FAAL YET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "07 7 07 0 FAAL YET RAPORU"

Transkript

1 7 7FAAL YET RAPORU

2

3 çindekiler Sunufl 3 TAR HSEL GEL fi M 4 F NANSAL GÖSTERGELER 5 fi RKET N ORTAKLIK YAPISI VE ORTAKLAR 6 YÖNET M KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI 8 GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI FAAL YETLER VE TEKN K SONUÇLAR 12 PR M ÜRET M NDEK GEL fime VE PORTFÖY PAYLARI 13 YANGIN S GORTALARI 14 NAKL YAT S GORTALARI 15 KARAYOLU MOTORLU ARAÇLAR MAL SORUMLULUK (TRAF K) S GORTALARI 16 KAZA S GORTALARI 18 HUKUKSAL KORUMA S GORTALARI 19 TARIM S GORTALARI 2 MÜHEND SL K S GORTALARI 21 FERD KAZA S GORTALARI 1 Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar 22 YÖNET M KURULU 24 ÜST YÖNET M VE DENETÇ LER 26 ORGAN ZASYON fiemasi 28 NSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI 3 27 YILI OLA AN GENEL KURUL GÜNDEM Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine liflkin De erlendirmeler 32 ÖZET YÖNET M KURULU RAPORU 33 YILLIK FAAL YET RAPORU UYGUNLUK GÖRÜfiÜ 34 DENETÇ RAPORU 35 Ç DENET M FAAL YETLER NE L fik N B LG LER 36 MAL BÜNYEYE L fik N B LG LER 37 ÖZET F NANSAL B LG LER 39 BA IMSIZ DENET M RAPORU TAR HL AYRINTILI SOLO B LANÇO 45 AYRINTILI SOLO GEL R TABLOSU 46 BRANfiLAR T BAR YLE AYRINTILI GEL R TABLOSU 48 KAR DA ITIM TABLOSU 49 LET fi M B LG LER

4

5 Tarihsel Geliflim Türkiye'de 1926 y l ndan itibaren faaliyet gösteren La Suisse Umum Sigorta A.fi.' nin 1981 y l nda ülke temsilcili ini alan fiirket, 1988 y l nda sigortac l k faaliyetlerini düzenleyen yasan n de iflmesi sonucunda, Türk (Avrupa Holding) ve sviçreli (Swiss Re) ortaklar taraf ndan SV ÇRE Sigorta A.fi. olarak yeniden kurulmufltur. Dünyan n en büyük sigorta ve finans gruplar ndan olan Swiss Re ile ortakl k 26 y l na kadar sürdürülmüfltür. ERGO SV ÇRE Sigorta, dinamik yap s yla, de iflen sosyal ve ekonomik flartlara yeni, gerçekçi ve h zl çözümler sunabilen bir sigorta flirketi olma ayr cal yla gurur duymaktad r. Hayat ve Sa l k branfl 1995 y l nda, yine sigortac l k mevzuat ndaki geliflmelere paralel olarak, hayat ve sa l k sigortalar nda hizmet vermek üzere kurulan SV ÇRE Hayat Sigorta A.fi.'ye devredilmifltir. Avrupa Holding, Temmuz 26'da Dünyan n ikinci büyük reasürans flirketi olan Alman Munich Re' nin ço unluk hissesine sahip oldu u ERGO International A.G. ( ERGO ) ile ortakl k anlaflmas imzalam flt r. Bu anlaflmaya göre grubun sigorta flirketlerinde sahip oldu u hisselerinin %75'i, ERGO'ya devredilmifl ve yeni oluflum ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi. ad n alm flt r. ERGO, Almanya'n n d fl nda 24 ülkede daha faaliyet göstermektedir. 27 y l sonu itibar yla, ERGO Sigorta Grubu, 17.4 milyar euro'yu aflan prim geliriyle Alman sigortac l k pazar n n ikinci büyük flirketidir. Avrupa'da 33 milyonu aflk n müflteri, D.A.S., DKV, HamburgMannheimer, KarstadtQuelle Versicherungen ve Victoria gibi güçlü flirketleri bünyesinde bar nd ran ERGO Sigorta Grubu'nun hizmet, uzmanl k ve güvenirli ine inanm fl bulunmaktad r. Hayat ve Hukuksal Koruma sigortalar nda ERGO Avrupa'n n lider markas d r. 27 y l 12. ay sonu itibar yla toplam yat r mlar 12 milyar euro olarak gerçekleflmifltir. ERGO Grubu'nun en büyük orta grubun %94,7 hissesine sahip olan Alman Reasürans fiirketi Münich Re'dir. 3

6 Finansal Göstergeler (B N YTL) DE fi M (%) Toplam Brüt Prim Üretimi Toplam Teknik Kar Toplam Aktifler Ödenmifl Sermaye Öz Kaynaklar Vergi Öncesi Kar Net Kar Toplam Aktifler (B N YTL) Toplam Prim Üretimi (B N YTL) Özkaynaklar (B N YTL) Net Kâr (B N YTL)

7 fiirket in Ortakl k Yap s ve Ortaklar 31 Aral k 27 tarihi itibar yla, fiirket' in ödenmifl sermayesi beheri 1. YTL olan 65.. adet hisseden meydana gelmifltir. 31 Aral k 27 tarihi itibar yla ödenmifl sermaye tutar 65...YTL. olup, tamam ortaklar taraf ndan nakden ödenmifltir. fiirket' in ana orta ç kar lm fl sermayesinin % 75 'ine sahip ERGO International AG'dir. fiirket' in 31 Aral k 27 ve 31 Aral k 26 tarihleri itibar yla ödenmifl sermayesinin da l m afla daki gibidir. 31 Aral k Aral k 26 Pay Tutar (YTL) Pay Oran (%) Pay Tutar (YTL) Pay Oran (%) ERGO International AG AVRUPA Holding A.fi Okan BALCI Murat BALCI Mert BALCI Di er Toplam Nominal Sermaye fiirket'in, YTL olan ödenmifl sermayesi 2 Aral k 26 tarihinde yap lan Ola anüstü Genel Kurul Toplant s 'nda al nan kararla 2...YTL art r larak 65...YTL'ye ç kar lm fl, art r lan 2... YTL 27 Aral k 26 tarihinde tescil ettirilerek ortaklar taraf ndan 26 y l içerisinde nakden ödenmifltir. Cari y l içinde sermaye art r m bulunmamaktad r.

8 6 Okan Balc YÖNET M KURULU BAfiKANI Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj Say n Ortaklar m z, 27 y l fiirketimiz için fevkalade olumlu bir y l olmufltur. Y l için tespit olunan hedeflerin hepsine ulafl lm fl, hatta bu hedeflerin baz lar pozitif anlamda afl lm flt r. Bu baflar y baflta yönetim kadromuz olmak üzere acentelerimize ve çal flanlar m za borçluyuz. Huzurlar n zda hepsini kutluyor ve teflekkürlerimi sunuyorum. 27 y l n n ikinci yar s ndan itibaren evvela A.B.D. de ortaya ç kan mortgage subprime krizi ve bunun neticesi finansal kurumlarda oluflan büyük zararlar n ard ard na deklare edilmesiyle geliflen kredi daralma ve ekonomilerde büyümenin geçmifle göre azalma emareleri ile küresel ekonomide tehlike çanlar çalmaya bafllam flt r. Bir nevi global piyasalar n motoru durumundaki A.B.D. ekonomisinin yap sal sorunlar ve y llar n biriktirdi i ekonomisindeki afl r s nma sürdürülemez endifleleri dalga, dalga evvela Asya ve sonra da Avrupa ve özellikle geliflmekte olan ülke ekonomilerinde 28 için ciddi endifleler yaratm flt r. A.B.D. kaynakl bir durgunluk yaflanaca ve bunun yarataca daralman n y llard r al fl lan likidite kolayl ve ucuzlu unu sonland rarak küresel para hareketlerinin ve yat r mlar n durmas na sebep olaca konuflulmaktad r. Enerji ve g da sektörlerinde, bir taraftan alternatif kaynaklar n gelifltirilmesi gere i ve Dünyam z n yaflayaca afl r kurak bir dönemin yarataca s k nt lar izale edecek tedbirler önem kazanmaktad r. Bütün ekonomilerde finansal piyasalarda belirsizlik hâli artm fl ve öngörü süreleri k salm flt r. 28 y l çetin bir y l olmaya namzettir. Ülkemiz ekonomisi 27 y l n n iki yar s n ayr senaryolarla yaflam flt r. lk yar da siyasi endiflelere ra men büyüme %7' ler civar nda olmufl, ikinci yar da ise daralma yaflanarak, y l ancak % 5 civar bir büyüme ile noktalanm flt r. Enflasyon hedefi flaflm fl, ancak tek hanede muhafaza edilmifltir. Özellefltirmelere

