C CETVELİ Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "C CETVELİ Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri"

Transkript

1 C CETVELİ Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin Dayanakları KANUNİ DAYANAĞIN ADI Çeşidi Tarihi Numarası Kanun Ameliyatı İskaiye İşletme Kanunu Muvakkatı " İstiklal Madalyası Kanunu " Hafta Tatili Hakkında Kanun " Telgraf ve Telefon Kanunu " Limanlar Kanunu " İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun " Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında K " Milli Matbaa Tahsisatının Mütedavil Sermaye Halinde İstimaline Dair Kanun " Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara " Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarla " Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu " Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu " Askerlik Kanunu " Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu " Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun " İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu " Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun " Umumi Hıfzıssıhha Kanunu " Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddeleri " Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun " İcra ve İflas Kanunu

2 Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin Dayanakları KANUNİ DAYANAĞIN ADI Çeşidi Tarihi Numarası Kanun Hususi Hastaneler Kanunu " Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon, Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikalı Hakkındaki Kanun " Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun " Basma Yazı ve Resimleri Derlemeleri Kanunu " Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu " Tapu Kanunu " Pamuk Islahı Kanunu " Çeltik Ekimi Kanunu " Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun Nizamname /6738 Orman Nizamnamesi Kanun Bazı Maden Hurdalarının Dışarı Çıkarılmasının Yasak Edilmesi ve Satın Alınması Hakkında Kanun " Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun " Pul ve Kıymetli Kağıtların Bayiler ve Memurlar Vasıtasıyle Sattırılmasına ve Bunlara Satış Aidatı Verilmesine Dair Kanu " Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun " Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu " Yalova Termal Kaplıcalarının İdaresi ve İşletilmesi Hakkında Kanun " Milli Piyango Teşkiline Dair Kanun " Denizde Zapt ve Müsadere Kanunu " T.C. Refik Saydam Merkez Hıfzısıhha Müessesesinin Teşkiline Dair Kanun " Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun " İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu " Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Hakkında Kanun " Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun " Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanun " Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun " Posta Kanunu

3 Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin Dayanakları KANUNİ DAYANAĞIN ADI Çeşidi Tarihi Numarası Kanun Matbaalar Kanunu " Pasaport Kanunu " Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun " Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu " Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun " Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı Gereğince Türkiye'de Yapılacak İnşa ve Tesis İşl " At Yarışları Hakkında Kanun " Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun " Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun " Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun " Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun " Avukatlar Yardımlaşma Kanunu " Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu " Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun " Harcırah Kanunu " Hemşirelik Kanunu " Öğle Dinlenmesi Kanunu " Petrol Kanunu " Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İ " Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun " Türk Ticaret Kanunu " Gider Vergileri Kanunu " Orman Kanunu " Sanayi Sicili Kanunu " Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu " Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu

4 Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin Dayanakları KANUNİ DAYANAĞIN ADI Çeşidi Tarihi Numarası Kanun Sivil Savunma Kanunu " Tebligat Kanunu " Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun " Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun " Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu " Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun " Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay ve Astsubaylarının Giyecek ve Teçhizatına Dair Kanun " Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun " Köy İçme Suları Hakkında Kanun " Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunu " Yeraltı Suları Hakkında Kanun " Milli Savunma Bakanlığı İskan İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkca Kullanılan Gayrimenkullerin L Satılmasına Selahiyet Verilmesi Hakkında Kanun " Gelir Vergisi Kanunu " Vergi Usul Kanunu " İlköğretim ve Eğitim Kanunu " Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun " Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun Kararname /763 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 Sayılı Karar Kanun Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu " Değerli Kağıtlar Kanunu " İhracatı Geliştirmek Amacı ile Vergilerle İlgili Olarak Hükümetce Alınacak Tedbirlere Dair Kanun " Tahsis Edildikleri Gayelerde Kullanılmalarına İmkan veya Lüzum Kalmayan Harp Sefinelerinin Satılmasına Yetki Verilm " Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun " Damga Vergisi Kanunu

5 Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin Dayanakları Çeşidi Tarihi Numarası Kanun Harçlar Kanunu KANUNİ DAYANAĞIN ADI " Kıbrıs'a Gönderilecek, Türk Askeri Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleri ile Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Gid " Sosyal Sigortalar Kanunu " Kat Mülkiyeti Kanunu " Devlet Memurları Kanunu " Gecekondu Kanunu " Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanun " Deniz İş Kanunu " Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu " Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun " Avukatlık Kanunu " Kooperatifler Kanunu " Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun " Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu " Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun " Finansman Kanunu (Taşıt Alım Vergisi) " Emlak Vergisi Kanunu Kararname /1101 Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 18 Sayılı Karar Kanun Su Ürünleri Kanunu " Sıkıyönetim Kanunu " Ticari İşletme Rehni Kanunu " Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu " Noterlik Kanunu " Erişme Kontrollu Karayolları Kanunu " Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin Kanun

6 Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin Dayanakları KANUNİ DAYANAĞIN ADI Çeşidi Tarihi Numarası Kanun Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu " Yem Kanunu " Kimlik Bildirme Kanunu Kararname /7202 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 19 Sayılı Karar Kanun Milli Eğitim Temel Kanunu Kararname /7699 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 20 Sayılı Karar (Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri Düzenleme Fonu K " /7877 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 21 Sayılı Karar (Fiyat Düzenleme ve Destekleme Fonu Kurulması) " /8810 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 22 Sayılı Karar Kanun Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun " Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası Kararname /167 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 25 Sayılı Karar Kanun Atatürk'ün Doğumunun 100 üncü Yılının Kutlanması ve "Atatürk Kültür Merkezi Kurulması" Hakkında Kanun " Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanun " Belediye Gelirleri Kanunu " Sermaye Piyasası Kanunu " Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına " Yüksek Öğretim Kanunu " Gemi Sağlık Resmi Kanunu " Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun K.H.K Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Kanun Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerini Teşviki Hakkında Kanun " Turizmi Teşvik Kanunu " Karasuları Kanunu " Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu " Umumi Mağazalar Kanunu " Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun

7 Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin Dayanakları KANUNİ DAYANAĞIN ADI Çeşidi Tarihi Numarası Kanun Siyasi Partiler Kanunu " Sendikalar Kanunu " Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu " Nüfus Planlaması Hakkında Kanun " Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu " Zorunlu İlköğrenim Çağı Dışında Kalmış Okuma-Yazma Bilmeyen Vatandaşların, Okur-Yazar Duruma Getirilmesi Düzeyinde Eğitim-Öğretim Yaptırılması Hakkında Kanun " Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Kanun " Yardım Toplama Kanunu " Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu " Öğrencilerle İlgili Bazı Basılı Evrakın Milli Eğitim Bakanlığınca Hazırlanması, Bastırılması ve Satılması Hakkında Kanu " Çevre Kanunu " Milli Parklar Kanunu " Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu " Devlet İhale Kanunu " Türk Bayrağı Kanunu K.H.K Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname " Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Kanun Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu " Karayolları Trafik Kanunu " Türk Sivil Havacılık Kanunu " Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun " Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu " Olağanüstü Hal Kanunu " Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu " Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu

8 Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin Dayanakları KANUNİ DAYANAĞIN ADI Çeşidi Tarihi Numarası Kanun Kamulaştırma Kanunu " Kamu Konutları Kanunu " Bazı Askeri Hastanelere Döner Sermaye Tahsisine Dair Kanun " Boğaziçi Kanunu K.H.K Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Kanun Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun " Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun " İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddes Hakkında Kanun " Konut İnşaatında ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıklar Kanun " Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun " Toplu Konut Kanunu " Gümrük Laboratuvarlarında Yapılacak Tahlillerden Alınacak Ücretler İle Gümrük Mevzuatına Göre Tasfiye Edilecek Eşy Sermaye Kanunu Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13/12/1983 Gün ve 1 " Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Mad Hakkında 202 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun " Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri ile Türkiye Büyük Millet Meclis Komisyonunca Seçilen Denetci Üyenin Ödeneği Hakkında Kanun " Başbakan ve Bakanların Temsil Ödenekleri ile Dışarıdan Atanan Bakanların Ödenek ve Yollukları Hakkında Kanun " Katma Değer Vergisi Kanunu " Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Us Kanun " Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu " Taşınmaz Mal Zilliyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun

9 Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin Dayanakları KANUNİ DAYANAĞIN ADI Çeşidi Tarihi Numarası " Çay Kanunu Kanun Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu " Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun " Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hak " Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun " Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun " İmar Kanunu " Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun " Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adın Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanun " Maden Kanunu " Serbest Bölgeler Kanunu " Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu " Milli Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkil Kanun " Finansal Kiralama Kanunu " Tanıtma Fonu Teşkili ile 11/7/1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir B Hakkında Kanun " Savunma Sanayii Müsteşarlığının Kurulması ve 11 Temmuz 1939 Tarih ve 3670 Sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kan Ekim 1984 Tarih ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanu " İslam Kalkınma Bankasına Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun " Uzman Erbaş Kanunu " Bazı Kanunlarla Tanınmış Olan Gümrük Muafiyetlerinin Kaldırılması Hakkında Kanun " Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu " Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun " Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun

10 Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin Dayanakları KANUNİ DAYANAĞIN ADI Çeşidi Tarihi Numarası " Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu Kanun Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun " Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun " Mesleki Eğitim Kanunu " Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermayenin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenlemede Alınacak Tedbirler il Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kan " Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kan " Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu " Kadastro Kanunu Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 197 " Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Finansman Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanun Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklikler Yapılması ve Bu Kan Eklenmesine Dair Kanun K.H.K Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Kanun Malüller ile Şehit Dul ve Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun " Ölçüler ve Ayar Kanunu " Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanun " Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu " İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun " Kıyı Kanunu " Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun " Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu " Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun " Terörle Mücadele Kanunu " Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Kanun

11 Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin Dayanakları KANUNİ DAYANAĞIN ADI Çeşidi Tarihi Numarası " Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Gir Hakkında Kanun " Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskanına Dair Kanun Kanun Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun " Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem Afeti İle Şırnak ve Çukurca'da Meydana Gelen Has Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun K.H.K Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Kanun Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun " Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun " Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun " Rekabetin Korunması Hakkında Kanun " Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun " Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun " Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Ha " Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanun " Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun " Seferberlik ve Savaş Haline İlişkin Harp Sanayii Faaliyetinin Yürütülmesi Hakkında Kanun K.H.K Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Kanun Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu " Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda, 657 s " Kanununda ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değiş Kanun " Yap-İşlet Modeli İle Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi İle Enerji Satışının Düzenlenmesi Hak " Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun

12 Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin Dayanakları KANUNİ DAYANAĞIN ADI Çeşidi Tarihi Numarası İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığın " Hakkında Kanun İle 24/3/1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt veişlemlerden Eğitim Hakkında Kanun " Ailenin Korunmasına Dair Kanun Kanun Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun " Mera Kanunu Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması ve Noterlik Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Tapu Kanunu, Kar " Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun, Bankalar Kanunu, Posta Kanunu i Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı, 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı, 30/4/1992 tarihli ve 3797 s " ve 2914 sayılı kanunların Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı, 24/11/1994 tarihli ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Vergisi Kanunu, Gider Vergileri Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu,Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, Motorlu Taşıtlar V " Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu,3505 Sayılı Kanun,Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Mecburiyeti Hakkında Kanun, Belediye Gelirleri Kanunu, 1318 ve 4208 Sayılı Kanunlar ile 178 sayılı Maliye Bakanlığın Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamed Hakkında Kanun " Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Yapılmasına Dair Kanun Kanun Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21 inci Dönem Milletvek Birlikte Yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri Hakkında Kanun " İşsizlik Sigortası Kanunu " K.H.K Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler ve Doğal Afetler Nedeniyle Doğan Zararların Giderilmesi İçin Yapılacak Düzen Kanunu Doğal Afetlerde Yapılacak Yardımların Düzenlenmesi ile Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına ve Bazı Kanunlard Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

13 Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin Dayanakları KANUNİ DAYANAĞIN ADI Çeşidi Tarihi Numarası Kanun Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun " Gümrük Kanunu K.H.K Afetten Doğan Zararların Giderilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Kanun Türk Uluslararası Gemi Sicil Kanunu İle 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun K.H.K Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname Kanun Telgraf ve Telefon Kanunu, Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Telsiz Kanunu ve Pos İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında Kanun İle Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararn Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun " Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun " Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanunu " Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun " EURO'nun Hukuki Araçlara Etkisi İle Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun Doğal Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümüne ve Bazı İşlemlerin Kolaylaştırılmasın Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun K.H.K Sakarya İlinde Büyük Şehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Kanun Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu " Bazı Fonların Tasfiyesine İlişkin Kanun Kanun Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun " Petrolün Boru Hatları İle Transit Geçişine Dair Kanun " Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası A.Ş ve Türkiye Emlak Bankası A.Ş Hakkında Kanun Kanun Elektrik Piyasası Kanunu " Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun " Hayvan Islahı Kanunu " Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu " Şeker Kanunu " Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında K

14 Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin Dayanakları KANUNİ DAYANAĞIN ADI Çeşidi Tarihi Numarası " Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu " Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri i Kanun " Doğal Gaz Piyasası Kanunu " Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu " Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu " Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun " Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında " Türk Medeni Kanunu " /8/1999 ve 12/11/1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar Görenlerin Vergi Borçları ve Vergi Cezala Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılm " Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun " Kamu İhale Kanunu " Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu " Endüstri Bölgeleri Kanunu (Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması H " Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun " İstihdamın Teşviki Amacıyla Ücret Dışı Yüklerden Bazılarının Ödenmesinin Ertelenmesi ile Sosyal Sigortalar Kanunu Es Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Y " Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun " Özel Tüketim Vergisi Kanunu " Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu " Vergi Barışı Kanunu " Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

15 Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin Dayanakları KANUNİ DAYANAĞIN ADI Çeşidi Tarihi Numarası " Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun " Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun " İş Kanunu " Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanun " Türkiye İş Kurumu Kanunu Kanun Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mesuliyet Sigortasının Ticari Olarak Temin Edilemeyen Kısmının Devlet Garantisi ile Kanun " Kara Avcılığı Kanunu " Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmü Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun " Karayolu Taşıma Kanunu " Türkiye Adalet Akademisi Kanunu " Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu " Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun " Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun " Bilgi Edinme Hakkı Kanunu " Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun " Petrol Piyasası Kanunu " Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu " Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun " Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun " Elektronik İmza Kanunu " Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun " Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun " Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında Kanun " Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun

16 Vergi, Resim ve Diğer Gelirlerin Dayanakları KANUNİ DAYANAĞIN ADI Çeşidi Tarihi Numarası " Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu " Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun " Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun " Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu " Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda DeğişiklikYapılması Hakkında Kanun Kanun Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında K " Basın Kanunu " Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun " Optisyenlik Hakkında Kanun " Hayvanları Koruma Kanunu " Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu " Büyükşehir Belediyesi Kanunu " Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılma " Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun " Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu " Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun " Pamukbank Türk Anonim Şirketinin Türkiye Halk Bankası Anomin Şirketine Devri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl " Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun " Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun " Türk Ceza Kanunu " Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun " Dernekler Kanunu " Organik Tarım Kanunu " Ceza Muhakemesi Kanunu " Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri C CETVELİ MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GELİRLERİNİN DAYANDIĞI TEMEL HÜKÜMLER (I) Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Vergi, Resim ve Diğer Kanun 10.02.1913 9 Ameliyatı İskaiye

Detaylı

2015 Mali Yılı Performans Programı

2015 Mali Yılı Performans Programı YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Yüreğir Belediyesi 1 Yüreğir Belediyesi 2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. maddesi, Stratejik Planlama ve Performans

Detaylı

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 0 www.muratpasa.bel.tr 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 3 GRAFİKLER... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 B - Teşkilat Yapısı...

Detaylı

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 01 Vergi Gelirleri 01 01 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01 01 01 Gelir Vergisi 01 01 01 01 Beyana Dayanan Gelir Vergisi Gelir İdaresi Başkanlığı 01 01 01 02 Basit Usulde

Detaylı

T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI

T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI 1 GENEL KONULAR 000-099 2 ANA HİZMET FAALİYETLERİ 100-599 2.1 Nufus ve Vatandaşlık Olayları İşleri 100-149 2.2 İller İdaresi İşleri

Detaylı

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı http://strateji.dsi.gov.tr

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No AÇIKLAMA 1. a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI STANDART DOSYA PLANI

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI STANDART DOSYA PLANI 000 GENEL İŞLER 001 Mevzuat İşleri [Bu başlık altında yer alan mevzuat, numaralarına göre tümleşik dosya olarak dosyalanır. 7/1979 veya AE10/1998 gibi] 01 Yasalar [Yasa tasarıları ve Önerileri için bkz.

Detaylı

KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008

KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (Mükerrer) KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir,

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR AÇIKLAMA 1 a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge _ 416 1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) Kanun No. Kabul Tarihi 3512 23. 12.1988 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ı BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

Detaylı

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar Sıra No AÇIKLAMA 1. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Genel Yatırım ve Finansman Programına dahil olmayan kuruluşlara

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÖDENEK CETVELLERİ 2013 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

Av. Dilek ŞAHİNCİ TÜRK REKLAM MEVZUATI. Beta

Av. Dilek ŞAHİNCİ TÜRK REKLAM MEVZUATI. Beta Av. Dilek ŞAHİNCİ TÜRK REKLAM MEVZUATI Beta Yay n No : 2692 Hukuk Dizisi : 1312 1. Baskı Mayıs 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-716 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge (31.12.2009 tarihli ve 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No: 5944 Kabul Tarihi: 25.12.2009 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLARININ İRDELENMESİ, HUKUKİ DAYANAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLAR CETVELİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

(2) SAYILI TABLO I. Resmi işlerle ilgili kağıtlar: A) Resmi daireler arasında kullanılan kağıtlar: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

(2) SAYILI TABLO I. Resmi işlerle ilgili kağıtlar: A) Resmi daireler arasında kullanılan kağıtlar: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. (2) SAYILI TABLO Damga vergisinden istisna edilen kâğıtlar: I. Resmi işlerle ilgili kağıtlar: A) Resmi daireler arasında kullanılan kağıtlar: 1. Resmi daireler arasındaki işlemleri kapsıyan her türlü kağıtlarla

Detaylı

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri )

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) T.C. BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) ÖDENEK CETVELLERİ ( 2. ve 4. Düzey ) 2011 yılı Merkezi Yönetim

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (18.04.2013 T. 28622 R.G.) Kanun No. 6456 Kabul Tarihi:

Detaylı

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar Sıra No AÇIKLAMA 1. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Genel Yatırım ve Finansman Programına dahil olmayan kuruluşlara

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji

Detaylı

DAMGA VERGİSİ KANUNU

DAMGA VERGİSİ KANUNU 3885 DAMGA VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 488 Kabul Tarihi : 1/7/1964 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1964 Sayı : 11751 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2741 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(Bin TL) OCAK-ARALIK 0 Bütçe Gelirleri 448,518,232 0 Vergi Gelirleri 260,887,709 0 Gelir, Kar ve Sermaye Kazançları Üz. Al.

(Bin TL) OCAK-ARALIK 0 Bütçe Gelirleri 448,518,232 0 Vergi Gelirleri 260,887,709 0 Gelir, Kar ve Sermaye Kazançları Üz. Al. 0 0 0 0 Bütçe Gelirleri 448,518,232 1 0 0 0 Vergi Gelirleri 260,887,709 1 1 0 0 Gelir, Kar ve Sermaye Kazançları Üz. Al. Ver, 75,799,248 1 1 1 0 Gelir Vergisi 48,806,565 1 1 1 1 Beyana Dayanan Gelir Vergisi

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI MADDE 1-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun; a) Geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bu maddenin

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI MADDE 1-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun; a) Geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bu maddenin

Detaylı

STRATEJİK PLANI (2015 2019)

STRATEJİK PLANI (2015 2019) T.C. MERAM BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI ( ) Meram Belediye Meclisinin 05/09/2014 tarih ve 2014/138 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Adres Şeyh Sadrettin Mh.Feritpaşa Cd.Meram/KONYA Telefon 0332 320 10

Detaylı

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU (KANUN NO: 6552) TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER

Detaylı