niteliği aa) Tanımı a, x bb) Sabit sınır cc) Değişebilir sınır dd) Değişir nitelikte sayılan sınırların aksi iddia ve ispat edilebilir 323 D) KAYIT VE BELGELERİN DEĞİŞMEZ SINIRLI OLMASI HALİNDE YAPILACAK İŞLEM E) KAYIT VE BELGELERİN DEĞİŞEBİLİR VE GENİŞLETİLMEYE ELVERİŞLİ SINIRLARI İHTİVA ETMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEM a) Genel olarak * 2^ b) Bilirkişi ve tanık sözleri ile ortak sınırın saptanamaması 327 aa) Tapuda yüzölçümü gösterilmiş ise 327 bb) Tapuda yüzölçümü gösterilmemiş ise F) TAPU KAYITLARINDA SINIRLARIN NOKSAN GÖSTERİLMESİ VE SINIRLARIN KISMEN ÇEKİŞMELİ YERE UYMASI SORUNU G) SINIRLARI BELİRLEME SÖZLEŞMESİ 331 H) TAPUSUZ TAŞINMAZLARDA SINIR 332 I) ÖZEL YASALAR 332 d) Tapudaki yüzölçümünün düzeltilmesi 333 İ) ÇAP VEYA KROKİNİN (HARİTANIN) UYGULANMASI 336 a) Genel açıklamalar 336 b) Yargıtay uygulamasından örnekler 338 ONUNCU KESİM MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ DAVASININ BENZER DAVALARLA KARŞILAŞTIRILMASI A) İSTİHKAK DAVASIYLA 343 B) TAZMİNAT DAVASIYLA. 343 C) MK.656 VE 661. (TMK. MAD. 730 VE 73) MADDELERİNDEKİ KOMŞULUK HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALARLA 343 D) SINIR ANLAŞMAZLIKLARINA İLİŞKİN DAVALARLA 344

15 XXIII a) Sınırın tayin edilmesini isteme hakkı (MK. mad.646; TMK. 720) 344 b) Bir taşınmazın etrafının kapatılması, hail konması zorunlugu (MK. mad. 673; TMK. 749) 348 E) TAPU KÜTÜĞÜNÜN DÜZELTİLMESİ DAVASIYLA 349 F) ZİLYETLİK DAVALARIYLA 350 G) SÖZLEŞMENİN İHLALİ DAVASIYLA 351 H) MÜLKİYETİN TESBİTİ DAVASIYLA 351 ONBİRİNCİ KESİM DAVA KONUSUNUN DEVREDİLMESİ A) KONUNUN ÖZETİ 352 B) DAVALININ DAVA KONUSUNU DEVRİ 353 C) DAVACININ DAVA KONUSUNU DEVRİ 353 D) HUMK MADDESİNİN KAPSAMI 358 E) MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ İSTEMİ, İSTİHKAK İSTEMLERİNDE OLDUĞU GİBİ MÜLKİYET HAKKINA DAYANDIĞINDAN, BU HAKTAN AYRI VE BAĞIMSIZ OLARAK ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİYE DEVREDİLEMEZ; ANCAK ÇEKİŞMELİ MALIN MÜLKİYETİYLE BİRLİKTE DEVREDİLEBİLİR 358 ONİKİNCİ KESİM DAVA DİLEKÇESİNİN GÖREV VEYA YETKİ YÖNÜNDEN REDDİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEM A) GENEL OLARAK 359 B) ON GÜNLÜK BAŞVURMA SÜRESİ, GÖREVSİZLİK VEYA YETKİSİZLİK KARARININ KESİNLEŞMESİNDEN İTİBAREN İŞLEMEYE BAŞLAR 359 C) HUMK. MAD. 193/IH'DEKİ ON GÜNLÜK SÜRE, HAK DÜŞÜRÜCÜ NİTELİKTE OLUP, MAHKEME TARAFINDAN RESEN NAZARA ALINMASI GEREKİR 360 D) GÖREVLİ YA DA YETKİLİ MAHKEMEYE KİM BAŞVURACAK?360

16 XXIV E) DAVACI, HUMK. 193/III'DEKİ ON GÜNLÜK SÜRE İÇİNDE GÖREVLİ MAHKEMEYE BAŞVURABİLECEĞİ GİBİ, GÖREVSİZLİK KARARI VERMİŞ OLAN MAHKEMEYE DE BAŞVURABİLİR 36 a) On günlük süre içinde görevli (veya görevsiz) mahkemeye başvurarak davetiye masrafının verilmesi yeterlidir 36 b) Dava dosyası kendisine gelen mahkeme, görevsiz mahkemenin bu kararına uymak zorunda değildir 36 c) Görevli mahkemede görülmeye başlanan dava, görevsiz mahkemede açılmış olan davanın devamıdır 36 F) GÖNDERME KARARINDA ON GÜNLÜK SÜRE İŞLEMEZ 36 G) GÖREVSİZLİK KARARININ KESİNLEŞMESİNDEN İTİBAREN ON GÜNİÇİNDE GÖREVLİ (VEYA GÖREVSİZ) MAHKEMEYE BAŞVURMAZSA, DAVA AÇILMAMIŞ SAYILIR 362 H) DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLMESİ HALİNDE DAVALI YARARINA (MAKTU) AVUKATLIK PARASINA HÜKMETMEK GEREKİR 363 ONÜÇÜNCÜ KESİM İSTİHKAK DAVASI A) DAVANIN TANIMI 367 B) DAVANIN DAYANDIĞI KİMİ İLKELERİN DÖKÜMÜ 367 a) Davanın amacı, 367 b) İstihkak davasının fonksiyonu 367 c) Taşınmazlarda istihkak davası 367 d) İstihkak istemi ayni (nesnel) bir istemdir 370 e) İstihkak istemi, iadeyi amaçlayan diğer ayni ve şahsi istemlerle yarışabilir 371 aa) Genel olarak 371 bb) Özel olarak 371 f) Davanın niteliği 372 g) İsbat yükü 372 C) DAVANIN TARAFLARI 372 a) Davacı 372 b) Davalı 373

17 XXV D) GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 374 E) SONA ERMESİ 374 F) KONUNUN ÖZETİ 374 ONDÖKDÜNCÜ KESİM KAMULAŞTIRMASI/ ELKOYMA NEDENİYLE MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ DAVASI I TAZMİNAT DAVALARI 376 A) TANIMI 376 B) GENEL AÇIKLAMALAR a ) Kamulaştırması/ elatmanın hukuksal mahiyeti, karşılığında istenecek bedelin niteliği, bunun hesabına esas alınacak zamanın tesbiti sorunları 378 b) Haksız işgal tazminatı davaları kamulaştırmasız elatma davaları ile birleşebilir mi? 386 c) Koşula bağlı hüküm kurulabilir mi? 397 d) Kamulaştırmanın hangi evresinde mülkiyet sona erer 398 e) Nizasız kaza ve 221 sayılı Yasanın 7. maddesi 401 C) TAZMİNAT DAVALARININ KİMİ SORUNLARININ DÖKÜMÜ a) Davacı 402 b) Davalı 402 c) Görevli mahkeme 404 d) Yetkili mahkeme 406 e) Tapu kaydında düzeltme yapılmalıdır 407 f) Davadan önce veya sonra kamulaştırma yapılması halinde yapılacak işlem ve takdir edilecek vekâlet ücreti 408 g) tyiniyet sorunu 410 h) Elatllmayan kısımdaki değer düşüklüğü sorunu 414 ı) Emsal araştırması 416 i) Şehir imar planında yol gösterilmesine karşın eylemli olarak yol haline getirilmeyen taşınmaza elatıldığı kabul edilemez 416 j) Faiz sorunu 417 k) Elatma olgusunun yarattığı değer sorunu 419

18 XXVI II-KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA (ELKOYMA) NEDENİYLE MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ DAVASI 419 A) GENEL AÇIKLAMALAR B) DAVACI a) Tapu sahibinin durumu 4 ^9 b) Zilyedin durumu 420 C) DAVALI D) GÖREV a) İdari ve adli görev ayırımı b) Zorunlu tahkim c) Asliye ve Sulh mahkemesinde görev E) YETKİ F) BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ G) DAVALI İDARENİN BİR SAVUNMASI DA ELATILAN TAŞINMAZIN KAM ULAŞTIRILMASIDIR 425 H) ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI BEDEL DAVASINA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR Mİ? 426 I) ZAMANAŞIMI 426 İ) VEKÂLET ÜCRETİ 462 ONBEŞİNCİ KESİM USUL HUKUKUNA İLİŞKİN ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER A) HUMK. MAD B) BİRDEN FAZLA DAVALI HAKKINDA HÜKÜM 486 C) ALEYHE HÜKÜM VERME YASAĞI 486 D) KESİN HÜKÜM 486 E) KESİN DELİL 487 F) VEKÂLET ÜCRETİ 487 ONALTINCI KESİM MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ DAVASINDA AVUKATLIK PARASI A) İLKE 488 B) AYRINTILAR 488

19 XXVII ONYEDİNCİ KESİM MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ DAVASININ AMACI A) GENEL AÇIKLAMALAR 491 B) MÜDAHALENİN MEN'İ DAVASI İLE TAZMİNAT DAVASININ NİTELİK VE UYGULAMA ALANLARI 491 C) MÜDAHALENİN MEN'İ DAVASI VE BİZZAT İHKAKI HAK DURUMU 493 ONSEKİZİNCİ KESİM CAMİ VE MEŞRUTASI İLE İLGİLİ YARGITAY UYGULAMASINDAN ÖRNEKLER Yargıtay Kararları 494 İKİNCİ BÖLÜM İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KARARLARI İçtihadı Birleştirme Kararları 511 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HUKUK GENEL KURULU VE ÖZEL DAİRE KARARLARI Hukuk Genel Kurulu ve Özel Daire Kararları 691

KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK)

KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK) KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK) Hukuk Davaları Rehberi adlı eser, isminden de anlaşılacağı üzere dava esası üzerine kurulmuştur. Uygulamada en çok karşılaşılan dava türleri mümkün olduğunca

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

HUKUK DAVALARI REHBERİ

HUKUK DAVALARI REHBERİ İlkay AYDIN Asliye Hukuk Mah. Hâkimi Halil POLAT Cumhuriyet Savcısı Dilekçe-Tensip-Müzekkere ve Gerekçeli Karar Örnekleriyle HUKUK DAVALARI REHBERİ Gözden Geçirilmiş 2. Baskı ------CİLT 2------ -TAŞINMAZ

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Şükran ŞIPKA İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Öğretim Üyesi Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Madde Açıklamalı,

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI A- YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME 17 1- Yetkili Mahkeme 17 2- Görevli Mahkeme 35 Yasal Düzenleme ve İçtihatlar 40 B- DAVADA

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Ar. Gör. Gülşah Sinem AYDIN Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı EŞYA

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM AYNÎ HAKLAR

Detaylı

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler... vii Kısaltmalar... xxvii Birinci Bölüm TİCARET HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER I. TİCARET HUKUKU... 3 1. GENEL OLARAK... 3 2. TİCARET HUKUKUNUN TARİHÇESİ...

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

HUKUK DAVALARI REHBERİ

HUKUK DAVALARI REHBERİ İlkay AYDIN Hâkim Halil POLAT Cumhuriyet Savcısı Dilekçe-Tensip-Müzekkere ve Gerekçeli Karar Örnekleriyle HUKUK DAVALARI REHBERİ (CİLT 4) NÜFUS DAVALARI (Hâkim ve Avukatlar İçin Temel Başvuru Kaynağı)

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix viii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ I - KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN KONUSU... 1 II - KIYMETLİ EVRAKTA HAK VE SENET KAVRAMLARI... 3 III - KIYMETLİ EVRAKIN MEVZUATIMIZDA

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 37 1. UYUŞMAZLIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI VE ÇÖZÜM YOLLAR] 40 II. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ - HUKUKÎ KORUNMA TALEBİ VE ADALETE ERİŞİM 43 III. MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR KISALTMALAR VII IX XXV XXVII BİRİNCİ BÖLÜM KIDEM TAZMİNATI I. KIDEM TAZMİNATININ TANIMI VE ŞARTLARI 1 ı. ıanımı ı 2. Hak Kazanma Şartları 2 a)

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- TİCARET HUKUKU - CİLT V. Tamer BOZKURT THEMIS

DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- TİCARET HUKUKU - CİLT V. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- KARA TAŞIMA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

EŞLER ARASINDAKİ MALVARLIĞI DAVALARI

EŞLER ARASINDAKİ MALVARLIĞI DAVALARI Prof. Dr. ŞÜKRAN ŞIPKA & Av. AYÇA ÖZDOĞAN YARGI KARARLARI IŞIĞINDA SORU VE CEVAPLARLA EŞLER ARASINDAKİ MALVARLIĞI DAVALARI YASAL MAL REJİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI YASAL MAL REJİMİNİN TASFİYESİ TASFİYE İÇİNDE

Detaylı

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Furkan Güven TAŞTAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK SÖZLEŞME HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ...