9 devam olunmufl, seçim y l olmas na ra men mali disiplinden önemli sapmalar olmam flt r. Cari aç k ve borçlanma maliyeti sorun olarak devam etmifltir. Türk liras 27 de de afl r de erli bir seyir takip etmifl, kurlara y ll k enflasyon art fl bile yans mam flt r. hracatta 1 milyar dolar seviyesi afl lm fl olsa da ithalatta yeni rekorlar k rma a devam etmifl ve ticaret dengesi negatif olmay sürdürmüfltür. 28 ve takip eden y llarda dünya ekonomilerindeki olas daralmalar n ülkemiz ekonomisi için ciddi bir k r lganl k yaratt ve tedbirlerin al nmas gere i aç kt r. Y llard r beklenen Sigortac l k Kanunu nihayet bu y l meriyete girmifltir. Kanun esas itibar ile sigortac l m z için önemli ve olumlu bir de iflim getirmeye namzettir. Sektörün mali yap s ve düzenlemesi do rultusunda getirilen yeni müessese ve yöntemleri AB normlar hatta baz hallerde onunda önünde gördü ümüzü ve bütünü ile olumlu buldu umuzu ifade etmek isterim. Kanunun öngördü ü Yönetmeliklerin ifllerli inin garantisi için Kamu ile sektör temsilcileri aras nda devam eden diyalogun kesintisiz sürdürülmesini önemsedi imizi belirtmek isterim. Sektör, 27 y l nda ilk verilere göre 11 milyar YTL üzerinde bir üretim gerçeklefltirmifl, hayat d fl branfllarda %15, Hayat' ta %2 ve toplamda da %13 civar nda büyüme kaydetmifltir. Sektörümüzün y llard r enflasyonun kat, kat fevkinde reel bir art fl sa lad n memnunlukla not etmek istiyorum. Yakalanan bu ivmenin ekonomik büyümemizin devam ve gelir da l m n n daha da düzelmesi halinde uzun y llar devam etmesini bekliyorum. fiirketimiz 27 y l nda yine sektörün büyümesini aflan bir geliflme kaydederek 637 milyon YTL prim üretimine ulaflm flt r. Y llard r sektörümüzün en büyük derdi olan Kasko sigortalar sektör baz nda ciddi bir iyileflme yaflam fl, bu defa en yayg n sigorta türü olan Zorunlu Trafik Sigortas tespit edilen tarife ile uyumsuz teminat art fllar sebebi ile önemli zararlar tevlit etmeye bafllam flt r. Tarifenin 28 y l n n ikinci yar s nda serbest b rak lacak olmas 28 için bu branflta da menfi neticeler al naca n n iflaretidir. Grubumuz 28 y l na yeni bir yap lanma ile girmektedir. Faaliyetlerimiz bir Holding yap s alt nda toplanacak ve IT, nsan Kaynaklar, Risk Yönetimi gibi hizmetler grup flirketleri için tek elden idare edilecektir. Hayat flirketimizin Bireysel Emeklilik lisans için 28 in bafl nda Hazine Müsteflarl 'na gerekli müracaat yap lm flt r. Müsaadeyi müteakip, gere i olan grup içindeki yeniden yap lanma tamamlanacakt r. 28 her yönü ile zor bir y l olacakt r. Grubumuzun bilgi donan m, personel kalitesi, acente ve di er da t m kanallar ile yak nl ve iletiflimi en önemli aktifidir. Müflteri memnuniyeti için en iyi ve en yeni çözümü bulmak ve karl büyümeye odaklanmak en önemli hedefimizdir. Hepinize tekrar teflekkür eder, baflar lar dilerim. Okan Balc Yönetim Kurulu Baflkan 7

10 8 Murat Balc GENEL MÜDÜR Genel Müdür ün Mesaj Say n Ortaklar m z, 27 senesini hemen hemen tüm hedeflerimizi yakalayarak tam bir baflar senesi olarak bitirdik. Bu baflar da gerçekten çok büyük pay olan acente ve çal flanlar m z yürekten kutluyorum, bu baflar onlar n baflar s d r. fiirketimiz, bir evvelki seneye göre %21'lik bir art fl sa layarak 637 milyon YTL prim üretimi gerçeklefltirmifltir. Bu prim üretimi; %22 art fl, 17 milyon YTL prim ile Trafik, %19 art fl, 227 milyon YTL prim ile Kasko, %24 art fl, 54 milyon YTL prim ile Di er Oto, %51 art fl, 25 milyon YTL prim ile Di er Kaza, %15 art fl, 84 milyon YTL prim ile Yang n, %17 art fl, 36 milyon YTL prim ile Nakliyat, %52 art fl, 22 milyon YTL ile Mühendislik, %4 art fl, 5 milyon YTL prim ile Tar m ve %11 art fl, 14 milyon YTL prim ile Zorunlu Deprem Sigortalar ; DASK ile sa lanm flt r. fiirket üretiminin pastas ; %7.92'si Otomobil, %3,87'si Di er Kaza, %13.17'si, Yang n, %5.67'si Nakliyat, %3.44'ü Mühendislik, %.73'ü Tar m ve %2.19'u DASK Sigortalar ndan oluflmaktad r. fiirketimiz, vergi sonras kar n geçen seneye göre %129 art rarak 24,6 milyon YTL'ye getirmifltir. Teknik kar m z 26 senesinde ki 1,4 milyon YTL' den, 16.2 milyon YTL'ye yükselmifltir. Bu yükselifle ana neden 26 senesinde Trafik Sigortalar nda 11,2 milyon YTL zarar n, 6,4 milyon YTL zarara düflmesi ve Kaza Sigortalar nda 26'da ki 8,5 milyon YTL zarar n, 27'de 9,6 milyon YTL kar olarak gerçekleflmesidir. Di er branfllarda ki 27 teknik karl l klar da; Yang n Sigortalar nda 3, milyon YTL., Nakliyat Sigortalar nda 7,5 milyon YTL., Mühendislik Sigortalar nda 2,5 milyon YTL. olmufltur. Kaza Sigortalar nda ki teknik karl l ktaki ki olumlu geliflmeye ana neden Kasko Sigortalar nda gözledi imiz teknik karl l kt r. 26 senesinden bafllayarak özellikle Kasko fiyat tarifelerimizde ve otomobil sigortas hasar

11 tedvirinde ki tasarruf çal flmalar m z semeresini vermifl ve flirketimizi bu seviyeye tafl m flt r. 28 senesi için Kasko tarifesinde yap lan çal flmalara, Trafik Sigortas nda ki tarifenin A ustos ay ndan itibaren kald r lmas yla bu branflta da bafllanmas mecburidir. Hâlihaz rda sadece flirketimiz için de il ama tüm sektör için bir teknik zarar unsuru olan bu branflta flirketimiz serbest tarife uygulamalar aç s ndan uygulamaya haz rd r. Mali Karl l m z ise bir evvelki seneye göre %26'l k bir art fl göstererek 17,3 milyon YTL'ye ulaflm flt r. Yine flirketimizin aktif/pasif toplam %18'lik bir art fl ile 514,4 milyon YTL'ye; Öz Kaynaklar toplam da %3'luk bir art fl ile milyon YTL'ye ulaflm flt r. Yeni düzenlemesi yap lan Sermaye Yeterlili i hesaplar nda da flirketimiz gerek kar da t m ndan evvel gerekse de 22 fiubat Yönetim Kurulu Toplant m zda, Genel Kurula sunulmak üzere karar verilen muhtemel 12,1 milyon YTL. temettü da t m ndan sonra da problemsiz ve tüm yeterlilikleri karfl layacak düzeydedir. 28 senesinde ifltirakimiz olan Ergoisviçre Hayat Sigorta A.fi.'nin Hazine Müsteflarl 'na yapt Bireysel Emeklilik dönüflüm muhtemel kabulü ile beraber, bu flirket bünyesinde ki Sa l k Sigortalar portföyü flirketimize intikal edecektir. 27 senesinde ki önemli geliflmelerden biride flirketimiz, üzerinde tuttu u konservasyon teminat ve prim oran n %78'den %88'e tafl yacak flekilde özellikle otomobil sigortalar nda ki baz kotpar reasürans anlaflmalar n yenilememifltir. Bununla beraber hemen tüm Eksedan ve Excess of Loss anlaflmalar nda ki limitlerini artt rarak 27 senesiyle benzer karakterde ki reasürans yenilemelerini tamamlam flt r. Bu performans yla flirketimiz sektörde hayat d fl üretim yapan flirketler içerisinde, sa l k üretimleri hariç b rak ld nda, en fazla üretim yapan 4. büyük flirket olarak, %8'e varan bir pazar pay na ulaflm flt r. Di er bir taraftan toplam prim art fl nda %15'lik bir art fl gösteren sektöre karfl n flirketimiz %21'lik art fl ile sektörü geride b rakm flt r. fiirketimiz 27 senesinde 13 Bölge Müdürlü ü ve 1459 acentesi ile hizmet vermifltir. Özellikle son iki sene de kurulan Do u Marmara, Kad köy, Kayseri ve Kurumsal Bölge Müdürlükleri ile ana üretim kayna m z olan acentelere daha yak n olman n sa lad avantaj kullanan flirketimiz, Acente Koçlar Projesini bafllatarak, bölgelere ba l acentelere destek veren saha elamanlar ; Acente Temsilcilerinin say s 3'dan 5'ye ç kartarak zaten flirketimizin temelinde olan acenteflirket sinerjisini daha da ileri götürebilmek üzere önemli bir ad m atm flt r. Di er bir taraftan tüm bu yat r m ve at l mlara ra men flirketimiz 26 senesinde %6'n n alt nda olan Genel Gider oran n yine %5,7 seviyesinde tutmay baflarm flt r. 26 senesinde bafllatt m z Müflteri Bilgilendirme Projemizde 27 senesinde meyvelerini vermifltir. Buna göre acentelerimiz bilgisayar sistemi üzerinden bireysel veya kurumsal müflterilerinin performanslar n görebilmektedirler. Bu altyap özellikle rekabet ve çapraz pazarlama aç s ndan çok faydal d r ve kullanan acente say s artt kça sa lanan fayda da buna ba lant l olarak artacakt r. Tahsilât aç s ndan da 27 senesi oldukça yo un geçmifltir. Özellikle taksit kart uygulamalar na talep piyasam zda çok yo un olmufltur. Bu cümleden hareketle flirketimiz hemen tüm bankalar n taksit kart sistemleri ile bilgisayar altyap s üzerinden iletiflim kuracak düzeye getirilmifltir. Acentelerimiz mevcut bilgisayar platformlar üzerinden tüm bankalar n taksit kart sistemleri ile baflka bir iflleme gerek duymadan tahsilât yapabilmektedirler. Kredi Kart kullan m n n her geçen gün art n görmek sevindiricidir, zira senelerdir özlemini duydu umuz; acentenin tahsilât yükünden kurtulup etkin ve s k pazarlama yapma hedefine daha fazla yaklafl lm flt r. 9

12 1 fiirketimiz üretim art fl n özendirmek ve ürün çeflitlili ini artt rmak amaçl, bir dizi yeni poliçe türleri ç karm fl ve sat fl kampanyalar düzenlemifltir. Oto Kaza, Ferdi Kaza ve Bireysel/Ticari Yang n Sigortalar nda ç kart lan bu ürünler acentelerimizden ra bet görmüfl, bu ürünlerle ilgili yap lan kampanyalar n tekrar talep edilmifltir. Ayr ca Taksit Kart kullan m nda ki zengin altyap m zdan yararlanarak bireysel ürünlerde dileyen sigortal lar m za 12 taksit imkân da verilmifl olup ve bu uygulama kesintisiz devam etmektedir. fiirketimiz 28 senesi içinde hedeflerini tüm birim, bölgelere ve arac lara göre tespit etmifl ve paylaflm flt r. Ergoisviçre Sigorta' da çal flan ndan acentesine her birey performans odakl çal flmaya hedeflenmifltir. 28 senesi içerisinde özellikle Oto Kaza, Yang n ve Sorumluluk Sigortalar nda yeni ürün ve kampanya çal flmalar m z devam edecektir. Bu seneye özel olarak, çok önem verdi imiz Acente Koçluk Sistemi ile performans m z daha da iyi ve güçlü olacakt r. Di er taraftan 1 Nisan 28'den itibaren uygulamaya girecek Kaza Tespit Tutana uygulamas ile hasar tedviri daha da önemli bir hale geldi inden flirketimizde Hasar Denetleme, Araflt rma Gelifltirme Bölümü kurulmufl ve gerek sahte hasarlar n takibi gerekse de hasar maliyetlerinin azalt lmas yönünde bir dizi çal flma yürütülmektedir. K sa bir süre içerisinde 1 kifliyi aflan bir kadroya ulaflan bu birim gelecekte özelikle oto kaza branfl nda teknik karl l n korunmas yönünde çok önemli bir yer teflkil etmektedir. fiirketimiz kendisine Türkiye'nin En çok Tan nan Markas Olmak! hedefini koymufltur ve bu nedenle özellikle koflulsuz müflteri memnuniyeti vazgeçilmez bir gerekliliktir. Bu amaçtan hareketle Müflteri Memnuniyeti Birimi geniflleyen kadrosuyla sigortal lar n zaman nda bilgilendirilmesi ve hasarlar n en çabuk ve eksiksiz flekilde ödenmesi için yeniden yap lanm flt r. En son teknoloji ile donat lm fl ça r merkezimiz ve takviye edilen kadromuzla önümüze koydu uz amaca ulaflaca m za inanc m z tamd r. Son olarak flirketimiz e itime de 27 senesinden bafllayan ve 28' e sarkan bir plan dâhilinde daha ça dafl bir yaklafl m hedeflemifltir. Gerek acenteler gerekse de personel için e itmenli e itimlerin yan nda, elearning sistemi ile de internet üzerinden daha k sa zamanda daha fazla kitleye e itim götürebilmek üzere çal flmalar bafllatm fl ve ilk meyvelerini 28'in ilk çeyre inin içerisinde alacakt r. 27 senesinde sigortal s n n S rt n Yere Getirmeyen flirketimiz buna önümüzde ki senelerde de devam edecektir. Bir kere daha bizlere bu sat rlar gururla kaleme ald ran tüm acente ve çal flanlar m za sonsuz teflekkürlerimle, Sayg ve Sevgilerimle, Murat Balc Genel Müdür

13 27 y l Faaliyetleri ve Teknik Sonuçlar ERGO SV ÇRE Sigorta, 27 y l 12. ay sonu itibar yla, bin YTL brüt prim üretimiyle sektöründe sa l k sigortalar üretimlerini hariç tutarak dördüncü s rada yer almakta olup, halen 13 Bölge Müdürlü ü, toplam 42 personeli ile gerçek zamanl online çal flan acentesi ve 919 anlaflmal oto servisi ile geliflerek büyümesini sürdürmektedir. Toplam prim portföyü içinde en yüksek pay kaza branfl na aittir. Kaza branfl n n ard ndan Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk ve Yang n sigortalar gelmektedir. Prim Üretiminde en yüksek art fl n %54 Ferdi Kaza ve %52 Mühendislik branfl nda gerçekleflti i görülmektedir. Y llar tibariyle Teknik Rasyolar (B N YTL) PR M ÜRET M HASAR PR M ORANI %66 %66 %71 %69 %64 TEKN K KAR Toplam Prim Üretimi (B N YTL) Hasar Prim Oran (%) Teknik Kâr (B N YTL)

14 Prim Üretimindeki Geliflme ve Portföy Paylar BRANfiLAR (B N YTL) ARTIfi ORANI PORTFÖY PAYI (%) (%) YANGIN ,3 NAKL YAT ,7 KARAYOLU MOTORLU ARAÇLAR MAL SORUMLULUK ,7 KAZA , HUKUKSAL KORUMA ,3 MUHEND SL K ,4 TARIM ,7 FERD KAZA ,9 12 TOPLAM MÜHEND SL K 3.4% FERD KAZA 2.9% YANGIN 15.3% HUKUKSAL KORUMA.3% KAZA 41.% TARIM.7% NAKL YAT 5.7% KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR MAL SORUMLULUK 3.7% YANGIN KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR MAL SORUMLULUK TARIM MÜHEND SL K HUKUKSAL KORUMA NAKL YAT KAZA FERD KAZA

15 Yang n Sigortalar fiirketimizin Yang n Branfl Prim üretimi %14 art flla Bin YTL 'ye ulaflm flt r. Bu üretimin 13,962 Bin YTL'lik k sm Zorunlu Deprem Sigortas (DASK) branfl nda gerçeklefltirilmifltir. 26 y l nda %46 olan HasarPrim oran 27 y l nda azalm fl ve %44 olarak gerçekleflmifltir. Yang n Branfl ndaki teknik kar ise 3,3 bin YTL ile sonuçlanm flt r. Sigorta piyasam zda yang n sigortas branfl nda elde edilen toplam prim 27 y l nda Bin YTL. olmufltur. fiirketimizin bu branfltaki prim üretimi sektör ortalamas n n üzerinde bir art fl göstererek Bin YTL. olarak gerçekleflmifltir. Zorunlu Deprem Sigortas (DASK) branfl nda ise sigorta sektörünün toplam prim üretimi Bin YTL. flirketimizin üretimi ise %11 oran nda art flla Bin YTL. olarak gerçekleflmifltir. Önceki y llarda sigorta fiyatlar üzerinde yaflanm fl olan rekabet, 27 y l nda da fiyat odakl olarak yo un bir flekilde devam etmifltir. Bunun neticesi olarak yang n branfl nda kar marjlar beklenenin alt nda kalm flt r. Zorunlu Deprem Sigortas (DASK) branfl nda 27 y l nda bina metrekare bedellerinde yap lan art fl prim üretimine olumlu bir katk yapm flt r. 27 y l nda yang n branfl nda katastrofik olarak nitelendirilebilecek hasar meydana gelmemifl olup, muhtelif bölgeler ve flehirlerimizde oluflan sel hasarlar da kayda de er boyutlara ulaflmam flt r. 13 Bireysel poliçeler ile ilgili olarak düzenlenen ödüllü kampanyalar ile üretim art fl desteklenmeye çal fl lm flt r. Ayr ca yang n branfl nda 27 y l içerisinde iki yeni paket ürün gelifltirilerek sigortal lar m za sunulmufltur. Okul ve dershanelere yönelik olarak dizayn edilen E itim Paket ürünü standart yang n sigortas ana ve ek teminatlar n n yan s ra, farkl sorumluluk ve faaliyet koluna özel bir tak m baflka ek teminatlarla zenginlefltirilmifltir. Muayenehane ve kliniklere yönelik olarak tasarlanan T p Paket ürünü ise standart yang n sigortas ana ve ek teminatlar na ilaveten yine sorumluluk ve di er özel bir tak m ek teminatlar sunmaktad r. fiirketimiz, Yang n sigortalar nda 27 y l nda %14 oran nda bir prim art fl ile pazar pay n %5.64'e, Zorunlu Deprem Sigortalar 'nda (DASK) ise % 5.96'ya ulaflt rm flt r PR M ÜRET M (B N YTL) HASAR PR M ORANI %46 %44 TEKN K KAR (B N YTL) Toplam Prim Üretimi, (B N YTL) Hasar Prim Oran, (%) Teknik Kâr, (B N YTL)

16 Nakliyat Sigortalar fiirketimizin Nakliyat Branfl Prim üretimi %17 art flla Bin YTL'ye ulaflm flt r. 26 Y l nda %41 olan HasarPrim oran 27 y l nda azalm fl ve %4 olarak gerçekleflmifltir. Nakliyat Branfl nda teknik kar ise bin YTL ile sonuçlanm flt r. fiirketimiz 27 y l nda nakliyat branfl nda sektör ortalamas n n çok üzerinde bir art fl elde ederek bu branfl sektörün 3.cü büyük flirketi olarak tamamlam flt r. 27 Pazar pay m z %9,79'dur. Sektör ortalama art fl %6, fiirketimizin art fl %17 olarak gerçekleflmifltir. Döviz kurlar nda yukar do ru fliddetli dalgalanmalar n yaflanmad bu dönemde sa lanan üretim art fl reel olup, portföyümüze yeni müflteri giriflinden kaynaklanmaktad r. Yine bu dönemde büyük boyutta yaflanm fl bir hasar m z bulunmamaktad r. 14 Teknik karl l m z bu branflta önceki y llarda oldu u gibi devam etmifltir. Ürün yelpazemizin genifl oldu u bu branflta h zl ve rekabetçi hizmet anlay fl m z devam etmektedir PR M ÜRET M (B N YTL) HASAR PR M ORANI % 41 % 4 TEKN K KAR (B N YTL) Toplam Prim Üretimi, (B N YTL) Hasar Prim Oran, (%) Teknik Kâr, (B N YTL)

17 Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortalar fiirketimizin Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Branfl Prim üretimi %22 art flla Bin YTL'ye ulaflm flt r. 26 y l nda %75 olan HasarPrim oran 27 y l nda artm fl ve %77 olarak gerçekleflmifltir. Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Branfl 'nda 27 y l bin YTL teknik zararla sonuçlanm flt r. 28 y l ortas nda serbest b rak lmas beklenen Trafik Sigortalar tarifeleri ile ilgili ortak bir haz rl k sürecini bafllat lm fl, Sigorta ve Reasürans fiirketleri Birli i bünyesinde yer alan Kaza nceleme ve Araflt rma Komitesince TRAMER kay tlar temel al narak, Rehber Tarife çal flmas yap lm flt r. Bu çerçevede 27 y l A ustos ay nda Trafik Sigortalar nda k smi fiyat serbestisi bafllam fl, flirketler, yay mlanan rehber tarife fiyatlar üzerinde azami %5 indirim, azami %1 sür prim yapabilecek flekilde fiyatlar n ayarlayabilme hakk na sahip olmufllard r. fiirketimiz bir yandan Birlik bünyesinde tamamlanan rehber tarife çal flmalar, bir yandan kendi bünyesinde yürüttü ü haz rl klar ile k smi serbesti dönemine girifl yapm fl ve 28 y l nda tamamen serbest b rak lmas planlanan trafik sigortalar tarife çal flmalar n gündemine alm flt r y l Avrupa Birli i'ne uyum normlar n n yan s ra, de iflerek çeflitlenen ihtiyaçlara destek verecek düzenlemelerin de yap lmaya devam etti i bir y l olmufltur. 27 y l içerisinde, Karayollar Motorlu Araçlar Zor. Mali Sor. Sigorta Tarife Uygulama Esaslar Yönetmeli i Hakk nda Genelge isimli iki adet genelge ç kart lm fl ve bu genelgeler sonucunda yeni trafik Sigortas Teminat limitlerinin yan s ra uygulanacak rehber tarife ve talimat, ile flirketlerin uygulayabilece i fiyat serbestisi aç klanm flt r. fiirketimiz 27 y l nda Trafik Sigortas n n standart limitlerinin üzerine ek teminat sa layan ayn zamanda ferdi kaza ve acil yard m hizmeti içeren bir ürün olan Trafik Plus ürününü gelifltirmifltir PR M ÜRET M (B N YTL) HASAR PR M ORANI %75 %77 TEKN K KAR (B N YTL) Toplam Prim Üretimi, (B N YTL) Hasar Prim Oran, (%) Teknik Kâr, (B N YTL)

18 Kaza Sigortalar fiirketimizin Kaza Branfl Prim üretimi %2 art flla Bin YTL'ye ulaflm flt r. 26 Y l nda %84 olan HasarPrim oran 27 y l nda azalm fl ve %7 olarak gerçekleflmifltir. Kaza Branfl nda özellikle Kasko branfl nda geçen döneme oranla daha iyi bir y l yaflanm fl, teknik kar bin YTL ile sonuçlanm flt r. Otomotiv Sektöründe 27 y l n n ilk alt ay ; seçim atmosferinin getirdi i tedirginlik ile sat fllarda %3'a varan bir daralma ile geçmifltir. Tüketici faizlerinde belirgin yükselifller olmam fl olmakla birlikte, yeni tüketim ve yat r mlar konusundaki tedirginlik, iç piyasadaki araç talebinde düflme yaratm fl ve piyasaya yeni araç giriflinin azald gözlenmifltir. Seçimden sonraki dönemde her ne kadar otomotiv sektörü yeniden toparlanma sürecine girmifl olsa da, 27'yi bir önceki y l n alt nda bir ciro ile kapatm flt r. 16 Bu durum flirketimiz portföyü içinde de belli bir yer tutan yeni araçlar pay n n, pazar ile orant l olarak yüksek art fllar göstermemesine neden olmufltur. Bu nedenle 27 y l ; sigorta sektörünün elinde bulunan ikinci el araç portföylerine ait poliçelerini, do rudan teknik sonuçlar n esas al nd fiyatlama yaklafl mlar yla yeniledi i ve mevcudun analizine zaman harcad bir y l olmufltur. Bu çerçevede flirketimizde de yenilenen poliçelerde müflteri karl l, müflterinin hasar yapma s kl, gibi durumlar dikkate al narak yenilemeler takip edilmifltir. Sigorta sektörü genelinde ikinci el araçlar n hasarlar n n yönetiminde yürütülmeye bafllan lan, yedek parça tedariki, eflde er parça kullan m, uygulanan iflçilik ücretlerinin kontrolü gibi yaklafl mlar da ortalama hasar dosya maliyetlerinin geçti imiz y llara göre daha kontrol alt nda seyretmesini getirmifltir. fiirketimiz de yedek parça tedari ini tek elden organize ederek, müflteriye yans yan hizmetin kalitesini düflürmeden maliyet kontrolü yapabilme konusunda baflar göstermifltir. Öte yandan sigorta sektörünün, özellikle filo araç sigortalar ortalama primlerinde hasar maliyeti odakl yapt art fllar, bu dalda uzunca bir süredir yüksek oranda zarar eden sektörün zarar trendini de tersine çevirebilmesini sa lam flt r. Bu ifl kolunda artan fiyatlar flirketimiz portföyünü de olumlu etkilemifl ve filo sigortalar yenilemelerinde yenileme koflullar n n hasar durumuna göre oluflturulmas na özen gösterilmifltir. Yeni araç giriflinin y l n son çeyre inde artt dikkate al n r ise, sigorta sektörünün 28 y l nda otomotiv sektöründeki büyümeden 27'de oldu undan daha fazla faydalanaca beklenmelidir. 27 y l nda bireysel sigortalarda flirketler ayn müflteriye benzer fiyatlar vermeye bafllam fllar, tarife fiyatlar n belirlemede benzer tarife de iflkenlerini ço altarak kullanm fllard r. Kara Tafl tlar Kasko Sigortas Genel fiartlar nda Yap lan De iflikliklere liflkin Genelge (27/2) yay nlanm fl ve Bu genelge ile Kasko sigortas genel flartlar nda geçen kasko teminat tan m gelifltirilmifltir. fiirketimiz 27 y l içinde belli bir hizmet a içinde hasar hizmet sa layacak düflük maliyetli bir ürün Ergonomik kasko ve genifl bir muafiyet seçene inde, farkl indirim seçenekleri sa layan bir uygulama olan Muafiyetli Kasko' yu devreye alm flt r.

19 Ekonomik atmosfer ve yeni yat r mlar n yan s ra Avrupa Birli i Uyum yasalar çerçevesinde, Oto d fl Kaza ve Sorumluluk sigortalar n n da büyüyece i beklenmektedir. Sorumluluk Sigortalar baflta olmak üzere Oto D fl Kaza Sigortalar nda, ülkemizin Avrupa Birli i'ne uyum sürecinde gerek yap lan yasal düzenlemelerin gerekse artan bilincin etkisiyle, hissedilir bir talep art fl olmufltur. Bu çerçevede flirketimizde özellikle Mesleki Sorumluluk ve Ferdi Kaza branfllar nda yo un çal flmalar yap lm flt r. Mali Müflavir ve Muhasebeciler ve Hekimler için varolan Mesleki Sorumluluk ürünlerimizin kapsam geniflletilmifltir. Ferdi Kaza ile ilgili olarak 27 y l içerisinde ürün gam m za kullan m kolay ve piyasa flartlar çerçevesinde uygun fiyatl Pratik Ferdi Kaza ve beyaz yaka çal flanlar n ihtiyaçlar n karfl layacak flekilde Asistans, Hukuksal Koruma ve bir tak m baflka ek teminatlar içeren Platin Ferdi Kaza paket sigorta ürünleri eklenmifltir PR M ÜRET M (B N YTL) HASAR PR M ORANI %84 %7 TEKN K KAR (B N YTL) Toplam Prim Üretimi, (B N YTL) Hasar Prim Oran, (%) Teknik Kâr, (B N YTL)

20 Hukuksal Koruma Sigortalar fiirketimizin Hukuksal Koruma Branfl Prim üretimi %17 art flla Bin YTL'ye ulaflm flt r. Hukuksal Koruma branfl nda, teknik kar ise 1.47 bin YTL ile sonuçlanm flt r. Sigorta piyasam zda Hukuksal Koruma branfl nda elde edilen toplam prim 27 y l nda Bin YTL olmufltur. fiirketimizin bu branfltaki prim üretimi Bin YTL olarak gerçekleflmifltir. Avrupa Birli i'ne uyum süreci çerçevesinde hukuk sistemimizde ki geliflmeler nedeniyle sigortal lar m z n ihtiyaçlar düflünülerek Hukuksal Koruma teminat birçok paket sigorta ürünümüzün içerisinde ek bir teminat olarak sunulmaktad r. 27 y l nda bu branflta gerçekleflen hasar bulunmamakta olup, Hukuksal Koruma branfl teknik kar oran n n en yüksek oldu u branfllardan biri olmaya devam etmifltir. fiirketimizin Hukuksal Koruma branfl nda prim üretimi 27 y l nda %17'lik bir art fl göstermifl olup, bu branflta pazar pay m z %5 olarak gerçekleflmifltir PR M ÜRET M (B N YTL) HASAR PR M ORANI % % TEKN K KAR (B N YTL) Toplam Prim Üretimi, (B N YTL) Teknik Kâr, (B N YTL)

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 08 RAPORU ANNUAL REPORT 08FAAL YET çindekiler Sunufl 03 F NANSAL GÖSTERGELER 04 TAR HSEL GEL fi M 05 ANA SÖZLEfiME DE fi KL 06 fi RKET N ORTAKLIK YAPISI VE ORTAKLAR 07 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

2004 Faaliyet Raporu

2004 Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu Yasam Boyu Güvence çindekiler 2004 Y l n n ard ndan 4 Sigorta A.fi. Temel Veriler 5 Faaliyet ve Karl l k Oranlar 5 Hayat Sigorta A.fi. Temel Veriler 5 Faaliyet ve Karl l k Oranlar

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET VARLIKLAR Dip Not 31/12/2006 31/12/2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 366.211.357,10 267.895.204,47 1- Kasa 16.271,94 36.245,45 2- Al nan Çekler 70.002,00 56.455,00 3- Bankalar

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU Bu rapor, 09.04.2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) Varl klar Dip Not 31.12.2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 267.895.204,47 1- Kasa 36.245,45 2- Al nan Çekler 56.455,00 3- Bankalar 1 267.898.543,74 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete: 26.07.2007 26594 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI Yunus YELMEN* I-G R fi 5510 say l Kanuna göre sigortal lar n yafll l k ayl na hak kazan p kazanmad klar yafl

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Doç.Dr. Lerzan KAVUT stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Doç.Dr. Oktay TAfi stanbul Teknik Üniversitesi flletme Fakültesi Dr. Tuba fiavli

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008 G ü vence Hesab Uluslararas Motorlu Taş ş t t Mali Sorumluluk Sigortas Gökhan KARASU 21.06.2008 Güvence Hesab Tan m Tarihçe Hesab n n Statüsü ve Yönetimi Y Kapsama Dahil Sigortalar Karş ş lanan Zararlar

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil no:79297 Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 09 Mart 2015 tarih 2015/309 sayılı kararı ve şirketimiz

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı