A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG"

Transkript

1 ERNST & YOUNG A USTOS/AUGUST Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi Beytem Plaza fiiflli stanbul Tel : (pbx) Fax : Ankara Ofis Reflit Galip Cad. No:53 D:3-4 Gaziosmanpafla Ankara Tel : Fax : zmir Ofis Akdeniz Mah. Halit Ziya Bulvar No:74 K:2 Yap Kredi Sigorta fl Merkezi Alsancak zmir Tel : Fax : Bursa Ofis Kükürtlü Cad. Tan fl Merk. No:67 B Blok D: Bursa Tel : Fax : MENKUL KIYMETLER VE D ER SERMAYE P YASASI ARAÇLARINDAN ELDE ED LEN GEL RLERLE LG L TEVK FAT UYGULAMASINDA 5527 SAYILI KANUNLA YAPILAN DE fi KL KLER Mehmet KORKUSUZ YEN KURUMLAR VERG S KANUNU NUN, KURUMLARIN GAYR MENKUL VE fit RAK H SSES SATIfi KAZANÇLARININ VERG DEN ST SNA ED LMES LE LG L HÜKÜMLER Derya YALIM YEN KURUMLAR VERG S KANUNU NDA DAR MÜKELLEF YET Umut GÜNDÜZ Dünya dan Vergi Haberleri Aras UYGUR English Translation Resmi Gazete den... Emre EMEK Sirküler ndeks Vergi Takvimi Vergi Hakk nda Concerning Tax

2 VERG DE GÜNDEM MENKUL KIYMETLER VE D ER SERMAYE P YASASI ARAÇLARINDAN ELDE ED LEN GEL RLERLE LG L TEVK FAT UYGULAMASINDA 5527 SAYILI KANUNLA YAPILAN DE fi KL KLER I. Girifl 2 Mehmet KORKUSUZ Vergi yükünün kifliler aras nda ödeme güçlerine göre (adil) da t lmas bir Anayasa emri olsa da, haf zalar n biraz yoklayanlar kolayca hat rlayacaklard r, vergi adaletsizli i, son çeyrek yüzy lda ülkemiz vergi kamuoyunda en çok tart fl lan konular n her zaman bafl nda yer alm flt r. Vergilerin meflrulu unu da sa layan önemli bir unsur olan vergi yükünün adil da t lmas yani vergi adaleti konusu, hemen her platformda çeflitli örneklerle dile getirilmifltir. Bu örneklerden en fazla dile getirileni ve dolay s yla en fazla bilineni de, asgari ücretli ile Hazine Bonusu faizi veya borsada hisse senedi al m-sat m kazanc elde edenlerin ödedikleri vergilerin karfl laflt r ld örnektir. Örnekte, asgari ücretle çal flan bir kimsenin bile söz konusu menkul k ymetlerden gelir elde edenlere göre daha fazla vergi ödedi i vurgulanm flt r. Gerçekten de, 1998 y l nda yap lan ve 2005 y l sonuna kadar yürürlükte kalan bir düzenleme ile Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili faiz gelirlerinin önemli bir k sm, indirim oran uygulamas ad alt nda matrah d fl b rak lm fl, hatta bu matrah d fl b rak lan k sm n toplam gelire oran bazen % 100 ü bile aflm fl, kalan k sm n beyan da beyan s n r ad verilen ve tutar her y l art r lan bir s n r aflmas kofluluna ba lanm flt r. Bu düzenlemeden üç y l sonra, 2001 y l nda yaflanan ekonomik kriz sonras nda Hazinenin borçlanma ihtiyac n n kolay ve ucuz karfl lanmas amac yla yap lan bir baflka düzenleme ile de Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili faiz gelirleri ile al m-sat m kazançlar n n önemli say labilecek bir tutar vergiden istisna edilmifltir. Üstelik, bafllang çta 2002 y l sonuna kadar ihraç edilen menkul k ymetler için getirilen bu uygulama daha sonra birer y ll k uzatmalarla 2005 y l sonuna kadar ihraç edilen menkul k ymetlerden 2007 y l sonuna kadar elde edilen gelirleri de kapsayacak flekilde geniflletilmifltir. Yani y llar n kapsayan befl y ll k dönemde, söz konusu bono ve tahvillerden sa lanan faiz gelirleri, hem enflasyon indirimine ve hem de çok yüksek tutarda istisnaya tabi tutulmufl, bu ikisinden artakalan tutar n da beyan s n r n afl p aflmad na bak lm flt r. Örne in, 2005 y l nda bir kiflinin Hazine Bonosundan sa lad faiz geliri toplam n n önce % 53,7 si indirim oran uygulamas ad alt nda toplam gelirden düflülmüfl, kalan k s mdan da YTL, istisna uygulamas ad alt nda indirilmifltir. Y ll k beyannameyle bildirme zorunlulu u için de, iflte bu iki ifllemin sonucunda bulunan tutar n YTL lik beyan s n r n aflmas koflulu aranm flt r. Özetle, 2005 y l nda, kiflilerin bu faiz gelirlerinin YTL yi aflmad durumlarda beyan zorunlulu u olmam fl, bu gelirler üzerinden yap lan tevkifat n oran n n da % 0 olarak belirlenmifl olmas sebebiyle belirtilen tutara