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER A) SİGORTA SÖZLEŞMESİ Madde No: I- TEMEL KAVRAMLAR 1. Tanım 1401 2. Karşılıklı sigorta 1402 3. Reasürans 1403 4. Geçerli olmayan sigorta 1404 II- HÜKÜMLER 1. Sözleşmenin yapılması

Detaylı

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM TENKİS KAVRAMI,

Detaylı

HAMAMCIOĞLU KAT İRTİFAKI

HAMAMCIOĞLU KAT İRTİFAKI Prof. Dr. Etem Sabâ ÖZMEN Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU KAT İRTİFAKI 5711 ile 5912 Sayılı Kanunlarla Değişik 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi 6102 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Altıncı Baskı İstanbul

Detaylı

MUKAYESELİ HUKUK ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE TÜRK HUKUKU'NDA FİKRİ HUKUK ALANINDA ESER SAHİBİNİN HAKLARINA BAĞLANTILI HAKLAR İÇİNDEKİLER

MUKAYESELİ HUKUK ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE TÜRK HUKUKU'NDA FİKRİ HUKUK ALANINDA ESER SAHİBİNİN HAKLARINA BAĞLANTILI HAKLAR İÇİNDEKİLER MUKAYESELİ HUKUK ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE TÜRK HUKUKU'NDA FİKRİ HUKUK ALANINDA ESER SAHİBİNİN HAKLARINA BAĞLANTILI HAKLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMA CETVELİ V VI XVI YARARLANILAN DERGİLER

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TİCARETTE AKREDİTİFİN ANLAMI VE UYGULAMA ALANI

İçindekiler. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TİCARETTE AKREDİTİFİN ANLAMI VE UYGULAMA ALANI İçindekiler Önsöz...... Kısaltmalar... Giriş... 23 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TİCARETTE AKREDİTİFİN ANLAMI VE UYGULAMA ALANI 1. KAVRAM... 27 2. AKREDİTİFİN HUKUKÎ NİTELİĞİ...29 I. Havale Görüşü... 29

Detaylı

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ACAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi Arzu GENÇ ARIDEMİR Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII KAYNAKÇA... XXI GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm MİRAS PAYININ DEVRİ

Detaylı

Teori ve Uygulamada Ceza Muhakemesinde Hukuka Aykırı Delillerin Kullanılması ve Değerlendirilmesi Yasağı

Teori ve Uygulamada Ceza Muhakemesinde Hukuka Aykırı Delillerin Kullanılması ve Değerlendirilmesi Yasağı Yrd. Doç. Dr. Cem ŞENOL Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı Teori ve Uygulamada Ceza Muhakemesinde Hukuka Aykırı Delillerin Kullanılması ve Değerlendirilmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU ÖZET - Cilt I ADLÎ YARGI SINAVLARI İÇİN ÖZEL BASKI TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış,

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GİRİŞ Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI Tasarrufun iptali davası, borçlunun üçüncü kişilerle yapmış olduğu tasarrufi işlemlerin dava açan alacaklı bakımından geçersizliğinin sağlanmasına yönelik bir hukuk davasıdır.

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR CETVELİ GİRİŞ ^ 1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR CETVELİ GİRİŞ ^ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR CETVELİ V XIX GİRİŞ ^ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TESCİLLİ MARKANIN KORUNMASI 1. MARKA KAVRAMI, MARKANIN HUKUKEN KORUNAN İŞLEVLERİ 3 I- MARKA KAVRAMI 3 II- MARKANIN HUKUKEN KORUNAN İŞLEVLERİ

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GİRİŞ Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Hükümleri İşlenmiştir İÇİNDEKİLER ON İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... vii ON

Detaylı

CİLTLERİN GENEL İÇERİĞİ CİLT I BİRİNCİ BÖLÜM TAPU İPTAL ve TESCİL DAVALARI I. KISIM -(Kazanmayı Sağlayan Zilyetlik Nedenine Dayanan Tapu İptal ve

CİLTLERİN GENEL İÇERİĞİ CİLT I BİRİNCİ BÖLÜM TAPU İPTAL ve TESCİL DAVALARI I. KISIM -(Kazanmayı Sağlayan Zilyetlik Nedenine Dayanan Tapu İptal ve CİLTLERİN GENEL İÇERİĞİ CİLT I BİRİNCİ BÖLÜM TAPU İPTAL ve TESCİL DAVALARI I. KISIM -(Kazanmayı Sağlayan Zilyetlik Nedenine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası)-7 II. KISIM -(Muris Muvazaasına Dayanan

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA Grup Adı : 9.GRUP Grup Konusu : KAMULAŞTIRMA ve KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI Grup Başkanı : Ramazan BOZTEPE

Detaylı

3- ÖLÜM VE YARALANMALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

3- ÖLÜM VE YARALANMALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ TRAFİK SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI 1- YASADA ZAMANAŞIMI ÇELİK AHMET ÇELİK 2918 sayılı KTK nun Ortak Hükümler başlıklı Beşinci Bölümünde yer alan 109. maddesinde zamanaşımının uygulanması yönünden dayanışmalı

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI

Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI Gülay ÖZTÜRK Kocaeli Hakimi TEORİDE VE UYGULAMADA HASILAT KİRASI Kullandırma Akitleri Kira Akdi Türleri Hasılat Kirası Hasılat Kirasının Unsurları Tarafların Hak ve

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Usul Hukukuna Giriş Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI...5

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ 1 GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Devlet

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ VII IX XI İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ '. XIII ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER LİTERATÜR LİSTESİ XV XVII XXVII GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GIRIŞ TEMEL KAVRAMLAR I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI VE NİTELİĞİ...4 III. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI...5 IV.

Detaylı

HUKUK DAVALARI REHBERİ

HUKUK DAVALARI REHBERİ İlkay AYDIN Hâkim Halil POLAT Cumhuriyet Savcısı Dilekçe-Tensip-Müzekkere ve Gerekçeli Karar Örnekleriyle HUKUK DAVALARI REHBERİ (CİLT 3) TAŞINMAZ HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR (Hâkim ve Avukatlar İçin Temel

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir.

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir. 6. FİNANSAL KİRALAMA KANUNU Kanunun tam adı : Finansal Kiralama Kanunu Kanun No. : 3226 Kabul Tarihi : 10 Haziran 1985 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 28 Haziran 1985 / 18795 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İNCELEMENİN AMACI. İkinci Bölüm sayılı KANUNDA ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMENİN ANA ÇİZGİLERİYLE AÇIKLANMASI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İNCELEMENİN AMACI. İkinci Bölüm sayılı KANUNDA ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMENİN ANA ÇİZGİLERİYLE AÇIKLANMASI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İNCELEMENİN AMACI İkinci Bölüm 6306 sayılı KANUNDA ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMENİN ANA ÇİZGİLERİYLE AÇIKLANMASI I. 6306 sayılı KANUN UN AMACI VE VARLIK NEDENİ (RATIO LEGIS)...5 II. 6306

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti. BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi İKİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti. BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi İKİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER Bölümü ve Konunun adı BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi I Topluluk Mülkiyeti 17 18 İKİNCİ BÖLÜM Müşterek Mülkiyet

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Usul Hukukuna Giriş Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI VE NİTELİĞİ...4 III. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI...5 IV.

Detaylı

MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI

MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GIRIŞ BIRINCI BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR I. TERİM SORUNU... 3 II. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ MUHAKEMAT İŞLEMLERİ 1- GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM I. KAVRAM 1 II. TARİHİ GELİŞİM 1 A. Tıp Açısından B. Hukuk Açısından III. TIBBİ MÜDAHALE ŞARTLARI 3 A. Tıbbi Müdahalenin, Tıp Mesleğini İcraya Kanunen Yetkili Kişiler Tarafından

Detaylı

İÇİNDEKİLER. içindekiler. Yararlanılan Eserler Kısaltmalar.

İÇİNDEKİLER. içindekiler. Yararlanılan Eserler Kısaltmalar. Önsöz içindekiler. Yararlanılan Eserler Kısaltmalar. III V XIII XVII GİRİŞ '. 1 I. GENEL OLARAK TAŞIMA 1 1. Taşıma Fiili (İşlemi) 1 2. Taşımanın Konusu 2 3. Taşıma Türleri (Kategorileri) 6 4. Taşımada

Detaylı

VI. Cilt'in içindekiler Sayfa Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin

VI. Cilt'in içindekiler Sayfa Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin VI. Cilt'in içindekiler Sayfa 79-80. Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin görevleri 5660 D) Kadastro mahkemesinin yetkisi 5671

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Hükümleri İşlenmiştir İÇİNDEKİLER ON BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... vii ONUNCU

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/13098 Karar No. 2013/6371 Tarihi: 26.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 İŞÇİNİN TANIK OLDUĞU DOSYADA KENDİ DURUMUNA İLİŞKİN VERMİŞ OLDUĞU BEYANIN

Detaylı

İçindekiler. Önsöz...7. Kısaltmalar...15. Giriş... 17. Birinci Bölüm TEMEL KAVRAMLAR I. GENEL OLARAK... 19 İL PARA DEĞERİ KAVRAMI...

İçindekiler. Önsöz...7. Kısaltmalar...15. Giriş... 17. Birinci Bölüm TEMEL KAVRAMLAR I. GENEL OLARAK... 19 İL PARA DEĞERİ KAVRAMI... İçindekiler Önsöz...7 Kısaltmalar...15 Giriş... 17 Birinci Bölüm TEMEL KAVRAMLAR I. GENEL OLARAK... 19 İL PARA DEĞERİ KAVRAMI... 19 A. Genel Olarak Para Kavramı...19 1. Paraya İlişkin Genel Ayrımlar...21

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Hazine Müsteşarlığından A SİGORTA KAPSAMI A.1 Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile kabul edilerek tavsiye niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına

Detaylı

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Prof. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Kredi Sözleşmeleri Konut Kredisi Sözleşmeleri

Detaylı

ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANLAR KURULU KARARI

ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANLAR KURULU KARARI ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANLAR KURULU KARARI Sayı : 2016 / 1 Tarih : 06.05.2016 5235 sayılı Kanunun 35/1 maddesi uyarınca Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk ve Ceza Dairelerinin numaralarını

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

Sevgi USTA. ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET

Sevgi USTA. ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET Sevgi USTA ÇOCUK HAKLARI ve VELAYET İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XVII KAYNAKÇA... XIX GİRİŞ I. KONUNUN TANITIMI... 1 II. KAVR AMLARDA BİRLİK SORUNU... 5 III. İNCELEME PLANI...

Detaylı

KAMULAŞTIRMA HUKUKUNDA MALİKİN GERİ ALMA HAKKI

KAMULAŞTIRMA HUKUKUNDA MALİKİN GERİ ALMA HAKKI EREN SOLMAZ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı KAMULAŞTIRMA HUKUKUNDA MALİKİN GERİ ALMA HAKKI S.S. Onar İdare Hukuku ve İlimleri Arşivi Yayın No: 2016/1 İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

GİRİŞ I. BELİRSİZ ALACAK DAVASI

GİRİŞ I. BELİRSİZ ALACAK DAVASI GİRİŞ 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun getirdiği en önemli yeniliklerden biriside, Hukuk Muhakemeleri Kanunun Belirsiz Alacak ve Tespit Davası başlıklı 107.

Detaylı

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri SİGORTA HUKUKU Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. "Sosyal güvenlik" anlamı, sosyal ve özel sigortalar 1 II. Özel sigorta ve sosyal sigorta ayrımı 2 III. Sosyal sigortacılığın Türkiye'de

Detaylı

Murat Özgür ÇİFTÇİ. Avukat. Medeni Yargılama Hukukunda İSTİNAF

Murat Özgür ÇİFTÇİ. Avukat. Medeni Yargılama Hukukunda İSTİNAF Murat Özgür ÇİFTÇİ Avukat Medeni Yargılama Hukukunda İSTİNAF İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR CETVELİ... xxix Birinci Kısım Genel Olarak Kanunyolları 1. Kavram...1 2. Kanunyollarının

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

İÇİNDEKİLER ALT BÖLÜM I 1. MÜLKİYET KAVRAMI

İÇİNDEKİLER ALT BÖLÜM I 1. MÜLKİYET KAVRAMI İÇİNDEKİLER I. İÇİNDEKİLER IX II. KISALTMALAR XXVII Birinci Bölüm GENEL HÜKÜMLER ALT BÖLÜM I 1. MÜLKİYET KAVRAMI I- GENEL OLARAK 3 n- SİSTEMLER AÇISINDAN MÜLKİYET KAVRAMI 5 A. Klâsik (Liberal) sistem 5

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /47

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /47 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/26389 Karar No. 2014/2398 Tarihi: 05.02.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /47 GENEL TATİLLERDE ÇALIŞILAN HER

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ İSTANBUL BAROSUNUN TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ ÜCRET TARİFESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Hasan KARAKILIÇ Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı