ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2009 YILI MALĐ DESTEK PROGRAMLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2009 YILI MALĐ DESTEK PROGRAMLARI"

Transkript

1 Sıra Referans Numarası 1 TR /080 2 TR /081 ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TR Đktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Asil Liste Başvuru Sahibinin Yasal Adı TEKNĐK MASURA AMBALAJ KAĞIT GERĐ DÖNÜŞÜM SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş DOAL OTOMOTĐV MAKĐNA ĐMALAT ENERJĐ ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. Projenin Adı MERSĐN ĐLĐNDE KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERĐ ÜRETĐMĐNĐN ÇEVREYE VE ĐNSAN SAĞLIĞINA OLUMSUZ ETKĐLERĐNĐN AZALTILMASI, ÜRÜN KALĐTESĐNĐN ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐYLE REKABET VE ĐHRACAT GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI ÜRETĐM KABĐLĐYETĐNĐN GELĐŞTĐRĐLEREK KAPASĐTE ARTIŞININ SAĞLANMASI VE MERSĐN ĐN METAL, MAKĐNE VE OTOMOTĐV SEKTÖRÜNDEKĐ STRATEJĐK ÖNEMĐNĐN ARTTIRILMASI. 3 TR /101 ARDENT PLASTĐK SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. KORUGE BORU ÜRETĐMĐ 4 TR /027 BASE KALDIRMA VE ĐLETME MAKĐNELERĐ LTD. ŞTĐ. 100 TON KALDIRMA KAPASĐTELĐ VĐNÇ ĐMALATI 5 TR /136 TARMAK TARIM MAKĐNE ĐNŞ. SAN. TĐC. LTD. ŞTĐ. YAŞ MEYVE VE SEBZELER ĐÇĐN ELEKTRONĐK BOYLAMA VE ROBOT DÖKÜM MAKĐNALARI ĐMALATI ÖZ NAR NARENCĐYE ĐTHALAT ĐHRACAT GIDA VE 6 TARIM ÜRÜNLERĐ AMBALAJ PAKETLEME PAKETLEME VE SOĞUK HAVA DEPOSU TESĐSĐ TR /037 NAKLĐYAT ĐNŞAAT SANAYĐ VE TĐCARET LĐMĐTED MODERNĐZASYON VE TEKNOLOJĐ YENĐLEME ŞĐRKETĐ 7 KISMET ĐNŞAAT MALZEMELERĐ PAZARLAMA PVC BORU ÜRETĐM KAPASĐTESĐ ARTTIRIMI VE TR /091 TĐCARET LTD. ŞTĐ. ÜRÜN ÇEŞĐTLENDĐRMESĐ 8 TEKNĐK BAĞLANTI ELEMANLARI SAN. VE TĐC. ÜRETĐM KAPASĐTESĐNĐ VE TEKNOLOJĐSĐNĐ TR /075 A.Ş. GELĐŞTĐREREK PAZAR PAYINI ARTIRMA 9 TR /257 DÖRT MEVSĐM MAĞAZALARI, HĐPERMARKET, DAYANIKLI TÜKETĐM MALLARI SANAYĐ VE HER MEVSĐMDE DAYANIKLI TĐCARET 10 TR /013 MAZLUM MANGTAY BORU SONDAJCILIK ĐNŞAAT ANTĐ KOROZĐF BORU ĐMALATI ĐÇĐN POLĐETĐLEN TARIM ÜRÜNLERĐ SAN. VE TĐC. A.Ş. KAPLAMA HATTININ KURULMASI 11 KILIÇ TARIM GIDA HAFRĐYAT PETROL TURĐZM PAKETLEME VE SOĞUK HAVA DEPOSU TR /084 SANAYĐ VE TĐCARET MODERNĐZASYON 12 ALPA ĐNŞAAT MALZEMELERĐ TAAHHÜT SANAYĐ INOVASYON ALTYAPISININ ÜRÜN ÇEŞĐTLĐLĐĞĐNE TR /016 TĐCARET ENTEGRASYONU 13 TR /065 AKDENĐZ GEMĐ ĐNŞA SAN. VE TĐC. A.Ş. AKDENĐZ GEMĐ TERSANESĐNE RASPALAMA VE BOYA HOLÜ ALIMI 14 TR / TR / TR / TR /241 TANSUĞ MAKĐNA 18 TR /059 DEĞĐRMENCĐLER ZĐRAĐ ÜRÜN ĐŞLEME PAKETLEME PAZARLAMA TAŞIMACILIK SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. PĐŞĐRGEN MAKĐNE ĐMALAT SANAYĐ DEMĐR SAC PROFĐL TĐCARET ÖZGÜR DEMĐR ÇELĐK KONTRÜKSĐYON ĐNŞAAT SANAYĐ VE TĐCARET LTD ŞĐRKETĐ TEKNOLOJĐK YAPILAR PROJE ĐNŞAAT ĐMALAT MONTAJ MAKĐNA TAAHHÜT DOGALGAZ SĐSTEMLERĐ TĐCARET SOĞUK HAVA DEPOSU VE PAKETLEME TESĐSĐ TAMAMLAMA KAYNAK SĐSTEMLERĐ ALIMI VE ÜRETĐM GELĐŞTĐRMESĐ ÖZGÜR ÇELĐK KAPASĐTE VE KALĐTE ARTTIRIMI GÜNEŞ ENERJĐLĐ SU ISITICISI ÜRETĐM TESĐSĐ MODERNĐZASYON VE KAPASĐTE ARTTIRIMI TEKNOYAP TEKNOLOJĐK ALTYAPI GELĐŞTĐRME 19 TR /074 FĐLPA AMBALAJ VE DIŞ TĐCARET A.Ş. SENTETĐK TARIM ĐPĐ ÜRETĐM TESĐSĐ 20 TR /131 DEMĐRAĞ TURĐZM ĐNŞ.MAK.SAN.TĐC.LTD.ŞTĐ KONTEYNER ÜRETĐMĐ 21 PRĐMA GIDA ĐHTĐYAÇ MADDELERĐ AMBALAJ SAN ÜRÜN ÇEŞĐTLENDĐRME ĐLE REKABET AVANTAJINA TR /105 TĐC LTD ŞTĐ DOĞRU 22 TR /197 TAŞKINIRMAK GĐYĐM SAN.TĐC.LTD.ŞTĐ. YENĐ TEKNOLOJĐ ĐLE CEKET ÜRETĐMĐ YAPARAK, YURTDIŞI VE YURTĐÇĐ PAZARDA REKABET GÜCÜMÜZÜ GÜÇLENDĐREREK BÖLGEMĐZDE ĐSTĐHDAMA KATKI SAĞLAMAK. 23 ULUSOY PROFĐL SAC ĐMALAT SANAYĐ ĐNŞAAT METAL ĐŞLEME TESĐSĐ TEKNOLOJĐ YENĐLEMESĐ VE TR /012 NAKLĐYAT TARIM TĐCARET REKABET GÜCÜNÜ ARTTIRMA 24 TR /110 ÇELKONSAN MAKĐNA SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş ÇELKONSAN, PASLANMAZ KAP VE EKĐPMAN ĐMALATI ULUSLARARASI STANDARTLARA ULAŞMA 25 TR /068 METEHAN BĐLĐSTER PLĐNTH DEMĐR SEDYE HASTANE BAKIM SEDYELERĐ ÜRETĐM SĐSTEMĐNĐN ĐMALATI FĐRMASI GÜÇLENDĐRĐLMESĐ VE ĐHRACATININ ARTIRILMASI 26 HASMAK ENDÜSTRĐ ĐNŞ. ĐMALAT MONTAJ ÇELĐK YAPI ĐMALAT VE MONTAJ SEKTÖRÜNDE TR /138 TAAHHÜT TĐC.VE SAN.LTD.ŞTĐ. YENĐ TEKNOLOJĐ ĐLE PROFĐL ÜRETĐMĐ 1/19

2 27 TR /056 LĐDER ORMAN ÜRÜNLERĐ SANAYĐ TĐCARET 28 TR /116 PANELLO MOBĐLYA SAN VE TĐC A.Ş 29 TR / TR /155 GÇS MEGAPANEL METAL ÜRÜNLERĐ ÜRETĐM PAZARLAMA TĐCARET VE SANAYĐ ŞTĐ. ĐZOYAPI ĐZOLASYON VE YAPI MALZEMELERĐ ĐNŞAAT TAAHHÜT SANAYĐ VE TĐCARET LTD. ŞTĐ 31 TR /233 GÜRBÜZ DEM. TĐC. VE SAN. LTD.ŞTĐ. 32 TR /070 CON-ĐMEX. PREFABRĐK ĐNŞ.SAN.VE TĐC.LTD.ŞTĐ. AĞAÇ TALAŞI ATIKLARININ PVC POLĐMERĐ ĐÇERĐSĐNDE EKSTRÜZYON YÖNTEMĐ ĐLE GERĐ KAZANILMASI TEKNOLOJĐ ENTEGRASYONU ĐLE ÜRETĐMDE KALĐTE VE VERĐMLĐLĐK ARTIŞI POLĐÜRETAN SERT KÖPÜK OLUŞUMUNDA KULLANILAN POLĐOL BLEND SĐSTEMĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ VE ÜRETĐLMESĐ MODERN YAPI MALZEMESĐ ÜRETĐM TESĐSĐ KAPASĐTE ARTIRIMI EKĐPMANA KATKI,ÜRETĐM KAPASĐTESĐNE KATKI PREFABRĐKE ÇELĐK YAŞAM KONTEYNERĐ ĐMALATINDA MODERNĐZASYON 33 TR /108 SUNTEKS PLASTĐK KAĞIT SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. KARTON MASURA EBADLAMA MAKĐNESĐ YATIRIMI 34 BERBEROĞLU ÇELĐK VE AHŞAP BÜRO BERBEROĞLU LTD.ŞTĐ. MAKĐNE ALTYAPISININ TR /231 MALZEMELERĐ SANAYĐ VE TĐCARET LĐMĐTED GÜÇLENDĐRĐLMESĐ ŞĐRKETĐ 35 TR /094 YENTEKS TEKSTĐL VE TARIM ÜRÜNLERĐ SANAYĐ DOĞA DOSTU FORMĐK ASĐT VE SODYUM SÜLFAT VE TĐCARET LTD. ŞTĐ. ÜRETĐM TESĐSĐ GELĐŞTĐRME VE KURULUMU 36 ŞEKER GIDA SANAYĐ VE TĐCARET LĐMĐTED TEMĐZLĐK MADDELERĐ ÜRETĐM TESĐSĐNĐN TR /098 ŞĐRKETĐ TEKNOLOJĐK GELĐŞĐM VE MARKALAŞMA 37 CANSA TARIM MAKĐNE SANAYĐĐ TĐCARET TARIM MAKĐNELERĐ ĐMALAT TESĐSĐ ÜRETĐM TR /001 KAPASĐTESĐ ARTIRIMI 38 PĐ-DOK PLASTĐK VE ĐPLĐK DOKUMA SANAYĐ VE KAPASĐTE VE ÜRÜN ÇEŞĐTLERĐ ARTIŞI YOLUYLA, TR /040 TĐC.LTD.ŞTĐ ĐSTĐHDAMIN VE REKABETÇĐ YAPININ ARTIRILMASI 39 TR /089 PETKA KALIP SANAYĐ TĐCARET LTD.ŞTĐ TÜRKĐYE DE ĐLK 96 GÖZLÜ PLASTĐK (PREFORM) KALIP ĐMALATI 40 KLĐPS MAKĐNA PETROL OTO KĐRALAMA SANAYĐ TR /165 SÖZ VERĐLDĐĞĐ ZAMANDA SÖZ VERĐLDĐĞĐ KALĐTEDE VE TĐCARET 41 TR / TR /097 EM-AS MEKANĐK TESĐSAT ĐNŞAAT TAH. MAK. MÜH. ĐML. SAN.TĐC.LTD. ŞTĐ. ĐDE ĐNŞAAT MÜHENDĐSLĐK OTOMOTĐV SANAYĐ VE TĐCARET LTD. ŞTĐ. 43 TR /167 ERDEM SANAYĐ - MAHMUT ERDEM 44 TR / TR /215 DĐCLE GIDA VE TARIM ÜRÜNLERĐ SAN.VE TĐC.LTD.ŞTĐ KAVSAN KAUÇUK SANAYĐ VE TĐCARET LĐMĐTED ŞĐRKETĐ 46 TR /151 BULGAN ĐNŞAAT SANAYĐ VE TĐCARET LTD.ŞTĐ 47 TR /100 AKYÜREK KARDEŞLER TARIM ÜRÜNLERĐ MAKĐNALARI TAŞIMACILIK VE MADENCĐLĐK SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. HAVALANDIRMA SĐSTEMLERĐ ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐNĐN ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐ VE KAPASĐTE ARTTIRIMI PASLANMAZ ÇELĐK ARA MAMULÜ ĐŞLEME TESĐSĐ ERDEM SANAYĐNĐN ÜRETĐM TEKNĐK VE TEKNOLOJĐSĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ. HUBUBAT BAKLĐYAT ĐŞLEME PAKETLEME TESĐSĐ, PAKETLEME ÜNĐTESĐ KAPASĐTE ARTIRIMI VE TEKNOLOJĐ YENĐLEME ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ VE YURT ĐÇĐ YURTDIŞI PAZARLAMA FAALĐYETLERĐNĐN ARTTIRILMASI YAPI MALZEMELERĐNDE DEV BĐR BULUŞ!! SÜRME KAPI VE PENCERELER ĐÇĐN KĐLĐTLĐ KAVRAMALI EMNĐYETLĐ ISI VE SES YALITIMI SAĞLAYAN EKONOMĐK KOL SĐSTEMĐ ÜRETĐMĐ TARIM MAKĐNALARI ĐMALATI TEKNOLOJĐ YENĐLEMESĐ KAPASĐTE ARTIRIMI MADENĐ YAĞLAR ÜRETĐMĐNĐN ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐ VE 48 TR /175 GEMA MADENĐ YAĞLARI SANAYĐ TĐC. A.Ş. KALĐTE KONTROL ALT YAPISININ GELĐŞTĐRĐLMESĐ ATIKTAN ĐHRACA ENTEGRE GERĐDÖNÜŞÜM 49 TR /214 AKAY SANAYĐ MADENCĐLĐK DIŞ TĐC LTD ŞTĐ ĐŞLETMESĐ AKBAŞLAR PETROL KAĞIT VE AMBALAJ TURĐZM 50 TR /090 AMBALAJ ATIKLARI GERĐ KAZANIM GIDA NAK.SAN.TĐC.A.Ş 51 TR /162 ŞĐMŞEK TEKSTĐL SUPER FĐNĐSH 1 TR /152 2 TR /228 3 TR /046 TR Đktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Yedek Liste MET TEK KULLANIMLIK SAĞLIK ÜRÜNLERĐ UYARLAR ĐNŞAAT MAKĐNE ÇELĐK KONSTRÜKSĐYON TESĐSAT ĐMALAT MONTAJ SANAYĐ VE TĐCARET HALĐS SERACILIK TEKS. GID. TĐC. VE SAN. LTD. ŞTĐ. 4 TR /181 TÜRKPULSE DIŞ TĐCARET A.Ş. YENĐ ÜRÜNLE, YENĐ PAZARLAR UYARLAR ĐNŞAATIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI SUYUN GERĐDÖNÜŞÜMÜ VE GÜNEŞ KOLEKTÖRLÜ SERA ISITMASI LOJĐSTĐK KAPASĐTEMĐZĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ AMACIYLA PAKETLEME MAKĐNE PARKURUNUN YENĐLENMESĐ 2/19

3 5 AKDENĐZ ÇĐVĐ TEL NAKLĐYAT SANAYĐ VE TR /019 TĐC.LTD.ŞTĐ AKDENĐZ ÇĐVĐ KAPASĐTE ARTIRIMI 6 TR /047 MEDENĐ BASKÜL SANAYĐ VE TĐCARET LTD.ŞTĐ YASSI ÇELĐK ĐLE ELEKTRONĐK TARTIM SĐSTEMLERĐ ĐMALATI 7 TR /140 BCN TEKSTĐL SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. BCN TEKSTĐL'ĐN KAPASĐTE ARTTIRIMI 8 GÜNAYDIN NARENCĐYE PAKETLEME MAKĐNE GÜNAYDIN NARENCĐYE HAYVANCILIK TARIM TR /028 PARKURUNUN YENĐLENMESĐ VE SOĞUK HAVA GIDA TAŞIMACILIK TĐCARET VE DEPOLAMA TESĐSĐ 9 TR /212 MUSTAFA CELEP ÜRETĐM SIRASINDA OLUŞAN TOZUN SĐKLONLARDA TOPLANARAK GERĐ KAZANIMININ SAĞLANMASI 10 ÇUKUROVA SĐLO ĐŞLETMECĐLĐĞĐ VE MAKĐNE ÇELĐK SĐLO ĐMALATI SÜRECĐNDE TEKNOLOJĐ TR /200 SANAYĐĐ ĐNŞ. TĐC.LTD.ŞTĐ YENĐLEME 11 TR /202 ÖZAK SINAĐ VE TIBBĐ GAZLAR SAN TĐC LTD ŞTĐ AZOT JENERATÖRÜ ÜRETĐM TESĐSĐ KURULMASI FATĐH PLASTĐK AMBALAJ GIDA VE TARIM 12 ÜRÜNLERĐ DAYANIKLI TÜKETĐM MALLARI PLASTĐK SEKTÖRÜNDE YENĐLĐKÇĐ VE ÇEVRECĐ TR /206 TEKSTĐL VE KONFEKSĐYON ÜRÜNLERĐ ÜRETĐMĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ NAKLĐYAT OTOMOTĐV PETROL TAAHHÜT ĐTHALAT ĐHRACAT SAN.VE TĐC. LTD. ŞTĐ. 13 TR / TR / TR /018 MENAS MERSĐN ZĐRAĐ ÜRÜNLER ĐŞLEME ĐHRACAT SAN. VE TĐC. A.Ş. AGNOVA TARIM TĐCARET SANAYĐ VE LĐMĐTED ŞĐRKETĐ TARSUS ŞUBESĐ ERDEM METAL SANAYĐ TĐCARET KOLLEKTĐF ŞĐRKETĐ 16 TR /147 AYTEK KONFEKSĐYON TĐC. PAZ. LTD. ŞTĐ. 17 TR / TR / TR / TR / TR /252 SEYHAN ĐNŞAAT HIZARCILIK TURĐZM HABERLEŞME HĐZMETLERĐ SANAYĐ VE TĐCARET LTD. ŞTĐ KIRMIZIDAM GIDA ORGANĐK TARIM VE TURĐZM TĐC. LTD. ŞTĐ. ÖNDER ERKAN OTOMOTĐV TUR. NAK. ĐNŞ. PET. ÜR. TĐC. VE SAN. LTD. ŞTĐ. MURAT METAL BORU PROFĐL DEMĐR ĐNŞAAT TĐCARET VE SANAYĐ LTD. ŞTĐ. SABUNCU ZĐRAĐ ĐŞLETMELERĐ ÜRETĐM VE PAZARLAMA TĐC. LTD. ŞTĐ. 22 TR /044 SACĐT ACIMIŞ-SAHĐL PAZARLAMA 23 TR / TR /178 ÇALIŞKAN MADENCĐLĐK VE SERACILIK TĐC. VE SAN. LTD.ŞTĐ KAYA MÜHENDĐSLĐK MAKĐNA ĐMALAT ELEKTRĐK OTOMASYON 25 TR /015 KURT ANAHTAR VE MAKĐNA SAN TĐC LTD ŞTĐ SOĞUK HAVA DEPOLAMA - PAKETLEME TESĐSĐ KAPASĐTE ARTIRIMI TEKNOLOJĐ YENĐLEMESĐ VE PLASTĐK KASA ÜRETĐM HATTI KURULMASI EFERVESAN TABLET ZĐRAĐ MÜCADELE ĐLACI ÜRETĐMĐ GELECEĞĐN CEYHAN'I ĐÇĐN TEKNOLOJĐK YATIRIM KAPASĐTE GELĐŞTĐRME YOLUYLA REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI SEYHAN PALET MODERN ÜRETĐM TESĐSĐ ORGANĐK ÜRÜNLERĐN LOJĐSTĐĞĐNDE PAKETLEME VE DEPOLAMA KAPASĐTESĐNĐN ARTIRILMASI ÖNDER ERKAN KALĐTE ARTIRIM SAC DĐLME VE SAC BOYUTLAMA HATTININ KURULARAK SAC ĐŞLEME SÜRECĐNĐN TAMAMLANMASI LOJĐSTĐK HĐZMETLERĐNDE ÜRÜN DAYANIKLILIĞINI SAĞLAYACAK ARA DEPOLAMA TESĐSĐ KURULUMU DOĞA DOSTU, DOĞADA % 100 ÇÖZÜNEBĐLEN (BĐODEGRADABLE) ÇÖP TORBASI VE POŞETLER ĐLE YAŞAM KALĐTESĐ ARTACAK GÜNEŞ KOLEKTÖRLÜ VE ISI PERDELĐ SERA ISITMASI KURUMSALLAŞMA SÜRECĐNĐ TAMAMLAYARAK ĐHRACAT POTANSĐYELĐNĐ ARTTIRMA ANAHTARCILAR ĐÇĐN ANAHTAR KOPYA MAKĐNASI, KUYUMCULAR ĐÇĐN MASA ÜSTÜ BĐLGĐSAYARLI GRAVÜR MAKĐNASI ÜRETĐMĐ ĐÇĐN CNC DĐK ĐŞLEME MAKĐNASI VE YAN MALZEMELERĐ ALIM TR Đktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Desteklenmeyecek Projeler Listesi 1 SAĞNAK ULUSLAR ARASI NAKLĐYAT VE TĐCARET SOĞUK HAVA DEPOSU VE PAKETLEME TESĐSĐNĐN TR /207 KAPASĐTE ARTIRIMI 2 ERMAN NAKLĐYAT ĐTHALAT ĐHRACAT SANAYĐ TR /133 VE TĐCARET SOĞUK ZĐNCĐR LOJĐSTĐK MERKEZĐ 3 TR /064 SADAMĐR DIŞ TĐCARET AMBALAJLAMANIN LOJĐSTĐKTEKĐ ÖNEMĐ NARENCĐYE PAKETLEME FAALĐYETLERĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ VE MODERNĐZASYONU 4 TR /051 AÇIKGÖZ TAŞIMACILIK SAN.VE TĐC. LTD. ŞTĐ. LOJĐSTĐK AMAÇLI SOĞUK HAVA DEPOLAMA TESĐSĐ 5 TR /023 DOĞUŞ MAKĐNE YEDEK PARÇA SAN TĐC LTD. ŞTĐ. DEMĐR ÇELĐK ÜRÜNLERĐ ÜRETĐMĐ 6 PIRLANTA BAKLĐYAT HUBUBAT TARIM PIRLANTA LOJĐSTĐK AMAÇLI SOĞUK HAVA TR /035 ÜRÜNLERĐ SANAYĐ VE TĐCARET DEPOLAMA TESĐSĐ 7 TR /006 AŞUT FĐBERGLASS TĐC.SAN.LTD. YÜZEY TÜLÜ ÜRETĐM SĐSTEMĐ 8 TAV-SA TAVUKÇULUK SANAYĐ VE TĐCARET TAVUK ETĐ PAKETLEME TESĐSĐ MODERNĐZASYON VE TR /024 TEKNOLOJĐ YENĐLEME 9 TR /002 ÖZALSAN PÜLVERĐZATÖR SANAYĐ ÖZCAN ÖZAL TARIM MAKĐNELERĐ ĐMALAT TESĐSĐ ÜRETĐM KAPASĐTESĐ ARTIRIMI 3/19

4 10 TR /022 DOĞAN GIDA SAN. ZĐRAAT TAŞ. VE TĐC.LTD. ŞTĐ. DOĞAN GIDA ĐŞLETME MODERNĐZASYONU 11 FEDĐ TARIM ÜRÜNLERĐ PAKETLEME KONSERVE LOJĐSTĐK SEKTÖRÜNDE HĐZMET KALĐTESĐNĐN VE TR /025 DEPOLAMA NAKLĐYE TAAHHÜT ĐTHALAT DEPOLAMA KAPASĐTESĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ ĐHRACAT TĐCARET LTD. ŞTĐ. 12 TR /029 TUYANLAR DEMĐR BORU PROFĐL LTD. ŞTĐ. METAL SAC ĐŞLEME SEKTÖRÜNDE YENĐ TEKNOLOJĐ ĐLE ÜRETĐM 13 TR /010 BĐRER ALÜMĐNYUM PVC AKSESUARLARI ARZU HARMANCI ÜRETĐMDEKĐ VERĐMLĐLĐĞĐ ARTIRMA 14 TR /139 HASMAK ĐNŞAAT ĐMALAT MONTAJ A.Ş. TAŞLAMA TAŞI VE KESME TAŞI ĐMALATI MAKĐNE PARKI KURULUMU 15 PMS MEDĐKAL AMBALAJ SANAYĐ VE TĐCARET TR /218 ANTĐBAKTERĐYEL FĐLM ÜRETĐMĐ YILMAZ AYGAR NARENCĐYE SEBZE MEYVE 16 TR /078 PAKETLEME TESĐSLERĐ ĐNŞAAT TAAHHÜT AMBALAJ ÜRETĐM TESĐSĐ PLASTĐK SAN VE TĐC LTD ŞTĐ 17 TR /180 SAĐF ENERJĐ KAYNAKLARI SAN. TĐC. A.Ş. BĐYOKÜTLEDEN PELET ÜRETĐM TESĐSĐ 18 TR /053 SEĞMEN TARIM SANAYĐ VE TĐC LTD.ŞTĐ KOZANDA TEK KULLANIMLIK PLASTĐK KASA ÜRETĐMĐ 19 TR /115 ÖZ ALÜMĐNYUM ĐNŞAAT ĐTHALAT SAN. TĐC. LTD. ŞTĐ. ALÜMĐNYUM ATIKLARININ GERĐ KAZANIMI ĐLE PROFĐL ÜRETĐMĐNDE TEKNOLOJĐ ĐYĐLEŞTĐRMESĐ VE ENERJĐ MALĐYETLERĐNĐN DÜŞÜRÜLMESĐ 20 KUTER TURĐZM TAŞIMACILIK TĐCARET VE TR /229 SANAYĐ TAŞIMACILIKTA BĐR ADIM ĐLERĐ 21 TR /072 SERDAR AMBALAJ NAK.SAN.VE TĐC.LTD.ŞTĐ SERDAR AMBALAJ ÜRETĐMĐNDE KAPASĐTE ARTIRIM 22 ET ÜRÜNLERĐ ÜRETEN TESĐSĐN LOJĐSTĐK DEPOLAMA KÖY-TAD TAVUKÇULUK VE GIDA SANAYĐ TR /182 KAPASĐTESĐNĐN ARTIRILMASI SOĞUK ZĐNCĐRĐN TĐCARET KORUNMASI 23 HUBA GIDA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM BAKLĐYAT PAKETLEME KAPASĐTESĐNĐN TR /052 ŞĐRKETĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐ 24 TR /154 BĐNDEBĐR MOBĐLYA... LTD ŞTĐ BĐNDEBĐR MOBĐLYA ĐSTĐHDAM VE KAPASĐTE ARTTIRMA 25 TR /017 MAK-TEL MAKĐNA SANAYĐ VE TĐCARET LTD.ŞTĐ MAK-TEL MAKĐNE TEKNOLOJĐ YENĐLEME 26 ASLANBAŞ ÇĐVĐ TEL VE ÇELĐK HASIR SANAYĐ ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐNĐ GELĐŞTĐREREK KALĐTEYĐ VE TR /076 ANONĐM ŞĐRKETĐ KAPASĐTEYĐ ARTIRMA 27 LĐLA MUTFAK BANYO DEKORASYONVE ĐNŞAAT ÜRETĐM ÇEŞĐTLENDĐRĐLMESĐ VE KAPASĐTE ARTIRIMI TR /195 MAL. TAAH. TĐC. LTD ŞTĐ 28 ATIL METAL CÜRUFLARIN VE ALÜMĐNYUM SAĞLAM METAL SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM TR /026 AMBALAJLARININ GERĐ DÖNÜŞÜMÜ ĐLE ÜLKE ŞĐRKETĐ EKONOMĐSĐNE KAZANDIRILMASI 29 TR /111 ERMAK ÇELĐK KONSTRÜKSĐYON MAKĐNE ĐMALAT MONTAJ SAN. TĐC. LTD. ŞTĐ. ERMAK MAKĐNE ÜRETĐM TESĐSĐ MODERNĐZASYONU 30 SÖNMEZLER PETROL GIDA MADDELERĐ SANAYĐ 2 ADET PLASTĐK KASA ENJEKSĐYON MAKĐNASI VE 6 TR /033 VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ ADET KALIP ALIMI 31 VURAL KĐMYA PLASTĐK AMBALAJ SANAYĐ TR /106 TĐCARET PLASTĐK ATIKLARIN GERĐ DÖNÜŞÜMÜ 32 ALTEK MAKĐNE SANAYĐ TĐCARET ĐMALAT ÜRETĐM MODERNĐZASYONU VE E-ĐŞ UYGULAMASI TR /211 HIRDAVAT ĐTH. ĐHR. LTD. ŞTĐ. 33 TR /043 CEMAL KÜRKÇÜ DERĐ VE SUNĐ DERĐ ÜRÜNLERĐ ĐMALATINDA ĐHRACATA HAZIRLIK 34 POLENTAR TARIM PLASTĐK SANAYĐ VE TĐCARET SERA ÖRTÜSÜ ÜRETĐMĐNDE KAPASĐTE ARTIRIMI VE TR /186 LTD ÜRÜN ÇEŞĐTLENDĐRMESĐ 35 TR /220 BUSA GIDA TARIM TEKS. PET. KĐM. MAD. LTD. SIVI YAĞ TAŞIMACILIĞINDA ARA DEPOLAMA ŞTĐ. LOJĐSTĐK HĐZMETLERĐ ĐÇĐN TESĐS KURULUMU 36 IŞIN TEKNĐK ÜRETĐM KAPASĐTESĐNĐN IŞIN TEKNĐK MAKĐNE YEDEK PARÇA TEKSTĐL TR /021 GELĐŞTĐRĐLMESĐ, TEKNOLOJĐ YENĐLEME VE YENĐ SAN.VE TĐC. LTD.ŞTĐ ÜRÜN GELĐŞTĐRME 37 TR /034 SALĐH ÖRDEK-MODEL KAĞITÇILIK MODEL KAĞIT AMBALAJ KAPASĐTE ARTIRIMI 38 SANTEK ÇELĐK KONSTRÜKSĐYON ĐMALAT SANTEK SERA SĐSTEMLERĐ KAPASĐTE ARTTIRIM TR /142 DOĞALGAZ SĐS. MÜT. TĐC. VE SAN. LTD. ŞTĐ. 39 TR /216 HDM SPĐRAL KAYNAKLI ÇELĐK BORU A.Ş ĐÇME SUYU VE PETROL/DOĞALGAZ BORUSU ÜRETĐMĐNE ĐLĐŞKĐN ĐYĐLEŞTĐRME 40 TR /121 MHD KĐMYA SAN TĐC LTD ŞTĐ MHD KĐMYA KAPASĐTE ARTIRIMI 41 YEŞĐLYURT DAYANIKLI TÜKETĐM MALLARI PLASTĐK MOBĐLYA PROFĐLĐ ÜRETĐM HATTININ TR /232 PAZARLAMA LTD ŞTĐ. KURULMASI 42 ANEL OTOMOTĐV TURZ. ĐNŞ. GIDA ÜRÜNLERĐ ĐML. PVC BAZLI ARAÇ KABĐNĐ ÜRETĐMĐ VE PICK-UP LAR TR /129 PAZ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. ĐÇĐN KASA ĐÇĐ PLASTĐK ĐMALATI 43 TR /099 MODLE MOBĐLYA DOĞRAMA DEKORASYON ĐNŞAAT TEKSTĐL DERĐ TARIM ÜRÜNLERĐ SAN VE TĐC. LTD ŞTĐ TEKNĐK VE ĐŞGÜCÜ KAPASĐTELERĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ YOLUYLA REKABETÇĐ GÜCÜN ARTTIRILMASI 4/19

5 44 TR / TR / TR / TR / TR /066 YEPAR MAKĐNA KALIP OTOMOTĐV YEDEK PARÇA SAN. TĐC. LTD.ŞTĐ. BAĞLAR MOBĐLYA ĐNŞAAT TAAHHÜT TURĐZM GIDA SAN. VE TĐC.PAZ.LTD.ŞTĐ TÜMEN PAKETLEME VE ANTREPO HĐZMETLERĐ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERĐ ĐTHALAT ĐHRACAT SANAYĐ VE TĐCARET KARABULUT MOBĐLYA DEKORASYON DAYANIKLI TÜKETĐM MAMULLERĐ ĐNŞAAT PAZARLAMA SAN. VE TĐC. ŞTĐ. MOBRANA YAPI VE DEKORASYON MOBĐLYA PETROL TURĐZM DAYANIKLI TÜKETĐM MALLARI TĐC.SAN.LTD.ŞTĐ ÖZEL CEYHAN SAĞLIK HĐZMETLERĐ LĐMĐTED ŞĐRKETĐ MOBĐLYA RAY ÇEŞĐTLERĐ ĐMALATI MODERN MOBĐLYA ÜRETĐMĐNDE KAPASĐTE, KALĐTE VE ĐSTĐHDAM OLANAKLARININ GELĐSTĐRĐLMESĐ SOĞUK HAVA DEPOSU VE PAKETLEME TESĐSĐ TAMAMLAMA VE KAPASĐTE ARTIRIMI MODERNĐZASYON, STANDADĐZASYON VE TEKNOLOJĐ DESTEĞĐ ĐLE ÜRETĐM, REKABET, PAZARLAMA SEVĐYESĐNĐN YÜKSELTĐLMESĐ MOBĐLYA ÜRETĐMĐNDE MARKALAŞMA VE ÜRETĐM HATTININ GELĐŞTĐRĐLMESĐ 49 TR /039 CEYHAN HASTANESĐ HĐZMET KALĐTESĐNĐN ARTIRILMASI VE SAĞLIK TURĐZMĐNE KATKI 50 DEPOLAMA VE LOJĐSTĐK SĐSTEMLERĐ TEKNOLOJĐ TR /063 FEYZĐ ÇAPAR BEYNELMĐLEL NAKLĐYAT LTD. ŞTĐ. YENĐLEME 51 KARAGÖZLER GIDA LOJĐSTĐK TĐCARET VE LOJĐSTĐK DEPOLAMA PAKETLEME TESĐSĐ KAPASĐTE TR /067 SANAYĐ LTD. ŞTĐ. ARTIŞI & PLASTĐK KASA ÜRETĐM HATTI 52 KOLTARIM ZĐRAAT HAYVANCILIK SANAYI VE MEYVE,SEBZE PAKETLEME VE DEPOLAMA TESĐSĐ TR /128 TĐCARET A.Ş 53 TR /137 RA AMBALAJ PLASTĐK TEKSTĐL RA ÜRETĐME BAŞLIYOR 54 KROMPLAS MAKĐNE MÜHENDĐSLĐK ĐNŞAAT KROMPLAS LTD. ŞTĐ.'NĐN ÜRÜN ÇEŞĐTLENDĐRME VE TR /123 TARIM ÜRÜNLERĐ ĐTHALAT ĐHRACAT TĐCARET VE DIŞ PAZARA AÇILMA SANAYĐ 55 PARPEN PLASTĐK TEKSTĐL GIDA ĐTHALAT PVC ATIKLARININ GERĐ DÖNÜŞÜMÜ ĐLE YENĐ PVC TR /246 ĐHRACAT TĐCARET VE SANAYĐ LTD. ŞTĐ. YARDIMCI PROFĐLLERĐNĐN ÜRETĐMĐ 56 TR /251 BÜROFĐKS OFĐS MOBĐLYALARI SAN.TĐC.LTD.ŞTĐ. ADANA DAN DÜNYAYA BÜROFĐKS MARKASI 57 TR /073 ÇAĞRI AMBALAJ SANAYĐ VE TĐC.LTD.ŞTĐ ÇAĞRI AMBALAJ ÜRETĐMĐNDE KAPASĐTE ARTIRIM MERSĐN HĐDROLĐK PNÖMATĐK MADENCĐLĐK 58 TR /058 ĐNŞAAT GIDA MADDELERĐ SANAYĐ VE MERSĐN HĐDROLĐK KAPASĐTE ARTIRIM TĐC.LTD.ŞTĐ 59 AKANYILDIZ AMBALAJ SANAYĐ VE AKANYILDIZ AMBALAJ KALĐTE VE KAPASĐTE TR /062 MATBAACILIK LTD.ŞTĐ. ARTIRMA VE MODERNIZASYON 60 TR /164 TEKNOLOJĐK MAKĐNELER ĐLE ÜRÜN GERMAKSAN MAKĐNA SANAYĐ VE TĐCARET GELĐŞTĐRME,ÜRETĐM ARTIŞINI SAĞLAMA VE LTD.ŞTĐ. ĐSTĐHDAMI ARTTIRMA. 61 ÇAĞIN MÜHENDĐSLĐK ĐNŞ.OTOMOTĐV DEKORATIF MANTOLAMA YAPAN MODERN YAPI TR /219 SAN.TĐC.LTD.ŞTĐ MALZEMESI ÜRETILMESI PROJESI 62 TR /125 DĐNÇ MAKĐNE ĐMALAT TAAHHÜT TESĐSAT KLĐMA MAKĐNE ÜRETĐMĐNDE TEKNOLOJĐ YENĐLEME VE HAVALANDIRMA VE MENFEZ SANAYĐ TĐCARET KAPASĐTE ARTTIRIMI 63 TR /203 BOZDOĞAN METAL ÜRÜNLERĐ SAN.TĐC. LTD. ŞTĐ. KOZAN'DA ÇATI KAPLAMA MALZEMELERĐ ĐMALATI 64 TR /224 PILYEM GIDA TARIM SANAYI VE TICARET A.Ş DEPOLAMA FAALĐYETĐNĐN MODERNĐZASYONU ĐÇĐN ÇELĐK SĐLO DEPOLAMA TESĐS 65 TR /245 S.E.A. OĐL ENERJĐ VE PETROL ÜRÜNLERĐ ORGANĐK GÜBRE VE KĐMYASAL ÜRÜNLER GIDA ĐNŞAAT TEKSTĐL SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. SEA OĐL KAPASĐTE ARTIRIMI, ARGE YATIRIMI 66 TR /120 BERDAN CAM HASAN KAYA KAPASĐTE ARTIRIMI 67 TR /144 KOCABAŞLAR TĐC. LTD. ŞTĐ. KOCABAŞLAR LTD. ŞTĐ. NĐN FĐLO VE KAPASĐTE ARTIRMA 68 TR /048 ÜMĐT AĞCA ĐNCĐ MOBĐLYA 69 TR /143 GÜVEN YENĐ PUANLI AT YARIŞLARI OFSET KAPASĐTE GELĐŞTĐRME TEKNOLOJĐ YENĐLEME ĐÇĐN ĐŞLERĐ, REKLAMCILIK BASIMI YAYINI DAGITIMI, MAKĐNE ALIMI PAZARLAMA TĐC.LTD. ŞTĐ. 70 TR /146 BĐLGÜN TEKSTĐL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. KUMAŞ DOKUMA TESĐSĐ MODERNĐZASYONU 71 TR /159 SABAHATTĐN YUMUŞAK-HAK TĐCARET DEPOLAMA KAPASĐTESĐNĐN ARTIRILMASI 72 TR / TR / TR / TR /038 ÖMER FARUK KARABUCAK VE ORTAKLARI ZĐRAAT ĐŞLETMESĐ HARRANLI PLASTĐK ĐMALAT SANAYĐ TĐCARET PAZARLAMA LTD.ŞTĐ. BAŞAK SĐLO SĐSTEMLERĐ ĐNŞAAT SANAYĐ VE TĐCARET LTD.ŞTĐ. GÜLERLER KOMĐSYONCULUK ĐMALAT SEBZE MEYVE SARARTMA PAKETLEME TĐC. VE SAN. LTD. ŞTĐ. ÜRÜN KALĐTESĐNĐN DEVAMINI SÜRDÜRECEK SOĞUK HAVA DEPOSU TESĐSĐ KURULUMU ĐLE LOJĐSTĐK HĐZMETLERĐN ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐ KAPASĐTE VE ÜRÜN YELPAZESĐNĐ GENĐŞLETEREK REKABETĐ ARTIR - ĐSTĐHDAM YARAT ÇELĐK SĐLO ĐMALAT TESĐSĐ ÜRETĐM TEKNĐK VE TEKNOLOJĐLERĐNĐN ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐ AMBALAJ ÜRETĐM TESĐSĐ 5/19

6 76 TR / TR / TR / TR / TR / TR / TR / TR / TR / TR /141 ASTAŞ ISIL ĐŞLEM MÜHENDĐSLĐK METALURJĐ SAN.TĐC.LTD.ŞTĐ. ÇEVDOSAN ÇEVRE DOSTU GERĐ DÖNÜŞÜM TEMĐZLĐK TURĐZM NAK. ĐNŞ.TĐC.VE SAN.LTD.ŞTĐ KARAMUT TEKSTĐL KONFEKSĐYON SANAYĐ VE TĐCARET LTD. ŞTĐ. GÜRBÜZLER ĐNŞAAT TURĐZM SANAYĐ VE TĐCARET KARĐZMA ELEKTRĐK ĐNŞAAT MAKĐNA SAN. TĐC. LTD. ŞTĐ. MERSĐN MOTORLU ARAÇLAR OTO PET. ĐNŞ. TEKS. TURĐZM SAN. TĐC. LTD. ŞTĐ. ORGÜB ORGANĐK GÜBRE KÜKÜRT TARIM ÜRÜNLERĐ MAK. MAD. SAN. TĐC. LTD.ŞTĐ. KĐRAZ MOBĐLYA VE TOPTAN GIDA MAD..TĐC.- MUSTAFA KĐRAZ DENTAL PLAZA BĐLGĐSAYAR ELEKTRONĐK MEDĐKAL SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. NĐĞDELĐ ARI KOVANI, MOBĐLYA VE ORMAN ÜRÜNLERĐ LTD ŞTĐ ĐNDĐKSĐYON TEZGAHI,VAKUM FIRINI,KALĐTE KONTROL LABORATUAR GEREÇLERĐ,ENDOGAZ JENERATÖRÜ ALIMI ĐLE TEKNOLOJĐ YENĐLEME,KALĐTE GELĐŞTĐRME,KAPASĐTE ARTIRIMI GERĐDÖNÜŞÜMDE KAPASĐTE ARTIRIMI KAPASĐTE ARTIRIMI YOLUYLA REKABET GÜCÜNÜN GELĐSTĐRĐLMESĐ KĐLĐKYA DALIŞ MERKEZĐ ĐLAVE EKĐPMAN TEMĐNĐ BORLAMA TEKNĐĞĐ ĐLE YÜZEY SERTLEŞTĐRME OTOMASYONU KURULMASI ELEKTRĐK ENERJĐSĐNĐN TEMĐZ ÜRETĐMĐNĐN SAĞLANMASI ĐÇĐN 100 KW LIK RÜZGÂR ELEKTRĐK SANTRALĐ KURULUM ORGANĐK GÜBRE ÜRETĐM TESĐSĐ TEDARĐK ZĐNCĐRĐNDE LOJĐSTĐK KAPASĐTESĐNĐN ARTIRILMASI STERĐLĐZASYON POŞETĐ ÜRETĐMĐ 86 HAKAC BĐLGĐSAYAR VE SĐSTEMLERĐ SANAYĐ TR /149 TĐCARET FURKAN TARIM MAKĐNALARI OR.ELEKT. 87 TR /107 ASANSÖR ĐNŞ. TAAH. METAL VE PLAST. SAN. TĐC. LTD. ŞTĐ. BĐLEK ĐŞ PEHLĐVANLAR ZEYTĐN, ZEYTĐNYAĞLARĐ 88 TR /060 VE TARĐM ÜRÜNLERĐ ÜRETĐM, PAZARLAMA, SANAYĐĐ, TĐCARET EKOL BORU VE EKĐPMANLARI ĐMALATI SIHHĐ 89 TR /177 TESĐSAT ÜRÜNLERĐ, BOYA, ĐNŞAAT, ĐNŞAAT MALZEMELERĐ, ĐTHALAT, ĐHRACAT, SAN. VE TĐC. PAZ. LTD.ŞTĐ. 90 TR /114 YUNUS DAL KOZAN GERĐ KAZANIYOR 91 TR /221 TARSUS DENĐZ TEKSTĐL TURZ. GIDA VE NAKLĐYAT SAN. TĐC. LTD. ŞTĐ. ŞĐRKETĐMĐZĐN ÜRÜN ÇEŞĐDĐNĐ VE ÜRETĐM KAPASĐTESĐNĐ ARTIRARAK ( ORGANĐK VE DEMONTE ARI KOVANI ÜRETEREK) BÖLGE DIŞINA VE DIŞ PĐYAYA AÇILMASINI SAĞLAMAK PANEL PC VE BĐLGĐSAYAR KASASI ĐMALATI ĐLE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMA FURKAN LTD. ŞTĐ. MOBĐLYA ÜRETĐM TESĐSĐ KURULMASI BĐLEK ĐŞ PEHLĐVANLAR M2 LOJĐSTĐK SOĞUK HAVA DEPOSU ĐÇĐN KAPASĐTE GELĐŞTĐRME ĐŞ YERĐ ÜRETĐM TESĐSĐNĐN YAPILMASI, ÜRETĐM TEKNĐK VE TEKNOLOJĐLERĐNĐN ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐ, ÜRETĐM KAPASĐTESĐNĐN ARTIRILMASI. DENĐZ TEKSTĐL FABRĐKASININ KAPASĐTESĐNĐN ARTTIRILMASI VE BÖLGEDE DAHA FAZLA ĐSTĐHDAM SAĞLANMASI 92 AYKAR TEKNOLOJĐK ÜRÜNLER YÜKSEL TR /236 KARAKAŞ YENĐLENEBĐLĐR ENERJĐ TEKNOLOJĐLERĐ 93 TR /077 FĐKRET VAROL-AND ÇELĐK YAPI METAL ĐŞLEME TESĐSĐ TEKNOLOJĐ YENĐLEMESĐ VE REKABER GÜCÜNÜ ARTIRMA 94 TR /009 KAVALCIOĞLU OTOMOTĐV SAN. TĐC. LTD. ŞTĐ. KAVALCIOĞLU TREYLER SANAYĐ KURULUŞ YENĐ TASARIMLARIN SON TEKNOLOJĐ ĐLE 95 TR /250 BEKĐR TOPALLAR - CEYLAN KANEPE ÜRETĐLMESĐ VE PAZARLANMASI YOLU ĐLE MARKALAŞMA 96 YAMAÇ MAKĐNA ĐMALAT VE ĐNŞAAT ZEYTĐN VE ZEYTĐNYAĞI AMBALAJ VE DEPOLAMA TR /008 PAZARLAMA VE TĐCARET TESĐSĐ 97 TR /113 GÜRDAL RÖMORK SAN TĐC LTD ŞTĐ GÜR YATIRIM GEBĐT ELEKTRONĐK BĐLGĐ ĐŞLEM SĐSTEMLERĐ, 98 MAKĐNA, GIDA, TEKSTĐL, TIBBĐ CĐHAZLAR VE NANO TEKNOLOJĐ ĐLE AKILLI TEKSTĐL ÜRÜNLERĐ TR /087 GENEL ĐTHALAT ĐHRACAT SANAYĐ VE ĐCARET ÜRETĐMĐ 99 TR /160 ŞAHĐNLER AYAKKABICILIK SAN. TĐC. LTD. ŞTĐ. TEKNOLOJĐ YENĐLEME KAPASĐTE GELĐŞTĐRMESĐ ĐÇĐN MAKĐNE ALIMI 100 TR / TR / TR /158 BER-FUR NAKLĐYAT TAAH. PETROL ÜRÜNLERĐ, KĐMYEVĐ GÜBRE, MOTORLU ARAÇLAR, YEMCĐLĐK, CANLI HAYVAN VE TARIM ÜRÜNLERĐ TĐC. LTD. ŞTĐ. YBB TURĐZM ĐNŞ. TEM. NAK. GIDA SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. CORELLA BANYO GEREÇLERĐ DUŞAKABĐN KÜVET ĐMALAT SANAYĐ ĐNŞAAT TURĐZM BĐLGĐSAYAR TĐCARET 103 TR /204 BLOKSAN A.Ş. LOKOMOTĐF BER-FUR NAKLĐYAT KAPASĐTE VE VERĐM ARTIRIMI ESHAB-I KEHF OTELĐNĐN KAPASĐTESĐNĐN ARTIRILMASI VE ĐNANÇ TURĐZMĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ CORELLA YENĐLENEBĐLĐR ENERJĐ VE VERĐMLĐLĐK 6/19