kadar olan gelirler için hiç vergi ödenmemifltir. Aile reisi beyan n n da 1998 y l nda kald r lm fl oldu u göz önüne al nacak olursa, dört kiflilik bir ailenin YTL yi aflan faiz gelirinin beyan ve vergi d fl kald kolayca anlafl labilecektir. Hazine Bonosu ve Devlet Tahvillerinin vadesinden önce elden ç kar lmas ndan sa lanan al m-sat m kazançlar na da benzer vergi avantajlar sa lanm flt r. Bu kazançlar da, y llar n kapsayan dönemde, önce endeksleme yöntemi ile enflasyondan ar nd r lm fl daha sonra da bu flekilde hesaplanan safi kazançtan yüksek tutarda (2005 y l nda uygulanan istisna tutar, YTL) istisna uygulamas yap lm flt r. Tart flmalarda en çok kullan lan örne in bir di er aya n oluflturan stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ifllem gören hisse senetlerinin al m sat m ndan sa lanan kazançlar n vergiden istisna edilebilmesi için de üç ayl k bir elde tutma süresi belirlenmifl, bu süreden daha fazla elde tutulan hisse senetlerinden elde edilen gelirlerin, tutar ne olursa olsun, beyan edilmemesi sa lanm flt r. Üç aydan daha k sa süre elde tutulan hisse senetlerinin (IMKB de ifllem gören) sat fl ndan sa lanan kazançlar ise önce endeksleme yöntemi ile enflasyondan ar nd r lm fl daha sonra da bu flekilde hesaplanan safi kazançtan yüksek say labilecek bir istisna tutar (2005 y l nda, YTL) düflülmüfltür. Yaz m za konu olan Gelir Vergisi Kanunu nun (GVK) Geçici 67 nci maddesi hükmü kapsam nda menkul k ymetler ve di er sermaye piyasas araçlar n n gelirleri üzerinden yap lan tevkifat düzenlemesine de iflte bu koflullarda gelinmifltir y l sonunda TBMM de kabul edilen 5281 say l Kanunla GVK na eklenen Geçici 67 nci madde hükmü ile, özetle, 2006 y l bafl ndan itibaren (10) y l süreyle, menkul k ymetler ve di er sermaye piyasas araçlar için, vergi uygulamalar nda basitlik sa lanmas ve finansal araçlar üzerindeki vergi yüklerinin eflitlenmesi amac yla, yeni bir vergileme rejimi öngörülmüfltür. Vergi adaletsizli i ile ilgili tart flmalara da önemli bir cevap teflkil eden bu yeni rejimin esas n, özetle, kapsama giren gelir ve kazançlar (menkul k ymetler ile di er sermaye piyasas araçlar n n al fl ve sat fl bedelleri aras ndaki fark, menkul k ymet veya di er sermaye piyasas araçlar n n itfas halinde al fl bedeli ile itfa bedeli aras ndaki fark, menkul k ymetlerin veya di er sermaye piyasas araçlar n n dönemsel getirileri ve menkul k ymet veya di er sermaye piyasas araçlar n n ödünç ifllemlerinden sa lanan gelirler, mevduat faizleri, repo kazançlar, faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr paylar ile kâr ve zarar ortakl belgesi karfl l ödenen kâr paylar ve özel finans kurumlar nca kâr ve zarara kat lma hesab karfl l nda ödenen kâr paylar ) üzerinden, bunlar ödeyen banka ve arac kurumlar taraf ndan, elde edenlerin hukuki statülerine (gerçek veya tüzel kifli, tam veya dar mükellef) ve gelir ve kazanc n vergiden istisna edilip edilmedi ine bak lmaks z n % 15 oran nda tevkifat yap lmas ; bu flekilde tevkif suretiyle vergilendirilen gelir ve kazançlar n, tutar ne olursa olsun, gerçek kiflilerce y ll k veya münferit beyanname ile beyan edilmemesi oluflturmaktad r. GVK nun Geçici 67 nci maddesinde uygulamaya bafllan lmas ndan hemen önce yap lan bir de ifliklik ile, tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinden iki y ldan fazla süre elde tutulanlar n tevkifat kapsam d fl nda tutulmas ile ilgili hükmün kapsam sadece tam mükellef kurumlara ait olup MKB de ifllem görenleri kapsayacak flekilde daralt lm fl ( MKB de ifllem görmeyen hisse senetlerinin sat fl ndan elde edilen kazançlar, elde tutulma süreleri ne olursa olsun tevkifata tabi) ve maddenin önceki fleklinde iki y l olarak hükme ba lanan asgari elde tutma süresi de bir y la indirilmifltir. Yine ayn de ifliklik kapsam nda, söz konusu hisse senetlerinin elden ç kar lmas ndan sa lanan kazançlar için GVK nun Mükerrer 80 inci maddesinin de uygulanmamas hükme ba lanm flt r.

3 flte bu hükümler çerçevesinde uygulanmaya bafllan lan yeni vergilendirme rejiminde, henüz uygulamas n n alt nc ay nda radikal bir de iflikli e ihtiyaç duyulmufltur. Daha aç k bir ifade ile, TBMM de kabul edilen ve tarihli Resmi Gazete de yay mlanan 5527 say l Kanunla, GVK nun Geçici 67 nci maddesinin dört ayr f kras nda de ifliklik yap lm fl, madde metnine yeni bir f kra eklenmifltir. Bu de ifliklik ve düzenlemelerle, dar mükellef gerçek kifli ve kurumlar n GVK Geçici 67 nci maddenin (1) numaral f kras kapsam na giren gelirleri üzerinden yap lacak tevkifat n oran, tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 0 a indirilmifl, tam mükelleflerin gelir ve kazançlar üzerinden yap lan tevkifat n oran n n Kanunda belirtilen s n rlar dahilinde yeniden belirlenmesi konusunda da Bakanlar Kurulu na yetki verilmifltir. Yaz m zda, 5527 say l Kanunla yap lan düzenlemeler aç klanmaktad r. II. GVK nun Geçici 67 nci maddesi hükmü kapsam ndaki tevkifat uygulamas nda 5527 say l Kanunla yap lan de ifliklikler 1. Dar mükellef gerçek kifli ve kurumlar n gelirleri üzerinden yap lan tevkifat n oran n n % 0 a indirilmesi GVK nun Geçici 67 nci maddesinin (1) numaral f kras ile, bankalar ve arac kurumlara, gelir sahibinin gerçek veya tüzel kifli ya da dar veya tam mükellef olup olmad na ya da vergi mükellefiyeti bulunup bulunmad na veya vergiden muaf olup olmad na bakmaks z n, a) al m sat m na arac l k ettikleri menkul k ymetler ile di er sermaye piyasas araçlar n n al fl ve sat fl bedelleri aras ndaki fark, b) al m na arac l k ettikleri menkul k ymet veya di er sermaye piyasas araçlar n n itfas halinde al fl bedeli ile itfa bedeli aras ndaki fark, c) menkul k ymetlerin veya di er sermaye piyasas araçlar n n tahsiline arac l k ettikleri dönemsel getirileri (herhangi bir menkul k ymet veya di er sermaye piyasas arac na ba l olmayan), d) arac l k ettikleri menkul k ymet veya di er sermaye piyasas araçlar n n ödünç ifllemlerinden sa lanan gelirler üzerinden % 15 oran nda vergi tevkifat yapma yükümlülü ü getirilmifl, ancak, Sermaye Piyasas Kanununa göre kurulan menkul k ymetler yat r m fonlar n n (borsa yat r m fonlar hariç) kat lma belgelerinin ilgili oldu u fona iadesinden, menkul k ymetler yat r m ortakl klar n n hisse senetlerinin al m sat m ndan, Hazine taraf ndan yurt d fl nda ihraç edilen menkul k ymetlerin al m sat m ve itfas s ras nda elde edilen getirileri ile hisse senetleri kâr paylar n n hisse sahipleri ad na tahsili ve tam mükellef kurumlara ait olup stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ifllem gören ve bir y ldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden ç kar lmas ndan elde edilen gelirlerin tevkifat uygulamas kapsam d fl nda oldu u hükme ba lanm flt r. Bu hükümler çerçevesinde de, madde hükmünün yürürlü e girdi i 2006 y l bafl ndan itibaren, Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili faizleri ile al m sat m kazançlar üzerinden ve MKB de ifllem gören ve bir y l ve daha k sa süre elde tutulan (di er hisse senetlerinden elde tutulma süresi ne olursa olsun) hisse senetlerinin al m sat m kazançlar üzerinden yerli ve yabanc yat r mc ay r m yap lmaks z n % 15 oran nda tevkifat yap lm flt r. Ancak, bir taraftan küresel ekonomideki hareketlerin, uluslararas alanda serbestçe hareket eden sermayenin ülkemize göre çok daha güvenli ve getirisi yüksek alanlara do ru kaymas olas l n do urmas ve böyle bir olas l n gerçekleflmesinin yol açabilece i olumsuz sonuçlar n önlenmesi, di er taraftan da Avrupa Birli inin vergilemede ikametgah esas alan vergileme prensiplerine uyum sa lanmas amaçlar yla, dar mükellef gerçek kifli ve kurumlar n GVK nun Geçici 67 nci maddesinin (1) numaral f kras kapsam ndaki gelirleri üzerinden yap lan tevkifat n oran n n % 15 den % 0 a düflürülmesi kararlaflt r lm flt r. Bu amaçla haz rlanan ve TBMM de Anayasaya ayk r oldu u iddialar aras nda kabul edilen bir Kanun Teklifi ile, söz konusu f kra metninin sonuna Dar mükellef gerçek kifli ve kurumlar için bu oran %0 olarak uygulan r ibaresi eklenmifltir. Yukar daki ifadelerden de anlafl laca üzere, tevkifat oran % 0 a düflürülen gelirler, GVK nun Geçici 67 nci maddesi kapsam nda tevkifata tabi tutulan tüm gelirler de ildir. Bu gelirler, an lan maddenin (1) numaral f kras nda say lan (Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili faiz gelirleri, al m-sat m kazançlar, hisse senedi al m-sat m kazançlar vb.) gelirlerdir. An lan maddenin 4 numaral f kras ile tevkifata tabi tutulan mevduat faizleri, repo kazançlar, faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr paylar ile kâr ve zarar ortakl belgesi karfl l ödenen kâr paylar ve özel finans kurumlar nca kâr ve zarara kat lma hesab karfl l nda ödenen kâr paylar üzerinden yap lan tevkifat n oran, geliri elde edenin hukuki statüsüne ba l olmaks z n % 15 olarak devam etmektedir. Bu ba lamda, dar mükellef gerçek kifli ve kurumlar n say lan bu gelirleri üzerinden % 15 oran nda tevkifat yap lmas na bundan sonra da devam edilecektir. Madde metninde yap lan bu de ifliklik sebebiyle, dar mükellef gerçek kifli ve kurumlar n, tarihinden sonra ihraç edilen veya iktisap ettikleri menkul k ymetlerden tarihinden itibaren elde edecekleri tevkifat kapsam nda bulunan gelirler için % 0 oran uygulanacakt r. Menkul k ymetin elde edilme zaman n n, yeni oran n uygulamas nda bir önemi bulunmamaktad r. Daha aç k bir ifade ile, tarihinden önce sat n al nm fl olsa da gelirleri tevkifat kapsam nda bulunan, tarihinden itibaren ihraç veya iktisap edilen menkul k ymetlerden tarihinden sonra elde edilecek faiz ve al m-sat m gelirleri için tevkifat oran % 0 olacakt r. 2. Yat r m fonu kat lma belgelerinin fona iadesinden sa lanan kazançlar n tevkifat kapsam na al nmas 5527 say l Kanunla yap lan ikinci de ifliklik, menkul k ymet yat r m fonu kat lma belgelerinin fona iadesinden sa lanan kazançlar n da tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tevkifat kapsam na al nm fl olmas d r. Bu amaçla, an lan Kanunla GVK nun Geçici 67 nci maddesinin (1) numaral f kras nda (6 numaral paragraf) de ifliklik yap lm fl ve tevkifat uygulamas kapsam d fl nda bulunan gelirler yeniden tan mlanm flt r. Bu ba lamda, paragraf metnindeki Sermaye Piyasas Kanununa göre kurulan menkul k ymetler yat r m fonlar n n (borsa yat r m fonlar hariç) kat lma belgelerinin ilgili oldu u fona iadesi, menkul k ymetler yat r m ortakl klar n n hisse senetlerinin al m sat m... ibaresi metinden ç kar lm flt r. Ancak, Kanunkoyucu, yat r m fonu kat lma belgelerinin fona iadesinden sa lanan kazançlar üzerinden yap lacak tevkifat uygulamas n n bir istisnas olarak, paragraf metnine, sürekli olarak portföyünün en az % 51 i stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ifllem gören hisse senetlerinden oluflan yat r m fonlar n n bir y ldan fazla süreyle elde tutulan kat lma belgelerinin elden ç kar lmas nda... ibaresini eklemifltir. Bu düzenleme sebebiyle, tarihinden itibaren, sürekli olarak portföyünün en az % 51 i stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ifllem gören hisse senetlerinden oluflan yat r m fonlar n n bir y ldan fazla süreyle elde tutulan kat lma belgelerinin elden ç kar lmas ndan sa lanacak kazançlar üzerinden GVK nun Geçici 67 nci maddesi hükmüne göre tevkifat yap lmayacakt r. Yat r m fonu kat lma belgeleri ile ilgili bu düzenleme yap l rken, maddenin (8) numaral f kras nda yer alan yat r m fonlar n n portföy 3

4 VERG DE GÜNDEM kazançlar n n da tevkifata tabi olduklar na iliflkin hüküm korunmufl hatta korunmakla kalmam fl kapsam, borsa yat r m fonlar, konut finansman fonlar ve varl k finansman fonlar n da içine alacak flekilde geniflletilmifltir. Oysa, 5527 say l Kanunun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen fleklinde, yat r m fonlar kat lma belgelerinin fona iadesi (sat fl ) s ras nda tevkifat yap lmamas n öngören hüküm kald r lmakta ve bu kurulufllar n kendi bünyelerinde portföy kazançlar üzerinden yap lacak stopaj oran n n s f ra indirilmesi öngörülmekteydi. Ancak Genel Kurulda yap lan görüflmeler s ras nda verilen ve kabul edilen önergelerle, kat lma belgelerinin fona iadesinden sa lanan gelirler üzerinden tevkifat yap lmamas n öngören hüküm teklifte öngörüldü ü flekilde kald r - l rken, fonlar n portföy kazançlar üzerinden yap lan tevkifat n kapsam na borsa yat r m fonlar ile önümüzdeki dönemlerde sermaye piyasas nda görece imiz konut finansman ve varl k finansman fonlar da dahil edilmifltir. Bakanlar Kurulu da, tarihli Resmi Gazete de yay mlanan 2006/10731 say l Karar ile, tarihinden itibaren tevkifat kapsam na al nan borsa yat r m fonlar ile konut finansman fonlar ve varl k finansman fonlar n n bu tarihten itibaren elde edecekleri portföy iflletmecili i kazançlar ve GVK nun Geçici 67 nci maddesinin 1,2,3 ve 4 numaral f kralar nda belirtilen gelirleri üzerinden yap lacak tevkifat n oran n % 0 olarak, di er fon ve ortakl klar n portföy iflletmecili i kazançlar ile GVK nun Geçici 67 nci maddesinin 1,2,3 ve 4 numaral f kralar nda belirtilen gelirleri üzerinden yap - lacak tevkifat n oran n da tarihine kadar (bu tarih dahil) % 10, tarihinden (bu tarih dahil) itibaren de % 0 olarak belirlemifl bulunmaktad r. 3. Tevkifat oranlar n n belirlenmesi konusunda Bakanlar Kurulu na yetki verilmesi 5527 say l Kanunla yap lan bir di er önemli düzenleme, GVK nun Geçici 67 nci maddesine eklenen 17 numaral f kra hükmü ile gerçeklefltirilmifltir. Bu f kra hükmü ile, Bakanlar Kurulu na, an lan maddede yer alan oranlar her bir kazanç ve irat türü ile bunlar elde edenler itibar yla, yat r m fonlar n n kat lma belgelerinin fona iade edilmesinden elde edilen kazançlar için fonun portföy yap s na göre, ayr ayr s f ra kadar indirme veya % 15 e kadar art rma yetkisi verilmifltir. Bakanlar Kurulu kendisine verilen bu yetkiyi tarihli Resmi Gazete de yay mlanan 2006/10731 say l Karar ile ve daha önce yap lan aç klamalar do rultusunda kullanarak, tam mükellef gerçek kifli ve kurumlar n, GVK Geçici 67 nci maddesinin 1,2 ve 3 numaral f kralar nda tevkifata tabi oldu u hükme ba lanan Devlet ç Borçlanma senetleri (Hazine Bonolar ve Devlet Tahvilleri), özel sektör taraf ndan ihraç edilen tahviller ile hisse senetlerinin al m-sat m ndan elde ettikleri gelirler için % 15 olan tevkifat oran n % 10 olarak yeniden belirlemifltir. 4. Vadeli ifllem ve opsiyon borsalar nda yap lan ifllemlerden elde edilen kazançlar üzerinden yap lacak tevkifat ile ilgili istisna uygulamas n n sürekli hale getirilmesi GVK na 5281 say l Kanunla eklenen Geçici 67 nci maddenin (14) numaral f kras ile Türkiye de kurulu vadeli ifllem ve opsiyon borsalar nda 2006 y l nda yap lan ifllemlerden elde edilen kazançlar için (1) numaral f krada belirtilen tevkifat oran s f r olarak uygulanaca hükme ba lanm fl, Maliye Bakanl taraf ndan yay mlanan 267 seri numaral Gelir Vergisi Genel Tebli inde de bankalar n ve arac kurumlar n taraf oldu u veya bunlar arac l yla yap lan; belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeye dayal olarak düzenlenenler de dahil olmak üzere, para veya sermaye piyasas arac n, mal, k ymetli madeni ve dövizi alma, satma, de ifltirme hak ve/veya yükümlülü ünü veren vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmelerinin bu madde uygulamas nda di er sermaye piyasas arac say laca, bu sebeple de, bankalar ve arac kurumlar n, bu nitelikte bir ifllem yapmalar halinde; vadeli ifllem veya opsiyon sözleflmesinin hükmünden yararlan ld anda, sözleflmeye baz al nan k ymetin piyasa fiyat na göre oluflan de eri ile ifllem fiyat na göre oluflan de eri aras ndaki fark üzerinden sözleflmenin sona erdi i tarih itibar yla % 15 oran nda tevkifat yapacaklar belirtilmifltir. Geçici 67 nci maddenin yürürlü e girmesinden hemen önce 5436 say l Kanunla f kra metnine Tam ve dar mükellef kurumlar n (Türkiye de iflyeri veya daimi temsilci arac l yla faaliyette bulunmayanlar hariç) 2006 y l nda aralar nda yapt klar vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmelerinden do an kazançlar bak m ndan bu madde hükmü uygulanmaz. fiu kadar ki banka ve benzeri finans kurumlar için Türkiye de iflyeri veya daimi temsilci arac l yla faaliyette bulunma flart aranmaz. hükmü eklenmifl ve vadesi sonraki y llara sarksa da 2006 y l nda yap lan sözleflmelerden do acak kazançlar tevkifat kapsam d fl nda b rak lm flt r. Son olarak, bu yaz m za da konu olan 5527 say l Kanunla, tam ve dar mükellef kurumlar n aralar nda yapt klar vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmelerinden do an kazançlar için 2006 y l ile s n rl olarak sa lanan tevkifat kapsam d fl nda b rak lma uygulamas na süreklilik kazand r lm fl ve bu amaçla, metinde geçen 2006 y l nda ibaresi metinden ç kar lm flt r. 5. Hazine taraf ndan yurt d fl nda ihraç edilen menkul k ymetlerden elde edilen kazançlar için beyanname verilmemesi GVK nun Geçici 67 nci maddesi ( 7 numaral f kra) hükmü ile maddenin ilk dört f kras hükümlerine göre tevkifata tâbi tutulan kazançlar için gerçek kiflilerce y ll k veya münferit beyanname verilmemesi ve di er gelirler dolay s yla verilecek beyannameye bu gelirlerin dahil edilmemesi benimsenmifl; ticarî faaliyet kapsam nda elde edilen gelirlerin ticarî kazanç hükümleri çerçevesinde kazanc n tespitinde dikkate al naca ve tevkif suretiyle ödenmifl olan vergilerin, GVK nun 94 üncü maddesi kapsam nda tevkif edilen vergilerin tâbi oldu u hükümler çerçevesinde tevkifata tâbi kazançlar n beyan edildi i beyannamelerde hesaplanan vergiden mahsup edilece i belirtilmifltir. fiimdi de ayn f kra metnine 5527 say l Kanunla eklenen ve tarihinden itibaren geçerli k l nan hükümle, Geçici 67 nci maddenin ilk dört f kras hükümleri uyar nca tevkifata tabi tutulsun tutulmas n dar mükellef gerçek kifli veya kurumlarca Hazine taraf ndan yurt d fl nda ihraç edilen menkul k ymetlerden sa lanan kazanç ve iratlar için münferit veya özel beyanname verilmemesi kararlaflt r lm flt r. 4

5 YEN KURUMLAR VERG S KANUNU NUN, KURUMLARIN GAYR MENKUL VE fit RAK H SSES SATIfi KAZANÇLARININ VERG DEN ST SNA ED LMES LE LG L HÜKÜMLER I. G R fi Derya YALIM Kamu hizmetlerinin arzu edildi i flekilde yerine getirilebilmesi her fleyden önce bu hizmetler için aktar labilen finansman kayna n n miktar na ba l d r. Bu finansman kayna n n temeli olan vergi gelirleri de hiç flüphesiz mali yap s güçlü flirketlerin bulundu u bir ekonomi ortam nda beklenen seviyelerine daha kolay ulaflacakt r. Dolay s yla, maliye politikalar n n flirketlerin mali yap lar n n güçlendirilmesine önem vermesi kaç n lmazd r. Ülkemizde, sermaye flirketlerinin mali yap lar n n güçlendirilmesi ve acil finansman ihtiyaçlar n n karfl lanmas gerekçesiyle yasalaflt r lan tafl nmaz ve ifltirak hissesi sat fl kazanc istisnas uygulamas ilk kez 1984 y l nda Türk Vergi Sistemindeki yerini alm flt r. Yak n zamana kadar çeflitli geçici maddelerle ve uzatmalarla uygulanan bu vergi politikas, nihayet 5281 say l Vergi Kanunlar nda De ifliklik Yapan Yasa 1 ile Kurumlar Vergisi Kanunu nun istisnalar ile ilgili 8 inci maddesine eklenen 12 nci bent ile tarihinden itibaren kal c ve sürekli hale getirilmifltir. Bununla birlikte, geçti imiz günlerde Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren 5520 say l yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda 2 da, tafl nmaz ve ifltirak hissesi sat fl kazançlar n n kurumlar vergisinden istisna edilmesi uygulamas na baz de iflikliklerle yer verilmifltir. Nitekim Kanun un gerekçesinde istisnan n amac n n kurumlar n ba l de erlerinin ekonomik faaliyetlerde daha etkin bir flekilde kullan lmas na olanak sa lanmas ve kurumlar n mali bünyelerinin güçlendirilmesi oldu u belirtilmifltir. Bu yaz m zda, Kanun ile uygulamada gelinen durum, uygulaman n usul ve esaslar, önceki uygulaman n yeni uygulamayla karfl laflt r lmas ve di er kanunlarda tafl nmaz ve ifltirak hissesi sat fl dolay s yla sa lanan istisnalara iliflkin aç klamalar m za yer verilecektir. II SAYILI KURUMLAR VERG S KANUNU ÖNCES NDE, 5422 SAYILI KURUMLAR VERG S KANUNU ÇERÇEVES NDE TAfiINMAZ VE fit RAK H SSES SATIfi KAZANCI ST SNASI UYGULAMASI 5422 say l Kurumlar Vergisi Kanunu nun 8 inci maddesinin 12 nci bendi uyar nca Kurumlar n, en az iki tam y l süreyle aktiflerinde yer alan ifltirak hisseleri ile gayrimenkullerin (tafl nmazlar n) sat fl ndan do an ve sermayeye eklenmesine karar verilen kazançlar kurumlar vergisinden müstesnad r. Sermayeye ilave edilme iflleminin sat fl n yap ld y l izleyen ikinci takvim y l n n sonuna kadar gerçeklefltirilmesi flartt r. Vadeli sat fl halinde ise ilk yap lan tahsilât n ifltirak hissesi veya gayrimenkulün maliyet bedeline iliflkin oldu u kabul edilir. Bu süre içinde sermayeye eklenmeyen kazanç k sm için uygulanan istisna dolay s yla zaman nda tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa u ram fl say l r. Bankalara borçlu durumda olanlar ile bunlar n kefillerinin bu borçlara karfl l k bankalara devrettikleri tafl nmaz ve ifltirak hisseleri ile bankalar n alacaklar na karfl l k iktisap ettikleri tafl nmaz ile ifltirak hisselerinin sat fl nda iki tam y l süreyle elde tutulma flart aranmaz. Bedelsiz olarak ya da rüçhan hakk kullan lmak suretiyle itibarî de eriyle iktisap edilen hisse senetlerinin iktisap tarihi olarak, sahip olunan eski hisse senetlerinin iktisap tarihi esas al n r. Menkul k ymet veya tafl nmaz ticareti ile u raflan kurumlar n bu amaçla ellerinde bulundurduklar de erlerin sat fl ndan elde ettikleri kazançlar istisna kapsam d fl ndad r. Tam mükellef sermaye flirketleri d fl ndaki kurumlar ile dar mükellef kurumlarda, sat fltan do an kazanc n sermayeye ilave edilmesi flart aranmaz, bu kazançlar özel bir fon hesab nda tutulur. Sermayeye eklenen veya fon hesab nda tutulan kazançlar n befl y l içinde; herhangi bir suretle iflletmeden çekilmesi, dar mükellef kurumlar taraf ndan yurt d fl na transfer edilmesi veya bu süre içinde iflletmelerin tasfiyesi halinde, bu kazançlar o y l n kazanc say larak vergiye tâbi tutulur. Bunun yan nda, devir, birleflme ve bölünme halleri uygulanan istisnan n geçersizli ine karine teflkil etmez. III. YEN KURUMLAR VERG S KANUNUNU LE YAPILAN DÜZENLEMELER 2006 hesap dönemi içinde yap lan tafl nmaz ve ifltirak hissesi sat fllar ndan tarihinden önce yap lanlara ait kazançlar yukar da yer verilen Kanun hükümleri do rultusunda; bu tarih ve sonras nda yap lan sat fllara iliflkin kazançlar ise 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanun u hükümleri do rultusunda istisnadan faydalanabilecektir say l Kanun un stisnalar bafll kl 5 inci maddesinin e bendinde yer alan ve tarihi itibariyle Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren hükme afla da yer verilmifltir. Kurumlar n, en az iki tam y l süreyle aktiflerinde yer alan tafl nmazlar ve ifltirak hisseleri ile ayn süreyle sahip olduklar kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklar n n sat fl ndan do an kazançlar n % 75'lik k sm. Bu istisna, sat fl n yap ld dönemde uygulan r ve sat fl kazanc n n istisnadan yararlanan k sm sat fl n yap ld y l izleyen beflinci y l n sonuna kadar pasifte özel bir fon hesab nda tutulur. Ancak sat fl bedelinin, sat fl n yap ld y l izleyen ikinci takvim y l n n sonuna kadar tahsil edilmesi flartt r. Bu süre içinde tahsil edilmeyen sat fl bedeline isabet eden istisna nedeniyle zaman nda tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa u ram fl say l r. stisna edilen kazançtan befl y l içinde sermayeye ilave d fl nda herhangi bir flekilde baflka bir hesaba nakledilen veya iflletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktar lan k s m için uygulanan istisna dolay s yla zaman nda tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa u ram fl say l r. Ayn süre içinde iflletmenin tasfiyesi (bu Kanuna göre yap lan devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm uygulan r. Bedelsiz olarak veya rüçhan hakk kullan lmak suretiyle itibarî de eriyle elde edilen hisse senetlerinin elde edilme tarihi olarak, sahip olunan eski hisse senetlerinin elde edilme tarihi esas al n r. Devir veya bölünme suretiyle devral nan tafl nmazlar, ifltirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklar n n sat fl nda iki y ll k sürenin hesab nda, devir olunan veya bölünen kurumda geçen süreler de dikkate al n r tarih ve say l Mükerrer Resmi Gazete de yay mlanarak tarihinden itibaren yürürlü e girmifltir tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girmifltir. 5

6 VERG DE GÜNDEM Menkul k ymet veya tafl nmaz ticareti ve kiralanmas yla u raflan kurumlar n bu amaçla ellerinde bulundurduklar de erlerin sat fl ndan elde ettikleri kazançlar istisna kapsam d fl ndad r. IV. UYGULAMANIN ESASLARI Uygulaman n esaslar n ; istisna uygulamas ndan yaralanabilecek mükellefler, uygulamaya konu olabilecek iktisadi k ymetler ile uygulaman n flartlar bafll klar alt nda incelemek konunun tam olarak anlafl lmas bak m ndan yerinde olacakt r. IV.1 stisna Uygulamas ndan Yararlanabilecek Mükellefler Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5 inci maddesinin e bendine göre, gerek tam gerek dar mükellef tüm kurumlar istisnadan yararlanabilecektir. Ancak, esas faaliyeti menkul k ymet veya tafl nmaz ticareti olan kurumlar n bu amaçla, di er bir ifadeyle ticari faaliyet çerçevesinde iktisap ettikleri ve ellerinde tuttuklar k ymetlerin sat fl ndan elde ettikleri kazançlar için istisnadan yararlanmalar mümkün de ildir. Sat fla konu edilen k ymetlerin iki tam y l kurum aktifinde kay tl olmas da durumu de ifltirmeyecektir. Ayn durum, satmak üzere tafl nmaz inflaat ile u raflan mükellefler aç s ndan da geçerlidir. Ancak, tafl nmaz ticareti ile u raflan mükelleflerin faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis ettikleri tafl nmazlar n sat fl ndan elde ettikleri kazançlara istisna uygulanabilecek; tafl nmaz ticaretine konu edilen ve kiralama veya baflka surette de erlendirilen tafl nmazlar n sat fl kazanc ise istisnaya konu edilmeyecektir. Örne in, inflaat faaliyetinde bulunan bir firman n sat n ald arsay iki y l geçtikten sonra satmas halinde ya da faaliyet konusu al fl verifl merkezleri infla etmek ve kiraya vermek olan flirketin bu amaçla infla etti i tafl nmazlar iki y l geçtikten sonra satmas halinde, söz konusu kurumlar n bu istisnadan yararlanmas söz konusu olmayacakt r. IV.2 Uygulamaya Konu Olabilecek ktisadi K ymetler stisnaya konu olabilen iktisadi k ymetler tafl nmazlar, ifltirak hisseleri, kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklar d r. IV.2.1.Tafl nmazlar stisnaya konu olan tafl nmazlar, Türk Medeni Kanunu nda tan mlanan, esas niteli i bak m ndan bir yerden baflka bir yere tafl nmas mümkün olmayan, dolay s yla yerinde sabit olan mallard r. Bunlar, Türk Medeni Kanunu nun 704 üncü maddesinde, arazi, tapu siciline ayr sayfaya kaydedilen ba ms z ve sürekli haklar, kat mülkiyeti kütü üne kay tl ba ms z bölümler olarak say lm flt r. Tafl nmazlar n bu istisnaya konu edilebilmesi için Medeni Kanunun 705 inci maddesi gere ince kurum ad na tapuya tescil edilmifl olmalar gerekmektedir. Medeni Kanun un 684 üncü maddesinde bütünleyici parça (mütemmim cüz) yerel âdetlere göre as l fleyin temel unsuru olan ve o fley yok edilmedikçe, zarara u rat lmad kça veya yap s de ifltirilmedikçe ondan ayr lmas na olanak bulunmayan parça olarak tan mlanm flt r. Di er taraftan, ayn Kanun un 686 nc maddesinde ise eklenti (teferruat) as l fley malikinin anlafl labilen arzusuna veya yerel âdetlere göre, iflletilmesi, korunmas veya yarar sa lamas için as l fleye sürekli olarak özgülenen ve kullan lmas nda birlefltirme, takma veya baflka bir biçimde as l fleye ba l k l nan tafl n r mal olarak tan mlanm flt r. Dolay s yla, tafl nmaz tan m na tafl nmaz n bütünleyici parçalar niteli inde olan unsurlar girmekte olup, eklentileri ise kapsama dâhil de ildir. IV.2.2. fltirak Hisseleri fltirak hisseleri, anonim flirketlerin hisse senetlerini, limited flirketlere ait ifltirak paylar n, sermayesi paylara bölünmüfl komandit flirketlerin komanditer ortaklar na ait ortakl k paylar n ve ifl ortakl klar ile adi ortakl klara ait ortakl k paylar n ifade eder. Bununla birlikte, 1 S ra Numaral Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli i nde 242 fltirakler Hesab ; flletmenin, do rudan ve dolayl olarak di er flirketlerin yönetimine ve ortakl k politikalar n n belirlenmesine kat lmak üzere edindi i hisse senetleri veya ortakl k paylar n n izlendi i hesapt r. fltirakler hesab bir ortakl kta en fazla % 50 oran nda olan sermaye paylar veya oy haklar n n izlenmesinde kullan l r. fltirak edilen ortakl klarda ifltirak iliflkisinden bahsedebilmek için sermaye pay dikkate al nmaks z n sahip olunan oy hakk veya yönetime kat lma hakk n n en az % 10 oran nda bulunmas gerekir olarak tan mlanm flt r. Ancak, bu aç klamalar Tek Düzen Hesap Plan n n iflleyifline yönelik olup, ifltirak hissesi sat fl kazanc istisnas nda ifltirak hisseleri sadece 242 fltirakler hesab na karfl l k gelen hisse senetlerini ihtiva etmemekte, 240 Ba l Menkul K ymetler ve 245 Ba l Ortakl klar hesaplar n da içermektedir. Di er taraftan, Kanun un gerekçesi itibariyle, ifltirak amac olmay p ticari amaçla elde tutulan ifltirak hisselerinin sat fl ndan elde edilen kazançlar da, elde tutulma süresine bak lmaks z n istisna kapsam d fl nda bulunmaktad r. IV.2.3. Kurucu Senetleri, ntifa Senetleri ve Rüçhan Haklar Esasen ifltirak kazanc içerisinde yer alan ve kârdan pay alma amac tafl yan kurucu senetleri ile intifa senetleri bentte ayr ca say lmak suretiyle konuya aç kl k getirilmifltir. Nitekim, Türk Ticaret Kanunu nun, anonim flirketleri düzenleyen Dördüncü Fas l n n beflinci k sm hisse senetleri bafll n tafl makta ve bu k sm n (B) ntifa Senetleri bafll n tafl yan 402 nci maddesinde kurucular lehine intifa senetleri ihdas na yer verildi i görülmektedir. Kanun un hisse senetlerinin düzenlendi i 5 inci k sm nda kurucu hisse senetlerine yer verilmesi, söz konusu senetlerin hisse senetlerinin özel bir türü olarak de erlendirilmelerini zorunlu k lmaktad r. Di er taraftan, rüçhan hakk, Türk Ticaret Kanunu nun 394. maddesinde düzenlenmifl olup 3, anonim flirketlerin sermaye art rmalar esnas nda sermaye art r m karar al nd s rada flirket orta olanlara, bu sermaye art r m na öncelikle kat labilme imkân n veren hakt r. IV.3 Uygulaman n fiartlar Afla da yer alan flartlar n varl halinde tafl nmaz ve ifltirak hisseleri sat fl ndan do an kazanc n % 75 i kurumlar vergisinden istisnad r. IV.3.1 Tafl nmazlar ve fltirak Hisselerinin ki Tam Y l Süre le Aktifte Bulundurulmas stisnaya konu olacak tafl nmaz ve ifltirak hisselerinin, en az iki tam y l süre (730 gün) ile aktifte yer ald ktan sonra elden ç kar lm fl olmas gerekmektedir. Örne in, tarihinde iktisap edilen ifltirak hissesi, tarihinden sonraki bir tarihte sat lmas halinde, bu iktisadi k ymetin sat fl kazanc istisnaya konu edilebilecektir. Kurumlar n mevcut hisse senetleri dolay s yla ellerinde bulunan rüçhan hakk kuponlar karfl l nda bedelsiz ya da itibari de eriyle yeni hisse senedi iktisap etmeleri halinde, yeni iktisap edilen söz konusu hisse senetleri aç s ndan iktisap tarihi olarak, eski hisse senetleri ya da ifltirak hissesinin iktisap tarihi esas al nacakt r. Ayn durum, ifltirak edilen kurumun nedeni ne olursa olsun yapm fl oldu u sermaye art fl dolay s yla bedelsiz olarak iktisap edilen hisse senetleri için de geçerlidir. IV.3.2 Sat fl n Mali Yap n n Güçlendirilmesi Amac yla ve Para Karfl l Yap lmas Bu flart, istisnan n düzenlenmifl oldu u Kanun maddesinde aç k flekilde belirtilmifl flartlardan de ildir. Ancak, istisnan n temel amac kurumlar n mali yap lar n n güçlendirilmesinin teflviki oldu undan, ekonomik aç dan firmalara ilave imkan sa lamayan ifllemler istisna kapsam 3 Türk Ticaret Kanunu nun 394. maddesindeki umumi heyetin esas sermayesini art r lmas na müteallik karar nda aksine flart olmad kça pay sahiplerinden her biri yeni hisse senetlerinden flirket sermayesindeki pay ile mütenasip miktar n alabilir. dare meclisi pay sahiplerine verilecek senetlerin ihraç bedellerini gazetelerle ilan eder. Bu hususta yap lacak ilanlarda pay sahiplerinin yeni pay alma haklar n kullanabilmeleri için tayin olunacak müddet, 15 günden afla olamaz. hükmü ile flirket ortaklar n n flirket sermayesinden paylar oran nda yeni hisse senedi alabilme hakk tan nm flt r. 6

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com ARALIK 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Not: Bu doküman 30 Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR VERG DE GÜNDEM VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR Mehmet KORKUSUZ Geçti imiz y l, vergilendirme sistemimizde önemli bir ad

Detaylı

100 Soruda Serbest Bölgeler

100 Soruda Serbest Bölgeler 100 Soruda Serbest Bölgeler Sunufl Serbest bölgeler; siyasal olarak ülke s n rlar içinde olmakla beraber gümrük hatt d fl nda say lan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara iliflkin hukuki ve

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com MAYIS/MAY 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi

Detaylı

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü GEL R VERG S REHBER Haz rlayan Tuncel ATABEY Gelirler Kontrolörü Haz rl k ve Bask : KURT ½ MATBAACILIK Tel.: (0.212) 518 11 28-517 40 10 Sultanahmet - STANBUL SUNU½ Son y llarda vergi kanunlar nda yap

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

2015 Y l Gelir Vergisi Beyan (2014 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2015/04 stanbul, 03.03.2014

2015 Y l Gelir Vergisi Beyan (2014 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2015/04 stanbul, 03.03.2014 2015 Y l Gelir Vergisi Beyan (2014 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2015/04 stanbul, 03.03.2014 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2014 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II Yazarlar Prof.Dr. Ümit Gücenme GENÇO LU (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Saime ÖNCE (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Vedat EKERG

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI BA IMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na Giri EVG Yat r m Ortakl A.. nin ( irket ) ekte yer alan

Detaylı

M uhasebe mesle inin fonksiyonlar ndaki de iflikliklerle birlikte, mesle-

M uhasebe mesle inin fonksiyonlar ndaki de iflikliklerle birlikte, mesle- mali ÇÖZÜM 11 MUHASEBE MESLE N N DÜNÜ VE BUGÜNÜNÜN KARfiILAfiTIRILMASI Yahya ARIKAN SMMMO Baflkan MUHASEBE MESLE NDE MEYDANA GELEN FONKS YONEL DE fi KL KLER M uhasebe mesle inin fonksiyonlar ndaki de iflikliklerle

Detaylı

VERG ve PRAT K B LG LER REHBER 2010. 2010 y l. Düzenlemeleriyle

VERG ve PRAT K B LG LER REHBER 2010. 2010 y l. Düzenlemeleriyle INTERNATIONAL ARKAN & ERG N Audit, Tax, SAS VERG ve PRAT K B LG LER REHBER 20 20 y l Düzenlemeleriyle ilgili Vergi ve Pratik Bilgiler Rehberi Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu,

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

ve DEVRALMALARI* *connectedthinking

ve DEVRALMALARI* *connectedthinking fiirket BiRLEfiMELERi ve DEVRALMALARI* *connectedthinking fiirket BiRLEfiMELERi ve DEVRALMALARI Haz rlayan: PricewaterhouseCoopers Türkiye Dan flmanl k Hizmetleri Bas m Tarihi Mart, 2006 Yap m nfomag Yay

Detaylı

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ* I- G R fi Bankac l k sektöründe yaflanan krizlerin en belirgin göstergelerinden

Detaylı

T ürk hukukunda anonim flirketlerin hisse senetleri, kurulufl yada sermaye art r m

T ürk hukukunda anonim flirketlerin hisse senetleri, kurulufl yada sermaye art r m TÜRK HUKUKUNDA H SSE SENED HRAÇ PR MLER VE MUHASEBELEfiT R LMES Doç. Dr. Cemal B fi Marmara Üniversitesi-..B.F.- flletme Bölümü Ö retim Üyesi 1- G R fi T ürk hukukunda anonim flirketlerin hisse senetleri,

Detaylı

2013 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER

2013 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER INTERNATIONAL ARKAN & ERG N Audit, Tax, SAS Turkey 2013 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER VERG ve PRAT K B LG LER REHBER 2013 stanbul, 28 fiubat 2013 Haz rlayanlar Refik Arkan A. Cihat Kumuflo lu fieref Taflk

Detaylı

ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2)

ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2) mali ÇÖZÜM 203 ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2) Cengiz SAZAK* G R fi 0 2.01.2004 Tarih ve 25334 Mükerrer Say l Resmi Gazete de yay mlanarak 01.01.2004 tarihinde

Detaylı

2015 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER

2015 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER INTERNATIONAL ARKAN & ERG N Audit, Tax, SAS Turkey 2015 VERG ve PRAT K B LG LER REHBER VERG ve PRAT K B LG LER REHBER 2015 stanbul, 04 fiubat 2015 Haz rlayanlar Refik Arkan A. Cihat Kumuflo lu fieref Taflk

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI SMMMO MEVZUAT SER S 2 MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli leri Enflasyon düzeltmesi hesaplar dahil stanbul,

Detaylı

Ü lkemiz ekonomik hayat 2004 y l n n bafllang c ile yeni bir uygulama ile

Ü lkemiz ekonomik hayat 2004 y l n n bafllang c ile yeni bir uygulama ile YAPILAN YASAL DÜZENLEMELER IfiI INDA TEKDÜZEN HESAP PLANI ÜZER NE UYGULAMALI DE ERLEND RMELER Yrd.Doç.Dr. Cemal EL TAfi Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Muhasebe-Finansman Bilim Dal

Detaylı

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Denetim Raporu 83 85 86 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Ç NDEK LER KONSOL DE B LANÇOKONSOL DE GEL R TABLOSU KONSOL DE ÖZSERMAYE DE fi M TABLOSU KONSOL DE

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporu 2006 Faaliyet Raporu 2006 FAAL YET RAPORU I ç i n d e k i l e r Sunufl 4 Gündem 5 Yönetim Kurulu Raporu 6 Girifl 8 Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar 11 Mali Tablolar 15 Bilanço 16 Gelir Tablosu 18

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi 06 Faaliyet Raporu 1 Kristal Kola 06 Faaliyet Raporu Genel Müdürden Mesaj Kristal Kola sektöründe kuruluflundan bugüne kadar yerli ilk ve tek firma olman

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2622 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1590. DÖNEMSONU filemler

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2622 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1590. DÖNEMSONU filemler T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2622 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1590 DÖNEMSONU filemler Yazarlar Ö r.gör.dr. fiükrü DOKUR (Ünite 1,2) Prof.Dr. Kerim BANAR (Ünite 3) Doç.Dr. Vedat EKERG L (Ünite

Detaylı