ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2009 YILI MALĐ DESTEK PROGRAMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2009 YILI MALĐ DESTEK PROGRAMLARI"

Transkript

1 Sıra Referans Numarası 1 TR /080 2 TR /081 ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TR Đktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Asil Liste Başvuru Sahibinin Yasal Adı TEKNĐK MASURA AMBALAJ KAĞIT GERĐ DÖNÜŞÜM SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş DOAL OTOMOTĐV MAKĐNA ĐMALAT ENERJĐ ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. Projenin Adı MERSĐN ĐLĐNDE KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERĐ ÜRETĐMĐNĐN ÇEVREYE VE ĐNSAN SAĞLIĞINA OLUMSUZ ETKĐLERĐNĐN AZALTILMASI, ÜRÜN KALĐTESĐNĐN ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐYLE REKABET VE ĐHRACAT GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI ÜRETĐM KABĐLĐYETĐNĐN GELĐŞTĐRĐLEREK KAPASĐTE ARTIŞININ SAĞLANMASI VE MERSĐN ĐN METAL, MAKĐNE VE OTOMOTĐV SEKTÖRÜNDEKĐ STRATEJĐK ÖNEMĐNĐN ARTTIRILMASI. 3 TR /101 ARDENT PLASTĐK SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. KORUGE BORU ÜRETĐMĐ 4 TR /027 BASE KALDIRMA VE ĐLETME MAKĐNELERĐ LTD. ŞTĐ. 100 TON KALDIRMA KAPASĐTELĐ VĐNÇ ĐMALATI 5 TR /136 TARMAK TARIM MAKĐNE ĐNŞ. SAN. TĐC. LTD. ŞTĐ. YAŞ MEYVE VE SEBZELER ĐÇĐN ELEKTRONĐK BOYLAMA VE ROBOT DÖKÜM MAKĐNALARI ĐMALATI ÖZ NAR NARENCĐYE ĐTHALAT ĐHRACAT GIDA VE 6 TARIM ÜRÜNLERĐ AMBALAJ PAKETLEME PAKETLEME VE SOĞUK HAVA DEPOSU TESĐSĐ TR /037 NAKLĐYAT ĐNŞAAT SANAYĐ VE TĐCARET LĐMĐTED MODERNĐZASYON VE TEKNOLOJĐ YENĐLEME ŞĐRKETĐ 7 KISMET ĐNŞAAT MALZEMELERĐ PAZARLAMA PVC BORU ÜRETĐM KAPASĐTESĐ ARTTIRIMI VE TR /091 TĐCARET LTD. ŞTĐ. ÜRÜN ÇEŞĐTLENDĐRMESĐ 8 TEKNĐK BAĞLANTI ELEMANLARI SAN. VE TĐC. ÜRETĐM KAPASĐTESĐNĐ VE TEKNOLOJĐSĐNĐ TR /075 A.Ş. GELĐŞTĐREREK PAZAR PAYINI ARTIRMA 9 TR /257 DÖRT MEVSĐM MAĞAZALARI, HĐPERMARKET, DAYANIKLI TÜKETĐM MALLARI SANAYĐ VE HER MEVSĐMDE DAYANIKLI TĐCARET 10 TR /013 MAZLUM MANGTAY BORU SONDAJCILIK ĐNŞAAT ANTĐ KOROZĐF BORU ĐMALATI ĐÇĐN POLĐETĐLEN TARIM ÜRÜNLERĐ SAN. VE TĐC. A.Ş. KAPLAMA HATTININ KURULMASI 11 KILIÇ TARIM GIDA HAFRĐYAT PETROL TURĐZM PAKETLEME VE SOĞUK HAVA DEPOSU TR /084 SANAYĐ VE TĐCARET MODERNĐZASYON 12 ALPA ĐNŞAAT MALZEMELERĐ TAAHHÜT SANAYĐ INOVASYON ALTYAPISININ ÜRÜN ÇEŞĐTLĐLĐĞĐNE TR /016 TĐCARET ENTEGRASYONU 13 TR /065 AKDENĐZ GEMĐ ĐNŞA SAN. VE TĐC. A.Ş. AKDENĐZ GEMĐ TERSANESĐNE RASPALAMA VE BOYA HOLÜ ALIMI 14 TR / TR / TR / TR /241 TANSUĞ MAKĐNA 18 TR /059 DEĞĐRMENCĐLER ZĐRAĐ ÜRÜN ĐŞLEME PAKETLEME PAZARLAMA TAŞIMACILIK SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. PĐŞĐRGEN MAKĐNE ĐMALAT SANAYĐ DEMĐR SAC PROFĐL TĐCARET ÖZGÜR DEMĐR ÇELĐK KONTRÜKSĐYON ĐNŞAAT SANAYĐ VE TĐCARET LTD ŞĐRKETĐ TEKNOLOJĐK YAPILAR PROJE ĐNŞAAT ĐMALAT MONTAJ MAKĐNA TAAHHÜT DOGALGAZ SĐSTEMLERĐ TĐCARET SOĞUK HAVA DEPOSU VE PAKETLEME TESĐSĐ TAMAMLAMA KAYNAK SĐSTEMLERĐ ALIMI VE ÜRETĐM GELĐŞTĐRMESĐ ÖZGÜR ÇELĐK KAPASĐTE VE KALĐTE ARTTIRIMI GÜNEŞ ENERJĐLĐ SU ISITICISI ÜRETĐM TESĐSĐ MODERNĐZASYON VE KAPASĐTE ARTTIRIMI TEKNOYAP TEKNOLOJĐK ALTYAPI GELĐŞTĐRME 19 TR /074 FĐLPA AMBALAJ VE DIŞ TĐCARET A.Ş. SENTETĐK TARIM ĐPĐ ÜRETĐM TESĐSĐ 20 TR /131 DEMĐRAĞ TURĐZM ĐNŞ.MAK.SAN.TĐC.LTD.ŞTĐ KONTEYNER ÜRETĐMĐ 21 PRĐMA GIDA ĐHTĐYAÇ MADDELERĐ AMBALAJ SAN ÜRÜN ÇEŞĐTLENDĐRME ĐLE REKABET AVANTAJINA TR /105 TĐC LTD ŞTĐ DOĞRU 22 TR /197 TAŞKINIRMAK GĐYĐM SAN.TĐC.LTD.ŞTĐ. YENĐ TEKNOLOJĐ ĐLE CEKET ÜRETĐMĐ YAPARAK, YURTDIŞI VE YURTĐÇĐ PAZARDA REKABET GÜCÜMÜZÜ GÜÇLENDĐREREK BÖLGEMĐZDE ĐSTĐHDAMA KATKI SAĞLAMAK. 23 ULUSOY PROFĐL SAC ĐMALAT SANAYĐ ĐNŞAAT METAL ĐŞLEME TESĐSĐ TEKNOLOJĐ YENĐLEMESĐ VE TR /012 NAKLĐYAT TARIM TĐCARET REKABET GÜCÜNÜ ARTTIRMA 24 TR /110 ÇELKONSAN MAKĐNA SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş ÇELKONSAN, PASLANMAZ KAP VE EKĐPMAN ĐMALATI ULUSLARARASI STANDARTLARA ULAŞMA 25 TR /068 METEHAN BĐLĐSTER PLĐNTH DEMĐR SEDYE HASTANE BAKIM SEDYELERĐ ÜRETĐM SĐSTEMĐNĐN ĐMALATI FĐRMASI GÜÇLENDĐRĐLMESĐ VE ĐHRACATININ ARTIRILMASI 26 HASMAK ENDÜSTRĐ ĐNŞ. ĐMALAT MONTAJ ÇELĐK YAPI ĐMALAT VE MONTAJ SEKTÖRÜNDE TR /138 TAAHHÜT TĐC.VE SAN.LTD.ŞTĐ. YENĐ TEKNOLOJĐ ĐLE PROFĐL ÜRETĐMĐ 1/19

2 27 TR /056 LĐDER ORMAN ÜRÜNLERĐ SANAYĐ TĐCARET 28 TR /116 PANELLO MOBĐLYA SAN VE TĐC A.Ş 29 TR / TR /155 GÇS MEGAPANEL METAL ÜRÜNLERĐ ÜRETĐM PAZARLAMA TĐCARET VE SANAYĐ ŞTĐ. ĐZOYAPI ĐZOLASYON VE YAPI MALZEMELERĐ ĐNŞAAT TAAHHÜT SANAYĐ VE TĐCARET LTD. ŞTĐ 31 TR /233 GÜRBÜZ DEM. TĐC. VE SAN. LTD.ŞTĐ. 32 TR /070 CON-ĐMEX. PREFABRĐK ĐNŞ.SAN.VE TĐC.LTD.ŞTĐ. AĞAÇ TALAŞI ATIKLARININ PVC POLĐMERĐ ĐÇERĐSĐNDE EKSTRÜZYON YÖNTEMĐ ĐLE GERĐ KAZANILMASI TEKNOLOJĐ ENTEGRASYONU ĐLE ÜRETĐMDE KALĐTE VE VERĐMLĐLĐK ARTIŞI POLĐÜRETAN SERT KÖPÜK OLUŞUMUNDA KULLANILAN POLĐOL BLEND SĐSTEMĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ VE ÜRETĐLMESĐ MODERN YAPI MALZEMESĐ ÜRETĐM TESĐSĐ KAPASĐTE ARTIRIMI EKĐPMANA KATKI,ÜRETĐM KAPASĐTESĐNE KATKI PREFABRĐKE ÇELĐK YAŞAM KONTEYNERĐ ĐMALATINDA MODERNĐZASYON 33 TR /108 SUNTEKS PLASTĐK KAĞIT SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. KARTON MASURA EBADLAMA MAKĐNESĐ YATIRIMI 34 BERBEROĞLU ÇELĐK VE AHŞAP BÜRO BERBEROĞLU LTD.ŞTĐ. MAKĐNE ALTYAPISININ TR /231 MALZEMELERĐ SANAYĐ VE TĐCARET LĐMĐTED GÜÇLENDĐRĐLMESĐ ŞĐRKETĐ 35 TR /094 YENTEKS TEKSTĐL VE TARIM ÜRÜNLERĐ SANAYĐ DOĞA DOSTU FORMĐK ASĐT VE SODYUM SÜLFAT VE TĐCARET LTD. ŞTĐ. ÜRETĐM TESĐSĐ GELĐŞTĐRME VE KURULUMU 36 ŞEKER GIDA SANAYĐ VE TĐCARET LĐMĐTED TEMĐZLĐK MADDELERĐ ÜRETĐM TESĐSĐNĐN TR /098 ŞĐRKETĐ TEKNOLOJĐK GELĐŞĐM VE MARKALAŞMA 37 CANSA TARIM MAKĐNE SANAYĐĐ TĐCARET TARIM MAKĐNELERĐ ĐMALAT TESĐSĐ ÜRETĐM TR /001 KAPASĐTESĐ ARTIRIMI 38 PĐ-DOK PLASTĐK VE ĐPLĐK DOKUMA SANAYĐ VE KAPASĐTE VE ÜRÜN ÇEŞĐTLERĐ ARTIŞI YOLUYLA, TR /040 TĐC.LTD.ŞTĐ ĐSTĐHDAMIN VE REKABETÇĐ YAPININ ARTIRILMASI 39 TR /089 PETKA KALIP SANAYĐ TĐCARET LTD.ŞTĐ TÜRKĐYE DE ĐLK 96 GÖZLÜ PLASTĐK (PREFORM) KALIP ĐMALATI 40 KLĐPS MAKĐNA PETROL OTO KĐRALAMA SANAYĐ TR /165 SÖZ VERĐLDĐĞĐ ZAMANDA SÖZ VERĐLDĐĞĐ KALĐTEDE VE TĐCARET 41 TR / TR /097 EM-AS MEKANĐK TESĐSAT ĐNŞAAT TAH. MAK. MÜH. ĐML. SAN.TĐC.LTD. ŞTĐ. ĐDE ĐNŞAAT MÜHENDĐSLĐK OTOMOTĐV SANAYĐ VE TĐCARET LTD. ŞTĐ. 43 TR /167 ERDEM SANAYĐ - MAHMUT ERDEM 44 TR / TR /215 DĐCLE GIDA VE TARIM ÜRÜNLERĐ SAN.VE TĐC.LTD.ŞTĐ KAVSAN KAUÇUK SANAYĐ VE TĐCARET LĐMĐTED ŞĐRKETĐ 46 TR /151 BULGAN ĐNŞAAT SANAYĐ VE TĐCARET LTD.ŞTĐ 47 TR /100 AKYÜREK KARDEŞLER TARIM ÜRÜNLERĐ MAKĐNALARI TAŞIMACILIK VE MADENCĐLĐK SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. HAVALANDIRMA SĐSTEMLERĐ ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐNĐN ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐ VE KAPASĐTE ARTTIRIMI PASLANMAZ ÇELĐK ARA MAMULÜ ĐŞLEME TESĐSĐ ERDEM SANAYĐNĐN ÜRETĐM TEKNĐK VE TEKNOLOJĐSĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ. HUBUBAT BAKLĐYAT ĐŞLEME PAKETLEME TESĐSĐ, PAKETLEME ÜNĐTESĐ KAPASĐTE ARTIRIMI VE TEKNOLOJĐ YENĐLEME ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ VE YURT ĐÇĐ YURTDIŞI PAZARLAMA FAALĐYETLERĐNĐN ARTTIRILMASI YAPI MALZEMELERĐNDE DEV BĐR BULUŞ!! SÜRME KAPI VE PENCERELER ĐÇĐN KĐLĐTLĐ KAVRAMALI EMNĐYETLĐ ISI VE SES YALITIMI SAĞLAYAN EKONOMĐK KOL SĐSTEMĐ ÜRETĐMĐ TARIM MAKĐNALARI ĐMALATI TEKNOLOJĐ YENĐLEMESĐ KAPASĐTE ARTIRIMI MADENĐ YAĞLAR ÜRETĐMĐNĐN ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐ VE 48 TR /175 GEMA MADENĐ YAĞLARI SANAYĐ TĐC. A.Ş. KALĐTE KONTROL ALT YAPISININ GELĐŞTĐRĐLMESĐ ATIKTAN ĐHRACA ENTEGRE GERĐDÖNÜŞÜM 49 TR /214 AKAY SANAYĐ MADENCĐLĐK DIŞ TĐC LTD ŞTĐ ĐŞLETMESĐ AKBAŞLAR PETROL KAĞIT VE AMBALAJ TURĐZM 50 TR /090 AMBALAJ ATIKLARI GERĐ KAZANIM GIDA NAK.SAN.TĐC.A.Ş 51 TR /162 ŞĐMŞEK TEKSTĐL SUPER FĐNĐSH 1 TR /152 2 TR /228 3 TR /046 TR Đktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Yedek Liste MET TEK KULLANIMLIK SAĞLIK ÜRÜNLERĐ UYARLAR ĐNŞAAT MAKĐNE ÇELĐK KONSTRÜKSĐYON TESĐSAT ĐMALAT MONTAJ SANAYĐ VE TĐCARET HALĐS SERACILIK TEKS. GID. TĐC. VE SAN. LTD. ŞTĐ. 4 TR /181 TÜRKPULSE DIŞ TĐCARET A.Ş. YENĐ ÜRÜNLE, YENĐ PAZARLAR UYARLAR ĐNŞAATIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI SUYUN GERĐDÖNÜŞÜMÜ VE GÜNEŞ KOLEKTÖRLÜ SERA ISITMASI LOJĐSTĐK KAPASĐTEMĐZĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ AMACIYLA PAKETLEME MAKĐNE PARKURUNUN YENĐLENMESĐ 2/19

3 5 AKDENĐZ ÇĐVĐ TEL NAKLĐYAT SANAYĐ VE TR /019 TĐC.LTD.ŞTĐ AKDENĐZ ÇĐVĐ KAPASĐTE ARTIRIMI 6 TR /047 MEDENĐ BASKÜL SANAYĐ VE TĐCARET LTD.ŞTĐ YASSI ÇELĐK ĐLE ELEKTRONĐK TARTIM SĐSTEMLERĐ ĐMALATI 7 TR /140 BCN TEKSTĐL SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. BCN TEKSTĐL'ĐN KAPASĐTE ARTTIRIMI 8 GÜNAYDIN NARENCĐYE PAKETLEME MAKĐNE GÜNAYDIN NARENCĐYE HAYVANCILIK TARIM TR /028 PARKURUNUN YENĐLENMESĐ VE SOĞUK HAVA GIDA TAŞIMACILIK TĐCARET VE DEPOLAMA TESĐSĐ 9 TR /212 MUSTAFA CELEP ÜRETĐM SIRASINDA OLUŞAN TOZUN SĐKLONLARDA TOPLANARAK GERĐ KAZANIMININ SAĞLANMASI 10 ÇUKUROVA SĐLO ĐŞLETMECĐLĐĞĐ VE MAKĐNE ÇELĐK SĐLO ĐMALATI SÜRECĐNDE TEKNOLOJĐ TR /200 SANAYĐĐ ĐNŞ. TĐC.LTD.ŞTĐ YENĐLEME 11 TR /202 ÖZAK SINAĐ VE TIBBĐ GAZLAR SAN TĐC LTD ŞTĐ AZOT JENERATÖRÜ ÜRETĐM TESĐSĐ KURULMASI FATĐH PLASTĐK AMBALAJ GIDA VE TARIM 12 ÜRÜNLERĐ DAYANIKLI TÜKETĐM MALLARI PLASTĐK SEKTÖRÜNDE YENĐLĐKÇĐ VE ÇEVRECĐ TR /206 TEKSTĐL VE KONFEKSĐYON ÜRÜNLERĐ ÜRETĐMĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ NAKLĐYAT OTOMOTĐV PETROL TAAHHÜT ĐTHALAT ĐHRACAT SAN.VE TĐC. LTD. ŞTĐ. 13 TR / TR / TR /018 MENAS MERSĐN ZĐRAĐ ÜRÜNLER ĐŞLEME ĐHRACAT SAN. VE TĐC. A.Ş. AGNOVA TARIM TĐCARET SANAYĐ VE LĐMĐTED ŞĐRKETĐ TARSUS ŞUBESĐ ERDEM METAL SANAYĐ TĐCARET KOLLEKTĐF ŞĐRKETĐ 16 TR /147 AYTEK KONFEKSĐYON TĐC. PAZ. LTD. ŞTĐ. 17 TR / TR / TR / TR / TR /252 SEYHAN ĐNŞAAT HIZARCILIK TURĐZM HABERLEŞME HĐZMETLERĐ SANAYĐ VE TĐCARET LTD. ŞTĐ KIRMIZIDAM GIDA ORGANĐK TARIM VE TURĐZM TĐC. LTD. ŞTĐ. ÖNDER ERKAN OTOMOTĐV TUR. NAK. ĐNŞ. PET. ÜR. TĐC. VE SAN. LTD. ŞTĐ. MURAT METAL BORU PROFĐL DEMĐR ĐNŞAAT TĐCARET VE SANAYĐ LTD. ŞTĐ. SABUNCU ZĐRAĐ ĐŞLETMELERĐ ÜRETĐM VE PAZARLAMA TĐC. LTD. ŞTĐ. 22 TR /044 SACĐT ACIMIŞ-SAHĐL PAZARLAMA 23 TR / TR /178 ÇALIŞKAN MADENCĐLĐK VE SERACILIK TĐC. VE SAN. LTD.ŞTĐ KAYA MÜHENDĐSLĐK MAKĐNA ĐMALAT ELEKTRĐK OTOMASYON 25 TR /015 KURT ANAHTAR VE MAKĐNA SAN TĐC LTD ŞTĐ SOĞUK HAVA DEPOLAMA - PAKETLEME TESĐSĐ KAPASĐTE ARTIRIMI TEKNOLOJĐ YENĐLEMESĐ VE PLASTĐK KASA ÜRETĐM HATTI KURULMASI EFERVESAN TABLET ZĐRAĐ MÜCADELE ĐLACI ÜRETĐMĐ GELECEĞĐN CEYHAN'I ĐÇĐN TEKNOLOJĐK YATIRIM KAPASĐTE GELĐŞTĐRME YOLUYLA REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI SEYHAN PALET MODERN ÜRETĐM TESĐSĐ ORGANĐK ÜRÜNLERĐN LOJĐSTĐĞĐNDE PAKETLEME VE DEPOLAMA KAPASĐTESĐNĐN ARTIRILMASI ÖNDER ERKAN KALĐTE ARTIRIM SAC DĐLME VE SAC BOYUTLAMA HATTININ KURULARAK SAC ĐŞLEME SÜRECĐNĐN TAMAMLANMASI LOJĐSTĐK HĐZMETLERĐNDE ÜRÜN DAYANIKLILIĞINI SAĞLAYACAK ARA DEPOLAMA TESĐSĐ KURULUMU DOĞA DOSTU, DOĞADA % 100 ÇÖZÜNEBĐLEN (BĐODEGRADABLE) ÇÖP TORBASI VE POŞETLER ĐLE YAŞAM KALĐTESĐ ARTACAK GÜNEŞ KOLEKTÖRLÜ VE ISI PERDELĐ SERA ISITMASI KURUMSALLAŞMA SÜRECĐNĐ TAMAMLAYARAK ĐHRACAT POTANSĐYELĐNĐ ARTTIRMA ANAHTARCILAR ĐÇĐN ANAHTAR KOPYA MAKĐNASI, KUYUMCULAR ĐÇĐN MASA ÜSTÜ BĐLGĐSAYARLI GRAVÜR MAKĐNASI ÜRETĐMĐ ĐÇĐN CNC DĐK ĐŞLEME MAKĐNASI VE YAN MALZEMELERĐ ALIM TR Đktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Desteklenmeyecek Projeler Listesi 1 SAĞNAK ULUSLAR ARASI NAKLĐYAT VE TĐCARET SOĞUK HAVA DEPOSU VE PAKETLEME TESĐSĐNĐN TR /207 KAPASĐTE ARTIRIMI 2 ERMAN NAKLĐYAT ĐTHALAT ĐHRACAT SANAYĐ TR /133 VE TĐCARET SOĞUK ZĐNCĐR LOJĐSTĐK MERKEZĐ 3 TR /064 SADAMĐR DIŞ TĐCARET AMBALAJLAMANIN LOJĐSTĐKTEKĐ ÖNEMĐ NARENCĐYE PAKETLEME FAALĐYETLERĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ VE MODERNĐZASYONU 4 TR /051 AÇIKGÖZ TAŞIMACILIK SAN.VE TĐC. LTD. ŞTĐ. LOJĐSTĐK AMAÇLI SOĞUK HAVA DEPOLAMA TESĐSĐ 5 TR /023 DOĞUŞ MAKĐNE YEDEK PARÇA SAN TĐC LTD. ŞTĐ. DEMĐR ÇELĐK ÜRÜNLERĐ ÜRETĐMĐ 6 PIRLANTA BAKLĐYAT HUBUBAT TARIM PIRLANTA LOJĐSTĐK AMAÇLI SOĞUK HAVA TR /035 ÜRÜNLERĐ SANAYĐ VE TĐCARET DEPOLAMA TESĐSĐ 7 TR /006 AŞUT FĐBERGLASS TĐC.SAN.LTD. YÜZEY TÜLÜ ÜRETĐM SĐSTEMĐ 8 TAV-SA TAVUKÇULUK SANAYĐ VE TĐCARET TAVUK ETĐ PAKETLEME TESĐSĐ MODERNĐZASYON VE TR /024 TEKNOLOJĐ YENĐLEME 9 TR /002 ÖZALSAN PÜLVERĐZATÖR SANAYĐ ÖZCAN ÖZAL TARIM MAKĐNELERĐ ĐMALAT TESĐSĐ ÜRETĐM KAPASĐTESĐ ARTIRIMI 3/19

4 10 TR /022 DOĞAN GIDA SAN. ZĐRAAT TAŞ. VE TĐC.LTD. ŞTĐ. DOĞAN GIDA ĐŞLETME MODERNĐZASYONU 11 FEDĐ TARIM ÜRÜNLERĐ PAKETLEME KONSERVE LOJĐSTĐK SEKTÖRÜNDE HĐZMET KALĐTESĐNĐN VE TR /025 DEPOLAMA NAKLĐYE TAAHHÜT ĐTHALAT DEPOLAMA KAPASĐTESĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ ĐHRACAT TĐCARET LTD. ŞTĐ. 12 TR /029 TUYANLAR DEMĐR BORU PROFĐL LTD. ŞTĐ. METAL SAC ĐŞLEME SEKTÖRÜNDE YENĐ TEKNOLOJĐ ĐLE ÜRETĐM 13 TR /010 BĐRER ALÜMĐNYUM PVC AKSESUARLARI ARZU HARMANCI ÜRETĐMDEKĐ VERĐMLĐLĐĞĐ ARTIRMA 14 TR /139 HASMAK ĐNŞAAT ĐMALAT MONTAJ A.Ş. TAŞLAMA TAŞI VE KESME TAŞI ĐMALATI MAKĐNE PARKI KURULUMU 15 PMS MEDĐKAL AMBALAJ SANAYĐ VE TĐCARET TR /218 ANTĐBAKTERĐYEL FĐLM ÜRETĐMĐ YILMAZ AYGAR NARENCĐYE SEBZE MEYVE 16 TR /078 PAKETLEME TESĐSLERĐ ĐNŞAAT TAAHHÜT AMBALAJ ÜRETĐM TESĐSĐ PLASTĐK SAN VE TĐC LTD ŞTĐ 17 TR /180 SAĐF ENERJĐ KAYNAKLARI SAN. TĐC. A.Ş. BĐYOKÜTLEDEN PELET ÜRETĐM TESĐSĐ 18 TR /053 SEĞMEN TARIM SANAYĐ VE TĐC LTD.ŞTĐ KOZANDA TEK KULLANIMLIK PLASTĐK KASA ÜRETĐMĐ 19 TR /115 ÖZ ALÜMĐNYUM ĐNŞAAT ĐTHALAT SAN. TĐC. LTD. ŞTĐ. ALÜMĐNYUM ATIKLARININ GERĐ KAZANIMI ĐLE PROFĐL ÜRETĐMĐNDE TEKNOLOJĐ ĐYĐLEŞTĐRMESĐ VE ENERJĐ MALĐYETLERĐNĐN DÜŞÜRÜLMESĐ 20 KUTER TURĐZM TAŞIMACILIK TĐCARET VE TR /229 SANAYĐ TAŞIMACILIKTA BĐR ADIM ĐLERĐ 21 TR /072 SERDAR AMBALAJ NAK.SAN.VE TĐC.LTD.ŞTĐ SERDAR AMBALAJ ÜRETĐMĐNDE KAPASĐTE ARTIRIM 22 ET ÜRÜNLERĐ ÜRETEN TESĐSĐN LOJĐSTĐK DEPOLAMA KÖY-TAD TAVUKÇULUK VE GIDA SANAYĐ TR /182 KAPASĐTESĐNĐN ARTIRILMASI SOĞUK ZĐNCĐRĐN TĐCARET KORUNMASI 23 HUBA GIDA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM BAKLĐYAT PAKETLEME KAPASĐTESĐNĐN TR /052 ŞĐRKETĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐ 24 TR /154 BĐNDEBĐR MOBĐLYA... LTD ŞTĐ BĐNDEBĐR MOBĐLYA ĐSTĐHDAM VE KAPASĐTE ARTTIRMA 25 TR /017 MAK-TEL MAKĐNA SANAYĐ VE TĐCARET LTD.ŞTĐ MAK-TEL MAKĐNE TEKNOLOJĐ YENĐLEME 26 ASLANBAŞ ÇĐVĐ TEL VE ÇELĐK HASIR SANAYĐ ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐNĐ GELĐŞTĐREREK KALĐTEYĐ VE TR /076 ANONĐM ŞĐRKETĐ KAPASĐTEYĐ ARTIRMA 27 LĐLA MUTFAK BANYO DEKORASYONVE ĐNŞAAT ÜRETĐM ÇEŞĐTLENDĐRĐLMESĐ VE KAPASĐTE ARTIRIMI TR /195 MAL. TAAH. TĐC. LTD ŞTĐ 28 ATIL METAL CÜRUFLARIN VE ALÜMĐNYUM SAĞLAM METAL SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM TR /026 AMBALAJLARININ GERĐ DÖNÜŞÜMÜ ĐLE ÜLKE ŞĐRKETĐ EKONOMĐSĐNE KAZANDIRILMASI 29 TR /111 ERMAK ÇELĐK KONSTRÜKSĐYON MAKĐNE ĐMALAT MONTAJ SAN. TĐC. LTD. ŞTĐ. ERMAK MAKĐNE ÜRETĐM TESĐSĐ MODERNĐZASYONU 30 SÖNMEZLER PETROL GIDA MADDELERĐ SANAYĐ 2 ADET PLASTĐK KASA ENJEKSĐYON MAKĐNASI VE 6 TR /033 VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ ADET KALIP ALIMI 31 VURAL KĐMYA PLASTĐK AMBALAJ SANAYĐ TR /106 TĐCARET PLASTĐK ATIKLARIN GERĐ DÖNÜŞÜMÜ 32 ALTEK MAKĐNE SANAYĐ TĐCARET ĐMALAT ÜRETĐM MODERNĐZASYONU VE E-ĐŞ UYGULAMASI TR /211 HIRDAVAT ĐTH. ĐHR. LTD. ŞTĐ. 33 TR /043 CEMAL KÜRKÇÜ DERĐ VE SUNĐ DERĐ ÜRÜNLERĐ ĐMALATINDA ĐHRACATA HAZIRLIK 34 POLENTAR TARIM PLASTĐK SANAYĐ VE TĐCARET SERA ÖRTÜSÜ ÜRETĐMĐNDE KAPASĐTE ARTIRIMI VE TR /186 LTD ÜRÜN ÇEŞĐTLENDĐRMESĐ 35 TR /220 BUSA GIDA TARIM TEKS. PET. KĐM. MAD. LTD. SIVI YAĞ TAŞIMACILIĞINDA ARA DEPOLAMA ŞTĐ. LOJĐSTĐK HĐZMETLERĐ ĐÇĐN TESĐS KURULUMU 36 IŞIN TEKNĐK ÜRETĐM KAPASĐTESĐNĐN IŞIN TEKNĐK MAKĐNE YEDEK PARÇA TEKSTĐL TR /021 GELĐŞTĐRĐLMESĐ, TEKNOLOJĐ YENĐLEME VE YENĐ SAN.VE TĐC. LTD.ŞTĐ ÜRÜN GELĐŞTĐRME 37 TR /034 SALĐH ÖRDEK-MODEL KAĞITÇILIK MODEL KAĞIT AMBALAJ KAPASĐTE ARTIRIMI 38 SANTEK ÇELĐK KONSTRÜKSĐYON ĐMALAT SANTEK SERA SĐSTEMLERĐ KAPASĐTE ARTTIRIM TR /142 DOĞALGAZ SĐS. MÜT. TĐC. VE SAN. LTD. ŞTĐ. 39 TR /216 HDM SPĐRAL KAYNAKLI ÇELĐK BORU A.Ş ĐÇME SUYU VE PETROL/DOĞALGAZ BORUSU ÜRETĐMĐNE ĐLĐŞKĐN ĐYĐLEŞTĐRME 40 TR /121 MHD KĐMYA SAN TĐC LTD ŞTĐ MHD KĐMYA KAPASĐTE ARTIRIMI 41 YEŞĐLYURT DAYANIKLI TÜKETĐM MALLARI PLASTĐK MOBĐLYA PROFĐLĐ ÜRETĐM HATTININ TR /232 PAZARLAMA LTD ŞTĐ. KURULMASI 42 ANEL OTOMOTĐV TURZ. ĐNŞ. GIDA ÜRÜNLERĐ ĐML. PVC BAZLI ARAÇ KABĐNĐ ÜRETĐMĐ VE PICK-UP LAR TR /129 PAZ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. ĐÇĐN KASA ĐÇĐ PLASTĐK ĐMALATI 43 TR /099 MODLE MOBĐLYA DOĞRAMA DEKORASYON ĐNŞAAT TEKSTĐL DERĐ TARIM ÜRÜNLERĐ SAN VE TĐC. LTD ŞTĐ TEKNĐK VE ĐŞGÜCÜ KAPASĐTELERĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ YOLUYLA REKABETÇĐ GÜCÜN ARTTIRILMASI 4/19

5 44 TR / TR / TR / TR / TR /066 YEPAR MAKĐNA KALIP OTOMOTĐV YEDEK PARÇA SAN. TĐC. LTD.ŞTĐ. BAĞLAR MOBĐLYA ĐNŞAAT TAAHHÜT TURĐZM GIDA SAN. VE TĐC.PAZ.LTD.ŞTĐ TÜMEN PAKETLEME VE ANTREPO HĐZMETLERĐ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERĐ ĐTHALAT ĐHRACAT SANAYĐ VE TĐCARET KARABULUT MOBĐLYA DEKORASYON DAYANIKLI TÜKETĐM MAMULLERĐ ĐNŞAAT PAZARLAMA SAN. VE TĐC. ŞTĐ. MOBRANA YAPI VE DEKORASYON MOBĐLYA PETROL TURĐZM DAYANIKLI TÜKETĐM MALLARI TĐC.SAN.LTD.ŞTĐ ÖZEL CEYHAN SAĞLIK HĐZMETLERĐ LĐMĐTED ŞĐRKETĐ MOBĐLYA RAY ÇEŞĐTLERĐ ĐMALATI MODERN MOBĐLYA ÜRETĐMĐNDE KAPASĐTE, KALĐTE VE ĐSTĐHDAM OLANAKLARININ GELĐSTĐRĐLMESĐ SOĞUK HAVA DEPOSU VE PAKETLEME TESĐSĐ TAMAMLAMA VE KAPASĐTE ARTIRIMI MODERNĐZASYON, STANDADĐZASYON VE TEKNOLOJĐ DESTEĞĐ ĐLE ÜRETĐM, REKABET, PAZARLAMA SEVĐYESĐNĐN YÜKSELTĐLMESĐ MOBĐLYA ÜRETĐMĐNDE MARKALAŞMA VE ÜRETĐM HATTININ GELĐŞTĐRĐLMESĐ 49 TR /039 CEYHAN HASTANESĐ HĐZMET KALĐTESĐNĐN ARTIRILMASI VE SAĞLIK TURĐZMĐNE KATKI 50 DEPOLAMA VE LOJĐSTĐK SĐSTEMLERĐ TEKNOLOJĐ TR /063 FEYZĐ ÇAPAR BEYNELMĐLEL NAKLĐYAT LTD. ŞTĐ. YENĐLEME 51 KARAGÖZLER GIDA LOJĐSTĐK TĐCARET VE LOJĐSTĐK DEPOLAMA PAKETLEME TESĐSĐ KAPASĐTE TR /067 SANAYĐ LTD. ŞTĐ. ARTIŞI & PLASTĐK KASA ÜRETĐM HATTI 52 KOLTARIM ZĐRAAT HAYVANCILIK SANAYI VE MEYVE,SEBZE PAKETLEME VE DEPOLAMA TESĐSĐ TR /128 TĐCARET A.Ş 53 TR /137 RA AMBALAJ PLASTĐK TEKSTĐL RA ÜRETĐME BAŞLIYOR 54 KROMPLAS MAKĐNE MÜHENDĐSLĐK ĐNŞAAT KROMPLAS LTD. ŞTĐ.'NĐN ÜRÜN ÇEŞĐTLENDĐRME VE TR /123 TARIM ÜRÜNLERĐ ĐTHALAT ĐHRACAT TĐCARET VE DIŞ PAZARA AÇILMA SANAYĐ 55 PARPEN PLASTĐK TEKSTĐL GIDA ĐTHALAT PVC ATIKLARININ GERĐ DÖNÜŞÜMÜ ĐLE YENĐ PVC TR /246 ĐHRACAT TĐCARET VE SANAYĐ LTD. ŞTĐ. YARDIMCI PROFĐLLERĐNĐN ÜRETĐMĐ 56 TR /251 BÜROFĐKS OFĐS MOBĐLYALARI SAN.TĐC.LTD.ŞTĐ. ADANA DAN DÜNYAYA BÜROFĐKS MARKASI 57 TR /073 ÇAĞRI AMBALAJ SANAYĐ VE TĐC.LTD.ŞTĐ ÇAĞRI AMBALAJ ÜRETĐMĐNDE KAPASĐTE ARTIRIM MERSĐN HĐDROLĐK PNÖMATĐK MADENCĐLĐK 58 TR /058 ĐNŞAAT GIDA MADDELERĐ SANAYĐ VE MERSĐN HĐDROLĐK KAPASĐTE ARTIRIM TĐC.LTD.ŞTĐ 59 AKANYILDIZ AMBALAJ SANAYĐ VE AKANYILDIZ AMBALAJ KALĐTE VE KAPASĐTE TR /062 MATBAACILIK LTD.ŞTĐ. ARTIRMA VE MODERNIZASYON 60 TR /164 TEKNOLOJĐK MAKĐNELER ĐLE ÜRÜN GERMAKSAN MAKĐNA SANAYĐ VE TĐCARET GELĐŞTĐRME,ÜRETĐM ARTIŞINI SAĞLAMA VE LTD.ŞTĐ. ĐSTĐHDAMI ARTTIRMA. 61 ÇAĞIN MÜHENDĐSLĐK ĐNŞ.OTOMOTĐV DEKORATIF MANTOLAMA YAPAN MODERN YAPI TR /219 SAN.TĐC.LTD.ŞTĐ MALZEMESI ÜRETILMESI PROJESI 62 TR /125 DĐNÇ MAKĐNE ĐMALAT TAAHHÜT TESĐSAT KLĐMA MAKĐNE ÜRETĐMĐNDE TEKNOLOJĐ YENĐLEME VE HAVALANDIRMA VE MENFEZ SANAYĐ TĐCARET KAPASĐTE ARTTIRIMI 63 TR /203 BOZDOĞAN METAL ÜRÜNLERĐ SAN.TĐC. LTD. ŞTĐ. KOZAN'DA ÇATI KAPLAMA MALZEMELERĐ ĐMALATI 64 TR /224 PILYEM GIDA TARIM SANAYI VE TICARET A.Ş DEPOLAMA FAALĐYETĐNĐN MODERNĐZASYONU ĐÇĐN ÇELĐK SĐLO DEPOLAMA TESĐS 65 TR /245 S.E.A. OĐL ENERJĐ VE PETROL ÜRÜNLERĐ ORGANĐK GÜBRE VE KĐMYASAL ÜRÜNLER GIDA ĐNŞAAT TEKSTĐL SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. SEA OĐL KAPASĐTE ARTIRIMI, ARGE YATIRIMI 66 TR /120 BERDAN CAM HASAN KAYA KAPASĐTE ARTIRIMI 67 TR /144 KOCABAŞLAR TĐC. LTD. ŞTĐ. KOCABAŞLAR LTD. ŞTĐ. NĐN FĐLO VE KAPASĐTE ARTIRMA 68 TR /048 ÜMĐT AĞCA ĐNCĐ MOBĐLYA 69 TR /143 GÜVEN YENĐ PUANLI AT YARIŞLARI OFSET KAPASĐTE GELĐŞTĐRME TEKNOLOJĐ YENĐLEME ĐÇĐN ĐŞLERĐ, REKLAMCILIK BASIMI YAYINI DAGITIMI, MAKĐNE ALIMI PAZARLAMA TĐC.LTD. ŞTĐ. 70 TR /146 BĐLGÜN TEKSTĐL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. KUMAŞ DOKUMA TESĐSĐ MODERNĐZASYONU 71 TR /159 SABAHATTĐN YUMUŞAK-HAK TĐCARET DEPOLAMA KAPASĐTESĐNĐN ARTIRILMASI 72 TR / TR / TR / TR /038 ÖMER FARUK KARABUCAK VE ORTAKLARI ZĐRAAT ĐŞLETMESĐ HARRANLI PLASTĐK ĐMALAT SANAYĐ TĐCARET PAZARLAMA LTD.ŞTĐ. BAŞAK SĐLO SĐSTEMLERĐ ĐNŞAAT SANAYĐ VE TĐCARET LTD.ŞTĐ. GÜLERLER KOMĐSYONCULUK ĐMALAT SEBZE MEYVE SARARTMA PAKETLEME TĐC. VE SAN. LTD. ŞTĐ. ÜRÜN KALĐTESĐNĐN DEVAMINI SÜRDÜRECEK SOĞUK HAVA DEPOSU TESĐSĐ KURULUMU ĐLE LOJĐSTĐK HĐZMETLERĐN ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐ KAPASĐTE VE ÜRÜN YELPAZESĐNĐ GENĐŞLETEREK REKABETĐ ARTIR - ĐSTĐHDAM YARAT ÇELĐK SĐLO ĐMALAT TESĐSĐ ÜRETĐM TEKNĐK VE TEKNOLOJĐLERĐNĐN ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐ AMBALAJ ÜRETĐM TESĐSĐ 5/19

6 76 TR / TR / TR / TR / TR / TR / TR / TR / TR / TR /141 ASTAŞ ISIL ĐŞLEM MÜHENDĐSLĐK METALURJĐ SAN.TĐC.LTD.ŞTĐ. ÇEVDOSAN ÇEVRE DOSTU GERĐ DÖNÜŞÜM TEMĐZLĐK TURĐZM NAK. ĐNŞ.TĐC.VE SAN.LTD.ŞTĐ KARAMUT TEKSTĐL KONFEKSĐYON SANAYĐ VE TĐCARET LTD. ŞTĐ. GÜRBÜZLER ĐNŞAAT TURĐZM SANAYĐ VE TĐCARET KARĐZMA ELEKTRĐK ĐNŞAAT MAKĐNA SAN. TĐC. LTD. ŞTĐ. MERSĐN MOTORLU ARAÇLAR OTO PET. ĐNŞ. TEKS. TURĐZM SAN. TĐC. LTD. ŞTĐ. ORGÜB ORGANĐK GÜBRE KÜKÜRT TARIM ÜRÜNLERĐ MAK. MAD. SAN. TĐC. LTD.ŞTĐ. KĐRAZ MOBĐLYA VE TOPTAN GIDA MAD..TĐC.- MUSTAFA KĐRAZ DENTAL PLAZA BĐLGĐSAYAR ELEKTRONĐK MEDĐKAL SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. NĐĞDELĐ ARI KOVANI, MOBĐLYA VE ORMAN ÜRÜNLERĐ LTD ŞTĐ ĐNDĐKSĐYON TEZGAHI,VAKUM FIRINI,KALĐTE KONTROL LABORATUAR GEREÇLERĐ,ENDOGAZ JENERATÖRÜ ALIMI ĐLE TEKNOLOJĐ YENĐLEME,KALĐTE GELĐŞTĐRME,KAPASĐTE ARTIRIMI GERĐDÖNÜŞÜMDE KAPASĐTE ARTIRIMI KAPASĐTE ARTIRIMI YOLUYLA REKABET GÜCÜNÜN GELĐSTĐRĐLMESĐ KĐLĐKYA DALIŞ MERKEZĐ ĐLAVE EKĐPMAN TEMĐNĐ BORLAMA TEKNĐĞĐ ĐLE YÜZEY SERTLEŞTĐRME OTOMASYONU KURULMASI ELEKTRĐK ENERJĐSĐNĐN TEMĐZ ÜRETĐMĐNĐN SAĞLANMASI ĐÇĐN 100 KW LIK RÜZGÂR ELEKTRĐK SANTRALĐ KURULUM ORGANĐK GÜBRE ÜRETĐM TESĐSĐ TEDARĐK ZĐNCĐRĐNDE LOJĐSTĐK KAPASĐTESĐNĐN ARTIRILMASI STERĐLĐZASYON POŞETĐ ÜRETĐMĐ 86 HAKAC BĐLGĐSAYAR VE SĐSTEMLERĐ SANAYĐ TR /149 TĐCARET FURKAN TARIM MAKĐNALARI OR.ELEKT. 87 TR /107 ASANSÖR ĐNŞ. TAAH. METAL VE PLAST. SAN. TĐC. LTD. ŞTĐ. BĐLEK ĐŞ PEHLĐVANLAR ZEYTĐN, ZEYTĐNYAĞLARĐ 88 TR /060 VE TARĐM ÜRÜNLERĐ ÜRETĐM, PAZARLAMA, SANAYĐĐ, TĐCARET EKOL BORU VE EKĐPMANLARI ĐMALATI SIHHĐ 89 TR /177 TESĐSAT ÜRÜNLERĐ, BOYA, ĐNŞAAT, ĐNŞAAT MALZEMELERĐ, ĐTHALAT, ĐHRACAT, SAN. VE TĐC. PAZ. LTD.ŞTĐ. 90 TR /114 YUNUS DAL KOZAN GERĐ KAZANIYOR 91 TR /221 TARSUS DENĐZ TEKSTĐL TURZ. GIDA VE NAKLĐYAT SAN. TĐC. LTD. ŞTĐ. ŞĐRKETĐMĐZĐN ÜRÜN ÇEŞĐDĐNĐ VE ÜRETĐM KAPASĐTESĐNĐ ARTIRARAK ( ORGANĐK VE DEMONTE ARI KOVANI ÜRETEREK) BÖLGE DIŞINA VE DIŞ PĐYAYA AÇILMASINI SAĞLAMAK PANEL PC VE BĐLGĐSAYAR KASASI ĐMALATI ĐLE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMA FURKAN LTD. ŞTĐ. MOBĐLYA ÜRETĐM TESĐSĐ KURULMASI BĐLEK ĐŞ PEHLĐVANLAR M2 LOJĐSTĐK SOĞUK HAVA DEPOSU ĐÇĐN KAPASĐTE GELĐŞTĐRME ĐŞ YERĐ ÜRETĐM TESĐSĐNĐN YAPILMASI, ÜRETĐM TEKNĐK VE TEKNOLOJĐLERĐNĐN ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐ, ÜRETĐM KAPASĐTESĐNĐN ARTIRILMASI. DENĐZ TEKSTĐL FABRĐKASININ KAPASĐTESĐNĐN ARTTIRILMASI VE BÖLGEDE DAHA FAZLA ĐSTĐHDAM SAĞLANMASI 92 AYKAR TEKNOLOJĐK ÜRÜNLER YÜKSEL TR /236 KARAKAŞ YENĐLENEBĐLĐR ENERJĐ TEKNOLOJĐLERĐ 93 TR /077 FĐKRET VAROL-AND ÇELĐK YAPI METAL ĐŞLEME TESĐSĐ TEKNOLOJĐ YENĐLEMESĐ VE REKABER GÜCÜNÜ ARTIRMA 94 TR /009 KAVALCIOĞLU OTOMOTĐV SAN. TĐC. LTD. ŞTĐ. KAVALCIOĞLU TREYLER SANAYĐ KURULUŞ YENĐ TASARIMLARIN SON TEKNOLOJĐ ĐLE 95 TR /250 BEKĐR TOPALLAR - CEYLAN KANEPE ÜRETĐLMESĐ VE PAZARLANMASI YOLU ĐLE MARKALAŞMA 96 YAMAÇ MAKĐNA ĐMALAT VE ĐNŞAAT ZEYTĐN VE ZEYTĐNYAĞI AMBALAJ VE DEPOLAMA TR /008 PAZARLAMA VE TĐCARET TESĐSĐ 97 TR /113 GÜRDAL RÖMORK SAN TĐC LTD ŞTĐ GÜR YATIRIM GEBĐT ELEKTRONĐK BĐLGĐ ĐŞLEM SĐSTEMLERĐ, 98 MAKĐNA, GIDA, TEKSTĐL, TIBBĐ CĐHAZLAR VE NANO TEKNOLOJĐ ĐLE AKILLI TEKSTĐL ÜRÜNLERĐ TR /087 GENEL ĐTHALAT ĐHRACAT SANAYĐ VE ĐCARET ÜRETĐMĐ 99 TR /160 ŞAHĐNLER AYAKKABICILIK SAN. TĐC. LTD. ŞTĐ. TEKNOLOJĐ YENĐLEME KAPASĐTE GELĐŞTĐRMESĐ ĐÇĐN MAKĐNE ALIMI 100 TR / TR / TR /158 BER-FUR NAKLĐYAT TAAH. PETROL ÜRÜNLERĐ, KĐMYEVĐ GÜBRE, MOTORLU ARAÇLAR, YEMCĐLĐK, CANLI HAYVAN VE TARIM ÜRÜNLERĐ TĐC. LTD. ŞTĐ. YBB TURĐZM ĐNŞ. TEM. NAK. GIDA SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. CORELLA BANYO GEREÇLERĐ DUŞAKABĐN KÜVET ĐMALAT SANAYĐ ĐNŞAAT TURĐZM BĐLGĐSAYAR TĐCARET 103 TR /204 BLOKSAN A.Ş. LOKOMOTĐF BER-FUR NAKLĐYAT KAPASĐTE VE VERĐM ARTIRIMI ESHAB-I KEHF OTELĐNĐN KAPASĐTESĐNĐN ARTIRILMASI VE ĐNANÇ TURĐZMĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ CORELLA YENĐLENEBĐLĐR ENERJĐ VE VERĐMLĐLĐK 6/19

7 104 TR / TR / TR / TR / TR / TR / TR /014 MUSTAFA ALTUNBAŞ NURĐ VĐNÇ HĐZMETLERĐ OTOMOTĐV SANAYĐ TĐCARET ÖZMAK YEDEK PARÇA ĐMALAT SANAYĐ TALĐP ÇAKMAK SEÇKĐN KIRTASĐYE VE BÜRO MALZEMELERĐ SAN. VE TĐCARET ATLAS REKLAM SANAYĐ TĐC. VE PAZARLAMA ŞTĐ. FORM GIDA SU VE TARIM ÜRÜNLERĐ MAKĐNE BĐLGĐSAYAR NAKLĐYAT ĐTHALAT ĐHRACAT SANAYĐ VE TĐCARET ADANA CAM PAZARLAMA SANAYĐ VE TĐCARET BÖLGESEL KALKĐNMA IÇĐN ALTERNATĐF HĐZMETLER SUNMAK DMS 90 CNC M3 BORU BÜKME MAKĐNASI ALIMI TEKNOLOJĐ YENĐLEME KAPASĐTE BÜYÜTMEYE BAGLI MAKĐNE ALIMI HAYALLERĐNĐZ BĐZĐMLE GERÇEK OLUR MEVCUT MAKĐNE, ÜRETĐM TEKNĐK VE TEKNOLOJĐLERĐNĐN ĐYĐLEŞTĐRĐLEREK, LOJĐSTĐK SEKTÖRÜNÜN KAPASĐTESĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ, HĐZMET KALĐTESĐ VE VERĐMLĐLĐĞĐN ARTIRILMASI MOBĐLYA, OTOMOTĐV YAN SANAYĐ, SERACILIK, MODERN YAPI SEKTÖRLERĐNE YÖNELĐK CAM ÜRETĐMĐ, ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ VE YURT ĐÇĐ YURTDIŞI PAZARLAMA FAALĐYETLERĐNĐN ARTTIRILMASI ÜRETĐM TEKNĐK VE TEKNOLOJĐLERĐNĐN YENĐLENMESĐ KAPASĐTENĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ ĐLE MAKĐNA ALIMI 111 BURAK GALVANĐZ SAC SANAYĐĐ VE TĐCARET TR /020 BURAK GALVANĐZ YASSI ÇELĐK SERVĐSĐ 112 MERCAM CAM PAZARLAMA ĐNŞ.SAN.VE TĐC. KATMA DEĞERĐ YÜKSEK ÜRÜNLERE YÖNELEREK TR /030 LTD.ŞTĐ. TEMPER MAKĐNASI ALIM 113 TR /031 MERCAM CAM PAZARLAMA ĐNŞ.SAN.VE TĐC. LTD.ŞTĐ. DEKORATĐF CAM ÜRETĐMĐNDE KAPASĐTE ARTIRMA 114 TR /041 ÇĐZGĐ BĐLGĐSAYAR SAN.VE TĐC. LTD.ŞTĐ KAPASĐTE ARTIRIMI VE ÜRÜN ÇEŞĐTLĐLĐĞĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ 115 ÇAĞIN METAL UN ÜRÜNLERĐ FABRĐKASI TR /042 SANAYĐ VE TĐCARET KOZAN DA METAL ÇAĞI 116 DENĐZ YILDIRAN-ARSLANKÖY TURĐZM TR /050 KONAKLAMA TESĐSĐ ARSLANKÖY TURĐZM KONAKLAMA TESĐSĐ SYHMAN ĐNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERĐ 117 TR /057 MADENCĐLĐK TEKSTĐL TURĐZM ĐTHALAT MOBĐLYA SEKTÖRÜNE REKABETÇĐ YAKLAŞIM ĐHRACAT PAZARLAMA SAN VE TĐC LTD ŞTĐ 118 TR /069 ĐBRAHĐM FĐDAN TAAHHÜT VE ĐNŞAAT ADANANIN ĐNCĐSĐ YUMURTALIK ĐLÇESĐ FĐDAN OTEL RESTORASYONU 119 GÜRMAK ĐNŞ. TAAH. TURZ. NAK. MAK. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTĐKLER VE TR /071 SAN.TĐC.LTD. ŞTĐ PLASTĐKLERĐN GERĐ DÖNÜŞÜM TESĐSĐ 120 MAYSU SU TARIM GIDA ÜRÜN. TEKS. SAN. VE SU ÜRÜNLERĐ ORGANĐK ARTIKLARI GERĐ KAZANIM TR /083 TĐC. LTD. ŞTĐ TESĐSĐ 121 TR /085 ĐSMAĐL ÖZKAN SOĞUK TUFANBEYLĐ DE SICAK YUVA 122 TR /088 BAZA ĐMALATI ĐÇĐN ĐNŞAAT VE MAKĐNE ALIM SARI-GÜL METAL ELEKT. MLZ. SAN. TĐC.LTD. ŞTĐ. 123 TR /092 DURMUŞ BAYBUĞA BAYBUĞA ELMA PAKETLEME VE SOĞUK HAVA DEPOSU 124 BGN GIDA OTOMOTĐV EMLAK PAZARLAMA VE PĐLĐÇ ETĐ, PARÇALAMA, PAKETLEME VE LOJĐSTLĐK TR /095 DANIŞMANLIK ÜNĐTELERĐNĐN MODERNĐZASYONU 125 TR /096 USTACA DAYANIKLI TÜKETĐM MALLARI GIDA ĐNŞAAT TURĐZM TEKSTĐL SANAYĐ VE TĐCARET BAZAŞ MOBĐLYA YATIRIM 126 TR /102 ÖZALSAN TARIM MAKĐNELERĐ MAKĐNELEŞĐYORUZ 127 TR /103 TEMĐZLER GIDA SANAYĐ EV TEKSTĐLĐNDE YENĐ MARKA 128 TR /104 ALAADDĐN KÜNCÜ COMANA MĐSAFĐRHANESĐ 129 TR /109 ÖZGÜ GIDA SAN TĐC VE PAZARLAMA ADANÜS ŞALGAMIN ÜRETĐM AŞAMASINDAN SONRA PAKETLENMESĐ TR /112 ASLANLAR MOBĐLYA OTO. PETR. KUYUMCULUK MOBĐLYA SEKTÖRÜNDE ÜRETĐM BANDI VE TEŞHĐR SAN TĐC. LTD. ŞTĐ. REYONU KOMBĐNASYON ĐNŞAATI 131 ÇOKYAŞAR TEL ÖRME VE DOKUMA TEL GALVANĐZLĐ TEL HATTININ ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐ VE TR /118 GALVANĐZLEME ÇĐVĐ SAN. TĐC. A.Ş. KAPASĐTE ARTIRIMI 132 TR /119 ÇOKYAŞAR TEL ÖRME VE DOKUMA TEL TEL ÇEKME ÜRETĐMĐ TEKNOLOJĐSĐNĐN GALVANĐZLEME ÇĐVĐ SANAYĐ A.Ş. ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐ VE KAPASĐTE ARTIRIMI 133 FĐKĐR TEKSTĐL SONDAJCILIK TURĐZM GIDA SAN TEKNOLOJĐ YENĐLEME KAPASĐTE GELĐŞTĐRME TR /124.TĐC. LTD. ŞTĐ ĐNŞAAT VE MAKĐNA ALIMI 134 TR /126 SELĐM OTOMOBĐLCĐLĐK LTD.ŞTĐ VE SELĐM TEKNOLOJĐ YENĐLEME KAPASĐTE GELĐŞTĐRMESĐ ĐÇĐN ÖZERKAN ZEYTĐNCĐLĐK ĐNŞAAT VE MAKĐNA ALIMI 135 TR /132 MĐKRONĐZE KALSĐYUM KARBONAT ĐNKAYA MADENCĐLĐK VE PETROL ÜRÜNLERĐ TĐC. (CACO3)/KALSĐT/MERMER TOZU ÜRETĐM HATTININ SAN. LTD. ŞTĐ. KURULMASI 7/19

8 136 YENĐ KOZA FORM MATBAACILIK HĐZMETLERĐ KAĞIT VE KARTON AMBALAJ ÜRETĐMĐ ĐÇĐN TR /135 SANAYĐ TĐCARET TEKNOLOJĐ YENĐLEME 137 TR /150 GENTA ĐŞ GÜVENLĐĞĐ EKĐPMANLARI ACĐL GÖZ-VÜCUT DUŞLARI ĐMALAT YENĐLEME VE MEHMET ALPARGON ALÜFTEKĐN TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME 138 TR /156 7 TEMA TEKSTĐL TASARIM KOLLEKSĐYON KONFEKSĐYON ATÖLYESĐ TEKNOLOJĐ YENĐLEME VE SAN.TĐC.LTD.ŞTĐ. KAPASĐTE ARTIRIMI. ÖZ ARMA PLASTĐK ĐNŞAAT MAKĐNA GIDA 139 TR /157 NAKLĐYE ACENTALIK TĐCARET PAZARLAMA MARKALAŞIYORUM ĐTHALAT ĐHRACAT 140 TR /161 BAŞARAN CAM TĐC. VE SAN. LTD. ŞTĐ. ALÜMĐNYUM ĐŞLEME, CAM ĐŞLEME VE ISICAM ÜRETĐMĐ 141 TR /163 ÖZALPSAN MAK.ĐML.SAN.TĐC.LTD.ŞTĐ. ARSERA 142 TR /166 BALA KUNDURA - NĐLÜFER BALA HELAL KESĐM HAYVAN DERĐSĐNDEN AYAKKABI ÜRETĐMĐ 143 BOMAK MAKĐNA ĐMALATI ÇELĐK INCĐNERATĐON(TIBBĐ ATIKLARIN YAKILARAK TR /168 KONSTRÜKSĐYON MÜH.METALURJĐ ĐNŞAAT BERTARAFI) SĐSTEMĐ TAAH.SAN.VE TĐC.LTD.ŞTĐ. 144 TR /169 BOMAK MAKĐNA ĐMALATI ÇELĐK KONSTRÜKSĐYON MÜH.METALURJĐ ĐNŞAAT YÜKSEK VERĐMLĐ GÜNEŞ ENERJĐSĐ SĐSTEMĐ TAAH.SAN.VE TĐC.LTD.ŞTĐ. 145 GÜRHAN ĐNŞAAT VE TĐCARET NAKLĐYAT GÜRHAN ĐNŞAAT ĐŞ VE KAPASĐTE GELĐŞTĐRME TR /171 ĐTHALAT ĐHRACAT LTD. ŞTĐ 146 TR /172 KORONA TEMĐZ ENERJĐ SĐSTEMLERĐ LTD ŞTĐ KORONA GEZĐCĐ ENERJĐ SANTRALĐ (KOGES) 147 CAVLAK MENZĐL UNLU MADDELERĐ TEKSTĐL TEKNOLOJĐ YENĐLEME KAPASĐTE GELĐŞTĐRME TR /173 SANAYĐ VE TĐCARET LTD MAKĐNE EKĐPMAN ALIMI ĐNŞAAT TADĐLAT ĐŞLERĐ 148 TR /174 KENAN ÇAKMAK TEKNOLOJĐ YENĐLEME KAPASĐTE GELĐŞTĐRME MAKĐNA ALIMI 149 EVRAN TRANSPORT NAKLĐYAT TAAHHÜT VE YENĐ ARAÇ ALIMLARI ĐLE LOJĐSTĐK KAPASĐTESĐNĐN TR /176 TĐCARET LTD. ŞTĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐ 150 TR /179 TALĐP MAKĐNE SANAYĐ HAFRĐYAT NAKLĐYAT VE YOK ĐNŞAAT TAAHHÜT TĐCARET LTD ŞĐRKETĐ 151 ZĐYA TEKĐN TARIM ÜRÜNLERĐ SAN.VE TĐC. LTD. BAKLĐYAT PAKETLEME KAPASĐTESĐNĐN TR /183 ŞTĐ. GELĐŞTĐRĐLMESĐ 152 AYDIN MEMĐŞ BAKLĐYAT HUBUBAT GIDA GÜMRÜKLÜ LOJĐSTĐK DEPOLAMA TESĐSĐ HĐZMET TR /184 SANAYĐ VE TĐCARET KAPASĐTESĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ 153 TR /185 SAMĐ TOPRAK MAKASLI VE MOTORLU OTOBÜS GÜNEŞLĐKLERĐ 154 PEYSA GIDA MADDELERĐ TĐCARET VE PEYSA GIDA LTD.ŞTĐ. SOĞUK HAVA DEPOSU TR /188 PAZARLAMA SANAYĐĐ LTD.ŞTĐ. 155 TR /190 SET TOHUMCULUK GIDA TARIM SAN TĐC A.Ş. PLASTĐK VE KARTON AMBALAJ KAPASĐTE ARTIRIM 156 TR /191 ÇELĐK GIDA DEĞĐRMENCĐLĐK TUR. ĐNŞ. TĐC. VE SAN. LTD. ŞTĐ. PLASTĐK HURDA GERĐ DÖNÜŞÜM 157 ĐPEKBEY PLASTĐK GERĐ DÖNÜŞÜM ĐNŞ. TAAH. PLASTĐK VE KARTON AMBALAJ KAPASĐTE ARTIRIM TR /192 TUR. SAN. TĐC. LTD ŞTĐ. 158 TR /193 KALEAĞASI GIDA VE GIDA KATKI MADDELERĐ TEKNOLOJĐ YENĐLEME KAPASĐTE BÜYÜTMEYE ÜRETĐM DANIŞMANLIK ĐTHALAT ĐHRACAT BAĞLI MAKĐNE ALIMI SANAYĐ VE TĐCARET LTD. ŞTĐ. 159 TR /194 HAMĐT RIZA ŞĐVERĐ EKOLOJĐK-YALITIMLI DUVAR BLOK VE PLAKA ÜRETĐMĐ 160 TR /198 ADANUS PLASTĐK AMBALAJ TOPLAMA-AYIRMA GERĐ DÖNÜŞÜM VE ATIK BERTARAFI ĐTH. ĐHR.SAN.TĐC. LTD. ŞTĐ TÜRKĐYE DE ĐLK TURUNÇGĐL KABUĞU SOYMA MAKĐNESĐ ĐMALATI VE TURUNÇGĐL KABUĞU GERĐ DÖNÜŞÜM TESĐSĐ 161 TR /201 RE'SEN 200'LE BĐRLEŞTĐRĐLDĐ. RE'SEN 200'LE BĐRLEŞTĐRĐLDĐ. 162 TR /205 ENES EKMEKÇĐLĐK UNLU MAMULLER GIDA TARIM HAYVANCILIK EKMEK ÜRETĐM FIRININ TEKNOLOJĐSĐNĐN YENĐLENMESĐ, HĐJYEN VE KAPASĐTESĐNĐN ARTIRILMASI 163 ÖZDE TAŞIMACILIK KOMĐSYONCULUK TURĐZM TR /208 SANAYĐ VE TĐCARET LOJĐSTĐK KAPASĐTE ARTIRIMI 164 DAROS GIDA TARIM NAKLĐYAT SAN VE TĐC LTD. TR /210 GIDA LOJĐSTĐK KAPASĐTESĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ ŞTĐ 165 TR /213 RECAĐ TÜRKMEN TÜRKMEN OTEL 166 ZĐRVE PLASTĐK ĐNŞ. MALZ. VE ZĐR. ÜRÜN PAZ. SERA TEKNOLOJĐSĐ GELĐŞĐMĐ ĐLE ÜRÜN TR /217 SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. KAPASĐTESĐNDEKĐ ARTIŞ 167 TR /225 UĞURLU MAKĐNA ĐMALAT SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ KAPASĐTE ARTIRMA 168 TR /230 SERVET REKLAM-SERVET KINA SERVET REKLAM IN ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐNĐN YÜKSELTĐLEREK BASKI KAPASĐTESĐNĐN VE KALĐTESĐNĐN ARTTIRILMASI 8/19

01.04.2012-30.04.2012 Tarihleri Arasında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri

01.04.2012-30.04.2012 Tarihleri Arasında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri 1.4.212-3.4.212 Tarihleri Arasında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri 1 2 3 4 5 Belge / Sermaye Türü 14943 / Yerli Sermaye Serada bitkisel yetiştiricilik 5 M2 2,7, ÇAMLICA KÜLTÜR VE YARDIM VAKFI TARIM -

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: 1/12/2011-31/12/2011 TARĐHLERĐ ARASINDA VERĐLEN YATIRIM TEŞVĐK BELGELERĐ

Ekonomi Bakanlığından: 1/12/2011-31/12/2011 TARĐHLERĐ ARASINDA VERĐLEN YATIRIM TEŞVĐK BELGELERĐ Ekonomi Bakanlığından: KÖPRÜBAŞI PETROL ÜRÜNLERĐ ELEKRĐK ENERJĐSĐ ÜRETĐMĐ (HES ) 1.385 3406 / Yerli Sermaye 5,700,000 ELEKTRĐK ÜRETĐM TAŞIMACILIK VE ENERJĐ - Enerji MW 1 01.12.11 ĐNŞAAT A.Ş. KDV Đstisnası

Detaylı

5.1.5. Dikey Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları... 46 5.1.6. Yatay Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları... 46 5.1.7. Ayrılan Öğrenci Sayıları... 47 5.1.9.

5.1.5. Dikey Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları... 46 5.1.6. Yatay Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları... 46 5.1.7. Ayrılan Öğrenci Sayıları... 47 5.1.9. ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ... 1 GENEL BĐLGĐLER... 3 MĐSYON... 3 VĐZYON... 3 TARĐHÇE... 4 YETKĐ GÖREV VE SORUMLULUK... 5 YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI... 5 REKTÖR... 6 DEKAN... 8 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ... 10 ĐDAREYE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

2010-2014 Mali Destek Programları BAŞARILI PROJELER KATALOĞU

2010-2014 Mali Destek Programları BAŞARILI PROJELER KATALOĞU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2010-2014 Mali Destek Programları BAŞARILI PROJELER KATALOĞU ARDAHAN AĞRI KARS IĞDIR T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2010-2014 Mali Destek Programları BAŞARILI PROJELER KATALOĞU

Detaylı

TABLE OLIVE AND OLIVE OIL EXPORTERS OF TURKEY

TABLE OLIVE AND OLIVE OIL EXPORTERS OF TURKEY TABLE OLIVE AND OLIVE OIL EXPORTERS OF TURKEY Company City Telephone Fax Web site E-mail 2 M DIŞ TĐC.LTD.ŞTĐ. ĐSTANBUL +90(212)631 49 29 +90(212)531 62 31 A GRUP KĐMYA DIS TĐC.LTD.STĐ. ĐSTANBUL +90(216)378

Detaylı

2010 MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2010 MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Nisan 2010 MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Başkanın Sunuşu Ölçülebileni ölç, ölçülenmeyeni ölçülebilir yap. Doğanın kitabı matematiksel bir dille yapılmıştır. Galileo Elinizde tuttuğunuz Yalova Belediyesi Faaliyet

Detaylı

KAFKAS ÜNĐVERSĐTESĐ 2009-2013 STRATEJĐK PLANI

KAFKAS ÜNĐVERSĐTESĐ 2009-2013 STRATEJĐK PLANI KAFKAS ÜNĐVERSĐTESĐ 2009-2013 STRATEJĐK PLANI ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĐLGĐLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe....... 1 1.2. Akademik Birimler Şeması.... 2 1.3. Fiziki Durum... 3

Detaylı

Elazığ Buluşuyor 2008-2023 Stratejik Vizyonu

Elazığ Buluşuyor 2008-2023 Stratejik Vizyonu ELAZIĞ VALİLİĞİ ELAZIĞ BELEDİYESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELAZIĞ TİCARET ve SANAYİ ODASI & ÇEŞİTLİ DİĞER KAMU KURUM- KURULUŞLARI ve STÖ İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN Elazığ Buluşuyor 2008-2023 Stratejik Vizyonu

Detaylı

2023 BAŞKENT ANKARA N A Z I M Đ M A R P L A N I

2023 BAŞKENT ANKARA N A Z I M Đ M A R P L A N I 2023 BAŞKENT ANKARA N A Z I M Đ M A R P L A N I P L A N A Ç I K L A M A R A P O R U ( E T Ü D L E R & M Ü D A H A L E B Đ Ç Đ M L E R Đ ) Đ Ç Đ N D E K Đ L E R A. G Đ R Đ Ş - A Ç I K L A M A L A R................................

Detaylı

2007 YILI LEONARDO DA VINCI HAREKETLİLİK PROJELERİ (YEDEK LİSTESİ)

2007 YILI LEONARDO DA VINCI HAREKETLİLİK PROJELERİ (YEDEK LİSTESİ) 1 IVT LLP-LDV-IVT-07-TR-0002 ERZURUM ANADOLU TİCARET VE TİCARET MESLEK 2 IVT LLP-LDV-IVT-07-TR-0018 SELÇUK YAŞAR BOYACILIK DERS DIŞI EĞİTİM FAALİYETLERİNİN MESLEKİ GELİŞİME KATKISI SANAYİ KİMYA LABORATUARI

Detaylı

KAYSERİ AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖĞRENCİLERİMİZE SAĞLIK MESLEK LİSESİ 45 9 0 84636 KONAK MİTHATPAŞA TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK

KAYSERİ AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖĞRENCİLERİMİZE SAĞLIK MESLEK LİSESİ 45 9 0 84636 KONAK MİTHATPAŞA TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK 1 IVT 2013-1-TR1-LEO01-48904 TEFENNİ TARIM MESLEK BURDUR 2 IVT 2013-1-TR1-LEO01-48910 BALIKESİR 100.YIL TEKNİK LİSE VE ENDÜSTRİ MESLEK 3 IVT 2013-1-TR1-LEO01-48921 ELDİVAN ANADOLU SAĞLIK MESLEK ÇANKIRI

Detaylı

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ YAHŞİHAN KAMPÜSÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAHŞİHAN / KIRIKKALE 0318 357 24 38 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Detaylı

CHP'de Şevki Kulkuloğlu yine ilk sırada

CHP'de Şevki Kulkuloğlu yine ilk sırada KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ 11.04.2011 17.04.2011 CHP'de Şevki Kulkuloğlu yine ilk sırada Đşte CHP'nin Kayseri'deki milletvekili adayı sıralaması Kategori : Siyaset Yorum Sayısı : 0 Okunma : 0 Tarih : 11 Nisan

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI KOBİ VE SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMLARI

İZMİR KALKINMA AJANSI KOBİ VE SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMLARI İZMİR KALKINMA AJANSI KOBİ VE SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMLARI İzmir Kalkınma Ajansı, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yerel paydaşlar ve merkezi yönetim arasındaki işbirliğini geliştirerek

Detaylı

2006 TEKLİF YILINDA DESTEKLENECEK LDV A TİPİ PROJELER LİSTESİ

2006 TEKLİF YILINDA DESTEKLENECEK LDV A TİPİ PROJELER LİSTESİ TR/06/A/F/EX1-0003 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ SAKARYA HAREKETLİ YÜKLERDEN KAYNAKLANAN YAPI TİTREŞİMLERİNİN AZALTILMASI TR/06/A/F/EX1-0004 YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ.

Detaylı

STRATEJĐ PLANLAMA RAPORU

STRATEJĐ PLANLAMA RAPORU STRATEJĐ PLANLAMA RAPORU ISPARTA BELEDĐYESĐ 2009-2013 1 ĐÇĐNDEKĐLER SUNU --- 4 STRATEJĐ ÜST KURULU VE STRATEJĐ PLANLAMA EKĐBĐ ---5/7 GENEL BĐLGĐLER I. Kentin Coğrafyası ---9 II. Kentin Tarihi ---9/10 III.

Detaylı

III. NATIONAL PSYCHIATRIC NURSING CONGRESS

III. NATIONAL PSYCHIATRIC NURSING CONGRESS III. ULUSAL PSĐKĐYATRĐ HEMŞĐRELĐĞĐ KONGRESĐ (ULUSLAR ARASI KATILIMLI) III. NATIONAL PSYCHIATRIC NURSING CONGRESS (WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION) KAPALI KAPILARIN DIŞINDA OUT OF THE DOORS BĐLDĐRĐ ÖZET

Detaylı

BÖLGEMİZDE 6000 KİŞİ EĞİTİM ALDI 2011 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI İLE. Eğitim. Belediyeler. Üniversiteler. Odalar. STK lar.

BÖLGEMİZDE 6000 KİŞİ EĞİTİM ALDI 2011 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI İLE. Eğitim. Belediyeler. Üniversiteler. Odalar. STK lar. 3 ayda bir yayımlanır. Yıl:1 Sayı:2 / Mart 2012 ISSN: 1303-0272 Afyonkarahisar Kütahya Manisa Uşak T.C. Zafer Kalkınma Ajansı yayın organı Eğitim Belediyeler Üniversiteler Kaymakamlıklar Odalar 2011 YILI

Detaylı

EGE DEMĐR VE DEMĐR DIŞI METALLER ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ 2011-2012 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU

EGE DEMĐR VE DEMĐR DIŞI METALLER ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ 2011-2012 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU EGE DEMĐR VE DEMĐR DIŞI METALLER ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ 20-202 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER 20 YILI ĐHRACAT PERFORMANSIMIZIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ.... ÜRÜN GRUPLARI ĐTĐBARĐYLE....2 ÜLKELER ĐTĐBARĐYLE...

Detaylı

7. Bölüm. Sosyal, Ekonomik, Kültürel ve Tarihi Yapı. Dünden Bugüne Antalya

7. Bölüm. Sosyal, Ekonomik, Kültürel ve Tarihi Yapı. Dünden Bugüne Antalya 7. Bölüm Sosyal, Ekonomik, Kültürel ve Tarihi Yapı 45 46 Y E D İ N C İ B Ö L Ü M VII. SOSYAL, EKONOMİK, KÜLTÜREL VE TARİHİ YAPI (Kurumlar ve Faaliyetleri) 1. ADALET A. ANTALYA ADLİYESİ* İlimizde yakın

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 1 IVT 2008-1-TR-LEO01-00009 BOYABAT KIZ SİNOP ÖĞRENCİ MERKEZLİ STAJ VE MONTESSORİ EĞİTİM SİSTEMİ 2 IVT 2008-1-TR-LEO01-00035 3 IVT 2008-1-TR-LEO01-00043 4 IVT 2008-1-TR-LEO01-00114 5 IVT 2008-1-TR-LEO01-00145

Detaylı

ELAZIĞ İKTİSADİ RAPOR 2014

ELAZIĞ İKTİSADİ RAPOR 2014 ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI ELAZIĞ İKTİSADİ RAPOR 2014 ELAZIĞ Aralık 2014 Bu eserin tüm telif hakları Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası na aittir Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek suretiyle

Detaylı

NDEK LER 1. Yatırımlarımız 2. Genel Faaliyetlerimiz 3. Sosyal ve dari Hizmetler Bölümü

NDEK LER 1. Yatırımlarımız 2. Genel Faaliyetlerimiz 3. Sosyal ve dari Hizmetler Bölümü ĐÇĐNDEKĐLER 2006 Yılı Mahalle Yönetim Kurulu&Temsilciler Kurulu&Denetçiler Kurulu Üye Listesi 1 Misyonumuz & Vizyonumuz 2 Yönetim Kadromuz 3 1. Yatırımlarımız 4 1.1. Web Sayfası Yatırımı 5 1.2. Çevre Duvarları

Detaylı

ARİFİYE BELEDİYESİ 2013 Yılı Faaliyet Raporu

ARİFİYE BELEDİYESİ 2013 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa1 2013 2013 Yılı Faaliyet Raporu Arifiye Belediyesi Tanıtım Medya 01.01.2013 Sayfa2 Sayfa3 ÖNSÖZ Arifiye Belediyesi 1956 yılında kurulmuş olup, bu tarihten itibaren göreve gelen bütün arkadaşlarımız

Detaylı

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, KOP BKİ, Ticaret ve Sanayi Odaları, Konya Ticaret Borsası

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, KOP BKİ, Ticaret ve Sanayi Odaları, Konya Ticaret Borsası AÇIKLAMA Bu bölümde yer alan projeler KOP BKİ Taslak Eylem Planı, bölgede diğer kamu kurum ve kuruluşlarca hazırlanan eylem planları, master planlar vb diğer planlama çalışmaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının

Detaylı

PENDĐK BELEDĐYESĐ. 2011 PERFORMANS PROGRAMI www.pendik.bel.tr. Dr. Salih Kenan ŞAHĐN Pendik Belediye Başkanı

PENDĐK BELEDĐYESĐ. 2011 PERFORMANS PROGRAMI www.pendik.bel.tr. Dr. Salih Kenan ŞAHĐN Pendik Belediye Başkanı PENDİK BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2011 SUNUŞ Belediyeler, yereldeki sorunları ve çözüm yollarını en iyi bilen, halkın tercihiyle işbaşına gelmiş ve onların teveccühüne layık olabilmek için hizmet yapma

Detaylı

2014 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI ELENEN PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ

2014 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI ELENEN PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ 2014 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI ELENEN PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ S.N. Referans No Başvuru Sahibi Adı Proje Adı 1 TRC2/14/KOBİ/0140 GAPSO Soğutma San. ve Tic. 2 TRC2/14/KOBİ/0098 DİSA Dekor Mobilya Orman

Detaylı

ARDAHAN. YATIRIM REHBERİ Haziran 2012 VALİLİĞİ ARDAHAN T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I

ARDAHAN. YATIRIM REHBERİ Haziran 2012 VALİLİĞİ ARDAHAN T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I ARDAHAN ARDAHAN 1 2 Ö N S Ö Z Bir bölgenin veya ilin tarihi geçmişi, coğrafi yapısı, kültür birikimi ile ticari ve sosyal potansiyelini ortaya koyan değerleri gelecek kuşaklara

Detaylı

fhg YATIRIMCI KILAVUZU

fhg YATIRIMCI KILAVUZU fhg YATIRIMCI KILAVUZU 1- Türkiye de Đş Kurmak Türkiye de yapılan yasal düzenlemelerle yatırımcılara sunulan ortam iş yapmak açısından çok elverişlidir. Uyruğunuz ya da yaşadığınız yer ne olursa olsun

Detaylı

FİLOTÜRK ARAÇ TAKİP VE FİLO YÖNETİM SİSTEMİ REFERANS LİSTESİ

FİLOTÜRK ARAÇ TAKİP VE FİLO YÖNETİM SİSTEMİ REFERANS LİSTESİ FİRMA ADI KOYUNCU AKARYAKIT TİC. SAN. A.Ş. AĞAÇLI PETROL TİC. LTD. ŞTİ. GÖZDE PETROL İNŞ. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÜNPET AKARYAKIT TUR. TEM. NAK. TİC. LTD. ŞTİ. HASAN KAVİ PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş. (MADENİ

Detaylı