7 104 TR / TR / TR / TR / TR / TR / TR /014 MUSTAFA ALTUNBAŞ NURĐ VĐNÇ HĐZMETLERĐ OTOMOTĐV SANAYĐ TĐCARET ÖZMAK YEDEK PARÇA ĐMALAT SANAYĐ TALĐP ÇAKMAK SEÇKĐN KIRTASĐYE VE BÜRO MALZEMELERĐ SAN. VE TĐCARET ATLAS REKLAM SANAYĐ TĐC. VE PAZARLAMA ŞTĐ. FORM GIDA SU VE TARIM ÜRÜNLERĐ MAKĐNE BĐLGĐSAYAR NAKLĐYAT ĐTHALAT ĐHRACAT SANAYĐ VE TĐCARET ADANA CAM PAZARLAMA SANAYĐ VE TĐCARET BÖLGESEL KALKĐNMA IÇĐN ALTERNATĐF HĐZMETLER SUNMAK DMS 90 CNC M3 BORU BÜKME MAKĐNASI ALIMI TEKNOLOJĐ YENĐLEME KAPASĐTE BÜYÜTMEYE BAGLI MAKĐNE ALIMI HAYALLERĐNĐZ BĐZĐMLE GERÇEK OLUR MEVCUT MAKĐNE, ÜRETĐM TEKNĐK VE TEKNOLOJĐLERĐNĐN ĐYĐLEŞTĐRĐLEREK, LOJĐSTĐK SEKTÖRÜNÜN KAPASĐTESĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ, HĐZMET KALĐTESĐ VE VERĐMLĐLĐĞĐN ARTIRILMASI MOBĐLYA, OTOMOTĐV YAN SANAYĐ, SERACILIK, MODERN YAPI SEKTÖRLERĐNE YÖNELĐK CAM ÜRETĐMĐ, ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ VE YURT ĐÇĐ YURTDIŞI PAZARLAMA FAALĐYETLERĐNĐN ARTTIRILMASI ÜRETĐM TEKNĐK VE TEKNOLOJĐLERĐNĐN YENĐLENMESĐ KAPASĐTENĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ ĐLE MAKĐNA ALIMI 111 BURAK GALVANĐZ SAC SANAYĐĐ VE TĐCARET TR /020 BURAK GALVANĐZ YASSI ÇELĐK SERVĐSĐ 112 MERCAM CAM PAZARLAMA ĐNŞ.SAN.VE TĐC. KATMA DEĞERĐ YÜKSEK ÜRÜNLERE YÖNELEREK TR /030 LTD.ŞTĐ. TEMPER MAKĐNASI ALIM 113 TR /031 MERCAM CAM PAZARLAMA ĐNŞ.SAN.VE TĐC. LTD.ŞTĐ. DEKORATĐF CAM ÜRETĐMĐNDE KAPASĐTE ARTIRMA 114 TR /041 ÇĐZGĐ BĐLGĐSAYAR SAN.VE TĐC. LTD.ŞTĐ KAPASĐTE ARTIRIMI VE ÜRÜN ÇEŞĐTLĐLĐĞĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ 115 ÇAĞIN METAL UN ÜRÜNLERĐ FABRĐKASI TR /042 SANAYĐ VE TĐCARET KOZAN DA METAL ÇAĞI 116 DENĐZ YILDIRAN-ARSLANKÖY TURĐZM TR /050 KONAKLAMA TESĐSĐ ARSLANKÖY TURĐZM KONAKLAMA TESĐSĐ SYHMAN ĐNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERĐ 117 TR /057 MADENCĐLĐK TEKSTĐL TURĐZM ĐTHALAT MOBĐLYA SEKTÖRÜNE REKABETÇĐ YAKLAŞIM ĐHRACAT PAZARLAMA SAN VE TĐC LTD ŞTĐ 118 TR /069 ĐBRAHĐM FĐDAN TAAHHÜT VE ĐNŞAAT ADANANIN ĐNCĐSĐ YUMURTALIK ĐLÇESĐ FĐDAN OTEL RESTORASYONU 119 GÜRMAK ĐNŞ. TAAH. TURZ. NAK. MAK. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTĐKLER VE TR /071 SAN.TĐC.LTD. ŞTĐ PLASTĐKLERĐN GERĐ DÖNÜŞÜM TESĐSĐ 120 MAYSU SU TARIM GIDA ÜRÜN. TEKS. SAN. VE SU ÜRÜNLERĐ ORGANĐK ARTIKLARI GERĐ KAZANIM TR /083 TĐC. LTD. ŞTĐ TESĐSĐ 121 TR /085 ĐSMAĐL ÖZKAN SOĞUK TUFANBEYLĐ DE SICAK YUVA 122 TR /088 BAZA ĐMALATI ĐÇĐN ĐNŞAAT VE MAKĐNE ALIM SARI-GÜL METAL ELEKT. MLZ. SAN. TĐC.LTD. ŞTĐ. 123 TR /092 DURMUŞ BAYBUĞA BAYBUĞA ELMA PAKETLEME VE SOĞUK HAVA DEPOSU 124 BGN GIDA OTOMOTĐV EMLAK PAZARLAMA VE PĐLĐÇ ETĐ, PARÇALAMA, PAKETLEME VE LOJĐSTLĐK TR /095 DANIŞMANLIK ÜNĐTELERĐNĐN MODERNĐZASYONU 125 TR /096 USTACA DAYANIKLI TÜKETĐM MALLARI GIDA ĐNŞAAT TURĐZM TEKSTĐL SANAYĐ VE TĐCARET BAZAŞ MOBĐLYA YATIRIM 126 TR /102 ÖZALSAN TARIM MAKĐNELERĐ MAKĐNELEŞĐYORUZ 127 TR /103 TEMĐZLER GIDA SANAYĐ EV TEKSTĐLĐNDE YENĐ MARKA 128 TR /104 ALAADDĐN KÜNCÜ COMANA MĐSAFĐRHANESĐ 129 TR /109 ÖZGÜ GIDA SAN TĐC VE PAZARLAMA ADANÜS ŞALGAMIN ÜRETĐM AŞAMASINDAN SONRA PAKETLENMESĐ TR /112 ASLANLAR MOBĐLYA OTO. PETR. KUYUMCULUK MOBĐLYA SEKTÖRÜNDE ÜRETĐM BANDI VE TEŞHĐR SAN TĐC. LTD. ŞTĐ. REYONU KOMBĐNASYON ĐNŞAATI 131 ÇOKYAŞAR TEL ÖRME VE DOKUMA TEL GALVANĐZLĐ TEL HATTININ ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐ VE TR /118 GALVANĐZLEME ÇĐVĐ SAN. TĐC. A.Ş. KAPASĐTE ARTIRIMI 132 TR /119 ÇOKYAŞAR TEL ÖRME VE DOKUMA TEL TEL ÇEKME ÜRETĐMĐ TEKNOLOJĐSĐNĐN GALVANĐZLEME ÇĐVĐ SANAYĐ A.Ş. ĐYĐLEŞTĐRĐLMESĐ VE KAPASĐTE ARTIRIMI 133 FĐKĐR TEKSTĐL SONDAJCILIK TURĐZM GIDA SAN TEKNOLOJĐ YENĐLEME KAPASĐTE GELĐŞTĐRME TR /124.TĐC. LTD. ŞTĐ ĐNŞAAT VE MAKĐNA ALIMI 134 TR /126 SELĐM OTOMOBĐLCĐLĐK LTD.ŞTĐ VE SELĐM TEKNOLOJĐ YENĐLEME KAPASĐTE GELĐŞTĐRMESĐ ĐÇĐN ÖZERKAN ZEYTĐNCĐLĐK ĐNŞAAT VE MAKĐNA ALIMI 135 TR /132 MĐKRONĐZE KALSĐYUM KARBONAT ĐNKAYA MADENCĐLĐK VE PETROL ÜRÜNLERĐ TĐC. (CACO3)/KALSĐT/MERMER TOZU ÜRETĐM HATTININ SAN. LTD. ŞTĐ. KURULMASI 7/19

8 136 YENĐ KOZA FORM MATBAACILIK HĐZMETLERĐ KAĞIT VE KARTON AMBALAJ ÜRETĐMĐ ĐÇĐN TR /135 SANAYĐ TĐCARET TEKNOLOJĐ YENĐLEME 137 TR /150 GENTA ĐŞ GÜVENLĐĞĐ EKĐPMANLARI ACĐL GÖZ-VÜCUT DUŞLARI ĐMALAT YENĐLEME VE MEHMET ALPARGON ALÜFTEKĐN TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME 138 TR /156 7 TEMA TEKSTĐL TASARIM KOLLEKSĐYON KONFEKSĐYON ATÖLYESĐ TEKNOLOJĐ YENĐLEME VE SAN.TĐC.LTD.ŞTĐ. KAPASĐTE ARTIRIMI. ÖZ ARMA PLASTĐK ĐNŞAAT MAKĐNA GIDA 139 TR /157 NAKLĐYE ACENTALIK TĐCARET PAZARLAMA MARKALAŞIYORUM ĐTHALAT ĐHRACAT 140 TR /161 BAŞARAN CAM TĐC. VE SAN. LTD. ŞTĐ. ALÜMĐNYUM ĐŞLEME, CAM ĐŞLEME VE ISICAM ÜRETĐMĐ 141 TR /163 ÖZALPSAN MAK.ĐML.SAN.TĐC.LTD.ŞTĐ. ARSERA 142 TR /166 BALA KUNDURA - NĐLÜFER BALA HELAL KESĐM HAYVAN DERĐSĐNDEN AYAKKABI ÜRETĐMĐ 143 BOMAK MAKĐNA ĐMALATI ÇELĐK INCĐNERATĐON(TIBBĐ ATIKLARIN YAKILARAK TR /168 KONSTRÜKSĐYON MÜH.METALURJĐ ĐNŞAAT BERTARAFI) SĐSTEMĐ TAAH.SAN.VE TĐC.LTD.ŞTĐ. 144 TR /169 BOMAK MAKĐNA ĐMALATI ÇELĐK KONSTRÜKSĐYON MÜH.METALURJĐ ĐNŞAAT YÜKSEK VERĐMLĐ GÜNEŞ ENERJĐSĐ SĐSTEMĐ TAAH.SAN.VE TĐC.LTD.ŞTĐ. 145 GÜRHAN ĐNŞAAT VE TĐCARET NAKLĐYAT GÜRHAN ĐNŞAAT ĐŞ VE KAPASĐTE GELĐŞTĐRME TR /171 ĐTHALAT ĐHRACAT LTD. ŞTĐ 146 TR /172 KORONA TEMĐZ ENERJĐ SĐSTEMLERĐ LTD ŞTĐ KORONA GEZĐCĐ ENERJĐ SANTRALĐ (KOGES) 147 CAVLAK MENZĐL UNLU MADDELERĐ TEKSTĐL TEKNOLOJĐ YENĐLEME KAPASĐTE GELĐŞTĐRME TR /173 SANAYĐ VE TĐCARET LTD MAKĐNE EKĐPMAN ALIMI ĐNŞAAT TADĐLAT ĐŞLERĐ 148 TR /174 KENAN ÇAKMAK TEKNOLOJĐ YENĐLEME KAPASĐTE GELĐŞTĐRME MAKĐNA ALIMI 149 EVRAN TRANSPORT NAKLĐYAT TAAHHÜT VE YENĐ ARAÇ ALIMLARI ĐLE LOJĐSTĐK KAPASĐTESĐNĐN TR /176 TĐCARET LTD. ŞTĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐ 150 TR /179 TALĐP MAKĐNE SANAYĐ HAFRĐYAT NAKLĐYAT VE YOK ĐNŞAAT TAAHHÜT TĐCARET LTD ŞĐRKETĐ 151 ZĐYA TEKĐN TARIM ÜRÜNLERĐ SAN.VE TĐC. LTD. BAKLĐYAT PAKETLEME KAPASĐTESĐNĐN TR /183 ŞTĐ. GELĐŞTĐRĐLMESĐ 152 AYDIN MEMĐŞ BAKLĐYAT HUBUBAT GIDA GÜMRÜKLÜ LOJĐSTĐK DEPOLAMA TESĐSĐ HĐZMET TR /184 SANAYĐ VE TĐCARET KAPASĐTESĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ 153 TR /185 SAMĐ TOPRAK MAKASLI VE MOTORLU OTOBÜS GÜNEŞLĐKLERĐ 154 PEYSA GIDA MADDELERĐ TĐCARET VE PEYSA GIDA LTD.ŞTĐ. SOĞUK HAVA DEPOSU TR /188 PAZARLAMA SANAYĐĐ LTD.ŞTĐ. 155 TR /190 SET TOHUMCULUK GIDA TARIM SAN TĐC A.Ş. PLASTĐK VE KARTON AMBALAJ KAPASĐTE ARTIRIM 156 TR /191 ÇELĐK GIDA DEĞĐRMENCĐLĐK TUR. ĐNŞ. TĐC. VE SAN. LTD. ŞTĐ. PLASTĐK HURDA GERĐ DÖNÜŞÜM 157 ĐPEKBEY PLASTĐK GERĐ DÖNÜŞÜM ĐNŞ. TAAH. PLASTĐK VE KARTON AMBALAJ KAPASĐTE ARTIRIM TR /192 TUR. SAN. TĐC. LTD ŞTĐ. 158 TR /193 KALEAĞASI GIDA VE GIDA KATKI MADDELERĐ TEKNOLOJĐ YENĐLEME KAPASĐTE BÜYÜTMEYE ÜRETĐM DANIŞMANLIK ĐTHALAT ĐHRACAT BAĞLI MAKĐNE ALIMI SANAYĐ VE TĐCARET LTD. ŞTĐ. 159 TR /194 HAMĐT RIZA ŞĐVERĐ EKOLOJĐK-YALITIMLI DUVAR BLOK VE PLAKA ÜRETĐMĐ 160 TR /198 ADANUS PLASTĐK AMBALAJ TOPLAMA-AYIRMA GERĐ DÖNÜŞÜM VE ATIK BERTARAFI ĐTH. ĐHR.SAN.TĐC. LTD. ŞTĐ TÜRKĐYE DE ĐLK TURUNÇGĐL KABUĞU SOYMA MAKĐNESĐ ĐMALATI VE TURUNÇGĐL KABUĞU GERĐ DÖNÜŞÜM TESĐSĐ 161 TR /201 RE'SEN 200'LE BĐRLEŞTĐRĐLDĐ. RE'SEN 200'LE BĐRLEŞTĐRĐLDĐ. 162 TR /205 ENES EKMEKÇĐLĐK UNLU MAMULLER GIDA TARIM HAYVANCILIK EKMEK ÜRETĐM FIRININ TEKNOLOJĐSĐNĐN YENĐLENMESĐ, HĐJYEN VE KAPASĐTESĐNĐN ARTIRILMASI 163 ÖZDE TAŞIMACILIK KOMĐSYONCULUK TURĐZM TR /208 SANAYĐ VE TĐCARET LOJĐSTĐK KAPASĐTE ARTIRIMI 164 DAROS GIDA TARIM NAKLĐYAT SAN VE TĐC LTD. TR /210 GIDA LOJĐSTĐK KAPASĐTESĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ ŞTĐ 165 TR /213 RECAĐ TÜRKMEN TÜRKMEN OTEL 166 ZĐRVE PLASTĐK ĐNŞ. MALZ. VE ZĐR. ÜRÜN PAZ. SERA TEKNOLOJĐSĐ GELĐŞĐMĐ ĐLE ÜRÜN TR /217 SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. KAPASĐTESĐNDEKĐ ARTIŞ 167 TR /225 UĞURLU MAKĐNA ĐMALAT SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ KAPASĐTE ARTIRMA 168 TR /230 SERVET REKLAM-SERVET KINA SERVET REKLAM IN ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐNĐN YÜKSELTĐLEREK BASKI KAPASĐTESĐNĐN VE KALĐTESĐNĐN ARTTIRILMASI 8/19

9 169 ÖZPINAR TĐCARET VE PAZARLAMA LĐMĐTED MOBĐLYA ÜRETĐM TESĐSĐ MODERNĐZASYONU VE TR /234 ŞĐRKETĐ ÜRÜN ÇEŞĐTLENDĐRME 170 ORGANĐK MUZ LOJĐSTĐK DEPOLAMA PAKETLEME TR /235 SĐTUR SĐTARE TURĐZM TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ TESĐSĐ 171 TR /238 SÜLEYMAN SIRRI YELBĐZ SOĞUK HAVA DEPOSU TESĐSĐ TAMAMLAMA ÖZALSAN TARIM MAKĐNALARI, TARIM 172 ÜRÜNLERĐ, AKARYAKIT, TEKSTĐL, GIDA, TURĐZM, ÖZALSAN 2X5000TON TAHIL DEPOLAMA SĐLOSU VE TR /239 ĐNŞAAT, HAYVANCILIK, ĐTHALAT ĐHRACAT AKSESUARLARI ALIM SANAYĐ VE TĐCARET 173 TR /240 NORM TARIM SAN. TĐC. LTD. ŞTĐ. NORM TARIM NARENCĐYE PAKETLEME 174 OKUR TARIM ÜRÜNLERĐ SANAYĐ VE TĐCARET YER FISTIĞI PAKETLEME KAPASĐTESĐNĐN TR /242 GELĐŞTĐRĐLMESĐ 175 TR /243 DOĞA BETON ÇĐMENTO A.Ş. PREFABRĐK YAPI MALZEMELERĐ ĐMALATI 176 YUNUSLAR SU ÜRÜNLERĐ ĐTHALAT ĐHRACAT GIDA GÜVENLĐĞĐ TAM KARA HAVUZLARINDA DENĐZ TR /244 SANAYĐ VE TĐCARET BALIKLARI YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐ 177 TR /247 AKDENĐZ PETROLLERĐ ĐNŞAAT TAAHÜT VE TĐC. SAN. A.Ş. AKDENĐZ YENĐLENEREK GELĐŞĐYOR 178 AYSET TIBBĐ ÜRÜNLER VE PLASTĐK TEKSTĐL TIBBĐ ÜRÜNLERDE KALĐTE ARTTIRIMI VE TR /248 ELEKTRONĐK GIDA TEMĐZLĐK MADDELERĐ GÜVENĐLĐRLĐK SANAYĐ A.Ş. 179 AVŞARLAR KURUYEMĐŞ ĐMALAT SANAYĐ VE AVŞARLAR LOJĐSTĐK KAPASĐTE ARTIRIMI VE TR /249 TĐCARET LĐMĐTET ŞĐRKETĐ REKABET GÜCÜNÜN GELĐŞTĐRĐLMESĐ 180 TR /255 ÖZALSAN PÜLVERĐZATÖR SANAYĐ DÜNYANIN GIDASINI DEPOLUYORUZ 181 YILBOR BORU PLASTĐK PETROL SANAYĐ VE TR /256 TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ ÜRETĐM KAPASĐTEMĐZĐ BÜYÜTÜYORUZ 182 TR /258 ÜÇMETAL ÇELĐK SANAYĐ VE TĐCARET LTD. ŞTĐ. TOOTKOO KÜREK TEKNESĐ AKSESUARLARININ VE KÜREKLERĐNĐN TASARIMI VE ĐMALATI 183 RĐNOTRANS ĐNŞ. PETROL DOĞALGAZ SAN. TĐC. DEMĐRYOLU YÜK TAŞIMACILIĞI DEPOLAMA TR /259 LTD. ŞTĐ TERMĐNALĐ TAMAMLAMA MODELHANE, KESĐMHANE, PAZARLAMA BÖLÜMLERĐNĐN TEKNOLOJĐLERĐNĐN YENĐLENMESĐ, MODERNĐZASYONU VE E-PAZARLAMA ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI TR Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Asil Liste 184 TR /260 KEZBAN KAYA-SULTAN TEKSTĐL Sıra Referans Numarası Başvuru Sahibinin Yasal Adı Projenin Adı 1 ALTIN ÇOCUK EĞĐTĐM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA EĞĐTĐM MERKEZLERĐ ĐLE EĞĐTĐMDE FIRSAT TR /253 EŞĐTLĐĞĐNĐN SAĞLANMASI 2 TR /061 MERSĐN ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENĐZ DENĐZ KAPLUMBAĞALARI KURTARMA, REHABĐLĐTASYON VE BĐLGĐLENDĐRME 3 TR /150 ADANA EMNĐYET MÜDÜRLÜĞÜ ŞEFKAT ELĐ 4 TR /113 MERSĐN ĐL SOSYAL HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ UMUT IŞIĞI 5 SHÇEK MERSĐN KORUMA BAKIM VE SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN MESLEK EDĐNMESĐ TR /121 REHABĐLĐTASYON MERKEZĐ MÜDÜRLÜĞÜ VE AĐLELERĐNĐN REHABĐLĐTASYONU 6 TR /159 MERSĐN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ UMUT ĐSTASYONU 7 TR /167 TARSUS TĐCARET VE SANAYĐ ODASI EV PANSĐYONCULUĞU ĐŞLETMECĐLĐĞĐ EĞĐTĐMĐ 8 TR /023 TARSUS TEKNĐK VE ENDÜSTRĐ MESLEK LĐSESĐ CNC VE CADCAM ÖĞREN FARKIN OLSUN 9 TR /101 MERSĐN MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ MERSĐN MÜZESĐ KÜLTÜR ENVANTERĐ 10 ENGELLĐ ÖĞRENCĐLER ĐÇĐN KAYNAŞTIRMALI EĞĐTĐM OTĐSTĐK ÇOCUKLARI KORUMA VE EĞĐTĐM TR /002 KAPSAMINDA DUYARLILIK OLUŞTURMA VE SAVUNUCULUK 11 TR /041 MERSĐN ÜNĐVERSĐTESĐ ZĐHĐNSEL ENGELLĐLER SPOR EĞĐTĐM MERKEZĐ 12 TR /173 CEYHAN BELEDĐYESĐ CEYHAN KÜLTÜR EVĐ 13 TR /193 SABANCI KIZ TEKNĐK VE MESLEK LĐSESĐ YENĐ NESĐL AYAKKABICILIK 14 TR /130 POZANTI BELEDĐYESĐ POZANTIDA SÜRDÜRÜLEBĐLĐR GERĐ KAZANIM VE ÇEVRE BĐLĐNCĐ 15 TR /160 MERSĐN ĐL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÜN IŞIĞI 16 TR /166 TARSUS TĐCARET VE SANAYĐ ODASI EĞĐTĐMLE SĐNERJĐ YARATAN KOBĐLER 17 AKDENĐZ ĐHRACATÇI BĐRLĐKLERĐ GENEL NARENCĐYE PAKETLEME EVLERĐNDE NĐTELĐKLĐ TR /210 SEKRETERLĐĞĐ ELEMAN ĐSTĐHDAMI 18 ADANA ĐSMET ĐNÖNÜ TEKNĐK VE ENDÜSTRĐ ÇUKUROVA BÖLGESĐNDE ÖNCELĐKLĐ MESLEKLERDE TR /058 MESLEK LĐSESĐ ĐSTĐHDAM VE KALĐTEYĐ ARTTIRICI TEDBĐRLER 19 TR /179 MERSĐN YENĐŞEHĐR ĐLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZGÜR DÜŞÜN GĐRĐŞĐMCĐ OL 20 TR /170 CEYHAN BELEDĐYESĐ EFSANELER ŞEHRĐ CEYHAN:ŞAHMERAN 21 TR /003 ADANA TĐCARET ODASI ĐHRACAT ANAHTARI PROGRAMI 22 TR /197 ALADAĞ ĐLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ ALADAĞ ĐLÇESĐ KÖKEZ KÖYÜ KADIN ÇĐFTÇĐLERĐNĐN SAANEN KEÇĐ YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐ KONUSUNDA EĞĐTĐLMESĐ 9/19

10 23 TR /100 TARSUS MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ TARSUS MÜZESĐ KÜLTÜR ENVANTERĐ TUFANBEYLĐ DE GENÇ ĐŞGÜCÜ POTANSĐYELĐNĐN 24 ADANA ĐLĐ TUFANBEYLĐ KAYMAKAMLIĞI ĐSTĐHDAM EDĐLEBĐLĐRLĐĞĐNĐN ARTTIRILMASINA TR /132 KÖYLERE HĐZMET GÖTÜRME BĐRLĐĞĐ YÖNELĐK SERTĐFĐKALI KAYNAKÇILIK EĞĐTĐMĐ 25 TSD (TÜRKĐYE SAKATLAR ) ADANA TR /220 ŞUBESĐ E-TĐCARET ĐLE HAYATA TUTUNMAK 26 TR /004 ÇUKUROVA ZOOTEKNĐ ADANA; ÇUKUROVA NIN SÜT PINARI 27 TR /123 MERSĐN ĐL MĐLLĐ EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜREL MĐRASIN KORUNMASI SÜRECĐNDE KALĐFĐYE UYGULAMA ELEMANI YETĐŞTĐRME 28 TR /013 SĐLĐFKE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BANA BĐR NOTA ÖĞRET 29 TR /051 ENGELLĐ BĐREYLERE ĐŞ VE MESLEK EDĐNDĐRME (EBĐMED-DER) YA ENGELLĐ SĐZ OLSAYDINIZ! 30 TR /108 ERDEMLĐ TĐCARET VE SANAYĐ ODASI ERDEMLĐ ĐLÇESĐ YAPAY RESĐF UYGULAMASI VE KALKINMA 31 TR /045 MERSĐN ĐL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ ĐYĐ TARIM, GÜVENLĐ GIDA: SAĞLIKLI NESĐLLER 32 TR /251 ADANA ĐL PLANLAMA VE KOORDĐNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GEZĐCĐ SAHNE TR Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Desteklenmeyecek Projeler Listesi Sıra Referans Numarası Başvuru Sahibinin Yasal Adı Projenin Adı 1 TR /015 SĐLĐFKE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA OTELCĐLĐK KAT HĐZMETLERĐ MESLEKĐ EĞĐTĐM VAKFI (OKMEP) 2 TR /014 SĐLĐFKE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI GENÇLĐK FUTBOLLA BAŞARIYA KOŞUYOR 3 YENĐŞEHĐR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE OTELCĐLĐK SERVĐS-BAR MESLEKĐ EĞĐTĐM TR /157 DAYANIŞMA VAKFI (OSMEP) 4 MEZĐTLĐ KAYMAKAMLIĞI SOSYAL OTELCĐLĐK ÖNBÜRO MESLEKĐ EĞĐTĐM TR /011 YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI (OÖMEP) 5 ERDEMLĐ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE OTELCĐLĐK SERVĐS-BAR MESLEKĐ EĞĐTĐM TR /065 DAYANĐŞMA VAKFI (OSMEP) 6 TR /156 AKDENĐZ ĐLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRTÜALTI SEBZE YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐNDE BĐLĐNÇLĐ PESTĐSĐT KULLANIMI VE ĐYĐ TARIM UYGULAMALARINA GEÇĐŞ 7 TR /075 AKDENĐZ AHMET METE IŞIKARA ĐLKÖĞRETĐM OKULU KÖPRÜ 8 TR /062 GÜNABAKAN KADIN ARTIK KONUŞUYORUZ 9 TR /076 ADANA YÜREĞĐR ĐLÇE MĐLLĐ EĞĐTĐM ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞĐNĐ KURAKLIKTAN MÜDÜRLÜĞÜ KURTARIYOR 10 SĐLĐFKE SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA OTELCĐLĐK SERVĐS-BAR MESLEKĐ EĞĐTĐM TR /016 VAKFI (OSMEP) 11 ANAMUR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE OTELCĐLĐK MUTFAK MESLEKĐ EĞĐTĐM TR /042 DAYANIŞMA VAKFI (OMMEP) 12 TR /036 KOZAN MESLEKĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ GENÇLERLE ELELE 13 TR /050 SARIÇAM ĐLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ MEVCUT VE POTANSĐYEL ZEYTĐN YETĐŞTĐRĐCĐLERĐNĐN EĞĐTĐMĐ 14 TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BÖLGESĐ (TGB) MERSĐN TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BÖLGESĐ ÇALIŞANLARININ REKABETÇĐ EKONOMĐ VE BĐLGĐ TR /207 KURUM VE ĐŞLETĐCĐ TĐCARET A.Ş. TOPLUMUNUN GEREKTĐRDĐĞĐ NĐTELĐKTE E- (TECHNOSCOPE) ÖĞRENME ĐLE YETĐŞTĐRĐLMESĐ 15 TR /138 ADANA ĐL EMNĐYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFĐKTE EL ELE ÇOCUKLARIMIZLA GELECEĞE 16 TR /161 MERSĐN ĐL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÜÇLÜ DĐŞLER 17 TR /087 CEYHAN DEVLET HASTANESĐ EVDE SAĞLIK BAKIM HĐZMETLERĐ 18 TARSUS U KALKINDIRMA DAYANIŞMA VE TR /094 GÜZELLEŞTĐRME TURKUAZ BAYRAK EĞĐTĐM 19 TR /096 CEYHAN ĐLÇE EMNĐYET MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUKLAR UMUTTUR, UMUTLAR SOLMASIN 20 TR /109 AKDENĐZ KAYMAKAMLIĞI ĐLÇE MĐLLĐ EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ FARKLILIKLARIMIZ ZENGĐNLĐĞĐMĐZDĐR 21 TR /199 MEZĐTLĐ KÖYLERE HĐMET GÖTÜRME BĐRLĐĞĐ KÖYLERĐMĐZ ÇĐÇEK AÇĐYOR-2 22 TR /230 MERSĐN MESLEKĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL BĐLGĐSAYAR EĞĐTĐMĐ ĐLE GENÇ KADINLARIN GELĐŞĐMĐ 23 TR /249 MERSĐN TĐCARET VE SANAYĐ ODASI MTSO EKAV YÖNETĐCĐ OKULU 24 TR /099 MERSĐN HALK EĞĐTĐM MERKEZĐ AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ 25 TR /165 MERSĐN DENĐZ TĐCARET ODASI DENĐZCĐLĐK AKADEMĐSĐ DEZAVANTAJLI GRUPLARIN MESLEKĐ VE KĐŞĐSEL EĞĐTĐM YOLUYLA EKONOMĐK VE SOSYAL HAYATA KATILIMLARININ SAĞLANMASI 10/19

11 26 TR /192 ÇUKUROVA TEKNĐK ELEMANLAR FOTOVOLTAĐK SĐSTEMLERĐN TARIMSAL UYGULAMALARDA KULLANILMASI 27 TR /071 ANAMUR ĐLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ ANAMUR ĐLÇESĐ YAPAY RESĐF UYGULAMASI VE KALKINMA 28 ŞEHĐT ĐDARĐ ATAŞE BORA SÜELKAN TEKNĐK VE OTOMOTĐV SEKTÖRÜ OTO-KAPORTA MESLEK TR /106 ENDÜSTRĐ MESLEK LĐSESĐ DALINDA EĞĐTĐCĐLERĐN EĞĐTĐMĐ 29 TR /171 CEYHAN BELEDĐYESPOR KULÜBÜ SPOR OKULU: DEZAVANTAJLI ÇOCUKLARA YAŞAM BOYU ÖĞRENĐM 30 TR /025 TARSUS KÖYLERE HĐZMET GÖTÜRME BĐRLĐĞĐ KÖYLERĐMĐZ ÇĐÇEK AÇIYOR TR /182 ÇUKUROVA BELEDĐYESĐ ÇOCUK, HASTA VE YAŞLI OLAN BĐREYLER ĐÇĐN BAKIM ELEMANI YETĐŞTĐRME 32 ENDÜSTRĐYEL BAKIM ONARIM ELEMANI TR /233 KURTTEPE TEKNĐK VE ENDÜSTRĐ MESLEK LĐSESĐ YETĐŞTĐRME 33 TR /026 BOZYAZI KÖYLERE HĐMET GÖTÜRME BĐRLĐĞĐ KÖYLERĐMĐZ ÇĐÇEK AÇIYOR-3 34 TR /074 MUT KÖYLERE HĐZMET GÖTÜRME BĐRLĐĞĐ KÖYLERĐMĐZ ÇĐÇEK AÇIYOR TR /168 CEYHAN TĐCARET ODASI ÇEVREYE KARŞI DUYARLI VE BĐLĐNÇLĐ TOPLUM OLUŞTURULMASI 36 TR /055 TARSUS ĐLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ BAĞ ZĐRAĐ MÜCADELESĐNE TEKNOLOJĐK YAKLAŞIM 37 TR /204 MEZĐTLĐ HALK EĞĐTĐMĐ MERKEZĐ KADIN OLARAK ÜRETMEK BEDENSEL ENGELLĐ ÇOCUKLARIN UZAY TERAPĐSĐ 38 ENAD ENGELLĐ AĐLELERĐ EĞĐTĐM, KÜLTÜR VE SĐSTEMĐ ĐLE REHABĐLĐTASYONU VE TR /059 DAYANIŞMA MERSĐN ŞUBESĐ FĐZYOTERAPĐSTLERĐN UZAY TERAPĐ SĐSTEMĐ EĞĐTĐMĐ 39 TR /114 MERSĐN ĐL SOSYAL HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL HĐZMETLER YAYLA KAMPI 40 TR /005 MEZĐTLĐ KAYMAKAMLIĞI SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI SAĞLIKLI ÇOCUKLAR 41 TR /155 AKDENĐZ TARIM ĐLÇE MÜDÜRLÜĞÜ ÜRETĐMDEN TÜKETĐME SAĞLIKLI SÜT 42 TR /178 MERSĐN YENĐŞEHĐR ĐLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ BĐLĐNÇLĐ TÜKET SAĞLIKLI YAŞA 43 AKDENĐZ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE OTELCĐLĐK MUTFAK MESLEKĐ EĞĐTĐM TR /067 DAYANIŞMA VAKFI (OMMEP) 44 TR /112 MEZĐTLĐ ĐLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ NĐTRAT KĐRLĐLĐĞĐNĐN KONTROL ALTINA ALINMASI 45 CEYHAN KÜLTÜR SANAT VE YARDIMLAŞMA TR /175 SANATLA KAZANILAN SOSYAL DĐYALOG 46 HACI BEKTAŞ VELĐ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI CEYHAN DA BEKTAŞĐ KÜLTÜRÜNÜN KORUNMASI VE TR /176 (HBVAKV) CEYHAN ŞUBESĐ KÜLTÜREL KAYNAŞMANIN GELĐŞTĐRĐLMESĐ 47 MERSĐNLĐ SANAYĐCĐLERĐ VE ĐŞADAMLARI TEKNOLOJĐK KADIN GĐRĐŞĐMCĐ YETĐŞTĐRME TR /214 PROGRAMI 48 TR /007 MEZĐTLĐ ĐLÇE MĐLLĐ EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ BĐR AVUÇ HUZUR 49 TARSUS'U KALKINDIRMA DAYANIŞMA VE TR /091 GÜZELLEŞTĐRME GÜNEŞ PARKI 50 TR /154 MERSĐN ĐL MĐLLĐ EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ DEZAVANTAJLI GRUPLARIN EĞĐTĐMĐNDE ATIL BĐLGĐSAYARLARIN GERĐ DÖNÜŞÜMÜ 51 TOROSLAR SOSYAL DAYANIŞMA VE OTELCĐLĐK SERVĐS-BAR MESLEKĐ EĞĐTĐM TR /069 YARDIMLAŞMA VAKFI (OSMEP) 52 TR /172 CEYHAN BELEDĐYESPOR KULÜBÜ ÇUKUROVA YENĐ BĐR SPORLA TANIŞIYOR: KORFBOL 53 TR /019 T.C. MEB MERSĐN YENĐŞEHĐR CUMHURĐYET OKUL ÖNCESĐ ORFF EĞĐTĐM YAKLAŞIMI YARATICI ANAOKULU DRAMA VE ŞARKILARLA DAVRANIŞ KAZANDIRMA 54 ANAMUR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE OTELCĐLĐK SERVĐS-BAR MESLEKĐ EĞĐTĐM TR /043 DAYANIŞMA VAKFI (OSMEP) 55 AKDENĐZ SOSYAL DAYANIŞMA VE OTELCĐLĐK SERVĐS-BAR MESLEKĐ EĞĐTĐM TR /066 YARDIMLAŞMA VAKFI (OSMEP) 56 TR /143 SĐLĐFKE ĐLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ YAYLA KÖYLERĐNDE DOMATES TARLALARINDA ÇALIŞAN KADINLARIN KALĐFĐYE HALE GETĐRĐLMESĐ EĞĐTĐMĐ 57 ÇAMLIYAYLA ĐLÇESĐ KÖYLERĐNE HĐZMET ÇAMLIYAYLA TOPLUM TABANLI EKOTURĐZM TR /151 GÖTÜRME BĐRLĐĞĐ 58 TR /164 MERSĐN DENĐZ TĐCARET ODASI MERSĐN DIŞ TĐCARET VE LOJĐSTĐK OKULU 59 TR /219 TÜRKĐYE SAKATLAR, ADANA ŞUBESĐ ENGELLĐLERĐ GÖREBĐLMEK 60 TARSUS U KALKINDIRMA, DAYANIŞMA VE TARSUS AMBALAJ ATIKLARI GERĐ KAZANIMI TR /093 GÜZELLEŞTĐRME 61 TR /248 MERSĐN TĐCARET VE SANAYĐ ODASI TOROSLARDA TURĐSTĐK YÜRÜYÜŞ ROTANIZ "RAUTE TAURUS" 62 TOROSLAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE OTELCĐLĐK MUTFAK MESLEKĐ EĞĐTĐM TR /068 DAYANIŞMA VAKFI (OMMEP 63 TR /111 MEZĐTLĐ ĐLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ MEZĐTLĐ KADIN ÇĐFTÇĐ EĞĐTĐMĐ 64 TR /115 MERSĐN SOSYAL HĐZMETLER ĐL MÜDÜRLÜĞÜ MERSĐN SOSYAL HĐZMETLER ĐL MÜDÜRLÜĞÜ AĐLE AĐLE DANIŞMA MERKEZĐ MÜDÜRLÜĞÜ DANIŞMA MERKEZĐ MÜDÜRLÜĞÜ 65 TR /124 SĐLĐFKE BELEDĐYESĐ SAĞLIKLI YAŞLAN(MA)MAK ELĐMĐZDE 11/19

12 66 TR / TR / TR /205 MEZĐTLĐ SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA VAKFI MEZĐTLĐ KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI ÇUKUROVA TARIM MAKĐNALARI MEZUNLARI VE ĐMALATÇILARI OTELCĐLĐK SERVĐS-BAR MESLEKĐ EĞĐTĐM (OSMEP) DAYANIŞMA EVĐ (DEP) ÇĐFTÇĐLERĐMĐZĐN TARIM ALET VE MAKĐNELERĐNĐN OPTĐMUM KULLANIMINA YÖNELĐK UYGULAMALI EĞĐTĐM PROGRAMI ĐLE BĐLĐNÇLENDĐRĐLMESĐ OTOMOTĐV SEKTÖRÜNDE ĐSTĐHDAMA YÖNELĐK ĐNOVATĐF MESLEKĐ EĞĐTĐM PROGRAMI 69 MERSĐN YETKĐLĐ OTOMOTĐV SATICILARI TR / TR /088 CEYHAN DEVLET HASTANESĐ TAŞIYICI SAĞLIK ARAÇLARI ĐLE SAĞLIK HĐZMETĐ 71 TR /097 ÇUKUROVA SUALTI ĐHTĐSAS VE SUSPORLARI KULÜBÜ AYDINCIK SUALTI TURĐZMĐ TANITIMI 72 TR /169 CEYHAN TĐCARET ODASI TERSANELER BÖLGESĐ CEYHAN DA GEMĐ KAYNAKÇILIĞI EĞĐTĐMĐ 73 TR /012 LÜTFĐYE KISACIK ĐLKÖĞRETĐM OKULU KÜLTÜR VE SOSYAL ĐLETĐŞĐM DURAĞI 74 TR /201 DOĞU AKDENĐZ ZEYTĐN BĐRLĐĞĐ ZEYTĐN BUDAMA YAYIM VE EĞĐTĐM 75 MERSĐN TARĐHĐ EVLERĐNĐ VE TARĐHĐ YAPILARI TR /102 KORUMA VE YAŞATMA MERSĐN TARĐHĐ MÜZESĐ 76 TR /060 ANAMUR BOZDOĞAN MAMURE ĐLKÖĞRETĐM OKULU TOPLUM MERKEZLĐ ETKĐLĐ OKUL 77 TR /133 ÇAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ LOJĐSTĐK SEKTÖRÜNE ARA ELEMAN YETĐŞTĐRĐLMESĐ 78 TR /177 MERSĐN YENĐŞEHĐR ĐLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ EKOLOJĐK HAYATA DÖNÜŞ 79 TR /191 ÇUKUROVA TEKNĐK ELEMANLAR ENDÜSTRĐYEL OTOMASYON LABORATUVARI KURULARAK ĐŞGÜCÜ NĐTELĐĞĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ 80 TR /202 DOĞU AKDENĐZ ZEYTĐN BĐRLĐĞĐ EĞĐTĐM VE ZEYTĐN ENVANTERĐ 81 TR /240 MÜSTAKĐL SANAYĐCĐ VE ĐŞADAMLARI ĐŞLETMELERĐN REKABET EDEBĐLĐRLĐĞĐNĐ ARTIRMAK ĐÇĐN SÜREKLĐ EĞĐTĐM 82 TR /030 ANAMUR MUZ ÜRETĐCĐLERĐ ANAMUR MUZ ÜRETĐCĐLERĐNĐ EĞĐTME 83 TR /035 KOZAN HALK EĞĐTĐM MERKEZĐ KĐRKĐT SEVDASI 84 TR /038 ADANA YÜZME ATLAMA SU SPORLARI GENÇLER GELĐYOR 85 ERDEMLĐ SOSYAL YARDIMLAŞMAVE OTELCĐLĐK MUTFAK MESLEKĐ EĞĐTĐM TR /064 DAYANIŞMA VAKFI (OSMEP) 86 TR /196 EKOLOJĐK TARIM ORGANĐZASYONU SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMADA ORGANĐK TARIM 87 YUMURTALIK PLATFORMU ÇEVRE EĞĐTĐM VE YUMURTALIK TURĐZMĐNDE EV PANSĐYONCULUĞU TR /239 KÜLTÜR EĞĐTĐMĐ 88 ADANA TENĐS DAĞ VE SU SPORLARI KLÜBÜ ALT YAPI TAKIMININ KURULUMU VE ÇUKUROVA TR /236 CUP TURNUVASININ DÜZENLENMESĐ 89 TR /215 MERSĐN SANAYĐCĐLERĐ VE ĐŞADAMLARI MERSĐN TURĐZMĐNĐN TACI KRALĐÇE ABA 90 T.C MĐLLĐ EĞĐTĐM BAKANLIĞI MERSĐN NEVĐT TR /018 KODALLI GÜZEL SANATLAR LĐSESĐ DĐNLERĐN KARDEŞLĐĞĐ ĐLAHĐ KOROSU 91 TR /134 ADANA EMNĐYET MÜDÜRLÜĞÜ HUZURUN ADI ADANA 92 TR /142 SĐLĐFKE ĐLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ GIDA GÜVENLĐĞĐ VE SÜRDÜRÜLEBĐLĐR TARIMA YÖNELĐK UYGULAMALARIN YAYGINLIŞTIRILMASI 93 TR /152 GENÇ ĐLETĐŞĐM GENÇ UMUTLAR 94 TR /212 ANADOLU GĐRĐŞĐMCĐ ĐŞADAMLARI PRATĐK ĐLE GÜÇLENDĐRĐLMĐŞ TEORĐK YÖNETĐCĐ EĞĐTĐMĐ 95 TR /244 SARIÇAM ĐLÇE EMNĐYET MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLERĐN GELECEĞĐ ADANA NIN GELECEĞĐ 96 TR /028 ANAMUR HALK EĞĐTĐMĐ MERKEZĐ HER YERDE HER ZAMAN EĞĐTĐM 97 TR /049 SARIÇAM TARIM ĐLÇE MÜDÜRLÜĞÜ OKULLARDA GIDA GÜVENLĐĞĐ EĞĐTĐMĐ 98 MERSĐN ÜNĐVERSĐTESĐ TARSUS TEKNĐK EĞĐTĐM TR /238 FAKÜLTESĐ ĐÇ GÖÇMENE YÖNELĐK YETĐŞKĐNLER EĞĐTĐMĐ 99 TR /037 KOZAN ĐLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ BÖĞÜRTLEN YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐ EĞĐTĐMĐ 100 TR /044 ADANA KADIN GĐRĐŞĐMCĐLERĐ BÖLGEMĐZ KADINLARINA E-TĐCARET EĞĐTĐMĐ ĐLE YETKĐNLĐK KAZANDIRILMASI 101 TR /070 ANAMUR ĐLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ BAHŞĐŞ KÖYLERĐ KĐLĐMCĐLĐK KÜLTÜRÜNÜN YAŞATILMASI 102 TR /098 GÜLNAR ĐLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ ĐLKÖĞRETĐM ÖĞRENCĐLERĐNĐN HĐJYEN, GIDA GÜVENLĐĞĐ VE SAĞLIKLI YAŞAM KONULARINDA BĐLĐNÇLENDĐRĐLMESĐ 103 TR /079 YEDĐRENK EĞĐTĐM KÜLTÜR VE ÇEVRE CAM SANATI ĐLE KADIN GĐRĐŞĐMCĐLĐĞĐNĐ DESTEKLEME 104 TÜRKĐYE GÖRME ENGELLĐLER MERSĐN TR /104 ENGELLĐLERE MESLEK EĞĐTĐMĐ ŞUBESĐ 105 KULAĞIM OLUR MUSUN? ĐŞĐTME ENGELLĐLER VE TÜRK ĐŞARET DĐLĐ NĐ ADANA GENELĐNDE TR /198 AĐLELERĐ (K.Đ.E.D.) GELĐŞTĐRME 106 T.C.BOZYAZI KAYMAKAMLIĞI TEKMEN LĐSESĐ TR /017 MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜRLERĐN DANSI 107 YENĐŞEHĐR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE OTELCĐLĐK KAT HĐZMETLERĐ MESLEKĐ EĞĐTĐM TR /158 DAYANIŞMA VAKFI 12/19

13 108 TR /174 CEYHAN TĐCARET ODASI TOPRAKSIZ TARIM KÜLTÜRÜ ĐLE KESME ÇĐÇEK YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐ VE SATIŞ TEKNĐKLERĐ 109 TR /086 CEYHAN ZĐRAAT ODASI GRAND BTCBEACH HOTEL 110 TR /105 ADANA ÇUKUROVA MEDENĐYETLERĐ HUKUK VE ÇUKUROVA DA ĐPEK YOLU KÜLTÜR 111 TR /126 AKDENĐZ KAYMAKAMLIĞI TEMĐZ MAKAS SAĞLIKLI AKDENĐZ 112 TR /149 ADANA EMNĐYET MÜDÜRLÜĞÜ GELECEK SĐZĐN ELLERĐNĐZDE 113 TÜM SANAYĐCĐ VE ĐŞADAMLARI ADANA ŞUBESĐ TR /129 (ADANA TÜMSĐAD) ĐSTĐHDAM ĐÇĐN ĐŞVERENEDE ĐŞSĐZEDE EĞĐTĐM 114 TR /188 MERSĐN ĐL EMNĐYET MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL MARKETĐM 115 TR /213 ANADOLU GĐRĐŞĐMCĐ ĐŞADAMLARI 100 FĐRMA ĐÇĐN 100 FĐNANS ELEMANI YETĐŞTĐRME MERSĐN DE YAŞAYAN ZĐHĐNSEL VE BEDENSEL 116 TR /119 MERSĐN SOSYAL HĐZMETLER ĐL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZÜRLÜLERĐN PSĐKOSOSYAL, EKONOMĐK VE DĐĞER ĐHTĐYAÇLARININ TESPĐTĐ VE GĐDERĐLMESĐ 117 EKOLOG EKOLOJĐK YAŞAM GĐRĐŞĐMCĐLERĐ VE SÜRDÜRÜLEBĐLĐR EKOLOJĐK YAŞAM VE ÇEVRE TR /078 GÖNÜLLÜLERĐ BĐLĐNCĐNE ĐLK ADIM 118 TR /022 ANAMUR ĐLÇE MĐLLĐ EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ MAHALLĐ SANATÇILAR ANAMUR FOLKLORUNU YAŞATIYOR 119 MERSĐN AKDENĐZ SANAYĐCĐ VE ĐŞADAMLARI KOBĐLERE YÖNELĐK ÖN MUHASEBE ELEMANI TR /180 YETĐŞTĐRME POROJESĐ 120 TR /131 POZANTI BELEDĐYE BAŞKANLIĞI POZANTI GENÇLĐK EVĐ 121 TR /144 CEYHAN ANADOLU LĐSESĐ OKULDA TEKNOLOJĐK EĞĐTĐM 122 TR /046 MERSĐN ĐL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ MERSĐN ĐLĐ DENĐZ ALANINDA EKOLOJĐK YAPININ KORUNMASI VE BĐYOLOJĐK ÇEŞĐTLĐLĐĞĐN SÜRDÜRÜLEBĐLĐRLĐĞĐ 123 DOĞAYI HAYVANLARI KORUMA VE YAŞATMA TR /128 ŞĐDDETE KARŞI SEVGĐ EĞĐTĐMĐ 124 TR /252 KÜLTÜR VE TURĐZM ĐL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ARKEOLOJĐK YERLEŞME ENVANTERĐ 125 TARSUS ORMAN ĐŞLETME ÇAMLIYAYLA ÇIKRICAK VADĐSĐ SU TOPLAMA TR /053 MÜDÜRLÜĞÜ,ÇAMLIYAYLA ORMAN ĐŞLEME HAVZASI AĞAÇLANDIRMA ŞEFLĐĞĐ 126 TR /057 TARSUS ĐLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ DAMLA SULAMA VE GÜBRELEME EĞĐTĐM 127 MERSĐN DEKĐ KIRŞEHĐR LĐLER YARDIMLAŞMA TR /194 VE DAYANIŞMA ÖTEKĐ MERSĐN 128 ADANA SERBEST MUHASEBECĐ VE MALĐ TR /141 MÜŞAVĐRLER ODASI MUHASEBE MESLEKĐ GELĐŞĐM 129 ANADOLU GĐRĐŞĐMCĐ ĐŞADAMLARI TR /211 (AGĐD) DIŞ TĐCARET ELEMANI YETĐŞTĐRME 130 MERSĐN ĐLĐ TARSUS ĐLÇESĐ DEDELER KÖYÜ ESHAB-I KEHF ÖZEL AĞAÇLANDIRMA TR /020 MUHTARLIĞI REHABĐLĐTASYON 131 TR /125 KARATAŞ ĐLÇESĐ KÜLTÜR VE TURĐZM KARATAŞ KÜLTÜR VE TURĐZM FESTĐVALĐ 132 TR /021 YÖRÜK TÜRKMEN VAKFI MERSĐN ŞUBESĐ MERSĐN YÖRÜK MÜZESĐ 133 TR /110 MEZĐTLĐ ĐLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL ENVANTER 134 TR /190 BĐLĐM VE SANAT GÖNÜLLÜLERĐ EĞĐTĐM AKADEMĐSĐ GÜLNAR ĐLÇESĐNDE TOPLUM DIŞI KALMIŞ ZĐHĐNSEL 135 TR /054 GÜLNAR HALK EĞĐTĐMĐ MERKEZĐ MÜDÜRLÜĞÜ ENGELLĐ ÇOCUKLARIN TOPLUMA KAZANDIRILMASI, EĞĐTĐMĐ VE ĐŞ GELĐŞTĐRME 136 TR /056 TARSUS ĐLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR MANTARI YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐNĐ GELĐŞTĐRME 137 GÜNEY ĐLLERĐ ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI TR /206 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE NĐTELĐKLĐ PERSONEL EĞĐTĐMĐ 138 MERSĐN DEKĐ KIRŞEHĐR LĐLER YARDIMLAŞMA TR /195 VE DAYANIŞMA ÇUKUROVA YA AHĐLĐK T.C. KARATAŞ VE YUMURTALIK ĐLÇELERĐ 139 TR /257 TURĐZM GELĐŞTĐRME VE ALTYAPI HĐZMET ALTIN YUMURTLAYAN TAVUK;TURĐZM BĐRLĐĞĐ BAŞKANLIĞI 140 TR /117 AKDENĐZ SĐNEMA ÇUKUROVA FOTO FĐLM FESTĐVALĐ TEMA: "DAĞ- DENĐZ-TARĐH" 141 TR /001 OVABAŞI ĐLKÖĞRETĐM OKULU AKILLI SINIFLAR 142 TR /006 T.C. ELMAKUZU KÖYÜ MUHTARLIĞI DEKELĐ YÖRÜKLERĐ GENÇLĐK MERKEZĐ 143 TR /010 MEZĐTLĐ KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI EĞĐTĐMLĐ TOPLUM GÜZEL GELECEK (ETGGP) 144 GÜLNAR KÖYLERE HĐZMET GÖTÜRME BĐRLĐĞĐ TR /024 BAŞKANLIĞI KÖYLERĐMĐZ ÇĐÇEK AÇIYOR S.S. KIZILCA KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA TR /027 KOOPERATĐFĐ ELMA TASNĐF, PAKETLEME VE SOĞUK HAVA DEPOSU 146 TR /029 ADANA ĐL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDALARDA VE TOHUMLARDA GENETĐK DEĞĐŞĐKLĐĞĐN VE MĐKTARININ TESPĐT EDĐLMESĐ 13/19

14 147 TR /031 SĐLĐFKE MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ SĐLĐFKE ĐLÇESĐ, PAZARKAŞI MAHALLESĐ, ÇAMLIK MEVKĐNDE BULUNAN TEKĐR AMBARI (BĐZANS DEVRĐ SU SARNICI)'NIN RÖLÖVE RESTĐTÜSYON VE RESTORASYON VE SARNIÇ ĐÇĐNDEKĐ TOPRAĞIN BOŞALTILMASI 148 TR /032 SĐLĐFKE MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ GAZĐ ÇĐFTLĐĞĐ KARAKOL BĐNASI RÖLÖVE RESTĐTÜSYON VE RESTORASYON YAPIM ĐŞĐ 149 TR /033 SEYHAN HALK EĞĐTĐM MERKEZĐ GENÇ GRAFĐKER YETĐŞTĐRME 150 TR /034 SEYHAN HALK EĞĐTĐM MERKEZĐ ĐŞ MAKĐNALARI OPERATÖRÜ YETĐŞTĐRME 151 TR /039 MUT ĐLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ MUT ĐLÇESĐNDE ORGANĐK TARIM YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐ EĞĐTĐMĐ 152 TR /040 MUT ĐLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ ĐYĐ TARIM UYGULAMALARI EĞĐTĐMĐ 153 TR /047 TÜM ENGELLĐLER SPOR KULÜBÜ SPOR ENGEL TANIMAZ 154 TR /048 TÜM ENGELLĐLER SPOR KULÜBÜ ENGELLĐLERDE ĐŞSĐZLĐĞĐ ÖNLEME 155 TR /052 MERSĐN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SU TOPLAMA ÇUKURLARI OKULLARA ĐNTERNET ÜZERĐNDEN EĞĐTĐME AZAMĐ 156 TR /063 KARAĐSALI ĐLÇE MĐLLĐ EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK SAĞLAMA VE EĞĐTĐMĐN KALĐTESĐ YÜKSELTME 157 TR /072 ANAMUR ZĐRAAT ODASI BAŞKANLIĞI ÜRETĐCĐ TAKĐP VE KOTA SĐSTEMĐ 158 MERSĐN ROMANLAR SOSYAL KÜLTÜR VE TR /073 DAYANIŞMA KESME ÇĐÇEK MESLEKĐ EĞĐTĐM 159 TR /080 ZĐHĐNSEL YETERSĐZ ÇOCUKLARI YETĐŞTĐRME VE KORUMA VAKFI ENGELLĐYĐM,ÜRETĐYORUM 160 TR /081 ZĐHĐNSEL YETERSĐZ ÇOCUKLARI YETĐŞTĐRME VE BĐR MESLEĞĐM OLSUN KORUMA VAKFI ADANA ŞUBESĐ 161 TR /082 ZĐHĐNSEL YETERSĐZ ÇOCUKLARI YETĐŞTĐRME VE ENGELLERĐMĐ KALDIRIN KORUMA VAKFI MERSĐN ŞUBESĐ 162 TR /083 ZĐHĐNSEL YETERSĐZ ÇOCUKLARI YETĐŞTĐRME VE SINIF ARKADAŞIMIN HAKLARI KORUMA VAKFI MERSĐN ŞUBESĐ 163 TR /084 CEYHAN ĐLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK BAŞ HAYVAN YETĐŞTĐRĐCĐLERĐNĐN EĞĐTĐMĐ 164 CEYHAN KÜLTÜR SANAT YARDIMLAŞMA TR /085 SPOR ĐLE ELELE 165 TR /089 EĞĐTĐMCĐLER BĐRLĐĞĐ SENDĐKASI ANNE YĐNE SINIFTA KALDIM!, 166 S.S. PEMPECĐK KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA ORGANĐKTARIMLA DOĞAL OLAN ÇEVRENĐN DOĞAL TR /090 KOOPERATĐFĐ OLARAK KALMASININ SAĞLANMASI 167 TR /092 TARSUS ĐŞ KADINLARI (ĐŞKAD) KADIN ĐSTĐHDAMINA KATKI SAĞLAMA 168 TR /095 TARSUS ĐŞ KADINLARI SERVĐS ELEMANLIĞI MESLEKĐ EĞĐTĐM (SEMEP) YUMURTALIK KÖYLERĐNDE ÇĐFTÇĐLERĐN TARIMSAL 169 TR /103 YUMURTALIK ĐLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ ÜRETĐM TEKNĐKLERĐ ĐLE BECERĐLERĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ VE ALTERNATĐF TARIM ÜRÜNLERĐNĐN YAYGINLAŞTIRILMASI 170 TR /107 TARSUS TÜRK HALK MÜZĐĞĐ GÖÇLE GELEN AĐLELERĐN, BÖLGE KÜLTÜRÜYLE KAYNAŞMASINDA KADINLARIN ROLÜ 171 TR /116 ADANA GENÇLĐK SPOR DOĞA VE ĐZCĐLĐK ÇUKUROVA RENKLĐ ÇĐÇEKLERĐYLE GELECEĞE KULÜBÜ BAŞKANLIĞI GÜLÜMSÜYOR 172 TR /118 GĐRĐŞĐMCĐ ĐŞ KADINLARI (GĐŞKAD) GĐRĐŞĐMCĐLĐK VE ĐSTĐHDAM EDĐLEBĐLĐRLĐK NĐTELĐKLERĐNĐN ARTIRILMASI 173 TR /120 TARSUS TOPLUM MERKEZĐ MÜDÜRLÜĞÜ BĐZDE VARIZ 174 TR /122 TEKNĐK EĞĐTĐM VAKFI UZAKTAN EĞĐTĐM METODU ĐLE MESLEKĐ YETERLĐLĐKLERĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ 175 TR /127 TC MERSĐN VALĐLĐĞĐ AKDENĐZ KAYMAKAMLIĞI ĐLK YARDIMI ÖĞRENĐYORUZ 176 TR /135 MERSĐN TARSUS ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGESĐ TEMĐZ ÜRETĐM BÖLGESĐ 177 TR /136 MERSĐN TARSUS ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGESĐ MESLEKĐ EĞĐTĐMDE YENĐ UFUKLAR 178 TR /137 ADANA TEKNĐK VE ENDÜSTRĐ MESLEK LĐSESĐ ENDÜSTRĐYEL KALIPÇILIK UYGULAMALARININ GELĐŞTĐRĐLMESĐ 179 MERSĐN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI MERSĐN ĐŞLETMELERĐNĐN REKABETTE VAR TR /139 BĐRLĐĞĐ OLMALARINI SAĞLAMAK 180 MERSĐN ELEKTRONĐKÇĐLER ESNAF VE EĞĐTĐMSĐZ GENÇ ĐŞSĐZLERĐN TEKNĐK MESLEKĐ TR /140 SANATKÂRLAR ODASI EĞĐTĐM ĐLE BĐLĐŞĐM SEKTÖRÜNE ENTEGRASYONU 181 TR /145 YALTIR KARDEŞLER ĐLKÖĞRETĐM OKULU EĞĐTĐMDE FIRSAT EŞĐTLĐĞĐNĐN SAĞLANARAK SBS BAŞARISININ ARTIRILMASI 182 TR /146 CEYHAN ĐLÇE MĐLLĐ EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ ÇOK AMAÇLI SPOR BAHÇELERĐ 183 ÇUKUROVA EĞĐTĐM BĐLĐM VE KÜLTÜREL TR /147 DEĞERLERĐ GELĐŞTĐRME BUĞDAY HASADI 184 ÇUKUROVA EĞĐTĐM BĐLĐM VE KÜLTÜREL TR /148 DEĞERLERĐ GELĐŞTĐRME YALNIZ DEĞĐLSĐNĐZ 185 TR /153 ĐÇEL SANAT KLÜBÜ MERSĐN ĐLĐ DOĞAL, ÇEVRE, KÜLTÜREL VE ARKEOLOJĐK YÜRÜYÜŞ PARKURLARI 14/19

15 186 TR /162 DR. MEHMET ĐNAN ANAÇOCUK SAĞLIĞI VE AĐLE PLANLAMASI MERKEZĐ 187 TR /163 ADANA ĐL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 188 TR /181 ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT F. KĐMYA BL. 189 TR /183 MERSĐN SOKAK ÇOCUKLARI 190 TR /184 S.S. ÇAMLICA KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATĐFĐ 191 TR /185 ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ ÇOCUĞUM SAĞLIKLI BÜYÜSÜN ADANA ĐLĐ ET VE ET ÜRÜNLERĐ ĐÇEREN GIDALARDA ÜRETĐCĐ VE TÜKETĐCĐ BĐLĐNCĐNĐ GELĐŞTĐRME VE SOSYAL SORUMLULUK ÇEVREYLE DOST TEKNOLOJĐ KULLANILARAK YÜKSEK VERĐMLĐLĐKLE DOĞAL PESTĐSĐT ÜRETĐMĐ "SOKAKTA ÇALIŞAN/YAŞAYAN ÇOCUKLARIN TOPLUMA KAZANDIRILMASI ĐÇĐN SOSYAL REHABĐLĐTASYON MERKEZĐ" KURULMASI SÜT SIĞIRCILIĞINDA KARLILIĞIN VE VERĐMLĐLĐĞĐN ARTIRILMASI EĞĐTĐMĐ KRONĐK MADDE BAĞIMLILIĞI:ÖĞREN, ANLA, KURTUL 192 TR /186 BOZYAZI KÖYLERE HĐZMET GÖTÜRME BĐRLĐĞĐ GÜVENLĐ GIDA SAĞLIKLI YAŞAM 193 TR /187 MESLEKĐ EĞĐTĐM VE KÜÇÜK SANAYĐĐ DESTEKLEME VAKFI ADANA ĐŞLETMELER ÜSTÜ EĞĐTĐM MERKEZĐ (ADANA MEKSA VAKFI) ÇOCUK SUÇLULARIN MESLEKĐ VE SANATSAL BECERĐLERĐNĐN GELĐŞTĐRĐLEREK REHABĐLĐTE EDĐLMESĐ 194 TR /189 KOZAN KAYMAKAMLIĞI GÜNEŞ ENERJĐSĐ EĞĐTĐM VE UYGULAMA PARKI 195 TR /200 ADANA HACI SABANCI ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGE (AOSB) MÜDÜRLÜĞÜ 196 TR /203 ĐŞ GELĐŞTĐRME MERKEZLERĐ BĐRLĐĞĐ AOSB ATIK SU ARITMA TESĐSĐNDE YENĐLENEBĐLĐR ENERJĐ KAYNAKLARINDAN GÜNEŞ GÜÇ SĐSTEMLERĐNĐN ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ AMAÇLI KULLANILMASI MERSĐN TARSUS-ADANA ĐŞ GELĐŞTĐRME MERKEZLERĐ NDE (ĐŞGEM) YER ALAN ĐŞLETMELERĐN YURT ĐÇĐ VE YURT DIŞI REKABET ŞARTLARINI YAKALAMALARINI SAĞLAMAK 197 TR /208 KEMAL SERHADLI POLĐS MESLEK YÜKSEK OKULU GELĐN KARDEŞ OLALIM 198 TR /209 TRUVA SATRANÇ SPOR KLÜBÜ TRUVA ATI 199 TR /216 MERSĐN TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BÖLGESĐ KURUM VE ĐŞLETĐCĐ TĐCARET A.Ş. YARATICILIK VE ĐNOVASYON MERKEZĐ (TECHNOSCOPE) 200 YENĐCE DEVLET HASTANESĐ YAPTIRMA VE SAĞLIK OCAĞI 5-6 HEKĐMLĐ AĐLE HEKĐMLĐĞĐ VE TR /217 YAŞATMA SAĞLIK EĞĐTĐM MERKEZĐ 201 TR /218 ĐHSAN SABANCI KIZ TEKNĐK VE MESLEK LĐSESĐ SAĞLIKLI GELECEK ĐÇĐN GENÇLERDE HĐJYEN 202 ADANA ÜNĐVERSĐTE-SANAYĐ ORTAK ARAŞTIRMA KÜMELEŞME YAKLAŞIMI ĐLE ADANA SANAYĐSĐNĐN TR /221 MERKEZĐ REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI 203 ADANA ÜNĐVERSĐTE-SANAYĐ ORTAK ARAŞTIRMA TR /222 KULUÇKA MERKEZĐ YÖNETĐM MODELĐ MERKEZĐ 204 ADANA FOTOĞRAF AMATÖRLERĐ TR /223 (AFAD) SOKAKTAN SANATA 205 TR /224 CEYHAN KAYMAKAMLIĞI KAMU KURUMLARINDA GÜNEŞ ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐNĐN YANSIMALARI 206 TR /225 ADANA GENÇLĐK VE SPOR ĐL MÜDÜRLÜĞÜ KAPININ ARDINDAKĐ GÜNEŞ 207 ÇUKUROVA BÖLGESĐNDE AR-GE VE ĐNOVASYON MESLEKĐ GĐRĐŞĐMCĐLER VE TOPLUM TR /226 KÜLTÜRÜ VE YETKĐNLĐKLERĐNĐ YAYGINLAŞTIRMA GÖNÜLLÜLERĐ (ÇUKUROVA ĐNOVASYON AĞI) 208 TR /227 UÇAN BALON ÇOCUK VE GENÇLĐK ADANA'DA RĐSK ALTINDA YAŞAYAN GENÇLERE KAYNAKÇILIK VE BĐREYSEL GELĐŞĐM EĞĐTĐMĐ (HAYATA KAYNAK) 209 TR /228 ĐMAMOĞLU ZĐRAAT ODASI TOPRAK YAPRAK ANALĐZ LABORATUVARI 210 TR /229 ADANA TĐCARET BORSASI NASIRLI ELLERE ALTIN BĐLEZĐK 211 TR /231 KUŞ ARAŞTIRMALARI ADANA'NIN DOĞAL DEĞERLERĐ VE BĐYOLOJĐK ZENGĐNLĐĞĐNĐN TANITILMASI 212 TR / TR / TR /235 KUŞ ARAŞTIRMALARI ADANA TEMSĐLCĐLĐĞĐ KOSGEB MERSĐN ĐŞLETME GELĐŞTĐRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB MERSĐN ĐŞLETME GELĐŞTĐRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ 215 TR /237 ADANA TENĐS DAĞ VE SU SPORLARI 216 TR /241 ADANA ĐL MĐĐLĐ EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ĐLĐ ĐÇĐN 5 YILLIK DOĞA TEMELLĐ TURĐZM STRATEJĐ PLANI HAZIRLANMASI VE ADANA ĐLĐ KUŞ TURĐZMĐ POTANSĐYELĐNĐN BELĐRLENMESĐ AĐLE ŞĐRKETLERĐNDE KURUMSALLAŞMA MTOSB KOBĐLERĐNĐN DIŞ TĐCARET ETKĐNLĐĞĐNĐN ARTIRILMASI EĞĐTĐM VE UYGULAMA BETON KORTLARIN TOPRAK KORTLARA DÖNÜŞÜMÜ VE SĐNAN SÜDAŞ TURNUVASI ORGANĐZASYONU ANASINIFI EĞĐTĐMĐNDE YENĐLĐKÇĐ VE ÇÖZÜMCÜL YAKLAŞIMLAR 217 TR /242 MERSĐN GENÇLĐK VE SPOR ĐL MÜDÜRLÜĞÜ GÖKKUŞAĞI 218 TR /243 MERSĐN GENÇLĐK VE SPOR ĐL MÜDÜRLÜĞÜ HER KÖYE SPOR ALANI 15/19

16 219 TR /245 ADANA ĐL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ERKEN TEŞHĐS YOLUYLA KANSERLE MÜCADELE 220 TR /246 CEYHAN KAYMAKAMLIĞI GĐRĐŞĐMCĐ FĐDANLIĞI 221 MESLEKĐ EĞĐTĐMDEN YOKSUN KADIN VE GENÇ ĐÇEL SANAYĐ ARAŞTIRMA TEKNOLOJĐ TR /247 ĐŞSĐZLERE YÖNELĐK ISGEV UYGULAMALI EĞĐTĐM GELĐŞTĐRME VE EĞĐTĐM VAKFI (ĐSGEV) MERKEZĐ 222 TR /250 ADANA EĞĐTĐM GÖNÜLLÜLERĐ SAĞLIKLI BESLENEN SAĞLIKLI TOPLUM 223 TR /254 AKKAPI ŞEHĐT KEMAL YÜZGEÇ ĐLKÖĞRETĐM OKULU BĐR HARFĐ FĐLM OLMUŞ SĐNEMA ATÖLYESĐ 224 ADANA KENTSEL YAŞAMI DESTEKLEME TR /255 ÇUKUROVA'NIN KALEĐÇĐ ÇĐÇEKLERĐ 225 TR /256 ADANA VALĐLĐĞĐ TOPLUMLA ĐLĐŞKĐLER BÜROSU SEVGĐYE UZANAN ELLER 226 TR /258 ADANA SAĞLIK MENSUPLARI SAĞLIKLI YAŞAM 227 NEZĐHE YALVAÇ ANADOLU OTELCĐLĐK VE TR /259 TURĐZM MESLEK LĐSESĐ TURĐZM GENÇLERE ĐSTĐHDAM YARATIYOR Sıra TR Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı Asil Liste Referans Numarası Başvuru Sahibinin Yasal Adı 1 TR /032 MERSĐN ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ 2 TR /057 ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ 3 TR /018 TOROSLAR ĐLÇESĐ EVRENLĐ KÖYÜ MUHTARLIĞI 4 TR /004 5 TR /008 6 TR /036 ADANA ZĐRAĐ MÜCADELE ARAŞTIRMA ENSTĐTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ MERSĐN ANAMUR KIZILALĐLER KÖYÜ MUHTARLIĞI MERSĐN ĐL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ 7 TR /013 MERSĐN TARSUS TAŞKUYU KÖYÜ MUHTARLIĞI 8 TR /041 ERDEMLĐ KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HĐZMET GÖTÜRME BĐRLĐĞĐ 9 TR /066 ADANA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ 10 TR /073 SAĐMBEYLĐ BELEDĐYESĐ 11 TR /049 MERSĐN ĐL KÜLTÜR VE TURĐZM MÜDÜRLÜĞÜ 12 TR /001 ÇUKUROVA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTĐTÜSÜ Projenin Adı KANSERĐN ERKEN TANISINDA MOLEKÜLER ALTYAPI LABORATUVARININ OLUŞTURULMASI Ç.Ü DĐŞ HEKĐMLĐĞĐ FAKÜLTESĐNE ENTEGRE HASTANE OTOMASYON SĐSTEMĐ (EHOS) KURULMASI MERSĐN TOROSLAR EVRENLĐ KÖYÜ KÜÇÜK ÖLÇEKLĐ SULAMA GÖLETĐ DERĐVASYON VE SULAMA TESĐSĐ ÇUKUROVA BÖLGESĐNDE SÜNE (EURYGASTER ĐNTEGRĐCEPS PUT.) (HETEROPTERA; SCUTELLERĐDAE) YUMURTA PRAZĐTOĐTLERĐ (TRĐSSOLCUS SEMĐSTRĐATUS NEES) (HYMENOPTERA; SCELĐONĐDAE) NĐN DOĞAYA DESTEK SALIMLARI ĐLE ETKĐNLĐĞĐNĐN ARTIRILMASI VE DOĞANIN KORUNMASI MERSĐN - ANAMUR GRUP KÖYLERĐ ĐÇMESUYU GÖMME DEPO BAKIM ONARIM ĐNŞAATI VE KLORLAMA CĐHAZI TAKILMASI BĐYOGENETĐK LABORATUVARININ KURULMASI MERSĐN-TARSUS-TOPAKLI, TEPETAŞPINAR VE TAŞKUYU KÖYLERĐ GÖMME DEPO YAPIM-BAKIM- ONARIM VE KLORLAMA CĐHAZI TAKILMASI ĐŞĐ ERDEMLĐ YAYLA KÖYLERĐ EVSEL KATI ATIK TOPLAMA ÇEVRE KOZAN ÖZBAŞI KÖYÜ KAPALI SĐSTEM SULAMA SAĐMBEYLĐ DE TURĐZM POTANSĐYELĐ YÜKSEK OLAN KALE-KĐLĐSE YOLU ALTYAPI MERSĐN ĐLĐ AYDINCIK ĐLÇESĐ AYNALIGÖL (GĐRĐNDĐLE) MAĞARASI AYDINLATMA VE ÇEVRE DÜZENLEMESĐ TARIMSAL ÜRÜNLER VE YEM HAMMADDELERĐNDE KALĐTE KONTROL VE ANALĐZ LABORATUVARININ MODERNĐZASYONU 13 TR /003 ADANA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ORMANLARA CAN SUYU 14 TR /065 ADANA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ SUGÖZÜ KÖYÜ KANALĐZASYON, FOSEPTĐK VE DOĞAL ARITMA TESĐSĐ 15 ÇAMLIYAYLA ĐLÇESĐ KÖYLERĐNE HĐZMET ÇAMLIYAYLA ĐLÇESĐ FAKILAR-BELÇINAR GRUBU TR /009 GÖTÜRME BĐRLĐĞĐ ĐÇMESUYU ĐNŞAATI 16 ALADAĞ KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HĐZMET ADANA ALADAĞ KÖPRÜCÜK KÖYÜ KAPALI SĐSTEM TR /072 GÖTÜRME BĐRLĐĞĐ SULAMA 17 MUT KÖYLERE HĐZMET GÖTÜRME BĐRLĐĞĐ TR /016 BAŞKANLIĞI MERSĐN-MUT ĐBRAHIMLĐ KÖYÜ ĐÇMESUYU ĐNŞAATI 18 TR /012 MERSĐN GÜLNAR TOZKOVAN (IŞIKLI) KÖYÜ GÜLNAR TOZKOVAN (IŞIKLI) KÖYÜ MUHTARLIĞI TARIMSAL SULAMA ENH VE TRAFO TESĐSĐ YAPIM ĐŞĐ 19 TR /055 MERSĐN MUT SAKIZ KÖYÜ MUHTARLIĞI MERSĐN MUT SAKIZ KÖYÜ ELEKTROMOTOPOMPAJ SULAMA SUYU TESĐSĐ ÇELĐK BORU 20 TR /068 MERSĐN SULAMA BĐRLĐĞĐ AKÇALI SULAMA SĐSTEMĐ MODERNĐZASYONU 21 TR /006 TARSUS ĐLÇESĐ KÖYLERĐNE HĐZMET GÖTÜRME BĐRLĐĞĐ BAŞKANLIĞI TARSUS ESKĐŞEHĐR KÖYÜ ĐÇME SUYU 16/19

17 22 TR /024 SĐLĐFKE KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HĐZMET GÖTÜRME BĐRLĐĞĐ 23 TR /027 MERSĐN - ERDEMLĐ DAĞLI KÖYÜ MUHTARLIĞI SABAK KÖYÜ ĐÇME SUYU ĐLAVE VE YENĐLEME MERSĐN - ERDEMLĐ - DAĞLI KÖYÜ MERKEZ VE BABAKLAR MAH ĐÇMESUYU GÖMME DEPOLARI BAKIM ONARIM VE ÇERÇĐLĐ KÖYÜ ĐÇMESUYU ŞEBEKE YENĐLEME ĐŞĐ VE KLORLAMA CĐHAZI TAKILMASI TR Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı Yedek Liste Sıra Referans Numarası Başvuru Sahibinin Yasal Adı Projenin Adı 1 TR /074 SAĐMBEYLĐ BELEDĐYESĐ SAĐMBEYLĐ ĐÇMESUYU DEPO YAPIMI ALTYAPI 2 TR /020 MERSĐN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ MERSĐN-YENĐŞEHĐR-DEĞĐRMENÇAY BELDESĐ SULAMA SUYU TEMĐNĐ TESĐSĐ 3 TR /023 TARSUS DORAK KÖYÜ MUHTARLIĞI MERSĐN-TARSUS-DORAK ĐÇMESUYU ĐNŞAATI MERSĐN-AYDINCIK-YENĐKAŞ KÖYÜ ĐÇME SUYU 4 TR /026 MERSĐN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ TESĐSĐNĐN YENĐLENMESĐ VE KANALĐZASYON ŞEBEKESĐNĐN YAPILMASI ĐNŞAATI 5 TR /079 MUT KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HĐZMET GÖTÜRME BĐRLĐĞĐ BAŞKANLIĞI MERSĐN MUT YUKARI KÖSELERLĐ KÖYÜ, KÖYĐÇĐ VE KABAKTEPE MH. (ÇĐFTÇĐLER MH. AVŞARLAR DERESĐ) KÖPRÜ TR Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı Desteklenmeyecek Projeler Listesi Sıra Referans Numarası 1 TR /064 ADANA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ 2 TR /007 3 TR /028 Başvuru Sahibinin Yasal Adı BOZYAZI KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HĐZMET GÖTÜRME BĐRLĐĞĐ MERSĐN-ANAMUR-GÜNGÖREN KÖYÜ MUHTARLIĞI 4 TR /047 BEYLĐCE KÖYÜ MUHTARLIĞI 5 TR /010 MERSĐN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ 6 TR /015 MERSĐN GÜLNAR - DAYICIK KÖYÜ MUHTARLIĞI 7 TR /029 SĐLĐFKE KÖYLERĐNE HĐZMET GÖTÜRME BĐRLĐĞĐ 8 TR /067 ADANA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ 9 TR /044 KORUCUK MUHTARLIĞI 10 TR /011 MERSĐN TARSUS ÇATALCA KÖYÜ MUHTARLIĞI 11 TR /022 SĐLĐFKE SÖKÜN KÖYÜ MUHTARLIĞI 12 TR /025 SĐLĐFKE ĐMAMBEKĐRLĐ KÖYÜ MUHTARLIĞI 13 TR /060 MERSĐN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ 14 TR /031 ARPAÇBAHŞĐŞ BELEDĐYESĐ 15 TR /070 MERSĐN ĐL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 16 TR /050 ÇĐÇEKLĐ KÖYÜ MUHTARLIĞI Projenin Adı ADANA SAĐMBEYLĐ ÇERALAN ALAYLA GÖLETĐ JEOMEMBRAN KAPLAMA VE KAPALI SĐSTEM SULAMA MERSĐN-BOZYAZI-NARĐNCE KÖYÜ ELEKTROMOTOPOMPAJ ĐLE SULAMA SUYU TEMĐNĐ MERSĐN-ANAMUR-GÜNGÖREN KÖYÜ ĐÇMESUYU ŞEBEKE YENĐLEME ĐNŞAATI TARSUS ĐLÇESĐ BEYLĐCE, KARADĐKEN, ÖZLÜCE KÖYLERĐNDE KÖY ĐÇĐ YOLLARI VE MEYDANLARININ KĐLĐTLĐ PARKE TAŞI YAPIMI ĐŞĐ MERSĐN-MUT-IŞIKLAR KÖYÜ ĐÇMESUYU TEMĐNĐ ĐNŞAATI MERSĐN - GÜLNAR-DAYICIK KÖYÜ VE ÇUKURKONAK KÖYÜ ĐÇMESUYU ĐLAVE HATLARI ĐNŞAATI ĐMAMUŞAĞI KÖYÜ MERKEZ VE TAPURDAMAZ MAHALLELERĐ ĐÇME SUYU KARAĐSALĐ MARAŞLI KÖYÜ SOLAR POMPALI ĐÇMESUYU GÜLNAR ĐLÇESĐ KÖY ĐÇĐ YOLLARI VE MEYDANLARININ KĐLĐTLĐ PARKE TAŞI YAPIM ĐŞĐ MERSĐN-TARSUS-ÇATALCA KÖYÜ ĐÇMESUYU ĐNŞAATI MERSĐN SĐLĐFKE SÖKÜN KÖYÜ TARIMSAL SULAMA ENH VE TRAFO TESĐSĐ YAPIM ĐŞĐ MERSĐN-SĐLĐFKE-ĐMAMBEKĐRLĐ KÖYÜ ĐÇME SUYU ĐSALE VE ŞEBEKE HATTI YENĐLENMESĐ VE ĐÇME SUYU TEMĐNĐ ĐNŞAATI MERSĐN ERDEMLĐ AYDINLAR (AVGADI) KÖYÜ SULAMA GÖLETĐ ARPAÇBAHŞĐŞ BELEDĐYESĐ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ MEVSĐMLĐK TARIM ĐŞÇĐLERĐNĐM YAŞAM KOŞULLARININ SIHHĐLEŞTĐRĐLMESĐ TARSUS ĐLÇESĐ ÇĐÇEKLĐ KÖYÜDE KÖY ĐÇĐ YOLLARI VE MEYDANLARININ KĐLĐTLĐ PARKE TAŞI YAPIMI ĐŞĐ 17 TR /075 SĐLĐFKE BELEDĐYESĐ E-SĐLĐFKE 18 TR /078 ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ CEYHAN YANGIN VE DOĞAL AFET EĞĐTĐM MERKEZĐ (CEYDEM) 17/19

18 19 TR /014 MERSĐN AYDINCIK YENĐYÖRÜK KÖYÜ MUHTARLIĞI 20 TR /048 KIROBASI MUHTARLIĞI 21 TR /051 DEDELER KÖYÜ MUHTARLIĞI MERSĐN-AYDINCIK-YENĐYÖRÜK KÖYÜ ARPALIK MAH. ĐÇMESUYU ĐLAVE TESĐS ĐNŞAATI, ESKĐYÖRÜK KÖYÜ KARATEPE MAH., KARASEKĐ KÖYÜ, KARADERE KÖYÜ, DURUHAN KÖYÜ, PEMBECĐK KÖYÜ EKŞĐBEY VE GÖKÇUKUR MAHALLELERĐNE KLORLAMA CĐHAZI TAKILMASI ĐŞĐ SĐLĐFKE ĐLÇESĐ KIROBASI KÖYÜ KÖY ĐÇĐ YOLLARI VE MEYDANININ KĐLĐTLĐ PARKE TAŞI YAPIM ĐŞĐ TARSUS ĐLÇESĐ DEDELER, ÇAĞBAŞI,YARAMIŞ KÖYLERĐNDE KÖY ĐÇĐ YOLLARI VE MEYDANLARININ KĐLĐTLĐ PARKE TAŞI YAPIMI ĐŞĐ 22 TR /005 T.C. TARSUS ĐLÇESĐ KÖYLERĐNE HĐZMET GÖTÜRME BĐRLĐĞĐ BAŞKANLIĞI TARSUS GÜNYURDU KÖYÜ ĐÇME SUYU 23 TR /084 AYDINCIK SULAMA BĐRLĐĞĐ S1 SU SULAMA ANA KANALININ KAPALI BORU SĐSTEME DÖNÜŞTÜRÜLMESĐ 24 TR /017 MERSĐN ĐLĐ ANAMUR ĐLÇESĐ OVABAŞI KÖYÜ MERSĐN-ANAMUR-OVABAŞI KÖYÜ ĐÇMESUYU MUHTARLIĞI ŞEBEKE YENĐLEME ĐNŞAATI 25 TR /002 ÜÇTEPE KÖYÜ MUHTARLIĞI ÜÇTEPE KÖYÜ SULAMA GÖLETĐ MERSĐN ĐLĐ AYDINCIK ĐLÇESĐ YENĐYÖRÜK KÖYÜ 26 TR /056 YENĐYÖRÜK MUHTARLIĞI AYNALI GÖL(GĐRĐNDĐLE) MAĞARASI TURĐZM AMAÇLI YOLU 27 TR /021 TARSUS BAHARLI KÖYÜ MUHTARLIĞI MERSĐN-TARSUS-BAHARLI KÖYÜ 50 M3 AYAKLI DEPO ĐÇMESUYU ĐNŞAATI 28 TR /040 ERDEMLĐ ĐLÇE MĐLLĐ EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ MĐLLĐ EĞĐTĐM BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ TEKNĐK SERVĐS 29 ERDEMLĐ KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HĐZMET MERSĐN ERDEMLĐ ASLANLI-HÜSAMETTĐN-YENĐYURT TR /059 GÖTÜRME BĐRLĐĞĐ BAŞKANLIĞI GRUP KÖY YOLU (KKN 65) MERGĐN KÖPRÜ 30 TR /046 KARADĐKEN KÖYÜ MUHTARLIĞI MERSĐN TARSUS DEDELER-KĐLLĐK-KARADĐKEN GRUP KÖY YOLU (KKN 85) ASFALT SATHĐ KAPLAMA 31 TR /039 YEŞĐLTEPE BELEDĐYESĐ PARKE TAŞI DÖŞENMESĐ TARSUS ĐLÇESĐ KEFELĐ, KAMBERHÖYÜĞÜ, 32 TR /054 KEFELĐ KÖYÜ MUHTARLIĞI TEKELĐÖREN KÖYLERĐNDE KÖY ĐÇĐ YOLLARI VE MEYDANLARININ KĐLĐTLĐ PARKE TAŞI YAPIMI ĐŞĐ 33 TR /082 ALADAĞLI KÖYÜ MUHTARLIĞI TARSUS ĐLÇESĐ ALADAĞLI, KARGILI KÖYLERĐNDE KÖY ĐÇĐ YOLLARI VE MEYDANLARININ KĐLĐTLĐ PARKE TAŞI YAPIMI ĐŞĐ 34 TR /053 TOPAKLI KÖYÜ MUHTARLIĞI TARSUS ĐLÇESĐ TOPAKLI, AĞZIDELĐK, ALĐEFENDĐOĞLU, SARĐVELĐ KÖYLERĐNDE KÖY ĐÇĐ YOLLARI VE MEYDANLARININ KĐLĐTLĐ PARKE TAŞI YAPIMI ĐŞĐ 35 TR /081 ERDEMLĐ TOZLU KÖYÜ MUHTARLIĞI ERDEMLĐ TOZLU GÖLETĐ ÇEVRE DÜZENLEMESĐ (ETGÇD) 36 TR /045 YENĐKÖY MUHTARLIĞI YENĐKÖY MUHTARLIĞI KOORDĐNATÖRLÜĞÜNDE 10 KÖYÜN YOLLARINA PARKE TAŞI DÖŞENMESĐ 37 TR /052 ALĐFAKI KÖYÜ MUHTARLIĞI TARSUS ĐLÇESĐ ALĐFAKI, KARADĐRLĐK,K.KÖSEBALCI, BELEN KÖYLERĐNDE KÖY ĐÇĐ YOLLARI VE MEYDANLARININ KĐLĐTLĐ PARKE TAŞI YAPIMI ĐŞĐ 38 TR /085 AYDINCIK BELEDĐYESĐ AYDINCIK ĐLÇESĐNE KUM-ÇAKIL KIRMA ELEME TESĐSĐ KURMAK (90 TON/SAAT KAPASĐTELĐ) 39 TR /058 T.C. MERSĐN ERDEMLĐ KORAMŞALI KÖYÜ MERSĐN - ERDEMLĐ KORAMŞALI KÖYÜ ĐÇMESUYU MUHTARLLIĞI ŞEBEKE YENĐLEME ĐNŞAATI. 40 TR /030 KUSKAN BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MODERN YAYLA 41 TR /080 BOZTEPE KÖYÜ MUHTARLIĞI TARSUS ĐLÇESĐ BOZTEPE, BÖĞRÜEĞRĐ KÖYLERĐNDE KÖY ĐÇĐ YOLLARI VE MEYDANLARININ KĐLĐTLĐ PARKE TAŞI YAPIMI ĐŞĐ 42 MERSĐN-BOZYAZI-AKCAMĐ KÖYÜ BOZYAZI KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HĐZMET TR /019 ELEKTROMOTOPOMPAJ ĐLE SULAMA SUYU TEMĐNĐ GÖTÜRME BĐRLĐĞĐ 43 TR /033 Ç.Ü. CEYHAN SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU 44 TR /034 ÇUKUROVA BELEDĐYESĐ 45 TR /035 KÖSEÇOBANLI BELEDĐYESĐ 46 TR /037 ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERĐ ARAŞTIRMA ENSTĐTÜSÜ (ABKAE) Ç.Ü. CEYHAN SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU PARAMEDĐK PROGRAMI AMBULANS EĞĐTĐMĐ HAYAL PARK TESĐSLERĐ, ENERJĐ ÜRETĐM VE ENERJĐ TASARRUFU ENTEGRASYON MERSĐN'DE RÜZGAR ENERJĐSĐ ĐLE TEMĐZ ENERJĐ ÜRETĐM VE TÜKETĐMĐN SAĞLANMASI ĐNVĐTRO ARI YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐ ALTYAPI 18/19

19 47 TR /038 ADANA ZĐRAĐ MÜCADELE ARAŞTIRMA ENSTĐTÜSÜ MERSĐN ĐLĐ ÖRTÜALTI SEBZE YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐ VE ÇĐLEKTE SOLARĐZASYON UYGULAMASININ ETKĐNLĐĞĐNĐ ARTTIRMAYA YÖNELĐK DEMONSTRASYON VE EĞĐTĐM ÇALIŞMALARI 48 ANAMUR KÖYLERE HĐZMET GÖTÜRME BĐRLĐĞĐ TR /042 BAŞKANLIĞI BOĞUNTU KÖYÜ ĐÇME SUYU ĐNŞAATI 49 ANAMUR KÖYLERE HĐZMET GÖTÜRME BĐRLĐĞĐ TR /043 BAŞKANLIĞI ORMANCIK KÖYÜ ĐÇME SUYU ĐNŞAATI 50 TR /061 MUT BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MUT ÇINAR ALTI PARKI TARĐHĐ DOKUNUN RESTORASYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESĐ 51 TR /062 MUT BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MUT ASFALT PLENTĐ TESĐSĐ 52 TR /063 MUT BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MUT SANAYĐ SĐTESĐ ALTYAPI DÜZENLEMESĐ 53 PROF.DR.SÜHA BERBEROĞLU, ÇUKUROVA MERSĐN ĐLĐ TURUNÇGĐL BĐLGĐ SĐSTEMĐ TR /069 ÜNĐVERSĐTESĐ OLUŞTURULMASI 54 TR /071 ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ ENDÜSTRĐYEL KĐMYA ANALĐZ LABORATUARI KURULMASI 55 TR /076 BÜYÜK MANGIT BELEDĐYESĐ DĐNLENTĐ TURĐZMĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ 56 TR /077 KARATAŞ ZĐRAAT ODASI BAŞKANLIĞI METEOROLOJĐK ERKEN UYARI SĐSTEMĐ 57 TR /083 MERSĐN ĐL KÜLTÜR VE TURĐZM MÜDÜRLÜĞÜ MERSĐN ĐLĐ GÜLNAR ILISU ĐLÇESĐ ILISU ŞELALESĐ ÇEVRE DÜZENLEME 58 ADANA YÜREĞĐR KÖYLERE HĐZMET GÖTÜRME CUMHURĐYET SULAMA BĐRLĐĞĐ GÜNEŞ SĐSTEMLERĐ TR /086 BĐRLĐĞĐ 59 TR /087 ADANA ĐL MĐLLĐ EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ ĐLKÖĞRETĐM OKULLARININ BĐRĐNCĐ KADEMESĐNDE BĐLGĐ ĐLETĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐNĐN (BĐT) KULLANIMININ DESTEKLENMESĐ (Đmza) (Đmza) (Đmza) (Katılmadı) Hüseyin AKSOY Đlhan ATIŞ Mahmut ÇELĐKCAN Macit ÖZCAN Mersin Valisi Adana Valisi Adana Büyükşehir B.B.v. Mersin Büyükşehir B.B. Yönetim Kurulu Başkanı (Katılmadı) (Đmza) (Đmza) (Đmza) Abdullah TORUN Hüseyin YILDIRIM Şaban BAŞ Şerafettin AŞUT Adana Đl Genel M.B. Mersin Đl Genel M.B. Adana Tic.Od. B. Mersin Tic.San.Od. B. 19/19

ĐZMĐR KALKINMA AJANSI SOSYAL KALKINMA MALĐ DESTEK PROGRAMI 2008 YILI PROJE TEKLĐF ÇAĞRISI MALĐ DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN BAŞARILI PROJE LĐSTESĐ

ĐZMĐR KALKINMA AJANSI SOSYAL KALKINMA MALĐ DESTEK PROGRAMI 2008 YILI PROJE TEKLĐF ÇAĞRISI MALĐ DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN BAŞARILI PROJE LĐSTESĐ ĐZMĐR KALKINMA AJANSI SOSYAL KALKINMA MALĐ DESTEK PROGRAMI 2008 YILI PROJE TEKLĐF ÇAĞRISI MALĐ DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN BAŞARILI PROJE LĐSTESĐ SIRA NO BAŞVURU KODU BAŞVURU SAHĐBĐNĐN ADI PROJE BAŞLIĞI

Detaylı

ĐZMĐR KALKINMA AJANSI 2008 YILI MALĐ DESTEK PROGRAMLARI

ĐZMĐR KALKINMA AJANSI 2008 YILI MALĐ DESTEK PROGRAMLARI ĐZMĐR KALKINMA AJANSI 2008 YILI MALĐ DESTEK PROGRAMLARI TR31/08/SK01 SOSYAL KALKINMA MALĐ DESTEK PROGRAMI ASĐL LĐSTE SIRA NO BAŞVURU KODU BAŞVURU SAHĐBĐNĐN ADI PROJE BAŞLIĞI 1 TR31/08/SK01 0211 BORNOVA

Detaylı

EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI NIN BAŞARILI SANAYĐ KURULUŞLARI 2010 TAKVĐM YILI BAŞARI ÖDÜLLERĐ

EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI NIN BAŞARILI SANAYĐ KURULUŞLARI 2010 TAKVĐM YILI BAŞARI ÖDÜLLERĐ 13 OCAK 2012 EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI NIN BAŞARILI SANAYĐ KURULUŞLARI 2010 TAKVĐM YILI BAŞARI ÖDÜLLERĐ Sanayileşmek; en büyük ulusal davalarımız arasında yer almaktadır. PROGRAM EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI

Detaylı

KOD(1) KOD(1) AÇIKLAMA A TARIM, AVCILIK VE ORMANCILIK A TARIM, AVCILIK VE ORMANCILIK B BALIKÇILIK C MADENCĐLĐK VE TAŞOCAKÇILIĞI D ĐMALAT SANAYĐĐ

KOD(1) KOD(1) AÇIKLAMA A TARIM, AVCILIK VE ORMANCILIK A TARIM, AVCILIK VE ORMANCILIK B BALIKÇILIK C MADENCĐLĐK VE TAŞOCAKÇILIĞI D ĐMALAT SANAYĐĐ KD(1) KD(1) AÇIKLAMA A TARIM, AVCILIK VE RMANCILIK A TARIM, AVCILIK VE RMANCILIK B BALIKÇILIK E ELEKTRĐK, GAZ VE SU E ELEKTRĐK, GAZ VE SU F ĐNŞAAT G TPTAN VE PERAKENDE TĐCARET, MTRLU TAŞIT, MTSĐKLET, KĐŞĐSEL

Detaylı

Depo ve Stok Yönetimi

Depo ve Stok Yönetimi Depo ve Stok Yönetimi Eğitimin Tarihi Eğitimin Verileceği Yer Kontenjan Ücret Kayıt Formu 21.01.2012 22.01.2012 18.02.2012 19.02.2012 17.03.2012 18.03.2012 21.04.2012 22.04.2012 19.05.2012 20.05.2012 16.06.2012

Detaylı

Satın Alma Yönetimi ve Teknikleri

Satın Alma Yönetimi ve Teknikleri Satın Alma Yönetimi ve Teknikleri Satın Alma Yönetimi ve Süreçleri Eğitimin Tarihi Eğitimin Verileceği Yer Kontenjan Ücret Kayıt Formu 28.01.2012 29.01.2012 23.02.2012 24.02.2012 24.03.2012 25.03.2012

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM 1-A FİNAL VE BÜTÜNLEME TARİHLERİ

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM 1-A FİNAL VE BÜTÜNLEME TARİHLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM 1-A FİNAL VE BÜTÜNLEME TARİHLERİ GATDL101 BĐLGĐSAYAR TÜRK DĐLĐ-I 2 0 GAAIT101 BĐLGĐSAYAR ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNK. TARĐHĐ-I 2 0 GAYDL101 BĐLGĐSAYAR YABANCI DĐL-I

Detaylı

6552 SAYILI TORBA KANUNU ĐLE DEĞĐŞTĐRĐLEN KANUNLAR VE K.H.K LER LĐSTESĐDĐR.

6552 SAYILI TORBA KANUNU ĐLE DEĞĐŞTĐRĐLEN KANUNLAR VE K.H.K LER LĐSTESĐDĐR. 6552 SAYILI TORBA ĐLE DEĞĐŞTĐRĐLEN LAR VE K.H.K LER LĐSTESĐDĐR. DEĞİŞENAR6552 sayıl6 DEĞİŞEN/EKLENEN MADDELER 190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ Eki (I) sayılı cetveli HAKKINDA HÜKMÜNDE 193 SAYILI GELĐR VERGĐSĐ

Detaylı

ĐLK 250 FĐRMANIN SEKTÖREL DAĞILIMI VE KARLILIK ANALĐZĐ. Dr. Fatma Taş. Gazi Üniversitesi. 1- Giriş

ĐLK 250 FĐRMANIN SEKTÖREL DAĞILIMI VE KARLILIK ANALĐZĐ. Dr. Fatma Taş. Gazi Üniversitesi. 1- Giriş 1 ĐLK 250 FĐRMANIN SEKTÖREL DAĞILIMI VE KARLILIK ANALĐZĐ 1- Giriş Dr. Fatma Taş Gazi Üniversitesi Bu yazının konusunu, Bursa da faaliyet gösteren 250 büyük firmanın sektörel dağılımı ve sektörler itibariyle

Detaylı

Ocak-Aral 2011-2012 2012 Verileri

Ocak-Aral 2011-2012 2012 Verileri Ocak-Aral Aralık k Dönemi D 2011-2012 2012 Verileri Makine ve Aksamları Đhracatçıları Birliği Đştigal Alanı Đtibari ile Đhracat Kayıt Rakamları 1 OCAK-31 ARALIK 2011 1 OCAK-31 ARALIK 2012 % Değişim MAL

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2016 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI

T.C. ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2016 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2016 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI MİKRO İŞLETMELERDE KURUMSALLAŞMA VE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 1 TR62/16/MİKRO/0026 NARLIKUYU TUR. TİC. İNŞ. SAN. A.Ş

Detaylı

2012-2013 2013 Verileri

2012-2013 2013 Verileri Ocak- Aralık k Dönemi D 2012-2013 2013 Verileri 1 MAKĐNE VE AKSAMLARI SEKTÖR TAMAMI ĐTĐBARĐYLE ĐHRACAT KAYIT RAKAMLARI 1 OCAK-31 ARALIK 2012 1 OCAK-31 ARALIK 2013 (%) Değişim MAL GRUBU ADI Miktar (ton)

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EK 1 İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI ASİL PROJE LİSTESİ Referans No: TRA1/15/İK

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EK 1 İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI ASİL PROJE LİSTESİ Referans No: TRA1/15/İK 1 TRA1/15/İK/0037 Üretim Altyapısının Güçlendirilmesi ile Bölgede İlk Defa Betonarme Menfez Üretimine Geçilmesi Düzyurt Otomotiv İnşaat Malzemeleri İnşaat Taahhüt Mühendislik Sanayi Limited Şirketi 2 TRA1/15/İK/0088

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 18.05.2010 Sayı: 2010/58 Ref: 4/58

SĐRKÜLER Đstanbul, 18.05.2010 Sayı: 2010/58 Ref: 4/58 SĐRKÜLER Đstanbul, 18.05.2010 Sayı: 2010/58 Ref: 4/58 Konu: DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU KAPSAMINA GĐREN ŞĐRKET, ŞUBE VE ĐRTĐBAT BÜROLARININ 2009 YILI FAALĐYETLERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ BĐLGĐLERĐ 31.05.2010

Detaylı

EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI TEŞVĐK PAKETĐ VE ĐZMĐR DEĞERLENDĐRME TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı. 6 Temmuz 2009

EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI TEŞVĐK PAKETĐ VE ĐZMĐR DEĞERLENDĐRME TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı. 6 Temmuz 2009 EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI TEŞVĐK PAKETĐ VE ĐZMĐR DEĞERLENDĐRME TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 6 Temmuz 2009 AMACIMIZ NEDĐR? ĐZMĐR ĐN; ÜLKEMĐZĐN EKONOMĐK SÜRECĐNDEKĐ ETKĐNLĐĞĐNĐN ARTTIRILMASINI

Detaylı

MAKĐNE VE AKSAMLARI RLĐĞĐ

MAKĐNE VE AKSAMLARI RLĐĞĐ ORTA ANADOLU ĐHRACATÇI I BĐRLB RLĐKLERĐ GENEL SEKRETERLĐĞĐ MAKĐNE VE AKSAMLARI ĐHRACATÇILARI BĐRLB RLĐĞĐ Ocak-Aral Aralık k Dönemi D 2010-2011 2011 Verileri ORTA ANADOLU MAKĐNE VE AKSAMLARI ĐHRACATÇILARI

Detaylı

2023 BAŞKENT ANKARA N A Z I M Đ M A R P L A N I

2023 BAŞKENT ANKARA N A Z I M Đ M A R P L A N I 2023 BAŞKENT ANKARA N A Z I M Đ M A R P L A N I P L A N A Ç I K L A M A R A P O R U ( E T Ü D L E R & M Ü D A H A L E B Đ Ç Đ M L E R Đ ) Đ Ç Đ N D E K Đ L E R A. G Đ R Đ Ş - A Ç I K L A M A L A R................................

Detaylı

Sıra No. Proje No REÇEL/MARMELAT ÜRETİM TESİSİNİN KURULMASI VE TAHİNDE KAPASİTENİN ARTIRILMASI 1 76 ŞİTOĞLU GIDA İNŞ. İTH. SAN. VE TİC. LTD.

Sıra No. Proje No REÇEL/MARMELAT ÜRETİM TESİSİNİN KURULMASI VE TAHİNDE KAPASİTENİN ARTIRILMASI 1 76 ŞİTOĞLU GIDA İNŞ. İTH. SAN. VE TİC. LTD. 1 76 ŞİTOĞLU GIDA İNŞ. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ REÇEL/MARMELAT ÜRETİM TESİSİNİN KURULMASI VE TAHİNDE KAPASİTENİN ARTIRILMASI 2 256 KEBAN ALABALIK SU ÜRÜNLERİ GIDA ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Detaylı

01.08.2009??:??:?? - 31.08.2009??:??:?? Tarihleri Arasında 14.07.2009 tarih 2009-15199 sayılı Kararname'ye göre Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri

01.08.2009??:??:?? - 31.08.2009??:??:?? Tarihleri Arasında 14.07.2009 tarih 2009-15199 sayılı Kararname'ye göre Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri 1 2 3 4 5 Belge 93938 13.08.2009 MAVĐ KALIP MAKĐNE VE PLASTĐK SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ Metal dökümhaneleri için dereceler (döküm kasaları); döküm plakaları; döküm modelleri 1.500 1.300.000 ĐSTANBUL ĐKITELLI

Detaylı

FAKÜLTELERĐN SON 4 YILINA AĐT PUAN TÜRLERĐ ĐLE TABAN VE TAVAN PUANLARI

FAKÜLTELERĐN SON 4 YILINA AĐT PUAN TÜRLERĐ ĐLE TABAN VE TAVAN PUANLARI FAKÜLTELERĐN SON 4 YILINA AĐT TÜRLERĐ ĐLE TABAN VE TAVAN LARI EĞĐTĐM FAK. ĐNGĐLĐZCE ÖĞRETMENLĐĞĐ ĐNGĐLĐZCE ÖĞRETMENLĐĞĐ(II.Ö) VE ÖĞRETĐM TEKN.ÖĞRT. VE ÖĞRETĐMTEKNOLOJĐLERĐ ÖĞRETMENLĐĞĐ(II.Ö) DĐL 313,186

Detaylı

Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı

Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI EKONOMİ TURİZM KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı 2014 yılı Proje Teklif Çağrısı Değerlendirme Sonuçları Referans

Detaylı

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 20.10.2009-17.11.2009 ODA MECLĐSĐ TOPLANTISI Tarih: 17.11.2009 Sayı: 06/12 AL AN YA KÜLTÜR TURĐZM KALKINMA PROJESĐ SUNUMU 22.10.2009 AL AN YA K AYMAK AMLIĞI, AL AN YA

Detaylı

FĐNANSAL KĐRALAMA ĐŞLEMLERĐ 2008 YILI III.DÖNEM SONUÇLARI ve 2007 YILI ĐLE KARILAŞTIRMALARI

FĐNANSAL KĐRALAMA ĐŞLEMLERĐ 2008 YILI III.DÖNEM SONUÇLARI ve 2007 YILI ĐLE KARILAŞTIRMALARI FĐNANSAL KĐRALAMA ĐŞLEMLERĐ 2008 YILI III.DÖNEM SONUÇLARI ve 2007 YILI ĐLE KARILAŞTIRMALARI ĐŞLEM TUTARI: 2008 yılı III.Dönem Đşlem Hacmi 1.514.489 bin USD olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılı III.Dönem Đşlem

Detaylı

KAYSERĐ SANAYĐ ODASI ETKĐNLĐKLERĐMĐZ AĞUSTOS 2017

KAYSERĐ SANAYĐ ODASI ETKĐNLĐKLERĐMĐZ AĞUSTOS 2017 KAYSERĐ SANAYĐ ODASI ETKĐNLĐKLERĐMĐZ AĞUSTOS 2017 YABANCI KONUKLARIMIZ 17 AĞUSTOS 2017 RUSYA PARLAMENTOSU DANIŞMANI RAMĐN GASYMOV VE DÜNYA AZERBAYCANLILAR MEDENĐYET MERKEZĐ YÖNETĐCĐLERĐ MESLEK KOMĐTESĐ

Detaylı

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 21.07-18.08.2009

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 21.07-18.08.2009 ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 21.07-18.08.2009 ODA MECLĐSĐ TOPLANTISI Tarih: 18.08.2009 Sayı: 06/09 TURĐZMCĐ YE ĐHRCATÇI STATÜSÜ KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANLIĞINDAN BELGELĐ KONAKLAMA ĐŞLETMELERĐNĐN ĐHRACATÇI

Detaylı

ÖNEMLĐ REFERANSLAR. ÜRÜNLERĐMĐZĐN KULLANILDIĞI KURULUŞLAR VE PROJELER (Alfabetik Sıra Đle)

ÖNEMLĐ REFERANSLAR. ÜRÜNLERĐMĐZĐN KULLANILDIĞI KURULUŞLAR VE PROJELER (Alfabetik Sıra Đle) ÖNEMLĐ REFERANSLAR ÜRÜNLERĐMĐZĐN KULLANILDIĞI KURULUŞLAR VE PROJELER (Alfabetik Sıra Đle) AFYON ŞEKER FABRĐKASI AIKON CPIT AZERBAYCAN PROJESĐ AKAY PLASTĐK A.Ş. ANKA SERAMĐK TOPRAK ÜRÜNLERĐ ENDÜSTRĐ LTD.

Detaylı

TABLO 1: TOPLAM DIŞ TĐCARETĐN TEMEL YAPISI VE GELĐŞĐMĐ

TABLO 1: TOPLAM DIŞ TĐCARETĐN TEMEL YAPISI VE GELĐŞĐMĐ EKLER TABLO 1: TOPLAM DIŞ TĐCARETĐN TEMEL YAPISI VE GELĐŞĐMĐ YILLAR Kaynak : Ekonomi Bakanlığı DIŞ TĐCARET - YILLIK (Milyon $) ĐHR / ĐTH ĐHRACAT % ĐTHALAT % DENGE HACiM % 1990 12.959 11,5 22.302 41,2-9.343

Detaylı

EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI 2009 YILI LARI DEĞERLEND. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI 2009 YILI LARI DEĞERLEND. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI 2009 YILI ÜRETĐMDEN SATIŞLARINA GÖRE G EGE BÖLGESB LGESĐ NĐN N BÜYÜK B K SANAYĐ KURULUŞLARI LARI DEĞERLEND ERLENDĐRMESĐ Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 28 Haziran 2010

Detaylı

DESTEĞE HAK KAZANAN PROJELER

DESTEĞE HAK KAZANAN PROJELER DESTEĞE HAK KAZANAN PROJELER PUAN SIRALI ASİL LİSTE SEKTÖREL GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI MARDİN 1 DİKA-11-SG/24 KOVER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2 DİKA-11-SG/107 3 DİKA-11-SG/36 4 DİKA-11-SG/123

Detaylı

EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI ASĠL PROJELER LĠSTESĠ. S.N. Ref. No BaĢvuru Sahibi Proje Adı Ġl

EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI ASĠL PROJELER LĠSTESĠ. S.N. Ref. No BaĢvuru Sahibi Proje Adı Ġl EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI ASĠL PROJELER LĠSTESĠ Proje Teklif Çağrısı: TRC2-10-EKOG001-A-B: EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI S.N. Ref. No BaĢvuru Sahibi Proje Adı Ġl 1 A-815 Asenka Mermer

Detaylı

TÜRK LĐMANCILIK SEKTÖRÜ RAPORU 2012

TÜRK LĐMANCILIK SEKTÖRÜ RAPORU 2012 TÜRK LĐMANCILIK SEKTÖRÜ RAPORU 2012 HAZIRLAYANLAR: Türkiye Liman Đşletmecileri Derneği ve Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Soner ESMER ve Ersel Zafer ORAL 2012 1 ÖNSÖZ Türkiye Liman Đşletmecileri

Detaylı

ARTVĐN GĐRESUN GÜMÜŞHANE ORDU RĐZE TRABZON

ARTVĐN GĐRESUN GÜMÜŞHANE ORDU RĐZE TRABZON T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKĐLATI MÜSTEŞARLIĞI ARTVĐN GĐRESUN GÜMÜŞHANE ORDU RĐZE TRABZON Ocak 2008 ĐÇĐNDEKĐLER 1. GENEL BĐLGĐ... 1 2. PROGRAMIN GENEL AMACI... 1 3. PROGRAMIN BÜTÇESĐ... 1 4. PROGRAMIN

Detaylı

MESLEK KOMĐTELERĐ ORTAK TOPLANTISI

MESLEK KOMĐTELERĐ ORTAK TOPLANTISI MESLEK KOMĐTELERĐ ORTAK TOPLANTISI ENDER YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkan kanı 8-99 EYLÜL 2009 2009-2012 MESLEK KOMĐTELERĐ 1 UN VE YEM SAN. 2 UNLU MAMULLER SAN. 3 YEMEK SAN. 4 BAHARAT, ÇAY, TUZ VE DĐĞERLERĐ

Detaylı

2010 YILI ÜRETĐMDEN SATIŞLARINA GÖRE EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI NIN BÜYÜK SANAYĐ KURULUŞLARI DEĞERLENDĐRMESĐ EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI

2010 YILI ÜRETĐMDEN SATIŞLARINA GÖRE EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI NIN BÜYÜK SANAYĐ KURULUŞLARI DEĞERLENDĐRMESĐ EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI 2010 YILI ÜRETĐMDEN SATIŞLARINA GÖRE EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI NIN BÜYÜK SANAYĐ KURULUŞLARI DEĞERLENDĐRMESĐ Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 22 Haziran 2011 2010 YILI ÜRETĐMDEN

Detaylı

KAYSERĐ SANAYĐ ODASI ETKĐNLĐKLERĐMĐZ MART 2017

KAYSERĐ SANAYĐ ODASI ETKĐNLĐKLERĐMĐZ MART 2017 KAYSERĐ SANAYĐ ODASI ETKĐNLĐKLERĐMĐZ MART 2017 MESLEK KOMĐTESĐ TOPLANTILARI 01 MART 2017 12., 13., 14., 16. VE 26.GRUPLAR MESLEK KOMĐTESĐ TOPLANTISI ODAMIZA YAPILAN ZĐYARETLER 01 MART 2017 AKĐT GAZETESĐ

Detaylı

01.04.2012-30.04.2012 Tarihleri Arasında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri

01.04.2012-30.04.2012 Tarihleri Arasında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri 1.4.212-3.4.212 Tarihleri Arasında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri 1 2 3 4 5 Belge / Sermaye Türü 14943 / Yerli Sermaye Serada bitkisel yetiştiricilik 5 M2 2,7, ÇAMLICA KÜLTÜR VE YARDIM VAKFI TARIM -

Detaylı

BANKACILIK VE SĐGORTACILIK

BANKACILIK VE SĐGORTACILIK BANKACILIK VE SĐGORTACILIK BANKACILIK VE SĐGORTACILIK MĐKRO EKONOMĐ (9) BANKACILIK SĐS. VE MEVZU (3) MĐKRO EKONOMĐ (H. CEYLAN) BANKACILIK SĐS. VE MEVZU MATEMATĐK (9) BANKACILIK SĐS. VE MEVZU (S. ERDOĞAN)

Detaylı

ORTA ANADOLU MAKĐNE VE AKSAMLARI ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ 1

ORTA ANADOLU MAKĐNE VE AKSAMLARI ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ 1 ORTA ANADOLU MAKĐNE VE AKSAMLARI ĐHRACATÇILARI BĐRLB RLĐĞĐ 1 2 2013 yılı verilerine göre Türkiye, dünya makine ihracatı sıralamasında 26. sıradadır. 3 * 2013 yılı verilerine göre Türkiye, dünya makine

Detaylı

tanıtım 1993-2003 yılları arasında Hit Mühendislik Hizmetleri Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak hizmet vermiş olan firmamız, 2003 yılından bugüne kadar Hit-el Elektrik Mühendislik San. ve Tic. Ltd.

Detaylı

2011 YILI KOBİ PROGRAMI ASİL LİSTE

2011 YILI KOBİ PROGRAMI ASİL LİSTE Sıra Proje No 2011 YILI KOBİ PROGRAMI ASİL LİSTE Başvuru Sahibi Proje Adı İl 1 30 YILMAZ İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV SAN TİC.LTD.ŞTİ HAZIR BETON İMALAT KAPASİTESİNİN ARTIRILMASIYLA YAPI SEKTÖRÜNE KATKI 2 132

Detaylı

KAYSERĐ SANAYĐ ODASI ETKĐNLĐKLERĐMĐZ NĐSAN 2017

KAYSERĐ SANAYĐ ODASI ETKĐNLĐKLERĐMĐZ NĐSAN 2017 KAYSERĐ SANAYĐ ODASI ETKĐNLĐKLERĐMĐZ NĐSAN 2017 YABANCI KONUKLARIMIZ 24 MART 2017 SLOVAKYA ANKARA BÜYÜKELÇĐSĐ ANNA TURENĐCOVA 07 NĐSAN 2017 ABD ANKARA BÜYÜKELÇĐLĐĞĐ SĐYASĐ BÖLÜM DĐPLOMATI KEVĐN BODY 20

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.07.2013 Sayı: 2013/147 Ref: 4/147

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.07.2013 Sayı: 2013/147 Ref: 4/147 SĐRKÜLER Đstanbul, 02.07.2013 Sayı: 2013/147 Ref: 4/147 Konu: YENĐ NESĐL ÖDEME KAYDEDĐCĐ CĐHAZLAR HAKKINDA DUYURU YAYINLANMIŞTIR Gelir Đdaresi Başkanlığı nca yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar hakkında

Detaylı

Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 26 Aralık 2011

Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 26 Aralık 2011 ARALIK AYI MECLĐS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 26 Aralık 2011 KATI ATIK ÜCRETLERĐ AZERBAYCAN-BAKÜ SEYAHATĐ ĐKĐLĐ GÖRÜŞMELER ĐKĐLĐ GÖRÜŞMELER BAKÜ TEMASLARIMIZ BAKÜ TEMASLARIMIZ

Detaylı

EXPO. nyanın. r. Ürünlerden ziyade, fikirler, kült. in projeler sergilenir. ığı Sergi. Sergi dir. dir. www.expoizmir2015.org

EXPO. nyanın. r. Ürünlerden ziyade, fikirler, kült. in projeler sergilenir. ığı Sergi. Sergi dir. dir. www.expoizmir2015.org Daha Đyi Bir Dünya D Đçin Yeni Yollar ve Herkes Đçin Sağlık EXPO EXPO, dünyan d nyanın n kült k ltür, tarih, eğitim e buluşmalar malarıdır. r. Ürünlerden ziyade, fikirler, kült k ltürler ve dünyan d nyanın

Detaylı

2011 YILI İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN PROJE BİLGİLERİ ASİL LİSTE

2011 YILI İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN PROJE BİLGİLERİ ASİL LİSTE 2011 YILI İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN PROJE BİLGİLERİ ASİL LİSTE Sıra Proje Kodu Başvuru Sahibi Proje Adı 1 TR22.11.İY01.0046 ASTOSAN SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ

Detaylı

Ç.E.A.Ş ANADOLU LĐSESĐ ÜNĐVERSĐTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCĐLER

Ç.E.A.Ş ANADOLU LĐSESĐ ÜNĐVERSĐTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCĐLER Ç.E.A.Ş ANADOLU LĐSESĐ 2011-2012 ÜNĐVERSĐTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCĐLER S.NO YERLEŞTĐĞĐ BÖLÜM ADI VE SOYADI ÜNĐVERSĐTE ADI 1 1 TIP FAKÜLTESĐ BAŞAK ŞAŞMAZER 2 2 TIP FAKÜLTESĐ EMRE SÖNMEZ EGE ÜNĐVERSĐTESĐ (ĐZMĐR)

Detaylı

IRA NO PROJE NO BAŞVURAN DFD ADI YK SON DURUM T.C. KONYA KARAMAN İLLERİ KALKINMA BİRLİĞİ T.C. KARAMAN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

IRA NO PROJE NO BAŞVURAN DFD ADI YK SON DURUM T.C. KONYA KARAMAN İLLERİ KALKINMA BİRLİĞİ T.C. KARAMAN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ IRA NO PROJE NO BAŞVURAN DFD ADI YK SON DURUM 1 2 4 6 7 8 10 T.C. KONYA KARAMAN İLLERİ KALKINMA BİRLİĞİ T.C. KARAMAN İL KÜLTÜR VE TURİZM T.C. KONYA İL KÜLTÜR VE TURİZM KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Detaylı

KAYSERĐ SANAYĐ ODASI ETKĐNLĐKLERĐMĐZ TEMMUZ 2017

KAYSERĐ SANAYĐ ODASI ETKĐNLĐKLERĐMĐZ TEMMUZ 2017 KAYSERĐ SANAYĐ ODASI ETKĐNLĐKLERĐMĐZ TEMMUZ 2017 TOBB KAPSAMINDAKĐ FAALĐYETLER 06 TEMMUZ 2017 TOBB ĐÇ ANADOLU BÖLGESĐ ĐSTĐŞARE TOPALNTISI 13 TEMMUZ 2017 TOBB, ODA/BORSA VE STK LAR 15 TEMMUZ ORTAK BASIN

Detaylı

FĐNANSAL KĐRALAMA ĐŞLEMLERĐ 2009 YILI III.DÖNEM VE 9 AYLIK SONUÇLARI ĐLE 2008 YILI AYNI DÖNEMLERĐN KARŞILAŞTIRILMASI

FĐNANSAL KĐRALAMA ĐŞLEMLERĐ 2009 YILI III.DÖNEM VE 9 AYLIK SONUÇLARI ĐLE 2008 YILI AYNI DÖNEMLERĐN KARŞILAŞTIRILMASI FĐNANSAL KĐRALAMA ĐŞLEMLERĐ 2009 III.DÖNEM VE 9 AYLIK SONUÇLARI ĐLE 2008 AYNI DÖNEMLERĐN KARŞILAŞTIRILMASI ĐŞLEM TUTARI: 2009 yılı III.Dönem Đşlem Hacmi550.223 bin USD olarak gerçekleşmiştir. 2009 Yılı

Detaylı

UGE ÇEVRE ARITMA SĐSTEMLERĐ SAN.TĐC.LTD.ŞTĐ. * Çevre mevzuatına hakim, * Atık Yönetimi Danışmalığı konusunda bilgili,

UGE ÇEVRE ARITMA SĐSTEMLERĐ SAN.TĐC.LTD.ŞTĐ. * Çevre mevzuatına hakim, * Atık Yönetimi Danışmalığı konusunda bilgili, İlan Çevre Mühendisleri Aranıyor İlan sahibi UGE ÇEVRE ARITMA SĐSTEMLERĐ SAN.TĐC.LTD.ŞTĐ. * Çevre mevzuatına hakim, * Atık Yönetimi Danışmalığı konusunda bilgili, İş Tanımı * Arıtma tesisi işletme ve koordinasyonunu

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: 1/12/2011-31/12/2011 TARĐHLERĐ ARASINDA VERĐLEN YATIRIM TEŞVĐK BELGELERĐ

Ekonomi Bakanlığından: 1/12/2011-31/12/2011 TARĐHLERĐ ARASINDA VERĐLEN YATIRIM TEŞVĐK BELGELERĐ Ekonomi Bakanlığından: KÖPRÜBAŞI PETROL ÜRÜNLERĐ ELEKRĐK ENERJĐSĐ ÜRETĐMĐ (HES ) 1.385 3406 / Yerli Sermaye 5,700,000 ELEKTRĐK ÜRETĐM TAŞIMACILIK VE ENERJĐ - Enerji MW 1 01.12.11 ĐNŞAAT A.Ş. KDV Đstisnası

Detaylı

5.1.5. Dikey Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları... 46 5.1.6. Yatay Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları... 46 5.1.7. Ayrılan Öğrenci Sayıları... 47 5.1.9.

5.1.5. Dikey Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları... 46 5.1.6. Yatay Geçiş Yapan Öğrenci Sayıları... 46 5.1.7. Ayrılan Öğrenci Sayıları... 47 5.1.9. ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ... 1 GENEL BĐLGĐLER... 3 MĐSYON... 3 VĐZYON... 3 TARĐHÇE... 4 YETKĐ GÖREV VE SORUMLULUK... 5 YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI... 5 REKTÖR... 6 DEKAN... 8 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ... 10 ĐDAREYE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı

Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GIDA TARIM VE ENERJİ BAKANLIĞI Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı 2014 yılı Proje Teklif Çağrısı Değerlendirme Sonuçları Referans No: KKTC-14-GTEB-01 Bu program

Detaylı

KALE Danışmanlık-232-4454842-4454843. www.kaletesvik.com www.tesvikdestek.com Sayfa 1 / 36

KALE Danışmanlık-232-4454842-4454843. www.kaletesvik.com www.tesvikdestek.com Sayfa 1 / 36 1 2 3 4 5 6 7 8 Belge / Sermaye Türü 2814 / Yerli Sermaye ELEKTRĐK ENERJĐSĐ ÜRETĐMĐ ( TERMĐK ) MW 6500000 MELĐKE ĐPLĐK SAN VE TĐCAŞ ENERJĐ - Enerji 032011 3176471 GAZĐANTEP 5 4ORGSANBÖLBAŞPINAR Şehitkamil

Detaylı

DENĐZLĐ ĐHRACATÇILAR BĐRLĐĞĐ 2013 SEÇĐMLĐ OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILABĐLECEK FĐRMA LĐSTESĐ

DENĐZLĐ ĐHRACATÇILAR BĐRLĐĞĐ 2013 SEÇĐMLĐ OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILABĐLECEK FĐRMA LĐSTESĐ 1 A 2047 10713549 4A DERĐ ĐNŞAAT TARIM HAYV.KĐMY.MAD.SAN.VE DIŞ TĐC.LTD.ŞTĐ. KARMA ORG.SAN.BÖLG.10.CD.NO:23 MERKEZ UŞAK (276)234 00 37 (276)234 00 37 2 K 2075 10678358 A GRANĐT MERMER MADENCĐLĐK ĐNŞ. TAAH.

Detaylı

DIŞ TĐCARET VERĐ SĐSTEMĐ PROJESĐ

DIŞ TĐCARET VERĐ SĐSTEMĐ PROJESĐ DIŞ TĐCARET VERĐ SĐSTEMĐ PROJESĐ Ömer Tarık GENÇOSMANOĞLU Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ĐZMĐR 13 Ocak 2011 1 NASIL DENETĐM YAPIYORUZ? ĐTHAL VE ĐHRAÇ ÜRÜNLERĐ, KALĐTE VE GÜVENLĐK

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

ĐSTANBUL TĐCARET ODASI NA YENĐ KAYIT YAPTIRAN FĐRMALARDA YABANCI YATIRIMCI ve SERMAYE DURUMU 2008 YILLIK YÖNETĐCĐ ÖZETĐ

ĐSTANBUL TĐCARET ODASI NA YENĐ KAYIT YAPTIRAN FĐRMALARDA YABANCI YATIRIMCI ve SERMAYE DURUMU 2008 YILLIK YÖNETĐCĐ ÖZETĐ ĐSTANBUL TĐCARET ODASI NA YENĐ KAYIT YAPTIRAN FĐRMALARDA YABANCI YATIRIMCI ve SERMAYE DURUMU 2008 YILLIK YÖNETĐCĐ ÖZETĐ Yabancı sermaye yatırımları için Hazine Müsteşarlığı ndan ön izin alma mecburiyetinin

Detaylı

Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 26 Mart 2012

Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 26 Mart 2012 MART AYI MECLĐS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 26 Mart 2012 DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN! BDDK BAŞKANI ĐLE ĐNTERAKTĐF BĐR TOPLANTI Bankalar Birliği bünyesinde kurulacak Risk Santralizasyonu'nun

Detaylı

MÜSİAD ANTALYA ŞUBESİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU LİSTESİ FİRMA FAALİYET TEL FAX CEP EMAİL

MÜSİAD ANTALYA ŞUBESİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU LİSTESİ FİRMA FAALİYET TEL FAX CEP EMAİL MÜSİAD ANTALYA ŞUBESİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU LİSTESİ RESUL LEKESİZ ŞUBE BAŞKANI EMREM YAPI CAM TUĞLA, PROFİLİT CAM, DEKORATİF DOĞAL TAŞ,İNŞAAT 3120566 3165614 5326163469 emrem@camtugla.org HASAN DEMİR

Detaylı

Yenilikçilik Odaklı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı. (Kar Amacı Güden İşletmeler) 3 AKTİF FARMA KİMYA TİC. LTD. ŞTİ TR61/14/ARGEİ/0027

Yenilikçilik Odaklı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı. (Kar Amacı Güden İşletmeler) 3 AKTİF FARMA KİMYA TİC. LTD. ŞTİ TR61/14/ARGEİ/0027 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Mali Destek Programı Teklif Çağrısı kapsamında değerlendirme aşaması tamamlanan ve desteklenmeye hak kazanan proje başvurularının listesidir: Yenilikçilik Odaklı

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI 69,510,472 320,253,048 213,281,543 40,524,406 185,783,434 123,699,660 89,581,882 TURKCELL 44,680,625 407,892,985 271,622,968 34,573,851 314,745,672 209,693,549 61,929,419 TEKFEN HOLDĐNG

Detaylı

FĐNANSAL KĐRALAMA ĐŞLEMLERĐ 2011YILI IV.DÖNEM VE 2010 YILI AYNI DÖNEMĐN KARŞILAŞTIRILMASI

FĐNANSAL KĐRALAMA ĐŞLEMLERĐ 2011YILI IV.DÖNEM VE 2010 YILI AYNI DÖNEMĐN KARŞILAŞTIRILMASI FĐNANSAL KĐRALAMA ĐŞLEMLERĐ 2011YILI IV.DÖNEM VE 2010 YILI AYNI DÖNEMĐN KARŞILAŞTIRILMASI ĐŞLEM TUTARI: 2011 yılı IV.Dönem Đşlem Hacmi 1.219.371 bin USD olarak gerçekleşmiştir. 2011 Yılı IV.Dönem Đşlem

Detaylı

HAKKIMIZDA. Bir Şirket : Đnançlı,zeki,kuvvetli ve dinamik yöneticilerle temsil edildiği ölçüde güçlü ve istikrarlıdır

HAKKIMIZDA. Bir Şirket : Đnançlı,zeki,kuvvetli ve dinamik yöneticilerle temsil edildiği ölçüde güçlü ve istikrarlıdır HAKKIMIZDA Artanlar Grup u 2010 yılında sektörde uzun seneler hizmet vermiş başarılı yöneticiler tecrübelerini birleştirerek kurmuşlardır. Amaç sektöründe emin adımlar ile yasal mevzuatlarını yerine getirerek

Detaylı

Adı Soyadı Üniversite Fakülte Bölüm _ Puan Türü Yer.Puanı ŞANLI ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ MF-3 515,452 (0,15 AOBP'LĐ) 2 HÜSEYĐN

Adı Soyadı Üniversite Fakülte Bölüm _ Puan Türü Yer.Puanı ŞANLI ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ MF-3 515,452 (0,15 AOBP'LĐ) 2 HÜSEYĐN Adı Soyadı Üniversite Fakülte Bölüm _ Puan Türü Yer.Puanı 1 DĐLAN ŞANLI ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ MF-3 515,452 (0,15 AOBP'LĐ) 2 HÜSEYĐN FIRAT ZĐRVE ÜNĐVERSĐTESĐ (GAZĐANTEP) HUKUK FAKÜLTESĐ

Detaylı

EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEK SÖZLEġMESĠ ĠMZALANAN PROJELER LĠSTESĠ

EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEK SÖZLEġMESĠ ĠMZALANAN PROJELER LĠSTESĠ EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEK SÖZLEġMESĠ ĠMZALANAN PROJELER LĠSTESĠ Proje Teklif Çağrısı: TRC2-10-EKOG001-A-B: EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI S.N. Ref.No BaĢvuru Sahibi

Detaylı

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK ALAN VE DALLARIN LİSTESİ İLE KAPSAMA ALINMA TARİHLERİ. İlköğretim Mezunlarının Çıraklık Süresi (Yıl)

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK ALAN VE DALLARIN LİSTESİ İLE KAPSAMA ALINMA TARİHLERİ. İlköğretim Mezunlarının Çıraklık Süresi (Yıl) HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK ALAN VE DALLARIN LİSTESİ İLE KAPSAMA ALINMA TARİHLERİ Alan Sıra No 1 2 3 4 5 Dal Sıra Güncellenen No Alan ve Dal İsimleri AHŞAP TEKNOLOJİSİ İlköğretim Mezunlarının

Detaylı

KOSGEB. Dr. ADEM TUNCER. DR. ADEM TUNCER KOSGEB YTÜ TEKMER Müdürü

KOSGEB. Dr. ADEM TUNCER. DR. ADEM TUNCER KOSGEB YTÜ TEKMER Müdürü KOSGEB TEKNOLOJĐ GELĐŞ ĐŞTĐRME ve Dr. ADEM TUNCER 12-14 14 HAZĐRAN 2008 1 KOSGEB KOSGEB, T.C. SANAYĐ VE TĐCARET T BAKANLIĞI ĐLE ĐLGĐLĐ BĐR R KAMU KURULUŞU U OLUP, 20 NĐSAN N 1990 TARĐHĐNDE 3624 SAYILI

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI LĐSANS PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRENCĐ % DOLULUK ORANI

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI LĐSANS PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRENCĐ % DOLULUK ORANI 2011-2012 ÖĞRETĐM YILI LĐSANS PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRENCĐ % DOLULUK ORANI YOPKODU YOPADI SÜRE PTR KONTENJAN KAYIT DOLULUK% EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ 1391898 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4

Detaylı

PERSONEL VE EĞĐTĐM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI Eğitim Şube Müdürlüğü

PERSONEL VE EĞĐTĐM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI Eğitim Şube Müdürlüğü PERSONEL VE EĞĐTĐM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI Eğitim Şube Müdürlüğü PROGRAM KODU MASRAF KODU ĐÇĐNDEKĐLER PROGRAM ADI SAYFA NO 8116 7415 Yönetici Asistanlığı Semineri 1 00127 7420 Haberleşme Đşlemleri Semineri

Detaylı

EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI ASİL PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ. Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı Asil Proje Teklifleri Listesi Sayfa 1

EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI ASİL PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ. Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı Asil Proje Teklifleri Listesi Sayfa 1 EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI ASİL PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ S.N. Proje Kodu Başvuru Sahibi Proje Adı 1 TRC2/13/EKOG0082 Çelikler Tekstil-Yakup Çelik Konfeksiyonda Teknoloji Kullanımının Artırılması

Detaylı

ETA BĐLGĐSAYAR YAZILIM ÜRÜNLERĐ BAYĐ BAŞVURU FORMU

ETA BĐLGĐSAYAR YAZILIM ÜRÜNLERĐ BAYĐ BAŞVURU FORMU ETA BĐLGĐSAYAR YAZILIM ÜRÜNLERĐ BAYĐ BAŞVURU FORMU Geniş bayi ağına haiz firmamızda ancak ciddi başvurular Bayi şeklinde kabul edilebilmektedir. Bu şekilde mevcut bayilerimizin hakları korunmakta olup,

Detaylı

6102 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 7.MADDESİ KAPSAMINDA TİCARET SİCİLİNDEN KAYDI SİLİNEN MÜKELLEFLER LİSTESİ

6102 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 7.MADDESİ KAPSAMINDA TİCARET SİCİLİNDEN KAYDI SİLİNEN MÜKELLEFLER LİSTESİ Sıra No VERGİ NO ÜNVAN 1 8770256416 2 9780517028 3 6070360257 4 8610498361 5 3260280069 6102 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 7.MADDESİ KAPSAMINDA TİCARET SİCİLİNDEN KAYDI SİLİNEN MÜKELLEFLER LİSTESİ TÜRKER GELİNLİK

Detaylı

ADI VE SOYADI TELEFON NO ADRES KAMĐL BEĞEN 0232 321 15 00 kamil.begen@egeplast.com.tr

ADI VE SOYADI TELEFON NO ADRES KAMĐL BEĞEN 0232 321 15 00 kamil.begen@egeplast.com.tr 31/12/2010 KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐNE UYUM BEYANI ŞĐRKETĐMĐZ SERMAYE PĐYASASI KURULU TARAFINDAN 04/07/2003 TARĐH VE 35/835 SAYILI KARARI ĐLE KABUL EDĐLEN KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐNE UYUMU SAĞLAMAK ĐÇĐN

Detaylı

FĐNANSAL KĐRALAMA ĐŞLEMLERĐ 2009 YILI I.DÖNEM SONUÇLARI

FĐNANSAL KĐRALAMA ĐŞLEMLERĐ 2009 YILI I.DÖNEM SONUÇLARI FĐNANSAL KĐRALAMA ĐŞLEMLERĐ 2009 SONUÇLARI ĐŞLEM TUTARI: 2009 yılı I.Dönem Đşlem Hacmi 416.966 bin USD olarak gerçekleşmiştir. 2009 Yılı I.Dönem Đşlem Hacmi 2008 yılı I.Dönem Đşlem Hacmine göre (1.443.933

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMĐ

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMĐ 9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMĐ ĐKĐNCĐ GRUP SÖZLEŞME ĐMZALAMAYA HAK KAZANANLAR LĐSTESĐ SÜT ÜRETEN TARIMSAL ĐŞLETMELERE YATIRIM (101-1) 1 AKSARAY MAK NAKLİYE AKARYAKIT MADEN İNŞ.TARIM 2 ANKARA ABDULKADİR KOCAOĞLU

Detaylı

2014 YILI ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER MALİ DESTEK PROGRAMI Asil Liste. Sıra Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı Puan

2014 YILI ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER MALİ DESTEK PROGRAMI Asil Liste. Sıra Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı Puan 2014 YILI ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER MALİ DESTEK PROGRAMI Asil Liste Sıra Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı Puan 1 0070 Daha Fazla İhracat için Tohum İşleme Altyapısının Güçlendirilmesi MTN Tohum Tarım

Detaylı

TOHUMCULUK KURULUŞLARI A AĐT KAPASĐTE RAPORU

TOHUMCULUK KURULUŞLARI A AĐT KAPASĐTE RAPORU TOHUMCULUK KURULUŞLARI A AĐT KAPASĐTE RAPORU A. KURULUŞA AĐT GE EL BĐLGĐLER KURULUŞUN ADI ADRESĐ TELEFON NO FAKS NO WEB SAYFASI E-MAĐL KURULUŞ YILI KURULUŞUN TOHUMCULUK FAALĐYETĐNE BAŞLADIĞI YILI KURULUŞUN

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ CURRICULUM VITAE

ÖZGEÇMĐŞ CURRICULUM VITAE ÖZGEÇMĐŞ CURRICULUM VITAE 1. SOYADI : KARABAKAL FAMILY NAME 2. ADI: :NECDET FIRST NAME 3. DOĞUM TARĐHĐ: 18.03.1954 DATE OF BIRTH: 18 TH of March 1954 4. TABĐYETĐ: Türkiye Cumhuriyeti NATIONALITY: Turkish

Detaylı

KAYSERĐ SANAYĐ ODASI ETKĐNLĐKLERĐMĐZ ŞUBAT 2017

KAYSERĐ SANAYĐ ODASI ETKĐNLĐKLERĐMĐZ ŞUBAT 2017 KAYSERĐ SANAYĐ ODASI ETKĐNLĐKLERĐMĐZ ŞUBAT 2017 YABANCI KONUKLARIMIZ 01 ŞUBAT 2017 SN. HÜSEYĐN BAYKAN VE HOLLANDALI ĐŞADAMLARI 15 ŞUBAT 2017 RUANDA BÜYÜKELÇĐSĐ SN. H.E. WĐLLĐAMS NKURUNZIZA TOBB KAPSAMINDAKĐ

Detaylı

YENĐLENEN WEB SĐTEMĐZ YAYINDA

YENĐLENEN WEB SĐTEMĐZ YAYINDA YENĐLENEN WEB SĐTEMĐZ YAYINDA Firmamızın 2010 yılı için planladığı bir çok faaliyet ve yeniliklerden biri de web sitemizin yenilenmesi idi.daha sade ve daha işlevsel olarak faaliyetlerimizi, ürün ve hizmetlerimizi

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TĐCARET ODASI Nisan 21 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Đç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. DIŞ TĐCARET 21 ŞUBAT AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMĐNE GÖRE ĐHRACAT

Detaylı

EGE BÖLGESĐ NĐN 2008 YILI ÜRETĐMDEN SATIŞLARINA GÖRE 17 MĐLYON YTL BARAJINI AŞAN SANAYĐ KURULUŞLARI

EGE BÖLGESĐ NĐN 2008 YILI ÜRETĐMDEN SATIŞLARINA GÖRE 17 MĐLYON YTL BARAJINI AŞAN SANAYĐ KURULUŞLARI 1 1 EGE BÖLGESĐ NĐN 2008 YILI LARINA GÖRE 17 MĐLYON YTL BARAJINI AŞAN SANAYĐ KURULUŞLARI TÜPRAŞ ĐZMĐR RAFĐNERĐ MÜDÜRLÜĞÜ KARI ĐZMĐR 10.657.101.156 - - - 2 3 HABAŞ - ĐZMĐR ŞUBESĐ ĐZMĐR 3.476.676.148 847.969.641

Detaylı

Sayfa 2. MARAŞ ALIŞVERĐŞ MERKEZĐ Clivet Su Soğutmalı Chiller Grupları K. MARAŞ. ŞEKER FABRĐKASI Clivet Hava Soğutmalı Chiller Grupları Çumra - KONYA

Sayfa 2. MARAŞ ALIŞVERĐŞ MERKEZĐ Clivet Su Soğutmalı Chiller Grupları K. MARAŞ. ŞEKER FABRĐKASI Clivet Hava Soğutmalı Chiller Grupları Çumra - KONYA Sayfa 1 19.05.2009 6-9 MAYIS 2009 tarihinde ĐZMĐR de sektörümüzün önemli etkinliklerinden Teskon+Sodex 2009 Kongre ve Fuarı gerçekleştirildi. Sektörümüzün gelişmesine önemli katkıları olan ve iki senede

Detaylı

KENTSEL TASARIM KOORDĐNE VE DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONU

KENTSEL TASARIM KOORDĐNE VE DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONU Đstanbul un taşıdığı kültürel, doğal değerlerine sahip çıkılarak, kültürel kimliği ile özdeşleşen bir dünya kenti kimliği kazandırılması amacıyla mevcut Kentsel Tasarım uygulamalarının (meydan, cadde,

Detaylı

MALATYA BAYINDIRLIK VE ĐSKAN MÜDÜRLÜĞÜ TAMAMLANAN PROJELER 2006-2011

MALATYA BAYINDIRLIK VE ĐSKAN MÜDÜRLÜĞÜ TAMAMLANAN PROJELER 2006-2011 1 / 12 ADALET DARENDE HAKĐM SAVCI LOJMANLARI ONARIMI 30.550,00 BĐTTĐ ADALET MERKEZ ADALET LOJMANLARI PVC ĐŞĐ 78.400,00 BĐTTĐ ADALET MERKEZ E TĐPĐ CEZAEVĐ ONARIMI 24.000,00 BĐTTĐ BAYINDIRLIK MERKEZ BAYINDIRLIK

Detaylı

FĐNANSAL KĐRALAMA ĐŞLEMLERĐ 2011YILI II.DÖNEM VE 2010 YILI AYNI DÖNEMĐN KARŞILAŞTIRILMASI

FĐNANSAL KĐRALAMA ĐŞLEMLERĐ 2011YILI II.DÖNEM VE 2010 YILI AYNI DÖNEMĐN KARŞILAŞTIRILMASI FĐNANSAL KĐRALAMA ĐŞLEMLERĐ 2011ILI II.DÖNEM VE 2010 ILI ANI DÖNEMĐN KARŞILAŞTIRILMASI ĐŞLEM TUTARI: 2011 yılı II.Dönem Đşlem Hacmi 1.403.778 bin USD olarak gerçekleşmiştir. 2011 ılı II.Dönem Đşlem Hacmi

Detaylı

KAMERUN A SATILABİLECEKLER

KAMERUN A SATILABİLECEKLER KAMERUN A SATILABİLECEKLER GIDA SEKTÖRÜ: - Makarna - Un - Bisküvi - Şekerleme - Maya ve kabartma tozları - Unlu mamul katkı malzemeleri - Konserveler - Salça ve turşular - Margarin ve sıvı yağlar - Yoğurt

Detaylı

BU EL KĐTABINI OKUMADAN MAKĐNANIZI KULLANMAYINIZ

BU EL KĐTABINI OKUMADAN MAKĐNANIZI KULLANMAYINIZ GÜVENLĐK SEMBOLLERĐ BU EL KĐTABINI OKUMADAN MAKĐNANIZI KULLANMAYINIZ Kullanma sürecindeki bütün kazalar çok basit güvenlik kuralları göz önüne alınmadığından meydana gelmektedir. Bu nedenle, nedenleri

Detaylı

ÇANKAYA Ort. Sağ. Güv. Bir. Müh. Danş. Eğt.Mesl. Hast.Tanı Merkz. Bil. Yaz. Don. Hiz. Tic. Ltd. Şti.

ÇANKAYA Ort. Sağ. Güv. Bir. Müh. Danş. Eğt.Mesl. Hast.Tanı Merkz. Bil. Yaz. Don. Hiz. Tic. Ltd. Şti. ÇANKAYA Ort. Sağ. Güv. Bir. Müh. Danş. Eğt.Mesl. Hast.Tanı Merkz. Bil. Yaz. Don. Hiz. Tic. Ltd. Şti. Firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere, "Çevre Đzin ve Lisanslar Yönetmelik" kapsamında Çevre Görevlisi

Detaylı

2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET

2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET 2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET Türkiye de yatırımların teşviki, 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 sayılı Karar ve 20.06.2012 tarih ve

Detaylı

DEMSAN DEMĐRDÖĞEN TARIM MAKĐNALARI SANAYĐ

DEMSAN DEMĐRDÖĞEN TARIM MAKĐNALARI SANAYĐ DEMSAN DEMĐRDÖĞEN TARIM MAKĐNALARI SANAYĐ FH2 GÜBRELĐ PATATES ARA ÇAPA MAKĐNASI SERVĐS ĐSTASYONLARINI GÖSTERĐR LĐSTE ĐTHALATÇI/ĐMALATÇI-ÜRETĐCĐ FĐRMANIN 1. ÜNVANI: DEMSAN DEMĐRDÖĞEN TARIM MAKĐNALARI, TURĐZM,

Detaylı

ĐKTĐSADÎ VE ĐDARÎ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ ÇĐFT ANADAL PROGRAMI ÖĞRETĐM PLANI

ĐKTĐSADÎ VE ĐDARÎ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ ÇĐFT ANADAL PROGRAMI ÖĞRETĐM PLANI EKONOMĐ BÖLÜMÜ ÖĞRENCĐLERĐ ĐÇĐN Zorunlu Dersler (30 Kredi) *Seçmeli ders listesinden 2 ders seçilecek. ULUSLARARASI TĐCARET VE FĐNANSMAN BÖLÜMÜ ÖĞRENCĐLERĐ ĐÇĐN Zorunlu Dersler (9 Kredi) *Seçmeli ders

Detaylı

T.C. Balıkesir / Ayvalık /Mesleki Eğitim Merkezi Yılı HAZİRAN Döneminde Açılan Sınavların Ders Zaman Listesi

T.C. Balıkesir / Ayvalık /Mesleki Eğitim Merkezi Yılı HAZİRAN Döneminde Açılan Sınavların Ders Zaman Listesi 29602 GENEL MUHASEBE 18/06/2016 14 : 40 29605 BİLİŞİM SİSTEMLERİ 20/06/2016 10 : 40 29613 MOBİLYA İÇ MEKAN RESMİ 1 29620 MALİYET HESABI 29634 GİYİM AKSESUARLARI 29636 BİTKİ FİZYOLOJİSİ 22/06/2016 10 :

Detaylı

KAYSERĐ SANAYĐ ODASI ETKĐNLĐKLERĐMĐZ EKĐM 2016

KAYSERĐ SANAYĐ ODASI ETKĐNLĐKLERĐMĐZ EKĐM 2016 KAYSERĐ SANAYĐ ODASI ETKĐNLĐKLERĐMĐZ EKĐM 2016 YABANCI KONUKLAR 20 EKĐM 2016 SLOVENYA BÜYÜKELÇĐSĐ MR.IGOR JUKĐC VE TĐCARET ATEŞESĐ ANDREJ FERCEJ TOBB KAPSAMINDAKĐ FAALĐYETLER 06 EKĐM 2016 TOBB IX.TÜRKĐYE

Detaylı

Metal Teknolojisi Platformu

Metal Teknolojisi Platformu Metal Teknolojisi Platformu TÜRKĐYE ALÜMĐNYUM EKSTRÜZYON SEKTÖRÜ 23 ŞUBAT 2007 Dr. Metin YILMAZ ÇUHADAROĞLU Metal San. ve Paz. A.Ş. ALÜMĐNYUM FĐYATLARININ F YILLARA GÖREDEG REDEĞĐŞĐMĐ ALÜMĐNYUM ELDESĐNDE

Detaylı

SIRA A/K SĐCĐL VERGĐ NO FĐRMA ÜNVANI ADRES ĐLÇE ŞEHĐR TELEFON FAX

SIRA A/K SĐCĐL VERGĐ NO FĐRMA ÜNVANI ADRES ĐLÇE ŞEHĐR TELEFON FAX 1 A 2047 0010713549 4A DERĐ ĐNŞAAT TARIM HAYV.KĐMY.MAD.SAN.VE DIŞ TĐC.LTD.ŞTĐ. KARMA ORG.SAN.BÖLG.10.CD.NO:23 MERKEZ UŞAK (276)234 00 37 (276)234 00 37 2 A 2015 1210046435 ABALIOĞLU SU ÜRÜNL.GIDA TAR.ĐNŞ.ĐTH.ĐHR.SAN.TĐC.LTD.ŞTĐ.

Detaylı

KURUM ADI ĐL ĐLÇE ÖZEL EMĐNE ÖRNEK ĐLKÖĞRETĐM OKULU BURSA MUDANYA 472,35 141 ÖZEL BĐLFEN KOŞUYOLU ĐLKÖĞRETĐM OKULU ĐSTANBUL ÜSKÜDAR 471,07 40

KURUM ADI ĐL ĐLÇE ÖZEL EMĐNE ÖRNEK ĐLKÖĞRETĐM OKULU BURSA MUDANYA 472,35 141 ÖZEL BĐLFEN KOŞUYOLU ĐLKÖĞRETĐM OKULU ĐSTANBUL ÜSKÜDAR 471,07 40 BAŞARI GRAFĐĞĐMĐZ YÜKSELMEYE DEVAM EDĐYOR Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretim Okulları Destekleme Projesi kapsamında yapılan çalışmada, Türkiye'nin en başarılı ilköğretim okulları belirlendi.

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı. 2010 Yılı Kamu Bilgi ve Đletişim. Teknolojileri Yatırımları

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı. 2010 Yılı Kamu Bilgi ve Đletişim. Teknolojileri Yatırımları Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Yatırımları Mart, 2010 (Bin TL) 2002 2003 2004 2005 2006 Sektör Tarım 6 14.157 5.468 1.545 3.314

Detaylı