FAAL YET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "07 7 07 0 FAAL YET RAPORU"

Transkript

1 7 7FAAL YET RAPORU

2

3 çindekiler Sunufl 3 TAR HSEL GEL fi M 4 F NANSAL GÖSTERGELER 5 fi RKET N ORTAKLIK YAPISI VE ORTAKLAR 6 YÖNET M KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI 8 GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI FAAL YETLER VE TEKN K SONUÇLAR 12 PR M ÜRET M NDEK GEL fime VE PORTFÖY PAYLARI 13 YANGIN S GORTALARI 14 NAKL YAT S GORTALARI 15 KARAYOLU MOTORLU ARAÇLAR MAL SORUMLULUK (TRAF K) S GORTALARI 16 KAZA S GORTALARI 18 HUKUKSAL KORUMA S GORTALARI 19 TARIM S GORTALARI 2 MÜHEND SL K S GORTALARI 21 FERD KAZA S GORTALARI 1 Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar 22 YÖNET M KURULU 24 ÜST YÖNET M VE DENETÇ LER 26 ORGAN ZASYON fiemasi 28 NSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI 3 27 YILI OLA AN GENEL KURUL GÜNDEM Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine liflkin De erlendirmeler 32 ÖZET YÖNET M KURULU RAPORU 33 YILLIK FAAL YET RAPORU UYGUNLUK GÖRÜfiÜ 34 DENETÇ RAPORU 35 Ç DENET M FAAL YETLER NE L fik N B LG LER 36 MAL BÜNYEYE L fik N B LG LER 37 ÖZET F NANSAL B LG LER 39 BA IMSIZ DENET M RAPORU TAR HL AYRINTILI SOLO B LANÇO 45 AYRINTILI SOLO GEL R TABLOSU 46 BRANfiLAR T BAR YLE AYRINTILI GEL R TABLOSU 48 KAR DA ITIM TABLOSU 49 LET fi M B LG LER

4

5 Tarihsel Geliflim Türkiye'de 1926 y l ndan itibaren faaliyet gösteren La Suisse Umum Sigorta A.fi.' nin 1981 y l nda ülke temsilcili ini alan fiirket, 1988 y l nda sigortac l k faaliyetlerini düzenleyen yasan n de iflmesi sonucunda, Türk (Avrupa Holding) ve sviçreli (Swiss Re) ortaklar taraf ndan SV ÇRE Sigorta A.fi. olarak yeniden kurulmufltur. Dünyan n en büyük sigorta ve finans gruplar ndan olan Swiss Re ile ortakl k 26 y l na kadar sürdürülmüfltür. ERGO SV ÇRE Sigorta, dinamik yap s yla, de iflen sosyal ve ekonomik flartlara yeni, gerçekçi ve h zl çözümler sunabilen bir sigorta flirketi olma ayr cal yla gurur duymaktad r. Hayat ve Sa l k branfl 1995 y l nda, yine sigortac l k mevzuat ndaki geliflmelere paralel olarak, hayat ve sa l k sigortalar nda hizmet vermek üzere kurulan SV ÇRE Hayat Sigorta A.fi.'ye devredilmifltir. Avrupa Holding, Temmuz 26'da Dünyan n ikinci büyük reasürans flirketi olan Alman Munich Re' nin ço unluk hissesine sahip oldu u ERGO International A.G. ( ERGO ) ile ortakl k anlaflmas imzalam flt r. Bu anlaflmaya göre grubun sigorta flirketlerinde sahip oldu u hisselerinin %75'i, ERGO'ya devredilmifl ve yeni oluflum ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi. ad n alm flt r. ERGO, Almanya'n n d fl nda 24 ülkede daha faaliyet göstermektedir. 27 y l sonu itibar yla, ERGO Sigorta Grubu, 17.4 milyar euro'yu aflan prim geliriyle Alman sigortac l k pazar n n ikinci büyük flirketidir. Avrupa'da 33 milyonu aflk n müflteri, D.A.S., DKV, HamburgMannheimer, KarstadtQuelle Versicherungen ve Victoria gibi güçlü flirketleri bünyesinde bar nd ran ERGO Sigorta Grubu'nun hizmet, uzmanl k ve güvenirli ine inanm fl bulunmaktad r. Hayat ve Hukuksal Koruma sigortalar nda ERGO Avrupa'n n lider markas d r. 27 y l 12. ay sonu itibar yla toplam yat r mlar 12 milyar euro olarak gerçekleflmifltir. ERGO Grubu'nun en büyük orta grubun %94,7 hissesine sahip olan Alman Reasürans fiirketi Münich Re'dir. 3

6 Finansal Göstergeler (B N YTL) DE fi M (%) Toplam Brüt Prim Üretimi Toplam Teknik Kar Toplam Aktifler Ödenmifl Sermaye Öz Kaynaklar Vergi Öncesi Kar Net Kar Toplam Aktifler (B N YTL) Toplam Prim Üretimi (B N YTL) Özkaynaklar (B N YTL) Net Kâr (B N YTL)

7 fiirket in Ortakl k Yap s ve Ortaklar 31 Aral k 27 tarihi itibar yla, fiirket' in ödenmifl sermayesi beheri 1. YTL olan 65.. adet hisseden meydana gelmifltir. 31 Aral k 27 tarihi itibar yla ödenmifl sermaye tutar 65...YTL. olup, tamam ortaklar taraf ndan nakden ödenmifltir. fiirket' in ana orta ç kar lm fl sermayesinin % 75 'ine sahip ERGO International AG'dir. fiirket' in 31 Aral k 27 ve 31 Aral k 26 tarihleri itibar yla ödenmifl sermayesinin da l m afla daki gibidir. 31 Aral k Aral k 26 Pay Tutar (YTL) Pay Oran (%) Pay Tutar (YTL) Pay Oran (%) ERGO International AG AVRUPA Holding A.fi Okan BALCI Murat BALCI Mert BALCI Di er Toplam Nominal Sermaye fiirket'in, YTL olan ödenmifl sermayesi 2 Aral k 26 tarihinde yap lan Ola anüstü Genel Kurul Toplant s 'nda al nan kararla 2...YTL art r larak 65...YTL'ye ç kar lm fl, art r lan 2... YTL 27 Aral k 26 tarihinde tescil ettirilerek ortaklar taraf ndan 26 y l içerisinde nakden ödenmifltir. Cari y l içinde sermaye art r m bulunmamaktad r.

8 6 Okan Balc YÖNET M KURULU BAfiKANI Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj Say n Ortaklar m z, 27 y l fiirketimiz için fevkalade olumlu bir y l olmufltur. Y l için tespit olunan hedeflerin hepsine ulafl lm fl, hatta bu hedeflerin baz lar pozitif anlamda afl lm flt r. Bu baflar y baflta yönetim kadromuz olmak üzere acentelerimize ve çal flanlar m za borçluyuz. Huzurlar n zda hepsini kutluyor ve teflekkürlerimi sunuyorum. 27 y l n n ikinci yar s ndan itibaren evvela A.B.D. de ortaya ç kan mortgage subprime krizi ve bunun neticesi finansal kurumlarda oluflan büyük zararlar n ard ard na deklare edilmesiyle geliflen kredi daralma ve ekonomilerde büyümenin geçmifle göre azalma emareleri ile küresel ekonomide tehlike çanlar çalmaya bafllam flt r. Bir nevi global piyasalar n motoru durumundaki A.B.D. ekonomisinin yap sal sorunlar ve y llar n biriktirdi i ekonomisindeki afl r s nma sürdürülemez endifleleri dalga, dalga evvela Asya ve sonra da Avrupa ve özellikle geliflmekte olan ülke ekonomilerinde 28 için ciddi endifleler yaratm flt r. A.B.D. kaynakl bir durgunluk yaflanaca ve bunun yarataca daralman n y llard r al fl lan likidite kolayl ve ucuzlu unu sonland rarak küresel para hareketlerinin ve yat r mlar n durmas na sebep olaca konuflulmaktad r. Enerji ve g da sektörlerinde, bir taraftan alternatif kaynaklar n gelifltirilmesi gere i ve Dünyam z n yaflayaca afl r kurak bir dönemin yarataca s k nt lar izale edecek tedbirler önem kazanmaktad r. Bütün ekonomilerde finansal piyasalarda belirsizlik hâli artm fl ve öngörü süreleri k salm flt r. 28 y l çetin bir y l olmaya namzettir. Ülkemiz ekonomisi 27 y l n n iki yar s n ayr senaryolarla yaflam flt r. lk yar da siyasi endiflelere ra men büyüme %7' ler civar nda olmufl, ikinci yar da ise daralma yaflanarak, y l ancak % 5 civar bir büyüme ile noktalanm flt r. Enflasyon hedefi flaflm fl, ancak tek hanede muhafaza edilmifltir. Özellefltirmelere

9 devam olunmufl, seçim y l olmas na ra men mali disiplinden önemli sapmalar olmam flt r. Cari aç k ve borçlanma maliyeti sorun olarak devam etmifltir. Türk liras 27 de de afl r de erli bir seyir takip etmifl, kurlara y ll k enflasyon art fl bile yans mam flt r. hracatta 1 milyar dolar seviyesi afl lm fl olsa da ithalatta yeni rekorlar k rma a devam etmifl ve ticaret dengesi negatif olmay sürdürmüfltür. 28 ve takip eden y llarda dünya ekonomilerindeki olas daralmalar n ülkemiz ekonomisi için ciddi bir k r lganl k yaratt ve tedbirlerin al nmas gere i aç kt r. Y llard r beklenen Sigortac l k Kanunu nihayet bu y l meriyete girmifltir. Kanun esas itibar ile sigortac l m z için önemli ve olumlu bir de iflim getirmeye namzettir. Sektörün mali yap s ve düzenlemesi do rultusunda getirilen yeni müessese ve yöntemleri AB normlar hatta baz hallerde onunda önünde gördü ümüzü ve bütünü ile olumlu buldu umuzu ifade etmek isterim. Kanunun öngördü ü Yönetmeliklerin ifllerli inin garantisi için Kamu ile sektör temsilcileri aras nda devam eden diyalogun kesintisiz sürdürülmesini önemsedi imizi belirtmek isterim. Sektör, 27 y l nda ilk verilere göre 11 milyar YTL üzerinde bir üretim gerçeklefltirmifl, hayat d fl branfllarda %15, Hayat' ta %2 ve toplamda da %13 civar nda büyüme kaydetmifltir. Sektörümüzün y llard r enflasyonun kat, kat fevkinde reel bir art fl sa lad n memnunlukla not etmek istiyorum. Yakalanan bu ivmenin ekonomik büyümemizin devam ve gelir da l m n n daha da düzelmesi halinde uzun y llar devam etmesini bekliyorum. fiirketimiz 27 y l nda yine sektörün büyümesini aflan bir geliflme kaydederek 637 milyon YTL prim üretimine ulaflm flt r. Y llard r sektörümüzün en büyük derdi olan Kasko sigortalar sektör baz nda ciddi bir iyileflme yaflam fl, bu defa en yayg n sigorta türü olan Zorunlu Trafik Sigortas tespit edilen tarife ile uyumsuz teminat art fllar sebebi ile önemli zararlar tevlit etmeye bafllam flt r. Tarifenin 28 y l n n ikinci yar s nda serbest b rak lacak olmas 28 için bu branflta da menfi neticeler al naca n n iflaretidir. Grubumuz 28 y l na yeni bir yap lanma ile girmektedir. Faaliyetlerimiz bir Holding yap s alt nda toplanacak ve IT, nsan Kaynaklar, Risk Yönetimi gibi hizmetler grup flirketleri için tek elden idare edilecektir. Hayat flirketimizin Bireysel Emeklilik lisans için 28 in bafl nda Hazine Müsteflarl 'na gerekli müracaat yap lm flt r. Müsaadeyi müteakip, gere i olan grup içindeki yeniden yap lanma tamamlanacakt r. 28 her yönü ile zor bir y l olacakt r. Grubumuzun bilgi donan m, personel kalitesi, acente ve di er da t m kanallar ile yak nl ve iletiflimi en önemli aktifidir. Müflteri memnuniyeti için en iyi ve en yeni çözümü bulmak ve karl büyümeye odaklanmak en önemli hedefimizdir. Hepinize tekrar teflekkür eder, baflar lar dilerim. Okan Balc Yönetim Kurulu Baflkan 7

10 8 Murat Balc GENEL MÜDÜR Genel Müdür ün Mesaj Say n Ortaklar m z, 27 senesini hemen hemen tüm hedeflerimizi yakalayarak tam bir baflar senesi olarak bitirdik. Bu baflar da gerçekten çok büyük pay olan acente ve çal flanlar m z yürekten kutluyorum, bu baflar onlar n baflar s d r. fiirketimiz, bir evvelki seneye göre %21'lik bir art fl sa layarak 637 milyon YTL prim üretimi gerçeklefltirmifltir. Bu prim üretimi; %22 art fl, 17 milyon YTL prim ile Trafik, %19 art fl, 227 milyon YTL prim ile Kasko, %24 art fl, 54 milyon YTL prim ile Di er Oto, %51 art fl, 25 milyon YTL prim ile Di er Kaza, %15 art fl, 84 milyon YTL prim ile Yang n, %17 art fl, 36 milyon YTL prim ile Nakliyat, %52 art fl, 22 milyon YTL ile Mühendislik, %4 art fl, 5 milyon YTL prim ile Tar m ve %11 art fl, 14 milyon YTL prim ile Zorunlu Deprem Sigortalar ; DASK ile sa lanm flt r. fiirket üretiminin pastas ; %7.92'si Otomobil, %3,87'si Di er Kaza, %13.17'si, Yang n, %5.67'si Nakliyat, %3.44'ü Mühendislik, %.73'ü Tar m ve %2.19'u DASK Sigortalar ndan oluflmaktad r. fiirketimiz, vergi sonras kar n geçen seneye göre %129 art rarak 24,6 milyon YTL'ye getirmifltir. Teknik kar m z 26 senesinde ki 1,4 milyon YTL' den, 16.2 milyon YTL'ye yükselmifltir. Bu yükselifle ana neden 26 senesinde Trafik Sigortalar nda 11,2 milyon YTL zarar n, 6,4 milyon YTL zarara düflmesi ve Kaza Sigortalar nda 26'da ki 8,5 milyon YTL zarar n, 27'de 9,6 milyon YTL kar olarak gerçekleflmesidir. Di er branfllarda ki 27 teknik karl l klar da; Yang n Sigortalar nda 3, milyon YTL., Nakliyat Sigortalar nda 7,5 milyon YTL., Mühendislik Sigortalar nda 2,5 milyon YTL. olmufltur. Kaza Sigortalar nda ki teknik karl l ktaki ki olumlu geliflmeye ana neden Kasko Sigortalar nda gözledi imiz teknik karl l kt r. 26 senesinden bafllayarak özellikle Kasko fiyat tarifelerimizde ve otomobil sigortas hasar

11 tedvirinde ki tasarruf çal flmalar m z semeresini vermifl ve flirketimizi bu seviyeye tafl m flt r. 28 senesi için Kasko tarifesinde yap lan çal flmalara, Trafik Sigortas nda ki tarifenin A ustos ay ndan itibaren kald r lmas yla bu branflta da bafllanmas mecburidir. Hâlihaz rda sadece flirketimiz için de il ama tüm sektör için bir teknik zarar unsuru olan bu branflta flirketimiz serbest tarife uygulamalar aç s ndan uygulamaya haz rd r. Mali Karl l m z ise bir evvelki seneye göre %26'l k bir art fl göstererek 17,3 milyon YTL'ye ulaflm flt r. Yine flirketimizin aktif/pasif toplam %18'lik bir art fl ile 514,4 milyon YTL'ye; Öz Kaynaklar toplam da %3'luk bir art fl ile milyon YTL'ye ulaflm flt r. Yeni düzenlemesi yap lan Sermaye Yeterlili i hesaplar nda da flirketimiz gerek kar da t m ndan evvel gerekse de 22 fiubat Yönetim Kurulu Toplant m zda, Genel Kurula sunulmak üzere karar verilen muhtemel 12,1 milyon YTL. temettü da t m ndan sonra da problemsiz ve tüm yeterlilikleri karfl layacak düzeydedir. 28 senesinde ifltirakimiz olan Ergoisviçre Hayat Sigorta A.fi.'nin Hazine Müsteflarl 'na yapt Bireysel Emeklilik dönüflüm muhtemel kabulü ile beraber, bu flirket bünyesinde ki Sa l k Sigortalar portföyü flirketimize intikal edecektir. 27 senesinde ki önemli geliflmelerden biride flirketimiz, üzerinde tuttu u konservasyon teminat ve prim oran n %78'den %88'e tafl yacak flekilde özellikle otomobil sigortalar nda ki baz kotpar reasürans anlaflmalar n yenilememifltir. Bununla beraber hemen tüm Eksedan ve Excess of Loss anlaflmalar nda ki limitlerini artt rarak 27 senesiyle benzer karakterde ki reasürans yenilemelerini tamamlam flt r. Bu performans yla flirketimiz sektörde hayat d fl üretim yapan flirketler içerisinde, sa l k üretimleri hariç b rak ld nda, en fazla üretim yapan 4. büyük flirket olarak, %8'e varan bir pazar pay na ulaflm flt r. Di er bir taraftan toplam prim art fl nda %15'lik bir art fl gösteren sektöre karfl n flirketimiz %21'lik art fl ile sektörü geride b rakm flt r. fiirketimiz 27 senesinde 13 Bölge Müdürlü ü ve 1459 acentesi ile hizmet vermifltir. Özellikle son iki sene de kurulan Do u Marmara, Kad köy, Kayseri ve Kurumsal Bölge Müdürlükleri ile ana üretim kayna m z olan acentelere daha yak n olman n sa lad avantaj kullanan flirketimiz, Acente Koçlar Projesini bafllatarak, bölgelere ba l acentelere destek veren saha elamanlar ; Acente Temsilcilerinin say s 3'dan 5'ye ç kartarak zaten flirketimizin temelinde olan acenteflirket sinerjisini daha da ileri götürebilmek üzere önemli bir ad m atm flt r. Di er bir taraftan tüm bu yat r m ve at l mlara ra men flirketimiz 26 senesinde %6'n n alt nda olan Genel Gider oran n yine %5,7 seviyesinde tutmay baflarm flt r. 26 senesinde bafllatt m z Müflteri Bilgilendirme Projemizde 27 senesinde meyvelerini vermifltir. Buna göre acentelerimiz bilgisayar sistemi üzerinden bireysel veya kurumsal müflterilerinin performanslar n görebilmektedirler. Bu altyap özellikle rekabet ve çapraz pazarlama aç s ndan çok faydal d r ve kullanan acente say s artt kça sa lanan fayda da buna ba lant l olarak artacakt r. Tahsilât aç s ndan da 27 senesi oldukça yo un geçmifltir. Özellikle taksit kart uygulamalar na talep piyasam zda çok yo un olmufltur. Bu cümleden hareketle flirketimiz hemen tüm bankalar n taksit kart sistemleri ile bilgisayar altyap s üzerinden iletiflim kuracak düzeye getirilmifltir. Acentelerimiz mevcut bilgisayar platformlar üzerinden tüm bankalar n taksit kart sistemleri ile baflka bir iflleme gerek duymadan tahsilât yapabilmektedirler. Kredi Kart kullan m n n her geçen gün art n görmek sevindiricidir, zira senelerdir özlemini duydu umuz; acentenin tahsilât yükünden kurtulup etkin ve s k pazarlama yapma hedefine daha fazla yaklafl lm flt r. 9

12 1 fiirketimiz üretim art fl n özendirmek ve ürün çeflitlili ini artt rmak amaçl, bir dizi yeni poliçe türleri ç karm fl ve sat fl kampanyalar düzenlemifltir. Oto Kaza, Ferdi Kaza ve Bireysel/Ticari Yang n Sigortalar nda ç kart lan bu ürünler acentelerimizden ra bet görmüfl, bu ürünlerle ilgili yap lan kampanyalar n tekrar talep edilmifltir. Ayr ca Taksit Kart kullan m nda ki zengin altyap m zdan yararlanarak bireysel ürünlerde dileyen sigortal lar m za 12 taksit imkân da verilmifl olup ve bu uygulama kesintisiz devam etmektedir. fiirketimiz 28 senesi içinde hedeflerini tüm birim, bölgelere ve arac lara göre tespit etmifl ve paylaflm flt r. Ergoisviçre Sigorta' da çal flan ndan acentesine her birey performans odakl çal flmaya hedeflenmifltir. 28 senesi içerisinde özellikle Oto Kaza, Yang n ve Sorumluluk Sigortalar nda yeni ürün ve kampanya çal flmalar m z devam edecektir. Bu seneye özel olarak, çok önem verdi imiz Acente Koçluk Sistemi ile performans m z daha da iyi ve güçlü olacakt r. Di er taraftan 1 Nisan 28'den itibaren uygulamaya girecek Kaza Tespit Tutana uygulamas ile hasar tedviri daha da önemli bir hale geldi inden flirketimizde Hasar Denetleme, Araflt rma Gelifltirme Bölümü kurulmufl ve gerek sahte hasarlar n takibi gerekse de hasar maliyetlerinin azalt lmas yönünde bir dizi çal flma yürütülmektedir. K sa bir süre içerisinde 1 kifliyi aflan bir kadroya ulaflan bu birim gelecekte özelikle oto kaza branfl nda teknik karl l n korunmas yönünde çok önemli bir yer teflkil etmektedir. fiirketimiz kendisine Türkiye'nin En çok Tan nan Markas Olmak! hedefini koymufltur ve bu nedenle özellikle koflulsuz müflteri memnuniyeti vazgeçilmez bir gerekliliktir. Bu amaçtan hareketle Müflteri Memnuniyeti Birimi geniflleyen kadrosuyla sigortal lar n zaman nda bilgilendirilmesi ve hasarlar n en çabuk ve eksiksiz flekilde ödenmesi için yeniden yap lanm flt r. En son teknoloji ile donat lm fl ça r merkezimiz ve takviye edilen kadromuzla önümüze koydu uz amaca ulaflaca m za inanc m z tamd r. Son olarak flirketimiz e itime de 27 senesinden bafllayan ve 28' e sarkan bir plan dâhilinde daha ça dafl bir yaklafl m hedeflemifltir. Gerek acenteler gerekse de personel için e itmenli e itimlerin yan nda, elearning sistemi ile de internet üzerinden daha k sa zamanda daha fazla kitleye e itim götürebilmek üzere çal flmalar bafllatm fl ve ilk meyvelerini 28'in ilk çeyre inin içerisinde alacakt r. 27 senesinde sigortal s n n S rt n Yere Getirmeyen flirketimiz buna önümüzde ki senelerde de devam edecektir. Bir kere daha bizlere bu sat rlar gururla kaleme ald ran tüm acente ve çal flanlar m za sonsuz teflekkürlerimle, Sayg ve Sevgilerimle, Murat Balc Genel Müdür

13 27 y l Faaliyetleri ve Teknik Sonuçlar ERGO SV ÇRE Sigorta, 27 y l 12. ay sonu itibar yla, bin YTL brüt prim üretimiyle sektöründe sa l k sigortalar üretimlerini hariç tutarak dördüncü s rada yer almakta olup, halen 13 Bölge Müdürlü ü, toplam 42 personeli ile gerçek zamanl online çal flan acentesi ve 919 anlaflmal oto servisi ile geliflerek büyümesini sürdürmektedir. Toplam prim portföyü içinde en yüksek pay kaza branfl na aittir. Kaza branfl n n ard ndan Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk ve Yang n sigortalar gelmektedir. Prim Üretiminde en yüksek art fl n %54 Ferdi Kaza ve %52 Mühendislik branfl nda gerçekleflti i görülmektedir. Y llar tibariyle Teknik Rasyolar (B N YTL) PR M ÜRET M HASAR PR M ORANI %66 %66 %71 %69 %64 TEKN K KAR Toplam Prim Üretimi (B N YTL) Hasar Prim Oran (%) Teknik Kâr (B N YTL)

14 Prim Üretimindeki Geliflme ve Portföy Paylar BRANfiLAR (B N YTL) ARTIfi ORANI PORTFÖY PAYI (%) (%) YANGIN ,3 NAKL YAT ,7 KARAYOLU MOTORLU ARAÇLAR MAL SORUMLULUK ,7 KAZA , HUKUKSAL KORUMA ,3 MUHEND SL K ,4 TARIM ,7 FERD KAZA ,9 12 TOPLAM MÜHEND SL K 3.4% FERD KAZA 2.9% YANGIN 15.3% HUKUKSAL KORUMA.3% KAZA 41.% TARIM.7% NAKL YAT 5.7% KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR MAL SORUMLULUK 3.7% YANGIN KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR MAL SORUMLULUK TARIM MÜHEND SL K HUKUKSAL KORUMA NAKL YAT KAZA FERD KAZA

15 Yang n Sigortalar fiirketimizin Yang n Branfl Prim üretimi %14 art flla Bin YTL 'ye ulaflm flt r. Bu üretimin 13,962 Bin YTL'lik k sm Zorunlu Deprem Sigortas (DASK) branfl nda gerçeklefltirilmifltir. 26 y l nda %46 olan HasarPrim oran 27 y l nda azalm fl ve %44 olarak gerçekleflmifltir. Yang n Branfl ndaki teknik kar ise 3,3 bin YTL ile sonuçlanm flt r. Sigorta piyasam zda yang n sigortas branfl nda elde edilen toplam prim 27 y l nda Bin YTL. olmufltur. fiirketimizin bu branfltaki prim üretimi sektör ortalamas n n üzerinde bir art fl göstererek Bin YTL. olarak gerçekleflmifltir. Zorunlu Deprem Sigortas (DASK) branfl nda ise sigorta sektörünün toplam prim üretimi Bin YTL. flirketimizin üretimi ise %11 oran nda art flla Bin YTL. olarak gerçekleflmifltir. Önceki y llarda sigorta fiyatlar üzerinde yaflanm fl olan rekabet, 27 y l nda da fiyat odakl olarak yo un bir flekilde devam etmifltir. Bunun neticesi olarak yang n branfl nda kar marjlar beklenenin alt nda kalm flt r. Zorunlu Deprem Sigortas (DASK) branfl nda 27 y l nda bina metrekare bedellerinde yap lan art fl prim üretimine olumlu bir katk yapm flt r. 27 y l nda yang n branfl nda katastrofik olarak nitelendirilebilecek hasar meydana gelmemifl olup, muhtelif bölgeler ve flehirlerimizde oluflan sel hasarlar da kayda de er boyutlara ulaflmam flt r. 13 Bireysel poliçeler ile ilgili olarak düzenlenen ödüllü kampanyalar ile üretim art fl desteklenmeye çal fl lm flt r. Ayr ca yang n branfl nda 27 y l içerisinde iki yeni paket ürün gelifltirilerek sigortal lar m za sunulmufltur. Okul ve dershanelere yönelik olarak dizayn edilen E itim Paket ürünü standart yang n sigortas ana ve ek teminatlar n n yan s ra, farkl sorumluluk ve faaliyet koluna özel bir tak m baflka ek teminatlarla zenginlefltirilmifltir. Muayenehane ve kliniklere yönelik olarak tasarlanan T p Paket ürünü ise standart yang n sigortas ana ve ek teminatlar na ilaveten yine sorumluluk ve di er özel bir tak m ek teminatlar sunmaktad r. fiirketimiz, Yang n sigortalar nda 27 y l nda %14 oran nda bir prim art fl ile pazar pay n %5.64'e, Zorunlu Deprem Sigortalar 'nda (DASK) ise % 5.96'ya ulaflt rm flt r PR M ÜRET M (B N YTL) HASAR PR M ORANI %46 %44 TEKN K KAR (B N YTL) Toplam Prim Üretimi, (B N YTL) Hasar Prim Oran, (%) Teknik Kâr, (B N YTL)

16 Nakliyat Sigortalar fiirketimizin Nakliyat Branfl Prim üretimi %17 art flla Bin YTL'ye ulaflm flt r. 26 Y l nda %41 olan HasarPrim oran 27 y l nda azalm fl ve %4 olarak gerçekleflmifltir. Nakliyat Branfl nda teknik kar ise bin YTL ile sonuçlanm flt r. fiirketimiz 27 y l nda nakliyat branfl nda sektör ortalamas n n çok üzerinde bir art fl elde ederek bu branfl sektörün 3.cü büyük flirketi olarak tamamlam flt r. 27 Pazar pay m z %9,79'dur. Sektör ortalama art fl %6, fiirketimizin art fl %17 olarak gerçekleflmifltir. Döviz kurlar nda yukar do ru fliddetli dalgalanmalar n yaflanmad bu dönemde sa lanan üretim art fl reel olup, portföyümüze yeni müflteri giriflinden kaynaklanmaktad r. Yine bu dönemde büyük boyutta yaflanm fl bir hasar m z bulunmamaktad r. 14 Teknik karl l m z bu branflta önceki y llarda oldu u gibi devam etmifltir. Ürün yelpazemizin genifl oldu u bu branflta h zl ve rekabetçi hizmet anlay fl m z devam etmektedir PR M ÜRET M (B N YTL) HASAR PR M ORANI % 41 % 4 TEKN K KAR (B N YTL) Toplam Prim Üretimi, (B N YTL) Hasar Prim Oran, (%) Teknik Kâr, (B N YTL)

17 Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortalar fiirketimizin Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Branfl Prim üretimi %22 art flla Bin YTL'ye ulaflm flt r. 26 y l nda %75 olan HasarPrim oran 27 y l nda artm fl ve %77 olarak gerçekleflmifltir. Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Branfl 'nda 27 y l bin YTL teknik zararla sonuçlanm flt r. 28 y l ortas nda serbest b rak lmas beklenen Trafik Sigortalar tarifeleri ile ilgili ortak bir haz rl k sürecini bafllat lm fl, Sigorta ve Reasürans fiirketleri Birli i bünyesinde yer alan Kaza nceleme ve Araflt rma Komitesince TRAMER kay tlar temel al narak, Rehber Tarife çal flmas yap lm flt r. Bu çerçevede 27 y l A ustos ay nda Trafik Sigortalar nda k smi fiyat serbestisi bafllam fl, flirketler, yay mlanan rehber tarife fiyatlar üzerinde azami %5 indirim, azami %1 sür prim yapabilecek flekilde fiyatlar n ayarlayabilme hakk na sahip olmufllard r. fiirketimiz bir yandan Birlik bünyesinde tamamlanan rehber tarife çal flmalar, bir yandan kendi bünyesinde yürüttü ü haz rl klar ile k smi serbesti dönemine girifl yapm fl ve 28 y l nda tamamen serbest b rak lmas planlanan trafik sigortalar tarife çal flmalar n gündemine alm flt r y l Avrupa Birli i'ne uyum normlar n n yan s ra, de iflerek çeflitlenen ihtiyaçlara destek verecek düzenlemelerin de yap lmaya devam etti i bir y l olmufltur. 27 y l içerisinde, Karayollar Motorlu Araçlar Zor. Mali Sor. Sigorta Tarife Uygulama Esaslar Yönetmeli i Hakk nda Genelge isimli iki adet genelge ç kart lm fl ve bu genelgeler sonucunda yeni trafik Sigortas Teminat limitlerinin yan s ra uygulanacak rehber tarife ve talimat, ile flirketlerin uygulayabilece i fiyat serbestisi aç klanm flt r. fiirketimiz 27 y l nda Trafik Sigortas n n standart limitlerinin üzerine ek teminat sa layan ayn zamanda ferdi kaza ve acil yard m hizmeti içeren bir ürün olan Trafik Plus ürününü gelifltirmifltir PR M ÜRET M (B N YTL) HASAR PR M ORANI %75 %77 TEKN K KAR (B N YTL) Toplam Prim Üretimi, (B N YTL) Hasar Prim Oran, (%) Teknik Kâr, (B N YTL)

18 Kaza Sigortalar fiirketimizin Kaza Branfl Prim üretimi %2 art flla Bin YTL'ye ulaflm flt r. 26 Y l nda %84 olan HasarPrim oran 27 y l nda azalm fl ve %7 olarak gerçekleflmifltir. Kaza Branfl nda özellikle Kasko branfl nda geçen döneme oranla daha iyi bir y l yaflanm fl, teknik kar bin YTL ile sonuçlanm flt r. Otomotiv Sektöründe 27 y l n n ilk alt ay ; seçim atmosferinin getirdi i tedirginlik ile sat fllarda %3'a varan bir daralma ile geçmifltir. Tüketici faizlerinde belirgin yükselifller olmam fl olmakla birlikte, yeni tüketim ve yat r mlar konusundaki tedirginlik, iç piyasadaki araç talebinde düflme yaratm fl ve piyasaya yeni araç giriflinin azald gözlenmifltir. Seçimden sonraki dönemde her ne kadar otomotiv sektörü yeniden toparlanma sürecine girmifl olsa da, 27'yi bir önceki y l n alt nda bir ciro ile kapatm flt r. 16 Bu durum flirketimiz portföyü içinde de belli bir yer tutan yeni araçlar pay n n, pazar ile orant l olarak yüksek art fllar göstermemesine neden olmufltur. Bu nedenle 27 y l ; sigorta sektörünün elinde bulunan ikinci el araç portföylerine ait poliçelerini, do rudan teknik sonuçlar n esas al nd fiyatlama yaklafl mlar yla yeniledi i ve mevcudun analizine zaman harcad bir y l olmufltur. Bu çerçevede flirketimizde de yenilenen poliçelerde müflteri karl l, müflterinin hasar yapma s kl, gibi durumlar dikkate al narak yenilemeler takip edilmifltir. Sigorta sektörü genelinde ikinci el araçlar n hasarlar n n yönetiminde yürütülmeye bafllan lan, yedek parça tedariki, eflde er parça kullan m, uygulanan iflçilik ücretlerinin kontrolü gibi yaklafl mlar da ortalama hasar dosya maliyetlerinin geçti imiz y llara göre daha kontrol alt nda seyretmesini getirmifltir. fiirketimiz de yedek parça tedari ini tek elden organize ederek, müflteriye yans yan hizmetin kalitesini düflürmeden maliyet kontrolü yapabilme konusunda baflar göstermifltir. Öte yandan sigorta sektörünün, özellikle filo araç sigortalar ortalama primlerinde hasar maliyeti odakl yapt art fllar, bu dalda uzunca bir süredir yüksek oranda zarar eden sektörün zarar trendini de tersine çevirebilmesini sa lam flt r. Bu ifl kolunda artan fiyatlar flirketimiz portföyünü de olumlu etkilemifl ve filo sigortalar yenilemelerinde yenileme koflullar n n hasar durumuna göre oluflturulmas na özen gösterilmifltir. Yeni araç giriflinin y l n son çeyre inde artt dikkate al n r ise, sigorta sektörünün 28 y l nda otomotiv sektöründeki büyümeden 27'de oldu undan daha fazla faydalanaca beklenmelidir. 27 y l nda bireysel sigortalarda flirketler ayn müflteriye benzer fiyatlar vermeye bafllam fllar, tarife fiyatlar n belirlemede benzer tarife de iflkenlerini ço altarak kullanm fllard r. Kara Tafl tlar Kasko Sigortas Genel fiartlar nda Yap lan De iflikliklere liflkin Genelge (27/2) yay nlanm fl ve Bu genelge ile Kasko sigortas genel flartlar nda geçen kasko teminat tan m gelifltirilmifltir. fiirketimiz 27 y l içinde belli bir hizmet a içinde hasar hizmet sa layacak düflük maliyetli bir ürün Ergonomik kasko ve genifl bir muafiyet seçene inde, farkl indirim seçenekleri sa layan bir uygulama olan Muafiyetli Kasko' yu devreye alm flt r.

19 Ekonomik atmosfer ve yeni yat r mlar n yan s ra Avrupa Birli i Uyum yasalar çerçevesinde, Oto d fl Kaza ve Sorumluluk sigortalar n n da büyüyece i beklenmektedir. Sorumluluk Sigortalar baflta olmak üzere Oto D fl Kaza Sigortalar nda, ülkemizin Avrupa Birli i'ne uyum sürecinde gerek yap lan yasal düzenlemelerin gerekse artan bilincin etkisiyle, hissedilir bir talep art fl olmufltur. Bu çerçevede flirketimizde özellikle Mesleki Sorumluluk ve Ferdi Kaza branfllar nda yo un çal flmalar yap lm flt r. Mali Müflavir ve Muhasebeciler ve Hekimler için varolan Mesleki Sorumluluk ürünlerimizin kapsam geniflletilmifltir. Ferdi Kaza ile ilgili olarak 27 y l içerisinde ürün gam m za kullan m kolay ve piyasa flartlar çerçevesinde uygun fiyatl Pratik Ferdi Kaza ve beyaz yaka çal flanlar n ihtiyaçlar n karfl layacak flekilde Asistans, Hukuksal Koruma ve bir tak m baflka ek teminatlar içeren Platin Ferdi Kaza paket sigorta ürünleri eklenmifltir PR M ÜRET M (B N YTL) HASAR PR M ORANI %84 %7 TEKN K KAR (B N YTL) Toplam Prim Üretimi, (B N YTL) Hasar Prim Oran, (%) Teknik Kâr, (B N YTL)

20 Hukuksal Koruma Sigortalar fiirketimizin Hukuksal Koruma Branfl Prim üretimi %17 art flla Bin YTL'ye ulaflm flt r. Hukuksal Koruma branfl nda, teknik kar ise 1.47 bin YTL ile sonuçlanm flt r. Sigorta piyasam zda Hukuksal Koruma branfl nda elde edilen toplam prim 27 y l nda Bin YTL olmufltur. fiirketimizin bu branfltaki prim üretimi Bin YTL olarak gerçekleflmifltir. Avrupa Birli i'ne uyum süreci çerçevesinde hukuk sistemimizde ki geliflmeler nedeniyle sigortal lar m z n ihtiyaçlar düflünülerek Hukuksal Koruma teminat birçok paket sigorta ürünümüzün içerisinde ek bir teminat olarak sunulmaktad r. 27 y l nda bu branflta gerçekleflen hasar bulunmamakta olup, Hukuksal Koruma branfl teknik kar oran n n en yüksek oldu u branfllardan biri olmaya devam etmifltir. fiirketimizin Hukuksal Koruma branfl nda prim üretimi 27 y l nda %17'lik bir art fl göstermifl olup, bu branflta pazar pay m z %5 olarak gerçekleflmifltir PR M ÜRET M (B N YTL) HASAR PR M ORANI % % TEKN K KAR (B N YTL) Toplam Prim Üretimi, (B N YTL) Teknik Kâr, (B N YTL)

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 03 TAR HSEL GEL fi M 05 ORTAKLIK YAPISI VE 2009 YILI DE fi KL KLER 06 ANA SÖZLEfiME DE fi KL 08 F NANSAL GÖSTERGELER

Detaylı

Ç NDEK LER 2 3 5 6 1 11 12 14 23 24 29 35 38 39 42 43 48 5 67 7 Genel Kurul Gündemi Bafll ca Finansal Göstergeler Aksigorta A.fi.'nin, Vizyon'u, Misyon'u, Temel De erleri ve Kalite Politikas Yönetim Kurulu

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

M GROS TÜRK T.A.fi. FAAL YET RAPORU 2005

M GROS TÜRK T.A.fi. FAAL YET RAPORU 2005 Migros Türk T.A.fi. Faaliyet Raporu 2005 M GROS TÜRK T.A.fi. FAAL YET RAPORU 2005 01 2005 y l nda çok önemli bir at l m gerçeklefltiren Migros, Tansafl Perakende Ma azac l k T.A.fi. yi sat n alm fl ve

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

faaliyet raporu 2007

faaliyet raporu 2007 faaliyet raporu 2007 yat r m finansman menkul de erler a.fl. 2007 y l pay sahipleri ola an genel kurul toplant s 17 mart 2008 pazartesi, flirket merkezi, saat: 14:00 Gündem 1- Aç l fl ve Baflkanl k Divan

Detaylı

OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler

OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler KURUMSAL PROF L OYAK BANK'IN M SYONU, V ZYONU VE DE ERLER OYAK BANK'IN TAR HÇES NDEN K LOMETRE TAfiLARI OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER 5 YILLIK DÖNEME L fik N ÖZET F NANSAL

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2005 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, global ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Kristal, hayata de er katmakt r... içindekiler GENEL MÜDÜR DEN MESAJ 05 YÖNET M KURULU ÜYELER 07 YÖNET M KURULU RAPORU 09 ORGAN ZASYON

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z , ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z Ç NDEK LER BÖLÜM I - Sunufl 2 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 3 Ola an Genel Kurul Gündemi 4 Garanti Hakk nda 8 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU

2004 FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU Petrol Ofisi, 3.400 istasyonu, yaklafl k 4.500 akaryak t bayisi, sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki deposu, bir rafineri irtibat

Detaylı

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi çindekiler 03 04 05 06 08 10 12 14 20 20 23 24 26 27 28 28 29 30 31 33 58 60 61 fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE. Faaliyet Raporu

ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE. Faaliyet Raporu ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE 2006 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER BÖLÜM I-Sunufl 02 Anadolubank Hakk nda 02 HABAfi Grubu 04 Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi 05 Ana Sözleflme de Yap

Detaylı

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL B LG LER KISACA BANK ASYA TAR HÇE ANA SÖZLEfiMEDE DÖNEM Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE DÖNEM Ç NDE MEYDANA GELEN DE fi KL KLER YÖNET M KURULU

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi 06 Faaliyet Raporu 1 Kristal Kola 06 Faaliyet Raporu Genel Müdürden Mesaj Kristal Kola sektöründe kuruluflundan bugüne kadar yerli ilk ve tek firma olman

Detaylı

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ FAAL YET RAPORU 2005 Ç NDEK LER I. BÖLÜM: SUNUfi a) Bafll ca Finansal Göstergeler 01 b) Sermaye Yap s 01 c) Banka da Hisse Paylafl mlar 01 d) T.C. Ziraat Bankas

Detaylı

FAAL YET RAPORU. 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi

FAAL YET RAPORU. 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi FAAL YET RAPORU 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi 0 2 2007 FAAL YET RAPORU De erli Ortaklar m z 2006 y l nda PET, PTA ve Preform iflinin spanyol La Seda flirketine sat lmas sonras nda elyaf, iplik ve polimer

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar K saca fl GYO fl GYO, 6 A ustos 1999'da fl Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi. unvanl flirketin Merkez Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi.'yi

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporu 2006 Faaliyet Raporu 2006 FAAL YET RAPORU I ç i n d e k i l e r Sunufl 4 Gündem 5 Yönetim Kurulu Raporu 6 Girifl 8 Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar 11 Mali Tablolar 15 Bilanço 16 Gelir Tablosu 18

Detaylı

Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003. Geliflim devam ediyor...

Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003. Geliflim devam ediyor... Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003 Geliflim devam ediyor... çindekiler K saca Asya Finans Yönetim Kurulu Ad na Mesaj Yönetim Kurulu Denetim Kurulu Genel Müdür den Mesaj Üst Yönetim 2003 Y l

Detaylı

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk 1924 y l ndan bu yana birçok kuflak için fl Bankas ülkemizdeki günlük yaflam n bir parças, ayn zamanda da ekonomik geliflimin temel tafllar ndan biri olmufltur. Halihaz rda 849 flubeden oluflan genifl

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Faaliyet Raporu 2005

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Faaliyet Raporu 2005 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Türkiye nin gayrimenkul yat r m ortakl alan nda lider flirketi olan fl GYO, faaliyetlerini yat r mc lar na minimum riskle en yüksek getiriyi sa lama

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı